OTO LIMBURG Jaarplan OTO Limburg 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OTO LIMBURG Jaarplan OTO Limburg 2016"

Transcriptie

1 OTO LIMBURG rises c n e n e p m a r p o g n i d i e r e b r o Vo Jaarplan OTO Limburg 2016, profileren De koers vervolgen: professionaliseren Clarien Schoeren-Langenkamp, OTO-coördinator Limburg en positioneren

2 2

3 Ketenpartners pagina 1. GHOR Limburg Noord x 2. GHOR Zuid-Limburg x 3. Netwerk Acute Zorg Limburg x 4. GGD Limburg Noord x 5. GGD Zuid-Limburg x 6. VieCuri MC Venlo x 7. St. Laurentius Ziekenhuis Roermond x 8. St. Jans Gasthuis Weert x 9. Zuyderland MC x 10. Maastricht Universitair Medisch Centrum x 11. Ambulancezorg Limburg Noord x 12. RAV Zuid-Limburg x 13. Huisartsenpost Oostelijk Zuid Limburg x 14. Meditta x 15. Cohesie x 16. Huisartsenpost Maastricht en Heuvelland x 17. Stichting Radar x 18. Zuyderland Zorg x 19. Envida x 20. Mosae Zorggroep x 21. Sevagram x 22. Meander wonen x 23. Cicero Zorggroep x 24. De Koraalgroep/Maasveld x 25. AZM Herstelzorg x 26. De Zorggroep x 27. Proteion x 28. Thuiszorg de Helpende Hand x 29. Mutsaersstichting x 30. Zusters onder de Bogen x 31. Stichting Land van Horne x 32. Zorgcentrum La Providence x 33. Stichting Pantein x 34. Met GGZ x 35. Mondriaan x 36. Vincent Van GOGH x 3

4 4

5 1. Missie De missie van OTO is zorgorganisaties in de witte kolom van de Veiligheidsregio de gelegenheid bieden zich goed voor te bereiden op hun taak ten tijde van een ramp of crises door middel van Opleiden, Trainen en Oefenen. Goed functioneren tijdens bijzondere omstandigheden is immers een belangrijke professionele uitdaging en een wettelijke plicht. Gedreven door de zorg voor slachtoffers, patiënten en cliënten bereiden zorginstellingen zich voor vanuit de overtuiging dat ze juist in bijzondere omstandigheden het verschil kunnen maken. Dit vraagt van zorginstellingen: Meedoen betekende dat zorginstellingen: het besef dat het onvoorstelbare op elk moment kan plaatsvinden; de erkenning dat we ook kunnen leren van net-niet-rampen ; de wil om crisismanagement op een hoger niveau te brengen; de noodzaak voor samenwerking in de gehele regionale zorgketen; respect voor de rollen, deskundigheid en professie van elke crisisfunctionaris; de intrinsieke motivatie om een bijdrage te leveren aan de weerbaarheid van de regionale zorgketen; dat zij aantoonbaar en in lijn met de Limburgse OTO-ambitie voorbereid zijn. Bovenstaande is en wordt door de ketenpartners zelf uitgevoerd, in overleg met, ondersteund door en in samenwerking met de beide GHOR s en het Netwerk Acute Zorg Limburg(OTO) samenwerkend in de Projectgroep OTO Limburg. 5

6 2. Terugblik In de afgelopen periode ( ) was onze ambitie ketenpartners te laten deelnemen aan het OTO-programma. Dat programma richt zich op vier belangrijke pijlers, te weten: de individuele (sleutel) functionarissen, de zorginstellingen, de sectoren en de gehele Witte Keten. Meedoen betekende dat zorginstellingen: in staat zijn om jaarlijks een OTO-plan op te stellen; overgaan van een individuele Rampen Opvangplan-coördinator (ROP-coördinator) naar een crisisteam dat de planvorming verzorgt in de koude fase en de crisisorganisatie voorbereidt; een ROP-coördinator een eerste aanzet laten maken voor een integraal crisisplan, dit betekent een rampen opvang plan, een continuïteitsplan en een goed werkend BHV-plan ; hun basisprocessen voor de crisisorganisatie ingericht en verankerd hebben. Naast deze ambitie voor meedoen wilden wij: in staat zijn om te meten in hoeverre een organisatie is voorbereid op crises door het ontwikkelen van een wetenschappelijk gevalideerd meetinstrument (Thermometer Incident Preparatie; TIP); een bewustwording en bewustzijn van iedere organisatie dat zij deel uitmaakt van een grotere crisisstructuur zoals vastgelegd in de Veiligheidsregio; ketenpartners verbinden door het vormen van kennisplatforms. Waar we het meest tevreden over zijn is dat we alles samen doen in de regio: door de regio, voor de regio. Citaat: Clarien Schoeren, OTO-coördinator Limburg 6

7 Gerealiseerde activiteiten t/m 2015 Deelname aan OTO-programma Ketenpartners doen mee aan het OTO-programma 2 ambulancediensten 6 ziekenhuizen 4 Huisartsen posten 2 GGD s 16 Verpleeg- en Verzorgingshuizen 5 GGZ-instellingen Beide GHOR s Crisisorganisatie Inrichten van een Crisisteam (CBT en/of OCT) en eigen crisis oefenteam 36 ketenpartners hebben een Crisisteam ingericht (CBT en/of OCT). 32 van hen hebben een eigen crisis oefenteam Planvorming Opstellen van crisisplannen met deelplannen en werken volgens de richtlijnen in de OTO-toolkit 32 ketenpartners Van de 16 V&V s hebben 11 organisaties crisisplannen met deelplannen gereed 10 V&V s werken vanuit een continuïteitsplan en BHV-plan Opleidingen Opleiden van crisismanagers op Hbo-niveau Oefenleiders voor de regio opleiden Opleiden van loggers en plotters Opleiden van crisiscoördinatoren Opleiden van CBRN-coördinatoren Opleiden van ETS-instructors Volgen van een HMIMMS-opleiding Deelname aan versterkingsprogramma Crisiscommunicatie 14 crisiscoördinatoren 21 oefenleiders 68 loggers en plotters 20 crisiscoördinatoren 17 CBRN-coördinatoren ziekenhuizen, RAV zijn opgeleid 17 ETS-instructors (junior en senior) 96 mensen uit de ziekenhuizen 30 personen 7

8 Bestuurlijke masterclasses Bestuurders die een landelijke en/of regionale Masterclass volgen 46 Bestuurders Interregionale samenwerking Organiseren van Euregionale Schulungstagen 2 keer Wetenschappelijke validering We werken aan een wetenschappelijk gevalideerd meetinstrument waarmee gemeten kan worden in hoeverre een organisatie is voorbereid op rampen en crises op individueel, op team- en op organisatieniveau. Productontwikkeling We hebben een digitaal format OTO-subsidie aanvraagformulier gebouwd waar tevens het evaluatie-instrument en de financiële boekhouding en verantwoording inzit gerelateerd aan de NZA-normen en VWS-normen. Dit wordt nu door enkele andere regio s over genomen. Wat zijn de uitdagingen geweest? Als wij terugkijken op de afgelopen jaren dan is de grootste uitdaging geweest om iedereen (organisaties en mensen) mee te nemen in de OTO-structuur en toe te werken naar een crisis-structuur met een goed ingerichte en adequaat functionerende keten. Een andere uitdaging was het inbedden van de veelal solistische opererende ROP-coördinatoren in de meer organisatie brede crisisteams. We hebben hard gewerkt zodat ketenpartners de crisisplannen invullen in de bredere context van ROP, BHV en continuïteits-plan (Integraal crisisplan). Als laatste hebben we organisaties met elkaar willen verbinden door De Keten geschakeld met OTO als Linking pin. Functionarissen uit verschillende zorgorganisaties worden in de eigen regio gezamenlijk opgeleid in hun taak, functie en/of rol in de crisisorganisatie. Ervaringen van zorginstellingen De zorginstellingen waarderen de regionale OTO-ambitie en inspanningen. Dit is zichtbaar in de deelname aan de regionaal aangeboden opleidingen, het aantal OTO-jaarplannen, het aantal Kennisplatforms, de omarming van het integraal crisisplan en de activiteiten in de organisaties zelf. Er is een gevoel van gemeenschappelijkheid en saamhorigheid gegroeid in de voorbereiding op rampen en crises. Zorginstellingen hebben een missie en voelen dat OTO die missie dient. 8

9 Wat hebben wij geleerd van de afgelopen jaren en waar gaan we mee door? De belangrijkste les was: Ik weet veel, maar die ander ook. Samen komen we verder en doen we mooie dingen (citaat Hub van Mulken, crisiscoördinator Zuyderland Zorg). Wat vooral belangrijk was en wat goed heeft gewerkt is dat er een visie is op het grotere geheel van de crisisorganisatie Limburg en dat daarmee de opdracht van VWS kan worden gerealiseerd. OTO moet dienstverlenend, voorwaardenscheppend en flexibel zijn om iedere organisatie en alle mensen op hun eigen wijze mee te nemen op weg naar het resultaat. Een goede crisisorganisatiestructuur en administratiestructuur zijn daarbij het fundament. Met dit begrip gaan wij de komende jaren verder en bieden wij nog meer focus en ondersteuning aan de zorginstellingen in hun voorbereiding op rampen en crises. 9

10 3. Zorgrisicoprofielen, kaders en ontwikkelingen 3.1 Zorgrisicoprofielen Voor organisaties die zich voorbereiden op rampen en crises is het belangrijk dat zij hun externe en interne risicoprofiel kennen. Dit is het uitgangspunt voor hun crisisplannen en dus ook hun OTO-plannen. De landelijke, regionale en organisatie specifieke risicoprofielen geven richting aan de crisisplannen en daarmee ook richting aan de ondersteuning van OTO-Limburg. Risico s die nationaal zeer waarschijnlijk worden geacht, met naar verwachting ook een grote (ernstig tot catastrofaal) impact, zijn: Ernstige grieppandemie Beïnvloeding van het openbaar bestuur Verstoring van het IP-netwerk Criminele inmenging in vitaal bedrijfsleven Extreme weersomstandigheden Politiek extremisme, al dan niet met geweld Moedwillige uitval van ICT in de vitale sector Landelijke black out van elektriciteit Risico s die Regionaal zeer waarschijnlijk worden geacht, met naar verwachting ook een grote (ernstig tot catastrofaal) impact, zijn: uitval Vitale Infrastructuur: gas, stroom, ICT, water, etc. grote aantallen slachtoffers infectieziekten/ziektegolf totaalontruiming maatschappelijke onrust 3.2 Kaders De kaders voor het Jaarplan 20`16 OTO Limburg wordt bepaald door: De opdracht van het ministerie van VWS vastgelegd in het OTO-convenant vastgesteld oktober Besluitvorming in het Bestuurlijk ROAZ Limburg. Het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO versie 2.0 ingaande op 1 januari De voorwaarden aanvraag subsidiegelden OTO en verantwoording inzet OTO-subsidiegelden, bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) per 1 januari Het document Integraal Crisisplan (COT): Visiedocument, Bouwstenen en OTO-plan. Besloten in het Bestuurlijk ROAZ, november

11 3.3 Landelijke en regionale ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen Aanpassing Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO door actuele kennis en opgedane ervaringen In maart 2013 is het eerste Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO vastgesteld. In 2015 vond de evaluatie plaats in afspraak met het ministerie van VWS en IGZ. Per 1 januari 2016 wordt het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO versie 2.0 van kracht. In deze versie zijn de normen meer generiek gerangschikt naar risico-inventarisatie (intern en extern), visie van bestuur/ directie op crisisbeheersing, integrale planvorming, integraal crisismanagement, interne en externe processen, crisis informatie en communicatie, OTO. Integrale benadering door Integraal Crisisplan Waar voorheen het Rampen Opvang Plan leidend was in de voorbereiding op calamiteiten, is in 2014 gestart met de implementatie van het Integraal Crisisplan. Dit betekent dat de interne keten tussen continuïteitsplan, ROP, BHV, Communicatie, ICT enz. wordt geschakeld tot een op elkaar afgestemde integrale crisisorganisatie. Professionalisering OTO-inzet door structurele subsidie Per 1 januari 2014 zijn de OTO-gelden een structurele subsidie geworden. Dit houdt in dat er regionaal met een kostenraming en realisatie moet worden gewerkt waardoor de inzet van OTOgelden wordt aangescherpt en geprofessionaliseerd. Uniformiteit door OTO-toolkit In de OTO-toolkit zijn opgenomen: een leidraad over hoe een crisisorganisatie kan worden ingericht, competentieprofielen en de daarbij horende OTO-kaarten. Dit leidt tot meer uniformiteit in inrichting van de crisisorganisaties en meer competentiegericht OTO. 11

12 Regionale ontwikkelingen Regionale verbinding door kennisplatforms Er zijn kennisplatforms opgezet voor inhoudelijke deskundigheidsbevordering (bijv. CBRN), oefenrollen (bijv. observatoren) en crisisrollen ( bijv. loggers en plotters). In deze kennisplatforms komen sleutelfunctionarissen uit verschillende organisaties met dezelfde taak, rol of functie bij elkaar om elkaar te ontmoeten, samen te leren en samen te oefenen. Tevens worden daar plannen gemaakt en gedeeld en gezamenlijk uitgediept. Dit bevordert het ketenbewustzijn. Regionale kwaliteitsopbouw door kennisplatforms Door gezamenlijk plannen te delen, te ontwikkelen en kritisch met elkaar te delen vindt er een uitwisseling van best practices plaats. Tevens krijgen de deelnemers in de kennisplatforms de mogelijkheid om zelf de gezamenlijke OTO-behoefte te bepalen en invulling te geven aan deze OTO-behoefte. De deelnemers kunnen daardoor groeien in hun kennis en vaardigheden van junior naar senior, van senior naar trainer/adviseur. Verbetering crisisprocessen door kennisplatforms In de kennisplatforms worden door deelnemers processen besproken en wordt gekeken naar mogelijke verbeteringen. Leidraden worden ontwikkeld en gepresenteerd gevolgd door een OTO-traject. Voorbeelden zijn: de Leidraad CBRN, de opleiding van CBRN-coördinatoren en de start met een leidraad Copi zorginstellingen met aanvullend OTO-traject. Crisiscommunicatiestructuur In aansluiting op de communicatiestructuur van de veiligheidsregio s is de witte kolom in 2015 gestart met het versterkingsprogramma Crisiscommunicatie. Crisiscommunicatie, omgevingsanalyse en informatiemanagement heeft hiermee een impuls gekregen die de komende periode verder zal worden uitgebreid en verdiept. Wetenschappelijke basis voor OTO Limburg In het kader van onderzoek zijn, ter ontwikkeling van een wetenschappelijk gevalideerd meetinstrument waarmee gemeten kan worden in hoeverre een organisatie is voorbereid op rampen en crises, competentieprofielen wetenschappelijk gevalideerd. Ook zijn er andere extra wetenschappelijke bevindingen geweest die als onderlegger worden gebruikt voor OTO, planvorming, trajecten en middelen zoals bijvoorbeeld een evaluatie-instrument en PSH voor hulpverleners. 12

13 Doelstellingen jaarplan 2016 OTO Limburg De projecten van OTO Limburg voor 2016 bestaan uit een fasering van de uitvoering van de doelstellingen uit het Meerjarenbeleidsplan OTO Limburg Te weten: 1. Crisisstructuur Zorginstellingen Limburg (zie MJBP 5.1) 2. Crisisorganisatie (zie MJBP 5.2) 3. Crisisadministratie (zie MJBP 5.3) 4. Crisisbeheersing en crisisprocessen (zie MJBP 5.4) 5. Crisisteams (zie MJBP 5.5) 6. Individuele sleutelfunctionarissen (zie MJBP 5.6) Projecten Jaarplan OTO 2016 Project 1 In de afgelopen jaren was er al een nauwe samenwerking tussen NAZL/OTO en de beide GHOR bureaus omdat er wordt samengewerkt in de Projectgroep OTO Limburg. In het afgelopen jaar zijn het Netwerk Acute Zorg Limburg/OTO Limburg samen met de beide GHOR bureaus verder in overleg gegaan om nog meer met elkaar samen te werken als een gezamenlijke acute/opgeschaalde zorg afdeling Limburg. Bij alles wat er in het kader van OTO wordt gedaan zijn de collega s van de GHOR betrokken en omgekeerd stemt de GHOR haar trajecten af met de OTOcoördinator. Waar mogelijk wordt de ketenpartner in gezamenlijkheid benaderd en ondersteund. Het doel is om de ketenpartner nog meer gezamenlijk tegemoet te treden en om er voor te zorgen dat in regionale OTO-ontwikkelingen de GHOR steeds haar input heeft vanuit haar taak als coördinator van de crisis. Hierdoor worden de ketenpartners, de GHOR en NAZL/OTO een sterkere Witte Keten in de Veiligheidsregio. Project 2 Daar waar ketenpartners zich in het kader van hun rol, taak of functie hebben verenigd in een OTO Kennisplatform (zie bijlagen MJBP ), staat de eerste bijeenkomst in het teken van het doceren van de crisisstructuur Veiligheidsregio. Een afgevaardigde van de Veiligheidsregio doceert wat hun taak en opdracht is. Dan vertelt de GHOR wat hun taak en rol is. Dan vertelt de manager van het Netwerk Acute Zorg Limburg wat het NAZL inhoudt en dan sluit de OTO-coördinator af met uitleg over het OTO project en legt dan uit waar de deelnemer aan het kennisplatform met zijn rol, taak of functie in het grotere geheel staat. De doelstelling is dat alle betrokkenen in de crisisbeheersing Limburg weten hoe de crisisstructuur/ keten in elkaar steekt, hoe men hier in functioneert en wie waar verantwoordelijk voor is. In 2016 zullen het Kennisplatform Verpleeg en Verzorgingshuizen, oefenleiders, crisiscommunicatie en GROP deze bijeenkomst worden aangeboden. De andere kennisplatforms hebben deze bijeenkomst al gehad. 13

14 Project 3 Om er voor te zorgen dat iedereen die een rol taak of functie heeft in de crisisbeheersing, goed voorbereid raakt, worden er regionaal cursussen en opleidingen aangeboden. Door er voor te kiezen om regionaal op te leiden kunnen er eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de opleidingen. Daarnaast is er een hoger aantal deelnemers omdat de cursus centraal in de eigen regio wordt aangeboden en deze dus makkelijker beschikbaar is. Tevens leren de mensen in de eigen regio elkaar kennen en blijven zij elkaar daarna ontmoeten in de Kennisplatforms. Regionaal zullen de volgende cursussen worden aangeboden: Basis en verdiepingscursus Loggen en Plotten; 4-daagse cursus Operationeel Crisiscoördinator Zorginstellingen; HBO-crisiscoördinator Zorginstellingen; HBO Leiderschap leergang; HBO Trainerscursus; Opleiding Oefenleiders, junior en senior cursus; Opleiding Observatoren/evaluatoren; Opleiding ETS-instructor basic; Basiscursus crisiscommunicatie; Verdiepingsmodules crisiscommunicatie (omgevingsanalisten, Hoofd communicatie en Bestuurderstraining); Landelijke Masterclass voor bestuurders; HMIMMS en MIMMS. Project 4 Doordat er regionaal breed en uniform wordt opgeleid enerzijds (mensen sterk in hun schoenen worden gezet) en anderzijds de meeste zorgorganisaties druk bezig zijn om het integrale crisismanagement te implementeren ontstaat er een opwaartse beweging in de organisaties. Daardoor is er een beheer-behoefte ontstaan. Om hier aan tegemoet te komen zullen enerzijds crisiscoördinatoren worden opgeleid om de omslag van inhoud naar coördinatie te maken (HBO Leiderschapsleergang) en anderzijds zal er een OTO-portfolio worden gebouwd als administratie instrument. Hierin zal worden vastgelegd wie welke opleiding wanneer heeft gevolgd, wanneer herhalingscycli van start gaan enz. enz. Het portfolio dient op eenvoudige, vlotte wijze de OTO-coördinator regionaal overzicht te verschaffen, de crisiscoördinator van zijn eigen crisisorganisatie en per sleutelfunctionaris een persoonlijk portfolio te bieden. In 2016 zal een basis Excel worden uitgewerkt en de discussie worden gevoerd met de ketenpartners over wat wel en wat niet in het portfolio moet en hoe de mandaten hierin geborgd worden. Ook zal het worden getoetst aan de wet op de privacy en hoe het t beste kan aansluiten bij de HRM in de eigen organisaties. 14

15 Project 5 In voorgaande jaren heeft OTO Limburg een gedigitaliseerd instrument waarmee OTO-jaarplannen kunnen worden aangevraagd ontwikkeld. Hierin zit ook een facturatie instrument ingebouwd. Hierdoor kunnen zorginstellingen voor zichzelf bijhouden welke facturen zijn betaald en hoeveel budget zij nog hebben. Daarnaast vraagt de NZA een goede financiële verantwoording van het gebruik van de OTO-gelden. In 2015 heeft de NZA een best practice aangegeven t.a.v. een jaarplan vanuit de OTO regio AMC en Zwolle. In 2016 zal de financiële administratie nog enigszins worden aangescherpt en zal het format jaarplan in het digitale OTO-subsidie instrument worden aangepast. Project 6 Vanuit de wens van de deelnemers aan regionaal aangeboden opleidingen en cursussen elkaar te blijven ontmoeten en zich verder te ontwikkelen zijn de Kennisplatforms ontstaan. (zie bijlage in het MJBP ). De deelnemers hebben als criteria voor een kennisplatform meegegeven: iets nieuws leren, samen oefenen en leren, elkaar ontmoeten. Vanuit OTO Limburg zal voor ieder Kennisplatform een OTO-cyclus: kennismaken, basis, verdieping +, senior, trainer en coach traject worden beschreven. Daarbij zullen de passende cursussen en opleidingen worden gezocht of ontwikkeld en aangeboden. In 2016 zullen alle nodige OTO trajecten per Kennisplatform worden beschreven in een Projectbeschrijving, met de deelnemers aan de kennisplatforms en de crisiscoördinatoren worden besproken en vastgesteld. Daarna zullen deze OTO-trajecten in jaarlijkse cycli worden aangeboden aan de deelnemers aan de kennisplatforms. Hierdoor kunnen sleutelfunctionarissen groeien en hun kwaliteit verbeteren. Tevens is het zo dat wanneer er een persoonlijke groeimogelijkheid wordt aangeboden aan sleutel functionarissen zij zich langer en meer betrokken voelen bij de crisisorganisatie. 15

16 Project 7 Er is een groot aanbod aan opleidingen, trainingen en cursussen veelal extern aangeboden. Door de jaren heen hebben landelijk zich een flink aantal externen bewezen als goede aanbieders met goede ter zake kundige producten. In 2016 wordt het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO versie 2.0 geldig als ook het nieuwe Beleidskader Crisisbeheersing en OTO. Daarnaast zijn de criteria van de NZA geldend en is er de wens dat iedere zorginstelling naar integraal crisismanagement toe gaat. Om er voor te zorgen dat opleidingen en cursussen die aangeboden worden mee gaan in de hernieuwde criteria wordt iedere aanbieder in de regio Limburg de gelegenheid geboden zijn opleidingen en cursussen te toetsen aan deze nieuwe criteria zodat zij hun producten kunnen aanpassen. Daarnaast zal de gelegenheid geboden worden om een onderwijskundige naar de producten te laten kijken. Dit wordt geborgd in een Leerhuis OTO Limburg. Partij in het Leerhuis OTO zijn de aanbieders zelf, de crisiscoördinatoren uit de zorginstellingen en de Universiteit Maastricht. In 2016 zal het Leerhuis worden beschreven in een Projectbeschrijving en zal het Leerhuis worden opgericht. Project 8 In 2015 heeft OTO-Limburg de Thermometer Incident Preparatie (TIP) gelanceerd. Dit is een digitaal, wetenschappelijk gevalideerd meetinstrument waarmee kan worden gemeten in hoeverre een organisatie wel of niet is voor bereid op rampen en crisis op organisatieniveau, op teamniveau, op inter teamniveau en op individueel niveau. In 2016 zal de TIP in de regio Limburg worden getest en bijgesteld. Tegelijkertijd zal er een verdiepingsonderzoek worden gedaan naar incident- en oefenevaluatie als vervolg op het onderzoek van Dan zal er eind 2016 ook het wetenschappelijk gevalideerd evaluatie-instrument in de TIP worden ingebouwd om het instrument compleet te maken. Tevens zal er een database worden ingericht achter het instrument waar mee onderzoek kan worden gedaan. 16

17 Project 9 Gekoppeld aan project 8 zal het Kennisplatform Observatoren/evaluatoren worden uitgebreid en worden geüpdatet. Daarna zullen zij vertrouwd worden gemaakt met het werken met het evaluatie-instrument in de TIP. Project 10 Uit onderzoek met de Universiteit Maastricht naar incident en oefenevaluatie is naar voren gekomen dat het van groot belang is dat na een incident of crisis de eerste evaluatie, een psychosociale evaluatie belangrijk is voor het welzijn van de hulpverlener. De Psychosociale Hulpverlening van slachtoffers is geregeld via de GGD s. Echter de PSH voor hulpverleners is niet regionaal georganiseerd. De meeste organisaties hebben wegens hun wettelijk taak wel een BOT team ingericht maar er is niets geregeld voor als een incident heel groot wordt. Derhalve zal in 2016 het Kennisplatform BOT Limburg worden ingericht vanuit de BOT teams uit de diverse organisaties zodat zij evt. op het rampterrein reeds kunnen starten met de PSH opvang van hulpverleners. Project 11 Samen met de crisiscoördinatoren uit de zorginstellingen en het zal gestart worden met de ontwikkeling van een format inrichting van de nafase na een incident of crisis aansluitend bij het format Integraal crisisplan. Na een crisis van welke aard dan ook start er een periode waar nog zaken zullen moeten worden moeten afgehandeld. Dit is momenteel nog een stiefkindje van de hele crisisorganisatie. In 2016 zal er worden gestart om de aandacht op deze fase te richten. 17

18 Colofon Vormgeving en realisatie: Grafische Dienstverlening, Facilitair Bedrijf azm OTO-Limburg, 1e druk, 1e oplage, oktober 2015 P. Debyelaan 25, 6229 HX, Maastricht, tel De informatie uit deze publicatie mag uitsluitend worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden met bronvermelding. 18

19 19

20 OTO Limburg P. Debyelaan 25 Postbus AZ Maastricht T E. I.

Meerjarenbeleidsplan OTO Limburg

Meerjarenbeleidsplan OTO Limburg Meerjarenbeleidsplan OTO Limburg 2016-2018 De ingezette koers van professionaliseren, profileren en positioneren vervolgen Clarien Schoeren (Coördinator OTO-Limburg en Abderrahman Kaouass (COT) Hoe komen

Nadere informatie

Jaarplan OTO Limburg 2017

Jaarplan OTO Limburg 2017 Jaarplan OTO Limburg 2017 De koers vervolgen: professionaliseren, profileren en positioneren Clarien Schoeren-Langenkamp NAZL; Programma-coördinator OTO Limburg Vastgesteld in het Bestuurlijk ROAZ Limburg

Nadere informatie

Jaarplan 2015. OTO-Limburg. Professionaliseren, Profileren en Positioneren. Versie 0.1

Jaarplan 2015. OTO-Limburg. Professionaliseren, Profileren en Positioneren. Versie 0.1 Jaarplan 2015 OTO-Limburg Professionaliseren, Profileren en Positioneren Versie 0.1 1 Inhoud Ketenpartners OTO Limburg Blz. 2 1. Missie Blz. 3 2. Inleiding Blz. 4 3. Visie Blz. 5 4. Doelstelling. Blz.

Nadere informatie

Kennisplatform CBRN Limburg. Opvang zelf verwijzende patiënten met een Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire Besmetting

Kennisplatform CBRN Limburg. Opvang zelf verwijzende patiënten met een Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire Besmetting Kennisplatform CBRN Limburg Opvang zelf verwijzende patiënten met een Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire Besmetting De eerste CBRN coördinatoren Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Staat van de GHOR 2015

Staat van de GHOR 2015 Staat van de GHOR Bestuurlijke rapportage zorginstellingen Aan : Algemeen Bestuur VRLN Steller : L. Roelofs Versie : 1.0 Kennisname : Door AB op Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voorbereiding op rampen

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO addendum Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities III Leeswijzer

Nadere informatie

Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO 2014-2015

Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO 2014-2015 Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO 2014-2015 Verdere professionalisering, borging en verantwoording Auteur: OTO Platform Datum: 1 mei 2014 Versie: 1.0 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Volwassenheid

Nadere informatie

Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2015 Besteding OTO-stimuleringsgelden ROAZ-regio Zwolle

Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2015 Besteding OTO-stimuleringsgelden ROAZ-regio Zwolle Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2015 Besteding OTO-stimuleringsgelden ROAZ-regio Zwolle Het jaarplan is een concrete uitwerking van het Meerjaren OTO-beleidsplan ROAZregio Zwolle 2012-2015 voor het

Nadere informatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ)

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) 2017/2018 Een praktische opleiding over bedrijfscontinuïteitsmanagement, crisismanagement en crisiscommunicatie Inleiding Zorginstellingen zijn kwetsbare

Nadere informatie

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 Opgesteld door Regionaal CBRN-OTO project Auteur C. de Groot Versie 1.1 Datum 19 juli 2012 INLEIDING Met het regionale CBRN-OTO project wil TraumaNet

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 t.b.v. Geestelijke Gezondheidszorginstellingen, Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en RAV

Inhoudsopgave. 1 t.b.v. Geestelijke Gezondheidszorginstellingen, Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en RAV - specifieke - - Inhoudsopgave OTO-kaart ZiROP-coördinator 3 OTO-kaart Crisiscoördinator Ziekenhuis 5 OTO-kaart Coördinator Crisisteam GGD 7 OTO-kaart GROP-coördinator 9 OTO-kaart Procesleider GGD 11 OTO-kaart

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Implementatie- en OTO-wijzer Integraal Crisisplan voor de zorgsector. All hazard voorbereid zijn (3 van 3)

Implementatie- en OTO-wijzer Integraal Crisisplan voor de zorgsector. All hazard voorbereid zijn (3 van 3) Implementatie- en OTO-wijzer Integraal Crisisplan voor de zorgsector All hazard voorbereid zijn (3 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit de vigerende wetgeving onder

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Veiligheidsregio Fryslân Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Programma bijeenkomst 1. Risicoprofiel en uitval elektriciteitsvoorziening (VRF) 2. Impact stroomstoring (Liander) 3.

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Crisisbeheersing en OTO Noord Nederland. (Drenthe, Groningen en Friesland)

Meerjarenbeleidsplan Crisisbeheersing en OTO Noord Nederland. (Drenthe, Groningen en Friesland) Meerjarenbeleidsplan Crisisbeheersing en OTO 2016-2020 Noord Nederland (Drenthe, Groningen en Friesland) Auteur: Opdrachtgever: Stuurgroep Cycloon ROAZ Drenthe/Groningen en ROAZ Friesland Datum: 30 september

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland RAV S NOORD-HOLLAND EN FLEVOLAND KOMEN MET ÉÉN BOVENREGIONAAL GEWONDENSPREIDINGSPLAN In de provincies Noord-Holland en Flevoland zijn vijf Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV s) werkzaam, die ieder

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0 Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0 DE ZORGSECTOR AANTOONBAAR VOORBEREID OP RAMPEN EN CRISES Landelijke Huisartsen Vereniging 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Begrippenkader 9 III

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0 Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0 DE ZORGSECTOR AANTOONBAAR VOORBEREID OP RAMPEN EN CRISES Landelijke Huisartsen Vereniging INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Begrippenkader 9 III Leeswijzer

Nadere informatie

NAZL. netwerk acute zorg Limburg en de rol van het ROAZ. 3 november 2015, kennisplatform loggers&plotters. dr. Miranda Dirx

NAZL. netwerk acute zorg Limburg en de rol van het ROAZ. 3 november 2015, kennisplatform loggers&plotters. dr. Miranda Dirx NAZL netwerk acute zorg Limburg en de rol van het ROAZ 3 november 2015, kennisplatform loggers&plotters dr. Miranda Dirx Historie (1) Vanuit regionalisatie traumazorg (1998) zijn de traumacentra ontstaan.

Nadere informatie

Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden

Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden B.7 bijlage 2 Ondergetekenden, en de Veiligheidsregio Hollands Midden, gevestigd te Leiden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs.

Nadere informatie

Menukaart OTO voor GGD en

Menukaart OTO voor GGD en Menukaart OTO voor GGD en Trimension heeft voor veel GGD en opleidingen, trainingen en oefeningen uitgevoerd en heeft een werkwijze ontwikkeld die goed aansluit op de doelgroep. Door middel van zeer praktische

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ)

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Noord Nederland 2015 Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie Inleiding Zorginstellingen zijn kwetsbare

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities 9 III Leeswijzer

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2013 2015. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2013 2015. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycloon-beleidsplan 2013 2015 Noord Nederland Drenthe, Friesland, Groningen Auteur: Stuurgroep Cycloon: Edith Leentvaar hoofd GHOR Friesland Sipke Benus, hoofd GHOR Groningen Corry Kanning, hoofd GHOR

Nadere informatie

oto OTO Kaarten 1 2 3 4

oto OTO Kaarten 1 2 3 4 oto OTO Kaarten 1 2 3 4 inhoudsopgave Inhoudsopgave Handleiding OTO Kaarten 5 Generieke OTO Kaarten 15 1. Voorzitter Crisisbeleidsteam 17 2. Adviseur Crisisbeleidsteam 19 3. Ondersteuner Crisisteam 21

Nadere informatie

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS Paul Geurts Bestuursadviseur openbare orde en veiligheid gemeente Tilburg Niko van den Hout Coördinator BHV & crisismanagement Onderwijsgroep Tilburg Fysieke calamiteiten

Nadere informatie

1. Managementsamenvatting... 2

1. Managementsamenvatting... 2 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 2 2. Wanneer is een zorginstelling goed voorbereid?... 3 2.1 Interne crisisorganisatie... 3 2.1.1 Melding en alarmering... 4 2.1.2 Op- en afschaling... 5 2.1.3

Nadere informatie

Scenariokaart Verstoring kritieke processen door uitval / verstoring ICT

Scenariokaart Verstoring kritieke processen door uitval / verstoring ICT Scenariokaart Verstoring kritieke processen door uitval / verstoring ICT Onderstaande scenariokaart is speciaal ontwikkeld voor gebruik tijdens de bijeenkomsten van een crisisteam 1 (crisis(beleidsteam)).

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Opsteller: Werkgroep OTO kwaliteit en effectmeting Datum: 26 november 2012 Versie: 3.0 conceptversie Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Voorwoord 3 Definities

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Halfjaarrapportage Jaarplan Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek

Halfjaarrapportage Jaarplan Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Halfjaarrapportage Jaarplan 2012 Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Opsteller J.A. Satijn, sectormanager afdeling GHOR Dienstonderdeel GGD Gooi en Vechtstreek Afdeling GHOR Versie 0.1 Datum 03-09-2012

Nadere informatie

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden IJsselland TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden Captain crisis campagne In december 2013 is het project Captain Crisis gelanceerd. Het GHOR-bureau hielp de zorginstellingen om:

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Masterclass Crisisbeheersing. voor bestuurders van zorginstellingen

Masterclass Crisisbeheersing. voor bestuurders van zorginstellingen Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen Een masterclass voor bestuurders van zorginstellingen, gericht op crisisbeheersing, rampenbestrijding en integrale veiligheid. Georganiseerd

Nadere informatie

OTO-Stimuleringsgelden tool

OTO-Stimuleringsgelden tool Handleiding digitale OTO-Stimuleringsgelden tool Datum: 14-08-2017 Versie 0.3 Status Beheer definitief Stafadviseurs Crisisbeheersing en OTO SpoedZorgNet Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inloggen /

Nadere informatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie Inleiding Zorginstellingen zijn kwetsbare organisaties. Crisissituaties

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Veiligheidsregio Zeeland & Ziekenhuis ZorgSaam & Ziekenhuis ADRZ. 2/10 Overeenkomst betreffendee de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Zeeland en de

Nadere informatie

Bijstand? ZORGCONTINUÏTEIT. Uw veiligheid, onze zorg! Digitale nieuwsbrief GHOR ZHZ maart Introductie

Bijstand? ZORGCONTINUÏTEIT. Uw veiligheid, onze zorg! Digitale nieuwsbrief GHOR ZHZ maart Introductie ZORGCONTINUÏTEIT In deze uitgave: Hoe werkt GGB?.. / Film 15.800 keer bekeken.. Doorontwikkeling Roadshow.. / Wist u dat?.. / Trainingen in 2017 Digitale nieuwsbrief GHOR ZHZ maart 2017 Introductie Een

Nadere informatie

Impressie COT OTO-aanbod voor de zorg

Impressie COT OTO-aanbod voor de zorg Opleiden, trainen en oefenen Impressie COT OTO-aanbod voor de zorg Inleiding De dagelijkse zorg voor patiënten en patiëntveiligheid behoort tot uw primaire taak. Toch wilt u ook voorbereid zijn op calamiteiten

Nadere informatie

Crisisorganisaties in de zorgsector

Crisisorganisaties in de zorgsector Leidraad OTO toolkit hoofdstuktitel Crisisorganisaties in de zorgsector Gestructureerd en flexibel Leidraad Crisisorganisaties in de zorgsector Gestructureerd en flexibel Colofon Landelijk OTO platform,

Nadere informatie

Regionaal jaarplan Opleiden Trainen Oefenen Noord Nederland. (Drenthe, Groningen en Friesland)

Regionaal jaarplan Opleiden Trainen Oefenen Noord Nederland. (Drenthe, Groningen en Friesland) Regionaal jaarplan Opleiden Trainen Oefenen Noord Nederland (Drenthe, Groningen en Friesland) Auteur: Opdrachtgever: Stuurgroep Cycloon ROAZ Drenthe/Groningen en ROAZ Friesland Datum: 21 november 2016

Nadere informatie

GESTRUCTUREERDE TRAINING VERBETERT COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS

GESTRUCTUREERDE TRAINING VERBETERT COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS Nieuwsbrief nr#6 april 2012 Door Gert-Jan Ludden Projectleider Simultaan VOORWOORD Op 12 januari jl. heeft het Regionale Overleg Acute Zorg (ROAZ) ingestemd met het meerjarenbeleidsplan Opleiden, Trainen

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Landelijk Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en ProRail

Landelijk Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en ProRail Landelijk Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en ProRail Partijen A. De Veiligheidsregio Twente, de Veiligheidsregio IJsselland, de Veiligheidsregio Noord- en Oost

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

DE MATE VAN VOORBEREIDING

DE MATE VAN VOORBEREIDING DE MATE VAN VOORBEREIDING ZORGAANBIEDERS OP RAMPEN EN CRISES Bestuurlijke rapportage 2016 Colofon Sector: GHOR Auteur(s): J. Luermans Datum: Versienummer: Versie 5.0 Status: Definitief d.d. 17 oktober

Nadere informatie

Julius Academy. Masterclass Crisisbeheersing 2016. Voor bestuurders en leden Crisisbeleidsteam van Zorginstellingen

Julius Academy. Masterclass Crisisbeheersing 2016. Voor bestuurders en leden Crisisbeleidsteam van Zorginstellingen Julius Academy Masterclass Crisisbeheersing 2016 Voor bestuurders en leden Crisisbeleidsteam van Zorginstellingen MASTERCLASS CRISISBEHEERSING VOOR BESTUURDERS EN LEDEN CRISISBELEIDSTEAM IN ZORGINSTELLINGEN

Nadere informatie

Bijdrage van de AWO aan Kwaliteit van de Ouderenzorg

Bijdrage van de AWO aan Kwaliteit van de Ouderenzorg Bijdrage van de AWO aan Kwaliteit van de Ouderenzorg Prof. Dr. Jan Hamers Academische Werkplaats Ouderenzorg Wat is de werkplaats? Hoe werken we? Wat is de opbrengst? Academische Werkplaats Ouderenzorg

Nadere informatie

Visitatieplan Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO:

Visitatieplan Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO: Visitatieplan Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO: Auteur: Werkgroep Visitatie Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Heleen de Boer; GHOR IJsselland Henk Ruessink; GHOR Noord- en Oost Gelderland

Nadere informatie

Regionale ketenfuncties en afspraken Opvang (verdachte) patiënten Ebola Viraal Hemorhagische Koorts (VHK)

Regionale ketenfuncties en afspraken Opvang (verdachte) patiënten Ebola Viraal Hemorhagische Koorts (VHK) Regionale ketenfuncties en afspraken Opvang (verdachte) patiënten Ebola Viraal Hemorhagische Koorts (VHK) Auteur: Opdrachtgever: Expertgroep Ebola / Infectiecommissie UMCG ROAZ Drenthe/Groningen en ROAZ

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen

Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen Een masterclass voor bestuurders van zorginstellingen, gericht op crisisbeheersing, rampenbestrijding en integrale veiligheid. Georganiseerd

Nadere informatie

Als wij nu de systemen dicht zetten, waar zeg ik dan ja tegen?

Als wij nu de systemen dicht zetten, waar zeg ik dan ja tegen? Als wij nu de systemen dicht zetten, waar zeg ik dan ja tegen? Thijs Breuking, voorzitter CMT WUR & lid RvB, Oefening OZON, 4-10-2016 Ervaringen en inzichten cybercrisismanagement 9 februari 2017 Frank

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... 3 Deel A Algemene informatie... 4

Nadere informatie

DE MATE VAN VOORBEREIDING

DE MATE VAN VOORBEREIDING DE MATE VAN VOORBEREIDING ZORGAANBIEDERS OP RAMPEN EN CRISES Bestuurlijke rapportage 2015 Colofon Sector: GHOR Auteur(s): J. Luermans Datum: 13 september 2016 Versienummer: Versie 3.0 Status: Definitief

Nadere informatie

Leidraad Crisisorganisaties in de zorgsector

Leidraad Crisisorganisaties in de zorgsector Leidraad Crisisorganisaties in de zorgsector Gestructureerd en flexibel Landelijk OTO platform 10 september 2010 versie 1.8 1 Landelijk OTO platform september 2010 Werkgroep Ontwikkeling Kwalificatieprofielen:

Nadere informatie

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout Presterend Veiligheidsregio September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout VenJ is verantwoordelijk voor systeem 1. Strategie Nationale Veiligheid 2. Interdepartementaal stelsel Crisisbesluitvorming 3. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2017 Besteding OTO-beschikbaarheidsbijdrage ROAZ-regio Zwolle

Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2017 Besteding OTO-beschikbaarheidsbijdrage ROAZ-regio Zwolle Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2017 Besteding OTO-beschikbaarheidsbijdrage ROAZ-regio Zwolle Het jaarplan is een concrete uitwerking van het Meerjaren OTO-beleidsplan ROAZ-regio s Zwolle en Euregio

Nadere informatie

Veiligheids- en crisismanagement in de zorg: 3 ontwikkelingen op strategisch niveau Marco Zannoni mei 2014

Veiligheids- en crisismanagement in de zorg: 3 ontwikkelingen op strategisch niveau Marco Zannoni mei 2014 Veiligheids- en crisismanagement in de zorg: 3 ontwikkelingen op strategisch niveau Marco Zannoni mei 2014 COT: 25 jaar ervaring in oefeningen, onderzoek en advies 1 Artikelen 2 Crisis = impact Ontwikkeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezond en veilig 2

Inhoudsopgave. Gezond en veilig 2 Visiedocument Gezond en veilig Crisisbeheersing in de publieke gezondheid Datum: 3 februari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Tijdgeest... 3 Missies... 4 Visie... 4 Doelen... 4 Speelveld...

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden B.1 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode Kruis Opgesteld door:

Nadere informatie

Expertmeeting uitval telecommunicatie / ICT

Expertmeeting uitval telecommunicatie / ICT Expertmeeting uitval telecommunicatie / ICT Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen,

Nadere informatie

Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan

Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan Inleiding Conform de Wet Veiligheidsregio s (WVr) dient het bestuur van elke veiligheidsregio om de 4 jaar een regionaal beleidsplan op te

Nadere informatie

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur,

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur, Overeenkomst tussen Veiligheidsregio IJsselland en de Saxenburgh Groep, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis,

Nadere informatie

Uitnodiging. Communicatie: Hoe publiek is een ramp?

Uitnodiging. Communicatie: Hoe publiek is een ramp? Uitnodiging Communicatie: Hoe publiek is een ramp? Donderdag 1 november 2012 Netwerk Acute Zorg Zwolle organiseert bijeenkomsten in het kader van de voorbereiding op rampenopvang. Aan de hand van ervaringen

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014 Reg.nr:Z.06073 INT.05773 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Begroting 2015 Veiligheidsregio Zuid-Limburg 1. Samenvatting Op grond van de

Nadere informatie

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0 Deel 4 Informatiebronnen, Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Informatiebronnen... 3 1.1 Leidraad COBRA... 3 1.2 4all... 3 1.3 Witte kaart voor zorgcontinuïteit en rampenbestrijding... 4 1.4 Risicokaart (www.risicokaart.nl

Nadere informatie

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving Waarom dit document? Op 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio s (WVR) in werking getreden.

Nadere informatie

De kracht van duurzame inzetbaarheid. 8 infographics met de belangrijkste inzichten uit een langjarig onderzoek in de Limburgse zorg

De kracht van duurzame inzetbaarheid. 8 infographics met de belangrijkste inzichten uit een langjarig onderzoek in de Limburgse zorg De kracht van duurzame inzetbaarheid 1 8 infographics met de belangrijkste inzichten uit een langjarig onderzoek in de Limburgse zorg De kracht van duurzame inzetbaarheid De kracht van duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel

Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel Van bijscholen en oefenen naar Blijvende vakbekwaamheid Brandweer maakt deel uit van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is

Nadere informatie

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH In opdracht van Netwerk Acute Zorg Zwolle en haar regionale ziekenhuispartners Versie:

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Algemeen. Knelpunt. Initiatief BESTUURLIJKE AANDACHT VOOR CRISISBEHEERSING; NOTITIE OTO STUURGROEP 11 JULI 2013. 1 juli 2013

Algemeen. Knelpunt. Initiatief BESTUURLIJKE AANDACHT VOOR CRISISBEHEERSING; NOTITIE OTO STUURGROEP 11 JULI 2013. 1 juli 2013 Algemeen Het landelijk platform OTO buigt zich al enige tijd over het thema van bestuurlijke aandacht voor het onderwerp crisisbeheersing, rampenbestrijding en integrale veiligheid. Steeds meer raken deze

Nadere informatie

Reind van Doorn, coördinator. Crisisbeheersing (GROP) bij de GGD Rotterdam-Rijmond

Reind van Doorn, coördinator. Crisisbeheersing (GROP) bij de GGD Rotterdam-Rijmond Reind van Doorn, coördinator Crisisbeheersing (GROP) bij de GGD Rotterdam-Rijmond 20 Rampenbestrijding Rampenbestrijding is decentraal georganiseerd Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio s Iedere

Nadere informatie

CRISISADVISERING VOOR PROFESSIONALS

CRISISADVISERING VOOR PROFESSIONALS TRAINING Crisisadvisering voor professionals Tweedaagse training voor crisisprofessionals en (beleids)ambtenaren CRISISADVISERING VOOR PROFESSIONALS crisisprofessionals en (beleids)ambtenaren Een ernstig

Nadere informatie

Landelijk Beleidskader OTO

Landelijk Beleidskader OTO Landelijk Beleidskader OTO INHOUDSOPGAVE MANAGEMENTSAMENVATTING 0 Managementsamenvatting 0. MANAGEMENTSAMENVATTING 3 Het landelijk beleidskader OTO is op 19 juni 2012 door de OTO-Stuurgroep, het OTO-Platform

Nadere informatie

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 November 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid en

Nadere informatie

Concept Beleidsplan GHORHM I. van Steensel van Hage, Manager GHORHM Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum 1 december 2016

Concept Beleidsplan GHORHM I. van Steensel van Hage, Manager GHORHM Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum 1 december 2016 B.1 1. Samenvatting voorstel Het Beleidsplan GHORHM 2017 2020 is gebaseerd op de uitwerking van het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019, zijnde Strategie en doelen voor de komende beleidsperiode zijn:

Nadere informatie

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)?

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Een toelichting voor de acute zorg op de gewijzigde Wet publieke gezondheid Februari 2012 Aanleiding Vanaf

Nadere informatie

24 DEADLINE AANMELDING

24 DEADLINE AANMELDING Niveau : Individuele opleidingen. Dit zijn rolgerichte opleidingen gericht op de ontwikkeling van competenties en verdiepingsmodules. Niveau : Teamtrainingen. Dit zijn trainingen voor een heel team gericht

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013

NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013 NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013 Beste medewerkers van Bevolkingszorg Kennemerland, Hierbij ontvangen jullie een nieuwe editie van de nieuwsbrief van Bevolkingszorg

Nadere informatie

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen sychosociale specten Psychosociale aspecten van crises en rampen an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Preparatie, crisismanagement, opvang en nazorg Fotografie: Hollandse Hoogte Psychosociale

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Jaarplan 2016

Duurzame Inzetbaarheid. Jaarplan 2016 Duurzame Inzetbaarheid Jaarplan 2016 1 Inleiding Binnen de sector Zorg en Welzijn zijn grote veranderingen (transitie en transformatie) aan de gang. In 2015 was het daarom spannend om te zien of de aandacht

Nadere informatie

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg Implementatieplan bij het model opschalingsplan ambulancezorg Project RAV s voorbereid september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Omschrijving en doel... 3 1.2 Context... 3 1.3 Uniform opschalingsmodel

Nadere informatie

Bestuurlijke rapportage zorgcontinuïteit Twente

Bestuurlijke rapportage zorgcontinuïteit Twente F02b Bestuurlijke rapportage zorgcontinuïteit Twente Enschede, 23 april 2015 Versie 0.7 Colofon Titel rapport: Bestuurlijke rapportage zorgcontinuïteit Twente Subtitel: Versie(s): 0.7 5-10-2015 Gezien

Nadere informatie

Datum 28 april 2014 Ons kenmerk 022-14

Datum 28 april 2014 Ons kenmerk 022-14 Crisiscoördinatoren, ROP-coördinatoren en communicatiepersoneel van alle zorginstellingen uit de regio Midden-Nederland Heelkundige Specialismen Traumacentrum Midden Nederland Directeur: drs. L.L. van

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Ambulancezorg Nederland Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg V&VN Ambulancezorg Juni 2011 Inleiding In Nederland zijn 24 uur

Nadere informatie