Naar een transparantere arbeidsmarkt met de nieuwe spanningsindicator arbeidsmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naar een transparantere arbeidsmarkt met de nieuwe spanningsindicator arbeidsmarkt"

Transcriptie

1 Naar een transparantere arbeidsmarkt met de nieuwe spanningsindicator arbeidsmarkt Paper voor de Nederlandse Arbeidsmarktdag op 10 oktober 2013 in Den Haag Dr. Jeroen van den Berg (UWV), Drs. Michel van Smoorenburg (UWV), 30 september 2013

2 Samenvatting Door UWV is een spanningsindicator arbeidsmarkt ontwikkeld. De indicator geeft een indruk van hoe krap of ruim een beroep is op de regionale arbeidsmarkt. Technisch geeft de indicator de verhouding weer tussen het totaal aantal openstaande vacatures en het aantal ingeschreven kortdurend werkzoekenden. In dit paper wordt geschetst waarom voor deze indicator is gekozen, gelet op de verschillende alternatieven. Uitgangspunt voor de spanningsindicator arbeidsmarkt is het aantal vacatures op internet. Dit heeft een aantal risico s, zoals het gevaar van dubbeltellingen en een ongelijk marktbereik per sector. Het ongelijke marktbereik per sector is aangepakt door de aantallen te wegen (en op te hogen) naar totalen die consistent zijn met de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit levert een gedetailleerd beeld op van de vraag/aanbod-verhouding op naar beroepsgroep en regio. Een aantal uitkomsten wordt getoond, waaruit blijkt dat de verschillen naar beroepsgroep groot kunnen zijn, maar de verschillen naar regio over het algemeen beperkt blijven. Verder is bekeken in hoeverre de spanningsindicator arbeidsmarkt meerwaarde heeft ten opzichte van de regionale werkloosheidspercentages. De spanningsindicator arbeidsmarkt heeft diverse toepassingsmogelijkheden in de praktijk, en wordt door diverse belanghebbenden gebruikt. Bijvoorbeeld voor werkzoekenden die willen weten in welke beroepen de kans op werk het hoogst is. Of voor werkgevers die hun wervingsstrategie willen bepalen op basis van de beschikbaarheid van personeel. Voor beleidsmakers kan het houvast geven ten aanzien van het te voeren (regionale) arbeidsmarktbeleid. Zeker wanneer de uitkomsten op het niveau van beroepsgroepen worden gekoppeld aan de verwachte toekomstige knelpunten. 1. Achtergrond UWV heeft als wettelijke taak de arbeidsmarkt transparant te maken. Wanneer vraag en aanbod elkaar gemakkelijker vinden, worden discrepanties geringer. Arbeidsmarktinformatie is bedoeld om het gedrag van gebruikers (zoals werkzoekenden, werkgevers, bemiddelaars en overheid) te beïnvloeden. Er is daarom behoefte aan concrete kengetallen c.q. instrumenten die relevant zijn voor de praktijk van alle dag. Die valide, betrouwbaar en actueel zijn, maar ook gedetailleerd naar beroep en regio. Dit is de reden dat de spanningsindicator arbeidsmarkt is ontwikkeld. Tot en met 2011 werd door UWV de krapte-indicator gepubliceerd (zie verderop). Door een wijziging van de dienstverlening van UWV zijn de daarin gebruikte vacaturecijfers niet meer representatief voor de gehele arbeidsmarkt. Bovendien ontbraken in de krapte-indicator de gegevens van het (steeds groter wordende) hogere segment van de vacaturemarkt. Vanaf 1 oktober 2012 publiceert UWV de resultaten van de spanningsindicator arbeidsmarkt op het arbeidsmarkt portal. Deze indicator geeft de spanning weer tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De ontwikkeling van de methodiek is trapsgewijs tot stand gekomen. In eerste aanleg heeft UWV in samenwerking met onderzoeksbureau Panteia een methodiek ontwikkeld voor de berekening van het totaal aantal ontstane vacatures per sector, beroepsgroep en regio. Additioneel is door UWV de spanningsindicator arbeidsmarkt ontwikkeld. 1

3 2. Verkenning bestaande bronnen en indicatoren In 2012 is een aantal bronnen en indicatoren verkend om te komen tot een geschikte indicator. Dit zijn achtereenvolgens de krapte-indicator, de vacature-enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de vacature-indicator van het CBS, het jaarlijkse UWV-onderzoek Vacatures in Nederland en Jobfeed. De resultaten van de vergelijking tussen de bronnen op een aantal criteria zijn te zien in tabel 1. De toelichting volgt onder de tabel. Tabel 1 Bruikbaarheid bronnen voor vacature-informatie Taken Actualiteit Regionale informatie Detailinformatie Representativiteit Betrouwbaarheid Eindoordeel Krapte-indicator (UWV) Vacature-enquête (CBS) Vacature-indicator (CBS) Vacatures in Nederland (UWV) Jobfeed (Textkernel/UWV) /- ++ Binnen UWV bestond al een aantal jaren de krapte-indicator. Die werd berekend als de verhouding tussen het aantal bij UWV openstaande vacatures en het aantal nietwerkende werkzoekenden dat korter dan een half jaar is ingeschreven. Om verschillende redenen werd deze krapte-indicator steeds minder representatief voor de totale arbeidsmarkt. De eigen informatie bood onvoldoende basis voor een goede arbeidsmarktindicator. De Vacature-enquête van het CBS publiceert één keer per kwartaal een actueel overzicht van vacatures. Dit zijn de openstaande vacatures (en de daaruit afgeleide vacaturegraad) naar sector en bedrijfsgrootte op landelijk niveau. Tot en met 2008 kwamen door de zogenaamde Structuurenquête één keer per twee jaar aanvullende gegevens beschikbaar. Dit waren vacaturegegevens per opleiding en beroep, evenals de vacaturegegevens per regio. Deze Structuurenquête vindt echter niet meer plaats. De Vacature-enquête is een goede bron voor het volgen van de landelijke trend per sector. Het omvat alle sectoren en de gegevens komen circa 6 weken na afloop van het kwartaal beschikbaar. Een veelgehoord kritiekpunt op de Vacature-enquête is het niet of slechts in beperkte mate meenemen van de uitzendvacatures. Regiogegevens of gegevens per beroep en opleiding bevat de Vacature-enquête niet. De Vacature-enquête wordt vooral gebruikt bij algemene beschrijvingen van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De Vacature-enquête is verder geschikt als referentiebestand bij ophoging. Daarnaast publiceert CBS maandelijks de vacature-indicator. Deze is gebaseerd op de Conjunctuur-enquête die gezamenlijk door CBS en de Kamers van Koophandel wordt uitgevoerd. De vacature-indicator, die alle economische activiteiten omvat, geeft een indicatie voor de richting waarin de aantallen vacatures zich naar verwachting van de ondernemers zullen ontwikkelen. Hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn over de ontwikkeling van de vacatures, des te meer zal de waarde van de vacature-indicator positief of negatief afwijken van de nullijn en des te groter is de verwachting dat de vacatures zullen toe- of afnemen. De vacature-indicator kan een waarde hebben die varieert tussen de -3 en +3 procent. De informatie is op maandbasis beschikbaar en bevat geen regionale uitsplitsingen. De gegevens zijn alleen beschikbaar op landelijk niveau en alleen voor de bedrijfstakken industrie, bouwnijverheid en commerciële dienstverlening. In opdracht van UWV wordt in principe jaarlijks het onderzoek Vacatures in Nederland uitgevoerd. Het is gebaseerd op een steekproef bij een groot aantal bedrijven en instellingen. Het geeft een beeld van het aantal vervulde vacatures. Hierbij worden vele aspecten belicht, zoals de leeftijd, geslacht, functie, opleidingsniveau, positie voor de baan, arbeidsmarktregio, bedrijfssector, aannamekanaal, bedrijfsgrootte en de mate van 2

4 vervulbaarheid van de vacatures. De antwoordcategorieën variëren van zeer gemakkelijk vervulbaar tot zeer moeilijk vervulbaar. De vervulbaarheid zou kunnen worden gebruikt als indicator voor de krapte op de arbeidsmarkt. Nadeel is dat het is gebaseerd op het (subjectieve) oordeel van de werkgever. Een ander nadeel van Vacatures in Nederland is dat het slechts een keer per jaar beschikbaar komt en daarom niet altijd actueel is. Een uitbreiding van de frequentie van het onderzoek staat haaks op de wens van de overheid op de enquêtedruk bij het bedrijfsleven te verminderen. Een steeds groter deel van de vacatures is op internet te vinden. Dit kunnen vacatures zijn op eigen website van een bedrijf of instelling of op vacaturesites. Op basis van Vacatures in Nederland 2011 kan worden vastgesteld dat 45% van de vacatures op internet staat. Vanwege de steeds verder gaande digitalisering, zal dit aandeel sindsdien alleen maar gestegen zijn. Naast het hoge marktbereik is een voordeel van internetvacatures dat het mogelijkheden biedt om zeer actuele informatie te verschaffen, onderverdeeld naar allerlei kenmerken. Er zijn inmiddels verschillende instrumenten voorhanden om deze internetvacatures in kaart te brengen, zoals Jobfeed en workinglife.nl. UWV heeft een contract gesloten met Textkernel voor de aanlevering van Jobfeed. Jobfeed wordt primair gebruikt om werk.nl aan te vullen met alle (uitzend)vacatures op internet, zodat werkzoekenden gemakkelijk toegang hebben tot vele vacatures. Deze applicatie bestaat uit de modules spidering, classificeren en coderen. Er worden duizenden bronnen gespiderd, en ook diverse typen als: job boards, krantensites, overheid, intermediairs en directe werkgevers. In Jobfeed zijn ruim vier duizend beroepen en branches te onderscheiden. De resulterende database heeft een bereik van circa 90% van alle internetvacatures in Nederland. Aangezien het marktbereik van internetvacatures in % bedraagt, zou met Jobfeed zo n 40% van de totale vacaturemarkt kunnen worden afgedekt. Groot nadeel van het gebruik van internet databases is dat het vaak voorkomt dat vacatures op meerdere internetsites genoemd staan. Dit geldt vooral voor uitzendvacatures. Hierdoor kunnen er dubbeltellingen ontstaan in de database. Een ander nadeel is dat sommige sectoren relatief weinig vacatures op internet publiceren (bijv. de agrarische sector) en andere sectoren veel (zoals ICT). Tot slot bevat Jobfeed niet alle vacatures, zodat de cijfers niet consistent zijn met de CBS-gegevens. In tabel 1 zijn alle alternatieven met elkaar vergeleken. Er is geen enkele bron die in elk opzicht perfect is. Soms is er veel detailinformatie beschikbaar, maar vindt het onderzoek maar één keer per jaar plaats (Vacatures in Nederland). Soms ontbreekt regionale en detailinformatie, zoals in de Vacature-enquête. Voor de doeleinden van UWV is gekozen voor het gebruik van internetvacatures (i.c. Jobfeed) als bron voor een indicator. Daarbij is door Panteia/UWV een aangepaste methodiek ontwikkeld, die de nadelen zoveel mogelijk ondervangt. 3. Methodiek ontstane en openstaande vacatures Doel van de methodiek is een beeld te krijgen van het totaal aantal ontstane vacatures per sector, regio en beroepsgroep, dat consistent is met het CBS. Het basisbestand voor deze nieuwe gedetailleerde arbeidsmarktinformatie is Jobfeed. Dit bestand met vacatures wordt door het bedrijf Textkernel aan UWV geleverd. De vacatures worden opgenomen in werk.nl zodat ingeschreven werkzoekenden deze kunnen raadplegen. Het bestand wordt tevens gebruikt als nieuwe bron van arbeidsmarktinformatie. Jobfeed komt tot stand door internet te spideren op zoek naar vacatures. Het risico op dubbeltellingen is daarbij zeer groot. Jobfeed heeft daarbij een ontdubbelmethode ontwikkeld die de lappen tekst in vacaturemeldingen omzet in metadata. Deze meta data bevat diverse kenmerken van de vacature. Door vacatures op basis van deze kenmerken te vergelijken, worden dubbele uitingen van dezelfde vacature geïdentificeerd. Denk hierbij aan kenmerken als functieomschrijving, bedrijfsnaam, 3

5 gevraagde opleiding etc. Over uitzendvacatures zijn echter niet altijd voldoende gegevens beschikbaar om met voldoende zekerheid te kunnen stellen dat de betreffende vacature geen kopie is van een andere melding. Om overschatting van de vacaturemarkt te voorkomen, worden daarom ten behoeve van arbeidsmarktinformatie alleen de vacatures meegeteld waarvan de directe werkgever bekend is. Verder is bekend dat sommige sectoren relatief weinig vacatures op internet publiceren (bijv. de agrarische sector) en andere sectoren veel (zoals ICT). Het Jobfeed bestand wordt daarom op kwartaalbasis naar sector en beroepsniveau opgehoogd en gewogen. Hiervoor wordt het totaal aantal ontstane vacatures volgens CBS gebruikt. Op deze manier wordt niet alleen consistentie met CBS bereikt, maar kunnen ook sectoren met elkaar worden vergeleken. Om dit te kunnen doen, sluiten we aan bij de periodiciteit van het verschijnen van de Vacature-enquête van het CBS. De ophoogfactor wordt berekend op basis van het totaal aantal ontstane vacatures van het CBS. In de praktijk betekent dit dat de vacatures uit Jobfeed in kwartaal t worden vac _ CBSt opgehoogd met de factor: ophoogt = vac _ Jobfeed Na ophoging van de vacatures uit Jobfeed is het noodzakelijk de vacatures zo goed mogelijk te verdelen over de sectoren en de beroepen. De verdeling uit Jobfeed is namelijk scheef, in die zin dat vacatures uit (vooral) het lagere segment ondervertegenwoordigd zijn. Er is op dit moment geen vergelijkingsmateriaal dat inzicht biedt in de exacte verdeling van vacatures over sectoren en beroepen, daarom wordt getracht deze verdeling op onderbouwde wijze te benaderen. Hieronder wordt uiteengezet hoe de weegprocedure verloopt. Om een indruk te krijgen van de verdeling van de vacatures over de sectoren en de beroepen wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van het CBS. De verdeling van het aantal banen van werknemers over de sectoren en beroepen (Standaard Beroepen Classificatie op 2-digit niveau) biedt inzicht in waar de werkgelegenheid zich concentreert. In cellen (combinatie van sector en beroep) waar relatief veel banen zitten worden op voorhand ook relatief veel vacatures verwacht. Natuurlijk is het aantal vacatures niet alleen afhankelijk van de werkgelegenheid in een cel. Zo zijn bijvoorbeeld de leeftijdsopbouw van het personeel en de mate van (productie)groei bepalend. In sommige zijn sectoren zijn daardoor relatief veel vacatures (in vergelijking met het aantal banen) en in andere sectoren juist relatief weinig. Om hiervoor te corrigeren wordt gebruik gemaakt van de vacaturegraad (aantal vacatures per banen) per sector. De uiteindelijke verdeling van de vacatures naar sector is zodoende gelijk aan die van het CBS. Voor de weging wordt gebruikt gemaakt van de matrix sector x beroepsniveau. Dit is een matrix van 24 sectoren x 5 beroepsniveaus = 120 cellen. De matrix op basis van Jobfeed wordt vergeleken met de matrix op basis van de EBB (gecorrigeerd voor de vacaturegraad per sector). De weegfactoren worden berekend door de twee matrices op elkaar te delen. In Jobfeed is voor een deel van de vacatures de SBI-code en/of de SBC-code onbekend. Besloten is om voor de weging ook de vacatures waarvaan één of beide codes ontbreken te verdelen over de vacatures waarvan wel de SBI- en SBC-code bekend zijn. De vulling is voor sommige cellen erg laag, waardoor de weegfactoren sterk oplopen en bovendien gevoelig zijn voor kleine veranderingen. Dit speelt met name bij de elementaire beroepen. Dit heeft geleid tot een aantal samenvoegingen, waardoor het uiteindelijk aantal cellen uitkomt op 95. Dit heeft overigens alleen betrekking op het berekenen van de weegfactoren. t 4

6 Voor het vaststellen van de weegfactoren wordt gewerkt met een gewogen voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen vier kwartalen. Hierbij krijgt het laatste kwartaal het grootste gewicht, respectievelijk 10%, 20%, 30%, 40%. De weging resulteert in weegfactoren op het niveau van sectoren en beroepsniveaus. Binnen elke combinatie van sector en beroepsniveau wordt de verdeling uit Jobfeed gehanteerd. Stel dat er in een bepaalde sector binnen een bepaald beroepsniveau 2 beroepsgroepen zijn, die in Jobfeed in de verhouding 2:3 voorkomen, dan zal ook na weging deze verhouding binnen dit beroepsniveau gelden. Uit het product van de ophoogfactor en de weegfactor volgt één factor die zowel corrigeert voor het deel van de vacatures dat niet op internet staat als voor de verdeling van de vacatures over de sectoren en de beroepen. Op deze manier wordt inzicht geboden in de totale vacaturemarkt. Bovenstaande methodiek levert per kwartaal een schatting op van het aantal ontstane vacatures naar sector, regio en beroepsgroep. Hieruit leidt UWV vervolgens het aantal openstaande vacatures af. Dit totaal aantal openstaande vacatures is wederom op kwartaalbasis consistent met CBS. Om het aantal openstaande vacatures per sector te bepalen, wordt voor iedere sector 1 de verhouding tussen het aantal openstaande vacatures (CBS) en het aantal ontstane vacatures (CBS) berekend. Als gevolg van afronding, kan dit verhoudingsgetal in sommige (kleinere) sectoren van kwartaal tot kwartaal aanzienlijke verschuivingen vertonen. Er is daarom wederom gekozen om de ratio openstaande vacatures ten opzichte van ontstane vacatures uit te rekenen met behulp van een gewogen voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen vier kwartalen. De weegfactoren zijn wederom aflopend van 40% voor het meest recente kwartaal tot 10% voor het kwartaal het verst terug in de tijd. Hiermee wordt de stabiliteit van de resultaten verhoogd en het effect van afrondingen verkleind. Door dit verhoudingsgetal (op basis van CBS-cijfers) te vermenigvuldigen met het aantal geschatte ontstane vacatures, wordt het aantal openstaande vacatures per sector, regio en beroepsgroep bepaald. Er is een afzonderlijke vermenigvuldigingsfactor voor iedere sector in ieder kwartaal, maar de factor is gelijk voor alle vacatures binnen een bepaalde sector in hetzelfde kwartaal. Indien nodig volgt hierna nog een kleine correctie, evenredig over alle sectoren, om het totaal aantal openstaande vacatures consistent te maken met CBS. 4. Methodiek spanningsindicator arbeidsmarkt De spanningsindicator arbeidsmarkt wordt berekend door het aantal openstaande vacatures te delen door het aantal bij UWV ingeschreven niet-werkende werkzoekenden (nww) die korter dan een half jaar werkzoekend zijn. Net als bij de voormalige krapteindicator is het de verhouding tussen openstaande vraag en het direct beschikbaar aanbod. Voor de operationalisering van het begrip "direct beschikbaar aanbod" is gekozen voor de bij UWV ingeschreven niet-werkende werkzoekenden, voor zover zij korter dan een half jaar werkzoekend zijn. Cijfers over de werkloze beroepsbevolking (CBS) zijn immers niet op detailniveau (beroep en regio) beschikbaar. Een analyse heeft verder uitgewezen dat er grote samenhang is tussen de werkloze beroepsbevolking en het aantal niet-werkende werkzoekenden dat kortdurend (< 6 maanden) werkzoekend is. Arbitrair is de grens van zes maanden. Zeker in een ruime arbeidsmarkt zouden werkzoekenden die bijvoorbeeld negen maanden werkloos zijn, kunnen worden beschouwd als "direct beschikbaar". Wanneer deze grens echter telkens zou worden 1 De enige uitzondering zijn de sectoren B Delfstoffenwinning; D Energievoorziening; en E Waterleidingbedrijven en afvalbeheer. Wegens de zeer geringe grootte van deze sectoren wordt voor de drie bovengenoemde sectoren slechts één ratio openstaande vacatures ten opzichte van ontstane vacatures berekend. 5

7 aangepast aan de spanning op de arbeidsmarkt, wordt de indicator onbruikbaar als meetinstrument. Belangrijk verschilpunt met de krapte-indicator is dat het aantal openstaande vacatures op de totale vacaturemarkt wordt gebruikt. In formulevorm ziet het als volgt uit: Spanningsindicator arbeidsmarkt = Aantal openstaande vacatures Kortdurend nww (<6 mnd.) bij UWV Bij de spanningsindicator arbeidsmarkt is ervoor gekozen niet het volledige aanbod van werkzoekenden mee te nemen, maar uitsluitend het direct beschikbare aanbod. Dit impliceert dat buitenlands aanbod, niet-participerenden, toekomstige schoolverlaters of langdurig werklozen niet worden meegenomen. Dit is een arbitraire keuze die mede is ingegeven door pragmatische redenen. Gegevens over het buitenlands aanbod of over het aantal niet-participerenden is niet op detailniveau (regio en beroep) beschikbaar. Bovendien geeft de spanningsindicator arbeidsmarkt geen voorspelling, maar is het de actuele stand van zaken. Dit betekent dat aanbod dat niet direct beschikbaar is, bijvoorbeeld vanwege een noodzakelijk scholingstraject, niet meegeteld dient te worden. Dit laat onverlet dat een deel van het direct beschikbare aanbod ontbreekt in de spanningsindicator arbeidsmarkt. Te denken valt aan bijvoorbeeld jonge werkzoekenden die geen recht hebben op een WW- of WWB-uitkering en daarom niet ingeschreven staan bij UWV. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld herintredende vrouwen die op zoek zijn naar werk en niet ingeschreven zijn bij UWV. De spanning op de arbeidsmarkt is daarom feitelijk geringer dan de indicator aangeeft, maar daarmee is rekening gehouden in de keuze voor de grenzen van de typeringen voor de arbeidsmarkt. De spanningsindicator arbeidsmarkt kan een getal geven tussen 0 en oneindig. Hoe hoger het getal, hoe hoger de spanning op de arbeidsmarkt voor werkgevers. Bij een indicator van 0 is de arbeidsmarkt zeer ruim, want er zijn geen openstaande vacatures en wel kortdurend werkzoekenden. Bij veel openstaande vacatures ten opzichte van het aantal kortdurend werkzoekenden is de arbeidsmarkt zeer krap. Door een tijdreeksanalyse uit te voeren zijn de grenzen bepaald. Daarbij is tevens gekeken naar de spanningsindicator van het Centraal Planbureau 2. Er wordt uitgegaan van een indeling in vijf categorieën: zeer ruim, ruim, gemiddeld, krap en zeer krap. De indeling is als volgt: 0 tot 0,5: zeer ruim 0,5 tot 1,0: ruim 1,0 tot 1,5: gemiddeld 1,5 tot 2,0: krap 2,0 of meer: zeer krap Enkele methodische opmerkingen: Bij de midden-categorie gemiddeld is er niet gekozen voor om dit rondom het getal één te leggen, maar voor de categorie 1,0 tot 1,5. Hierdoor wordt enigszins tegemoet gekomen aan het ontbreken van enig direct beschikbaar aanbod in de spanningsindicator arbeidsmarkt (zie hierboven); De spanningsindicator arbeidsmarkt wordt ieder kwartaal berekend. De peildatum voor zowel het aantal openstaande vacatures als het aantal kortdurend nww is het einde van het kwartaal. Om de validiteit van de spanningsindicator arbeidsmarkt te waarborgen, moet de berekening van de vraag-aanbod ratio gebaseerd zijn op voldoende waarnemingen. Dit betekent niet alleen dat de getallen waarmee gerekend wordt 2 De spanningsindicator van het Centraal Planbureau wordt berekend door de verhouding te nemen tussen het aantal openstaande vacatures en de werkloze beroepsbevolking volgens ILOdefinitie. 6

8 groot genoeg moeten zijn, maar ook het aantal daadwerkelijke waarnemingen moet groot genoeg zijn. Daarom moet er voldaan worden aan een tweetal criteria om de spanningsindicator arbeidsmarkt te berekenen: o De som van het aantal openstaande vacatures plus het aantal kortdurend o niet-werkende werkzoekenden is groter of gelijk aan 25. De som van het aantal ontstane vacatures gevonden in Jobfeed plus het aantal kortdurend niet-werkende werkzoekenden is groter of gelijk aan 25 Relevante arbeidsvraag en -aanbod worden niet afgebakend door gemeentegrenzen of functienamen. Zo kan een werkzoekende geluidstechnicus uit Bussum ook werk vinden in Hilversum. Een zelfde voorbeeld kan worden verzonnen voor vergelijkbare functies. Omdat er in beide gevallen sprake is van relevant aanbod ten opzichte van relevante vraag, wordt de spanningsindicator arbeidsmarkt niet op het diepste detailniveau weergegeven. Zo wordt er regionaal uitgesplitst naar arbeidsmarktregio en provincie, maar niet naar gemeente. Om dezelfde reden wordt er wel uitgesplitst naar beroepsgroep, maar niet naar individuele functies. 7

9 5. Enkele resultaten In dit paper worden ter illustratie enkele resultaten getoond en beschreven. In figuur 1 is de spanningsindicator arbeidsmarkt vanaf 2003 te zien. Vervolgens wordt in figuur 2 ingegaan op een drietal beroepsgroepen, met geheel verschillende arbeidsmarktontwikkelingen. Figuur 3 heeft betrekking op de samenhang tussen de spanningsindicator arbeidsmarkt en het werkloosheidspercentage. Met ingang van het eerste kwartaal 2011 wordt de spanningsindicator arbeidsmarkt berekend. Het is de verhouding tussen openstaande vacatures en het aantal kortdurend werkzoekenden. Het aantal openstaande vacatures is conform de beschreven methodiek - opgehoogd naar het aantal openstaande vacatures volgens het CBS. Voor de periode kan dit verhoudingsgetal eveneens worden berekend. De details naar beroep en regio zijn dan echter niet beschikbaar, omdat de opgehoogde Jobfeed-gegevens voor die periode ontbreken. Zo komen we tot een langere tijdreeks die goed in beeld brengt dat de arbeidsmarkt in 2007 zeer krap was, terwijl deze medio juni 2013 zeer ruim is. Er zijn ook enige regionale verschillen, hoewel deze beperkt zijn. In Zeeland is de spanningsindicator arbeidsmarkt het hoogst; in Friesland het laagst. Zeeland heeft een seizoensgevoelige arbeidsmarkt, zo blijkt uit figuur 1. Figuur 1 Spanningsindicator arbeidsmarkt 2003 t/m 2e kwartaal ,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Gemiddeld Ruim Zeer Ruim Zeer Krap Krap Spanningsindicator Nederland Spanningsindicator Friesland Spanningsindicator Zeeland 8

10 Er zijn grote verschillen in de ontwikkeling van de spanningsindicator arbeidsmarkt per beroepsgroep. Figuur 2 toont deze verschillen voor de beroepsgroepen hogere elektrotechnische beroepen, hogere kunstzinnige beroepen en middelbare werktuigkundige beroepen. De hogere elektrotechnische beroepen en de hogere kunstzinnige beroepen vormen in de periode elkaars tegenpolen. De arbeidsmarkt voor de hogere kunstzinnige beroepen blijft in de gehele periode zeer ruim en die voor de hogere elektrotechnische beroepen blijft juist krap. Bij de middelbare werktuigbouwkundige beroepen zien we echter de arbeidsmarkt in drie jaar tijd enorm verruimen. Eind tweede kwartaal 2013 is bij 8 beroepsgroepen de arbeidsmarkt zeer krap, bij 3 krap, bij 11 gemiddeld, bij 22 ruim en bij 74 zeer ruim. Ter vergelijk: Eind tweede kwartaal 2011 waren er nog 35 beroepsgroepen met een zeer krappe arbeidsmarkt tegenover 19 beroepsgroepen met een zeer ruime arbeidsmarkt. Figuur 2 Spanningsindicator arbeidsmarkt 2011 t/m 2e kwartaal 2013 voor een drietal beroepsgroepen 3 2,5 2 1,5 Zeer Krap Krap 1 0,5 Gemiddeld Ruim Zeer Ruim middelbare werktuigbouwkundige beroepen ed hogere elektrotechnische beroepen (automatisering ed) hogere kunstzinnige beroepen 9

11 Een derde illustratie betreft de samenhang tussen het werkloosheidspercentage en de spanningsindicator arbeidsmarkt. Beide zijn belangrijke arbeidsmarktindicatoren, maar zij meten echter niet hetzelfde. Het werkloosheidspercentage van het CBS gaat over het aandeel mensen dat geen werk kan vinden (als percentage van de beroepsbevolking). De spanningsindicator arbeidsmarkt geeft aan hoe krap de arbeidsmarkt is, dit wil zeggen hoe gemakkelijk werkgevers in hun personeelsbehoefte kunnen voorzien. Uiteraard is er een sterke samenhang, maar niet volledig. In 2012 is er op provinciaal niveau sprake van een correlatie van -0,7 tussen de spanningsindicator arbeidsmarkt en het werkloosheidspercentage van CBS. Dus hoe hoger de werkloosheid in een provincie, des te lager de spanningsindicator arbeidsmarkt (c.q. hoe ruimer de arbeidsmarkt). Zeeland is een provincie met een lage werkloosheid en een hoge spanningsindicator arbeidsmarkt. In Flevoland is de arbeidsmarktsituatie tegenovergesteld: een hoge werkloosheid gaat samen met een ruime arbeidsmarkt. De algemene samenhang blijkt uit de regressielijn in figuur 3. Maar de samenhang is niet 100%. Utrecht is bijvoorbeeld een provincie met een krappere arbeidsmarkt dan op basis van het werkloosheidspercentage zou kunnen worden verwacht. Dit geldt ook voor Zuid- en Noord-Holland. Daarentegen is Limburg een provincie met een ruimere arbeidsmarkt dan op basis van het werkloosheidspercentage van CBS zou kunnen worden verwacht. Dit geldt ook voor Overijssel, Groningen en Friesland. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er in de Randstad relatief meer werkgelegenheid is ten opzichte van de beroepsbevolking dan in de oostelijke regio s. Bij meer werkgelegenheid zijn er meer baanopeningen en dus ook meer vacatures. Dit verschil in spanning wordt door de arbeidsmarkt voor een deel automatisch opgevangen doordat werknemers uit regio s met lagere baankansen ook werk zoeken in regio s met betere baankansen. Het is dan ook niet verwonderlijk om te zien dat de provincies boven de regressielijn in figuur 3 over het algemeen een netto inkomend pendelsaldo hebben en de provincies onder de regressielijn een netto uitgaand pendelsaldo. Figuur 3 Samenhang tussen de spanningsindicator arbeidsmarkt en het werkloosheidspercentage 1,2 1 Zeeland Utrecht Spanningsindicator 2012 (UWV) A 0,8 0,6 0,4 0,2 Noord-Holland Nederland Noord-Brabant Gelderland Limburg Overijssel Zuid-Holland Flevoland Drenthe Friesland Groningen 0 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% Werkloosheidspercentage 2012 (CBS) 10

12 6. Gebruik en relevantie van de gegevens Zowel het totaal aantal ontstane vacatures als de spanningsindicator arbeidsmarkt wordt gebruikt in de diverse informatieproducten en diensten van UWV. Het aantal ontstane vacatures is beschikbaar per sector, beroep (SBC-beroepsgroep en ROA-beroepsgroep) en regio (provincie en arbeidsmarktregio). De spanningsindicator arbeidsmarkt is beschikbaar naar beroep (SBC-beroepsgroep en ROA-beroepsgroep) en regio (provincie en arbeidsmarktregio). Bij te geringe aantallen worden geen gegevens gepresenteerd vanwege de betrouwbaarheid en de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevens komen op kwartaalbasis beschikbaar, circa twee maanden na afloop van het kwartaal. Deze informatie is interessant voor een breed publiek. Werkgevers zijn veelal geïnteresseerd in de beschikbaarheid van personeel op de arbeidsmarkt. Bij een ruime markt worden andere wervingskanalen ingezet dan bij een krappe markt. Het kan ook bepalend zijn voor de opstart van nieuwe activiteiten. Werkgevers die personeel laten afvloeien hebben vaak een financieel belang dat hun personeel snel elders aan de slag kan. Dan moet er wel een beeld zijn waar kansen liggen. Ook intermediairs en werkzoekenden zijn geïnteresseerd in informatie over de spanning op de arbeidsmarkt. Waar liggen kansen en is er onderhandelingsruimte en/of moeten wensen naar beneden bijgesteld worden? Zijn er in andere regio's meer kansen? Voor werkzoekenden c.q. aanstaande schoolverlaters kan de spanningsindicator arbeidsmarkt worden gebruikt, in aanvulling op bijvoorbeeld Kans op werk (SBB), Studie en Werk (SEO) of de Werkverkenner (UWV). Tot slot zijn de gegevens in beleidsmatig opzicht interessant. Zeker wanneer de huidige spanning op de arbeidsmarkt wordt gerelateerd aan toekomstige knelpunten op de arbeidsmarkt. De spanningsindicator arbeidsmarkt kan worden afgezet tegen de indicator toekomstige knelpunten per beroep (ITKB) uit het ROA-onderzoek De arbeidsmarkt naar Opleiding en Beroep tot In deze ITKB-indicator zijn de verwachte uitbreidingsvraag, de verwachte vervangingsvraag en de verwachte instroom van nieuwkomers op de arbeidsmarkt verdisconteerd. Bij beide indicatoren (spanningsindicator en ITKB-indicator) is het achterliggende theoretische concept hetzelfde, namelijk de vraag/aanbod-verhouding per beroepsgroep. De spanningsindicator arbeidsmarkt geeft de actuele verhouding en de ITKB de toekomstige verhouding. Wanneer de arbeidsmarkt nu ruim is en naar verwachting ruim blijft is omscholing naar andere vakrichtingen een adequate beleidsoptie. Bij een ruime arbeidsmarkt die naar verwachting op korte termijn omslaat (zoals bij veel technische beroepen) is omscholing onverstandig. Bij een krappe arbeidsmarkt, die naar verwachting krap blijft, zijn andere beleidsopties nodig. Inspelen op nieuwe, arbeidsbesparende technologieën of het werven van nieuw (buitenlands) aanbod liggen hier meer voor de hand. Kortom, door combinatie van de actuele met de toekomstige vraag/aanbod-verhouding kan gerichter (regionaal) arbeidsmarktbeleid worden gevoerd (zie tabel 2). 11

Nieuwe arbeidsmarktgegevens over de vraagzijde. Ontwikkeling vacaturemarkt en spanningsindicator

Nieuwe arbeidsmarktgegevens over de vraagzijde. Ontwikkeling vacaturemarkt en spanningsindicator Nieuwe arbeidsmarktgegevens over de vraagzijde Ontwikkeling vacaturemarkt en spanningsindicator MANAGEMENTSAMENVATTING De belangrijkste taak van het UWV WERKbedrijf is het bij elkaar brengen van vraag

Nadere informatie

Arbeidsmarktonderzoek Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse arbeidsmarkt

Arbeidsmarktonderzoek Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse arbeidsmarkt Arbeidsmarktonderzoek Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse arbeidsmarkt 2011 2014 ARBEIDSMARKTONDERZOEK DRENTHE 2011 Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse arbeidsmarkt 2010-2014 Maastricht, januari

Nadere informatie

De Rotterdamse arbeidsmarkt, ontwikkelingen en prognoses

De Rotterdamse arbeidsmarkt, ontwikkelingen en prognoses De Rotterdamse arbeidsmarkt, ontwikkelingen en prognoses Speciaal thema: de kwaliteit van de Rotterdamse bedrijvigheid Auteurs: Peter Louter (Bureau Louter) Kees Zandvliet (SEOR) Pim van Eikeren (Bureau

Nadere informatie

Vrouwen in hogere functies Ontwikkeling benchmark

Vrouwen in hogere functies Ontwikkeling benchmark Vrouwen in hogere functies Ontwikkeling benchmark Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kees Zandvliet Met medewerking van: René Blanken Hassel Kroes Peter van Nes

Nadere informatie

Regiorapport Noord-Veluwe

Regiorapport Noord-Veluwe Regiorapport Noord-Veluwe Regiorapport Noord-Veluwe Jan Dirk Gardenier Hans van Rijn April 2013 1 Inhoud Regiorapport Noord-Veluwe 1 Inhoud 2 Inleiding 3 Samenvatting en analyse 4 Noord-Veluwe in vogelvlucht

Nadere informatie

kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg

kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg 2014 2018 inhoud 333 voorwoord de wereld om ons heen verandert politiek: hervormingen & bezuinigingen economie: conjunctuur

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012

Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012 In cooperation with: Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012 November 2012 In cooperation with: Auteurs: I&O Research Capgemini Consulting

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017. Maastricht, 6 maart 2013

ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017. Maastricht, 6 maart 2013 ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017 ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017 Maastricht, 6 maart 2013 J.W.M. Gardeniers, Msc. Drs. J.J.L. Meuwissen M.R.R.W. Poeth, MSc. J. de Quillettes, Msc. Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Verwachte werkloosheidsduur bij WW-instroom

Verwachte werkloosheidsduur bij WW-instroom Amsterdam, februari 2014 In opdracht van Arbeidsmarktresearch BV Verwachte werkloosheidsduur bij WW-instroom Toelichting bij geactualiseerd rekenmodel Siemen van der Werff Arjan Heyma SEO ECONOMISCH ONDERZOEK

Nadere informatie

ROA Brochure. Associate degree opleidingen en arbeidsmarktrelevantie Een handleiding voor pilotronde 5

ROA Brochure. Associate degree opleidingen en arbeidsmarktrelevantie Een handleiding voor pilotronde 5 Research Centre for Education and the Labour Market ROA Associate degree opleidingen en arbeidsmarktrelevantie Een handleiding voor pilotronde 5 ROA Brochure Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2012

Monitor gemeenten 2012 Monitor Gemeenten 2012 Personeel in Perspectief A+O fonds Gemeenten Postbus 11560 2502 AN Den Haag 070 7630030 secretariaat@aeno.nl www.aeno.nl Monitor gemeenten 2012 Personeel in Perspectief Monitor

Nadere informatie

Arbeidsmarktonderzoek Haven- en Industriecomplex Rotterdam 2014-2015

Arbeidsmarktonderzoek Haven- en Industriecomplex Rotterdam 2014-2015 Arbeidsmarktonderzoek Haven- en Industriecomplex Rotterdam 2014-2015 Eindrapport Opdrachtgevers: Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam en Deltalinqs SEOR Kees Zandvliet Rotterdam, maart 2015 Arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018 De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018 ROA-R-2013/11 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Maastricht University School of Business and Economics Maastricht, december 2013 Colofon Researchcentrum

Nadere informatie

De arbeidsmarkt van Noord-Holland Noord

De arbeidsmarkt van Noord-Holland Noord De arbeidsmarkt van Noord-Holland Noord Deel 2: Vooruitblik op 2010 KOP VAN NOORD-HOLLAND WEST-FRIESLAND NOORD-KENNEMERLAND KOP VAN NOORD-HOLLAND WEST-FRIESLAND NOORD-KENNEMERLAND D E A R B E I D S M A

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt

Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt ECABO arbeidsmarktonderzoek Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt huidige ontwikkelingen en prognoses Odile Sondermeijer senioradviseur arbeidsmarktonderzoek januari 2010 Inleiding Deze rapportage

Nadere informatie

Arbeidsmarktknelpunten PO. Rapportage enquête. Titel publicatie Ondertitel

Arbeidsmarktknelpunten PO. Rapportage enquête. Titel publicatie Ondertitel Arbeidsmarktknelpunten PO Rapportage enquête Titel publicatie Ondertitel Riemer Kemper Den Haag, april 2012 1 INLEIDING 1 1.1 Beleidscontext...1 1.2 Methodologie en representativiteit...1 1.3 Leeswijzer...3

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2010

Arbeidsmarktanalyse 2010 Arbeidsmarktanalyse 2010 1 2 Inhoud Inleiding 7 1 Ontwikkelingen van werkgelegenheid en vacatures 9 1.1 Een algemeen beeld 9 1.2 Ontwikkelingen in de samenstelling van de werkgelegenheid 11 1.2.1 Naar

Nadere informatie

Werkhervattingskansen na instroom in de WW

Werkhervattingskansen na instroom in de WW Werkhervattingskansen na instroom in de WW Leeftijd is niet het enige dat telt 12 1 Wilco de Jong Kathleen Geertjes Martine de Mooij-Schep Anouk de Rijk Nicol Sluiter Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014. Met een doorkijk naar 2018

UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014. Met een doorkijk naar 2018 UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Met een doorkijk naar 2018 UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 6 1. Inleiding en leeswijzer 10 2. Landelijke ontwikkelingen arbeidsmarkt

Nadere informatie

Personeelsmonitor. Beoordelen en belonen

Personeelsmonitor. Beoordelen en belonen Personeelsmonitor Provincies 2006 Beoordelen en belonen 2 Voorwoord Na 14 jaar te zijn verschenen onder de naam IWV-enquête is de naam van deze rapportage dit jaar veranderd in Personeelsmonitor Provincies.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt naar opleiding en. beroep tot 2014. Doel en vraagstelling. Conclusie

De arbeidsmarkt naar opleiding en. beroep tot 2014. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever RWI De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2014 Opdrachtnemer ROA Onderzoek De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep 2014 Startdatum 1 januari 2008 Einddatum 2 november 2009 Categorie

Nadere informatie

NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS

NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS VROUWEN IN DE TOP Opdrachtgever Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Olivier Tanis Kees Zandvliet Rotterdam, 15 februari 2012 NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS

Nadere informatie

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015 Flexwerk na de WW Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid april 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Flexwerkers op de arbeidsmarkt en in de WW 5 1.1. Ontwikkeling

Nadere informatie

UWV Arbeidsmarktprognose 2014-2015

UWV Arbeidsmarktprognose 2014-2015 UWV Arbeidsmarktprognose 2014-2015 UWV Arbeidsmarktprognose 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 6 1. Inleiding en leeswijzer 10 2. Landelijke ontwikkelingen arbeidsmarkt in 2014-2015 12

Nadere informatie

DE 12-MAANDSZIEKEN VAN JANUARI 1998 arbeidsongeschiktheid, gezondheid, herbeoordeling en reïntegratie 2½ jaar later

DE 12-MAANDSZIEKEN VAN JANUARI 1998 arbeidsongeschiktheid, gezondheid, herbeoordeling en reïntegratie 2½ jaar later DE 12-MAANDSZIEKEN VAN JANUARI 1998 arbeidsongeschiktheid, gezondheid, herbeoordeling en reïntegratie 2½ jaar later 15 januari 2001 Ir. C.G.L. van Deursen Bureau AS/tri Stationsweg 26 2312 AV Leiden Tel.:

Nadere informatie

Contactpersoon Kees van Uitert Wim Schouten

Contactpersoon Kees van Uitert Wim Schouten Raadvoor Werk en Inkomen Oranjestraat 4 2514JBDenHaag Postbus 16101 2500 BCDenHaag T070 789 0789 F 0707890790 info@rwi.nl www.rwi.nl LVM&4Qftjr»v***!»*jif " H^KKwCtALE STATED MftffOVSRIJSSEL Nie U \ acfre

Nadere informatie

De provincies als werkgever 2007 2015

De provincies als werkgever 2007 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Analyse, Arbeidsmarkt en Macro-Economische Advisering December 2008 Colofon Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Amsterdam, december 2012 In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bouwen en banen

Amsterdam, december 2012 In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bouwen en banen Bouwen en banen Amsterdam, december 2012 In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu Bouwen en banen Werkgelegenheidseffecten van energiebesparing in de gebouwde omgeving Maikel Volkerink

Nadere informatie

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken SEOR Kees Zandvliet José Gravesteijn Olivier Tanis ReflecT Ronald Dekker Daniela Skugor Met medewerking van

Nadere informatie