Onderwijsexpertise gedrag so. het Poortje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijsexpertise gedrag so. het Poortje"

Transcriptie

1 Onderwijsexpertise gedrag so S C H O O L G I D S het Poortje

2 INHOUDSOPGAVE 3 4 Voorwoord Onderwijsexpertise gedrag so De doelen en de uitganspunten van het onderwijs De werkwijze van de school Kwaliteitszorg Het personeel 24 Bijzondere voorzieningen voor leerlingen of groepen leerlingen 27 Benutting van de verplichte onderwijstijd 28 Geldelijke steun van de ouders/verzorgers en sponsoring 29 Rechten en plichten van ouders, voogden, verzorgers, leerlingen en bevoegd gezag 30 Samenwerking ouders/verzorgers - school 33 Enkele praktische regelzaken 34 Namen, adressen en telefoonnummers 37 Bijlage 1: Vakantierooster / Urenberekening 39 Bijlage 2: Model overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage 40 Bijlage 3: Enquête schoolgids 41 Bijlage 6: Afkortingen 42

3 Onderwijsexpertise gedrag so Beste Ouders/Verzorgers, het Poortje Een nieuw schooljaar staat op het punt van beginnen. Een nieuw schooljaar: 2011/2012. Een nieuw schooljaar brengt ook een nieuwe schoolgids. Dat is vanzelfsprekend en logisch. En zo is het ook. Toch is deze uitgave een heel bijzondere. Want wat is het geval? In de loop van dit schooljaar zal in Venlo een nieuw schoolgebouw in gebruik worden genomen: de Talentencampus. Een deel van de leerlingen van het Poortje en een deel van de leerlingen van de Vijverhofschool-so zal daar naar verhuizen. Het andere deel neemt intrek in de Simon Stevinstraat. Deze bewegingen vragen veel voorbereiding. Op velerlei gebied, met communicatie als centrale activiteit daarin. Met ouders/verzorgers, met collega-scholen, met de collega s van onze scholen, met ambtenaren van de verschillende gemeenten. Er zijn veel werkoverleggen gehouden en er worden weer nieuwe gepland. Over de manier waarop we de processen afstemmen die in de Simon Stevin- en in de Vijverhofstraat plaatsvinden, over de samenwerking met de scholen in Venray en over de samenwerking met Mutsaersstichting en de Wijnberg. VOORWOORD Ook vinden er overleggen over specifieke onderwerpen plaats. Een ervan is bijvoorbeeld de inrichting van de Talentencampus. Na een zorgvuldig keuzetraject is deze opdracht gegund aan Projectum, een gerenommeerd bedrijf in Houten bij Utrecht. Tijdens hun presentatie projecteerden ze een gedicht waaruit bleek, dat zij onze leerlingen op een even prachtige als ook respectvolle wijze op hun netvlies hebben. Je bent zo mooi anders dan ik natuurlijk niet meer of minder maar zo mooi anders ik zou je nooit anders dan anders willen Hans Andreus In de geest van dit gedicht, willen wij er als team zijn voor onze leerlingen, voor de ouders/ verzorgers en allen die een beroep willen doen op onze speciale onderwijszorg. Hoe wij een en ander hebben georganiseerd kunnen jullie in deze schoolgids lezen. Wij verheugen ons op een goede samenwerking. Toine van Helvoirt, directeur Onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg 3

4 HET POORTJE 1. Onderwijsexpertise gedrag so Het Poortje De hoofdlocatie van Het Poortje ligt op een wat merkwaardige plaats in Venlo: op het industrieterrein De Veegtes, dat achter de winkelboulevard Via Venlo ligt. Als je op het ruime schoolterrein bent, heb je daar overigens geen idee van: aan de school grenst akkerland en in de verte liggen de gebouwen van het klooster Albertushof. Tevens wordt vanaf gebruik gemaakt van een aantal lokalen aan de Vijverhofstraat in Venlo. Ook deze locatie is goed vanuit de regio bereikbaar. Ontwikkeling Talentencampus Venlo en de Droom van Venray, Als school voor speciaal onderwijs werken we steeds aan het verbeteren en versterken van de leeromgeving van onze kinderen, zodat zij hun talenten tot ontwikkeling kunnen brengen. Om dit doel te bereiken staan we sterker als we krachten binnen het onderwijs kunnen bundelen. Dat heeft ertoe geleid dat het Poortje participeert in het project: de Talentencampus Venlo en De Droom van Venray. Beide initiatieven zijn een antwoord op beleidsbesluiten zoals die in het verleden zijn genomen op verzoek van ouders, politiek en gemeenten. Bij de Gemeente Venray bestond een nadrukkelijke behoefte aan een voorziening van speciaal onderwijs in het kader van thuisnabij onderwijs. De Gemeente Venlo besloot een aantal jaren geleden de vraag van diverse Venlose scholen om nieuwbouw te combineren in de ontwikkeling van één nieuwe campus, gekoppeld aan een vernieuwend onderwijsconcept. De Talentencampus in Venlo is een samenwerkingsverband van basisschool de Hertog Reinoudschool, de school voor speciaal basisonderwijs De Opstap, de scholen voor speciaal onderwijs het Poortje (cluster 4) en de Vijverhofschool (cluster 3) en de peuterspeelzaal en kinderopvang van 0-13 jaar.de Droom van Venray is een samenwerkingsverband van basisschool De Toverbal, de school voor speciaal basisonderwijs Focus en de scholen voor speciaal onderwijs het Poortje (cluster 4), Vijverhofschool (cluster 3) en De Wijnberg (cluster 4 voor langdurig zieke kinderen) en peuterspeelzaal en kinderopvang van 0-13 jaar. 4

5 De samenwerking tussen de diverse voorzieningen in beide projecten moet ertoe leiden dat er op termijn één team ontstaat in één organisatie en één gebouw ( in Venray in twee gebouwen). Beide projecten bieden onderwijs en opvang op maat, passend bij het ontwikkelingsperspectief van ieder kind. Elk kind heeft zijn eigen talenten en deze kunnen we met het nieuwe onderwijsconcept beter tot ontwikkeling brengen. Daarnaast is één van de hoofdambities sociale integratie. Kinderen gaan tot nu toe naar aparte voorzieningen. In de nieuwe situatie zal integratie leiden tot ontmoetingen van kinderen in een multiculturele omgeving. Samen leren, samen helpen, samen werken en samen vieren zijn belangrijke kernbegrippen op weg naar sociale integratie. Stand van zaken: De nieuwbouw van de Talentencampus in Venlo zal eind 2011 klaar zijn. Dit betekent dat we begin 2012 het nieuwe gebouw zullen kunnen betrekken. De Droom van Venray laat iets langer op zich wachten en zal waarschijnlijk gerealiseerd worden in In de aanloop naar de nieuwe gebouwen in Venlo en Venray is het nodig om zaken nu al voor te bereiden. De leerlingen van het Poortje en de Vijverhofschool zijn met ingang van het schooljaar al ingedeeld conform visie en werkwijze Talentencampus. Voor de huisvesting betekent dit, dat we de kinderen van het Poortje en de Vijverhofschool-so samen hebben gebracht op twee plekken in Venlo. Op de locatie Vijverhofstraat wordt onderwijs aangeboden aan kinderen die met ingang van het nieuwe kalenderjaar verhuizen naar de Talentencampus Venlo en op de locatie Simone Stevinstraat wordt onderwijs aangeboden aan kinderen die op termijn verhuizen naar de Droom van Venray. 5

6 HET POORTJE De leerlingen die in de volgende plaatsen wonen gaan vanaf 22 augustus a.s. naar de Vijverhofstraat en verhuizen in januari 2012 naar de Talentencampus: Gemeente Venlo: Venlo, Blerick, Tegelen, Steyl, Belfeld, Arcen, Velden en Lomm Gemeente Peel & Maas: Maasbree, Baarlo, Helden, Panningen, Egchel, Grashoek, Beringe, Kessel en Meijel Gemeente Beesel: Reuver een deel van de Gemeente Horst aan de Maas: Grubbenvorst, Sevenum, Kronenberg, Evertsoord en Lottum als voordeel dat de kinderen na de verhuizing, halverwege het schooljaar, dezelfde leerkrachten behouden. Zo proberen we, ondanks alle veranderingen gedurende het schooljaar, toch zoveel mogelijk de continuïteit te bewaren. De school wordt bezocht door leerlingen uit verschillende culturen en geloofsovertuigingen. Hoewel de Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg een katholieke signatuur heeft, tracht de school de waarden en normen van alle leerlingen te respecteren. De leerlingen die in de volgende plaatsen wonen gaan vanaf 22 augustus a.s. naar de Simon Stevinstraat: Gemeente Horst aan de Maas: Horst, America, Meterik, Hegelsom, Melderslo, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Swolgen, Griendtsveen, Tienray en Meerlo Gemeente Venray: Venray, Leunen, Veulen, Vredepeel, IJselsteijn, Blitterswijck, Castenray, Geijsteren, Heide, Oostrum, Smakt,Wanssum, Oirlo en Merselo Gemeente Bergen: Afferden, Well, Wellerlooi, Bergen, Nieuw-Bergen en Siebengewald Gemeente Gennep: Gennep, Heijen, Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide Op beide plekken zal het onderwijs vanuit dezelfde visie op leren en ontwikkeling worden ingericht. Ook de organisatie van de school is inmiddels zoveel als mogelijk ingericht op de toekomstige huisvesting. Leerkrachten, onderwijsassistenten en onderwijs ondersteunend personeel zijn met ingang van schooljaar ingedeeld in een team Talentencampus Venlo en Droom van Venray. Deze keuze heeft Alle leerlingen hebben een positieve beschikking van de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) Cluster IV. Met Cluster IV wordt bedoeld dat het om leerlingen gaat met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek onder andere leerlingen met internaliserende problematiek, moeilijk lerende leerlingen en leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). De mate van ernst wordt vastgesteld door de CvI. Dit doet de CvI door dossiergegevens te toetsen, die door de ouders zijn aangeleverd. Als de CvI van oordeel is dat de problematiek niet in het gewone (reguliere basis- of voortgezet) onderwijs kan worden bediend, dan geeft ze een positieve beschikking af. Hierdoor kunnen de ouders/verzorgers gebruikmaken van het Poortje: als school, lesplaats, voor hun zoon of dochter. De school is uitgegroeid tot een expertisespectrum, waarin aan ruim 160 leerlingen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar verdeeld in 13 groepen onderwijs op maat wordt geleverd. In 2010/2011 stroomden 55 leerlingen in bij het Poortje, waarvan 27 leerlingen afkomstig waren van LZK-scholen 6

7 Stichting Speciaal Onderwijs Noorden Midden-Limburg Het Poortje maakt samen met 5 andere scholen, het InterDisciplinair Team en de Ambulante Dienst, deel uit van de Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg (SSONML). Het onderwijs biedt kinderen/jeugdigen vaak onvoldoende begeleiding. Deze leerlingen hebben juist extra ondersteuning nodig en een aan hun mogelijkheden aangepast onderwijsprogramma. Deze steun in de rug kan gevonden worden in het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs van de Stichting Speciaal Onderwijs Noorden Midden-Limburg in de vorm van passend onderwijs of ambulante begeleiding. Missie: Wij zijn de onderwijsexpert voor kind, jongere en jong volwassene met specifieke ontwikkelings- en opvoedingsvragen die bijdraagt aan het bereiken van hun autonomie en maatschappelijke welbevinden. Visie: Door het bieden van maatwerk zijn we in staat een optimale bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het individu. De basis hiervoor is een goede diagnose vertaald naar een passend, integraal aanbod. Het verbinden van de (ortho-) didactische methoden aan een (ortho-) pedagogische benadering is ons leidend principe. Het vertalen van onze ervaringen in de praktijk naar nieuwe concepten en onze hoogwaardige expertise stellen ons in staat onze bijdrage continu te verbeteren en maakt ons tot een herkend en erkend professional met meerwaarde voor alle betrokkenen. van de leerling het uitgangspunt is. Als dit nodig is doen we dit samen met bijvoorbeeld zorginstellingen. College van Bestuur Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en bestaat uit: - de heer Peter Freij: voorzitter College van Bestuur De Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en bestaat per 31 december 2009 uit de volgende leden: - de heer R.M.V. Wienen, voorzitter - de heer J.G.M. Rutten, vicevoorzitter - mevrouw J.M. de Leeuw-Steur MEM, lid - de heer drs. A.J.M.L. Kaumo, lid - de heer drs. J.B.M. Titulaer, lid U kunt de Raad van Toezicht en het College van Bestuur bereiken op het navolgende adres: Postbus AV Venlo Tel.: Bezoekadres: Wylrehofweg PM Venlo Website: De Stichting stelt zich als doel om hoogwaardig speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en zorg te bieden, waarbij de behoefte 7

8 DE DOELEN 2. De doelen en de uitgangspunten van het onderwijs Als school voor speciaal onderwijs heeft het Poortje de opdracht om onderwijs en zorg te bieden aan leerlingen, die zodanig structureel in conflict leven met hun omgeving, dat de deskundigheid en de mogelijkheden in het overige onderwijs ontoereikend zijn om de onderwijsdoelen voor hen te kunnen realiseren. Dit heeft bij onze leerlingen onder meer geleid tot weinig zelfvertrouwen, een gering vertrouwen of zelfs wantrouwen in de ander en tot weinig effectieve manieren om relaties aan te gaan. Clusteronderwijs Venlo-Venray: in het licht van de ontwikkelingen ten behoeve van Campusonderwijs, zullen we als clusteronderwijs in de regio (REC 3 + REC 4) insteken op het ontwikkelen van meer synergie. Met die optiek is vorig jaar nauwere samenwerking opgestart met het Poortje (REC 4) onderwijsexpertise gedrag so, Vijverhofschool (REC 3) onderwijsexpertise zeer moeilijk lerende kinderen so en de Wijnberg (REC 4) onderwijsexpertise langdurige zieke kinderen so. Ook ten aanzien van het beleidsvoerend en het bedrijfsvoerend vermogen is de hier voorgestelde clustersamenwerking van belang ten aanzien van aspecten als: Missieontwikkeling en Visieontwikkeling Onderwijsontwikkeling Professionalisering Kwaliteitsontwikkeling Binnen de Talentencampus en binnen Expertisecentrum Venray elkaars directe samenwerkingspartner worden Het op elkaar afstemmen van een gezamenlijke, meer systemische beleidscyclus dan wel planning en controlcylcus Communicatie Bundeling van specifieke onderwijsexpertise Missie het Poortje Het aanbieden van passend SO-onderwijs voor kinderen (4 13 jaar) met een beperking. Dat gebeurt door alle kinderen in een specialistische, pedagogisch veilige situatie die vaardigheden te laten verwerven op het gebied van leren en leven die hen optimaal in staat stellen om samen met anderen in onze samenleving te kunnen functioneren. Voor elk kind worden, op basis van individuele talenten (inclusief hoog- en andersbegaafdheid) en mogelijkheden (ieders unieke ontwikkelingsperspectief), de best mogelijke resultaten en opbrengsten (prestaties) nagestreefd, voortvloeiend uit activiteiten die elke kwaliteitstoets doorstaan. Dat doen we met een team van professionals, in een onderwijsexpertise die haar taak uitvoert als communicatieve, eigentijdse, samenwerkende, op dienstverlening gerichte organisatie; op basis van goede relaties met leerlingen, ouders en zorgorganisaties in en om school. Ontwikkelde expertise zal ingezet worden ten behoeve van ontwikkelingen Passend Onderwijs van de omringende partnerscholen. Wij zijn ketenpartner in het werkveld Onderwijs(expertise) Welzijn Zorg, zodat een dekkend netwerk in de subregio mogelijk wordt dat zorgdraagt voor een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-23 jaar. 8

9 Visie het Poortje Onderwijsexpertise het Poortje maakt levendig en zichtbaar deel uit van een maatschappelijk-collegiale omgeving die zich volop beweegt richting professionele dienstverlening. Onze school ontwikkelt zich als nauw met anderen samenwerkende, autonome SOonderwijsexpertise die individueel als ook samen met (SO-) onderwijspartners c.q. jeugdhulpverlening, kiest voor het ontwikkelen van de best passende onderwijsarrangementen. Het maken van inhoudelijke keuzes geschiedt in overleg met collega s, ouders, leerlingen en professioneelcollegiale omgeving. Onderwijs en vorming gaan binnen het Poortje onderwijsexpertise gedrag so hand in hand. Er is sprake van maximale deskundigheid ten aanzien van leren leren en leren (leven) met beperkingen en er is aandacht voor talenten van kinderen, het creëren van een krachtige leer- en leefomgeving, van goede opbrengsten, van passend onderwijs en zorg op maat. Het Poortje, als actieve partner binnen de ontwikkeling van het gezamenlijke Clusteronderwijs, stemt af met, ontwikkelt, verbreedt en verdiept zich inhoudelijk met partners uit het werkveld Onderwijs(expertise)-Welzijn-Zorg. Taakstelling van het Poortje het geven van speciaal onderwijs aan kinderen die zeer moeilijk opvoedbaar zijn, door ons liever -en beter- kinderen met omgangsproblemen genoemd. Uitgangspunten en doelstelling van het onderwijs Op het Poortje: wordt het onderwijs afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling; wordt het onderwijs zodanig ingericht, dat de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen, waarbij ernaar wordt gestreefd, om de leerling zo mogelijk te brengen tot het volgen van gewoon onderwijs in een basisschool of een school voor voortgezet onderwijs; richt het onderwijs zich op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen van de creativiteit, het verwerven van kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden; wordt ervan uitgegaan, dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving; alle leerlingen ontvangen tenminste 940 uren onderwijs per schooljaar; krijgen de leerlingen ten hoogste 5 uur en 40 minuten onderwijs per dag, behalve als een onderwijsachterstand kan worden voorkomen of kan worden bestreden. Schoolplan In 2011 heeft de school het schoolplan gemaakt. Het schoolbestuur heeft de definitieve versie van het schoolplan vastgesteld en deze heeft instemming gekregen van de MR. In het schoolplan staan beleidsvoornemens voor de periode Dit beleid vormt het uitgangspunt voor de planning per schooljaar. Een exemplaar van het schoolplan is via het secretariaat van de school te verkrijgen. 9

10 DE WERKWIJZE 3. De werkwijze van de school Veiligheid Om de werkzaamheden ten behoeve van de leerlingen succesvol uit te voeren is, naast een goede samenwerking met u als ouders, een stabiel werkklimaat nodig. Een stabiel werkklimaat zorgt ervoor dat zowel leerlingen als medewerkers zich veilig kunnen voelen in hun leer- en werkomgeving. Mocht de veiligheid als gevolg van acties van leerlingen, ouders / verzorgers en medewerkers onder druk komen te staan, dan zullen er direct passende maatregelen getroffen worden om de veiligheid weer te herstellen De directie of een door haar daartoe bevoegd verklaarde medewerker, kan de privé-eigendommen van leerlingen controleren op de aanwezigheid van zaken die de veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. Om onnodige conflicten te voorkomen, werken we binnen school met duidelijke regels en afspraken. In het veiligheidsprotocol wordt in een apart gedeelte aandacht besteed aan kleedgedrag. De kern hiervan is, dat het verboden is om kleding te dragen, die beledigend en / of aanstootgevend voor een ander kan zijn. De directie beoordeelt of iets al dan niet beledigend en / of aanstootgevend is. Het gehele protocol met betrekking tot veiligheid ligt voor iedereen ter inzage op school. Ontwikkeling volgen We besteden veel aandacht aan de vormgeving van het pedagogisch klimaat om zo onze doelstellingen en uitgangspunten waar te kunnen maken. De indeling in groepen vindt plaats aan de hand van de hulpvragen van de leerlingen. De school kent een didactisch en een pedagogisch leerlingvolgsysteem, waardoor een duidelijk beeld kan worden gegeven van de ontwikkeling van de leerling op het gebied van technisch en begrijpend lezen, rekenen en spelling en hoe het kind zich persoonlijk ontwikkelt. De gegevens uit het indicatiedossier van het Cvl, aangevuld met recente gegevens vanuit het dossier van de laatst bezochte school, vormen de basis van de twee volgsystemen. Pedagogisch klimaat Het is onze taak als opvoeder om kinderen met een problematische opvoedingssituatie zoveel mogelijk kansen te bieden, die het kind laten groeien naar een harmonieuze verhouding met zijn omgeving. We hebben als team daarom de volgende keuzes gemaakt: Opvoedkundige aspecten staan op de eerste plaats. Dit gebeurt, door aandacht te besteden aan de gestagneerde sociaal emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. Elk kind krijgt de kans in zijn eigen tempo, niveau, aanleg en interesse te leren en te leven. Negatieve ervaringen uit het verleden krijgen de kans om verwerkt te worden. Kind en ouders/verzorgers zijn echt welkom op school. Kind en ouders/verzorgers krijgen tijd en vertrouwen om het verstoorde evenwicht te herstellen. De school nodigt het kind uit en stimuleert, om te leren in brede zin. De school biedt daartoe extra mogelijkheden, die het aantrekkelijk maken voor het kind. Om samen te kunnen leren en leven op school is het belangrijk dat de kaders, waarbinnen leerlingen zich kunnen ontwikkelen, worden aangegeven, met als hoofddoel het bieden van uitdaging, veiligheid en duidelijkheid aan de leerlingen. 10

11 Wanneer terugplaatsing in het basisonderwijs of instroom in het reguliere vervolgonderwijs mogelijk is, worden kind en ouders/verzorgers daarop voorbereid. Er worden met de ontvangende school goede afspraken gemaakt. Nazorg vanuit het cluster-4 onderwijs speelt hierin een wezenlijke rol. Individuele begeleiding Elk kind krijgt de kans om in zijn eigen tempo, afgestemd op zijn niveau, naar aanleg en mogelijkheden te leven en te leren. Er wordt voor ieder kind een individueel handelingsplan (IHP) opgesteld. Hierin staat o.a. beschreven wat de oorzaak van de problematiek van het kind is en hoe aan gedrag en leerontwikkeling gewerkt gaat worden op het cluster-4 onderwijs. In het plan is ook een individuele prognose opgenomen van de verwachte didactische ontwikkelingen voor de duur van een jaar (korte en lange termijndoelen voor de didactische -en sociaal emotionele ontwikkeling). Ieder jaar worden in de jaarlijkse leerlingbespreking de vervolgstappen aangegeven en besproken. Indien er voldoende gegevens voor handen zijn, wordt het verwachte instroomniveau in het VO aangegeven. De mogelijke richtingen zijn: Praktijkonderwijs, V(S)O VMBO (LWOO), HAVO / VWO (LWOO). We zijn op dit moment ook volop bezig met de landelijke ontwikkelingen rondom het ontwikkelingsperspectief. Komend schooljaar willen we op dit gebied stappen maken waarbij we het ontwikkelingsperspectief van elk kind in beeld gaan brengen. Tijdens de jaarlijkse leerlingbespreking zal het ontwikkelingsperspectief en het instroomniveau op het VO bekeken, besproken en waar nodig bijgesteld worden. De uitvoering van het individuele handelingsplan kan binnen het cluster-4 onderwijs alleen binnen een groep gestalte krijgen. Het ontbreekt ons aan middelen en mogelijkheden om hand-op-hand begeleiding aan te bieden. Sleutelwoorden in de begeleiding op elk niveau zijn hartelijkheid, structuur, respect, acceptatie en begrip. Centrale Commissie Leerlingenzorg / CCL In de CCL zijn vertegenwoordigd de adjunct-directeuren, de intern begeleiders, de gedragswetenschappers, de regisseurs en de medewerker secretariaat. Het doel van de CCL is: elkaar informeren over diverse zorgen en specifieke omstandigheden rondom leerlingen; zaken bespreken m.b.t. vervolgonderwijs leerlingen; coördineren en regelen van de aanpak; formats van het leerlingvolgsysteem bespreken. 11

12 DE WERKWIJZE Indeling in groepen en units De groepsnorm is 13. We streven naar een groepsgrootte van maximaal 14 leerlingen. Soms wordt dit aantal overschreden vanwege een crisisplaatsing of een verhuizing (van een leerling met cluster 4 indicatie). De kinderen worden zoveel mogelijk volgens gelijke leeftijd bij elkaar geplaatst, rekeninghoudend met het ontwikkelingsniveau en uitstroomperspectief van de leerling. Verder houden we bij de plaatsing natuurlijk ook rekening met de persoonlijke stijl van de groepsleerkracht, de didactische behoeften van de leerling en de sociale wisselwerking tussen de kinderen in een groep. De leerlingen zijn verdeeld over 14 basisgroepen op twee locaties. We bieden in de groepen onderwijs aan op basis van de TEACCH-principes. Speciale aandacht wordt besteed aan: het duidelijk maken van verwachtingen; het visualiseren van de zin en betekenis, van dingen en situaties; het scheppen van orde; het voorspelbaar maken van gebeurtenissen; het overzichtelijk maken van de situatie. De basisgroepen werken samen in een unit. Een unit bestaat in principe uit 3, 4 of 5 basisgroepen. Elke basisgroep heeft een eigen groepsleerkracht. De onderwijsassistenten worden voor de gehele unit ingezet. Iedere unit heeft een regisseur. Groepsverdeling schooljaar

13 De Talentencampus / Droom van Venray In de visie van het campusonderwijs is het streven, dat de kinderen die dit aan kunnen, na verloop van tijd de mogelijkheid krijgen om hun onderwijsaanbod ook buiten hun eigen basisgroep te halen. De roosters van de verschillende basisgroepen worden zo op elkaar afgestemd, dat uitwisseling van kinderen binnen de unit mogelijk is, maar altijd onder verantwoordelijkheid van de eigen groepsleerkracht. Voor de kinderen die (nog) moeite hebben met het wisselen van groepsleerkracht, ruimte en/of kinderen is de vaste plek bij de eigen groepsleerkracht gewaarborgd. De deelnemende scholen aan de Talentencampus en de Droom van Venray hebben binnen hun school een aantal kartrekkers. (Binnen het cluster-3/4 onderwijs nemen zij de taak van de regisseurs over). Deze Kartrekkers bevorderen de verbinding tussen de medewerkers met het doel er een (h)echte leergemeenschap van te maken. Verder coördineren zij het lerend en onderzoekend verkennen en het invoeren van de manier waarop we met alle medewerkers willen samenwerken. De medewerkers die in de Talentencampus en in de expertisecampus zullen werken, doen dit vanuit een andere kijk op wat de leerlingen nodig hebben dan in het reguliere onderwijs. Natuurlijk zorgen de Kartrekkers er ook voor, dat de ideeën, meningen en bijdragen vanuit de unit terechtkomen bij de rest van de organisatie en op Campusniveau. Één dag in de week zijn zij vrijgesteld van het geven van les aan hun groep. Op deze dag kunnen ze voor de Talentencampus en de droom van Venray werken. Op die dag ontmoeten zij ook op gezette tijden de Kartrekkers van de andere scholen. De Kartrekkers krijgen een speciale scholing aangeboden. Zij worden ondersteund door deskundigen die in de school werken, maar ook door deskundigen van buiten die we bij het proces betrekken. In de aanloop naar de nieuwe gebouwen in Venlo (klaar in 2012) en in Venray (waarschijnlijk klaar in 2014) is het nodig om zaken voor te bereiden. Voor de huisvesting betekent dit, dat we het komende schooljaar de leerlingen van het Poortje en de Vijverhofschool-so op twee plekken in Venlo onderwijs aanbieden. Deze twee plekken zijn de Vijverhofstraat en de Simon Stevinstraat. Bepalend voor de plaats waar de leerling les krijgt, is de plaats waar hij / zij woont, zie voor de indeling hoofdstuk 1. In het pedagogische klimaat spelen veiligheid, voorspelbaarheid en gedoseerde nabijheid een belangrijke rol. De aanpak is sterk gericht op uitnodigen, stimuleren en daar waar mogelijk uitdagen in het belang van de verdere ontwikkeling van het kind. Het doel is te komen tot gewenst gedrag en het versterken van een positieve ontwikkeling. De meeste leerlingen kunnen onder begeleiding van de eigen leerkracht deelnemen aan groepsoverstijgende activiteiten. 13

14 DE WERKWIJZE Didactisch leerlingvolgsysteem De komende jaren stappen we geleidelijk aan over naar een leerlingvolg- en plansysteem dat past bij deze tijd en aansluit bij de ontwikkelingen rondom het in beeld brengen van het ontwikkelingsperspectief. Het cluster-4 onderwijs heeft gekozen voor het systeem van Datacare. Twee keer per jaar nemen we onderstaande toetsen af om het didactische ontwikkelingsniveau van de kinderen te kunnen vaststellen. Afhankelijk van de start van het schooljaar vinden deze toetsen plaats in de periode november / december en mei / juni. Technisch lezen van woorden: DMT (Drie Minuten Toets) /Brus Technisch lezen van teksten: AVI Begrijpend lezen: Cito Begrijpend lezen Spelling: Cito Spelling Rekenen: TTR (Tempo Toets Rekenen) Cito Rekenen & Wiskunde De resultaten worden verwerkt in het individuele leerlingvolgsysteem. Pedagogisch leerlingvolgsysteem Het pedagogisch leerlingvolgsysteem is gebaseerd op de Interactiewijzer van Lodewijks en Verstegen. Het uitgangspunt van de Interactiewijzer is, om opvoedingsproblemen te benaderen als interactieproblematiek. Hiermee wordt bedoeld, dat een kind door zijn gedrag in problemen raakt met mensen uit zijn omgeving. Dit komt, doordat zijn gedrag bij anderen altijd weer juist die reacties uitlokt, die de moeilijkheden laten voortduren of zelfs verergeren. Problematisch vastgeroeste interactiepatronen worden doorbroken door specifieke sociale vaardigheden gericht te beïnvloeden, door een tweeledige aanpak: er worden groepssituaties gecreëerd die bij het kind het vanzelfsprekende gebruik van ontbrekende sociale vaardigheden uitlokken; de groepsmedewerker krijgt aanwijzingen om zijn pedagogische stijl voor dat kind kritisch te beoordelen en zo nodig bij te stellen. De adviezen zijn toegesneden op de dagelijkse praktijk in de groep. Tweemaal per schooljaar maakt de groepsleerkracht een grafiek van de interactie tussen de groepsleerkracht en de leerling en van de interactie tussen de leerling en de andere leerlingen. School Video Interactie Begeleiding (SVIB) School Video Interactie Begeleiding is een praktische methode waarmee groepsmedewerkers kunnen worden ondersteund in hun werk. De methode biedt een kader om systematisch naar de wederzijdse beïnvloeding te kijken. Videobeelden geven niet alleen zicht op interactie tussen groepsmedewerker en leerlingen onderling, maar ook in klassenmanagement en didactiek. Deze werkwijze is concreet, leerkrachtvriendelijk en effectief en geschikt voor alle situaties waarin groepsmedewerker, kind of groep een steuntje in de rug nodig hebben. Voor de inzet van SVIB kan worden gekozen op aanvraag van: een groepsmedewerker, een lid van het Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP), de Commissie voor de Begeleiding, de regisseur, de intern begeleider of de directie. 14

15 Begeleidingen vinden plaats aan de hand van een duidelijk geformuleerde hulpvraag. Hierbij kan een leerlingprobleem de hulpvraag bepalen maar ook de behoefte aan reflectie van een groepsmedewerker. De keuze voor individuele SVIB kan gemaakt worden bij de evaluatie van het Handelingsplan tijdens de jaarlijkse leerlingbespreking of naar aanleiding van actuele ontwikkelingen gedurende het jaar. Altijd in overleg met de ouders/verzorgers. Bij het intakegesprek en in de schoolgids worden ouders/verzorgers geïnformeerd over de toepassing van SVIB. De ouders/ verzorgers die er bezwaar tegen hebben dat er opnames gemaakt worden van hun kind, kunnen dat kenbaar maken bij inschrijving. De leerstof De leerstof die aangeboden wordt, komt overeen met de leerstof van het reguliere basisonderwijs, zowel qua vakken als leerstofinhoud. Rekenen en wiskunde Taal Schrijven Lezen Begrijpend lezen Engels in de eindgroep(en) Kennisgebieden - Algemene wereldoriëntatie in de laagste groepen - Aardrijkskunde - Verkeer - Geschiedenis - Biologie - Maatschappelijk verhoudingen, waaronder de staatsinrichting en geestelijke stromingen (in de hoogste groepen). De wereldoriënterende vakken worden over het algemeen aangeboden binnen 9 Kernconcepten, die ingedeeld zijn in twee categorieën: 1. Natuur en techniek: energie, materie, groei en leven, kracht en golven, tijd en ruimte. 2. Mens en maatschappij: macht, binding, evenwicht en kringloop, communicatie Kunstzinnige oriëntatie (handvaardigheid, tekenen, muziek en drama) Gymnastiek Binnen alle vakken op school wordt er veel aandacht besteed aan het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Specifiek gebeurt dit ook nog tijdens de lessen: Creatieve therapie Sociale redzaamheid Sociale vaardigheid Een aantal keren per week zijn er keuzeactiviteiten. De kinderen kunnen kiezen voor knutselen, gym, voetballen of een gezelschapsspel. Bij deze activiteiten geldt ook weer, dat de leerlingen alleen dan deelnemen als zij de wisseling aankunnen. De laatste 3 schooljaren is er samen met de schoolverlaters een film gemaakt met als thema: Wat ik later worden wil. 15

16 DE WERKWIJZE Rapportage naar de ouders/verzorgers Tweemaal per jaar wordt er een rapport gemaakt van de vorderingen van de leerlingen. Dit rapport wordt mondeling toegelicht tijdens een gesprek met de ouders/verzorgers op school. Het rapport bestaat uit twee delen: 1. Het verslag van de leerontwikkeling: hierin staat vermeld welke resultaten er zijn behaald bij de verschillende vakken en hoe de inzet en werkhouding is geweest. Bij de vakken lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen worden de vorderingen van de leerlingen vergeleken met die van de vorige toetsen. Deze resultaten worden ook vergeleken met het gemiddelde niveau van de leerlingen in Nederland. 2. Het pedagogische verslag geeft de stand van zaken weer rondom het omgaan met emoties en het sociaal functioneren. Dit is onderverdeeld in: de houding t.o.v. de groepsmede werker de houding t.o.v. medeleerlingen de rol in de groep de beschrijving van het gedrag (omgaan met regels, nerveuze gewoonten, incasseringsvermogen, behulpzaamheid etc.) De school stelt na inschrijving van de leerling een individueel handelingsplan op. Dit handelingsplan wordt, na goedkeuring door ouders/verzorgers en school ondertekend. Het handelingsplan is de blauwdruk en de wegwijzer voor de speciale begeleiding van de leerling. Het handelingsplan wordt vier keer per jaar geëvalueerd door de groepsleerkracht. Tijdens de jaarlijkse leerlingbespreking nemen we het handelingsplan door met de ouders/verzorgers. Bij deze jaarlijkse bespreking zijn aanwezig: de groepsverantwoordelijke medewerker, de intern begeleider, de LC-leerkracht / gedragswetenschapper en mogelijk een lid van de Commissie voor de Begeleiding. Waar nodig worden ook andere interne en/of externe deskundigen uitgenodigd. Rapportage naar derden Rapportage over een kind wordt alleen verzonden als er schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers is. Het kan dan gaan om rapportage aan: een andere school in verband met terugof doorplaatsing; begeleidingsinstellingen zoals bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg. Afhankelijk van de informatievraag wordt bepaald welke gegevens worden doorgestuurd. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als de veiligheid van het kind in het geding is, kan de directie zonder toestemming van de ouders/verzorgers informatie verstrekken. Het gaat dan om verzoeken van het AMK, de Raad voor de Kinderbescherming of de politie. De directie zal op verzoek van de ouders/verzorgers verklaren, waarom de informatie is verstrekt. Onderwijskundig rapport bij het verlaten van de school Het onderwijskundig rapport is een verslag waarin met onderzoeken onderbouwd wordt hoe de ontwikkeling is verlopen op het gebied van: De lichamelijke ontwikkeling; De persoonlijke ontwikkeling; De functionele ontwikkeling; De ontwikkeling binnen de sociale omgeving (waaronder het gezin en de vrijetijdsbesteding) 16

17 De actuele stand van zaken wordt vergeleken met de problematiek, zoals die bij de start door de Commissie voor de Begeleiding werd geformuleerd. Er wordt met andere woorden gekeken hoe de situatie was toen de leerling binnenkwam en hoe hij nu op school, in de vrije tijd en thuis functioneert. Op deze manier wordt duidelijk, hoe de leerling zich gedurende het verblijf op het cluster-4 onderwijs heeft ontwikkeld. Het rapport bevat naast een schooladvies meestal een aantal handreikingen voor de ontvangende school. Hiermee kan de begeleiding van de leerling vorm gegeven worden. Het rapport wordt in zijn geheel met de ouders/verzorgers besproken. De ouders/verzorgers beslissen of het onderwijskundig rapport, al dan niet, in de gepresenteerde vorm en inhoud aan het vervolgonderwijs kan worden aangeboden. De ouders/verzorgers ontvangen een afschrift van het onderwijskundig rapport (dit is het verslag van het multidisciplinair onderzoek, ook wel MDO genoemd). Zeer speciale zorg Het Poortje (cluster-4 onderwijs) neemt als school voor speciaal onderwijs een speciale plek in, in onderwijsland. U mag van ons verwachten, dat wij in staat zijn om kinderen, binnen de groep, de speciale aandacht te geven, die aansluit bij wat uw kind nodig heeft. Binnen de organisatie is deskundigheidsbevordering van medewerkers een belangrijk aandachtsgebied. Er wordt door veel personeelsleden aan scholingstrajecten deelgenomen. Desondanks doen er zich soms problemen voor, waarop de groepsmedewerker geen pasklaar antwoord heeft. In dat geval is er de mogelijkheid om bij collega s te rade te gaan. Het unitoverleg of de intervisie is hiervoor de goede gelegenheid. Wordt hier geen oplossing gevonden, dan kan de groepsmedewerker het probleem bespreken met de interne begeleiding en / of aan de orde stellen tijdens een CCL-bespreking (Centrale Commissie Leerlingenzorg). In de CCL zitten: de unitregisseur, een directielid, een gedragswetenschapper, een intern begeleider en op afroep een maatschappelijk deskundige en/of een jeugdarts. Ouders/verzorgers worden op de hoogte gesteld, wanneer daartoe aanleiding is. De visie van de ouders/verzorgers wordt in het algemeen zeer op prijs gesteld. Zeker in het geval van complexe problematiek. Naast de standaardhulp in de groep zijn er nog andere voorzieningen voor extra ondersteuning: Kinderen met een hardnekkig leerprobleem krijgen speciale begeleiding. De manier waarop de begeleiding plaats vindt, wordt uitgebreid beschreven in het handelingsplan. Afhankelijk van het leerprobleem worden deze kinderen gedurende een specifiek vastgestelde periode extra begeleid en geholpen. Kinderen met problemen op het gebied van taal en/of communicatieve vaardigheden in komen aanmerking voor logopedie. Deze extra taalondersteuning wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden. 17

18 DE WERKWIJZE Kinderen die in de omgang meer dan gemiddelde problemen hebben, kunnen afhankelijk van de aard en de problematiek, in aanmerking komen voor creatieve therapie. Dit kan, net als in het geval van logopedie, zowel individueel als in een groep aangeboden worden. Kinderen met motorische problemen (in de fijne en de grove motoriek) kunnen in aanmerking komen voor fysiotherapie onder schooltijd. Aangeboden door een externe fysiotherapeut. Onderwijs aan zieke leerlingen Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met ouders/verzorgers bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van de mogelijkheden en voorzieningen die wij op school getroffen hebben. Eventueel kunnen wij de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen inschakelen bij het opstellen van een zorgplan. Leerlingen die opgenomen zijn in een academisch ziekenhuis, worden door de consulenten van de educatieve voorziening van dat ziekenhuis ondersteund, echter onder verantwoordelijkheid van de school. Voor alle andere leerlingen betreft het de consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst. Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling van onze school, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs aangepast aan de mogelijkheden van de leerling en de school. Ook als de leerling in een ziekenhuis ligt. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de groepsmedewerker. De leerling moet weten en ervaren dat hij/zij ook meetelt en erbij hoort. Onze school heeft protocollen opgesteld voor leerlingen die kort dan wel lang ziek zijn. Er staat in aangegeven wat u en wat de school doet. Wanneer u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen, dan kunt u informatie vragen aan de leerkracht van uw zoon/ dochter. Ook kunt u informatie vinden op de website van BCO onderwijsadvies te Venlo (www.bcovenlo.nl) en op de website van Ziezon, het landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs. De consulent onderwijs zieke leerlingen De heer Joop van Zeeland BCO Onderwijsadvies is telefonisch te bereiken onder nummer

19 Samenwerking met andere instanties Het Poortje heeft regelmatig contact met de volgende personen of instellingen: collega s van scholen voor (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs; Bureau Jeugdzorg, instelling voor jeugdhulpverlening; De Mutsaersstichting; de Raad voor de Kinderbescherming; de GGD ( de Gezondheidsdienst); MEE Noord- en Midden-Limburg; Gastenhof; instanties voor Kinderopvang, zoals Spring, Kleur huisartsen en specialisten, met name kinderartsen; ambtenaren leerplicht van de verschillende gemeenten; directeuren Cluster IV, op provinciaal en landelijk niveau; Politie Venlo, mede in het kader van schoolagent. Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg van de GGD Limburg-Noord richt zich op alle kinderen van 4-19 jaar en hun ouders en/of verzorgers. Er is een nauwe samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar van de Zorggroep. Samen bewaken, bevorderen en beschermen we de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen zowel lichamelijk als psycho-sociaal. De kinderen in het speciaal onderwijs krijgen een toelatingsonderzoek en elke twee/ drie jaar een gezondheidsonderzoek. Op negen jarige leeftijd krijgt elk kind een uitnodiging voor een DTP en BMR vaccinatie en alle meisjes vanaf hun twaalfde verjaardag een uitnodiging voor drie HPV vaccinaties. Het team van de Jeugdgezondheidszorg zal zorgdragen voor het plannen van de gezondheidsonderzoeken waarvoor de kinderen in het schooljaar in aanmerking komen. Het team kan bestaan uit een arts, verpleegkundige, en assistente. Iedereen kan bij het team Jeugdgezondehidszorg terecht met vragen over gezondheidsonderwerpen. Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op onze website; Jeugd of van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur bij de JGZ telefoniste MEE Noord- en Midden-Limburg MEE is een organisatie die mensen met een beperking helpt om mee te kunnen doen in de samenleving. Dat doen we voor jong en oud, gratis, onafhankelijk en zonder verwijsbrief of indicatie. Voor wie is MEE? MEE is er voor iedereen met een beperking. Dat kan een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking zijn, een chronische ziekte, Niet Aangeboren Hersenletsel of een vorm van autisme. Ook familie, verzorgers, hulpverleners en andere betrokkenen kunnen bij MEE terecht. Waarvoor kunt u bijvoorbeeld bij MEE terecht? Heeft u vragen over de opvoeding van uw kind en wilt u hierbij ondersteuning? Heeft uw gezin moeite met het omgaan met de beperking van uw kind? Wilt u meer weten over vrijetijdsmogelijkheden voor uw kind? Vind u het lastig om met uw kind te praten over puberonderwerpen zoals seks? Is uw kind thuis erg opstandig en wilt u weten hoe u hiermee kunt omgaan? 19

20 DE WERKWIJZE MEE geeft ook trainingen en cursussen, zoals: leren omgaan met je beperking brussengroep voor broers en zussen oudercursus autisme balans in mijn gezin U vindt alle cursussen op Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Bijvoorbeeld over onderwijs, wonen, werken, vrije tijd, opvoeding of financiële regelingen in relatie tot een beperking? Kijk dan eens op onze website U kunt ook bellen naar MEE Noord en Midden Limburg, telefoon of stuur een naar Steunpunt Autisme Binnen het IDT is onder coördinatie van het REC-4 Limburg, een Steunpunt Autisme ingericht. Het steunpunt heeft als doel het verspreiden van deskundigheid over alle scholen in Noord- en Midden-Limburg, van zowel regulier- als speciaal PO en VO, alsook het bieden van ondersteuning aan deze scholen bij de opvang en begeleiding van leerlingen met autisme. Het steunpunt is te zien als een vraagbaak. Er wordt geen ambulante begeleiding verzorgd en geen diagnose gesteld. Hiervoor wordt doorverwezen naar de betreffende instanties. Het steunpunt is te bereiken, iedere donderdag tussen en uur via telefoonnummer: Vragen naar mevrouw Angelica van Gastel of mevrouw Henriet Zoetmulder. 20

SCHOOLGIDS 2012-2013. Onderwijsexpertise gedrag so. het Poortje

SCHOOLGIDS 2012-2013. Onderwijsexpertise gedrag so. het Poortje SCHOOLGIDS 2012-2013 Onderwijsexpertise gedrag so het Poortje INHOUDSOPGAVE 3 4 Voorwoord Onderwijsexpertise gedrag so De doelen en de uitganspunten van 7 9 20 het onderwijs De werkwijze van de school

Nadere informatie

SCHOOL GIDS HET POORTJE / VIJVERHOFSCHOOL SO 2013-2014 ELK TALENT TELT!

SCHOOL GIDS HET POORTJE / VIJVERHOFSCHOOL SO 2013-2014 ELK TALENT TELT! SCHOOL GIDS HET POORTJE / VIJVERHOFSCHOOL SO 2013-2014 ELK TALENT TELT! 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. De school 2. Cluster 3 3. Cluster 4 4. De algemene dagelijkse onderwijspraktijk 5. Leerlingbegeleiding

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

SCHOOL GIDS. speciaal onderwijs

SCHOOL GIDS. speciaal onderwijs SCHOOL GIDS speciaal onderwijs talenten campus Venlo 2014-2015 ELK TALENT TELT! 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. De school 2. Expertise zeer moeilijk lerend 3. Expertise gedrag 4. De algemene dagelijkse onderwijspraktijk

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 5

Leerroutedocument. Leerroute 5 Leerroutedocument Leerroute 5 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Prof. W.J. Bladergroenschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Prof. W.J. Bladergroenschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Prof. W.J. Bladergroenschool Plaats : Groningen BRIN nummer : 02YR OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 274473 Datum onderzoek : 10 maart 2014 Datum vaststelling : 1 april 2014 Pagina

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan 1 2321TZ leiden 2324ER Leiden 071-5722141 0715763314 Daltonschool Leiden en de Sleutelbloem zijn twee locaties

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Talentencampus Venlo (17GQ Vijverhofschool)

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Talentencampus Venlo (17GQ Vijverhofschool) VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Talentencampus Venlo (17GQ Vijverhofschool) Plaats : Tegelen BRIN nummer : 17GQ OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 259404 Datum onderzoek : 19 november 2013 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd 1 Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Inleiding Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief

Nadere informatie

Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs. Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014

Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs. Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014 Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014 Wie zijn jullie? Wie zijn wij? Recht op onderwijs dat is gericht op: - de ontplooiing

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld.

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. Leren en laten leren Vermunt J. (2006); Het leerproces en leren is ontwikkelen Voorwoord Hoe willen wij dat leerlingen leren? We willen dat ze dingen leren waar

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014 Contactgegevens school Naam Joost van den Vondelschool Straat + huisnummer Huijgenslaan 41 Plaats Amersfoort Postcode 3818 WB Land Nederland Brinnummer 16GL Telefoon (33)4617997 E-mailadres directie@vondel.net

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING School : Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 56699 Datum

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 #speciaalgewoon Wie bent u? Wie zijn wij? Aleid Schipper Maartje Reitsma Jos Vinders en Kees Verweij Van terugplaatsen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Griftschool - 14 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Griftschool - 14 oktober 2014 Contactgegevens school Naam De Griftschool Straat + huisnummer Van Speijklaan 3 Plaats Woudenberg Postcode 3931 AB Land Nederland Brinnummer 1SO Telefoon (33)286-2295 E-mailadres info@griftschool.nl 1B.

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Hofstede Praktijkschool te Den Haag

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Hofstede Praktijkschool te Den Haag RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Hofstede Praktijkschool te Den Haag Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 04 NF Arrangementsnummer : 231357 Onderzoek uitgevoerd op : 6 september 2012 en 31 mei 2013

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs 1 Wat is ambulante begeleiding? Ambulante begeleiding is ondersteuning van het speciaal onderwijs aan het regulier onderwijs. Met ambulante begeleiding kunnen leerlingen met een cluster 4 indicatie regulier

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5.

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5. Zorgstructuur 1 Inhoudsopgave Visie 3 Kernwaarden. 4 Zorgstructuur. 5 Zorgniveau 1 6 Zorgniveau 2... 7 Zorgniveau 3 9 Zorgniveau 4 11 Zorgniveau 5. 13 Bijlagen.. 15 2 Visie De visie van de Fonkelsteen:

Nadere informatie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie Protocol Ontwikkelingsperspectief 1. Inleiding In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8

Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8 Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8 Adres: Bureau Instroom Openbaar onderwijs Brongras 7 3068 PA Rotterdam Betreffende Naam leerling: Naam school: Opgesteld door

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S

De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S Zorgniveau Toeleiding op basis van indicatoren door consultatiebureau medewerker

Nadere informatie

Format schoolondersteuningsprofiel voor basisscholen

Format schoolondersteuningsprofiel voor basisscholen Format schoolondersteuningsprofiel voor basisscholen Definitieve versie / november 2013 Omslag Naam school: Koningin Beatrix te Buren Versienummer / datum: november 2015 Inhoudsopgave: 1. Passend onderwijs

Nadere informatie

Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân

Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân Kwaliteitseisen dagprogramma s met ZOAL (Zorg en Onderwijs op een andere Locatie) Kwaliteitseisen en dienstverlening voor ZOAL-aanbieders, versie 26 juli 2017 1 Inhoud

Nadere informatie

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant Beter voor nu, beter voor later Niet alle kinderen in deze wereld vinden even makkelijk hun weg. Deze kinderen hebben extra begeleiding en zorg nodig om hun eigen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Biezen - 27 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Biezen - 27 oktober 2014 Contactgegevens school Naam De Biezen Straat + huisnummer Kraailandhof 1 Plaats Hoogland Postcode 3828 JN Land Nederland Brinnummer 06LM Telefoon (033)480-2028 E-mailadres biezen@kpoa.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Taken van interne begeleiders in de samenwerking

Taken van interne begeleiders in de samenwerking Taken van interne begeleiders in de samenwerking Hoewel dé intern begeleider niet bestaat, heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) toch geprobeerd wat overzicht te brengen in de

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht: Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium)

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE DRIEHOEK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE DRIEHOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE DRIEHOEK School : basisschool De Driehoek Plaats : Griendtsveen BRIN-nummer : 06UG Onderzoeksnummer : 81782 Datum schoolbezoek : 24 augustus 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep OSBO Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep Ontwikkelingen binnen het OSBO Het uitgangspunt van ons onderwijs: Er heeft een verandering plaatsgevonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK KOETSVELDSCHOOL SO/VSO-ZMLK. : Koetsveldschool SO/VSO-ZMLK : 's-gravenhage BRIN-nummer : 02GA Onderzoeksnummer : 92613

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK KOETSVELDSCHOOL SO/VSO-ZMLK. : Koetsveldschool SO/VSO-ZMLK : 's-gravenhage BRIN-nummer : 02GA Onderzoeksnummer : 92613 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK KOETSVELDSCHOOL SO/VSO-ZMLK School : Koetsveldschool SO/VSO-ZMLK Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 02GA Onderzoeksnummer : 92613 Datum schoolbezoek : 13 maart 2007 Datum

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 5 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 7 3. Samenvattend oordeel 13 Bijlage

Nadere informatie

31 oktober 2013. Martine Joustra

31 oktober 2013. Martine Joustra 31 oktober 2013 Martine Joustra Agenda 9.30 inloop met koffie 10.00 werken met een OPP 11.00 in groepjes stimulerende en belemmerende factoren benoemen 11.30 plenaire terugkoppeling 12.00 vooruitblik op

Nadere informatie

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Bernardusschool SO VSO SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 info@bernardus.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/bernardusschool

Nadere informatie

SSO NML JAARVERSLAG 2010

SSO NML JAARVERSLAG 2010 Jaarverslag 2010 SSO NML JAARVERSLAG 2010 1 2 Stan, De Maaskei Inhoudsopgave Voorwoord 5 Alle jongeren hebben talenten 6 De toekomst is een uitdaging 10 Actief in samenwerking 13 Kwaliteit zit in ons allemaal

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Presentatie ouders Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Programma Schooltijden Leeropbrengsten Tevredenheidsonderzoek Missie/visie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Perspectief op de ontwikkeling van kinderen.. als kijken in een glazen bol? Wat is het ontwikkelingsperspectief?

Nadere informatie