Overzicht Wet- en regelgeving 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht Wet- en regelgeving 2011"

Transcriptie

1 Overzicht Wet- en regelgeving 2011 Sector PO Sector VO Sector BVE Sector HO FSR Overzicht wet- en regelgeving sector PO Wetten Besluiten Regelingen Experimentenwet onderwijs Leerplichtwet 1969 Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO) Wet medezeggenschap op scholen (WMO) Wet op de expertisecentra (WEC) Wet op het onderwijstoezicht (WOT) Wet op het primair onderwijs (WPO) Wet overige OCW-subsidies (WOOS) Wet referentieniveau's Nederlandse taal en rekenvaardigheden Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet SLOA) Besluit actualisering uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO alsmede wijziging besluit informatievoorziening WVO Besluit bekostiging WEC Besluit bekostiging WPO Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs Besluit informatievoorziening WPO/WEC Besluit instelling evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs Besluit leerlinggebonden financiering Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WPO/WEC Besluit oude eigendoms- en huurscholen WPO Besluit Participatiefonds Besluit RVC s en regionaal zorgbudget Besluit trekkende bevolking WPO Besluit vaste beloning Landelijke geschillencommissie samenwerkingsverbanden WSNS Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid Besluit vernieuwde kerndoelen WPO Besluit Vervangingsfonds Besluit vrijstelling leerplicht trekkende bevolking Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel Besluit ziekte- en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs Besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs Kaderbesluit rechtspositie PO Onderwijskundig besluit WEC Rechtspositiebesluit WPO/WEC Uitvoeringsbesluit Wet SLOA Aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs 2008 Aanpassingsregeling vierde tranche Algemene wet bestuursrecht(awb) OCW Aanvullende regeling invoering LGF Beleidsregel experimenten Passend onderwijs Instelling van de Adviescommisie fusietoets in het onderwijs, regels en beleidsregels voor de uitvoering van de fusietoets in het onderwijs Pagina 1 van 8

2 Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2009 Regeling aanpassing stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2010 Regeling aanvragen van een startsubsidie of en subsidie veldinitiatief passen onderwijs Regeling aanvullend getuigschrift zintuiglijke en lichamelijke oefening primair onderwijs Regeling achterwege laten vermindering van de bekostiging bij niet-herbenoeming ontslaguitkeringsgerechtigde ex-werknemers primair onderwijs Regeling bekostiging personeel primair onderwijs en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs Regeling bekostiging personeel primair onderwijs en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010 Regeling bestemmingsbox Regeling betreffende aftrekposten WBO, ISOVSO en WVO Regeling bevoegdheid basisonderwijs voor buitenlandse diploma s Regeling Bevordering Internationalisering PO/VO Regeling bijzondere bekostiging taal, rekenen en opbrengst gericht werken Regeling formalisering bijlagen, verschillende berekeningswijzen en percentages in het Kaderbesluit rechtspositie PO Regeling formatiegarantie lgf Regeling gebruik gegevens BRON Regeling impulsgebieden schooljaar t/m Regeling in mindering brengen uitkeringen Regeling innovatiearrangement 2006 tot en met 2009 Regeling jaarverslaggeving onderwijs Regeling leerresultaten PO Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Regeling modellen prognose PO 2009 Regeling OCW-subsidies Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011 Regeling Onderwijsdeelname leerlingen/studenten met Belgische nationaliteit Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen Regeling vaststellen bedragen programma s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiele instandhouding samenwerkingsverband voor het jaar 2011 Regeling vaststelling meldingsformulier geïndiceerde leerlingen Regeling vaststelling telformulier aantal geïndiceerde leerlingen Regeling vaststelling telformulier voor aanpassing van de vergoeding voor materiële instandhouding voor basisscholen als gevolg van groei 2009 Regeling vaststelling telformulier voor aanvullende bekostiging personeelskosten groei basisscholen Regeling vaststelling van de compensatieregeling bij de gewichtenregeling voor het schooljaar Regeling vaststelling van de drempel en de compensatieregeling bij de gewichtenregeling voor het schooljaar Regeling verantwoording en monitoring van het schoolbudget in het primair onderwijs Regeling Verdiepingsslag academische opleidingsschool Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs Stimuleringsregeling reïntegratie wachtgelders primair onderwijs Subsidieregeling bevordering internationalisering PO en VO 2009 Subsidieregeling excellentieprogramma s basisonderwijs Subsidieregeling innovatiearrangement 2004 Subsidieregeling innovatiearrangement 2005 Subsidieregeling pasend onderwijs Subsidieregeling pilots startgroepen voor peuters Subsidieregeling verbetering binnenmilieu voor scholen in het PO Pagina 2 van 8

3 Subsidieregeling voor het bevorderen van internationale oriëntatie en samenwerking (BIOS) in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs Tijdelijke subsidieregeling capaciteitsuitbreiding buitenschoolse opvang Overzicht van regelingen met een bestedingsverplichting (geoormerkte aanvullende subsidies) met eventuele verrekening van de niet bestede gelden: Regeling InnovatieImpuls Onderwijs Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom Regeling subsidie regionale expertisecentra in verband met pakketmaatregel AWBZ 2009 Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs Regeling voor het verstrekken van een stimuleringssubsidie Passend onderwijs Stimuleringsregeling Krachtig Meesterschap Stimuleringsregeling vroegschoolse educatie Subsidieregeling onderwijstijdverlenging basisonderwijs Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers Overzicht wet- en regelgeving sector VO Wetten Experimentenwet onderwijs Kaderwet LNV-subsidies Leerplichtwet 1969 Wet Beroepen in het Onderwijs (BIO) Wet op de medezeggenschap op scholen Wet op het onderwijstoezicht Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) Wet overige OCenW-subsidies (WOOS) Wet referentieniveau's Nederlandse taal en rekenvaardigheden Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) Besluiten Bekostigingsbesluit WVO Besluit actualisering uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO alsmede wijziging besluit informatievoorziening WVO Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WVO Besluit Informatievoorziening WVO Besluit instelling evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs Besluit leerlinggebonden financiering Besluit overgangsmaatregelen mavo/vbo Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Besluit RVC s en regionaal zorgbudget Besluit samenwerking VO-BVE Besluit vbo-groen in een AOC Formatiebesluit WVO Inrichtingsbesluit WVO Openstellingsbesluit groen onderwijs 2011 Uitvoeringsbesluit Wet SLOA Regelingen Aanpassingsregeling vierde tranche Algemene wet bestuursrecht(awb) OCW Aanpassingsregeling vierde tranche Awb II Beleidregel experimenten passend onderwijs Instelling van de Adviescommisie fusietoets in het onderwijs, regels en beleidsregels voor de uitvoering van de fusietoets in het onderwijs Beleidsregel bekostiging als nevenvestiging of als tijdelijke nevenvestiging van dislocaties Beleidsregel Internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs (IGVO) 2010 Beleidsregel kwalificatiedossiers Beleidsregel uitzonderingsscholen VO Pagina 3 van 8

4 Beleidsregel verstrekking LOOT-licenties VO Regeling aanpassing bekostiging 2011 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2012 Regeling aanvragen van een startsubsidie of een subsidie veldinitiatief passend onderwijs Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs Regeling aanvullende bekostiging nevenvestigingen en start en aanvullende bekostiging nieuwe school voortgezet onderwijs Regeling aanvullende bekostiging praktijkgerichte leeromgeving 2007 Regeling bekostiging leerlingen die tijdelijk buiten de school worden geplaatst Regeling bekostiging personeel primair onderwijs en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs Regeling bekostiging personeel primair onderwijs en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010 Regeling Bevordering Internationalisering PO/VO Regeling eenmalige tegemoetkoming schoolboeken VO Regeling elementcodetabel voortgezet onderwijs, opleidingentabel en volwasseneneducatie en vakcodetabel v.o. en volwasseneneducatie schooljaar Regeling elementcodetabel voortgezet onderwijs, opleidingentabel en volwasseneneducatie en vakcodetabel v.o. en volwasseneneducatie schooljaar Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs Regeling gebruik gegevens BRON Regeling gegevenslevering onderwijsnummer voortgezet onderwijs Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier LGF Regeling innovatiearrangement 2006 tot en met 2009 Regeling jaarverslaggeving onderwijs Regeling kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs Regeling kwaliteit voortgezet onderwijs Regeling leerplusarrangement VO, nieuwkomers VO, eerste opvang Vreemdelingen 2009 Regeling leerresultaten VO Regeling modellen diploma's vwo-havo-vmbo Regeling nadere voorschriften met betrekking tot de verrekening van uitkeringskosten Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2010 Regeling OCW-subsidies Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011 Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen Regeling reserves voortgezet onderwijs 2007 Regeling schadevergoeding, vergoeding advocaat- en proceskosten aanbestedingsprocedures schoolboeken Regeling subsidiëring stagebegeleiding educatieve minoren in het voortgezet onderwijs Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen Regeling vaststellen bedragen lgf mbo voor de studiejaar Regeling vaststellen bedragen programma s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiele instandhouding samenwerkingsverband voor het jaar 2011 Regeling vaststellen bekostiging per leerwerkovereenkomst vmbo en Regeling vaststelling cursusgeldtarieven Regeling vaststellen lesgeld voor het cursusjaar Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2011 Regeling Verdiepingsslag academische opleidingsschool Regeling versterking van functiemix leraren voortgezet onderwijs in de Randstadregio s Regeling verwantschapstabel educatieve minor Regeling visueel gehandicapten leerlingen WVO en deelnemers WEB Regeling voorzieningenplanning voortgezet onderwijs Subsidieregeling afstemming onderwijsarbeidsmarkt in risicoregio's voortgezet onderwijs Subsidieregeling bevordering internationalisering PO en VO 2009 Pagina 4 van 8

5 Subsidieregeling innovatiearrangement 2004 Subsidieregeling innovatiearrangement 2005 Subsidieregeling passend onderwijs Subsidieregeling voor het bevorderen van internationale oriëntatie en samenwerking (BIOS) in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang VMBO-MBO2 Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken voor werkende jongeren zonder startkwalificatie, werkzoekenden en met werkloosheid bedreigden Overzicht van regelingen met een bestedingsverplichting (geoormerkte aanvullende bekostiging) met eventuele verrekening van de niet bestede gelden: Regeling aanvullende bekostiging energiezuinigheid en binnenmilieu Regeling aanvullende bekostiging lokalen bètavakken havo/vwo Regeling doorontwikkeling praktijkonderwijs Regeling InnovatieImpuls Onderwijs Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom Regeling praktijkleren en Groene plus Regeling subsidie regionale expertisecentra in verband met pakketmaatregel AWBZ 2009 Regeling voor het verstrekken van een stimuleringssubsidie passend onderwijs Stimuleringsregeling Krachtig Meesterschap Tijdelijke subsidieregeling plusvoorzieningen overbelaste jongeren Uitvoeringsregeling bestrijding voortijdig schoolverlaten en regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Overzicht wet- en regelgeving sector BVE Wetten Kaderwet LNV-subsidies Les- en cursusgeldwet (LCW) Wet Beroepen in het Onderwijs (BIO) Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) Wet op het onderwijstoezicht Wet overige OCenW-subsidies (WOOS) Wet referentieniveau's Nederlandse taal en rekenvaardigheden Wet studiefinanciering 2000 Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) Besluiten Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Besluit samenwerking VO-BVE Openstellingsbesluit groen onderwijs 2011 Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 (ULCW 2000) Uitvoeringsbesluit WEB (UWEB) Uitvoeringsbesluit Wet SLOA Regelingen Aanpassingsregeling vierde tranche Algemene wet bestuursrecht(awb) OCW Beleidsregel Buiteninvorderingstelling lesgeld asielzoekers en bepaalde categorieën vreemdelingen ex artikel 9b LCW Beleidsregel experimenten passend onderwijs Beleidsregel kwalificatiedossiers Instelling van de Adviescommisie fusietoets in het onderwijs, regels en beleidsregels voor de uitvoering van de fusietoets in het onderwijs Regeling aanvragen van een startsubsidie of een subsidie veldinitiatief passend onderwijs Regeling aanwijzing Goed bestuur in de bve sector Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010 Regeling elementcodetabel voortgezet onderwijs, opleidingentabel en volwasseneneducatie en vakcodetabel v.o. en volwasseneneducatie schooljaar Pagina 5 van 8

6 Regeling elementcodetabel voortgezet onderwijs, opleidingentabel en volwasseneneducatie en vakcodetabel v.o. en volwasseneneducatie schooljaar Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur MBO Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur MBO Regeling gebruik gegevens BRON Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer bve 2009 Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier LGF Regeling innovatiearrangement 2006 tot en met 2009 Regeling jaarverslaggeving onderwijs Regeling kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2010 Regeling OCW-subsidies Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011 Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap Regeling stagebox beroepsonderwijs 2006 tot en met 2010 Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen Regeling vaststellen bedragen lgf mbo voor de studiejaar Regeling vaststellen bekostiging per leerwerkovereenkomst vmbo en Regeling vaststellen cursusgeldtarieven voor het cursusjaar Regeling vaststellen cursusgeldtarieven voor het cursusjaar Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en eindtermen beroepsonderwijs Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en eindtermen beroepsonderwijs Regeling vaststellen lesgeld voor het cursusjaar Regeling Verdiepingsslag academische opleidingsschool Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de randstadregio s Regeling visueel gehandicapten leerlingen WVO en deelnemers WEB Subsidieregeling Aanvalsplan Laagletterheid Subsidieregeling innovatiearrangement 2004 Subsidieregeling innovatiearrangement 2005 Subsidieregeling voor het bevorderen van internationale oriëntatie en samenwerking (BIOS) in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs Tijdelijke regeling opvang conjuncturele effecten in het MBO Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang VMBO-MBO2 Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken voor werkende jongeren zonder startkwalificatie, werkzoekenden en met werkloosheid bedreigden Uitvoeringsregeling WEB 2007 Overzicht van regelingen met een bestedingsverplichting (geoormerkte aanvullende subsidies) met eventuele verrekening van de niet bestede gelden: Regeling doorontwikkeling praktijkonderwijs Regeling innovatiebox beroepsonderwijs 2006 tot en met 2009 Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom Regeling praktijkleren en Groene plus Stimuleringsregeling Krachtig Meesterschap Subsidieregeling schoolmaatschappelijk werk in het mbo Tijdelijke regeling stageoffensief Tijdelijke subsidieregeling plusvoorzieningen overbelaste jongeren Uitvoeringsregeling bestrijding voortijdig schoolverlaten en regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Overzicht wet- en regelgeving sector HO Wetten Kaderwet LNV-subsidies Wet Beroepen in het Onderwijs (BIO) Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) Pagina 6 van 8

7 Wet op het onderwijstoezicht Wet overige OCenW-subsidies (WOOS) Wet Studiefinanciering 2000 Besluiten Besluit decentralisatie arbeidsvoorwaardenvorming academische ziekenhuizen Besluit rechtspositie leden van centrale directies en colleges van bestuur van hogescholen Besluit rechtspositie leden van colleges van bestuur van openbare universiteiten Openstellingsbesluit groen onderwijs 2011 Uitvoeringsbesluit WHW 2008 Regelingen Aanpassingsregeling vierde tranche Algemene wet bestuursrecht(awb) OCW Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs Instelling van de Adviescommisie fusietoets in het onderwijs, regels en beleidsregels voor de uitvoering van de fusietoets in het onderwijs Regeling aanmelding en selectie hoger onderwijs Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010 Regeling bevordering kennisfunctie hogescholen Regeling financiën hoger onderwijs Regeling jaarverslaggeving onderwijs Regeling kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011 Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen Regeling vaststellen lesgeld voor het cursusjaar Regeling Verdiepingsslag academische opleidingsschool Subsidieregeling innovatiearrangement 2004 Subsidieregeling innovatiearrangement 2005 Subsidieregeling innovatiearrangement 2006 tot en met 2009 Subsidieregeling postinitiële masteropleidingen hoger beroepsonderwijs Subsidieregeling Programma Akademie assistenten Subsidieregeling van tweedebachelor- en mastergraden in het hogerberoepsonderwijs en tweede mastergraden in het wetenschappelijk onderwijs Subsidieregeling voor het bevorderen van internationale oriëntatie en samenwerking (BIOS) in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken voor werkende jongeren zonder startkwalificatie, werkzoekenden en met werkloosheid bedreigden Overzicht van regelingen met een bestedingsverplichting (geoormerkte aanvullende subsidies) met eventuele verrekening van de niet bestede gelden: Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom Regeling LNV-subsidies Regeling praktijkleren en Groene plus Regeling Siriusprogramma 2010 Stimuleringsregeling Krachtig Meesterschap Diversen: Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de transnationale Universiteit Limburg Pagina 7 van 8

8 FSR Hieronder staan de subsidies die met de FSR verantwoord moeten worden. Verstrekkend Ontvanger Titel subsidie kenmerk Opmerking Departement/ Organisatie Soort Instelling EL&I HO-instellingen Alle nieuwe geoormerkte én niet-geoormerkte subsidies. Voor subsidies van vóór 2008 geldt dat het is toegestaan subsidies in aanvulling op de bekostiging te verantwoorden in de FSR, ook als dat niet expliciet is aangegeven in de beschikking met als uitzondering hierop: regeling Kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs (TRCJZ/2007/2075). EL&I HO-instelling Subsidies waarvoor kosten gemaakt zijn na 1 jan 2008 mogen verantwoord worden in FSR. Dit betreft o.m. PointOne, Food and Nutrition Delta fase 2, Maritiem, InnoWator, IOP-TTI (wat betreft het IOP deel), HTAS, Polymeren, Opkomende markten, Internationale Innovatieprojecten en Smart Mix. VROM OCW: Platform Bèta Techniek OCW TUD HO/BL/07/50013 dd 6 feb 2008 tbv TULIP OCW TU Delft HO/BL/2007/50013, 6 feb 08: NL Instituut in buitenland OCW: Platform Bèta Techniek Universiteit Hogeschool Universiteit VO-school VEK-regeling Subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen, dd 18 sept 2006 HO/BS/2008/2196: Regeling Sirius Programma: Rendement & Excellentie (NIB) HO/CBV/2007/43454 Subsidiebeschikking Betatechniek OCW EUR HO&S/BS/49871 dd 17 sep08 tbv matching shellleerstoel IBS OCW UvA HO/BL/2007/46684 nr 705AO-1888 dd 10 dec 07 tbv Nemrud Dagh OCW Universiteit HO&S/BL/2008/22798 van 23 september 2008 NB specifieke controle aanwijzing 2009, 2010, 2011, 2012 OCW Afhankelijk van de voorwaarden kan in overleg bezien worden of subsidies van vóór 2008, die aparte accountantsverklaring vragen, FSR volstaat. NB Hiernaast moeten alle geoormerkte subsidies van OCW ook in model G worden opgenomen. De door het ministerie van EL&I bekostigde instellingen voor onderwijs nemen alle van het ministerie van EL&I ontvangen gelden naast de (normatieve) rijksbijdrage op in model G. Pagina 8 van 8

Overzicht Wet- en regelgeving 2013 Sector PO Sector VO Sector BVE Sector HO FSR

Overzicht Wet- en regelgeving 2013 Sector PO Sector VO Sector BVE Sector HO FSR Overzicht Wet- en regelgeving 2013 Sector PO Sector VO Sector BVE Sector HO FSR Overzicht wet- en regelgeving sector PO 1 december 2013 Wetten Experimentenwet onderwijs Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet

Nadere informatie

Overzicht Wet- en regelgeving 2014 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR

Overzicht Wet- en regelgeving 2014 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR Overzicht Wet- en regelgeving 2014 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR Overzicht wet- en regelgeving sector PO Experimentenwet onderwijs Leerplichtwet 1969 Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO)

Nadere informatie

Overzicht Wet- en regelgeving 2012 Sector PO Sector VO Sector BVE Sector HO FSR

Overzicht Wet- en regelgeving 2012 Sector PO Sector VO Sector BVE Sector HO FSR Overzicht Wet- en regelgeving 2012 Sector PO Sector VO Sector BVE Sector HO FSR Overzicht wet- en regelgeving sector PO 1 december 2012 Experimentenwet onderwijs Leerplichtwet 1969 Wet Beroepen in het

Nadere informatie

Overzicht Wet- en regelgeving 2010

Overzicht Wet- en regelgeving 2010 Overzicht Wet- en regelgeving 2010 Sector PO Sector VO Sector BVE Sector HO FSR Overzicht wet- en regelgeving sector PO Wetten Experimentenwet onderwijs Leerplichtwet 1969 Wet Beroepen in het Onderwijs

Nadere informatie

Bijlage 1 Kader financiële rechtmatigheid OCW/EL&I wet- en regelgeving

Bijlage 1 Kader financiële rechtmatigheid OCW/EL&I wet- en regelgeving Bijlage Kader financiële rechtmatigheid OCW/EL&I wet- en regelgeving Van toepassing Wet op het primair onderwijs (WPO) 4 Kosten van leerlingenvervoer In dit artikel wordt aangegeven dat leerlingenvervoer

Nadere informatie

Bijlage 1: Kader Financiële Rechtmatigheid OCW/EZ wet- en regelgeving 2014

Bijlage 1: Kader Financiële Rechtmatigheid OCW/EZ wet- en regelgeving 2014 Bijlage 1: Kader Financiële Rechtmatigheid OCW/EZ wet- en regelgeving 014 Van toepassing voor sector Identificatie wet- en regelgeving PO VO MBO HO art Inhoud Toelichting Wet op het primair onderwijs (WPO)

Nadere informatie

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De citeertitel is in de regeling vastgesteld 1 of 266 06/04/26 09:23 AM (Tekst geldend op: 26-04-2006) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling:

Nadere informatie

Beleidsregel experimenten Passend onderwijs

Beleidsregel experimenten Passend onderwijs Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voortgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en hoger onderwijs bvh 079-3232.666

Nadere informatie

B8170.K-2 1 OCW 22106

B8170.K-2 1 OCW 22106 Besluit van tot intrekking van een aantal algemene maatregelen van bestuur en andere koninklijke besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Op de voordracht

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van, nr. PO/BenB/07/ 45036, houdende aanpassing van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2007-2008

Nadere informatie

Aanpassingsregeling euro OCenW

Aanpassingsregeling euro OCenW -Regelingen Aanpassingen ministeriële regelingen in verband met overgangnaar de euro Bestemd voor: scholen en onderwijsinstellingen; gemeentebesturen. verbindend voorschrift Datum: 12 september 2001 Kenmerk:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 maart 2008, nr. PO/BenB/08/ 7214, houdende vaststelling van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 april 2010, nr. PO/FenV/193500, houdende vaststelling van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2010-2011

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 april 2007, nr. PO/BenB/07/10192, houdende vaststelling van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

Mogelijkheden binnen de huidige onderwijs wetgeving

Mogelijkheden binnen de huidige onderwijs wetgeving Mogelijkheden binnen de huidige onderwijs wetgeving Inleiding van Gedragswerk Deze notitie bevat de bijna volledige tekst van de door het Ministerie van OCW opgestelde notitie Mogelijkheden binnen de huidige

Nadere informatie

De huidige regelingen van de bekostiging zorg in PO, VO, (V)SO en MBO.

De huidige regelingen van de bekostiging zorg in PO, VO, (V)SO en MBO. De huidige regelingen van de bekostiging zorg in PO, VO, (V)SO en MBO. Bé Keizer, be@passendonderwijs.nl Bekostigingsregelingen zorg 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bekostiging zorg PO 2.1 Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

Sector PO Goedkeurende controleverklaring: jaarrekening PO zelfstandige scholen, REC s en CDen van samenwerkingsverbanden(1a)

Sector PO Goedkeurende controleverklaring: jaarrekening PO zelfstandige scholen, REC s en CDen van samenwerkingsverbanden(1a) Aangepaste standaard verklaringen n.a.v. bericht NBA website http://www.nba.nl/actueel/nieuws/nieuwsarchief/effect-wnt-opcontroleverklaringen-semipublieke-sector-beschikbaar/ Zie de geel gearceerde toevoegingen/wijzigingen.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen voor de regeling?

Nadere informatie

Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 206. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 206. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 206 (Tekst geldend op: 07-08-2003) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel:

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 085 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23689 28 december 2011 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 16 december 2011, nr. H3026895,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen voor de regeling?

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Versie 02-11-2015 Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen

Nadere informatie

CONCEPT Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

CONCEPT Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: CONCEPT Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Tussenvoorzieningen zijn onderwijsarrangementen die tussen scholen onder verantwoordelijkheid van meerdere besturen plaatsvinden.

Tussenvoorzieningen zijn onderwijsarrangementen die tussen scholen onder verantwoordelijkheid van meerdere besturen plaatsvinden. Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Samenvatting In principe volgen leerlingen het onderwijs volledig op de school waar zij staan ingeschreven. Als dat tijdelijk

Nadere informatie

Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211 (Tekst geldend op: 07-08-2003) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel:

Nadere informatie

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van ( ), nr. ( ) houdende voorschriften inzake het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters in de studiejaren 2012-2013 tot en

Nadere informatie

Passend onderwijs 2008-2009

Passend onderwijs 2008-2009 Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling voor het aanvragen van een startsubsidie of een subsidie veldinitiatief

Nadere informatie

Onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011. Concept. Inspectie van het Onderwijs

Onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011. Concept. Inspectie van het Onderwijs Onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 20 Concept Inspectie van het Onderwijs Inhoudsopgave Welkom 5 Gebruiksaanwijzing 7. Algemene uitgangspunten 9. Algemeen 9.. Doelstelling van het controleprotocol 9..2

Nadere informatie

TREFWOORDENREGISTER. Persexemplaar 486

TREFWOORDENREGISTER. Persexemplaar 486 TREFWOORDENREGISTER Aankoopfonds 36, 197, 199, 207, 221, 226, 227, 229, 297 Aanvullende beurs 253, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 263, 264, 397, 416, 418, 480 Accreditatie 11, 16, 19, 35, 149, 152,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9263 7 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 maart 2015, nr. PO/FenV/732423,

Nadere informatie

De Raad van State gehoord (advies van 10 februari 2003, nr. W05.02.0527/III);

De Raad van State gehoord (advies van 10 februari 2003, nr. W05.02.0527/III); Besluit van houdende regels inzake regionale verwijzingscommissies, een regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging in het voortgezet onderwijs en houdende wijzigingen van besluiten

Nadere informatie

Een overzicht met mogelijke maatregelen per mogelijke coalitie: Maatregelen na CPB-doorrekening

Een overzicht met mogelijke maatregelen per mogelijke coalitie: Maatregelen na CPB-doorrekening Een overzicht met mogelijke maatregelen per mogelijke coalitie: Maatregelen na CPB-doorrekening PUUR PAARS VVD en PvdA (80 zetels) VVD en PvdA beide: mbo. Daarnaast wil de partij 0.1 beschikbaar stellen

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in het PO

Actuele ontwikkelingen in het PO Actuele ontwikkelingen in het PO Workshop april 2008 op conferentie Bedrijfsvoering 2008 Bé Keizer, beleidsadviseur VOS/ABB Onderwerpen Nieuwe publicatie GPL bedragen Pilot Vervangingsbekostiging Gewichtenregeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 27 923 Werken in het onderwijs Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETEN- SCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Actualiteiten onderwijs

Actualiteiten onderwijs Actualiteiten onderwijs Oktober 2011 Inleiding Wet fusietoets in het onderwijs In deze uitgave treft u een overzicht aan van belangrijke wijzigingen en ontwikkelingen binnen het onderwijs. Met deze bijdrage

Nadere informatie

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Hoofdvraag Is artikel 10, eerste lid, Leerplichtwet 1969 (Lpw 1969), onverenigbaar met artikel 4 en 5 van het Bekostigingsbesluit

Nadere informatie

Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Soort document Algemeen verbindend voorschrift Datum 30 oktober 2000 Kenmerk PO/PJ-2000-37542 Datum inwerkingtreding zie

Nadere informatie

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Subsidieregeling tweede graden hbo en wo Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van... (datum), nr. HO&S/2010/228578, houdende subsidiëring van tweede bachelor- en mastergraden

Nadere informatie

Regeling jaarverslaggeving onderwijs

Regeling jaarverslaggeving onderwijs Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en Hoger

Nadere informatie

Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013. Versie 16 december 2013

Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013. Versie 16 december 2013 Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013 Versie 16 december 2013 Inhoudsopgave Inleiding 5 Gebruiksaanwijzing 7 1. Algemene uitgangspunten 9 1.1 Algemeen 9 1.1.1 Doelstelling van het controleprotocol 9 1.1.2

Nadere informatie

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN Iedere jongere tussen de 12 en 23 jaar die het onderwijs verlaat zonder een startkwalificatie wordt aangemerkt als een Voortijdige Schoolverlater.

Nadere informatie

Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs

Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Inleiding Veel scholen hebben te maken met leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen.

Nadere informatie

Algemene Bond van Ambtenaren/Katholieke Ambtenaren Bond van Onderwijspersoneel

Algemene Bond van Ambtenaren/Katholieke Ambtenaren Bond van Onderwijspersoneel AFKORTINGEN IN HET ONDERWIJS ABKO ABOP ABVAKABO ANW ADM ARBO AVMB AVO AVV AWBZ BAO BAVO BVE BVL CAO CABO CBS CCOO CEVO CITO CKV Algemeen Bureau Katholiek Onderwijs Algemene Bond van Onderwijspersoneel

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus Voortgezet Onderwijs 19 februari 2016 Inhoud Algemeen Meer maatwerk voor leerlingen Overgang po-vo Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie Rekenresultaten 2015 per school Scholen aan de slag

Nadere informatie

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio)

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de RMCcontactgemeente van de RMC-regio ( ) en onderstaande onderwijsinstellingen inzake het terugdringen

Nadere informatie

Notitie Passend onderwijs en budgetfinanciering

Notitie Passend onderwijs en budgetfinanciering Notitie Passend onderwijs en budgetfinanciering Op 19 december 2007 heeft de vaste commissie voor Onderwijs, cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer overleg gevoerd met staatssecretaris Dijksma over

Nadere informatie

Overzicht doorrekeningen verkiezingsprogramma s door CPB

Overzicht doorrekeningen verkiezingsprogramma s door CPB Overzicht doorrekeningen verkiezingsprogramma s door CPB Politieke partijen leveren aan het CPB gedetailleerd aan welker bedragen zijn voor ogen hebben met intensiveringen en bezuinigingen. Niet alle bedragen

Nadere informatie

Regeling formatie en bekostiging praktijkscholen met declaratiebekostiging

Regeling formatie en bekostiging praktijkscholen met declaratiebekostiging OCW Regeling formatie en bekostiging praktijkscholen met declaratiebekostiging Regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 oktober 2005, nr. VO/F-2005/42026, houdende de berekening

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Versie 17-08-2016 Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanvragen en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5841 27 maart 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 maart 2012, nr. BVE/387639, houdende

Nadere informatie

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan: penvoerders opleidingsscholen en contactpersonen lerarenopleidingen Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze

Nadere informatie

1. Overzicht van de grondslag voor de subsidietaakstelling en de meerjarige doorwerking naar de beleidsterreinen.

1. Overzicht van de grondslag voor de subsidietaakstelling en de meerjarige doorwerking naar de beleidsterreinen. Bijlage 1 1. Overzicht van de grondslag voor de subsidietaakstelling en de meerjarige doorwerking naar de beleidsterreinen. In het Strategisch Akkoord is een taakstelling op een aantal subsidies gelegd.

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

33750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014

33750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 33750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 16 Brief van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2003 Nr. 127 BRIEF

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 81 29 april 2009 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 22 april 2009, nr. TRCJZ/2009/1122,

Nadere informatie

TWEEDE VERVOLGONDERZOEK MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV. ROC TOP te Amsterdam. Zorg en Welzijn, Handel en Administratie, AKA

TWEEDE VERVOLGONDERZOEK MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV. ROC TOP te Amsterdam. Zorg en Welzijn, Handel en Administratie, AKA TWEEDE VERVOLGONDERZOEK MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV ROC TOP te Amsterdam Zorg en Welzijn, Handel en Administratie, AKA April 2014 Plaats: Amsterdam BRIN: 30RM Onderzoeksnummer: 274307 Onderzoek

Nadere informatie

Meer r u i m t e. voor samenwerking VO-BVE

Meer r u i m t e. voor samenwerking VO-BVE Meer r u i m t e voor samenwerking VO-BVE Meer r u i m t e voor samenwerking VO-BVE iinhoud 1. Inleiding: nieuwe wetgeving voor samenwerking vo-bve 2. Uitbesteding: nieuwe mogelijkheden voor verschillende

Nadere informatie

Vmbo-referentieplanning PMVO, april 2000

Vmbo-referentieplanning PMVO, april 2000 (oud, maar hier en daar nog nuttig) Inleiding Augustus 2001 stromen de eerste leerlingen in de leerwegen. Om hen naar de eindstreep te brengen moeten nog de nodige voorbereidingen getroffen worden. Maar

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Gelet op artikel 70a, vierde en zesde lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 77a van de Wet op het voortgezet onderwijs ;

Gelet op artikel 70a, vierde en zesde lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 77a van de Wet op het voortgezet onderwijs ; Besluit van 31 maart 2010 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de wijziging van enkele en van het leerlinggebonden budget Op de voordracht van

Nadere informatie

1 van 28 27-08-14 09:11

1 van 28 27-08-14 09:11 Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Tekst geldend op: 27-08-2014) Wet van 26 april 2001, houdende intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10073 14 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2015, FenV/732728,

Nadere informatie

Datum 1 december 2015 Beantwoording van vragen naar aanleiding van Volkskrantartikel over vluchtelingenonderwijs

Datum 1 december 2015 Beantwoording van vragen naar aanleiding van Volkskrantartikel over vluchtelingenonderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 460 Besluit van 6 november 2013, houdende intrekking van diverse besluiten in verband met volledige decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 oktober 2006, nr. BVE/IenI/2006/33530, houdende regels voor het verstrekken van een aanvullende vergoeding voor het werven van

Nadere informatie

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100 Lerarenbeurs 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100 Lerarenbeurs 0 0 0 0 0 0 0 Bestuursbureau 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Parameters Aantal leerlingen voor budget obv 1-10 (t-1) 42 14 5 4 4 4 Aantal lln. LWOO voor budget obv 1-10 (t-1) 16 6 0 0 0 0 Huisvesting: aantal m2 bruto

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 107 15 juni 2009 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 mei 2009, nr. BVE/I&I/118094,

Nadere informatie

Onderwijsveld anno 2009. Leergang Onderwijs Cap Gemini 12 februari 2009

Onderwijsveld anno 2009. Leergang Onderwijs Cap Gemini 12 februari 2009 Onderwijsveld anno 2009 Leergang Onderwijs Cap Gemini 12 februari 2009 Voorstellen (I) - directeur Actis - hoe daar gekomen: - sociologie, onderwijskunde - vakbeweging / AOb - VNG/VOSABB - Ministerie van

Nadere informatie

SAMENVATTING WETSVOORSTEL PASSEND ONDERWIJS EN MEMORIE VAN TOELICHTING november 2011

SAMENVATTING WETSVOORSTEL PASSEND ONDERWIJS EN MEMORIE VAN TOELICHTING november 2011 SAMENVATTING WETSVOORSTEL PASSEND ONDERWIJS EN MEMORIE VAN TOELICHTING november 2011 In deze samenvatting wordt eerst een overzicht gegeven van de algemene veranderingen in het onderwijsstelsel. Daarna

Nadere informatie

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Melding en registratie. 5 Bijlage 1 Stroomschema

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Deze brochure is bedoeld voor scholen en samenwerkingsverbanden. We lichten hierin toe wat er de komende periode voor u verandert op het gebied van lwoo en

Nadere informatie

informatie maatwerk risicoleerlingen

informatie maatwerk risicoleerlingen informatie maatwerk risicoleerlingen 1. context Terugdringen van voortijdig schoolverlaten staat centraal in de ambities die in Koers BVE zijn neergelegd. Terugdringen van voortijdig schoolverlaten is

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregels UWV vergoeding computers in het regulier onderwijs

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregels UWV vergoeding computers in het regulier onderwijs STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26156 18 december 2012 Beleidsregels UWV vergoeding computers in het regulier onderwijs Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2010 Versie 22-12-2010

Onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2010 Versie 22-12-2010 Onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 200 Versie 22-2-200 Inhoudsopgave Welkom 5 Gebruiksaanwijzing 7. Algemene uitgangspunten 9. Algemeen 9.. Doelstelling van het controleprotocol 9..2 Indeling van het

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs?

1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs? 1 1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs? Het hoger onderwijs kent routes tot leraar in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs: HBO Het hoger beroepsonderwijs kent

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27337 28 augustus 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 augustus 2015, nr. VO/758025,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 3 maart 2014 Betreft Uitwerking Begrotingsafspraken 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 3 maart 2014 Betreft Uitwerking Begrotingsafspraken 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Financieel-Economische Zaken IPC 5350 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs 1. Partijen Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) PO-Raad VO-raad. Algemene Onderwijsbond CNV Onderwijs AVS CMHF 2. Looptijd

Nadere informatie

Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 1998

Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 1998 Mededelingen OCenW Bestemd voor: de besturen van: c de instellingen voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs; c de instellingen voor voortgezet onderwijs; c scholen, instellingen en instituten

Nadere informatie

Bijlage 2. Invulling taakstelling passend onderwijs

Bijlage 2. Invulling taakstelling passend onderwijs Bijlage 2 Invulling taakstelling passend onderwijs Inleiding Het budget voor (v)so en lgf is eerder gebudgetteerd op het macroniveau van de Rijksbegroting van 2008. In het regeerakkoord is een taakstelling

Nadere informatie

VERVOLGONDERZOEK MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV. ROC van Amsterdam te Amsterdam. Medewerker evenementenorganisatie

VERVOLGONDERZOEK MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV. ROC van Amsterdam te Amsterdam. Medewerker evenementenorganisatie VERVOLGONDERZOEK MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV ROC van Amsterdam te Amsterdam Medewerker evenementenorganisatie Mei 2013 H3493219 Plaats: Amsterdam BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 128167 Kenmerk:

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar 2011-2012

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar 2011-2012 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Begrippenlijst. Begrippen en definities passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers, Petra Overbeek

Begrippenlijst. Begrippen en definities passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers, Petra Overbeek Begrippenlijst steunpunt Begrippen en definities Floor Kaspers, Petra Overbeek April 2013 Passend onderwijs Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015

FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015 FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015 Deze FAQ s richten zich alleen op de uitbreiding van het aantal bekostigde opleidingsscholen en niet op de verlenging en/of

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid en verdeling rijksmiddelen Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)Voortijdig Schoolverlaten, kwalificatieplicht en aanvullend VSV beleid 2013 Portefeuille J.

Nadere informatie

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Den Haag, 6 februari 2014 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 20 EZ i.v.m. agendapunt 8, 13, 21 FIN i.v.m. agendapunt 10 RU

Nadere informatie

Achteraf. Elektronisch aanvraagformulier PRAKTIJKLEREN. 01.01.2014 t/m 31.12.2018

Achteraf. Elektronisch aanvraagformulier PRAKTIJKLEREN. 01.01.2014 t/m 31.12.2018 Subsidieregeling praktijkleren Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren (PRAKTIJKLEREN) is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Algemene informatie

Nadere informatie