Kleine Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kleine Schoolgids 2015 2016"

Transcriptie

1 Basisschool de Sleye Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal Kleine Schoolgids Basisschool de Sleye Sportparklaan 58 Postbus ZG Heel tel

2 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave blz Voorwoord door de algemeen directeur 3 3. Inleiding van de schoolleiding 3 4. De samenstelling van het team en de groepen 4 5. De organisatie 5 6. Schooltijden 7 7. Afspraken 7 8. Overblijfregeling: Tussenschoolse opvang 1 en Buitenschoolse opvang De Speelark Hoe onze ex-groep 8 leerlingen hun schoolloopbaan vervolgen Jaarverslag schooljaar Prioriteiten in het schooljaar Ondersteunende instanties Jeugdgezondheidszorg (de GGD) Dienstencentrum voor onderwijs en zorg Onderwijsbegeleiding Dyslexieplatform Maasgouw Centrum voor Jeugd en Gezin Bureau Jeugdzorg Inspectie basisonderwijs De klachtenregeling Lijst van gebruikte afkortingen Vakantierooster Rooster van gymlessen in de sporthal Religie 15 2

3 2. VOORWOORD DOOR DE ALGEMEEN DIRECTEUR Beste ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool De Sleyel Bs. De Sleye is één van de vier scholen van de stichting Katholiek Onderwijs Maasdal (SKOM). SKOM wordt gevormd door de volgende basisscholen: De Sleye in Heel, St Medardus in Wessem, De Koningsspil in Thorn en St. Martinus in Beegden. Met deze 4 scholen, de leerkrachten, zo n 600 leerlingen en hun ouders vormt SKOM een relatief kleine maar ook bijzondere stichting. Dit bijzondere zit in de verbondenheid met de vier dorpen die een warme betrokkenheid tussen de mensen in en om de school oplevert. De scholen van SKOM hebben dan ook een belangrijke functie in het dorp en dragen bij aan de leefbaarheid en aan de binding die er in de plaatselijke samenleving is. SKOM en haar scholen zijn ook bijzonder door de keuzes die gemaakt zijn in de organisatie. Hierbij is gekozen voor zoveel mogelijk inzet in rechtstreeks contact met de leerlingen. Samen met uw actieve betrokkenheid bij de school en de stichting zal dat leiden tot krachtige scholen met goede resultaten. In de komende jaren werken de vier scholen samen aan groei van eigenaarschap (voor leerlingen, ouders en leerkrachten). Zo hebben ouders, leerlingen en leerkrachten in samenwerking de visie en visiedoelen voor de komende jaren bepaald. Onder het motto: Samen Krachtig Onderwijs Maken gaan we ons richten op eigenaarschap, ontwikkeling en samenwerking. Met dit gezamenlijke verlangen geven we vorm aan nog betere resultaten voor alle leerlingen. Voor meer informatie zie website SKO Maasdal (strategisch beleidsplan). De schoolgids vormt een handboek met informatie over de school en over het schooljaar U treft informatie aan over de doelen van de school, de behaalde resultaten, hoe de zorg wordt vormgegeven en wat de grenzen van die zorg zijn, over onderwijstijd, geldelijke bijdrage en ga maar door. In de schoolgids worden aanzetten gegeven en wordt regelmatig doorverwezen naar aanvullende informatie op de websites van de school en van SKO Maasdal. Ik wens u, uw kind(eren) en alle medewerkers van SKOM een goed, fijn en succesvol schooljaar toe. Laten we samen krachtig onderwijs maken! Ben van Lieshout (Algemeen directeur SKOM) 3

4 3. INLEIDING VAN DE SCHOOLLEIDING Middels de schoolgids wil de school u informeren over doelstellingen, werkwijzen en over de organisatie van de basisschool van uw kind. De schoolgids is voor u de praktische gids met de noodzakelijke informatie over schoolzaken voor dit schooljaar. U ontvangt de schoolgids aan het begin van het nieuwe schooljaar of op het moment dat een kind van u voor het eerst op onze basisschool wordt ingeschreven. Informatie m.b.t. het leerlingenbeleid voor de SKOM-scholen is te vinden op de website Het onderwijs kent veel afkortingen. Voor uw gemak hebben we als hoofdstuk 15 een lijst van de gebruikte afkortingen en hun betekenis opgenomen. Wij hopen u met deze gids van dienst te zijn. Mede namens het team van de Sleye wens ik u en uw kind(eren) een heel fijn schooljaar toe, Ron van Mierlo, schoolleider de Sleye. 4. DE SAMENSTELLING VAN HET TEAM EN DE GROEPEN Groep/ Leerkracht(en) Werkdagen Contact Overige Taak 1a Heleen Strik Maandag t/m woensdag Fronny Althuisius Donderdag /2b Thea van der Heul Maandag t/m woensdag Silvia Ramakers- Donderdag en bapo Nissen van juf Thea 1/2c Marjo van Ool Maandag, dinsdag en donderdag Fronny Woensdag Althuisius a Carola Hoorens Maandag t/m donderdag Jolanda Cnoops Vrijdag 3b/4a Wim Parren Maandag t/m woensdag en vrijdag Jolanda Cnoops Donderdag 4b/5a Lini Tonnaer Maandag t/m donderdag Rina Bucks Vrijdag 5b/6a Jack Munnecom Maandag t/m woensdag en vrijdag Rina Bucks Donderdag b Bart Backes Maandag t/m donderdag Theo Schreurs Vrijdag a/8a Joelle Orbons Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

5 Jolande Nieskens Woensdag b/8b Inge Verkerk Maandag t/m woensdag en vrijdag Jolande Donderdag Nieskens gymnastiek Paul Cluitmans Woensdag Groepen bovenbouw Rachel Vogels Donderdag Combinatiefunctionaris Sport, groepen middenbouw muziek Theo Schreurs Maandagmiddag 1 x Groepen 1-8 per 14 dagen IB Piet Vos Maandag t/m donderdag Verder ondersteuning in de groep 7 en 8 Marjo van Ool Woensdag Administratie Xandra Jacobs Maandagochtend Ondersteuning Fronny Dinsdag Fonemisch bewustzijn 1-2 Althuisius Schoolleiding Ron van Mierlo Maandagochtend, dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag DE ORGANISATIE 5.1 Het schoolbestuur: SKO-Maasdal (Stichting Kath. Onderwijs Maasdal). Postadres: Postbus 5104, 6097 ZJ, Heel Algemeen directeur: Ben van Lieshout SKO Maasdal kent een toezicht houdend bestuur Contacten verlopen via het bovenstaande postadres 5.2 Directieoverleg Maasdal In het directieoverleg hebben de schoolleiders van de scholen van SKO-Maasdal zitting, te weten dhr. Ron van Mierlo (St. Martinus, Beegden en de Sleye, Heel) en dhr. Ben van Lieshout (de Koningsspil, Thorn en St. Medardus, Wessem). Het directieoverleg wordt voorgezeten door de algemeen directeur. Het bestuur van SKO-Maasdal laat zich adviseren door het directieoverleg. 5.3 Medezeggenschap en medezeggenschapsraad (MR) Elke school heeft een medezeggenschapsraad. Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij de formulering van nieuw beleid op schoolniveau en bij de controle op de uitvoering van eerder vastgesteld beleid op schoolniveau. Zij hebben via dit kanaal inspraak. Momenteel hebben in de medezeggenschapsraad van de Sleye de onderstaande personen zitting: Dhr. Bart Receveur Oudergeleding Dhr. Ron Louw Oudergeleding (0475) Dhr. Jack Munnecom Personeelsgeleding (0475) Mw. Thea van der Heul personeelsgeleding (0475) Mw. Judith Huijnen Oudergeleding (0475) Mw. Lini Tonnaer Personeelsgeleding (0465)

6 5.4 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) De wet medezeggenschap op scholen regelt dat er een GMR dient te zijn als het bevoegd gezag meer dan één school telt. Vanuit elke medezeggenschapsraad is dan minimaal één lid afgevaardigd. De leden worden gekozen door de MR. Evenals bij de MR zit altijd een gelijk aantal ouders en personeelsleden in de raad. Het GMR-reglement ligt voor u ter inzage op school en is tevens gepubliceerd op de website van SKO Maasdal (www.skom.nl). De GMR van SKO-Maasdal bestaat uit 8 leden; namens het personeel van de Sleye heeft Jack Munnecom zitting in de GMR en namens de ouders Ineke van der Stoel. Een totaal overzicht: Voorzitter: Ineke van der Stoel (ouder Heel) Secretaris: Linda Cretskens (pers. Beegden) Penningmeester: René Smeets (pers. Thorn) Leden: Jack Munnecom (pers. Heel) Jantine van der Ham (pers. Wessem) Chantal Jeuriens -Vanneer (ouder Beegden) Nathalie Dehing (ouder Thorn) Lizette Egas (ouder Wessem) 5.5 De ouderraad De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging. In principe zijn alle ouders/verzorgers van kinderen die onze basisschool bezoeken lid van de oudervereniging. Het doel van de oudervereniging is om de samenwerking tussen ouders/verzorgers en het team van leraren van de school te bevorderen. De leden van de ouderraad hebben allemaal specifieke taken in de diverse werkgroepen. In dit schooljaar hebben de onderstaande ouders zitting in de ouderraad: Mw. Diana Wolffensperger Rijksweg 19 Mw. Isabella van Buuren Thornerweg 3 Mw. Marieke Puts Sportparklaan 13 Mw. Anne Marie van den Hombergh Bernhardstraat 9 Mw. Aritte van Dinter De Horionstraat 4 Mw. Sabine de Jong Sportparklaan 11 Mw. Susan Engelen Broekbeemden 20 penningmeester Mw. Vivianne Lauxen Broekbeemden 77 secretaris Mw. Kim van de Heuvel Pannenhof 4 Mw. Maartje Janssen-Lieshout Rozenberglaan 2 Mw. Monique Beurskens Delhoofenstraat 5 voorzitter Mw. Lana Elsey Broekbeemden De leerlingenraad De leerlingenraad bestaat uit afgevaardigden uit elk van de groepen 4 tot en met 8. De raad vergadert zes keer per schooljaar onder voorzitterschap van de schoolleider. Deze vergaderingen zijn onder schooltijd van uur. (data zijn: 17-09, 19-11, 21-01, 17-03, en 14-07) Deze raad adviseert schoolleiding en team over alle zaken die leerlingen bezig houden. Dit jaar vindt de verkiezing van de nieuwe leerlingenraad plaats in week 37. De verkiezing vindt per groep plaats. 6

7 6. SCHOOLTIJDEN Groep 1 en 2: maandag, dinsdag, donderdag u u. woensdag u. vrijdag vrij van school Groep 3 t/m 8 maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag u en u. woensdag u. Belsignaal: Nadat het eerste belsignaal -5 minuten vóór schooltijd- heeft geklonken, mogen de kinderen rustig binnengaan; om half negen en om één uur beginnen dan de lessen. 7. AFSPRAKEN: 7.1. Melden van afwezigheid en aanvragen van verlof Om onnodig schoolverzuim te voorkomen vragen we u om slechts bij uiterste noodzaak onder schooltijd een afspraak te maken met de huisarts, ortho of een specialist. Indien het toch noodzakelijk is dat u met uw kind onder schooltijd naar een arts gaat, richt u zich daartoe tijdig bijv. via mail tot de schoolleider en tegelijkertijd tot de leraar van de dag. Hiervoor is geen verlofformulier nodig. In het geval het nodig is -buiten de vastgestelde schoolvakanties- vrij van school te vragen, dan vult u daartoe het verlofaanvraagformulier in en biedt dat vervolgens aan de schoolleiding aan. (www.desleye.nl onder informatie vervolgens op verlofregeling klikken, uitprinten en invullen). Volgens de leerplichtwet mag de schoolleiding een leerling alleen vrij van school verlenen, indien daarvoor een zeer belangrijke reden is, zoals bijvoorbeeld bij een uitvaart, huwelijk of jubileum. Hiervan dient een kopie-bewijsstuk overlegd te worden. Als uw kind wegens ziekte de school niet kan bezoeken, ontvangen wij daarvan graag bericht vóór schooltijd. Als uw kind weer beter is hadden we hiervan graag een melding ontvangen Ziek tijdens schooltijd Als uw kind tijdens schooltijd ziek wordt en daardoor de lessen niet meer kan bijwonen, neemt de school altijd contact op met u om uw kind aan school op te halen. We laten onder schooltijd een leerling nooit alleen naar huis gaan Drinken en eten op school Op de Sleye geldt de afspraak dat alleen de kleuters voor de morgenpauze een pakje drinken mee mogen nemen; andere leerlingen drinken eventueel een gezonde dorstlesser uit een hervulbaar flesje. Met deze regel willen we tegemoet komen aan de wens afval te beperken. Wat het eten van een tussendoortje betreft: dit willen we graag beperkt zien tot iets verstandigs. 7.4 Trakteren op school bij verjaardagen Op de Sleye wordt bij verjaardagen niet getrakteerd. De leraren zien genoeg mogelijkheden uw kind bij zijn/haar feest op een andere manier in het zonnetje te zetten. Als de groepsleraar zelf jarig is, organiseert deze rond de verjaardag een klassenfeest. De leraren stellen het op prijs, als de kinderen bij gelegenheid van hun verjaardag een zelf gemaakte attentie aanbieden. 7

8 7.5 Schrijfonderwijs en schrijfmateriaal. De kinderen krijgen begin schooljaar in groep 3 een etui, potlood en gum waardoor het niet nodig is eigen materiaal mee te nemen. Op onze school wordt vanaf mei in groep 3 met een vulpen geschreven. De eerste vulpen krijgt uw kind (in groep 3) gratis. Naderhand kunnen altijd nog vulpennen op school gekocht worden; een vulpen kost op school 5,00. Verder kan de ergotherapeut of de leerkracht adviseren om de vulpen te vervangen door een voor de leerling passend schrijfmateriaal. De navullingen van deze schrijfmaterialen kosten ook 5 euro. 7.6 Tafelgesprekjes en inloopmomenten in de kleutergroepen De rapporten gaan mee op 27 november en 8 april. Het laatste rapport gaat mee voor de grote vakantie. (groep 8 op de laatste schooldag) De tafelgesprekjes voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 staan gepland in de week van 30 november en de week van 11 april voor de groepen 3 t/m 7. De data betreffende gesprekjes met de ouders van de kleuters zijn vastgesteld op 2 en 3 februari 2016 en juni De gesprekken rondom de adviesgesprekken VO in groep 8 worden separaat met de ouders besproken en vastgelegd. Tijdens deze gesprekken gaat het om de ontwikkeling van uw kind. In het nieuwe schooljaar organiseren de kleuterjuffen enkele keren een inloop-moment. Voor alle kinderen van groep 1 en 2 op woensdag 11 november. Voor de startende kinderen (alleen groep 1a) op woensdag 25 mei om 11 uur. (voor kinderen die zijn ingestroomd na 01-12, kinderen die eerder zijn ingestroomd zijn dan vrij vanaf uur) U bent dan als ouder/verzorger welkom in de klas van uw kleuter om zijn/haar werkjes te bewonderen. Het is dan uitdrukkelijk niet de bedoeling de juf te bevragen over de ontwikkeling van uw zoon of dochter. U krijgt daarvoor tijdig een uitnodiging. 7.7 Spelen op het veldje aan de Doormanweg Het speelveldje dat aan het schoolplein van de Sleye grenst, biedt extra speelmogelijkheid. Echter, vóór schooltijd zijn de ouders/verzorgers verantwoordelijk tot de tweede bel van 8.30 of uur. Ook ná schooltijd zijn de ouders/verzorgers verantwoordelijk. Dit houdt in dat de school dan geen toezicht houdt. Bij buitenspel onder schooltijd ( s morgens en s middags) is de school verantwoordelijk en is er wel toezicht. Uiteraard wordt alleen bij droog weer gebruik gemaakt van het grasveld. 7.8 Gymnastiekonderwijs Voor het gymnastiekonderwijs in de sporthal dienen de kinderen sportkleding (bijv. T-shirt en korte broek) en schone gymschoenen mee te nemen; dit alles graag in een stevige draagtas/rugzak. De jongens en meisjes van de groepen 7 en 8 zijn bij het omkleden gescheiden. We vragen er op toe te zien dat de leerlingen geen deodorant-spray mee naar school nemen, wel graag een handdoek. M.b.t. deodorant-spray: we hebben meer en meer te maken met kinderen en leraren die last hebben van hun ademhaling als zij in een kleedkamer zijn waar gesprayd wordt. Gymschoenen die buiten gedragen zijn kunnen niet in de sporthal worden toegestaan; dit i.v.m. voethygiëne en behoud van de zaalvloer. Ballet- en turnschoentjes zijn niet geschikt voor onze gymlessen. De tas met gymkleding wordt na elke les mee naar huis genomen en pas de volgende zaalles weer mee naar school gebracht. Voor de groepen l en 2 zijn gymschoenen niet noodzakelijk. Gedurende het schooljaar wordt de groep 1-2 leerlingen tijdens schooluren een danslessencyclus aangeboden door Vera Deckers. Het rooster voor sporthalgebruik treft u op de laatste pagina van deze gids aan. 7.9 Veilig naar school Het is belangrijk dat onze kinderen veilig op school komen. Daar kunnen ouders, verzorgers, opa s, oma s en natuurlijk de leerlingen- samen aan bijdragen. In het brigadierrooster worden zoveel als nodig leerlingen opgenomen om het vol te maken. Dit omdat er een tekort is aan volwassen brigadiers. 8

9 We proberen dagelijks brigadiers bij het zebrapad op de Heerbaan ter hoogte van de Julianastraat te regelen van: o uur uur o uur uur o op woensdagmiddag van uur 7.10 Mobieltjes Leerlingen nemen geen mobieltje mee naar school; het meenemen van gsm s naar school leverde in toenemende mate overlast op en werd een bron van conflicten tussen leerlingen. Het kan voorkomen dat een leerling om dringende reden zijn ouders moet kunnen bellen. Deze mag dan gebruik maken van de schooltelefoon. Wanneer ouders/verzorgers vanwege een dringende reden hun kind een boodschap moeten doorgeven, vragen wij hen contact op te nemen met de school. De school zorgt er dan voor dat het betreffende kind zijn ouders/verzorgers kan bellen School en ouderbijdrage Basisschool de Sleye kent geen ouderbijdrage t.b.v. het verzorgen van het onderwijs. Voor de financiering van enkele speciale schoolactiviteiten, met name de schoolreis en de schoolverlatersdagen (in groep 8), vraagt de school aan de ouders deel te nemen in de kosten. Deze bijdrage is niet verplicht; wanneer ouders te kennen geven niet bij te dragen in de kosten, neemt/nemen hun kind(eren) niet deel aan de betreffende activiteit. De ouderraad van de Sleye vraagt jaarlijks om een bijdrage om daarmee een aantal andere speciale activiteiten, zoals sinterklaas, carnaval mee te bekostigen. Ook deze bijdrage is niet verplicht; wanneer ouders te kennen geven niet bij te dragen in de kosten wordt/worden de leerling(en) niet uitgesloten van deelname aan de betreffende activiteit(en) Oortjes/headset Alle kinderen van groep 4 t/m 8 hebben of ontvangen eenmalig een set oortjes uitgereikt. Deze kunnen ze gebruiken tijdens werkzaamheden aan de computer. Ze zitten ook in een handige pouche. Als deze versleten is krijgen kinderen van school een nieuwe. Ook alle nieuwe kinderen van groep 4 ontvangen de oortjes. Als kinderen van groep 8 van school gaan mogen ze de oortjes meenemen. (de pouche niet). Worden de oortjes stukgemaakt of zijn anders niet meer bruikbaar dient daarvoor een bijdrage van 5 euro betaald te worden works Als een leerling op onze school start wordt er eenmalig een account aangemaakt in works. Hierover ontvangen ouders nieuwe leerlingen een aanmeldbrief van school. Als er daarna wijzigingen zijn in dit account dient u dit zelf te wijzigen en bij te houden. Ter info is het wel zinvol dit separaat ook aan school te melden. 8. OVERBLIJFREGELING Er zijn twee mogelijkheden om uw kinderen te laten overblijven, namelijk: Tussenschoolse opvang op de Sleye Tussenschoolse opvang bij De Speelark 8.1 Tussenschoolse opvang de Sleye Bij Stichting TSO de Sleye kunnen de kinderen van tot uur overblijven. Overblijven is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in een tweetal lokalen van school én voor de kleuters in een kleuterlokaal. Als u uw kind incidenteel wilt laten overblijven, kunt u tussen 7.30 en 8.00 uur contact opnemen met Patricia Knapen tel en bij geen gehoor (eventueel met Rob of Karin Bongers ). Zij zorgen voor de afhandeling. Op de website van school kunt u het inschrijfformulier en het beleid aangaande TSO downloaden; gelieve het inschrijfformulier aan het begin van het schooljaar in te vullen en mee te geven bij de eerstvolgende keer dat uw kind moet overblijven. 9

10 8.2 Tussenschoolse opvang bij De Speelark Behalve op school is er voor de schoolkinderen ook tussenschoolse opvang bij De Speelark mogelijk. De Speelark is ook gevestigd in de brede school en is onderdeel van kinderdagverblijf Robbedoes. Voor meer informatie kunt U contact opnemen met BSO De Speelark, tel: Als school stimuleren we het eten van gezonde voeding. Dit willen we dan ook graag zien in de tussendoortjes en de lunchpakketten die kinderen mee naar school nemen. 9. BUITENSCHOOLSE OPVANG DE SPEELARK De Speelark is gevestigd in de brede school. Ze biedt het hele jaar door voor-, tussen- en naschoolse opvang aan voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De Speelark is het gehele jaar geopend van maandag tot en met vrijdag van uur tot uur, op woensdag van tot uur. Op nationale feestdagen is De Speelark gesloten. Ook tijdens schoolvakanties is er opvang! Voor meer informatie: HOE ONZE EX-GROEP 8 LEERLINGEN HUN ONDERWIJSLOOPBAAN VERVOLGEN Voordat de kinderen van groep 8 de school verlaten is er goed nagedacht over welke vorm van vervolgonderwijs het beste bij hen past. De leraren van de bovenbouw baseren hun schooladvies hierover op bijna 8 jaren onderwijs. In december krijgen de kinderen en hun ouders een voorlopig advies van de school. Een definitief advies wordt einde februari gegeven, vóórdat de uitslag van de eindtoets bekend is. Dit schooljaar scoorde onze school met 536,4 op het niveau dat van een school als de onze op basis van onze leerlingen-populatie mag worden verwacht. Van de 44 schoolverlaters van groep 8 gaan: 29,5 % (= 13) leerlingen naar de VWO-brugklas 27 % (= 12) leerlingen naar de HAVO-brugklas 23 % (= 10) leerlingen naar de brugklas Mavo, VMBO-theoretisch en gemengd 7 % (= 7) leerlingen naar de brugklas VMBO-kader. 4,5 % (= 2) leerlingen naar de brugklas VMBO-basis De leerlingen die in 2014 onze school verlieten, ontwikkelden zich grotendeels zoals we voorzagen in onze adviezen. Het is fijn, dat de meeste oud-leerlingen van de brugklas (en vaak ook nog oudere ex-leerlingen van de Sleye ) terug komen om hun schoolrapport te laten zien. 11. JAARVERSLAG SCHOOLJAAR Basisschool de Sleye maakt zijn maatschappelijke functie waar. Dat betekent op de eerste plaats dat de school zorgt voor goed onderwijs, zo veel als mogelijk afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Goed onderwijs is alleen mogelijk als er een fijne (werk-)sfeer is op school; dat vraagt dat er waardering en respect is tussen en voor alle kinderen en leraren, over en weer. Het vraagt ook dat de samenwerking met de ouders/verzorgers en de andere ketenpartners in orde is. Er zijn diverse zaken ingevoerd om nog meer te werken naar aanleiding van de onderwijsbehoeftes van leerlingen. De school heeft meerdere malen positief in het nieuws gestaan. Gestart met weerbaarheidstrainingen in groep 7 ( door Ton Coolen van Trapezium) die moeten uitlopen in een complete sociaal emotionele ontwikkeling, weerbaarheid en eigenaarschaplijn voor groep 1-8 en alle betrokkenen bij school. Gestart met box 78 en box 123 op het gebied van lezen. Groepsoverstijgende onderwijsvormen. Bijvoorbeeld poëzie, voordrachtslezen, declameren, tutoring. De visie van school is herijkt en hieruit zijn drie kernwoorden geformuleerd. Ontwikkeling, samenwerking en eigenaarschap. De letters SKOM die staan voor stichting katholiek onderwijs Maasdal betekenen ook samen krachtig onderwijs maken. 10

11 12. PRIORITEITEN IN HET SCHOOLJAAR de Sleye wil verder gaan met het zorgen voor goed onderwijs, onderwijs dat meer en meer is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Ze wil bijdragen aan de alzijdige ontwikkeling van haar leerlingen en werkt bovendien opbrengstgericht. Ze is er op uit dat de leerresultaten van de leerlingen gemiddeld boven het landelijk niveau liggen en daarmee op het niveau dat van een school met onze leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Goed onderwijs vraagt daarnaast -en naar ons idee op de eerste plaats- om een fijne leef- en werksfeer op school; voorwaarde daartoe is dat er waardering, vertrouwen en respect is over en weer tussen kinderen onderling, tussen kinderen en leraren, tussen ouders en leraren. Het vraagt ook, dat de samenwerking met de ouderraad, met de medezeggenschapsraad, met de SKOM-organisatie en met de ketenpartners in orde is. Voor schooljaar betekent dit concreet: > het 4-jarige masterplan weerbaarheid, seo en eigenaarschap wordt verder vormgegeven > de herijkte visie wordt handen en voeten gegeven. > verder gaan met de boxinitiatieven, met name in box 78 met een andere opzet van lessen en uitvoering hiervan. > verdieping van de taakstelling mbt begrijpend lezen, hoogbegaafdheid en ICT WEERBAARHEID Zoals, uit het jaarverslag en de prioriteiten blijkt is er veel ruimte gegeven aan het masterplan weerbaarheid, sociaal emotionele ontwikkeling en eigenaarschap. Onze filosofie is namelijk dat deze zaken vanaf groep 1 gefundeerd besproken, uitgevoerd en nageleefd dienen te worden. Om dat te laten slagen is nodig dat op alle niveaus het gedachtengoed nagestreefd wordt. Bij zowel bestuur, directie, leerkrachten, ouders en leerlingen ontstaat er dan een gevoel van eenheid die cruciaal is bij deze filosofie. Afgelopen jaar heeft er o.a. weerbaarheidstrainingen aan groep 7 plaatsgevonden, zijn alle leerkrachten middels twee vergaderingen en twee trainingen geschoold, is er een werkgroep op bovenschools niveau gestart om het proces te begeleiden en voor te bereiden. Zijn de tso-ouders geschoold en zijn er 2 ouderavonden geweest voor ouders van groep 7 leerlingen. Tenslotte heeft ook de directie coaching hierop gehad. Komend jaar willen we deze activiteiten uitbreiden met de train de trainer gedachte voor leerkrachten. En met effectief weerbaarheidstrainingen in groep Verder zal er een ouderavond/ themaavond voor alle ouders plaatsvinden. De jaren erna zullen we de trainingen uitbreiden naar alle groepen. Op den duur zou een gedragen beeld voortvloeiend uit het masterplan moeten leiden tot een goede school waar het veilig toeven is. Dat maakt ingewikkelde protocollen overbodig. Afgelopen jaar hebben we het masterplan voorgelegd ter beoordeling aan de GGD. Zij waardeerden het plan met een vignet: de gezonde school. Dit vignet wordt verleend tot 2018 en zal dan via een audit van de GGD opnieuw verleend kunnen worden. Aan ons te taak om dit vignet te verdienen. Wij als de Sleye gaan ervoor, u als ouder toch ook! 12.2 PASSEND ONDERWIJS Passend onderwijs en de ondersteuningsstructuur in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Midden-Limburg Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. In een nieuw gevormd Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs Midden-Limburg hebben alle schoolbesturen de taak voor alle leerlingen die wonen binnen de regio van dit SWV een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Passend onderwijs is in principe bedoeld voor alle leerlingen op de basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs, maar zoomt in op leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. 11

12 Het SWV Midden-Limburg bestaat uit de schoolbesturen voor regulier en speciaal onderwijs in de gemeenten Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren, Maasgouw en Leudal. Het bestuur van het SWV heeft een ondersteuningsplan vastgesteld. In dit plan beschrijft men het wat en het hoe van het SWV voor de periode Aan elke school of cluster van scholen is een ondersteuningsteam gekoppeld, dat de school adviseert, begeleidt en ondersteunt in het versterken van de kwaliteit van onderwijs en de leerlingondersteuning in het bijzonder. Ze werken daarbij samen met bovengenoemde gemeenten en met organisaties als bijv. het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de Jeugd GezondheidsZorg (JGZ), enz. Extra ondersteuning Voor leerlingen met intensieve en/of specifieke ondersteuningsbehoeften geldt de volgende regeling. Indien de ondersteuningsvraag van een leerling de mogelijkheden van de school waar de leerling wordt aangemeld overstijgt, kan de school samen met ouders en het ondersteuningsteam een deskundigenadvies formuleren. Wanneer het deskundigenadvies een aanvraag voor plaatsing in het speciaal(basis)onderwijs inhoudt, wordt dit deskundigenadvies aan een bovenschools toetsingsorgaan (BTO) aangeboden. Het BTO geeft dan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af, op basis waarvan de leerling kan worden geplaatst in het SBO of het SO. Informatie Voor verdere informatie over het ondersteuningsteam of het BTO kunt u contact opnemen met de intern begeleider van de school. Het bestuursondersteuningsplan van het schoolbestuur staat op de website van Het ondersteuningsplan van het SWV Passend Onderwijs Midden-Limburg staat op de website van het SWV Midden-Limburg: Het adres van het SWV Passend Onderwijs Midden-Limburg is: SWV PO Midden-Limburg Postbus 3043, 6093 ZG Heythuysen Tel ONDERSTEUNENDE INSTANTIES 13.1 JEUGDGEZONDHEIDSZORG GGD De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Noord- en Midden-Limburg heeft als doel het bevorderen, bewaken en beschermen van de gezondheid van jongeren. Elke basisschool heeft een vast JGZ-team. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een jeugdartsassistente en een logopedist. Indien nodig kan het JGZ-team een beroep doen op de gedragswetenschapper van de GGD. U kunt het Jeugd Gezondheidsteam (JGZ-team) bereiken via de vestiging van de GGD te Roermond Vestiging Midden Oranjelaan BA Roermond (secretariaat) U kunt contact opnemen met: dokter Annegien Steinbusch tel assistente Patricia Spijkers logopediste Manon Meuwissen-Kramer, Tel: / Werkdagen zijn: maandag, dinsdag en donderdag verpleegkundige Ceciel Wolfhagen tel

13 Voor het pedagogisch spreekuur een afspraak maken onder via web-site: DIENSTENCENTRUM VOOR ONDERWIJS In de Neerakker 2, 6093 JE Heythuysen Contactpersoon :dhr. Leon Kiggen 13.3 ONDERWIJSBEGELEIDING Opmaat, In de Neerakker 2, 6093 JE Heythuysen DYSLEXIEPLATFORM MAASGOUW: Tel. nr.: Fax: CJG (=Centrum voor Jeugd en Gezin) Maasgouw: Tel.nr.: Website: BUREAU JEUGDZORG: Dagelijks bereikbaar van uur Roermondseweg 12, 6004 AS Weert INSPECTIE BASISONDERWIJS Als u met de inspectie in contact wilt treden kan dat via: of via Voor vragen over onderwijs belt u: Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld neemt u contact op met: meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief). Tot slot: Als u vragen hebt over het onderwijs in het algemeen, kunt u informatie inwinnen via het gratis telefoonnummer Deze informatielijn is op werkdagen open van uur, uitgezonderd in de schoolvakanties. U kunt ook de website bezoeken: Via deze site kunt u uw vragen ook mailen. 14 KLACHTENREGELING In de Wet op het primair onderwijs is bepaald dat elk schoolbestuur een klachtenregeling dient te hebben. De volledige tekst van de klachtenregeling incl. formulier kunt u bekijken op de website: Het schoolbestuur heeft voor speciale vertrouwelijke zaken een overeenkomst gesloten met de GGD. Op de website van de GGD Limburg-Noord (www.ggdlimburgnoord.nl) staat de tekst voor de externe vertrouwenspersoon. Op het moment van een advies of een klacht wordt binnen de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD gekeken wie van de externe vertrouwenspersonen beschikbaar is. De school of de ouders kunnen via het secretariaat Jeugdgezondheidszorg ( ) vragen naar de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon zal dan contact opnemen met de vrager. GGD Limburg Noord, postbus 1150, 5900 BD Venlo. Meldpunt vertrouwensinspecteurs: Betrokkenen bij het onderwijs kunnen bij dit meldpunt terecht met klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld, zoals grove pesterijen. Besloten is om aan deze aandachtspunten toe te voegen: signalen van discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, extremisme etc. Wordt u binnen, of in relatie tot onze school geconfronteerd met dergelijke signalen dan kunt u contact opnemen met een van de vertrouwensinspecteurs. Het meldpunt is telefonisch te bereiken onder nummer: Het schoolbestuur SKO-Maasdal is aangemeld bij de klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs. U kunt uw eventuele klacht indienen bij het secretariaat van de Klachtencommissie voor het katholiek onderwijs t.a.v. de heer Mr. H. Nentjens, Postbus 82324, 2508 ED Den Haag, tel De namen van de leden van de commissie en de modelklachtenregeling kunt u vinden op: Wanneer alles normaal verloopt, kunnen kinderen terecht bij hun eigen leerkracht. Met hem of haar hebben zij een vertrouwensband en kunnen hun plezierige en minder plezierige dingen bij hem of haar kwijt. Toch kan het ook anders gaan. In elke groep maakt de eigen groepsleraar de kinderen duidelijk in welke situaties het verstandig is te gaan praten met de vertrouwenspersoon leerlingen. 13

14 Juf Carola Hoorens is dat voor de leerlingen van groep 1 t/m 6 en juf Jolande Nieskens is dat voor leerlingen van groep 7 en 8. Wanneer een ouder een probleem ervaart dat men niet wil delen met de eigen leerkracht, kan men terecht bij de interne vertrouwenspersonen, meester René Smeets en Jose Curvers van de school in Thorn (568011). Deze leerkrachten bieden een luisterend oor en proberen de ouders te helpen. Ook zijn ze vertrouwenspersonen indien het een probleem van de leerkrachten is. De vertrouwenspersonen werken onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding. De schoolleider ondersteunt en adviseert hem/haar, indien nodig. 15. LIJST VAN AFKORTINGEN AB ambulante begeleiding (vanuit speciaal onderwijs) BaO basisonderwijs CITO centraal instituut voor toetsontwikkeling CvI commissie van indicatiestelling GGD gewestelijke gezondheidsdienst GMR gemeenschappelijke medezeggenschapsraad HP handelingsplan (voor leerlingenzorg) IB inhoudelijk begeleider leerlingenzorg LVS leerlingvolgsysteem Pabo pedagogische academie voor basisonderwijs PCL permanente commissie leerlingenzorg RIAGG regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg SBO school voor speciaal basisonderwijs SWV samenwerkingsverband 16. VAKANTIES EN VRIJE DAGEN Vakanties: Herfstvakantie 26 t/m 30 oktober 2015 Kerstvakantie 21 december 2015 t/m 1 januari 2016 Carnavals/voorjaarsvakantie 8 t/m 12 februari 2016 Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2016 Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2016 Vaste vrije dagen: Pasen Maandag 28 maart 2016 Hemelvaart Valt in meivakantie Pinksteren Maandag 16 mei 2016 Studie/vrije dagen: Leerlingen vrij, leerkrachten studie Maandag 7 september 2015 Maandag 23 november 2015 Maandag 15 februari 2016 Vrijdag 25 maart 2016 Vrijdag 17 juni 2016 Maandag 20 juni 2016 Extra vrije dagen kleuters: Maandag 25 januari 2016 Dinsdag 26 januari 2016 Maandag 1 februari 2016 (ter compensatie vrijdag 5 februari school ivm carnaval) De infoavond voor nieuwe 4-jarigen staat gepland op maandag 30 mei

15 Tijd 17. ROOSTER VAN GYMLESSEN IN DE SPORTHAL: ma wo do vrij vrij b/8b 3a b 3b/4a b/6a 4b/5a a/ 8a a/8a 5b/6a 3b/4a 3a b/8b 6b 4b/5a 18. RELIGIE De katholieke identiteit is de bron van ons dagelijkse doen en laten. Onze omgeving is al eeuwen gevoed door de normen en waarden van het Christendom en katholicisme. Onze jaarkalender (en daarmee ons jaarprogramma) wordt gedomineerd door christelijke feesten en gebeurtenissen. Wij vinden het van groot belang dat leerlingen respect hebben voor levenswijze en levensbeschouwing van anderen. De scholen werken waar mogelijk (faciliterend) samen met de parochie en de kerk. Dit vanuit de opvatting dat het primaat van de geloofsopvoeding bij de ouders ligt. Tot slot: Elk jaar wordt er een groot beroep gedaan op ouders en leerkrachten voor het regelen van allerlei schoolse of buitenschoolse activiteiten. Om een en ander in de juiste proporties te stellen is het van belang, dat er keuzes gemaakt worden; de primaire taak van de school moet daarbij niet uit het oog verloren worden. Dit houdt dan in, dat welbedoelde suggesties niet altijd gehonoreerd kunnen worden. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de school: en via de Sleyebode die regelmatig verschijnt. 15

Kleine Schoolgids 2014 2015

Kleine Schoolgids 2014 2015 Basisschool de Sleye Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal Kleine Schoolgids 2014 2015 Basisschool de Sleye Sportparklaan 58 Postbus 5094 6097 ZG Heel tel. 0475-571586 e-mail: r.vanmierlo@desleye.nl www.desleye.nl

Nadere informatie

De Kleine Schoolgids 2015-2016

De Kleine Schoolgids 2015-2016 De Kleine Schoolgids 2015-2016 Basisschool St. Martinus, Leukenstraat 4, 6099AR Beegden Tel; 0475-571312 Pagina 1 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave blz. 2 2. Voorwoord door de algemeen directeur 3 3. Inleiding

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Basisschool de Sleye. Schoolgids Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal

Basisschool de Sleye. Schoolgids Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal Basisschool de Sleye Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal Schoolgids 2017-2018 Basisschool de Sleye Sportparklaan 58 Postbus 5094 6097 ZG Heel tel. 0475-571586 e-mail: directie@desleye.nl www.desleye.nl

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

1. Inleiding. Beste ouders,

1. Inleiding. Beste ouders, 1. Inleiding Beste ouders, Hierbij treft u de bijlage 2015-2016 aan van de schoolgids. In deze bijlage vindt u de specifieke informatie voor dit schooljaar; van schooltijden tot vakantierooster, van groepsverdeling

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

1. School Christelijke Basisschool Kisveld. Bezoekadres: Postadres : Hondelinkweg 2 Postbus 42 7161 HG Neede 7160 AA Neede

1. School Christelijke Basisschool Kisveld. Bezoekadres: Postadres : Hondelinkweg 2 Postbus 42 7161 HG Neede 7160 AA Neede Waarom dit jaarboekje? De schoolgids bestaat uit bestaat uit informatie betreffende de achtergrond van de school, de manier waarop wij werken, de keuzes die wij gemaakt hebben. Deze informatie verandert

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids Jaargids 2016-2017 Dynamica XL locatie Tjotterlaan Jaargids 2016-2017 Expertisecentrum Passend Onderwijs Molenwerf 1C, 1541 WR Koog aan de Zaan Nieuwendamstraat 2A, 1507 JE 1508 BB Zaandam Sportstraat

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Praktisch deel schoolgids

Praktisch deel schoolgids Praktisch deel schoolgids Welemanstraat 23 7622 HB BORNE Tel. 074-2661350 Voorwoord Voor u ligt de praktische informatie voor basisschool Sprankel. Per 1 augustus 2016 zijn de basisscholen De Zonnebloem

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

VAKUREN ROOSTER. BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: 2013-2014 voldoen wij aan de gestelde eisen. Het totaal aantal uren voor de groepen 1 t/m 8

VAKUREN ROOSTER. BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: 2013-2014 voldoen wij aan de gestelde eisen. Het totaal aantal uren voor de groepen 1 t/m 8 BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag woensdagmorgen van 08.45 uur tot 12.00 uur. van 12.45 uur tot 15.00

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

Vanuit onze kant een tip: Geef deze kalender een goede plaats zodat u regelmatig kunt bekijken wat er op het programma van de Speurneus staat.

Vanuit onze kant een tip: Geef deze kalender een goede plaats zodat u regelmatig kunt bekijken wat er op het programma van de Speurneus staat. Beste ouders en verzorgers, Voor u ligt de schoolkalender van het schooljaar 2010 2011. Ook dit jaar hebben wij geprobeerd de kalender zo volledig mogelijk te vullen met activiteiten van de kinderen van

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

1. Inleiding. Beste ouders,

1. Inleiding. Beste ouders, 1. Inleiding Beste ouders, Hierbij treft u de bijlage 2016-2017 aan van de schoolgids. In deze bijlage vindt u de specifieke informatie voor dit schooljaar; van schooltijden tot vakantierooster, van groepsverdeling

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Praktische informatie 2015-2016

Praktische informatie 2015-2016 Praktische informatie 2015-2016 Nijmegen, juli 2015 Beste ouders, verzorgers, Samen met de schoolgids vormt dit boekje een complete informatiebron voor de ouders van De Windroos, locatie Lindenholt. We

Nadere informatie

Augustus 2015 1 2 32 3 4 5 6 7 8 9 33 10 11 12 13 14 15 16 34 17 18 19 20 21 22 23 35 24 Eerste lesdag 25 26 27 28 29 30 36 31 Themaweek pesten

Augustus 2015 1 2 32 3 4 5 6 7 8 9 33 10 11 12 13 14 15 16 34 17 18 19 20 21 22 23 35 24 Eerste lesdag 25 26 27 28 29 30 36 31 Themaweek pesten Augustus 2015 1 2 32 3 4 5 6 7 8 9 33 10 11 12 13 14 15 16 34 17 18 19 20 21 22 23 35 24 Eerste lesdag 25 26 27 28 29 30 36 31 Themaweek pesten September 2015 1 2 MR 3 4 5 6 37 7 Informatieavond Zuid 8

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag maandag, vrijdagochtend dinsdag,woensdag, donderdag

maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag maandag, vrijdagochtend dinsdag,woensdag, donderdag Molenwiek 48 3642 BS Mijdrecht T: 0297 281275 www.obs molenland.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer 0297 281275. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van ons mailadres: info@obs molenland.nl

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

ICBS De Windroos WEEKINFO 06. Belangrijke data: Operajaar. Onderwijs op De Windroos. Galeistraat TJ Zaandam

ICBS De Windroos WEEKINFO 06. Belangrijke data: Operajaar. Onderwijs op De Windroos. Galeistraat TJ Zaandam WEEKINFO 06 ICBS De Windroos Galeistraat 2 1503 TJ Zaandam 075 20 10 129 info@de-windroos.nl Belangrijke data: 17-10-2017 Jaarvergadering OR Beste ouders/verzorgers, In deze info: Aanmelden voor Gras Jaarvergadering

Nadere informatie

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat Locatie Sittard: Kleine Steeg 11 046-451349 sittard@hoefer.nl Locatie Geleen: Dunantstraat 11 046-4745675 geleen@hoefer.nl september 2016 Locatie Sittard: Kleine Steeg 11, 6131KJ Sittard 046-4513149 sittard@hoefer.nl

Nadere informatie

Schooljaar SEPTEMBER Namens Team basisschool Maria Goretti. Beste ouders/ verzorgers, Ma 5 18

Schooljaar SEPTEMBER Namens Team basisschool Maria Goretti. Beste ouders/ verzorgers, Ma 5 18 Beste ouders/ verzorgers, Schooljaar 2016 2017 Dit is de eerste bladzijde van de informatiekalender van basisschool Maria Goretti. Op deze informatiekalender vindt u alle belangrijke data van dit schooljaar.

Nadere informatie

Augustus 2010. ma di wo do vr za zo. 28 29 Start nieuwe schooljaar

Augustus 2010. ma di wo do vr za zo. 28 29 Start nieuwe schooljaar Augustus 200 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 Start nieuwe schooljaar Info 30 3 Infoavond gr. 3 en gr 4 Pastoor Middelkoopschool Meridiaan 54 789 EK Klazienaveen Postadres:

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

1. Inleiding. Beste ouders,

1. Inleiding. Beste ouders, 1. Inleiding Beste ouders, Hierbij treft u de bijlage 2017-2018 aan van de schoolgids. In deze bijlage vindt u de specifieke informatie voor dit schooljaar; van schooltijden tot vakantierooster, van groepsverdeling

Nadere informatie

SEPTEMBER 2015. Schooljaar 2015 2016. Namens Team Basisschool De Violier. Ma 31 Wo 16. Di 1 Do 17. Wo 2 Luizenpluis Vr 18. Do 3 19. Vr 4 20.

SEPTEMBER 2015. Schooljaar 2015 2016. Namens Team Basisschool De Violier. Ma 31 Wo 16. Di 1 Do 17. Wo 2 Luizenpluis Vr 18. Do 3 19. Vr 4 20. Beste ouders / verzorgers, Schooljaar 2015 2016 Dit is de eerste bladzijde van de informatiekalender van basisschool De Violier. Hierin vindt u alle belangrijke data van dit schooljaar. De activiteiten

Nadere informatie

BELANGRIJKE DATUMS. Juli 2010 Bewaren!!!!!!! Groepsindeling schooljaar

BELANGRIJKE DATUMS. Juli 2010 Bewaren!!!!!!! Groepsindeling schooljaar Basisschool Bleijerheide. Juli 2010 Bewaren!!!!!!! BELANGRIJKE DATUMS 21 juli Schoolverlatersavond 22 juli Rapporten 23 juli Vrij groep 1 t/m 8 6 september Eerste schooldag Groepsindeling schooljaar 2010-2011

Nadere informatie

Welkom op AZS Papilio!

Welkom op AZS Papilio! INFORMATIEBOEKJE Welkom op AZS Papilio! In dit boekje vindt u informatie over AZS Papilio in Burgum. Basisschool Papilio staat op het terrein van het AZC. Op onze website www.obs-papilio.nl vindt u meer

Nadere informatie

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem tel: 026-3701183 Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op basisschool

Nadere informatie

Mocht het zo zijn dat op enig moment de kleutergroep te groot wordt dan is er ruimte om een tweede groep te starten.

Mocht het zo zijn dat op enig moment de kleutergroep te groot wordt dan is er ruimte om een tweede groep te starten. Website : www.hietweide.nl e-mail : nieuwsbrief@hietweide.nl Kopij inleveren uiterlijk woensdag bij Jan Buijtenhuijs of zenden aan nieuwsbrief@hietweide.nl 19 juni Nr. 17-35 Agenda 23 juni Swim to play

Nadere informatie

Dringend ouders gezocht voor het documentatiecentrum! Heeft u interesse? Laat het ons weten!

Dringend ouders gezocht voor het documentatiecentrum! Heeft u interesse? Laat het ons weten! Februari 2016 1 Cito groep 3-7 2 3 MR 4 5 Rapport groep 1 en 2 Leerlingenraad 6 7 6 7 t/m 9 Carnaval 8 9 10 11 12 13 14 7 Valentijsdag 15 16 17 18 19 Compensatiedag leerlingen 20 21 8 Voorjaarsvakantie

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

BELANGRIJKE DATUMS. Juni 2007 Bewaren!!!!!!! Groepsindeling schooljaar

BELANGRIJKE DATUMS. Juni 2007 Bewaren!!!!!!! Groepsindeling schooljaar Basisschool Bleijerheide. Juni 2007 Bewaren!!!!!!! BELANGRIJKE DATUMS 27 juni: Schoolverlatersavond 28 juni: Rapporten 29 juni: Huwelijk juffrouw Veronique 29 juni: Vrij groep 1 t/m 8 13 augustus: Eerste

Nadere informatie

Dit jaar aan mij de eer om op het afgelopen schooljaar terug te blikken.

Dit jaar aan mij de eer om op het afgelopen schooljaar terug te blikken. Voorwoord In het kader van de WMS (wet op medezeggenschapsraden) artikel 7 is de MR verplicht om aan het begin van een nieuw schooljaar een jaarverslag te schrijven over het afgelopen schooljaar. Hierin

Nadere informatie

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!!

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!! November 2015 1 45 2 3 4 MR 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 Toneel groep A informatie avond V.O. 18 19 Toneel groep B 20 Rapport groepen 3 t/m 8 Leerlingenraad 21 22 48 23 24 25 26 Toneel groep

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 2014-2015 Fazantenkamp 157-158 3607 CH Maarssen 0346-590848 www.montessorihetmozaiek.nl info@montessorihetmozaiek.nl Maarssen, juli 2014 Beste ouders en verzorgers, Dit is de nieuwe kalender

Nadere informatie

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag dinsdagochtend, donderdag dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, dinsdagmiddag, woensdag

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag dinsdagochtend, donderdag dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, dinsdagmiddag, woensdag bezoekadres: Karekiet 49 3641 ZE Mijdrecht / postadres: Postbus 1108 3640 BC Mijdrecht T: 0297 282202 www.obs trekvogel.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer: 0297 282202 Natuurlijk kunt

Nadere informatie

Spreekuur School Maatschappelijk Werk Bezoek R. van Herpt, Inspecteur van het onderwijs uur Informatie avond alle groepen

Spreekuur School Maatschappelijk Werk Bezoek R. van Herpt, Inspecteur van het onderwijs uur Informatie avond alle groepen Jaargang 25 Nr. 1 Vrije dagen 5 sept. 8 sept. Studiedag alle kinderen Studiedag alle kinderen Bijzondere activiteiten 4 sept. 11 sept. Spreekuur School Maatschappelijk Werk Bezoek R. van Herpt, Inspecteur

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Telefoonnummer van de school: ORGANISATIE VAN DE SCHOOL: Directeur: Gerard Jager Tel:

Telefoonnummer van de school: ORGANISATIE VAN DE SCHOOL: Directeur: Gerard Jager Tel: AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za Zo Extra informatie 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 EERSTE SCHOOLDAG Oudergeleding mr 8.30 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9. Telefoonnummer

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

NB. Excuus voor de late mededeling, maar we gaan er vanuit dat het geen problemen gaat geven. Mocht het wel zo zijn, horen wij het graag.

NB. Excuus voor de late mededeling, maar we gaan er vanuit dat het geen problemen gaat geven. Mocht het wel zo zijn, horen wij het graag. Weekbericht van 17 juli 2017 Opgelet: Vrijdag aanstaande zijn alle kinderen vrij!!! In de afgelopen week heeft het team aangegeven dat het wel heel erg bij onze school past dat alle kinderen tegelijk vakantie

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Sleyebode januari 2016

Sleyebode januari 2016 Basisschool de Sleye Sportparklaan 58, 6097CW Heel. Postbus 5094 6097 ZH Heel Site: www.desleye.nl Tel: 0475-571586 Fax: 0475-572911 Mail: directie@desleye.nl Sleyebode januari 2016 2016 Middels deze Sleyebode

Nadere informatie

Informatiegids AZC-school Oisterwijk Kievitsblekweg SV Oisterwijk tel:

Informatiegids AZC-school Oisterwijk Kievitsblekweg SV Oisterwijk tel: Informatiegids 2015-2016 AZC-school Oisterwijk Kievitsblekweg 4 5062 SV Oisterwijk tel: 013-5234785 http://azc.wpms.opmaat-scholen.nl Beste ouders/verzorgers, In deze gids vindt u informatie over onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4 S e p t e m b e r 2 0 1 6 Aan het begin van het schooljaar plannen we, voor de ouders die daar prijs op stellen, een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan niet de resultaten centraal, maar juist het

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2013

NIEUWSBRIEF Juni 2013 St. Aloysiusschool Boskamp 19 8121CW Olst Tel: 0570-561564 e-mail: aloysius@mijnplein.nl Van Samen Spelen tot Kennis Delen NIEUWSBRIEF Juni 2013 Koningsspelen Door de vele regen konden we niet naar buiten

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/2016

SCHOOLGIDS 2015/2016 SCHOOLGIDS 2015/2016 KOMPASSCHOOL School voor Speciaal Basis Onderwijs Wilhelminalaan 20 1791 AN Den Burg Tel.: 0222-312655 www.kompasschooltexel.nl Deel B jaarboekje 1 Inleiding Voor u ligt het B Deel

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Medezeggenschapsraad KBS De Vijf-er Datum: 27-10-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Samenstelling MR... 2 3. Activiteiten MR... 3 4. Besluitenlijst MR... 4 4. Aandachtpunten

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2015-2016 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep Kleine schoolgids Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013 Boxmeer Gennep Locatie Boxmeer Boxmeer Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer Telefoon 0485-572032 Locatie Gennep Gennep Stiemensweg 40 6591

Nadere informatie

Aanvullende informatie op de schoolgids schooljaar

Aanvullende informatie op de schoolgids schooljaar Aanvullende informatie op de schoolgids schooljaar 2015-2016 Molenwiek 48 3642 BS Mijdrecht - T: 0297-281275 www.obs-molenland.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer 0297-281275 Natuurlijk

Nadere informatie

9 De regeling schooltijden en vakantiedagen

9 De regeling schooltijden en vakantiedagen 9 De regeling schooltijden en vakantiedagen De leerplicht in ons land gaat in bij 5 jaar, te beginnen op de eerste schooldag van de maand waarin het kind 5 jaar wordt. Dit betekent dus dat de leerlingen

Nadere informatie

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn.

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn. KLEUTERGIDS WELKOM Geachte ouder(s)/verzorger(s), Welkom op de OBS de Crayenester. We stellen het op prijs dat u voor onze school heeft gekozen. De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

Continurooster Woensdagmiddag Gelijke dagen Huidig rooster. Niet afschaffen

Continurooster Woensdagmiddag Gelijke dagen Huidig rooster. Niet afschaffen Andere Schooltijden Basisschool De Ontdekking Didam, februari 2014 Beste ouders, Enige tijd geleden heeft u een ouderenquête ingevuld m.b.t. het onderwerp schooltijden. Voorafgaand aan deze raadpleging

Nadere informatie

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus Draaiboek Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus 2015-2016 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Aantallen groepen, aantallen leerlingen per leerjaar en per groep. 3. Plattegronden van BS de Bongerd. 4. Lestijden

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. De meeste kinderen groeien zonder al te grote problemen

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

SCHOOLKALENDER 2014-2015

SCHOOLKALENDER 2014-2015 SCHOOLKALENDER 2014-2015 De schoolgids van basisschool Walburgis staat op onze website. U kunt hier alles opzoeken. Ook liggen er op school een aantal inkijkexemplaren als u niet over een computer beschikt.

Nadere informatie

Schoolgidsbijlage

Schoolgidsbijlage Schoolgidsbijlage 2017-2018 CBS t Kompas Radewijkerweg 48 7791 RH Radewijk 0523 216252 info@kompasradewijk.nl www.kompasradewijk.nl Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u informatie voor het komende

Nadere informatie

Kleutergids. Sint Willibrordusschool

Kleutergids. Sint Willibrordusschool Kleutergids Sint Willibrordusschool 2015-2016 Welkom op de St. Willibrordusschool Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de St. Willibrordusschool. Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open.

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

OVERBLIJFGIDS ouders

OVERBLIJFGIDS ouders OVERBLIJFGIDS ouders Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk is om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang van PCBS De Wegwijzer. Inleiding Uw kind blijft tussen de middag bij

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Passend Onderwijs is goed onderwijs Passend onderwijs in IJmond 1 Het samenwerkingsverband Voor iedere

Nadere informatie