STRATEGIENOTA SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie"

Transcriptie

1 STRATEGIENOTA Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie 1

2 SIKO, elk kind is bijzonder! VOORWOORD Voor u ligt de strategienota voor de periode 2015 tot en met Ik ben er trots op dat aan de totstandkoming van deze nota het bestuur, de GMR, de directeuren en zelfs leerlingen hun bijdrage hebben willen leveren. Ik dank hen hiervoor. Kern van de vorige strategienota (2011 tot en met 2014) waren de drie ambities: opbrengst gericht werken, de ontwikkeling van het Integraal Kindcentrum en de professionele organisatie die SIKO wil zijn en waarmee we ons willen onderscheiden van andere organisaties in de regio. Voor een belangrijk deel gelden deze doelstellingen en ambities nog steeds, maar de wereld om ons heen verandert en ook wij zelf veranderen. Het is daarom goed om na verloop van tijd weer eens bij onszelf te rade te gaan of we de goede dingen doen en met welke ontwikkelingen we rekening moeten houden. Geen gek idee dus om na vier jaar weer eens te bekijken waar we staan, hoe we de toekomst zien en hoe we verder willen gaan. Waar ICT zich met duizelingwekkende snelheid ontwikkelt moet SIKO niet achter de feiten aanlopen maar ICT integreren in het onderwijsleerproces. De positie van de leerkracht verandert hierdoor. De leerkracht is niet meer degene die alleen kennis overdraagt. Leerlingen halen hun kennis overal vandaan. De leerkracht zal in de komende periode vooral de coach van de leerling moeten zijn om de leerling kansrijk te laten zijn in zijn verdere leven, in zijn wereld. Het ontwikkelen van creativiteit bij de leerlingen, in de meest brede zin van het woord, is daarbij de grote uitdaging. 21th century skills vragen om uitvoering en zijn niet vrijblijvend. Het doel van deze strategienota is allereerst om een antwoord te geven op de vraag wat we willen bereiken om dit vervolgens te concretiseren en te bepalen hoe we dat gaan doen. De nota geeft ook antwoord op de vraag wat we daarvoor nodig denken te hebben. Het is een strategienota die onze visie op de toekomst schetst en de missie van onze organisatie. Er is echter ook een praktische kant. De nota vertaalt het beleid naar uitvoering. Wat gaan we doen? Welke gevolgen heeft dit voor de organisatie? Hoeveel kost het en last but not least wat betekent het voor ons personeelsbeleid? De verschillende geledingen binnen SIKO kregen de kans om mee te denken bij de totstandkoming van deze strategienota. De nota is tot stand gekomen door het organiseren van brainstormsessies. Deze sessies hebben plaatsgevonden met het bestuur, de directeuren, de GMR en leerlingen. Het heeft een leerzaam proces opgeleverd. De sessies hebben waardevolle inzichten opgeleverd. Pagina 2 van 30

3 SIKO, elk kind is bijzonder! Een strategienota is meer dan alleen een document dat eens in de paar jaar wordt opgesteld om daarna in een bureaulade te verdwijnen. We gaan het ook doen en we gaan ook monitoren hoe het gaat. We zullen de komende jaren regelmatig met elkaar bekijken of we doen wat we van plan waren en of we onze ambities waarmaken. Met bestuur, GMR en directeuren zullen we dit jaarlijks doen tijdens het eerste overleg in een nieuw kalenderjaar. Tot slot, wil ik iedereen die heeft meegewerkt van harte bedanken voor hun inzet en ideeën. In het bijzonder dank ik Imke Frijters die ik heb uitgenodigd om in dit proces met mij mee te denken en mij steeds weer kritisch te bevragen. Kortom, de strategienota is een nota met een plus! Theo Riemersma, algemeen directeur SIKO Schiedam, 1 april 2015 Pagina 3 van 30

4 SIKO, elk kind is bijzonder! INHOUD Voorwoord 2 Inhoud 4 1 Inleiding Externe ontwikkelingen Ontwikkelingen binnen SIKO Leeswijzer 6 2 Visie & Missie Visie; waar gaat SIKO voor? Missie; waar staat SIKO voor? 8 3 Strategie Leerlingen Organisatie Omgeving 14 4 Governance Sturen Beheersen Verantwoorden Intern toezicht 22 5 Kengetallen Financiën Personeel 27 Bijlage 1: Sessies 28 Bijlage 2: Cyclus toezicht versus plancyclus bestuur 29 Pagina 4 van 30

5 SIKO, elk kind is bijzonder! 1 INLEIDING Dit hoofdstuk beschrijft in het kort welke ontwikkelingen de komende jaren van invloed zijn op SIKO. Het geeft de context waarbinnen SIKO de komende jaren werkt, waar de visie, missie en strategie rekening mee moet houden. 1.1 Externe ontwikkelingen MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN EN CONTEXT Decentralisatie huisvesting (buitenonderhoud) Decentralisatie jeugdzorg Integraal Kind Centrum Passend onderwijs Wet Werk en Zekerheid Modernisering Vervangingsfonds LOKALE EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELINGEN Dalend aantal basisschoolleerlingen Talentontwikkeling 21th century skills Meer en meer ICT in het onderwijs - technologie Armoede Individualisering Globalisering 1.2 Ontwikkelingen binnen SIKO Kwaliteit van onderwijs SIKO heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Op het gebied van opbrengsten, zorgstructuur en kwaliteitsbeleid zijn goede stappen gezet. In de komende planperiode zullen we hieraan blijven werken. Ontwikkeling leerlingaantal Het aantal leerlingen wordt gemonitord en meerjarig geraamd. Het leerlingaantal op de SIKO scholen daalt naar verwachting gemiddeld met circa 1 procent (ca. 30 leerlingen) per jaar. In 2019 is het aantal leerlingen naar verwachting met circa 4 procent (ca. 120 leerlingen) gedaald ten opzichte van Dit komt ongeveer overeen met een daling in de Pagina 5 van 30

6 financiering van SIKO van in totaal circa 400 duizend ofwel circa 7 fte gedurende de planperiode. Deze daling verspreidt zich grotendeels gelijkmatig over de scholen met een uitschieter naar boven (aanzienlijke groei bij t Palet) en naar beneden (aanzienlijke krimp bij De Vlinder). De gevolgen van de krimp voor het personeel van SIKO kunnen worden opgevangen via natuurlijk verloop en herverdeling van personeel over de scholen van SIKO. Behoud van BRIN- nummers ( in standhouden van scholen ) is een belangrijk uitgangspunt. SIKO spant zich in om voor scholen waar geen nieuwe leerlingen meer kunnen worden ingeschreven voldoende huisvesting te organiseren. 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk twee wordt de visie en missie van SIKO uiteengezet. Uit de visie en missie volgt in hoofdstuk 3 de strategie van SIKO. Elke school draagt bij aan de ambities en concrete doelstellingen van SIKO. Doelstellingen moeten concreet en zo veel mogelijk meetbaar zijn. Zij moet gemonitord kunnen worden, zodat er kan worden (bij) gestuurd. Doelen dienen te worden behaald. De manier waarop SIKO dit doet komt aan de orde in hoofdstuk 4 waarin de governance van SIKO en het onderwijsbeleid, het personeelsbeleid en het huisvestingsbeleid wordt beschreven. Het kost geld om doelstellingen te bereiken en het zijn de medewerkers die de ambities waarmaken. Hoofdstuk 5 beschrijft daarom het meerjarige financiële kader van SIKO en tevens enkele personele kengetallen die iets zeggen over het vertrekpunt van deze strategienota en over de kenmerken van SIKO. Naast de doelstellingen zoals genoemd in hoofdstuk 4, kunnen ook deze indicatoren worden gemonitord om een vinger aan de pols te houden. Pagina 6 van 30

7 2 VISIE & MISSIE De literatuur over visie en missie is niet eenduidig. Het zijn ingewikkelde begrippen en die door velen anders worden opgevat. In deze strategienota wordt van de volgende begripsbepaling uitgegaan. Een visie beschrijft hoe een organisatie naar de wereld kijkt, wat men vindt of wat het normatief kader is. Een visie is inspirerend. Een visie geeft een visionair en ambitieus beeld van hoe een organisatie zichzelf ziet in de wereld van morgen. Een visie geeft antwoord op de vraag wat de gewenste lange termijn toekomstperspectief van een organisatie is. De centrale vraag die een visie beantwoord is Waar gaan we voor?. Waarom men een organisatie wenst te vormen wordt in de missie aangegeven. Een missie definieert het bestaansrecht en de identiteit van een organisatie. Door middel van een missie geef je als organisatie aan wie je bent, wat je doet en wat je wilt bereiken. Voorbeelden van vragen die in een missie beantwoord worden, zijn: Wat vinden we belangrijk? Wat zijn onze waarden en normen? Hoe willen we zijn? Wat is onze identiteit? Wat is ons werkterrein? Voor wie werken we en waar zijn we van? Wat is ons bestaansrecht? Welke betekenis hebben we voor anderen? Wat betekenen we voor onze stakeholders? Wat maakt ons anders dan anderen? De centrale vraag die een missie beantwoordt is Waar staan we voor?. 2.1 Visie; waar gaat SIKO voor? SIKO gaat voor: Leerlingen die blij en gelukkig zijn, die zelfvertrouwen hebben en zelfstandig kunnen zijn. die kennis en vaardigheden kunnen verwerven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en succesvol en gelukkig te kunnen zijn in hun wereld nu en straks. Pagina 7 van 30

8 Organisatie met een Christelijke grondslag (katholiek en protestants). die in heel Schiedam en Vlaardingen onderwijs én opvang aanbiedt aan kinderen van 2½ tot 12 jaar. die een duidelijk en krachtig personeelsbeleid heeft waardoor leerkrachten de ruimte krijgen zich optimaal te ontwikkelen en zij zich gekend en gewaardeerd voelen. die ondernemend en zelfstandig opereert en samenwerking zoekt waar dit een meerwaarde heeft. die financieel gezond is en een actief huisvestingsbeleid voert om haar scholen goed te kunnen onderhouden. Omgeving waarin wordt samengewerkt met ouders, partners en ook de leerkrachten onderling. waar SIKO oog en oor voor heeft en ziet wat er om haar heen gebeurt. 2.2 Missie; waar staat SIKO voor? SIKO staat voor: Identiteit Bij SIKO gaat het altijd om kinderen. Verantwoordelijk voor een onderwijsplaats voor ieder kind. De scholen vormen samen SIKO en binnen SIKO maken scholen hun eigen verschil. Met elkaar werkt SIKO vanuit Christelijke waarden en normen. De verschillende manieren van de beleving van de identiteit geven ruimte aan scholen hier vorm en inhoud aan te geven. Ons onderwijs past bij onze kinderen en bij de wijk waarin de school staat. SIKO vindt het belangrijk om rekening te houden met maatschappelijke ontwikkelingen en is zich bewust van de invloed daarvan. Kernwaarden Zorg & aandacht Respect & begrip Vrijheid & veiligheid Samenwerking & geborgenheid Ruimte & vertrouwen Pagina 8 van 30

9 3 STRATEGIE Net zoals de begrippen visie en missie niet eenduidig te definiëren zijn, is ook het begrip strategie dat niet. In deze strategienota wordt uitgegaan van de volgende omschrijving van het begrip strategie: De strategie van een organisatie is een afgeleide van de visie en missie van een organisatie. De strategie beschrijft: 1) de ambities die horen bij de visie van de organisatie; 2) de concrete doelen die daaraan gekoppeld worden; 3) de manier waarop dit wordt bereikt ( activiteiten ), zodanig dat dit past bij de missie van de organisatie. ( wordt beschreven in de schoolplannen van de scholen en vertaald naar activiteiten in de schooljaarplannen.) De strategie geeft antwoord op de wat-vraag (1 en 2) en de hoe-vraag (3). De strategie moet zo concreet en eenvoudig mogelijk worden geformuleerd en gespecificeerd, zodat alle stakeholders van een organisatie begrijpen wat er mee bedoeld wordt, waar naar gestreefd wordt en wat men moet doen om dit te bereiken. Voorkomen moet worden dat de strategie van de organisatie een stille dood sterft. De kernvraag waar de strategie antwoord op geeft is: wat zijn de ambities en doelstellingen en hoe gaat de organisatie dat bereiken? De strategie van SIKO omvat 19 ambities met bijbehorende doelstellingen. Wat SIKO wil bereiken op deze ambities is weergegeven in één dashboard dat net als de visie en missie - uit drie onderdelen bestaat: 1. Leerlingen 2. Organisatie 3. Omgeving Pagina 9 van 30

10 3.1 Ambities en doelstellingen van SIKO: leerlingen Ambities: leerlingen 1 Elk kind krijgt een passend onderwijsaanbod Doelen: leerlingen 1.a. In het jaarplan en het jaarverslag meldt elke school wat de plannen respectievelijk de resultaten zijn ten aanzien van passend onderwijs, namelijk de basiszorg, de extra ondersteuning, de onderwijsarrangementen en indien van toepassing de CON-kinderen. 1.b. Elke school heeft een zorgbeleidsplan met daarin beschreven de kwaliteitscyclus van leerlingbegeleiding die voldoet aan de wettelijke eisen en de eisen van SIKO voor alle scholen. 1.c. Elke school heeft een ondersteuningsprofiel waarin staat omschreven hoe de zorg door een school wordt vormgegeven, welke zorg onder basisondersteuning valt en welke zorg als extra ondersteuning wordt geboden. Dit document wordt jaarlijks geactualiseerd en verbeterd op basis van de ervaringen. 1.d. Arrangementen worden daar waar mogelijk op de eigen basisschool of thuisnabij aangeboden en op de eigen basisschool. De meest dichtstbijzijnde optie heeft de voorkeur. Uit de cijfers van het samenwerkingsverband Onderwijs dat past blijkt dat het percentage centrale lesplekken (SBO of SO) van SIKO lager dan of gelijk is aan het landelijk gemiddelde. 2 De leerkracht praat over en met leerlingen over hun onderwijsontwikkeling 3 De leerling praat mee over wat er op school gebeurt 4 De leerkrachten leren de leerling verantwoording te nemen voor hun eigen onderwijs leerproces 5 Leerlingen hebben 21st century skills: Samenwerking Kennisconstructie ICT gebruik voor leren Probleemoplossend denken en creativiteit Planmatig werken. Ondernemerschap Creativiteit 1.e. In 2019 levert SIKO een substantieel deel van de kennis en expertise aan het expertisecentrum. 2.a. Leerkracht spreekt minimaal één maal per jaar met de leerling over haar / zijn ontwikkeling (minimaal vanaf groep 5). 3.a. Elke school heeft een leerlingenraad. 4.a. Uit verantwoordingsdocumenten van de school blijkt wat leerkrachten hebben ondernomen om leerlingen verantwoordelijkheid te leren voor hun eigen onderwijsproces en in hoeverre dit geslaagd is. 5.a. Uit het jaarverslag van een school blijkt dat een school de vaardigheden die horen bij 21st century skills in het onderwijs leerproces incorporeert. 5.b. Uit het leerlingenrapport blijkt de vorderingen van de leerling op gebied van de vaardigheden behorend bij de 21st century skills. Pagina 10 van 30

11 3.2 Ambities en doelstellingen van SIKO: organisatie Ambities: organisatie 6 Bestuurlijke inrichting, taken en verantwoordelijkheden en rollen die hierbij horen. Doelen: organisatie 6.a. Opstellen van een ontwikkelingsplan voor de versterking van het intern toezicht, het gemachtigd bestuur en het directeurenberaad voor de planperiode: b. Uit dit plan blijkt wat de gevolgen van de versterking van het intern toezicht en het gemachtigd bestuur zijn voor: de werkwijze de overlegstructuur de personeelsplanning het opleidingsbeleid- en plan van SIKO de competenties die dit vraagt van het toezichthoudend bestuur, de algemene directie, de directieleden en de leden van de managementteams van de scholen 7 SIKO heeft startbekwame, basisbekwame en vakbekwame medewerkers conform de CAO PO 6.c. De voortgang van het ontwikkelplan wordt periodiek gemonitord en geëvalueerd. 7.a. Uit de evaluatie van het scholingsplan van een school, het bekwaamheidsdossier en de beoordeling van een leerkracht blijkt of de medewerker startbekwaam, basisbekwaam dan wel vakbekwaam is. 7.b. Alle directeuren van de scholen hebben een onderwijsbevoegdheid ( PABO) 8 Professioneel personeel 8.a. Uit 100% van de functioneringsgesprekken blijkt dat directieleden met een inschaling op DC-niveau substantieel taken op bovenschools niveau uitvoeren en participeren in SIKO-brede beleidsontwikkelingen en bovenschoolse activiteiten. 8.b. SIKO zet zich in voor een gezonde mix tussen LA en LB leerkrachten. 8.c. SIKO blijft streven naar meer LB functies. De lerarenbeurs is punt van aandacht tijdens een functioneringsgesprek. 8.d Uit beoordelingen blijkt dat tenminste 80% van de leerkrachten basisbekwaam zijn. 8.e. De managementteams van alle scholen zijn afgestemd op de grootte van de school en de richting die de school op moet gaan. Parameters hiervoor moeten ontwikkeld worden. Hier groeit SIKO naar toe via natuurlijk verloop. 8.f. De inschaling van de directeur is afgestemd op de normfunctie. Pagina 11 van 30

12 8.g. De functie van adjunct directeur wordt een doorstroomfunctie. 8.h. Reducering en herdefiniëring van het aantal en soorten functies in het functieboek van SIKO, streven naar norm-functies CAO PO. 8.i. Er worden concrete activiteiten benoemd en ingepland om de werkdruk te verminderen, zoals de invoering van nieuw taakbeleid door het maken van afspraken, bijvoorbeeld in het jaarlijkse gesprek over de jaartaak. 8.j. In het tweejaarlijks medewerkertevredenheidsonderzoek (quick scan onderdeel van Arbo Meester) behaalt SIKO minstens de normscore die gesteld wordt. 8.k. Het verzuimpercentage van SIKO bedraagt ten hoogste 5,5% (het landelijk gemiddelde voor de sector onderwijs) 8.l. In het scholingsplan van SIKO dat jaarlijks wordt opgesteld ten behoeve van de ontwikkeling van de medewerkers van SIKO-scholen, wordt de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van medewerkers betrokken die nodig zijn voor basisbegeleiding van cluster 1 en 2 leerlingen. 8.m.b.t. diversiteitsbeleid streeft SIKO naar een goede verhouding van mannen en vrouwen binnen de organisatie. 9. Beperkte omvang bestuurskantoor 9. De totale werktijdfactor van de algemene directie en medewerkers op het bestuurskantoor is maximaal 1,5% van het totale personeelsbestand van SIKO 10 SIKO heeft leidinggevenden die kunnen verbinden, inspireren en motiveren 10. Elke leidinggevende organiseert in de periode een 360% feedback aan zijn medewerkers over in ieder geval de vaardigheden verbinden, inspireren en motiveren. 11 SIKO scholen wisselen onderling expertise uit in het onderwijsleerproces 11.a. Elk jaar presenteert elke school voor de andere scholen hun eigen schoolontwikkeling. 11.b. Eenmaal per jaar wordt er een SIKO conferentie georganiseerd waarbij iedere school een SIKO-breed thema voorbereidt en begeleidt ( brengen en halen ) 12 SIKO is financieel gezond 12.a. Alle scholen en bovenschools behalen hun resultaat volgens de jaarbegroting. 12.b. SIKO kan op korte termijn aan alle financiële verplichtingen voldoen. De liquiditeitsratio (= vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden) van SIKO is minimaal c. De activa van SIKO zijn in beperkte mate gefinancierd met vreemd vermogen. De solvabiliteit (= eigen vermogen plus voorzieningen gedeeld door totaal vermogen x 100%) van SIKO is minimaal 50%. Pagina 12 van 30

13 12.d. SIKO heeft de capaciteit om onvoorziene tegenvaller in de exploitatie op te vangen. Het weerstandsvermogen (= vrije deel van het eigen vermogen minus de (materiële) vaste activa gedeeld door de jaarlijkse rijksbijdrage x 100%) ligt tussen 9% en 14%. 13 De huisvesting van SIKO is op orde 13.a. De baten (o.a. materiele Instandhoudingsbedragen en opbrengsten verhuur) en lasten van huisvesting zijn jaarlijks en meerjarig in balans in begroting en realisatie. 13.b. De inkomsten en baten voor de scholen voor wat betreft energie (gas/water/elektriciteit) zijn jaarlijks in balans in begroting en realisatie. 13.c. Het aantal m2 bestemd voor onderwijs wordt zo goed mogelijk bekostigd door het actuele ruimtebeslag (dus leegstand zoveel mogelijk voorkomen). 13.d. SIKO actualiseert jaarlijks het overzicht van het ruimtebeslag. 13.e. Het achterstallig onderhoud is in 2016 weggewerkt. In de jaren daarna is geen sprake meer van achterstallig onderhoud. 13.f. Uit de RI&E van elke school blijkt dat schoolgebouwen van SIKO veilig, schoon zijn en voldoen aan de ARBO-eisen. 13.g. Het binnenklimaat van de gebouwen van SIKO overschrijdt de CO2 normen niet. 13.h. Er zijn geen klachten over huisvesting. 13.i. Uiterlijk in 2016 heeft elke SIKO-school een duurzaamheidsscan ondergaan op basis waarvan duurzame initiatieven worden opgenomen in het meerjarig onderhoudsplan van SIKO. 14 SIKO is een organisatie waar duidelijk en helder gecommuniceerd wordt 13.j. In 2019 gebruikt SIKO 10% minder stroom (uitgedrukt in kilowattuur) dan in a. Uit medewerkertevredenheidsonderzoek blijkt dat medewerkers de helderheid en duidelijkheid van de communicatie van SIKO waarderen met meer dan 7,5. 14.b. Uit oudertevredenheidsonderzoek blijkt dat ouders de helderheid en duidelijkheid van de communicatie van SIKO waarderen met minstens een 7,5. 14.c. In de jaarevaluatie van een school en tijdens de evaluatie van het directeurenberaad wordt de communicatie van SIKO besproken. Pagina 13 van 30

14 15 Het marktaandeel van SIKO groeit, zodat zo veel mogelijk leerlingen het beste onderwijs kan worden aangeboden 16 SIKO-scholen voldoen aan de voor de school vastgestelde kwaliteitsstandaarden en indicatoren. Het onderwijsleerproces, de kwaliteitszorg, de leerlingenzorg en het didactisch-pedagogisch handelen is op orde. 15.a. Schiedam: in 2019 is het marktaandeel groter dan 33% van de leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar dat onderwijs krijgt op een SIKO school. 15.b. Vlaardingen: in 2019 is het marktaandeel groter dan 14% van de leerlingen in de leeftijd van dat onderwijs krijgt op een SIKO school. 16.a. Iedere school heeft minstens een basisarrangement. 16.b. In 2019 heeft 50% (6 scholen) het arrangement goed volgens de nieuwe normering van het inspectiekader). 3.3 Ambities en doelstellingen van SIKO: omgeving Ambities: omgeving 17 SIKO scholen hebben een Integraal Kindcentrum (IKC s) waarin wordt samengewerkt met partners. 18 Op SIKO-scholen is ouderparticipatie georganiseerd. Doelen: omgeving 17. In 2019 hebben alle scholen de minimum-variant van een IKC gerealiseerd: onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal. 18.a. De ouderbetrokkenheid blijkt uit het oudertevredenheidsonderzoek. Ouders waarderen de betrokkenheid met minimaal een 7,5. 18.b. Iedere directeur spreekt ook met de ouderraad over ontwikkelingen binnen het onderwijs of organiseert daarvoor een ouderpanel. 18.c. Ouders participeren in de organisatie van het onderwijs. 19 SIKO-scholen houden rekening met ontwikkelingen in de samenleving en passen zich indien nodig aan. 18.d. Uit het jaarverslag van de school blijkt hoe en in welke mate ouders hebben geparticipeerd. 19. In het directieberaad is maatschappelijk actualiteiten en ontwikkelingen een vast agendapunt, waarbij besproken wordt wat de betekenis is voor SIKO dan wel een school. Pagina 14 van 30

15 4 GOVERNANCE Het begrip governance is eveneens geen gemakkelijk en eenduidig begrip. De governance van een organisatie bestaat uit vele aspecten die zich op de juiste manier tot elkaar verhouden en elkaar in evenwicht houden: organisatie-inrichting, verhoudingen, rollen, werkwijzen, regels- en procedures, gedrag, opvattingen, informatie, etc. Er is geen blauwdruk voor een goede governance. De governance van een organisatie is goed als de organisatie zichzelf tijdig corrigeert wanneer het fout dreigt te gaan. De volgende definitie is gangbaar in de publieke sector: STUREN: Het geheel aan afspraken en beleid dat richting geeft aan de organisatie, met het oog op het op effectieve en efficiënte wijze realiseren van doelstellingen. BEHEERSEN: Het opstellen van maatregelen en procedures die ervoor dienen te zorgen dat de organisatie gemaakt afspraken nakomt. VERANTWOORDEN: Het verschaffen van informatie over de rechtmatigheid van bestedingen en de effectiviteit van het gevoerde beleid en de efficiëntie van de bedrijfsvoering. GOVERNANCE: Het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van doelstellingen, alsmede het daarover op een open wijze communiceren en het afleggen van verantwoording ten behoeve van belanghebbenden TOEZICHT HOUDEN: Het waarborgen van de checks & balances binnen de organisatie om het gevoerde beleid te toetsen op de meerjarenstrategie en op het ontstaan van eventuele financiële of operationele risico s die de continuïteit van de organisatie in gevaar brengen. 4.1 Sturen Deze strategienota vormt een belangrijke basis voor de sturing de komende jaren. De ambities met bijbehorende doelstellingen, die zijn afgeleid van de visie en de missie, vormen de koers waar op gestuurd wordt Organisatiemodel Het organisatiemodel van SIKO ziet er als volgt uit: Pagina 15 van 30

16 SIKO, elk kind is bijzonder! Hiërarchische bevoegdheden Inspraak Bestuur "intern toezicht" Ondersteuning Advies Algemene directie "gemachtigd bestuur" Gemeenschappelijke medezeggeschapsraad Beleidscie. ICT Beleidscie. Onderwijs Beleidscie. Financiën Beleidscie. Huisvesting Bovenschoolse staf ICT, P&O, Opleidingscoördinator, Onderwijskundig medewerker St. Bernardus De Hoeksteen De Regenboog St. Jozef 't Meesterwerk 't Palet St. Jan De Vlinder St. Willibrordus MR MR MR MR MR MR MR MR MR Staf Onderwijsondersteuning, Opleidingscoördinator, Intern Begeleider, ICT coach, bouwcoördinator, conciërge Staf Onderwijsondersteuning, Opleidingscoördinator, Intern Begeleider, ICT coach, bouwcoördinator, conciërge Staf Onderwijsondersteuning, Opleidingscoördinator, Intern Begeleider, ICT coach, bouwcoördinator, conciërge Staf Onderwijsondersteuning, Opleidingscoördinator, Intern Begeleider, ICT coach, bouwcoördinator, conciërge Staf Onderwijsondersteuning, Opleidingscoördinator, Intern Begeleider, ICT coach, bouwcoördinator, conciërge Staf Onderwijsondersteuning, Opleidingscoördinator, Intern Begeleider, ICT coach, bouwcoördinator, conciërge Staf Onderwijsondersteuning, Opleidingscoördinator, Intern Begeleider, ICT coach, bouwcoördinator, conciërge Staf Onderwijsondersteuning, Opleidingscoördinator, Intern Begeleider, ICT coach, bouwcoördinator, conciërge Staf Onderwijsondersteuning, Opleidingscoördinator, Intern Begeleider, ICT coach, bouwcoördinator, conciërge De Regenboog Groenoord De Regenboog Woudhoek 't Palet Centrum 't Palet Holy Pagina 16 van 30

17 SIKO, elk kind is bijzonder! Managementstatuut SIKO heeft een managementstatuut. Het doel van het managementstatuut is transparantie over de verdeling van taken en bevoegdheden binnen de gehele bestuurskolom (dat is meer dan alleen het bestuur en de algemeen directeur) en het versterken van de invloed van het management op de verdeling van taken en bevoegdheden. Met betrekking tot de scheiding tussen bestuur en toezicht heeft het bestuur van SIKO op 1 juli 2012 voorlopig gekozen voor de feitelijke scheiding tussen de functie van (intern) toezicht en de functie bestuur. Voor variant c. Hierbij oefent de algemeen directeur taken en bevoegdheden uit namens het formele bestuur. Deze volmacht aan de algemeen directeur wordt vastgesteld in dit managementstatuut. De algemeen directeur van SIKO geeft leiding aan de gehele organisatie en is door het bestuur belast met de algemene gang van zaken en de dagelijkse leiding van de stichting. De adjunct algemeen directeur vervangt de algemeen directeur bij afwezigheid of ziekte. Er is een taakverdeling gemaakt tussen de algemeen directeur en de plaatsvervangend algemeen directeur. Er is een bovenschoolse staf die de algemeen directeur ondersteunt bij zijn taken en de medewerkers van SIKO ondersteunen. De algemeen directeur is als enige binnen SIKO bevoegd personeel aan te stellen. De algemeen directeur en de directeuren van de scholen vormen tezamen het directeurenberaad dat bovenschoolse aangelegenheden bespreekt. De algemeen directeur is voorzitter van dit directeurenberaad. Directiestatuut SIKO heeft eveneens een directiestatuut waarin onder andere beschreven staat welke taken en bevoegdheden de directie van een school heeft. De directeuren van de scholen zijn belast met de leiding van een school. Ook zij hebben een waarnemer die hen vervangt bij afwezigheid of ziekte. Ook tussen de directeur en zijn evt. adjunct /waarnemer kan een taakverdeling worden afgesproken. De scholen hebben een staf die de directeur en de leerkrachten van de school ondersteunt. De directeur van een school heeft een eigen begroting en is bevoegd uitgaven te doen binnen het kader van de vastgestelde schoolbegroting. De directeur is niet bevoegd om medewerkers aan te stellen. Pagina 17 van 30

18 Onderwijsbeleid van SIKO Plan: schoolplan, Do: schoolontwikkelingsplan, uitvoeren zorgplan, handelingsplan, groepsplan Act: evalueren in team, zorgteam en directie Check: monitoring SIKO werkt opbrengstgericht en doet dit cyclisch: alles begint met een goede planning en eindigt met een evaluatie, op basis waarvan de cirkel opnieuw wordt doorlopen. Er zijn drie niveaus waarop SIKO cyclisch werkt op het gebied van opbrengst gericht werken: 1. opbrengstgericht op groepsniveau (niveau 1 ) 2. opbrengstgericht op schoolniveau (niveau 2) 3. opbrengstgericht op bovenschools niveau (niveau 3 ) SIKO heeft een kwaliteitsbeleidsplan dat tot doel heeft de beleidscyclus vanuit het gezichtspunt van kwaliteitszorg te ondersteunen. Kenmerken van dit plan zijn: Regelmatig nagaan waarin de kwaliteit van de school gelegen is ( doen we de goede dingen?) Systematisch nagaan of de nagestreefde kwaliteit gerealiseerd wordt ( doen we de dingen goed?) Bepalen hoe de kwaliteit zichtbaar wordt gemaakt ( hoe meten we wat we willen meten?) Het beeld door anderen laten toetsen ( vinden anderen het ook?) Bepalen wat de consequenties zijn van de uitkomsten van onderzoeken ( wat doen we met de verkregen informatie?) Het kwaliteitsbeleid van SIKO is gebaseerd op de kwaliteitskenmerken van de Onderwijsinspectie. Wanneer de Onderwijsinspectie de school in het kader van een Periodiek Kwaliteitsonderzoek bezoekt, onderzoekt zij de kwaliteit van de school op een aantal aspecten: Pagina 18 van 30

19 Opbrengsten Onderwijsleerproces Zorg en begeleiding Kwaliteitszorg Wet en regelgeving Alle processtappen uit cyclus opbrengstgericht worden op SIKO -niveau, schoolniveau en groepsniveau doorlopen en gedocumenteerd, zodat de ontwikkeling van alle kinderen in kaart wordt gebracht en gemonitord. Het schoolplan wordt per school opgesteld en is een afgeleide van de strategienota. Het schoolplan beslaat dus ook een meerjarige periode. In het jaarplan wordt per school per jaar uitgewerkt welke plannen de school heeft en welke activiteiten er ondernomen worden om de doelen uit de strategienota en het schoolplan te behalen. In het jaarverslag beschrijft elke school wat de resultaten zijn voor het betreffende jaar ten aanzien van (passend) onderwijs. Deze plannen dragen bij aan de ambities en doelstellingen van SIKO. Elke school heeft ook een zorgbeleidsplan met daarin beschreven de kwaliteitscyclus van leerlingbegeleiding die voldoet aan de eisen van SIKO voor alle scholen. Ook heeft elke school een ondersteuningsprofiel waarin staat omschreven hoe de zorg door een school wordt vormgegeven, welke zorg onder basisondersteuning valt en welke zorg als extra ondersteuning wordt geboden. Iedere groep heeft een groepsplan waarin alle leerlingen in drie instructieniveaus en soms ook in subgroepen zijn ingedeeld. Het groepsplan beschrijft voor elk kind het doel en het bijbehorende onderwijsaanbod, zodanig dat de verwachte ontwikkeling passend is bij de onderwijsbehoefte van het kind. De school bepaalt van elke nieuwe leerling de onderwijsbehoefte van het kind. Indien blijkt dat een kind een specifieke onderwijsbehoefte heeft, meer dan de reguliere ondersteuning in een groep, vindt opschaling van de ondersteuning plaats conform het zorgbeleidsplan van de school. Per leerling wordt aangegeven welke doelen er behaald moeten worden op methodetoetsen en op Cito-toetsen. Kinderen die het niveau van een groep niet halen, krijgen een eigen leerlijn (een ontwikkelingsperspectief). Voor dergelijke kinderen maakt elke school per leerling een uitgebreid document waarin de verwachte uitstroom beschreven staat en de te behalen doelen. Vanaf groep 5 wordt voor alle andere leerlingen de verwachte uitstroom bepaald. Er vindt voortdurend monitoring en evaluatie van de ontwikkeling van elk kind plaats door middel van leerlingenbesprekingen, groepsbesprekingen, methodetoetsen, instrumenten om de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart te brengen, instrument om begaafde leerlingen in kaart te brengen, de Cito M- en E-toetsen én uit observaties. Alle besprekingen die gehouden worden, worden gedocumenteerd. De M- en E-toetsen worden geanalyseerd. De gestelde doelen voor en de ontwikkeling in de klas van het kind zijn steeds leidend. Van alle gesprekken met ouders wordt een verslag gemaakt. Het leerrendement wordt voor alle kinderen per schooljaar en per kind achteraf vastgesteld en Pagina 19 van 30

20 bepaald of het overeenkomt met het vooraf gestelde doel zoals beschreven in het groepsplan. SIKO neemt deel aan het samenwerkingsverband voor passend onderwijs in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. SIKO draagt bij aan de ontwikkeling van dit samenwerkingsverband Onderwijs dat past tot een expertisecentrum conform de afspraken die daartoe worden gemaakt in het samenwerkingsverband Personeelsbeleid SIKO wil het personeelsbeleid verder professionaliseren. De kwaliteit van de leerkrachten en het onderwijs staat bij SIKO voorop. Er worden eisen gesteld aan het niveau van leerkrachten, hun competenties en vakbekwaamheid. Iedere school heeft een scholingsplan en opleiding en ontwikkeling is een terugkerend thema tijdens de functioneringsgesprekken. De vier competenties waarover de medewerkers van SIKO in ieder geval beschikken worden ingebed in de cyclus van functioneringsgesprekken: 1. Samenwerking: Ik lever een actieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat; 2. Identiteit: Ik hanteer de normen en waarden van SIKO; 3. Kind: Ik houd van kinderen houden en ken hun leefwereld; 4. Ontwikkeling: Ik ben bereid mij te blijven ontwikkelen en verder te professionaliseren. Medewerkers dragen eigen verantwoordelijkheid voor hun eigen loopbaan en vakbekwaamheid, doordat zij eigen initiatief, ontplooien en een beeld hebben van hun doelen en ontwikkeling. Adjunct directeur is een doorstroomfunctie. SIKO wil geen nieuwe adjunct directeuren benoemen. Na 5 tot 7 jaar stroomt een huidige adjunct directeur door naar een directiefunctie. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de medewerker. SIKO streeft er naar het aantal en soorten functies in het functieboek van SIKO te reduceren en te herdefiniëren conform de norm-functies in de CAO PO. SIKO wil als goed werkgever de werkdruk conform de CAO PO verminderen. Dit houdt onder andere in dat activiteiten benoemd en ingepland worden. Ook de invoering van nieuw taakbeleid door het maken van afspraken, bijvoorbeeld in het jaarlijkse gesprek over de jaartaak, hoort tot het beleid om de werkdruk te verlagen. Omdat SIKO meer is dan de som der delen, dragen scholen en hun directeuren en managementteams bij aan het algemeen beleid van SIKO. De centrale staf blijft zo beperkt mogelijk. SIKO streeft niet naar uitbreiding van de centrale staf. De managementteams van de scholen zijn afgestemd op de grootte van de school en de richting die de school op moet gaan. Uitgangspunt daarbij is één directeur per school, die geen lesgevende taken heeft, maar alleen directietaken. Deze directeur is wél onderwijsbevoegd, zodat hij/zij Pagina 20 van 30

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september Strategisch beleidsplan Stichting Poolster 2010 2013 Poolster ontwikkelt Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september 1 Ambitie 1. We streven naar 12 sterke openbare scholen naar de maatstaven van

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Pre-ambule Het uitgangspunt voor het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Galilei, openbaar voortgezet onderwijs Voorne-Putten is het besturen

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflecteren Plan Do Check Act Hoe vaak doet u dat écht? Uit het Toezichtkader van de inspectie 8.1 De school heeft inzicht

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van Directiestatuut Onderwijsgroep Galilei Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van OSG de Eilanden te Spijkenisse, OSG

Nadere informatie

Toelichting op (bijgaande) directiefuncties in het primair onderwijs

Toelichting op (bijgaande) directiefuncties in het primair onderwijs Algemene toelichting In de CAO PO is bepaald is dat alle schoolleiders/directeuren in het primair onderwijs een functiewaardering moeten krijgen op basis van FUWA-PO (het systeem voor de Functiebeschrijving

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Een brede kijk op onderwijskwaliteit Samenvatting

Een brede kijk op onderwijskwaliteit Samenvatting Een brede kijk op onderwijskwaliteit E e n o n d e r z o e k n a a r p e r c e p t i e s o p o n d e r w i j s k w a l i t e i t b i n n e n S t i c h t i n g U N 1 E K Samenvatting Hester Hill-Veen, Erasmus

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING School : Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 56699 Datum

Nadere informatie

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het De strategische beleidscyclus en beleidsagenda van De Veenplas Opbrengstgericht systeemleiderschap! Aanpak t.b.v. de jaren 2012 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding De Veenplas ziet zichzelf als een lerende

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST Versie 10.0 / revisie datum 16/09/2012 INHOUD 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 2.1

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR ORGANOGRAM Samenwerkingsstichting Kans &Kleur ADVIES / ONDERSTEUNING LIJN FORMELE INSPRAAK Bestuur AMBTELIJK SECRETARIAAT BESTUURSBUREAU-

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 28 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Okba Ibnoe Nafi' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen Managementstructuur Stichting Leerzaam Notitie Uitwerking van de hoofdlijnen April 2012 Inhoud Schema Managementstructuur en overleg Stichting Leerzaam Toelichting op Managementstructuur en overleg Stichting

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

GMR mei 2007. 1. Inleiding

GMR mei 2007. 1. Inleiding GMR mei 2007 1. Inleiding De doelstellingen voor vandaag: 1. Verhelderen van de relatie tussen de SKPO aansturingsvisie, de rol van de verschillende organisatielagen en rol van de staf. 2. Het budget voor

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF School : c.b.s. It Grovestinshôf Plaats : Koudum BRIN-nummer : 06QN Onderzoeksnummer : 74173 Datum schoolbezoek : 25 april 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ)

De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ) De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ) Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Jaarverslag. C.B.S. De Wegwijzer C.B.S. De Wegwijzer. De Wegwijzer: Persoonlijk, Betrokken, Positief

Jaarverslag. C.B.S. De Wegwijzer C.B.S. De Wegwijzer. De Wegwijzer: Persoonlijk, Betrokken, Positief Jaarverslag C.B.S. De Wegwijzer 2015-2016 De Wegwijzer: Persoonlijk, Betrokken, Positief C.B.S. De Wegwijzer Tel 0341-416780 Kennedylaan 1-3 3844 BA Harderwijk info@cbsdewegwijzerhw.nl www.cbsdewegwijzerhw.nl

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

De Bestuursfilosofie van PRIMO-Opsterland kent een tweetal sporen:

De Bestuursfilosofie van PRIMO-Opsterland kent een tweetal sporen: Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Opsterland BESTUURSFILOSOFIE 1. Inleiding De Bestuursfilosofie van PRIMO-Opsterland kent een tweetal sporen: Spoor 1: Voor het schooljaar 2006-2007

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015 Naam en functie In MR Aftredend voor start schooljaar: Marjelle Hendriks, voorzitter Schooljaar 2011/2012 2017/2018 (school) Femke Meijer,

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard Jaarverslag 2013-2014 Breda, september 2014 0 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van kbs de Boomgaard voor het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 27NT Onderzoeksnummer : 71286 Datum schoolbezoek : 6 maart 2006 Datum

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Preambule De leden van de PO-Raad hebben op 21 januari 2010 deze code vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Vaststelling van de

Nadere informatie

Toezicht- en bestuursfunctie Holding i.o. Profiel Voorzitter CvB

Toezicht- en bestuursfunctie Holding i.o. Profiel Voorzitter CvB Toezicht- en bestuursfunctie Holding i.o. Profiel Voorzitter CvB 14 oktober 2015 1. DE KERN: DE OPDRACHT EN HET BESTUUR Holding i.o. Onderwijsgroep Primus & Scholennetwerk De Basis De holding is een relatief

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012.

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Akkers Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18TM Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. De Kameleon Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 00JH C1 Onderzoeksnummer : 195011 Datum onderzoek : 9 april 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV 1. Situatieschets SKOVV Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV) is de stichting voor katholiek basisonderwijs in Ede, Bennekom, Renkum, Wageningen,

Nadere informatie

CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL

CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Locatieleider SKO

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER' School : basisschool 'De Saffier' Plaats : Roosendaal BRIN-nummer : 17EZ Onderzoeksnummer : 91919 Datum schoolbezoek : 17 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Veldboeket Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 Onderzoeksnummer : 276294 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 26 augustus 2014 Pagina 2

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL School : School met de Bijbel Plaats : Gouderak BRIN-nummer : 04PJ Onderzoeksnummer : 93993 Datum schoolbezoek : 16 mei 2007 Datum vaststelling : 28 juni

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onder

(financiële) verantwoording passend onder (financiële) verantwoording passend onder 11 maart 2015 Doel Doel - Inzicht in proces van de totstandkoming jaarverslag - Identificatie van knelpunten om het jaarverslag proces goed te laten verlopen -

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Beste leraar, Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat er een aantal zaken anders geregeld zijn voor leerling, leraar en ouder.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Pius X Plaats : Steenbergen Nb BRIN nummer : 07BP C1 Onderzoeksnummer : 275558 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 10 juli 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Jan Nieuwenhuizenschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Jan Nieuwenhuizenschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS Jan Nieuwenhuizenschool Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20ZJ C1 Onderzoeksnummer : 150873 Datum onderzoek : 22 februari 2013 Datum

Nadere informatie

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016 Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016 Sint-Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Telefoon: 0521-512820 www.clemensschool.nl mrstclemensschool@catent.nl Jaarprogramma MR Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht

De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht 3 De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht Op 1 augustus 2010 is de Wet goed onderwijs, goed bestuur in werking getreden. Een van de elementen uit deze wettelijke regeling is de verplichting

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL TROUBADOUR School : basisschool Troubadour Plaats : Glanerbrug BRIN-nummer : 19MF Onderzoeksnummer : 90803 Datum schoolbezoek : 9 januari 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE SPRONG VSO-ZMOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE SPRONG VSO-ZMOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE SPRONG VSO-ZMOK Plaats : Maarsbergen BRIN-nummer : 01KI Cluster : 4 Onderzoek uitgevoerd op : 1 november 2011 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland.

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. 1 Inhoudsopgave Art. 1. Definitiebepaling Art. 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut Art. 3. Taken

Nadere informatie

Planning & control cyclus

Planning & control cyclus Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard versie Planning & control cyclus Geschreven door: L.J. van Heeren Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 6 februari 2013, na goedkeuring

Nadere informatie

Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep

Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep Begripsbepalingen Artikel 1 College van Bestuur Sectordirecteur Vestigingsdirecteur Directeur Personeel SCOPE VO-directie Unitleider Locatieleider

Nadere informatie

Goed bestuur in de praktijk. Bestuur en directie

Goed bestuur in de praktijk. Bestuur en directie Goed bestuur in de praktijk Bestuur en directie 1 2 Voorbereiden bestuursvergadering nieuwe situatie bepalen als toezichthoudend bestuur : (voorbereiden) bestuursagenda en inhoud 3 Vooraf Zijn er nog onduidelijkheden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN nummer : 27ML C1 Onderzoeksnummer : 287224 Datum onderzoek : 16 februari 2016 Datum vaststelling : 6 april 2016 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Branding

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING De Branding Plaats : Swifterbant BRIN nummer : 15FL C1 Onderzoeksnummer : 278365 Datum onderzoek : 7 oktober 2014 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella 1/8 Inhoudsopgave Algemeen 3 1 Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 2 Regelingen en beleidsplannen 4 3 Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF School : Basisschool De Broekhof Plaats : Aalten BRIN-nummer : 08CY Onderzoeksnummer : 83502 Datum schoolbezoek : 2 oktober 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie