Schoolgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van onze school. In deze schoolgids leest u hoe OBS de Wissel haar onderwijs aanbiedt en waarom. Als het ware het presenteren van een visitekaartje van onze school. U kunt ook de website van onze school bezoeken (www.obsdewisselborn.nl) om al een eerste indruk van onze school te krijgen. U kunt er lezen wie wij zijn, waar we voor staan en wat we doen. Daar vindt u o.a. deze schoolgids, het schoolplan en andere informatie over de school, zoals het overblijven, de naschoolse voorziening, de Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad. Als school informeren we u graag over wat er in de groep en in en rond de school gebeurt. De school maakt hiervoor gebruik van een digitaal communicatiemiddel, ISY. Ouders/verzorgers van nu zijn met ISY altijd op tijd op de hoogte van het laatste nieuws. Ook treft u hier foto's aan van activiteiten. Praktische informatie (o.a. vakantiedata, vrije dagen, studiedagen activiteiten) vindt u in onze Kalender , die u schriftelijk wordt aangereikt. Het Groepsdynamisch Onderwijs heeft binnen de Wissel een fundamentele plek verworven. Een onderwijsconcept waar we de volgende jaren op zullen voortborduren. Zo ook het komende schooljaar waar we ons als team verder gaan bezighouden met scholing rondom gedrag om dat vervolgens te implementeren in ons handelen. Het nieuwe schooljaar brengt ons nieuwe uitdagingen en waar we al het goede oude zullen koesteren en behouden en waarin we ons blijven open stellen voor het vernieuwende, waar we elke dag mee geconfronteerd worden. Ik wens onze leerlingen en alle betrokkenen een heel fijn, boeiend, dynamisch, leerzaam, uitdagend schooljaar !! John Busing Directeur 1

3 Inhoudsopgave: 1. Onderwijs...3 a) Onze school 3 b) Visie en missie.. 4 c) Groepsdynamisch Onderwijs en conflicthantering 5 d) Methodieken.8 methodiek kleuters : - aanbod - aanpak methodiek groep 3 t/m 8 - methodes - aanbod: Burgerschap-Verkeer- Techniek-Cultuur - aanpak: klassenmanagement - Full-speed leren overzicht van uren/activiteiten per week e) Praktische informatie groep 1 t/m f) De zorg voor de kinderen..15 De zorg binnen de school In de klas Interne begeleiding Stappenplan; schema Doubleren/kleuterverlenging V-groep (hoogbegaafdheid) Specialismen in school Zorgadviesteam (ZAT) Netwerken/ Instanties Centrum voor Jeugd en Gezing Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg Passend Onderwijs 2. Evaluatie schooljaar Opbrengsten algemeen Eindtoets basisonderwijs Leerlingenstromen 3. Beleidsvoornemens 28 Jaarplan Kwaliteitszorg..30 Klachten en klachtenprocedure Toelating, schorsen en verwijderen Leerplicht (verlofregeling) Verwijsindex Protocollen ( internet, hoofdluis, vermoeden zorgtekort, vervanging zieke leerkrachten, overige protocollen) Informatieplicht ouders Ouderparticipatie Overblijven Voor- en naschoolse opvang Verzekeringen Bijlage: rooster vakanties, studiedagen en vrije dagen schooljaar

4 1. ONDERWIJS a. Onze school De Wissel is een openbare basisschool, die vanaf de start in augustus 1991, een snelle groei heeft doorgemaakt. Momenteel bezoeken ruim 340 kinderen onze school, verdeeld over 14 groepen. Het onderwijs wordt verzorgd in een modern gebouw gelegen aan de Jan van Salmstraat 5a te Born. OBS De Wissel valt onder de Stichting Kindante. Stichting Kindante De Stichting Kindante bestuurt 40 scholen voor basisonderwijs in de gemeenten Beek, Echt- Susteren, Sittard-Geleen, Schinnen, Stein en Maasgouw. Verder ressorteren onder het bestuur 3 SBO scholen en 2 SO scholen (ZMOK en ZMLK). De scholen van stichting Kindante zijn katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder of openbaar op een manier die bij onze tijd past. Binnen de scholen van Kindante staat het kind voorop. Ieder kind is uniek en heeft talenten. Kindante is een onderwijskundige organisatie waar alle talenten in onze scholen kansen krijgen, groot kunnen en mogen worden, waar een ieder ongeacht achtergrond of afkomst zich welkom, gekend en erkend weet in authenticiteit en autonomie. We bieden een omgeving die zich kenmerkt door veiligheid, uitdaging, plezier en transparantie en onderwijs dat boeit en uitdaagt en uit kinderen wil halen wat er in zit. Daar waar het moet en waar het ook kan, bieden we onderwijs op maat. Binnen ons onderwijs wordt het kind in staat gesteld zich te ontwikkelen tot een kansrijke medeburger welke zelfbewust en maatschappelijk betrokken deelneemt aan de samenleving. Leren leren en leren leven is hierbij het motto. We willen niet alleen de kinderen maar ook hun ouders leren kennen omdat ze onze belangrijkste educatieve partners zijn. Binnen het bestuurlijk concept van Kindante is het belangrijk dat iedere school binnen de wijk waarin de school gelegen is, tezamen met ouders vorm geeft aan het eigen schoolprofiel. Naast dat eigen gezicht van iedere school worden binnen Kindante onderwijskundige ontwikkelingen in gang gezet, waaraan alle scholen op een eigen manier en kijkend naar de schoolpopulatie vormgeven. Kindantescholen willen kwaliteitsscholen zijn, waar de kinderen geprikkeld worden zich optimaal te ontwikkelen en nadrukkelijk ook de mogelijkheid krijgen zich veelzijdig en harmonisch te ontwikkelen. Over de bereikte resultaten en de mate waarin we hierin succesvol zijn leggen we intern en extern verantwoording af. Het College van Bestuur van Kindante bestaat uit: drs. Y. Prince en dhr. M. van den Eijnden De voorzitter van de Raad van Toezicht is: mevr. C. Langen Het college van bestuur en het bureau Kindante zijn gehuisvest op onderstaand adres: Arendstraat KT Sittard tel Het postadres is: Stichting Kindante, Postbus 5156, 6130 PD Sittard 3

5 b. Visie en missie Ieder Kind Een Kans OBS de Wissel: Onze Missie, onze visie, onder het motto: Waar gaan we voor? Wij zijn er ervan overtuigd dat je kinderen, ongeacht hun godsdienstige, sociale of culturele achtergrond gezamenlijk op school moet laten opgroeien. Wij willen een ontmoetingsplaats zijn voor kinderen met een verschillende achtergrond. Wij denken dat kinderen juist daardoor leren begrip op te brengen voor andere meningen en het als vanzelfsprekend ervaren, dat er mensen met andere overtuigingen zijn. We beschouwen het hanteren van goede communicatievormen, een respectvolle omgang met elkaar binnen alle geledingen van de school als een absolute voorwaarde om met elkaar te kunnen samenwerken. Niet alleen je eigen mening naar voren willen brengen, maar ook luisteren en respect tonen voor de ander zijn onze normen en waarden, die wij hanteren en onze kinderen willen bijbrengen. Waar staan we voor? Een hart voor kinderen hebben, hetgeen betekent: Dat de kinderen op onze school zich veilig en geborgen voelen. Dat leerkrachten op onze school respect tonen voor alle kinderen en er op toezien dat de kinderen dit onderling ook tonen. Dat kinderen op onze school zichzelf mogen zijn. Dat we op onze school een luisterend oor hebben voor de kinderen. Dat onze kinderen met plezier naar school komen. Boeiend onderwijs aanbieden, hetgeen betekent: Dat we het onderwijsaanbod op onze school afstemmen op de mogelijkheden en behoeften van het individuele kind zowel op cognitief, creatief als sociaal-emotioneel gebied. Dat kinderen op onze school gestimuleerd en getraind worden in het oplossingsgericht denken. Dat we op onze school de belevingswereld van het kind centraal stellen met een knipoog naar de maatschappij. Dat we op onze school werken op basis van de principes van Groepsdynamisch Onderwijs, met dag en/of weektaken om zo de motivatie van de kinderen te bevorderen en afstemming te realiseren. Dat jonge kinderen zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Dit doen we door onze visie en ons onderwijs af te stemmen op hun belevingswereld. Dat we op onze school werken we met behulp van moderne methodes die voldoen aan de gestelde kerndoelen. Dat we op onze school met crea-activiteiten werken, waarin kinderen hun creatieve talenten kunnen ontwikkelen. 4

6 We willen een veilige omgeving voor onze leerlingen en medewerkers creëren, hetgeen betekent Dat we op onze school een veilige omgeving realiseren waarin vertrouwen, respect en plezier in het werk centraal staan. Visie is een ideaalbeeld van de toekomst waarop het leren binnen de school is gericht; zowel het leren van de kinderen als ook het leren van de mensen die in de school werken. We zien onze visie als het fundament onder onze school. Ze geeft vorm en richting aan de toekomst van de organisatie en ze helpt ons om deze toekomst waar te maken. De visie zorgt ervoor, dat we streven naar gezamenlijke doelen en dat daarbij iedereen betrokken is. We vinden het belangrijk om samen de visie uit te dragen. Elk lid van de organisatie is verantwoordelijk voor de verwezenlijking van het gezamenlijke doel. Het schept een band, het geeft een grote kracht. Onze visie is gebaseerd op de principes van Groepsdynamisch Onderwijs(GDO.) Wij vinden een aantal zaken van cruciaal belang in de ontwikkeling van kinderen. Wij willen dat onze kinderen opgroeien tot stevige, zelfstandige en zelfsturende volwassenen, die zich goed kunnen redden in de maatschappij. Om dat doel voor ieder kind te kunnen bereiken, vinden wij het belangrijk om de onrechtvaardigheid van het huidige onderwijssysteem weg te nemen. Ieder kind heeft recht op die gelijke behandeling. Van ieder kind wordt verwacht dat hij/zij zich op een prettige en correcte manier gedraagt. Maar ook ieder kind heeft recht op een uitdagende verwerking van de leerstof, niet alleen het kind dat zich de leerstof snel eigen kan maken, maar juist ook dat kind dat wat meer moeite heeft met leren. Wij geloven dat deze fundamentele gelijkheid kinderen motiveert, inspireert en laat ervaren dat ieder kind er toe doet. Ongeacht je achtergrond, capaciteiten, en kansen. We hebben in onze school een aantal zaken met elkaar afgesproken om deze doelen voor alle kinderen te kunnen realiseren. Dit zijn zaken die betrekking hebben op het correct en prettig met elkaar te kunnen omgaan. Denk daarbij aan het verbeterbord, de sociokring, het sociobord, logboekje, time-outplek etc. Wij noemen deze aanpak: Sociaal Sterke Groep en hanteren hierbij de uitgangspunten van de Effectieve Conflicthantering. c. Groepsdynamisch Onderwijs en Pesten Op de Wissel vinden we het uitermate belangrijk dat de aanpak rondom pesten een preventieve aanpak is. Voorkomen is zoveel beter dan genezen, vinden wij. Daarom hebben wij onze aanpak dan ook schoolbreed op dezelfde manier georganiseerd. We gaan hierbij niet uit van het individuele kind, maar van de kracht van de socialisering van de groep. Een sociaal sterke groep maakt pesten vrijwel onmogelijk. Sinds we met deze aanpak zijn gestart is de hoeveelheid conflicten met 80% verminderd. Dit doen we door de onrechtvaardigheid binnen het hebben van conflicten op te heffen. Voor ieder kind en voor iedere medewerker op de Wissel gelden dezelfde regels, dezelfde normen, en dezelfde manier van straffen en belonen. We gaan op zoek naar patronen in het gedrag van kinderen en proberen deze op een juiste manier te doorbreken. Uiteraard in samenspraak met onze ouders, maar ook met onze externe partners als de TSO en BSO. 5

7 Op de Wissel zijn zeer 3 belangrijke regels die wij hanteren met betrekking tot omgaan met elkaar: 1. We gaan op een prettige manier met elkaar om. 2. We gaan op een correcte manier met elkaar om. 3. Iedereen heeft een actieve rol bij het verbeteren van de omgang met elkaar. Daarnaast is er sprake van afstemming binnen de vormen die we gebruiken om te komen tot een sociaal sterke groep. We willen de groep nadrukkelijk socialiseren, zodat het individuele kind graag bij de groep wil horen en geen noodzaak ziet om te pesten. We gaan op zoek naar patronen in gedrag door middel van het logboek. Het ruziegesprek helpt om via een vaste vorm ruzies snel en concreet op te lossen, het verbeterbord en de gouden doos helpen om de gedragsregels te verbeteren, de conflictjuf om er op toe te zien dat de regels nageleefd worden. Daarnaast versterken wij onze preventieve aanpak door in elke groep, elke week een sociokring te organiseren. Dit gebeurt overal op dezelfde manier en hetzelfde tijdstip. Hierin worden kinderen nadrukkelijk uitgenodigd om de omgang met elkaar te bespreken en te verbeteren. Onderwerpen die aan bod komen, worden gehaald uit de dagelijkse observaties van de leerkracht, de inbreng van de kinderen, maar kunnen ook methode gerelateerd zijn, bv de Soemokaarten. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen genormeerd te blijven volgen, vullen de leerkrachten van de midden- en bovenbouw twee keer per jaar de SCOL in. Voor de kleuter is het leerlingvolgsysteem m.b.t. sociaal-emotionele ontwikkeling opgenomen in de PRAVOO-lijsten. Daarnaast hebben we als school ook afspraken met elkaar gemaakt over de aanpak in de groep. We gaan er met zijn allen van uit dat het kind als persoon centraal staat en onderdeel is van de groep. De groep heeft een belangrijke invloed op de ontwikkeling van kinderen. En juist door deze kracht te gebruiken wordt de ontwikkeling van ieder kind gestimuleerd. In iedere groep werken we dan ook met het basistakenbord, de weektaak op het bord, instructie en verwerking op 3 niveaus, strokes etc. We noemen deze aanpak Full-Speed leren. We zijn er van overtuigd, dat de kern van leren werken op volle snelheid is (Full-speed). Als je van ieder kind vraagt op zijn eigen niveau op volle kracht te werken, is de basis om tot ontwikkeling te komen fundamenteel gelegd. Wij geloven dat door ons onderwijs op deze manier in te richten en op elkaar af te stemmen ieder kind zijn talenten kan en mag ontwikkelen. Ieder kind een kans!! 6

8 Groepsdynamisch Onderwijs obs de Wissel Werken vanuit een heldere visie waarbij rechtvaardigheid voor alle kinderen centraal staat door het realiseren van Kindwaardig onderwijs. Sociaal sterke groep * Conflicthantering: Meldplicht vaste regels en afsprakentime out plek logboek leerlingen lossen conflicten met elkaar op - conflictjuf * Welkom aan de deur, gericht op kind. * Stilte teken * Opstelling in zonnestralen leerkracht op zonneplek * We lopen in de gang en halen elkaar niet in, observatie van leerkrachten op de gang. Onderwijs op maat en hoge opbrengsten Full speed leren *Rekenmethode Wereld in Getallen als leidraad voor onderwijs op maat *Kinderen beginnen meteen met hun rekenwerk bij binnenkomst *Korte, effectieve instructie *Inzet vraagdoos en hulptafel *20 minuten fullspeed werken met time timer *Diamantjes als motivator Regels en afspraken voor iedereen gelijk. De Wissel is een veilige omgeving voor alle kinderen waarbij ieder uniek kind zich kan ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden. Afstemming op onderwijsbehoeften en hulpvraag van leerlingen. 7

9 d. Methodieken Het aanbod (het onderwijs) dat wij verzorgen moet voldoen aan bepaalde wettelijke doelen (de kerndoelen), eisen en voorschriften. De school wordt dan ook regelmatig bezocht door de inspectie om te ontwikkelingen te bekijken en te een controle door te voeren. Het aanbod in groep 1 en 2 Visie op onderwijs aan het jonge kind We werken vanuit de aanpak van het groepsdynamisch onderwijs. Ons onderwijs is gericht op kindwaardig en rechtvaardig onderwijs. We zijn ervan overtuigd dat onderwijs aan kleuters een andere aanpak vraagt dan onderwijs aan kinderen van groep 3-8. Het jonge kind heeft een eigen ontwikkelingsdynamiek met perioden van stilstand en met sprongen. Daarom vinden wij het belangrijk dat er betekenisvol en doelgericht met kleuters wordt gewerkt. Kleuters leren door observeren en imiteren. Tijdens spel kunnen ze gebeurtenissen en feiten naspelen en ervaren. Vanuit hun eigen belevingswereld komen ze steeds een stap verder in hun ontwikkeling. Daarom is het observeren van kleuters is een must, we kunnen het kind hierdoor materialen en werkvormen aanbieden die aansluiten bij de zone van zijn naaste ontwikkeling. Er is een zone van problemen die het kind zelf kan oplossen en een zone waarbij het kind hulp nodig heeft om problemen op te lossen. Het gat tussen deze twee zones wordt de zone van de naaste ontwikkeling genoemd. Door juist hierop in te spelen zorgen we voor een beredeneerd aanbod waarbij het kind centraal staat. Conform de uitgangspunten van kindwaardig en rechtvaardig onderwijs, onderwijs op maat, stemmen we dus af op de onderwijsbehoeften van elk kind. Zo kan elke kleuter op zijn/haar eigen niveau werken, er wordt aandacht geschonken aan de verschillende ontwikkelingsgebieden volgens de kerndoelen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de identiteit van een kleuter. Kennismakingsdagen voor 4-jarigen Als school vinden wij het belangrijk dat kleuters mogen komen kennis maken. Daarom hebben wij kennismakingsdagen. De leerkrachten van groep 1 nemen een aantal weken voordat de leerling vier jaar wordt contact op met de ouders, om een afspraak te maken over de wendagen. De kinderen mogen in de twee weken voordat ze vier worden drie dagdelen (meestal ochtenden) komen kennismaken. De dag na hun vierde verjaardag begint voor de kinderen de eerste schooldag. De vierde verjaardag wordt op de peuterspeelzaal of thuis gevierd. Kinderen die tijdens de zomervakantie 4 jaar worden krijgen een uitnodiging voor de Wisselmiddag (ongeveer twee weken voor einde schooljaar). Voor deze kinderen adviseren we geen wendagen aangezien de groepssamenstelling bij aanvang schooljaar wijzigt. Uiteraard is de uiteindelijke beslissing altijd aan de ouders/verzorgers. Ons aanbod en onze aanpak Onze klassen vormen een uitdagende omgeving. In elke klas zijn hoeken aanwezig waarin het kind uitgedaagd wordt om ontdekkend te leren. We hebben onder andere een bouwhoek waar het ene kind nog experimenterend met de blokken bezig is (bv het stapelen van blokken en het weer omgooien hiervan) en het andere kind al een huis bouwt met een dak. Ditzelfde geldt voor de lees-, taal- en schrijfhoek, het ene kind experimenteert met letters en het andere kind komt al tot het echte schrijven van woordjes. Ook hier heeft de leerkracht een observerende taak en biedt het kind werkjes aan in de zone van de naaste ontwikkeling. 8

10 Deze uitdagende omgeving en het onderwijsaanbod zorgen ervoor dat alle kinderen geïnspireerd en gestimuleerd worden. Dit zie je terug in betekenisvolle activiteiten waaronder thematische spelactiviteiten. Werken rondom thema s We werken in de kleutergroepen rondom gezamenlijk geplande thema s. Het thema staat ongeveer 3 weken centraal. Alle activiteiten in de groep zijn afgestemd op het thema, kringactiviteiten, taal- en rekenlessen, muzieklessen, werklessen maar ook bewegingslessen in de gymzaal. Zo wordt bij het thema Sinterklaas de poppenhoek omgetoverd tot een echt pietenhuis, waar de kleuters cadeautjes inpakken. Hierbij moeten ze zelf het cadeaupapier afmeten (rekenen) en knippen (motoriek). Tijdens de rekenles kan er gerekend worden met echte pepernoten ( waar liggen de meeste/minste pepernoten?, Piet geeft 5 pepernoten, hij eet er 2 op, hoeveel heeft hij er nog over?). en tijdens de taalles wordt er volop gerijmd. Werken met het planbord In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met een planbord. Hierop hangen naast de keuzewerkjes voor de kinderen ook de verplichte (moet)werkjes. Kleuters kunnen gedurende een periode van 2-3 weken zelf plannen wanneer ze deze moetwerkjes gaan doen. Op de andere momenten kiezen ze een werkje. Op het planbord worden keuzewerkjes, moetwerkjes, werkjes voor de hulptafel en pluswerkjes aangeboden. Deze werkjes zijn afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften van elk kind en sluiten aan bij de kerndoelen. Ook het gekozen thema komt hierin tot uiting. De keuze van de werkjes en de afstemming op de ontwikkelingsbehoeften van kinderen zorgen ervoor dat we kunnen spreken over een beredeneerd aanbod. Er wordt handelingsgericht gewerkt. Dat wil zeggen dat we werken op op drie niveaus, basis, instructie en verrijking. We stemmen dus af op het individuele kind. We werken met groepsoverzichten waarop we de onderwijsbehoeften van elk kind in kaart hebben gebracht. We maken groepsplannen waarin we noteren wat we doen en hoe we dat doen om het doel te bereiken. De ontwikkelingsgebieden in de kleuterklas zijn verdeeld in 5 categorieën. Aan ieder categorie is een kleur gekoppeld. Deze kleuren komen terug op het planbord en ook op alle materialen en kasten in de klas. Blauw: Taal: (mondelinge) taalontwikkeling en beginnende geletterdheid Rood: Rekenen: beginnende gecijferdheid en logisch denken Geel: Expressie: Motoriek en tekenontwikkeling, knutselen Groen: Compositiematerialen, waaronder puzzels, kleur en vorm materialen Oranje: Constructiematerialen en bouwmaterialen Inzet methoden In de groepen 1-2 worden de volgende methodieken als bronnenboek ingezet; Taal: Schatkist, Van beginnende geletterdheid tot lezen, Leestkastje Rekenen: Wereld in Getallen, Met sprongen vooruit Schrijven: Pennenstreken, Schrijfkriebels, Schrijfdans Verkeer: de methode van VVN Op voeten en fietsen en de praktische invulling met hulp van onze verkeerswerk groep Goed Bezig, een werkgroep waarin ook ouders nadrukkelijk participeren Techniek: constructiematerialen en diverse knutselactiviteiten Burgerschap: schooltv Koekeloere Lichamelijke oefening: School in actie Kunstmenu: Artamuse 9

11 Bewegingsonderwijs De gymlessen van groep 1 en 2 worden gegeven in de speelzaal op school en bij mooi weer buiten. De kinderen van groep 1 en 2 bewaren hun gymschoenen op school. Controleer regelmatig of de gymschoenen nog passen. In verband met de zelfstandigheid en veiligheid van kinderen gaat onze voorkeur uit naar gymschoenen zonder veters. Bovenkleding wordt uitgetrokken, de kinderen gymmen in de gymzaal dus in hun ondergoed. Ons kleutervolgsysteem Om de ontwikkeling van kleuters goed te kunnen blijven volgen, maken we gebruik van de volgende instrumenten: Pravoo, kleutervolgsysteem CITO: Taal voor Kleuters CITO: Rekenen voor Kleuters Dyslexieprotocol voor groep 1 en 2 Pravoo leerlingvolgsysteem Om de ontwikkeling van het gedrag van kinderen te volgen zijn er door Pravoo peilpunten geformuleerd, waarmee ontwikkelingsaspecten op gedrags- en ontwikkelingsniveau in kaart gebracht worden. Drie keer per jaar observeren we de kinderen met behulp van het Pravoo leerlingvolgsysteem en worden onze bevindingen met u besproken tijdens het voortgangsgesprek. Peilpunten op gedragsniveau: we observeren kringgedrag, speelgedrag, werkgedrag en sociaal emotioneel gedrag. Peilpunten op ontwikkelingsniveau: we observeren taal, rekenen, motoriek en zintuiglijke ontwikkeling CITO Met de toetsen Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters volgen we de reken- en taalontwikkeling van de kinderen en wordt hun niveau van vaardigheden in beeld gebracht. Wij nemen in groep 2 in januari/februari deze toetsen af. De taaltoets van groep 2 bevat onderdelen die meer gericht zijn op beginnende geletterdheid, zoals: auditieve synthese en schriftoriëntatie. De rekentoets van groep 2 is gericht op het voorbereidend rekenen. Gebieden zoals getalbegrip, meten en meetkunde komen daarbij aan de orde. De toetsresultaten worden met u besproken tijdens het voortgangsgesprek. Protocol leesproblemen en dyslexie Twee keer per jaar vullen we voor alle kinderen de signaleringslijst voor kleuters in. De lijst levert een bijdrage aan het vroegtijdig signaleren van kinderen die achterblijven in hun ontwikkeling van beginnende geletterdheid. Bij de kinderen van groep 2 ligt er meer nadruk op klankbewustzijn en letterkennis. Zindelijkheid Op onze school is het beleid dat een 4 jarige zindelijk moet zijn alvorens het naar school toe komt. We vinden het belangrijk dat er van thuis uit al ruim van tevoren met de zindelijkheidstraining wordt begonnen. De meeste kinderen zijn met 3,5 jaar zindelijk. Wij merken de laatste tijd dat er steeds meer kinderen nog niet zindelijk zijn wanneer ze naar groep 1 komen. Wij willen u vragen als het uw kind betreft actief aan de slag te gaan met een training. Bij een leerkracht uit een kleutergroep kunt u hiervoor een ouderbrief vragen waarin de 3 fases van de zindelijkheidstraining worden beschreven. Mocht er sprake zijn van een medisch attest, dan wordt er in onderling overleg een passende oplossing gezocht. 10

12 Het aanbod in de groepen 3 t/m 8: Vanuit de aanpak van het Groepsdynamisch onderwijs is ons onderwijs gericht op kindwaardig en rechtvaardig onderwijs. Wat betekent dit dan? Als we werken met de uitgangspunten kindwaardig en rechtvaardig onderwijs, is het mogelijk om onderwijs op maat voor elke leerling/groep en het behalen van goede resultaten succesvol te combineren. De sociaal sterke groep vormt de basis voor het taakgericht werken van onze leerlingen. Vanuit de handelingsgerichte diagnostiek (wat zien we, wat vraagt de leerling) stemmen we het onderwijsaanbod voor iedere leerling af op de individuele onderwijsbehoefte. We werken daarbij in de groep op drie niveaus. Dus goed afgestemd onderwijs met opbrengsten die passend zijn voor de individuele ontwikkeling van iedere leerling. Wat betekent dat nu concreet voor elk kind? Dat we op een heldere, duidelijke manier ons onderwijs overbrengen op de leerlingen. Daarbij volgen we een vaste manier van werken. Vaste patronen, werkwijzen en een aanpak die we halen uit het groepsdynamisch onderwijs. Zo kan elke leerling op zijn/haar niveau werken en het beste uit zichzelf naar voren halen. Hierbij heeft de leerling geen last van frustraties, maar wordt hij constant uitgedaagd om de leerstof en alles wat daarbij hoort tot zich te nemen. Zo werken we aan zelfstandigheid en leren de kinderen hun aandacht even uit stellen. Deze werkwijze noemen we Full-Speed-leren. We sluiten inhoudelijk aan bij de onderwijsbehoefte van het kind, maar dagen het tegelijkertijd uit om op een plezierige manier hard te werken aan zichzelf. Het kind geholpen verantwoordelijk en zelfstandig te werken. De methodes die we daarbij hanteren ondersteunen de leerkracht om een taakgericht leerklimaat te realiseren, waarin de leerling in staat is zelfstandig op eigen niveau te werken. Het leerstofaanbod vanuit de gekozen methodes in combinatie met de werkvormen vanuit het groepsdynamisch onderwijs vormen de rode draad in het onderwijs in de groepen 3 tot en met 8. Wat bieden we de leerlingen aan en welke methodes gebruiken dan? Rekenen: Wereld in Getallen Taal en spelling: Taal Actief Begrijpend lezen: Leeslink Technisch lezen: Estafette Begrijpend lezen: Leeslink Wereldoriëntatie: Argus Clou Verkeer: de methode van VVN Op voeten en fietsen en de praktische invulling met hulp van onze verkeerswerk groep Goed Bezig, een werkgroep waarin ook ouders nadrukkelijk participeren Techniek: techniektorens en de methode Argus Clou Burgerschap: activiteiten, voornamelijk voor de oudere leerlingen, die voortkomen uit een samenwerkingsovereenkomst met Zorgcentrum Aldenhof in Born Lichamelijke oefening: School in actie (Bewegingsonderwijs in het Bao) Kunstmenu: Artamuse Het aanbieden van de leerstof, rekening houdende met de capaciteiten van de leerlingen, gebeurt door te werken met groepsoverzichten ( in kaart brengen van onderwijsbehoeften van de leerlingen) en het maken van groepsplannen ( hierin plannen we wat we doen en hoe we dat dan doen). 11

13 De groepsplannen worden samengesteld vanuit het handelingsgericht werken (wat zien we, wat vraagt de leerling) en zorgen voor goede resultaten op individueel niveau en op schoolniveau als doel. De resultaten worden telkens op de korte termijn gemeten aan de hand van toetsen die bij de methoden horen en op de langere termijn aan de hand van de toetsen vanuit cito. Zowel de resultaten vanuit de methode gebonden toetsen als de opbrengsten/resultaten vanuit de CITO toetsen worden gebruikt om het juiste leerstofaanbod voor onze leerlingen samen te stellen. Aan de hand van de resultaten kan het onderwijsaanbod per periode worden bijgesteld. Tussen al onze leerlingen zijn ook leerlingen met een specifieke zorgvraag, leerlingen met een bepaalde diagnose, leerlingen die in niveau V scoren op CITO (en dus een zorgsignaal afgeven) en leerlingen met een dyslexieverklaring. Voor deze leerlingen worden individuele handelingsplannen geschreven om nog beter te kunnen aansluiten bij de individuele hulpvraag en onderwijsbehoefte. Ouders worden bij het opstellen van individuele handelingsplannen betrokken. 12

14 Overzicht van activiteiten en de uren daarbij per week GROEP: LEEFTIJDINDICTATIE: Zintuiglijke en lichamelijke oefening Zintuiglijke oefening Lichamelijke oefening ,00 2,00 subtotaal 4,30 4, ,00 2,00 Nederlandse taal O.a. taalbeschouwing / stellen 1, Spelling 1, , Lezen Schrijven ,30 subtotaal , Rekenen en wiskunde Engelse taal Wereldoriëntatie, waaronder Aardrijkskunde , Geschiedenis , Natuur, waaronder , Biologie Maatsch. verhoudingen, waaronder 0, Staatsinrichting Geestelijke stromingen Projecten geint. kennisgeb , subtotaal , , Sociale redzaamheid waaronder verkeer Bevordering van soc. Redzaamheid/ S.E.O Gedrag in het verkeer ,30 subtotaal Bevordering van gezond gedrag , Expressievakken waaronder Bevordering van het taalgebruik Tekenen ,45 0,45 0,45 Muziek , ,30 0, Handvaardigheid , Spel en beweging subtotaal Pauze , Totaal per week De onderbouw, groep 1 t/m 4 werkt per jaar 880 uur (lestijden verdeeld over +/- 39 weken; vakanties en vrije dagen niet meegeteld). De bovenbouw, groep 5 t/m 8 werkt per jaar 1001 uur (lestijden verdeeld over +/- 39 weken; vakanties en vrije dagen niet meegeteld. De onderbouw moet minimaal 880 uur per jaar lessen volgen (de eerste vier leerjaren minimaal 3520 uur). De bovenbouw moet minimaal 1000 uur per jaar lessen volgen (de overige vier leerjaren minimaal 4000 uur). Dit zijn de verplichte onderwijstijden. 13

15 e. Praktische informatie voor de groepen 1-8 Verjaardagen Voor verjaardagen van de kinderen is op school de afspraak gemaakt dat er geen traktaties worden uitgedeeld. De kinderen worden door de leerkracht op een andere manier in het zonnetje gezet. Als een kind jarig is, mag het een cadeau mee naar school nemen om dit in de kring te laten zien. Uitnodigingskaartjes worden NIET op school uitgedeeld, dit om teleurstellingen te voorkomen voor de kinderen die nooit worden uitgenodigd voor een feestje. Als de leerkracht jarig is organiseert hij/zij een leuke, creatieve dag in zijn/haar groep op of rondom zijn/haar verjaardag Eten en drinken Tijdens de pauze mogen de kinderen fruit, koek of een boterham eten, geen snoep. Ook is het niet de bedoeling dat kinderen drinken mee naar school nemen (alleen als ze overblijven!). Wilt u erop letten dat bij de kinderen uit de onderbouw het hapje/doosje is voorzien van een naam en dat het fruit, vooral voor de jongste kinderen praktisch hanteerbaar is. Gebruik mobiele telefoon De tijd van de sociale media rukt natuurlijk ook op in de basisschool. Veel van onze leerlingen zijn in het bezit van een GSM/Smartphone. Het gebruik van deze apparaten is tijdens de schooluren/lestijden niet toegestaan. Bij overtreding nemen we de GSM/Smartphone tijdelijk (einde schooltijd) in. Bij calamiteiten is de school namelijk altijd telefonisch bereikbaar. 14

16 f. De zorg voor kinderen De zorg binnen onze school Het met zorg aanbieden van een verantwoord pedagogisch en didactisch onderwijsaanbod speelt zich af in een zeer dynamisch werkgebied. In dit veld zijn veel personen en instanties actief betrokken. In de klas De leraar is verantwoordelijk voor het aanbieden van een afgestemd leerstofaanbod en begeleiding in een veilige en uitdagende omgeving. Er wordt gedifferentieerd op drie niveaus m.b.t aanbod en instructie. Hoe dit gebeurt wordt beschreven in het handelingsgerichte groepsplan dat de leerkracht opstelt. Daarvoor zijn inzicht in leerlijnen, kunnen differentiëren m.b.t. instructie en verwerking en klassenmanagementvaardigheden essentieel. Ten behoeve van ontwikkeling van eigenaarschap en zelfsturing van leerlingen zijn coachende en begeleidende vaardigheden van leerkrachten essentieel. Pedagogisch optimisme, uitgaan van basisbehoeften, eigenaarschap en respect vormen belangrijke pijlers in het denken over en handelen naar kinderen. Interne begeleiding (IB) Twee IB-ers (verdeeld over onderbouw en bovenbouw) fungeren als klankbord voor de leraar en hebben een stimulerende en bewakende taakstelling t.a.v. het volgen van alle leerlingen. Binnen de consultatiegesprekken, die enkele malen per jaar worden gevoerd met de leerkracht, wordt samen gereflecteerd op de analyses en onderwijsbehoeften. De leerkracht en IB- er vertalen de voorgenomen aanpak naar het groepsplan voor leerlingen die iets extra s nodig hebben. De leraar is eigenaar van het primaire proces en wordt hierin actief gecoacht door de IB- er. Tevens is de IB-er verantwoordelijk voor het bewaken van de doorgaande lijn. Om processen goed te kunnen bewaken en waar nodig te ondersteunen, is het mogelijk dat de leerkracht en/of ouders vragen om de IB-er bij oudergesprekken aanwezig te laten zijn. 15

17 Het stappenplan, de niveaus van zorg (1 t/m 5) op onze school in schema: observeren signaleren informeren begeleiden Groepsplan differentiatie en afstemming op onderwijsbehoefte. groepsbespreking groepsplan Zorgniveau 1 leerkracht ouders Zorgniveau 2 leerkracht/ib ouders externe ondersteuning PAB 1 kind 1 plan extra zorg extern onderzoek Zorgniveau 4 leerkracht/ib ouders externe ondersteuning en/of advies Zorgniveau 3 leerkracht/ib ouders extern deskundig advies bespreking zorgteam school plan van aanpak handelingsgericht onderzoek Niveau 5 traject (begeleiding) aanmelden (s)bo verwijzing 16

18 Doubleren/kleuterverlenging Soms komt het voor dat de school u als ouders adviseert om uw kind in een bepaalde groep te laten doubleren. De redenen hiervoor kunnen heel verschillend zijn. Een kind kan bijvoorbeeld nog niet schoolrijp zijn voor groep 3. Of een kind kan er baat bij hebben om de aangeboden leerstof van een bepaald leerjaar nog eens als herhaling te krijgen. Kortom; onze school vindt het belangrijk dat het werkelijk meerwaarde heeft om een kind te laten doubleren. Met andere woorden: het nieuwe aanbod zal moeten aansluiten bij de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het kind. Het onderwijsaanbod zal daarvoor ook voor het desbetreffende kind in het volgende schooljaar worden aangepast om deze meerwaarde te verkrijgen. Natuurlijk is doubleren geen besluit dat de school alleen neemt. Bij deze beslissing zijn de leerkracht, intern begeleider en uiteraard ook de ouders betrokken. De uiteindelijke beslissing is een aangelegenheid van de school! Op onze school hanteren wij een stappenplan wanneer een leerling onvoldoende rendement behaalt op het door ons aangeboden onderwijsarrangement. Het stappenplan geeft ons een kapstok om structureel te signaleren en om vroegtijdig overleg te voeren, zowel intern als extern als met de ouders.. V(vooruit)-groep Op de Wissel vinden we het belangrijk dat ieder kind kan werken aan zijn eigen ontwikkelingsbehoefte. Dit doen we door in de groep in te steken op de drie niveaus van handelingsgericht werken. Toch is er een groep kinderen die niet voldoende uitdaging vindt binnen deze drie niveaus in de reguliere groep. De leerkracht past dan in eerste instantie de reguliere leerstof in de klas aan door middel van compacten(indikken) en verrijken/ verbreden om tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoefte van deze kinderen. Toch kan het zijn dat ook dit niet genoeg is voor deze leerling en daarom hebben wij op de Wissel de V-groep ingericht. Hierin vinden deze leerlingen een plek waarin ze in contact komen met ontwikkelingsgelijken, en waar ze uitdagende leerstof krijgen aangeboden die meer van hen vraagt dan de reguliere lesstof. De doelstelling van de V-groep is dan ook : het contact met ontwikkelingsgelijken stimuleren het ontwikkelen van studievaardigheden het leren omgaan met het maken van fouten het verhogen van het sociaal-emotionele welbevinden het doorzettingsvermogen ontwikkelen het verhogen van het zelf reflecterend vermogen De leerling krijgt twee keer per week de ruimte om met ontwikkelingsgelijken te werken aan uitdagende activiteiten, waaronder bv: filosoferen, complexe spellen, debatteren, en het opzetten van projecten. De beslissing om deel te mogen nemen aan de activiteiten van de V-groep ligt bij de coördinator van de V-groep, in samenspraak met de IB-er en de leerkracht van de betreffende groep, en uiteraard de ouders 17

19 Specialismen in school Op school hebben we een aantal collega s, die zich gespecialiseerd ( o.a. Master Sen opleidingen) hebben in een bepaald onderdeel van ons onderwijsaanbod. Op de Wissel hebben een specialist in het Jonge kind, Dyslexie, Ergonomie en Kindercoaching (zie ook onze website). Collega s zetten hun expertise in t.b.v. onze leerlingen, andere collega s en soms op stichtingsniveau. Zorgadviesteam ( ZAT) Bij de begeleiding van kinderen op school merken we dat er behalve leerproblemen bij kinderen ook andere problemen een rol kunnen spelen (o.a. gedrag, sociale weerbaarheid, opvoeding, omgeving). Om een kind en eventueel zijn of haar gezin hierin goed te kunnen begeleiden is samenwerking en afstemming met andere instanties vaak van wezenlijk belang. Binnen onze school hebben we hiervoor een extern zorgteam, waarin onze school nauw samenwerkt met instanties van welzijn en zorg en andere basisscholen in Born, Buchten, Grevenbicht en Obbicht. In dit ZAT waarin directeur ( op afroep), intern begeleider, schoolarts en maatschappelijk werk vertegenwoordigd zijn, kunnen problemen van individuele kinderen en of gezinnen besproken worden. Op afroep kunnen ook andere instanties (bv. de wijkagent, leerplichtambtenaar, Centrum voor Jeugd en Gezin, Bureau Jeugdzorg, de wijkverpleegkundige) deelnemen aan het overleg. Het ZAT tracht door de samenwerking en de bespreking van de problemen tot goede adviezen te komen, zonder dat daarmee de privacy van de betrokkenen in gevaar komt. Het ZAT komt 5 keer per jaar bij elkaar. De ouders worden vooraf en tijdens het proces betrokken en geïnformeerd over de werkwijze en de uitkomsten. Externe instanties in het kader van zorg Kinderen waarvan de ouders, leerkracht en/of de jeugdarts een vermoeden hebben dat het kind een probleem heeft op het gebied van taal-spraakontwikkeling, motoriek of sociaal emotionele ontwikkeling, kunnen het advies krijgen om een screening te laten doen bij een van de hieronder vermelde specialisten. Dit gaat in onderling overleg met ouders, waarna deze middels een verwijsbrief van de huisarts de screening kan laten uitvoeren bij een specialist van eigen keuze. Afspraken hieromtrent worden in principe buiten schooltijd gemaakt. We werken samen met specialisten uit de ergotherapie, de psychologie, de fysiotherapie, de logopedie en de orthopedagogie. Daarnaast is er ook een nauwe samenwerking met het Centrum voor jeugd en gezin, de Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg en PIW (Partners in Welzijn). 18

20 Onzekerheid, pesten, problemen op school of met vriendjes, belonen en straffen. Vragen over opgroeien of opvoeden? Kom naar het Centrum voor Jeugd en Gezin! Je kindertijd is de mooiste tijd van je leven zeggen ze. Dat kan best waar zijn, maar toch is het zelfs voor kinderen niet altijd rozengeur en maneschijn. En ook ouders komen onvermijdelijk te staan voor vragen die te maken hebben met het opgroeien en opvoeden van hun kinderen. Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek kunnen jongeren en ouders terecht met alle kleine en grote vragen die spelen in een gezin Kinderen en jongeren tot en met 23 jaar Volwassenen lijken soms te vergeten dat je als kind onzeker kunt zijn over je uiterlijk, over je gedrag, over verliefdheid of pesten en noem maar op. Dat je met vragen zit die je aan vriendjes, ouders of onderwijzers niet durft stellen. Dat je ook heel praktische vragen kunt hebben, bijvoorbeeld over de regels thuis of over zakgeld. Met al die vragen kun je terecht in het CJG bij jou in de buurt. Er is ook een wisselend programma van trainingen en cursussen waar je iets aan kunt hebben, bijvoorbeeld Weerbaarheid of Sociale Vaardigheden. Ouders Als je vragen hebt over het opgroeien en opvoeden van je kind kan het CJG helpen. Denk aan vragen over problemen op school of met vriendjes, pesten, belonen en straffen, zakgeld, pubergedrag en alle andere onderwerpen (relatie, financiën, etc.)waar gezinnen mee te maken kunnen krijgen. Het is de normaalste zaak van de wereld dat je met zulke vragen naar het CJG gaat. Je wilt immers dat je kind opgroeit tot een gezonde en evenwichtige volwassene en het CJG kan je daarbij ondersteunen. Het CJG is de spil in het uitgebreide netwerk van instellingen die zich bezighouden met de opvoeding, de gezondheid en het welzijn van je kind. Er is bovendien een uitgebreid programma van activiteiten als themabijeenkomsten en cursussen. Goed advies en snelle hulp In het CJG Westelijke Mijnstreek bundelen we de krachten van deskundigen op het gebied van opvoeden en opgroeien in jeugdgebiedsteams bestaande uit professionals als de jeugdarts. Sociaal pedagogisch medewerker, maatschappelijk werk en MEE consulent. (De andere functies kunt u op onze website terugvinden onder gebiedsteams) Het gebiedsgericht werken is een methodiek waarbij we gezamenlijk willen zorgen voor korte lijnen en snelle antwoorden op uw hulpvraag. U als gezin bent leidend in uw eigen hulpvraag en onze professionals gaan u ondersteunen hier zelf en eventueel met behulp van uw omgeving mee om te gaan. Het CJG Westelijke Mijnstreek is een netwerkorganisatie waarin de GGD Zuid-Limburg, Partners in Welzijn, MEE Zuid-Limburg, Bureau Jeugdzorg Limburg en Orbis Jeugdgezondheidszorg samenwerken. Verder werkt het CJG samen met het onderwijs, Veiligheidshuis, specialiseerde zorg, zelfstandige zorgaanbieders, de gemeente en andere netwerkpartners. Door de intensieve samenwerking is het mogelijk om snel gepaste en samenhangende hulp te bieden. 19

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek. telefoon: 045-5214499

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek. telefoon: 045-5214499 SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek telefoon: 045-5214499 internet: www.devoeegelsjtang.com email: info.rkbsdevoeegelsjtang@movare.nl INHOUD Een woord

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015

HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015 HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INHOUDSOPGAVE. 2 Inhoudsopgave blz. 2 Woord vooraf blz. 5 Stichting Uniek blz. 6 1. De school blz. 9 1.2 directie blz. 9 1.3 managementteam blz. 9 1.4 namen teamleden

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool,

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool, R.K. Nicolaasschool Schoolgids 2014/2015 Onze school geeft je de ruimte om te groeien! Voorwoord Dit is de schoolgids van de Nicolaasschool voor Katholiek onderwijs. Het is een gids waarin u kunt lezen

Nadere informatie

CBS Het Visnet. Een woord vooraf 2. 1. De school 3. 2. Waar de school voor staat 6. 3. De organisatie van het onderwijs 9

CBS Het Visnet. Een woord vooraf 2. 1. De school 3. 2. Waar de school voor staat 6. 3. De organisatie van het onderwijs 9 Inhoud Een woord vooraf 2 Blz. 1. De school 3 2. Waar de school voor staat 6 3. De organisatie van het onderwijs 9 4. De zorg voor leerlingen 13 5. De resultaten van het onderwijs 21 6. Bijzondere activiteiten

Nadere informatie

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Directie: Carin Bais Chantal van de Kamp : directeur : teamleider Bestuur: Bestuurscommissie : Stichting Ronduit Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830 Schooltijden:

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Basisschool Maria ter Heide

Schoolgids 2014-2015. Basisschool Maria ter Heide Schoolgids 2014-2015 Basisschool Maria ter Heide 2 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE Nr. Titel pagina 1. Inhoudsopgave 2 2. Voorwoord 3 3. Onze school algemeen 4 4. Waar onze school voor staat 6 5. Schoolorganisatie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Borgwal daltonbasisschool. Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.borgwal.

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Borgwal daltonbasisschool. Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.borgwal. Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.borgwal.nl De Borgwal daltonbasisschool SCHOOLGIDS 2014-2015 Inhoudsopgave (Klik op de hoofdstukken) VOORWOORD 1 DE SCHOOL:

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/2015

SCHOOLGIDS 2014/2015 SCHOOLGIDS 2014/2015 Door zelf te ontdekken en te doen ontwikkelen de kinderen zich tot zelfbewuste leerlingen (een van de uitgangspunten van OBS De Eendragt) Openbare basisschool De Eendragt Johan Berkstraat

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Schoolondersteuningsprofiel 18 Hoogbegaafdheid Dyslexie diagnose en behandeling Inhoudsopgave 1 Externe deskundigheid 20 Voorwoord 2 Jeugdgezondheidszorg De school

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014 Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014 Inhoudsopgave (Klik op de onderwerpen) VOORWOORD 6 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 6 1.1 Naam, adres, telefoon,

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS Als u snel informatie wilt vinden in onze uitgebreide schoolgids kunt u in het register kijken. Achter een zoekwoord staat in welk hoofdstuk u meer informatie over dat thema kunt

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Tamboerijn Paganinistraat 17, 6904 EG Zevenaar Telefoon: 0316-524158 info@bsdetamboerijn.nl www.bsdetamboerijn.

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Tamboerijn Paganinistraat 17, 6904 EG Zevenaar Telefoon: 0316-524158 info@bsdetamboerijn.nl www.bsdetamboerijn. SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool de Tamboerijn Paganinistraat 17, 6904 EG Zevenaar Telefoon: 0316-524158 info@bsdetamboerijn.nl www.bsdetamboerijn.nl Inhoudsopgave Voorwoord en tamboerijnlied (3) Identiteit,

Nadere informatie

De Meeander. schoolgids

De Meeander. schoolgids De Meeander schoolgids EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s)/ verzorger(s), De basisschool is een stukje van het leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer

Nadere informatie