Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van onze school. In deze schoolgids leest u hoe OBS de Wissel haar onderwijs aanbiedt en waarom. Als het ware het presenteren van een visitekaartje van onze school. U kunt ook de website van onze school bezoeken (www.obsdewisselborn.nl) om al een eerste indruk van onze school te krijgen. U kunt er lezen wie wij zijn, waar we voor staan en wat we doen. Daar vindt u o.a. deze schoolgids, het schoolplan en andere informatie over de school, zoals het overblijven, de naschoolse voorziening, de Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad. Als school informeren we u graag over wat er in de groep en in en rond de school gebeurt. De school maakt hiervoor gebruik van een digitaal communicatiemiddel, ISY. Ouders/verzorgers van nu zijn met ISY altijd op tijd op de hoogte van het laatste nieuws. Ook treft u hier foto's aan van activiteiten. Praktische informatie (o.a. vakantiedata, vrije dagen, studiedagen activiteiten) vindt u in onze Kalender , die u schriftelijk wordt aangereikt. Het Groepsdynamisch Onderwijs heeft binnen de Wissel een fundamentele plek verworven. Een onderwijsconcept waar we de volgende jaren op zullen voortborduren. Zo ook het komende schooljaar waar we ons als team verder gaan bezighouden met scholing rondom gedrag om dat vervolgens te implementeren in ons handelen. Het nieuwe schooljaar brengt ons nieuwe uitdagingen en waar we al het goede oude zullen koesteren en behouden en waarin we ons blijven open stellen voor het vernieuwende, waar we elke dag mee geconfronteerd worden. Ik wens onze leerlingen en alle betrokkenen een heel fijn, boeiend, dynamisch, leerzaam, uitdagend schooljaar !! John Busing Directeur 1

3 Inhoudsopgave: 1. Onderwijs...3 a) Onze school 3 b) Visie en missie.. 4 c) Groepsdynamisch Onderwijs en conflicthantering 5 d) Methodieken.8 methodiek kleuters : - aanbod - aanpak methodiek groep 3 t/m 8 - methodes - aanbod: Burgerschap-Verkeer- Techniek-Cultuur - aanpak: klassenmanagement - Full-speed leren overzicht van uren/activiteiten per week e) Praktische informatie groep 1 t/m f) De zorg voor de kinderen..15 De zorg binnen de school In de klas Interne begeleiding Stappenplan; schema Doubleren/kleuterverlenging V-groep (hoogbegaafdheid) Specialismen in school Zorgadviesteam (ZAT) Netwerken/ Instanties Centrum voor Jeugd en Gezing Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg Passend Onderwijs 2. Evaluatie schooljaar Opbrengsten algemeen Eindtoets basisonderwijs Leerlingenstromen 3. Beleidsvoornemens 28 Jaarplan Kwaliteitszorg..30 Klachten en klachtenprocedure Toelating, schorsen en verwijderen Leerplicht (verlofregeling) Verwijsindex Protocollen ( internet, hoofdluis, vermoeden zorgtekort, vervanging zieke leerkrachten, overige protocollen) Informatieplicht ouders Ouderparticipatie Overblijven Voor- en naschoolse opvang Verzekeringen Bijlage: rooster vakanties, studiedagen en vrije dagen schooljaar

4 1. ONDERWIJS a. Onze school De Wissel is een openbare basisschool, die vanaf de start in augustus 1991, een snelle groei heeft doorgemaakt. Momenteel bezoeken ruim 340 kinderen onze school, verdeeld over 14 groepen. Het onderwijs wordt verzorgd in een modern gebouw gelegen aan de Jan van Salmstraat 5a te Born. OBS De Wissel valt onder de Stichting Kindante. Stichting Kindante De Stichting Kindante bestuurt 40 scholen voor basisonderwijs in de gemeenten Beek, Echt- Susteren, Sittard-Geleen, Schinnen, Stein en Maasgouw. Verder ressorteren onder het bestuur 3 SBO scholen en 2 SO scholen (ZMOK en ZMLK). De scholen van stichting Kindante zijn katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder of openbaar op een manier die bij onze tijd past. Binnen de scholen van Kindante staat het kind voorop. Ieder kind is uniek en heeft talenten. Kindante is een onderwijskundige organisatie waar alle talenten in onze scholen kansen krijgen, groot kunnen en mogen worden, waar een ieder ongeacht achtergrond of afkomst zich welkom, gekend en erkend weet in authenticiteit en autonomie. We bieden een omgeving die zich kenmerkt door veiligheid, uitdaging, plezier en transparantie en onderwijs dat boeit en uitdaagt en uit kinderen wil halen wat er in zit. Daar waar het moet en waar het ook kan, bieden we onderwijs op maat. Binnen ons onderwijs wordt het kind in staat gesteld zich te ontwikkelen tot een kansrijke medeburger welke zelfbewust en maatschappelijk betrokken deelneemt aan de samenleving. Leren leren en leren leven is hierbij het motto. We willen niet alleen de kinderen maar ook hun ouders leren kennen omdat ze onze belangrijkste educatieve partners zijn. Binnen het bestuurlijk concept van Kindante is het belangrijk dat iedere school binnen de wijk waarin de school gelegen is, tezamen met ouders vorm geeft aan het eigen schoolprofiel. Naast dat eigen gezicht van iedere school worden binnen Kindante onderwijskundige ontwikkelingen in gang gezet, waaraan alle scholen op een eigen manier en kijkend naar de schoolpopulatie vormgeven. Kindantescholen willen kwaliteitsscholen zijn, waar de kinderen geprikkeld worden zich optimaal te ontwikkelen en nadrukkelijk ook de mogelijkheid krijgen zich veelzijdig en harmonisch te ontwikkelen. Over de bereikte resultaten en de mate waarin we hierin succesvol zijn leggen we intern en extern verantwoording af. Het College van Bestuur van Kindante bestaat uit: drs. Y. Prince en dhr. M. van den Eijnden De voorzitter van de Raad van Toezicht is: mevr. C. Langen Het college van bestuur en het bureau Kindante zijn gehuisvest op onderstaand adres: Arendstraat KT Sittard tel Het postadres is: Stichting Kindante, Postbus 5156, 6130 PD Sittard 3

5 b. Visie en missie Ieder Kind Een Kans OBS de Wissel: Onze Missie, onze visie, onder het motto: Waar gaan we voor? Wij zijn er ervan overtuigd dat je kinderen, ongeacht hun godsdienstige, sociale of culturele achtergrond gezamenlijk op school moet laten opgroeien. Wij willen een ontmoetingsplaats zijn voor kinderen met een verschillende achtergrond. Wij denken dat kinderen juist daardoor leren begrip op te brengen voor andere meningen en het als vanzelfsprekend ervaren, dat er mensen met andere overtuigingen zijn. We beschouwen het hanteren van goede communicatievormen, een respectvolle omgang met elkaar binnen alle geledingen van de school als een absolute voorwaarde om met elkaar te kunnen samenwerken. Niet alleen je eigen mening naar voren willen brengen, maar ook luisteren en respect tonen voor de ander zijn onze normen en waarden, die wij hanteren en onze kinderen willen bijbrengen. Waar staan we voor? Een hart voor kinderen hebben, hetgeen betekent: Dat de kinderen op onze school zich veilig en geborgen voelen. Dat leerkrachten op onze school respect tonen voor alle kinderen en er op toezien dat de kinderen dit onderling ook tonen. Dat kinderen op onze school zichzelf mogen zijn. Dat we op onze school een luisterend oor hebben voor de kinderen. Dat onze kinderen met plezier naar school komen. Boeiend onderwijs aanbieden, hetgeen betekent: Dat we het onderwijsaanbod op onze school afstemmen op de mogelijkheden en behoeften van het individuele kind zowel op cognitief, creatief als sociaal-emotioneel gebied. Dat kinderen op onze school gestimuleerd en getraind worden in het oplossingsgericht denken. Dat we op onze school de belevingswereld van het kind centraal stellen met een knipoog naar de maatschappij. Dat we op onze school werken op basis van de principes van Groepsdynamisch Onderwijs, met dag en/of weektaken om zo de motivatie van de kinderen te bevorderen en afstemming te realiseren. Dat jonge kinderen zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Dit doen we door onze visie en ons onderwijs af te stemmen op hun belevingswereld. Dat we op onze school werken we met behulp van moderne methodes die voldoen aan de gestelde kerndoelen. Dat we op onze school met crea-activiteiten werken, waarin kinderen hun creatieve talenten kunnen ontwikkelen. 4

6 We willen een veilige omgeving voor onze leerlingen en medewerkers creëren, hetgeen betekent Dat we op onze school een veilige omgeving realiseren waarin vertrouwen, respect en plezier in het werk centraal staan. Visie is een ideaalbeeld van de toekomst waarop het leren binnen de school is gericht; zowel het leren van de kinderen als ook het leren van de mensen die in de school werken. We zien onze visie als het fundament onder onze school. Ze geeft vorm en richting aan de toekomst van de organisatie en ze helpt ons om deze toekomst waar te maken. De visie zorgt ervoor, dat we streven naar gezamenlijke doelen en dat daarbij iedereen betrokken is. We vinden het belangrijk om samen de visie uit te dragen. Elk lid van de organisatie is verantwoordelijk voor de verwezenlijking van het gezamenlijke doel. Het schept een band, het geeft een grote kracht. Onze visie is gebaseerd op de principes van Groepsdynamisch Onderwijs(GDO.) Wij vinden een aantal zaken van cruciaal belang in de ontwikkeling van kinderen. Wij willen dat onze kinderen opgroeien tot stevige, zelfstandige en zelfsturende volwassenen, die zich goed kunnen redden in de maatschappij. Om dat doel voor ieder kind te kunnen bereiken, vinden wij het belangrijk om de onrechtvaardigheid van het huidige onderwijssysteem weg te nemen. Ieder kind heeft recht op die gelijke behandeling. Van ieder kind wordt verwacht dat hij/zij zich op een prettige en correcte manier gedraagt. Maar ook ieder kind heeft recht op een uitdagende verwerking van de leerstof, niet alleen het kind dat zich de leerstof snel eigen kan maken, maar juist ook dat kind dat wat meer moeite heeft met leren. Wij geloven dat deze fundamentele gelijkheid kinderen motiveert, inspireert en laat ervaren dat ieder kind er toe doet. Ongeacht je achtergrond, capaciteiten, en kansen. We hebben in onze school een aantal zaken met elkaar afgesproken om deze doelen voor alle kinderen te kunnen realiseren. Dit zijn zaken die betrekking hebben op het correct en prettig met elkaar te kunnen omgaan. Denk daarbij aan het verbeterbord, de sociokring, het sociobord, logboekje, time-outplek etc. Wij noemen deze aanpak: Sociaal Sterke Groep en hanteren hierbij de uitgangspunten van de Effectieve Conflicthantering. c. Groepsdynamisch Onderwijs en Pesten Op de Wissel vinden we het uitermate belangrijk dat de aanpak rondom pesten een preventieve aanpak is. Voorkomen is zoveel beter dan genezen, vinden wij. Daarom hebben wij onze aanpak dan ook schoolbreed op dezelfde manier georganiseerd. We gaan hierbij niet uit van het individuele kind, maar van de kracht van de socialisering van de groep. Een sociaal sterke groep maakt pesten vrijwel onmogelijk. Sinds we met deze aanpak zijn gestart is de hoeveelheid conflicten met 80% verminderd. Dit doen we door de onrechtvaardigheid binnen het hebben van conflicten op te heffen. Voor ieder kind en voor iedere medewerker op de Wissel gelden dezelfde regels, dezelfde normen, en dezelfde manier van straffen en belonen. We gaan op zoek naar patronen in het gedrag van kinderen en proberen deze op een juiste manier te doorbreken. Uiteraard in samenspraak met onze ouders, maar ook met onze externe partners als de TSO en BSO. 5

7 Op de Wissel zijn zeer 3 belangrijke regels die wij hanteren met betrekking tot omgaan met elkaar: 1. We gaan op een prettige manier met elkaar om. 2. We gaan op een correcte manier met elkaar om. 3. Iedereen heeft een actieve rol bij het verbeteren van de omgang met elkaar. Daarnaast is er sprake van afstemming binnen de vormen die we gebruiken om te komen tot een sociaal sterke groep. We willen de groep nadrukkelijk socialiseren, zodat het individuele kind graag bij de groep wil horen en geen noodzaak ziet om te pesten. We gaan op zoek naar patronen in gedrag door middel van het logboek. Het ruziegesprek helpt om via een vaste vorm ruzies snel en concreet op te lossen, het verbeterbord en de gouden doos helpen om de gedragsregels te verbeteren, de conflictjuf om er op toe te zien dat de regels nageleefd worden. Daarnaast versterken wij onze preventieve aanpak door in elke groep, elke week een sociokring te organiseren. Dit gebeurt overal op dezelfde manier en hetzelfde tijdstip. Hierin worden kinderen nadrukkelijk uitgenodigd om de omgang met elkaar te bespreken en te verbeteren. Onderwerpen die aan bod komen, worden gehaald uit de dagelijkse observaties van de leerkracht, de inbreng van de kinderen, maar kunnen ook methode gerelateerd zijn, bv de Soemokaarten. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen genormeerd te blijven volgen, vullen de leerkrachten van de midden- en bovenbouw twee keer per jaar de SCOL in. Voor de kleuter is het leerlingvolgsysteem m.b.t. sociaal-emotionele ontwikkeling opgenomen in de PRAVOO-lijsten. Daarnaast hebben we als school ook afspraken met elkaar gemaakt over de aanpak in de groep. We gaan er met zijn allen van uit dat het kind als persoon centraal staat en onderdeel is van de groep. De groep heeft een belangrijke invloed op de ontwikkeling van kinderen. En juist door deze kracht te gebruiken wordt de ontwikkeling van ieder kind gestimuleerd. In iedere groep werken we dan ook met het basistakenbord, de weektaak op het bord, instructie en verwerking op 3 niveaus, strokes etc. We noemen deze aanpak Full-Speed leren. We zijn er van overtuigd, dat de kern van leren werken op volle snelheid is (Full-speed). Als je van ieder kind vraagt op zijn eigen niveau op volle kracht te werken, is de basis om tot ontwikkeling te komen fundamenteel gelegd. Wij geloven dat door ons onderwijs op deze manier in te richten en op elkaar af te stemmen ieder kind zijn talenten kan en mag ontwikkelen. Ieder kind een kans!! 6

8 Groepsdynamisch Onderwijs obs de Wissel Werken vanuit een heldere visie waarbij rechtvaardigheid voor alle kinderen centraal staat door het realiseren van Kindwaardig onderwijs. Sociaal sterke groep * Conflicthantering: Meldplicht vaste regels en afsprakentime out plek logboek leerlingen lossen conflicten met elkaar op - conflictjuf * Welkom aan de deur, gericht op kind. * Stilte teken * Opstelling in zonnestralen leerkracht op zonneplek * We lopen in de gang en halen elkaar niet in, observatie van leerkrachten op de gang. Onderwijs op maat en hoge opbrengsten Full speed leren *Rekenmethode Wereld in Getallen als leidraad voor onderwijs op maat *Kinderen beginnen meteen met hun rekenwerk bij binnenkomst *Korte, effectieve instructie *Inzet vraagdoos en hulptafel *20 minuten fullspeed werken met time timer *Diamantjes als motivator Regels en afspraken voor iedereen gelijk. De Wissel is een veilige omgeving voor alle kinderen waarbij ieder uniek kind zich kan ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden. Afstemming op onderwijsbehoeften en hulpvraag van leerlingen. 7

9 d. Methodieken Het aanbod (het onderwijs) dat wij verzorgen moet voldoen aan bepaalde wettelijke doelen (de kerndoelen), eisen en voorschriften. De school wordt dan ook regelmatig bezocht door de inspectie om te ontwikkelingen te bekijken en te een controle door te voeren. Het aanbod in groep 1 en 2 Visie op onderwijs aan het jonge kind We werken vanuit de aanpak van het groepsdynamisch onderwijs. Ons onderwijs is gericht op kindwaardig en rechtvaardig onderwijs. We zijn ervan overtuigd dat onderwijs aan kleuters een andere aanpak vraagt dan onderwijs aan kinderen van groep 3-8. Het jonge kind heeft een eigen ontwikkelingsdynamiek met perioden van stilstand en met sprongen. Daarom vinden wij het belangrijk dat er betekenisvol en doelgericht met kleuters wordt gewerkt. Kleuters leren door observeren en imiteren. Tijdens spel kunnen ze gebeurtenissen en feiten naspelen en ervaren. Vanuit hun eigen belevingswereld komen ze steeds een stap verder in hun ontwikkeling. Daarom is het observeren van kleuters is een must, we kunnen het kind hierdoor materialen en werkvormen aanbieden die aansluiten bij de zone van zijn naaste ontwikkeling. Er is een zone van problemen die het kind zelf kan oplossen en een zone waarbij het kind hulp nodig heeft om problemen op te lossen. Het gat tussen deze twee zones wordt de zone van de naaste ontwikkeling genoemd. Door juist hierop in te spelen zorgen we voor een beredeneerd aanbod waarbij het kind centraal staat. Conform de uitgangspunten van kindwaardig en rechtvaardig onderwijs, onderwijs op maat, stemmen we dus af op de onderwijsbehoeften van elk kind. Zo kan elke kleuter op zijn/haar eigen niveau werken, er wordt aandacht geschonken aan de verschillende ontwikkelingsgebieden volgens de kerndoelen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de identiteit van een kleuter. Kennismakingsdagen voor 4-jarigen Als school vinden wij het belangrijk dat kleuters mogen komen kennis maken. Daarom hebben wij kennismakingsdagen. De leerkrachten van groep 1 nemen een aantal weken voordat de leerling vier jaar wordt contact op met de ouders, om een afspraak te maken over de wendagen. De kinderen mogen in de twee weken voordat ze vier worden drie dagdelen (meestal ochtenden) komen kennismaken. De dag na hun vierde verjaardag begint voor de kinderen de eerste schooldag. De vierde verjaardag wordt op de peuterspeelzaal of thuis gevierd. Kinderen die tijdens de zomervakantie 4 jaar worden krijgen een uitnodiging voor de Wisselmiddag (ongeveer twee weken voor einde schooljaar). Voor deze kinderen adviseren we geen wendagen aangezien de groepssamenstelling bij aanvang schooljaar wijzigt. Uiteraard is de uiteindelijke beslissing altijd aan de ouders/verzorgers. Ons aanbod en onze aanpak Onze klassen vormen een uitdagende omgeving. In elke klas zijn hoeken aanwezig waarin het kind uitgedaagd wordt om ontdekkend te leren. We hebben onder andere een bouwhoek waar het ene kind nog experimenterend met de blokken bezig is (bv het stapelen van blokken en het weer omgooien hiervan) en het andere kind al een huis bouwt met een dak. Ditzelfde geldt voor de lees-, taal- en schrijfhoek, het ene kind experimenteert met letters en het andere kind komt al tot het echte schrijven van woordjes. Ook hier heeft de leerkracht een observerende taak en biedt het kind werkjes aan in de zone van de naaste ontwikkeling. 8

10 Deze uitdagende omgeving en het onderwijsaanbod zorgen ervoor dat alle kinderen geïnspireerd en gestimuleerd worden. Dit zie je terug in betekenisvolle activiteiten waaronder thematische spelactiviteiten. Werken rondom thema s We werken in de kleutergroepen rondom gezamenlijk geplande thema s. Het thema staat ongeveer 3 weken centraal. Alle activiteiten in de groep zijn afgestemd op het thema, kringactiviteiten, taal- en rekenlessen, muzieklessen, werklessen maar ook bewegingslessen in de gymzaal. Zo wordt bij het thema Sinterklaas de poppenhoek omgetoverd tot een echt pietenhuis, waar de kleuters cadeautjes inpakken. Hierbij moeten ze zelf het cadeaupapier afmeten (rekenen) en knippen (motoriek). Tijdens de rekenles kan er gerekend worden met echte pepernoten ( waar liggen de meeste/minste pepernoten?, Piet geeft 5 pepernoten, hij eet er 2 op, hoeveel heeft hij er nog over?). en tijdens de taalles wordt er volop gerijmd. Werken met het planbord In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met een planbord. Hierop hangen naast de keuzewerkjes voor de kinderen ook de verplichte (moet)werkjes. Kleuters kunnen gedurende een periode van 2-3 weken zelf plannen wanneer ze deze moetwerkjes gaan doen. Op de andere momenten kiezen ze een werkje. Op het planbord worden keuzewerkjes, moetwerkjes, werkjes voor de hulptafel en pluswerkjes aangeboden. Deze werkjes zijn afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften van elk kind en sluiten aan bij de kerndoelen. Ook het gekozen thema komt hierin tot uiting. De keuze van de werkjes en de afstemming op de ontwikkelingsbehoeften van kinderen zorgen ervoor dat we kunnen spreken over een beredeneerd aanbod. Er wordt handelingsgericht gewerkt. Dat wil zeggen dat we werken op op drie niveaus, basis, instructie en verrijking. We stemmen dus af op het individuele kind. We werken met groepsoverzichten waarop we de onderwijsbehoeften van elk kind in kaart hebben gebracht. We maken groepsplannen waarin we noteren wat we doen en hoe we dat doen om het doel te bereiken. De ontwikkelingsgebieden in de kleuterklas zijn verdeeld in 5 categorieën. Aan ieder categorie is een kleur gekoppeld. Deze kleuren komen terug op het planbord en ook op alle materialen en kasten in de klas. Blauw: Taal: (mondelinge) taalontwikkeling en beginnende geletterdheid Rood: Rekenen: beginnende gecijferdheid en logisch denken Geel: Expressie: Motoriek en tekenontwikkeling, knutselen Groen: Compositiematerialen, waaronder puzzels, kleur en vorm materialen Oranje: Constructiematerialen en bouwmaterialen Inzet methoden In de groepen 1-2 worden de volgende methodieken als bronnenboek ingezet; Taal: Schatkist, Van beginnende geletterdheid tot lezen, Leestkastje Rekenen: Wereld in Getallen, Met sprongen vooruit Schrijven: Pennenstreken, Schrijfkriebels, Schrijfdans Verkeer: de methode van VVN Op voeten en fietsen en de praktische invulling met hulp van onze verkeerswerk groep Goed Bezig, een werkgroep waarin ook ouders nadrukkelijk participeren Techniek: constructiematerialen en diverse knutselactiviteiten Burgerschap: schooltv Koekeloere Lichamelijke oefening: School in actie Kunstmenu: Artamuse 9

11 Bewegingsonderwijs De gymlessen van groep 1 en 2 worden gegeven in de speelzaal op school en bij mooi weer buiten. De kinderen van groep 1 en 2 bewaren hun gymschoenen op school. Controleer regelmatig of de gymschoenen nog passen. In verband met de zelfstandigheid en veiligheid van kinderen gaat onze voorkeur uit naar gymschoenen zonder veters. Bovenkleding wordt uitgetrokken, de kinderen gymmen in de gymzaal dus in hun ondergoed. Ons kleutervolgsysteem Om de ontwikkeling van kleuters goed te kunnen blijven volgen, maken we gebruik van de volgende instrumenten: Pravoo, kleutervolgsysteem CITO: Taal voor Kleuters CITO: Rekenen voor Kleuters Dyslexieprotocol voor groep 1 en 2 Pravoo leerlingvolgsysteem Om de ontwikkeling van het gedrag van kinderen te volgen zijn er door Pravoo peilpunten geformuleerd, waarmee ontwikkelingsaspecten op gedrags- en ontwikkelingsniveau in kaart gebracht worden. Drie keer per jaar observeren we de kinderen met behulp van het Pravoo leerlingvolgsysteem en worden onze bevindingen met u besproken tijdens het voortgangsgesprek. Peilpunten op gedragsniveau: we observeren kringgedrag, speelgedrag, werkgedrag en sociaal emotioneel gedrag. Peilpunten op ontwikkelingsniveau: we observeren taal, rekenen, motoriek en zintuiglijke ontwikkeling CITO Met de toetsen Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters volgen we de reken- en taalontwikkeling van de kinderen en wordt hun niveau van vaardigheden in beeld gebracht. Wij nemen in groep 2 in januari/februari deze toetsen af. De taaltoets van groep 2 bevat onderdelen die meer gericht zijn op beginnende geletterdheid, zoals: auditieve synthese en schriftoriëntatie. De rekentoets van groep 2 is gericht op het voorbereidend rekenen. Gebieden zoals getalbegrip, meten en meetkunde komen daarbij aan de orde. De toetsresultaten worden met u besproken tijdens het voortgangsgesprek. Protocol leesproblemen en dyslexie Twee keer per jaar vullen we voor alle kinderen de signaleringslijst voor kleuters in. De lijst levert een bijdrage aan het vroegtijdig signaleren van kinderen die achterblijven in hun ontwikkeling van beginnende geletterdheid. Bij de kinderen van groep 2 ligt er meer nadruk op klankbewustzijn en letterkennis. Zindelijkheid Op onze school is het beleid dat een 4 jarige zindelijk moet zijn alvorens het naar school toe komt. We vinden het belangrijk dat er van thuis uit al ruim van tevoren met de zindelijkheidstraining wordt begonnen. De meeste kinderen zijn met 3,5 jaar zindelijk. Wij merken de laatste tijd dat er steeds meer kinderen nog niet zindelijk zijn wanneer ze naar groep 1 komen. Wij willen u vragen als het uw kind betreft actief aan de slag te gaan met een training. Bij een leerkracht uit een kleutergroep kunt u hiervoor een ouderbrief vragen waarin de 3 fases van de zindelijkheidstraining worden beschreven. Mocht er sprake zijn van een medisch attest, dan wordt er in onderling overleg een passende oplossing gezocht. 10

12 Het aanbod in de groepen 3 t/m 8: Vanuit de aanpak van het Groepsdynamisch onderwijs is ons onderwijs gericht op kindwaardig en rechtvaardig onderwijs. Wat betekent dit dan? Als we werken met de uitgangspunten kindwaardig en rechtvaardig onderwijs, is het mogelijk om onderwijs op maat voor elke leerling/groep en het behalen van goede resultaten succesvol te combineren. De sociaal sterke groep vormt de basis voor het taakgericht werken van onze leerlingen. Vanuit de handelingsgerichte diagnostiek (wat zien we, wat vraagt de leerling) stemmen we het onderwijsaanbod voor iedere leerling af op de individuele onderwijsbehoefte. We werken daarbij in de groep op drie niveaus. Dus goed afgestemd onderwijs met opbrengsten die passend zijn voor de individuele ontwikkeling van iedere leerling. Wat betekent dat nu concreet voor elk kind? Dat we op een heldere, duidelijke manier ons onderwijs overbrengen op de leerlingen. Daarbij volgen we een vaste manier van werken. Vaste patronen, werkwijzen en een aanpak die we halen uit het groepsdynamisch onderwijs. Zo kan elke leerling op zijn/haar niveau werken en het beste uit zichzelf naar voren halen. Hierbij heeft de leerling geen last van frustraties, maar wordt hij constant uitgedaagd om de leerstof en alles wat daarbij hoort tot zich te nemen. Zo werken we aan zelfstandigheid en leren de kinderen hun aandacht even uit stellen. Deze werkwijze noemen we Full-Speed-leren. We sluiten inhoudelijk aan bij de onderwijsbehoefte van het kind, maar dagen het tegelijkertijd uit om op een plezierige manier hard te werken aan zichzelf. Het kind geholpen verantwoordelijk en zelfstandig te werken. De methodes die we daarbij hanteren ondersteunen de leerkracht om een taakgericht leerklimaat te realiseren, waarin de leerling in staat is zelfstandig op eigen niveau te werken. Het leerstofaanbod vanuit de gekozen methodes in combinatie met de werkvormen vanuit het groepsdynamisch onderwijs vormen de rode draad in het onderwijs in de groepen 3 tot en met 8. Wat bieden we de leerlingen aan en welke methodes gebruiken dan? Rekenen: Wereld in Getallen Taal en spelling: Taal Actief Begrijpend lezen: Leeslink Technisch lezen: Estafette Begrijpend lezen: Leeslink Wereldoriëntatie: Argus Clou Verkeer: de methode van VVN Op voeten en fietsen en de praktische invulling met hulp van onze verkeerswerk groep Goed Bezig, een werkgroep waarin ook ouders nadrukkelijk participeren Techniek: techniektorens en de methode Argus Clou Burgerschap: activiteiten, voornamelijk voor de oudere leerlingen, die voortkomen uit een samenwerkingsovereenkomst met Zorgcentrum Aldenhof in Born Lichamelijke oefening: School in actie (Bewegingsonderwijs in het Bao) Kunstmenu: Artamuse Het aanbieden van de leerstof, rekening houdende met de capaciteiten van de leerlingen, gebeurt door te werken met groepsoverzichten ( in kaart brengen van onderwijsbehoeften van de leerlingen) en het maken van groepsplannen ( hierin plannen we wat we doen en hoe we dat dan doen). 11

13 De groepsplannen worden samengesteld vanuit het handelingsgericht werken (wat zien we, wat vraagt de leerling) en zorgen voor goede resultaten op individueel niveau en op schoolniveau als doel. De resultaten worden telkens op de korte termijn gemeten aan de hand van toetsen die bij de methoden horen en op de langere termijn aan de hand van de toetsen vanuit cito. Zowel de resultaten vanuit de methode gebonden toetsen als de opbrengsten/resultaten vanuit de CITO toetsen worden gebruikt om het juiste leerstofaanbod voor onze leerlingen samen te stellen. Aan de hand van de resultaten kan het onderwijsaanbod per periode worden bijgesteld. Tussen al onze leerlingen zijn ook leerlingen met een specifieke zorgvraag, leerlingen met een bepaalde diagnose, leerlingen die in niveau V scoren op CITO (en dus een zorgsignaal afgeven) en leerlingen met een dyslexieverklaring. Voor deze leerlingen worden individuele handelingsplannen geschreven om nog beter te kunnen aansluiten bij de individuele hulpvraag en onderwijsbehoefte. Ouders worden bij het opstellen van individuele handelingsplannen betrokken. 12

14 Overzicht van activiteiten en de uren daarbij per week GROEP: LEEFTIJDINDICTATIE: Zintuiglijke en lichamelijke oefening Zintuiglijke oefening Lichamelijke oefening ,00 2,00 subtotaal 4,30 4, ,00 2,00 Nederlandse taal O.a. taalbeschouwing / stellen 1, Spelling 1, , Lezen Schrijven ,30 subtotaal , Rekenen en wiskunde Engelse taal Wereldoriëntatie, waaronder Aardrijkskunde , Geschiedenis , Natuur, waaronder , Biologie Maatsch. verhoudingen, waaronder 0, Staatsinrichting Geestelijke stromingen Projecten geint. kennisgeb , subtotaal , , Sociale redzaamheid waaronder verkeer Bevordering van soc. Redzaamheid/ S.E.O Gedrag in het verkeer ,30 subtotaal Bevordering van gezond gedrag , Expressievakken waaronder Bevordering van het taalgebruik Tekenen ,45 0,45 0,45 Muziek , ,30 0, Handvaardigheid , Spel en beweging subtotaal Pauze , Totaal per week De onderbouw, groep 1 t/m 4 werkt per jaar 880 uur (lestijden verdeeld over +/- 39 weken; vakanties en vrije dagen niet meegeteld). De bovenbouw, groep 5 t/m 8 werkt per jaar 1001 uur (lestijden verdeeld over +/- 39 weken; vakanties en vrije dagen niet meegeteld. De onderbouw moet minimaal 880 uur per jaar lessen volgen (de eerste vier leerjaren minimaal 3520 uur). De bovenbouw moet minimaal 1000 uur per jaar lessen volgen (de overige vier leerjaren minimaal 4000 uur). Dit zijn de verplichte onderwijstijden. 13

15 e. Praktische informatie voor de groepen 1-8 Verjaardagen Voor verjaardagen van de kinderen is op school de afspraak gemaakt dat er geen traktaties worden uitgedeeld. De kinderen worden door de leerkracht op een andere manier in het zonnetje gezet. Als een kind jarig is, mag het een cadeau mee naar school nemen om dit in de kring te laten zien. Uitnodigingskaartjes worden NIET op school uitgedeeld, dit om teleurstellingen te voorkomen voor de kinderen die nooit worden uitgenodigd voor een feestje. Als de leerkracht jarig is organiseert hij/zij een leuke, creatieve dag in zijn/haar groep op of rondom zijn/haar verjaardag Eten en drinken Tijdens de pauze mogen de kinderen fruit, koek of een boterham eten, geen snoep. Ook is het niet de bedoeling dat kinderen drinken mee naar school nemen (alleen als ze overblijven!). Wilt u erop letten dat bij de kinderen uit de onderbouw het hapje/doosje is voorzien van een naam en dat het fruit, vooral voor de jongste kinderen praktisch hanteerbaar is. Gebruik mobiele telefoon De tijd van de sociale media rukt natuurlijk ook op in de basisschool. Veel van onze leerlingen zijn in het bezit van een GSM/Smartphone. Het gebruik van deze apparaten is tijdens de schooluren/lestijden niet toegestaan. Bij overtreding nemen we de GSM/Smartphone tijdelijk (einde schooltijd) in. Bij calamiteiten is de school namelijk altijd telefonisch bereikbaar. 14

16 f. De zorg voor kinderen De zorg binnen onze school Het met zorg aanbieden van een verantwoord pedagogisch en didactisch onderwijsaanbod speelt zich af in een zeer dynamisch werkgebied. In dit veld zijn veel personen en instanties actief betrokken. In de klas De leraar is verantwoordelijk voor het aanbieden van een afgestemd leerstofaanbod en begeleiding in een veilige en uitdagende omgeving. Er wordt gedifferentieerd op drie niveaus m.b.t aanbod en instructie. Hoe dit gebeurt wordt beschreven in het handelingsgerichte groepsplan dat de leerkracht opstelt. Daarvoor zijn inzicht in leerlijnen, kunnen differentiëren m.b.t. instructie en verwerking en klassenmanagementvaardigheden essentieel. Ten behoeve van ontwikkeling van eigenaarschap en zelfsturing van leerlingen zijn coachende en begeleidende vaardigheden van leerkrachten essentieel. Pedagogisch optimisme, uitgaan van basisbehoeften, eigenaarschap en respect vormen belangrijke pijlers in het denken over en handelen naar kinderen. Interne begeleiding (IB) Twee IB-ers (verdeeld over onderbouw en bovenbouw) fungeren als klankbord voor de leraar en hebben een stimulerende en bewakende taakstelling t.a.v. het volgen van alle leerlingen. Binnen de consultatiegesprekken, die enkele malen per jaar worden gevoerd met de leerkracht, wordt samen gereflecteerd op de analyses en onderwijsbehoeften. De leerkracht en IB- er vertalen de voorgenomen aanpak naar het groepsplan voor leerlingen die iets extra s nodig hebben. De leraar is eigenaar van het primaire proces en wordt hierin actief gecoacht door de IB- er. Tevens is de IB-er verantwoordelijk voor het bewaken van de doorgaande lijn. Om processen goed te kunnen bewaken en waar nodig te ondersteunen, is het mogelijk dat de leerkracht en/of ouders vragen om de IB-er bij oudergesprekken aanwezig te laten zijn. 15

17 Het stappenplan, de niveaus van zorg (1 t/m 5) op onze school in schema: observeren signaleren informeren begeleiden Groepsplan differentiatie en afstemming op onderwijsbehoefte. groepsbespreking groepsplan Zorgniveau 1 leerkracht ouders Zorgniveau 2 leerkracht/ib ouders externe ondersteuning PAB 1 kind 1 plan extra zorg extern onderzoek Zorgniveau 4 leerkracht/ib ouders externe ondersteuning en/of advies Zorgniveau 3 leerkracht/ib ouders extern deskundig advies bespreking zorgteam school plan van aanpak handelingsgericht onderzoek Niveau 5 traject (begeleiding) aanmelden (s)bo verwijzing 16

18 Doubleren/kleuterverlenging Soms komt het voor dat de school u als ouders adviseert om uw kind in een bepaalde groep te laten doubleren. De redenen hiervoor kunnen heel verschillend zijn. Een kind kan bijvoorbeeld nog niet schoolrijp zijn voor groep 3. Of een kind kan er baat bij hebben om de aangeboden leerstof van een bepaald leerjaar nog eens als herhaling te krijgen. Kortom; onze school vindt het belangrijk dat het werkelijk meerwaarde heeft om een kind te laten doubleren. Met andere woorden: het nieuwe aanbod zal moeten aansluiten bij de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het kind. Het onderwijsaanbod zal daarvoor ook voor het desbetreffende kind in het volgende schooljaar worden aangepast om deze meerwaarde te verkrijgen. Natuurlijk is doubleren geen besluit dat de school alleen neemt. Bij deze beslissing zijn de leerkracht, intern begeleider en uiteraard ook de ouders betrokken. De uiteindelijke beslissing is een aangelegenheid van de school! Op onze school hanteren wij een stappenplan wanneer een leerling onvoldoende rendement behaalt op het door ons aangeboden onderwijsarrangement. Het stappenplan geeft ons een kapstok om structureel te signaleren en om vroegtijdig overleg te voeren, zowel intern als extern als met de ouders.. V(vooruit)-groep Op de Wissel vinden we het belangrijk dat ieder kind kan werken aan zijn eigen ontwikkelingsbehoefte. Dit doen we door in de groep in te steken op de drie niveaus van handelingsgericht werken. Toch is er een groep kinderen die niet voldoende uitdaging vindt binnen deze drie niveaus in de reguliere groep. De leerkracht past dan in eerste instantie de reguliere leerstof in de klas aan door middel van compacten(indikken) en verrijken/ verbreden om tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoefte van deze kinderen. Toch kan het zijn dat ook dit niet genoeg is voor deze leerling en daarom hebben wij op de Wissel de V-groep ingericht. Hierin vinden deze leerlingen een plek waarin ze in contact komen met ontwikkelingsgelijken, en waar ze uitdagende leerstof krijgen aangeboden die meer van hen vraagt dan de reguliere lesstof. De doelstelling van de V-groep is dan ook : het contact met ontwikkelingsgelijken stimuleren het ontwikkelen van studievaardigheden het leren omgaan met het maken van fouten het verhogen van het sociaal-emotionele welbevinden het doorzettingsvermogen ontwikkelen het verhogen van het zelf reflecterend vermogen De leerling krijgt twee keer per week de ruimte om met ontwikkelingsgelijken te werken aan uitdagende activiteiten, waaronder bv: filosoferen, complexe spellen, debatteren, en het opzetten van projecten. De beslissing om deel te mogen nemen aan de activiteiten van de V-groep ligt bij de coördinator van de V-groep, in samenspraak met de IB-er en de leerkracht van de betreffende groep, en uiteraard de ouders 17

19 Specialismen in school Op school hebben we een aantal collega s, die zich gespecialiseerd ( o.a. Master Sen opleidingen) hebben in een bepaald onderdeel van ons onderwijsaanbod. Op de Wissel hebben een specialist in het Jonge kind, Dyslexie, Ergonomie en Kindercoaching (zie ook onze website). Collega s zetten hun expertise in t.b.v. onze leerlingen, andere collega s en soms op stichtingsniveau. Zorgadviesteam ( ZAT) Bij de begeleiding van kinderen op school merken we dat er behalve leerproblemen bij kinderen ook andere problemen een rol kunnen spelen (o.a. gedrag, sociale weerbaarheid, opvoeding, omgeving). Om een kind en eventueel zijn of haar gezin hierin goed te kunnen begeleiden is samenwerking en afstemming met andere instanties vaak van wezenlijk belang. Binnen onze school hebben we hiervoor een extern zorgteam, waarin onze school nauw samenwerkt met instanties van welzijn en zorg en andere basisscholen in Born, Buchten, Grevenbicht en Obbicht. In dit ZAT waarin directeur ( op afroep), intern begeleider, schoolarts en maatschappelijk werk vertegenwoordigd zijn, kunnen problemen van individuele kinderen en of gezinnen besproken worden. Op afroep kunnen ook andere instanties (bv. de wijkagent, leerplichtambtenaar, Centrum voor Jeugd en Gezin, Bureau Jeugdzorg, de wijkverpleegkundige) deelnemen aan het overleg. Het ZAT tracht door de samenwerking en de bespreking van de problemen tot goede adviezen te komen, zonder dat daarmee de privacy van de betrokkenen in gevaar komt. Het ZAT komt 5 keer per jaar bij elkaar. De ouders worden vooraf en tijdens het proces betrokken en geïnformeerd over de werkwijze en de uitkomsten. Externe instanties in het kader van zorg Kinderen waarvan de ouders, leerkracht en/of de jeugdarts een vermoeden hebben dat het kind een probleem heeft op het gebied van taal-spraakontwikkeling, motoriek of sociaal emotionele ontwikkeling, kunnen het advies krijgen om een screening te laten doen bij een van de hieronder vermelde specialisten. Dit gaat in onderling overleg met ouders, waarna deze middels een verwijsbrief van de huisarts de screening kan laten uitvoeren bij een specialist van eigen keuze. Afspraken hieromtrent worden in principe buiten schooltijd gemaakt. We werken samen met specialisten uit de ergotherapie, de psychologie, de fysiotherapie, de logopedie en de orthopedagogie. Daarnaast is er ook een nauwe samenwerking met het Centrum voor jeugd en gezin, de Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg en PIW (Partners in Welzijn). 18

20 Onzekerheid, pesten, problemen op school of met vriendjes, belonen en straffen. Vragen over opgroeien of opvoeden? Kom naar het Centrum voor Jeugd en Gezin! Je kindertijd is de mooiste tijd van je leven zeggen ze. Dat kan best waar zijn, maar toch is het zelfs voor kinderen niet altijd rozengeur en maneschijn. En ook ouders komen onvermijdelijk te staan voor vragen die te maken hebben met het opgroeien en opvoeden van hun kinderen. Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek kunnen jongeren en ouders terecht met alle kleine en grote vragen die spelen in een gezin Kinderen en jongeren tot en met 23 jaar Volwassenen lijken soms te vergeten dat je als kind onzeker kunt zijn over je uiterlijk, over je gedrag, over verliefdheid of pesten en noem maar op. Dat je met vragen zit die je aan vriendjes, ouders of onderwijzers niet durft stellen. Dat je ook heel praktische vragen kunt hebben, bijvoorbeeld over de regels thuis of over zakgeld. Met al die vragen kun je terecht in het CJG bij jou in de buurt. Er is ook een wisselend programma van trainingen en cursussen waar je iets aan kunt hebben, bijvoorbeeld Weerbaarheid of Sociale Vaardigheden. Ouders Als je vragen hebt over het opgroeien en opvoeden van je kind kan het CJG helpen. Denk aan vragen over problemen op school of met vriendjes, pesten, belonen en straffen, zakgeld, pubergedrag en alle andere onderwerpen (relatie, financiën, etc.)waar gezinnen mee te maken kunnen krijgen. Het is de normaalste zaak van de wereld dat je met zulke vragen naar het CJG gaat. Je wilt immers dat je kind opgroeit tot een gezonde en evenwichtige volwassene en het CJG kan je daarbij ondersteunen. Het CJG is de spil in het uitgebreide netwerk van instellingen die zich bezighouden met de opvoeding, de gezondheid en het welzijn van je kind. Er is bovendien een uitgebreid programma van activiteiten als themabijeenkomsten en cursussen. Goed advies en snelle hulp In het CJG Westelijke Mijnstreek bundelen we de krachten van deskundigen op het gebied van opvoeden en opgroeien in jeugdgebiedsteams bestaande uit professionals als de jeugdarts. Sociaal pedagogisch medewerker, maatschappelijk werk en MEE consulent. (De andere functies kunt u op onze website terugvinden onder gebiedsteams) Het gebiedsgericht werken is een methodiek waarbij we gezamenlijk willen zorgen voor korte lijnen en snelle antwoorden op uw hulpvraag. U als gezin bent leidend in uw eigen hulpvraag en onze professionals gaan u ondersteunen hier zelf en eventueel met behulp van uw omgeving mee om te gaan. Het CJG Westelijke Mijnstreek is een netwerkorganisatie waarin de GGD Zuid-Limburg, Partners in Welzijn, MEE Zuid-Limburg, Bureau Jeugdzorg Limburg en Orbis Jeugdgezondheidszorg samenwerken. Verder werkt het CJG samen met het onderwijs, Veiligheidshuis, specialiseerde zorg, zelfstandige zorgaanbieders, de gemeente en andere netwerkpartners. Door de intensieve samenwerking is het mogelijk om snel gepaste en samenhangende hulp te bieden. 19

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Jan van Salmstraat 5a 6121 NE Born 046-4810430. Schoolgids 2015-2016

Jan van Salmstraat 5a 6121 NE Born 046-4810430. Schoolgids 2015-2016 Jan van Salmstraat 5a 6121 NE Born 046-4810430 Schoolgids 2015-2016 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van onze school. In deze schoolgids leest u hoe OBS de

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door, niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal en emotioneel

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 1 21 augustus 2015 www.obspassepartout.nl

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 1 21 augustus 2015 www.obspassepartout.nl Van de directie Na de warme weken in de zomervakantie is het nu makkelijker om weer te wennen aan werken en school. Ik ontmoette 2 van onze kinderen met hun ouders op de accommodatie in Italië, waar ik

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door. Dat is niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door, niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal en emotioneel

Nadere informatie

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!!

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!! November 2015 1 45 2 3 4 MR 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 Toneel groep A informatie avond V.O. 18 19 Toneel groep B 20 Rapport groepen 3 t/m 8 Leerlingenraad 21 22 48 23 24 25 26 Toneel groep

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Passend Onderwijs is goed onderwijs Passend onderwijs in IJmond 1 Het samenwerkingsverband Voor iedere

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie 1 KC Den Krommen Hoek Protocol leesproblemen en dyslexie Verantwoording: Het protocol leesproblemen en dyslexie van kindcentrum Den Krommen Hoek is opgesteld op basis van het Protocol Leesproblemen en

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Onze Wereld Algemene gegevens School CBS Onze Wereld BRIN 08UY Directeur Mevr. T. Terheijden Adres Cornelis Danckertstraat 34 Telefoon 010-4205293 E-mail

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Notenkraker (19DQ00) De Notenkraker 19DQ00 Directeur Jan. Trommel Adres Othelloweg 8 3194 GS HOOGVLIET ROTTERDAM

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan 1 2321TZ leiden 2324ER Leiden 071-5722141 0715763314 Daltonschool Leiden en de Sleutelbloem zijn twee locaties

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool Het Prisma (19DN00) Bs Het Prisma 19DN00 Directeur Henk van Dijk Adres Nieuwe Wetering 251 3194 TB HOOGVLIET

Nadere informatie

We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider!

We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider! We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider! WereldKidz 33 basisscholen en een school voor speciaal onderwijs, 4.500 leerlingen en 475 medewerkers vormen samen WereldKidz. Een organisatie met

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011)

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011) Passend onderwijs U heeft er vast al wel over gehoord: passend onderwijs. Maar wat is het nu precies en wat betekent dat voor onze school? Waarom gingen op 6 maart 2012 50.000 mensen uit het onderwijs

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. De meeste kinderen groeien zonder al te grote problemen

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Mare (18SV00) De Mare 18SV00 Directeur Reinder. Eggens Adres Grift 50 3075 SB ROTTERDAM Telefoon 0102917514 E-mail

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

SANYU VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

SANYU VOOR PRIMAIR ONDERWIJS UITKOMST ONDERZOEK SANYU VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM Definitief 31 juli 2017-5102620 INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Sanyu te Haarlem 3 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3. Samenvattend

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT Vooraf In dit pestprotocol staat welke maatregelen de school neemt om pesten te voorkomen (preventie) en pesten aan te pakken. Het geeft aan dat OBS De Duizendpoot het bestrijden

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

SCHOOL IDUNA VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

SCHOOL IDUNA VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK SCHOOL IDUNA VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE BREDA INHOUD Uitkomst onderzoek School Iduna te Breda 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS SWV VO/VSO 31.02 'Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis (Gisela Redeker, hoogleraar communicatie) Conceptversie 2 17-03-2014 Communicatieplan

Nadere informatie

Agenda Fusie Informatie Avond 1

Agenda Fusie Informatie Avond 1 Agenda Fusie Informatie Avond 1 Welkom en Doel Even voorstellen: wie is wie Korte terugblik Stand van zaken 01-09-2014: FER Brief burgemeester/krant Missie, visie, kernwaarden +Omgevingsgericht+Toekomstgericht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5.

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5. Zorgstructuur 1 Inhoudsopgave Visie 3 Kernwaarden. 4 Zorgstructuur. 5 Zorgniveau 1 6 Zorgniveau 2... 7 Zorgniveau 3 9 Zorgniveau 4 11 Zorgniveau 5. 13 Bijlagen.. 15 2 Visie De visie van de Fonkelsteen:

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Babylon Taalschool (08GN00) Babylon Taalschool 08GN00 Directeur Mieke der Kinderen Adres Van Speykstraat 109 3014

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Mariaschool garantie ambitie 1. Naam en adres De Mariaschool Pastoor Schoenmakersstraat 7 6657 CB Boven Leeuwen Tel. 0487-592076 Email: basisschool@demariaschool.nl 2. Schoolinformatie

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dominicusschool Algemene gegevens School Dominicusschool BRIN 17YR00 Directeur Antoinette Schmidt Adres Noorderhavenkade 45-49d Telefoon 010 4432500 E-mail info@dominicusschool.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Openbare Montessori Basisschool Tuinstad Schiebroek/ Ter Bregge (17FY00) Algemene gegevens School BRIN Tuinstad Schiebroek 17FY00 Directeur René

Nadere informatie

Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring

Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring en toelaatbaarheidscommissie PPO Rotterdam Auteur: N. Teeuwen e.a. 1 Versie Datum 27-5-2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum: 12 juni 2014 Projectbestuur

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek Democratische School Utrecht te Utrecht 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Catamaran (18WX00) De Catamaran 18WX00 Directeur Arina Rook Adres Catullusweg 298 3076 KH ROTTERDAM Telefoon 0102916770

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van: Algemene Basisschool Middelburg

Schoolondersteuningsprofiel van: Algemene Basisschool Middelburg Bijgesteld dd 7 september 2017 Schoolondersteuningsprofiel van: Algemene Basisschool Middelburg Inleiding Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om hun schoolloopbaan goed te doorlopen. Wat

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014 11 18 Typering van onze school De Klankhof/ 't Kofschip zijn twee kleine, sfeervolle locaties met een veilige sfeer

Nadere informatie

Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen

Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen 1 Inleiding De Godelindeschool wil een veilige plek bieden aan alle kinderen. In de groepen wordt hier veel aandacht aan besteed. Een veilige, stress loze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Samen krachtig in groei en bloei

Samen krachtig in groei en bloei Samen krachtig in groei en bloei Het verhaal van de boom Samen Prefusiejaar Fusie 01-08-2015 1 school, 2 onderwijslocaties Obbicht en Grevenbicht Visie: kind voorop, omgevingsgericht en toekomstgericht

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie