Overzicht Wet- en regelgeving 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht Wet- en regelgeving 2011"

Transcriptie

1 Overzicht Wet- en regelgeving 2011 Sector PO Sector VO Sector BVE Sector HO FSR Overzicht wet- en regelgeving sector PO Wetten Besluiten Regelingen Experimentenwet onderwijs Leerplichtwet 1969 Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO) Wet medezeggenschap op scholen (WMO) Wet op de expertisecentra (WEC) Wet op het onderwijstoezicht (WOT) Wet op het primair onderwijs (WPO) Wet overige OCW-subsidies (WOOS) Wet referentieniveau's Nederlandse taal en rekenvaardigheden Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet SLOA) Besluit actualisering uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO alsmede wijziging besluit informatievoorziening WVO Besluit bekostiging WEC Besluit bekostiging WPO Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs Besluit informatievoorziening WPO/WEC Besluit instelling evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs Besluit leerlinggebonden financiering Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WPO/WEC Besluit oude eigendoms- en huurscholen WPO Besluit Participatiefonds Besluit RVC s en regionaal zorgbudget Besluit trekkende bevolking WPO Besluit vaste beloning Landelijke geschillencommissie samenwerkingsverbanden WSNS Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid Besluit vernieuwde kerndoelen WPO Besluit Vervangingsfonds Besluit vrijstelling leerplicht trekkende bevolking Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel Besluit ziekte- en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs Besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs Kaderbesluit rechtspositie PO Onderwijskundig besluit WEC Rechtspositiebesluit WPO/WEC Uitvoeringsbesluit Wet SLOA Aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs 2008 Aanpassingsregeling vierde tranche Algemene wet bestuursrecht(awb) OCW Aanvullende regeling invoering LGF Beleidsregel experimenten Passend onderwijs Instelling van de Adviescommisie fusietoets in het onderwijs, regels en beleidsregels voor de uitvoering van de fusietoets in het onderwijs Pagina 1 van 8

2 Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2009 Regeling aanpassing stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2010 Regeling aanvragen van een startsubsidie of en subsidie veldinitiatief passen onderwijs Regeling aanvullend getuigschrift zintuiglijke en lichamelijke oefening primair onderwijs Regeling achterwege laten vermindering van de bekostiging bij niet-herbenoeming ontslaguitkeringsgerechtigde ex-werknemers primair onderwijs Regeling bekostiging personeel primair onderwijs en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs Regeling bekostiging personeel primair onderwijs en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010 Regeling bestemmingsbox Regeling betreffende aftrekposten WBO, ISOVSO en WVO Regeling bevoegdheid basisonderwijs voor buitenlandse diploma s Regeling Bevordering Internationalisering PO/VO Regeling bijzondere bekostiging taal, rekenen en opbrengst gericht werken Regeling formalisering bijlagen, verschillende berekeningswijzen en percentages in het Kaderbesluit rechtspositie PO Regeling formatiegarantie lgf Regeling gebruik gegevens BRON Regeling impulsgebieden schooljaar t/m Regeling in mindering brengen uitkeringen Regeling innovatiearrangement 2006 tot en met 2009 Regeling jaarverslaggeving onderwijs Regeling leerresultaten PO Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Regeling modellen prognose PO 2009 Regeling OCW-subsidies Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011 Regeling Onderwijsdeelname leerlingen/studenten met Belgische nationaliteit Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen Regeling vaststellen bedragen programma s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiele instandhouding samenwerkingsverband voor het jaar 2011 Regeling vaststelling meldingsformulier geïndiceerde leerlingen Regeling vaststelling telformulier aantal geïndiceerde leerlingen Regeling vaststelling telformulier voor aanpassing van de vergoeding voor materiële instandhouding voor basisscholen als gevolg van groei 2009 Regeling vaststelling telformulier voor aanvullende bekostiging personeelskosten groei basisscholen Regeling vaststelling van de compensatieregeling bij de gewichtenregeling voor het schooljaar Regeling vaststelling van de drempel en de compensatieregeling bij de gewichtenregeling voor het schooljaar Regeling verantwoording en monitoring van het schoolbudget in het primair onderwijs Regeling Verdiepingsslag academische opleidingsschool Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs Stimuleringsregeling reïntegratie wachtgelders primair onderwijs Subsidieregeling bevordering internationalisering PO en VO 2009 Subsidieregeling excellentieprogramma s basisonderwijs Subsidieregeling innovatiearrangement 2004 Subsidieregeling innovatiearrangement 2005 Subsidieregeling pasend onderwijs Subsidieregeling pilots startgroepen voor peuters Subsidieregeling verbetering binnenmilieu voor scholen in het PO Pagina 2 van 8

3 Subsidieregeling voor het bevorderen van internationale oriëntatie en samenwerking (BIOS) in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs Tijdelijke subsidieregeling capaciteitsuitbreiding buitenschoolse opvang Overzicht van regelingen met een bestedingsverplichting (geoormerkte aanvullende subsidies) met eventuele verrekening van de niet bestede gelden: Regeling InnovatieImpuls Onderwijs Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom Regeling subsidie regionale expertisecentra in verband met pakketmaatregel AWBZ 2009 Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs Regeling voor het verstrekken van een stimuleringssubsidie Passend onderwijs Stimuleringsregeling Krachtig Meesterschap Stimuleringsregeling vroegschoolse educatie Subsidieregeling onderwijstijdverlenging basisonderwijs Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers Overzicht wet- en regelgeving sector VO Wetten Experimentenwet onderwijs Kaderwet LNV-subsidies Leerplichtwet 1969 Wet Beroepen in het Onderwijs (BIO) Wet op de medezeggenschap op scholen Wet op het onderwijstoezicht Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) Wet overige OCenW-subsidies (WOOS) Wet referentieniveau's Nederlandse taal en rekenvaardigheden Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) Besluiten Bekostigingsbesluit WVO Besluit actualisering uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO alsmede wijziging besluit informatievoorziening WVO Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WVO Besluit Informatievoorziening WVO Besluit instelling evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs Besluit leerlinggebonden financiering Besluit overgangsmaatregelen mavo/vbo Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Besluit RVC s en regionaal zorgbudget Besluit samenwerking VO-BVE Besluit vbo-groen in een AOC Formatiebesluit WVO Inrichtingsbesluit WVO Openstellingsbesluit groen onderwijs 2011 Uitvoeringsbesluit Wet SLOA Regelingen Aanpassingsregeling vierde tranche Algemene wet bestuursrecht(awb) OCW Aanpassingsregeling vierde tranche Awb II Beleidregel experimenten passend onderwijs Instelling van de Adviescommisie fusietoets in het onderwijs, regels en beleidsregels voor de uitvoering van de fusietoets in het onderwijs Beleidsregel bekostiging als nevenvestiging of als tijdelijke nevenvestiging van dislocaties Beleidsregel Internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs (IGVO) 2010 Beleidsregel kwalificatiedossiers Beleidsregel uitzonderingsscholen VO Pagina 3 van 8

4 Beleidsregel verstrekking LOOT-licenties VO Regeling aanpassing bekostiging 2011 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2012 Regeling aanvragen van een startsubsidie of een subsidie veldinitiatief passend onderwijs Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs Regeling aanvullende bekostiging nevenvestigingen en start en aanvullende bekostiging nieuwe school voortgezet onderwijs Regeling aanvullende bekostiging praktijkgerichte leeromgeving 2007 Regeling bekostiging leerlingen die tijdelijk buiten de school worden geplaatst Regeling bekostiging personeel primair onderwijs en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs Regeling bekostiging personeel primair onderwijs en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010 Regeling Bevordering Internationalisering PO/VO Regeling eenmalige tegemoetkoming schoolboeken VO Regeling elementcodetabel voortgezet onderwijs, opleidingentabel en volwasseneneducatie en vakcodetabel v.o. en volwasseneneducatie schooljaar Regeling elementcodetabel voortgezet onderwijs, opleidingentabel en volwasseneneducatie en vakcodetabel v.o. en volwasseneneducatie schooljaar Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs Regeling gebruik gegevens BRON Regeling gegevenslevering onderwijsnummer voortgezet onderwijs Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier LGF Regeling innovatiearrangement 2006 tot en met 2009 Regeling jaarverslaggeving onderwijs Regeling kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs Regeling kwaliteit voortgezet onderwijs Regeling leerplusarrangement VO, nieuwkomers VO, eerste opvang Vreemdelingen 2009 Regeling leerresultaten VO Regeling modellen diploma's vwo-havo-vmbo Regeling nadere voorschriften met betrekking tot de verrekening van uitkeringskosten Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2010 Regeling OCW-subsidies Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011 Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen Regeling reserves voortgezet onderwijs 2007 Regeling schadevergoeding, vergoeding advocaat- en proceskosten aanbestedingsprocedures schoolboeken Regeling subsidiëring stagebegeleiding educatieve minoren in het voortgezet onderwijs Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen Regeling vaststellen bedragen lgf mbo voor de studiejaar Regeling vaststellen bedragen programma s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiele instandhouding samenwerkingsverband voor het jaar 2011 Regeling vaststellen bekostiging per leerwerkovereenkomst vmbo en Regeling vaststelling cursusgeldtarieven Regeling vaststellen lesgeld voor het cursusjaar Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2011 Regeling Verdiepingsslag academische opleidingsschool Regeling versterking van functiemix leraren voortgezet onderwijs in de Randstadregio s Regeling verwantschapstabel educatieve minor Regeling visueel gehandicapten leerlingen WVO en deelnemers WEB Regeling voorzieningenplanning voortgezet onderwijs Subsidieregeling afstemming onderwijsarbeidsmarkt in risicoregio's voortgezet onderwijs Subsidieregeling bevordering internationalisering PO en VO 2009 Pagina 4 van 8

5 Subsidieregeling innovatiearrangement 2004 Subsidieregeling innovatiearrangement 2005 Subsidieregeling passend onderwijs Subsidieregeling voor het bevorderen van internationale oriëntatie en samenwerking (BIOS) in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang VMBO-MBO2 Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken voor werkende jongeren zonder startkwalificatie, werkzoekenden en met werkloosheid bedreigden Overzicht van regelingen met een bestedingsverplichting (geoormerkte aanvullende bekostiging) met eventuele verrekening van de niet bestede gelden: Regeling aanvullende bekostiging energiezuinigheid en binnenmilieu Regeling aanvullende bekostiging lokalen bètavakken havo/vwo Regeling doorontwikkeling praktijkonderwijs Regeling InnovatieImpuls Onderwijs Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom Regeling praktijkleren en Groene plus Regeling subsidie regionale expertisecentra in verband met pakketmaatregel AWBZ 2009 Regeling voor het verstrekken van een stimuleringssubsidie passend onderwijs Stimuleringsregeling Krachtig Meesterschap Tijdelijke subsidieregeling plusvoorzieningen overbelaste jongeren Uitvoeringsregeling bestrijding voortijdig schoolverlaten en regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Overzicht wet- en regelgeving sector BVE Wetten Kaderwet LNV-subsidies Les- en cursusgeldwet (LCW) Wet Beroepen in het Onderwijs (BIO) Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) Wet op het onderwijstoezicht Wet overige OCenW-subsidies (WOOS) Wet referentieniveau's Nederlandse taal en rekenvaardigheden Wet studiefinanciering 2000 Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) Besluiten Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Besluit samenwerking VO-BVE Openstellingsbesluit groen onderwijs 2011 Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 (ULCW 2000) Uitvoeringsbesluit WEB (UWEB) Uitvoeringsbesluit Wet SLOA Regelingen Aanpassingsregeling vierde tranche Algemene wet bestuursrecht(awb) OCW Beleidsregel Buiteninvorderingstelling lesgeld asielzoekers en bepaalde categorieën vreemdelingen ex artikel 9b LCW Beleidsregel experimenten passend onderwijs Beleidsregel kwalificatiedossiers Instelling van de Adviescommisie fusietoets in het onderwijs, regels en beleidsregels voor de uitvoering van de fusietoets in het onderwijs Regeling aanvragen van een startsubsidie of een subsidie veldinitiatief passend onderwijs Regeling aanwijzing Goed bestuur in de bve sector Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010 Regeling elementcodetabel voortgezet onderwijs, opleidingentabel en volwasseneneducatie en vakcodetabel v.o. en volwasseneneducatie schooljaar Pagina 5 van 8

6 Regeling elementcodetabel voortgezet onderwijs, opleidingentabel en volwasseneneducatie en vakcodetabel v.o. en volwasseneneducatie schooljaar Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur MBO Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur MBO Regeling gebruik gegevens BRON Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer bve 2009 Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier LGF Regeling innovatiearrangement 2006 tot en met 2009 Regeling jaarverslaggeving onderwijs Regeling kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2010 Regeling OCW-subsidies Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011 Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap Regeling stagebox beroepsonderwijs 2006 tot en met 2010 Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen Regeling vaststellen bedragen lgf mbo voor de studiejaar Regeling vaststellen bekostiging per leerwerkovereenkomst vmbo en Regeling vaststellen cursusgeldtarieven voor het cursusjaar Regeling vaststellen cursusgeldtarieven voor het cursusjaar Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en eindtermen beroepsonderwijs Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en eindtermen beroepsonderwijs Regeling vaststellen lesgeld voor het cursusjaar Regeling Verdiepingsslag academische opleidingsschool Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de randstadregio s Regeling visueel gehandicapten leerlingen WVO en deelnemers WEB Subsidieregeling Aanvalsplan Laagletterheid Subsidieregeling innovatiearrangement 2004 Subsidieregeling innovatiearrangement 2005 Subsidieregeling voor het bevorderen van internationale oriëntatie en samenwerking (BIOS) in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs Tijdelijke regeling opvang conjuncturele effecten in het MBO Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang VMBO-MBO2 Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken voor werkende jongeren zonder startkwalificatie, werkzoekenden en met werkloosheid bedreigden Uitvoeringsregeling WEB 2007 Overzicht van regelingen met een bestedingsverplichting (geoormerkte aanvullende subsidies) met eventuele verrekening van de niet bestede gelden: Regeling doorontwikkeling praktijkonderwijs Regeling innovatiebox beroepsonderwijs 2006 tot en met 2009 Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom Regeling praktijkleren en Groene plus Stimuleringsregeling Krachtig Meesterschap Subsidieregeling schoolmaatschappelijk werk in het mbo Tijdelijke regeling stageoffensief Tijdelijke subsidieregeling plusvoorzieningen overbelaste jongeren Uitvoeringsregeling bestrijding voortijdig schoolverlaten en regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Overzicht wet- en regelgeving sector HO Wetten Kaderwet LNV-subsidies Wet Beroepen in het Onderwijs (BIO) Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) Pagina 6 van 8

7 Wet op het onderwijstoezicht Wet overige OCenW-subsidies (WOOS) Wet Studiefinanciering 2000 Besluiten Besluit decentralisatie arbeidsvoorwaardenvorming academische ziekenhuizen Besluit rechtspositie leden van centrale directies en colleges van bestuur van hogescholen Besluit rechtspositie leden van colleges van bestuur van openbare universiteiten Openstellingsbesluit groen onderwijs 2011 Uitvoeringsbesluit WHW 2008 Regelingen Aanpassingsregeling vierde tranche Algemene wet bestuursrecht(awb) OCW Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs Instelling van de Adviescommisie fusietoets in het onderwijs, regels en beleidsregels voor de uitvoering van de fusietoets in het onderwijs Regeling aanmelding en selectie hoger onderwijs Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010 Regeling bevordering kennisfunctie hogescholen Regeling financiën hoger onderwijs Regeling jaarverslaggeving onderwijs Regeling kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011 Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen Regeling vaststellen lesgeld voor het cursusjaar Regeling Verdiepingsslag academische opleidingsschool Subsidieregeling innovatiearrangement 2004 Subsidieregeling innovatiearrangement 2005 Subsidieregeling innovatiearrangement 2006 tot en met 2009 Subsidieregeling postinitiële masteropleidingen hoger beroepsonderwijs Subsidieregeling Programma Akademie assistenten Subsidieregeling van tweedebachelor- en mastergraden in het hogerberoepsonderwijs en tweede mastergraden in het wetenschappelijk onderwijs Subsidieregeling voor het bevorderen van internationale oriëntatie en samenwerking (BIOS) in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken voor werkende jongeren zonder startkwalificatie, werkzoekenden en met werkloosheid bedreigden Overzicht van regelingen met een bestedingsverplichting (geoormerkte aanvullende subsidies) met eventuele verrekening van de niet bestede gelden: Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom Regeling LNV-subsidies Regeling praktijkleren en Groene plus Regeling Siriusprogramma 2010 Stimuleringsregeling Krachtig Meesterschap Diversen: Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de transnationale Universiteit Limburg Pagina 7 van 8

8 FSR Hieronder staan de subsidies die met de FSR verantwoord moeten worden. Verstrekkend Ontvanger Titel subsidie kenmerk Opmerking Departement/ Organisatie Soort Instelling EL&I HO-instellingen Alle nieuwe geoormerkte én niet-geoormerkte subsidies. Voor subsidies van vóór 2008 geldt dat het is toegestaan subsidies in aanvulling op de bekostiging te verantwoorden in de FSR, ook als dat niet expliciet is aangegeven in de beschikking met als uitzondering hierop: regeling Kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs (TRCJZ/2007/2075). EL&I HO-instelling Subsidies waarvoor kosten gemaakt zijn na 1 jan 2008 mogen verantwoord worden in FSR. Dit betreft o.m. PointOne, Food and Nutrition Delta fase 2, Maritiem, InnoWator, IOP-TTI (wat betreft het IOP deel), HTAS, Polymeren, Opkomende markten, Internationale Innovatieprojecten en Smart Mix. VROM OCW: Platform Bèta Techniek OCW TUD HO/BL/07/50013 dd 6 feb 2008 tbv TULIP OCW TU Delft HO/BL/2007/50013, 6 feb 08: NL Instituut in buitenland OCW: Platform Bèta Techniek Universiteit Hogeschool Universiteit VO-school VEK-regeling Subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen, dd 18 sept 2006 HO/BS/2008/2196: Regeling Sirius Programma: Rendement & Excellentie (NIB) HO/CBV/2007/43454 Subsidiebeschikking Betatechniek OCW EUR HO&S/BS/49871 dd 17 sep08 tbv matching shellleerstoel IBS OCW UvA HO/BL/2007/46684 nr 705AO-1888 dd 10 dec 07 tbv Nemrud Dagh OCW Universiteit HO&S/BL/2008/22798 van 23 september 2008 NB specifieke controle aanwijzing 2009, 2010, 2011, 2012 OCW Afhankelijk van de voorwaarden kan in overleg bezien worden of subsidies van vóór 2008, die aparte accountantsverklaring vragen, FSR volstaat. NB Hiernaast moeten alle geoormerkte subsidies van OCW ook in model G worden opgenomen. De door het ministerie van EL&I bekostigde instellingen voor onderwijs nemen alle van het ministerie van EL&I ontvangen gelden naast de (normatieve) rijksbijdrage op in model G. Pagina 8 van 8

Overzicht Wet- en regelgeving 2013 Sector PO Sector VO Sector BVE Sector HO FSR

Overzicht Wet- en regelgeving 2013 Sector PO Sector VO Sector BVE Sector HO FSR Overzicht Wet- en regelgeving 2013 Sector PO Sector VO Sector BVE Sector HO FSR Overzicht wet- en regelgeving sector PO 1 december 2013 Wetten Experimentenwet onderwijs Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet

Nadere informatie

Overzicht Wet- en regelgeving 2014 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR

Overzicht Wet- en regelgeving 2014 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR Overzicht Wet- en regelgeving 2014 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR Overzicht wet- en regelgeving sector PO Experimentenwet onderwijs Leerplichtwet 1969 Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO)

Nadere informatie

Overzicht Wet- en regelgeving 2012 Sector PO Sector VO Sector BVE Sector HO FSR

Overzicht Wet- en regelgeving 2012 Sector PO Sector VO Sector BVE Sector HO FSR Overzicht Wet- en regelgeving 2012 Sector PO Sector VO Sector BVE Sector HO FSR Overzicht wet- en regelgeving sector PO 1 december 2012 Experimentenwet onderwijs Leerplichtwet 1969 Wet Beroepen in het

Nadere informatie

Overzicht Wet- en regelgeving 2010

Overzicht Wet- en regelgeving 2010 Overzicht Wet- en regelgeving 2010 Sector PO Sector VO Sector BVE Sector HO FSR Overzicht wet- en regelgeving sector PO Wetten Experimentenwet onderwijs Leerplichtwet 1969 Wet Beroepen in het Onderwijs

Nadere informatie

Overzicht Wet- en regelgeving 2017 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR

Overzicht Wet- en regelgeving 2017 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR Overzicht Wet- en regelgeving 2017 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR Overzicht wet- en regelgeving sector PO Experimentenwet onderwijs Leerplichtwet 1969 Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO)

Nadere informatie

Overzicht wet- en regelgeving onderwijs

Overzicht wet- en regelgeving onderwijs Overzicht wet- en regelgeving onderwijs Sector PO (1 december 2009) Overzicht wet- en regelgeving sector PO Leerplichtwet 1969 Wet op het primair onderwijs (WPO) Wet op de expertisecentra (WEC) Wet overige

Nadere informatie

Overzicht Wet- en regelgeving 2015 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR

Overzicht Wet- en regelgeving 2015 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR Overzicht Wet- en regelgeving 2015 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR Overzicht wet- en regelgeving sector PO Experimentenwet onderwijs Leerplichtwet 1969 Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO)

Nadere informatie

Overzicht Wet- en regelgeving 2017 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR

Overzicht Wet- en regelgeving 2017 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR Overzicht Wet- en regelgeving 2017 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR Overzicht wet- en regelgeving sector PO 1 juli 2017 Wetten Experimentenwet onderwijs Leerplichtwet 1969 Wet Beroepen in het

Nadere informatie

Overzicht Wet- en regelgeving 2016 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR

Overzicht Wet- en regelgeving 2016 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR Overzicht Wet- en regelgeving 2016 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR Overzicht wet- en regelgeving sector PO 1 december 2016 Wetten Experimentenwet onderwijs Leerplichtwet 1969 Wet Beroepen

Nadere informatie

Overzicht wet- en regelgeving 2009

Overzicht wet- en regelgeving 2009 Overzicht wet- en regelgeving 2009 Sector PO Sector VO Sector BVE Sector HO FSR Sector PO 1 december 2009 Overzicht wet- en regelgeving sector PO Leerplichtwet 1969 Wet op het primair onderwijs (WPO) Wet

Nadere informatie

Bijlage 1 Kader financiële rechtmatigheid OCW/EL&I wet- en regelgeving

Bijlage 1 Kader financiële rechtmatigheid OCW/EL&I wet- en regelgeving Bijlage Kader financiële rechtmatigheid OCW/EL&I wet- en regelgeving Van toepassing Wet op het primair onderwijs (WPO) 4 Kosten van leerlingenvervoer In dit artikel wordt aangegeven dat leerlingenvervoer

Nadere informatie

Bijlage 1: Kader Financiële Rechtmatigheid OCW/EZ wet- en regelgeving 2014

Bijlage 1: Kader Financiële Rechtmatigheid OCW/EZ wet- en regelgeving 2014 Bijlage 1: Kader Financiële Rechtmatigheid OCW/EZ wet- en regelgeving 014 Van toepassing voor sector Identificatie wet- en regelgeving PO VO MBO HO art Inhoud Toelichting Wet op het primair onderwijs (WPO)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 33 780 Wijziging van de sstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar (wijziging samenhangende met de ) Nr. 2

Nadere informatie

Bijlage 1: Kader Financiële Rechtmatigheid OCW/EZ wet- en regelgeving 2015

Bijlage 1: Kader Financiële Rechtmatigheid OCW/EZ wet- en regelgeving 2015 Bijlage 1: Kader Financiële Rechtmatigheid OCW/EZ wet- en regelgeving 015 Van toepassing voor sector Identificatie wet- en regelgeving PO VO MBO HO art Inhoud Toelichting Wet op het primair onderwijs (WPO)

Nadere informatie

Bijlage 1: Kader Financiële Rechtmatigheid OCW/EZ wet- en regelgeving 2016

Bijlage 1: Kader Financiële Rechtmatigheid OCW/EZ wet- en regelgeving 2016 Bijlage 1: Kader Financiële Rechtmatigheid OCW/EZ wet- en regelgeving 016 Van toepassing voor sector Identificatie wet- en regelgeving PO VO MBO HO art Inhoud Toelichting Wet op het primair onderwijs (WPO)

Nadere informatie

Bijlage 1 Kader Financiële Rechtmatigheid OCW wet- en regelgeving 2017

Bijlage 1 Kader Financiële Rechtmatigheid OCW wet- en regelgeving 2017 Bijlage 1 Kader Financiële Rechtmatigheid OCW wet- en regelgeving 017 Van toepassing voor sector Identificatie wet- en regelgeving PO VO MBO HO art Inhoud Toelichting Wet op het primair onderwijs (WPO)

Nadere informatie

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De citeertitel is in de regeling vastgesteld 1 of 266 06/04/26 09:23 AM (Tekst geldend op: 26-04-2006) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling:

Nadere informatie

Beleidsregel experimenten Passend onderwijs

Beleidsregel experimenten Passend onderwijs Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voortgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en hoger onderwijs bvh 079-3232.666

Nadere informatie

B8170.K-2 1 OCW 22106

B8170.K-2 1 OCW 22106 Besluit van tot intrekking van een aantal algemene maatregelen van bestuur en andere koninklijke besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Op de voordracht

Nadere informatie

Aanpassingsregeling euro OCenW

Aanpassingsregeling euro OCenW -Regelingen Aanpassingen ministeriële regelingen in verband met overgangnaar de euro Bestemd voor: scholen en onderwijsinstellingen; gemeentebesturen. verbindend voorschrift Datum: 12 september 2001 Kenmerk:

Nadere informatie

Opheldering over het uitschrijven van leer/kwalificatieplichtige leerlingen uit BRON Met ingang van 1 juli De leerling blijft op school

Opheldering over het uitschrijven van leer/kwalificatieplichtige leerlingen uit BRON Met ingang van 1 juli De leerling blijft op school Stroomschema 1: Leer of kwalificatieplichtige leerling (5-18 rig) een VMBO diploma De leer of kwalificatieplichtige leerling (5-18 rig) VMBO diploma blijft en nieuwe schoolar in BRON nieuwe schoolar in

Nadere informatie

De Richtlijn is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari Eerdere toepassing van de Richtlijn wordt aanbevolen.

De Richtlijn is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari Eerdere toepassing van de Richtlijn wordt aanbevolen. RJ-Uiting 2007-10: 'Aanpassingen ten opzichte van de ontwerp-richtlijn 660 Onderwijsinstellingen' Ten geleide De Onderwijssector is een sector die haar jaarverslaggeving aan het harmoniseren en dereguleren

Nadere informatie

Wet op het voortgezet onderwijs Page 1 of 393

Wet op het voortgezet onderwijs Page 1 of 393 Wet op het voortgezet onderwijs Page 1 of 393 (Tekst geldend op: 09-01-2005) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: OCenW Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling:

Nadere informatie

Regeling verdiepingsslag academische opleidingsschool

Regeling verdiepingsslag academische opleidingsschool Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie SenterNovem Primair Onderwijs 070-373.59.41 Voorgezet onderwijs Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en Hoger onderwijs Regeling

Nadere informatie

samenvatting van de inventarisatie van verschillen algemeen één wettelijk kader, verschillen in uitwerking en effect

samenvatting van de inventarisatie van verschillen algemeen één wettelijk kader, verschillen in uitwerking en effect Bijlage samenvatting van de inventarisatie van verschillen Ter voorbereiding van het Plan van aanpak is een inventarisatie uitgevoerd van verschillen tussen het groene en het overige stelsel voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van, nr. PO/BenB/07/ 45036, houdende aanpassing van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2007-2008

Nadere informatie

Colleg e voor Toetsen en Examens

Colleg e voor Toetsen en Examens Colleg e voor Toetsen en Examens Wet- en regelgeving centrale examens en rekentoets vo 2018 I nhoud Wetten en Algemene maatregelen van bestuur Ministeriële regelingen Regelingen en mededelingen van het

Nadere informatie

Colleg e voor Toetsen en Examens

Colleg e voor Toetsen en Examens Colleg e voor Toetsen en Examens Wet- en regelgeving centrale examens en rekentoets vo 2018 niveaus havo, vwo I nhoud Wetten en Algemene maatregelen van bestuur Ministeriële regelingen Regelingen en mededelingen

Nadere informatie

Vergelijking bekostiging vmbo en mbo. Onderzoek Berenschot in opdracht van de roc s in de vier grote steden in samenwerking met de MBO Raad

Vergelijking bekostiging vmbo en mbo. Onderzoek Berenschot in opdracht van de roc s in de vier grote steden in samenwerking met de MBO Raad Vergelijking bekostiging vmbo en mbo Onderzoek Berenschot in opdracht van de roc s in de vier grote steden in samenwerking met de MBO Raad 1. Inleiding Berenschot heeft in opdracht van de roc s in de vier

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 juni 2010, nr. BVE/Stelsel/214309, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2

Nadere informatie

Colleg e voor Toetsen en Examens

Colleg e voor Toetsen en Examens Colleg e voor Toetsen en Examens Wet- en regelgeving centrale examens en rekentoets vo 2018 niveaus vmbo BB, vmbo KB, vmbo GL, vmbo TL I nhoud Wetten en Algemene maatregelen van bestuur Ministeriële regelingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 maart 2008, nr. PO/BenB/08/ 7214, houdende vaststelling van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van xxx, nr. WJZ/xxx (8154), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van xxx, nr. WJZ/xxx (8154), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Besluit van tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het primair en voortgezet onderwijs voor Europees en Caribisch Nederland in verband met enkele wetstechnische verbeteringen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 april 2007, nr. PO/BenB/07/10192, houdende vaststelling van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 060 Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het herstel van enkele wetstechnische gebreken (Reparatiewet OCW 2015) Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 april 2010, nr. PO/FenV/193500, houdende vaststelling van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2010-2011

Nadere informatie

Mogelijkheden binnen de huidige onderwijs wetgeving

Mogelijkheden binnen de huidige onderwijs wetgeving Mogelijkheden binnen de huidige onderwijs wetgeving Inleiding van Gedragswerk Deze notitie bevat de bijna volledige tekst van de door het Ministerie van OCW opgestelde notitie Mogelijkheden binnen de huidige

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van houdende voorschriften inzake de subsidiëring van experimenten in het kader van de leergang vmbo-mbo2 (Tijdelijke regeling subsidiëring

Nadere informatie

Sector PO Goedkeurende controleverklaring: jaarrekening PO zelfstandige scholen, REC s en CDen van samenwerkingsverbanden(1a)

Sector PO Goedkeurende controleverklaring: jaarrekening PO zelfstandige scholen, REC s en CDen van samenwerkingsverbanden(1a) Aangepaste standaard verklaringen n.a.v. bericht NBA website http://www.nba.nl/actueel/nieuws/nieuwsarchief/effect-wnt-opcontroleverklaringen-semipublieke-sector-beschikbaar/ Zie de geel gearceerde toevoegingen/wijzigingen.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 53413 12 oktober 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 oktober 2016, nr. VO/1052412,

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 9088

STAATSCOURANT. Nr. 9088 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9088 9 april 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 maart 2013, nr. PO/FenV/491620,

Nadere informatie

- 1 - Besluit: HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

- 1 - Besluit: HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 oktober 2012, nr. WJZ/441359 (10274), houdende aanpassing van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

De huidige regelingen van de bekostiging zorg in PO, VO, (V)SO en MBO.

De huidige regelingen van de bekostiging zorg in PO, VO, (V)SO en MBO. De huidige regelingen van de bekostiging zorg in PO, VO, (V)SO en MBO. Bé Keizer, be@passendonderwijs.nl Bekostigingsregelingen zorg 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bekostiging zorg PO 2.1 Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo

Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie vo 079-3232.444 bvh 079-3232.666 Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten

Nadere informatie

- 1 - Besluit: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

- 1 - Besluit: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 maart 2012, nr. WJZ/373717 (10136), houdende vaststelling van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of goede regelgeving

Nadere informatie

Wet educatie en beroepsonderwijs Page 1 of 197. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

Wet educatie en beroepsonderwijs Page 1 of 197. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. Wet educatie en beroepsonderwijs Page 1 of 197 (Tekst geldend op: 27-10-2004) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: OCenW Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling:

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen voor de regeling?

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 206. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 206. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 206 (Tekst geldend op: 07-08-2003) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel:

Nadere informatie

Gelet op artikel 11a.1, eerste, tweede, zesde en zevende lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Gelet op artikel 11a.1, eerste, tweede, zesde en zevende lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs; Besluit van houdende voorschriften over experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo2 (Experimenteerbesluit vm2) Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van xxxxxxxxx,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19282 26 september 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 september 2012, nr. WJZ/436633

Nadere informatie

Besluitenlijst vorige vergaderingen

Besluitenlijst vorige vergaderingen Den Haag, 7 maart 2014 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 8, 33 EZ i.v.m. agendapunt 17 KR i.v.m. agendapunt 20 VWS i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

CONCEPT Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

CONCEPT Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: CONCEPT Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen voor de regeling?

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van september 2013, nr. PO/FenV /543633, houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Versie 02-11-2015 Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 085 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Regeling Artikel Toelichting Objectieve rechtvaardiging, geen objectieve rechtvaardiging of overigen 1. Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel

Regeling Artikel Toelichting Objectieve rechtvaardiging, geen objectieve rechtvaardiging of overigen 1. Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel Regeling Artikel Toelichting, geen objectieve rechtvaardiging of overigen 1. Rechtspositiebesluit 2. Rechtspositiebesluit 3. Wet op het tgezet onderwijs I-P12 I-V2 tot en met I-V10 Leeftijdsgrens van 22

Nadere informatie

Tussenvoorzieningen zijn onderwijsarrangementen die tussen scholen onder verantwoordelijkheid van meerdere besturen plaatsvinden.

Tussenvoorzieningen zijn onderwijsarrangementen die tussen scholen onder verantwoordelijkheid van meerdere besturen plaatsvinden. Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Samenvatting In principe volgen leerlingen het onderwijs volledig op de school waar zij staan ingeschreven. Als dat tijdelijk

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 september 2012, nr. WJZ/436633 (10181), houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs,

Nadere informatie

Aanval op Schooluitval: Regiobijeenkomst vervolgaanpak VSV

Aanval op Schooluitval: Regiobijeenkomst vervolgaanpak VSV Aanval op Schooluitval: Regiobijeenkomst vervolgaanpak VSV Monaïm Benrida Ministerie van OCW directie Mbo 1 25 november 2015 Programma 10.00-10.20 Terugblik op VSV-aanpak tot nu toe 10.20-11.00 Presentatie

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 2 mei 2003 PO/LGF/03/ mei 2003

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 2 mei 2003 PO/LGF/03/ mei 2003 OC enw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079)

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Vaststelling bedragen programma's van eisen voor basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs

Vaststelling bedragen programma's van eisen voor basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 september 2009, nr. PO/FenV/ 151703, houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs,

Nadere informatie

Regeling faciliteiten bestuur en management en onderwijsnummer voor. scholen voor praktijkonderwijs 2008

Regeling faciliteiten bestuur en management en onderwijsnummer voor. scholen voor praktijkonderwijs 2008 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling faciliteiten bestuur en management en onderwijsnummer voor Bestemd voor scholen

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 september 2012 nr. VO/F-2012/441872, houdende de aanpassing van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs voor kalenderjaar

Nadere informatie

Bijlage Overzicht inwerkingtredingdata ministeriële regelingen met directe relevantie voor bedrijven en instellingen in 2009

Bijlage Overzicht inwerkingtredingdata ministeriële regelingen met directe relevantie voor bedrijven en instellingen in 2009 Bijlage Overzicht inwerkingtredingdata ministeriële regelingen met directe relevantie voor bedrijven en instellingen in 2009 (periode 1 januari 2009 tot en met 1 oktober 2009) Ministerie van Economische

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 april 2013 Betreft Hoofdlijnenbrief lwoo en pro

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 april 2013 Betreft Hoofdlijnenbrief lwoo en pro a 1 Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Betreft Hoofdlijnenbrief lwoo en pro In deze hoofdlijnenbrief informeer ik u over de in het regeerakkoord aangekondigde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23689 28 december 2011 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 16 december 2011, nr. H3026895,

Nadere informatie

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron:

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: www.steunpuntpassendonderwijs.nl) Ambulante begeleiding Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP,

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP, Regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 september 2006, nr. PO/BenB/06 37878, houdende de vaststelling van programma's van eisen voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 360 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2009 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Nadere informatie

Tijdelijke stimuleringsregeling zij-instroom leraren primair onderwijs naar voortgezet onderwijs

Tijdelijke stimuleringsregeling zij-instroom leraren primair onderwijs naar voortgezet onderwijs Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Tijdelijke stimuleringsregeling zij-instroom leraren primair onderwijs naar voortgezet

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken; Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 september 2014 nr. VO/F-2014/658845, houdende de vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9263 7 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 maart 2015, nr. PO/FenV/732423,

Nadere informatie

Inwerkingtreding. Terugwerkende. Vindplaats Kamerstukken Bekendmaking iwt. Gevolgen/info Citeertitel Evaluatie

Inwerkingtreding. Terugwerkende. Vindplaats Kamerstukken Bekendmaking iwt. Gevolgen/info Citeertitel Evaluatie Overzicht wetswijzigingen in antwoord op de vraag van de leden van de D66-fractie in het hoofdstuk Algemeen. Inwerkingtreding Terugwerkende kracht 28-02-2013 t/m 01-09-2011, t/m 01-09-2012 Vindplaats Kamerstukken

Nadere informatie

Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211 (Tekst geldend op: 07-08-2003) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3917 1 maart 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 februari 2012, nr. DL/381222,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 419 Tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam

Nadere informatie

Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Soort document Algemeen verbindend voorschrift Datum 30 oktober 2000 Kenmerk PO/PJ-2000-37542 Datum inwerkingtreding zie

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders in 2010 naar kindgebonden budget

Tegemoetkoming ouders in 2010 naar kindgebonden budget DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.3.314 vervallen: het bericht 'Wtos en kindgebonden budget voor kinderen van 12-18 jaar' (verwachte wijzigingen), datumnr 0812-1225 Tegemoetkoming ouders in 2010

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Nadere informatie

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN Iedere jongere tussen de 12 en 23 jaar die het onderwijs verlaat zonder een startkwalificatie wordt aangemerkt als een Voortijdige Schoolverlater.

Nadere informatie

Onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011. Concept. Inspectie van het Onderwijs

Onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011. Concept. Inspectie van het Onderwijs Onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 20 Concept Inspectie van het Onderwijs Inhoudsopgave Welkom 5 Gebruiksaanwijzing 7. Algemene uitgangspunten 9. Algemeen 9.. Doelstelling van het controleprotocol 9..2

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in het PO

Actuele ontwikkelingen in het PO Actuele ontwikkelingen in het PO Workshop april 2008 op conferentie Bedrijfsvoering 2008 Bé Keizer, beleidsadviseur VOS/ABB Onderwerpen Nieuwe publicatie GPL bedragen Pilot Vervangingsbekostiging Gewichtenregeling

Nadere informatie

2016D Lijst van vragen

2016D Lijst van vragen 2016D21436 Lijst van vragen De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de volgende vragen ter beantwoording voorgelegd over het Jaarverslag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 27 923 Werken in het onderwijs Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETEN- SCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van ( ), nr. ( ) houdende voorschriften inzake het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters in de studiejaren 2012-2013 tot en

Nadere informatie

TREFWOORDENREGISTER. Persexemplaar 486

TREFWOORDENREGISTER. Persexemplaar 486 TREFWOORDENREGISTER Aankoopfonds 36, 197, 199, 207, 221, 226, 227, 229, 297 Aanvullende beurs 253, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 263, 264, 397, 416, 418, 480 Accreditatie 11, 16, 19, 35, 149, 152,

Nadere informatie

Passend onderwijs 2008-2009

Passend onderwijs 2008-2009 Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling voor het aanvragen van een startsubsidie of een subsidie veldinitiatief

Nadere informatie

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Mei 2014 1. Inleiding In februari hebt u kengetallen van uw samenwerkingsverband ontvangen. Deze waren gebaseerd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie 31 497 Passend onderwijs Nr. 309 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan

Nadere informatie

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de 2.2.6 Intentieovereenkomst Voortijdig Schoolverlaten 1 Dossier 741 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 741 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Intentieovereenkomst

Nadere informatie

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Hoofdvraag Is artikel 10, eerste lid, Leerplichtwet 1969 (Lpw 1969), onverenigbaar met artikel 4 en 5 van het Bekostigingsbesluit

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 10g, vijfde en tiende lid, en 77, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Gelet op de artikelen 10g, vijfde en tiende lid, en 77, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs; Besluit van houdende wijziging van het Besluit RVC s, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging in hoofdzaak in verband met bijzondere gevallen van toelating tot praktijkonderwijs

Nadere informatie

Een overzicht met mogelijke maatregelen per mogelijke coalitie: Maatregelen na CPB-doorrekening

Een overzicht met mogelijke maatregelen per mogelijke coalitie: Maatregelen na CPB-doorrekening Een overzicht met mogelijke maatregelen per mogelijke coalitie: Maatregelen na CPB-doorrekening PUUR PAARS VVD en PvdA (80 zetels) VVD en PvdA beide: mbo. Daarnaast wil de partij 0.1 beschikbaar stellen

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering instemming MR: 23 februari 2004 bijlage 1: najaar 2008 Doel van LGF Het

Nadere informatie