1 Sittard. Zuid. in de. Lift. Herstructurering van vier centraal gelegen prachtlocaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Sittard. Zuid. in de. Lift. Herstructurering van vier centraal gelegen prachtlocaties"

Transcriptie

1 1 Sittard Zuid in de Lift Herstructurering van vier centraal gelegen prachtlocaties

2 2

3 3 Sittard-Zuid in de lift - Herstructurering van vier centraal gelegen prachtlocaties Ambitiedocument TASs is een co-productie van: Gemeente Sittard-Geleen Woonmaatschappij ZO Wonen Provincie Limburg Klankbordgroep December 2008

4 4 Ik vind het jammer dat ze Sanderbout te lang links hebben laten liggen. Ik begrijp het wel. Het zijn mijnwerkershuizen, goedkope woningen. Mensen die niks hebben, komen vanzelf in Sanderbout terecht. Wij zeggen vaker: wat ons betreft mogen ze de helft afbreken, echt. En er dan betere woningen neerzetten voor mensen die zich hier voor vast nestelen * * Citaat uit, Sanderbout, beleving van een Sittardse volkswijk, Sittard-Geleen 2006 ; pagina 18.

5 VOORWOORD 5 Thienbunder, Achtbunder, Sanderbout en de locatie van het voormalige Slachthuis en omgeving. Vier bijzondere plekken vol potentieel in Sittard-Zuid, waar we graag een prachtgebied van maken. We, dat zijn Gemeente Sittard-Geleen, ZO Wonen en Provincie Limburg. Sinds begin van dit jaar hebben we samengewerkt aan het vaststellen van onze ambitie voor het gebied Thienbunder, Achtbunder, Sanderbout en de voormalige Slachthuislocatie en omgeving. Het resultaat is voorliggend ambitiedocument, waarin u alles leest over dit plangebied dat we TASs noemen. Voordat we onze gezamenlijke ambities hebben vastgesteld, hebben we een klankbordgroep gevraagd naar haar mening en suggesties. Vertegenwoordigers van wijkplatform Sanderbout, wijkplatform Ophoven, visiegroep Sanderbout, de huurdersbelangenvereniging, Partners in Welzijn en de politie hebben hierin een onmisbare bijdrage geleverd. Ook bij de uitwerking van onze plannen houden wij bewoners en andere belanghebbenden natuurlijk op de hoogte. U leest het in dit document. Wij hebben hoog ingezet, de ambitie zoals verwoord in dit document is maximaal. Deze ambitie vormt de basis voor communicatie met bewoners en ondernemers in genoemde wijken en andere belanghebbenden. Binnenkort gaan we hen betrekken bij onze ambitie en plannen. We hopen dat zij net zo enthousiast raken als wij. Het plan zou hierdoor op onderdelen kunnen wijzigen. Bestuurlijke vaststelling volgt daarna om vervolgens ook formeel vastgelegd te worden in een overeenkomst tussen Gemeente Sittard-Geleen, ZO Wonen en Provincie Limburg. De ambitie vormt dus de basis voor concrete veranderingen op sociaal en ruimtelijk gebied. Laten we aan de slag gaan! December 2008

6 6

7 INHOUDSOPGAVE 7 Voorwoord 5 Deel I - Motief en ambitie 8 1 Motief Inleiding Sociaal motief Ruimtelijk motief Relevante ontwikkelingen in de omgeving 14 2 De ambities Inleiding Sociale ambitie - Op eigen kracht vooruit Dit bieden we de bewoners en de buurt Ruimtelijke ambitie De stedenbouwkundige structuur verbeteren Duurzaamheid en energie Communicatie en participatie 26 Deel II - Programma en uitvoering 28 1 Sociaal programma 30 2 Ruimtelijk programma Deelgebieden Ontwikkelingen in de omgeving 42 3 Uitvoering Fasering Organisatie 44 Basisdocumenten 47 Samenwerking van 49 Bijlagen 53

8 8

9 9 DEEL I MOTIEF & AMBITIE

10 1 MOTIEF 1.1 Inleiding De ambitie omvat de herstructurering voor plangebied TASs met zowel een sociaal als een fysiek programma, waarbij omvangrijk geïnvesteerd wordt in mensen, woningen, voorzieningen en infrastructuur. De plannen zijn tot stand gekomen door de wens de buurten te verbeteren en de bewoners een beter perspectief te bieden. In deel 1 van dit ambitiedocument beschrijven we het sociaal en ruimtelijk motief, leest u achtergronden van de drie buurten en de aanleiding voor herstructurering. In deel 2 staat hoe we onze ambitie vormgeven in een uitvoerend programma. U ziet hier in detail wat we gaan doen. De ambitie is opgesteld vanuit de gedachte de sterke en bestaande kwaliteiten te behouden en de zwakke punten te verbeteren of te laten verdwijnen. Juist de bestaande kwaliteiten maken de herstructurering TASs heel kansrijk. Met een gerichte sociale en ruimtelijke interventie kunnen we de potentie in de vier buurten gezamenlijk versterken. 1.2 Sociaal motief De wijk Sanderbout is van oorsprong opgezet als een mijnwerkerskolonie. Achtbunder is een buurt in Sanderbout. Thienbunder valt onder de CBS-buurt Ophoven. De beschrijving van het sociale klimaat in de wijk Sanderbout is ook representatief voor Thienbunder. Woningvoorraad De woningen zijn grotendeels vooroorlogs of vroeg na-oorlogs. Het woningaanbod bestaat voor 75% uit sociale huurwoningen, 96% van de bewoners woont in een eengezinswoning, slechts 1% woont in een seniorenwoning. Bevolkingssamenstelling In de bevolkingsopbouw valt op dat in Sanderbout meer gezinnen met kinderen wonen dan gemiddeld in de gemeente. Ook wonen in Sanderbout meer niet-westerse en westerse allochtonen dan gemiddeld in Sittard-Geleen. In Achtbunder wonen naar verhouding veel autochtone Sanderboutenaren tussen de circa 55 en 65 jaar, met een sterke wijkbinding. Er wonen ook relatief veel Marokkaanse gezinnen, die vooral binnen de eigen gemeenschap contacten onderhouden. 10 Inkomenspositie Het inkomens- en opleidingsniveau zijn lager dan het gemiddelde in de hele stad. Van de bewoners van Sanderbout behoort 50% tot de werkzame beroepsbevolking. Het gemiddelde van Sittard-Geleen is 65%. Het aantal WW-uitkeringen ligt in Sanderbout hoger dan gemiddeld in de stad. In 2004 stond Sanderbout op de achtste plaats van een landelijke lijst met wijken met de grootste armoede. Sociaal klimaat Van de bewoners zegt 40% zich thuis te voelen bij de mensen in de wijk. Het gemeentelijk gemiddelde is 54%. Van de mensen in de buurt vindt 45% dat ze op een prettige manier met elkaar omgaan. Het gemiddelde van de gemeente is 62%. Sanderbout scoort hoger dan gemiddeld als het gaat om geluidsoverlast en overlast van buren. Ook overlast van jongeren scoort hoog. In 2006 stond de wijk landelijk op de 26-ste plaats wat betreft de slechte leefsituatie van kinderen. Positief is dat maar liefst 73% van de bewoners zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de buurt. Dat blijkt wel uit het feit dat 79% van de bewoners actief is als vrijwilliger in het sterke verenigingsleven in de wijk. Deze liefde voor de buurt en het saamhorigheidsgevoel bieden kansen voor Sanderbout. In 2006 heeft de gemeente samen met onderzoeksbureau Spark result wijkanalyses uitgevoerd, die een uitgebreider inzicht geven in de sociaal maatschappelijke situatie in de wijk. Voor nadere gegevens kunt u de wijkanalyse Sanderbout raadplegen. In 2006 verrichtte Partners in Welzijn in opdracht van gemeente en ZO Wonen een deskresearch in de wijk Thienbunder. In 2007 gebeurde dat ook in Achtbunder. Ook dit onderzoek kunt u raadplegen voor verdere wijkgegevens. Veiligheid Bijna de helft van de bewoners van Sanderbout voelt zich wel eens onveilig, tegen gemiddeld 35% in de hele stad. Van de bewoners die zich wel eens onveilig voelen, voelt 12% dit vaak en geeft 43% aan bepaalde plekken in de wijk te mijden. 1.3 Ruimtelijk motief Thienbunder, Achtbunder en Sanderbout liggen in het zuidwesten van Sittard. De van oorsprong als mijnkolonies opgerichte buurten hebben door de fusie tussen de gemeenten Sittard,

11 11 afbeelding1: Plangebied Ophoven ligt ten oosten van de spoorlijn richting Heerlen en voor een groot deel eveneens oostelijk van de Rijksweg. Volgens de CBS indeling is Thienbunder een buurt die deel uitmaakt van de wijk Ophoven. Op dit moment zijn er nauwelijks relaties tussen Sanderbout, Achtbunder en Thienbunder enerzijds en Ophoven anderzijds. De doorsnijding van de Rijksweg is hier mede debet aan. In de ambitie wordt relatie met de wijk Ophoven gezocht door voorzieningen (school, gemeenschapshuis, winkelcentrum) een bovenwijkse functie te geven en dus met meerdere wijken te delen. De voormalige Slachthuislocatie en omgeving is hiervoor uitermate geschikt, omdat deze plek centraal is gelegen tussen de wijken Sanderbout en Ophoven.

12 1 MOTIEF Tabel buurtgegevens 12 ONDERWERP WIJKDEEL GEGEVENS AANTAL HUISHOUDENS Sanderbout en Achtbunderl 920 Thienbunder 186 reeds verhuisd (126 wo leeg, 60 wo gesloopt) 46 zittende huishoudens AANTAL INWONERS Sanderbout en Achtbunder 2020 inwoners 980 mannen 1040 vrouwen 14% 0-15 jaar 13% jaar 23% jaar 17% 65 jaar en ouder GEMIDDELD INKOMEN PER INWONER AANTAL INBURGERINGSPLICHTIGEN AANTAL WWB UITKERINGEN DRUGSOVERLAST komt vaak voor OVERLAST JONGEREN komt vaak voor Sanderbout en Achtbunder Sanderbout Achtbunder Thienbunder Totaal Thienbunder Sanderbout en Achtbunder Sanderbout en Achtbunder Sittard-Geleen Sanderbout Sittard-Geleen euro (t.o.v euro voor Sittard-Geleen) huishoudens 130 huishoudens (+/- 14% terwijl gemiddelde van Sittard-Geleen +/- 6% is) 12,4%* 4,4% 30,6%* 9,5% WONINGVOORRAAD Sanderbout en Achtbunder Koop = 210 Huur = 738 Totaal = 948 woningen KWALITEIT WOONOMGEVING Sanderbout en Achtbunder Sittard-Geleen 2005= score 6, = score 6,34 (toegenomen) 2007= score 7,37 VERLOEDERING Sanderbout en Achtbunder Sittard-Geleen 2005= score 5, = score 6,75 (toegenomen) 2007= score 3,66 * gebaseerd op 2007 De vermelde gegevens hebben overwegend betrekking op Sanderbout en Achtbunder omdat in Thienbunder al veel huishoudens verhuisd zijn en het dus moeilijk is om voor deze buurt de juiste gegevens weer te geven.

13 13 Geleen en Born in 2001 een centraal gelegen positie gekregen. Hiermee zijn het niet langer kansarme wijken aan de rand van de gemeente maar kansrijke wijken, centraal gelegen binnen het stedelijk weefsel van de nieuwe, grote gemeente. De plek waar vroeger het slachthuis lag, is nu een braakliggende ontwikkellocatie. Het slachthuis dateerde uit Voordat het startte, is het terrein in gebruik geweest voor de opslag van zwaar materieel van de Amerikaanse strijdkrachten. In 1947 zijn de slachtactiviteiten begonnen. In 2003 heeft de gemeente Sittard-Geleen het voormalige bedrijf opgekocht en inmiddels is het gesloopt. Het terrein maakt deel uit van een groter geheel. Aangrenzend aan de Slachthuislocatie liggen kleinschalige bedrijven en in de noordelijke punt van het gebied stond het Hulpcentrum voor Wilde Dieren. Dit ontwikkelgebied, Slachthuislocatie en omgeving, duiden we aan met SEO (zie afbeelding 1). Samen met SEO vormen de buurten Thienbunder, Achtbunder en Sanderbout het plangebied TASs (zie afbeelding 1). In het plangebied bezit ZO Wonen een groot aantal sterk verouderde huurwoningen. Woningen die zowel bouwtechnisch als woontechnisch niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Thienbunder (232 sociale huurwoningen ZO Wonen) Eind maart 2007 nam ZO Wonen het formele sloopbesluit voor 232 eengezinswoningen in de buurt Thienbunder. Inmiddels heeft het grootste gedeelte van de bewoners al een andere woning gevonden en is de sloop van de leegstaande woonblokken gestart. Dwarswoningen Achtbunder (valt onder CBS-wijk Sanderbout) (123 sociale huurwoningen ZO Wonen) Technische staat De woningen zijn sterk verouderd. Ook het interieur van de woningen is sterk verouderd en vraagt om vervanging. Er is veelvuldig sprake van vochtproblematiek, onder meer door de beperkte ventilatiemogelijkheden. Veel vloeren zijn slecht, maar moeilijk te repareren vanwege de in de vloeren verwerkte elektradozen. Verder zijn er veel problemen met de riolering. De kozijnen zijn in kunststof uitgevoerd. Alleen de voor- en achterdeur zijn nog van hout. In afwachting van herstructurering en het wijkontwikkelingsplan zijn aan de daken van alle woningen in 2004 noodreparaties verricht en van 12 woningen zijn de daken zelfs geheel vervangen. Deze werkzaamheden waren gericht op het voorkomen van instorting. Woonkwaliteit Het in 1952 gerealiseerde complex bestaat uit zeer kleine eengezinswoningen, met twee redelijke slaapkamers en één klein hokje. Veel woningen hebben een kleine aanbouw om de woonkamer te vergroten. De woningen zijn erg gehorig. Door het systeem van moederhaarden lijken sommige woningen wel chemische installaties met grote hoeveelheden buizen dwars door de woningen. Er zijn ook woningen waar de cv-ketel in de kelder is geplaatst. Woonomgeving De stedenbouwkundige opzet van de buurt is slecht. Lange rijen parallel aan de straten gelegen woningen, met daartussen de dwarswoningen. In de smalle straten staan veel auto s geparkeerd. In samenwerking met de gemeente is het brandpad achter één straat tien jaar geleden geheel gerenoveerd. De overige brandpaden verkeren in slechte staat. De buurt heeft ook te kampen met sociaal maatschappelijke problemen. Langswoningen Achtbunder (valt onder CBS-wijk Sanderbout) (110 sociale huurwoningen ZO Wonen) Technische staat De technische kwaliteit van deze woningen is redelijk tot goed. Zo n 20 jaar geleden zijn deze oorspronkelijke noodwoningen voorzien van een nieuwe gevel. De dakpannen zijn vernieuwd en de houten kozijnen zijn vervangen door kunststof kozijnen. De betonnen bergingen moeten gerenoveerd worden. Woonkwaliteit De woonkwaliteit van deze woningen is redelijk. De woningen zijn niet heel ruim bemeten, maar dat hebben veel bewoners opgelost door een aanbouw te plaatsen. De drie slaapkamers hebben redelijke afmetingen. Sanderbout (102 sociale huurwoningen ZO Wonen) Technische staat Het complex is sterk verouderd. De schoorstenen, kozijnen en daken zijn aan vervanging toe. Voorts is sprake van vochtklachten in de keuken, het toilet, de badkamer en de kelder. Het binnenklimaat is vanwege vochtproblematiek en gebrek aan ventilatie slecht. Veel klachten zijn er verder over de riolering en rattenoverlast.

14 1 MOTIEF 14 Woonkwaliteit Het in 1928 gebouwde complex bestaat uit heel kleine eengezinswoningen in twee types; met twee of drie slaapkamers. Een groot deel van de woningen is door opeenvolgende bewoners van een aanbouw voorzien om een ruimere woonkamer te verkrijgen. De slaapkamers zijn zo klein dat een tweepersoonsbed maar op één manier past en nog maar van één lange zijde toegankelijk is. Voor veel van de huidige bewoners is de beperkte omvang van de woning geen probleem, voor potentiële bewoners blijkt de grootte van de woning wel een bezwaar. Verder zijn de woningen gehorig. Woonomgeving De Resedastraat en de Irisstraat zijn smalle straten met veel blik op straat en woningen zonder voortuinen. Deze straten hebben daardoor een grauwe uitstraling. De uitstraling van de Leliestraat is duidelijk beter, met name door het tegenoverliggend grasveldje. De wijk Sanderbout is een kanswijk, die gekenmerkt wordt door forse sociaal-maatschappelijke problemen. De wijk ligt net als Achtbunder en Thienbunder ingeklemd tussen twee spoorlijnen en de Rijksweg en heeft een slechte ontsluiting. Van een andere orde zijn de demografische ontwikkelingen in de regio en de veranderende vraag die ontstaat op de woningmarkt. Dit is beschreven in de Woonmilieuvisie Westelijke Mijnstreek. Met name krimp en vergrijzing hebben grote gevolgen voor de veranderende vraag op de woningmarkt. De conclusie is dat het nodig is een verschuiving aan te brengen in de woningtypen en de dichtheid van bebouwing, zoals deze nu in de wijken Sanderbout, Achtbunder en Thienbunder bestaan (zie nevenstaand kader). De woonmilieuvisie laat een streefbeeld zien voor TASs dat gebaseerd is op onder andere ontdichten en differentiëren (lage en hogere huur/koop). Hierin liggen een aantal ontwikkelkansen, zoals het aantrekken van verschillende leefstijlen door differentiatie, het creëren van een stedelijk woonmilie met ruimte voor groen, realiseren van nultredenwoningen voor de (toekomstige) ouderen. Kortom, redenen genoeg om te constateren: Sanderbout, Achtbunder en Thienbunder zijn toe aan een stevige ontwikkeling die bijdraagt aan een beter perspectief voor bewoners en de buurt. Voorzieningen in plangebied TASs Het plangebied is wat betreft winkels slecht zelfvoorzienend. Voor de dagelijkse boodschappen is er weliswaar een kleine supermarkt (C1000), een wijkwinkelcentrum is er echter niet. Hiervoor zijn de bewoners aangewezen op de stadscentra van Sittard en Geleen of de winkels aan de Brugstraat in Sittard. Er zijn daarnaast een aantal maatschappelijke voorzieningen in de wijk; een voetbalveld, gemeenschapshuis (het Barbarazaaltje), een inlooppunt, de speeltuin van Thienbunder en andere speelplekken. 1.4 Relevante ontwikkelingen in de omgeving In de omgeving van TASs spelen ook een aantal belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op de wijk. De ruimtelijke dynamiek wordt gekenmerkt door in ontwikkeling zijnde projecten zoals het Orbis Medical Parc (OMP), de Rijkswegboulevard, het Gezondheidsplein en nieuwbouwwijk De Haese deelplan C. Daarbij zit de planontwikkeling rondom de wijkvernieuwing van TASs in een opstartfase en is Bedrijvenstad Fortuna volop in uitvoering.

15 15 Woonmilieuvisie Westelijke Mijnstreek In de Woonmilieuvisie Westelijke Mijnstreek wordt de strategische visie voor het woonbeleid voor de periode tot aan de jaren 2020/2030 geformuleerd. Per woonmilieu is een richtinggevend kader geschetst. Een aantal ontwikkelingen hebben consequenties voor de woonopgave in zijn algemeenheid. Deze ontwikkelingen zijn: demografische ontwikkeling, waaronder afname van bevolkingsomvang met ca. 10% gestage economische groei De combinatie van deze ontwikkelingen vergt een aanpassing van woonmilieus, meer concentratie van voorzieningen en een ommezwaai van kwantiteit naar kwaliteit binnen herstructureringsopgaven. De Woonmilieuvisie benoemt zogenaamde `hot spots. Dit zijn gebieden die door een transformatie een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de gewenste toekomstige woonmilieus. Thienbunder, Achtbunder, Sanderbout zijn als hot spot aangewezen. TASs wordt in de woonmilieuvisie geschaard onder het milieu stedelijk wonen. Dit milieu heeft overwegend het karakter van woonwijken, waarbij sprake is van een sterke oriëntatie op de stad, het straatbeeld waarin eengezinswoningen en flats voorkomen in een vrij hoge dichtheid met een vrij laag aandeel koopwoningen. Het specifieke streefbeeld 2030 voor dit milieu wordt in de visie omschreven als: in aantal eerst gelijkblijvend, afnemend na 2020, de verhouding huur/koop door sloop en verkoop in verhouding laten verschuiven richting koop tot ca. 40/60, toename van het aantal duurdere woningen en qua typologie een toename van eengezinskoopwoningen, beter geschikt voor senioren en afname van hoogbouw en portieketageflats. Daarnaast wordt er gepleit voor aandacht voor de sociale pijler vanwege de leefbaarheid in de wijken, waarbij de gezamenlijke aanpak van betrokken partijen gericht dient te zijn op het vergroten van kansen voor de individuele bewoners.

16 2 DE AMBITIES 2.1 Inleiding Het doel van de herstructurering van TASs reikt verder dan het herinrichten van een nieuwe wijk. De verbetering van de woonkwaliteit en de leefomstandigheden van bewoners gaan gelijk op. Deze goed verdeelde aandacht voor de verschillende pijlers geeft de aanpak van TASs kracht. Elders zien we vaak dat de nadruk wordt gelegd op de fysieke veranderingen die nodig zijn. En dat terwijl een integrale aanpak eigenlijk meer voor de hand liggend is, omdat de fysieke en sociale aspecten voor bewoners verweven zijn. In deze herstructureringsopgave liggen goede kansen voor een integrale aanpak, want de wijk kent een aanzienlijk aantal sociaal-maatschappelijke opgaven, waar door de herstructurering speciale aandacht voor is. Op de sociale ambities zetten we dan ook stevig in. Deze aanpak moet uitmonden in een concreet programma met financiële middelen voor de realisatie ervan. Fysieke middelen, zoals een nieuwe school of een betere woning, dragen bij aan een betere woon- en leefkwaliteit en kunnen het toekomstperspectief voor bewoners in positieve zin veranderen. Ook duurzaam en energiezuinig bouwen zal hierin een belangrijke rol spelen, in verband met stijgende energiekosten en de veranderende wooneisen. Wat dit project daarnaast bijzonder maakt, is de ligging van het plangebied te midden van verschillende ruimtelijke ontwikkelingen en de goede samenwerking tussen ZO Wonen, de gemeente, de provincie en de bewoners. De ambities zijn dan ook representatief voor onze visie op de herontwikkeling van TASs. Deze samenwerking heeft ervoor gezorgd dat de partijen volledig betrokken zijn bij het proces en er een stevige basis is om dit veelomvattende en langdurige project een goed vervolg te geven. 2.2 Sociale ambitie: Op eigen kracht vooruit Op eigen kracht vooruit heeft een dieper liggende betekenis, namelijk: Eigen kracht = eigen identiteit Vooruit = meer perspectief Op eigen kracht = eigen verantwoordelijkheid De herstructurering Sanderbout, Acht- en Thienbunder is een uniek project. Het is ingebed in een brede fysiek-ruimtelijke ontwikkeling: het middengebied, het Orbis Medical Park, de Slachthuislocatie en omgeving, deelplan C De Haese en Bedrijvenstad Fortuna. Bovendien kiezen we er niet voor een 16 buurt met een totaal nieuw karakter te maken, maar willen we juist voortbouwen op de eigen kracht en identiteit van Sanderbout, van de bewoners en van de buurt. Die kracht en identiteit in Sanderbout willen we graag behouden en versterken. Het gebied heeft een bijzondere historie. Toen in 1920 de staatsmijn Maurits in Geleen werd gerealiseerd, zijn de eerste woningen in Sanderbout (toen nog Kleindorp genaamd) gebouwd. De jaren daarna groeide hier een volwaardige mijnwerkerskolonie, die is uitgebreid met Achtbunder. De mijnwerkerswoningen in Ophoven zijn uitgebreid met de kolonie Thienbunder. Na de oorlog groeide ook het voorzieningenaanbod; een basisschool en kerk werden gebouwd en er ontstonden allerlei vormen van bedrijvigheid: schoenwinkel, kruidenier, kapper, café, bakker, friture. Sanderbout, Acht- en Thienbunder kenmerkten zich door een groot gevoel van saamhorigheid en een ondernemende volkscultuur met een levendig verenigingsleven. Na de mijnsluiting en met name vanaf de jaren tachtig ging het langzaam achteruit met de leefbaarheid. Met de sociale ambitie beogen we, met name voor Sanderbout en Achtbunder, die ondernemende volksbuurt met dat grote saamhorigheidsgevoel terug te brengen in een modern jasje : de ondernemende volksbuurt anno Waar mensen bij elkaar betrokken zijn, zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf en anderen, waar het prettig wonen en werken is. Bewoners die moeten verhuizen en niet meer terugkeren, garanderen wij begeleiding indien ze deze nodig hebben in hun nieuwe woon- en leefsituatie Dit bieden we de bewoners en de buurt De sociale ambitie wil de bewoners een beter perspectief bieden. Dat kan een betere woning zijn, ander werk, adequate zorg of ondersteuning. ZO Wonen en de gemeente willen samen met bewoners en samen met maatschappelijke organisaties op de volgende thema s een goed en passend aanbod realiseren: Leren en werken Sanderbout kent veel mensen zonder werk en relatief veel mensen met een laag inkomen. We streven ernaar om samen met hen de (arbeids-)participatie te vergroten. Daarnaast willen we in Sittard-Zuid een bovenwijkse brede schoolvoorziening realiseren om kinderen meer kansen te bieden.

17 17 Impressies van de wijk De mensen zaten in de zomer altijd bij elkaar.de achterdeuren waren nooit gesloten en als de een niks had kreeg hij het van de ander * * Citaat uit, Sanderbout, beleving van een Sittardse volkswijk, Sittard-Geleen 2006 ; pagina 23.

18 2 DE AMBITIES afbeelding 2: Centrale sociale ambitie 18

19 19 Ontmoeten Mensen voelen zich prettiger in een omgeving waar ze elkaar kennen en met elkaar in contact komen. Voor de sociale samenhang en sociale controle zijn ontmoetingsmogelijkheden dan ook van groot belang. Denk hierbij aan een gemeenschapsaccommodatie, parkje, speeltuin of een zitbank. Voldoende zorg en ondersteuning In iedere wijk of buurt zijn extra kwetsbare groepen aanwezig zoals ouderen of mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Zo ook in Sanderbout, Acht- en Thienbunder. Voor deze bewoners dient een adequaat aanbod aan zorg en ondersteuning aanwezig te zijn. Energiezuinig wonen Duurzaam en energiebesparend bouwen is een belangrijk uitgangspunt. Doordat de energiekosten de laatste tien jaar zijn verdubbeld (>210%) is het bestedingsvermogen van bewoners verminderd. Een gemiddeld gezin was in 1996 ca. 75,- per maand kwijt aan energiekosten. In 2006 was dit gestegen tot ruim 165,- per maand. De verwachting is dat de energieprijzen nog fors zullen stijgen. Concreet betekent dit dat het besteedbaar inkomen kleiner wordt. Gezinnen met een laag inkomen treft dit het zwaarst. De bouw van energiezuinige woningen, met name voor de lagere inkomens, is een garantie voor koopkrachtbehoud. Het geeft bewoners de mogelijkheid om beter op eigen kracht vooruit te komen. afbeelding 3: Diagram besteding maandinkomen als statushouders en begeleid wonen voor jongeren die uit de jeugdzorg komen. Een sociaal veilige omgeving Iedereen wil graag wonen in een buurt waar hij of zij zich veilig voelt. De veiligheidsbeleving van de inwoners vormt het vertrekpunt: de beleving van bewoners wordt zoveel mogelijk als insteek genomen om te bepalen op welk terrein de inzet van de gemeente zich dient te richten. Centrale sociale ambitie In afbeelding 2 ziet u de centrale sociale ambitie. Dit vormt het uitgangspunt: Bewoners die vertrekken uit Thienbunder, Achtbunder en/ of Sanderbout krijgen daar waar nodig en gewenst begeleiding naar en in hun nieuwe woon- en leefsituatie. We hopen dat een deel van de bewoners die verhuizen op termijn weer terugkomen. Voor hen en de nieuwe bewoners van Acht- en Thienbunder in het nieuwe woongebied, willen we een prettige woonwijk waarmee het totale gebied, Sanderbout, Acht- en Thienbunder, opgewaardeerd wordt. Een groot deel van de bewoners in Sanderbout en mogelijk een deel in Achtbunder hoeft niet te verhuizen. Zij vormen de kern van het gebied en verdienen een prettige woon- en leefsituatie. Met een fysiek en sociaal programma investeren we daar in. 2.3 Ruimtelijke ambitie TASs is onderdeel van Sittard-Zuid. Sittard-Zuid kent een grote programmatische diversiteit, een bijzonder goede bereikbaarheid en een enorme ruimtelijke dynamiek. Het gebied ligt centraal en goed ingebed in het stedelijk weefsel. Daarbij heeft het gebied de potentie om grootschaligheid te koppelen aan verblijfskwaliteit waardoor er een nieuwe vorm van stedelijkheid kan ontstaan die complementair is aan de bestaande stad. Goed wonen ZO Wonen en de gemeente streven naar een gevarieerd woningaanbod (type en prijsklasse) dat wooncarrières in de wijk mogelijk maakt. Tevens willen we zorgdragen voor voldoende kwalitatieve huisvesting voor lagere inkomens, starters, zorgbehoevenden en ouderen en voor bijzondere doelgroepen Binnen Sittard-Zuid onderscheiden we twee hoofdstructuren die bepalend zijn voor de ontwikkeling van de diverse deelgebieden (zie afbeelding 4). De Gezondheidsboulevard is het gebied waar de Rijkswegboulevard en de Middenweg elkaar kruisen. Rondom dit kruispunt zijn er vier kwadranten te onderscheiden; het Orbis Medical Park, het gezondheidsplein, de bioscoop en de Slachthuislocatie. Het wijkcentrum wordt gevormd door het gebied waar drie lijnen vanuit Sanderbout, Ophoven en het

20 2 DE AMBITIES 20 Middengebied bij elkaar komen. De locatie van het voormalige Hulpcentrum voor Wilde Dieren ligt centraal tussen de omringende buurten. Ondanks de goede inbedding in het stedelijk weefsel en de goede bereikbaarheid van het gebied zijn de buurten TASs op zichzelf gericht. De wijk is redelijk gesloten en de entrees zijn niet duidelijk. Dit nodigt niet uit er doorheen te rijden als u er niet woont of hoeft te zijn. Daarnaast is de wijk dicht bebouwd: de woningdichtheid is gemiddeld veertig woningen per hectare, waardoor er weinig ruimte overblijft voor kwalitatieve openbare ruimtes en groenvoorzieningen. Door de stedenbouwkundige structuur aan te passen wordt het mogelijk om in een ruimere opzet te bouwen en kwalitatieve openbare ruimtes te creëren die een meerwaarde leveren voor de woon- en leefkwaliteit De stedenbouwkundige structuur verbeteren Plekken maken Binnen TASs is er grote behoefte aan plekken van betekenis in een samenhangende ruimtelijke structuur: een park, plein, straat of plantsoen. Zij vergroten de oriëntatie en herkenbaarheid van TASs. Vergroenen en verstedelijken In Sittard-Zuid is het rond de kruising Rijkswegboulevard- Middenweg goed mogelijk te intensiveren en te verstedelijken. Terwijl er juist binnen TASs langs de spoorlijnen aanleidingen zijn om te verdunnen en vergroenen. Van doodlopend naar doorlopend Door alle ruimtelijke ontwikkelingen krijgt de voormalige zuidrand van Sittard een veel centralere plek in het stedelijk weefsel. Waar er in het verleden veel lijnen stopten, lopen deze voortaan juist door en vormen goede verbindingen tussen de verschillende buurten. Hiermee ontstaat er niet alleen een steviger stedelijk netwerk, de bewoners uit de verschillende buurten zullen eerder met elkaar in contact komen. Toegangsgebieden Twee bijzondere gebieden zijn de kruising bij het zogenaamde gezondheidsplein, het nieuwe Orbis Medical Park (OMP), de bioscoop en de Slachthuislocatie, en het bedrijventerrein IJzeren Brug. Deze gebieden zijn de entrees van de wijk. Deze plekken hebben een kwalitatief hoogstaande en bijzonder aantrekke- lijke uitstraling nodig als visitekaartje en toegangspoort van de wijk. Profileren deelgebieden Naar aanleiding van het huidige functioneren van TASs worden er verschillende profielen gedefinieerd; de dynamische suburb, de zorgwijk, de ondernemende volksbuurt, Bunderpark, de stadse startersbuurt en het nieuwe voorzieningencentrum. De nadere invulling van deze deelgebieden wordt in het programma (deel 2 ambitiedocument) toegelicht. Hoogwaardig voorzieningenniveau Het gebied van de Slachthuislocatie en omgeving, SEO, is centraal gelegen tussen Sanderbout, Ophoven en het middengebied. Door de centrale ligging en goede bereikbaarheid vanuit de omringende buurten is deze locatie uitermate geschikt om als wijk(voorzieningen-)centrum te functioneren. De voorzieningen hebben door de centrale ligging tussen twee wijken niet alleen draagvlak vanuit Sanderbout, maar ook vanuit Ophoven (zie afbeelding 4). Hierdoor is het mogelijk om een grotere supermarkt met dagwinkels te realiseren. De meest noordelijke punt van SEO waar het voormalige Hulpcentrum voor Wilde Dieren stond, is door de centrale ligging de meest geschikte locatie voor een brede school en gemeenschapshuis. De huidige basisscholen van Sanderbout en Ophoven worden hier samengevoegd. Op de huidige basisschoollocatie in Sanderbout ontstaat dan ruimte voor seniorenwoningen. Indien de C1000 verplaatst wordt naar de Slachthuislocatie kan de huidige bedrijfsruimte een nieuwe invulling krijgen. De kerk is een stuk historie van Sanderbout en een markant herkenningspunt in de wijk. Het gebouw doet nog steeds dienst als kerk. Wat er in de toekomst ook gebeurt, in onze visie moet de kerk als gebouw altijd behouden blijven. Om plaatselijke, kleinschalige ondernemers een kans tot uitbreiding te bieden of potentiële ondernemers te prikkelen tot het ondernemerschap, worden er werkwoningen gebouwd. Deze woningen bieden extra ruimte die gebruikt kan worden als bijvoorbeeld kantoor of opslagplaats. Wat betreft infrastructuur is in de plannen ruim aandacht voor de bereikbaarheid van de wijk en voorzieningen en de omgeving

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

Bewoners bijeenkomst Marknesse 2 e bijeenkomst: datum 22 oktober uur

Bewoners bijeenkomst Marknesse 2 e bijeenkomst: datum 22 oktober uur Bewoners bijeenkomst Marknesse 2 e bijeenkomst: datum 22 oktober 19.30-22.00 uur Doel van de bijeenkomst: 1) U informeren over de status van het participatie traject? 2) planning participatie 3) Wat is

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

De wijk met eigen karakter. Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025

De wijk met eigen karakter.  Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025 Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel ons

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Welkom op de bewonersbijeenkomst toekomstplan Weert-Midden. juni 2016

Welkom op de bewonersbijeenkomst toekomstplan Weert-Midden. juni 2016 Welkom op de bewonersbijeenkomst toekomstplan Weert-Midden juni 2016 In de toekomst kijken Wat is het doel? Zorgen dat wijk prettig blijft om in te leven Waarom toekomstplan? Veel veranderingen, o.a. Minder

Nadere informatie

Geleen-Zuid/ Kluis Sittard-Geleen. Informatie Sittard-Geleen, Geleen-Zuid/ Kluis

Geleen-Zuid/ Kluis Sittard-Geleen. Informatie Sittard-Geleen, Geleen-Zuid/ Kluis Informatie, Geleen-Zuid/ Kluis 1 N.B. Deze kaarten en gegevens maken geen onderdeel uit van het reglement, maar zijn ter informatie voor de deelnemers. Doe er uw voordeel mee. 2 Vergrijzing en krimp drukken

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam Wijkvisie Dubbeldam Dordrecht december 2014 1 Inleiding Missie Trivire Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. We zorgen voor goed onderhouden woningen in schone,

Nadere informatie

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er Samenvatting De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er is een stijgende vraag naar betaalbare huurwoningen in Maastricht, mede door het groeiend

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Herstructurering van de Schepenbuurt en omgeving Maarten Seerden Inleiding Schepenbuurt en omgeving Bouwperiode: jaren 40-50 van de 20e eeuw Wijk is verouderd behoefte

Nadere informatie

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Dick van der Wouw Nadet Somers SCOOP Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Wijkvisie. Walburg Zwijndrecht December Inleiding. Missie Trivire. Wijkvisie: waarom en wat? Proces wijkvisie

Wijkvisie. Walburg Zwijndrecht December Inleiding. Missie Trivire. Wijkvisie: waarom en wat? Proces wijkvisie Wijkvisie Walburg Zwijndrecht December 2012 1 Inleiding Missie Trivire Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. Wij zorgen voor goed onderhouden woningen in

Nadere informatie

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag 02 Visie Er is in Noord-Limburg nauwelijks geschikte tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag.

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

ISV 3 programma gemeente Harlingen

ISV 3 programma gemeente Harlingen ISV 3 programma gemeente Harlingen Stand van zaken van 17 september 2015. In 2011 heeft de provincie Fryslân de gemeente Harlingen ISV 3 subsidie toegekend voor de herstructurering Plan Zuid. Eind 2014

Nadere informatie

Een toekomst voor Stratum

Een toekomst voor Stratum Een toekomst voor Stratum 27 januari 2016 Presentatie Wat is een gebiedsprogramma Stratum in haar geheel Kanaalzone en de Groene Gordel Het Woonhart In gesprek 1 Gebiedsprogramma Wat is een gebiedsprogramma?

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting 1 Woonvisie gemeente Beuningen, 2018-2023 Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting Voorblad voor pers/bewoners Waarom een woonvisie? De woningmarkt trekt aan, mensen willen weer verhuizen, maar

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Inhoud presentatie 1. Aanleiding: - goede woningen - goede en vitale wijk 2. Programma (wat gaan we doen): Geleidelijke bloksgewijze aanpak - Van de woningen

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

t 't Hoekske Omdat geluk in t Hoekske zit... 9 starterswoningen

t 't Hoekske Omdat geluk in t Hoekske zit... 9 starterswoningen t 't Hoekske Omdat geluk in t Hoekske zit... 9 starterswoningen 't Hoekske Omgeving 't Hoekske Aan de rand van het hart van Heusden, daar waar de straat t Hoekske en de lange Antoniusstraat samenkomen,

Nadere informatie

Meer woonkansen voor ouderen

Meer woonkansen voor ouderen Meer woonkansen voor ouderen Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Met een slimme combinatie van maatregelen maakt u als gemeente dat mogelijk. Uw resultaten: Efficiënte

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Bijlage 6 Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Samenvatting en reacties uit "Moskee-project" Consultatie inwoners de Gagel via interviews, de Surinaamse Anwar-e-Quba moskee en de Omar

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

buurtprofiel Schrijverswijk

buurtprofiel Schrijverswijk buurtprofiel Schrijverswijk bevolking De buurt Schrijverswijk in de wijk Veenendaal-Noordwest telde in 2016 1.420 inwoners; dat is ruim 2% van de Veenendaalse bevolking. Jongeren zijn oververtegenwoordigd:

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2006. Grote steden in demografisch perspectief

Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2006. Grote steden in demografisch perspectief Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2006 Grote steden in demografisch perspectief WPRB Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken WPRB Ingesteld door de minister van OCW Vinger aan de

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders Visie op wonen Open Huis 16 mei 2017 Gesprek raad en stakeholders Opzet - Proces - Korte schets woningmarkt - Vijf stellingen Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad 8 september 2016 2 Beelden ophalen Bewoners

Nadere informatie

Gemeente Houten. Factsheets. Bijlage. 28 maart 2012 - 1 -

Gemeente Houten. Factsheets. Bijlage. 28 maart 2012 - 1 - Factsheets Gemeente Houten Bijlage 28 maart 2012-1 - Leeswijzer De factsheets zijn opgedeeld in 6 blokken. Van linksboven naar rechtsonder zijn deze als volgt: 1. Overzichtskaart van de locatie. In het

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/ Lokaal Sociaal Beleid. M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn

Raadsvoorstel 2004/ Lokaal Sociaal Beleid. M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn Raadsvoorstel 2004/ Onderwerp Portefeuillehouder Commissie Datum Raadsvergadering M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn Context In wat voor gemeente willen wij wonen? Wat vo or gemeente

Nadere informatie

Handboek openbare ruimte. Gemeente Urk, december 2014

Handboek openbare ruimte. Gemeente Urk, december 2014 BIJLAGE 2 Handboek openbare ruimte Gemeente Urk, december 2014 Handboek openbare ruimte Documenttitel Gemeente Urk, Arjan Selles 15 december 2014 9Y3927 Opdrachtgever Datum Referentie Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Burgemeester Baumannlaan 4 2.2 Abtsweg 4 2.3 Park Zestienhoven

Nadere informatie

Grijs of groen Kadernotitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 t/m 2015

Grijs of groen Kadernotitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 t/m 2015 Grijs of groen Kadernotitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 t/m 2015 1 Inleiding Ultimo 2010 eindigt de looptijd van het Geactualiseerd woonplan Dalfsen 2007-2011. De gemeente Dalfsen hecht aan een gefundeerd

Nadere informatie

Bijlage 4b. Communicatie en participatie

Bijlage 4b. Communicatie en participatie Bijlage 4b Communicatie en participatie INHOUD 1 Op weg naar een Definitief Ontwerp voor Kerckebosch... 3 2 Informeren en betrekken... 3 3 Participatie... 4 Communicatie en participatie 2 Op weg naar een

Nadere informatie

Croonpassage 37 Boxtel penthouse

Croonpassage 37 Boxtel penthouse Croonpassage 37 Boxtel penthouse LUXE PENTHOUSE WONEN AAN DE MARKT Boxtel biedt mogelijkheden De gemeente Boxtel heeft haar inwoners veel te bieden. Er is een gezellig centrum met een typisch Brabantse

Nadere informatie

BRABANT IN DEMOGRAFISCH PERSPECTIEF ontwikkelingen van de (West-)Brabantse bevolking trends prognoses beleidseffecten - opgaven

BRABANT IN DEMOGRAFISCH PERSPECTIEF ontwikkelingen van de (West-)Brabantse bevolking trends prognoses beleidseffecten - opgaven BRABANT IN DEMOGRAFISCH PERSPECTIEF ontwikkelingen van de (West-)Brabantse bevolking trends prognoses beleidseffecten - opgaven Regionale Collegebijeenkomst Regio West-Brabant 19 september 2012 Niek Bargeman

Nadere informatie

Integrale woonvisie Leuken. 10 oktober 2013

Integrale woonvisie Leuken. 10 oktober 2013 Integrale woonvisie Leuken 10 oktober 2013 Organisatie Intentieovereenkomst met plan van aanpak Interactief traject Gesprekken met sleutelfiguren Regiegroep Stuurgroep Visie is toegelicht in bestuurlijk

Nadere informatie

Wijkvisie. De Volgerlanden December 2011. De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk!

Wijkvisie. De Volgerlanden December 2011. De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk! Wijkvisie De Volgerlanden December 2011 De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk! Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. Wij zorgen voor goed onderhouden

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Clemensakker 3 Nuenen Hofwoning

Clemensakker 3 Nuenen Hofwoning Clemensakker 3 Nuenen Hofwoning Nuenen heeft het! Nuenen is een groene parel, gelegen nabij de grote stad Eindhoven. Een geliefde plek voor mensen die willen wonen en leven in de betrekkelijke rust van

Nadere informatie

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST 3 EEN NIEUWE TOEKOMST Opgave en toekomstperspectief De aandacht die er binnen het huidige politieke en bestuurlijke klimaat is voor de verbetering van wijken als Transvaal, is een kans die met beide handen

Nadere informatie

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie.

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie. notitie Wonen in Molenwaard april 2012 Inleiding De woningmarkt is de laatste jaren sterk aan veranderingen onderhevig. De economische situatie heeft grote gevolgen gehad voor de woningmarkt, evenals nieuwe

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant actualisering 2011

Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant actualisering 2011 Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant actualisering 2011 ontwikkelingen van de (West-)Brabantse bevolking trends - prognoses - beleidseffecten --- Congres Regio West-Brabant 23 maart 2012

Nadere informatie

WELKOM bij de training succes boeken met vrijesectorhuur

WELKOM bij de training succes boeken met vrijesectorhuur WELKOM bij de training succes boeken met vrijesectorhuur Frans Wittenberg Arnhem, 27 maart 2013 even voorstellen economisch onderzoek- en adviesbureau markt en financiële kant van vastgoed wonen, commercieel

Nadere informatie

DeBeekseBron gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014!

DeBeekseBron gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014! Nr 1 Nieuwsbrief Wij wensen u een groene Kerst en een gelukkig en duurzaam 2014! gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014! De start van, de meest duurzame wijk van Limburg,

Nadere informatie

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Algemeen Dalfsen heeft bij uitstek een eigen identiteit op het gebied van wonen. In de woonvisie leest u meer over de bebouwingsplannen voor de

Nadere informatie

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Themapublicatie mede op basis van het WoON 2015 WoON-congres 7 april 2016 Johan van Iersel RIGO Research en Advies Aanleiding en context Een nieuw WoON-bestand

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Openbaar wat willen we bereiken? (doel) Het doel voor de gemeente is om, in samenwerking met Woonvisie, de (ruimtelijke) kaders

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Mei 2012 versie 1. WK versie 1

Mei 2012 versie 1. WK versie 1 2012 Mei 2012 versie 1 WK versie 1 Jong en oud samen in beweging De stichting de Buitenham heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving

Nadere informatie

OMDAT UW WONING DE AANKOOP VAN UW LEVEN IS. ESDOORN 5 ÉÉNGEZINSWONINGEN DE KWEKERIJ TE HENGELO (GLD)

OMDAT UW WONING DE AANKOOP VAN UW LEVEN IS. ESDOORN 5 ÉÉNGEZINSWONINGEN DE KWEKERIJ TE HENGELO (GLD) RT OMDAT UW WONING DE AANKOOP VAN UW LEVEN IS. ESDOORN 5 ÉÉNGEZINSWONINGEN DE KWEKERIJ TE HENGELO (GLD) Hengelo (Gld) In het hart van de Gemeente Bronckhorst ligt Hengelo. Een heerlijk dorp om te wonen,

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

1. Waarom is het noodzakelijk dat er een wijkontwikkelingsplan komt?

1. Waarom is het noodzakelijk dat er een wijkontwikkelingsplan komt? Overzicht vragen en antwoorden bijeenkomst Participatiegroep Gebiedsvisie Geleen- Zuid en Kluis d.d. 11 mei 2015, gemeenschapshuis t Plenkhoes te Geleen. Doel bijeenkomst 11 mei 2015: Presentatie en informatie

Nadere informatie

Krimp Prognose 2010-2025

Krimp Prognose 2010-2025 Provincie: (Stads)regio gemeenten: Limburg Profiel gemeente: Maastricht Zuid-Limburg: Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen Regio: 35 Aanbod van leegstand Leegstand per stad: Huidige leegstand: aantal

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Samen bouwen in Odijk. 6 semi-bungalows

Samen bouwen in Odijk. 6 semi-bungalows Samen bouwen in Odijk 6 semi-bungalows Welkom in Odijk Aan de rand van Odijk ligt Villapark Violanthus, met een uniek karakter van weidse uitzichten langs de Kromme Rijn. De wijk grenst aan de andere kant

Nadere informatie

Piet van Wijkgaarde 22 Nuenen Appartement

Piet van Wijkgaarde 22 Nuenen Appartement Piet van Wijkgaarde 22 Nuenen Appartement Nuenen heeft het! Nuenen is een groene parel, gelegen nabij de grote stad Eindhoven. Een geliefde plek voor mensen die willen wonen en leven in de betrekkelijke

Nadere informatie

VISITEKAARTJE VAN DE STAD SAMENVATTING

VISITEKAARTJE VAN DE STAD SAMENVATTING VISITEKAARTJE VAN DE STAD SAMENVATTING VISITEKAARTJE VAN UTRECHT SAMENVATTING KWALITEITSHANDBOEK WINKELWANDELGEBIED OUDE BINNENSTAD GEMEENTE UTRECHT Colofon Oisterwijk, 30 januari 2009 Opgesteld door

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Koffertje HAARLEM Aangeboden aan het college van B&W op 12 juli 2016

Koffertje HAARLEM Aangeboden aan het college van B&W op 12 juli 2016 Koffertje HAARLEM-2040 Aangeboden aan het college van B&W op 12 juli 2016 WELKOM in het KOFFERTJE van de toekomst Hoe kom je van honderden geeltjes, stellingen, meningen en trends, opgehaald tijdens 16

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Centrum 4 2.2 Verspreide bewinkeling 5 3 Koers detailhandelsstructuur

Nadere informatie

PFM PFM Wonen 2016

PFM PFM Wonen 2016 PFM 2016 PFM Wonen 2016 Actualisering PFM Wonen Oss Verkenning, raadspodium Oss, maart 2017 PFM 2016 Wat is PFM? Ontwikkelingen 2010-2016 Woonwensonderzoek 2015 Eerste contouren Pfm 2016 PFM 2016 Wat is

Nadere informatie

Opbrengst sociale interventies in Sanderbout

Opbrengst sociale interventies in Sanderbout Opbrengst sociale interventies in Sanderbout Evaluatie van vier jaar leefbaarheidsinterventies in de wijk Sanderbout: wat zijn de opbrengsten, en welke lessen hebben we geleerd? Percentage van bewoners

Nadere informatie

Mei 2012 versie 1. WK versie 1

Mei 2012 versie 1. WK versie 1 2012 Mei 2012 versie 1 WK versie 1 Jong en oud samen in beweging De stichting de Buitenham heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Woningmarktregio Parkstad In verschillende delen van ons land neemt de bevolkingsomvang af. Deze demografische krimp heeft grote gevolgen voor de woningmarkt. Parkstad Limburg is in ons land koploper op

Nadere informatie

Architectonisch ontwerp

Architectonisch ontwerp Identiteit Denken over nieuwe huisvesting is denken over een kantoorgebouw dat de identiteit en waarden direct vertaalt in de mogelijke nieuwe werkomgeving. Een omgeving waar de werknemer zich thuis voelt

Nadere informatie

Samen bouwen in Odijk. Villapark Violanthus

Samen bouwen in Odijk. Villapark Violanthus Samen bouwen in Odijk Villapark Violanthus Welkom in Odijk Situatie Aan de rand van Odijk ligt Villapark Violanthus, met een uniek karakter van weidse uitzichten langs de Kromme Rijn. De wijk grenst aan

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Stap in de vernieuwing van de wijk

Stap in de vernieuwing van de wijk Stap in de vernieuwing van de wijk Samen kijken naar de beste aanpak voor uw woning Van verouderd naar eigentijds en fijn wonen Resultaten onderzoek Intermaris wil voor de toekomst weten waar de mogelijkheden

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68)

Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68) Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68) Als gemeente hebben we nauwelijks eigen grondposities, zijn dus

Nadere informatie

tijdens de bijeenkomsten per flat en vervolgens met bewoners individueel.

tijdens de bijeenkomsten per flat en vervolgens met bewoners individueel. Vraag Informeren en betrekken Hoe informeren jullie bewoners? Hoe worden de bewoners betrokken? Hoeveel invloed hebben de bewoners? Wanneer vinden de bijeenkomsten plaats? Wat wordt er besproken tijdens

Nadere informatie

Projectplan Schoon Heel en Veilig, bijlage 1 bij raadsvoorstel

Projectplan Schoon Heel en Veilig, bijlage 1 bij raadsvoorstel Projectplan Schoon Heel en Veilig, bijlage 1 bij raadsvoorstel 356660 Programma: Preventiepakket Berflo Es. Kansen scheppen, stappen maken Looptijd: medio 2009-medio 2012 Aanleiding Programma herstructurering

Nadere informatie

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad 2017-2022 Inleiding Zwolle heeft de ambitie om de meest aantrekkelijke binnenstad van Noordoost-Nederland te worden en te blijven. Daarvoor moeten

Nadere informatie

Veeringplein. Nieuwbouw Rosmolenwijk. 23 ruime woningen nabij het stadshart van Zaandam

Veeringplein. Nieuwbouw Rosmolenwijk. 23 ruime woningen nabij het stadshart van Zaandam Veeringplein Nieuwbouw Rosmolenwijk 23 ruime woningen nabij het stadshart van Zaandam De Rosmolenwijk, dichtbij alles De Rosmolenwijk is zeer centraal gelegen en biedt veel voorzieningen in de directe

Nadere informatie

Raadsvoorstel van het college inzake Agenda groen voor de stad 2016

Raadsvoorstel van het college inzake Agenda groen voor de stad 2016 Registratienummer DSB 2016.297 RIS294705 Raadsvoorstel van het college inzake Agenda groen voor de stad 2016 De wereld om ons heen is in beweging en ook onze stad verandert. Den Haag is echter nog steeds

Nadere informatie

Beter leven voor minder mensen

Beter leven voor minder mensen 1 Beter leven voor minder mensen Om te kijken hoe de regio Eemsdelta zich ontwikkelt en te monitoren op het gebied van demografie, leefbaarheid, de woningmarkt en bijvoorbeeld woon-, zorg en andere voorzieningen

Nadere informatie

Te huur. 13 multifunctionele woningen Canneveltstraat/Wheeme in Vollenhove. Duurzaam en comfortabel wonen nabij de stadskern van Vollenhove

Te huur. 13 multifunctionele woningen Canneveltstraat/Wheeme in Vollenhove. Duurzaam en comfortabel wonen nabij de stadskern van Vollenhove Wetland Wonen Groep Weg van Rollecate 11a 8325 CP Vollenhove Postbus 18 8325 ZG Vollenhove Tel.nr. 0527-249710 Fax.nr. 0527-249730 www.wetlandwonen.nl info@wetlandwonen.nl Te huur 13 multifunctionele woningen

Nadere informatie

werkgroep denktank Zuid Denktank wijk Zuid

werkgroep denktank Zuid Denktank wijk Zuid werkgroep denktank Zuid Leden denktank Zuid: Mevr. Leni de Heer, dhr. Herman van Doorn, dhr. Henk Saman, dhr. Marc Boonman, dhr. Ron Geiger en dhr. Gilles Dellebeke. Missie: Hoe ziet de wijk eruit in 2025-2030?

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie