Inhoudsopgave:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10."

Transcriptie

1 v

2 Inhoudsopgave: 1. Inleiding Leerlingen Medewerkers Opbrengsten Leerlingenzorg Huisversting Financiën Externe relaties Profilering en promotie Bereikte doelen -22 1

3 1. Inleiding Dit is het jaarverslag schooljaar van basisschool De Draaiende Wieken Posterholt. Wij vinden het zinvol om op papier te zetten, waaraan het afgelopen schooljaar hard is gewerkt, wat er zoal gebeurd is en last but not least welke verbeteringen we in ons onderwijs hebben aangebracht. Opbrengstgericht werken is de term die in het hedendaagse onderwijs heel actueel is en op De Draaiende Wieken wordt hier dan ook hard aan gewerkt. Met als opbrengst, dat de resultaten goed zijn. Het jaarverslag is bedoeld als interne verantwoording. Het is voor team en directie een terugblik op het afgelopen schooljaar: het vaststellen van resultaten (opbrengsten) als opmaat voor het formuleren van de beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar. Tevens is dit document een verantwoording naar externen: de ouders, onze educatieve partners en de inspectie. We zijn er trots op, dat het personeel, de kinderen, de ouders en de vrijwilligers zich prettig voelen op De Draaiende Wieken. Als kinderen zich prettig en veilig voelen, geeft dat een situatie, waarin gepresteerd kan worden. Door de positieve en veilige sfeer op school voelt het personeel zich prettig en staat men open voor veranderingen en verbeteringen. De ouders spelen door hun inbreng en het kritisch volgen een positieve rol op school. De samenwerking met ons bestuur INNOVO ervaren we als waardevol en ondersteunend. Vol vertrouwen kijken directie, team leerkrachten en kinderen naar het nieuwe schooljaar, waarin ons weer genoeg uitdagingen te wachten staan. Daarbij rekenen we weer op het vertrouwen en de steun van de ouders. 2

4 2. Leerlingen Gegevens teldatum 1 oktober 2013: Op 1 oktober 2013 telde onze school 300 leerlingen. Dit betekent dat het leerlingenaantal t.o.v. de teldatum 1 oktober 2012 met 10 leerlingen is gedaald. In de onderstaande tabel geven we u inzicht in de leerlingenaantallen vanaf het schooljaar Teldatum t/m 7 jaar jaar en ouder jarigen jarigen jarigen jarigen jarigen jarigen jarigen jarigen jaar en ouder Totaal aantal leerlingen Uit bovenstaande tabel kunnen we concluderen dat de daling in het leerlingenaantal ook het komend schooljaar zal doorzetten. Afkomst van onze leerlingen: Onze school is gevestigd in de woonkern Posterholt, deel uitmakend van de gemeente Roerdalen. Het merendeel van onze leerlingen is afkomstig uit dit voedingsgebied (89%). De overige leerlingen zijn afkomstig uit Echt, Roermond en de overige kernen van Roerdalen (5,3%). Daarnaast is 5,7% van onze leerlingen afkomstig uit het Duits grensgebied. Uitschrijvingen schooljaar : Eind schooljaar hebben 47 leerlingen onze basisschool verlaten naar het Voortgezet Onderwijs. De leerlingen zijn als volgt geplaatst in het Voortgezet Onderwijs: HAVO/VWO: 27 leerlingen (58%) MAVO: 6 leerlingen (13%) VMBO gemengd theoretisch / theoretische leerweg: 11 leerlingen (23%) VMBO basisberoepsgerichte / kaderberoepsgerichte leerweg: 3 leerlingen (6%) 3

5 Er zijn 2 leerlingen (1 leerling van groep 5 en 1 leerling van groep 2) verwezen naar het Speciaal Basis Onderwijs. Eén leerling is gedurende het schooljaar uitgestroomd naar het Speciaal Onderwijs. Vanwege verhuizing van gezinnen hebben we 14 leerlingen uitgeschreven. Leerlingenaantallen einde schooljaar : Het schooljaar hebben wij afgesloten met in totaal 314 leerlingen. Op het einde van het schooljaar waren de groepsaantallen: Groep 1A/2A: 28 leerlingen Groep 4B/5B: 29 leerlingen Groep 1B/2B: 29 leerlingen Groep 5A/6A: 29 leerlingen Groep 1C/2C: 28 leerlingen Groep 6b: 32 leerlingen Groep 3A: 33 leerlingen Groep 7A: 33 leerlingen Groep 4A 27 leerlingen Groep 8a 24 leerlingen Groep 8b 22 leerlingen Aantal leerlingen met LGF-financiering: 2 leerlingen hebben extra begeleiding ontvangen in het kader van de Leerling Gebonden Financiering (LGF-regeling). 1 leerling had een rugzakje REC 3; 1 leerling had een rugzakje REC 4. 4

6 3. Medewerkers In het schooljaar waren 22 medewerkers werkzaam op basisschool de Draaiende Wieken. In het onderstaande schema is de functieverdeling, de leeftijdsopbouw en de verdeling mannen / vrouwen van de medewerkers aangegeven. Functieverdeling, leeftijdsopbouw en verdeling mannen / vrouwen schooljaar Functie M V >60 Totaal Dir Adj dir OP Vak Lkr. OOP Totaal leerkrachten inclusief 2 directieleden waren full time in dienst, waarvan 3 leerkrachten en 1 directielid BAPO-verlof genoten. Er waren 14 leerkrachten en 2 medewerkers Onderwijs Ondersteunend Personeel part time in dienst. 5

7 4. Opbrengsten De tussen en eindresultaten van Rekenen en Nederlandse taal zijn van groot belang. Zowel bestuur, inspectie als school kijken of de resultaten liggen op, of boven het niveau dat op grond van de schoolpopulatie verwacht mag worden. Het opleidingsniveau van de ouders bepaalt het gewicht dat de school toe mag kennen aan een leerling. Heeft een leerling het gewicht 0,3 of 1,2, dan krijgt de school extra geld. Dit geld is onderdeel van het totaalbedrag dat de school ontvangt voor het verzorgen van onderwijs. In het schooljaar behoorde onze school tot schoolgroep 17. Dat betekent dat 17% van onze leerlingen een gewicht 0,3 of 1,2 had. De kinderen van de groepen 1 t/m 7 maken 2 keer per jaar (januari; mei/juni) toetsen uit het CITO-LOVS. Hieronder staan de diverse toetsen beschreven. In de tabellen worden de resultaten, die de kinderen de afgelopen schooljaren op de LOVS-toetsen hebben behaald, vergeleken met de landelijke norm, conform het document Analyse en Waarderingen van Opbrengsten augustus Wanneer het resultaat groen gekleurd is, wordt niet voldaan aan de inspectienorm. Rekenen voor Kleuters (groep 1 en 2 medio en einde schooljaar) Rekenen voor kleuters toetst het getalbegrip bij kinderen en daarnaast komen meten en meetkunde aan de orde. Rekenen voor kleuters Groep 1 Groep 2 Norm inspectie medio Geen norm Geen norm Onze score medio ,8 (B) 83,8 (B) Onze score medio ,1 (B) 77,4 (D) Onze score medio ,6 (A+) 84,0 (A) Norm inspectie eind Geen norm Geen norm Onze score eind ,1 (B) 89,3 (B) Onze score eind ,6 (B) 85,3 (C) Onze score eind ,3 (A+) 89,4 (B) 6

8 Taal voor Kleuters (groep 1 en 2 medio en einde schooljaar) De toets taal voor kleuters toetst verschillende taalonderdelen als: passieve woordenschat, kritisch luisteren, schriftoriëntatie en auditieve analyse. Taal voor kleuters Groep 1 Groep 2 Norm inspectie medio Geen norm Geen norm Onze score medio ,9 (A) 66,9 (A) Onze score medio ,5 (A) 67,0 (A) Onze score medio ,6 (A+) 62,5 (C) Norm inspectie eind Geen norm Geen norm Onze score eind ,9 (B) 69,1 (B) Onze score eind ,8 (C) 72,1 (A) Onze score eind ,4 (A) 69,7 (B) Technisch lezen. De kinderen van groep 3 t/m 8 worden voor technisch lezen getoetst op het lezen van losse woorden. We noemen deze toets de Drie Minuten Toets (DMT). De toets bestaat uit 3 kaarten met allemaal losse woorden. Voor iedere kaart krijgen de kinderen 1 minuut tijd om zo veel mogelijk woordjes te lezen. De fout gelezen woorden worden van het totaal aantal gelezen woorden afgetrokken om het uiteindelijke leesresultaat te kunnen bepalen. Om het niveau (A t/m E) van een leerling te bepalen wordt de toetsscore omgezet in een vaardigheidsscore. De gemiddelde vaardigheidsscore van een groep leerlingen bepaalt of de school in de groepen 3 t/m 8 de bijbehorende norm behaald heeft. 7

9 DMT 2009 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Norm inspectie Medio Geen norm Geen norm Onze score medio 23,1 (B) 47,5 (C) 71,2 (B) 86,0 (A) 90,8 (B) 100,1 (A) Onze score medio 23,7 (B) 58,6 (A) 65,5 (D) 84,8 (A) 97,3 (A) 101,2 (A) Onze score medio ,2 (B) 58,2 (A) 73,3 (B) 78,8 (C) 98,2 (A) 103,0 (A) Norm inspectie Eind Geen norm Onze score eind 34,1 (C) 54,5 (D) 78,7 (A) 89,5 (B) 94,0 (B) Onze score eind 34,1 (C) 65,9 (B) 71,5 (C) 90,6 (A) 100,6 (A) Onze score eind ,7 (D) 65,4 (B) 77,3 (B) 84,7 (C) 97,2 (A) Begrijpend lezen. Binnen het leesonderwijs op de basisschool wordt een onderscheid gemaakt tussen technisch lezen en begrijpend lezen. Het technisch lezen is geen doel op zich, maar wordt gezien als een voorwaardelijke activiteit voor het leren begrijpen van teksten. Het begrijpen van geschreven teksten oftewel het lezen met begrip is een vaardigheid die traditioneel wordt gemeten met leesbegriptoetsen. Ook de toetsen in LOVS Begrijpend lezen 3, 4, 5, 6 en 7 beogen die vaardigheid te meten. De kinderen van de groep 4 worden in het midden van het schooljaar en op het einde van het schooljaar getoetst op het gebied van begrijpend lezen. 8

10 De kinderen van de groepen 3, 5, 6 en 7 maken alleen in het midden van het schooljaar een toets begrijpend lezen. Voor deze leerjaren is geen toets voor het einde van het schooljaar. CITO is op dit moment de toetsen begrijpend lezen aan het aanpassen. In de toekomst zullen er ook 2 toetsen begrijpend lezen in de leerjaren 5 t/m 7 komen. De kinderen van groep 8 worden tijdens de Eindtoets breed getoetst op alle reken en taalonderdelen. Dus ook begrijpend lezen. Begrijpend lezen (versie 2012) Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Norm inspectie Medio Onze score medio Onze score medio Onze score medio Norm inspectie Eind Onze score eind Onze score eind Onze score eind Geen Geen norm norm -0,4 (B) 18,3 (B) -1,5 (B) 23,7 (A) -8,7 (D) 20,4 (B) Geen Geen Geen norm norm norm 12,2 (C) 32,2 (A+) 37,1 (A) 52,6 (A+) 59,5 (A) 17,6 (A) 21,8 (D) 34,5 (B) 49,5 (A) Niet afgenomen 17,0 (A) 27,9 (B) 27,9 (D) 44,7 (B) Niet afgenomen 9

11 Rekenen en Wiskunde. We gebruiken de CITO-LOVS toetsen Rekenen-Wiskunde om de vorderingen van onze leerlingen op het gebied van de rekenvaardigheid te meten. Daarnaast willen we ook weten hoe het staat met de ontwikkeling van de diverse groepen als geheel en het totale rekenonderwijs op school. De toetsen hebben betrekking op de leerstofonderdelen: getal en getalrelaties, hoofdrekenen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen), meten tijd en geld; breuken, verhoudingen en procenten. Rekenen / Wiskunde 2012 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Norm inspectie Medio Onze score medio Onze score medio Onze score medio Norm inspectie Eind Onze score eind Onze score eind Onze score eind Geen norm Geen norm 35,7 (B) 47,9 (D) 76,1 (A) 93,6 (A+) R.O.M. 38 (A) 51,1 (C) 66,7 (D) 80,5 (E) 98,4 (C) 35,4 (B) 56,1 (A) 69,6 (C) 85,7 (C) 99,0 (C) Geen Geen norm norm 46,4 (B) 58,4 (D) 81,9 (B) 91,5 (C) R.O.M. 50,6 (A+) 59,7 (C) 71,2 (E) 85,9 (E) 107,8 (A) 39,7 (D) 61,7 (C) 76,6 (D) 89,8 (C) 106,1 (B) Cito Eindtoets. De CITO Eindtoets is tot en met het schooljaar afgenomen in februari groep 8. Met ingang van het schooljaar wordt deze afname verschoven naar het einde van het schooljaar. De Cito Eindtoets bestaat uit twee verschillende versies: de Eindtoets Basis en de Eindtoets Niveau. Beide versies bevatten dezelfde onderdelen en hetzelfde aantal opgaven, alleen de moeilijkheid verschilt. De eindtoets Niveau is bedoeld voor leerlingen die naar verwachting zullen doorstromen naar het vmbo-bb (basisberoeps-gerichte leerweg) of vmbo-kb (kaderberoepsgerichte leerweg). De Eindtoets Basis is bedoeld voor leerlingen die een hoger schooladvies hebben. Volgens Cito geeft een toets die goed aansluit bij de vaardigheden 10

12 van een leerling de betrouwbaarste uitslag. In het schooljaar hebben 2 leerlingen van onze basisschool de Eindtoets Niveau gemaakt. Schoolgroep Landelijk Gemiddelde Schoolgroep Eindtoetsscore De Draaiende Wieken Eindtoets ,8 539,2 Eindtoets ,6 534,8 Eindtoets ,6 541,5 11

13 5. Leerlingzorg De ontwikkeling van kinderen wordt mede bepaald door hun mogelijkheden en beperkingen. Deze zijn voor een belangrijk deel bij de geboorte ingegeven en maken elk kind uniek. Daarnaast geeft de omgeving, zoals het onderwijs, stimulans en diversiteit aan de ontwikkelingskansen. Zo kunnen we een kind helpen groeien. De beste vorm van leerlingenzorg voor ons is goed onderwijs op de werkvloer. Dit is de basis van een continuüm van zorg. Willen we de kinderen de kans geven zich in een doorgaande lijn te ontplooien, dan zullen we een pakket van maatregelen tot onze beschikking moeten hebben, dat er toe moet bijdragen, de kinderen die belemmeringen ondervinden in het leer- en ontwikkelingsproces, dus ook de hoogbegaafde kinderen, optimaal te kunnen helpen. We hebben n.a.v. observaties, groepsbesprekingen en studiemomenten met het team een aantal aandachtspunten opgesteld m.b.t. de zorg aan leerlingen in het schooljaar Deze aandachtspunten zijn: 1. Verdere implementatie van de nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen (coaching door de rekencoördinator) in groep 3 t/m 8 2. Verdere implementatie van de nieuwe kleutermethode Kleuterplein voor groep 1 en 2; dit in relatie met de VVE-nascholing die de leerkrachten uit de onderbouw dit schooljaar gevolgd hebben (VVE = Vroeg en Voorschoolse Educatie) 3. Continuering van Beter omgaan met jezelf en de ander op de speelplaatsen en binnen school o.a. inzet logboek en sociokring (coaching door conflictbegeleiders/ IB ers). 4. Komen tot een rijke leeromgeving, waarin woordenschatonderwijs een belangrijke rol speelt (coaching door de taalcoördinator). 5. Plannen, uitvoeren en bewaken van de zorgcyclus o.a. 3 groepsbesprekingen gedurende dit schooljaar (actie IB ers) 6. Zicht houden op de kwaliteit van groepsplannen en individuele HGA s. Waar nodig bijsturen (actie IB ers) 12

14 Zorg op bouwniveau schooljaar : Onderbouw: Kleuterschoolverlenging: 2 leerlingen Middenbouw / bovenbouw: Doublures: 3 leerlingen Aantal verwijzingen naar SBO: 2 leerlingen Aantal verwijzingen naar S.O.: 1 leerling (naar REC 3). Aantal leerlingen met LGF-financiering: 2 (1 leerling REC 4; 1 leerling REC 3). REC 4 = voor kinderen met ernstige sociaal emotionele problematiek en/of psychiatrische problematiek. REC 3 = voor kinderen met een ernstige lichamelijke of geestelijke beperking. 13

15 6. Huisvesting Door de terugloop in het aantal leerlingen worden we geconfronteerd met leegstaande ruimtes. We hebben dit lang op kunnen vangen door het verhuren van meerdere lokalen aan Bibliorura, die een aantal jaren lokalen huurde voor een bibliotheekvestiging voor de kern Posterholt. Uit bezuinigingsoogpunt werd er in overleg tussen gemeente Roerdalen en Bibliorura overeengekomen dat de Openbare Bibliotheek uit de kern Posterholt zou verdwijnen. Hiervoor in de plaats werd de mogelijkheid gecreëerd tot inrichting van een schoolbibliotheek in onze basisschool. In het schooljaar is de Openbare Bibliotheek geheel ontmanteld en in de tweede helft van het schooljaar is er in samenwerking tussen Bibliorura en school in één van de leegstaande lokalen een schoolbibliotheek ingericht, waarna de uitleen voor de kinderen van de basisschool kon starten. De kinderen mogen in de schoolbibliotheek telkens 2 boeken lenen, waarvan ze er één op school lezen en 1 boek mag mee naar huis. Voor iedere groep is er wekelijks 1 uitleenmoment en daarnaast zijn er nog vrije uitleenmomenten waar kinderen gebruik van mogen maken in overleg met hun groepsleerkracht. In de loop van het schooljaar is gestart met de noodzakelijke bouwkundige aanpassingen in het schoolgebouw om leegstand te voorkomen. De huidige onderbouwlokalen, de voormalige kleuterschool Rinkelbel worden afgestoten. De kleuters verhuizen, met ingang van het schooljaar , naar lokalen in de voormalige openbare bibliotheek en de aangrenzende lokalen. Er zullen enkele bouwkundige ingrepen nodig zijn om van de grote voormalige bibliotheekruimte weer groepslokalen te maken. Daarnaast zal de huidige handvaardigheid ruimte omgebouwd worden tot speel / gymzaal voor de kleuters. Ook zullen er nog een aantal andere aanpassingen gedaan worden, waaronder het verbouwen van een groepslokaal in een directie annex i.b.-ruimte. 14

16 7. Financiën De bekostiging van schooljaar is gebaseerd op het aantal leerlingen op teldatum Op deze teldatum waren 310 leerlingen ingeschreven, waarvan 16,7% leerlingen met een gewicht. Vanwege het hoge percentage gewichtenleerlingen krijgt de school ,- extra om meer aandacht te kunnen geven aan onderwijsachterstanden. Deze zogenaamde gewichtengelden worden helemaal gebruikt om de noodzakelijke extra formatie voor de interne begeleiding te kunnen bekostigen. De begroting van bedraagt in totaal ,-. In dit schooljaar werd voorzien in een formatieomvang van 15,83 FTE. De verhouding tussen de uitgaven voor personele en materiële uitgaven is 76,8% - 23,2 %. We zien een toename van de materiële kosten in verhouding tot de personele uitgaven. De verhouding tussen materiële en personele uitgaven verdient aandacht. De personele inzet is als volgt ingevuld: Directeur: 0,6400 fte (waarvan per ,0868 Bapo-verlof) Interne begeleiding/adjunct: 1,8564 fte Onderwijzend personeel: 12,1700 fte (waarvan 0,4424 Bapo-verlof) Vakleerkracht; 0,2711 fte Onderwijsondersteunend: 0,8988 fte De personele lasten laten een overschrijding zien van ,- (1% van totale personele lasten). Gedeeltelijk is dat te wijten aan onvoorziene personele kosten door inzet van boventallige uren op eigen kosten en gedeeltelijk door kleine verschillen vanwege diverse wijzigingen in formatie-omvang. De materiële bekostiging bestaat uit leerlingenafhankelijke kosten en gebouwafhankelijke kosten. Bij de leerlingenafhankelijke kosten is voor leermiddelen en repro tezamen het richtbedrag van 100,- per leerling licht overschreden. Verder werd er meer uitgegeven dan begroot op de posten Schoonmaak en Energie. Dankzij lagere uitgaven op de overige materiele kosten is er geen nadelig saldo op de materiële exploitatie. Voor twee leerling is een rugzakje (LGF) toegekend. Het uitgekeerde bedrag is voor 45 % gebruikt voor de bekostiging van een externe ondersteuner. Het resterende bedrag is ingezet voor de extra begeleiding en coördinatie door de IB-er. De baten vielen hoger uit vanwege extra LGF-gelden, een hogere externe subsidie en externe diensten. In schooljaar zijn de volgende investeringen gedaan: Methodische aanschaf: 5.586,- Methode Rekenen 7 Aanvulling Kleuterplein ICT-aanschaf: 6.997,- (gedeelte van de PC s) Inventaris: 1.337,- Het schooljaar eindigde met een positieve algemene reserve van ,-. Het resultaat van schooljaar is ,- positief. Per bedraagt de algemene reserve ,- 15

17 De noodzakelijke werkzaamheden om een gedeelte van het schoolgebouw af te kunnen stoten zijn in juli 2014 gestart. Deze werkzaamheden worden in samenwerking met de gemeente Roerdalen uitgevoerd en zullen voor de start van het nieuwe schooljaar zijn afgerond. 16

18 8. Externe relaties Samenwerkingsverband (31-02; Midden Limburg): als basisschool maken we deel uit van het Samenwerkingsverband Midden Limburg. De Wet Passend Onderwijs is op 1 augustus 2014 ingegaan. De scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. De school waar een kind is aangemeld, is verplicht om eerst te kijken of het kind extra ondersteuning in de klas kan krijgen. Het schoolondersteuningsprofiel vormt hiervoor het uitgangspunt. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een andere reguliere school binnen het samenwerkingsverband die de juiste ondersteuning kan bieden of een plek in het SBO (Speciaal Basisonderwijs) of het S.O. (Speciaal Onderwijs). Op onze website vindt u onder het kopje Ouders en vervolgens aanmelding leerlingen de volledig uitgewerkte aanmeldingsprocedure van onze basisschool. Buitenschoolse opvang: op dit moment wordt in de kern Posterholt door 3 organisaties buitenschoolse opvang aangeboden. Eén van deze aanbieders ( Weeplay ) huurt een lokaal binnen onze basisschool. De kinderen kunnen direct aansluitend aan school van hun eigen klaslokaal naar het lokaal van Weeplay gaan. De overige aanbieders stichting SKOR en Okidoki, halen de kinderen in school op en ze gaan dan gezamenlijk naar hun locatie. De samenwerking met de aanbieders van buitenschoolse opvang verloopt prima. Er is daar waar nodig overleg en de opvang van de kinderen verloopt naar tevredenheid. Dyslexiebegeleiding: in het schooljaar hebben 2 leerlingen begeleiding ontvangen vanwege ernstige enkelvoudige dyslexie. 1 leerling heeft dyslexiebegeleiding ontvangen via RIVD Maastricht. 1 leerling heeft dyslexiebegeleiding ontvangen via OCGH 17

19 De onderzoeken en de begeleiding door de diverse instituten begeleiding zijn geheel naar tevredenheid verlopen. Er is veel overleg geweest tussen ouders, leerkrachten en begeleidster, waarin het begeleidingstraject en de vorderingen van de leerlingen besproken werden. LEA: Tijdens de regelmatige overlegmomenten met de gemeente Roerdalen in het kader van de LEA (Locale Educatieve Agenda) werd vooral gesproken over de inrichting van nieuw beleid. De hoofdthema s waren: De inzet van de LEA middelen rekening houdend met de aflopende subsidiëring en de inzet van de combivouchers De inrichting van de leerlingenzorg ten gevolge van de transitie van de jeugdzorg en de verantwoordelijkheid die de gemeente hierin krijgt. De opzet en werking van het ZAT en de rol die de gemeente heeft ten aanzien van de invulling van de voorschoolse educatie. (V)VE Samenwerking met de verenigingen in de kern Posterholt: we achten de samenwerking met de verenigingen in de kern Posterholt als heel belangrijk. Een basisschool, die de leerlingen de mogelijkheid biedt om in een veilige leeromgeving tot optimale leerresultaten te komen, met daarnaast een florerend verenigingsleven, waar de kinderen samen kunnen sporten en musiceren, nodigt gezinnen uit zich in de kern Posterholt te vestigen. Binnen dit kader, bieden we de diverse verenigingen de mogelijkheid om tijdens (gymlessen / muzieklessen) of na schooltijd hun vereniging te promoten. In het schooljaar hebben de voetbalclub, de harmonie, de schutterij en de carnavalsvereniging hier gebruik van gemaakt. 18

20 9. Profilering en promotie Invoering nieuwe Rekenmethode Wereld in Getallen: in de groepen 3 t/m 6 is in het schooljaar de nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen ingevoerd. We hebben daarbij bewust gekozen voor een gefaseerde invoering, omdat bij de kinderen van de groepen 7 en 8 de strategieën van de vorige methode al te lang ingeslepen zijn. Wij vonden het niet verantwoord om deze kinderen in de laatste 2 jaar van de basisschool nog nieuwe rekenstrategieën aan te leren. De wereld in getallen voldoet aan alle kerndoelen voor rekenen. De methode sluit ook aan op de Cito-toetsen. Met De wereld in getallen leren de kinderen inzicht verwerven én hun vaardigheden oefenen. Cijferen krijgt veel aandacht, waaronder de klassieke staartdeling. Maar ook het realistisch rekenen komt aan bod, zoals het werken met modellen, getallenlijn en verhoudingstabellen. De wereld in getallen is opgebouwd volgens de dakpanconstructie. Eerst geeft de leerkracht instructie voor oriëntatie en begripsvorming. Dan oefenen de kinderen zelfstandig. Uiteindelijk gaan zij het onderwerp automatiseren. Oefenen en herhalen is een van de sterkste punten van De wereld in getallen. Dit zorgt voor een goed fundament. Elk kind werkt dagelijks zelfstandig aan de weektaak. Deze weektaak is uitgewerkt op 3 niveaus, zodat de weektaak aansluit bij de instructie, die aan de leerlingen gegeven wordt. In de opgaven komt alleen behandelde stof aan bod. Zo leren de kinderen om zelf problemen op te lossen en hun werk te plannen. Het computerprogramma bij de methode Wereld in Getallen loopt parallel met het boek en is essentieel in het gebruik van de methode. In het schooljaar is de nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen ingevoerd in groep 7. In het schooljaar zal dit ook in groep 8 gebeuren. Invoering Beter omgaan met jezelf en de ander : het team van De Draaiende Wieken vindt het erg belangrijk dat alle kinderen op een rustige en respectvolle manier met elkaar omgaan. Voor veel kinderen is dat heel normaal maar voor sommige kinderen is dat nog moeilijk. We weten dat het soms niet gemakkelijk is, maar vinden het zeker de moeite waard om op De Draaiende Wieken een fijne sfeer te creëren, zodat we een school hebben die voor iedereen veilig en uitnodigend is. Een veilige en rustige omgeving is bovendien voorwaarde om goed onderwijs te kunnen geven en de leerlingen gelegenheid te geven zich optimaal te ontwikkelen. 19

21 Om die veilige omgeving te bereiken zijn we gestart met een gerichte aanpak om het pedagogisch klimaat (de wijze waarop we met elkaar omgaan) te verbeteren. Hiervoor gebruiken we het programma Beter omgaan met elkaar, een project dat ook wel effectieve conflicthantering genoemd wordt. Met ingang van het schooljaar zijn we met dit project aan het werk gegaan. Het project Beter omgaan met elkaar heeft enkele belangrijke doelstellingen. A. Kinderen krijgen een grotere rol in het zelf oplossen van conflictjes. Ze worden meer zelfverantwoordelijk voor hun eigen handelen. B. Elkaar respecteren en accepteren, en elkaar daarbij helpen is ieders uitgangspunt. C. Afspraken en regels, maar ook wat goed en niet goed gaat, wordt samen besproken in de sociokring zodat we er van leren. De rol van de leerkracht is niet meer de scheidsrechter die probeert het probleem van de kinderen op te lossen, maar de coach die de kinderen helpt zelf hun probleem op te lossen. Dankzij deze aanpak zijn er op de Draaiende Wieken beduidend minder ruzies en pesterijen dan voorheen. Er zijn al veel kinderen die met maar een heel kleine of soms zelfs zonder aansporing een ruzietje kunnen oplossen. Het respectvol met elkaar omgaan en het zelf kunnen oplossen van een dreigend conflict, of het voorkomen van een pesterij is een belangrijke eigenschap die we de kinderen graag willen meegeven in hun ontwikkeling tot volwaardig medemens. Invoering sport en spelspeelplaats: tot het schooljaar speelden de kinderen van de groepen 3 t/m 5 en 6 t/m 8 op aparte speelplaatsen. De speelplaatsen waren weliswaar aangekleed met diverse speel en klimtoestellen, maar toch vonden de kinderen (terecht) dat de speelplaatsen te weinig speelmogelijkheden boden. Dit heeft ons doen besluiten om de speelplaatsen anders in te delen, namelijk in een sport-speelplaats en een spel-speelplaats. Op de spel-speelplaats staan alle speel en klimtoestellen. Daarnaast is er met belijning een atletiekbaan aangebracht waar de kinderen kunnen rennen (bv. estafette), maar waar ook met stelten en skippyballen gespeeld kan worden. Daarnaast hebben de kinderen de beschikking over o.a. springtouwen. 20

22 Op de sport-speelplaats zijn belijningen aangebracht voor diverse sporten: voetbal, trefbal, hockey, basketbal etc. Er is een roulatieschema gemaakt en zo weten de kinderen welk spel ze in welke pauze en op welke dag kunnen spelen. De kinderen van groep 8 zorgen er telkens voor dat de sport en spelmaterialen telkens klaar liggen. We zien de kinderen met veel plezier en inzet spelen en sporten. Het aantal conflicten is door de invoering van Beter omgaan met jezelf en de ander en het nieuwe spelen drastisch verminderd. Inrichting schoolbibliotheek: in de tweede helft van het schooljaar is er in samenwerking met bibliotheekcentrale Bibliorura een schoolbibliotheek ingericht in een van de klaslokalen van ons schoolgebouw. Alle kinderen van de basisschool zijn gratis lid geworden van de bibliotheek en kunnen wekelijks 2 boeken lenen. 1 boek blijft in school, 1 boek mag thuis gelezen worden. Middels een prijsvraag onder alle kinderen is een nieuwe naam voor de schoolbieb vastgesteld. De schoolbieb heeft de naam het draaiboek gekregen. Deze naam is bedacht door een leerling uit groep 8. Er is inmiddels een team van vrijwilligers (ouders en oma s), die de uitleen en inname van de boeken verzorgen. 21

23 10. Bereikte doelen In het schooljaar hebben we de volgende gestelde doelen bereikt: Kwaliteitsaspect 1: Opbrengsten -De resultaten van de eindopbrengsten zijn boven het landelijk gemiddelde. De tussenresultaten van Nederlands en Rekenen liggen schoolbreed op en boven het niveau dat verwacht mag worden. De resultaten voor Begrijpend Lezen en Rekenen Wiskunde liggen zelfs op een niveau dat verwacht worden van scholen met minder dan 15% gewogen leerlingen. Voor de vakgebieden Technisch Lezen, Woordenschat en Spelling wordt het onderscheid tussen scholen met meer of minder dan 15% gewogen leerlingen niet gemaakt. Kwaliteitsaspect 2: Leerstof -Het Leerstofaanbod Nederlandse taal en Rekenen voldoet aan de kerndoelen. De nieuwe methode rekenen Wereld In Getallen is ingevoerd in groep 3 t/m 7. -De school heeft een aanbod voor SEO: uitvoer van het project Beter omgaan met elkaar op basis van effectieve conflicthantering volgens de GDO-benadering. De GDO-aanpak is geïntegreerd in de SEO-lessen (o.a. door inpassing van de sociokring). We zien tijdens het buiten spel een sterke afname van het aantal conflicten tussen kinderen. Ook de vele sport en spelmogelijkheden, die de kinderen tijdens de pauzes aangeboden krijgen zorgen ervoor dat de kinderen op een prettige manier met elkaar omgaan. Kwaliteitsaspect 3: Leertijd -De onderwijstijd wordt efficiënt ingezet. Zowel in de groep als op schoolniveau wordt efficiënt omgegaan met de lestijd. Centrale afspraken zijn er over onderwijstijd per vak en afstemming van de lesroosters hierop, rekeninghoudend met de aanbevelingen uit de analyse van de tussentoetsen. Observaties van klassenmanagement zijn uitgevoerd door het M.T. De invoer van inlooptijd (de kinderen kunnen vanaf 8.15 u. naar de klas en moeten uiterlijk 8.30 u. in de klas zijn), heeft ervoor gezorgd dat de lessen tijdig kunnen starten. Kwaliteitsaspect 4: Schoolklimaat -Ouders zijn actief betrokken bij de school. Ouders worden op een positieve manier betrokken bij de school. -Leerlingen voelen zich veilig op school. Afstemming GDO-aanpak met bestaand pestprotocol en gedragscode is gerealiseerd. -Leerlingen en leerkrachten voelen zich veilig op school, getuige de uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken. Kwaliteitsaspect 5: Didactisch handelen -De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer. Klassenconsultaties en evaluatiegesprekken om de taakgerichte werksfeer te bewaken met aansluitend functioneringsgesprekken zijn uitgevoerd. 22

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER School : basisschool Albert Schweitzer Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 08JS Onderzoeksnummer : 94651 Datum schoolbezoek : 4 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'T LOO

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'T LOO RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'T LOO School : Basisschool 't Loo Plaats : 't Loo BRIN-nummer : 09CR Onderzoeksnummer : 94545 Datum schoolbezoek : 8 mei 2007 Datum vaststelling : 17 september

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94593 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat Plaats : Deventer BRIN-nummer : 05VR Onderzoeksnummer : 124571 Datum schoolbezoek : 6 februari 2012 Vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DUBBELDEKKER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DUBBELDEKKER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DUBBELDEKKER School : Basisschool Dubbeldekker Plaats : Hilversum BRIN-nummer : 19LM Onderzoeksnummer : 94493 Datum schoolbezoek : 21 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL School : Basisschool Hervormde School Plaats : Opheusden BRIN-nummer : 05RW Onderzoeksnummer : 94574 Datum schoolbezoek : 3 april 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF School : pcbs De Duif Plaats : Heiloo BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572 Datum schoolbezoek : 12 juni 2007 Datum vaststelling : 17 september 2007

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' School : basisschool 'De Touwladder' Plaats : Kaatsheuvel BRIN-nummer : 18KV Onderzoeksnummer : 94509 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KATHOLIEKE BASISSCHOOL WILLIBRORD

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KATHOLIEKE BASISSCHOOL WILLIBRORD RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KATHOLIEKE BASISSCHOOL WILLIBRORD School : Katholieke Basisschool Willibrord Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 27NV Onderzoeksnummer : 94920 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN School : basisschool de Haren Plaats : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 Datum schoolbezoek : 30 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Jacobusschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Jacobusschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Jacobusschool Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 16KS Onderzoeksnummer : 120979 Datum schoolbezoek : 7 december 2010 Rapport is vastgesteld in kantoor

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON School : o.b.s. De Kameleon Plaats : Drachten BRIN-nummer : 14XM Onderzoeksnummer : 94578 Datum schoolbezoek : 13 september 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING School : de Christelijke basisschool De Ontmoeting Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17YO Onderzoeksnummer : 94844 Datum

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE WEGWIJZER

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE WEGWIJZER RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE WEGWIJZER School : c.b.s. De Wegwijzer Plaats : Westerbork BRIN-nummer : 07AU Onderzoeksnummer : 101935 Datum schoolbezoek : 15 november 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER School : obs De Zoeker Plaats : Zaandijk BRIN-nummer : 19DK Onderzoeksnummer : 94489 Datum schoolbezoek : 9 mei 2007 Datum vaststelling : 4 juli 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS HET KOMPAS

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS HET KOMPAS RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS HET KOMPAS School : obs Het Kompas Plaats : Beverwijk BRIN-nummer : 12IF Onderzoeksnummer : 94556 Datum schoolbezoek : 25 mei 2007 Datum vaststelling : 3 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. o.b.s. Albertine Agnesschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. o.b.s. Albertine Agnesschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij o.b.s. Albertine Agnesschool Plaats : Oranjewoud BRIN-nummer : 15WU Onderzoeksnummer : 122396 Datum schoolbezoek : 12 april 2011 Rapport

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BRON

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BRON RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BRON School : Basisschool De Bron Plaats : Barneveld BRIN-nummer : 01VE Onderzoeksnummer : 94446 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2013-2014 Basisschool Jan Ligthart Plaats : Zelhem BRIN nummer : 10EJ C1 Onderzoeksnummer : 274481 Datum onderzoek : 15 april 2014 Datum vaststelling : 16 juni

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL School : Kardinaal Alfrinkschool Plaats : Maassluis BRIN-nummer : 09AG Onderzoeksnummer : 95006 Datum schoolbezoek : 11 en 12 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 95001 Datum schoolbezoek : 23 augustus Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE KOEPELSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE KOEPELSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE KOEPELSCHOOL School : De Koepelschool Plaats : Ede Gld BRIN-nummer : 05NP Onderzoeksnummer : 110546 Datum uitvoering onderzoek : Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT. Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag bij basisschool De Kyckert

RAPPORT. Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag bij basisschool De Kyckert RAPPORT Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag 2010-2011 bij basisschool De Kyckert Plaats : Wateringen BRIN-nummer : 06CY Onderzoeksnummer : 121733 Datum schoolbezoek : 15 februari 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

4?^ ' \/ Lr- Ö RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BERG EN BOS. Basisschool Berg en Bos Apeldoorn 17NG 94718

4?^ ' \/ Lr- Ö RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BERG EN BOS. Basisschool Berg en Bos Apeldoorn 17NG 94718 4?^ ' \/ Lr- Ö RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BERG EN BOS QLIOOO Z^ School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Basisschool Berg en Bos Apeldoorn 17NG 94718 Datum schoolbezoek Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Bruinvis

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Bruinvis RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING obs De Bruinvis Plaats : Oudeschild BRIN nummer : 18VC C1 Onderzoeksnummer : 288498 Datum onderzoek : 24 mei 2016 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ST. CHRISTOFFEL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ST. CHRISTOFFEL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ST. CHRISTOFFEL School : Basisschool St. Christoffel Plaats : Waalre BRIN-nummer : 15DM Onderzoeksnummer : 94997 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' School : basisschool ''t Stoofje' Plaats : Ouwerkerk BRIN-nummer : 10BL Onderzoeksnummer : 94512 Datum schoolbezoek : 14 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Akker Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 16MC Onderzoeksnummer : 124523 Datum schoolbezoek : 12 december 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. PCBS Willem van Oranje

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. PCBS Willem van Oranje RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij PCBS Willem van Oranje Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 16YU Onderzoeksnummer : 124238 Datum schoolbezoek : 28 november 2011 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OBS Elburg, locatie De Vrijheid Plaats : Elburg BRIN nummer : 18GW C1 Onderzoeksnummer : 253918 Datum onderzoek : 28 november 2013 Datum vaststelling : 31 januari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Sleutelbloem

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Sleutelbloem RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij basisschool De Sleutelbloem Plaats : Leiden BRIN-nummer : 17QS Onderzoeksnummer : 120382 Datum schoolbezoek : 26 oktober 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON School : CBS De Kameleon Plaats : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 Datum schoolbezoek : 21 juni 2007 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL HOUTWIJK Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 19MZ-1 Arrangementsnummer : 77298 Registratienummer : 2863555 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS Basisschool Aquamarin te Bonaire School: Aquamarin Plaats: Jato Baco, Bonaire BRIN-nummer: 30KX Datum uitvoering onderzoek: 20 mei 2014 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

De Luithorst: Schoolzelfevaluatie (midden) Schooljaar

De Luithorst: Schoolzelfevaluatie (midden) Schooljaar Kwaliteit van het onderwijs en de leerresultaten op de Luithorst Inleiding Een van de belangrijkste onderwerpen voor een basisschool is natuurlijk de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Daaraan

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK Plaats : Terschelling Hoorn BRIN-nummer : 18LY Onderzoek uitgevoerd op : 12 november 2009 Conceptrapport verzonden op : 27 november

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE SCHOOL M/D BIJBEL NEDERWOUD

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE SCHOOL M/D BIJBEL NEDERWOUD RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE SCHOOL M/D BIJBEL NEDERWOUD School : School m/d Bijbel Nederwoud Plaats : Lunteren BRIN-nummer : 07ZT Onderzoeksnummer : 94447 Datum schoolbezoek : 12 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH School : o.b.s. De Borgh Plaats : Zuidhorn BRIN-nummer : 03FT Onderzoeksnummer : 93885 Datum schoolbezoek : 21 en 22 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL School : de dr. J.A. Gerth van Wijkschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17UD Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL School : c.b.s. H.H. Simonidesschool Plaats : Roodeschool BRIN-nummer : 07EO Onderzoeksnummer : 93887 Datum schoolbezoek : 18 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. bs De Vrijheit

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. bs De Vrijheit RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij bs De Vrijheit Plaats : Wijk aan Zee BRIN-nummer : 03QL Onderzoeksnummer : 120651 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te kantoor Groningen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ De Regenboog Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 12PC Onderzoek uitgevoerd op: 18 en 19 mei 2009 Conceptrapport verzonden op: 4 juni 2009 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN School : de Burgemeester Marnixschool te Schoten Plaats : SCHOTEN - BELGIË BRIN-nummer : 00KN Onderzoeksnummer : 93009 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008- FINLANDIA School : Finlandia Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 14EJ Onderzoeksnummer : 110855 Datum uitvoering onderzoek : 24-3- Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs St. Jozef Plaats : 't Zand Nh BRIN-nummer : 15CY Onderzoeksnummer : 125352 Datum schoolbezoek : 13 februari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR School : basisschool De Krullevaar Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 Datum schoolbezoek : 8 mei 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 BASISSCHOOL DE BONGERD School : Basisschool De Bongerd Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11HD Onderzoeksnummer : 110164 Datum uitvoering onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs Spoorbuurt Plaats : Anna Paulowna BRIN-nummer : 15BX Onderzoeksnummer : 123482 Datum schoolbezoek : 20 september 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING obs De Boemerang Plaats : Purmerend BRIN nummer : 16UC C1 Onderzoeksnummer : 271886 Datum onderzoek : 27 maart 2014 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE KAJUIT'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE KAJUIT' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE KAJUIT' School : basisschool 'De Kajuit' Plaats : Oisterwijk BRIN-nummer : 10VR Onderzoeksnummer : 94516 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL Plaats: Waddinxveen BRIN-nummer: 12PA Onderzoek uitgevoerd op: 23 juni 2009 Registratienummer: 09.2819727.12PA.EEM Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE RKBS DE DUIZEND EILANDEN

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE RKBS DE DUIZEND EILANDEN RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE RKBS DE DUIZEND EILANDEN School : rkbs De Duizend Eilanden Plaats : Noord-Scharwoude BRIN-nummer : 11YL Onderzoeksnummer : 94892 Datum schoolbezoek : 29 mei 2007 Datum

Nadere informatie

Cito-toetsen ( )

Cito-toetsen ( ) Cito-toetsen (15.01.2017) Op de Plakkenberg worden diverse toetsen afgenomen. Veel toetsen horen bij de methode, zgn. methodetoetsen, die de stof toetsen die in de methode is behandeld. Daarnaast wordt

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Basisschool De Achtbaan Plaats : Zwanenburg BRIN-nummer : 16LV Onderzoeksnummer : 123085 Datum schoolbezoek : 23 juni 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Delta

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Delta RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Delta Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 21NH Onderzoeksnummer : 122909 Datum schoolbezoek : 17 mei 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 15 juli

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ P.C.B.S. MEESTER VAN DER BRUG

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ P.C.B.S. MEESTER VAN DER BRUG RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ P.C.B.S. MEESTER VAN DER BRUG Plaats: Woudsend BRIN-nummer: 06PI Onderzoeksnummer: 116884 Onderzoek uitgevoerd op: 7 en 8 mei 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. p.c.b.s. De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. p.c.b.s. De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK p.c.b.s. De Regenboog Plaats : Leens BRIN nummer : 07ZO C1 Onderzoeksnummer : 196687 Datum onderzoek : 27 juni 2013 Datum vaststelling : 9 oktober 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURAÇAO

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURAÇAO RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURAÇAO School : Pipita Basisschool te Willemstad, Curaçao Plaats : CURAÇAO - NEDERLANDSE ANTILLEN BRIN-nummer : 28PX Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN-nummer : 27ML Onderzoeksnummer : 123125 Datum schoolbezoek : 14 juli 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL DE REGENBOOG Plaats : Schijndel BRIN-nummer : 12PC Arrangementsnummer : 80652 Onderzoek uitgevoerd op : 22 maart 2010 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer :

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer : RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK School : De Toermalijn Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 15XH Onderzoeksnummer : 104068 Datum schoolbezoek : 18 maart 2008 Concept datum : 21 mei 2008 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE OLIJFBOOM. BRIN-nummer : 23ZV Onderzoeksnummer : 81844

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE OLIJFBOOM. BRIN-nummer : 23ZV Onderzoeksnummer : 81844 RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE OLIJFBOOM School : De Olijfboom Plaats : Almere-Stad BRIN-nummer : 23ZV Onderzoeksnummer : 81844 Datum schoolbezoek : 10 oktober 2006 Datum vaststelling : 19 december

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel 2016-2017 Naam school RKBS De Horizon Ingevuld op 20-12-2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Motto: 'Lachend de school in, maar ook lachend

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:13 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Rapportage resultatenanalyse

Rapportage resultatenanalyse Rapportage resultatenanalyse Naam basisschool: Mariaschool Datum analyse: Juli 2016 Opgesteld door: Yvonne de Ruijter Inleiding Voor u ligt het verslag van de resultatenanalyse van de Mariaschool. In deze

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE RANK. BRIN-nummer : 11LX Onderzoeksnummer : 94542

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE RANK. BRIN-nummer : 11LX Onderzoeksnummer : 94542 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE RANK School : De Rank Plaats : Schoonhoven BRIN-nummer : 11LX Onderzoeksnummer : 94542 Datum schoolbezoek : 4 en 5 juni 2007 Datum vaststelling : 14 september 2007

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Zevensprong

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Zevensprong RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Zevensprong Plaats : Best BRIN-nummer : 06FM Onderzoeksnummer : 124290 Datum schoolbezoek : 13 december 2011 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Verrekijker Plaats : Julianadorp BRIN-nummer : 15ZK Onderzoeksnummer : 124154 Datum schoolbezoek : 24 oktober 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL School : de Johannes Bogermanschool Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 06EC Onderzoeksnummer : 94577 Datum schoolbezoek : 21 en 22 mei Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Poolster

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Poolster RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Poolster Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20ZD Onderzoeksnummer : 127715 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie