Inhoudsopgave:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10."

Transcriptie

1 v

2 Inhoudsopgave: 1. Inleiding Leerlingen Medewerkers Opbrengsten Leerlingenzorg Huisversting Financiën Externe relaties Profilering en promotie Bereikte doelen -22 1

3 1. Inleiding Dit is het jaarverslag schooljaar van basisschool De Draaiende Wieken Posterholt. Wij vinden het zinvol om op papier te zetten, waaraan het afgelopen schooljaar hard is gewerkt, wat er zoal gebeurd is en last but not least welke verbeteringen we in ons onderwijs hebben aangebracht. Opbrengstgericht werken is de term die in het hedendaagse onderwijs heel actueel is en op De Draaiende Wieken wordt hier dan ook hard aan gewerkt. Met als opbrengst, dat de resultaten goed zijn. Het jaarverslag is bedoeld als interne verantwoording. Het is voor team en directie een terugblik op het afgelopen schooljaar: het vaststellen van resultaten (opbrengsten) als opmaat voor het formuleren van de beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar. Tevens is dit document een verantwoording naar externen: de ouders, onze educatieve partners en de inspectie. We zijn er trots op, dat het personeel, de kinderen, de ouders en de vrijwilligers zich prettig voelen op De Draaiende Wieken. Als kinderen zich prettig en veilig voelen, geeft dat een situatie, waarin gepresteerd kan worden. Door de positieve en veilige sfeer op school voelt het personeel zich prettig en staat men open voor veranderingen en verbeteringen. De ouders spelen door hun inbreng en het kritisch volgen een positieve rol op school. De samenwerking met ons bestuur INNOVO ervaren we als waardevol en ondersteunend. Vol vertrouwen kijken directie, team leerkrachten en kinderen naar het nieuwe schooljaar, waarin ons weer genoeg uitdagingen te wachten staan. Daarbij rekenen we weer op het vertrouwen en de steun van de ouders. 2

4 2. Leerlingen Gegevens teldatum 1 oktober 2013: Op 1 oktober 2013 telde onze school 300 leerlingen. Dit betekent dat het leerlingenaantal t.o.v. de teldatum 1 oktober 2012 met 10 leerlingen is gedaald. In de onderstaande tabel geven we u inzicht in de leerlingenaantallen vanaf het schooljaar Teldatum t/m 7 jaar jaar en ouder jarigen jarigen jarigen jarigen jarigen jarigen jarigen jarigen jaar en ouder Totaal aantal leerlingen Uit bovenstaande tabel kunnen we concluderen dat de daling in het leerlingenaantal ook het komend schooljaar zal doorzetten. Afkomst van onze leerlingen: Onze school is gevestigd in de woonkern Posterholt, deel uitmakend van de gemeente Roerdalen. Het merendeel van onze leerlingen is afkomstig uit dit voedingsgebied (89%). De overige leerlingen zijn afkomstig uit Echt, Roermond en de overige kernen van Roerdalen (5,3%). Daarnaast is 5,7% van onze leerlingen afkomstig uit het Duits grensgebied. Uitschrijvingen schooljaar : Eind schooljaar hebben 47 leerlingen onze basisschool verlaten naar het Voortgezet Onderwijs. De leerlingen zijn als volgt geplaatst in het Voortgezet Onderwijs: HAVO/VWO: 27 leerlingen (58%) MAVO: 6 leerlingen (13%) VMBO gemengd theoretisch / theoretische leerweg: 11 leerlingen (23%) VMBO basisberoepsgerichte / kaderberoepsgerichte leerweg: 3 leerlingen (6%) 3

5 Er zijn 2 leerlingen (1 leerling van groep 5 en 1 leerling van groep 2) verwezen naar het Speciaal Basis Onderwijs. Eén leerling is gedurende het schooljaar uitgestroomd naar het Speciaal Onderwijs. Vanwege verhuizing van gezinnen hebben we 14 leerlingen uitgeschreven. Leerlingenaantallen einde schooljaar : Het schooljaar hebben wij afgesloten met in totaal 314 leerlingen. Op het einde van het schooljaar waren de groepsaantallen: Groep 1A/2A: 28 leerlingen Groep 4B/5B: 29 leerlingen Groep 1B/2B: 29 leerlingen Groep 5A/6A: 29 leerlingen Groep 1C/2C: 28 leerlingen Groep 6b: 32 leerlingen Groep 3A: 33 leerlingen Groep 7A: 33 leerlingen Groep 4A 27 leerlingen Groep 8a 24 leerlingen Groep 8b 22 leerlingen Aantal leerlingen met LGF-financiering: 2 leerlingen hebben extra begeleiding ontvangen in het kader van de Leerling Gebonden Financiering (LGF-regeling). 1 leerling had een rugzakje REC 3; 1 leerling had een rugzakje REC 4. 4

6 3. Medewerkers In het schooljaar waren 22 medewerkers werkzaam op basisschool de Draaiende Wieken. In het onderstaande schema is de functieverdeling, de leeftijdsopbouw en de verdeling mannen / vrouwen van de medewerkers aangegeven. Functieverdeling, leeftijdsopbouw en verdeling mannen / vrouwen schooljaar Functie M V >60 Totaal Dir Adj dir OP Vak Lkr. OOP Totaal leerkrachten inclusief 2 directieleden waren full time in dienst, waarvan 3 leerkrachten en 1 directielid BAPO-verlof genoten. Er waren 14 leerkrachten en 2 medewerkers Onderwijs Ondersteunend Personeel part time in dienst. 5

7 4. Opbrengsten De tussen en eindresultaten van Rekenen en Nederlandse taal zijn van groot belang. Zowel bestuur, inspectie als school kijken of de resultaten liggen op, of boven het niveau dat op grond van de schoolpopulatie verwacht mag worden. Het opleidingsniveau van de ouders bepaalt het gewicht dat de school toe mag kennen aan een leerling. Heeft een leerling het gewicht 0,3 of 1,2, dan krijgt de school extra geld. Dit geld is onderdeel van het totaalbedrag dat de school ontvangt voor het verzorgen van onderwijs. In het schooljaar behoorde onze school tot schoolgroep 17. Dat betekent dat 17% van onze leerlingen een gewicht 0,3 of 1,2 had. De kinderen van de groepen 1 t/m 7 maken 2 keer per jaar (januari; mei/juni) toetsen uit het CITO-LOVS. Hieronder staan de diverse toetsen beschreven. In de tabellen worden de resultaten, die de kinderen de afgelopen schooljaren op de LOVS-toetsen hebben behaald, vergeleken met de landelijke norm, conform het document Analyse en Waarderingen van Opbrengsten augustus Wanneer het resultaat groen gekleurd is, wordt niet voldaan aan de inspectienorm. Rekenen voor Kleuters (groep 1 en 2 medio en einde schooljaar) Rekenen voor kleuters toetst het getalbegrip bij kinderen en daarnaast komen meten en meetkunde aan de orde. Rekenen voor kleuters Groep 1 Groep 2 Norm inspectie medio Geen norm Geen norm Onze score medio ,8 (B) 83,8 (B) Onze score medio ,1 (B) 77,4 (D) Onze score medio ,6 (A+) 84,0 (A) Norm inspectie eind Geen norm Geen norm Onze score eind ,1 (B) 89,3 (B) Onze score eind ,6 (B) 85,3 (C) Onze score eind ,3 (A+) 89,4 (B) 6

8 Taal voor Kleuters (groep 1 en 2 medio en einde schooljaar) De toets taal voor kleuters toetst verschillende taalonderdelen als: passieve woordenschat, kritisch luisteren, schriftoriëntatie en auditieve analyse. Taal voor kleuters Groep 1 Groep 2 Norm inspectie medio Geen norm Geen norm Onze score medio ,9 (A) 66,9 (A) Onze score medio ,5 (A) 67,0 (A) Onze score medio ,6 (A+) 62,5 (C) Norm inspectie eind Geen norm Geen norm Onze score eind ,9 (B) 69,1 (B) Onze score eind ,8 (C) 72,1 (A) Onze score eind ,4 (A) 69,7 (B) Technisch lezen. De kinderen van groep 3 t/m 8 worden voor technisch lezen getoetst op het lezen van losse woorden. We noemen deze toets de Drie Minuten Toets (DMT). De toets bestaat uit 3 kaarten met allemaal losse woorden. Voor iedere kaart krijgen de kinderen 1 minuut tijd om zo veel mogelijk woordjes te lezen. De fout gelezen woorden worden van het totaal aantal gelezen woorden afgetrokken om het uiteindelijke leesresultaat te kunnen bepalen. Om het niveau (A t/m E) van een leerling te bepalen wordt de toetsscore omgezet in een vaardigheidsscore. De gemiddelde vaardigheidsscore van een groep leerlingen bepaalt of de school in de groepen 3 t/m 8 de bijbehorende norm behaald heeft. 7

9 DMT 2009 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Norm inspectie Medio Geen norm Geen norm Onze score medio 23,1 (B) 47,5 (C) 71,2 (B) 86,0 (A) 90,8 (B) 100,1 (A) Onze score medio 23,7 (B) 58,6 (A) 65,5 (D) 84,8 (A) 97,3 (A) 101,2 (A) Onze score medio ,2 (B) 58,2 (A) 73,3 (B) 78,8 (C) 98,2 (A) 103,0 (A) Norm inspectie Eind Geen norm Onze score eind 34,1 (C) 54,5 (D) 78,7 (A) 89,5 (B) 94,0 (B) Onze score eind 34,1 (C) 65,9 (B) 71,5 (C) 90,6 (A) 100,6 (A) Onze score eind ,7 (D) 65,4 (B) 77,3 (B) 84,7 (C) 97,2 (A) Begrijpend lezen. Binnen het leesonderwijs op de basisschool wordt een onderscheid gemaakt tussen technisch lezen en begrijpend lezen. Het technisch lezen is geen doel op zich, maar wordt gezien als een voorwaardelijke activiteit voor het leren begrijpen van teksten. Het begrijpen van geschreven teksten oftewel het lezen met begrip is een vaardigheid die traditioneel wordt gemeten met leesbegriptoetsen. Ook de toetsen in LOVS Begrijpend lezen 3, 4, 5, 6 en 7 beogen die vaardigheid te meten. De kinderen van de groep 4 worden in het midden van het schooljaar en op het einde van het schooljaar getoetst op het gebied van begrijpend lezen. 8

10 De kinderen van de groepen 3, 5, 6 en 7 maken alleen in het midden van het schooljaar een toets begrijpend lezen. Voor deze leerjaren is geen toets voor het einde van het schooljaar. CITO is op dit moment de toetsen begrijpend lezen aan het aanpassen. In de toekomst zullen er ook 2 toetsen begrijpend lezen in de leerjaren 5 t/m 7 komen. De kinderen van groep 8 worden tijdens de Eindtoets breed getoetst op alle reken en taalonderdelen. Dus ook begrijpend lezen. Begrijpend lezen (versie 2012) Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Norm inspectie Medio Onze score medio Onze score medio Onze score medio Norm inspectie Eind Onze score eind Onze score eind Onze score eind Geen Geen norm norm -0,4 (B) 18,3 (B) -1,5 (B) 23,7 (A) -8,7 (D) 20,4 (B) Geen Geen Geen norm norm norm 12,2 (C) 32,2 (A+) 37,1 (A) 52,6 (A+) 59,5 (A) 17,6 (A) 21,8 (D) 34,5 (B) 49,5 (A) Niet afgenomen 17,0 (A) 27,9 (B) 27,9 (D) 44,7 (B) Niet afgenomen 9

11 Rekenen en Wiskunde. We gebruiken de CITO-LOVS toetsen Rekenen-Wiskunde om de vorderingen van onze leerlingen op het gebied van de rekenvaardigheid te meten. Daarnaast willen we ook weten hoe het staat met de ontwikkeling van de diverse groepen als geheel en het totale rekenonderwijs op school. De toetsen hebben betrekking op de leerstofonderdelen: getal en getalrelaties, hoofdrekenen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen), meten tijd en geld; breuken, verhoudingen en procenten. Rekenen / Wiskunde 2012 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Norm inspectie Medio Onze score medio Onze score medio Onze score medio Norm inspectie Eind Onze score eind Onze score eind Onze score eind Geen norm Geen norm 35,7 (B) 47,9 (D) 76,1 (A) 93,6 (A+) R.O.M. 38 (A) 51,1 (C) 66,7 (D) 80,5 (E) 98,4 (C) 35,4 (B) 56,1 (A) 69,6 (C) 85,7 (C) 99,0 (C) Geen Geen norm norm 46,4 (B) 58,4 (D) 81,9 (B) 91,5 (C) R.O.M. 50,6 (A+) 59,7 (C) 71,2 (E) 85,9 (E) 107,8 (A) 39,7 (D) 61,7 (C) 76,6 (D) 89,8 (C) 106,1 (B) Cito Eindtoets. De CITO Eindtoets is tot en met het schooljaar afgenomen in februari groep 8. Met ingang van het schooljaar wordt deze afname verschoven naar het einde van het schooljaar. De Cito Eindtoets bestaat uit twee verschillende versies: de Eindtoets Basis en de Eindtoets Niveau. Beide versies bevatten dezelfde onderdelen en hetzelfde aantal opgaven, alleen de moeilijkheid verschilt. De eindtoets Niveau is bedoeld voor leerlingen die naar verwachting zullen doorstromen naar het vmbo-bb (basisberoeps-gerichte leerweg) of vmbo-kb (kaderberoepsgerichte leerweg). De Eindtoets Basis is bedoeld voor leerlingen die een hoger schooladvies hebben. Volgens Cito geeft een toets die goed aansluit bij de vaardigheden 10

12 van een leerling de betrouwbaarste uitslag. In het schooljaar hebben 2 leerlingen van onze basisschool de Eindtoets Niveau gemaakt. Schoolgroep Landelijk Gemiddelde Schoolgroep Eindtoetsscore De Draaiende Wieken Eindtoets ,8 539,2 Eindtoets ,6 534,8 Eindtoets ,6 541,5 11

13 5. Leerlingzorg De ontwikkeling van kinderen wordt mede bepaald door hun mogelijkheden en beperkingen. Deze zijn voor een belangrijk deel bij de geboorte ingegeven en maken elk kind uniek. Daarnaast geeft de omgeving, zoals het onderwijs, stimulans en diversiteit aan de ontwikkelingskansen. Zo kunnen we een kind helpen groeien. De beste vorm van leerlingenzorg voor ons is goed onderwijs op de werkvloer. Dit is de basis van een continuüm van zorg. Willen we de kinderen de kans geven zich in een doorgaande lijn te ontplooien, dan zullen we een pakket van maatregelen tot onze beschikking moeten hebben, dat er toe moet bijdragen, de kinderen die belemmeringen ondervinden in het leer- en ontwikkelingsproces, dus ook de hoogbegaafde kinderen, optimaal te kunnen helpen. We hebben n.a.v. observaties, groepsbesprekingen en studiemomenten met het team een aantal aandachtspunten opgesteld m.b.t. de zorg aan leerlingen in het schooljaar Deze aandachtspunten zijn: 1. Verdere implementatie van de nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen (coaching door de rekencoördinator) in groep 3 t/m 8 2. Verdere implementatie van de nieuwe kleutermethode Kleuterplein voor groep 1 en 2; dit in relatie met de VVE-nascholing die de leerkrachten uit de onderbouw dit schooljaar gevolgd hebben (VVE = Vroeg en Voorschoolse Educatie) 3. Continuering van Beter omgaan met jezelf en de ander op de speelplaatsen en binnen school o.a. inzet logboek en sociokring (coaching door conflictbegeleiders/ IB ers). 4. Komen tot een rijke leeromgeving, waarin woordenschatonderwijs een belangrijke rol speelt (coaching door de taalcoördinator). 5. Plannen, uitvoeren en bewaken van de zorgcyclus o.a. 3 groepsbesprekingen gedurende dit schooljaar (actie IB ers) 6. Zicht houden op de kwaliteit van groepsplannen en individuele HGA s. Waar nodig bijsturen (actie IB ers) 12

14 Zorg op bouwniveau schooljaar : Onderbouw: Kleuterschoolverlenging: 2 leerlingen Middenbouw / bovenbouw: Doublures: 3 leerlingen Aantal verwijzingen naar SBO: 2 leerlingen Aantal verwijzingen naar S.O.: 1 leerling (naar REC 3). Aantal leerlingen met LGF-financiering: 2 (1 leerling REC 4; 1 leerling REC 3). REC 4 = voor kinderen met ernstige sociaal emotionele problematiek en/of psychiatrische problematiek. REC 3 = voor kinderen met een ernstige lichamelijke of geestelijke beperking. 13

15 6. Huisvesting Door de terugloop in het aantal leerlingen worden we geconfronteerd met leegstaande ruimtes. We hebben dit lang op kunnen vangen door het verhuren van meerdere lokalen aan Bibliorura, die een aantal jaren lokalen huurde voor een bibliotheekvestiging voor de kern Posterholt. Uit bezuinigingsoogpunt werd er in overleg tussen gemeente Roerdalen en Bibliorura overeengekomen dat de Openbare Bibliotheek uit de kern Posterholt zou verdwijnen. Hiervoor in de plaats werd de mogelijkheid gecreëerd tot inrichting van een schoolbibliotheek in onze basisschool. In het schooljaar is de Openbare Bibliotheek geheel ontmanteld en in de tweede helft van het schooljaar is er in samenwerking tussen Bibliorura en school in één van de leegstaande lokalen een schoolbibliotheek ingericht, waarna de uitleen voor de kinderen van de basisschool kon starten. De kinderen mogen in de schoolbibliotheek telkens 2 boeken lenen, waarvan ze er één op school lezen en 1 boek mag mee naar huis. Voor iedere groep is er wekelijks 1 uitleenmoment en daarnaast zijn er nog vrije uitleenmomenten waar kinderen gebruik van mogen maken in overleg met hun groepsleerkracht. In de loop van het schooljaar is gestart met de noodzakelijke bouwkundige aanpassingen in het schoolgebouw om leegstand te voorkomen. De huidige onderbouwlokalen, de voormalige kleuterschool Rinkelbel worden afgestoten. De kleuters verhuizen, met ingang van het schooljaar , naar lokalen in de voormalige openbare bibliotheek en de aangrenzende lokalen. Er zullen enkele bouwkundige ingrepen nodig zijn om van de grote voormalige bibliotheekruimte weer groepslokalen te maken. Daarnaast zal de huidige handvaardigheid ruimte omgebouwd worden tot speel / gymzaal voor de kleuters. Ook zullen er nog een aantal andere aanpassingen gedaan worden, waaronder het verbouwen van een groepslokaal in een directie annex i.b.-ruimte. 14

16 7. Financiën De bekostiging van schooljaar is gebaseerd op het aantal leerlingen op teldatum Op deze teldatum waren 310 leerlingen ingeschreven, waarvan 16,7% leerlingen met een gewicht. Vanwege het hoge percentage gewichtenleerlingen krijgt de school ,- extra om meer aandacht te kunnen geven aan onderwijsachterstanden. Deze zogenaamde gewichtengelden worden helemaal gebruikt om de noodzakelijke extra formatie voor de interne begeleiding te kunnen bekostigen. De begroting van bedraagt in totaal ,-. In dit schooljaar werd voorzien in een formatieomvang van 15,83 FTE. De verhouding tussen de uitgaven voor personele en materiële uitgaven is 76,8% - 23,2 %. We zien een toename van de materiële kosten in verhouding tot de personele uitgaven. De verhouding tussen materiële en personele uitgaven verdient aandacht. De personele inzet is als volgt ingevuld: Directeur: 0,6400 fte (waarvan per ,0868 Bapo-verlof) Interne begeleiding/adjunct: 1,8564 fte Onderwijzend personeel: 12,1700 fte (waarvan 0,4424 Bapo-verlof) Vakleerkracht; 0,2711 fte Onderwijsondersteunend: 0,8988 fte De personele lasten laten een overschrijding zien van ,- (1% van totale personele lasten). Gedeeltelijk is dat te wijten aan onvoorziene personele kosten door inzet van boventallige uren op eigen kosten en gedeeltelijk door kleine verschillen vanwege diverse wijzigingen in formatie-omvang. De materiële bekostiging bestaat uit leerlingenafhankelijke kosten en gebouwafhankelijke kosten. Bij de leerlingenafhankelijke kosten is voor leermiddelen en repro tezamen het richtbedrag van 100,- per leerling licht overschreden. Verder werd er meer uitgegeven dan begroot op de posten Schoonmaak en Energie. Dankzij lagere uitgaven op de overige materiele kosten is er geen nadelig saldo op de materiële exploitatie. Voor twee leerling is een rugzakje (LGF) toegekend. Het uitgekeerde bedrag is voor 45 % gebruikt voor de bekostiging van een externe ondersteuner. Het resterende bedrag is ingezet voor de extra begeleiding en coördinatie door de IB-er. De baten vielen hoger uit vanwege extra LGF-gelden, een hogere externe subsidie en externe diensten. In schooljaar zijn de volgende investeringen gedaan: Methodische aanschaf: 5.586,- Methode Rekenen 7 Aanvulling Kleuterplein ICT-aanschaf: 6.997,- (gedeelte van de PC s) Inventaris: 1.337,- Het schooljaar eindigde met een positieve algemene reserve van ,-. Het resultaat van schooljaar is ,- positief. Per bedraagt de algemene reserve ,- 15

17 De noodzakelijke werkzaamheden om een gedeelte van het schoolgebouw af te kunnen stoten zijn in juli 2014 gestart. Deze werkzaamheden worden in samenwerking met de gemeente Roerdalen uitgevoerd en zullen voor de start van het nieuwe schooljaar zijn afgerond. 16

18 8. Externe relaties Samenwerkingsverband (31-02; Midden Limburg): als basisschool maken we deel uit van het Samenwerkingsverband Midden Limburg. De Wet Passend Onderwijs is op 1 augustus 2014 ingegaan. De scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. De school waar een kind is aangemeld, is verplicht om eerst te kijken of het kind extra ondersteuning in de klas kan krijgen. Het schoolondersteuningsprofiel vormt hiervoor het uitgangspunt. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een andere reguliere school binnen het samenwerkingsverband die de juiste ondersteuning kan bieden of een plek in het SBO (Speciaal Basisonderwijs) of het S.O. (Speciaal Onderwijs). Op onze website vindt u onder het kopje Ouders en vervolgens aanmelding leerlingen de volledig uitgewerkte aanmeldingsprocedure van onze basisschool. Buitenschoolse opvang: op dit moment wordt in de kern Posterholt door 3 organisaties buitenschoolse opvang aangeboden. Eén van deze aanbieders ( Weeplay ) huurt een lokaal binnen onze basisschool. De kinderen kunnen direct aansluitend aan school van hun eigen klaslokaal naar het lokaal van Weeplay gaan. De overige aanbieders stichting SKOR en Okidoki, halen de kinderen in school op en ze gaan dan gezamenlijk naar hun locatie. De samenwerking met de aanbieders van buitenschoolse opvang verloopt prima. Er is daar waar nodig overleg en de opvang van de kinderen verloopt naar tevredenheid. Dyslexiebegeleiding: in het schooljaar hebben 2 leerlingen begeleiding ontvangen vanwege ernstige enkelvoudige dyslexie. 1 leerling heeft dyslexiebegeleiding ontvangen via RIVD Maastricht. 1 leerling heeft dyslexiebegeleiding ontvangen via OCGH 17

19 De onderzoeken en de begeleiding door de diverse instituten begeleiding zijn geheel naar tevredenheid verlopen. Er is veel overleg geweest tussen ouders, leerkrachten en begeleidster, waarin het begeleidingstraject en de vorderingen van de leerlingen besproken werden. LEA: Tijdens de regelmatige overlegmomenten met de gemeente Roerdalen in het kader van de LEA (Locale Educatieve Agenda) werd vooral gesproken over de inrichting van nieuw beleid. De hoofdthema s waren: De inzet van de LEA middelen rekening houdend met de aflopende subsidiëring en de inzet van de combivouchers De inrichting van de leerlingenzorg ten gevolge van de transitie van de jeugdzorg en de verantwoordelijkheid die de gemeente hierin krijgt. De opzet en werking van het ZAT en de rol die de gemeente heeft ten aanzien van de invulling van de voorschoolse educatie. (V)VE Samenwerking met de verenigingen in de kern Posterholt: we achten de samenwerking met de verenigingen in de kern Posterholt als heel belangrijk. Een basisschool, die de leerlingen de mogelijkheid biedt om in een veilige leeromgeving tot optimale leerresultaten te komen, met daarnaast een florerend verenigingsleven, waar de kinderen samen kunnen sporten en musiceren, nodigt gezinnen uit zich in de kern Posterholt te vestigen. Binnen dit kader, bieden we de diverse verenigingen de mogelijkheid om tijdens (gymlessen / muzieklessen) of na schooltijd hun vereniging te promoten. In het schooljaar hebben de voetbalclub, de harmonie, de schutterij en de carnavalsvereniging hier gebruik van gemaakt. 18

20 9. Profilering en promotie Invoering nieuwe Rekenmethode Wereld in Getallen: in de groepen 3 t/m 6 is in het schooljaar de nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen ingevoerd. We hebben daarbij bewust gekozen voor een gefaseerde invoering, omdat bij de kinderen van de groepen 7 en 8 de strategieën van de vorige methode al te lang ingeslepen zijn. Wij vonden het niet verantwoord om deze kinderen in de laatste 2 jaar van de basisschool nog nieuwe rekenstrategieën aan te leren. De wereld in getallen voldoet aan alle kerndoelen voor rekenen. De methode sluit ook aan op de Cito-toetsen. Met De wereld in getallen leren de kinderen inzicht verwerven én hun vaardigheden oefenen. Cijferen krijgt veel aandacht, waaronder de klassieke staartdeling. Maar ook het realistisch rekenen komt aan bod, zoals het werken met modellen, getallenlijn en verhoudingstabellen. De wereld in getallen is opgebouwd volgens de dakpanconstructie. Eerst geeft de leerkracht instructie voor oriëntatie en begripsvorming. Dan oefenen de kinderen zelfstandig. Uiteindelijk gaan zij het onderwerp automatiseren. Oefenen en herhalen is een van de sterkste punten van De wereld in getallen. Dit zorgt voor een goed fundament. Elk kind werkt dagelijks zelfstandig aan de weektaak. Deze weektaak is uitgewerkt op 3 niveaus, zodat de weektaak aansluit bij de instructie, die aan de leerlingen gegeven wordt. In de opgaven komt alleen behandelde stof aan bod. Zo leren de kinderen om zelf problemen op te lossen en hun werk te plannen. Het computerprogramma bij de methode Wereld in Getallen loopt parallel met het boek en is essentieel in het gebruik van de methode. In het schooljaar is de nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen ingevoerd in groep 7. In het schooljaar zal dit ook in groep 8 gebeuren. Invoering Beter omgaan met jezelf en de ander : het team van De Draaiende Wieken vindt het erg belangrijk dat alle kinderen op een rustige en respectvolle manier met elkaar omgaan. Voor veel kinderen is dat heel normaal maar voor sommige kinderen is dat nog moeilijk. We weten dat het soms niet gemakkelijk is, maar vinden het zeker de moeite waard om op De Draaiende Wieken een fijne sfeer te creëren, zodat we een school hebben die voor iedereen veilig en uitnodigend is. Een veilige en rustige omgeving is bovendien voorwaarde om goed onderwijs te kunnen geven en de leerlingen gelegenheid te geven zich optimaal te ontwikkelen. 19

21 Om die veilige omgeving te bereiken zijn we gestart met een gerichte aanpak om het pedagogisch klimaat (de wijze waarop we met elkaar omgaan) te verbeteren. Hiervoor gebruiken we het programma Beter omgaan met elkaar, een project dat ook wel effectieve conflicthantering genoemd wordt. Met ingang van het schooljaar zijn we met dit project aan het werk gegaan. Het project Beter omgaan met elkaar heeft enkele belangrijke doelstellingen. A. Kinderen krijgen een grotere rol in het zelf oplossen van conflictjes. Ze worden meer zelfverantwoordelijk voor hun eigen handelen. B. Elkaar respecteren en accepteren, en elkaar daarbij helpen is ieders uitgangspunt. C. Afspraken en regels, maar ook wat goed en niet goed gaat, wordt samen besproken in de sociokring zodat we er van leren. De rol van de leerkracht is niet meer de scheidsrechter die probeert het probleem van de kinderen op te lossen, maar de coach die de kinderen helpt zelf hun probleem op te lossen. Dankzij deze aanpak zijn er op de Draaiende Wieken beduidend minder ruzies en pesterijen dan voorheen. Er zijn al veel kinderen die met maar een heel kleine of soms zelfs zonder aansporing een ruzietje kunnen oplossen. Het respectvol met elkaar omgaan en het zelf kunnen oplossen van een dreigend conflict, of het voorkomen van een pesterij is een belangrijke eigenschap die we de kinderen graag willen meegeven in hun ontwikkeling tot volwaardig medemens. Invoering sport en spelspeelplaats: tot het schooljaar speelden de kinderen van de groepen 3 t/m 5 en 6 t/m 8 op aparte speelplaatsen. De speelplaatsen waren weliswaar aangekleed met diverse speel en klimtoestellen, maar toch vonden de kinderen (terecht) dat de speelplaatsen te weinig speelmogelijkheden boden. Dit heeft ons doen besluiten om de speelplaatsen anders in te delen, namelijk in een sport-speelplaats en een spel-speelplaats. Op de spel-speelplaats staan alle speel en klimtoestellen. Daarnaast is er met belijning een atletiekbaan aangebracht waar de kinderen kunnen rennen (bv. estafette), maar waar ook met stelten en skippyballen gespeeld kan worden. Daarnaast hebben de kinderen de beschikking over o.a. springtouwen. 20

22 Op de sport-speelplaats zijn belijningen aangebracht voor diverse sporten: voetbal, trefbal, hockey, basketbal etc. Er is een roulatieschema gemaakt en zo weten de kinderen welk spel ze in welke pauze en op welke dag kunnen spelen. De kinderen van groep 8 zorgen er telkens voor dat de sport en spelmaterialen telkens klaar liggen. We zien de kinderen met veel plezier en inzet spelen en sporten. Het aantal conflicten is door de invoering van Beter omgaan met jezelf en de ander en het nieuwe spelen drastisch verminderd. Inrichting schoolbibliotheek: in de tweede helft van het schooljaar is er in samenwerking met bibliotheekcentrale Bibliorura een schoolbibliotheek ingericht in een van de klaslokalen van ons schoolgebouw. Alle kinderen van de basisschool zijn gratis lid geworden van de bibliotheek en kunnen wekelijks 2 boeken lenen. 1 boek blijft in school, 1 boek mag thuis gelezen worden. Middels een prijsvraag onder alle kinderen is een nieuwe naam voor de schoolbieb vastgesteld. De schoolbieb heeft de naam het draaiboek gekregen. Deze naam is bedacht door een leerling uit groep 8. Er is inmiddels een team van vrijwilligers (ouders en oma s), die de uitleen en inname van de boeken verzorgen. 21

23 10. Bereikte doelen In het schooljaar hebben we de volgende gestelde doelen bereikt: Kwaliteitsaspect 1: Opbrengsten -De resultaten van de eindopbrengsten zijn boven het landelijk gemiddelde. De tussenresultaten van Nederlands en Rekenen liggen schoolbreed op en boven het niveau dat verwacht mag worden. De resultaten voor Begrijpend Lezen en Rekenen Wiskunde liggen zelfs op een niveau dat verwacht worden van scholen met minder dan 15% gewogen leerlingen. Voor de vakgebieden Technisch Lezen, Woordenschat en Spelling wordt het onderscheid tussen scholen met meer of minder dan 15% gewogen leerlingen niet gemaakt. Kwaliteitsaspect 2: Leerstof -Het Leerstofaanbod Nederlandse taal en Rekenen voldoet aan de kerndoelen. De nieuwe methode rekenen Wereld In Getallen is ingevoerd in groep 3 t/m 7. -De school heeft een aanbod voor SEO: uitvoer van het project Beter omgaan met elkaar op basis van effectieve conflicthantering volgens de GDO-benadering. De GDO-aanpak is geïntegreerd in de SEO-lessen (o.a. door inpassing van de sociokring). We zien tijdens het buiten spel een sterke afname van het aantal conflicten tussen kinderen. Ook de vele sport en spelmogelijkheden, die de kinderen tijdens de pauzes aangeboden krijgen zorgen ervoor dat de kinderen op een prettige manier met elkaar omgaan. Kwaliteitsaspect 3: Leertijd -De onderwijstijd wordt efficiënt ingezet. Zowel in de groep als op schoolniveau wordt efficiënt omgegaan met de lestijd. Centrale afspraken zijn er over onderwijstijd per vak en afstemming van de lesroosters hierop, rekeninghoudend met de aanbevelingen uit de analyse van de tussentoetsen. Observaties van klassenmanagement zijn uitgevoerd door het M.T. De invoer van inlooptijd (de kinderen kunnen vanaf 8.15 u. naar de klas en moeten uiterlijk 8.30 u. in de klas zijn), heeft ervoor gezorgd dat de lessen tijdig kunnen starten. Kwaliteitsaspect 4: Schoolklimaat -Ouders zijn actief betrokken bij de school. Ouders worden op een positieve manier betrokken bij de school. -Leerlingen voelen zich veilig op school. Afstemming GDO-aanpak met bestaand pestprotocol en gedragscode is gerealiseerd. -Leerlingen en leerkrachten voelen zich veilig op school, getuige de uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken. Kwaliteitsaspect 5: Didactisch handelen -De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer. Klassenconsultaties en evaluatiegesprekken om de taakgerichte werksfeer te bewaken met aansluitend functioneringsgesprekken zijn uitgevoerd. 22

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 95001 Datum schoolbezoek : 23 augustus Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH School : o.b.s. De Borgh Plaats : Zuidhorn BRIN-nummer : 03FT Onderzoeksnummer : 93885 Datum schoolbezoek : 21 en 22 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. PCBS Willem van Oranje

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. PCBS Willem van Oranje RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij PCBS Willem van Oranje Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 16YU Onderzoeksnummer : 124238 Datum schoolbezoek : 28 november 2011 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON School : CBS De Kameleon Plaats : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 Datum schoolbezoek : 21 juni 2007 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OBS Elburg, locatie De Vrijheid Plaats : Elburg BRIN nummer : 18GW C1 Onderzoeksnummer : 253918 Datum onderzoek : 28 november 2013 Datum vaststelling : 31 januari

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' School : basisschool ''t Stoofje' Plaats : Ouwerkerk BRIN-nummer : 10BL Onderzoeksnummer : 94512 Datum schoolbezoek : 14 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK Plaats : Terschelling Hoorn BRIN-nummer : 18LY Onderzoek uitgevoerd op : 12 november 2009 Conceptrapport verzonden op : 27 november

Nadere informatie

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS Basisschool Aquamarin te Bonaire School: Aquamarin Plaats: Jato Baco, Bonaire BRIN-nummer: 30KX Datum uitvoering onderzoek: 20 mei 2014 Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

Opbrengsten. Basisschool Pius X

Opbrengsten. Basisschool Pius X Opbrengsten 014 Basisschool Pius X Opbrengsten Met dit verslag willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste gegevens/aantallen betreffende de opbrengsten van Basisschool Pius X. Naast de evaluaties

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Verrekijker Plaats : Julianadorp BRIN-nummer : 15ZK Onderzoeksnummer : 124154 Datum schoolbezoek : 24 oktober 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL School : de Da Costaschool Plaats : Bodegraven BRIN-nummer : 09BO Onderzoeksnummer : 79679 Datum schoolbezoek : 15 mei 2006 Datum vaststelling : 22 augustus

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Daltonschool Columbus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Daltonschool Columbus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Daltonschool Columbus Plaats : Heerhugowaard BRIN nummer : 12BF C1 Onderzoeksnummer : 242143 Datum onderzoek : 17 september 2013 Datum vaststelling : 5 december

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT School : Basisschool De Bakelgeert Plaats : Boxmeer BRIN-nummer : 08XM Onderzoeksnummer : 95072 Datum schoolbezoek : 27 augustus Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC MALLORCA, SPANJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC MALLORCA, SPANJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC MALLORCA, SPANJE School : NTC Mallorca, Spanje Plaats : Palma de Mallorca - SPANJE BRIN-nummer : 28GK Onderzoeksnummer : 120498 Datum schoolbezoek : 13 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Sint Maarten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Sint Maarten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs Sint Maarten Plaats : Limmen BRIN-nummer : 08NP Onderzoeksnummer : 125062 Datum schoolbezoek : 24 januari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C PRINS CONSTANTIJNSCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C PRINS CONSTANTIJNSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C PRINS CONSTANTIJNSCHOOL School : p.c Prins Constantijnschool Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 15AH Onderzoeksnummer : 71440 Datum schoolbezoek : 10 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Erasmusschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 120923 Datum schoolbezoek : 22 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE School : Stichting ADA, Kusadasi, Turkije Plaats : KUSADASI - TURKIJE BRIN-nummer : 28FH Onderzoeksnummer : 111345 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS Plaats: Leeuwarden BRIN-nummer: 16ZB Onderzoeksnummer: 116891 Onderzoek uitgevoerd op: 1 en 2 september 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP EMMAUS. Onderzoeksnummer : 113141

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP EMMAUS. Onderzoeksnummer : 113141 RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP EMMAUS School : Emmaus Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 17ZI Onderzoeksnummer : 113141 Datum schoolbezoek : 26 mei 2009 Datum vaststelling

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys. Inleiding

Handleiding ouderportaal ParnasSys. Inleiding 1 Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Op onze school vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij met de scholen van De Oude Vrijheid

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK School : Basisschool Anne Frank Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 16CQ Onderzoeksnummer : 56065 Datum schoolbezoek : 22 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE HET DRIELUIK. BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 94981

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE HET DRIELUIK. BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 94981 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE HET DRIELUIK School : Het Drieluik Plaats : Almere BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 94981 Datum schoolbezoek : 11 en 12 juni 2007 Datum vaststelling : 13 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Westerkim

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Westerkim RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Westerkim Plaats : Dongen BRIN nummer : 10KX C1 Onderzoeksnummer : 286138 Datum onderzoek : 24 november 2015 Datum vaststelling : 12 februari 2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Parkenschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Parkenschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Parkenschool Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 07DL Onderzoeksnummer : 123103 Datum schoolbezoek : 16 juni Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. RUITENVELDER

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. RUITENVELDER RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. RUITENVELDER School : o.b.s. Ruitenvelder Plaats : Froombosch BRIN-nummer : 12XX Onderzoeksnummer : 95417 Datum schoolbezoek : 20 september 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK BUITENLAND DAGSCHOOL PO. de Burgemeester Marnixschool te Schoten

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK BUITENLAND DAGSCHOOL PO. de Burgemeester Marnixschool te Schoten RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK BUITENLAND DAGSCHOOL PO de Burgemeester Marnixschool te Schoten Plaats : Schoten BRIN nummer : 00KN C1 Onderzoeksnummer : 278419 Datum onderzoek : 14 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL DE RIETSLENKE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL DE RIETSLENKE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL DE RIETSLENKE School : basisschool De Rietslenke Plaats : Nijverdal BRIN-nummer : 06JC Onderzoeksnummer : 55940 Datum schoolbezoek : 2 juni 2005 Datum

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank Jaarverslag 2012-2013 Gbs De Springplank Gbs De Springplank Oldenoert 55 9351 KV Leek T 0594-512720 E springplank@noorderbasis.nl dir. mevr. L. de Calonne Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL FLORENCIUS

KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL FLORENCIUS DEFINITIEF RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGDE INSTELLING VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BASISSCHOOL FLORENCIUS School/vestiging: Basisschool Florencius Plaats: Naarden Brin: 29ZZ Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN School : Basisschool de Dobbelsteen Plaats : Ulft BRIN-nummer : 03LK Onderzoeksnummer : 80294 Datum schoolbezoek : 20 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud DEEL 1 NUMMER 2 Jaarverslag September 2014 Inhoud 1 Inleiding 1 Leerlinggegevens 2 Resultaten 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Formatie 4 Tevredenheidsenquête 5 Brede school 6 Bijzondere ontwikkelingen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING School : o.b.s. De Stelling Plaats : Makkinga BRIN-nummer : 13OD Onderzoeksnummer : 73451 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 2 juni 2006

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2014

Rapportage Eindresultaten 2014 Rapportage Eindresultaten 2014 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 7 mei 2014 auteur Jan Vermeulen status Definitief Rapportage eindresultaten 2014 pagina 2 van 8 status concept Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Assen Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Assen-DEF.indd 1 18-05-16 11:13 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Speciale basisschool Nieuw Hessen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Speciale basisschool Nieuw Hessen RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Speciale basisschool Nieuw Hessen Plaats : Aalten BRIN-nummer : 02WC Onderzoeksnummer : 123655 Datum schoolbezoek : 11 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

INSPECTIE. hetonderwus RAPPORT VAN BEVINDINGEN

INSPECTIE. hetonderwus RAPPORT VAN BEVINDINGEN INSPECTIE RAPPORT VAN BEVINDINGEN School : o.b.s. De Hanwizer Plaats : Vrouwenparochie BRIN-nummer : 18TK Datum uitvoering onderzoek : 10 juni 2008 Datum conceptrapport bevindingen: 19 juni 2008 Datum

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:15 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Wat is kwalitatief goed onderwijs? Een niet zo makkelijk te beantwoorden vraag. Het antwoord heeft waarschijnlijk wel te maken met het gegeven dat de

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC MOSKOU, RUSLAND

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC MOSKOU, RUSLAND RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC MOSKOU, RUSLAND School : NTC Moskou, Rusland Plaats : 125367 MOSKOU - RUSLAND BRIN-nummer : 28LR Onderzoeksnummer : 119893 Datum schoolbezoek : 20 en 21 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. "DE UTSKOAT" Plaats: Witmarsum BRIN-nummer: 08FI Onderzoeksnummer: 116890 Onderzoek uitgevoerd op: 22 en 23 juni 2009 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015. De Parkenschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015. De Parkenschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015 De Parkenschool Plaats : Apeldoorn BRIN nummer : 07DL C1 Onderzoeksnummer : 279366 Datum onderzoek : 13 november 2014 Datum vaststelling : 19 januari

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014 Contactgegevens school Naam 't Kruisrak Straat + huisnummer Vogelpad 3 Plaats Bunschoten Postcode 3752 KV Land Nederland Brinnummer 08EN Telefoon (033)298-4260 E-mailadres admin@kruisrak.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE HOLTHUIZEN

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE HOLTHUIZEN RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE HOLTHUIZEN School : De Holthuizen Plaats : Haaksbergen BRIN-nummer : 12YQ Onderzoeksnummer : 60848 Datum schoolbezoek : 27 en 28 juni 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO DE NEDERLANDSE SCHOOL IN BETHESDA

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO DE NEDERLANDSE SCHOOL IN BETHESDA RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO DE NEDERLANDSE SCHOOL IN BETHESDA School : Ntc-vo De Nederlandse School in Bethesda Plaats : Bethesda, MD - Verenigde Staten BRIN-nummer : 30HB Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Atlantis

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Atlantis RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Atlantis Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 29XE C1 Onderzoeksnummer : 281759 Datum onderzoek : 27 januari 2015 Datum vaststelling : 8 april 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool KOM.MIJN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool KOM.MIJN RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool KOM.MIJN Plaats : Belfeld BRIN nummer : 07TO C1 Onderzoeksnummer : 279823 Datum onderzoek : 9 januari 2015 Datum vaststelling : 20 maart 2015 Pagina

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGDE INSTELLING VOOR PRIMAIR ONDERWIJS DE WERFKLAS

KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGDE INSTELLING VOOR PRIMAIR ONDERWIJS DE WERFKLAS DEFINITIEF RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGDE INSTELLING VOOR PRIMAIR ONDERWIJS DE WERFKLAS Plaats: : Culemborg BRIN-nummer : 29PX Datum schoolbezoek : 8 september 2011 Datum vaststelling rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK VSO Hengelo Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 00KM OKE 07 VSO Onderzoeksnummer : 150043 Datum onderzoek : 7 november 2012 Datum vaststelling : 23 januari 2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CBS Comenius

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CBS Comenius RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK CBS Comenius Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 17SU C1 Onderzoeksnummer : 275758 Datum onderzoek : 8 mei 2014 Datum vaststelling : 9 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/ P.C.B.S. DE KLISTER School: p.c.b.s. De Klister Plaats: Nieuw Buinen BRIN-nummer: 05RC Onderzoeksnummer: 107525 Datum uitvoering

Nadere informatie

DEFINITIEF TRAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. It Skriuwboerd

DEFINITIEF TRAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. It Skriuwboerd DEFINITIEF TRAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ It Skriuwboerd Plaats: Surhuisterveen BRIN-nummer: 12RC Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 28 mei Conceptrapport verzonden op: 17 juni Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Augustinusschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Augustinusschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Augustinusschool Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18AP C1 Onderzoeksnummer : 150904 Datum onderzoek : 29 januari 2013 Datum vaststelling : 8 mei 2013 Pagina

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Onze school werkt intensief aan de kwaliteit van ons onderwijs. Dit doen we door het volgen van nascholing door leerkrachten en begeleiding en coaching van leerkrachten.

Nadere informatie

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. 't Kofschip - Stichting De Lage Landen (NTC-po)

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. 't Kofschip - Stichting De Lage Landen (NTC-po) RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO 't Kofschip - Stichting De Lage Landen (NTC-po) Plaats : Rome BRIN nummer : 28FL C1 Onderzoeksnummer : 281786 Datum onderzoek : 6 februari 2015 Datum vaststelling : 7

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. SBO De Diekmaat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. SBO De Diekmaat RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij SBO De Diekmaat Plaats : Neede BRIN-nummer : 19WC Onderzoeksnummer : 123658 Datum schoolbezoek : 7 november 2011 Rapport vastgesteld te Zwolle op 21 december

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL School : School met de Bijbel Plaats : Gouderak BRIN-nummer : 04PJ Onderzoeksnummer : 93993 Datum schoolbezoek : 16 mei 2007 Datum vaststelling : 28 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de p.c. basisschool Willem De Zwijger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de p.c. basisschool Willem De Zwijger RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de p.c. basisschool Willem De Zwijger Plaats : Leiderdorp BRIN-nummer : 11LF Onderzoeksnummer : 123664 Datum schoolbezoek : 29 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Moderne onderwijskundige concepten

Moderne onderwijskundige concepten Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken onder

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 DE HOLTHUIZEN School: De Holthuizen Plaats: Haaksbergen BRIN-nummer: 12YQ Onderzoeksnummer: 103463 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kerncijfers uit de periode 2009-2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 9 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Klipper

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Klipper RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Klipper Plaats : Hoorn Nh BRIN-nummer : 23PY Onderzoeksnummer : 122600 Datum schoolbezoek : 16 juni 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op: 1 september

Nadere informatie

2 De school werkt in voldoende mate gericht aan de verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs.

2 De school werkt in voldoende mate gericht aan de verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs. Op 22 april 2004 heeft de Inspectie van het Onderwijs Basisschool Het Anker bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze waarop

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014 Contactgegevens school Naam St. Jozefschool Straat + huisnummer Walter van Amersfoortstraat 38 Plaats Achterveld Postcode 3791 AR Land Nederland Brinnummer 16VV Telefoon (34)245-1956 E-mailadres info@jozefachterveld.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Op Weg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Op Weg RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool Op Weg Plaats : Ooij BRIN-nummer : 05DP Onderzoeksnummer : 120578 Datum schoolbezoek : 7 december 2010 Rapport vastgesteld te Eindhoven op 2

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Tender

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Tender RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Tender Plaats : Schagen BRIN nummer : 11HX C1 Onderzoeksnummer : 279604 Datum onderzoek : 24 november 2014 Datum vaststelling : 7 januari 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken Plaats : Nieuw-Beijerland BRIN-nummer : 13BG Onderzoeksnummer : 122975 Datum schoolbezoek : 21 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DS. G.H. KERSTENSCHOOL

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DS. G.H. KERSTENSCHOOL DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DS. G.H. KERSTENSCHOOL Plaats : Borsele BRIN-nummer : 07KB Onderzoeksnummer : 119810 Arrangementsnummer : 86068 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. SINT MAARTENSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL" School : r.k.b.s. "Sint Maartenschool" Plaats : Bolsward BRIN-nummer : 16UZ Onderzoeksnummer : 88793 Datum schoolbezoek : 12 december 2006 Datum

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 1-15 Naam school RKBS De Hoeksteen Brinnummer YD Adres Hoofdkanaal OZ 8 E-mail hoeksteen@skodnl Postcode 881CN Website wwwhoeksteen-skodnl Plaats Emmer-Compascuum Directeur A van

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE PRINSES JULIANASCHOOL

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE PRINSES JULIANASCHOOL RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE PRINSES JULIANASCHOOL School : de Prinses Julianaschool Plaats : BRUSSEL - BELGIË BRIN-nummer : 02WF Onderzoeksnummer : 117998 Datum schoolbezoek : 26 januari 2010

Nadere informatie