Maart Dag ouders/verzorgers van de leerlingen van basisschool St. Pieter.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maart 2015. Dag ouders/verzorgers van de leerlingen van basisschool St. Pieter."

Transcriptie

1 Maart 2015 Dag ouders/verzorgers van de leerlingen van basisschool St. Pieter. Met deze nieuwe Op de Hoogte voor de maand maart 2015 informeren wij u opnieuw o ver tal van organisatorische en inhoudelijke zaken die van belang zijn voor onze school. Ik wens u veel plezier met het lezen van deze ODH. Het schooljaar vordert gestaag en we zijn alweer over de helft. Dit betekent dat wij ons langzamerhand opmaken voor de plannen voor het cursusjaar Om goede plannen te maken dien je eerst te evalueren en te analyseren. Zoals gewoonlijk brengen wij u op de hoogte van de stand van zaken over het afgelopen jaar, dit doen wij zowel tussentijds als aan het einde van het schooljaar. In deze ODH vindt u dan ook de schriftelijke tussenevaluatie over het lopende jaar. Heeft u hierover vragen dan kunt u altijd terecht bij ondergetekende. Op donderdag 26 februari 2015 heeft de school bezoek ontvangen van gedeputeerde Bert Kersten van de provincie Limburg en wethouder Mieke Damsma van de gemeente Maastricht (zie hieronder). Het persbericht hierover vindt u aan het eind van deze Op de Hoogte.

2 Excellente school Zoals al breeduit bekend gemaakt, o.a. in onze Nieuwsbrief, heeft de school op 26 januari 2015 in Den Haag uit handen van staatssecretaris Sander Dekker het predicaat excellente school ontvangen. Voor het complete rapport verwijs ik naar: * * (kijken bij schoolnieuws, mapje excellente school) Hieronder het persbericht behorend bij het verkrijgen van de status; Op 26 januari 2015 zijn in de Koninklijke Stadsschouwburg van Den-Haag, voor het derde achtereenvolgende jaar, de predicaten Excellente School uitgereikt. Staatssecretaris Sander Dekker reikte eigenhandig aan 106 Nederlandse scholen voor PO, S(B)O en VO de oorkonden uit. Voor de eerste maal heeft een school van MosaLira het predicaat excellente school gekregen. Dit is basisschool St. Pieter te Maastricht. De Jury Excellente Scholen is van oordeel dat BS St. Pieter op basis van de door de jury waargenomen kenmerken en gerapporteerde bevindingen het predicaat Excellente School (PO) 2014 toekomt. De onderbouwing vanuit het schoolrapport Excellente School luidt als volgt. BS St. Pieter heeft al geruime tijd excellente scores op de tussen- en eindmeting methode (on)gebonden toetsing als het gaat om zowel cognitie als sociaal-emotionele aspecten. Leren vindt vanuit een visie van ontwikkelings-gericht onderwijs plaats op de ontwikkelaspecten: sociaal-emotioneel, motorisch, creatief-muzisch, cognitief en technisch. De school gaat uit van het unieke van elk mens en tracht de talenten en ontwikkelkansen van kinderen optimaal te benutten. Het onderwijs kent een continue ontwikkeling van leerkracht gestuurd naar leerling begeleidend. De school werkt vanuit de kernopdracht, het verzorgen van goed onderwijs. De afgelopen twee jaren heeft BS ST, Pieter hard gewerkt aan de vormgeving en uitvoering van excellentiebeleid.

3 Excellentie staat in deze synoniem voor 'goed onderwijs'. Goed onderwijs betekent voor de school, vanuit haar visie, het verbreden, verrijken en verdiepen van het (leerstof)aanbod. De school verbreedt het aanbod door andere en nieuwe vak- en vormingsgebieden toe te voegen aan het reguliere repertoire. Zo krijgen de kinderen van BS ST. Pieter les in o.a. drama, natuur & techniek, Engels& Frans en ICT& leerstrategieën (+ meta-cognities). Het verrijkende karakter wordt (mede) bepaald door het werken met de kinderen in vier niveaus, opdat zoveel als mogelijk tegemoet kan worden gekomen aan de ontwikkel- en leerbehoefte van elk kind. Het verdiepende element zorgt ervoor dat kinderen op BS St. Pieter op diverse wijzen kunnen leren: van klassikaal t/m individueel met gebruikmaking van diverse bronnen (boeken, computers, tabletten) BS St. Pieter is trots op deze prestatie. Echter het behalen van deze status wil niet zeggen dat de school nu op haar lauweren zal rusten. Integendeel, de behaalde prijs is voor nu een erkenning en voor de (nabije) toekomst een motivatie om op de ingeslagen weg de school en het onderwijs verder te ontwikkelen, want: 'morgen kan het beter dan vandaag'. Hiermee doen we de kinderen een groot plezier, want er is niets fijners dan met een goed gevoel naar school te gaan en te weten dat je elke dag weer veel zult leren op velerlei gebieden. Nieuw op school in februari: Loulou Hamers Antonie Thijssen Elze Erkens Wij wensen deze kinderen een fijne tijd toe op basisschool Sint Pieter! Project "Plastic is overal" Met deze titel neemt Serena de Groot deel aan de cultuurroute 2015 op St. Pieter. Serena springt met dit project in op de groeiende problematiek van ons plastic afval. Weliswaar wordt plastic in onze wijk inmiddels als gescheiden afval gerecycled, toch ziet zij nog regelmatig plastic zakjes, flesjes, bekertjes en bakjes als zwerfafval in de straten van St. Pieter en in onze mooie natuurlijke leefomgeving. Al dat plastic waait vroeg of laat via de Jeker de Maas in en komt in de Noordzee terecht. Door de zeestromen zijn er inmiddels enorme eilanden van plastic in de oceanen ontstaan.

4 Vele vissen en vogels zijn al slachtoffer geworden van dit rondzwervende plastic, bekend onder de naam PLASTIC SOEP. Van 27 februari tot 12 april gaat basisschool St. Pieter bij leerlingen, leerkrachten en ouders onderzoeken dat plastic méér is dan afval. Je kunt er ook iets moois van maken. De leerlingen gaan zich verdiepen in het onderwerp/thema PLASTIC. Ondertussen gaan ze plastic verzamelen, schoonmaken, sorteren op kleur en grootte. Dan maken ze er grote en kleine slingers van. Op 12 april 2015 wordt al dit voorwerk onder begeleiding van Serena en haar assistente José in één vorm samengebracht. We gaan een grote walvis maken die aandacht vraagt voor de plastic soep in onze oceanen. Dát is het doel van deze dag. Er kunnen in totaal 15 kinderen meedoen en 6 ouders om dit grote kunstwerk gestalte te geven. Gemotiveerde kinderen en ouders kunnen zich aanmelden bij Je naam en leeftijd én hoe laat je wilt komen; óf óf uur. Er wordt dan wél op gerekend dat je een uur lang goed meehelpt. Waar? In de aula van de basisschool aan de Bergweg (1e verdieping) Wanneer? 12 april 2015 Deelname in 3 groepjes na aanmelding: uur Vrije toegang om te bezichtigen van uur Serena de Groot. Atelier Mergelweg 299, Opleiding Academie voor Beeldende Kunsten & Media te Genk Groepsdoorbrekend onderwijs Na de experimenteerperiode zijn we als school op donderdag 26 februari 2015 binnen de groepen 6, 7 en 8 (voor de groepen 1,2 en 3 op donderdag 12 maart) gestart met het structureel verbreden van ons onderwijsaanbod. Op grond van een 1e en 2e keuze / voorkeur zijn de kinderen van de bovenbo uwgroepen ingedeeld in een bepaald domein. Het eerste semester, welke duurt van februari t/m april, tot aan de mei vakantie, kent de volgende disciplines: Engels (verdiepend), Frans, tekenen / handvaardigheid, drama, natuur, wereldoriëntatie, muziek en tuinieren (foto; tuinman Marc en de kinderen bij de Tapijntuin), Leerstrategieën en ICT (vaardigheid).

5 Deze vak- en vormingsgebieden verrijken elk van de pijlers van ontwikkelingsgericht onderwijs, kortweg OGO. Deze pijlers bevatten de ontwikkelingen van de kinderen op de gebieden: sociaal-emotioneel, cognitie, met o.a. taal en rekenen, meta cognitie, met o.a. didactische aanpakken, motorisch en creatief. De groepen 4 en 5 doen dit jaar niet mee aan GDO. Dit komt door het overvolle programma vanuit Toon je Talent. Activiteiten in de groepen De groepen 1 en 2 werken op dit moment aan het thema eten en drinken. Vanaf donderdag 12 maart mixen we de kinderen van groep 1, 2 en 3 ( s middags van tot 14.30)) en werken we groepsoverstijgend aan dit thema. Juf Marijke gaat toneelles geven. Juf Jolien heeft gekozen voor muziek. Juf Petra neemt de kinderen mee naar verre oorden (wereldoriëntatie) en juf Kristel gaat creatief aan de slag met de kinderen (tekenen/handvaardigheid) Op donderdag 16 april, om 14.30, is er een tentoonstelling in de klas van juf Petra. Ouders/verzorgers zijn van harte welkom! Op dinsdag 10 maart gaan de kleuters naar het teddyberen ziekenhuis. Op dinsdag 17 en 24 maart krijgen de groepen 3, 4 en 5 tijdens de gymlessen tennisles. Deze lessen worden aangeboden door Kimbria Tennis St. Pieter. De kinderen en de leerkrachten hebben er weer veel zin in! Op maandag 30 maart is er een informatieavond over de citotoets van groep 8.

6 Sportdag 24 april 2015 Ook dit jaar gaan we weer voor de groepen 3 t/m 8 een sportdag houden en wel op vrijdag 24 april. Op die dag zullen alle leerlingen overblijven op school. In overleg met onze directeur en het team is besloten om die dag een continuerooster in te voeren. We eten tussen de middag allemaal samen op school en de sportdag is dan om uur afgelopen. Dus niet zoals in de schoolkalender staat vermeld. Alle leerlingen zijn die dag dus om uur vrij. We houden jullie op de hoogte. Met vriendelijke groeten, Werkgroep Sportdag Tussenevaluatie schooljaar Implementatie nieuwe taalmethodiek Heroverweging en aanpassing leerstof technisch en begrijpend lezen Keuze methode rekenen 1 e oriëntatie nieuwe leerlijn wereldoriëntatie Oriëntatie meertalig onderwijs onderbouw Talentontwikkeling leerlingen gekoppeld aan excellentiebeleid school (= verrijken, Nieuwe Taalmethode, Taal actief kent 2 e jaar implementatie. Afspraken ter borging zijn gemaakt. Team is tevreden over methodiek en taallijn. Scores leerlingen: goed Implementatie Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen verloopt voorspoedig evenals Vloeiend en Vlot voor technisch lezen. 1 e afspraken, m.n. technisch lezen en taal zijn in januari 2015 vastgelegd in een protocol. Kurzweil is vanaf begin december 2014 webbased. Voor sommige dyslectische kinderen is dit een uitkomst. Via Lexima kan nu voor elk kind een licentie worden aangevraagd. Op dit moment werken 4 dyslectische kinderen met Kurzweil. Besluit nieuwe rekenmethodiek: Aanschaf methode WIG (IV) heeft plaatsgevonden voor de groepen In volgen de bovenbouwgroepen. 1 e fase oriëntatie afgerond door werkgroep WO/CREA. Oriëntatie richting internationaal curriculum vindt plaats, opdat in de keuze voor het zogenaamde IPC voor wereldoriëntatie en Crea kan worden gemaakt. Onder- en bovenbouw; Engels onderwijs ingevoerd vanaf groep 1 met Take it Easy. Frans onderwijs (met subsidiegelden van de provincie Limburg) geïntegreerd binnen groep doorbrekend onderwijs in de groepen 6-8. Structurele aanpak verrijken van onderwijsaanbod in groep doorbrekende variant én variant waarbij leerlingen een keuze mogen maken, te starten met één middag in de week voor de groepen 1 t/m 3 en 6 t/m 8 (gr. 4 en 5 hebben dit jaar een vol

7 verdiepen en verbreden van aanbod). Binnen beleid excellentie krijgen 21th skills eveneens planmatig en zo veel als mogelijk aandacht. Naast aandacht voor de cognitieve vak- en vormingsgebieden krijgen de meta cognitieve vaardigheden steeds meer aandacht. Vormgeving beleid meer begaafdheid (MBG) Oriëntatie werken met schakelklas(sen) onderbouw (2-3) Initiatie en implementatie beredeneerd aanbod groep vervanging Pravoo als LVS door KIJK (=observatie-instrument) Initiatie en implementatie handelings- en opbrengstgericht werken Groep 3-8 (1-8) met eveneens focus op effectieve instructie, klassenmanagement en differentiatie Groep doorbrekend onderwijs Deelname cultuurprogramma (Toon je Talent) program met Toon je Talent ). Programma start op met diverse disciplines als: Engels, Frans, Natuur(tuin), ICT, leerstrategieën, Drama, Muziek, TE/HA. De leerkrachten van groep 1-3 verzorgen programma zelf met 1 thema als basis vanaf Beleid MBG wordt consequent uitgevoerd met: 1. levelkisten voor 1+ en MBG leerlingen in de eigen groep 2. extra MBG aanbod voor leerlingen in kangoeroegroep/ + groep. Eerste resultaten: positief. Evaluatie Levelwerk en Kangoeroegroep op binnen team. Op grond hiervan zijn verdere afspraken gemaakt over: werken met levelkisten en DHH (DHH = Diagnostisch handelingsprotocol voor meerbegaafde leerlingen met disharmonisch profiel) Doorlopend gesprek met en bij leerkrachten groep 1-2, IB en directie. Vooralsnog geen keuze voor separate groep 2-3. Aanbod groep 2 zal continu worden verrijkt op grond onderwijsbehoeften van de leerlingen. Drie cursusbijeenkomsten hebben plaatsgevonden. 2 e aanzet invoering KIJK (= nieuw observatie en registratiesysteem op basis van visie van school) heeft plaatsgevonden. Licentie zal worden aangeschaft. Is gebeurd bij Balanz. Zie Tijdens studiedag verdere bespreking invoering KIJK. Is gebeurd. Afspraken zijn vastgelegd en geborgd in document, afspraken beredeneerd aanbod groep 1-2. Leerkrachten werken in groep 1-2 volgens de vijf pijlers van Beredeneerd Aanbod. Bijeenkomsten HGW&OGW gekoppeld aan Rekenonderwijs verlopen voorspoedig, waarbij de verdere implementatie van HGW& Rekenen + lezen voorop staat. Leerkrachten zijn in hun dagelijks werk altijd bezig met de vormgeving van HGW, dit uit zich in de professionele opzet van de groepsoverzichten, groepsplannen en week- en themaplannen. Het belang van HGW wordt steeds pregnanter. Het is belangrijk met de groep op diverse niveaus te werken al naar gelang de onderwijsbehoefte(n) van het kind. BS St. Pieter werkt op dit moment op 4 gedifferentieerde leerlingenniveaus. OP zijn de groepsoverzichten en groepsplannen verder besproken en zijn er t.a.v. technisch lezen en rekenen verdere afspraken gemaakt. Verwijzing: Talentontwikkeling en ontwikkelplan Excellentiebeleid (Goed Onderwijs). Hierin worden in december 14 en januari/februari 15 keuzes gemaakt. Is uitgevoerd. In uitvoering vanaf Voor het 2 e jaar neemt de school deel aan dit fijne cultuurprogramma. De groepen 4 en 5 nemen bovendien deel aan de zogenaamde Cultuurboost. Dit houdt in dat de leerlingen alle cultuurdisciplines mogen ervaren, van muziek t/m kunst en dans. Ervaringen zijn tot dusverre (zeer) positief,

8 Deelname techniekprogramma STEM Optimaliseren van de zorgstructuur Beschrijven en bespreken van schooleigen zorgbeleid = beleid onderwijs&ondersteuning Actualiseren schoolondersteuningsprofiel (SOP) Aanpak SEO Optimaliseren school zelfevaluatie (SZE) met leerwinsten leerlingen (bepalen) Toetsaanbod analyseren en waar nodig aanscherpen (Geldt ook en m.n. voor entreetoets groep 7 en de nieuwe centrale Cito- Eindtoets groep 8. Oriëntatie installeren ZAT Orthotheek aanpassen aan behoefte(n) school Dossiervorming leerlingen afronden Oriëntatie nieuwe leerlingenrapporten (leerlingenportfolio) Invoeren gebruik Portal en website mede door de professionele inzet van de aanbieder(s). 1 e jaar van uitvoering. De groepen 1 t/m 8 krijgen techniek(lessen) door medewerker(s) CNME + leerkracht(en). Handelt om plus minus 5 lessen per groep. Curriculum is in opbouw. Leerlingen + leerkrachten zijn tot dusverre zeer positief. Evaluatie STEM op Aandachtspunten meegenomen in verdere verloop traject tot einde schooljaar. Verwijzing: begeleidingsplan Dit is een doorlopend proces. Opvallend: de leerkrachten ervaren meer en meer houvast en begrijpen waarom de begeleidingsstructuur van groot belang is. 1 e concept beleid, dat 21 protocollen behelst, is gereed (na besprekingen in team en MR). Sommige protocollen verdienen instemming van de MR (t.a.v. ouders, is gebeurd), sommige protocollen verdienen goedkeuring door het team. IB en directie actualiseren beleid. Gehele protocollenboek wordt in voorjaar voorgelegd aan team. Lopend op niveau MR. Directie bespreekt met MR andersoortige SOP opzet (december 14 en januari 15). Vanuit het SWV volgt ( ) verdere info m.b.t. nieuw op te stellen SOP! SCOL dient nog te worden geëvalueerd. Gebeurt in maart Wordt tweemaal jaarlijks door alle leerkrachten (+ leerlingen bovenbouw) ingevuld. Nieuwe methodiek SEO: voorkeuze is gemaakt door de projectgroep SEO. Team zal uit twee methodieken kiezen. Hierna volgt implementatie ( = training + uitvoering). Afspraken school: altijd nodig deze afspraken onder de aandacht van de kinderen te brengen. M.b.t. methodiek is te opteren voor KIVA. Vanaf maart 2015 volgen gesprekken met programmamakers. Voorbereiding op SZE 2015 is lopend: IB en directie. Leerkrachten krijgen document, waarbij ook zij via de evaluatieve cyclus de opbrengsten op groeps- en kindniveau goed dienen te analyseren. IB blijft spilfunctie behouden en laat zich hierbij adviseren door externe (J. Schoenmaekers) Besluit te nemen aldus in januari Centrale eindtoets vindt vanaf dit jaar plaats in april. Richting VO zorgt dit voor een herziene aanpak is in deze een experimenteerjaar. Vooralsnog entreetoets groep 7 aanhouden. Per kindvraagstuk zal de IB de nodige expertise rondom het kind entameren = GGD, arts, orthopedagoog, logopedist, etc. IB is in afronding van opmaak inventaris schooleigen orthotheek. Dossiervorming leerlingen is afgerond. School kent eigen beleid. Dit protocol is (ook) opgenomen in het integrale en totale O&O beleid. 1 e besprekingen zijn afgerond. Opmaak schooleigen leerlingenportfolio vindt plaats door directie en IB. Deze 1 e opzet wordt in april/mei 2015 voorgelegd aan het team. Portal wordt gehanteerd door alle medewerkers. 1 e evaluatie leert dat allen goed de weg vinden binnen de schooleigen portal en het gebruik ervan. Alle beleidsafspraken zijn op de interne portal terug te vinden. In januari 2015 is door één der

9 Opzet en uitvoering ICT beleid Inzet software bij methoden BYOD, sociale media, tablets Onderzoek schooltijden Doorontwikkeling kindcentrum St. Pieter Doorgaande lijn (incluis warme overdracht) creëren vanuit PSZ In- en uitvoering beleid partnerschap met ouders Tijdige aanvang lessen/ onderwijstijd efficiënt Bespreken van inzet klassenouders met OV Verdere optimalisering van de tussenschoolse opvang (TSO) en voorschoolse opvang (VSO) Profilering en uitstraling van de school Continueren deelname leerkrachten een nieuwe en betere portalindeling gemaakt. De vernieuwde website wordt steeds beter bezocht door ouders/verzorgers. De webmaster houdt de site actueel. ICT beleid is in december/ januari beschreven. Nu ter bespreking in team en MR. Inventarisatie Software heeft plaatsgevonden. Steeds meer wordt er digitaal gewerkt, dit zorgt voor verhoging van licentiekosten. Nieuw: licenties voor: en bij: KIJK, rekenen en Engels. Steeds goede afweging maken tussen gebruik en kosten. Na experimenten in wordt in dit jaar- niet alleen in de kangoeroegroep, maar (ook) in groep 7 en 8 geëxperimenteerd met het gebruik van tablets in het onderwijs. De eerste + en zijn geïnventariseerd. Eind december 2014 alle ervaringen en expertises bundelen, waarna 1 e conclusies kunnen worden getrokken. Van belang: ICT inzet altijd op grond van visie en doelen school! Eerste ervaringen = positief. Groep 5+6 doen nu ook mee aan experiment. Koppeling dient te worden gelegd en dit gebeurt ook in ICT beleid. Vooralsnog geparkeerd in afwachting van (verdergaande) vormgeving IKC. Ter bespreking in MR. Het tripartiete overleg STEPS, MIK, BS St Pieter is structureel, open en coöperatief van karakter. Alle partners beogen een goed kindcentrum op St Pieter. Naschoolse opvang verloopt, volgens ouders (geënquêteerd) steeds beter. Gesprekken met Boomhut over VSO, TSO en NSO zijn oriënterend van karakter. Warme overdracht school- PSZ driemaal jaarlijks: afspraken vastgelegd. Organisatorische afspraken gemaakt: tweemaal op jaarbasis voeren school en PSZ (+MIK) gezamenlijke activiteit uit. Ook met Juliana, NOAH zijn in deze gesprekken gevoerd. Beleid EP op MosaLira niveau beschreven. 1 e interventie op niveau BS St. Pieter = 2 e oudergesprek in maart 2015 (andersoortige opzet, waarbij ouders meer worden betrokken bij gesprek(sinhoud)). Leerkrachten en ouders houden steeds meer rekening met het feit van de inlooptijd van uur. Continue aandacht is wel nog nodig. Nog geen automatisme. Goede evaluatie voorjaar 2015 benodigd bij en in alle gremia. Protocol is beschreven. Ligt nu voor bij team, MR en OV (januari/februari 2015). TSO beleid ligt voor bij MR. Uitvoering verloopt naar tevredenheid van leerlingen, leerkrachten, medewerkers TSO en ouders. Verdergaande evaluatieve gegevens benodigd. Beleid is nog steeds niet goedgekeurd door de MR. Vooral de financiële kant verdient vel aandacht in besluitvormingszin. School is hier bewust mee bezig en plant dit jaar activiteiten met de parochie, de Buurtraad, de carnavalsvereniging, het Pietergilde en de harmonie. In dit kader wordt op deelgenomen aan de cultuurroute St. Pieter. Op heeft de school het predicaat, excellente school ontvangen. Dit jaar hebben 3 activiteiten plaatsgevonden: Engels (onder-

10 naschools programma KIX Evalueren van verkeersen parkeersituatie rond de school Contact- en vertrouwenspersoon Verbeteringen speelplaats aanbrengen Gebouw aanpassen op schoolconcept + oriëntatie inrichting leerplein + CO2/ binnenklimaat Up to date houden van schoolgebouw PDCA cyclus blijvend hanteren t.a.v. school(jaar)plan cyclus Opzet schoolplan ISJP en opzet ISJP Verbeteren van de communicatie met ouders m.b,v. digitale mogelijkheden Tevredenheidonderzoek richting ouders en middenbouw), hockey (onder- en middenbouw) en toneel (onder- en middenbouw). Samenwerking tevens met Bilingual, naschools aanbod Engels. Is gebeurd met diverse actoren. Verloopt naar tevredenheid. Echter sommige ouders geven moeizaam gehoor aan goed parkeergedrag. School treedt hierbij zorgvuldig op, maar geeft duidelijk het belang aan van veilig en goed parkeren van m.n. gemotoriseerde voertuigen. Door wijziging beleid uitgaan van leerlingen verloopt uitgaan van school door leerlingen nog beter. Uitgaan van alle leerlingen verloopt nu via kleine en grote speelplaats. Lopend naar tevredenheid alle betrokkenen. 2 nieuwe toestellen geplaatst. 1 toestel technisch nog niet in orde. Gesprek met VAMOO lopende over afhandeling in deze. Intussen juist uitgevoerd door VAMOO. Alle toestellen zijn (goed) gekeurd. Speelplaats is geschilderd/opgeknapt. Gesprek met architect over mogelijk inrichten loungeruimte. Lopend, idem over voorportaal school ( hangjongeren ) Verbouwing fase 1 nagenoeg afgerond. Januari 2015 groepen 1-2 in vernieuwde lokalen/gang. Tevens start fase 2 = verbouwing hal + lokalen groep 3-4 beneden. Lopend. Serverruimte is nagenoeg in zijn geheel opgeruimd, gelijk aan de zolderruimte. Afspraken over gang- en lokaalgebruik zijn in team gemaakt. Ook de trapruimte is opgeruimd (schoonmaakspullen en/of IT). Met team uitgebreid gesproken over schoonhouden + opgeruimd houden van gebouw. School werkt planmatig volgens alle tot jaar behorende plannen = jaar- en ontwikkel-plannen. Start volgt in januari / februari 2015, op grond richtlijnen MosaLira. Binnen directeurenberaad meermaals besproken. Start volgt in januari 2015, op grond richtlijnen MosaLira i.r.t. schoolplan Opzet ouderportaal. Twee scholen experimenteren hiermee. Bedoeling om vanaf voor alle scholen MosaLira te werken met Portaal. Voorjaar 2015 i.r.t. (ook) tot creëren schoolplan Persbericht 26 februari Provincie Limburg en gemeente Maastricht investeren in Euregio-onderwijs Limburgse scholieren en studenten moeten beter voorbereid worden op werken in een Euregionale arbeidsmarkt. Daarbij is het essentieel dat je je goed verstaanbaar kunt maken in de taal van je buurlanden, maar ook dat je de juiste competenties hebt voor de arbeidsmarkt aan de andere kant van de grens. Om dit belang te onderstrepen hebben gedeputeerde Bert Kersten en wethouder Mieke Damsma vandaag basisschool Sint-Pieter bezocht.

11 Zij deelden croissants uit aan de leerlingen die voor het eerst Franse les kregen. Onder de vlag van de Euregioschool zet het primair onderwijs vooral in op het scholen van leerkrachten. Docenten die voor de klas staan in het basisschool worden beter opgeleid om les te kunnen geven in het Duits of Frans. Verder steunt de Provincie scholen actief bij het geven van buurtaalonderwijs. Het gaat daarbij met name om het ontwikkelen van lesmateriaal en het aangaan van partnerschappen met scholen over de grens. De Provincie subsidieert op dit moment 10 basisscholen die buurtaalonderwijs willen geven. Gemeente Maastricht investeert mee in primair onderwijs Ook de gemeente Maastricht ondersteunt al jaren de buurtaal-inspanningen van Maastrichtse basisscholen. Deze steun heeft vooral bestaan uit het faciliteren ( ) van de loketfunctie die de Talenacademie vervult in de scholing van de docenten op de basisscholen. Op 12 januari 2015 heeft Burgemeester Hoes aan 19 docenten hun diploma Frans mogen overhandigen. In zijn toespraak vertelde hij de docenten dat zij een belangrijke schakel vormen in het bevorderen van de internationalisering van Zuid-Limburg in de Euregio. Ook de komende jaren wil de gemeente Maastricht haar bijdrage ( ) leveren aan de verdere ontwikkeling van de Strategische Agenda buurtalen. Niet alleen taalonderwijs Samen met een aantal onderwijspartners (Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg, Stichting Onderwijs Midden Limburg, Stichting LVO, ROC Gilde, ROC Leeuwenborgh) investeert de Provincie in het voortgezet onderwijs in de Euregio. Zo wordt de voortgang van leerlingen volgens Europese normen vastgelegd. Ook worden competenties aan weerskanten van de grenzen met elkaar vergeleken en beter op elkaar afgestemd. Dat gebeurt onder andere samen met Duitse partners. Ook is afgesproken dat 10 procent van de leerlingen van de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg stage gaat lopen in Duitsland en dat alle leerlingen deelnemen aan bedrijfsbezoeken over de grens. Hoger beroepsonderwijs Als je een hbo-opleiding afrondt, ben je in het bezit van een aantal competenties. Met het nieuwe project bij Zuyd Hogeschool, Kijken over de grens, worden daar internationale competenties aan toegevoegd. Daarmee wordt internationalisering een integraal onderdeel van het curriculum van het Limburgs beroepsonderwijs. Partners zijn Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg, De Nieuwste PABO,

12 Zuyd Hogeschool, de Bezirksregierung Köln en het Zweckverband de Städteregion Aachen. Van plan naar uitvoering Bert Kersten, gedeputeerde van onderwijs: Limburg ligt meer in het buitenland dan in Nederland. We grenzen voor driekwart aan Duitsland en België en slechts een kwart aan Nederland. Laten we proberen beter gebruik te maken van deze positie: onze arbeidsmarkt biedt ontzettend veel kansen aan weerszijden van onze grenzen. En die arbeidsmarkt kunnen we alleen goed bedienen als Limburgse scholieren en studenten gekwalificeerd zijn om die sprong naar de andere kant te maken. Of dat nu gaat om het goed beheersen van Duits of Frans, of het bezitten van een aantal vitale competenties die je op de Euregionale arbeidsmarkt een uitstekende positie verschaffen. De projecten die nu vast start gaan zijn vooral raamwerken en structuren. De uitvoering is vooral aan de deelnemende partners in deze projecten. De Provincie blijft hoe dan ook de internationalisering van het onderwijs in Limburg stimuleren en financieren. De investering in bovengenoemde projecten bedraagt zes ton.

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen...

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... 7 De school beschikt verder over:... 7 DEEL A... 8 1. WAAR DE

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012

Schoolgids 2011-2012 Schoolgids 2011-2012 1 Inhoud Woord vooraf De school Het schoollied Het bestuur Waar staan we voor? Een katholieke identiteit Het schoolgebouw De groepen De plattegrond Blz. Het onderwijs Basisontwikkeling

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016 SCHOOLGIDS Schooljaar 2015-2016 Voorwoord 4 De Achthoek pijlers 5 De Achthoek algemeen 7 De organisatie van ons onderwijs 9 De schooltijden 9 De groepsindelingen en de voorzieningen 10 De werkwijze en

Nadere informatie

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS DE BRUG Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS naam school Chr. Jenaplanschool de Brug adres school Laan van Nieuw Guinea 20 Utrecht (middenbouw en bovenbouw) Billitonkade 45 Utrecht

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Goed voor elkaar. Schoolgids

Goed voor elkaar. Schoolgids Goed voor elkaar Schoolgids 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De school... 4 1.1 Geschiedenis van onze school... 4 1.2 Gebouw en plein... 4 1.3 Aantal leerlingen... 4 1.4 Identiteit van de school...

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn Fuseren betekent verhuizen 2 basisschool Laureyn INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 1 Onze school... 9 1.1 Situering en naamgeving van onze school... 9 1.2 Contact... 9 1.3 Indeling van het schoolgebouw... 9

Nadere informatie

School. Gids 2014-2015. Oranje Nassauschool

School. Gids 2014-2015. Oranje Nassauschool School Gids 2014-2015 Oranje Nassauschool 1. Voorwoord 2. Stichting Salomo Schoolgegevens 3. Kennismaking met de Oranje Nassauschool 3.1 Algemeen 3.2 Uitgangspunten en doelstellingen 3.3 Een christelijke

Nadere informatie

CLUSTER ITTERVOORT/NEERITTER

CLUSTER ITTERVOORT/NEERITTER Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Onderwijsvernieuwing op BS De Schakel... 4 3. De organisatie van het onderwijs bij ons op school... 8 4. Oudercontacten en het brengen van uw kind... 10 5. Schooltijden

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Inhoudsopgave: De onderstaande zaken komen aan bod:

Inhoudsopgave: De onderstaande zaken komen aan bod: Inhoudsopgave: Wat staat er in deze gids? In deze schoolgids vindt u alle belangrijke informatie over onze SBO-school. We hebben op een duidelijke wijze het beleid en de organisatie van ons onderwijs binnen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. De school 1.1 Logo, naam en adresgegevens 1.2 Het gebouw, leerpleinen en entrees 1.3 Schoolgrootte en prognose 1.4 De geschiedenis van de school 2. Ons onderwijs 2.1 Missie/Visie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek. telefoon: 045-5214499

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek. telefoon: 045-5214499 SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek telefoon: 045-5214499 internet: www.devoeegelsjtang.com email: info.rkbsdevoeegelsjtang@movare.nl INHOUD Een woord

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

December 13 januari 2014

December 13 januari 2014 December 13 januari 2014 Hallo ouders verzorgers en kinderen van basisschool St. Pieter. Dit is tegelijkertijd de laatste en eerste Op De Hoogte van respectievelijk het oude en nieuwe jaar. Vandaar dat

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014 Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014 Inhoudsopgave (Klik op de onderwerpen) VOORWOORD 6 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 6 1.1 Naam, adres, telefoon,

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot. Sint Plechelmusschool Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.nl SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de St. Plechelmusschool De Lutte... 3

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl Schoolplan 2015-2019 Basisschool De Zonnebloem Den Haag Datum: 7 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Doelen en functie van het schoolplan 1.3 Verbeterpunten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen.

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen. Alstublieft! Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen. Van visie tot praktische zaken In deze gids leest u waar wij

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie