Deze jaarkalender hoort bij de schoolgids deel 1 van basisschool PassePartout in Tegelen die informatie voor meerdere jaren geeft.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze jaarkalender hoort bij de schoolgids deel 1 van basisschool PassePartout in Tegelen die informatie voor meerdere jaren geeft."

Transcriptie

1 Voorwoord Deze jaarkalender hoort bij de schoolgids deel 1 van basisschool PassePartout in Tegelen die informatie voor meerdere jaren geeft. Deze jaarkalender geeft de vakanties en vrije dagen aan en verder allerlei activiteiten die voor de zomervakantie al gepland konden worden. Ook kunt u in de kalender alle namen terugvinden van personeelsleden en instanties die met de school samenwerken. Activiteiten die er later in het schooljaar nog bijkomen, worden vermeld in de nieuwsbrief, die tenminste elke twee weken verschijnt. U kunt dan zelf deze gegevens aan de kalender toevoegen. De schoolgids vermeldt vooral algemene informatie en is te vinden op onze website. 21 maart 2011: Een dag om in te lijsten De nieuwe missie/visie van de Wingerd heeft op 21 maart 2011 zijn weg naar buiten gezet! Een weg naar buiten onder de nieuwe naam PassePartout, de doorkijk naar het kind. In de afgelopen 1½ jaar heeft de Wingerd (kinderen, ouders en teamleden), samen met haar partners binnen MundiuM hard gewerkt aan het naar buiten uitdragen van de visie vanuit gezamenlijke samenwerking tussen en met de diverse partners. Telkens opnieuw ontmoetten we hierin het lege omhulsel MundiuM. Daar waar de Wingerd als naam positief gevuld werd, evenals Baloe, Brookmenke, JGZ, logopedie en fysiotherapie, was MundiuM onvoldoende zichtbaar. Met PassePartout werd de doorlopende voorstelling, waarin het kind de hoofdrol speelt opnieuw uitgedragen en uitvergroot. PassePartout schoollied Refrein: Couplet 1: Ja onze school heet de Passepartout Ik voel me thuis als ik mijn jas uitdoe Iedereen ja is zoals ie is En dat mag ook daarmee is niets mis Groot of klein ja je hoort erbij En dat is geen grootsprekerij Niemand staat hier aan de kant In ons eigen eigen eigen PassePartoutland Couplet 2: De juffen en de meesters Die doen heel goed hun best De ouders en de kinderen Die zorgen voor de rest P-a-s-s-e-P-a-r-t-o-u-t Bridge: Loop gerust eens binnen Van groep 1 tot schoolverlater Dan zul je direct zien Het is één doorgaande lijn Hier hoor je kinderen zingen Een onderwijstheater Ja de sfeer die krijgt een 10 Ja je mag hier jezelf zijn (ja zijn) Refrein 2x

2 Inhoudsopgave Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Voorwoord Schoollied Algemene schoolgegevens Schooltijden Vakanties, vrije dagen, gymrooster Leerplichtwet, het managementteam Het onderwijzend personeel Het onderwijsondersteunend personeel / Stichting Kerobei Scholen binnen Kerobei / klachten Ouderraad / Medezeggenschapsraad GMR / Overige organisaties: Begeleidings Centrum Onderwijs Permanente Commissie Leerlingenzorg Schoolmaatschappelijk Werk Bureau Jeugdzorg Onderwijsinspectie Gemeente Venlo R.K. Parochie Bibliotheek Organisaties binnen ons gebouw Uitstroomgegevens Ontwikkelingstopic

3 Algemene schoolgegevens Naam school: Basisschool PassePartout Bezoekadres/Postadres: van Wevelickhovenstraat 5, 5931 KS Tegelen Telefoon: Website: Directeur/schoolleider: Simone Moldenhauer Teamleider onderbouw: Julie van Roy Teamleider bovenbouw: Claudia van Schoubroeck Schooltijden Voor alle groepen: maandag, dinsdag en donderdag: s ochtends: 8.30 tot uur s middags: tot uur woensdag en vrijdag: s ochtends: 8.30 tot uur De schooltijden zijn dus voor alle groepen hetzelfde. Ouders die hun kind naar school brengen, kunnen gerust mee naar binnen gaan. Wel worden ouders vriendelijk, maar ook dringend verzocht, tijdig het lokaal of gang te verlaten, zodat de leerkracht ook op tijd met de les kan beginnen. Uiteindelijk gaat het om het onderwijs aan kinderen. Kan uw kind niet naar school komen, bv. in verband met ziekte? Gelieve dit vóór schooltijd door te geven aan de school. Doe dit als ouders a.u.b. zelf, dus niet via een andere ouder of kind. Te laat komen: Het is erg storend als kinderen te laat komen. De les wordt dan onderbroken en de aandacht van andere kinderen wordt verstoord. Een dringend verzoek aan alle ouders om ervoor te zorgen dat hun kind steeds op tijd in school aanwezig is. Contact met de leerkracht: Heeft u vragen of zijn er andere zaken waar u met de groepsleerkracht over wilt praten: doe dat dan a.u.b. niet vóór schooltijd, maar maak een afspraak. Na schooltijd staan we u graag te woord. Vóór en tijdens schooltijd willen we ons vooral richten op de kinderen. Vóór schooltijd een kort bericht doorgeven kan en mag natuurlijk wel.

4 Vakanties en vrije dagen Herfstvakantie ma t/m vr Sinterklaas do Kerstvakantie wo t/m vr Carnaval ma t/m vr Pasen ma Meivakantie ma t/m vr Hemelvaart do t/m vr Pinksteren ma Zomervakantie ma t/m vr Studiedagen team: woensdag maandagmiddag vrijdag Gymnastiekles Wanneer heeft uw kind gymnastiek? Zie inhoudelijke zaken rond de gymnastiekles Schoolgids deel 1 hoofdstuk / blz. 21 en 22. groep 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7 8A 8B maandagochtend X X X X X maandagmiddag X dinsdagochtend X X X X X X dinsdagmiddag X X X woensdag donderdagochtend X donderdagmiddag X X vrijdagochtend X X X X

5 Leerplichtwet Omdat gebleken is dat er nogal eens misverstanden bestaan over uw en onze verplichtingen t.a.v. het schoolbezoek van kinderen, volgen hier kort de belangrijkste bepalingen uit de leerplichtwet. In artikel 3 wordt beschreven, dat de ouders/verzorgers verplicht zijn er voor te zorgen dat hun kind op een school staat ingeschreven: uiterlijk op de eerste schooldag van de maand volgende op die waarin het kind 5 jaar wordt. Het kind moet dan naar school want het is leerplichtig. Het kind mag echter al naar school als het 4 jaar is. Let op: artikel 4 van de leerplichtwet schrijft voor, dat als ouders hun kind op een school laten plaatsnemen (dus ook als ze nog geen 5 jaar oud zijn!) zij verplicht zijn ervoor te zorgen dat hun kind dan het onderwijs ook daadwerkelijk volgt. Het is dus niet zo dat ouders van 4 jarige kinderen zelf kunnen bepalen wanneer hun kind wel of niet de school bezoekt. Ouders van ingeschreven leerlingen die vrijstelling van deze verplichting willen vragen, dienen zich altijd te wenden tot de directeur van de school. De directeur mag niet naar eigen inzicht verlof verlenen. Hij/ zij dient zich strikt te houden aan de wettelijke voorschriften. Er mag maximaal 10 dagen verlof per schooljaar verleend worden voor: bruiloften, begrafenissen, jubilea het uitoefenen van godsdienstige verplichtingen (besmettelijke) ziekte andere, niet van te voren nader te benoemen gewichtige omstandigheden Daarnaast kan hij/zij in bepaalde gevallen extra verlof verlenen voor 4- en 5- jarige kinderen. Extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk. Alleen wanneer vanwege de specifieke aard van het beroep van de ouders het slechts mogelijk is om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan de directeur van de school voor ten hoogste 10 schooldagen toestemming geven voor extra vakantie (echter nooit aan het begin van het schooljaar!). Ter boordeling van dit verzoek dient hiertoe een werkgeversverklaring te worden overlegd, waaruit blijkt dat geen verlof binnen de schoolvakanties mogelijk is. In gevallen waarin de directeur niet mag beslissen, worden de ouders altijd verwezen naar de ambtenaar leerplicht van de gemeente. De directeur is verplicht om de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouders die hun kinderen zonder toestemming van school houden, zal op grond van de Leerplichtwet proces-verbaal worden opgemaakt. In artikel 26 en 27 van deze wet is bepaald, dat zowel de ouders als de directeur, bij het niet nakomen van deze verplichtingen, worden gestraft met hechtenis of een geldboete. Voor nadere informatie over deze Leerplichtwet kunt u zich, behalve tot de directeur van de school, ook altijd wenden tot de ambtenaar leerplicht van de gemeente. Het team Zie inhoudelijke gegevens Schoolgids deel 1 hoofdstuk 5. Het Managementteam (MT) De directie bestaat uit een directeur en twee teamleiders. Samen vormen zij het managementteam. Er is een teamleider voor de bovenbouw en een teamleider voor de onderbouw. De taken van het managementteam zijn de laatste jaren heel divers geworden. Zij dienen ook de contacten met allerlei instanties buiten de school te onderhouden. Dit betekent veel vergaderingen die buiten de school plaatsvinden. Het managementteam is daarom ook vaker niet aanwezig binnen de school. U kunt echter altijd een afspraak met ons maken. De dagen waarop het MT werkzaam is/zijn: Juf Simone Simone Moldenhauer-Tostrams directeur ma t/m vr Juf Julie Julie van Roy-Schell teamleider onderbouw ma t/m do Juf Claudia Claudia van Schoubroeck-Miltenburg teamleider bovenbouw ma-di-do

6 Het onderwijzend personeel Groep 1-2 a Juf Monique Monique van Amerom ( ma - di - woe ) Juf Ine Ine Tiggelers ( do vrij) Groep 1-2 b Juf Karin B. Karin Buil ( ma t/m vr ) Groep 1-2 c Juf Corrien Corrien Kemp ( ma t/m vr ) Lio-stagiaire juf Josien Josien Martens ( ma-di-woe) Groep 1-2 d Juf Myra Myra Evers ( ma di) Juf Christa Christa van de Perre ( woe - do - vr ) (het zwangerschapsverlof van juffrouw Christa wordt door meneer Michael Janssen ingevuld) Groep 3 a Juf Esther Esther van de Ven ( ma - di -woe- do - vr ) Groep 3 b Juf Sanne Sanne Voermans ( ma t/m vr ) Groep 4 a Juf Tilly Tilly Beurskens ( ma - di - woe - do morgen ) Juf Karin Karin Schatorjé ( do middag - vr) Vanaf 1 maart zal juf Tilly gaan genieten van haar pensioen. Nieuwe leerkracht wordt dan Meneer Michael. Groep 4 b Juf Ans Ans Evers (di, do en vrij) Juf Karin Karin Schatorjé ( ma en woe ) Groep 5 a Juf Kim Kim Flos ( ma- di- woe ) Juf Samyra Samyra Jakobs ( do- vrij ) Groep 5 b Meneer Hennie Hennie Faassen ( ma- di) Meneer Paul Paul Simons ( woe- do- vrij ) Groep 6 a Meneer Jules Jules Heijnen ( ma - di - woe - do - vr ) Meneer Hennie Hennie Faassen ( 28 x vrij. morgen ) Groep 6b Meneer Joost Joost Slijpen (ma- di- woe- vrij) Juf Kelly Kelly Joosten (do t/m medio november) Meneer Michael Michael Janssen (do vanaf medio november t/m 1 maart, daarna weer juf Kelly) Groep 7 Meneer Geert Geert Deenen ( woe- do- vrij ) Meneer Michael Michael Janssen ( ma-di ) t/m 1 maart, daarna juf Kelly Joosten Groep 8 a Meneer Robert Robert Canters ( ma - di - woe - do - vr ) Meneer Paul Paul Simons ( vult Bapo in, 14x op ma of di) Meneer Hennie Hennie Faassen ( vult Bapo in, 4x op ma of di) Groep 8 b Juf Sandra Sandra Hanraets ( ma-di-woe-do-vrij) Specialisatie Chris Eggels gymdocent (op dinsdag) Samyra Jacobs dyslexie expert Ine Tiggelers autisme / gedragsspecialist Joost Slijpen taalcoördinator Miranda van Esch BCO orthopedagoge Wordt nog ingevuld School Maatschappelijk Werk Syberthe van Haperen schoollogopediste Felice Tubee co- teaching taalondersteuning groep 1 en 2

7 Het onderwijsondersteunend personeel Mieke Storm Jo Caumon Ger Derks administratief medewerkster conciërge conciërge Stagiaires Ieder jaar vervullen een aantal studenten van de PABO (Pedagogische Academie Basis-onderwijs), het ROC (Regionaal Opleidingscentrum) en studenten van de pedagogiekopleiding Fontys hun stage bij ons op school. Wij vinden het fijn om toekomstige collega 's te helpen bij deze taak. De groepsleerkracht begeleidt en adviseert de student in de klas. Binnen ons team hebben we 5 opgeleide coaches die deze studenten terdege begeleiden. De studenten die afkomstig zijn van Fontys PABO Venlo vormen samen een leergemeenschap. Binnen deze leergemeenschap zitten studenten van de vier verschillende leerjaren van de PABO. In de leergemeenschap staat het van en met elkaar leren centraal. De eigen ontwikkeling is hierbij het uitgangspunt. Het team van basisschool PassePartout participeert in deze leergemeenschap en geeft samen met de studenten vorm aan deze lerende gemeenschap. Stichting Kerobei Zie inhoudelijke gegevens Schoolgids deel 1 hoofdstuk 3 Bereikbaarheid: Het bestuurskantoor van Stichting Kerobei is gevestigd aan de Spoorstraat 38 te Venlo. Telefoon: Website: Samenstelling van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht bij aanvang van het schooljaar: College van Bestuur Voorzitter Raad van Toezicht Voorzitter: Vice-voorzitter: Leden: dhr. H. Hovens dhr. R. den Dekker dhr. H. Palmen dhr. F. Aerts dhr. S. Canjels mevr. A. Hinssen-Kuijpers dhr. H. Jacobs dhr. J.H. de Wit Missie / Visie Kerobei: Alle scholen binnen Kerobei realiseren hoogwaardig passend onderwijs en betekenisvolle kinderopvang op levensbeschouwelijke grondslag voor ieder kind van 0-14 jaar. Kerobei kiest voor een kernwaarde: EIGENAARSCHAP. Onder eigenaarschap verstaan we: - eigenaar van de grondslag - eigenaar van de missie - eigenaar van de relatie met de doelgroepen - eigenaar van eigen ontwikkeling

8 Namen van scholen binnen Kerobei: Baarlo: Beesel: Belfeld: Blerick: Maasbree: Reuver: Tegelen/Steyl: De Bolleberg, Panta Rhei t Spick Kom.mijn Mikado, De Klingerberg, Titus Brandsma, De Regenboog, De Schans, Leonardoschool, De Springbeek, t Ritjen, t Palet De Violier Meander, Bösdael De Lings, PassePartout, Sint-Jozef, Cocon, De Schalm Klachten Contactpersonen binnen basisschool PassePartout : Robert Canters groepsleerkracht groep 8 Ans Evers groepsleerkracht groep 4 Vertrouwenspersonen: Dhr. F. Heldens Hoogstraat 48, 5954 AD Beesel / Mevr. M. Megen-Driesssen Past. Vranckenlaan 50, 5963 CR Reuver / Dhr. B. Cornelissen Liviuslaan 4, 5926 SE Venlo / Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs Postbus Den Haag In situaties waarbij sprake of een vermoeden is van seksuele of ongewenste intimiteiten, kan men ook met een speciale functionaris van de onderwijsinspectie contact opnemen, nl. de vertrouwensinspecteur. Deze is te bereiken via telefoonnummer Kerobei is een organisatie die nadrukkelijk streeft naar kwaliteit en vernieuwing, waarbij veel ruimte wordt geboden aan professionals en de omgeving. Professionals krijgen de ruimte om kwalitatief goed onderwijs te leveren en doen dit in de meeste gevallen in een succesvol samenspel met ouders/verzorgers. Waar mensen werken, kunnen echter ook misverstanden ontstaan, fouten worden gemaakt of de communicatie faalt. Dat geldt ook voor het onderwijs op school en kan soms leiden tot een klacht. Een klacht dwingt ons kritisch naar processen te kijken en daar, waar nodig, te verbeteren. De klacht is daarmee in onze visie een krachtig instrument voor kwaliteitsverbetering. Het College van Bestuur neemt de verantwoordelijkheid om klachten op een professionele en zorgvuldige wijze te behandelen. Daarom is er een klachtenregeling. Informatie daarover treft u aan op de website van Kerobei (www.kerobei.nl) onder het hoofdstuk organisatie.

9 Ouderraad basisschool PassePartout Ouderraad Leden oudervereniging: Lon van Leuven Colette Hendriks Luciënne Vervoort Rob Benders Marijke Poelmans Roswitha Gartsen Erna Gubbels Susanne Gubbels Fatima Imaghri Judith Keijsers Mariëlle van de Kerkhof Simone Kuys Cindy Niessen Hermie Nijholt Ineke Thiemann Alex Wolffgramm Evelien Jacobs voorzitter secretaris 1 e penningmeester bestuurslid bestuurslid Personeelsdeel: Karin Buil Ans Evers Data bijeenkomsten oudervereniging: Maandag Dinsdag Woensdag Maandag Woensdag Medezeggenschapsraad Medezeggenschap Zie inhoudelijke gegevens Schoolgids deel 1 hoofdstuk 4. Samenstelling van de Medezeggenschapsraad bij aanvang van het schooljaar: Personeelsdeel: Ans Evers Kim Flos Karin Schatorjé Geert Deenen Ouderdeel: Paul Gansner Lon van Leuven Ruud Leurs Bert van Kempen n.b.: de leden van het personeelsdeel zijn via school bereikbaar

10 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) De GMR is als volgt samengesteld: Dagelijks bestuur: Dhr. Piet Seegers leerkracht Kerobei Voorzitter Dhr. Cas van Zwamen leerkracht Kerobei Vice voorzitter / secretaris ( tel.nr ) Mevr. J. van Heugten Dhr. B. Klerken Mevr. I. Lücker Mevr. E. Geurts Mevr. J. Teeuwen-van Hintum Mevr. A. Janssen-Hofmans Mevr. M. van Wijlick leerkracht Kerobei leerkracht Kerobei leerkracht Kerobei, ambulante dienst ouder De Violier ouder Cocon ouder PassePartout ouder Kom.mijn Voor de stichting Kerobei, met meerdere scholen onder haar beheer, geldt een verplichte GMR. De verplichte GMR heeft een eigen taak, positie en wettelijk toegekende bevoegdheden. In de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) is bepaald dat de GMR in de plaats treedt van de Medezeggenschapsraden van de scholen indien het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen. In de GMR wordt op bovenschools niveau, schooloverstijgend en kaderstellend beleid aan de orde gesteld. Dat geeft de ruimte aan de directeuren van de individuele scholen om dat beleid concreet op schoolniveau verder in te vullen in samenspraak met de MR van die school. Daardoor kan de MR zich toeleggen op schoolspecifieke aangelegenheden. Met deze systematiek is een tweedeling gelegd: schooloverstijgend en op schoolniveau. Dit is bepalend voor de (inhoud van de) documenten en gespreksonderwerpen in zowel de GMR als de MR-en. De informatie-overdracht en communicatie tussen GMR en MR-en zijn belangrijke aandachtspunten. GMR leden hoeven geen lid te zijn van een MR. GMR-leden worden uit de ouders en de leerkrachten gekozen, door de leden van de afzonderlijke MR-en. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar. Aanvullende informatie over de WMS (wet medezeggenschap), MR en GMR is beschikbaar op de internetsite of op (onder het kopje personeel (links), (G)MR). Overige organisaties Begeleidings-Centrum Onderwijs Aan basisschool PassePartout is voor ondersteuning op onderwijsinhoudelijk gebied voor de onder- en de bovenbouw een B.C.O. medewerker verbonden: Miranda van Esch. De gegevens van B.C.O.: B.C.O. Venlo Wylrehofweg 11, 5912 PM Venlo Postbus 829, 5900 AV Venlo Telefoon:

11 Permanente Commissie Leerlingenzorg Contactpersoon: Adresgegevens: Dhr. F. Evers, Telefoon: , Permanente Commissie Leerlingenzorg Postbus AC Tegelen Telefoon: Leerlingenzorg PassePartout heeft een aantal leerkrachten binnen het team (zie het team 1.3), die gespecialiseerd zijn in specifiek zorgaanbod (dyslexie, taalondersteuning, autisme en leerproblemen). Deze zorg wordt grotendeels binnen en buiten de groep gerealiseerd. In het afgelopen schooljaar is er ook weer veel tijd geïnvesteerd in de deskundigheidsbevordering van de teamleden. Een herbezinning op de leerlingenzorg heeft ervoor gezorgd dat we nieuwe keuzes voor het komend schooljaar hebben gemaakt. Hierbij is eigenaarschap van zowel kinderen als leerkrachten een wezenlijk item. Dit zal betekenen dat er meer met de kinderen in de klas wordt gewerkt. Schoolmaatschappelijk Werk Aan onze stichting is een schoolmaatschappelijk werkster verbonden Deze vacature zal wordt nog ingevuld. Informatie hierover zal, zodra bekend, op de website worden geplaatst. Bureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg Limburg tel.nr.: Prinsenstraat ST Venlo website: Onderwijsinspectie Inspectie Basisonderwijs Postbus AM Eindhoven tel.nr.: Gemeente Venlo Gemeente Venlo algemeen tel.nr.: Postbus RK Venlo R.K. Parochie Pastoor J.J.H. Dautzenberg tel.nr.: Bongerdstraat NG Tegelen Kapelaan Th. Miedema tel.nr.: Irenelaan EJ Belfeld Bibliotheek Tegelen Bibliotheek Tegelen tel.nr Kerkstraat 27a NL Tegelen

12 Organisaties binnen ons gebouw G.G.D. Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar Van Wevelickhovenstraat 7b 5931 KS Tegelen Klantenservice: iedere werkdag van u tel.nr.: JGZ inloopspreekuur: dinsdag van uur Schoolarts: als jeugdarts is mevr. I. van Rhee bij het J.G.Z.-team werkzaam assistente is Angelique Breuers Onderzoeken zullen op school plaatsvinden. De gegevens van de hoofdvestiging van de G.G.D. zijn als volgt: G.G.D. Noord- en Midden-Limburg Drie Decembersingel 50, 5921 AC Venlo tel. nr. algemeen: Tel. nr. JGZ : Postbus 1150, 5900 BD Venlo Logopedie Yvonne van Dommelen tel.nr Pluim kinderopvang tel.nr.: website: Kindercentrum Baloe tel.nr.: Teammanager dagarrangementen Mariëtte Custers tel.nr.: Peuterspeelzaal Baloe tel.nr.: Kinderdagverblijf Baloe tel.nr.: Voorschoolse opvang Baloe tel.nr.: Buitenschoolse opvang Baloe tel.nr.: Tussenschoolse opvang Baloe Zie inhoudelijke gegevens Schoolgids deel 1 hoofdstuk 16.1 Coördinator/contactpersoon: - Patty Minten U kunt Patty Minten telefonisch bereiken op nummer U kunt ook een SMS sturen of de voic inspreken. Tariefgegevens: - Vaste momenten per keer Flexibele momenten per keer 2.25 Als basisschool PassePartout een extra vrije dag heeft, is peuterspeelzaal Baloe gewoon geopend. Fysiotherapeut Mathieu van Cauteren tel.nr.:

13 Uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs Zie inhoudelijke gegevens hoofdstuk 11 Schoolgids DEEL 1 Schooljaar leerlingen vmbo praktijkonderwijs ( 0 %) 2 leerlingen vmbo basisberoeps (5%) 17 leerlingen vmbo kader theoretisch ( 49 %) 9 leerlingen vmbo theoretisch havo (26%) 6 leerlingen havo/vwo (17%) 1 leerlingen vwo (3%) Hiervan waren 5 leerlingen met een LWOO advies (14%) Schooljaar leerlingen vmbo praktijkonderwijs (4%) 2 leerlingen vmbo basisberoeps (8%) 2 leerlingen vmbo basis kader (8%) 7 leerlingen vmbo kader theoretisch (28%) 7 leerlingen vmbo theoretisch havo (28%) 5 leerlingen havo/vwo (20%) 0 leerlingen vwo (0%) 1 leerling doubleur (4%) Hiervan waren 6 leerlingen met een LWOO advies (24%) Schooljaar leerlingen VMBO kader beroepsgerichte leerweg (4%) 12 leerlingen VMBO kader theoretisch (26%) 15 leerlingen HAVO / theoretisch (32%) 2 leerlingen HAVO (4%) 10 leerlingen VWO / HAVO (21%) 5 leerlingen VWO (10%) Hiervan waren 2 leerlingen met een LWOO advies (4%) en 1 leerling met een LWOC advies (2%) Schooljaar leerlingen LWOO advies (5%) 1 leerling Praktijkonderwijs (3%) 1 leerling Basisberoepsgerichte leerweg (3%) 5 leerlingen VMBO kaderberoepsgerichte leerweg (13%) 12 leerlingen VMBO kader theoretisch (31%) 10 leerlingen HAVO theoretisch (26%) 1 leerling HAVO (3%) 4 leerlingen VWO/HAVO (10%) 3 leerlingen VWO (8%)

14 Ontwikkelingstopic: Professionele cultuur; verankering van de visie vanuit het conceptueel denken en handelen met het professionele gedachtegoed als leidraad. Waar staan we nu? Het afgelopen jaar heeft PassePartout een contextverandering doorgemaakt i.v.m. uitval door ziekte van de directeur, teamleider OB en diverse leerkrachten. Dit heeft ertoe geleid dat de voorop gestelde schoolontwikkeling gedurende het eerste half jaar van het schooljaar, op onderdelen, vertraging heeft ondervonden. Deze vertraging heeft zowel kansen als belemmeringen opgeroepen. Kansen die ons team duidelijk verder in ontwikkeling hebben gebracht en belemmeringen die ons duidelijk hebben gemaakt waar onze puzzels voor komend jaar liggen. We zien dat er een duidelijke groei is ontstaan in het denken vanuit het professioneel gedachtegoed. Er zijn diverse werkgroepen die zich het afgelopen jaar sterk inhoudelijk ontwikkeld hebben (vanuit autonomie zelfsturing ingezet), zodat we mogen stellen dat de expertise op diverse vlakken volop uitgebouwd is (dyslexie, ICT, SEO, kindgesprekken, hoogbegaafdheid en spelling). Deze expertise heeft dan ook zijn duidelijke positieve weerslag op het leerkrachthandelen. Het leerkrachthandelen wat verstrekt is in (specifiek) aanbod op zowel didactisch als pedagogisch vlak. We hebben daarnaast geconstateerd dat de contextverandering ons heeft laten inzien dat het team het vermogen heeft om vanuit het reflectief vermogen snel diepgang te creëren, waardoor verbinding vanuit de concepten volop in ontwikkeling is. Vanuit deze contextverandering is het van en met elkaar leren, vanuit reflectie en persoonlijk meesterschap een puzzel gebleken, waarin de aansturing vanuit het MT, die hierin de verbinding maakt met het conceptueel handelen, nog zeer gewenst /noodzakelijk is om ook het drieslag leren op gang te brengen. De te weinige directe nabijheid en de te (on)duidelijke signalen die, onvoldoende serieus door diverse collegae kenbaar zijn gemaakt, hebben ertoe geleid dat er negatieve en onvolledige beeldvorming is ontstaan t.a.v. het functiemixtraject. Waar de insteek vanuit kwaliteiten, verzilvering en erkende ongelijkheid een plek had moeten hebben is er terugtrek en passief gedrag zichtbaar geworden. Hierin missen we de diepgaande reflectie gekoppeld aan de actie met drieslag leren als gevolg. We stellen hoge eisen aan ons onderwijs, waarbij autonomie, competentie en relatie hoog in ons vaandel staan. We constateren dat de opbrengsten van ons onderwijs op, en op onderdelen boven de te verwachten schoolnorm liggen. We blijven echter ook zorgsignalen houden (DMT en rekenen) die onze volledige aandacht hebben en waaraan we ook in het huidige schoolplan de nodige acties en scholing hebben verbonden. Met recht durven we te stellen dat onze opbrengsten nog steeds een stijgende lijn laten zien. Ondanks het feit dat er het afgelopen eerste half jaar minder aandacht is kunnen zijn, vanuit de teamleider OB en directeur, voor de ontwikkeling van leerkrachten in de onderbouw (ontwikkelgesprekken en beoordelingen) zien we wel dat er steeds meer collegae uit de schaduw komen en een kartrekkersrol oppakken. Vanuit kwaliteit en competenties worden vaardigheden uitgebouwd en de erkende ongelijkheid krijgt vanuit betrokkenheid en reflectie steeds meer draagvlak. Reflectie die ook de sleutel moet zijn in ons hoog ziekteverzuim hoger dan op andere Kerobeischolen. Het hoge verzuim op onze school is echter niet alleen specifiek te koppelen aan het feit dat we in een veranderproces zitten van familiecultuur naar professionele cultuur; wij zien hier een wisselwerking in privé-gerelateerde problemen, fysieke beperkingen die leiden tot verzuim en enkele collega s die door werkgerelateerde problematiek verzuimen. Door het inzicht in de diverse problematieken zijn er diverse begeleidingstrajecten (intern en extern) met als doel de kwaliteiten van personeel zo in te zetten dat het ziekteverzuim tot een minimum beperkt kan worden. Hierbij is de ontwikkelkracht en ontwikkelbehoefte van personeel leidraad binnen het gedachtegoed van de professionele cultuur.

15 Door de contextverandering binnen PassePartout heeft de samenwerking met partners en ouders ook een impuls gekregen. We zijn oprecht trots dat we door intensieve samenwerking, vanuit betrokkenheid en inzet van kwaliteiten, met al onze partners de ontmoeting tussen jong en oud in de wijk leven hebben ingeblazen (breibrijproject). We zien in onze wijk dat jong en oud elkaar ontmoeten waarbij we de kletskruk als middel hebben ingezet. Het proces rondom de naamsverandering en Nieuwe Munt heeft ons doen beseffen dat we met partners en ouders de doorkijk naar het kind hebben gerealiseerd. We hebben bewust zichtbaar gemaakt waar we sterk in zijn en welke ontwikkelingspunten we met elkaar nog willen verdiepen. Vanuit deze gezamenlijkheid blijven we op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking maar ook naar uitbreiding en vernieuwing. Vanuit onze visiedriehoek, waarin ook de ouder een cruciale rol heeft, is ook de samenwerking met ouders verder uitgebreid om zo de doorkijk naar het kind vanuit een nog breder perspectief te realiseren (inzet ouders binnen inhoudelijke werkgroepen, ouderklankbordgroep en nieuwe leden MR/OV). De contextverandering binnen Passepartout heeft ons doen we beseffen dat we zo op het einde van het schooljaar nog een inhaalslag willen maken. Samen met het team, ouders en participanten hebben we in relatief korte tijd weer een inhoudelijk sterk schoolplan geschreven waarin het professioneel handelen; wie het weet mag het zeggen, de bewuste inzet van kwaliteiten binnen de formatie, de doorvertaling van IK naar WIJ en de betekenis daarvan voor het eigen handelen en de algehele betrokkenheid sterk naar voren komen. Met de input vanuit het oudertevredenheidsonderzoek is er op drie lagen, kinderen, ouders en medewerkers een analyse gemaakt. De analyse geeft ons(als team en andere geledingen) een duidelijke bevestiging van het feit dat de ingeslagen weg een juiste keuze is. Als enige opvallende aandachtspunt komt vanuit het oudertevredenheidsonderzoek naar voren dat we relatief zwak scoren op de onderdelen informatie door geledingen. Daarnaast concluderen we, dat op de hier onder genoemde onderdelen, nog acties gezet dienen te worden. De doorvertaling hiervan is terug te lezen in de individuele deelplannen. Een duidelijkere frequentere informatievoorziening naar ouders m.b.t. het sociaal welbevinden van hun kinderen en de didactische vorderingen De omgeving van de school o.a. gekoppeld aan de verkeersveiligheid Het welbevinden van kinderen (pestgedrag) Informatieverstrekking aan ouders door onze geledingen Bereikbaarheid directeur Openheid van het uit te voeren beleid Identiteit en doorvertaling Vanuit gezamenlijkheid kijken wij met trots terug op de doorvertaling van de missie/visie van PassePartout die in ons dagelijks handelen steeds meer zichtbaar wordt (leerkrachten geven steeds vaker aan dat beleidszaken niet losstaan en dat verbindingen helder worden). De sprankelende energie van ons team kenmerkt de samenwerking in de volle breedte binnen PassePartout en ook hier buiten. Sleutelwoorden hierin zijn sfeer, mensgerichtheid, doelgerichtheid, vergroot professioneel handelen, conceptualisering en dynamische eenheid. Een eenheid met het schoolplan als leidraad. Team basisschool PassePartout Juli 2012

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575

Schoolgids 2015-2016. Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575 Schoolgids 2015-2016 Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575 Inhoudsopgave Nr. Onderwerp Blz. 1. Voorwoord... 1 2. Waar onze school voor staat... 2 Het gebouw... 2 Visie

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

InstemmingMR:01-07-20114(ArianneAddicks)

InstemmingMR:01-07-20114(ArianneAddicks) Schoolgids 2014-2015 van Kbs Petrus en Paulus Voorwoord De schoolgids van KBS Petrus en Paulus is bestemd voor ouders die belangstelling hebben voor onze school en hun kind hier eventueel willen aanmelden.

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool,

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool, R.K. Nicolaasschool Schoolgids 2014/2015 Onze school geeft je de ruimte om te groeien! Voorwoord Dit is de schoolgids van de Nicolaasschool voor Katholiek onderwijs. Het is een gids waarin u kunt lezen

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

Schoolgids de Wijngaard 2013-2014 Schoolgids 2014 2015

Schoolgids de Wijngaard 2013-2014 Schoolgids 2014 2015 Schoolgids de Wijngaard 2013-2014 Schoolgids 2014 2015 Pagina 1 van 37 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. DE SCHOOL 2 1.1 Waar staat de school? 2 1.2 Directie 2 1.3 De geschiedenis van de school 2 1.4 Schoolgrootte

Nadere informatie

Kbs LINIEDOORN 2014-2015 KALENDER SCHOOLJAAR SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND

Kbs LINIEDOORN 2014-2015 KALENDER SCHOOLJAAR SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND Kbs De LINIEDOORN SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND Baliëndijk 78 4816 GG Breda 076-5872838 www.liniedoorn.nl kbsdeliniedoorn_info@inos.nl KALENDER SCHOOLJAAR 24-25 AUGUSTUS 24 MA DI WO DO week 31 week 32

Nadere informatie

Putkamp 2-6049 AK - Herten - 0475-316776 www.destapsteen.nl - info@destapsteen.nl

Putkamp 2-6049 AK - Herten - 0475-316776 www.destapsteen.nl - info@destapsteen.nl V o o r w o o r d Beste ouders, Voor u ligt de uitgave 2012-2013 van de schoolgids van openbare basisschool De Stapsteen. Met deze schoolgids willen wij u informeren over de belangrijkste zaken van onze

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

NASSAUSCHOOL INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 2. 1. De Nassauschool 2 1.1 Stichting Proceon 3 1.2 Huisvesting 3 1.3 identiteit 3

NASSAUSCHOOL INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 2. 1. De Nassauschool 2 1.1 Stichting Proceon 3 1.2 Huisvesting 3 1.3 identiteit 3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 1. De Nassauschool 2 1.1 Stichting Proceon 3 1.2 Huisvesting 3 1.3 identiteit 3 2. Waar de Nassauschool voor staat 3 2.1 Doel van ons onderwijs 3 2.2 Visie op onderwijs 3 2.3

Nadere informatie

Beste ouders van de Liduinaschool,

Beste ouders van de Liduinaschool, Beste ouders van de Liduinaschool, Voor u ligt de nieuwe schoolgids (deel B) en jaarkalender in één, waarin u naast de vakanties, de vieringen en andere schoolactiviteiten alles treft wat van belang is

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek. telefoon: 045-5214499

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek. telefoon: 045-5214499 SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek telefoon: 045-5214499 internet: www.devoeegelsjtang.com email: info.rkbsdevoeegelsjtang@movare.nl INHOUD Een woord

Nadere informatie

schoolgids 2013 / 2014

schoolgids 2013 / 2014 schoolgids 2013 / 2014-1 - Inleiding. Beste ouders, In deze schoolgids staan belangrijke gegevens m.b.t. De Wijde Wereld. Wij hopen dat u deze gids aandachtig doorleest. Wanneer u vragen heeft over de

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat!

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4 Basisschool.Willibrordus Kerkweg 1 Tel. 0742780314 E-mail:dir.willibrordus@konot.nl www.willibrordusdn.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

SCHOOL- GIDS 2013-2014 SAMEN BELEVEN!

SCHOOL- GIDS 2013-2014 SAMEN BELEVEN! SAMEN BELEVEN! SCHO OLGIDS 2013-2014 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf blz. 1 Waarom krijgt u de schoolgids? De Onderwijsgids Tabijn Contact met het bestuur Scholen De school blz. 2 Waar wij als school voor staan

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2015-2016 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het Schoolgids 2012-2013 Sint op school 2011 Kerst 2011 Kerst 2011 Carnaval 2011 IJspret 2011 Schoolgids 2012-2013 van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat 14 5335 LL Alem Telefoon:

Nadere informatie

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl 1 Inhoud Schoolgids van de Wendakker Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie