Module veiligheid: evaluatie pilot handhaving Arbeidsintensief maar waardevol!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Module veiligheid: evaluatie pilot handhaving Arbeidsintensief maar waardevol!"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief 7 januari 2013 Module veiligheid: evaluatie pilot handhaving Arbeidsintensief maar waardevol! Eind november 2012 heeft de Module Veiligheid de pilot Interventieaanpak illegale huisvesting, tewerkstelling en beloning van Arbeidsmigranten in de gemeente Horst aan de Maas uitgevoerd. Het doel van deze pilot is: Het voorkomen dan wel aanpakken van illegale huisvesting c.q. het aanpakken van diegenen die dit organiseren en er geld aan verdienen. De aanpak van uitzendorganisaties en werkgevers die gebruik maken van het illegale huisvestingscircuit om buitenlandse werknemers van huisvesting te voorzien. De druk opvoeren op het illegale circuit zodat legale huisvesting plaatsvindt waarbij toezicht wordt uitgeoefend op de aanwezigheid van (basis)voorzieningen en brandveiligheid. Tijdens deze pilot zijn 9 huisvestingslocaties van arbeidsmigranten bezocht waarbij, op basis van eerdere controles of informatie vanuit betrokken partners, vermoedens bestonden van onveilige en/of malafide praktijken op het gebied van huisvesting, werk en inkomen. Focus op huisvesting De focus van de handhavingspilot lag op huisvesting (bouwen en brandveiligheid), gemeentelijke basis administratie (GBA) en werk en inkomen. De volgende partners hebben actief deelgenomen aan de controles: gemeente (afdeling handhaving, OO&V, vergunningen), politie Horst (inclusief Poolse politie), vreemdelingenpolitie en het Regionaal Coördinatiecentrum Fraudebestrijding (RCF). De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) en de Belastingsdienst namen niet actief deel aan de controles. Met deze organisaties is achteraf relevante informatie uitgewisseld. Uitwisselingstraject In het kader van een uitwisselingstraject hebben een drietal Poolse politiemensen meegewerkt aan de controles. Hun bijdrage was van groot belang en zorgde voor een optimale communicatie en wederzijds begrip tussen controleurs en arbeidsmigranten. Tijdens de controles is naast de reguliere bouw- en brandveiligheidsinspecties veel informatie opgehaald met vragenformulieren. De vragenlijsten (in het Nederlands, Pools en Tsjechisch) bevatten onderwerpen als, naw gegevens, verblijf, huisvesting en werkzaamheden. De relevante informatie is gedeeld met de betreffende partners die naar aanleiding hiervan hun eigen onderzoek zijn gestart. Voorlopige resultaten Enkele voorlopige resultaten en cijfers: 9 locaties gecontroleerd in 4 avonden. Op alle locaties is medewerking verleend aan de controles. 89 arbeidsmigranten aangetroffen (71 Polen, 17 Bulgaren, 1 Oekraïense). Alle arbeidsmigranten konden zich legitimeren. Dit is een nieuwsbrief van het regionaal project Het belang van arbeidsmigranten en verschijnt om de tw maanden.

2 14 arbeidsmigranten staan ingeschreven in de GBA. Nagenoeg alle aangetroffen arbeidsmigranten gaven aan werk te hebben en konden een naam van de werkgever overleggen. 25 arbeidsmigranten konden een arbeidsovereenkomst, uitzendovereenkomst, loonstrook tonen. De overige arbeidsmigranten verklaarden dat het arbeidscontract in het bezit is van de werkgever. 2 arbeidsmigranten konden een huurovereenkomst tonen. In de meeste gevallen wordt de huur voor huisvesting verrekend met het arbeidsloon. In de overige gevallen wordt de huur cash betaald aan de verhuurder (per week of per maand) Naar een aantal betrokken werkgevers loopt reeds een onderzoek van belastingdienst en/ of Inspectie SZW. Geen van de huisvestingslocaties voldeden aan de minimale eisen van het bouwbesluit. Alle locaties hebben een advies op het gebied van brandveiligheid (plaatsing rookmelders, brandblussers, vluchtwegen etc.) gekregen en zijn daarop nogmaals gecontroleerd. 4 huisvestingslocaties kunnen (op termijn) niet gelegaliseerd worden en worden op last van de gemeente Horst aan de Maas op korte termijn beëindigd. Pools sprekende mensen onmisbaar De eerste ervaringen met deze integrale vorm van controles van huisvestingslocaties in Horst aan de Maas zijn goed. De aanpak is arbeidsintensief maar levert veel waardevolle informatie op voor verschillende partners, niet alleen voor gemeente en (vreemdelingen)politie. De aanwezigheid en participatie van Pools sprekende mensen bij dergelijke controles is onmisbaar. Lees ook het artikel over de ervaringen van de politie tijdens deze handhavingspilot. De module Veiligheid zal naar aanleiding van een evaluatie van deze pilot een advies uitbrengen aan alle partners in het regionale project. In 2013 zullen wederom controles uitgevoerd worden. Ervaring van de politie: Succesvolle samenwerking met Poolse politie tijdens handhavingspilot Zoals in het vorige artikel vermeld heeft de politie in Limburg, basiseenheid Horst aan de Maas van 18 tot en met 28 november meegewerkt aan de handhavingspilot Interventieaanpak illegale huisvesting, tewerkstelling en beloning van Arbeidsmigranten Horst aan de Maas". Hieronder leest u de ervaringen van de politie. De ondersteuning van de politie bij de uitvoering van de pilot strekte zich uit over de volgende onderwerpen/taken: 1. Sterke arm bij machtiging binnentreden. 2. In gevallen van migratiecriminaliteit onderzoek instellen en proces-verbaal opmaken. 3. In geval van mensenhandel/uitbuiting onderzoek instellen en proces-verbaal opmaken. 4. Het verbeteren van het vertrouwen en de verbinding tussen de Poolse gemeenschap en de politie. In het kader van de pilot werden 9 locaties aan een controle onderworpen. De politie van Horst aan de Maas werd daarbij ondersteund door 3, operationele, Poolse collegae. Geen van de gecontroleerde locaties voldeed aan alle voorwaarden. Eén van de locaties sprong eruit. Poolse werknemers waren onder mensonwaardige omstandigheden gehuisvest in containers. De aangetroffen Poolse werknemers verleenden slechts marginaal medewerking. Niemand was 2

3 bereid informatie te verstrekken over werkgevers en/of verhuurder van de woonruimte. Met name over deze laatst genoemde locatie werd uitvoerig door ons gerapporteerd. Op korte termijn vindt, onder de regie van de gemeente Horst aan de Maas, overleg plaats over vervolgmaatregelen per locatie. Inzet Poolse collegae De door ons vooraf geïnformeerde Poolse collegae speelden een uitstekende rol. Zij informeerden hun landgenoten. Ze genereerden waar mogelijk vertrouwen en verzamelden relevante informatie. Een vooraf ontwikkelt, in de Poolse taal opgesteld formulier, werd door hen bewerkt en wel zo, dat ook Polen de inhoud kunnen begrijpen. Zonder de aanwezigheid van de Poolse collegae zou de uitvoering van de pilot aanzienlijk meer tijd hebben gekost en zouden we beduidend minder informatie hebben verkregen. Gemotiveerde agenten Een tweetal opmerkingen wordt nog van belang geacht. Door de goede relatie, die we met de betrokken Poolse politieregio (Olsztyn) hebben opgebouwd, heeft de politie aldaar zoveel kennis over Limburg, dat ze de leden van de delegatie via een belangstellingsregistratie heeft geworven. De gemotiveerde agenten zijn voor hun komst naar Limburg geïnstrueerd over wat van hen verwacht werd en wat ze zelf konden verwachten. De politie in Limburg werkt sinds 2008 intensief samen met Olsztyn. We zijn inmiddels zo ver, dat we de Poolse collegae ondersteunen met onze kennis en inzicht. In ruil daarvoor krijgen wij ondersteuning in de operationele politiezorg. De aandacht rondom de aanwezigheid van de Poolse delegatie had overigens tot gevolg, dat er een beroep op aanvullende ondersteuning werd gedaan. Zo werden ze gevraagd om bij een verkeerscontrole te assisteren. Ook konden ze helpen bij de informatie-uitwisseling met Betrekking tot tot een gestolen voertuig en konden ze bemiddelen bij een burenruzie. Conclusie: er was sprake van een succesvol bezoek waarbij in ieder geval voldoende materiaal met betrekking tot de doelstelling van de pilot op tafel is gekomen. George den Teuling Coördinator internationale betrekkingen Politie Limburg Noord Kerkeböske 4: Gemeenteraden worden bijgepraat Op 31 januari a.s. vindt de vierde Kerkeböske bijeenkomst plaats. Dit keer in het St. Joseph Hotel in Tienray. Gekozen is voor deze locatie omdat het een goed voorbeeld is voor tijdelijke huisvesting aan arbeidsmigranten. Daarnaast zijn ook de inwoners van het kleine dorpje Tienray ( 1100 inwoners) tevreden over de combinatie-functie van het hotel. Tijdens Kerkeböske 4 staat het bijpraten van de raden van de 10 gemeenten, die destijds de verklaring Het belang van arbeidsmigranten ondertekend hebben, centraal. Burgemeester Kees van Rooij, voorzitter van het regionale project, zal de gemeenteraden op de hoogte brengen wat de laatste stand van zaken is en wat de toekomst is. De Provincie Limburg beraadt zich momenteel op zijn positie binnen het dossier arbeidsmigranten uitmondende in een strategische kadernotitie. De ontwikkelingen in onze regio beschouwen zij als belangrijke input bij het bepalen van hun positie. Om die reden zijn ook de leden van de Provinciale Staten van Limburg voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Op de agenda staat onder andere wethouder Lucien Peeters van de gemeente Venray die informatie geeft over de huisvesting van buitenlandse werknemers. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u lezen over het labourhotel in Venray. Daarnaast is er een regionale klankbordgroep in het leven geroepen. Tijdens de bijeenkomst worden de leden voorgesteld door Jos Coesmans. Gedeputeerde Patrick van der Broeck geeft een toelichting over de Provincie en zijn rol bij het belang van arbeidsmigranten. Na de presentaties, toelichtingen en pauze is het tijd voor korte interviews en discussies waar iedereen een bijdrage aan kan leveren. Aan het eind van het programma wordt de Poolse website Digiwioska door gedeputeerde Patrick van der Broeck gepresenteerd. 3

4 5 Vragen aan de Kamer van Koophandel: Wat nog sterker ontwikkeld kan worden is daadkracht. In de komende nieuwsbrieven willen we de aandacht vestigen aan organisaties die betrokken zijn met het regionale project Het belang van arbeidsmigranten. In deze nieuwsbrief 5 vragen aan de Kamer van Koophandel beantwoord door Mario Nefkens. Wat is het belang van de KvK om deel te nemen aan het regionale project arbeidsmigranten? De Kamer van Koophandel initieert zelf projecten maar neemt ook deel aan projecten opgestart door anderen, die het regionale ondernemersklimaat versterken en bevorderen. Wij stimuleren immers het regionale bedrijfsleven om zich te ontwikkelen. Als uit de vele metingen blijkt dat er in de komende jaren een grote krapte op de arbeidsmarkt ontstaat en de aanwezige beroepsbevolking deze krapte op termijn niet kan invullen, dan moet er naar andere oplossingen worden gezocht. Wij helpen dan graag door mee te denken en mee te helpen bij de uitvoering van oplossingen. Wij kunnen de initiatieven en oplossingen vervolgens onder de aandacht van het bedrijfsleven brengen. Wat is voor de KvK het belangrijkste onderwerp binnen het project? Voor de Kamer is het belangrijkste onderwerp binnen het project om het bedrijfsleven, de ondernemers, te sensibiliseren dat het een goede zaak is om arbeidsmigranten in te zetten op dié arbeidsplaatsen waar, nu al en zeker nog meer op korte termijn, grote tekorten ontstaan en dus in voorzien moet gaan worden. In het verlengde hiervan ligt, eigenlijk vanzelfsprekend, dat die arbeidsmigranten dan ook eenzelfde status krijgen als de autochtone werknemers. Welke bijdrage/meerwaarde kan de KvK leveren in het project? De sterke kracht van de Kamer is, dat wij een onafhankelijke positie innemen in het ondernemersveld. Wij hebben een positie tussen de ondernemingen op lokaal en regionaal niveau. Wij kunnen de ondernemers informeren omdat zij ingeschreven staan in het Handelsregister dat beheerd wordt door de Kamer. Wij kunnen, vanuit die onafhankelijke positie, partijen uit het veld bij elkaar brengen en ook informatie doorgeven. Door het Ondernemersplein samen met Ondernemend Limburg in Roermond te vestigen, is er een centraal punt ontstaan waar wij bijeenkomsten kunnen organiseren. De eerste voorlichtingsavond over arbeidsmigranten op 31 oktober vorig jaar was succesvol voor de bedrijven die de bijeenkomst bezochten. Waar blinkt het regionale project in uit en waar mag het regionale project wat sterker in de schoenen staan? Het regionale project blinkt uit doordat men de handschoen heeft opgepakt om de arbeidsmigranten in de schijnwerper te zetten. De ogen niet te sluiten voor wat toch moet gebeuren, namelijk acceptatie van arbeidsmigranten en het bezorgen van betere leef- en werkomstandigheden. Wat nog sterker ontwikkeld kan worden is daadkracht. Ik weet dat het niet makkelijk is om "te doen", door allerhande omstandigheden, regels, beperkingen, de veelheid aan betrokken organisaties, mensen, etc. De onderzoeken zijn er, meer dan voldoende, geweest, de cijfers zijn bekend, meer dan voldoende. Er moet nu gehandeld, uitgevoerd worden. En dat is, zoals gezegd, (zucht) niet altijd even gemakkelijk. Laatste woord? Het is natuurlijk van de zotte dat de mensen die ons helpen om de economie florerend te houden, in voorkomende gevallen als derde rangs burge rs worden behandeld. Laat ik opmerken dat het op heel veel, misschien wel de meeste, plaatsen waar arbeidsmigranten werken, goed tot erg goed geregeld is. In die gevallen waar dat niet is, zal hard moeten worden ingegrepen. Door met elkaar in gesprek te blijven hoop ik dat ook daadwerkelijk actie wordt ondernomen door instanties, organisaties en bedrijfsleven, om de buitenlandse werknemers die óns helpen een goede plek in onze samenleving te gunnen én te bezorgen. 4

5 Servicepunt in Meterik gaat dicht Een aantal weken geleden kwam de Limburger met dit bericht. Het artikel zorgde voor de nodige commotie binnen de Poolse gemeenschap wat vervolgens leidde tot reacties van de regionale klankbordgroep Arbeidsmigranten, de stichting Arka en de Poolse parochie. Het kan toch niet zo zijn dat de arbeidsmigranten niet meer in Meterik terecht kunnen met hun vragen en voor een goed advies!, zo luidde het commentaar. Vertrouwd persoon Meterik is voor de arbeidmigrant een vertrouwd punt geworden en dat geldt niet alleen voor arbeidmigranten uit de gemeente Horst aan de Maas. Ook vanuit Venray en Venlo maar, ook uit de buurt van Eindhoven en zelfs vanuit Duitsland komen met name Poolse arbeidsmigranten richting Meterik. Ze kennen Chrystyna en haar werk wordt gewaardeerd. In Chrystyna zien ze een vertrouwd persoon, die goed bereikbaar is. Zelfs zonder afspraak en bovendien bereid om de helpende hand te bieden bij acute nood. Ook de combinatie met de winkel en het internetcafé heeft duidelijk zijn meerwaarde evenals de ligging tegenover de kerk met de Poolse parochie. Sluiten of niet? Maar moet dit servicepunt nu dicht? Duidelijk is, dat de behoefte aan dit service punt er nadrukkelijk is. Het aantal bezoekers (2000 op jaarbasis) toont die behoefte aan. In de bestuurlijke werkgroep is met nadruk gekozen voor de insteek om op termijn zoveel mogelijk informatie digitaal te ontsluiten. Maar op dit moment is een fysiek punt gewoon nodig. Feit is dat de kosten van het servicepunt op dit moment volledig voor rekening komen van de gemeente Horst aan de Maas. Grensinformatiepunt Naast bovengenoemde discussie loopt binnen de Euregio de discussie over het al of niet opzetten van een grensinformatiepunt (GIP) voor deze regio. Dit informatiepunt is bedoeld voor grenspendelaars. Mensen wonen in het ene land en werken in een ander land. Een grote groep van de nu aanwezige arbeidsmigranten valt onder deze doelgroep. Op dit moment wordt dan ook nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheid om ook arbeidsmigranten vanuit het GIP van informatie en advies te voorzien. Vanuit de gemeente Horst aan de Maas is aangegeven mee te willen denken over het opzetten van een grensinformatiepunt als tenminste 50% van de gemeenten bereid is dit te doen. Gewezen is op het belang voor, in het bijzonder, de Poolse arbeidsmigranten die massaal in de regio aanwezig zijn. Vanuit Horst aan de Maas is aangegeven dat in deze discussie het koppelen van het bestaande servicepunt in Meterik aan het grensinformatiepunt, aan bod moet komen. Het gaat om een regionale voorziening die ook door de regio bekostigd moet worden. Behalve gemeenten zouden ook werkgevers en huisvesters zich aangesproken moeten voelen. Als de regio zegt arbeidsmigranten zijn welkom dan zullen alle partijen een steentje bij moeten dragen. Mart Thijssen Gemeente Horst aan de Maas Module Huisvesting Gezamenlijk beleid huisvesting kortverblijvers In de Module Huisvesting is voorgesteld om door meerdere gemeenten in Noord-Limburg een gezamenlijk huisvestingsbeleid vast te stellen voor kortverblijvers. Hiertoe hebben vier gemeenten het initiatief genomen om een gezamenlijk beleidskader op te stellen. Deze gemeenten zijn: Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray. 5

6 In het beleidskader wordt ingegaan op huisvesting in de reguliere woningvoorraad, huisvesting bij agrarische bedri jven, bestaande complexen en nieuwbouw. De bestaande beleidskaders zijn samengevoegd in een uniforme set regels en aangepast waar nodig, waarbij de praktische insteek leidend is geweest. Om dit te toetsen is het beleidskader meerdere malen aan bod gekomen in de module Huisvesting en is mede met de input van deelnemers in zijn huidige vorm tot stand gekomen. Door het gezamenlijke beleid is het voor initiatiefnemers eenvoudiger om terug te vinden aan welke regels huisvesting in de regio moet voldoen. Daarnaast wordt er hierdoor voor gezorgd dat de huisvesting in de regio op hetzelfde basisniveau ligt. Besluitvorming in dit kader zal naar verwachting in de eerste helft van 2013 plaatsvinden. Veel belangstelling voor het regionale project: Van Straelen tot Oss In zowel Nederland als in Duitsland is veel belangstelling voor de positieve benadering van arbeidsmigranten. Voorzitter Kees van Rooij neemt zijn rol als ambassadeur voor het regionale project zeer serieus. Hij wordt met regelmaat gevraagd om presentaties te geven om het belang van de arbeidsmigranten en onze rol daarin te promoten. Als voorzitter van de Stuurgroep Arbeidsmigranten Noord-Limburg heb ik in november een toelichting gegeven voor de gemeenteraad van Straelen over onze regionale aanpak. Diezelfde raad komt nu eind januari naar onze regio toe om met eigen ogen te aanschouwen hoe ons beleid ten aanzien van huisvesting arbeidsmigranten is. Ook zijn ze benieuwd hoe wij werken aan integratie, veiligheid en andere zaken. Er is niet alleen interesse bij de Duitse collega s. Van Rooij geeft aan dat hij enige tijd geleden ook de burgemeesters van de Peelregiogemeenten geïnformeerd heeft. Ook verder in den lande staat ons regionale project op de agenda. Wethouder Hendrik Hoeksema van de gemeente Oss heeft Kees van Rooij uitgenodigd voor een presentatie om dat de wethouder en een aantal ambtenaren zeer geïnteresseerd zijn in de resultaten die reeds geboekt zijn en de samenwerking van diverse partijen: van woningcorporatie tot politie. Net als wij zijn ook zij ervan overtuigd dat, door arbeidsmigratie niet als een probleem te beschouwen maar als een kans om de regionale economie te versterken, er een veel effectievere benadering ontstaat. Met het geleden imago-verlies voor Nederland, door o.a. het Polenmeldpunt van de PVV, ligt er een opgave voor onze regio en provincie om dat beeld te herstellen. De komende jaren zullen wij de arbeidsmigranten nog hard nodig hebben in meerdere sectoren van de economie. Wij constateren dat in ons omringende regio's dat ook steeds meer wordt beseft, aldus Kees van Rooij. Venray krijgt labourhotel voor 350 arbeidsmigranten Op 18 december 2012 heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Venray ingestemd met de bouw van een labourhotel op bedrijventerrein De Hulst II in Venray voor de duur van 10 jaar. Het labourhotel biedt de mogelijkheid voor short stay woonruimte aan 350 arbeidsmigranten en is een initiatief van OTTO Workforce, JOB Housing en projectontwikkelaar Jan Snel. Het hotel bestaat uit woonunits voor twee personen en biedt hierdoor voldoende privacy. Wethouder Lucien Peeters vindt 6

7 in de flexibele schil (avond- en weekenddiensten). Wat ik verder belangrijk vindt is de leefbaarheid in de kleine kernen, vertelt Peeters, scholen en buurtwinkels staan onder druk; daarom is ook voor een aantal kleine kernen het initiatief genomen om een paar woningen te bouwen voor zowel autochtone starters als voor gezinnen van arbeidsmigranten. Door de komst van het labourhotel kan de gemeente Venray meewerken aan een goede doorstroming in de wooncarrière van de arbeidsmigranten. het een belangrijke ontwikkeling. Hij licht toe: De woonunits voldoen aan alle normen die voor huisvesting gelden en zijn uitgerust met een keuken, badkamer, slaapkamer en woonkamer. Daarnaast worden er ook sociale ontmoetingsruimten gerealiseerd. Economie en leefbaarheid Bij bedrijfsbezoeken die het college wekelijks onderneemt is steeds duidelijker geworden wat het economisch belang is van arbeidsmi granten. Bijna elk bezocht bedrijf heeft ongeveer 10 à 20% Oost Europese werknemers in dienst. Zij werken vooral Integratie en beheer Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over integratie in de Nederlandse samenleving en het leren van de Nederlandse taal. Via de OTTO Academie kunnen arbeidsmigranten de Nederlandse taal en cultuur leren, zodat ze uiteindelijk goed kunnen integreren in de Nederlandse samenleving. Verder zal er een beheerplan worden opgesteld waarin afspraken worden vastgelegd over o.a. het 24 uur aanwezig zijn van een beheerder, nachtregistratie en periodiek overleg met belanghebbenden, buurt en overheid. Nieuwe krant voor Polen in Nederland Op 8 januari van dit jaar lazen we in de Volkskrant dat er een krant voor Polen komt in Nederland, genaamd: popolsku ( op z n Pools ). Initiatiefneemster is de Limburgse Angelique van t Riet. Haar beweegredenen om een Poolse krant uit te brengen zijn volgens haar eigenlijk heel simpel : Polen die in Nederland wonen, worden over het algemeen slecht behandeld. Dat komt omdat ze vaak negatief in het nieuws komen, maar ook omdat de integratie gewoon een stuk beter kan. Wij willen daar verandering in brengen door met Nederlands nieuws in het Pools wat meer begrip te kweken, aldus de initiatiefneemster. In Nederl and wonen ongeveer Polen in Nederland, maar er is geen enkel medium dat nieuws voor ze maakt. Met popolsku hoopt Van t Riet het gat in de markt te vinden. Wij schrijven verhalen die Poolse Nederlanders echt moeten weten. Verhalen over belastingen, bijvoorbeeld. Maar ook over de rijstijl op snelwegen en over registratieprocedures bij gemeentes. In Utrecht wonen volgens de officiële administratie 50 Polen. Daar klopt natuurlijk niets van. In onze krant zeggen we: Registreer je nou gewoon, dan krijg je vanzelf rechten. 7

8 De krant is te koop voor 1 euro in Poolse buurtwinkels door heel Nederland. Abonneren kan ook, maar veel Polen blijven maar een tijdje in Nederland dus ze hopen vooral op de losse verkoop. We zijn nu bezig met supermarkten als de C1000 en Jumbo. Zij verkopen nu al veel Poolse producten. Daar willen wij naast liggen. De krant wordt gemaakt door 12 medewerkers. Zij schrijven zelf de inhoud. De krant komt om de week uit. De helft van de medewerkers is Nederlands, de andere helft komt uit Polen. Wat misschien wel leuk is om te vertellen, geeft Angelique van t Riet aan, is dat twee van onze mensen nu pas het werk doen waar ze in Polen voor zijn opgeleid. Hiervoor werkten ze ver onder hun kunnen als orderpicker. De krant popolsku kan ook voor het regionale project een goed communicatiemiddel zijn. De communicatiewerkgroep heeft contact opgenomen met de initiatiefneemster van de krant en uitgelegd waar het regionale project Het belang van arbeidsmigranten mee bezig is. Haar reactie was dat we bezig zijn met een prachtig project. Mogelijk kan popolsku een vaste bijdrage plaatsen in de krant over uw project. Er is een aantal rubrieken dat zich daar heel goed voor leent en dan weet u dat het bij Poolse inwoners van Nederland onder ogen komt. Wij hebben de intentie de oplage zo snel als mogelijk te verhogen naar exemplaren, aldus Angelique van t Riet. Voor de communicatiewerkgroep een reden om zo snel mogelijk te bekijken op welke wijze we gebruik kunnen maken van dit Poolse communicatiemiddel. Samenvatting onderzoeksrapport De economische bijdrage van tijdelijke arbeidsmigranten Bureau SEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht van de stichting VBW & Van der Voort Groep een onderzoek ingesteld naar de financiële effecten van tijdelijke arbeidsmigranten. Dit onderzoek werd verricht door de heren Berkhof en Hof. Hieronder treft u een korte samenvatting van dit onderzoeksrapport aan. Het volledige rapport is terug te vinden op Samenvatting Sinds de toetreding van 10 nieuwe EU-landen (Cyprus, Malta, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Slovenië) per 1 januari 2004 kregen werknemers uit deze landen toegang tot de arbeidsmarkt in Zweden, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Door een overgangsregeling volgde Nederland pas per 1 mei Het onderzoek gaat in op de vraag welke gevolgen de inzet van arbeidsmigranten heeft voor de Nederlandse economie? En waarin verschillen de Polen, Bulgaren en Roemenen van de gastarbeiders uit de vorige eeuw? Blijven ze hier wonen of gaan ze weer terug? Profiteert de Nederlandse economie van tijdelijke migranten of kosten ze ons geld? Hieronder leest u de conclusies. De moderne migrant verschilt duidelijk van de traditionele migrant uit de vorige eeuw - De moderne migrant komt van binnen de EU, vooral uit Polen. - Hij komt op jonge leeftijd, voornamelijk om te werken en zonder gezin. - Hij komt veel vaker als seizoensarbeider voor slechts een korte periode. Maar soms wel meerdere keren per jaar. - Ook degen die zich wel in Nederland vestigen keren vaker na een aantal jaren weer terug. Economisch perspectief van de tijdelijke migrant - Zijn beslag op de collectieve sector is kleiner vanwege de hogere participatiegraad, lage werkloosheid en hogere retourmigratie. - Arbeidsmigranten uit de Midden en Oost Europese landen (MOE-landen) hebben onder werkgevers een positief imago, vanwege hoge arbeidsmoraal en lage kosten. - Er zijn nauwelijks verdringingseffecten; in sectoren waar het aandeel tijdelijke migranten sterk is gegroeid, is geen afname van het aantal binnenlandse werknemers. - De tijdelijke migrant lijkt dus vooral in banen te werken waarvoor niet meteen lokale werknemers beschikbaar zijn, zoals bij het opvangen van seizoenspieken. 8

9 - Wel is voor sommige groepen een matigend effect op de loonstijging. De gevonden looneffecten zijn echter erg klein. Verdelingseffecten - Achter het positieve effect gaan verdelingseffecten schuil. Als er negatieve looneffecten gevonden worden, gelden die vooral voor de laagbetaalde Nederlandse werknemers. - De banen van tijdelijke arbeidsmigranten zijn het best vergelijkbaar met banen van laagbetaalde N ederlandse werknemers. - Indien er negatieve looneffecten zijn voor Nederlandse werknemers, zijn dat tegelijkertijd positieve effecten voor de werkgever (lager loonkosten). Als de werkgever dat doorvertaalt in lagere prijzen, volgt hieruit een positief bestedingseffect voor consumenten. - Voor de Nederlandse werknemers in modale of hoogbetaalde banen zullen de effecten juist positief zijn. Omdat hun arbeid complementair is aan die van de arbeidsmigrant, is er voor deze groep geen looneffect zodat het positieve bestedingseffect overheerst. - Merk daarbij op dat ook hoogopgeleide migranten vaak substituut zijn voor laagopgeleide Nederlanders, omdat ook de eersten vooral in laaggeschoolde banen werkzaam zijn. Niet-economische obstakels op maatschappelijk vlak De steeds grotere groep seizoenarbeiders vraagt om structurele oplossingen voor de huisvestingsproblematiek. - Ondanks vele geslaagde initiatieven leidt het tekort aan geschikte woonruimte in enkele gevallen tot uitbuiting. - Vaak hangt dit samen met illegale vormen van arbeid en malafide bemiddelaars. - Behalve tot onderbetaling van werknemers leidt dat ook tot oneerlijke concurrentie met legaal opererende ondernemers. - Deze obstakels zijn waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van het soms slechte imago van de recente arbeidsmigratie. - Het slechte imago belemmert de maatschappelijke acceptatie van tijdelijk arbeidsmigratie. Vanuit economisch perspectief is dat onterecht. De bijdrage van tijdelijke migranten uit de MOElanden aan de collectieve sector is positief - Een tijdelijke migrant uit de MOE-landen levert de schatkist 1.800,- meer op dan hij kost. - In 2012 leveren tijdelijke arbeidsmigranten de schatkist zo n ,- op. Tot zover de samenvatting van het onderzoeksrapport. Bent u geïnteresseerd in het hele rapport dat verwijs ik u naar de website van SEO Economisch Onderzoek. Vic Pennings Gemeente Leudal Woningmarkt in beweging door arbeidsmigranten? Doorstroming woningmarkt beperkt afgenomen kopte de Cobouw van 7 januari. De verhuismobiliteit is de laatste jaren met 11% gedaald, zo blijkt uit de cijfers van het CBS. Opvallend is dat in diverse gemeenten sprake is van een forse toename van het aantal verhuizingen. Tot zelfs ruim één derde meer in 2011 ten opzichte van 2007 in de Limburgse gemeente Horst aan de Maas. Een gemeente die bekend staat als Polengemeente. Is het toeval dat in deze gemeente met veel arbeidsmigranten de verhuisbewegingen toenemen, of is er een verband? In de volgende nieuwsbrief meer hierover! Het belang van arbeidsmigranten is een samenwerkingsproject van gemeenten, provincie, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Noord- en Midden-Limburg. Secretariaat: 9

Arbeidsmigranten tevreden over informatiebijeenkomsten

Arbeidsmigranten tevreden over informatiebijeenkomsten Nieuwsbrief 11 januari 2015 Arbeidsmigranten tevreden over informatiebijeenkomsten Onder de noemer Poznaj Holandię/ Kennismaken met Nederland werd in de regio Noord Limburg door de gemeenten Horst aan

Nadere informatie

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag 02 Visie Er is in Noord-Limburg nauwelijks geschikte tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag.

Nadere informatie

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay)

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) 30 oktober 2013 Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) Inhoudsopgave blz 1. 2. 3. Achtergrond 3 Doelgroep van beleid 3 Huisvestingsmogelijkheden binnen het beleid 3 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Leendert Koning. projectleider EU-Arbeidsmigranten ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Regio West-Brabant 1

Leendert Koning. projectleider EU-Arbeidsmigranten ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Regio West-Brabant 1 Leendert Koning projectleider EU-Arbeidsmigranten ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 28-6-2013 Regio West-Brabant 1 Huisvesting arbeidsmigranten: Trends en voorbeelden Leendert Koning

Nadere informatie

Beleidskader huisvesting buitenlandse werknemers Noord-Limburg

Beleidskader huisvesting buitenlandse werknemers Noord-Limburg 29 januari 2013 Beleidskader huisvesting buitenlandse werknemers Noord-Limburg Versie Gemeente Venray Inhoudsopgave blz 1. Achtergrond 3 2. Doelgroep van beleid 3 3. Huisvestingsmogelijkheden binnen het

Nadere informatie

Goed voorbeeld voor Nederland!

Goed voorbeeld voor Nederland! Nieuwsbrief 12 juli 2015 Bezoek Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Goed voorbeeld voor Nederland! Een ambtelijke delegatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op

Nadere informatie

Brochure huisvesting Ook LLTB hecht aan hoge kwaliteit huisvesting arbeidsmigranten

Brochure huisvesting Ook LLTB hecht aan hoge kwaliteit huisvesting arbeidsmigranten Nieuwsbrief 8 juni 2013 Brochure huisvesting Ook LLTB hecht aan hoge kwaliteit huisvesting arbeidsmigranten De LLTB hecht aan een hoge kwaliteit van de huisvesting voor arbeidsmigranten. In samenwerking

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Nieuwsbrief het belang van arbeidsmigranten Uitgave 2, 3 februari 2012

Nieuwsbrief het belang van arbeidsmigranten Uitgave 2, 3 februari 2012 Nieuwsbrief het belang van arbeidsmigranten Uitgave 2, 3 februari 2012 Inleiding Voor u ligt de tweede uitgave van de digitale nieuwsbrief over het belang van de arbeidsmigranten voor onze regio. In deze

Nadere informatie

Enquête gemeenten & EU-migranten

Enquête gemeenten & EU-migranten Enquête gemeenten & EU-migranten Gemeenten hebben sinds een paar jaar steeds meer te maken met de instroom van migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europese landen. Dit stelt gemeenten voor nieuwe uitdagingen,

Nadere informatie

Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast

Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast Tekst 4 Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast 5 10 15 20 25 30 35 40 (1) Postbodes gezocht. Standplaats: Reykjavik. Vereist: een goede conditie. Kennis van de IJslandse taal niet nodig. Zomaar

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 129 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken!

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken! KADERNOTA 2016 Venlo: Effe geen cent te makken! FINANCIEEL RAADSDEBAT Concept 7 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2016, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd.

Nadere informatie

Project KOMPAS. Interventieproject huisvesting Moe-landers West Friesland

Project KOMPAS. Interventieproject huisvesting Moe-landers West Friesland Project KOMPAS Interventieproject huisvesting Moe-landers West Friesland initiatief van de negen West-Friese gemeenten Aanleiding project veel arbeidsmigranten in West-Friesland illegale huisvestingvormen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 198 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2013

De arbeidsmarkt in oktober 2013 De arbeidsmarkt in oktober 2013 Datum: 8 november 2013 Van: Stad Antwerpen Actieve stad Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2013 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2014

De arbeidsmarkt in mei 2014 De arbeidsmarkt in mei 2014 Datum: 13 juni 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

Oost-Europese arbeidsmigranten

Oost-Europese arbeidsmigranten Oost-Europese arbeidsmigranten CONCEPT Project: 878 In opdracht van: Dienst Wonen Hester Booi Jeroen Slot Weesperstraat 79 Postbus 658 118 VN Amsterdam 1 AR Amsterdam Telefoon 2 527 9474 Fax 2 527 9595

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2014

De arbeidsmarkt in augustus 2014 De arbeidsmarkt in augustus 2014 Datum: 17 september 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2013

De arbeidsmarkt in augustus 2013 De arbeidsmarkt in augustus 2013 Datum: 5 september 2013 Van: Stad Antwerpen Actieve stad Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2012 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

Aan de slag met participatieverklaring voor arbeidsmigranten

Aan de slag met participatieverklaring voor arbeidsmigranten Nieuwsbrief 10 februari 2014 Aan de slag met participatieverklaring voor arbeidsmigranten De gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray doen mee met de pilot participatieverklaring voor arbeidsmigranten.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Kort verblijf in Charlois Een einde aan overbevolkte slaappanden

Kort verblijf in Charlois Een einde aan overbevolkte slaappanden Kort verblijf in Charlois Een einde aan overbevolkte slaappanden Bert Oostdijk BK6U112: Ontwerpstrategieën voorprobleemwijken Overbewoning in Charlois Wijkbewoners ondervinden overlast door overbewoning

Nadere informatie

aan zet Leendert Koning, projectleider MOE-landers, ministerie van BZK

aan zet Leendert Koning, projectleider MOE-landers, ministerie van BZK Huisvesting MOElanders: Haaglanden aan zet Leendert Koning, projectleider MOE-landers, ministerie van BZK Inhoud van de presentatie - achtergrond en context - Verantwoordelijkheden - Huisvesting en woonoverlast

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in september 2014

De arbeidsmarkt in september 2014 De arbeidsmarkt in september 2014 Datum: 13 oktober 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche september 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Meer doden onder fietsers, minder onder motorrijders. Meeste verkeersdoden onder twintigers

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Meer doden onder fietsers, minder onder motorrijders. Meeste verkeersdoden onder twintigers Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-031 23 april 2007 10.00 uur Sterke stijging verkeersdoden onder fietsers In 2006 kwamen 811 mensen in het Nederlandse verkeer om. Dit zijn er 6 minder

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2016

De arbeidsmarkt in februari 2016 De arbeidsmarkt in februari 2016 Datum: 16 maart 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2016

De arbeidsmarkt in augustus 2016 De arbeidsmarkt in augustus 2016 Datum: 8 september 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Minister Blok: Komt het goed met de huisvesting van arbeidsmigranten in de regio s?

Minister Blok: Komt het goed met de huisvesting van arbeidsmigranten in de regio s? Nieuwsbrief 9 september 2013 Minister Blok: Komt het goed met de huisvesting van arbeidsmigranten in de regio s? Op 3 juni van dit jaar heeft minister Blok van het ministerie van Binnenlandse Zaken en

Nadere informatie

Factsheet 24 november 2010 LO

Factsheet 24 november 2010 LO Factsheet 24 november 2010 LO Ledenonderzoek Flexmigranten 2010 Elk jaar bevraagt de ABU zijn leden over de groep flexmigranten. Daaruit komt zeer bruikbare informatie over deze specifieke groep uitzendkrachten.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2016

De arbeidsmarkt in januari 2016 De arbeidsmarkt in januari 2016 Datum: 12 februari 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II Politiek en Ruimte bron 10 Aandeel van de lidstaten in de handel van de Europese Unie in procenten, 1998 30 % 25 20 22 25 Legenda: invoer uitvoer 15 10 8 8 15 15 10 11 9 9 15 12 5 0 6 5 2 2 1 0 België

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2016

De arbeidsmarkt in maart 2016 De arbeidsmarkt in maart 2016 Datum: 11 april 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010)

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Toerisme en recreatie in zicht Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Colofon Uitgever: Kronenburgsingel 525 Postbus 9292 6800 KZ Arnhem internet: www.arnhem.kvk.nl Auteurs: Drs.

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

Onderzoek gemeente Leudal Arbeidsmigrant heeft behoefte aan integratie

Onderzoek gemeente Leudal Arbeidsmigrant heeft behoefte aan integratie Nieuwsbrief 6 november 2012 Onderzoek gemeente Leudal Arbeidsmigrant heeft behoefte aan integratie Onlangs heeft de gemeente Leudal een enquête gehouden onder de in de gemeente werkzame en woonachtige

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Hieronder de reactie op de vragen die u gesteld heeft over de bewoning van Roestuin 43 te Hendrik- Ido-Ambacht.

Hieronder de reactie op de vragen die u gesteld heeft over de bewoning van Roestuin 43 te Hendrik- Ido-Ambacht. Aan: Van: Betreft: Ary Cramer namens de fractie Gemeente Belangen Burgemeester J. Heijkoop Roestuin 43; n.a.v. vraag artikel 37 Reglement van Orde Datum: 16 juli 2012 Beste heer Cramer, Hieronder de reactie

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2015

De arbeidsmarkt in maart 2015 De arbeidsmarkt in maart 2015 Datum: 9 april 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Handhaving. Gijs de Bock Bureau Ondersteuning BWZ Dienst stedelijke Ontwikkeling. Den Haag, 9 juni 2011

Handhaving. Gijs de Bock Bureau Ondersteuning BWZ Dienst stedelijke Ontwikkeling. Den Haag, 9 juni 2011 Handhaving Gijs de Bock Bureau Ondersteuning BWZ Dienst stedelijke Ontwikkeling Den Haag, 9 juni 2011 Type overtredingen Er zijn een aantal typen overtredingen, die in Den haag voorkomen bij de huisvesting

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2016

De arbeidsmarkt in oktober 2016 De arbeidsmarkt in oktober 2016 Datum: 9 november 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

Trends & Ontwikkelingen

Trends & Ontwikkelingen Trends & Ontwikkelingen in de Limburgse woningmarkt 23 januari Denktank Presentatie Suzanne Mestrom Kanttekening & totstandkoming Nooit volledig of actueel Ophalen en verbinden: deskstudie, interne & externe

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Directie Woningbouw cluster stedelijke vernieuwing en woningproductie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Directie Woningbouw cluster stedelijke vernieuwing en woningproductie > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA Den Haag Wonen, Bouwen en vernieuwing en Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion KADERNOTA 2017 Venlo als Übergang in einem intelligenten Grenzregion 1 Inleiding We bespreken een Kadernota die anders is dan we gewend zijn. Je vraagt je dan af waarom is dat zo? Zij de financiële resultaten

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2015

De arbeidsmarkt in juni 2015 De arbeidsmarkt in juni 2015 Datum: 15 juli 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015 Onderwerp Beantwoording van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid A. Van den Boogaard (PvdA) inzake Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Stichting Normering Arbeid

Stichting Normering Arbeid 2014 Stichting Normering Arbeid Dé norm voor betrouwbaarheid! Een stevig keurmerk Het jaar 2014 heeft vooral in het teken gestaan van het pakket van verbetermaatregelen dat door SNA met sociale partners

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten Kamer van Koophandel over arbeidsmigranten

Informatiebijeenkomsten Kamer van Koophandel over arbeidsmigranten Nieuwsbrief 5 augustus 2012 Informatiebijeenkomsten Kamer van Koophandel over arbeidsmigranten Werkgevers in Limburg krijgen de komende jaren te maken met grote krapte in vrijwel alle beroepsgroepen op

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2015

De arbeidsmarkt in augustus 2015 De arbeidsmarkt in augustus 2015 Datum: 8 september 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten. Inleiding

Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten. Inleiding Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten Inleiding In de afgelopen jaren vindt in Nederland een grote instroom van arbeidsmigranten plaats, die voornamelijk te werk gesteld worden in de agrarische sector,

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2015

De arbeidsmarkt in mei 2015 De arbeidsmarkt in mei 2015 Datum: 11 juni 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 66 (1991) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 39 A. TITEL Overeenkomst betreffende samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2015

De arbeidsmarkt in februari 2015 De arbeidsmarkt in februari 2015 Datum: 24 maart 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2016

De arbeidsmarkt in april 2016 De arbeidsmarkt in april 2016 Datum: 10 mei 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Enquête gemeenten & EU-migranten

Enquête gemeenten & EU-migranten Enquête gemeenten & EU-migranten Gemeenten hebben sinds een paar jaar steeds meer te maken met de instroom van migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europese landen. Dit stelt gemeenten voor nieuwe uitdagingen,

Nadere informatie

Keyport 2020 breidt management team uit

Keyport 2020 breidt management team uit A.van Beerendonk Van: Keyport 2020 Verzonden: dinsdag 19 januari 2016 12:39 Aan: digitaleleeszaal Onderwerp: Keynotes #79 Keyport 2020 breidt management team uit Succesvolle

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers

Beleidsnotitie. Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers Beleidsnotitie Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers Gemeente Houten vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders, 24-8-2010 1 Beleidsnotitie huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers

Nadere informatie

In- of uitlenen van arbeidskrachten

In- of uitlenen van arbeidskrachten In- of uitlenen van arbeidskrachten Stelt u arbeidskrachten ter beschikking oftewel; leent u personeel uit tegen betaling? Dan moet u dat sinds 1 juli 2012 vermelden in het Handelsregister. Dit is het

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2014

De arbeidsmarkt in oktober 2014 De arbeidsmarkt in oktober 2014 Datum: 19 november 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013. Inspanningen voor startende ondernemers

B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013. Inspanningen voor startende ondernemers B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013 Onderwerp Inspanningen voor startende ondernemers besluiten:behoudens advies van de commissie 1. De brief vast te stellen inzake Inspanningen voor startende ondernemingen,

Nadere informatie

Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten.

Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten. Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten. Aanleiding Veel ondernemers in de land- en tuinbouw maken gebruik van tijdelijke arbeidsmigranten. Ondernemers zijn verantwoordelijk voor een goede huisvesting

Nadere informatie

Synthese onderzoek onder gemeenten en onderzoek EU-migranten

Synthese onderzoek onder gemeenten en onderzoek EU-migranten Synthese onderzoek onder gemeenten en onderzoek EU-migranten In 2015 heeft het Verwey-Jonker Instituut binnen Kennisplatform Integratie & Samenleving twee onderzoeken uitgevoerd met als onderwerp recente

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN

OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN Deze notitie behandelt enkele conclusies op hoofdlijnen, gebaseerd op de 36 inzendingen die zijn ingediend voor de pilot woonconcepten voor EU-arbeidsmigranten. Positieve

Nadere informatie

Enquête gemeenten & EU-migranten

Enquête gemeenten & EU-migranten Enquête gemeenten & EU-migranten Gemeenten hebben sinds een paar jaar steeds meer te maken met de instroom van migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europese landen. Dit stelt gemeenten voor nieuwe uitdagingen,

Nadere informatie

Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg. Herijkingsvoorstel

Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg. Herijkingsvoorstel Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg Herijkingsvoorstel op basis van afstemming tussen Weert, Roermond, Venray, Venlo en consultatie overige gemeenten gepresenteerd op 3 juni

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

Datum 11 mei 2017 Betreft Kamervragen van het lid Wiersma (VVD) overover kinderbijslag in het buitenland

Datum 11 mei 2017 Betreft Kamervragen van het lid Wiersma (VVD) overover kinderbijslag in het buitenland > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer Randstad Nederland September 2014 INHOUDSOPGAVE Impact economische ontwikkelingen op de werkvloer 3

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers in de fruitteelt

Beleidsnotitie. Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers in de fruitteelt Beleidsnotitie Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers in de fruitteelt Gemeente Houten vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders, 10-9-2013 1 Beleidsnotitie huisvesting (buitenlandse)

Nadere informatie

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Exportmonitor 2011 Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Uit de Exportmonitor 2011 blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven steeds meer aansluiting vindt bij de wereldeconomie. De Exportmonitor

Nadere informatie

Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder?

Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder? . Breken met grenzen: wonen in een complete regio Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder? 26 april 2016 1 Op 14 oktober 2015 hebben wij als Werkplaats Wonen het advies Breken met grenzen: wonen in

Nadere informatie

Peel Maas Regio Ondernemersprijs

Peel Maas Regio Ondernemersprijs HUISHOUDELIJK REGLEMENT Peel Maas Regio Ondernemersprijs Stichting Ondernemersprijs Noord Limburg, Sekretariaat: Stationsstraat 128, 5963 AB, Horst-Hegelsom 1 INHOUDSOPGAVE: Inleiding 1.1. Het ontstaan

Nadere informatie

Aanpassing aanpak Collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met een minimum inkomen (CZM)

Aanpassing aanpak Collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met een minimum inkomen (CZM) Onderwerp Aanpassing aanpak Collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met een minimum inkomen (CZM) Zaaknummer Teammanager Ernst-Jan Meerbeek B & W datum 20 februari 2017 Team Maatschappelijke ontwikkeling

Nadere informatie

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Fractievoorzitters en leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum Onderwerp 29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

Als het economisch tegenzit, worden zij hard getroffen. Ze zitten vaker dan gemiddeld in de bijstand.

Als het economisch tegenzit, worden zij hard getroffen. Ze zitten vaker dan gemiddeld in de bijstand. 1 Dank voor dit rapport. Mooi dat het Sociaal en Cultureel Planbureau dit jaar dieper ingaat op één onderwerp dat de aandacht verdient: de arbeidsmarktpositie van migrantengroepen. Als het economisch tegenzit,

Nadere informatie

Geen tekort aan technisch opgeleiden

Geen tekort aan technisch opgeleiden Geen tekort aan technisch opgeleiden Auteur(s): Groot, W. (auteur) Maassen van den Brink, H. (auteur) Plug, E. (auteur) De auteurs zijn allen verbonden aan 'Scholar', Faculteit der Economische Wetenschappen

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken aanpak arbeidsuitbuiting Een inleiding

veiligheid door samenwerken aanpak arbeidsuitbuiting Een inleiding veiligheid door samenwerken aanpak arbeidsuitbuiting Een inleiding voorwoord Elke werknemer in Nederland heeft recht op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. En iedereen moet zijn werk op een veilige manier

Nadere informatie

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u?

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u? Wie beslist wat? Korte omschrijving werkvorm: De werkvorm Wie-Beslist-Wat is een variant op het spel Ren je rot. De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen

Nadere informatie

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 METINGEN 2004 EN 2006 B. Bieleman A. Kruize COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis?

Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis? 1 Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis? Dronten, februari 2012 2 1. Inleiding Binnen de gemeente Dronten is sinds 2003 discussie gevoerd over het

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 Reg.nr:Z.06827 INT.08894 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 AAN DE RAAD Onderwerp: Verzoek om medewerking realisatie nieuw zorgpension Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

innovatieprijs Handhaving en Toezicht

innovatieprijs Handhaving en Toezicht Cameratoezicht en Autisme TNO, Watch-Aut, Alpha Security, Sociale Werkplaats Noorderkwartier Het project Cameratoezicht en Autisme is volgens de vakjury een bijzonder origineel project dat vanwege de sociaal

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2017

De arbeidsmarkt in maart 2017 De arbeidsmarkt in maart 2017 Datum: 12 april 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

Maatregelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers

Maatregelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers Maatregelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers Velden met een zijn verplicht. Persoonlijke gegevens In welk land bent u gevestigd? België Bulgarije

Nadere informatie

Discriminatie van MOE-landers

Discriminatie van MOE-landers - FACTSHEET MOE-LANDERS - Discriminatie van MOE-landers Samenvatting De MOE-landers vormen een bevolkingsgroep die in Nederland de afgelopen jaren behoorlijk in omvang is toegenomen. Met MOE-landers worden

Nadere informatie

Woonmonitor Limburg 2015 en Bevolkings- en huishoudensprognose Progneff 2016

Woonmonitor Limburg 2015 en Bevolkings- en huishoudensprognose Progneff 2016 provincie limburg!ngekomef\i Gemeente Nederweert PERSOONLIJK Gemeente Nederweert College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT 3 1 OKT. 2016 NR. -------- ----.. --- - - -- -- Cluster

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie