Kleine Schoolgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kleine Schoolgids 2015 2016"

Transcriptie

1 Basisschool de Sleye Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal Kleine Schoolgids Basisschool de Sleye Sportparklaan 58 Postbus ZG Heel tel

2 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave blz Voorwoord door de algemeen directeur 3 3. Inleiding van de schoolleiding 3 4. De samenstelling van het team en de groepen 4 5. De organisatie 5 6. Schooltijden 7 7. Afspraken 7 8. Overblijfregeling: Tussenschoolse opvang 1 en Buitenschoolse opvang De Speelark Hoe onze ex-groep 8 leerlingen hun schoolloopbaan vervolgen Jaarverslag schooljaar Prioriteiten in het schooljaar Ondersteunende instanties Jeugdgezondheidszorg (de GGD) Dienstencentrum voor onderwijs en zorg Onderwijsbegeleiding Dyslexieplatform Maasgouw Centrum voor Jeugd en Gezin Bureau Jeugdzorg Inspectie basisonderwijs De klachtenregeling Lijst van gebruikte afkortingen Vakantierooster Rooster van gymlessen in de sporthal Religie 15 2

3 2. VOORWOORD DOOR DE ALGEMEEN DIRECTEUR Beste ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool De Sleyel Bs. De Sleye is één van de vier scholen van de stichting Katholiek Onderwijs Maasdal (SKOM). SKOM wordt gevormd door de volgende basisscholen: De Sleye in Heel, St Medardus in Wessem, De Koningsspil in Thorn en St. Martinus in Beegden. Met deze 4 scholen, de leerkrachten, zo n 600 leerlingen en hun ouders vormt SKOM een relatief kleine maar ook bijzondere stichting. Dit bijzondere zit in de verbondenheid met de vier dorpen die een warme betrokkenheid tussen de mensen in en om de school oplevert. De scholen van SKOM hebben dan ook een belangrijke functie in het dorp en dragen bij aan de leefbaarheid en aan de binding die er in de plaatselijke samenleving is. SKOM en haar scholen zijn ook bijzonder door de keuzes die gemaakt zijn in de organisatie. Hierbij is gekozen voor zoveel mogelijk inzet in rechtstreeks contact met de leerlingen. Samen met uw actieve betrokkenheid bij de school en de stichting zal dat leiden tot krachtige scholen met goede resultaten. In de komende jaren werken de vier scholen samen aan groei van eigenaarschap (voor leerlingen, ouders en leerkrachten). Zo hebben ouders, leerlingen en leerkrachten in samenwerking de visie en visiedoelen voor de komende jaren bepaald. Onder het motto: Samen Krachtig Onderwijs Maken gaan we ons richten op eigenaarschap, ontwikkeling en samenwerking. Met dit gezamenlijke verlangen geven we vorm aan nog betere resultaten voor alle leerlingen. Voor meer informatie zie website SKO Maasdal (strategisch beleidsplan). De schoolgids vormt een handboek met informatie over de school en over het schooljaar U treft informatie aan over de doelen van de school, de behaalde resultaten, hoe de zorg wordt vormgegeven en wat de grenzen van die zorg zijn, over onderwijstijd, geldelijke bijdrage en ga maar door. In de schoolgids worden aanzetten gegeven en wordt regelmatig doorverwezen naar aanvullende informatie op de websites van de school en van SKO Maasdal. Ik wens u, uw kind(eren) en alle medewerkers van SKOM een goed, fijn en succesvol schooljaar toe. Laten we samen krachtig onderwijs maken! Ben van Lieshout (Algemeen directeur SKOM) 3

4 3. INLEIDING VAN DE SCHOOLLEIDING Middels de schoolgids wil de school u informeren over doelstellingen, werkwijzen en over de organisatie van de basisschool van uw kind. De schoolgids is voor u de praktische gids met de noodzakelijke informatie over schoolzaken voor dit schooljaar. U ontvangt de schoolgids aan het begin van het nieuwe schooljaar of op het moment dat een kind van u voor het eerst op onze basisschool wordt ingeschreven. Informatie m.b.t. het leerlingenbeleid voor de SKOM-scholen is te vinden op de website Het onderwijs kent veel afkortingen. Voor uw gemak hebben we als hoofdstuk 15 een lijst van de gebruikte afkortingen en hun betekenis opgenomen. Wij hopen u met deze gids van dienst te zijn. Mede namens het team van de Sleye wens ik u en uw kind(eren) een heel fijn schooljaar toe, Ron van Mierlo, schoolleider de Sleye. 4. DE SAMENSTELLING VAN HET TEAM EN DE GROEPEN Groep/ Leerkracht(en) Werkdagen Contact Overige Taak 1a Heleen Strik Maandag t/m woensdag Fronny Althuisius Donderdag /2b Thea van der Heul Maandag t/m woensdag Silvia Ramakers- Donderdag en bapo Nissen van juf Thea 1/2c Marjo van Ool Maandag, dinsdag en donderdag Fronny Woensdag Althuisius a Carola Hoorens Maandag t/m donderdag Jolanda Cnoops Vrijdag 3b/4a Wim Parren Maandag t/m woensdag en vrijdag Jolanda Cnoops Donderdag 4b/5a Lini Tonnaer Maandag t/m donderdag Rina Bucks Vrijdag 5b/6a Jack Munnecom Maandag t/m woensdag en vrijdag Rina Bucks Donderdag b Bart Backes Maandag t/m donderdag Theo Schreurs Vrijdag a/8a Joelle Orbons Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

5 Jolande Nieskens Woensdag b/8b Inge Verkerk Maandag t/m woensdag en vrijdag Jolande Donderdag Nieskens gymnastiek Paul Cluitmans Woensdag Groepen bovenbouw Rachel Vogels Donderdag Combinatiefunctionaris Sport, groepen middenbouw muziek Theo Schreurs Maandagmiddag 1 x Groepen 1-8 per 14 dagen IB Piet Vos Maandag t/m donderdag Verder ondersteuning in de groep 7 en 8 Marjo van Ool Woensdag Administratie Xandra Jacobs Maandagochtend Ondersteuning Fronny Dinsdag Fonemisch bewustzijn 1-2 Althuisius Schoolleiding Ron van Mierlo Maandagochtend, dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag DE ORGANISATIE 5.1 Het schoolbestuur: SKO-Maasdal (Stichting Kath. Onderwijs Maasdal). Postadres: Postbus 5104, 6097 ZJ, Heel Algemeen directeur: Ben van Lieshout SKO Maasdal kent een toezicht houdend bestuur Contacten verlopen via het bovenstaande postadres 5.2 Directieoverleg Maasdal In het directieoverleg hebben de schoolleiders van de scholen van SKO-Maasdal zitting, te weten dhr. Ron van Mierlo (St. Martinus, Beegden en de Sleye, Heel) en dhr. Ben van Lieshout (de Koningsspil, Thorn en St. Medardus, Wessem). Het directieoverleg wordt voorgezeten door de algemeen directeur. Het bestuur van SKO-Maasdal laat zich adviseren door het directieoverleg. 5.3 Medezeggenschap en medezeggenschapsraad (MR) Elke school heeft een medezeggenschapsraad. Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij de formulering van nieuw beleid op schoolniveau en bij de controle op de uitvoering van eerder vastgesteld beleid op schoolniveau. Zij hebben via dit kanaal inspraak. Momenteel hebben in de medezeggenschapsraad van de Sleye de onderstaande personen zitting: Dhr. Bart Receveur Oudergeleding Dhr. Ron Louw Oudergeleding (0475) Dhr. Jack Munnecom Personeelsgeleding (0475) Mw. Thea van der Heul personeelsgeleding (0475) Mw. Judith Huijnen Oudergeleding (0475) Mw. Lini Tonnaer Personeelsgeleding (0465)

6 5.4 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) De wet medezeggenschap op scholen regelt dat er een GMR dient te zijn als het bevoegd gezag meer dan één school telt. Vanuit elke medezeggenschapsraad is dan minimaal één lid afgevaardigd. De leden worden gekozen door de MR. Evenals bij de MR zit altijd een gelijk aantal ouders en personeelsleden in de raad. Het GMR-reglement ligt voor u ter inzage op school en is tevens gepubliceerd op de website van SKO Maasdal (www.skom.nl). De GMR van SKO-Maasdal bestaat uit 8 leden; namens het personeel van de Sleye heeft Jack Munnecom zitting in de GMR en namens de ouders Ineke van der Stoel. Een totaal overzicht: Voorzitter: Ineke van der Stoel (ouder Heel) Secretaris: Linda Cretskens (pers. Beegden) Penningmeester: René Smeets (pers. Thorn) Leden: Jack Munnecom (pers. Heel) Jantine van der Ham (pers. Wessem) Chantal Jeuriens -Vanneer (ouder Beegden) Nathalie Dehing (ouder Thorn) Lizette Egas (ouder Wessem) 5.5 De ouderraad De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging. In principe zijn alle ouders/verzorgers van kinderen die onze basisschool bezoeken lid van de oudervereniging. Het doel van de oudervereniging is om de samenwerking tussen ouders/verzorgers en het team van leraren van de school te bevorderen. De leden van de ouderraad hebben allemaal specifieke taken in de diverse werkgroepen. In dit schooljaar hebben de onderstaande ouders zitting in de ouderraad: Mw. Diana Wolffensperger Rijksweg 19 Mw. Isabella van Buuren Thornerweg 3 Mw. Marieke Puts Sportparklaan 13 Mw. Anne Marie van den Hombergh Bernhardstraat 9 Mw. Aritte van Dinter De Horionstraat 4 Mw. Sabine de Jong Sportparklaan 11 Mw. Susan Engelen Broekbeemden 20 penningmeester Mw. Vivianne Lauxen Broekbeemden 77 secretaris Mw. Kim van de Heuvel Pannenhof 4 Mw. Maartje Janssen-Lieshout Rozenberglaan 2 Mw. Monique Beurskens Delhoofenstraat 5 voorzitter Mw. Lana Elsey Broekbeemden De leerlingenraad De leerlingenraad bestaat uit afgevaardigden uit elk van de groepen 4 tot en met 8. De raad vergadert zes keer per schooljaar onder voorzitterschap van de schoolleider. Deze vergaderingen zijn onder schooltijd van uur. (data zijn: 17-09, 19-11, 21-01, 17-03, en 14-07) Deze raad adviseert schoolleiding en team over alle zaken die leerlingen bezig houden. Dit jaar vindt de verkiezing van de nieuwe leerlingenraad plaats in week 37. De verkiezing vindt per groep plaats. 6

7 6. SCHOOLTIJDEN Groep 1 en 2: maandag, dinsdag, donderdag u u. woensdag u. vrijdag vrij van school Groep 3 t/m 8 maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag u en u. woensdag u. Belsignaal: Nadat het eerste belsignaal -5 minuten vóór schooltijd- heeft geklonken, mogen de kinderen rustig binnengaan; om half negen en om één uur beginnen dan de lessen. 7. AFSPRAKEN: 7.1. Melden van afwezigheid en aanvragen van verlof Om onnodig schoolverzuim te voorkomen vragen we u om slechts bij uiterste noodzaak onder schooltijd een afspraak te maken met de huisarts, ortho of een specialist. Indien het toch noodzakelijk is dat u met uw kind onder schooltijd naar een arts gaat, richt u zich daartoe tijdig bijv. via mail tot de schoolleider en tegelijkertijd tot de leraar van de dag. Hiervoor is geen verlofformulier nodig. In het geval het nodig is -buiten de vastgestelde schoolvakanties- vrij van school te vragen, dan vult u daartoe het verlofaanvraagformulier in en biedt dat vervolgens aan de schoolleiding aan. (www.desleye.nl onder informatie vervolgens op verlofregeling klikken, uitprinten en invullen). Volgens de leerplichtwet mag de schoolleiding een leerling alleen vrij van school verlenen, indien daarvoor een zeer belangrijke reden is, zoals bijvoorbeeld bij een uitvaart, huwelijk of jubileum. Hiervan dient een kopie-bewijsstuk overlegd te worden. Als uw kind wegens ziekte de school niet kan bezoeken, ontvangen wij daarvan graag bericht vóór schooltijd. Als uw kind weer beter is hadden we hiervan graag een melding ontvangen Ziek tijdens schooltijd Als uw kind tijdens schooltijd ziek wordt en daardoor de lessen niet meer kan bijwonen, neemt de school altijd contact op met u om uw kind aan school op te halen. We laten onder schooltijd een leerling nooit alleen naar huis gaan Drinken en eten op school Op de Sleye geldt de afspraak dat alleen de kleuters voor de morgenpauze een pakje drinken mee mogen nemen; andere leerlingen drinken eventueel een gezonde dorstlesser uit een hervulbaar flesje. Met deze regel willen we tegemoet komen aan de wens afval te beperken. Wat het eten van een tussendoortje betreft: dit willen we graag beperkt zien tot iets verstandigs. 7.4 Trakteren op school bij verjaardagen Op de Sleye wordt bij verjaardagen niet getrakteerd. De leraren zien genoeg mogelijkheden uw kind bij zijn/haar feest op een andere manier in het zonnetje te zetten. Als de groepsleraar zelf jarig is, organiseert deze rond de verjaardag een klassenfeest. De leraren stellen het op prijs, als de kinderen bij gelegenheid van hun verjaardag een zelf gemaakte attentie aanbieden. 7

8 7.5 Schrijfonderwijs en schrijfmateriaal. De kinderen krijgen begin schooljaar in groep 3 een etui, potlood en gum waardoor het niet nodig is eigen materiaal mee te nemen. Op onze school wordt vanaf mei in groep 3 met een vulpen geschreven. De eerste vulpen krijgt uw kind (in groep 3) gratis. Naderhand kunnen altijd nog vulpennen op school gekocht worden; een vulpen kost op school 5,00. Verder kan de ergotherapeut of de leerkracht adviseren om de vulpen te vervangen door een voor de leerling passend schrijfmateriaal. De navullingen van deze schrijfmaterialen kosten ook 5 euro. 7.6 Tafelgesprekjes en inloopmomenten in de kleutergroepen De rapporten gaan mee op 27 november en 8 april. Het laatste rapport gaat mee voor de grote vakantie. (groep 8 op de laatste schooldag) De tafelgesprekjes voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 staan gepland in de week van 30 november en de week van 11 april voor de groepen 3 t/m 7. De data betreffende gesprekjes met de ouders van de kleuters zijn vastgesteld op 2 en 3 februari 2016 en juni De gesprekken rondom de adviesgesprekken VO in groep 8 worden separaat met de ouders besproken en vastgelegd. Tijdens deze gesprekken gaat het om de ontwikkeling van uw kind. In het nieuwe schooljaar organiseren de kleuterjuffen enkele keren een inloop-moment. Voor alle kinderen van groep 1 en 2 op woensdag 11 november. Voor de startende kinderen (alleen groep 1a) op woensdag 25 mei om 11 uur. (voor kinderen die zijn ingestroomd na 01-12, kinderen die eerder zijn ingestroomd zijn dan vrij vanaf uur) U bent dan als ouder/verzorger welkom in de klas van uw kleuter om zijn/haar werkjes te bewonderen. Het is dan uitdrukkelijk niet de bedoeling de juf te bevragen over de ontwikkeling van uw zoon of dochter. U krijgt daarvoor tijdig een uitnodiging. 7.7 Spelen op het veldje aan de Doormanweg Het speelveldje dat aan het schoolplein van de Sleye grenst, biedt extra speelmogelijkheid. Echter, vóór schooltijd zijn de ouders/verzorgers verantwoordelijk tot de tweede bel van 8.30 of uur. Ook ná schooltijd zijn de ouders/verzorgers verantwoordelijk. Dit houdt in dat de school dan geen toezicht houdt. Bij buitenspel onder schooltijd ( s morgens en s middags) is de school verantwoordelijk en is er wel toezicht. Uiteraard wordt alleen bij droog weer gebruik gemaakt van het grasveld. 7.8 Gymnastiekonderwijs Voor het gymnastiekonderwijs in de sporthal dienen de kinderen sportkleding (bijv. T-shirt en korte broek) en schone gymschoenen mee te nemen; dit alles graag in een stevige draagtas/rugzak. De jongens en meisjes van de groepen 7 en 8 zijn bij het omkleden gescheiden. We vragen er op toe te zien dat de leerlingen geen deodorant-spray mee naar school nemen, wel graag een handdoek. M.b.t. deodorant-spray: we hebben meer en meer te maken met kinderen en leraren die last hebben van hun ademhaling als zij in een kleedkamer zijn waar gesprayd wordt. Gymschoenen die buiten gedragen zijn kunnen niet in de sporthal worden toegestaan; dit i.v.m. voethygiëne en behoud van de zaalvloer. Ballet- en turnschoentjes zijn niet geschikt voor onze gymlessen. De tas met gymkleding wordt na elke les mee naar huis genomen en pas de volgende zaalles weer mee naar school gebracht. Voor de groepen l en 2 zijn gymschoenen niet noodzakelijk. Gedurende het schooljaar wordt de groep 1-2 leerlingen tijdens schooluren een danslessencyclus aangeboden door Vera Deckers. Het rooster voor sporthalgebruik treft u op de laatste pagina van deze gids aan. 7.9 Veilig naar school Het is belangrijk dat onze kinderen veilig op school komen. Daar kunnen ouders, verzorgers, opa s, oma s en natuurlijk de leerlingen- samen aan bijdragen. In het brigadierrooster worden zoveel als nodig leerlingen opgenomen om het vol te maken. Dit omdat er een tekort is aan volwassen brigadiers. 8

9 We proberen dagelijks brigadiers bij het zebrapad op de Heerbaan ter hoogte van de Julianastraat te regelen van: o uur uur o uur uur o op woensdagmiddag van uur 7.10 Mobieltjes Leerlingen nemen geen mobieltje mee naar school; het meenemen van gsm s naar school leverde in toenemende mate overlast op en werd een bron van conflicten tussen leerlingen. Het kan voorkomen dat een leerling om dringende reden zijn ouders moet kunnen bellen. Deze mag dan gebruik maken van de schooltelefoon. Wanneer ouders/verzorgers vanwege een dringende reden hun kind een boodschap moeten doorgeven, vragen wij hen contact op te nemen met de school. De school zorgt er dan voor dat het betreffende kind zijn ouders/verzorgers kan bellen School en ouderbijdrage Basisschool de Sleye kent geen ouderbijdrage t.b.v. het verzorgen van het onderwijs. Voor de financiering van enkele speciale schoolactiviteiten, met name de schoolreis en de schoolverlatersdagen (in groep 8), vraagt de school aan de ouders deel te nemen in de kosten. Deze bijdrage is niet verplicht; wanneer ouders te kennen geven niet bij te dragen in de kosten, neemt/nemen hun kind(eren) niet deel aan de betreffende activiteit. De ouderraad van de Sleye vraagt jaarlijks om een bijdrage om daarmee een aantal andere speciale activiteiten, zoals sinterklaas, carnaval mee te bekostigen. Ook deze bijdrage is niet verplicht; wanneer ouders te kennen geven niet bij te dragen in de kosten wordt/worden de leerling(en) niet uitgesloten van deelname aan de betreffende activiteit(en) Oortjes/headset Alle kinderen van groep 4 t/m 8 hebben of ontvangen eenmalig een set oortjes uitgereikt. Deze kunnen ze gebruiken tijdens werkzaamheden aan de computer. Ze zitten ook in een handige pouche. Als deze versleten is krijgen kinderen van school een nieuwe. Ook alle nieuwe kinderen van groep 4 ontvangen de oortjes. Als kinderen van groep 8 van school gaan mogen ze de oortjes meenemen. (de pouche niet). Worden de oortjes stukgemaakt of zijn anders niet meer bruikbaar dient daarvoor een bijdrage van 5 euro betaald te worden works Als een leerling op onze school start wordt er eenmalig een account aangemaakt in works. Hierover ontvangen ouders nieuwe leerlingen een aanmeldbrief van school. Als er daarna wijzigingen zijn in dit account dient u dit zelf te wijzigen en bij te houden. Ter info is het wel zinvol dit separaat ook aan school te melden. 8. OVERBLIJFREGELING Er zijn twee mogelijkheden om uw kinderen te laten overblijven, namelijk: Tussenschoolse opvang op de Sleye Tussenschoolse opvang bij De Speelark 8.1 Tussenschoolse opvang de Sleye Bij Stichting TSO de Sleye kunnen de kinderen van tot uur overblijven. Overblijven is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in een tweetal lokalen van school én voor de kleuters in een kleuterlokaal. Als u uw kind incidenteel wilt laten overblijven, kunt u tussen 7.30 en 8.00 uur contact opnemen met Patricia Knapen tel en bij geen gehoor (eventueel met Rob of Karin Bongers ). Zij zorgen voor de afhandeling. Op de website van school kunt u het inschrijfformulier en het beleid aangaande TSO downloaden; gelieve het inschrijfformulier aan het begin van het schooljaar in te vullen en mee te geven bij de eerstvolgende keer dat uw kind moet overblijven. 9

10 8.2 Tussenschoolse opvang bij De Speelark Behalve op school is er voor de schoolkinderen ook tussenschoolse opvang bij De Speelark mogelijk. De Speelark is ook gevestigd in de brede school en is onderdeel van kinderdagverblijf Robbedoes. Voor meer informatie kunt U contact opnemen met BSO De Speelark, tel: Als school stimuleren we het eten van gezonde voeding. Dit willen we dan ook graag zien in de tussendoortjes en de lunchpakketten die kinderen mee naar school nemen. 9. BUITENSCHOOLSE OPVANG DE SPEELARK De Speelark is gevestigd in de brede school. Ze biedt het hele jaar door voor-, tussen- en naschoolse opvang aan voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De Speelark is het gehele jaar geopend van maandag tot en met vrijdag van uur tot uur, op woensdag van tot uur. Op nationale feestdagen is De Speelark gesloten. Ook tijdens schoolvakanties is er opvang! Voor meer informatie: HOE ONZE EX-GROEP 8 LEERLINGEN HUN ONDERWIJSLOOPBAAN VERVOLGEN Voordat de kinderen van groep 8 de school verlaten is er goed nagedacht over welke vorm van vervolgonderwijs het beste bij hen past. De leraren van de bovenbouw baseren hun schooladvies hierover op bijna 8 jaren onderwijs. In december krijgen de kinderen en hun ouders een voorlopig advies van de school. Een definitief advies wordt einde februari gegeven, vóórdat de uitslag van de eindtoets bekend is. Dit schooljaar scoorde onze school met 536,4 op het niveau dat van een school als de onze op basis van onze leerlingen-populatie mag worden verwacht. Van de 44 schoolverlaters van groep 8 gaan: 29,5 % (= 13) leerlingen naar de VWO-brugklas 27 % (= 12) leerlingen naar de HAVO-brugklas 23 % (= 10) leerlingen naar de brugklas Mavo, VMBO-theoretisch en gemengd 7 % (= 7) leerlingen naar de brugklas VMBO-kader. 4,5 % (= 2) leerlingen naar de brugklas VMBO-basis De leerlingen die in 2014 onze school verlieten, ontwikkelden zich grotendeels zoals we voorzagen in onze adviezen. Het is fijn, dat de meeste oud-leerlingen van de brugklas (en vaak ook nog oudere ex-leerlingen van de Sleye ) terug komen om hun schoolrapport te laten zien. 11. JAARVERSLAG SCHOOLJAAR Basisschool de Sleye maakt zijn maatschappelijke functie waar. Dat betekent op de eerste plaats dat de school zorgt voor goed onderwijs, zo veel als mogelijk afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Goed onderwijs is alleen mogelijk als er een fijne (werk-)sfeer is op school; dat vraagt dat er waardering en respect is tussen en voor alle kinderen en leraren, over en weer. Het vraagt ook dat de samenwerking met de ouders/verzorgers en de andere ketenpartners in orde is. Er zijn diverse zaken ingevoerd om nog meer te werken naar aanleiding van de onderwijsbehoeftes van leerlingen. De school heeft meerdere malen positief in het nieuws gestaan. Gestart met weerbaarheidstrainingen in groep 7 ( door Ton Coolen van Trapezium) die moeten uitlopen in een complete sociaal emotionele ontwikkeling, weerbaarheid en eigenaarschaplijn voor groep 1-8 en alle betrokkenen bij school. Gestart met box 78 en box 123 op het gebied van lezen. Groepsoverstijgende onderwijsvormen. Bijvoorbeeld poëzie, voordrachtslezen, declameren, tutoring. De visie van school is herijkt en hieruit zijn drie kernwoorden geformuleerd. Ontwikkeling, samenwerking en eigenaarschap. De letters SKOM die staan voor stichting katholiek onderwijs Maasdal betekenen ook samen krachtig onderwijs maken. 10

11 12. PRIORITEITEN IN HET SCHOOLJAAR de Sleye wil verder gaan met het zorgen voor goed onderwijs, onderwijs dat meer en meer is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Ze wil bijdragen aan de alzijdige ontwikkeling van haar leerlingen en werkt bovendien opbrengstgericht. Ze is er op uit dat de leerresultaten van de leerlingen gemiddeld boven het landelijk niveau liggen en daarmee op het niveau dat van een school met onze leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Goed onderwijs vraagt daarnaast -en naar ons idee op de eerste plaats- om een fijne leef- en werksfeer op school; voorwaarde daartoe is dat er waardering, vertrouwen en respect is over en weer tussen kinderen onderling, tussen kinderen en leraren, tussen ouders en leraren. Het vraagt ook, dat de samenwerking met de ouderraad, met de medezeggenschapsraad, met de SKOM-organisatie en met de ketenpartners in orde is. Voor schooljaar betekent dit concreet: > het 4-jarige masterplan weerbaarheid, seo en eigenaarschap wordt verder vormgegeven > de herijkte visie wordt handen en voeten gegeven. > verder gaan met de boxinitiatieven, met name in box 78 met een andere opzet van lessen en uitvoering hiervan. > verdieping van de taakstelling mbt begrijpend lezen, hoogbegaafdheid en ICT WEERBAARHEID Zoals, uit het jaarverslag en de prioriteiten blijkt is er veel ruimte gegeven aan het masterplan weerbaarheid, sociaal emotionele ontwikkeling en eigenaarschap. Onze filosofie is namelijk dat deze zaken vanaf groep 1 gefundeerd besproken, uitgevoerd en nageleefd dienen te worden. Om dat te laten slagen is nodig dat op alle niveaus het gedachtengoed nagestreefd wordt. Bij zowel bestuur, directie, leerkrachten, ouders en leerlingen ontstaat er dan een gevoel van eenheid die cruciaal is bij deze filosofie. Afgelopen jaar heeft er o.a. weerbaarheidstrainingen aan groep 7 plaatsgevonden, zijn alle leerkrachten middels twee vergaderingen en twee trainingen geschoold, is er een werkgroep op bovenschools niveau gestart om het proces te begeleiden en voor te bereiden. Zijn de tso-ouders geschoold en zijn er 2 ouderavonden geweest voor ouders van groep 7 leerlingen. Tenslotte heeft ook de directie coaching hierop gehad. Komend jaar willen we deze activiteiten uitbreiden met de train de trainer gedachte voor leerkrachten. En met effectief weerbaarheidstrainingen in groep Verder zal er een ouderavond/ themaavond voor alle ouders plaatsvinden. De jaren erna zullen we de trainingen uitbreiden naar alle groepen. Op den duur zou een gedragen beeld voortvloeiend uit het masterplan moeten leiden tot een goede school waar het veilig toeven is. Dat maakt ingewikkelde protocollen overbodig. Afgelopen jaar hebben we het masterplan voorgelegd ter beoordeling aan de GGD. Zij waardeerden het plan met een vignet: de gezonde school. Dit vignet wordt verleend tot 2018 en zal dan via een audit van de GGD opnieuw verleend kunnen worden. Aan ons te taak om dit vignet te verdienen. Wij als de Sleye gaan ervoor, u als ouder toch ook! 12.2 PASSEND ONDERWIJS Passend onderwijs en de ondersteuningsstructuur in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Midden-Limburg Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. In een nieuw gevormd Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs Midden-Limburg hebben alle schoolbesturen de taak voor alle leerlingen die wonen binnen de regio van dit SWV een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Passend onderwijs is in principe bedoeld voor alle leerlingen op de basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs, maar zoomt in op leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. 11

12 Het SWV Midden-Limburg bestaat uit de schoolbesturen voor regulier en speciaal onderwijs in de gemeenten Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren, Maasgouw en Leudal. Het bestuur van het SWV heeft een ondersteuningsplan vastgesteld. In dit plan beschrijft men het wat en het hoe van het SWV voor de periode Aan elke school of cluster van scholen is een ondersteuningsteam gekoppeld, dat de school adviseert, begeleidt en ondersteunt in het versterken van de kwaliteit van onderwijs en de leerlingondersteuning in het bijzonder. Ze werken daarbij samen met bovengenoemde gemeenten en met organisaties als bijv. het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de Jeugd GezondheidsZorg (JGZ), enz. Extra ondersteuning Voor leerlingen met intensieve en/of specifieke ondersteuningsbehoeften geldt de volgende regeling. Indien de ondersteuningsvraag van een leerling de mogelijkheden van de school waar de leerling wordt aangemeld overstijgt, kan de school samen met ouders en het ondersteuningsteam een deskundigenadvies formuleren. Wanneer het deskundigenadvies een aanvraag voor plaatsing in het speciaal(basis)onderwijs inhoudt, wordt dit deskundigenadvies aan een bovenschools toetsingsorgaan (BTO) aangeboden. Het BTO geeft dan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af, op basis waarvan de leerling kan worden geplaatst in het SBO of het SO. Informatie Voor verdere informatie over het ondersteuningsteam of het BTO kunt u contact opnemen met de intern begeleider van de school. Het bestuursondersteuningsplan van het schoolbestuur staat op de website van Het ondersteuningsplan van het SWV Passend Onderwijs Midden-Limburg staat op de website van het SWV Midden-Limburg: Het adres van het SWV Passend Onderwijs Midden-Limburg is: SWV PO Midden-Limburg Postbus 3043, 6093 ZG Heythuysen Tel ONDERSTEUNENDE INSTANTIES 13.1 JEUGDGEZONDHEIDSZORG GGD De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Noord- en Midden-Limburg heeft als doel het bevorderen, bewaken en beschermen van de gezondheid van jongeren. Elke basisschool heeft een vast JGZ-team. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een jeugdartsassistente en een logopedist. Indien nodig kan het JGZ-team een beroep doen op de gedragswetenschapper van de GGD. U kunt het Jeugd Gezondheidsteam (JGZ-team) bereiken via de vestiging van de GGD te Roermond Vestiging Midden Oranjelaan BA Roermond (secretariaat) U kunt contact opnemen met: dokter Annegien Steinbusch tel assistente Patricia Spijkers logopediste Manon Meuwissen-Kramer, Tel: / Werkdagen zijn: maandag, dinsdag en donderdag verpleegkundige Ceciel Wolfhagen tel

13 Voor het pedagogisch spreekuur een afspraak maken onder via web-site: DIENSTENCENTRUM VOOR ONDERWIJS In de Neerakker 2, 6093 JE Heythuysen Contactpersoon :dhr. Leon Kiggen 13.3 ONDERWIJSBEGELEIDING Opmaat, In de Neerakker 2, 6093 JE Heythuysen DYSLEXIEPLATFORM MAASGOUW: Tel. nr.: Fax: CJG (=Centrum voor Jeugd en Gezin) Maasgouw: Tel.nr.: Website: BUREAU JEUGDZORG: Dagelijks bereikbaar van uur Roermondseweg 12, 6004 AS Weert INSPECTIE BASISONDERWIJS Als u met de inspectie in contact wilt treden kan dat via: of via Voor vragen over onderwijs belt u: Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld neemt u contact op met: meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief). Tot slot: Als u vragen hebt over het onderwijs in het algemeen, kunt u informatie inwinnen via het gratis telefoonnummer Deze informatielijn is op werkdagen open van uur, uitgezonderd in de schoolvakanties. U kunt ook de website bezoeken: Via deze site kunt u uw vragen ook mailen. 14 KLACHTENREGELING In de Wet op het primair onderwijs is bepaald dat elk schoolbestuur een klachtenregeling dient te hebben. De volledige tekst van de klachtenregeling incl. formulier kunt u bekijken op de website: Het schoolbestuur heeft voor speciale vertrouwelijke zaken een overeenkomst gesloten met de GGD. Op de website van de GGD Limburg-Noord (www.ggdlimburgnoord.nl) staat de tekst voor de externe vertrouwenspersoon. Op het moment van een advies of een klacht wordt binnen de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD gekeken wie van de externe vertrouwenspersonen beschikbaar is. De school of de ouders kunnen via het secretariaat Jeugdgezondheidszorg ( ) vragen naar de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon zal dan contact opnemen met de vrager. GGD Limburg Noord, postbus 1150, 5900 BD Venlo. Meldpunt vertrouwensinspecteurs: Betrokkenen bij het onderwijs kunnen bij dit meldpunt terecht met klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld, zoals grove pesterijen. Besloten is om aan deze aandachtspunten toe te voegen: signalen van discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, extremisme etc. Wordt u binnen, of in relatie tot onze school geconfronteerd met dergelijke signalen dan kunt u contact opnemen met een van de vertrouwensinspecteurs. Het meldpunt is telefonisch te bereiken onder nummer: Het schoolbestuur SKO-Maasdal is aangemeld bij de klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs. U kunt uw eventuele klacht indienen bij het secretariaat van de Klachtencommissie voor het katholiek onderwijs t.a.v. de heer Mr. H. Nentjens, Postbus 82324, 2508 ED Den Haag, tel De namen van de leden van de commissie en de modelklachtenregeling kunt u vinden op: Wanneer alles normaal verloopt, kunnen kinderen terecht bij hun eigen leerkracht. Met hem of haar hebben zij een vertrouwensband en kunnen hun plezierige en minder plezierige dingen bij hem of haar kwijt. Toch kan het ook anders gaan. In elke groep maakt de eigen groepsleraar de kinderen duidelijk in welke situaties het verstandig is te gaan praten met de vertrouwenspersoon leerlingen. 13

14 Juf Carola Hoorens is dat voor de leerlingen van groep 1 t/m 6 en juf Jolande Nieskens is dat voor leerlingen van groep 7 en 8. Wanneer een ouder een probleem ervaart dat men niet wil delen met de eigen leerkracht, kan men terecht bij de interne vertrouwenspersonen, meester René Smeets en Jose Curvers van de school in Thorn (568011). Deze leerkrachten bieden een luisterend oor en proberen de ouders te helpen. Ook zijn ze vertrouwenspersonen indien het een probleem van de leerkrachten is. De vertrouwenspersonen werken onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding. De schoolleider ondersteunt en adviseert hem/haar, indien nodig. 15. LIJST VAN AFKORTINGEN AB ambulante begeleiding (vanuit speciaal onderwijs) BaO basisonderwijs CITO centraal instituut voor toetsontwikkeling CvI commissie van indicatiestelling GGD gewestelijke gezondheidsdienst GMR gemeenschappelijke medezeggenschapsraad HP handelingsplan (voor leerlingenzorg) IB inhoudelijk begeleider leerlingenzorg LVS leerlingvolgsysteem Pabo pedagogische academie voor basisonderwijs PCL permanente commissie leerlingenzorg RIAGG regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg SBO school voor speciaal basisonderwijs SWV samenwerkingsverband 16. VAKANTIES EN VRIJE DAGEN Vakanties: Herfstvakantie 26 t/m 30 oktober 2015 Kerstvakantie 21 december 2015 t/m 1 januari 2016 Carnavals/voorjaarsvakantie 8 t/m 12 februari 2016 Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2016 Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2016 Vaste vrije dagen: Pasen Maandag 28 maart 2016 Hemelvaart Valt in meivakantie Pinksteren Maandag 16 mei 2016 Studie/vrije dagen: Leerlingen vrij, leerkrachten studie Maandag 7 september 2015 Maandag 23 november 2015 Maandag 15 februari 2016 Vrijdag 25 maart 2016 Vrijdag 17 juni 2016 Maandag 20 juni 2016 Extra vrije dagen kleuters: Maandag 25 januari 2016 Dinsdag 26 januari 2016 Maandag 1 februari 2016 (ter compensatie vrijdag 5 februari school ivm carnaval) De infoavond voor nieuwe 4-jarigen staat gepland op maandag 30 mei

15 Tijd 17. ROOSTER VAN GYMLESSEN IN DE SPORTHAL: ma wo do vrij vrij b/8b 3a b 3b/4a b/6a 4b/5a a/ 8a a/8a 5b/6a 3b/4a 3a b/8b 6b 4b/5a 18. RELIGIE De katholieke identiteit is de bron van ons dagelijkse doen en laten. Onze omgeving is al eeuwen gevoed door de normen en waarden van het Christendom en katholicisme. Onze jaarkalender (en daarmee ons jaarprogramma) wordt gedomineerd door christelijke feesten en gebeurtenissen. Wij vinden het van groot belang dat leerlingen respect hebben voor levenswijze en levensbeschouwing van anderen. De scholen werken waar mogelijk (faciliterend) samen met de parochie en de kerk. Dit vanuit de opvatting dat het primaat van de geloofsopvoeding bij de ouders ligt. Tot slot: Elk jaar wordt er een groot beroep gedaan op ouders en leerkrachten voor het regelen van allerlei schoolse of buitenschoolse activiteiten. Om een en ander in de juiste proporties te stellen is het van belang, dat er keuzes gemaakt worden; de primaire taak van de school moet daarbij niet uit het oog verloren worden. Dit houdt dan in, dat welbedoelde suggesties niet altijd gehonoreerd kunnen worden. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de school: en via de Sleyebode die regelmatig verschijnt. 15

De Kleine Schoolgids 2015-2016

De Kleine Schoolgids 2015-2016 De Kleine Schoolgids 2015-2016 Basisschool St. Martinus, Leukenstraat 4, 6099AR Beegden Tel; 0475-571312 Pagina 1 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave blz. 2 2. Voorwoord door de algemeen directeur 3 3. Inleiding

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

Beste ouders van de Liduinaschool,

Beste ouders van de Liduinaschool, Beste ouders van de Liduinaschool, Voor u ligt de nieuwe schoolgids (deel B) en jaarkalender in één, waarin u naast de vakanties, de vieringen en andere schoolactiviteiten alles treft wat van belang is

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het Schoolgids 2012-2013 Sint op school 2011 Kerst 2011 Kerst 2011 Carnaval 2011 IJspret 2011 Schoolgids 2012-2013 van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat 14 5335 LL Alem Telefoon:

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden.

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. 1. Algemene gegevens pag. 1 2. Inleiding pag. 2 3. Missie en Visie pag. 3 4. Een katholieke school pag. 4 5. De ontwikkeling van onze school

Nadere informatie

Montessori School Venray

Montessori School Venray Montessori School Venray Sleutelbloem 22 t/m 28 5803 KH Venray Telefoon 0478-51 57 50 Email: info@montessorischoolvenray.nl Website: www.montessorischoolvenray.nl Nawoord... We zijn trots op onze school

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014 2014-2015

Schoolgids 2013-2014 2014-2015 Schoolgids 2013-2014 2014-2015 1 Inhoud OBS Kompas Schoolgids 2013-2014 en 2014-2015 Voorwoord 1 Onze school 2 De organisatie van ons onderwijs 3 School in ontwikkeling 4 Zorg voor de kinderen 5 Resultaten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

schoolgids 2014/2015 sovso-st. jozef

schoolgids 2014/2015 sovso-st. jozef schoolgids 2014/2015 sovso-st. jozef 1 woord vooraf Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de beknopte schoolgids voor het schooljaar 2014-2015. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575

Schoolgids 2015-2016. Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575 Schoolgids 2015-2016 Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575 Inhoudsopgave Nr. Onderwerp Blz. 1. Voorwoord... 1 2. Waar onze school voor staat... 2 Het gebouw... 2 Visie

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

SCHOOL- GIDS 2013-2014 SAMEN BELEVEN!

SCHOOL- GIDS 2013-2014 SAMEN BELEVEN! SAMEN BELEVEN! SCHO OLGIDS 2013-2014 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf blz. 1 Waarom krijgt u de schoolgids? De Onderwijsgids Tabijn Contact met het bestuur Scholen De school blz. 2 Waar wij als school voor staan

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Koningin Julianastraat 6 6611 BR Overasselt T 024-6221454 E directie@zilverbergoverasselt.nl I www.zilverbergoverasselt.nl

Koningin Julianastraat 6 6611 BR Overasselt T 024-6221454 E directie@zilverbergoverasselt.nl I www.zilverbergoverasselt.nl B A S I S S C H O O L D E Z I L V E R B E R G Koningin Julianastraat 6 6611 BR Overasselt T 024-6221454 E directie@zilverbergoverasselt.nl I www.zilverbergoverasselt.nl Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),

Nadere informatie

CLUSTER ITTERVOORT/NEERITTER

CLUSTER ITTERVOORT/NEERITTER Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Onderwijsvernieuwing op BS De Schakel... 4 3. De organisatie van het onderwijs bij ons op school... 8 4. Oudercontacten en het brengen van uw kind... 10 5. Schooltijden

Nadere informatie

Putkamp 2-6049 AK - Herten - 0475-316776 www.destapsteen.nl - info@destapsteen.nl

Putkamp 2-6049 AK - Herten - 0475-316776 www.destapsteen.nl - info@destapsteen.nl V o o r w o o r d Beste ouders, Voor u ligt de uitgave 2012-2013 van de schoolgids van openbare basisschool De Stapsteen. Met deze schoolgids willen wij u informeren over de belangrijkste zaken van onze

Nadere informatie

Ichthusschool 2009-2010. Schoolgids. Ichthusschool

Ichthusschool 2009-2010. Schoolgids. Ichthusschool 2009-2010 Schoolgids Ichthusschool 1 INHOUDSOPGAVE 1. Woord vooraf 1 2. De School 2 3. Waar de school voor staat 3 4. Een stukje geschiedenis 3 5. De organisatie van de school 3 6. Wat leren de kinderen

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Schoolinformatie ABC 2014-2015

Schoolinformatie ABC 2014-2015 Schoolinformatie ABC Onderdeel van de kindcentrumgids 2014-2015 Juli 2014 Beste ouder(s), Dit boekje is aanvullende school informatie op de kindcentrumgids. Het is bedoeld als naslagwerk en kan per schooljaar

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie