Leergang Toegevoegde waarde door een integraal advies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leergang Toegevoegde waarde door een integraal advies"

Transcriptie

1 Leergang Toegevoegde waarde door een integraal advies Inhoud Financiële dienstverleners staan voor de grootste uitdaging in jaren: hoe kunnen we vanaf 2013 provisieloos werken en dus de klant bereid vinden te betalen voorafgaand aan een advies? De sleutel hiervoor is het leveren van toegevoegde waarde. Hoe ervaart de klant het gesprek, hoe schat de klant de kennis van de adviseur in en zijn de persoonlijke klik met adviseur en zijn kennisniveau in de ogen van de klant voldoende om met hem in zee te gaan? Rabobank heeft hierin een voorsprong. De coöperatieve gedachte brengt immers stabiliteit en vertrouwen met zich mee: de klant staat centraal. Toch zijn niet alle adviseurs klaar voor de komende verandering. Vaardigheden, de klik met de klant maken en lastige aspecten begrijpelijk uitleggen, worden belangrijker dan ooit. De klant toegevoegde waarde laten ervaren van een adviseur door praktische oplossingen en hem ontzorgen, dat is de toekomst. Financieel Advies heeft de afgelopen jaren zich steeds meer geconcentreerd op het integrale advies waarbij de wensen van de klant centraal staan. Van het hypotheekgesprek naar een goed gesprek over wonen om uiteindelijk nu te komen tot een goed gesprek (wat impliceert dat het nog breder is). Door het aanbieden van hulpmiddelen en tools (denk aan de Adviesplanner en de aanpassingen in HTC) hebben de adviseurs een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Tevens is er veel geld en tijd besteed aan het op peil houden van kennis en, vooral de afgelopen 2 jaar, het verder ontwikkelen van vaardigheden. Ondanks de investeringen en aandacht die eraan besteed is, blijkt dat het laatste helaas vaak bij de theorie is gebleven en nog onvoldoende ingezet wordt in de dagelijkse gesprekken met klanten. De kennis is daarnaast hoofdzakelijk per onderwerp aangescherpt waardoor de verbanden, met andere aspecten van de financiële planning van de klant, onvoldoende benadrukt zijn. Integraal advies waarbij alles in lijn ligt met elkaar, wordt daardoor niet bewerkstelligd. Hierdoor ontstaan er hiaten in de reconstrueerbaarheid (sommige dingen spreken elkaar tegen) en wordt het advies ook naar de klant onvoldoende als één integraal advies gebracht. Dit doet af aan de kwaliteit van de dossiers (en dus de monitoring op termijn) maar vooral aan de klantbeleving. Om de adviseurs te helpen veranderen en met een andere insteek het gesprek in te gaan, is een cultuuromslag vereist. Een cultuuromslag die de komende jaren de klant al toegevoegde waarde moet laten ervaren zodat deze na 2013 bereid is te betalen voor een advies. Deze cultuuromslag zal vooral ingezet moeten worden door het management. Om het management echter een goede basis te geven om verder te bouwen en de cultuuromslag een goede kick-off te geven heeft Hoffelijk Financieel een programma ontwikkeld waarin vaardigheden en kennis bij elkaar komen om zo te werken aan een integraal advies waarbij de klant toegevoegde waarde ervaart. Door de intensieve samenwerking tussen management, kennistrainer en vaardighedentrainer wordt het leereffect aanzienlijk vergroot.

2 Programma 1. Het traject start met een uitgebreide intake tussen management, kennistrainer en vaardighedentrainer. Dit om het team door te nemen en de verwachtingen over en weer uit te spreken. De manager zal hier een belangrijke rol hebben omdat deze een eerste inzicht in het team moeten geven zodat de eerste trainingsdag meteen op de juiste manier ingestoken wordt door de juiste prikkels te geven. 2. In de eerste dag wordt er een inleiding gegeven door de kennistrainer waarbij nut en noodzaak benadrukt worden maar waarin vooral wordt bewerkstelligd dat de deelnemers dit ook gaan herkennen en erkennen. Wanneer de groep dit onderschrijft, wordt er, onder begeleiding van een kennistrainer en een vaardighedentrainer, gekeken naar wat de adviseurs goed doen en wat beter kan (en moet). De insteek hierbij is de kennis en vaardigheden. Deze analyse wordt gebruikt om het verdere traject vorm te geven. Aangezien het programma is geschreven op basis van ervaringen binnen verschillende lokale Rabobanken zal het aangegeven programma vaak de behoeften, die aangegeven zijn door de adviseurs op de eerste dag, invullen. De eerste dag heeft dan ook vooral tot doel het inzicht bij de medewerkers in deze (latente) behoeften te vergroten zodat zij zich openstellen voor de volgende dagen. 3. Na de eerste dag zal er geëvalueerd worden: wat hebben de trainers gezien en in hoeverre komt dat overeen met het, door de intake, verwachtte beeld? Ook de manager heeft misschien nieuwe inzichten opgedaan. Vragen die in deze evaluatie centraal staan zijn: Welke vaardigheden/competenties dienen extra aandacht te krijgen in de komende 2 trainingsdagen? En welke trainingsvormen zullen, kijkend naar de gedragstypen binnen het team, het beste gebruikt kunnen worden?

3 4. De eerste vaardighedendag staat in het teken van effectieve interactie: Een essentieel onderdeel van een adviesgesprek is immers het kunnen inleven in de klant. De deelnemers zullen na afloop in staat zijn om het gedrag van een klant in te kunnen schatten, zodat ze veel gemakkelijker/eerder op hetzelfde niveau met de klant kunnen communiceren. De natuurlijke klik wordt hierdoor bevorderd. In deze dag wordt voor het verkrijgen en ontwikkelen van inzicht in persoonlijke gedragsstijlen de LIFO methodiek ingezet (Life Orientations). Door inzicht in gedrag te verschaffen ontstaat de bewustwording bij de adviseurs hoe zij beter gebruik kunnen maken van hun persoonlijke stijl(en) en sterke eigenschappen in communicatie. Tevens krijgen zij inzicht in de meest effectieve benadering van de verschillende gedragsstijlen. Hierbij wordt de link gelegd naar een uitgebreide vraagtechniek. 5. De tweede vaardighedendag zal in het tevens staan van vaardigheden: In deze dag worden door de deelnemers veel oefeningen en rollenspellen uitgevoerd. Door middel van video-opnames worden zij begeleid om hun vaardigheden te verbeteren. De spelsituaties worden uitgevoerd met een echte klant, waardoor het zeer realistisch is. In de training wordt er uitvoerig stilgestaan bij vraagtechnieken om inzicht te krijgen in de behoeften van de klant. De technieken zullen de deelnemers leren om hun klant door een bewustwordingsproces heen te laten gaan, waardoor specifieke behoeften van de klant op tafel komen. Tevens worden technieken geoefend voor het omgaan met tegenwerpingen en het afronden van het gesprek. Hierna zal iedereen de geleerde in de praktijk brengen d.m.v. rollenspellen met de echte klant. Hiervan worden video-opnames gemaakt om een persoonlijke terugkoppeling te geven. In deze twee dagen speelt de manager ook een belangrijke rol. Zo zal deze rollenspellen begeleiden en evalueren met een deel van de groep. 6. Na deze twee vaardighedendagen zal er wederom een evaluatie plaatsvinden. In deze evaluatie wordt er gekeken naar de vooruitgang en de overgebleven ontwikkelpunten van de individuele deelnemers. Ook wordt er gekeken naar de rol van de manager tijdens de workshop en zijn rol in de verdere ontwikkeling van de adviseurs (train de trainer). De vaardighedentrainer zal de manager daarnaast helpen met praktische tips en een rapport over de individuele ontwikkelpunten. Tussen de vaardighedentraining en de kennisdagen zal er intensief overleg plaatsvinden tussen vaardighedentrainer en kennistrainer. Zo worden de individuele ontwikkelpunten besproken waardoor in de daar op volgende dagen de kennistrainer hier extra op kan letten en verder kan gaan met de ingezette ontwikkeling. De kennisdagen worden afgestemd op de uitkomsten/aandachtspunten vanuit de vaardighedendagen. Over het programma van de kennisdagen zal tevens overlegd worden tussen kennistrainer en manager.

4 In het algemeen zullen de volgende onderwerpen in de kennisdagen besproken worden: 7. Sociale Zekerheid: De sociale zekerheid in Nederland zal besproken worden aan de hand van de theorie, verduidelijkt met aansprekende voorbeelden. Na een inleiding zal er achtereenvolgend ingegaan worden op: werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid, oudedagsvoorzieningen, regelingen bij overlijden en sociale voorzieningen. In deze dag zal tevens worden stilgestaan bij de wijze waarop de Adviesplanner (wat betreft arbeidsongeschiktheid en werkloosheid) gebruikt dient te worden in het adviesgesprek. 8. Pensioen en Lijfrenten: Na de eerste pijler besproken te hebben in de eerste kennisdag wordt er in de tweede dag gekeken naar de oudedagsvoorzieningen en de regelingen bij overlijden in de tweede en derde pijler. De kennis over pensioen en lijfrenten(regimes) zal vergroot worden. Tevens zal de link gelegd worden naar het financieel adviesgesprek, bijvoorbeeld door te kijken naar de betaalbaarheid van de hypotheken bij pensioneren en overlijden. Ook hier zal de inzet van de Adviesplanner in het adviesgesprek uitgebreid aan bod komen (wat betreft overlijden en betaalbaarheid op lange termijn). 9. Beleggen (als onderdeel van het financieel advies): Veel van de huidige adviezen zijn ingegeven door de fiscaliteit (denk aan het aflossen van de hypotheek of het verhogen van toekomstig inkomen door banksparen). Toch heeft de klant soms behoefte aan flexibiliteit of geld voor doelen waar geen fiscaal aantrekkelijke(re) producten voor beschikbaar zijn. Beleggen in box 3 kan hier een uitkomst bieden. Voor veel adviseurs zijn de risicoprofielen, beleggingsmethodiek en serviceconcepten bekend. De link van andere financiële producten naar beleggen is onbekender en wordt daardoor maar zelden gemaakt. Ook de inventarisatie kan op bepaalde punten (doelen, financiële positie, reservering, risico s verzekerd/pensioen geregeld) vele malen beter. Daarom in deze dag vooral aandacht voor de inventarisatiefase en de plaats van beleggen (of beter gezegd: vermogen in het algemeen) in het financieel adviesgesprek. 10. Ondernemer in privé: De voorgaande dagen heeft de particuliere klant centraal gestaan. Wel is er tevens aangegeven waar er een verschil is met de ondernemer in privé. In deze dag worden de verschillen echter nogmaals benadrukt en wordt er tevens gekeken naar hoe hiermee om te gaan. De inventarisatie is anders en het daar uit volgende advies dus logischerwijs ook. Voortbordurend op wat de vorige dagen besproken is over de Adviesplanner, zal op deze dag gekeken worden naar hoe om te gaan met een ondernemer in privé in deze tool.

5 11. Na de vier kennisdagen, waar tevens aandacht is besteed aan hoe dit te verwerken in het adviesgesprek (klantbeleving, begrijpelijk uitleggen, hoe ver moet je gaan?), volgt er een evaluatie tussen kennistrainer, manager en proces en/of businesscontroller. Het zal hier vooral gaan om de keuzes die de lokale bank maakt ten aanzien van het adviestraject en de reconstrueerbaarheid daarvan. Welke dingen leggen we waar vast en op welke wijze? Wordt hier de Rabobank Nederland richtlijn gevolgd of wijkt de lokale Rabobank gemotiveerd af op bepaalde onderdelen? Aangezien de laatste dag vooral duidelijkheid moet brengen, moet hier voorafgaand aan deze dag consensus over zijn tussen management en control (waarbij de kennistrainer van de uitgangspunten op de hoogte dient te zijn). 12. De laatste dag zal in het teken staan van reconstrueerbaarheid. Er wordt teruggeblikt naar de opgedane kennis met betrekking tot sociale zekerheid, vermogen en de ondernemer in privé. Het totale en integrale gesprek en de vastlegging in klant en bankrapport worden deze dag uitgebreid besproken. Er wordt gekeken naar de richtlijnen van Rabobank Nederland en de werkwijze van de lokale bank. Tevens wordt er stilgestaan bij de verbanden tussen de afzonderlijke vragen in de Adviesplanner. Doel van deze dag is de verbanden zien tussen de verschillende hulpmiddelen en het reconstrueerbaar maken van het integrale advies. Deze laatste dag wordt afgesloten met een terugblik (waar stonden we, wat hebben we geleerd?) maar tevens met concrete afspraken over hoe het verder moet (hoe gaan we hetgeen geleerd nu in de praktijk brengen, wat is het niveau dat we nastreven?). Daarnaast zal er gekeken worden naar de nog te ontwikkelen vaardigheden en te vergaren kennis. 13. Het gehele traject wordt geëvalueerd met de manager waarbij tevens aanbevelingen worden gedaan. De manager ontvangt een rapport waarin de aandachtspunten (vaardigheden en kennis) per deelnemer zijn samengevat. Waar nodig/mogelijk zal tevens terugkoppeling op groepsniveau plaatsvinden.

6 Doelgroep en (instap)niveau De doelgroep van deze leergang bestaat uit (6 maar maximaal 8) Financieel Adviseurs of Hypotheekadviseurs. Om de Financieel Assistent mee te nemen in de vereiste cultuuromslag kan een ander programma doorlopen worden. De inhoud van dit programma is afhankelijk van het takenpakket en kennisniveau van de assistenten. Voor Accountmanagers Private Banking is er een aangepast programma aangezien deze over (enkele) andere competenties dienen te beschikken en andere klantgroepen bedienen (waardoor een aanpassing in de casuïstiek noodzakelijk is qua situatie en complexiteit). Zoals uit het programma in combinatie met de doelgroep herleid kan worden, betreft het hier een leergang waar veel nieuwe kennis zal worden opgedaan maar waar daarnaast vooral de link naar de praktijk centraal staat. Er wordt dieper ingegaan op verschillende aspecten die de klantbehoefte beïnvloeden dan bij een SEH-opleiding maar zal, door de focus op de praktijk, minder diep gaan dan bijvoorbeeld een FFP-opleiding. Het niveau van deze leergang zal dan ook het best vergeleken kunnen worden met een LHP-opleiding. Door het volgen van beschikbare verdiepingsmodules is het mogelijk de betreffende adviseurs de leergang af te laten ronden op FFP-niveau (slechts voor de gevorderde Financieel Adviseurs). Om de leergang goed te kunnen volgen is het vereist om de leerplanner behorend bij de functie gevolgd en (grotendeels) volbracht te hebben. Daarnaast is (ruime) ervaring met advisering op het gebied van hypotheken en aanverwante schade en levenproducten vereist.

7 Duur van de leergang en studiebelasting De leergang bestaat uit 16 dagdelen (64 uur). Behoudens wat vermeld is over het instapniveau is er geen voorbereiding en/of extra studie noodzakelijk. Daarom zal de studiebelasting in het standaardprogramma slechts bestaan uit het actief deelnemen aan de workshop (64 uur). De evaluatiemomenten met de manager beslaan in totaal ongeveer 10 uren. Doelstellingen van de leergang Na afloop van de leergang is de deelnemer in staat om: - zijn eigen gedrag en dat van de klant te herkennen; - in te spelen op het gedrag van de klant waardoor er een groter vertrouwen ontstaat; - dieper en beter door te vragen; - meer te sturen in adviesgesprekken; - zich meer in te leven in de klant door de juiste vragen te stellen; - de klantbehoefte beter te inventariseren en de klant zich bewust te maken van zijn behoefte; - het advies daadwerkelijk af te stemmen op de inventarisatie; - het dossier zo op te bouwen dat het advies reconstrueerbaar is; - de analyse-tools te gebruiken om het advies te onderbouwen en het inzicht bij de klant te vergroten; - de totstandkoming van het advies op een begrijpelijke manier uit te leggen aan de cliënt en deze in te laten zien dat de gekozen oplossingen het beste aansluiten bij zijn/haar behoeften; - de klant toegevoegde waarde te laten ervaren door deze integraal te adviseren en te ontzorgen. Ondanks dat deze leergang de kwaliteit van de advisering over hypotheken en aanverwante producten enorm zal verbeteren, zijn er geen (externe) kwalificaties aan verbonden. Daarom is er tevens geen sprake van een examen en/of vrijstellingen. Studiemateriaal Na afloop van de leergang zullen de sheets, die zijn besproken tijdens de workshops, per worden gestuurd naar de opdrachtgever. Deze kan vervolgens zorg dragen voor het doorsturen naar de deelnemers. De manager ontvangt een rapport waarin de aandachtspunten (vaardigheden en kennis) per deelnemer zijn samengevat. Waar nodig/mogelijk zal tevens terugkoppeling op groepsniveau plaatsvinden.

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Aflevering 3 - Advies over opbouw van vermogen

Aflevering 3 - Advies over opbouw van vermogen Aflevering 3 - Advies over opbouw van vermogen Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

Aflevering 1: De AFM helpt bij een goed hypotheekadvies

Aflevering 1: De AFM helpt bij een goed hypotheekadvies Aflevering 1: De AFM helpt bij een goed hypotheekadvies Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere

Nadere informatie

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer ImPuls Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer Versie 1 Horizon Training & Ontwikkeling Leusden, 088-5560204 Datum: 15 maart 2012 Inhoudsopgave 1. PostNL: dichtbij,

Nadere informatie

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD?

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? R.G.J. van Beek CFP FA is zelfstandig consultant (About Life & Finance BV) en als associate verbonden aan AF-Widehorn NV/SA. Uit marktbreed onderzoek

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Oriëntatiepunt voor een goede adviespraktijk Autoriteit Financiële Markten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 6 1.1 Doel en opzet van het onderzoek 6 1.2 Bevindingen

Nadere informatie

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Oriëntatiepunt voor een goede adviespraktijk Autoriteit Financiële Markten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 6 1.1 Doel en opzet van het onderzoek 6 1.2 Bevindingen

Nadere informatie

Onderzoek advieskwaliteit. Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen

Onderzoek advieskwaliteit. Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen Onderzoek advieskwaliteit Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen April 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding kwaliteitsonderzoek 3 1.1 Introductie en leeswijzer 3 1.2 Hoofdconclusies van het onderzoek

Nadere informatie

Opleiding SEH: Leren om je kennis nog beter te gebruiken in de adviespraktijk MAART 2015. 7 SEH PE 2015 Opleidingsdag met accent op budgetteren

Opleiding SEH: Leren om je kennis nog beter te gebruiken in de adviespraktijk MAART 2015. 7 SEH PE 2015 Opleidingsdag met accent op budgetteren Vakblad voor Erkend Hypotheekadviseurs MAART 2015 Opleiding SEH: Leren om je kennis nog beter te gebruiken in de adviespraktijk 7 SEH PE 2015 Opleidingsdag met accent op budgetteren 8 Pensioenwijzigingen

Nadere informatie

Evaluatie LEMA. Datum 30 november 2010 Status Definitief

Evaluatie LEMA. Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening februari 2013 Uilke Duinstra, adviseur Stichting E-hulp.nl In opdracht van MOgroep 2 Managementsamenvatting Achtergrond De MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Onderzoek advieskwaliteit. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor zelfstandigen

Onderzoek advieskwaliteit. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor zelfstandigen Onderzoek advieskwaliteit Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen April 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding kwaliteitsonderzoek 3 Introductie en leeswijzer 3 Hoofdconclusies van het onderzoek

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

FRANCHISE - INFORMATIE DEEL 1

FRANCHISE - INFORMATIE DEEL 1 FRANCHISE - INFORMATIE DEEL 1 Holland Training Nederland BV Heer Janszdorp 1 4493 EA Kamperland Telefoon: (076) 52 44 930 Internet: www.holland-training.com E-mail: info@holland-training.com Algemeen Bart

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Houthoff Training & Coaching 23-04-2008 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Houthoff Training & Coaching vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Informatie over : Vitaliteitssubsidie - 5.000,- ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid Gratis tool + ondersteuning: Huis van Werkvermogen Gratis tool +

Informatie over : Vitaliteitssubsidie - 5.000,- ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid Gratis tool + ondersteuning: Huis van Werkvermogen Gratis tool + Informatie over : Vitaliteitssubsidie - 5.000,- ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid Gratis tool + ondersteuning: Huis van Werkvermogen Gratis tool + ondersteuning: Vitaliteitsportal Aanbieders producten

Nadere informatie

Dienstverlening op maat

Dienstverlening op maat Dienstverlening op maat Drie principes om uw dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoefte en situatie van uw klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie