1 Voorwoord 2. 3 Sport- & Productontwikkeling Algemeen Dienstverlening aan verenigingen Sport- & Productontwikkeoing 9

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Voorwoord 2. 3 Sport- & Productontwikkeling 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Dienstverlening aan verenigingen 7 3.3 Sport- & Productontwikkeoing 9"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2009

2 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Algemeen Bestuurlijke Zaken Ledenaantal Hoofdbestuur Bondsbureau Bondsraad Bestuurlijke vernieuwing Aanbeveling goed sportbestuur Internationaal Automatisering Preventie seksuele intimidatie 5 3 Sport- & Productontwikkeling Algemeen Dienstverlening aan verenigingen Sport- & Productontwikkeoing 9 4 Opleidingen Algemeen Kadervorming 11 5 Wedstrijdzaken Algemeen Competitie Toernooien & Wedstrijden Topevenementen Ranglijsten & Licenties Scheidsrechters 15 6 Topsport Algemeen Topsport in twaalf maanden Doping 19 7 Communicatie & Marketing Algemeen Communicatie Media & Persvoorlichting Sponsoring & Marketing 22 8 Financiën Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Exploitatierekening landelijke organisatie Toelichting op de jaarrekening Niet in balans of exploitatie opgenomen activiteiten Accountantsverklaring 30 9 Bijlagen 31 1

3 1 VOORWOORD Beste lezer, Werken aan de toekomst en successen realiseren. De Nederlandse Tafeltennisbond heeft in alle opzichten een sterk jaar achter de rug. De vele positieve veranderingen in 2008 hebben de basis gelegd voor een stabiele organisatie die in 2009 hard gebouwd heeft aan die toekomst en successen. Financieel is de NTTB kerngezond, de uitgangspunten voor een nieuw Meerjarenbeleidsplan ( ) zijn goedgekeurd en bestuurlijk wordt onze bond steeds sterker. De voortvarendheid waarmee de dagelijkse organisatie nieuwe initiatieven neemt en bestaande processen verbetert, leidt tot goede resultaten op alle terreinen. Een greep uit de successen van 2009: professionalisering van evenementen zoals de Masters, de omslag naar een nieuwe opleidingenstructuur, ons eigen internet tv portal Tafeltennis.TV, het operationeel maken van de competitiemodule in NAS, de Nederlandse dames die hun Europese landentitel prolongeren, de Europese enkelspeltitel (SB) van Kelly van Zon en de nieuwe sport & produktontwikkeling activiteiten zoals side-events en de inzet van combinatiefunctionarissen. Voor het eerst in vele jaren is het ledenaantal niet gedaald en heeft de NTTB een lichte stijging naar leden genoteerd. Ook terug van weggeweest: een groot internationaal evenement in Nederland. Het Rotterdamse Topsportcentrum was in het begin van het jaar gastheer van de Europese Jeugd Top-10. Dat betekende mooie wedstrijden tussen de beste Europese jeugdspelers, véél publiek, mooie side-events en complimenten alom. In 2009 zijn veel plannen uitgewerkt die moeten leiden tot een goede toekomst voor tafeltennis in Nederland. De breedtesportcampagne voor, tijdens en na de wereldkampioenschappen 2011 in Rotterdam (8-15 mei) loopt daar als een rode draad doorheen. Via allerlei activiteiten, media en nieuwe sportprodukten wil de NTTB 1,5 miljoen Nederlanders actief of passief bereiken via de WK. Ik wil graag alle leden, medewerkers en andere vaak onvermoeibare krachten bedanken voor hun inzet tijdens het verslagjaar. Zonder hen waren de successen en onze doelstellingen niet mogelijk. De NTTB vaart op dit moment weer de juiste koers en ik nodig iedereen uit om daaraan mee te doen. De slogan van de WK 2011 is niet voor niets toepasbaar op het gehele tafeltennis: Join the Table! Met sportieve groet, Edgar C.F. Verkooijen Voorzitter Hoofdbestuur Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) 2

4 2 ALGEMEEN BESTUURLIJKE ZAKEN 2.1 Ledenaantal De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) is een landelijke sportorganisatie met per 31 december 2009 een ledenaantal van , verdeeld over 613 verenigingen. Eind 2008 bedroeg het aantal leden en het aantal verenigingen 623. De daling van het ledenaantal van de afgelopen jaren is tot stilstand gebracht en een kleine groei van 230 leden is gerealiseerd. De komende periode hopen we met de WK Breedtesportcampagne een extra impuls aan te kunnen bieden om zodoende een grotere groei van het aantal leden te realiseren. 2.2 Hoofdbestuur Tijdens de Bondsraad van 13 juni 2009 werd Ronald Kramer gekozen als Hoofdbestuurslid van de NTTB. Ronald Kramer vervult in het Hoofdbestuur de functie van Vicevoorzitter en heeft de portefeuille Breedtesport. Jan van Dalen is op 19 maart 2009 teruggetreden als Hoofdbestuurslid met de portefeuille Communicatie & Marketing. Matthieu Wegh moest in verband met te drukke dagelijkse werkzaamheden op 15 april 2009 zijn functie als Penningmeester in het Hoofdbestuur neerleggen. Op 21 november 2009 is tijdens de Bondsraad Haro Valkenburg gekozen als Hoofdbestuurslid met als portefeuille Marketing & Sponsoring. Piet Luteijn stelde zich niet herkiesbaar voor een nieuwe termijn als Hoofdbestuurslid. Het Hoofdbestuur is in 2009 elf maal in vergadering bijeen geweest. Door de bestuursmutaties is het Hoofdbestuur het grootste deel van het jaar niet volledig bezet geweest, wat vooral ook tot werkdruk bij de (vrijwillige) bestuursleden heeft geleid. 2.3 Bondsbureau In 2009 is verder gewerkt aan het onderzoeken van de mogelijkheden om de werkorganisaties van de NTTB en van Squash Bond Nederland (SBN) samen te voegen. Op diverse terreinen is in 2009 concreet samengewerkt: breedtesport (met name de beleidsonderdelen combinatiefuncties en het project oog-hand coördinatie), vertegenwoordiging in diverse NOC*NSF vergaderingen en financiële administratie. De samenwerking tussen NTTB en SBN verloopt zeer plezierig en wordt breed gedragen door de medewerkers en bestuurders van beide sportbonden. In 2010 zal de formele inrichting van de gezamenlijke werkorganisatie tot stand komen en zullen de medewerkers van beide sportbonden op één locatie in Zoetermeer zijn gehuisvest. Tijdens de Bondsraad van november 2008 besloten om in de begroting budget op te nemen voor een Coördinator Wedstrijdzaken. Daarnaast is de rol van Accountmanager komen te vervallen en is bij de rol van Coördinator Wedstrijdzaken ook een deel van de werkzaamheden voor Opleidingen belegd. Monique Gadellaa heeft met ingang van 1 mei 2009 de functie van Coördinator Wedstrijdzaken en Opleidingen vervuld. Ook heeft de NTTB in 2009 gebruik gemaakt van stagiaires: Simone Puhl bij Topsport (onderzoek naar het stoppen van jonge topsporters), Manon Zwakenberg bij Breedtesport (Project Samen Vooruit) en Bram Kolenbrander (Breedtesport: Kindertafeltennisfeest). 2.4 Bondsraad De Bondsraad kwam in 2009 bijeen op 13 juni en 21 november. Tijdens de voorjaarsvergadering van de Bondsraad op 13 juni 2009 werd Ronald Kramer gekozen als Hoofdbestuurslid van de NTTB. Op deze vergadering zijn het Jaarverslag en de Jaarrekening 2008 goedgekeurd en werd besloten dat verenigingen met jeugdleden minimaal één trainer moeten hebben die in het bezit is van minimaal een niveau 1 licentie. Ook is in de voorjaarsvergadering de operatie Bestuurlijke Vernieuwing grotendeels afgerond met het vaststellen van gewijzigde Statuten, Huishoudelijk Reglement en Afdelingsreglement (zie ook paragraaf 2.5). Tijdens de najaarsvergadering op 21 november 2009 is Haro Valkenburg gekozen tot Hoofdbestuurslid van de NTTB. Tevens zijn de begroting 2010 en het Jaarplan 2010 vastgesteld. Ook een voorstel voor een extra contributiebijdrage 3

5 van 3,- werd aangenomen. Dit bedrag is tot en met 2011 bestemd voor de Breedtesportcampagne in het kader van de Wereldkampioenschappen 2011 in Rotterdam en na 2011 bestemd voor een structurele versterking van Breedtesport binnen de NTTB. De Bondsraad stelde ook de uitgangspunten voor het Meerjarenbeleidsplan vast, alsmede het plan keurmerk kwaliteitsverbetering tafeltennisaccommodaties. Als gevolg van Bestuurlijke Vernieuwing werden zes van de acht functiezetels ingevuld door een verkiezing van kandidaten op voordracht van het College van Voorzitters. Middels een wijziging in het Competitiereglement is het mogelijk gemaakt om als speler uit te komen in meer dan één afdelingscompetitie onder enkele voorwaarden. De Bondsraad van 21 november 2009 was de laatste Bondsraad in de oude samenstelling. Eén van de uitkomsten van het traject van Bestuurlijke Vernieuwing is dat vanaf 2010 de Bondsraad niet meer bestaat uit vier vertegenwoordigers per afdeling, maar twee vertegenwoordigers vanuit elke afdeling en acht zogenoemde leden op een functiezetel. Jan Backhuijs werd benoemd tot lid van verdienste van de NTTB in november Bestuurlijke vernieuwing De Commissie Bestuurlijke Vernieuwing heeft op basis van besluitvorming van de Bondsraad in 2008 de plannen voor Bestuurlijke Vernieuwing verder uitgewerkt en met name de benodigde reglementaire aanpassingen voorbereid. In de voorjaarsvergadering heeft de Bondsraad ingestemd met de voorgestelde wijzigingen, waarmee het traject van Bestuurlijke Vernieuwing succesvol is afgerond. Na 2011 zal de nieuwe samenstelling van de Bondsraad worden geëvalueerd. In de najaarsvergadering heeft de Bondsraad op voordracht van het College van Voorzitters zes leden gekozen op een functiezetel in de Bondsraad. Voor twee functies (subsidies en externe communicatie/ marketing) kon geen kandidaat voorgedragen worden. De Bondsraad heeft in november 2009 zijn dank uitgesproken aan de Commissie Bestuurlijke Vernieuwing, bestaande uit Wim van Selling, Lars van Heerden, Joop Koudijs, Igor Heller, Edgar Verkooijen en Frank Berteling voor het vele werk dat is verricht en de succesvolle implementatie. 2.6 Aanbeveling Goed Sportbestuur Met de door de Bondsraad vastgestelde voorstellen en reglementswijzigingen in het kader van Bestuurlijke Vernieuwingen heeft de NTTB vrijwel alle dertien aanbevelingen van Goed Sportbestuur geïmplementeerd. In het Jaarplan 2010 is opgenomen dat de volgende zaken nog opgesteld moeten worden: Financieel Statuut, Besturingsmodel, Bestuursprofielen, Gedragscode voor bestuur, Reglement tegen Sexuele Intimidatie en een Reglement tegen Discriminatie en Racisme. 2.7 Internationaal Op internationaal vlak werkt de NTTB samen met de ITTF en de ETTU. Tijdens het congres van de ITTF tijdens het WK Individueel in Yokohama is een korte promotiefilm voor de Wereldkampioenschappen Individueel 2011 in Rotterdam vertoond. Edgar Verkooijen heeft namens de NTTB deelgenomen aan het congres van de ITTF in maart 2009 in Yokohama (Japan) en van de ETTU in maart 2009 in Yokohama (Japan) en in september 2009 in Stuttgart (Duitsland). De voorzitter en het managementteam van de NTTB hebben de internationale contacten geïntensiveerd, waarbij met name tijdens de Europese Jeugd Top-10 in januari 2009 in Rotterdam met een bestuurlijke delegatie van de ETTU is 4

6 overlegd. Daarbij heeft de ETTU nadrukkelijk zijn waardering uitgesproken over de organisatie van de Europese Jeugd Top-10 en met name ook voor de grote publieke belangstelling. Albert Rooijmans is herkozen als voorzitter van de ITTF Umpires & Referees Committee. Piet van Egmond is corresponding member van de ITTF Equipment Committee en Igor Heller is corresponding member van de ITTF Rules Committee. Hij is tevens voorzitter van de ETTU Ranking Committee. Peter Joëls is corresponding member van de ETTU Youth committee. 2.8 Automatisering In 2009 heeft de stuurgroep NAS, bestaande uit de Bondsraadsleden Ingeborg van den Boorn en Ferry Veijgen, leverancier Jochem Veldmaat, Hoofdbestuurslid Hans van Haaren, directeur Frank Berteling, projectleider Eef Koreneef, gebruikersvertegenwoordiger Theo Wijker en ondersteund door Lia van der Aart de ontwikkeling en implementatie van de competitiemodule ter hand genomen. Dit heeft, vooral ook met dank aan de landelijke en afdelingscompetitieleiders, geleid tot een succesvolle implementatie en het live gaan van de competitiemodule eind december In 2010 zal een verdere optimalisatie van de competitiemodule, inclusief de beschikbaarheid van uitslagen, standen en precentages op websites van de NTTB en haar afdelingen plaatsvinden. Ook staat in 2010 de ontwikkeling van de licentiemodule in NAS en de ranglijstmodule gepland. De module ledenadministratie is reeds enige tijd operationeel en functioneert goed. 2.9 Preventie seksuele intimidatie Ook in 2009 was Inge Schultze de vertrouwenspersoon van de NTTB. Zorgvuldige aandacht voor dit onderwerp is van groot belang. Op de website van de NTTB is diverse informatie voor verenigingen, leden en groepsbegeleiders te vinden. De NTTB werkt samen met NOC*NSF en andere sportbonden om de informatie te actualiseren en het beleid onderling af te stemmen. Hierbij wordt ook gekeken waar van elkaar geleerd kan worden. Op 26 september 2009 heeft Ben Pereboom namens de NTTB samen met andere vrijwilligersorganisaties de intentieverklaring preventie sexueel misbruik minderjarigen in vrijwilligerswerk ondertekend. Door een besluit van de Bondsraad (dec 2008) werd de opzet van de Eredivisie Play-Offs gewijzigd. Het bondsbureau van de NTTB organiseerde samen met SKF de eerste succesvolle editie van de finales nieuwe stijl in november 2009 in Veenendaal. Daan Sliepen (links, Westa) speelt in de herenfinale tegen Merijn de Bruin (Heerlen). 5

7 3 SPORT- & PRODUCTONTWIKKELING 3.1 Algemeen In 2009 heeft de afdeling Breedtesport een belangrijke verandering ondergaan. Opleidingen viel van oudsher onder Breedtesport. In 2008 was er reeds een apart hoofdbestuurslid Opleidingen benoemd (Ben Pereboom). Die keuze om Opleidingen en Breedtesport als aparte beleidsterreinen te zien, is verder doorgetrokken door in 2009 voor Opleidingen ook een beleidsverantwoordelijke op het Bondsbureau aan te wijzen. Ingrid Koppelman werd voor 0,3 fte hoofd Opleidingen. Monique Gadellaa werd voor 0,3 fte coördinator Opleidingen. Voor Breedtesport betekende dit dat de personele bezetting op het bondsbureau als volgt was: Magrit van Dinter (0,1 fte medewerker Kindertafeltennisfeest) en Ingrid Koppelman (0,6 fte hoofd Breedtesport). Tot 1 maart was Paul Appels tijdelijk in dienst (0,6 fte) om een rapport Breedtesport en Evenementen te schrijven. De keuze voor 0,6 fte s naar Opleidingen betekende dat het stuk WOB/Accountmanagement dit jaar niet op het Bondsbureau kon worden ingevuld, maar op afdelingsniveau uitgevoerd diende te worden. Ook betekende het dat het projectleiderschap van Samen Vooruit geen aparte taak werd maar onderdeel van het takenpakket van het hoofd Breedtesport. Eind 2009 is ter versterking van de Breedtesportcampagne WK 2011 Carolien van Eerde parttime aan de slag gegaan als projectleider. Haar taak was het in kaart brengen van organisatorische en financiële mogelijkheden in de keuze voor breedtesportevenementen tijdens de WK tafeltennis. Dat alle ambitieuze plannen en de in te halen achterstand op breedtesport niet door de huidige bezettingsgraad uitgevoerd kunnen worden, is een afgegeven signaal dat in de bondsraad van november 2009 adequaat is verwoord in een voorstel voor meer middelen naar Breedtesport. Dit voorstel, ingediend door bondsraadlid Wim van Selling, werd aangenomen. De eerste focus van dit plan ligt op het naderende WK. Verder kijkend zijn de middelen bedoeld om Breedtesport over de hele linie te versterken, bondsbureau, afdelingen en verenigingen. In 2009 zijn veel plannen ontwikkeld die uitvoering nodig hebben: met deze extra middelen gaat dat lukken. Een geweldig vooruitzicht! Breedtesport is een afdeling volop in ontwikkeling. In 2009 boekten de verenigingen voor het eerst sinds decennia ledenwinst. Om die ontwikkeling aan te scherpen, hebben we eind 2009 besloten om vanaf 2010 te spreken van Sport- en Productontwikkeling i.p.v. breedtesport. Hiermee leggen we de nadruk op de rol van het bondsbureau als aanjager van het ontwikkelen en vernieuwen van de tafeltennissport en de daarbij behorende producten. Rondje om de Tafel met Trinko Keen bij de Europese Jeugd Top-10 Steeds meer willen we de visie communiceren dat de NTTB niet alleen Zoetermeer is maar vooral de verenigingen en leden in het land. Daar moet het gebeuren. Daar alleen kan groei (kwantiteit en kwaliteit) gehaald worden. De NTTB initieert, stimuleert, motiveert en faciliteert het totaal aan projecten en producten. De NTTB is kenniscentrum voor verenigingen, afdelingen, het onderwijs en overige partners. Deze bottom-up benadering is een wezenlijke beleidsverandering die zijn vruchten afwerpt. In 2009 is er al een zichtbaar begin gemaakt met de ingezette beleidsverandering. Tijdens alle grote evenementen is er een breedtesport evenement georganiseerd, de meeste succesvolle daarvan vond tijdens de Europese Jeugd Top 10 plaats. 200 kinderen namen deel aan het Rondje om de Tafel o.l.v. Trinko Keen. 6

8 Ook zijn er in 2009 diverse subsidies aangevraagd en toegekend. In 2009 is een start gemaakt met het project schoolactieve verenigingen, in samenwerking met de Squashbond. Een subsidie is aangevraagd en verkregen voor het ontwikkelen van Gehandicaptensport. De uitvoering daarvan start in In totaal 30 verenigingen gaan dit product mede vormgeven. Binnen de overheidsregeling Combinatiefuncties zijn de nodige successen te vieren, mede dankzij intensieve inzet op dit gebied vanuit het bondsbureau i.s.m. NOC*NSF. De NTTB verenigingen scoren landelijk gezien goed op dit belangrijke onderwerp. Gesprekken met (neven)bonden hebben nog niet tot concreet resultaat geleid, al ligt er wel een voorstel van de bedrijfsbonden en van de Dynamic Tennisbond om samen te werken met de NTTB. Natuurlijk ging niet alles altijd goed, helaas lopen er ook zaken anders dan gewenst. Een tegenslag was het wegvallen van de organisatie van de Jeugdsportkampen voor Ook het restylen van het Kindertafeltennisfeest is niet gebeurd, dat doen we nu gelijktijdig met de breedtesportplannen voor de WK. Helaas is er op het succesvolle Rondje om de Tafel tijdens de Europese Jeugd Top-10 geen vervolg geweest. En is de voorgenomen Guinness Record poging Rondje om de Tafel tijdens de Masters afgewezen door Guinness. Ook zijn de vorderingen binnen de werkgroep Alternatieve Competities, na een voortvarende start, wederom stil komen te vallen. De voorstellen konden nog niet rekenen op draagvlak in de afdelingen. Kortom, het ingezette beleid begint zichtbare resultaten af te werpen. De ingezette ontwikkeling om meer aandacht te besteden aan sportontwikkeling en nieuwe producten zal in 2010 volwaardig uitgroeien zodat we in 2011 tijdens de WK Tafeltennis onze sport in de breedte goed onder de aandacht brengen: NTTB landelijk, de afdeling, de vereniging en onze partners in het veld. 3.2 Dienstverlening aan verenigingen Combinatiefuncties Het onderwerp Combinatiefuncties stond in 2009 hoog op de prioriteitenlijst. In 2008 is deze regeling gestart, de eerste resultaten waren dus in 2009 merkbaar. Bovendien werd in 2009 gestart met het benaderen van het merendeel van de gemeentes. De NTTB wilde graag vooraan meedoen. Er is daarom veel tijd naar dit onderwerp gegaan. NOC*NSF heeft een uitstekende faciliterende rol gespeeld door het verzamelen van zogenaamde groslijsten: hierop kon de NTTB verenigingen voordragen. In 2009 heeft de NTTB voor 21 gemeentes in de 2 de tranche en 97 voor de 3 de tranche haar tafeltennisverenigingen met een jeugdopleiding voorgedragen. Deze zijn doorgestuurd naar de betreffende gemeentes. De ingezette visie berustte op samenwerking: met verenigingen onderling, met andere sporten, met het onderwijs. Tafeltenniskoffer van de combinatiefunctionaris Amsterdam In maart is er een enquête gehouden onder verenigingen. De respons was met over de 100 reacties geweldig. Er is in kaart gebracht wat de vorderingen waren. Eind 2009 was bekend dat zeven verenigingen hun aanvraag gehonoreerd hebben gezien. Op 20 juni was binnen Samen Vooruit een bijeenkomst gepland met als onderwerp Combinatiefuncties. Deze ging wegens te weinig aanmeldingen helaas niet door. 7

9 Dat de NTTB met dit onderwerp actief aan de slag is, is uitgedragen naar NOC*NSF. Zij hebben ons benaderd voor een voordracht op de landelijke kennisdag over dit onderwerp en voor een interview in de Goede Voorbeeldengids. TafeltennisNijmegen heeft dit uitstekend voor ons verzorgd. Andere voorbeeldverenigingen hebben hun gehonoreerde aanvraag opgestuurd ter kennisname voor andere verenigingen. De NTTB ondersteunt verenigingen in het doen van hun aanvraag. Samen Vooruit Het project Samen Vooruit is bedoeld om middels verenigingen die willen en kunnen het NTTB beleid in de praktijk vorm te geven. Het project heeft in 2009 redelijk zelfstandig moeten draaien door beperkte tijd op het bondsbureau. De beschikbare tijd van de projectleider is voornamelijk gegaan naar de deelprojecten. Begin 2009 is ter versterking van dit project een stagiaire aangetrokken. Manon Zwakenberg, student Sport en Management, studeerde in juni af op het project Amsterdam, Samen Sterker. Daarin onderzocht zij hoe samenwerking tussen zes Amsterdamse Tafeltennisverenigingen in de praktijk verliep. Een soortgelijk project startte in een ruraal gebied: de Achterhoek. Daar werken elf verenigingen samen om de tafeltennissport te promoten in de regio. De geplande evaluatie zomer 2009 moest, net als de geplande vervolgbijeenkomst, geannuleerd worden. De evaluatie heeft uiteindelijk in december haar afronding gekend. Wij verwijzen in dit jaarverslag naar die evaluatie (NTTB-website -> clubadvies) om meer informatie over Samen Vooruit op te doen. Belangrijkste punten uit die evaluatie waren: Goed project met goede uitgangspunten, verdient continuëring project heeft meer begeleiding/sturing en betere opvolging nodig verenigingen zijn nog erg met eigen beslommeringen bezig. de ledenaanwas in 2009 komt bijna volledig op conto van de voorbeeldverenigingen de rol van de afdeling is niet uit de verf gekomen. deelprojecten succesvol gebleken. Deelproject Samen sterker, Achterhoek, In samenwerking met de Gelderse Sport Federatie en de NTTB-Gelre. Gestart met zes deelnemende verenigingen, uitgegroeid tot elf verenigingen: formatie van stuurgroep en 2 werkgroepen. Deelproject Amsterdam, Samen Sterk, In samenwerking met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en de NTTB-Holland-Noord. Gestart met zes deelnemende verenigingen, nu nog met vif verenigingen actief betrokken. Aanstelling van een combinatiefunctionaris ten behoeve van dit project. Deelproject Rotterdam, verenigingsmanager In samenwerking met Rotterdam Sport Support tot stand gekomen. Besprekingen met de afdeling West en met zes Rotterdamse verenigingen in voorbereiding op het WK tafeltennis 2011 in Rotterdam. De zes verenigingen hebben ja gezegd tegen dit project, vanuit de afdeling West is er geen financiële bijdrage voor de realisatie van een verenigingsmanager/trainer. Start 1 januari Deelproject DTBN In samenwerking met Sportraad Overijssel, Stichting ouderenzorg Zwolle. De NTTB en de Dynamic Tennisbond zijn met elkaar in gesprek gekomen naar aanleiding van dit project in Zwolle. Helpdeskfunctie Per jaar bereiken de afdeling Breedtesport iets meer dan 100 specifieke vragen rondom zaken die de verenigingen aangaan. De onderwerpen in 2009 waren vooral gerelateerd aan ledenwerving: promotiematerialen, verhuur tafels, het organiseren van clinics i.s.m. NTTB, lesstof voor kennismakingslessen en blacklight tafeltennis kwamen meer dan één keer als onderwerp voor. Ook waren er vragen in verband met de regeling combinatiefuncties, 8

10 accommodatiezaken en hulp bij een bestaanscrisis. In een drietal gevallen is er gevraagd om juridische hulp. Er was dit jaar een toename aan vragen van derden: scholen, gemeentes, studenten, instellingen. Waar mogelijk is hier gehoor aan gegeven of doorverwezen naar anderen. Accommodatiezaken Ook in 2009 heeft onze accommodatiespecialist Peter van Mil diverse verenigingen bezocht en voorzien van adviezen. Op diverse plekken in Nederland is een nieuwe accommodatie gerealiseerd: Ede, Nijmegen, Hoofddorp, Bergen op Zoom, Tilburg. Daarnaast zijn meerdere verenigingen geholpen met hun vraagstukken, vaak in verkennende gesprekken met gemeentes. Verder heeft Van Mil gewerkt aan het opstellen van richtlijnen voor tafeltennisaccommodaties en het reglementeren daarvan binnen het ISA (Instituut Sport Accommodaties). Opening van de nieuwe accommodatie van Het Markiezaat Plan Keurmerk is door de bondsraad van november aangenomen. Dit leidde tot een aanpassing in het competitiereglement. De richtlijnen voor een C-accommodatie zijn goedgekeurd en op de website geplaatst. Limburgs Tafeltennisplan De provincie Limburg heeft mede dankzij inzet vanuit Zoetermeer en vanuit de afdeling Limburg besloten tafeltennis te voorzien van een subsidie, zowel voor topsport als voor breedtesport. Er is een stuurgroep opgericht die voor breedtesport plannen uitwerkt die ten goede komen aan alle Limburgse verenigingen. De afdeling Breedtesport van de NTTB is bij die plannen betrokken. Algemeen De NTTB heeft een (verenigings) inspraakbijeenkomst gehouden voor Breedtesport tijdens het NK A in Eindhoven. Hier kwam een 6-tal verenigingen en afdelingsbestuurders op af. Daar is de flyer Wat kan uw vereniging doen aan breedtesport? gepresenteerd. Ook is het breedtesportberaad in ere hersteld als voorbereiding op de bondsraad van november. Hier waren vier afdelingen vertegenwoordigd. Er hebben zich diverse mensen gemeld die actief betrokken willen zijn bij de uitvoering van het breedtesportbeleid. Deze zijn ook allen betrokken, zowel als klankbord als ook als uitvoerder. De NTTB is blij met deze betrokkenheid. 3.3 Sport- en Productontwikkeling Algemeen Onder Sport- en productontwikkeling vallen alle activiteiten en producten gericht op werving en behoud van leden. Daarnaast verstaan we er ook initiatieven onder die de sport op een vernieuwende manier onder de aandacht brengen: kortom promotie en innovatie van de tafeltennissport. De NTTB heeft hierin een leidende rol. Uitvoerend kunnen zowel verenigingen, afdelingen als ook commissies binnen de NTTB betrokken zijn. Ledenwerving en Ledenbehoud Kindertafeltennisfeest (KTTF) Stagiaire Bram Kolenbrander heeft eind januari 2009 zijn onderzoek naar het Kindertafeltennisfeest in de afdeling Gelre gepresenteerd. Daaruit kwam naar voren dat de naam van het project verbetering behoeft. Ook willen de 9

11 verenigingen meer vrijheid in hoe ze het aanbieden en wanneer. Daarbij willen ze wel terug kunnen vallen op een kant-en-klaar pakket. In dat pakket zitten materialen, maar vooral ook draaiboeken. Het rapport is besproken in een bijeenkomst met KTTF coördinatoren van de afdelingen. Op één afdeling na was iedereen het erover met de conclusies van dit rapport. Besloten is om het KTTF te restylen. Door de ontwikkelingen i.v.m. het WK 2011 is die restyling verschoven naar Ontwikkeling nieuwe initiatieven/producten van tafeltennis In 2009 is er een zichtbare inzet gedaan en aanzet gemaakt om de volgende tafeltennisvormen te ontwikkelen tot nieuwe producten: Rondje om de tafel in de wijk en op scholen. Binnen het WK Fantraject (zie communicatie) hebben we hieraan prioriteit gegeven. ipong. i.s.m. Ruud van Graafeiland is dit opgepakt en promotioneel onder de aandacht gebracht. Tijdens de Masters in december is het eerste landelijke ipong toernooi gehouden. blacklight tafeltennis. Meer en meer verenigingen organiseren een blacklight tafeltennis toernooi, een gezellig evenement voor bestaande leden. Populair bij de oudere jeugd. side events bij topsportevenementen. Het doel is om bij elk NK A en elke Masters een aansprekend side event te organiseren gericht op de breedtesporters. We willen hiermee toeschouwers naar de zaal trekken en de tafeltennissport promoten. Tijdens de Europese Jeugd Top 10 is er een finale Kindertafeltennisfeest georganiseerd en het Rondje om de Tafel (i.s.m. Trinko Keen en Go Marketing). In totaal deden ongeveer 200 kinderen mee uit heel Nederland. Tijdens de NK A lag de focus op de jeugd op vrijdag en zaterdag en de senioren op zondag. Gekozen is voor de betere breedtesport spelers. Tijdens de Masters was het plan een recordpoging rondje om de tafel te houden. Het Guinness Book wilde die poging niet honoreren. Er is toen i.s.m. Taverzo en de gemeente Zoetermeer gekozen voor het eerste landelijke ipong toernooi. streetpong. Tafeltennis op straat en in de wijk. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd om deel te nemen aan het project Streetwise gericht op buitensporten als verlenging van het seizoen. Fantraject: ontwikkeling breedtesport evenementen tijdens de WK tafeltennis 2011 in Rotterdam. Alternatieve competities In samenwerking met Wedstrijdzaken is in 2009 de projectgroep Alternatieve competities opgericht. Met vertegenwoordigers uit de afdelingen is in vier bijeenkomsten gewerkt aan een voorstel dat naar de bondsraad is gegaan. Op het moment dat er draagvlak gezocht werd, bleek er onder de afdelingen verdeeldheid over een landelijke invoering van deze proefprojecten. De aanpak wordt herzien en opnieuw opgepakt in De drie uit te werken onderwerpen waren: duocompetitie senioren, alternatieve damescompetitie en toernooiencyclus voor jarigen conform Limburgse Jeugdmasters. Met name de plannen voor de invoering van een duocompetitie werden niet in de breedte gedragen. Jeugdsportkampen In 2009 zijn er meerdere gesprekken geweest met de organisatie van de Jeugdsportkampen (JSK). Dit initiatief kwam tot stand in 2008, met de bedoeling om de organisatie van de JSK vanaf 2010 weer onder te brengen bij de NTTB. De gesprekken verliepen voorspoedig. Toch kon niet voorkomen worden dat de JSK organisatie de besprekingen stopzette. Een bezoek aan het laatste kamp onder hun leiding leverde meer zicht op de redenen waarom. Er was in het verleden te veel niet gegaan zoals afgesproken en nu was er de misvatting dat de NTTB in 2009 reeds meer zou doen dan ze heeft gedaan. De NTTB heeft besloten dat het niet reëel is om op de huidige termijn met een naderend WK en zonder organisatiecomité, de JSK over te nemen. De NTTB wil wel weer dat de Jeugdsportkampen worden georganiseerd; we beraden ons op een goed vervolg. WK Breedtesportcampagne Binnen alle geledingen van de NTTB is er overleg geweest hoe de breedtesportcampagne tijdens de WK tafeltennis 2011 in Rotterdam in te vullen. Een matrix is gemaakt met alle te maken keuzes. Op basis van het Fantraject (NOC*NSF) zijn die keuzes verder uitgewerkt. Carolien van Eerde heeft die keuzes vertaald in een projectplan waarop subsidie wordt aangevraagd bij VWS. 10

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Bondsraadsvergadering 27 juni 2015 Bijlage 9 (agendapunt 11a) CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en Productontwikkeling

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Werkorganisatie

Jaarverslag 2012 Werkorganisatie Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2012 Werkorganisatie Het bestuur heeft gewerkt op basis van een door de Bondsvergadering goedgekeurd jaarplan met een aantal speerpunten. Hieronder wordt per speerpunt besproken

Nadere informatie

Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2009 werkorganisatie. Personele samenstelling beroepskrachten NBB

Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2009 werkorganisatie. Personele samenstelling beroepskrachten NBB Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2009 werkorganisatie I Personele samenstelling beroepskrachten NBB Directie Taken: Algehele leiding NBB-werkorganisatie, Ondersteuning Bondsbestuur, Ondersteuning Commissies

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Jaarplan 2015 Verbinden KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 02 Managementoverzicht 03 Actieplan 2015 04

Nadere informatie

inhoud Voorwoord... 2

inhoud Voorwoord... 2 Jaarverslag 2013 inhoud Klik op de titel om naar het gewenste hoofdstuk te gaan. Voorwoord.... 2 Bestuur en Organisatie.... 4 Bondsbestuur.... 4 Ledenraad.... 5 Goed Sportbestuur... 6 Nationale en internationale

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 MAGAZINE VAN DE WERKGEVERS IN DE SPORT VEEL TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 I N T E R M E Z Z O VEEL TE WINNEN In 2008 is er zowel letterlijk als figuurlijk een einde gekomen aan de doelstellingen

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 5159 6802 ED Arnhem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl

TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 5159 6802 ED Arnhem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl Notulen ALV Taekwondo Bond Nederland - NBC Nieuwegein, 29 Juni 2010 (vastgesteld) Aanwezig: Bondsbestuur: F. Buitenhuis (voorzitter), K. Schunken (secretaris), R. Gajadhar en M. Berghout (bestuursleden)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basketballkalender 2011 NBB. Inhoudsopgave + kalender 2011 2 Voorwoord Jan-Wim Stals 3

Inhoudsopgave. Basketballkalender 2011 NBB. Inhoudsopgave + kalender 2011 2 Voorwoord Jan-Wim Stals 3 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave + kalender 2011 2 Voorwoord Jan-Wim Stals 3 Topsport Nationale teams mannen 4 Nationale teams vrouwen 6 Nationale teams rolstoelbasketball 8 CTO Amsterdam Vrouwenbasketball

Nadere informatie

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord pag. 2 2 Notulen ALV 2013 3 3 Notulen BLV 2014 7 4 Algemeen jaarverslag vereniging Voetbal 12 Handbal 17 Exploitatie en Sponsoring

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19.

Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19. Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19.30 uur Agenda 1. Opening door de waarnemend voorzitter 2. Mededelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 KBO-Brabant

Jaarverslag 2014 KBO-Brabant Jaarverslag 214 KBO-Brabant Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Centrale organisatie KBO-Brabant en functioneren van de vereniging 3. Welzijn en Zorg 4. Wonen en Mobiliteit 5. Inkomen en Werk 6. Financiën 5

Nadere informatie

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17.

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17. Jaarverslag 2013 Inhoud Jaarverslag 2013 Voorwoord 1 2 3 4 5 De PO-Raad 5 De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11 De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17 Blik vooruit 31 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Volleybal Agenda 2013-2016

Volleybal Agenda 2013-2016 Volleybal 2013-2016 Agenda Beste lezer, Met trots presenteren we u de Volleybal Agenda 2013-2016. Inleiding Dit plan is tot stand gekomen met hulp van vele mensen die op diverse wijzen betrokken zijn bij

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Deel 1: Vereniging 4 Deel 2 : Inhoud 13 Deel 3: Beheer en administratie 26 Deel 4: Communicatie en PR 32 Bijlage A: Voorzitters / secretarissen / penningmeesters

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

Agendapunt 6. Ingekomen Stukken

Agendapunt 6. Ingekomen Stukken Agendapunt 6 Ingekomen Stukken 87 88 Agendapunt 7 Uitbreiding Hoofdbestuur 89 90 Uitbreiding Hoofdbestuur Zoals aan de orde is geweest op het najaarscongres 2009 en het voorjaarscongres 2010 is het voornemen

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 KBO-Brabant

Jaarverslag 2012 KBO-Brabant Jaarverslag 212 KBO-Brabant Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving

Nadere informatie

VSK Monitor 2014 Voortgangsrapportage Actieplan Naar een veiliger sportklimaat

VSK Monitor 2014 Voortgangsrapportage Actieplan Naar een veiliger sportklimaat VSK Monitor 2014 Voortgangsrapportage Actieplan Naar een veiliger sportklimaat David Romijn Janine van Kalmthout Koen Breedveld 2 VSK Monitor 2014 Mulier Instituut VSK Monitor 2014 Voortgangsrapportage

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. van de secretaris. Nederlandse Bridge Bond

Jaarverslag 2008. van de secretaris. Nederlandse Bridge Bond Jaarverslag 2008 van de secretaris Nederlandse Bridge Bond Het financieel verslag 2008 van de Nederlandse Bridge Bond is een aparte uitgave beschikbaar op de website van de NBB (www.bridge.nl) en op te

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Als je hele leven uit topprestaties bestaat, kun je wel wat sponsors gebruiken

Jaarverslag 2010. Als je hele leven uit topprestaties bestaat, kun je wel wat sponsors gebruiken Jaarverslag 2010 Als je hele leven uit topprestaties bestaat, 1 kun je wel wat sponsors gebruiken Voorwoord In 2010 bestond Fonds Gehandicaptensport 35 jaar. Tijdens het Nationaal Gala voor de Gehandicaptensport

Nadere informatie