1 Voorwoord 2. 3 Sport- & Productontwikkeling Algemeen Dienstverlening aan verenigingen Sport- & Productontwikkeoing 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Voorwoord 2. 3 Sport- & Productontwikkeling 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Dienstverlening aan verenigingen 7 3.3 Sport- & Productontwikkeoing 9"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2009

2 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Algemeen Bestuurlijke Zaken Ledenaantal Hoofdbestuur Bondsbureau Bondsraad Bestuurlijke vernieuwing Aanbeveling goed sportbestuur Internationaal Automatisering Preventie seksuele intimidatie 5 3 Sport- & Productontwikkeling Algemeen Dienstverlening aan verenigingen Sport- & Productontwikkeoing 9 4 Opleidingen Algemeen Kadervorming 11 5 Wedstrijdzaken Algemeen Competitie Toernooien & Wedstrijden Topevenementen Ranglijsten & Licenties Scheidsrechters 15 6 Topsport Algemeen Topsport in twaalf maanden Doping 19 7 Communicatie & Marketing Algemeen Communicatie Media & Persvoorlichting Sponsoring & Marketing 22 8 Financiën Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Exploitatierekening landelijke organisatie Toelichting op de jaarrekening Niet in balans of exploitatie opgenomen activiteiten Accountantsverklaring 30 9 Bijlagen 31 1

3 1 VOORWOORD Beste lezer, Werken aan de toekomst en successen realiseren. De Nederlandse Tafeltennisbond heeft in alle opzichten een sterk jaar achter de rug. De vele positieve veranderingen in 2008 hebben de basis gelegd voor een stabiele organisatie die in 2009 hard gebouwd heeft aan die toekomst en successen. Financieel is de NTTB kerngezond, de uitgangspunten voor een nieuw Meerjarenbeleidsplan ( ) zijn goedgekeurd en bestuurlijk wordt onze bond steeds sterker. De voortvarendheid waarmee de dagelijkse organisatie nieuwe initiatieven neemt en bestaande processen verbetert, leidt tot goede resultaten op alle terreinen. Een greep uit de successen van 2009: professionalisering van evenementen zoals de Masters, de omslag naar een nieuwe opleidingenstructuur, ons eigen internet tv portal Tafeltennis.TV, het operationeel maken van de competitiemodule in NAS, de Nederlandse dames die hun Europese landentitel prolongeren, de Europese enkelspeltitel (SB) van Kelly van Zon en de nieuwe sport & produktontwikkeling activiteiten zoals side-events en de inzet van combinatiefunctionarissen. Voor het eerst in vele jaren is het ledenaantal niet gedaald en heeft de NTTB een lichte stijging naar leden genoteerd. Ook terug van weggeweest: een groot internationaal evenement in Nederland. Het Rotterdamse Topsportcentrum was in het begin van het jaar gastheer van de Europese Jeugd Top-10. Dat betekende mooie wedstrijden tussen de beste Europese jeugdspelers, véél publiek, mooie side-events en complimenten alom. In 2009 zijn veel plannen uitgewerkt die moeten leiden tot een goede toekomst voor tafeltennis in Nederland. De breedtesportcampagne voor, tijdens en na de wereldkampioenschappen 2011 in Rotterdam (8-15 mei) loopt daar als een rode draad doorheen. Via allerlei activiteiten, media en nieuwe sportprodukten wil de NTTB 1,5 miljoen Nederlanders actief of passief bereiken via de WK. Ik wil graag alle leden, medewerkers en andere vaak onvermoeibare krachten bedanken voor hun inzet tijdens het verslagjaar. Zonder hen waren de successen en onze doelstellingen niet mogelijk. De NTTB vaart op dit moment weer de juiste koers en ik nodig iedereen uit om daaraan mee te doen. De slogan van de WK 2011 is niet voor niets toepasbaar op het gehele tafeltennis: Join the Table! Met sportieve groet, Edgar C.F. Verkooijen Voorzitter Hoofdbestuur Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) 2

4 2 ALGEMEEN BESTUURLIJKE ZAKEN 2.1 Ledenaantal De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) is een landelijke sportorganisatie met per 31 december 2009 een ledenaantal van , verdeeld over 613 verenigingen. Eind 2008 bedroeg het aantal leden en het aantal verenigingen 623. De daling van het ledenaantal van de afgelopen jaren is tot stilstand gebracht en een kleine groei van 230 leden is gerealiseerd. De komende periode hopen we met de WK Breedtesportcampagne een extra impuls aan te kunnen bieden om zodoende een grotere groei van het aantal leden te realiseren. 2.2 Hoofdbestuur Tijdens de Bondsraad van 13 juni 2009 werd Ronald Kramer gekozen als Hoofdbestuurslid van de NTTB. Ronald Kramer vervult in het Hoofdbestuur de functie van Vicevoorzitter en heeft de portefeuille Breedtesport. Jan van Dalen is op 19 maart 2009 teruggetreden als Hoofdbestuurslid met de portefeuille Communicatie & Marketing. Matthieu Wegh moest in verband met te drukke dagelijkse werkzaamheden op 15 april 2009 zijn functie als Penningmeester in het Hoofdbestuur neerleggen. Op 21 november 2009 is tijdens de Bondsraad Haro Valkenburg gekozen als Hoofdbestuurslid met als portefeuille Marketing & Sponsoring. Piet Luteijn stelde zich niet herkiesbaar voor een nieuwe termijn als Hoofdbestuurslid. Het Hoofdbestuur is in 2009 elf maal in vergadering bijeen geweest. Door de bestuursmutaties is het Hoofdbestuur het grootste deel van het jaar niet volledig bezet geweest, wat vooral ook tot werkdruk bij de (vrijwillige) bestuursleden heeft geleid. 2.3 Bondsbureau In 2009 is verder gewerkt aan het onderzoeken van de mogelijkheden om de werkorganisaties van de NTTB en van Squash Bond Nederland (SBN) samen te voegen. Op diverse terreinen is in 2009 concreet samengewerkt: breedtesport (met name de beleidsonderdelen combinatiefuncties en het project oog-hand coördinatie), vertegenwoordiging in diverse NOC*NSF vergaderingen en financiële administratie. De samenwerking tussen NTTB en SBN verloopt zeer plezierig en wordt breed gedragen door de medewerkers en bestuurders van beide sportbonden. In 2010 zal de formele inrichting van de gezamenlijke werkorganisatie tot stand komen en zullen de medewerkers van beide sportbonden op één locatie in Zoetermeer zijn gehuisvest. Tijdens de Bondsraad van november 2008 besloten om in de begroting budget op te nemen voor een Coördinator Wedstrijdzaken. Daarnaast is de rol van Accountmanager komen te vervallen en is bij de rol van Coördinator Wedstrijdzaken ook een deel van de werkzaamheden voor Opleidingen belegd. Monique Gadellaa heeft met ingang van 1 mei 2009 de functie van Coördinator Wedstrijdzaken en Opleidingen vervuld. Ook heeft de NTTB in 2009 gebruik gemaakt van stagiaires: Simone Puhl bij Topsport (onderzoek naar het stoppen van jonge topsporters), Manon Zwakenberg bij Breedtesport (Project Samen Vooruit) en Bram Kolenbrander (Breedtesport: Kindertafeltennisfeest). 2.4 Bondsraad De Bondsraad kwam in 2009 bijeen op 13 juni en 21 november. Tijdens de voorjaarsvergadering van de Bondsraad op 13 juni 2009 werd Ronald Kramer gekozen als Hoofdbestuurslid van de NTTB. Op deze vergadering zijn het Jaarverslag en de Jaarrekening 2008 goedgekeurd en werd besloten dat verenigingen met jeugdleden minimaal één trainer moeten hebben die in het bezit is van minimaal een niveau 1 licentie. Ook is in de voorjaarsvergadering de operatie Bestuurlijke Vernieuwing grotendeels afgerond met het vaststellen van gewijzigde Statuten, Huishoudelijk Reglement en Afdelingsreglement (zie ook paragraaf 2.5). Tijdens de najaarsvergadering op 21 november 2009 is Haro Valkenburg gekozen tot Hoofdbestuurslid van de NTTB. Tevens zijn de begroting 2010 en het Jaarplan 2010 vastgesteld. Ook een voorstel voor een extra contributiebijdrage 3

5 van 3,- werd aangenomen. Dit bedrag is tot en met 2011 bestemd voor de Breedtesportcampagne in het kader van de Wereldkampioenschappen 2011 in Rotterdam en na 2011 bestemd voor een structurele versterking van Breedtesport binnen de NTTB. De Bondsraad stelde ook de uitgangspunten voor het Meerjarenbeleidsplan vast, alsmede het plan keurmerk kwaliteitsverbetering tafeltennisaccommodaties. Als gevolg van Bestuurlijke Vernieuwing werden zes van de acht functiezetels ingevuld door een verkiezing van kandidaten op voordracht van het College van Voorzitters. Middels een wijziging in het Competitiereglement is het mogelijk gemaakt om als speler uit te komen in meer dan één afdelingscompetitie onder enkele voorwaarden. De Bondsraad van 21 november 2009 was de laatste Bondsraad in de oude samenstelling. Eén van de uitkomsten van het traject van Bestuurlijke Vernieuwing is dat vanaf 2010 de Bondsraad niet meer bestaat uit vier vertegenwoordigers per afdeling, maar twee vertegenwoordigers vanuit elke afdeling en acht zogenoemde leden op een functiezetel. Jan Backhuijs werd benoemd tot lid van verdienste van de NTTB in november Bestuurlijke vernieuwing De Commissie Bestuurlijke Vernieuwing heeft op basis van besluitvorming van de Bondsraad in 2008 de plannen voor Bestuurlijke Vernieuwing verder uitgewerkt en met name de benodigde reglementaire aanpassingen voorbereid. In de voorjaarsvergadering heeft de Bondsraad ingestemd met de voorgestelde wijzigingen, waarmee het traject van Bestuurlijke Vernieuwing succesvol is afgerond. Na 2011 zal de nieuwe samenstelling van de Bondsraad worden geëvalueerd. In de najaarsvergadering heeft de Bondsraad op voordracht van het College van Voorzitters zes leden gekozen op een functiezetel in de Bondsraad. Voor twee functies (subsidies en externe communicatie/ marketing) kon geen kandidaat voorgedragen worden. De Bondsraad heeft in november 2009 zijn dank uitgesproken aan de Commissie Bestuurlijke Vernieuwing, bestaande uit Wim van Selling, Lars van Heerden, Joop Koudijs, Igor Heller, Edgar Verkooijen en Frank Berteling voor het vele werk dat is verricht en de succesvolle implementatie. 2.6 Aanbeveling Goed Sportbestuur Met de door de Bondsraad vastgestelde voorstellen en reglementswijzigingen in het kader van Bestuurlijke Vernieuwingen heeft de NTTB vrijwel alle dertien aanbevelingen van Goed Sportbestuur geïmplementeerd. In het Jaarplan 2010 is opgenomen dat de volgende zaken nog opgesteld moeten worden: Financieel Statuut, Besturingsmodel, Bestuursprofielen, Gedragscode voor bestuur, Reglement tegen Sexuele Intimidatie en een Reglement tegen Discriminatie en Racisme. 2.7 Internationaal Op internationaal vlak werkt de NTTB samen met de ITTF en de ETTU. Tijdens het congres van de ITTF tijdens het WK Individueel in Yokohama is een korte promotiefilm voor de Wereldkampioenschappen Individueel 2011 in Rotterdam vertoond. Edgar Verkooijen heeft namens de NTTB deelgenomen aan het congres van de ITTF in maart 2009 in Yokohama (Japan) en van de ETTU in maart 2009 in Yokohama (Japan) en in september 2009 in Stuttgart (Duitsland). De voorzitter en het managementteam van de NTTB hebben de internationale contacten geïntensiveerd, waarbij met name tijdens de Europese Jeugd Top-10 in januari 2009 in Rotterdam met een bestuurlijke delegatie van de ETTU is 4

6 overlegd. Daarbij heeft de ETTU nadrukkelijk zijn waardering uitgesproken over de organisatie van de Europese Jeugd Top-10 en met name ook voor de grote publieke belangstelling. Albert Rooijmans is herkozen als voorzitter van de ITTF Umpires & Referees Committee. Piet van Egmond is corresponding member van de ITTF Equipment Committee en Igor Heller is corresponding member van de ITTF Rules Committee. Hij is tevens voorzitter van de ETTU Ranking Committee. Peter Joëls is corresponding member van de ETTU Youth committee. 2.8 Automatisering In 2009 heeft de stuurgroep NAS, bestaande uit de Bondsraadsleden Ingeborg van den Boorn en Ferry Veijgen, leverancier Jochem Veldmaat, Hoofdbestuurslid Hans van Haaren, directeur Frank Berteling, projectleider Eef Koreneef, gebruikersvertegenwoordiger Theo Wijker en ondersteund door Lia van der Aart de ontwikkeling en implementatie van de competitiemodule ter hand genomen. Dit heeft, vooral ook met dank aan de landelijke en afdelingscompetitieleiders, geleid tot een succesvolle implementatie en het live gaan van de competitiemodule eind december In 2010 zal een verdere optimalisatie van de competitiemodule, inclusief de beschikbaarheid van uitslagen, standen en precentages op websites van de NTTB en haar afdelingen plaatsvinden. Ook staat in 2010 de ontwikkeling van de licentiemodule in NAS en de ranglijstmodule gepland. De module ledenadministratie is reeds enige tijd operationeel en functioneert goed. 2.9 Preventie seksuele intimidatie Ook in 2009 was Inge Schultze de vertrouwenspersoon van de NTTB. Zorgvuldige aandacht voor dit onderwerp is van groot belang. Op de website van de NTTB is diverse informatie voor verenigingen, leden en groepsbegeleiders te vinden. De NTTB werkt samen met NOC*NSF en andere sportbonden om de informatie te actualiseren en het beleid onderling af te stemmen. Hierbij wordt ook gekeken waar van elkaar geleerd kan worden. Op 26 september 2009 heeft Ben Pereboom namens de NTTB samen met andere vrijwilligersorganisaties de intentieverklaring preventie sexueel misbruik minderjarigen in vrijwilligerswerk ondertekend. Door een besluit van de Bondsraad (dec 2008) werd de opzet van de Eredivisie Play-Offs gewijzigd. Het bondsbureau van de NTTB organiseerde samen met SKF de eerste succesvolle editie van de finales nieuwe stijl in november 2009 in Veenendaal. Daan Sliepen (links, Westa) speelt in de herenfinale tegen Merijn de Bruin (Heerlen). 5

7 3 SPORT- & PRODUCTONTWIKKELING 3.1 Algemeen In 2009 heeft de afdeling Breedtesport een belangrijke verandering ondergaan. Opleidingen viel van oudsher onder Breedtesport. In 2008 was er reeds een apart hoofdbestuurslid Opleidingen benoemd (Ben Pereboom). Die keuze om Opleidingen en Breedtesport als aparte beleidsterreinen te zien, is verder doorgetrokken door in 2009 voor Opleidingen ook een beleidsverantwoordelijke op het Bondsbureau aan te wijzen. Ingrid Koppelman werd voor 0,3 fte hoofd Opleidingen. Monique Gadellaa werd voor 0,3 fte coördinator Opleidingen. Voor Breedtesport betekende dit dat de personele bezetting op het bondsbureau als volgt was: Magrit van Dinter (0,1 fte medewerker Kindertafeltennisfeest) en Ingrid Koppelman (0,6 fte hoofd Breedtesport). Tot 1 maart was Paul Appels tijdelijk in dienst (0,6 fte) om een rapport Breedtesport en Evenementen te schrijven. De keuze voor 0,6 fte s naar Opleidingen betekende dat het stuk WOB/Accountmanagement dit jaar niet op het Bondsbureau kon worden ingevuld, maar op afdelingsniveau uitgevoerd diende te worden. Ook betekende het dat het projectleiderschap van Samen Vooruit geen aparte taak werd maar onderdeel van het takenpakket van het hoofd Breedtesport. Eind 2009 is ter versterking van de Breedtesportcampagne WK 2011 Carolien van Eerde parttime aan de slag gegaan als projectleider. Haar taak was het in kaart brengen van organisatorische en financiële mogelijkheden in de keuze voor breedtesportevenementen tijdens de WK tafeltennis. Dat alle ambitieuze plannen en de in te halen achterstand op breedtesport niet door de huidige bezettingsgraad uitgevoerd kunnen worden, is een afgegeven signaal dat in de bondsraad van november 2009 adequaat is verwoord in een voorstel voor meer middelen naar Breedtesport. Dit voorstel, ingediend door bondsraadlid Wim van Selling, werd aangenomen. De eerste focus van dit plan ligt op het naderende WK. Verder kijkend zijn de middelen bedoeld om Breedtesport over de hele linie te versterken, bondsbureau, afdelingen en verenigingen. In 2009 zijn veel plannen ontwikkeld die uitvoering nodig hebben: met deze extra middelen gaat dat lukken. Een geweldig vooruitzicht! Breedtesport is een afdeling volop in ontwikkeling. In 2009 boekten de verenigingen voor het eerst sinds decennia ledenwinst. Om die ontwikkeling aan te scherpen, hebben we eind 2009 besloten om vanaf 2010 te spreken van Sport- en Productontwikkeling i.p.v. breedtesport. Hiermee leggen we de nadruk op de rol van het bondsbureau als aanjager van het ontwikkelen en vernieuwen van de tafeltennissport en de daarbij behorende producten. Rondje om de Tafel met Trinko Keen bij de Europese Jeugd Top-10 Steeds meer willen we de visie communiceren dat de NTTB niet alleen Zoetermeer is maar vooral de verenigingen en leden in het land. Daar moet het gebeuren. Daar alleen kan groei (kwantiteit en kwaliteit) gehaald worden. De NTTB initieert, stimuleert, motiveert en faciliteert het totaal aan projecten en producten. De NTTB is kenniscentrum voor verenigingen, afdelingen, het onderwijs en overige partners. Deze bottom-up benadering is een wezenlijke beleidsverandering die zijn vruchten afwerpt. In 2009 is er al een zichtbaar begin gemaakt met de ingezette beleidsverandering. Tijdens alle grote evenementen is er een breedtesport evenement georganiseerd, de meeste succesvolle daarvan vond tijdens de Europese Jeugd Top 10 plaats. 200 kinderen namen deel aan het Rondje om de Tafel o.l.v. Trinko Keen. 6

8 Ook zijn er in 2009 diverse subsidies aangevraagd en toegekend. In 2009 is een start gemaakt met het project schoolactieve verenigingen, in samenwerking met de Squashbond. Een subsidie is aangevraagd en verkregen voor het ontwikkelen van Gehandicaptensport. De uitvoering daarvan start in In totaal 30 verenigingen gaan dit product mede vormgeven. Binnen de overheidsregeling Combinatiefuncties zijn de nodige successen te vieren, mede dankzij intensieve inzet op dit gebied vanuit het bondsbureau i.s.m. NOC*NSF. De NTTB verenigingen scoren landelijk gezien goed op dit belangrijke onderwerp. Gesprekken met (neven)bonden hebben nog niet tot concreet resultaat geleid, al ligt er wel een voorstel van de bedrijfsbonden en van de Dynamic Tennisbond om samen te werken met de NTTB. Natuurlijk ging niet alles altijd goed, helaas lopen er ook zaken anders dan gewenst. Een tegenslag was het wegvallen van de organisatie van de Jeugdsportkampen voor Ook het restylen van het Kindertafeltennisfeest is niet gebeurd, dat doen we nu gelijktijdig met de breedtesportplannen voor de WK. Helaas is er op het succesvolle Rondje om de Tafel tijdens de Europese Jeugd Top-10 geen vervolg geweest. En is de voorgenomen Guinness Record poging Rondje om de Tafel tijdens de Masters afgewezen door Guinness. Ook zijn de vorderingen binnen de werkgroep Alternatieve Competities, na een voortvarende start, wederom stil komen te vallen. De voorstellen konden nog niet rekenen op draagvlak in de afdelingen. Kortom, het ingezette beleid begint zichtbare resultaten af te werpen. De ingezette ontwikkeling om meer aandacht te besteden aan sportontwikkeling en nieuwe producten zal in 2010 volwaardig uitgroeien zodat we in 2011 tijdens de WK Tafeltennis onze sport in de breedte goed onder de aandacht brengen: NTTB landelijk, de afdeling, de vereniging en onze partners in het veld. 3.2 Dienstverlening aan verenigingen Combinatiefuncties Het onderwerp Combinatiefuncties stond in 2009 hoog op de prioriteitenlijst. In 2008 is deze regeling gestart, de eerste resultaten waren dus in 2009 merkbaar. Bovendien werd in 2009 gestart met het benaderen van het merendeel van de gemeentes. De NTTB wilde graag vooraan meedoen. Er is daarom veel tijd naar dit onderwerp gegaan. NOC*NSF heeft een uitstekende faciliterende rol gespeeld door het verzamelen van zogenaamde groslijsten: hierop kon de NTTB verenigingen voordragen. In 2009 heeft de NTTB voor 21 gemeentes in de 2 de tranche en 97 voor de 3 de tranche haar tafeltennisverenigingen met een jeugdopleiding voorgedragen. Deze zijn doorgestuurd naar de betreffende gemeentes. De ingezette visie berustte op samenwerking: met verenigingen onderling, met andere sporten, met het onderwijs. Tafeltenniskoffer van de combinatiefunctionaris Amsterdam In maart is er een enquête gehouden onder verenigingen. De respons was met over de 100 reacties geweldig. Er is in kaart gebracht wat de vorderingen waren. Eind 2009 was bekend dat zeven verenigingen hun aanvraag gehonoreerd hebben gezien. Op 20 juni was binnen Samen Vooruit een bijeenkomst gepland met als onderwerp Combinatiefuncties. Deze ging wegens te weinig aanmeldingen helaas niet door. 7

9 Dat de NTTB met dit onderwerp actief aan de slag is, is uitgedragen naar NOC*NSF. Zij hebben ons benaderd voor een voordracht op de landelijke kennisdag over dit onderwerp en voor een interview in de Goede Voorbeeldengids. TafeltennisNijmegen heeft dit uitstekend voor ons verzorgd. Andere voorbeeldverenigingen hebben hun gehonoreerde aanvraag opgestuurd ter kennisname voor andere verenigingen. De NTTB ondersteunt verenigingen in het doen van hun aanvraag. Samen Vooruit Het project Samen Vooruit is bedoeld om middels verenigingen die willen en kunnen het NTTB beleid in de praktijk vorm te geven. Het project heeft in 2009 redelijk zelfstandig moeten draaien door beperkte tijd op het bondsbureau. De beschikbare tijd van de projectleider is voornamelijk gegaan naar de deelprojecten. Begin 2009 is ter versterking van dit project een stagiaire aangetrokken. Manon Zwakenberg, student Sport en Management, studeerde in juni af op het project Amsterdam, Samen Sterker. Daarin onderzocht zij hoe samenwerking tussen zes Amsterdamse Tafeltennisverenigingen in de praktijk verliep. Een soortgelijk project startte in een ruraal gebied: de Achterhoek. Daar werken elf verenigingen samen om de tafeltennissport te promoten in de regio. De geplande evaluatie zomer 2009 moest, net als de geplande vervolgbijeenkomst, geannuleerd worden. De evaluatie heeft uiteindelijk in december haar afronding gekend. Wij verwijzen in dit jaarverslag naar die evaluatie (NTTB-website -> clubadvies) om meer informatie over Samen Vooruit op te doen. Belangrijkste punten uit die evaluatie waren: Goed project met goede uitgangspunten, verdient continuëring project heeft meer begeleiding/sturing en betere opvolging nodig verenigingen zijn nog erg met eigen beslommeringen bezig. de ledenaanwas in 2009 komt bijna volledig op conto van de voorbeeldverenigingen de rol van de afdeling is niet uit de verf gekomen. deelprojecten succesvol gebleken. Deelproject Samen sterker, Achterhoek, In samenwerking met de Gelderse Sport Federatie en de NTTB-Gelre. Gestart met zes deelnemende verenigingen, uitgegroeid tot elf verenigingen: formatie van stuurgroep en 2 werkgroepen. Deelproject Amsterdam, Samen Sterk, In samenwerking met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en de NTTB-Holland-Noord. Gestart met zes deelnemende verenigingen, nu nog met vif verenigingen actief betrokken. Aanstelling van een combinatiefunctionaris ten behoeve van dit project. Deelproject Rotterdam, verenigingsmanager In samenwerking met Rotterdam Sport Support tot stand gekomen. Besprekingen met de afdeling West en met zes Rotterdamse verenigingen in voorbereiding op het WK tafeltennis 2011 in Rotterdam. De zes verenigingen hebben ja gezegd tegen dit project, vanuit de afdeling West is er geen financiële bijdrage voor de realisatie van een verenigingsmanager/trainer. Start 1 januari Deelproject DTBN In samenwerking met Sportraad Overijssel, Stichting ouderenzorg Zwolle. De NTTB en de Dynamic Tennisbond zijn met elkaar in gesprek gekomen naar aanleiding van dit project in Zwolle. Helpdeskfunctie Per jaar bereiken de afdeling Breedtesport iets meer dan 100 specifieke vragen rondom zaken die de verenigingen aangaan. De onderwerpen in 2009 waren vooral gerelateerd aan ledenwerving: promotiematerialen, verhuur tafels, het organiseren van clinics i.s.m. NTTB, lesstof voor kennismakingslessen en blacklight tafeltennis kwamen meer dan één keer als onderwerp voor. Ook waren er vragen in verband met de regeling combinatiefuncties, 8

10 accommodatiezaken en hulp bij een bestaanscrisis. In een drietal gevallen is er gevraagd om juridische hulp. Er was dit jaar een toename aan vragen van derden: scholen, gemeentes, studenten, instellingen. Waar mogelijk is hier gehoor aan gegeven of doorverwezen naar anderen. Accommodatiezaken Ook in 2009 heeft onze accommodatiespecialist Peter van Mil diverse verenigingen bezocht en voorzien van adviezen. Op diverse plekken in Nederland is een nieuwe accommodatie gerealiseerd: Ede, Nijmegen, Hoofddorp, Bergen op Zoom, Tilburg. Daarnaast zijn meerdere verenigingen geholpen met hun vraagstukken, vaak in verkennende gesprekken met gemeentes. Verder heeft Van Mil gewerkt aan het opstellen van richtlijnen voor tafeltennisaccommodaties en het reglementeren daarvan binnen het ISA (Instituut Sport Accommodaties). Opening van de nieuwe accommodatie van Het Markiezaat Plan Keurmerk is door de bondsraad van november aangenomen. Dit leidde tot een aanpassing in het competitiereglement. De richtlijnen voor een C-accommodatie zijn goedgekeurd en op de website geplaatst. Limburgs Tafeltennisplan De provincie Limburg heeft mede dankzij inzet vanuit Zoetermeer en vanuit de afdeling Limburg besloten tafeltennis te voorzien van een subsidie, zowel voor topsport als voor breedtesport. Er is een stuurgroep opgericht die voor breedtesport plannen uitwerkt die ten goede komen aan alle Limburgse verenigingen. De afdeling Breedtesport van de NTTB is bij die plannen betrokken. Algemeen De NTTB heeft een (verenigings) inspraakbijeenkomst gehouden voor Breedtesport tijdens het NK A in Eindhoven. Hier kwam een 6-tal verenigingen en afdelingsbestuurders op af. Daar is de flyer Wat kan uw vereniging doen aan breedtesport? gepresenteerd. Ook is het breedtesportberaad in ere hersteld als voorbereiding op de bondsraad van november. Hier waren vier afdelingen vertegenwoordigd. Er hebben zich diverse mensen gemeld die actief betrokken willen zijn bij de uitvoering van het breedtesportbeleid. Deze zijn ook allen betrokken, zowel als klankbord als ook als uitvoerder. De NTTB is blij met deze betrokkenheid. 3.3 Sport- en Productontwikkeling Algemeen Onder Sport- en productontwikkeling vallen alle activiteiten en producten gericht op werving en behoud van leden. Daarnaast verstaan we er ook initiatieven onder die de sport op een vernieuwende manier onder de aandacht brengen: kortom promotie en innovatie van de tafeltennissport. De NTTB heeft hierin een leidende rol. Uitvoerend kunnen zowel verenigingen, afdelingen als ook commissies binnen de NTTB betrokken zijn. Ledenwerving en Ledenbehoud Kindertafeltennisfeest (KTTF) Stagiaire Bram Kolenbrander heeft eind januari 2009 zijn onderzoek naar het Kindertafeltennisfeest in de afdeling Gelre gepresenteerd. Daaruit kwam naar voren dat de naam van het project verbetering behoeft. Ook willen de 9

11 verenigingen meer vrijheid in hoe ze het aanbieden en wanneer. Daarbij willen ze wel terug kunnen vallen op een kant-en-klaar pakket. In dat pakket zitten materialen, maar vooral ook draaiboeken. Het rapport is besproken in een bijeenkomst met KTTF coördinatoren van de afdelingen. Op één afdeling na was iedereen het erover met de conclusies van dit rapport. Besloten is om het KTTF te restylen. Door de ontwikkelingen i.v.m. het WK 2011 is die restyling verschoven naar Ontwikkeling nieuwe initiatieven/producten van tafeltennis In 2009 is er een zichtbare inzet gedaan en aanzet gemaakt om de volgende tafeltennisvormen te ontwikkelen tot nieuwe producten: Rondje om de tafel in de wijk en op scholen. Binnen het WK Fantraject (zie communicatie) hebben we hieraan prioriteit gegeven. ipong. i.s.m. Ruud van Graafeiland is dit opgepakt en promotioneel onder de aandacht gebracht. Tijdens de Masters in december is het eerste landelijke ipong toernooi gehouden. blacklight tafeltennis. Meer en meer verenigingen organiseren een blacklight tafeltennis toernooi, een gezellig evenement voor bestaande leden. Populair bij de oudere jeugd. side events bij topsportevenementen. Het doel is om bij elk NK A en elke Masters een aansprekend side event te organiseren gericht op de breedtesporters. We willen hiermee toeschouwers naar de zaal trekken en de tafeltennissport promoten. Tijdens de Europese Jeugd Top 10 is er een finale Kindertafeltennisfeest georganiseerd en het Rondje om de Tafel (i.s.m. Trinko Keen en Go Marketing). In totaal deden ongeveer 200 kinderen mee uit heel Nederland. Tijdens de NK A lag de focus op de jeugd op vrijdag en zaterdag en de senioren op zondag. Gekozen is voor de betere breedtesport spelers. Tijdens de Masters was het plan een recordpoging rondje om de tafel te houden. Het Guinness Book wilde die poging niet honoreren. Er is toen i.s.m. Taverzo en de gemeente Zoetermeer gekozen voor het eerste landelijke ipong toernooi. streetpong. Tafeltennis op straat en in de wijk. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd om deel te nemen aan het project Streetwise gericht op buitensporten als verlenging van het seizoen. Fantraject: ontwikkeling breedtesport evenementen tijdens de WK tafeltennis 2011 in Rotterdam. Alternatieve competities In samenwerking met Wedstrijdzaken is in 2009 de projectgroep Alternatieve competities opgericht. Met vertegenwoordigers uit de afdelingen is in vier bijeenkomsten gewerkt aan een voorstel dat naar de bondsraad is gegaan. Op het moment dat er draagvlak gezocht werd, bleek er onder de afdelingen verdeeldheid over een landelijke invoering van deze proefprojecten. De aanpak wordt herzien en opnieuw opgepakt in De drie uit te werken onderwerpen waren: duocompetitie senioren, alternatieve damescompetitie en toernooiencyclus voor jarigen conform Limburgse Jeugdmasters. Met name de plannen voor de invoering van een duocompetitie werden niet in de breedte gedragen. Jeugdsportkampen In 2009 zijn er meerdere gesprekken geweest met de organisatie van de Jeugdsportkampen (JSK). Dit initiatief kwam tot stand in 2008, met de bedoeling om de organisatie van de JSK vanaf 2010 weer onder te brengen bij de NTTB. De gesprekken verliepen voorspoedig. Toch kon niet voorkomen worden dat de JSK organisatie de besprekingen stopzette. Een bezoek aan het laatste kamp onder hun leiding leverde meer zicht op de redenen waarom. Er was in het verleden te veel niet gegaan zoals afgesproken en nu was er de misvatting dat de NTTB in 2009 reeds meer zou doen dan ze heeft gedaan. De NTTB heeft besloten dat het niet reëel is om op de huidige termijn met een naderend WK en zonder organisatiecomité, de JSK over te nemen. De NTTB wil wel weer dat de Jeugdsportkampen worden georganiseerd; we beraden ons op een goed vervolg. WK Breedtesportcampagne Binnen alle geledingen van de NTTB is er overleg geweest hoe de breedtesportcampagne tijdens de WK tafeltennis 2011 in Rotterdam in te vullen. Een matrix is gemaakt met alle te maken keuzes. Op basis van het Fantraject (NOC*NSF) zijn die keuzes verder uitgewerkt. Carolien van Eerde heeft die keuzes vertaald in een projectplan waarop subsidie wordt aangevraagd bij VWS. 10

12 4 OPLEIDINGEN 4.1 Algemeen Opleidingen heeft in 2009 een wezenlijke verandering ondergaan. Besloten is om er een apart beleidsterrein van te maken met een herkenbare organisatie op het bondsbureau. In mei 2009 is Monique Gadellaa begonnen als coördinator Opleidingen (0,3fte) en in juli is Ingrid Koppelman hoofd Opleidingen geworden (0,3fte). Daarnaast steunt de afdeling Opleidingen op de kennis en inzet van de commissie opleidingen die naast genoemde personen bestaat uit Adri Dam, Jos Dekkers en Achim Sialino. Ook is er een toetsingscommissie die toeziet op de kwaliteit van beoordelingen. Hierin zitten voorzitter Joop Matteman en de leden Ellen Klatt en Achim Sialino. Genoemde uitbreiding op het bondsbureau was nodig omdat met de huidige bezetting niet de gewenste hoeveelheid werk verzet kon worden. Daardoor liepen er opleidingen organisatorisch niet volgens plan, wat leidt tot ontevredenheid en verlies aan kwaliteit. 4.2 Kadervorming De omslag bij opleidingen werd in 2009 bij de NTTB afgerond 2009 was ook het jaar waarin de omslag modernisering opleidingen afgerond diende te worden. Begin 2009 zijn daarom 3 pilots niveau 3 van start gegaan en 1 pilot niveau 4. Het versneld opzetten en uitvoeren van deze pilots vroeg veel van allen die erbij betrokken waren. Het geheel is zeker niet vlekkeloos verlopen. Maar het einde van het liedje is dat het ministerie van VWS beide opleidingen positief heeft geaudit. Dit betekent dat we vanaf 2010 alleen maar gecertificeerde trainersopleidingen aanbieden volgens de Kwalificatie Structuur Sport (KSS). Een geweldig resultaat. Ook was het wennen voor de afdelingen dat niet zij maar de NTTB het rooster van opleiden bepaalt. De afdeling heeft nog zeker een grote rol in het totstandkomen van de opleidingen en het werven van geschikte kandidaten en docenten. Maar de NTTB zet een centrale planning op die de basis vormt van het opleidingsplan. Er is ruimte voor afwijking als dat niet tegenstrijdig is aan de gestelde doelen. De nieuwe manier van opleiden blijkt een stuk duurder uit te vallen dan de oude manier. Redenen hiervoor zijn o.a. de nieuwe docentrollen die zijn toegevoegd om het competentiegericht leren mogelijk te maken. Voor alle opleidingen zijn gedetailleerde begrotingen gemaakt. Het geheel leidde tot een voorstel waarin de inschrijfgelden aanzienlijk omhoog moesten. Vergelijking met andere bonden maakte duidelijk dat we al jaren erg goedkoop onze opleidingen aanboden. Dit had ook consequenties voor de beschikbaarheid en inzetbaarheid van docenten en beoordelaars. Met de nieuwe begroting die door de bondsraad is aangenomen, hopen we op meer armslag. Vooral ook om de kwaliteit van de opleidingen verder te ontwikkelen. Om de kwaliteit verder te ontwikkelen zijn in 2009 werkprocessen opgezet en uitgeschreven, is er gewerkt aan docentscholing, zijn de planningen aangepast en is er intensiever contact gevraagd en gezocht met de afdelingscoördinatoren. Dit proces van het versterken van de organisatie op alle fronten is in volle gang. Dat is niet een proces dat van vandaag op morgen is afgerond. In 2009 is er ook een start gemaakt met de opleiding Toernooileider. Dit om de bijeenkomst binnen Tafeltennistrainer 3 open te stellen voor geinteresseerden. Dat leverde veertien deelnemers op. In 2010 wordt het vervolg gepland. 11

13 De pilots en de gehouden trainersopleidingen niveau 1 en 2 zijn geëvalueerd. Stagiaire Martijn Spithoven, student SPECO Tilburg, zette deze evaluatie op. De resultaten zijn terug te vinden in zijn stagerapport dat medio januari 2010 verspreid is. Gedurende het jaar bereikte ons het bericht dat het ministerie van VWS haar outputregeling gaat veranderen. Het bleek uiteindelijk dat VWS zelf niet meer de afrekening wilde doen over de bedragen. De subsidie gaat via NOC*NSF lopen. De hoogte van dat bedrag is nog niet helder. We hebben besloten de teruggaafregeling af te schaffen. Deze was gebaseerd op de subsidieregeling. We besteden de subsidie nu liever aan het verbeteren van onze opleidingen. Academie voor Sportkader (ASK) De NTTB heeft in 2009 besloten zich aan te sluiten bij de Academie voor Sportkader (ASK). De ASK heeft in 2009 besloten dat alle bonden zich mogen aanmelden als lid van de ASK De NTTB heeft zich in 2009 aangesloten bij de nieuw ingestelde centrale Commissie van Beroep. Dit beroepsorgaan is onderdeel van de ASK en behandelt die zaken die berustten op klachten over het oordeel van de Toetsingscommissie. Het is samengesteld uit deskundigen van de deelnemende bonden (15). Het gebruik van de Elektronische Leeromgeving (ELO) is in 2009 goed van de grond gekomen. Alle inschrijvingen verlopen nu via ELO. Het aantal licenties is toegenomen van rond de 100 naar rond de 150. Deelnemers aan niveau 2 t/m 4 kunnen in de ELO om hun opleiding te volgen en hun portfolio te beheren. Voor 2010 staat op de planning om het elektronische volgsysteem te ontwikkelen. Dit maakt het gemakkelijker om het studietraject van de deelnemer te volgen en te sturen. Ook neemt de NTTB deel aan de strategische overleggen die de aangesloten bonden (13) houden. Tevens nemen we deel aan het organisatorisch overleg waarvoor de uitvoerende medewerkers van de aangesloten bonden worden uitgenodigd. Intentieverklaring VVTT NTTB Op 7 maart 2009 tekenden voorzitters Verkooijen (NTTB) en Janssen (VVTT) een intentieverklaring om te komen tot een partnerovereenkomst. In een vijftal bijeenkomsten heeft de VVTT haar inbreng kunnen doen op punten die voor het trainersvak van belang zijn. Nadruk lag daarbij op samenwerking op het gebied van licentiebehoud door middel van bijscholingen. De VVTT heeft de NTTB een concreet voorstel gedaan op dit vlak. Het is een van de voorstellen die nu ter beoordeling voor vervolgkeuzes liggen. De NTTB heeft op haar beurt baat gehad bij de inbreng vanuit de praktijk van de tafeltennistrainer. Besloten is om in 2010 de intentie om te zetten in een daadwerkelijk partnership. Edgar Verkooijen (voorzitter NTTB) en Luc Janssen (VVTT, rechts) tekenen bij de NK 2009 in Eindhoven de intentieverklaring 12

14 5 WEDSTRIJDZAKEN 5.1 Algemeen Dit jaar zijn de verschillende landelijke competities, toernooien en wedstrijden succesvol georganiseerd. Dit is mede gerealiseerd door de grote ondersteuning van de verschillende commissies, waaronder de Competitieleiders, Werkgroep Eredivisie, Scheidsrechters, Top Evenementen en Toernooien & Wedstrijden die de afdeling wedstrijdzaken rijk is. 5.2 Competitie De landelijke divisies en groepen werden georganiseerd door de Hoofdcompetitieleider Rene van Dijk (HCL) en de Hoofdjeugdcompetitieleider Joke Wijker (HCJL) en door hun jarenlange ervaring is dit op goede en adequate wijze uitgevoerd. De heren van AA-Drink/FvT werden landskampioen 2009/2010 Aan de telefoon van de telefonische uitslagendienst was de vertrouwde stem van Jennie Geurts te horen. En in samenwerking met het bondsbureau zijn de uitslagen, standen en persoonlijke resultaten wekelijks gepubliceerd. De Eredivisie welke onder de verantwoordelijkheid van de werkgroep Eredivisie ligt heeft in het najaar voor het eerst het seizoen afgesloten met de Play-Off Finale. De organisatie lag in handen van SKF en in samenwerking met het bondsbureau en de werkgroep Eredivisie is deze eerste editie een groot succes geworden. 5.3 Toernooien & Wedstrijden In mei 2009 is de vacature coördinator wedstrijdzaken ingevuld door Monique Gadellaa. Ook in 2009 heeft de Landelijke Commissie Toernooien & Wedstrijden (CTW) weer intensief gewerkt aan haar taken. Belangrijkste werkzaamheden waren het opstellen van de jaarlijkse evenementenagenda, de organisatie en coördinatie van alle landelijke evenementen (m.u.v. onze topevenementen zoals NK en NTTB Masters) voor zowel jeugd als senioren. Daarbij hoorde ook de registratie van deelnemers en uitslagen aan bovengenoemde evenementen en de administratie/publicatie van landelijke ranglijsten en licenties bij zowel jeugd als senioren. Landskampioen meisjes: Never Despair Het voorzitterschap (a.i.) van de landelijke CTW lag bij Atie de Jong. Ook in 2009 was de commissie op zoek naar een nieuwe voorzitter en andere nieuwe leden om het kader konden versterken. Igor Heller was verantwoordelijk voor de nationale ranglijsten senioren en de licentie-administratie bij de jeugd. Jacek Offierski trad toe voor de seniorenlicenties. Peter Ritmeester nam de taak van de nationale ranglijsten jeugd over, 13

15 5.4 Topevenementen TEC Alle nationale Topsportevenementen en internationale evenementen werden in 2009 door de Topsport Evenementen Commissie (TEC) georganiseerd o.l.v. Wim Kivits. Dit betrof de Europese jeugd Top-10 (januari), NK Tafeltennis in Eindhoven (maart), de NTTB Beker (april) en de Enjoy & Deploy Masters (december). In 2009 zijn geen interlands georganiseerd in het kader van de European Nations League. Het Nederlandse damesteam is begonnen met twee uitwedstrijden. De ingeslagen weg dat de topsport en breedtesport van elkaar kunnen profiteren tijdens evenementen heeft een verdere uitwerking gekregen. Zo zijn tijdens de Topsportevenementen diverse breedtesport activiteiten georganiseerd, zoals Rondje Trinko Keen, I-pong-wedstrijden, clinics, etc. De TEC bestond naast voorzitter Wim Kivits uit de leden Igor Heller en Achim Sialino. Bij het organiseren evenementen wordt de TEC bijgestaan door medewerkers van het bondsbureau en de vele vrijwilligers Topevenementen De grootste uitdaging in 2009 was de organisatie van de Europese Jeugd Top-10 van 30 januari tot en met 1 februari in Rotterdam. Veertig toptalenten uit Europa hebben hier gestreden om de titels. Een topevenement dat door Europese Tafeltennis Unie (ETTU) zeer hoog werd gewaardeerd. Na een kort uitstapje in mei 2008, werden opnieuw in maart de Nederlandse Kampioenschappen in het Eindhovense Indoorsportcentrum gehouden. Tijdens het evenement hebben de NTTB en gemeente Eindhoven besloten het contract te verlengen tot Winnaars van de Europese Jeugd Top-10 in Rotterdam. V.l.n.r. Simon Gauzy, Bernadette Szocs, Alena Dubkova en Patrick Franziska. De NTTB Bekerfinale (Lakerveld Final Four) werd op 5 april gehouden in Rotterdam. AA- Drink/FvT was de gastheer. Tijdens de finale dag van de Enjoy & Deploy Masters in Zoetermeer op 12 december zijn Toptafeltennis en entertainment voor het eerst samengebracht. Een bezoek van de Europese Kampioen 2009 Michael Maze en een optreden van de zanger Jamai maakten de toeschouwers enthousiast. De voorronde (Zoetermeer) en de hoofdronde (Hilversum) van de Enjoy & Deploy Masters vonden in november plaats. 5.5 Ranglijsten & Licenties De Nationale Ranglijsten (jeugd en senioren) zijn de leidraad voor de loting en plaatsing op de verschillende toernooien & evenementen en bepalen ook mede het selectiebeleid van de NTTB voor vertegenwoordigende teams. Ook geven ze een goed beeld van de ontwikkeling van spelers. In 2009 werden vier keer de seniorenranglijsten (dames en heren) op de website gepubliceerd. De nieuwe 14

16 jeugdranglijsten werden snel na grote wijzigingen (ranglijsttoernooien, meerkampen, competitie resultaten) geplaatst. Hiermee biedt de NTTB een frequent geraadpleegde service voor leden. De landelijke A en B licenties bij de jeugd waren actueel te raadplegen via de NTTB-website. Minder gestructureerd verliep de administratie en publicatie van de landelijke A-, B- en C-licenties van de senioren. De CTW heeft veel zaken geprobeerd op te lossen en is druk doende om ook dit onderdeel weer volledig op peil te brengen. 5.6 Scheidsrechters De scheidsrechterscommissie (SRC) kwam in 2009 acht keer in overleg bij elkaar waarbij veelvuldig HB lid Hans van Haaren aanwezig was. Onder de SRC vallen de taakgroepen Opleiding en Spelregels met als neutraal voorzitter Resie Knops-Dullens en Beoordelen met als neutraal voorzitter Kees Kamp. Op 10 januari 2009 is enigszins vervroegd de jaarvergadering gehouden in combinatie met de bijscholing en de jaarlijkse theoretische test voor alle scheidsrechters onder leiding van Resie Knops. In 2009 heeft de taakgroep beoordelen speciale aandacht gegeven aan Uniformiteit in het optreden van de scheidsrechters middels begeleiding en praktische beoordelingen. Het merendeel van de scheidsrechters is één of twee maal op hun praktisch functioneren beoordeeld. Op 31 december 2009 bestond het scheidsrechterscorps uit 40 personen, twee minder dan een jaar eerder. Ondanks alle inspanningen van de taakgroepen en SRC-leden helaas opnieuw een terugloop. Leks van Koppen, die 23 jaar als scheidsrechter actief was, is gestopt na een geweldige nationale en Internationale carrière en heeft een andere uitdaging gevonden binnen de sport. Pieter van der Hammen slaagde als zesde Nederlandse ITTF scheidsrechter voor zijn Blue Badge status, het hoogst haalbare als scheidsrechter binnen de ITTF opleiding. Wouter den Dekker slaagde voor het Nationaal B examen. De scheidsrechters waren actief in de nationale competitie en toernooien en de ITTF-scheidsrechters zijn veelvuldig uitgenodigd voor Europacup wedstrijden, Europese Top-12, EK en WK naast de diverse Pro tours. Ook zijn in 2009 de controles met de ENEZ-boxen uitgevoerd door de scheidsrechters in de Ere- en 1e divisie dames en heren. Deze controles leverden geen afgekeurde batjes op. Door de SRC is een eerste opzet gemaakt om in samenwerking met het Hoofdbestuur tot een plan van aanpak te komen voor werving en behoud van scheidsrechters, ook wordt er geparticipeerd in het tweede traject Scheids van sportkoepel NOC*NSF. In een speciale werkgroep is er overleg geweest met de tuchtcommissie en coaches/spelers uit de Eredivisie over een mogelijk sanctiebeleid met administratieve afhandeling voor gegeven gele kaarten zoals bijvoorbeeld in Frankrijk gebruikelijk is. Topsport & Entertainment. Deze combinatie zorgde voor een succesvolle Enjoy & Deploy Masters 2009 in Zoetermeer. Met een demo & masterclass van Europees kampioen Michael Maze, zanger Jamai en natuurlijk alle topspelers in actie achter de tafel. 15

17 6 TOPSPORT 6.1 Algemeen 2009 stond in het teken van de Europese kampioenschappen. De Nederlandse dames hebben voor de tweede keer op rij de landentitel behaald, een historische prestatie! Een bijsmaak bij deze bijzondere prestatie was zeker dat onze ploeg, ondanks de twee opeenvolgende EK-titels, niet was geselecteerd als kandidaat uit de genomineerden voor de titiel Sportploeg van het jaar tijdens het NOS/NOC*NSF Sportgala. Ook bij de sporters met een beperking konden wij een Europees kampioen vieren: Kelly van Zon. De heren hebben onder de leiding van Danny Heister tijdens de EK in Stuttgart een belangrijke stap gezet. Zij zijn zonder één verliespartij van de Standard division naar de Challenge division gepromoveerd. Bij de Europese Kampioenschappen voor de jeugd in waren in 2009 vijf kwartfinales niet voldoende voor een medaille. Bij de Europese TOP-12 bereikte Li Jie voor de eerste keer een belangrijk finale en groeide door naar de top 25 van de wereldranglijst waarin ook Li Jiao een vaste positie heeft. De omstandigheden op Papendal werden beter. Door het oprichten van het CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs) zijn de randvoorwaarden duidelijk verbeterd. Ook heeft de NTTB de structuren kunnen verbeteren en heeft in de beoordeling van NOC*NSF beter kunnen presteren. Dit heeft samen met de grote successen van de afgelopen jaren een betere personele en financiële ondersteuning van topsport door NOC*NSF opgeleverd. Zo hebben wij naast de nieuwe damesbondscoach Chen Zhibin nog aanvullende ondersteuning voor een talenttcoachfunctie ontvangen. Pieke Franssen houdt zich nu volledig met de aanvoer van de nieuwe damesgeneratie bezig. Ook bij de sporters met een beperking zijn 0,75 fte trainersfuncties ontstaan om het paralympisch programma goed te kunnen begeleiden. Verder heeft ook de bondsraad van de NTTB een historische prestatie geleverd. Op voorstel uit de eigen kring (afdeling Oost) is tot een ruime verhoging van de contributie besloten, welke richting de WK 2011 (het belangrijkste topsportevenement in de komende tijd) veel draagvlak gaat beloven. Topsport kan nu samen met breedtesport hier een goede aanloop nemen naar dit unieke evenement. Na de WK blijven deze middelen volledig voor de breedtesport en sportontwikkeling beschikbaar. Dat levert op lange termijn de kans een goede basis voor topsport te behouden of zelfs uit te breiden. De Nederlandse dames prolongeerden in Stuttgart (september 2009) hun Europese landentitel. Het succesvolle team bestond uit Elena Timina, Li Jiao, Linda Creemers, Carla Nouwen en bondscoach Chen Zhibin. Zij juichen als Li Jie (niet in beeld) een punt scoort voor Oranje. 16

18 6.2 Topsport in 12 maanden Januari - Li Jiao wint brons bij de ITTF Pro Tour in Slovenië - Britt Eerland ontvangt een uitnodiging om deel te nemen aan een trainingsstage in Parijs. Deze stage wordt georganiseerd door de ETTU en is in het kader van het ETTU Olympic Project In het laatste weekend wordt in Rotterdam de Europese Jeugd Top verspeeld. Voor Nederland is Britt Eerland uitgenodigd door de ETTU. De wild-cards worden aan Boris de Vries en Suzanne Dieker bij de junioren toegekend en bij de jongens cadetten aan Koen Hageraats. Zij presteren boven verwachting en trakteren het publiek op enkele fantastische wedstrijden. Februari - Voor de Europese Top-12 in Düsseldorf zijn zowel Li Jiao als Li Jie uitgenodigd. Jiao eindigt op de 5e plaats. Jie speelt in de finale tegen de Poolse Li Qian, maar die is net iets te sterk en zo pakt ze het zilver. - De Nederlandse dames winnen het eerste duel ooit in de European Nations League met 3-0 van Spanje, de enkelspel wedstrijden werden gewonnen door Li Jiao, Li Jie en Carla Nouwen - Nederlandse junioren en cadetten nemen deel aan de Zweedse Open Jeugdkampioenschappen en het daaraan gekoppelde Internationale jeugdtoernooi van Safir. Li Jie zilver bij de Europese Top Maart - Bij de Nederlandse Kampioenschappen in Eindhoven zijn bij de dames veel afmeldingen vanwege blessures. Uiteindelijk wordt Li Jiao voor de vijfde keer op rij nationaal kampioene enkelspel. Bij de heren is de winst voor Qi Xiaofeng uit Rotterdam. De gouden medaille bij het damesdubbel is voor Yana Timina/Ana Gogorita, bij het herendubbel voor Merijn de Bruin/Frank Rengenhart en in het mixed dubbel voor Frank Rengenhart en Yana Timina. - Bij de Open Jeugdkampioenschappen van Malta behaalt het jongens juniorenteam, bestaande uit Pepijn Leppers en Thomas Bénit, een bronzen medaille. Britt Eerland behaalt de overwinning bij de meisjes cadetten enkelspel en neemt de gouden medaille mee naar huis. Daarnaast wordt ze 2e in het meisjes cadetten dubbel en wordt ze 3e in het junioren meisjes enkelspel. - Bij de Open Duitse 2009 zijn alleen dames aanwezig. Linda Creemers wint van de veel hoger geplaatste Tanja Hain-Hoffmann. - Bij de Open Hongaarse kampioenschappen SB wint Kelly van Zon de gouden medaille in het damesenkelspel klasse 7. Ronald Vijverberg legt in klasse 9 beslag op het brons ten koste van Tonnie Heijnen die daarmee een vierde plaats bezet. Ook voor Jolanda Paardekam is er een vierde plaats in haar klasse 3. - Mede dank zij zijn overwinning op het A-jeugdranglijsttoernooi te Nederweert wordt Jochem de Hoop opgenomen in de jeugdselectie. April - Nederlands speelt in en tegen Oostenrijk de tweede wedstrijd in de European Nations League. Oostenrijk wint deze ontmoeting met Ronald Vijverberg en Tonnie Heijnen behalen bij de Jordaanse Open 2009 SB in het teamtoernooi klasse 9/10 een gouden medaille. In het enkelspel klasse 9 staan ze tegenover elkaar in de finale. Ronald is net iets sterker dan Tonnie en wint het toernooi. Ronald neemt zijn tweede gouden plak mee en Tonnie neemt een zilveren medaille mee. In de Open klasse behaalt Tonnie een zilveren en Ronald een bronzen medaille. - Bij de Austrian Youth Open is er twee maal zilver voor de meisjes junioren: bij het teamtoernooi bereikten Tali Cohen, Suzanne Dieker en Dianne Overbeeke de tweede plaats en bij het dubbel bereikten Tali en Suzanne eveneens de tweede plaats. - Bij de Slowaakse Open SB behaalt Jolanda Paardekam met haar Oostenrijkse partner Doris Mader een gouden medaille in het teamtoernooi dames klasse 2/3. - Bij de Wereldkampioenschappen in Yokohama sneuvelen Linda Creemers en Carla Nouwen in de 1e ronde en Li Jie in de derde ronde (laatste 32). In de achtste finales heeft Li Jiao zes matchpoints tegen de Koreaanse Dang 17

19 Ye Seo, maar verliest toch in zeven games. Mei - Tijdens de Open Sloveense voor sporters met een beperking in Lasko behaalt Kelly van Zon in de open klasse een bronzen medaille. In het enkelspel klasse 6/7 is de gouden medaille voor haar en de zilveren voor Wendy Schrijver. Bij de landenwedstrijden klasse 6/7 leggen Kelly en Wendy beslag op het goud en Karin Geuns behaalt een bronzen medaille met haar Turkse partner. Ronald Vijverberg en Tonnie Heijnen behalen in klasse 9 een zilveren medaille, evenals Daniëlle de Jong in klasse 9/10 met een Franse gelegenheidspartner. - Bij het 6-landen cadettentoernooi, dat in Zweden wordt gehouden, is er een zilveren medaille voor het jongensteam, bestaande uit Rajko Gommers, Koen Hageraats, Cosmin Stan en Laurens Tromer. Het meisjesteam, gevormd door Alice Barendregt, Rianne van Duin, Nikki Eerland en Jasminka Oeij, eindigt als vierde. In het individueel toernooi legt Koen beslag op de bronzen medaille. - Linda Creemers en Carla Nouwen behalen een verrassende zilveren medaille bij de ITTF Pro Tour in Wit-Rusland in het dubbelspel Juni - Bij de Open Chinese kampioenschappen bereiken Li Jiao en Li Jie de achtste finales in het enkelspel. In het dubbel bereiken zij de kwartfinales. - Kelly van Zon behaalt de Europese titel in klasse 6/7 tijdens de Europese Kampioenschappen voor sporters met een beperking in Genua, Italië. Gerben Last behaalt in klasse 9 een zilveren medaille. Jolanda Paardekam bereikt in klasse 3 de kwartfinales evenals Tonnie Heijnen in klasse 9. Daniëlle de Jong bereikte eveneens in klasse 9 de halve finales. Tijdens het landentoernooi behaalt het team klasse 6-8 bestaande uit Kelly van Zon en Wendy Schrijver een bronzen medaille. De heren leggen in klasse 9 beslag op de tweede plaats en nemen zilver mee naar huis. - Pepijn Leppers en Ewout Oostwouder besluiten vanaf volgend seizoen deel te nemen aan het DBT-project en zullen permanent op Papendal verblijven. Suzanne Dieker, Monique Posthuma en Nicky Zetsen gaan deelnemen aan het DBT-meisjesproject en zij zullen een kamer in Het Dorp (vlakbij Papendal) verblijven. - Jelle Bosman laat weten zijn carrière als toptafeltennisser op te geven. - De strijd om de NTTB-Jeugd-Cup wordt voor de 6e keer gehouden. Bij de meisjes is Limburg de verrassende winnaar, bij de jongens zegeviert het team van Oost. West speelt voor het eerst sinds jaren niet in de finale. Juli - Nederland neemt deel aan de Universiade met een damesteam, bestaande uit Linda Creemers, Carla Nouwen, en Nicky Zetsen, en een herenteam, bestaande uit Jelle Bosman, Wai-Lung Chung en Casper ter Lüün. - De samenwerking met Multiservices/Willem Wichhart m.b.t. de begeleiding van de sporters op Papendal en in Het Dorp wordt verlengd en geïntensiveerd. - Bij de landenwedstrijden van de Europese JeugdKampioenschappen in Praag, Tsjechië, eindigen de meisjes junioren op plaats 26. De jongens junioren eindigen op de 18e plaats en komen volgend jaar in de tweede categorie uit. Het meisjes cadettenteam eindigt op de 6e plaats, de jongens cadetten bereiken verrassend de achtste plaats. Britt Eerland behaalt de kwartfinales in enkelspel, dubbelspel en mixed dubbel (met Koen Hageraats) Bij de Europese Jeugd Kampioenschappen eindigen de jongens cadetten met kopman Koen Hageraats (foto) verrassend bij de laatste acht. Ook individueel bestormt de jonge Nederlander de top. Augustus - Ewout Oostwouder en Pepijn Leppers gaan deel uitmaken van het DBT-jongensteam. Half augustus start het nieuw wedstrijdseizoen met voor het DBT-jongensteam een stage in Beverwijk. 18

20 September - Aan de EK wordt door zowel een dames- als een herenteam deelgenomen. Beide teams zijn succesvol: de heren promoveren ongeslagen van de Standard Division naar de Challenge Division en het damesteam wordt opnieuw Europees kampioen. In het enkelspel bereiken Li Jiao en Li Jie de laatste Tijdens de Open Duitse SB die tegelijkertijd wordt gehouden vergaren de Nederlandse spelers het nodige eremetaal. In de open klasse behalen zowel Gerben Last als Kelly van Zon een bronzen medaille Een dag later behaalt Kelly een zilveren medaille in het enkelspel dames klasse 7 en Gerben Last wint het zilver in het enkelspel heren klasse 9. Jolanda Paardekam verliest in klasse 3 de strijd om de derde plaats maar net. In de landenwedstrijden winnen Kelly van Zon en Wendy Schrijver het goud in klasse 7/8. Daniëlle de Jong speelt met een Franse dame in klasse 9 en behaalt een zilveren plak. In de landenwedstrijden klasse 10 bij de heren leggen Gerben Last en debuterend talent Bas Hergelink beslag op de bronzen medaille. Oktober - Aan de Spaanse Open voor sporters met een beperking wordt deelgenomen door Tonnie Heijen, Ronald Vijverberg en Walter de Leeuw. De laatste behaalt in het teamtoernooi brons met een gelegenheidspartner, de eerste twee leggen beslag op de gouden medaille. - Li Jiao neemt deel aan de Women s World Cup Zij sneuvelt in de kwartfinale tegen de Chinese topspeelster Li Xiaoxia en wordt zo vijfde. - Nederland neemt met twaalf jeugdspelers deel aan het internationale jeugdtoernooi in Namen. Cosmin Stan behaalt een mooie zilveren medaille bij de jongens cadetten. - Na krap verlies tegen Japan finishen de dames als vijfde bij de World Team Cup in Linz (Oos). November - Op Papendal wordt de Dag van het Talent gehouden. Hieraan nemen uiteindelijk 64 jongens en 44 meisjes deel. - Op de eerste dag van de Copa Tango in Argentinië is er drie keer brons in de open klasse voor Kelly van Zon, voor Jolanda Paardekam en voor Tonnie Heijnen. Tonnie behaalt een dag later in klasse 9 een gouden medaille, Kelly behaalt een gouden medaille in de damesklasse 7 en Wendy Schrijver behaalt het brons. In de landenwedstrijden is er weer edelmetaal voor Oranje: Kelly van Zon en Wendy Schrijver behalen in de klasse 6 t/m 10 een zilveren medaille en voor Daniëlle de Jong en haar Braziliaanse partner is er in diezelfde klasse een bronzen medaille. Bij de heren klasse 7 halen Walter de Leeuw en zijn Chileense partner zilver binnen. Tijdens het Braziliaanse Open SB weet Kelly van Zon de gouden medaille in klasse 7 te behalen. Jolanda Paardekam, Tonne Heijnen en Walter de Leeuw bereiken de kwartfinales. In het landentoernooi leggen Kelly van Zon en Wendy Schrijver beslag op de zilveren medaille in de damesklasse 6 t/m 8 en behalen Ronald Vijverberg en Tonnie Heijnen de bronzen medaille in de herenklasse 9. - Op Papendal wordt het 5-landenpupillentoernooi gehouden. Pupillen en welpen uit Nederland, Zwitserland, Luxemburg, Baden-Württemberg (Duitsland) en Niedersachsen (Duitsland) trainen samen en spelen wedstrijden. Bij de jongens eindigt Nederland als derde, bij de meisjes wordt Oranje tweede. December - Koen Hageraats ontvangt een uitnodiging voor de Europese Jeugd Top in Topolcany. - Li Jiao en Li Jie worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Europese Top De titels bij de Enjoy&Deploy Masters in Zoetermeer worden behaald door Li Jie en Michel de Boer. Zij zijn in de finale te sterk voor respectievelijk Linda Creemers en Qi Xiaofeng. Kelly van Zon (links) kroonde zich in 2009 tot Europees kampioene SB in het enkelspel. 6.3 Doping In het verslagjaar heeft de Dopingcontrolecommissie voorlichting gegeven en werd geassisteerd bij het aanvragen van vrijstellingen. Voor zover mogelijk werden de diverse nationale en internationale contacten onderhouden. 19

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Uitleg programma Doel van deze avond Organisatorische mededelingen Trends Langzaam maar zeker afnemend ledental (maar meer sportconsumenten?)

Nadere informatie

NTTB. zijn wij SAMEN!

NTTB. zijn wij SAMEN! NTTB zijn wij SAMEN! Beleidsplan 2010-2016 Mid-term review waar staan we nu? Ambitieus MJBP, 2 jaar aan gewerkt, gedragen door gehele bond, unaniem goedgekeurd door BR Ook het huidige HB staat volledig

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! De NTTB als Nederlandse sportbond (1) Als sportbond exclusief erkend/aanspreekbaar (nationaal en internationaal) Aangesloten bij NOC*NSF Aangesloten bij ETTU en ITTF In de Top-20

Nadere informatie

1 Voorwoord 2. 2 Algemeen Bestuurlijke Zaken 3. 3 Breedtesport 7. 4 Wedstrijdzaken 13. 5 Topsport 16. 6 Communicatie & Marketing 21.

1 Voorwoord 2. 2 Algemeen Bestuurlijke Zaken 3. 3 Breedtesport 7. 4 Wedstrijdzaken 13. 5 Topsport 16. 6 Communicatie & Marketing 21. JAARVERSLAG 2008 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2.1 Ledenaantal 3 2.2 Hoofdbestuur 3 2.3 Bondsbureau 3 2.4 Bondsraad 4 2.5 Bestuurlijke vernieuwing 4 2.6 Internationaal 4 2.7

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! O P E N I N G E N W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Doel van deze avond Uitleg programma Terugblik op de speerpunten van het afgelopen jaar Vooruitblik naar de toekomst

Nadere informatie

Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten)

Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten) Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten) Datum: 31 januari 2017 Projectleider: Jiao Li Kostenplaats: HS en HJ (met alle subplaatsen) Korte projectbeschrijving: Het projectplan is erop gericht

Nadere informatie

1. Eisen A-, B- en C-licenties A-licenties

1. Eisen A-, B- en C-licenties A-licenties 1. Eisen A-, B- en C-licenties A-licenties Competitie o Dames: Om de licentie te verkrijgen: een sterktegetal van tenminste 505. Het sterktegetal wordt berekend over voorronde en play-offs gezamenlijk.

Nadere informatie

Inkomsten: Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord.

Inkomsten: Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord. Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord. Algemeen. Bij het opmaken van deze begroting hebben wij gebruik gemaakt van het jaarplan 2013. Wij pleiten voor duidelijke en transparante taakverdeling

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Voorwoord 2

INHOUDSOPGAVE. 1 Voorwoord 2 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2.1 Ledenaantal 3 2.2 Hoofdbestuur 3 2.3 Bondsbureau 3 2.4 Bondsraad 3 2.5 Bestuurlijke vernieuwing 4 2.6 Aanbeveling goed sportbestuur 4 2.7

Nadere informatie

Actief met extra activiteiten Resultaat door creativiteit en verbinding

Actief met extra activiteiten Resultaat door creativiteit en verbinding Actief met extra activiteiten Resultaat door creativiteit en verbinding Verenigingscongres NTTB 1 maart 2014 Workshop Ronald van Roon Even voorstellen Ronald van Roon, 47 jaar, vader van 3 sportende kinderen,

Nadere informatie

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN WAT BIEDT DE NEDERLANDSE TRIATHLON BOND (NTB) AANGESLOTEN ORGANISATIES (VERENIGINGEN OF STICHTINGEN) DIE NU OF IN DE TOEKOMST EEN COMBIDUURSPORT-EVENEMENT (WILLEN)

Nadere informatie

WK BREEDTESPORTCAMPAGNE NTTB

WK BREEDTESPORTCAMPAGNE NTTB WK BREEDTESPORTCAMPAGNE NTTB WK BREEDTESPORTCAMPAGNE IS UITVOERING BESLUIT BONDSRAAD NOV 2009 EN IN LIJN MET MISSIE NTTB Join the table Tot de WK 2011 Na de WK 2011 Missie NTTB : Jointhe Table..bevorderen

Nadere informatie

N e d e r l a n d s e T a f e l t e n n i s b o n d

N e d e r l a n d s e T a f e l t e n n i s b o n d Onderwerp: accountmanagement. Mijn nadere kennismaking met de afdeling Zuidwest. De afgelopen weken ben ik in de gelegenheid geweest vier van de vijf regiobijeenkomsten in uw afdeling Zuidwest te bezoeken.

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH Jaarplan 2016 van de Nederlandse Minigolf Bond In het meerjarenbeleidplan van 2012 tot 2016 waardig aan de slag staan de hoofddoelstellingen die in deze periode gehaald dienen te worden. Elk jaar zal er

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton 2014-2015

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton 2014-2015 Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton 2014-2015 Het bondsbestuur heeft op 12 juli 2014 de Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst 2014-2015 goedgekeurd. Deze uitvoeringsregeling treedt in op

Nadere informatie

cijfers NTTB.xlsx Mogelijke besparingen 2750

cijfers NTTB.xlsx Mogelijke besparingen 2750 plaats Omschrijving (1) kosten 0010 ABZ Bondsraad 5.500 kan naar de helft, eenvoudige locatie gebruiken 0020 ABZ Ledenberaden 1.500 0025 ABZ Internat.Vertegenwoordiging 2750 0030 ABZ Financiële Commissie

Nadere informatie

Toelichting concept begroting 2015 NTTB Afdeling Noord (bijlage 2b). UITGAVEN

Toelichting concept begroting 2015 NTTB Afdeling Noord (bijlage 2b). UITGAVEN Toelichting concept begroting 2015 NTTB Afdeling Noord (bijlage 2b). UITGAVEN 4211 jaarvergadering / ALV De kosten zijn voor 2 ALV's en 1 vergadering met het hoofdbestuur NTTB en bestaan uit de volgende

Nadere informatie

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage.

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. 1 Inleiding Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. De ALV van de afdeling ZuidWest heeft in de vergadering van 30 mei 2012 unaniem besloten tot het aanstellen van een tweetal betaalde afdelingsmanagers.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton Het bondsbestuur heeft in augustus 2016 de Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton goedgekeurd. Deze uitvoeringsregeling geldt voor toernooien

Nadere informatie

Begroting 2013 Realisatie tm 2e kwartaal 2013 Verwachting 2013 Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat

Begroting 2013 Realisatie tm 2e kwartaal 2013 Verwachting 2013 Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Rapportage 2e kw 2013 Totaaloverzicht Begroting 2013 Realisatie tm 2e kwartaal 2013 Verwachting 2013 Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Breedtesport:

Nadere informatie

Plan NTTB Afdeling ZuidWest

Plan NTTB Afdeling ZuidWest Plan NTTB Afdeling ZuidWest 2012-2014 Inleiding: Bestuursmodel Afdeling ZuidWest Op de ALV op 30 mei 2012 hebben de verenigingen in ZuidWest besloten dat het vrijwillige afdelingsbestuur ZuidWest wordt

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Vastgesteld in de bondsvergadering van Blad 1 van 66 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.2 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN

Nadere informatie

Competitiebulletin 14. Seizoen 2015/ november 2015

Competitiebulletin 14. Seizoen 2015/ november 2015 Seizoen 2015/2016 24 november 2015 1 Werkgroep eredivisie Mededeling toevoegen speler De werkgroep eredivisie heeft een verzoek van Klimaatgroep Stars inzake toestemming Arnoud Meijer toe te voegen aan

Nadere informatie

Regeling onderscheidingen Badminton Nederland

Regeling onderscheidingen Badminton Nederland Badminton Nederland In deze regeling wordt beschreven hoe Badminton Nederland omgaat met het bedanken en decoreren van leden die een bijzondere rol binnen de organisatie hebben vervuld. De genoemde criteria

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Blad 1 van 68 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN... 9

Nadere informatie

Inhoud De NTTB vertegenwoordigt De NTTB regelt, verzorgt en organiseert De NTTB communiceert De NTTB ondersteunt De NTTB leidt op Kortom

Inhoud De NTTB vertegenwoordigt De NTTB regelt, verzorgt en organiseert De NTTB communiceert De NTTB ondersteunt De NTTB leidt op Kortom De Nederlandse Tafeltennisbond behartigt de belangen van 30.000 leden en 580 verenigingen. Wat houdt dit concreet in voor uw tafeltennisvereniging en voor individuele leden? Inhoud Inhoud... 1 De NTTB

Nadere informatie

Rapportage overzicht extra activiteiten 2014 t/m 2016

Rapportage overzicht extra activiteiten 2014 t/m 2016 Extra Bondsraadsvergadering 19 september 2015 Bijlage 17 (agendapunt 3) Rapportage overzicht extra activiteiten 2014 t/m 2016 Tijdens de laatste Bondsraadsvergadering van 27 juni jl. is aan het Hoofdbestuur

Nadere informatie

CONCEPT-JAARVERSLAG 2012 NTTB (platte tekst)

CONCEPT-JAARVERSLAG 2012 NTTB (platte tekst) Bondsraad 15 juni 2013 Bijlage 3 (agendapunt 6a) CONCEPT-JAARVERSLAG 2012 NTTB (platte tekst) Inhoudsopgave jaarverslag 2012 Onderwerp Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Nederlandse Go Bond. Nederlandse Go Bond Schokland 14 1181 HV Amstelveen 020-645 55 55 bondsbureau@gobond.nl www.gobond.

Jaarplan 2015. Nederlandse Go Bond. Nederlandse Go Bond Schokland 14 1181 HV Amstelveen 020-645 55 55 bondsbureau@gobond.nl www.gobond. Jaarplan 2015 Nederlandse Go Bond Nederlandse Go Bond Schokland 14 1181 HV Amstelveen 020-645 55 55 bondsbureau@gobond.nl www.gobond.nl 1 Amsterdams Toernooi 2014 Foto Harry van der Krogt Jaarplan 2015

Nadere informatie

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Het bondsbestuur heeft, naar aanleiding van de feedback van de afgevaardigden (tijdens jaar- en bondsvergaderingen en andere ontmoetingen) en op basis van eigen ervaring, geconcludeerd

Nadere informatie

NHV Seizoenplan

NHV Seizoenplan NHV Seizoenplan 2017-2018 Dit NHV Seizoenplan 2017-2018 is het tweede seizoenplan dat is afgeleid van het NHV Meerjarenbeleidplan 2016-2020, dat als motto Handbal Scoort! heeft gekregen. Er is gekozen

Nadere informatie

Begroting Nederlandse Floorball & Unihockey Bond

Begroting Nederlandse Floorball & Unihockey Bond Begroting 2017 Nederlandse Floorball & Unihockey Bond Nederlandse Floorball en Unihockey Bond Begroting 2017 STAAT VAN BATEN & LASTEN BATEN LASTEN Algemeen 46.921,00 Algemeen 35.154,00 Competitie 58.555,00

Nadere informatie

vrienden van Anne van Dam

vrienden van Anne van Dam www.annevandam.com Anne van dam Van zwembad naar golfbaan is 19 jaar en woont haar hele leven al in Arnhem. Vanaf jongs af aan is ze sportief en heeft ze talent voor vrijwel alle sporten. Op een vakantie

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton Het bondsbestuur heeft in augustus 2017 de Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton vastgesteld. Deze uitvoeringsregeling geldt vanaf de maand

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Nieuwsbrief Meisjes- en vrouwenvoetbal

Nieuwsbrief Meisjes- en vrouwenvoetbal KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Nieuwsbrief Meisjes- en vrouwenvoetbal knvb.nl In dit terugkerende item worden de ontwikkelingen van het meisjes- en vrouwenvoetbal in district Zuid II

Nadere informatie

Beste tafeltennisvrienden,

Beste tafeltennisvrienden, Beste tafeltennisvrienden, Het wordt spannend de komende dagen. Onze heren hebben donderdagavond nog een inhaalwedstrijd te spelen tegen Scyedam, en zaterdag hebben we thuis de derde keer een dubbele thuiswedstrijd

Nadere informatie

Beste tafeltennisvrienden,

Beste tafeltennisvrienden, Beste tafeltennisvrienden, Het wordt een belangrijk weekend voor onze eredivisieteams. Onze heren strijden om een veilige eindplek in de play-downs, uit in Hattem, en de Dames strijden zondag a.s. om 14:00

Nadere informatie

Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP)

Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP) Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP) Datum: 31 januari 2017 Projectleider: Titus Damsma Kostenplaats: TH 3152, 3159 t/m 3163 Korte projectbeschrijving: Het beleid Onder 13 is internationaal

Nadere informatie

HB-BESLUITEN 2017 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

HB-BESLUITEN 2017 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND HB-BESLUITEN 2017 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Uitgave december 2017 1 HB-BESLUITEN 2017 De besluiten zijn geldig van 1 januari 2017 t/m 31 december 2017. A. Controle van het bat op de eisen van hoofdstuk

Nadere informatie

Bij de vorige begroting waren de ledentallen resp. 2370, 1145 en 423.

Bij de vorige begroting waren de ledentallen resp. 2370, 1145 en 423. Toelichting op de begroting 2014 van de NTTB Afdeling Noord. INKOMSTEN: 8000. Afdelingscontributie Basisleden 2350 x 3,00 7.050,00 Competitiegerechtigde senioren 1050 x 8,00 8.400,00 Competitiegerechtigde

Nadere informatie

AZ&PC AMERSFOORT WWW.AZPC.NL

AZ&PC AMERSFOORT WWW.AZPC.NL AZ&PC AMERSFOORT WWW.AZPC.NL AZ&PC AMERSFOORT ~ Opgericht op 29 mei 1910 ~ Eén van de oudste zwemsportclubs van Nederland ~ Richt zich op alle sporttakken: synchroonzwemmen, waterpolo schoonspringen en

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst NTTB. Bestuurlijke Vernieuwing

Informatiebijeenkomst NTTB. Bestuurlijke Vernieuwing Informatiebijeenkomst NTTB Bestuurlijke Vernieuwing Resumé Doelen bestuurlijke vernieuwing Slagvaardigheid vergroten Aanbevelingen commissie Loorbach 1 eenheid 8 transparantie 2 topsportstatuut 9 aftreden

Nadere informatie

Zomer 2016 VAN DE VOORZITTER. Sportieve groet, Karen Langevoort Voorzitter MHC Steenwijk

Zomer 2016 VAN DE VOORZITTER. Sportieve groet, Karen Langevoort Voorzitter MHC Steenwijk Zomer 2016 VAN DE VOORZITTER Dag allemaal! Het seizoen loopt al weer ten einde. De spannendste dagen van het seizoen kwamen eind juni; fantastisch dat onze dames 1 de enige wildcard bemachtigden voor de

Nadere informatie

Jaarplan Keuzes hebben consequenties.

Jaarplan Keuzes hebben consequenties. Keuzes hebben consequenties Voorwoord KEUZES HEBBEN CONSEQUENTIES Vanuit het meerjarenbeleidsplan 2017 e.v. vloeien de jaarplannen voort. Voor u ligt het jaarplan 2017. Er zijn keuzes gemaakt waar de Judo

Nadere informatie

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015)

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015) Elst, juli 2015 Voorwoord De voetbal vereniging Musketiers is opgericht in januari 1952. Wij mogen ons gelukkig prijzen met een goede ledenaanwas en zijn een financieel gezonde vereniging. Zoals bij veel

Nadere informatie

Jaarplan 2015. NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inclusief de (concept-)afdelingsjaarplannen. Join the Table

Jaarplan 2015. NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inclusief de (concept-)afdelingsjaarplannen. Join the Table Bondsraad 22 november 2014 Bijlage 8 - agendapunt 7 Jaarplan 2015 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inclusief de (concept-)afdelingsjaarplannen Join the Table 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Sport- en productontwikkeling

Nadere informatie

Bij voorkeur graag met PINPAS betalen!

Bij voorkeur graag met PINPAS betalen! Aan alle besturen van verenigingen en regiocoördinatoren Landjuweel 62 Postbus 326 Tel. 0318-559343 Internet: www.bowlen.nl Ons kenmerk: 3905 PH Veenendaal 3900 AH Veenendaal Fax. 0318-559349 E-mail: info@bowlen.nl

Nadere informatie

Clusterbijeenkomst september 2015

Clusterbijeenkomst <cluster> september 2015 Clusterbijeenkomst september 2015 Agenda Ontwikkelingen KNBSB Ambitie KNBSB komende jaren Onderwerpen door de verenigingen ingebracht Belangrijke data Intro Honkbal-Softbal Masterz Ontwikkelingen

Nadere informatie

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019 Beleidsplan v1.0 november 2015 - oktober 2019 1 Aanleiding Oude beleidsplan liep tot halverwege 2015 Bestuur heeft behoefte aan nieuw beleidsplan Vervolg op sportief coachen traject Ambitie van bestuur

Nadere informatie

Doelgerichte communicatie en informatie. Beleid communicatie en informatievoorziening bij de NTTB

Doelgerichte communicatie en informatie. Beleid communicatie en informatievoorziening bij de NTTB Doelgerichte communicatie en informatie Beleid communicatie en informatievoorziening bij de NTTB Versie: Definitief concept 24 september 2014 1. Inleiding Het huidige communicatie- en informatiebeleid

Nadere informatie

AFKICKEN? GEEN SPRAKE VAN!

AFKICKEN? GEEN SPRAKE VAN! AFKICKEN? GEEN SPRAKE VAN! Nadat iedereen weer heeft kunnen afkicken van het EK voor senioren in Appelscha, gaan we komende week hopelijk genieten van het WK van de algemene Klasse, dat in het Duitse Bad

Nadere informatie

Functie omschrijving Bijlage 1

Functie omschrijving Bijlage 1 Functie omschrijving Bijlage 1 Voorzitter 1 Voorzitten van de bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen 2 Diverse vertegenwoordigingen representatief (prijsuitreikingen, jubilea etc) 3 Bezoeken

Nadere informatie

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Het danslandschap in Nederland is zeer divers. Er is een grote verscheidenheid aan dansante vormen, waarbinnen vaak meerdere organisaties actief zijn.

Nadere informatie

CLUSTERBIJEENKOMST VRIJWILLIGERS

CLUSTERBIJEENKOMST VRIJWILLIGERS CLUSTERBIJEENKOMST VRIJWILLIGERS Maart 2014 Agenda Welkom en inleiding Voorstelronde Mededelingen - G-honkbal op Menukaart Sportimpuls - NK Little League 14-15 juni Vrijwilligers Pauze KNBSB Structuur

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

Selectiecriteria en Meetmomenten. Nederlandse Olympische Worstelbond

Selectiecriteria en Meetmomenten. Nederlandse Olympische Worstelbond Handleiding Selectiecriteria en Meetmomenten Nederlandse Olympische Worstelbond 2010 Doel selectiecriteria en meetmomenten Nederlandse Olympische Worstelbond 2010: De doelen van de selectiecriteria en

Nadere informatie

Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014.

Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014. Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014. Dit jaar wordt het Zilveren Trawler toernooi in Katwijk gehouden en niet in IJmuiden. vv Katwijk en IJ.V.V.

Nadere informatie

Nederlands Handbal Verbond Begroting 2012

Nederlands Handbal Verbond Begroting 2012 Nederlands Handbal Verbond Begroting 2012 versie 22 september 2011 EXPLOITATIE Baten Contributies (geindexeerd in 2012 met 2,7% 1.101.689 1.116.706 1.085.200 Variabele leden bijdrage 495.783 344.375 310.000

Nadere informatie

Het DSS (Dynamische Speelsterkte Systeem)

Het DSS (Dynamische Speelsterkte Systeem) Het DSS (Dynamische Speelsterkte Systeem) A. DEFINITIE Speelsterkte is de relatieve norm voor de tennisvaardigheid van een bij de KNLTB aangesloten tennisser in verhouding tot de tennisvaardigheid van

Nadere informatie

TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Uitgave november 2014 Hoofdstuk 1 Begrippen Artikel 1 Algemeen Evenement: Toernooi: Wedstrijd: Meerkamp: Evenementenseizoen: Bondsvertegenwoordiger:

Nadere informatie

HB-BESLUITEN 2014 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

HB-BESLUITEN 2014 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND HB-BESLUITEN 2014 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Uitgave december 2013 1 HB-Besluiten 2014 De besluiten zijn geldig van 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. A. Controle van het bat op de eisen van hoofdstuk

Nadere informatie

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies Nederlandse Basketball Bond Instellingsbesluit Afdelingscommissies Ingesteld door het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB), op grond van artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement, op 10 juni

Nadere informatie

Beste tafeltennisvrienden,

Beste tafeltennisvrienden, Beste tafeltennisvrienden, Korte nieuwsflits deze week, maar niet onbelangrijk! Zondag 22 februari spelen onze heren hun tweede wedstrijd in de strijd tegen degradatie. Het wordt een uitwedstrijd in Oegstgeest,

Nadere informatie

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten!

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten! : Tijd om te oogsten! Waarom dit jaarplan? Waar willen we ook alweer naartoe? Wat zijn resultaten 2014-2015? Wat zijn de plannen 2015-2016? Bijlage: resultaten 2014-2015 in detail Waarom dit jaarplan?

Nadere informatie

2) Steekproefsgewijze controle op de naleving van de invalregeling

2) Steekproefsgewijze controle op de naleving van de invalregeling 9 september 2010 Geachte vereniging, Bij de start van een nieuw competitieseizoen informeren wij u graag over de uitwerking van een aantal reglementen die betrekking kunnen hebben op het verloop van de

Nadere informatie

Vacature Voorzitter Squash Bond Nederland. Profiel Squash Bond Nederland. Profiel Voorzitter

Vacature Voorzitter Squash Bond Nederland. Profiel Squash Bond Nederland. Profiel Voorzitter Profiel Squash Bond Nederland Squash Bond Nederland is opgericht in 1938 en aangesloten bij sportkoepel NOC*NSF. Internationaal maakt SBN deel uit van de Europese Federatie (ESF) en de World Squash Federation

Nadere informatie

Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015

Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015 Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015 Respons De enquête is door 121 personen ingevuld. Als wij uitgaan van een bezetting van de toernooien door ongeveer 160 tot

Nadere informatie

Aan: Geïnteresseerde verenigingen voor deelname aan de landelijke B-competitie (2014-2015); de Eredivisie B-Jeugd.

Aan: Geïnteresseerde verenigingen voor deelname aan de landelijke B-competitie (2014-2015); de Eredivisie B-Jeugd. Nieuwegein, 20 mei 2014 Aan: Geïnteresseerde verenigingen voor deelname aan de landelijke B-competitie (2014-2015); de Eredivisie B-Jeugd. Inleiding Geachte heer/mevrouw, In het seizoen 2014-2015 gaat

Nadere informatie

Masterplan Futsal

Masterplan Futsal Masterplan Futsal 2017-2020 Versie 01/07/2017 Inhoudstafel 1. Beleidsuitdagingen 2017-2020 2. Strategische doelstellingen 2017-2020 3. Operationele doelstellingen en acties 2017-2020 2 Beleidsuitdagingen

Nadere informatie

Jaarverslag KSV seizoen 2013 2014

Jaarverslag KSV seizoen 2013 2014 Jaarverslag KSV seizoen 2013 2014 Handbalseizoen 2013-2014 zijn we gestart met in totaal 19 teams. Vier damesteams, 1 recreantenteam, 1 G-handbalteam, 1 A-team, twee B-teams, drie C-teams, twee D- teams,

Nadere informatie

Tafeltennis voor meisjes

Tafeltennis voor meisjes Tafeltennis voor meisjes MEISJESTAFELTENNIS IN NEDERLAND Waarom zijn meisjes en vrouwen belangrijk voor een vereniging? Meisjes en vrouwen zijn bijzonder geschikt als trainers/coaches of voor andere (kader)

Nadere informatie

GV DOS K.v.K. : 40532716 KNGU nummer: 01081609

GV DOS K.v.K. : 40532716 KNGU nummer: 01081609 Jaarverslag GV DOS 2009-2010 DOS Amsterdam maakt een turbulent jaar mee. Na de noodoproep van het vorige bestuur zijn drie nieuwe bestuursleden gevonden die onze vereniging een stap vooruit willen helpen.

Nadere informatie

Samenvatting agendapunten en voorgestelde besluiten Jaarvergadering 2015

Samenvatting agendapunten en voorgestelde besluiten Jaarvergadering 2015 Samenvatting agendapunten en voorgestelde besluiten Jaarvergadering 2015 De complete agendastukken zijn na te lezen op http://www.badminton.nl/badminton_nederland/jaarvergadering/ 2015 1 Agenda Jaarvergadering

Nadere informatie

2. Brede basis Om het bovengenoemd aantal op te vangen zal er een brede basis moet zijn aan trainers.

2. Brede basis Om het bovengenoemd aantal op te vangen zal er een brede basis moet zijn aan trainers. Doel van deze avond Eerste aanzet tot het opzetten van een 10 jaren plan Basisidee Visie wat over 10 jaar 1. Jeugd is de toekomst Het doel is om in elke leeftijdgroep 2 teams te hebben zodat je ieder niveau

Nadere informatie

Doetinchem & omstreken

Doetinchem & omstreken KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJARTBOND district WWW.KNBBDOETINCHEM.NL Doetinchem & omstreken NIEUWSBRIEF Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2013-2014. Hierbij enige info van de laatste vergadering

Nadere informatie

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding Reeds sinds 1993 voert de Nederlandse Badminton Bond een actief beleid om Talenten tijdig te ontdekken en regionaal en centraal op te leiden tot Topspeler.

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Goede Begeleiding

Jaarplan 2016. Goede Begeleiding Jaarplan 2016 Inleiding 2016 wordt het derde en laatste jaar van het huidige Meerjarenbeleidsplan 2014 2016. Veel van de eind 2013 uitgeschreven ambities zijn inmiddels geheel of gedeeltelijk gerealiseerd.

Nadere informatie

Wielersportbond NTFU. Licentiebeleid NTFU. Voor niveau 3 instructeurs. [Geef tekst op]

Wielersportbond NTFU. Licentiebeleid NTFU. Voor niveau 3 instructeurs. [Geef tekst op] Wielersportbond [Geef tekst op] NTFU Licentiebeleid NTFU Voor niveau 3 instructeurs *Licentiebeleid NTFU* Doel van het licentiebeleid 1. Vergroten van de kwaliteit van instructeurs 2. Vergroten van de

Nadere informatie

Ambitieplan Spaarnestad Inleiding

Ambitieplan Spaarnestad Inleiding Ambitieplan Spaarnestad 2015-2020 1. Inleiding Dit ambitieplan is geschreven om een koers aan te brengen in de ontwikkeling van het Haarlems volleybal en toe te treden tot het talent ontwikkeling programma

Nadere informatie

NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND JAARPLAN 2015

NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND JAARPLAN 2015 NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND JAARPLAN 2015 EINDHOVEN, NOVEMBER 2014 INHOUD pagina 1. Inleiding... 3 2. Wedstrijdsport... 3 3. Topsport en talentontwikkeling... 3 4. Kaderbeleid... 5 5. Dienstverlening aan

Nadere informatie

Beleidsplan 2005-2008

Beleidsplan 2005-2008 Beleidsplan 2005-2008 Afdeling West van de Nederlandse Tafeltennisbond versie: 16.12.2004. 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Visie. 3. Speerpunten en doelstellingen. 4. Organisatie. 5. Taken van de afdeling.

Nadere informatie

Ranking toernooi D.O.G.D.

Ranking toernooi D.O.G.D. Ranking toernooi D.O.G.D. Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opzet D.O.G.D. Ranking... 3 De ranking... 3 Het Toernooi... 3 Wedstrijdleiding... 3 Deelname... 3 Poule indeling of Knock-out... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Waterpolo Federatie Nederland

Waterpolo Federatie Nederland 2014-2015 (Kick-off) Agenda: Doel & uitgangspunten Deelnemende teams Gastspelers Wedstrijdschema Kampioenschap Doel Talentontwikkeling stimuleren, weerstand verhogen, grote uitslagen regiocompetities voorkomen;

Nadere informatie

DE VOORZITTER AAN HET WOORD

DE VOORZITTER AAN HET WOORD DE VOORZITTER AAN HET WOORD EK Dames 2012 is het organiseren waard! Dat de Europese Kampioenschappen voor dames in 2012 in Tilburg zullen plaatsvinden, is iets waar de Nederlandse Bowling Federatie (NBF)

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 20 november 2012 - Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven op basis waarvan een sporter

Nadere informatie

Sjoelen, samen doen! Jaarplan 2006. november 2005 Els Haverkort Bondsbestuur.

Sjoelen, samen doen! Jaarplan 2006. november 2005 Els Haverkort Bondsbestuur. Sjoelen, samen doen! Jaarplan 2006 november 2005 Els Haverkort Bondsbestuur. VOORWOORD De missie en visie van de ANS staan centraal in het meerjarenbeleidsplan en het daaruit voortkomende jaarplan 2006.

Nadere informatie

Paratafeltennis binnen de NTTB Voor een succesvolle sprong is de aanloop cruciaal Concept, versie 2.2, 5 april 2014

Paratafeltennis binnen de NTTB Voor een succesvolle sprong is de aanloop cruciaal Concept, versie 2.2, 5 april 2014 Paratafeltennis binnen de NTTB Voor een succesvolle sprong is de aanloop cruciaal Concept, versie 2.2, 5 april 2014 1 Hoofdstuk 1. Inleiding In 2012 en 2013 is gebleken dat er binnen de NTTB-organisatie

Nadere informatie

Uitvoering beleid onder 13. Verhogen trainingskwaliteit en omvang van talenten onder 13 jaar

Uitvoering beleid onder 13. Verhogen trainingskwaliteit en omvang van talenten onder 13 jaar Uitvoering beleid onder 13 Verhogen trainingskwaliteit en omvang van talenten onder 13 jaar Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Visie - missie doestellingen 3. Uitgangspunten 4. Toelichting op de uitgangspunten

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Parafen met datum

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Parafen met datum Onderwerp: Gemeentelijke bijdrage voor aanstellen professional bij de Hoogeveense Hockey Club Voorgesteld besluit: 1. Eenmalig 10.000,- bijdragen aan de Hoogeveense Hockeyclub (HHC) om in het kader van

Nadere informatie

GRONINGER REGIOKAMPIOENSCHAPPEN TAFELTENNIS 2016

GRONINGER REGIOKAMPIOENSCHAPPEN TAFELTENNIS 2016 REGIO TAFELTENNIS 2016 1. Naam Groninger Regiokampioenschappen. 2. Soort toernooi Dit is een O-A-evenement als bedoeld in het Toernooi- en Wedstrijdreglement Nederlandse Tafeltennisbond, met uitzondering

Nadere informatie

Reglement Verkiezing Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Paralympische Sporter en Coach van het jaar

Reglement Verkiezing Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Paralympische Sporter en Coach van het jaar Reglement Verkiezing Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Paralympische Sporter en Coach van het jaar Media exemplaar Dit document dient alleen ter informatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Nieuwsbrief 5, februari 2013 Hallo Jeugdleden en ouders, Hier zijn we weer met het laatste bowling- nieuws. Er is veel gebeurd de laatste weken. Veel leesplezier. Informatie Voor de scores van onze eigen

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken Handbal Ik hou mijn spreekbeurt over handbal omdat ik zelf aan deze sport doe en ik het een mooie sport vind. Ik ga het vandaag hebben over wat handbal precies inhoudt, de leeftijdsindeling, de wedstrijden,

Nadere informatie

KWALIFICATIECRITERIA VOOR EVENEMENTEN NK, EK, WK, WTS / WPS en Worldcups 2017 Olympisch en Paralympisch Triathlon

KWALIFICATIECRITERIA VOOR EVENEMENTEN NK, EK, WK, WTS / WPS en Worldcups 2017 Olympisch en Paralympisch Triathlon KWALIFICATIECRITERIA VOOR EVENEMENTEN NK, EK, WK, WTS / WPS en Worldcups 2017 Olympisch en Paralympisch Triathlon JUNIOREN NK JUNIOREN ROTTERDAM 15 JULI Aantal volgens quota van de NTB = 20 en verdeeld

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie