KWALITEITSVERSLAG SPSAO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWALITEITSVERSLAG 2013 - SPSAO"

Transcriptie

1 KWALITEITSVERSLAG SPSAO 1. WERKGEBIED RC De SPSAO heeft met verloskundigenpraktijken, ziekenhuizen en echocentra, die aan de landelijk vastgestelde normen voldoen, contracten afgesloten voor het verrichten van activiteiten in het kader van de Prenatale Screening. Het AMC is als derdelijns zorgverlener betrokken bij de prenatale diagnostiek. Een aantal ziekenhuizen in de regio zijn zogenaamde satellietziekenhuizen, namelijk Almere Flevoziekenhuis, OLVG Amsterdam, Tergooi Blaricum, Den Helder Geminiziekenhuis en Zaandam Zaans Medisch Centrum. 1

2 2. ORGANISATIE Bestuur Het bestuur van de SPSAO bestaat uit zes leden, die allen een professionele binding hebben met de prenatale screening. Zo hebben zowel gynaecologen, verloskundigen, echoscopisten als laboratoriumdeskundigen zitting in het bestuur. Daarenboven zijn er drie vervangende leden, die desgewenst altijd de bestuursvergaderingen mogen bijwonen. De samenstelling van het bestuur per 31 december 2012 was als volgt: Tabel 1: Samenstelling Bestuur Naam Prof. Dr. J.A.M. van der Post Drs. M. van Alphen Mw. dr. P. Robles de Medina Prof. dr. A. Sturk Mw. D. Ridder-Mol Mw. M.S.A. de Hoog-Glaudemans Mw. Dr. B. Braams -Lisman Mw. D.M.I.M. Lesscher Mw. M. Th. W. Vlegels Vertegenwoordiger* Afdelingshoofd Verloskunde & Gynaecologie, AMC Gynaecoloog, Flevoziekenhuis Arts-echoscopist AMC Hoofd LAKC, AMC Verloskundig-echoscopist, Verloskundig Centrum Hilversum Echoscopist Gynaecoloog, Waterlandziekenhuis, vervangend lid Verloskundige, VC Oost Echopunt Amsterdam, vervangend lid Echoscopist, Rodekruis Ziekenhuis Beverwijk en Echocentrum MaMa Velserbroek, vervangend lid * persoon vertegenwoordigt ondergenoemde beroepsgroep, organisatie, etc. in het bestuur/begeleidingcie etc. Tabel 2: Medewerkers Bureau Naam Functie Fte Mw. dr. E. Pajkrt Directeur 0,2 Mw. dr. P. Robles de Medina Screeningscoördinator 0,4 Mw. A.N. Hartman Regiobeheerder, Bureaumanager 0,78 Mw. K. van de Kamp Datamanager 0,6 Mw. M.T. Willekens Hands-on trainer echoscopie 0,22 Mw. L. van Leijden Kwaliteit 0,11 Mw. dr. R.J.M. Snijders Beleidsmedewerker (extern) freelance Naast bovengenoemde activiteiten hebben de leden van de SPSAO zitting in diverse landelijke commissies: - lid van Platform Downsyndroom screenings laboratoria; - lid van landelijk Platform van de 8 regionale centra voor prenatale screening; - lid van het Centraal Orgaan CVB-RIVM; - lid van werkgroep ORP (Peridos/RIVM); - lid van werkgroep Kwaliteit; - lid van werkgroep Onderzoek. De heer Sturk vertegenwoordigt het Platform Downsyndroom screenings laboratoria. Mevrouw Pajkrt vertegenwoordigt het Platform, het Centraal Orgaan CVB-RIVM, de werkgroep Kwaliteit en Onderzoek. Mevrouw Hartman vertegenwoordigt het Platform en het Overleg Regiobeheerders Peridos (ORP). Mevrouw van de Kamp vertegenwoordigt de werkgroep Informatiemanagement. 2

3 3. CONTRACTEN In 2013 is er een verloskundig centrum met een counselingscontract bij een ander Regionaal Centrum naar SPSAO overgestapt, waarbij er een contract voor het verrichten van NT en SEO is afgesloten. Bij één centrum is het SEO contract gestopt in Tabel 3: Aantal contracten met organisaties en zorgverleners Type contract Aantal organisaties* Aantal zorgverleners Counseling SEO NT * Voor gecontracteerde organisaties zie bijlage 1 Gecontracteerd screeninglaboratorium: Laboratorium Algemene Klinische Chemie (LAKC) van het AMC in Amsterdam 4. DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING/ OPLEIDING VAN CONTRACTANTEN Tabel 4: Opleiden/faciliteren van opleiding Naam scholing Doelgroep Toelichting Themabijeenkomst ventriculomegalie en anencefalie Contractanten Regiobijeenkomst WFE symposium Contractanten Landelijke bijeenkomst Hartpracticum Echoscopisten 4 maal, videoverslag op de Bijscholing Counseling NIPT Hands-on training Alle betrokkenen bij prenatale screening Echoscopisten en gynaecologen, verbonden aan de SPSAO website Regiobijeenkomst Tabel 5: Controle van deskundigheidsbevorderende activiteiten door contractanten Type contractant Echoscopisten NT echoscopisten Wanneer gewenst een zorgverlener zich aanmelden voor een hands-on training Wijze van controle Toelichting deskundigheidbevordering Gevolgde na- en bij scholing Minimaal 8 punten per jaar echoscopie/ben accreditatie FMF verricht kwaliteitscontroles op Jaarlijks vindt een controle en de nekplooimetingen audit per centrum en per echoscopist plaats Overige manieren van deskundigheidsbevordering Nieuwsbrieven: 3 Website: Regionale bijeenkomsten: 3 3

4 5. IMPLEMENTATIE LANDELIJKE KWALITEITSEISEN EN AFSPRAKEN Toelichting: Jaarlijks in Platform RC in overleg met CvB afspreken over welke kwaliteitseisen en afspraken het gaat. Tabel 6: Voortgang implementatie landelijke kwaliteitseisen en afspraken gemaakt in Centraal Orgaan Kwaliteitseis - Wijze van implementatie wijziging Afspraak in Centraal Orgaan - vergaderdatum Wijze van implementatie 6. KWALITEITSAUDITS In 2013 heeft er 1 intercollegiale visitatie plaatsgevonden in het UMC St. Radboud. De echocentra verbonden aan SPSAO zullen in 2014 worden gevisiteerd. A. echocentra Organisatie audits Samenstelling auditteam Het auditteam bestond uit twee personen, de regiobeheerder en de screeningscoördinator/ echodeskundige. Bij één visitatie was een externe medisch technicus betrokken ter beoordeling van de gebruikte echoapparatuur. Het team voldoet aan landelijke afspraak: 2 à 3 personen, waarvan tenminste 1 deskundig ten aanzien van maken van echo s. Werkwijze audit In 2008 is gestart met de visitaties. De SPSAO verrichtte regelmatig visitaties om te beoordelen of voldaan werd aan de algemene landelijke kwaliteitseisen gesteld door het RIVM met betrekking tot opleiding van de echoscopisten, contract en overeenkomst, aantallen verrichtingen, bij- en nascholing, protocol echoscopisch onderzoek 1 e en 2 e trimester screening, kwaliteitsborging en gegevensvastlegging. Het auditteam bestond uit twee personen, de regiobeheerder en de screeningscoördinator/ echodeskundige. Bij één visitatie was een externe medisch technicus betrokken ter beoordeling van de gebruikte echoapparatuur. De afvaardiging vanuit het echocentrum bestond steeds uit één persoon vanuit de organisatie van het echocentrum, tenminste één SEO-echoscopist en tenminste één NTechoscopist. Het visitatieformulier bestaat uit Deel A en Deel B. Deel A van het visitatieformulier werd enkele weken voorafgaande aan de visitatie en op basis van gegevens uit Peridos en de FMF database door de SPSAO ingevuld. Ontbrekende gegevens werden daarna door de contactpersoon van het centrum aangevuld en uiterlijk een week voor de visitatie teruggestuurd naar de SPSAO. Onderdelen van deel B werden tijdens de visitatie worden besproken en ingevuld. Tijdens de visitatie werden tevens per echoscopist van drie willekeurig gekozen ID nummers de beelden opgevraagd worden van HC, AC, Femur, TCD en wervelkolom (het zogenaamde SEO-minilogboek). Voor het opstellen van het visitatierapport worden de landelijke richtlijnen voor de kwaliteitsaudit als uitgangspunt genomen. Het verslag van de visitatie wordt gevormd door: Het visitatieformulier deel A en deel B, aangevuld met een evaluatie van het visitatiegesprek, inclusief verbeterpunten, adviezen en eventueel zwaarwegende adviezen. 4

5 De kwaliteitsaudit bij de echocentra voldoet aan landelijk format. Tabel 7: Kwaliteitsaudits echocentra huidige ronde Plaats organisatie Naam organisatie Datum visitatie Datum afronding audit Nijmegen UMC St. Radboud Resultaten audits Tabel 8: Verbeterpunten bij de kwaliteitsaudits van de echocentra Type verbeterpunt Aantal centra met dit verbeterpunt Karakteristieken echocentrum Kwaliteit echoscopisch onderzoek Ketenzorg Werkwijze Gegevens Overig Toelichting Aantal (en %) echocentra zonder verbeterpunten: Gemiddeld aantal verbeterpunten per echocentrum: Consequenties ten aanzien van contracten: geen/beschrijf B. counseling De toetsing op het gebied van counseling is voornamelijk gebaseerd op de kwantitatieve controle van door de counseling contractanten geregistreerde gegevens in Peridos. C. screeningslaboratorium aantal analyses door screeningslaboratorium: analyse door referentielab: nvt 5

6 7. UITVOERING PRENATALE SCREENING IN DE REGIO Tabel 9: Aangeleverde gegevens in Peridos in 2013 Type Praktijken die gegevens aanleverden Toelichting contract in Periodos Aantal % Counseling SEO NT centrum leverde nog niet aan, in 2013 begonnen met uitvoeren NT. Binnenkort eerste aanlevering. Tabel 10: Aantal verrichtingen in jaar 2013 en 2012 Verrichting* Counseling over combinatietest Counseling over SEO Gecounselde zwangeren Combinatietest SEO** * aantal counselingen is geteld per zwangere; aantal combinatietesten en SEO s is geteld per foetus ** betreft primaire SEO Tabel 11: Kenmerken deelnemers aan combinatietest Kenmerken deelnemers n % n % Leeftijd zwangere < 36 jaar , jaar , Wijze van kansberekening FMF/Astraia (echocentrum) , LC Elipse (screeningslab) , Tabel 12: Combinatietest: uitkomsten in 2013 en 2012 Uitkomsten screening (per foetus) Aantal % Aantal % Verhoogde kans T , ,8 Verhoogde kans T , ,6 Verhoogde kans T ,2 96 1,4 Totaal verhoogde kans trisomie 475 6, ,3 Tabel 13: Combinatietest: vervolgtraject en resultaat bij verhoogde kans/ vermoeden aandoening in 2013 Uitkomsten screening (per foetus) Vervolgonderzoek in PND- (satelliet)centrum Vermoeden bevestigd Aantal % van aantal met deze uitkomt Aantal % van vervolgonderzoek in PND- (satelliet)centrum Verhoogde kans T ,0 26 [43]* 13,6 [23] Verhoogde kans T ,3 5 [34] 7,9 [54] Verhoogde kans T ,9 7 [32] 8,6 [40] Totaal verhoogde kans ,9 38 [43] 19,1 [22] trisomie Invasieve diagnostiek [alle chromosoomafwijkingen] 6

7 Figuur 2: Mediane NT (mm) naar CRL (mm) bij eenlingen Figuur 3: Mediane MoM NT bij eenlingen naar aantal NT-metingen per echoscopist 7

8 Tabel 14: SEO: uitkomsten in 2013 en 2012 Uitkomsten screening (per foetus) Aantal % Aantal % Vermoeden NBD 10 0,07 8 0, , ,2 Vermoeden overige aandoening Tabel 15: SEO: vervolgtraject en resultaat bij verhoogde kans/ vermoeden aandoening in 2013 Uitkomsten screening Vervolgonderzoek in PND- Vermoeden bevestigd (per foetus) (satelliet)centrum Aantal % van aantal met deze uitkomt Aantal % van vervolgonderzoek in PND- (satelliet)centrum Vermoeden NBD Vermoeden overige aandoening Tabel 16: Zwangerschapsduur bij (primaire) SEO Zwangerschapduur bij SEO (weken + dagen) n % n % 18+0 t/m , , t/m , , t/m , , t/m , , en later 201 1, ,4 Tabel 17: Aantal verrichtingen per uitvoerder gerelateerd aan de kwaliteitseis over minimum aantal verrichtingen per jaar Type zorgverlener Aantal (%) zorgverleners Toelichting Kwaliteiteis t.a.v. aantal verrichtingen per jaar dat voldoet aan deze kwaliteitseis Counselor 47 Kwaliteitseis: 50 counselingsgesprekken SEO-echoscopist Kwaliteitseis: ervaren 150; starter 250 NT-echoscopist 73 3 hebben niet het hele jaar gewerkt. Aantal GUO over 2013 zijn meegerekend. 59* Kwaliteitseis: ervaren 100; starter 150 * Dit percentage is inclusief PND-artsen die niet aan de eis van 100 per jaar voldoen. Het lage percentage is een aandachtspunt waar de komende jaren actie op wordt ondernomen. 8

9 Bijlage 1. Samenwerkingsovereenkomsten Nr. Zorginstelling C* N* S* 1 Alkmaar Partners in Verloskunde x x x 2 Almere Flevoziekenhuis x x x 3 Almere, Stg. Zorggroep Almere verloskundigenpraktijk Buiten x 4 Almere, Stg. Zorggroep Almere verloskundigenpraktijk Castrovalva/ Parkwijk x 5 Almere, Stg. Zorggroep Almere verloskundigenpraktijk Perspectief/Boog x 6 Almere, Stg. Zorggroep Almere verloskundigenpraktijk Stad/Haven x 7 Almere Verloskundigenpraktijk De Eerste Stap x 8 Almere Verloskundigenpraktijk Het Geboorte-atelier x 9 Amsterdam AMC x x x 10 Amsterdam Boven IJ Ziekenhuis x x x 11 Amsterdam DC Prenataal x x 12 Amsterdam Geboortecentrum Geel x 13 Amsterdam Geboortecentrum Rood x 14 Amsterdam Liva Verloskundig Centrum x 15 Amsterdam OLVG x x x 16 Amsterdam VC Oost Echopunt x x 17 Amsterdam Verloskundig centrum NOVA locatie IJburg x 18 Amsterdam Verloskundig centrum NOVA locatie van Swinden x 19 Amsterdam Verloskundigenpraktijk A'dam Oost x 20 Amsterdam Verloskundigenpraktijk Astrid Limburg x 21 Amsterdam Verloskundigenpraktijk Bijlmermeer x 22 Amsterdam Verloskundigenpraktijk Bilderdijk x 23 Amsterdam Verloskundigenpraktijk Nicolaas Witsenkade x 24 Amsterdam Verloskundigenpraktijk Oostelijke Eilanden x 25 Amsterdam Verloskundigen aan 't IJ x 26 Amsterdam Verloskundigen Vida x x x 27 Amsterdam Vroedvrouwenpraktijk Ruyschstraat x 28 Amsterdam Vroedvrouwenpraktijk Terra x 29 Assendelft Verloskundigen 1666 x 30 Assendelft Verloskundigen 2022 x 31 Beverwijk Rode Kruis Ziekenhuis x x x 32 Beverwijk Verloskundige Praktijk x 33 Blaricum Tergooiziekenhuizen (samen met nr 43) x x x 34 Castricum Verloskundigenpraktijk x 35 Den Helder Gemini Ziekenhuis x x x 36 Geboortehuis verloskundigenpraktijk Bussum-Naarden x 37 Heemskerk Stichting BUCH/Echocentrum Midden Kennemerland x x 38 Heemskerk Verloskundige Praktijk x 39 Heiloo Verloskundige Praktijk Haesackerlaan x 40 Hilversum Materna Verloskundigenpraktijk x 41 Hilversum Tergooiziekenhuizen (samen met nr 34) x x x 42 Hilversum Verloskundigenpraktijk de Eedenburgh x 43 Hilversum Verloskundigenpraktijk Aanvang x 44 Hilversum Verloskundig Centrum t Gooi x x 9

10 45 Huizen Verloskundige Praktijk Govers x 46 Huizen Vroedvrouwenpraktijk Zuiderzee x 47 Kortenhoef Verloskunde Wijdemeren-Vreeland x 48 Kortenhoef Verloskundige Praktijk x 49 Krommenie Praktijk Poppie x 50 Landsmeer-Oostzaan-Amsterdam Verloskundige Praktijk x 51 Mijdrecht Verloskundige Maatschap De Ronde Venen x 52 Naarden Bussum Verloskundige Praktijk Goed bevallen x 53 Purmerend Echocentrum x x 54 Purmerend Verloskundig Centrum Waterland (samen met 58) x 55 Purmerend Verloskundigenpraktijk x 56 Purmerend Waterland Ziekenhuis (samen met 56) x x x 57 Schagen Screeningscentrum Noord-Holland Noord x x x 58 Uitgeest-Akersloot Verloskundige Praktijk x 59 Velserbroek Echocentrum MaMa x x x 60 Velserbroek Verloskundigenpraktijk x 61 Volendam Verloskundigen Waterland Oost x 62 WAZ Echopraktijk Waterland Amsterdam Zaanstreek x x 63 Weesp Verloskundige Praktijk x 64 Wormer-Wormerveer Verloskundige Praktijk x 65 Zaandam Geboortecentrum Zaandam Zuid x 66 Zaandam Proline Echografie Praktijk x 67 Zaandam Verloskundigenpraktijk Lavita x 68 Zaandam Zaans Medisch Centrum x x x 69 Zaandijk Verloskundigenpraktijk José en Hugo Heilema x *C=counseling, N=NT, S=SEO 10

Jaarverslag 2013 Amstelveen November 2014

Jaarverslag 2013   Amstelveen November 2014 Jaarverslag 2013 Amstelveen November 2014 Voorwoord Voor u ligt het zevende jaarverslag van SAM&, Screeningscentrum Amstelland Meerlanden. Met gepaste trots presenteert het centrum wederom de cijfers van

Nadere informatie

Draaiboek Prenatale Screening

Draaiboek Prenatale Screening Draaiboek Prenatale Screening Downsyndroom en Structureel Echoscopisch Onderzoek versie 3.0 005593 Draaiboek down/seo versie 3.0 2013 1 Disclaimer Hoewel het Centraal Orgaan en het RIVM-CvB aan dit Draaiboek

Nadere informatie

Stichting Prenatale Screening Amsterdam en omstreken

Stichting Prenatale Screening Amsterdam en omstreken Stichting Prenatale Screening Amsterdam en omstreken Visitatie Echocentrum Naam: AGB: Adres: Datum visitatie: Aanvang: Visitatie door: Contactpersoon centrum: Rechtsgeldig vertegenwoordiger: 1. Overeenkomsten

Nadere informatie

PRENATALE SCREENING OP FOETALE AFWIJKINGEN

PRENATALE SCREENING OP FOETALE AFWIJKINGEN PRENATALE SCREENING OP FOETALE AFWIJKINGEN Versie 1.0 Datum Goedkeuring 01-11-2005 Methodiek Evidence based Discipline Verantwoording NVOG 1. Inleiding Prenatale screening heeft als doel de zwangere vrouw

Nadere informatie

Implementatie van het structureel echoscopisch onderzoek

Implementatie van het structureel echoscopisch onderzoek Implementatie van het structureel echoscopisch onderzoek Samenwerking en Kwaliteitsdenken Afstudeerscriptie A.E.P. Ruiter Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur November 2007 Implementatie

Nadere informatie

VISITATIEPROTOCOL NIJMEGEN, APRIL

VISITATIEPROTOCOL NIJMEGEN, APRIL VISITATIEPROTOCOL NIJMEGEN, APRIL 2013 Pagina 2 van 38 INHOUD I. Inleiding... 4 II. Partijen en hun samenhang... 5 1) RIVM... 5 2) LRCB... 5 3) Screeningsorganisatie... 5 4) Screeningseenheden... 6 5)

Nadere informatie

JAARDOCUMENT. NSDSK Specialist voor Taal en Gehoor

JAARDOCUMENT. NSDSK Specialist voor Taal en Gehoor JAARDOCUMENT NSDSK Specialist voor Taal en Gehoor 2008 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD... 3 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS... 4 2.2 STRUCTUUR VAN HET CONCERN... 4 2.3 KERNGEGEVENS...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Linda Goense voorzitter verloskundig samenwerkingsverband

JAARVERSLAG 2013. Linda Goense voorzitter verloskundig samenwerkingsverband JAARVERSLAG 2013 Linda Goense voorzitter verloskundig samenwerkingsverband Terneuzen, 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding:... 3 2. Doelstellingen van het samenwerkingsverband zijn:... 3 3. Beschrijving

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag CZ-CB-U-2831796 16 jul. 08. Onderwerp Bijlage(n) Uw brief ketenzorg zwangerschap en geboorte

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag CZ-CB-U-2831796 16 jul. 08. Onderwerp Bijlage(n) Uw brief ketenzorg zwangerschap en geboorte De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 16 jul. 08 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief ketenzorg zwangerschap

Nadere informatie

Zwangerschap en geboorte Een impressie van het kennisnetwerk geboortezorg en onderzoeksprojecten

Zwangerschap en geboorte Een impressie van het kennisnetwerk geboortezorg en onderzoeksprojecten Zwangerschap en geboorte Een impressie van het kennisnetwerk geboortezorg en onderzoeksprojecten Een gezonde moeder, een gezonde zwangerschap en een gezond kind Programma Zwangerschap en Geboorte Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag CASA Klinieken 2013

Jaarverslag CASA Klinieken 2013 Jaarverslag CASA Klinieken 2013 1. Voorwoord 2 2. Profiel van de organisatie 3 2.1. Algemene identificatiegegevens 3 2.2. Structuur van het concern 3 2.3. Kerngegevens 4 2.3.1. Kernactiviteiten en nadere

Nadere informatie

Procesevaluatie. Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012

Procesevaluatie. Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012 Procesevaluatie Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012 Procesevaluatie Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012 Colofon Procesevaluatie. Landelijke invoering van perinatale audit:

Nadere informatie

een rijdende trein...

een rijdende trein... Jaarverslag 20 ROHA, 13 een rijdende trein... ROHA - regionale organisatie huisartsen amsterdam Inhoud 4x ROHA in 2013 2 Wat zijn de kernpunten in 2013? 3 Wat leveren de ketenprogramma s op? 4 Ketenprogramma

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst

Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst Synergos bedrijfsonderdelen Diagnostisch Centrum Eindhoven (DCE) Biometrie Röntgen Echoscopie Relatiemanagement Administratie functieonderzoeken

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord... 2. Programma... 3. Abstracts... 5 t/m 14

Inhoudsopgave: Voorwoord... 2. Programma... 3. Abstracts... 5 t/m 14 Inhoudsopgave: Voorwoord... 2 Programma... 3 Abstracts... 5 t/m 14 VOORWOORD Het is voor ons een eer om dit jaar opnieuw te kunnen bijdragen aan het inmiddels traditionele en gezaghebbende Papendalsymposium,

Nadere informatie

Counseling na prenataal vastgestelde schisis. Een multidisciplinaire richtlijn voor een integraal zorgproces

Counseling na prenataal vastgestelde schisis. Een multidisciplinaire richtlijn voor een integraal zorgproces Counseling na prenataal vastgestelde schisis Een multidisciplinaire richtlijn voor een integraal zorgproces Initiatief Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) In samenwerking met Vereniging

Nadere informatie

Handreiking Kwaliteitstoets logopedie voor kwaliteitskringen

Handreiking Kwaliteitstoets logopedie voor kwaliteitskringen Handreiking Kwaliteitstoets logopedie voor kwaliteitskringen NVLF, februari 2014 E. Cox, MA (NVLF) Drs. J. van der Vloed (NVLF) 1. Inleiding Om kwaliteitskringbegeleiders en de kringleden goed te informeren

Nadere informatie

Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl

Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl Jaarverslag 2014 Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Bevolkingsonderzoek Noord Bezoekadres Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen Correspondentieadres Postbus 425, 9700 AK Groningen Telefoonnummer 050

Nadere informatie

IKL Activiteitenplan 2008 (incl. terugblik op plan 2007)

IKL Activiteitenplan 2008 (incl. terugblik op plan 2007) IKL Activiteitenplan 2008 (incl. terugblik op plan 2007) Inleiding Een mijlpaal in 2007 is de HKZ-certificering (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) van het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Nadere informatie

VOORWOORD JEROEN FREQUIN

VOORWOORD JEROEN FREQUIN Jaarbericht VOORWOORD JEROEN FREQUIN VOORWOORD RAAD VAN COMMISSARISSEN ORGANISATIE NUCLEUS ZORG 1 Algemene identificatiegegevens 1 Organisatiestructuur 1 Bestuursstructuur 1 Organogram Nucleus Zorg 2

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep Jaarverantwoording 2011 Stichting ViVa! Zorggroep Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...4 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Bevolkingsonderzoek Zuid-West voert het bevolkingsonderzoek uit naar borstkanker, baarmoederhalskanker

Nadere informatie

ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012

ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012 ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 1 Profiel van de organisatie... 4 1.1 Algemene identificatiegegevens... 4 1.2 Structuur

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Mevr. T. Blom-Luberti, coördinator SRZ Medisch Centrum Alkmaar Postbus 501 1800 AM Alkmaar e-mail: tblom@srz-nh.nl www.srz-nh.

Jaarverslag 2013 Mevr. T. Blom-Luberti, coördinator SRZ Medisch Centrum Alkmaar Postbus 501 1800 AM Alkmaar e-mail: tblom@srz-nh.nl www.srz-nh. Jaarverslag 2013 Werkgebieden SRZ Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar Alkmaar bij SRZ aangesloten ziekenhuis bij SRZ aangesloten verpleeghuis bij SRZ aangesloten instelling Den Burg Gemini Ziekenhuis Den Helder

Nadere informatie

2005 zk ex. Jaarplan IKN 2005

2005 zk ex. Jaarplan IKN 2005 2005 zk ex Jaarplan IKN 2005 Inhoudsopgave Jaarplan 2005 IKN Ten geleide 5 1. Directie 6 2. Staf 7 Personeelszaken 7 Automatisering/ICT 7 Kwaliteitsmanagement 8 Deskundigheidsbevordering 9 PR & Communicatie

Nadere informatie

T.A. Wiegers (NIVEL) W. Devillé (NIVEL / Pharos) M.A. de Jager (Pharos) A.M.C. Plass (NIVEL

T.A. Wiegers (NIVEL) W. Devillé (NIVEL / Pharos) M.A. de Jager (Pharos) A.M.C. Plass (NIVEL De (niet-)geïnformeerde keuze van zwangere vrouwen van Turkse en Marokkaanse afkomst, zwangere vrouwen met lage SES en jonge zwangere vrouwen, rondom deelname aan prenatale screening op downsyndroom en

Nadere informatie

Eindevaluatie van het programma Implementatie Kwaliteitsbeleid Paramedische Zorg (IKPZ deel 1

Eindevaluatie van het programma Implementatie Kwaliteitsbeleid Paramedische Zorg (IKPZ deel 1 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H. Hofhuis, M. Plas, E. van den Ende, Eindevaluatie van het programma Implementatie Kwaliteitsbeleid Paramedische

Nadere informatie