Onderwijsexpertise gedrag so. het Poortje

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijsexpertise gedrag so. het Poortje"

Transcriptie

1 Onderwijsexpertise gedrag so S C H O O L G I D S het Poortje

2 INHOUDSOPGAVE 3 4 Voorwoord Onderwijsexpertise gedrag so De doelen en de uitganspunten van het onderwijs De werkwijze van de school Kwaliteitszorg Het personeel 24 Bijzondere voorzieningen voor leerlingen of groepen leerlingen 27 Benutting van de verplichte onderwijstijd 28 Geldelijke steun van de ouders/verzorgers en sponsoring 29 Rechten en plichten van ouders, voogden, verzorgers, leerlingen en bevoegd gezag 30 Samenwerking ouders/verzorgers - school 33 Enkele praktische regelzaken 34 Namen, adressen en telefoonnummers 37 Bijlage 1: Vakantierooster / Urenberekening 39 Bijlage 2: Model overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage 40 Bijlage 3: Enquête schoolgids 41 Bijlage 6: Afkortingen 42

3 Onderwijsexpertise gedrag so Beste Ouders/Verzorgers, het Poortje Een nieuw schooljaar staat op het punt van beginnen. Een nieuw schooljaar: 2011/2012. Een nieuw schooljaar brengt ook een nieuwe schoolgids. Dat is vanzelfsprekend en logisch. En zo is het ook. Toch is deze uitgave een heel bijzondere. Want wat is het geval? In de loop van dit schooljaar zal in Venlo een nieuw schoolgebouw in gebruik worden genomen: de Talentencampus. Een deel van de leerlingen van het Poortje en een deel van de leerlingen van de Vijverhofschool-so zal daar naar verhuizen. Het andere deel neemt intrek in de Simon Stevinstraat. Deze bewegingen vragen veel voorbereiding. Op velerlei gebied, met communicatie als centrale activiteit daarin. Met ouders/verzorgers, met collega-scholen, met de collega s van onze scholen, met ambtenaren van de verschillende gemeenten. Er zijn veel werkoverleggen gehouden en er worden weer nieuwe gepland. Over de manier waarop we de processen afstemmen die in de Simon Stevin- en in de Vijverhofstraat plaatsvinden, over de samenwerking met de scholen in Venray en over de samenwerking met Mutsaersstichting en de Wijnberg. VOORWOORD Ook vinden er overleggen over specifieke onderwerpen plaats. Een ervan is bijvoorbeeld de inrichting van de Talentencampus. Na een zorgvuldig keuzetraject is deze opdracht gegund aan Projectum, een gerenommeerd bedrijf in Houten bij Utrecht. Tijdens hun presentatie projecteerden ze een gedicht waaruit bleek, dat zij onze leerlingen op een even prachtige als ook respectvolle wijze op hun netvlies hebben. Je bent zo mooi anders dan ik natuurlijk niet meer of minder maar zo mooi anders ik zou je nooit anders dan anders willen Hans Andreus In de geest van dit gedicht, willen wij er als team zijn voor onze leerlingen, voor de ouders/ verzorgers en allen die een beroep willen doen op onze speciale onderwijszorg. Hoe wij een en ander hebben georganiseerd kunnen jullie in deze schoolgids lezen. Wij verheugen ons op een goede samenwerking. Toine van Helvoirt, directeur Onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg 3

4 HET POORTJE 1. Onderwijsexpertise gedrag so Het Poortje De hoofdlocatie van Het Poortje ligt op een wat merkwaardige plaats in Venlo: op het industrieterrein De Veegtes, dat achter de winkelboulevard Via Venlo ligt. Als je op het ruime schoolterrein bent, heb je daar overigens geen idee van: aan de school grenst akkerland en in de verte liggen de gebouwen van het klooster Albertushof. Tevens wordt vanaf gebruik gemaakt van een aantal lokalen aan de Vijverhofstraat in Venlo. Ook deze locatie is goed vanuit de regio bereikbaar. Ontwikkeling Talentencampus Venlo en de Droom van Venray, Als school voor speciaal onderwijs werken we steeds aan het verbeteren en versterken van de leeromgeving van onze kinderen, zodat zij hun talenten tot ontwikkeling kunnen brengen. Om dit doel te bereiken staan we sterker als we krachten binnen het onderwijs kunnen bundelen. Dat heeft ertoe geleid dat het Poortje participeert in het project: de Talentencampus Venlo en De Droom van Venray. Beide initiatieven zijn een antwoord op beleidsbesluiten zoals die in het verleden zijn genomen op verzoek van ouders, politiek en gemeenten. Bij de Gemeente Venray bestond een nadrukkelijke behoefte aan een voorziening van speciaal onderwijs in het kader van thuisnabij onderwijs. De Gemeente Venlo besloot een aantal jaren geleden de vraag van diverse Venlose scholen om nieuwbouw te combineren in de ontwikkeling van één nieuwe campus, gekoppeld aan een vernieuwend onderwijsconcept. De Talentencampus in Venlo is een samenwerkingsverband van basisschool de Hertog Reinoudschool, de school voor speciaal basisonderwijs De Opstap, de scholen voor speciaal onderwijs het Poortje (cluster 4) en de Vijverhofschool (cluster 3) en de peuterspeelzaal en kinderopvang van 0-13 jaar.de Droom van Venray is een samenwerkingsverband van basisschool De Toverbal, de school voor speciaal basisonderwijs Focus en de scholen voor speciaal onderwijs het Poortje (cluster 4), Vijverhofschool (cluster 3) en De Wijnberg (cluster 4 voor langdurig zieke kinderen) en peuterspeelzaal en kinderopvang van 0-13 jaar. 4

5 De samenwerking tussen de diverse voorzieningen in beide projecten moet ertoe leiden dat er op termijn één team ontstaat in één organisatie en één gebouw ( in Venray in twee gebouwen). Beide projecten bieden onderwijs en opvang op maat, passend bij het ontwikkelingsperspectief van ieder kind. Elk kind heeft zijn eigen talenten en deze kunnen we met het nieuwe onderwijsconcept beter tot ontwikkeling brengen. Daarnaast is één van de hoofdambities sociale integratie. Kinderen gaan tot nu toe naar aparte voorzieningen. In de nieuwe situatie zal integratie leiden tot ontmoetingen van kinderen in een multiculturele omgeving. Samen leren, samen helpen, samen werken en samen vieren zijn belangrijke kernbegrippen op weg naar sociale integratie. Stand van zaken: De nieuwbouw van de Talentencampus in Venlo zal eind 2011 klaar zijn. Dit betekent dat we begin 2012 het nieuwe gebouw zullen kunnen betrekken. De Droom van Venray laat iets langer op zich wachten en zal waarschijnlijk gerealiseerd worden in In de aanloop naar de nieuwe gebouwen in Venlo en Venray is het nodig om zaken nu al voor te bereiden. De leerlingen van het Poortje en de Vijverhofschool zijn met ingang van het schooljaar al ingedeeld conform visie en werkwijze Talentencampus. Voor de huisvesting betekent dit, dat we de kinderen van het Poortje en de Vijverhofschool-so samen hebben gebracht op twee plekken in Venlo. Op de locatie Vijverhofstraat wordt onderwijs aangeboden aan kinderen die met ingang van het nieuwe kalenderjaar verhuizen naar de Talentencampus Venlo en op de locatie Simone Stevinstraat wordt onderwijs aangeboden aan kinderen die op termijn verhuizen naar de Droom van Venray. 5

6 HET POORTJE De leerlingen die in de volgende plaatsen wonen gaan vanaf 22 augustus a.s. naar de Vijverhofstraat en verhuizen in januari 2012 naar de Talentencampus: Gemeente Venlo: Venlo, Blerick, Tegelen, Steyl, Belfeld, Arcen, Velden en Lomm Gemeente Peel & Maas: Maasbree, Baarlo, Helden, Panningen, Egchel, Grashoek, Beringe, Kessel en Meijel Gemeente Beesel: Reuver een deel van de Gemeente Horst aan de Maas: Grubbenvorst, Sevenum, Kronenberg, Evertsoord en Lottum als voordeel dat de kinderen na de verhuizing, halverwege het schooljaar, dezelfde leerkrachten behouden. Zo proberen we, ondanks alle veranderingen gedurende het schooljaar, toch zoveel mogelijk de continuïteit te bewaren. De school wordt bezocht door leerlingen uit verschillende culturen en geloofsovertuigingen. Hoewel de Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg een katholieke signatuur heeft, tracht de school de waarden en normen van alle leerlingen te respecteren. De leerlingen die in de volgende plaatsen wonen gaan vanaf 22 augustus a.s. naar de Simon Stevinstraat: Gemeente Horst aan de Maas: Horst, America, Meterik, Hegelsom, Melderslo, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Swolgen, Griendtsveen, Tienray en Meerlo Gemeente Venray: Venray, Leunen, Veulen, Vredepeel, IJselsteijn, Blitterswijck, Castenray, Geijsteren, Heide, Oostrum, Smakt,Wanssum, Oirlo en Merselo Gemeente Bergen: Afferden, Well, Wellerlooi, Bergen, Nieuw-Bergen en Siebengewald Gemeente Gennep: Gennep, Heijen, Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide Op beide plekken zal het onderwijs vanuit dezelfde visie op leren en ontwikkeling worden ingericht. Ook de organisatie van de school is inmiddels zoveel als mogelijk ingericht op de toekomstige huisvesting. Leerkrachten, onderwijsassistenten en onderwijs ondersteunend personeel zijn met ingang van schooljaar ingedeeld in een team Talentencampus Venlo en Droom van Venray. Deze keuze heeft Alle leerlingen hebben een positieve beschikking van de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) Cluster IV. Met Cluster IV wordt bedoeld dat het om leerlingen gaat met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek onder andere leerlingen met internaliserende problematiek, moeilijk lerende leerlingen en leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). De mate van ernst wordt vastgesteld door de CvI. Dit doet de CvI door dossiergegevens te toetsen, die door de ouders zijn aangeleverd. Als de CvI van oordeel is dat de problematiek niet in het gewone (reguliere basis- of voortgezet) onderwijs kan worden bediend, dan geeft ze een positieve beschikking af. Hierdoor kunnen de ouders/verzorgers gebruikmaken van het Poortje: als school, lesplaats, voor hun zoon of dochter. De school is uitgegroeid tot een expertisespectrum, waarin aan ruim 160 leerlingen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar verdeeld in 13 groepen onderwijs op maat wordt geleverd. In 2010/2011 stroomden 55 leerlingen in bij het Poortje, waarvan 27 leerlingen afkomstig waren van LZK-scholen 6

7 Stichting Speciaal Onderwijs Noorden Midden-Limburg Het Poortje maakt samen met 5 andere scholen, het InterDisciplinair Team en de Ambulante Dienst, deel uit van de Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg (SSONML). Het onderwijs biedt kinderen/jeugdigen vaak onvoldoende begeleiding. Deze leerlingen hebben juist extra ondersteuning nodig en een aan hun mogelijkheden aangepast onderwijsprogramma. Deze steun in de rug kan gevonden worden in het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs van de Stichting Speciaal Onderwijs Noorden Midden-Limburg in de vorm van passend onderwijs of ambulante begeleiding. Missie: Wij zijn de onderwijsexpert voor kind, jongere en jong volwassene met specifieke ontwikkelings- en opvoedingsvragen die bijdraagt aan het bereiken van hun autonomie en maatschappelijke welbevinden. Visie: Door het bieden van maatwerk zijn we in staat een optimale bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het individu. De basis hiervoor is een goede diagnose vertaald naar een passend, integraal aanbod. Het verbinden van de (ortho-) didactische methoden aan een (ortho-) pedagogische benadering is ons leidend principe. Het vertalen van onze ervaringen in de praktijk naar nieuwe concepten en onze hoogwaardige expertise stellen ons in staat onze bijdrage continu te verbeteren en maakt ons tot een herkend en erkend professional met meerwaarde voor alle betrokkenen. van de leerling het uitgangspunt is. Als dit nodig is doen we dit samen met bijvoorbeeld zorginstellingen. College van Bestuur Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en bestaat uit: - de heer Peter Freij: voorzitter College van Bestuur De Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en bestaat per 31 december 2009 uit de volgende leden: - de heer R.M.V. Wienen, voorzitter - de heer J.G.M. Rutten, vicevoorzitter - mevrouw J.M. de Leeuw-Steur MEM, lid - de heer drs. A.J.M.L. Kaumo, lid - de heer drs. J.B.M. Titulaer, lid U kunt de Raad van Toezicht en het College van Bestuur bereiken op het navolgende adres: Postbus AV Venlo Tel.: Bezoekadres: Wylrehofweg PM Venlo Website: De Stichting stelt zich als doel om hoogwaardig speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en zorg te bieden, waarbij de behoefte 7

8 DE DOELEN 2. De doelen en de uitgangspunten van het onderwijs Als school voor speciaal onderwijs heeft het Poortje de opdracht om onderwijs en zorg te bieden aan leerlingen, die zodanig structureel in conflict leven met hun omgeving, dat de deskundigheid en de mogelijkheden in het overige onderwijs ontoereikend zijn om de onderwijsdoelen voor hen te kunnen realiseren. Dit heeft bij onze leerlingen onder meer geleid tot weinig zelfvertrouwen, een gering vertrouwen of zelfs wantrouwen in de ander en tot weinig effectieve manieren om relaties aan te gaan. Clusteronderwijs Venlo-Venray: in het licht van de ontwikkelingen ten behoeve van Campusonderwijs, zullen we als clusteronderwijs in de regio (REC 3 + REC 4) insteken op het ontwikkelen van meer synergie. Met die optiek is vorig jaar nauwere samenwerking opgestart met het Poortje (REC 4) onderwijsexpertise gedrag so, Vijverhofschool (REC 3) onderwijsexpertise zeer moeilijk lerende kinderen so en de Wijnberg (REC 4) onderwijsexpertise langdurige zieke kinderen so. Ook ten aanzien van het beleidsvoerend en het bedrijfsvoerend vermogen is de hier voorgestelde clustersamenwerking van belang ten aanzien van aspecten als: Missieontwikkeling en Visieontwikkeling Onderwijsontwikkeling Professionalisering Kwaliteitsontwikkeling Binnen de Talentencampus en binnen Expertisecentrum Venray elkaars directe samenwerkingspartner worden Het op elkaar afstemmen van een gezamenlijke, meer systemische beleidscyclus dan wel planning en controlcylcus Communicatie Bundeling van specifieke onderwijsexpertise Missie het Poortje Het aanbieden van passend SO-onderwijs voor kinderen (4 13 jaar) met een beperking. Dat gebeurt door alle kinderen in een specialistische, pedagogisch veilige situatie die vaardigheden te laten verwerven op het gebied van leren en leven die hen optimaal in staat stellen om samen met anderen in onze samenleving te kunnen functioneren. Voor elk kind worden, op basis van individuele talenten (inclusief hoog- en andersbegaafdheid) en mogelijkheden (ieders unieke ontwikkelingsperspectief), de best mogelijke resultaten en opbrengsten (prestaties) nagestreefd, voortvloeiend uit activiteiten die elke kwaliteitstoets doorstaan. Dat doen we met een team van professionals, in een onderwijsexpertise die haar taak uitvoert als communicatieve, eigentijdse, samenwerkende, op dienstverlening gerichte organisatie; op basis van goede relaties met leerlingen, ouders en zorgorganisaties in en om school. Ontwikkelde expertise zal ingezet worden ten behoeve van ontwikkelingen Passend Onderwijs van de omringende partnerscholen. Wij zijn ketenpartner in het werkveld Onderwijs(expertise) Welzijn Zorg, zodat een dekkend netwerk in de subregio mogelijk wordt dat zorgdraagt voor een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-23 jaar. 8

9 Visie het Poortje Onderwijsexpertise het Poortje maakt levendig en zichtbaar deel uit van een maatschappelijk-collegiale omgeving die zich volop beweegt richting professionele dienstverlening. Onze school ontwikkelt zich als nauw met anderen samenwerkende, autonome SOonderwijsexpertise die individueel als ook samen met (SO-) onderwijspartners c.q. jeugdhulpverlening, kiest voor het ontwikkelen van de best passende onderwijsarrangementen. Het maken van inhoudelijke keuzes geschiedt in overleg met collega s, ouders, leerlingen en professioneelcollegiale omgeving. Onderwijs en vorming gaan binnen het Poortje onderwijsexpertise gedrag so hand in hand. Er is sprake van maximale deskundigheid ten aanzien van leren leren en leren (leven) met beperkingen en er is aandacht voor talenten van kinderen, het creëren van een krachtige leer- en leefomgeving, van goede opbrengsten, van passend onderwijs en zorg op maat. Het Poortje, als actieve partner binnen de ontwikkeling van het gezamenlijke Clusteronderwijs, stemt af met, ontwikkelt, verbreedt en verdiept zich inhoudelijk met partners uit het werkveld Onderwijs(expertise)-Welzijn-Zorg. Taakstelling van het Poortje het geven van speciaal onderwijs aan kinderen die zeer moeilijk opvoedbaar zijn, door ons liever -en beter- kinderen met omgangsproblemen genoemd. Uitgangspunten en doelstelling van het onderwijs Op het Poortje: wordt het onderwijs afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling; wordt het onderwijs zodanig ingericht, dat de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen, waarbij ernaar wordt gestreefd, om de leerling zo mogelijk te brengen tot het volgen van gewoon onderwijs in een basisschool of een school voor voortgezet onderwijs; richt het onderwijs zich op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen van de creativiteit, het verwerven van kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden; wordt ervan uitgegaan, dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving; alle leerlingen ontvangen tenminste 940 uren onderwijs per schooljaar; krijgen de leerlingen ten hoogste 5 uur en 40 minuten onderwijs per dag, behalve als een onderwijsachterstand kan worden voorkomen of kan worden bestreden. Schoolplan In 2011 heeft de school het schoolplan gemaakt. Het schoolbestuur heeft de definitieve versie van het schoolplan vastgesteld en deze heeft instemming gekregen van de MR. In het schoolplan staan beleidsvoornemens voor de periode Dit beleid vormt het uitgangspunt voor de planning per schooljaar. Een exemplaar van het schoolplan is via het secretariaat van de school te verkrijgen. 9

10 DE WERKWIJZE 3. De werkwijze van de school Veiligheid Om de werkzaamheden ten behoeve van de leerlingen succesvol uit te voeren is, naast een goede samenwerking met u als ouders, een stabiel werkklimaat nodig. Een stabiel werkklimaat zorgt ervoor dat zowel leerlingen als medewerkers zich veilig kunnen voelen in hun leer- en werkomgeving. Mocht de veiligheid als gevolg van acties van leerlingen, ouders / verzorgers en medewerkers onder druk komen te staan, dan zullen er direct passende maatregelen getroffen worden om de veiligheid weer te herstellen De directie of een door haar daartoe bevoegd verklaarde medewerker, kan de privé-eigendommen van leerlingen controleren op de aanwezigheid van zaken die de veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. Om onnodige conflicten te voorkomen, werken we binnen school met duidelijke regels en afspraken. In het veiligheidsprotocol wordt in een apart gedeelte aandacht besteed aan kleedgedrag. De kern hiervan is, dat het verboden is om kleding te dragen, die beledigend en / of aanstootgevend voor een ander kan zijn. De directie beoordeelt of iets al dan niet beledigend en / of aanstootgevend is. Het gehele protocol met betrekking tot veiligheid ligt voor iedereen ter inzage op school. Ontwikkeling volgen We besteden veel aandacht aan de vormgeving van het pedagogisch klimaat om zo onze doelstellingen en uitgangspunten waar te kunnen maken. De indeling in groepen vindt plaats aan de hand van de hulpvragen van de leerlingen. De school kent een didactisch en een pedagogisch leerlingvolgsysteem, waardoor een duidelijk beeld kan worden gegeven van de ontwikkeling van de leerling op het gebied van technisch en begrijpend lezen, rekenen en spelling en hoe het kind zich persoonlijk ontwikkelt. De gegevens uit het indicatiedossier van het Cvl, aangevuld met recente gegevens vanuit het dossier van de laatst bezochte school, vormen de basis van de twee volgsystemen. Pedagogisch klimaat Het is onze taak als opvoeder om kinderen met een problematische opvoedingssituatie zoveel mogelijk kansen te bieden, die het kind laten groeien naar een harmonieuze verhouding met zijn omgeving. We hebben als team daarom de volgende keuzes gemaakt: Opvoedkundige aspecten staan op de eerste plaats. Dit gebeurt, door aandacht te besteden aan de gestagneerde sociaal emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. Elk kind krijgt de kans in zijn eigen tempo, niveau, aanleg en interesse te leren en te leven. Negatieve ervaringen uit het verleden krijgen de kans om verwerkt te worden. Kind en ouders/verzorgers zijn echt welkom op school. Kind en ouders/verzorgers krijgen tijd en vertrouwen om het verstoorde evenwicht te herstellen. De school nodigt het kind uit en stimuleert, om te leren in brede zin. De school biedt daartoe extra mogelijkheden, die het aantrekkelijk maken voor het kind. Om samen te kunnen leren en leven op school is het belangrijk dat de kaders, waarbinnen leerlingen zich kunnen ontwikkelen, worden aangegeven, met als hoofddoel het bieden van uitdaging, veiligheid en duidelijkheid aan de leerlingen. 10

11 Wanneer terugplaatsing in het basisonderwijs of instroom in het reguliere vervolgonderwijs mogelijk is, worden kind en ouders/verzorgers daarop voorbereid. Er worden met de ontvangende school goede afspraken gemaakt. Nazorg vanuit het cluster-4 onderwijs speelt hierin een wezenlijke rol. Individuele begeleiding Elk kind krijgt de kans om in zijn eigen tempo, afgestemd op zijn niveau, naar aanleg en mogelijkheden te leven en te leren. Er wordt voor ieder kind een individueel handelingsplan (IHP) opgesteld. Hierin staat o.a. beschreven wat de oorzaak van de problematiek van het kind is en hoe aan gedrag en leerontwikkeling gewerkt gaat worden op het cluster-4 onderwijs. In het plan is ook een individuele prognose opgenomen van de verwachte didactische ontwikkelingen voor de duur van een jaar (korte en lange termijndoelen voor de didactische -en sociaal emotionele ontwikkeling). Ieder jaar worden in de jaarlijkse leerlingbespreking de vervolgstappen aangegeven en besproken. Indien er voldoende gegevens voor handen zijn, wordt het verwachte instroomniveau in het VO aangegeven. De mogelijke richtingen zijn: Praktijkonderwijs, V(S)O VMBO (LWOO), HAVO / VWO (LWOO). We zijn op dit moment ook volop bezig met de landelijke ontwikkelingen rondom het ontwikkelingsperspectief. Komend schooljaar willen we op dit gebied stappen maken waarbij we het ontwikkelingsperspectief van elk kind in beeld gaan brengen. Tijdens de jaarlijkse leerlingbespreking zal het ontwikkelingsperspectief en het instroomniveau op het VO bekeken, besproken en waar nodig bijgesteld worden. De uitvoering van het individuele handelingsplan kan binnen het cluster-4 onderwijs alleen binnen een groep gestalte krijgen. Het ontbreekt ons aan middelen en mogelijkheden om hand-op-hand begeleiding aan te bieden. Sleutelwoorden in de begeleiding op elk niveau zijn hartelijkheid, structuur, respect, acceptatie en begrip. Centrale Commissie Leerlingenzorg / CCL In de CCL zijn vertegenwoordigd de adjunct-directeuren, de intern begeleiders, de gedragswetenschappers, de regisseurs en de medewerker secretariaat. Het doel van de CCL is: elkaar informeren over diverse zorgen en specifieke omstandigheden rondom leerlingen; zaken bespreken m.b.t. vervolgonderwijs leerlingen; coördineren en regelen van de aanpak; formats van het leerlingvolgsysteem bespreken. 11

12 DE WERKWIJZE Indeling in groepen en units De groepsnorm is 13. We streven naar een groepsgrootte van maximaal 14 leerlingen. Soms wordt dit aantal overschreden vanwege een crisisplaatsing of een verhuizing (van een leerling met cluster 4 indicatie). De kinderen worden zoveel mogelijk volgens gelijke leeftijd bij elkaar geplaatst, rekeninghoudend met het ontwikkelingsniveau en uitstroomperspectief van de leerling. Verder houden we bij de plaatsing natuurlijk ook rekening met de persoonlijke stijl van de groepsleerkracht, de didactische behoeften van de leerling en de sociale wisselwerking tussen de kinderen in een groep. De leerlingen zijn verdeeld over 14 basisgroepen op twee locaties. We bieden in de groepen onderwijs aan op basis van de TEACCH-principes. Speciale aandacht wordt besteed aan: het duidelijk maken van verwachtingen; het visualiseren van de zin en betekenis, van dingen en situaties; het scheppen van orde; het voorspelbaar maken van gebeurtenissen; het overzichtelijk maken van de situatie. De basisgroepen werken samen in een unit. Een unit bestaat in principe uit 3, 4 of 5 basisgroepen. Elke basisgroep heeft een eigen groepsleerkracht. De onderwijsassistenten worden voor de gehele unit ingezet. Iedere unit heeft een regisseur. Groepsverdeling schooljaar

13 De Talentencampus / Droom van Venray In de visie van het campusonderwijs is het streven, dat de kinderen die dit aan kunnen, na verloop van tijd de mogelijkheid krijgen om hun onderwijsaanbod ook buiten hun eigen basisgroep te halen. De roosters van de verschillende basisgroepen worden zo op elkaar afgestemd, dat uitwisseling van kinderen binnen de unit mogelijk is, maar altijd onder verantwoordelijkheid van de eigen groepsleerkracht. Voor de kinderen die (nog) moeite hebben met het wisselen van groepsleerkracht, ruimte en/of kinderen is de vaste plek bij de eigen groepsleerkracht gewaarborgd. De deelnemende scholen aan de Talentencampus en de Droom van Venray hebben binnen hun school een aantal kartrekkers. (Binnen het cluster-3/4 onderwijs nemen zij de taak van de regisseurs over). Deze Kartrekkers bevorderen de verbinding tussen de medewerkers met het doel er een (h)echte leergemeenschap van te maken. Verder coördineren zij het lerend en onderzoekend verkennen en het invoeren van de manier waarop we met alle medewerkers willen samenwerken. De medewerkers die in de Talentencampus en in de expertisecampus zullen werken, doen dit vanuit een andere kijk op wat de leerlingen nodig hebben dan in het reguliere onderwijs. Natuurlijk zorgen de Kartrekkers er ook voor, dat de ideeën, meningen en bijdragen vanuit de unit terechtkomen bij de rest van de organisatie en op Campusniveau. Één dag in de week zijn zij vrijgesteld van het geven van les aan hun groep. Op deze dag kunnen ze voor de Talentencampus en de droom van Venray werken. Op die dag ontmoeten zij ook op gezette tijden de Kartrekkers van de andere scholen. De Kartrekkers krijgen een speciale scholing aangeboden. Zij worden ondersteund door deskundigen die in de school werken, maar ook door deskundigen van buiten die we bij het proces betrekken. In de aanloop naar de nieuwe gebouwen in Venlo (klaar in 2012) en in Venray (waarschijnlijk klaar in 2014) is het nodig om zaken voor te bereiden. Voor de huisvesting betekent dit, dat we het komende schooljaar de leerlingen van het Poortje en de Vijverhofschool-so op twee plekken in Venlo onderwijs aanbieden. Deze twee plekken zijn de Vijverhofstraat en de Simon Stevinstraat. Bepalend voor de plaats waar de leerling les krijgt, is de plaats waar hij / zij woont, zie voor de indeling hoofdstuk 1. In het pedagogische klimaat spelen veiligheid, voorspelbaarheid en gedoseerde nabijheid een belangrijke rol. De aanpak is sterk gericht op uitnodigen, stimuleren en daar waar mogelijk uitdagen in het belang van de verdere ontwikkeling van het kind. Het doel is te komen tot gewenst gedrag en het versterken van een positieve ontwikkeling. De meeste leerlingen kunnen onder begeleiding van de eigen leerkracht deelnemen aan groepsoverstijgende activiteiten. 13

14 DE WERKWIJZE Didactisch leerlingvolgsysteem De komende jaren stappen we geleidelijk aan over naar een leerlingvolg- en plansysteem dat past bij deze tijd en aansluit bij de ontwikkelingen rondom het in beeld brengen van het ontwikkelingsperspectief. Het cluster-4 onderwijs heeft gekozen voor het systeem van Datacare. Twee keer per jaar nemen we onderstaande toetsen af om het didactische ontwikkelingsniveau van de kinderen te kunnen vaststellen. Afhankelijk van de start van het schooljaar vinden deze toetsen plaats in de periode november / december en mei / juni. Technisch lezen van woorden: DMT (Drie Minuten Toets) /Brus Technisch lezen van teksten: AVI Begrijpend lezen: Cito Begrijpend lezen Spelling: Cito Spelling Rekenen: TTR (Tempo Toets Rekenen) Cito Rekenen & Wiskunde De resultaten worden verwerkt in het individuele leerlingvolgsysteem. Pedagogisch leerlingvolgsysteem Het pedagogisch leerlingvolgsysteem is gebaseerd op de Interactiewijzer van Lodewijks en Verstegen. Het uitgangspunt van de Interactiewijzer is, om opvoedingsproblemen te benaderen als interactieproblematiek. Hiermee wordt bedoeld, dat een kind door zijn gedrag in problemen raakt met mensen uit zijn omgeving. Dit komt, doordat zijn gedrag bij anderen altijd weer juist die reacties uitlokt, die de moeilijkheden laten voortduren of zelfs verergeren. Problematisch vastgeroeste interactiepatronen worden doorbroken door specifieke sociale vaardigheden gericht te beïnvloeden, door een tweeledige aanpak: er worden groepssituaties gecreëerd die bij het kind het vanzelfsprekende gebruik van ontbrekende sociale vaardigheden uitlokken; de groepsmedewerker krijgt aanwijzingen om zijn pedagogische stijl voor dat kind kritisch te beoordelen en zo nodig bij te stellen. De adviezen zijn toegesneden op de dagelijkse praktijk in de groep. Tweemaal per schooljaar maakt de groepsleerkracht een grafiek van de interactie tussen de groepsleerkracht en de leerling en van de interactie tussen de leerling en de andere leerlingen. School Video Interactie Begeleiding (SVIB) School Video Interactie Begeleiding is een praktische methode waarmee groepsmedewerkers kunnen worden ondersteund in hun werk. De methode biedt een kader om systematisch naar de wederzijdse beïnvloeding te kijken. Videobeelden geven niet alleen zicht op interactie tussen groepsmedewerker en leerlingen onderling, maar ook in klassenmanagement en didactiek. Deze werkwijze is concreet, leerkrachtvriendelijk en effectief en geschikt voor alle situaties waarin groepsmedewerker, kind of groep een steuntje in de rug nodig hebben. Voor de inzet van SVIB kan worden gekozen op aanvraag van: een groepsmedewerker, een lid van het Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP), de Commissie voor de Begeleiding, de regisseur, de intern begeleider of de directie. 14

15 Begeleidingen vinden plaats aan de hand van een duidelijk geformuleerde hulpvraag. Hierbij kan een leerlingprobleem de hulpvraag bepalen maar ook de behoefte aan reflectie van een groepsmedewerker. De keuze voor individuele SVIB kan gemaakt worden bij de evaluatie van het Handelingsplan tijdens de jaarlijkse leerlingbespreking of naar aanleiding van actuele ontwikkelingen gedurende het jaar. Altijd in overleg met de ouders/verzorgers. Bij het intakegesprek en in de schoolgids worden ouders/verzorgers geïnformeerd over de toepassing van SVIB. De ouders/ verzorgers die er bezwaar tegen hebben dat er opnames gemaakt worden van hun kind, kunnen dat kenbaar maken bij inschrijving. De leerstof De leerstof die aangeboden wordt, komt overeen met de leerstof van het reguliere basisonderwijs, zowel qua vakken als leerstofinhoud. Rekenen en wiskunde Taal Schrijven Lezen Begrijpend lezen Engels in de eindgroep(en) Kennisgebieden - Algemene wereldoriëntatie in de laagste groepen - Aardrijkskunde - Verkeer - Geschiedenis - Biologie - Maatschappelijk verhoudingen, waaronder de staatsinrichting en geestelijke stromingen (in de hoogste groepen). De wereldoriënterende vakken worden over het algemeen aangeboden binnen 9 Kernconcepten, die ingedeeld zijn in twee categorieën: 1. Natuur en techniek: energie, materie, groei en leven, kracht en golven, tijd en ruimte. 2. Mens en maatschappij: macht, binding, evenwicht en kringloop, communicatie Kunstzinnige oriëntatie (handvaardigheid, tekenen, muziek en drama) Gymnastiek Binnen alle vakken op school wordt er veel aandacht besteed aan het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Specifiek gebeurt dit ook nog tijdens de lessen: Creatieve therapie Sociale redzaamheid Sociale vaardigheid Een aantal keren per week zijn er keuzeactiviteiten. De kinderen kunnen kiezen voor knutselen, gym, voetballen of een gezelschapsspel. Bij deze activiteiten geldt ook weer, dat de leerlingen alleen dan deelnemen als zij de wisseling aankunnen. De laatste 3 schooljaren is er samen met de schoolverlaters een film gemaakt met als thema: Wat ik later worden wil. 15

16 DE WERKWIJZE Rapportage naar de ouders/verzorgers Tweemaal per jaar wordt er een rapport gemaakt van de vorderingen van de leerlingen. Dit rapport wordt mondeling toegelicht tijdens een gesprek met de ouders/verzorgers op school. Het rapport bestaat uit twee delen: 1. Het verslag van de leerontwikkeling: hierin staat vermeld welke resultaten er zijn behaald bij de verschillende vakken en hoe de inzet en werkhouding is geweest. Bij de vakken lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen worden de vorderingen van de leerlingen vergeleken met die van de vorige toetsen. Deze resultaten worden ook vergeleken met het gemiddelde niveau van de leerlingen in Nederland. 2. Het pedagogische verslag geeft de stand van zaken weer rondom het omgaan met emoties en het sociaal functioneren. Dit is onderverdeeld in: de houding t.o.v. de groepsmede werker de houding t.o.v. medeleerlingen de rol in de groep de beschrijving van het gedrag (omgaan met regels, nerveuze gewoonten, incasseringsvermogen, behulpzaamheid etc.) De school stelt na inschrijving van de leerling een individueel handelingsplan op. Dit handelingsplan wordt, na goedkeuring door ouders/verzorgers en school ondertekend. Het handelingsplan is de blauwdruk en de wegwijzer voor de speciale begeleiding van de leerling. Het handelingsplan wordt vier keer per jaar geëvalueerd door de groepsleerkracht. Tijdens de jaarlijkse leerlingbespreking nemen we het handelingsplan door met de ouders/verzorgers. Bij deze jaarlijkse bespreking zijn aanwezig: de groepsverantwoordelijke medewerker, de intern begeleider, de LC-leerkracht / gedragswetenschapper en mogelijk een lid van de Commissie voor de Begeleiding. Waar nodig worden ook andere interne en/of externe deskundigen uitgenodigd. Rapportage naar derden Rapportage over een kind wordt alleen verzonden als er schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers is. Het kan dan gaan om rapportage aan: een andere school in verband met terugof doorplaatsing; begeleidingsinstellingen zoals bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg. Afhankelijk van de informatievraag wordt bepaald welke gegevens worden doorgestuurd. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als de veiligheid van het kind in het geding is, kan de directie zonder toestemming van de ouders/verzorgers informatie verstrekken. Het gaat dan om verzoeken van het AMK, de Raad voor de Kinderbescherming of de politie. De directie zal op verzoek van de ouders/verzorgers verklaren, waarom de informatie is verstrekt. Onderwijskundig rapport bij het verlaten van de school Het onderwijskundig rapport is een verslag waarin met onderzoeken onderbouwd wordt hoe de ontwikkeling is verlopen op het gebied van: De lichamelijke ontwikkeling; De persoonlijke ontwikkeling; De functionele ontwikkeling; De ontwikkeling binnen de sociale omgeving (waaronder het gezin en de vrijetijdsbesteding) 16

17 De actuele stand van zaken wordt vergeleken met de problematiek, zoals die bij de start door de Commissie voor de Begeleiding werd geformuleerd. Er wordt met andere woorden gekeken hoe de situatie was toen de leerling binnenkwam en hoe hij nu op school, in de vrije tijd en thuis functioneert. Op deze manier wordt duidelijk, hoe de leerling zich gedurende het verblijf op het cluster-4 onderwijs heeft ontwikkeld. Het rapport bevat naast een schooladvies meestal een aantal handreikingen voor de ontvangende school. Hiermee kan de begeleiding van de leerling vorm gegeven worden. Het rapport wordt in zijn geheel met de ouders/verzorgers besproken. De ouders/verzorgers beslissen of het onderwijskundig rapport, al dan niet, in de gepresenteerde vorm en inhoud aan het vervolgonderwijs kan worden aangeboden. De ouders/verzorgers ontvangen een afschrift van het onderwijskundig rapport (dit is het verslag van het multidisciplinair onderzoek, ook wel MDO genoemd). Zeer speciale zorg Het Poortje (cluster-4 onderwijs) neemt als school voor speciaal onderwijs een speciale plek in, in onderwijsland. U mag van ons verwachten, dat wij in staat zijn om kinderen, binnen de groep, de speciale aandacht te geven, die aansluit bij wat uw kind nodig heeft. Binnen de organisatie is deskundigheidsbevordering van medewerkers een belangrijk aandachtsgebied. Er wordt door veel personeelsleden aan scholingstrajecten deelgenomen. Desondanks doen er zich soms problemen voor, waarop de groepsmedewerker geen pasklaar antwoord heeft. In dat geval is er de mogelijkheid om bij collega s te rade te gaan. Het unitoverleg of de intervisie is hiervoor de goede gelegenheid. Wordt hier geen oplossing gevonden, dan kan de groepsmedewerker het probleem bespreken met de interne begeleiding en / of aan de orde stellen tijdens een CCL-bespreking (Centrale Commissie Leerlingenzorg). In de CCL zitten: de unitregisseur, een directielid, een gedragswetenschapper, een intern begeleider en op afroep een maatschappelijk deskundige en/of een jeugdarts. Ouders/verzorgers worden op de hoogte gesteld, wanneer daartoe aanleiding is. De visie van de ouders/verzorgers wordt in het algemeen zeer op prijs gesteld. Zeker in het geval van complexe problematiek. Naast de standaardhulp in de groep zijn er nog andere voorzieningen voor extra ondersteuning: Kinderen met een hardnekkig leerprobleem krijgen speciale begeleiding. De manier waarop de begeleiding plaats vindt, wordt uitgebreid beschreven in het handelingsplan. Afhankelijk van het leerprobleem worden deze kinderen gedurende een specifiek vastgestelde periode extra begeleid en geholpen. Kinderen met problemen op het gebied van taal en/of communicatieve vaardigheden in komen aanmerking voor logopedie. Deze extra taalondersteuning wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden. 17

18 DE WERKWIJZE Kinderen die in de omgang meer dan gemiddelde problemen hebben, kunnen afhankelijk van de aard en de problematiek, in aanmerking komen voor creatieve therapie. Dit kan, net als in het geval van logopedie, zowel individueel als in een groep aangeboden worden. Kinderen met motorische problemen (in de fijne en de grove motoriek) kunnen in aanmerking komen voor fysiotherapie onder schooltijd. Aangeboden door een externe fysiotherapeut. Onderwijs aan zieke leerlingen Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met ouders/verzorgers bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van de mogelijkheden en voorzieningen die wij op school getroffen hebben. Eventueel kunnen wij de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen inschakelen bij het opstellen van een zorgplan. Leerlingen die opgenomen zijn in een academisch ziekenhuis, worden door de consulenten van de educatieve voorziening van dat ziekenhuis ondersteund, echter onder verantwoordelijkheid van de school. Voor alle andere leerlingen betreft het de consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst. Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling van onze school, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs aangepast aan de mogelijkheden van de leerling en de school. Ook als de leerling in een ziekenhuis ligt. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de groepsmedewerker. De leerling moet weten en ervaren dat hij/zij ook meetelt en erbij hoort. Onze school heeft protocollen opgesteld voor leerlingen die kort dan wel lang ziek zijn. Er staat in aangegeven wat u en wat de school doet. Wanneer u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen, dan kunt u informatie vragen aan de leerkracht van uw zoon/ dochter. Ook kunt u informatie vinden op de website van BCO onderwijsadvies te Venlo (www.bcovenlo.nl) en op de website van Ziezon, het landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs. De consulent onderwijs zieke leerlingen De heer Joop van Zeeland BCO Onderwijsadvies is telefonisch te bereiken onder nummer

19 Samenwerking met andere instanties Het Poortje heeft regelmatig contact met de volgende personen of instellingen: collega s van scholen voor (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs; Bureau Jeugdzorg, instelling voor jeugdhulpverlening; De Mutsaersstichting; de Raad voor de Kinderbescherming; de GGD ( de Gezondheidsdienst); MEE Noord- en Midden-Limburg; Gastenhof; instanties voor Kinderopvang, zoals Spring, Kleur huisartsen en specialisten, met name kinderartsen; ambtenaren leerplicht van de verschillende gemeenten; directeuren Cluster IV, op provinciaal en landelijk niveau; Politie Venlo, mede in het kader van schoolagent. Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg van de GGD Limburg-Noord richt zich op alle kinderen van 4-19 jaar en hun ouders en/of verzorgers. Er is een nauwe samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar van de Zorggroep. Samen bewaken, bevorderen en beschermen we de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen zowel lichamelijk als psycho-sociaal. De kinderen in het speciaal onderwijs krijgen een toelatingsonderzoek en elke twee/ drie jaar een gezondheidsonderzoek. Op negen jarige leeftijd krijgt elk kind een uitnodiging voor een DTP en BMR vaccinatie en alle meisjes vanaf hun twaalfde verjaardag een uitnodiging voor drie HPV vaccinaties. Het team van de Jeugdgezondheidszorg zal zorgdragen voor het plannen van de gezondheidsonderzoeken waarvoor de kinderen in het schooljaar in aanmerking komen. Het team kan bestaan uit een arts, verpleegkundige, en assistente. Iedereen kan bij het team Jeugdgezondehidszorg terecht met vragen over gezondheidsonderwerpen. Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op onze website; Jeugd of van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur bij de JGZ telefoniste MEE Noord- en Midden-Limburg MEE is een organisatie die mensen met een beperking helpt om mee te kunnen doen in de samenleving. Dat doen we voor jong en oud, gratis, onafhankelijk en zonder verwijsbrief of indicatie. Voor wie is MEE? MEE is er voor iedereen met een beperking. Dat kan een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking zijn, een chronische ziekte, Niet Aangeboren Hersenletsel of een vorm van autisme. Ook familie, verzorgers, hulpverleners en andere betrokkenen kunnen bij MEE terecht. Waarvoor kunt u bijvoorbeeld bij MEE terecht? Heeft u vragen over de opvoeding van uw kind en wilt u hierbij ondersteuning? Heeft uw gezin moeite met het omgaan met de beperking van uw kind? Wilt u meer weten over vrijetijdsmogelijkheden voor uw kind? Vind u het lastig om met uw kind te praten over puberonderwerpen zoals seks? Is uw kind thuis erg opstandig en wilt u weten hoe u hiermee kunt omgaan? 19

20 DE WERKWIJZE MEE geeft ook trainingen en cursussen, zoals: leren omgaan met je beperking brussengroep voor broers en zussen oudercursus autisme balans in mijn gezin U vindt alle cursussen op Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Bijvoorbeeld over onderwijs, wonen, werken, vrije tijd, opvoeding of financiële regelingen in relatie tot een beperking? Kijk dan eens op onze website U kunt ook bellen naar MEE Noord en Midden Limburg, telefoon of stuur een naar Steunpunt Autisme Binnen het IDT is onder coördinatie van het REC-4 Limburg, een Steunpunt Autisme ingericht. Het steunpunt heeft als doel het verspreiden van deskundigheid over alle scholen in Noord- en Midden-Limburg, van zowel regulier- als speciaal PO en VO, alsook het bieden van ondersteuning aan deze scholen bij de opvang en begeleiding van leerlingen met autisme. Het steunpunt is te zien als een vraagbaak. Er wordt geen ambulante begeleiding verzorgd en geen diagnose gesteld. Hiervoor wordt doorverwezen naar de betreffende instanties. Het steunpunt is te bereiken, iedere donderdag tussen en uur via telefoonnummer: Vragen naar mevrouw Angelica van Gastel of mevrouw Henriet Zoetmulder. 20

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek. telefoon: 045-5214499

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek. telefoon: 045-5214499 SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek telefoon: 045-5214499 internet: www.devoeegelsjtang.com email: info.rkbsdevoeegelsjtang@movare.nl INHOUD Een woord

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

SCHOOL GIDS Mytylschool Ulingshof ElK talent telt!

SCHOOL GIDS Mytylschool Ulingshof ElK talent telt! SCHOOL GIDS school voor speciaal onderwijs Mytylschool Ulingshof 2014-2015 ELK TALENT TELT! 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Voorwoord 1. De school 2. Waar wij voor staan 3. Leerlingen en personeel 4. Toelating

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 ZML de Cirkel Hoofdlocatie. : Kennelweg 8 Postcode : 4205 ZR Plaats : Gorinchem Telefoon : 0183-649445 Dependance : Dr. Hiemstralaan 24a VSO 2,3,4 Postcode : 4205 KM Plaats : Gorinchem

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu SCHOOLGIDS DON BOSCO School voor ZMOK Afdeling VSO Marienwaard 51 6222 AM Maastricht tel.: 043-3467760 website : www.donboscoschool.eu INHOUD Voorwoord 1. Het Schoolbestuur 2. Profilering Don Boscoschool

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Schoolgids Latasteschool 2014-2015

Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 2.1 2.2 Missie en visie 6 7 9 3 Geschiedenis/ schoolprofiel 10 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Nadere informatie

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld.

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld. Geachte ouders, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de Heijenoordschool. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op onze school te krijgen.

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 school algemeen postadres: Zandbergsweg 115, 6432 CC Hoensbroek Hoensbroek hoofdgebouw Bezoekadres: Zandbergsweg 115 Hoensbroek tel. 045-5636500 Hoensbroek dependance Bezoekadres:

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014 Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014 Inhoudsopgave (Klik op de onderwerpen) VOORWOORD 6 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 6 1.1 Naam, adres, telefoon,

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

RECONVALESCENTENSCHOOL

RECONVALESCENTENSCHOOL RECONVALESCENTENSCHOOL / 2 Naam school Reconvalescentenschool Brinnummer 20RT Adres Dordtsestraatweg 472 Postcode 3075 BN Telefoon 010-4849233 E-mail directie@reconvalescentenschool.nl Website www.reconvalescentenschool.nl

Nadere informatie

Montessori School Venray

Montessori School Venray Montessori School Venray Sleutelbloem 22 t/m 28 5803 KH Venray Telefoon 0478-51 57 50 Email: info@montessorischoolvenray.nl Website: www.montessorischoolvenray.nl Nawoord... We zijn trots op onze school

Nadere informatie

VOORWOORD VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR 5 VOORWOORD VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 7 INLEIDING 9 1. STG. SPECIAAL ONDERWIJS NOORD EN MIDDEN LIMBURG 10

VOORWOORD VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR 5 VOORWOORD VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 7 INLEIDING 9 1. STG. SPECIAAL ONDERWIJS NOORD EN MIDDEN LIMBURG 10 Inhoudsopgave VOORWOORD VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR 5 VOORWOORD VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 7 INLEIDING 9 1. STG. SPECIAAL ONDERWIJS NOORD EN MIDDEN LIMBURG 10 1.1 ALGEMEEN 10 1.1.1 GESCHIEDENIS 10 1.1.2

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS DE BRUG Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS naam school Chr. Jenaplanschool de Brug adres school Laan van Nieuw Guinea 20 Utrecht (middenbouw en bovenbouw) Billitonkade 45 Utrecht

Nadere informatie