Algemene voorwaarden Auto Inkoop Rijnmond versie oktober 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Auto Inkoop Rijnmond versie oktober 2013"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN AUTO INKOOP RIJNMOND ARTIKEL 1. DEFINITIES De volgende termen in deze algemene voorwaarden worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven. Auto Inkoop Rijnmond Hierna te noemen Auto Inkoop. Primaire handelsnaam van de auto inkoopactiviteiten van Handelsonderneming Malika, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer / Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten die gesloten worden via een van de Inkoopsites. Aanbieder De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een Voertuig aanbiedt op de site van Auto Inkoop. Verkoper De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een Voertuig heeft aangeboden op de site van Auto Inkoop en welke een bod heeft geaccepteerd. Voertuig Een voertuig, zijnde een personen- of bedrijfsauto, die ter verkoop wordt aangeboden door de Aanbieder. Transactie: Een wederzijdse verbintenis waarbij Auto Inkoop zich verplicht om het Voertuig van Verkoper over te nemen en te betalen. De Verkoper verplicht zich om het Voertuig te leveren aan Auto Inkoop. Taxatie: Het (in)schatten van de waarde van een Voertuig door Auto Inkoop, ten behoeve van een eventuele Transactie. Wederpartij: De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een Voertuig aanbiedt/heeft aangeboden op de Inkoopsite(s) van Auto Inkoop. Inkoopsites: De website van Auto Inkoop Rijnmond of een van de volgende inkoopsites waaronder Auto Inkoop handelt: Auto Inkoop Bleiswijk Auto Inkoop Brielle Auto Inkoop Delft Auto Inkoop Gouda Auto Inkoop Hellevoetsluis Auto Inkoop Hoek van Holland Auto Inkoop Leiden Auto Inkoop Maassluis Auto Inkoop Moordrecht Auto Inkoop Naaldwijk Auto Inkoop Oostvoorne Auto Inkoop Pernis Auto Inkoop Rijswijk Auto Inkoop Rozenburg

2 Auto Inkoop Schiedam Auto Inkoop Spijkenisse Auto Inkoop Vlaardingen Auto Inkoop Zoetermeer ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle taxaties, transacties, bemiddelingen, overeenkomsten en overige verbintenissen welke direct of indirect verband houden met de dienstverlening van Auto Inkoop. 2. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Verkopers wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 3. Een Verkoper ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden eerder van toepassing zijn geweest, wordt geacht ook akkoord te gaan of te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden op latere taxaties, transacties, bemiddelingen, overeenkomsten en overige verbintenissen tussen Auto Inkoop en de Verkoper, welke direct of indirect verband houden met de dienstverlening van Auto Inkoop, ook al is dat niet steeds expliciet (opnieuw) overeengekomen. 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 5. Individuele afwijkende bepalingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, zijn slechts bindend indien deze nadrukkelijk en schriftelijk door partijen zijn overeengekomen. 6. Indien Auto Inkoop niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Auto Inkoop in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. ARTIKEL 3. LEVERING, OVERDRACHT EN BETALING 1. De Transactie komt tot stand indien de Aanbieder een bod van een Auto Inkoop heeft aanvaard. De Aanbieder wordt op dat moment Verkoper. 2. Auto Inkoop is verplicht het Voertuig over te nemen en de via de Inkoopsite overeengekomen koopsom aan Verkoper te betalen, tenzij het Voertuig niet aan de omschrijving voldoet zoals is ingevuld door de Verkoper op het taxatieformulier op de Inkoopsite. 3. Binnen 10 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst dient de overdracht gerealiseerd te zijn. Indien dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, dient Verkoper Auto Inkoop hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Bij niet- levering van de Auto brengt Auto Inkoop 15% van het overeengekomen bedrag als administratiekosten (100 EUR minimum, exclusief omzetbelasting) bij Verkoper in rekening. 4. Auto Inkoop en Verkoper hebben het recht op verlenging van de termijn genoemd in lid 4 van dit artikel, indien door overmacht, voor rekening van de

3 andere partij komende omstandigheden (waaronder begrepen de verplichtingen als genoemd in volgend artikel) of door enige wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden, in redelijkheid niet van Auto Inkoop dan wel Verkoper kan worden gevergd dat de overdracht binnen de betreffende termijn wordt gerealiseerd. 5. Het herroepingsrecht op grond van de Wet Verkoop op Afstand is niet van toepassing, aangezien het hier een verkoop bij opbod betreft. Derhalve is de wettelijke bedenktijd van 7 dagen niet van toepassing. 6. Indien er door de Verkoper na de totstandkoming van de Transactie wordt besloten (na het bevestigen middels het klikken op de "Ik ga akkoord" button in de e- mail met het bod van de Inkoopsite, telefonisch bevestigen of het bevestigen middels een e- mail bericht) om de levering niet te laten plaatsvinden, worden te allen tijde de administratiekosten in rekening gebracht. Gevallen waarin abusievelijk of door andere onduidelijk verklaarbare redenen is overgegaan tot de verkoop worden daar niet van uitgezonderd, gelet op de dubbele bevestiging die ten allen tijde wordt gevraagd alvorens tot definitieve verkoop te kunnen overgaan. 7. Aflevering vindt, tenzij anders wordt afgesproken, plaats door het bezorgen van het Voertuig door de Verkoper bij de Auto Inkoop. Indien afhaling nadrukkelijk is overeengekomen, dan dient de afhaling plaats te vinden op het door de Verkoper aangegeven adres. De aflevering moet plaats vinden binnen 10 dagen na het sluiten van een overeenkomst. 8. Indien er is afgesproken dat het Voertuig door Auto Inkoop bij de Verkoper wordt afgehaald dan is de Verkoper verplicht om de Koper in staat te stellen de Auto binnen het tijdsperk van 10 dagen na het sluiten van de overeenkomst tussen 9 en 21 uur af te kunnen halen. 9. Voor het geval dat de partijen over het tijdstip van het afhalen geen overeenstemming kunnen bereiken, wordt het tijdstip door Auto Inkoop vastgesteld, maar wel binnen het aangegeven tijdsperk en met een termijn van ten minste 24 uur. 10. Alvorens tot betaling over te gaan, heeft Auto Inkoop het recht om te onderzoeken of het Voertuig overeenkomt met de omschrijving van Verkoper en samen met de Verkoper een proefrit te maken. Eventuele schade die ontstaat tijdens de proefrit zijn voor risico van de Verkoper, tenzij deze is veroorzaakt door verkeersovertredingen of onachtzaamheid van een vertegenwoordiger van Auto Inkoop. 11. Indien Auto Inkoop constateert dat er sprake is van tegenstrijdigheid tussen het Voertuig en de omschrijving daarvan van de Verkoper, heeft Auto Inkoop recht op een redelijke vermindering van de prijs of de overeenkomst te ontbinden. 12. Alvorens Auto Inkoop tot betaling over gaat, is Verkoper verplicht aan te tonen dat het chassisnummer en identiteitsplaatje van het Voertuig overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs. Daarnaast heeft Auto Inkoop het recht om het kentekenbewijs te controleren en te onderzoeken of de gegevens overeenstemmen met de tenaamstelling. 13. Auto Inkoop is verplicht de vrijwaring van het Voertuig de regelen en neemt de kosten die hiermee gemoeid zijn voor haar rekening. De termijn die hiervoor staat wordt mondeling overeenkomen, tegelijktijdig met het maken

4 van de afspraak voor het brengen dan wel halen van het Voertuig. De uiterste termijn die hiervoor staat bedraagt 5 dagen na overdacht van het Voertuig. 14. Auto Inkoop en de Verkoper zijn verplicht elkaar een kwitantie van ontvangst te geven. 15. Alle door Auto Inkoop aan Aanbieder en Verkoper opgegeven biedingen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders is vermeld. ARTIKEL 4. OVERMACHT 1. Hoewel Auto Inkoop zich zal inzetten voor een onbelemmerde toegang tot haar Inkoopsites, kan zij geen onbelemmerde toegang garanderen. 2. Auto Inkoop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Auto Inkoop redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Auto Inkoop ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden. 3. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Auto Inkoop geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door brand, stroomstoring, werkstaking of uitsluiting, rellen of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Auto Inkoop gevergd kan worden. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet- toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop Auto Inkoop feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen. 4. In geval van overmacht worden de verplichtingen aan de zijde van Auto Inkoop opgeschort tot nader order. ARTIKEL 5. AANSPRAKELIJKHEID 1. Auto Inkoop accepteert geen enkele aansprakelijkheid anders dan bepaald in deze algemene voorwaarden. 2. Auto Inkoop is, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor de door haar verleende diensten, waaronder maar niet beperkt tot de inhoud en/of juistheid van de door Auto Inkoop verstrekte informatie op de Inkoopsite(s) of anderszins verstrekte informatie. De inhoud van de door Auto Inkoop uitgevoerde opdracht heeft slechts een informatief en indicatief karakter. Auto Inkoop verstrekt ter zake geen enkele garantie. 3. Auto Inkoop is, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de Verkoper, die op enigerlei wijze verband houdt met, dan wel veroorzaakt is door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Auto Inkoop. 4. Auto Inkoop is, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat door of het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie zijdens de wederpartij. 5. Auto Inkoop heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Wederpartij ongedaan te maken, waarbij de Wederpartij haar alle mogelijke medewerking dient te verlenen. 6. De Wederpartij vrijwaart Auto Inkoop tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met een Transactie samenhangen.

5 ARTIKEL 6. PRIVACY 1. De Aanbieder is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Auto Inkoop overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende taxatie, tijdig in de gewenste vorm middels de formulieren op de Inkoopsite(s) ter beschikking te stellen. 2. Auto Inkoop mag het door de Aanbieder opgegeven (e- mail)adres als juist blijven beschouwen totdat haar schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld. Indien het door Auto Inkoop verstrekte advies de Wederpartij niet bereikt doordat het opgegeven (e- mail)adres niet juist blijkt te zijn, blijft de overeenkomst, waaronder het overeengekomen bedrag, geldig. 3. De Aanbieder staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden waarop Auto Inkoop de uitvoering van de overeenkomst heeft gebaseerd. Auto Inkoop aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. 4. De Inkoopsites zijn een onderdeel van Auto Inkoop. Auto Inkoop is de wettelijk verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Auto Inkoop van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Auto Inkoop zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 5. De gegevens van de Aanbieder c.q Verkoper zijn tijdens de taxatie en daarna uitsluitend in te zien door Auto Inkoop en zullen niet openbaar worden gemaakt tijdens het taxatieverzoek. 6. De Wederpartij erkent dat Auto Inkoop gerechtigd is de aan haar verstrekte gegevens ten behoeve van haar eigen activiteiten te gebruiken. 7. Indien de Aanbieder geen nieuwe taxatie wil ontvangen dan kan hij dit telefonisch doorgeven aan de klantenservice. 8. Alle informatie over de gebruikers van de Inkoopsite(s), die zij aan Auto Inkoop ter beschikking stellen, worden vertrouwelijk behandeld. 9. Auto Inkoop behoudt het recht om informatie aan openbare instanties te verschaffen, gebaseerd op een wettelijke of een door een rechterlijke instantie opgelegde verplichting. 10. Enige tijd na het aanmelden van het Voertuig op de Inkoopsite zal de Aanbieder een e- mail ontvangen waarin de gegevens die de Aanbieder heeft doorgegeven aan Auto Inkoop worden bevestigd. Indien hier onjuistheden in vermeld staan of als er aanvullingen gedaan dienen te worden dan kan er telefonisch contact opgenomen worden met de klantenservice van Auto Inkoop. 11. Auto Inkoop maakt gebruik van cookies, teneinde de onderstaande gegevens over een bezoek van haar Inkoopsite(s) te kunnen gebruiken. Auto Inkoop gebruikt deze gegevens om de identiteit van de betrokkene te kunnen vaststellen en om een volgend bezoek aan haar Inkoopsite (s) te vergemakkelijken. Voorts gebruikt Auto Inkoop cookies om de doeltreffendheid van haar Inkoopsite (s) en de reclameactiviteiten op de website te onderzoeken. Indien de Inkoopsite (s) wordt/worden bezocht, worden de onderstaande gegevens vastgelegd in een cookie. Indien dit door de betrokkene niet wordt gewenst, kan het gebruik van cookies verhinderd worden door de browserinstellingen aan te passen. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de Inkoopsite (s) van Auto Inkoop wordt verminderd, dan wel dat de Inkoopsite (s) van Auto Inkoop geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt. De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie:

6 1) uw IP- adres indien noodzakelijk; 2) sessienummer en 3) een klantnummer indien noodzakelijk. ARTIKEL 7. GESCHILLEN 1. Op de algemene voorwaarden en de via de Inkoopsite(s) gesloten overeenkomst, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden of een via de Inkoopsite(s) gesloten overeenkomst of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staande, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Auto Inkoop ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gevestigd is. ARTIKEL 8. DRUK- EN TYPEFOUTEN 1. Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld onder voorbehoud van druk- en typefouten en Auto Inkoop aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op en geldig vanaf 15 februari 2013.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

de door T/VC en opdrachtgever te sluiten overeenkomst met betrekking tot vertaalwerkzaamheden

de door T/VC en opdrachtgever te sluiten overeenkomst met betrekking tot vertaalwerkzaamheden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOLK/VERTAALBUREAU CREMER VOOR VERTAALWERKZAAMHEDEN EN TOLKDIENSTEN gedeponeerd onder nummer 14621939 bij Kamer van Koophandel Limburg te Roermond Definities Opdrachtgever: 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGITAAL COACH DOSSIER 17/3/2013, versie 1.1

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGITAAL COACH DOSSIER 17/3/2013, versie 1.1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGITAAL COACH DOSSIER 17/3/2013, versie 1.1 Het Digitaal Coach Dossier is een online software-applicatie voor coaches. Coaches kunnen hun coachklanten toegang geven tot het Digitaal

Nadere informatie

Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch.

Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Algemene Voorwaarden Artikel 1, definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Producten: alle

Nadere informatie

Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene Voorwaarden itsourbusiness ICT-support 27 februari 2012 itsourbusiness is de handelsnaam van de heer M.R. Visser, een natuurlijke persoon, en staat ingeschreven onder KVK-nummer 30229712 en BTW-nummer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERTAALBUREAU MASURIAVOOR VERTAALWERKZAAMHEDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERTAALBUREAU MASURIAVOOR VERTAALWERKZAAMHEDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERTAALBUREAU MASURIAVOOR VERTAALWERKZAAMHEDEN Definities Vertaler: 1. Vertaalbureau Masuria; Opdrachtgever: 2. de natuurlijke dan wel rechtspersoon die de overeenkomst (van opdracht)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Saddl

Algemene voorwaarden Saddl Algemene voorwaarden Saddl Onder "Saddl" wordt in deze algemene voorwaarden en op de webpagina s www.saddl.nl (hierna te noemen; website ), send.saddl.nl (hierna te noemen; platform) en saddl.freshdesk.com

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Recruitive Molenweg 14 6031 RC Nederweert 06-37555363 Info@recruitive.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN Recruitive Molenweg 14 6031 RC Nederweert 06-37555363 Info@recruitive.nl ALGEMENE VOORWAARDEN Recruitive Molenweg 14 6031 RC Nederweert 06-37555363 Info@recruitive.nl Algemene voorwaarden Recruitive 21 juli 2014 1 / 9 Algemene Voorwaarden Recruitive, gevestigd aan Molenweg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WebTwist Websolutions

Algemene voorwaarden WebTwist Websolutions Algemene voorwaarden WebTwist Websolutions Tot stand gekomen op 10 december 2013. Algemene Voorwaarden WebTwist Websolutions, gevestigd aan Rijssensestraat 64, 7642NL, te Wierden. Definities In deze Algemene

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n I. ALGEMEEN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AKROPOLIS ASSURANTIËN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AKROPOLIS ASSURANTIËN B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AKROPOLIS ASSURANTIËN B.V. Artikel 1: Definities 1.1 Akropolis Assurantiën B.V.: Akropolis Assurantiën B.V. gevestigd te Amsterdam aan de Burg. Venig Meineszlaan 62 1063 BD te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WS Internet Services

Algemene voorwaarden WS Internet Services Algemene voorwaarden WS Internet Services Tot stand gekomen op 5 november 2013. Algemene Voorwaarden WS Internet Services, gevestigd aan Spitsbergen 63, 1339 SK, te Almere, ingeschreven bij de KvK te Almere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET. Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers NGTV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET. Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers NGTV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers NGTV Definities Opdrachtgever Overeenkomst (van opdracht) Samengestelde opdracht Vertaler Vertaling 1) de natuurlijke dan wel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ifresh

Algemene voorwaarden ifresh Algemene voorwaarden ifresh Tot stand gekomen op 10 februari 2014. Algemene Voorwaarden ifresh, gevestigd aan Nautilusweg 43, 3542 AT, te Utrecht. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Bergman & Postma Financieel Advies

Algemene leveringsvoorwaarden Bergman & Postma Financieel Advies Algemene leveringsvoorwaarden Bergman & Postma Financieel Advies Artikel 1: Definities 1.1 Bergman & Postma Financieel Advies: V.o.f. Bergman & Postma Financieel Advies gevestigd te Sneek aan de Breewijd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DutchVDI

Algemene voorwaarden DutchVDI Algemene voorwaarden DutchVDI Tot stand gekomen op 2 december 2013. Algemene Voorwaarden DutchVDI, gevestigd aan Kallenkoterallee 159, 8331AD, te Steenwijk, ingeschreven bij de KvK te Zwolle onder nummer

Nadere informatie

Onderhavige algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo Algemene Voorwaarden Voor meer informatie zie: http://www.juridischevoorwaarden.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo Algemene Voorwaarden Voor meer informatie zie: http://www.juridischevoorwaarden. Artikel 1. Definities In deze voorwaarden worden de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. BudgetVertalingOnline

Algemene voorwaarden. BudgetVertalingOnline Algemene voorwaarden BudgetVertalingOnline Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154 Artikel 1. Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden - hierna

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden - versie 18 februari 2012 Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de contractperiode automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste contractperiode, bij

Nadere informatie