Inhoudsopgave:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10."

Transcriptie

1 v

2 Inhoudsopgave: 1. Inleiding Leerlingen Medewerkers Opbrengsten Leerlingenzorg Huisversting Financiën Externe relaties Profilering en promotie Bereikte doelen -22 1

3 1. Inleiding Dit is het jaarverslag schooljaar van basisschool De Draaiende Wieken Posterholt. Wij vinden het zinvol om op papier te zetten, waaraan het afgelopen schooljaar hard is gewerkt, wat er zoal gebeurd is en last but not least welke verbeteringen we in ons onderwijs hebben aangebracht. Opbrengstgericht werken is de term die in het hedendaagse onderwijs heel actueel is en op De Draaiende Wieken wordt hier dan ook hard aan gewerkt. Met als opbrengst, dat de resultaten goed zijn. Het jaarverslag is bedoeld als interne verantwoording. Het is voor team en directie een terugblik op het afgelopen schooljaar: het vaststellen van resultaten (opbrengsten) als opmaat voor het formuleren van de beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar. Tevens is dit document een verantwoording naar externen: de ouders, onze educatieve partners en de inspectie. We zijn er trots op, dat het personeel, de kinderen, de ouders en de vrijwilligers zich prettig voelen op De Draaiende Wieken. Als kinderen zich prettig en veilig voelen, geeft dat een situatie, waarin gepresteerd kan worden. Door de positieve en veilige sfeer op school voelt het personeel zich prettig en staat men open voor veranderingen en verbeteringen. De ouders spelen door hun inbreng en het kritisch volgen een positieve rol op school. De samenwerking met ons bestuur INNOVO ervaren we als waardevol en ondersteunend. Vol vertrouwen kijken directie, team leerkrachten en kinderen naar het nieuwe schooljaar, waarin ons weer genoeg uitdagingen te wachten staan. Daarbij rekenen we weer op het vertrouwen en de steun van de ouders. 2

4 2. Leerlingen Gegevens teldatum 1 oktober 2013: Op 1 oktober 2013 telde onze school 300 leerlingen. Dit betekent dat het leerlingenaantal t.o.v. de teldatum 1 oktober 2012 met 10 leerlingen is gedaald. In de onderstaande tabel geven we u inzicht in de leerlingenaantallen vanaf het schooljaar Teldatum t/m 7 jaar jaar en ouder jarigen jarigen jarigen jarigen jarigen jarigen jarigen jarigen jaar en ouder Totaal aantal leerlingen Uit bovenstaande tabel kunnen we concluderen dat de daling in het leerlingenaantal ook het komend schooljaar zal doorzetten. Afkomst van onze leerlingen: Onze school is gevestigd in de woonkern Posterholt, deel uitmakend van de gemeente Roerdalen. Het merendeel van onze leerlingen is afkomstig uit dit voedingsgebied (89%). De overige leerlingen zijn afkomstig uit Echt, Roermond en de overige kernen van Roerdalen (5,3%). Daarnaast is 5,7% van onze leerlingen afkomstig uit het Duits grensgebied. Uitschrijvingen schooljaar : Eind schooljaar hebben 47 leerlingen onze basisschool verlaten naar het Voortgezet Onderwijs. De leerlingen zijn als volgt geplaatst in het Voortgezet Onderwijs: HAVO/VWO: 27 leerlingen (58%) MAVO: 6 leerlingen (13%) VMBO gemengd theoretisch / theoretische leerweg: 11 leerlingen (23%) VMBO basisberoepsgerichte / kaderberoepsgerichte leerweg: 3 leerlingen (6%) 3

5 Er zijn 2 leerlingen (1 leerling van groep 5 en 1 leerling van groep 2) verwezen naar het Speciaal Basis Onderwijs. Eén leerling is gedurende het schooljaar uitgestroomd naar het Speciaal Onderwijs. Vanwege verhuizing van gezinnen hebben we 14 leerlingen uitgeschreven. Leerlingenaantallen einde schooljaar : Het schooljaar hebben wij afgesloten met in totaal 314 leerlingen. Op het einde van het schooljaar waren de groepsaantallen: Groep 1A/2A: 28 leerlingen Groep 4B/5B: 29 leerlingen Groep 1B/2B: 29 leerlingen Groep 5A/6A: 29 leerlingen Groep 1C/2C: 28 leerlingen Groep 6b: 32 leerlingen Groep 3A: 33 leerlingen Groep 7A: 33 leerlingen Groep 4A 27 leerlingen Groep 8a 24 leerlingen Groep 8b 22 leerlingen Aantal leerlingen met LGF-financiering: 2 leerlingen hebben extra begeleiding ontvangen in het kader van de Leerling Gebonden Financiering (LGF-regeling). 1 leerling had een rugzakje REC 3; 1 leerling had een rugzakje REC 4. 4

6 3. Medewerkers In het schooljaar waren 22 medewerkers werkzaam op basisschool de Draaiende Wieken. In het onderstaande schema is de functieverdeling, de leeftijdsopbouw en de verdeling mannen / vrouwen van de medewerkers aangegeven. Functieverdeling, leeftijdsopbouw en verdeling mannen / vrouwen schooljaar Functie M V >60 Totaal Dir Adj dir OP Vak Lkr. OOP Totaal leerkrachten inclusief 2 directieleden waren full time in dienst, waarvan 3 leerkrachten en 1 directielid BAPO-verlof genoten. Er waren 14 leerkrachten en 2 medewerkers Onderwijs Ondersteunend Personeel part time in dienst. 5

7 4. Opbrengsten De tussen en eindresultaten van Rekenen en Nederlandse taal zijn van groot belang. Zowel bestuur, inspectie als school kijken of de resultaten liggen op, of boven het niveau dat op grond van de schoolpopulatie verwacht mag worden. Het opleidingsniveau van de ouders bepaalt het gewicht dat de school toe mag kennen aan een leerling. Heeft een leerling het gewicht 0,3 of 1,2, dan krijgt de school extra geld. Dit geld is onderdeel van het totaalbedrag dat de school ontvangt voor het verzorgen van onderwijs. In het schooljaar behoorde onze school tot schoolgroep 17. Dat betekent dat 17% van onze leerlingen een gewicht 0,3 of 1,2 had. De kinderen van de groepen 1 t/m 7 maken 2 keer per jaar (januari; mei/juni) toetsen uit het CITO-LOVS. Hieronder staan de diverse toetsen beschreven. In de tabellen worden de resultaten, die de kinderen de afgelopen schooljaren op de LOVS-toetsen hebben behaald, vergeleken met de landelijke norm, conform het document Analyse en Waarderingen van Opbrengsten augustus Wanneer het resultaat groen gekleurd is, wordt niet voldaan aan de inspectienorm. Rekenen voor Kleuters (groep 1 en 2 medio en einde schooljaar) Rekenen voor kleuters toetst het getalbegrip bij kinderen en daarnaast komen meten en meetkunde aan de orde. Rekenen voor kleuters Groep 1 Groep 2 Norm inspectie medio Geen norm Geen norm Onze score medio ,8 (B) 83,8 (B) Onze score medio ,1 (B) 77,4 (D) Onze score medio ,6 (A+) 84,0 (A) Norm inspectie eind Geen norm Geen norm Onze score eind ,1 (B) 89,3 (B) Onze score eind ,6 (B) 85,3 (C) Onze score eind ,3 (A+) 89,4 (B) 6

8 Taal voor Kleuters (groep 1 en 2 medio en einde schooljaar) De toets taal voor kleuters toetst verschillende taalonderdelen als: passieve woordenschat, kritisch luisteren, schriftoriëntatie en auditieve analyse. Taal voor kleuters Groep 1 Groep 2 Norm inspectie medio Geen norm Geen norm Onze score medio ,9 (A) 66,9 (A) Onze score medio ,5 (A) 67,0 (A) Onze score medio ,6 (A+) 62,5 (C) Norm inspectie eind Geen norm Geen norm Onze score eind ,9 (B) 69,1 (B) Onze score eind ,8 (C) 72,1 (A) Onze score eind ,4 (A) 69,7 (B) Technisch lezen. De kinderen van groep 3 t/m 8 worden voor technisch lezen getoetst op het lezen van losse woorden. We noemen deze toets de Drie Minuten Toets (DMT). De toets bestaat uit 3 kaarten met allemaal losse woorden. Voor iedere kaart krijgen de kinderen 1 minuut tijd om zo veel mogelijk woordjes te lezen. De fout gelezen woorden worden van het totaal aantal gelezen woorden afgetrokken om het uiteindelijke leesresultaat te kunnen bepalen. Om het niveau (A t/m E) van een leerling te bepalen wordt de toetsscore omgezet in een vaardigheidsscore. De gemiddelde vaardigheidsscore van een groep leerlingen bepaalt of de school in de groepen 3 t/m 8 de bijbehorende norm behaald heeft. 7

9 DMT 2009 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Norm inspectie Medio Geen norm Geen norm Onze score medio 23,1 (B) 47,5 (C) 71,2 (B) 86,0 (A) 90,8 (B) 100,1 (A) Onze score medio 23,7 (B) 58,6 (A) 65,5 (D) 84,8 (A) 97,3 (A) 101,2 (A) Onze score medio ,2 (B) 58,2 (A) 73,3 (B) 78,8 (C) 98,2 (A) 103,0 (A) Norm inspectie Eind Geen norm Onze score eind 34,1 (C) 54,5 (D) 78,7 (A) 89,5 (B) 94,0 (B) Onze score eind 34,1 (C) 65,9 (B) 71,5 (C) 90,6 (A) 100,6 (A) Onze score eind ,7 (D) 65,4 (B) 77,3 (B) 84,7 (C) 97,2 (A) Begrijpend lezen. Binnen het leesonderwijs op de basisschool wordt een onderscheid gemaakt tussen technisch lezen en begrijpend lezen. Het technisch lezen is geen doel op zich, maar wordt gezien als een voorwaardelijke activiteit voor het leren begrijpen van teksten. Het begrijpen van geschreven teksten oftewel het lezen met begrip is een vaardigheid die traditioneel wordt gemeten met leesbegriptoetsen. Ook de toetsen in LOVS Begrijpend lezen 3, 4, 5, 6 en 7 beogen die vaardigheid te meten. De kinderen van de groep 4 worden in het midden van het schooljaar en op het einde van het schooljaar getoetst op het gebied van begrijpend lezen. 8

10 De kinderen van de groepen 3, 5, 6 en 7 maken alleen in het midden van het schooljaar een toets begrijpend lezen. Voor deze leerjaren is geen toets voor het einde van het schooljaar. CITO is op dit moment de toetsen begrijpend lezen aan het aanpassen. In de toekomst zullen er ook 2 toetsen begrijpend lezen in de leerjaren 5 t/m 7 komen. De kinderen van groep 8 worden tijdens de Eindtoets breed getoetst op alle reken en taalonderdelen. Dus ook begrijpend lezen. Begrijpend lezen (versie 2012) Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Norm inspectie Medio Onze score medio Onze score medio Onze score medio Norm inspectie Eind Onze score eind Onze score eind Onze score eind Geen Geen norm norm -0,4 (B) 18,3 (B) -1,5 (B) 23,7 (A) -8,7 (D) 20,4 (B) Geen Geen Geen norm norm norm 12,2 (C) 32,2 (A+) 37,1 (A) 52,6 (A+) 59,5 (A) 17,6 (A) 21,8 (D) 34,5 (B) 49,5 (A) Niet afgenomen 17,0 (A) 27,9 (B) 27,9 (D) 44,7 (B) Niet afgenomen 9

11 Rekenen en Wiskunde. We gebruiken de CITO-LOVS toetsen Rekenen-Wiskunde om de vorderingen van onze leerlingen op het gebied van de rekenvaardigheid te meten. Daarnaast willen we ook weten hoe het staat met de ontwikkeling van de diverse groepen als geheel en het totale rekenonderwijs op school. De toetsen hebben betrekking op de leerstofonderdelen: getal en getalrelaties, hoofdrekenen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen), meten tijd en geld; breuken, verhoudingen en procenten. Rekenen / Wiskunde 2012 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Norm inspectie Medio Onze score medio Onze score medio Onze score medio Norm inspectie Eind Onze score eind Onze score eind Onze score eind Geen norm Geen norm 35,7 (B) 47,9 (D) 76,1 (A) 93,6 (A+) R.O.M. 38 (A) 51,1 (C) 66,7 (D) 80,5 (E) 98,4 (C) 35,4 (B) 56,1 (A) 69,6 (C) 85,7 (C) 99,0 (C) Geen Geen norm norm 46,4 (B) 58,4 (D) 81,9 (B) 91,5 (C) R.O.M. 50,6 (A+) 59,7 (C) 71,2 (E) 85,9 (E) 107,8 (A) 39,7 (D) 61,7 (C) 76,6 (D) 89,8 (C) 106,1 (B) Cito Eindtoets. De CITO Eindtoets is tot en met het schooljaar afgenomen in februari groep 8. Met ingang van het schooljaar wordt deze afname verschoven naar het einde van het schooljaar. De Cito Eindtoets bestaat uit twee verschillende versies: de Eindtoets Basis en de Eindtoets Niveau. Beide versies bevatten dezelfde onderdelen en hetzelfde aantal opgaven, alleen de moeilijkheid verschilt. De eindtoets Niveau is bedoeld voor leerlingen die naar verwachting zullen doorstromen naar het vmbo-bb (basisberoeps-gerichte leerweg) of vmbo-kb (kaderberoepsgerichte leerweg). De Eindtoets Basis is bedoeld voor leerlingen die een hoger schooladvies hebben. Volgens Cito geeft een toets die goed aansluit bij de vaardigheden 10

12 van een leerling de betrouwbaarste uitslag. In het schooljaar hebben 2 leerlingen van onze basisschool de Eindtoets Niveau gemaakt. Schoolgroep Landelijk Gemiddelde Schoolgroep Eindtoetsscore De Draaiende Wieken Eindtoets ,8 539,2 Eindtoets ,6 534,8 Eindtoets ,6 541,5 11

13 5. Leerlingzorg De ontwikkeling van kinderen wordt mede bepaald door hun mogelijkheden en beperkingen. Deze zijn voor een belangrijk deel bij de geboorte ingegeven en maken elk kind uniek. Daarnaast geeft de omgeving, zoals het onderwijs, stimulans en diversiteit aan de ontwikkelingskansen. Zo kunnen we een kind helpen groeien. De beste vorm van leerlingenzorg voor ons is goed onderwijs op de werkvloer. Dit is de basis van een continuüm van zorg. Willen we de kinderen de kans geven zich in een doorgaande lijn te ontplooien, dan zullen we een pakket van maatregelen tot onze beschikking moeten hebben, dat er toe moet bijdragen, de kinderen die belemmeringen ondervinden in het leer- en ontwikkelingsproces, dus ook de hoogbegaafde kinderen, optimaal te kunnen helpen. We hebben n.a.v. observaties, groepsbesprekingen en studiemomenten met het team een aantal aandachtspunten opgesteld m.b.t. de zorg aan leerlingen in het schooljaar Deze aandachtspunten zijn: 1. Verdere implementatie van de nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen (coaching door de rekencoördinator) in groep 3 t/m 8 2. Verdere implementatie van de nieuwe kleutermethode Kleuterplein voor groep 1 en 2; dit in relatie met de VVE-nascholing die de leerkrachten uit de onderbouw dit schooljaar gevolgd hebben (VVE = Vroeg en Voorschoolse Educatie) 3. Continuering van Beter omgaan met jezelf en de ander op de speelplaatsen en binnen school o.a. inzet logboek en sociokring (coaching door conflictbegeleiders/ IB ers). 4. Komen tot een rijke leeromgeving, waarin woordenschatonderwijs een belangrijke rol speelt (coaching door de taalcoördinator). 5. Plannen, uitvoeren en bewaken van de zorgcyclus o.a. 3 groepsbesprekingen gedurende dit schooljaar (actie IB ers) 6. Zicht houden op de kwaliteit van groepsplannen en individuele HGA s. Waar nodig bijsturen (actie IB ers) 12

14 Zorg op bouwniveau schooljaar : Onderbouw: Kleuterschoolverlenging: 2 leerlingen Middenbouw / bovenbouw: Doublures: 3 leerlingen Aantal verwijzingen naar SBO: 2 leerlingen Aantal verwijzingen naar S.O.: 1 leerling (naar REC 3). Aantal leerlingen met LGF-financiering: 2 (1 leerling REC 4; 1 leerling REC 3). REC 4 = voor kinderen met ernstige sociaal emotionele problematiek en/of psychiatrische problematiek. REC 3 = voor kinderen met een ernstige lichamelijke of geestelijke beperking. 13

15 6. Huisvesting Door de terugloop in het aantal leerlingen worden we geconfronteerd met leegstaande ruimtes. We hebben dit lang op kunnen vangen door het verhuren van meerdere lokalen aan Bibliorura, die een aantal jaren lokalen huurde voor een bibliotheekvestiging voor de kern Posterholt. Uit bezuinigingsoogpunt werd er in overleg tussen gemeente Roerdalen en Bibliorura overeengekomen dat de Openbare Bibliotheek uit de kern Posterholt zou verdwijnen. Hiervoor in de plaats werd de mogelijkheid gecreëerd tot inrichting van een schoolbibliotheek in onze basisschool. In het schooljaar is de Openbare Bibliotheek geheel ontmanteld en in de tweede helft van het schooljaar is er in samenwerking tussen Bibliorura en school in één van de leegstaande lokalen een schoolbibliotheek ingericht, waarna de uitleen voor de kinderen van de basisschool kon starten. De kinderen mogen in de schoolbibliotheek telkens 2 boeken lenen, waarvan ze er één op school lezen en 1 boek mag mee naar huis. Voor iedere groep is er wekelijks 1 uitleenmoment en daarnaast zijn er nog vrije uitleenmomenten waar kinderen gebruik van mogen maken in overleg met hun groepsleerkracht. In de loop van het schooljaar is gestart met de noodzakelijke bouwkundige aanpassingen in het schoolgebouw om leegstand te voorkomen. De huidige onderbouwlokalen, de voormalige kleuterschool Rinkelbel worden afgestoten. De kleuters verhuizen, met ingang van het schooljaar , naar lokalen in de voormalige openbare bibliotheek en de aangrenzende lokalen. Er zullen enkele bouwkundige ingrepen nodig zijn om van de grote voormalige bibliotheekruimte weer groepslokalen te maken. Daarnaast zal de huidige handvaardigheid ruimte omgebouwd worden tot speel / gymzaal voor de kleuters. Ook zullen er nog een aantal andere aanpassingen gedaan worden, waaronder het verbouwen van een groepslokaal in een directie annex i.b.-ruimte. 14

16 7. Financiën De bekostiging van schooljaar is gebaseerd op het aantal leerlingen op teldatum Op deze teldatum waren 310 leerlingen ingeschreven, waarvan 16,7% leerlingen met een gewicht. Vanwege het hoge percentage gewichtenleerlingen krijgt de school ,- extra om meer aandacht te kunnen geven aan onderwijsachterstanden. Deze zogenaamde gewichtengelden worden helemaal gebruikt om de noodzakelijke extra formatie voor de interne begeleiding te kunnen bekostigen. De begroting van bedraagt in totaal ,-. In dit schooljaar werd voorzien in een formatieomvang van 15,83 FTE. De verhouding tussen de uitgaven voor personele en materiële uitgaven is 76,8% - 23,2 %. We zien een toename van de materiële kosten in verhouding tot de personele uitgaven. De verhouding tussen materiële en personele uitgaven verdient aandacht. De personele inzet is als volgt ingevuld: Directeur: 0,6400 fte (waarvan per ,0868 Bapo-verlof) Interne begeleiding/adjunct: 1,8564 fte Onderwijzend personeel: 12,1700 fte (waarvan 0,4424 Bapo-verlof) Vakleerkracht; 0,2711 fte Onderwijsondersteunend: 0,8988 fte De personele lasten laten een overschrijding zien van ,- (1% van totale personele lasten). Gedeeltelijk is dat te wijten aan onvoorziene personele kosten door inzet van boventallige uren op eigen kosten en gedeeltelijk door kleine verschillen vanwege diverse wijzigingen in formatie-omvang. De materiële bekostiging bestaat uit leerlingenafhankelijke kosten en gebouwafhankelijke kosten. Bij de leerlingenafhankelijke kosten is voor leermiddelen en repro tezamen het richtbedrag van 100,- per leerling licht overschreden. Verder werd er meer uitgegeven dan begroot op de posten Schoonmaak en Energie. Dankzij lagere uitgaven op de overige materiele kosten is er geen nadelig saldo op de materiële exploitatie. Voor twee leerling is een rugzakje (LGF) toegekend. Het uitgekeerde bedrag is voor 45 % gebruikt voor de bekostiging van een externe ondersteuner. Het resterende bedrag is ingezet voor de extra begeleiding en coördinatie door de IB-er. De baten vielen hoger uit vanwege extra LGF-gelden, een hogere externe subsidie en externe diensten. In schooljaar zijn de volgende investeringen gedaan: Methodische aanschaf: 5.586,- Methode Rekenen 7 Aanvulling Kleuterplein ICT-aanschaf: 6.997,- (gedeelte van de PC s) Inventaris: 1.337,- Het schooljaar eindigde met een positieve algemene reserve van ,-. Het resultaat van schooljaar is ,- positief. Per bedraagt de algemene reserve ,- 15

17 De noodzakelijke werkzaamheden om een gedeelte van het schoolgebouw af te kunnen stoten zijn in juli 2014 gestart. Deze werkzaamheden worden in samenwerking met de gemeente Roerdalen uitgevoerd en zullen voor de start van het nieuwe schooljaar zijn afgerond. 16

18 8. Externe relaties Samenwerkingsverband (31-02; Midden Limburg): als basisschool maken we deel uit van het Samenwerkingsverband Midden Limburg. De Wet Passend Onderwijs is op 1 augustus 2014 ingegaan. De scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. De school waar een kind is aangemeld, is verplicht om eerst te kijken of het kind extra ondersteuning in de klas kan krijgen. Het schoolondersteuningsprofiel vormt hiervoor het uitgangspunt. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een andere reguliere school binnen het samenwerkingsverband die de juiste ondersteuning kan bieden of een plek in het SBO (Speciaal Basisonderwijs) of het S.O. (Speciaal Onderwijs). Op onze website vindt u onder het kopje Ouders en vervolgens aanmelding leerlingen de volledig uitgewerkte aanmeldingsprocedure van onze basisschool. Buitenschoolse opvang: op dit moment wordt in de kern Posterholt door 3 organisaties buitenschoolse opvang aangeboden. Eén van deze aanbieders ( Weeplay ) huurt een lokaal binnen onze basisschool. De kinderen kunnen direct aansluitend aan school van hun eigen klaslokaal naar het lokaal van Weeplay gaan. De overige aanbieders stichting SKOR en Okidoki, halen de kinderen in school op en ze gaan dan gezamenlijk naar hun locatie. De samenwerking met de aanbieders van buitenschoolse opvang verloopt prima. Er is daar waar nodig overleg en de opvang van de kinderen verloopt naar tevredenheid. Dyslexiebegeleiding: in het schooljaar hebben 2 leerlingen begeleiding ontvangen vanwege ernstige enkelvoudige dyslexie. 1 leerling heeft dyslexiebegeleiding ontvangen via RIVD Maastricht. 1 leerling heeft dyslexiebegeleiding ontvangen via OCGH 17

19 De onderzoeken en de begeleiding door de diverse instituten begeleiding zijn geheel naar tevredenheid verlopen. Er is veel overleg geweest tussen ouders, leerkrachten en begeleidster, waarin het begeleidingstraject en de vorderingen van de leerlingen besproken werden. LEA: Tijdens de regelmatige overlegmomenten met de gemeente Roerdalen in het kader van de LEA (Locale Educatieve Agenda) werd vooral gesproken over de inrichting van nieuw beleid. De hoofdthema s waren: De inzet van de LEA middelen rekening houdend met de aflopende subsidiëring en de inzet van de combivouchers De inrichting van de leerlingenzorg ten gevolge van de transitie van de jeugdzorg en de verantwoordelijkheid die de gemeente hierin krijgt. De opzet en werking van het ZAT en de rol die de gemeente heeft ten aanzien van de invulling van de voorschoolse educatie. (V)VE Samenwerking met de verenigingen in de kern Posterholt: we achten de samenwerking met de verenigingen in de kern Posterholt als heel belangrijk. Een basisschool, die de leerlingen de mogelijkheid biedt om in een veilige leeromgeving tot optimale leerresultaten te komen, met daarnaast een florerend verenigingsleven, waar de kinderen samen kunnen sporten en musiceren, nodigt gezinnen uit zich in de kern Posterholt te vestigen. Binnen dit kader, bieden we de diverse verenigingen de mogelijkheid om tijdens (gymlessen / muzieklessen) of na schooltijd hun vereniging te promoten. In het schooljaar hebben de voetbalclub, de harmonie, de schutterij en de carnavalsvereniging hier gebruik van gemaakt. 18

20 9. Profilering en promotie Invoering nieuwe Rekenmethode Wereld in Getallen: in de groepen 3 t/m 6 is in het schooljaar de nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen ingevoerd. We hebben daarbij bewust gekozen voor een gefaseerde invoering, omdat bij de kinderen van de groepen 7 en 8 de strategieën van de vorige methode al te lang ingeslepen zijn. Wij vonden het niet verantwoord om deze kinderen in de laatste 2 jaar van de basisschool nog nieuwe rekenstrategieën aan te leren. De wereld in getallen voldoet aan alle kerndoelen voor rekenen. De methode sluit ook aan op de Cito-toetsen. Met De wereld in getallen leren de kinderen inzicht verwerven én hun vaardigheden oefenen. Cijferen krijgt veel aandacht, waaronder de klassieke staartdeling. Maar ook het realistisch rekenen komt aan bod, zoals het werken met modellen, getallenlijn en verhoudingstabellen. De wereld in getallen is opgebouwd volgens de dakpanconstructie. Eerst geeft de leerkracht instructie voor oriëntatie en begripsvorming. Dan oefenen de kinderen zelfstandig. Uiteindelijk gaan zij het onderwerp automatiseren. Oefenen en herhalen is een van de sterkste punten van De wereld in getallen. Dit zorgt voor een goed fundament. Elk kind werkt dagelijks zelfstandig aan de weektaak. Deze weektaak is uitgewerkt op 3 niveaus, zodat de weektaak aansluit bij de instructie, die aan de leerlingen gegeven wordt. In de opgaven komt alleen behandelde stof aan bod. Zo leren de kinderen om zelf problemen op te lossen en hun werk te plannen. Het computerprogramma bij de methode Wereld in Getallen loopt parallel met het boek en is essentieel in het gebruik van de methode. In het schooljaar is de nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen ingevoerd in groep 7. In het schooljaar zal dit ook in groep 8 gebeuren. Invoering Beter omgaan met jezelf en de ander : het team van De Draaiende Wieken vindt het erg belangrijk dat alle kinderen op een rustige en respectvolle manier met elkaar omgaan. Voor veel kinderen is dat heel normaal maar voor sommige kinderen is dat nog moeilijk. We weten dat het soms niet gemakkelijk is, maar vinden het zeker de moeite waard om op De Draaiende Wieken een fijne sfeer te creëren, zodat we een school hebben die voor iedereen veilig en uitnodigend is. Een veilige en rustige omgeving is bovendien voorwaarde om goed onderwijs te kunnen geven en de leerlingen gelegenheid te geven zich optimaal te ontwikkelen. 19

21 Om die veilige omgeving te bereiken zijn we gestart met een gerichte aanpak om het pedagogisch klimaat (de wijze waarop we met elkaar omgaan) te verbeteren. Hiervoor gebruiken we het programma Beter omgaan met elkaar, een project dat ook wel effectieve conflicthantering genoemd wordt. Met ingang van het schooljaar zijn we met dit project aan het werk gegaan. Het project Beter omgaan met elkaar heeft enkele belangrijke doelstellingen. A. Kinderen krijgen een grotere rol in het zelf oplossen van conflictjes. Ze worden meer zelfverantwoordelijk voor hun eigen handelen. B. Elkaar respecteren en accepteren, en elkaar daarbij helpen is ieders uitgangspunt. C. Afspraken en regels, maar ook wat goed en niet goed gaat, wordt samen besproken in de sociokring zodat we er van leren. De rol van de leerkracht is niet meer de scheidsrechter die probeert het probleem van de kinderen op te lossen, maar de coach die de kinderen helpt zelf hun probleem op te lossen. Dankzij deze aanpak zijn er op de Draaiende Wieken beduidend minder ruzies en pesterijen dan voorheen. Er zijn al veel kinderen die met maar een heel kleine of soms zelfs zonder aansporing een ruzietje kunnen oplossen. Het respectvol met elkaar omgaan en het zelf kunnen oplossen van een dreigend conflict, of het voorkomen van een pesterij is een belangrijke eigenschap die we de kinderen graag willen meegeven in hun ontwikkeling tot volwaardig medemens. Invoering sport en spelspeelplaats: tot het schooljaar speelden de kinderen van de groepen 3 t/m 5 en 6 t/m 8 op aparte speelplaatsen. De speelplaatsen waren weliswaar aangekleed met diverse speel en klimtoestellen, maar toch vonden de kinderen (terecht) dat de speelplaatsen te weinig speelmogelijkheden boden. Dit heeft ons doen besluiten om de speelplaatsen anders in te delen, namelijk in een sport-speelplaats en een spel-speelplaats. Op de spel-speelplaats staan alle speel en klimtoestellen. Daarnaast is er met belijning een atletiekbaan aangebracht waar de kinderen kunnen rennen (bv. estafette), maar waar ook met stelten en skippyballen gespeeld kan worden. Daarnaast hebben de kinderen de beschikking over o.a. springtouwen. 20

22 Op de sport-speelplaats zijn belijningen aangebracht voor diverse sporten: voetbal, trefbal, hockey, basketbal etc. Er is een roulatieschema gemaakt en zo weten de kinderen welk spel ze in welke pauze en op welke dag kunnen spelen. De kinderen van groep 8 zorgen er telkens voor dat de sport en spelmaterialen telkens klaar liggen. We zien de kinderen met veel plezier en inzet spelen en sporten. Het aantal conflicten is door de invoering van Beter omgaan met jezelf en de ander en het nieuwe spelen drastisch verminderd. Inrichting schoolbibliotheek: in de tweede helft van het schooljaar is er in samenwerking met bibliotheekcentrale Bibliorura een schoolbibliotheek ingericht in een van de klaslokalen van ons schoolgebouw. Alle kinderen van de basisschool zijn gratis lid geworden van de bibliotheek en kunnen wekelijks 2 boeken lenen. 1 boek blijft in school, 1 boek mag thuis gelezen worden. Middels een prijsvraag onder alle kinderen is een nieuwe naam voor de schoolbieb vastgesteld. De schoolbieb heeft de naam het draaiboek gekregen. Deze naam is bedacht door een leerling uit groep 8. Er is inmiddels een team van vrijwilligers (ouders en oma s), die de uitleen en inname van de boeken verzorgen. 21

23 10. Bereikte doelen In het schooljaar hebben we de volgende gestelde doelen bereikt: Kwaliteitsaspect 1: Opbrengsten -De resultaten van de eindopbrengsten zijn boven het landelijk gemiddelde. De tussenresultaten van Nederlands en Rekenen liggen schoolbreed op en boven het niveau dat verwacht mag worden. De resultaten voor Begrijpend Lezen en Rekenen Wiskunde liggen zelfs op een niveau dat verwacht worden van scholen met minder dan 15% gewogen leerlingen. Voor de vakgebieden Technisch Lezen, Woordenschat en Spelling wordt het onderscheid tussen scholen met meer of minder dan 15% gewogen leerlingen niet gemaakt. Kwaliteitsaspect 2: Leerstof -Het Leerstofaanbod Nederlandse taal en Rekenen voldoet aan de kerndoelen. De nieuwe methode rekenen Wereld In Getallen is ingevoerd in groep 3 t/m 7. -De school heeft een aanbod voor SEO: uitvoer van het project Beter omgaan met elkaar op basis van effectieve conflicthantering volgens de GDO-benadering. De GDO-aanpak is geïntegreerd in de SEO-lessen (o.a. door inpassing van de sociokring). We zien tijdens het buiten spel een sterke afname van het aantal conflicten tussen kinderen. Ook de vele sport en spelmogelijkheden, die de kinderen tijdens de pauzes aangeboden krijgen zorgen ervoor dat de kinderen op een prettige manier met elkaar omgaan. Kwaliteitsaspect 3: Leertijd -De onderwijstijd wordt efficiënt ingezet. Zowel in de groep als op schoolniveau wordt efficiënt omgegaan met de lestijd. Centrale afspraken zijn er over onderwijstijd per vak en afstemming van de lesroosters hierop, rekeninghoudend met de aanbevelingen uit de analyse van de tussentoetsen. Observaties van klassenmanagement zijn uitgevoerd door het M.T. De invoer van inlooptijd (de kinderen kunnen vanaf 8.15 u. naar de klas en moeten uiterlijk 8.30 u. in de klas zijn), heeft ervoor gezorgd dat de lessen tijdig kunnen starten. Kwaliteitsaspect 4: Schoolklimaat -Ouders zijn actief betrokken bij de school. Ouders worden op een positieve manier betrokken bij de school. -Leerlingen voelen zich veilig op school. Afstemming GDO-aanpak met bestaand pestprotocol en gedragscode is gerealiseerd. -Leerlingen en leerkrachten voelen zich veilig op school, getuige de uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken. Kwaliteitsaspect 5: Didactisch handelen -De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer. Klassenconsultaties en evaluatiegesprekken om de taakgerichte werksfeer te bewaken met aansluitend functioneringsgesprekken zijn uitgevoerd. 22

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/2015

SCHOOLGIDS 2014/2015 SCHOOLGIDS 2014/2015 Door zelf te ontdekken en te doen ontwikkelen de kinderen zich tot zelfbewuste leerlingen (een van de uitgangspunten van OBS De Eendragt) Openbare basisschool De Eendragt Johan Berkstraat

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl Schoolplan 2015-2019 Basisschool De Zonnebloem Den Haag Datum: 7 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Doelen en functie van het schoolplan 1.3 Verbeterpunten

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Openbare basisschool : Parkschool. Brinnummer:

Openbare basisschool : Parkschool. Brinnummer: Heerde Schoolplan 2011-2015 Schoolgegevens: Brinnummer: Directie: Adres Bevoegd gezag: Adres bevoegd gezag: Contactpersoon: Contact bevoegd gezag: Openbare basisschool : 12ZZ Quintus Schipper; directeur

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 samen op ontdekkingsreis 2 Inhoudsopgave Schoolplan 2015-2019 Naam Inhoud Blz. 0 Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen en competenties 4 1 Inleiding 1.1 Doelen en functie van

Nadere informatie

De Meeander. schoolgids

De Meeander. schoolgids De Meeander schoolgids EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s)/ verzorger(s), De basisschool is een stukje van het leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot. Sint Plechelmusschool Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.nl SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de St. Plechelmusschool De Lutte... 3

Nadere informatie

Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015

Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015 Schoolgids Schoolgids Schooljaar 2014 2015 Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015 Openbare basisschool t Baken Kompas 2 3961 JJ Wijk bij Duurstede Voorwoord De schoolgids is het visitekaartje van een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 OBS de Takkenbosse GEWOON EEN FIJNE SCHOOL Inhoud Woord vooraf... 4 Hoofdstuk 1 Onze school... 5 Identiteit van de school... 5 Missie, visie en kernwaarden... 5 Gebouw en plein...

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

www.kraaienestschool.nl

www.kraaienestschool.nl Geen kraai vliegt te hoog als hij met eigen vleugels vliegt. www.kraaienestschool.nl Inhoudsopgave Openbare basisschool t Kraaienest hoofdstuk onderwerp Inhoudsopgave Woord vooraf 1 De school 1.1 Acis

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn Fuseren betekent verhuizen 2 basisschool Laureyn INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 1 Onze school... 9 1.1 Situering en naamgeving van onze school... 9 1.2 Contact... 9 1.3 Indeling van het schoolgebouw... 9

Nadere informatie

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 INHOUDSOPGAVE DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 DE ZORG VOOR DE KINDEREN 26 DE RESULTATEN VAN DE DR.

Nadere informatie

Goed voor elkaar. Schoolgids

Goed voor elkaar. Schoolgids Goed voor elkaar Schoolgids 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De school... 4 1.1 Geschiedenis van onze school... 4 1.2 Gebouw en plein... 4 1.3 Aantal leerlingen... 4 1.4 Identiteit van de school...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Tweestroom Altforst, september 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Inleiding

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie