Reactie Rabobank Consultatiedocument Eind- en toetstermen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reactie Rabobank Consultatiedocument Eind- en toetstermen"

Transcriptie

1 Reactie Rabobank Consultatiedocument Eind- en toetstermen Geachte College Deskundigheid Financiële Dienstverlening, Met deze brief gaat de Rabobank in op uw uitnodiging van 26 juli 2012 om te reageren op de einden toetstermen van de herziene structuur Wft-vakbekwaamheid. Allereerst bedanken we u voor de mogelijkheid om te reageren op de voorgenomen regelgeving. Via deze reactie levert de Rabobank daar graag een bijdrage aan. Wij steunen het idee om de kwaliteit van financieel advies te verbeteren door de vakbekwaamheid van medewerkers te verhogen. De ambitie van het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk ligt in lijn met de ambitie van de Rabobank. Wij geloven in een vakbekwaamheidsstelsel waarbij het realiseren van klantdoelstellingen vanuit een integrale kijk centraal staat. Aandacht voor (inventarisatie van) klantbehoeften, vaardigheden en een hogere vakbekwaamheid van de medewerker passen bij het Rabobank beleid. We hebben eerder al kenbaar gemaakt dat we in het huidige bedrijfsvoeringsmodel hierin reeds voorzien. Wij vinden het daarom belangrijk dat het accent verschuift van het opleiden van adviseurs voor een functie (modulegericht) naar het leren voor een beroep(skwalificatie) waarbij een integrale benadering van het vak voorop staat. Helaas constateren wij dat het bouwwerk productgericht is zowel op indeling als op inhoud. Deze feedback hebben wij ook al eerder gegeven bij de consultatie van het bouwwerk. Wij zetten grote vraagtekens bij de mate waarin de kwaliteit van advies verbetert door een productgericht bouwwerk. Nu de uitwerking concreter is, zien wij dat de productgerichte aanpak leidt tot een indeling die onvoldoende aansluit op de klantbehoefte en een beperkte onderwijskundige vernieuwing zonder een stevig fundament. Zo kan de inventarisatie van de klantbehoefte over de gehele linie sterker aan de orde komen. De productgerichte aanpak leidt tot het opleiden van specialisten. Hierdoor komt integraal advies vanuit klantbehoeften en eenvoudig advies voor de retailmarkt onder druk te staan. De klant gaat dan voor een eenvoudig advies een relatief hoge prijs betalen. Aangezien de onderzoeken en leidraden van de AFM het klantbelang centraal stellen. ervaren wij de uitwerking van het vakbekwaamheidsbouwwerk als niet passend. In het volgende hoofdstuk doen we aanbevelingen om integrale advisering en de klantbehoefte beter vorm te geven. In hoofdstuk 2 beantwoorden we de vragen die u heeft gesteld aan marktpartijen en tot slot reageren we in de bijlage per WFT module. Hoogachtend, Rik Op den Brouw Directeur Particulieren Rabobank Nederland 1

2 1. Aanbevelingen Om integrale advisering en de klantbehoefte beter vorm te geven stellen wij de volgende aanbevelingen voor. 1. Splits de beroepskwalificatie Inkomen particulier en Inkomen zakelijk In de beroepskwalificatie Inkomen zijn eindtermen opgenomen voor zowel de particuliere als de zakelijke klant. Een zeer groot deel van de vakbekwaamheidseisen gaan over dienstverlening aan de zakelijke klant en / of werkgever. Dit sluit niet aan op de dagelijkse praktijk van de bancaire sector (en ook bij een aantal intermediairs). Het overgrote deel van het klantbestand zijn particuliere klanten. Adviseurs worden gericht opgeleid voor of de zakelijke of de particuliere klantbediening. Dit resulteert in gedegen vakbekwaamheid afgestemd op de klantbehoefte. In het bouwwerk vragen we van veel adviseurs dat zij zich gaan bekwamen op klantbehoeftes die zij niet bedienen. Dit zal leiden tot een geringe verbetering van het advies omdat kwaliteitsverbetering niet realiseerbaar is, immers de adviseur gebruikt de inhoud niet bij zijn werkzaamheden. Een alternatief kan zijn dat de minister goedkeurt dat de eindtermen die relevant zijn voor de particuliere klant worden toegevoegd aan vermogen en hypotheken. 2. Splits Schade zakelijk in kleinzakelijk en grootzakelijk ; kleinzakelijk kan een variant zijn van de module Wft Schade Particulier. Door de nieuwe diploma-eisen is er sprake van een forse verzwaring van de vakbekwaamheidseisen voor medewerkers die in schadeverzekeringen bemiddelen voor klanten binnen de kleinzakelijke markt. Denk hierbij aan kleine MKB-ers en ZZP-ers (i.c. bedrijven met een omzet tot EUR 1 miljoen). Deze medewerkers moeten op basis van het voorstel aan dezelfde eisen voldoen als de eisen die worden gesteld aan verzekeringsspecialisten die ondernemingen adviseren binnen de midden- en grootzakelijke markt. Dit betreft de modules Wft Basis, Wft Schade Particulier en Wft Schade Zakelijk. Om de volgende redenen vinden wij dit een onwenselijke situatie: De complexiteit van het bemiddelen in schadeverzekeringen voor kleinzakelijke klanten is vele malen kleiner dan die bij het geven van verzekeringsadvies aan grootzakelijke ondernemingen. Het productassortiment schadeverzekeringen dat wordt aangeboden aan kleinzakelijke klanten is veel eenvoudiger en compacter dan het assortiment dat wordt gehanteerd bij de advisering in de grootzakelijke markt. Door bovenstaande redenen is het niet in het belang van de kleinzakelijke klant om forse vakbekwaamheidseisen te stellen aan de medewerkers die zich met deze bemiddeling bezig houden. De voorgestelde diploma-eisen vormen volgens ons een onevenredige zware belasting, die zal leiden tot een substantiële en onnodige verhoging van de bemiddelingskosten voor de kleinzakelijke klant. 3. Lijn de toetstermen van de module Vermogen uit op de leidraden van de AFM op het gebied van beleggen èn formuleer eisen op verschillende niveaus. De kwaliteit van de uitwerking van de beroepskwalificatie Beleggen is goed. Er moet meer aandacht komen voor de behoeften en doelstellingen van de klant en de inventarisatie daarvan. Zowel het belang van inventariseren als het monitoren op de doelstellingen van de klant zijn zaken die terugkomen in het normenkader van de Rabobank als de leidraden van de AFM. Daarnaast lijkt deze beroepskwalificatie aan te sturen op het profiel van een beleggingsspecialist. 2

3 In de markt zijn er echter ook een groot aantal adviseurs die de behoefte van de klant ten aanzien van beleggen inventariseren en als product een mixfonds adviseren. Voor deze adviseurs gaan de nieuwe eisen veel te ver. Wij adviseren daarom in één beroepskwalificatie eisen voor de Wft Vermogen op verschillende niveaus te formuleren in overeenstemming met de complexiteit van klantbediening conform de richtlijnen van een extern kwalificatieraamwerk als EQF. 4. Verbeter onderwijskundige vernieuwing a. Formuleer kwalificatieprofielen voor een duidelijk normenkader Werken met beroepskwalificaties is een goed startpunt. Maar gebrekkige uitwerking leidt tot beperkt effect en onduidelijkheid bij certificering en opleidingsontwikkeling. Het is noodzakelijk om op basis van de beroepskwalificaties kwalificatieprofielen te ontwikkelen. Een kwalificatieprofiel bestaat uit een beschrijving van de context van het beroep en de kerntaken. Per kerntaak zijn beschreven: werkzaamheden, beoordelingscriteria, keuzes en dilemma s. Wat is de noodzaak van kwalificatieprofielen? Deze profielen maken het verschil tussen gewenst en ongewenst gedrag duidelijk. Het kwalificatieprofiel is het uitgangspunt voor het ontwikkelen van integrale leeractiviteiten en toetsen per functie. Als kwalificatieprofielen ontbreken dan ontbreekt een duidelijk toetskader. Juist dat kader is nodig om te komen tot een beroepsstandaard en om grote aantallen adviseurs te toetsen. b. Heldere definities Daarnaast moeten begrippen in het vakbekwaamheidsbouwwerk eenduidiger en feitelijker worden gedefinieerd: De algemeen gehanteerde definitie voor competenties is het geheel van kennis, vaardigheden en houding. Gedrag is dan het resultaat. Echter in de nieuwe vakbekwaamheidseisen is gedrag nu ook als eindterm opgenomen. Hiermee ontstaat een vreemde dubbeling in de beschrijving van de eisen. De term professioneel gedrag vervult een belangrijke rol in het document. De minister geeft echter nergens een duidelijke definitie voor die term. Ook wordt gesteld dat professioneel gedrag is opgenomen in de uitwerking van competenties en vaardigheden, terwijl ze als zelfstandige eindtermen zijn opgenomen. De uitwerking lijkt hier zichzelf tegen te spreken. De topmodule heeft een belangrijke plek in het bouwwerk. Een omschrijving als het gezicht maken de definitie echter subjectief en daarmee multi-interpretabel. Dit maakt het lastig om als basis te dienen waarop opleiders en exameninstituten straks hun interventies en examens moeten gaan vormgeven. c. Kosten examineren. De Rabobank voorziet dat de examenkosten voor het toetsen van communicatieve vaardigheden in het bouwwerk gaan toenemen. Assesments zijn duur. Wij pleiten voor experimenten om binnen het kader van de Wft en de daaruit voortvloeiende exameneisen te onderzoeken of examinering in de praktijk van het beroep betrouwbaar is uit te voeren. Naast een centrale examendatabank bieden dergelijke manier van examineren mogelijkheden voor onderwijskundige vernieuwing. We sluiten hierbij aan bij ontwikkelingen in het beroepsonderwijs waarbij vergelijkbare vormen van praktijktoetsing worden ontwikkeld. 3

4 3. Beantwoording vragen van het ministerie Vraag 1: Zijn de beschrijvingen van de beroepskwalificaties voldoende duidelijk? Wij vinden om meerdere redenen dat de beroepskwalificaties onduidelijk zijn: De beschrijvingen van de beroepskwalificaties zijn verschillend opgebouwd. Termen worden door elkaar gehaald. Eenduidigheid is op dit punt vereist. In relatie tot onze 4 e aanbeveling (onderwijskundige vernieuwing) is het raadzaam om in het verlengde van de beroepskwalificaties (functies) kwalificatieprofielen te maken. De onderlinge samenhang tussen beroepskwalificaties, kwalificatieprofielen, kwalificaties, einden toetstermen leidt volgens ons tot meer consistentie en helderheid van beschrijvingen. Het onderscheid tussen certificeren en opleiden is daarmee dan ook geborgd. De beschrijving van de adviesfuncties is redelijk herkenbaar maar te specialistisch voor het realiseren van klantdoelstellingen vanuit een integrale kijk. Om dit doel te realiseren hebben wij een aantal verbeteringen geformuleerd onder aanbeveling 3 (Vermogen). Vraag 2: Herkent u het takenpakket van de beroepsbeoefenaar? Wij vinden dat het omschreven takenpakket en de geformuleerde eisen onvoldoende aansluiten op de praktijk van veel beroepsbeoefenaren. Wij hebben hiervoor de volgende argumenten: Bij de beroepskwalificaties Inkomen, Schade zakelijk en Vermogen vragen wij ons af hoeveel adviseurs een functie vervullen die zo breed en specialistisch is. Wij zijn van mening dat de generalist in het bouwwerk ontbreekt. Juist deze generalist kan de doelstellingen van de klant integraal bekijken. Dergelijk profiel kan worden gerealiseerd door een zware Basismodule voor complexe advisering te ontwikkelen. Bovendien zijn de taken vaak niet goed vertaald naar de eind- en toetstermen. Het inventariseren van de klantbehoefte in al haar facetten krijgt over de gehele linie in eind- en toetstermen te weinig aandacht maar wordt welke elke keer als taak benoemd. Met onze 3 e aanbeveling (Vermogen) doen we een suggestie voor verbetering. De complexiteit van klantbehoeften is onvoldoende geïntegreerd in de beroepskwalificaties en eind- en toetstermen. Dit aspect speelt een rol bij Inkomen en Vermogen en komt terug in onze 1 e en 3 e aanbeveling. Waarom elke adviseur opleiden tot beleggingsspecialist terwijl hij slechts een beperkt deel van zijn kennis, houding, vaardigheden en gedrag in de praktijk kan toepassen? Overeenkomstig de praktijk ligt het voor de hand om vakbekwaamheidseisen voor de particuliere en zakelijke klantbediening te scheiden. Vraag 3: Zijn de eindtermen juist en volledig geformuleerd, en wel zodanig dat er sprake is van een toereikend deskundigheidsniveau voor de specifieke beroepsuitoefenaar op het wettelijk minimumniveau? Het begrip hoger basisniveau is vaag en niet gerelateerd aan een externe norm. Een link met NLQF/ EQF ligt voor de hand ten aanzien van de formulering van kwalificaties en eenduidigheid / consistentie van de eisen. Zie ook onze eerdere motivatie over het ontbreken van een kwalificatieprofiel waarover wij ook een aanbeveling hebben gedaan (onderwijskundige vernieuwing). 4

5 Vraag 4: Zijn de vaardigheden, competenties en het professioneel gedrag voldoende zichtbaar in het bouwwerk? Afgezien van de aandacht voor vaardigheden, competenties en professioneel gedrag kunnen wij deze vraag niet met een volmondig ja beantwoorden. Dit heeft mede te maken met de manier waarop begrippen, beroepskwalificaties en toets- en eindtermen zijn geformuleerd. Vraag 5: Zijn de toetstermen juist en volledig geformuleerd? De toetstermen zijn zo algemeen geformuleerd dat de Rabobank zich er vaak in kan vinden. Toch is het vaak onduidelijk wat precies met een toetsterm wordt bedoeld. Hierdoor is er ruimte voor verschillende manieren en niveaus om op te toetsen. Zeker omdat een toetskader ontbreekt. 5

6 Bijlage: Reactie Rabobank per Wft-module Module Hypotheken Algemene kennis en vaardigheden Eindterm 1a: De persoon maakt bij zijn werkzaamheden gebruik van actuele kennis van de relevante wet- en regelgeving en de van toepassing zijnde richtlijnen en gedragscodes (zelfregulering) Toetsterm 1a. 1: De kandidaat kan de fiscale gevolgen voor de klant in kaart brengen met betrekking tot de eigen woning, zoals de Wet op de inkomstenbelasting, Wet op de loonheffing, Wet belastingen rechtsverkeer, Wet omzetbelasting, schenk- en erfbelasting. (B) Reactie Rabobank: Deze eindterm is zo algemeen beschreven dat onduidelijk is wat een adviseur moet kennen en kunnen. Naar onze mening ligt hier een grens. De adviseur moet dit zeker begrijpen maar is geen specialist. Toetsterm 1a. 4: De kandidaat heeft kennis van de relevante regelgeving op het gebied van het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en overige samenlevingsvormen, de publiekrechtelijke gebruiksbeperkingen, het overeenkomstenrecht, sociale verzekeringen, de WSNP en overige relevante regelgeving op het gebied van de eigen woning. Reactie Rabobank: Hier staat kennisniveau K vanuit de Rabobank vinden wij de toepassing van deze relevante regelgeving belangrijker. De vereiste kennis lijkt diepgaand te zijn op bepaalde onderdelen. De vraag daarbij is hoe ver de kennis van de adviseur moet reiken. Voor erfrecht en publiekrechtelijke gebruiksbeperkingen verwijzen we vanuit de Rabobank nu naar een notaris of fiscalist om er voor te zorgen dat de klant op de juiste manier wordt geholpen. Eindterm 1b: De persoon baseert zijn werkzaamheden op kennis van de markt, marktontwikkelingen en processen Toetsterm 1b. 8 De kandidaat kan uitleggen wat een weduweverklaring (ook wel partnerverklaring) behelst. K Reactie Rabobank: De motivatie bij eindterm 1.a, toetsterm 1a. 4 is ook van toepassing deze eindterm. Competenties Eindterm 3c: De persoon demonstreert en/of bewijst dat hij de klant kan adviseren met betrekking tot de financiering van de eigen woning door middel van een hypotheekconstructie of op ander wijze, en het bemiddelingstraject tot stand kan laten komen. Het advies van de kandidaat is concreet, klant specifiek en reproduceerbaar en inclusief aflossingsconstructie mede gebaseerd op het restschuldrisico, renteconstructie en de daarbij behorende woonlastenbeschermer(s) of vergelijkbare en alternatieve oplossingsrichtingen. Reactie Rabobank: In deze eindterm staat reproduceerbaar. Niet alle financiële instellingen gebruiken dit uitgangspunt, reconstrueerbaarheid is ook een term die de AFM in haar leidraden gebruikt. Het verzoek is om de leidraden en onderzoeken van de AFM op dit punt en andere punten te volgen en beide begrippen in de eindtermen op te nemen. Voor de volledigheid zijn beide begrippen opgenomen in de bijlage. 6

7 Wft Inkomen Voor de dienstverlening aan particuliere klant is slechts 20% van de eind- en toetstermen relevant. De relevantie voor de Rabobank adviseur is daarmee zeer beperkt. Idealiter zouden onze adviseurs kennis moeten hebben van regelingen van sociale voorzieningen en de inhoudelijke productkennis van de Hypotheekbescherming om te adviseren. Binnen de praktijk van de zakelijke dienstverlening heeft de Rabobank er voor gekozen om een aantal eenvoudige inkomensproducten in de markt te zetten, WIA is daarbij niet relevant. Een aparte Adviseur Inkomen / Employment Benefits is gerechtvaardigd als we kijken naar de complexiteit van eisen als het gaat om de bediening van de ondernemer en de ondernemer in privé. Wij zien dat terug in de volgende eindtermen. Deze eisen zijn pittig voor medewerkers in onze praktijk door hun breedte: Eindterm 2b.1 blz. 4: in de kleinzakelijke dienstverlening werken we niet met berekeningsprogramma s voor uitkeringsrechten en fiscaliteiten van inkomensverzekeringen. Slechts premieberekening. 4d.4 blz. 7: het product WGA eigen risicodragen wordt straks niet meer verkocht in de kleinzakelijke dienstverlening. Benoemen van dilemma s rondom Eigen risico dragen-uwv zal een adviseur dus niet aan de orde kunnen stellen. 1b.blz 8: Alles rondom WIA, WW, invloed van een CAO op loondoorbetalingsverplichting, de gevolgen van de Pensioenwet voor de AOV, Wet Verbetering Poortwachter, etc. is buiten het gezichtsveld van de adviseurs. Dit komt het hele document terug blz. 10: onze adviseurs zullen geen IB-aangiftes, VW-rekeningen, jaarverslagen, etc. gebruiken. Eindterm 3.b blz. 19 collectieve inkomensverzekeringen voor werknemers worden niet verkocht in de kleinzakelijke dienstverlening. Eindterm Ij. Blz. 28 schadebegeleiding is niet aan orde in de kleinzakelijke dienstverlening. 7

8 Wft Vermogen Zoals bekend is de Wft vermogen module een opleiding die zowel voor de zakelijke als particuliere markt van toepassing is. Wft Vermogen is een consultatiedocument van goede kwaliteit. De eind- en toetstermen kunnen nog nader worden aangescherpt. De algemene motivatie hiervoor is opgenomen bij aanbeveling 3 (Vermogen). De structuur van Wft Vermogen heeft in de huidige opzet als gevolg hebben dat voor de dienstverlening aan particuliere klanten uitsluitend specialisten in dienst hebben. Dat komt de toegankelijkheid, van het advies niet ten goede evenmin als integraal onderhoud vanuit klantperspectief (kosten, tijdsbeslag, toegankelijkheid, overzicht). Wij stellen een aanscherping voor op de volgende punten: In de toetstermen mist hoe je met beleggen over een lange periode vermogen kunt opbouwen en wat er onderweg allemaal kan gebeuren met de portefeuille. Nu zijn de eisen te sterk gericht op de portefeuille op dit moment en het risico nu. Belangrijker is hoe portefeuilles zich over lange periodes kunnen gedragen. Dit is niet opgenomen in de eind- en toetstermen, maar is essentieel voor doelstellingen van klanten. Ook mist de spanning tussen rendement en risico bij het beleggen over lange perioden. Het staat expliciet (en terecht) in het hoofddocument, maar in de toetstermen is dit punt niet uitgewerkt. Bij het deel Oplossingen die aansluiten bij risicoprofielen kijkt de tekst ouderwets naar wat een portefeuille in een jaar kan bereiken. Dit zou vervangen moeten worden door Oplossingen die passen bij een doelstelling op termijn en bij het risico dat een klant wil lopen. Andere zaken over beleggen gericht op het bereiken van doelstellingen ontbreken (en dat is nu juist de kern in het consultatiedocument). Voor de advisering in de midden- / grootzakelijke markt ontbreekt de eis dat van een adviseur wordt verwacht dat hij op het gebied van aansprakelijkheidsrisico s de klant van relevante praktijkvoorbeelden kan voorzien. Dit ontbreekt op dit moment. Daarnaast gaat het stuk wetgeving ver voor de beperkte set aan producten die een specialist binnen de midden- / grootzakelijke markt adviseert. Denk aan uitleg geven over de wet op de Medische Keuring. Slechts een klein deel van de eisen wordt benut door de specialist verzekeren in de midden- / grootzakelijke markt. Er wordt veel kennis van de leven markt vereist zoals bijvoorbeeld het interpreteren van een uniform Pensioen Overzicht. 8

Diplomaplicht in het bedrijfsvoeringsmodel.

Diplomaplicht in het bedrijfsvoeringsmodel. Diplomaplicht in het bedrijfsvoeringsmodel. In de huidige consultatie gaat het CDFD uit van het voorstel van het ministerie om een diplomaplicht voor alle adviseurs in te voeren, mede ten behoeve van een

Nadere informatie

Reactie Consultatiedocument

Reactie Consultatiedocument Reactie Consultatiedocument Concept advies herziening Wft-vakbekwaamheidsstructuur Eind- en toetstermen Auteurs: Drs. Chris H.C.W. Baelemans en Ron C. Dukers FFP Tilburg, 6 september 2012 2012 Dukers &

Nadere informatie

Datum : 4 november 2011 Contactpersoon : Nelleke Sterrenberg Onderwerp : Consultatie Modulaire structuur Doorkiesnummer : 046 4263866

Datum : 4 november 2011 Contactpersoon : Nelleke Sterrenberg Onderwerp : Consultatie Modulaire structuur Doorkiesnummer : 046 4263866 CDFD T.a.v. mevrouw mr. F. Beekveldt Postbus 556 2501 CN DEN HAAG Datum : 4 november 2011 Contactpersoon : Nelleke Sterrenberg Onderwerp : Consultatie Modulaire structuur Doorkiesnummer : 046 4263866 Wft-Vakbekwaamheid

Nadere informatie

Graag reageren wij op het consultatiedocument modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid.

Graag reageren wij op het consultatiedocument modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid. CDFD Mw. F. Beekveldt Postbus 556 2501 CN DEN HAAG Nijmegen/Tilburg, 1 november 2011 Geachte mevrouw Beekveldt, Graag reageren wij op het consultatiedocument modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid. Wij

Nadere informatie

Reacties CDFD/consultatieronde

Reacties CDFD/consultatieronde Reacties CDFD/consultatieronde Op 27 september 2010 heeft de CDFD het Consultatiedocument Wft-Module Pensioenverzekeringen ter beoordeling aan de markt voorgelegd. Op 22 en 27 oktober 2010 zijn een aantal

Nadere informatie

Datum 13 september 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-12090315 Pagina 1 van 7. Telefoon 020-797 29 71 E-mail elisabeth.bootsma@afm.nl.

Datum 13 september 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-12090315 Pagina 1 van 7. Telefoon 020-797 29 71 E-mail elisabeth.bootsma@afm.nl. College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Postbus 556 2501 CN DEN HAAG Datum 13 september 2012 Pagina 1 van 7 Telefoon 020-797 29 71 E-mail elisabeth.bootsma@afm.nl Betreft Consultatie eind- en

Nadere informatie

Jan Smuldersstraat 22 Postbus 1047 5512 ZG Vessem. Telefoon : (0497) 59 48 50. CDFD Fax: (0497) 59 48 88 T.a.v. Mevr. Mr. F.

Jan Smuldersstraat 22 Postbus 1047 5512 ZG Vessem. Telefoon : (0497) 59 48 50. CDFD Fax: (0497) 59 48 88 T.a.v. Mevr. Mr. F. Jan Smuldersstraat 22 Postbus 1047 5512 ZG Vessem Tel: (0497) 59 48 00 CDFD Fax: (0497) 59 48 88 T.a.v. Mevr. Mr. F. Beekveldt Postbus 556 woo@welten.eu 2501 CN Den Haag www.welten.eu Datum : 04 november

Nadere informatie

CONSULTATIEDOCUMENT MODULAIRE STRUCTUUR WFT-VAKBEKWAAMHEID OKTOBER 2011

CONSULTATIEDOCUMENT MODULAIRE STRUCTUUR WFT-VAKBEKWAAMHEID OKTOBER 2011 CONSULTATIEDOCUMENT MODULAIRE STRUCTUUR WFT-VAKBEKWAAMHEID OKTOBER 2011 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Oktober 2011, Den Haag Samenvatting Het ministerie van Financiën heeft in mei 2011

Nadere informatie

CDFD T.a.v. de heer dr. O.C. McDaniel, E-mail: info@cdfd.nl. Baarn, Hoevelaken, Amsterdam, 14 september 2012

CDFD T.a.v. de heer dr. O.C. McDaniel, E-mail: info@cdfd.nl. Baarn, Hoevelaken, Amsterdam, 14 september 2012 CDFD T.a.v. de heer dr. O.C. McDaniel, E-mail: info@cdfd.nl Baarn, Hoevelaken, Amsterdam, 14 september 2012 Betreft: Consultatie eind- en toetstermen Wft-vakbekwaamheid Geachte heer McDaniel, De Federatie

Nadere informatie

Betreft: reactie inzake consultatiedocument Modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid

Betreft: reactie inzake consultatiedocument Modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Tilburg, 1 november 2011 Betreft: reactie inzake consultatiedocument Modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid L.S., Het is ons een genoegen u hierbij de reactie

Nadere informatie

PA en ander geneuzel. EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014. Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders

PA en ander geneuzel. EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014. Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders PA en ander geneuzel EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014 Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders 2 Agenda Even voorstellen Permanent actueel PE plus AOV advies Dienstverlening op maat 3 Even

Nadere informatie

PE-PLUSTOETSTERMEN WFT-MODULE. Hypothecair krediet

PE-PLUSTOETSTERMEN WFT-MODULE. Hypothecair krediet PE-PLUSTOETSTERMEN WFT-MODULE Hypothecair krediet College Deskundigheid Financiële Dienstverlening September 2013, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a De persoon baseert zijn

Nadere informatie

College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Per: Info@cdfd.nl. Hoevelaken, 9 november 2011

College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Per: Info@cdfd.nl. Hoevelaken, 9 november 2011 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Per: Info@cdfd.nl Hoevelaken, 9 november 2011 Betreft: Reactie NVHP en SEH op consultatie Wft-vakbekwaamheid Geacht College, De besturen van de Nederlandse

Nadere informatie

CONSULTATIEDOCUMENT CONCEPT ADVIES HERZIENING WFT - VAKBEKWAAMHEIDSSTRUCTUUR. Eind- en toetstermen

CONSULTATIEDOCUMENT CONCEPT ADVIES HERZIENING WFT - VAKBEKWAAMHEIDSSTRUCTUUR. Eind- en toetstermen CONSULTATIEDOCUMENT CONCEPT ADVIES HERZIENING WFT - VAKBEKWAAMHEIDSSTRUCTUUR Eind- en toetstermen College Deskundigheid Financiële Dienstverlening juli 2012, Den Haag 1 Inhoudsopgave Voorwoord. pag. 5

Nadere informatie

Betreft: Reactie FFP op consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2013

Betreft: Reactie FFP op consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2013 Ministerie van Financiën ter attentie van mr. drs. J.C. de Jager Korte Voorhout 7 Postbus 20201 2500 EE Den Haag Baarn, 8 mei 2012 Betreft: Reactie FFP op consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten

Nadere informatie

Toetsmatrijzen initiële Wft-examens

Toetsmatrijzen initiële Wft-examens Toetsmatrijzen initiële Wft-examens vanaf 01-04-2017 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2017, Den Haag Inhoudsopgave Wat is een toetsmatrijs... 3 Uitgangspunten bij Wft-toetsmatrijzen...

Nadere informatie

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief Krediet

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief Krediet PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE Consumptief Krediet College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a De persoon maakt bij zijn

Nadere informatie

BGFO 2013. Herziening WFt vakbekwaamheidstructuur

BGFO 2013. Herziening WFt vakbekwaamheidstructuur BGFO 2013 Herziening WFt vakbekwaamheidstructuur Agenda Historie BGFO Uitgangspunten vakbekwaamheid binnen BGFO III Modulaire structuur vakbekwaamheid Aanvullende eisen Permanente Educatie wordt PA & PE

Nadere informatie

WFT Pensioen, bedreiging of kans?! Sander Sanders mpla

WFT Pensioen, bedreiging of kans?! Sander Sanders mpla WFT Pensioen, bedreiging of kans?! Sander Sanders mpla Programma Aanleiding: AFM rapport Maatregel: WFT Pensioen Keuze? Conclusie Aanleiding (1) AFM-rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen uit april

Nadere informatie

WFT Pensioen, bedreiging of kans?! E.H.A.M. Lacroix MPLA/FFP

WFT Pensioen, bedreiging of kans?! E.H.A.M. Lacroix MPLA/FFP WFT Pensioen, bedreiging of kans?! E.H.A.M. Lacroix MPLA/FFP Programma Aanleiding: AFM rapport Maatregel: WFT Pensioen Keuze? Conclusie Aanleiding (1) AFM rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen

Nadere informatie

PE PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen

PE PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen PE PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE Zorgverzekeringen College Deskundigheid Financiële Dienstverlening september 2013, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a De persoon baseert zijn werkzaamheden

Nadere informatie

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Adviseur Zorgverzekeringen ----------------------------------------

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Adviseur Zorgverzekeringen ---------------------------------------- TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN Adviseur Zorgverzekeringen ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juli 2013, Den Haag Pagina 1 van 7 ALGEMENE EN VAARDIGHEDEN

Nadere informatie

Wft Pensioenvergunning. Praktische gevolgen

Wft Pensioenvergunning. Praktische gevolgen Wft Pensioenvergunning Praktische gevolgen Juni 2011 Agenda Achtergrond Reikwijdte van de vergunning Deskundigheidseisen Overgangsbepalingen Gevolgen AFM onderzoek Pensioenadvisering april 2010 75% pensioenadviezen

Nadere informatie

Wft-portfolio De heer J. Jansen

Wft-portfolio De heer J. Jansen Wft-portfolio De heer J. Jansen Uitgiftedatum: 14 november 2013 Portfolio van: De heer J. Jansen Contactgegevens: info@hoffelijk.nl Functie: Medewerker binnendienst Naam direct leidinggevende: B. de Boer

Nadere informatie

C u r s u s a a n b o d C o n s i s A c a d e m i e

C u r s u s a a n b o d C o n s i s A c a d e m i e C u r s u s a a n b o d C o n s i s A c a d e m i e NB De op de website genoemde prijzen zijn exclusief examengeld, Consis Academie biedt geen examens aan. W f t B a s i s o p l e i d i n g De Wft Basisopleiding

Nadere informatie

Herziening WFt vakbekwaamheidstructuur

Herziening WFt vakbekwaamheidstructuur BGFO 2013 Herziening WFt vakbekwaamheidstructuur Naar inzicht Lindenhaeghe Ewald Bary 1 Agenda Historie BGFO Uitgangspunten vakbekwaamheid binnen BGFO III Modulaire structuur vakbekwaamheid Aanvullende

Nadere informatie

VERKORTE LEERGANG VERMOGENSPLANNER

VERKORTE LEERGANG VERMOGENSPLANNER VERKORTE LEERGANG VERMOGENSPLANNER VERKORTE LEERGANG VERMOGENSPLANNER VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING INTERESSANT? U bent beleggingsadviseur en wenst zich te verdiepen in vermogensplanning; U wilt verdiepende

Nadere informatie

BIJLAGE 1 EINDTERMEN WFT-MODULE PENSIOENVERZEKERINGEN

BIJLAGE 1 EINDTERMEN WFT-MODULE PENSIOENVERZEKERINGEN BIJLAGE 1 EINDTERMEN WFT-MODULE PENSIOENVERZEKERINGEN College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 8 december 2010, Den Haag Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Toelichting pag.3 Eindtermen kennis...pag.4

Nadere informatie

NOTITIE TOETSMATRIJZEN VOOR INITIËLE EXAMENS BINNEN NIEUWE WFT- VAKBEKWAAMHEIDSTRUCTUUR

NOTITIE TOETSMATRIJZEN VOOR INITIËLE EXAMENS BINNEN NIEUWE WFT- VAKBEKWAAMHEIDSTRUCTUUR NOTITIE TOETSMATRIJZEN VOOR INITIËLE EXAMENS BINNEN NIEUWE WFT- VAKBEKWAAMHEIDSTRUCTUUR College Deskundigheid Financiële Dienstverlening September 2013, Den Haag 1. Wat is een toetsmatrijs? Een toetsmatrijs

Nadere informatie

CONSULTATIEDOCUMENT CONCEPT VASTSTELLING INHOUD INHAAL-/PE-EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2014. Eind- en toetstermen

CONSULTATIEDOCUMENT CONCEPT VASTSTELLING INHOUD INHAAL-/PE-EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2014. Eind- en toetstermen CONSULTATIEDOCUMENT CONCEPT VASTSTELLING INHOUD INHAAL-/PE-EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2014 Eind- en toetstermen College Deskundigheid Financiële Dienstverlening juni 2013, Den Haag 1 Inhoudsopgave Voorwoord.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Postbus 556 2501 CN DEN HAAG. Amersfoort, 13 september 2012

College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Postbus 556 2501 CN DEN HAAG. Amersfoort, 13 september 2012 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Postbus 556 2501 CN DEN HAAG Amersfoort, 13 september 2012 Betreft : Reactie Consultatiedocument Herziening Wft-vakbekwaamheidsstructuur: eind- en toetstermen

Nadere informatie

Naar aanleiding van het door u samengestelde consultatiedocument over de modulaire structuur Wft-Vakbekwaamheid het volgende:

Naar aanleiding van het door u samengestelde consultatiedocument over de modulaire structuur Wft-Vakbekwaamheid het volgende: CDFD t.a.v. mevr. mr. F. Beekveldt Postbus 556 2501 CN DEN HAAG Postbus 2285 1000 CG Amsterdam Bezoekadres: Singel 236 1016 AB AMSTERDAM T 020 520 86 54 M 06 1848 0848 E d.van.velzen@nibesvv.nl I www.nibesvv.nl

Nadere informatie

Bijlage Uitwerking kernpunten bezwaar /bezwaren per Beroepskwalificatie

Bijlage Uitwerking kernpunten bezwaar /bezwaren per Beroepskwalificatie Bijlage Uitwerking kernpunten bezwaar /bezwaren per Beroepskwalificatie Om tot een afgewogen oordeel te komen op de inhoud van de consultatie hebben de marktpartijen Adfiz, NVF, NVGA en OvFD in samenspraak

Nadere informatie

ADVIES HERZIENING WFT- VAKBEKWAAMHEIDSSTRUCTUUR. Eind- en toetstermen

ADVIES HERZIENING WFT- VAKBEKWAAMHEIDSSTRUCTUUR. Eind- en toetstermen ADVIES HERZIENING WFT- VAKBEKWAAMHEIDSSTRUCTUUR Eind- en toetstermen College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 11 december, Den Haag 1 Inhoudsopgave Voorwoord. pag. 5 1. Inleiding. pag. 6 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O

Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O 1 Inhoud Aanleiding voor nieuwe eisen Geconstateerde gebreken Leidraden tweedepijler pensioenproducten Inhoud regeling deskundigheid Examen versus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 3 545 Wet- en regelgeving financiële markten Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

WFT- module pensioenverzekeringen. 27 maart 2012 Bram Krijnen RPC

WFT- module pensioenverzekeringen. 27 maart 2012 Bram Krijnen RPC WFT- module pensioenverzekeringen 27 maart 2012 Bram Krijnen RPC Agenda Inleiding WFT module pensioenverzekeringen Toets / eindtermen WFT module pensioenverzekeringen WFT Pensioenopleiding WFT Examen Voorstel

Nadere informatie

Hieronder treft u aan de reactie van Financieel College op het consultatiedocument inzake een nieuwe modulaire structuur bouwwerk vakbekwaamheid.

Hieronder treft u aan de reactie van Financieel College op het consultatiedocument inzake een nieuwe modulaire structuur bouwwerk vakbekwaamheid. College Deskundigheid Financiële Dienstverlening t.a.v. mevr. Mr. F.Beekveldt Postbus 556 2501 CN Den Haag Datum: 9 november 2011 Telefoon: 033 477 96 48 Betreft: Consultatie Modulaire structuur WFT-Vakbekwaamheid

Nadere informatie

Betreft: Consultatie modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid

Betreft: Consultatie modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid College Deskundigheid Financiële Dienstverlening t.a.v. mevr. mr. F. Beekveldt Postbus 556 2501 CN DEN HAAG Per e-mail: info@cdfd.nl Baarn, 9 november 2011 Betreft: Consultatie modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid

Nadere informatie

mr. Niels Mourits directeur FIDIN Vereniging g voor Pensioenrecht Utrecht, 8 juni 2010

mr. Niels Mourits directeur FIDIN Vereniging g voor Pensioenrecht Utrecht, 8 juni 2010 DE PENSIOENADVISEUR ONDERSCHAT mr. Niels Mourits directeur FIDIN Vereniging g voor Pensioenrecht Utrecht, 8 juni 2010 Federatie Intermediaire Dienstverlening in Nederland (FIDIN) Cluster Pensioen - beoordelen

Nadere informatie

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Volmacht Overig. Bijlage E10 ----------------------

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Volmacht Overig. Bijlage E10 ---------------------- TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN Volmacht Overig Bijlage E10 ---------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juni 2013, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a

Nadere informatie

De diplomaplicht en het nieuwe vakbekwaamheidsgebouw

De diplomaplicht en het nieuwe vakbekwaamheidsgebouw De diplomaplicht en het nieuwe vakbekwaamheidsgebouw 13 november 2012 Dik van Velzen Wat gaat er veranderen? Diplomaplicht voor adviseurs Een nieuw diplomastelsel Centrale examenvragenbank Nieuwe PE De

Nadere informatie

Toelichting op. Eind- en toetstermen nieuwe instroom. Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

Toelichting op. Eind- en toetstermen nieuwe instroom. Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Toelichting op Eind- en toetstermen nieuwe instroom Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Betreft Auteur Eind-en toetstermen nieuwe instroom Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche,

Nadere informatie

BIJLAGE 1 TERUGKOPPELING CONSULTATIE CONCEPT ADVIES HERZIENING WFT- VAKBEKWAAMHEIDSSTRUCTUUR

BIJLAGE 1 TERUGKOPPELING CONSULTATIE CONCEPT ADVIES HERZIENING WFT- VAKBEKWAAMHEIDSSTRUCTUUR BIJLAGE 1 TERUGKOPPELING CONSULTATIE CONCEPT ADVIES HERZIENING WFT- VAKBEKWAAMHEIDSSTRUCTUUR College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 11 december 2012, Den Haag Pagina 1 van 101 Inhoudsopgave Inleiding.

Nadere informatie

Aanleiding & Doel. o Aanleiding / Doel o Informeren om vooruit te kunnen lopen op de veranderingen:

Aanleiding & Doel. o Aanleiding / Doel o Informeren om vooruit te kunnen lopen op de veranderingen: Welkom Aanleiding & Doel o Aanleiding / Doel o Informeren om vooruit te kunnen lopen op de veranderingen: o De wettelijke ontwikkelingen o De mogelijkheden en termijnen om te voldoen o Gevolgen voor markt,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? AV risico- en assurantieadviseurs is een onafhankelijke intermediair voor

Nadere informatie

CONSULTATIEDOCUMENT CONCEPT ADVIES MODULE ZORGVERZEKERINGEN. Eind- en toetstermen

CONSULTATIEDOCUMENT CONCEPT ADVIES MODULE ZORGVERZEKERINGEN. Eind- en toetstermen CONSULTATIEDOCUMENT CONCEPT ADVIES MODULE ZORGVERZEKERINGEN Eind- en toetstermen College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juli 2013, Den Haag 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. pag. 3 2. Totstandkoming

Nadere informatie

De hierin besproken toetsmatrijzen betreffen de initiële Wft-examens

De hierin besproken toetsmatrijzen betreffen de initiële Wft-examens NOTITIE De hierin besproken toetsmatrijzen betreffen de initiële Wft-examens College Deskundigheid Financiële Dienstverlening November 2013, Den Haag Aangepast januari 2014 Inhoudsopgave 1. Wat is een

Nadere informatie

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA Competentieprofiel Praktijkopleiding RA rapport Competentieprofiel. pagina 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Leeswijzer... 5 2. Competentieprofiel... 6 Colofon... 6 Beroepsbeschrijving... 6 Beschrijving

Nadere informatie

Toetsmatrijs PE-PLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2014. College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag

Toetsmatrijs PE-PLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2014. College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag Toetsmatrijs PE-PLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2014 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag 1 Inhoudsopgave 1. PE-plusexamen Adviseur basis. pag. 3 2. PE-plusexamen Adviseur

Nadere informatie

Wet op het financieel toezicht (Wft)

Wet op het financieel toezicht (Wft) werkgroep Wft Kring van Pensioenspecialisten Reactie op internetconsultatie Wet op het financieel toezicht (Wft) 27 februari 2017 Reactie KPS-werkgroep Wft op internetconsultatie Wet op het financieel

Nadere informatie

Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag OOG voor het MBO staat voor Onafhankelijke Onderwijsgroep voor het MBO ; Een groep onderwijskundig

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Wijzigingsregeling Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft en Regeling gelijkstelling diploma s vakbekwaamheid Wft

Wijzigingsregeling Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft en Regeling gelijkstelling diploma s vakbekwaamheid Wft Wijzigingsregeling Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft en Regeling gelijkstelling diploma s vakbekwaamheid Wft Regeling van de Minister van Financiën van, 2017-, directie

Nadere informatie

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Uitgiftedatum: 11 september 2014 Portfolio van: De heer V. Voorbeeld Contactgegevens: voorbeeld@portfolio.nl Functie: Financieel adviseur - Adviseur Basis - Adviseur

Nadere informatie

Welke producten vallen onder de nieuwe Wft-vergunning Pensioenverzekeringen? Onder de nieuwe vergunning Wft Pensioenverzekeringen komen te vallen:

Welke producten vallen onder de nieuwe Wft-vergunning Pensioenverzekeringen? Onder de nieuwe vergunning Wft Pensioenverzekeringen komen te vallen: Onderdeel: Item: U en uw vergunning Pensioenvergunning Waarom komt er een nieuwe vergunning Pensioenverzekeringen? In april 2010 heeft de AFM het rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen gepubliceerd.

Nadere informatie

Forfinance.nl Specialisten in financieel advies. Zijlweg 263, 2015CL Haarlem, 023-5840808

Forfinance.nl Specialisten in financieel advies. Zijlweg 263, 2015CL Haarlem, 023-5840808 Welkom bij For Finance Persoonlijk voorwoord van de directie Voor u ligt de brochure met de volledig vernieuwde dienstverlening van For Finance. Een dienstverlening waarmee wij voorzien in een nieuwe behoefte

Nadere informatie

College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Mevrouw mr. F. Beekveldt Postbus 556 2501 CN DEN HAAG. Amersfoort, 15 juli 2013

College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Mevrouw mr. F. Beekveldt Postbus 556 2501 CN DEN HAAG. Amersfoort, 15 juli 2013 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Mevrouw mr. F. Beekveldt Postbus 556 2501 CN DEN HAAG Amersfoort, 15 juli 2013 Betreft : Reactie Consultatiedocument Vaststelling inhoud Inhaal- PE-examens

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11828 30 juni 2011 Wijziging Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft 28 juni 2011 Nr.

Nadere informatie

Wft Vermogen oefenexamen

Wft Vermogen oefenexamen Kennis Vraag 1 Wat is juist met betrekking tot de normaalverdeling? A. Rendementen van beleggingen zijn normaal verdeeld. B. Binnen de normaalverdeling is de kans op het gemiddelde rendement 50%. C. De

Nadere informatie

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ALGEMEEN In dit document stelt het kantoor zich graag aan u voor en wordt de werkwijze die gehanteerd wordt beschreven. Tevens treft u een beschrijving van de diensten aan en wordt

Nadere informatie

Specialist Inkomensverzekeringen. Ondersteuningsformule voor de specialist Verzuim & Inkomen

Specialist Inkomensverzekeringen. Ondersteuningsformule voor de specialist Verzuim & Inkomen Specialist Inkomensverzekeringen Ondersteuningsformule voor de specialist Verzuim & Inkomen Voorwoord De adviesmarkt rond de publieke en private inkomensverzekeringen verandert zeer snel. Werkgevers kunnen

Nadere informatie

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft Aanbieders van financiële producten Datum 16 januari 2012 Pagina 1 van 5 Betreft Ketenbeheersing Geachte heer, mevrouw, In 2010 en 2011 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de ketenbeheersing van

Nadere informatie

Position Paper. Position paper Vakbekwaamheid. Wft vakbekwaamheidsbouwwerk beter aansluiten op de praktijk. Voorkom dubbele toetsing en belasting.

Position Paper. Position paper Vakbekwaamheid. Wft vakbekwaamheidsbouwwerk beter aansluiten op de praktijk. Voorkom dubbele toetsing en belasting. mei 2017 Position Paper Position paper Vakbekwaamheid Wft vakbekwaamheidsbouwwerk beter aansluiten op de praktijk. Voorkom dubbele toetsing en belasting. In position papers geeft het Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

Wft Vakbekwaamheid Nieuws

Wft Vakbekwaamheid Nieuws #11 > juli 2017 Met deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen op het gebied van Wft Vakbekwaamheid. Het Wft vakbekwaamheidsbouwwerk en inhoud Wft en PE-examens

Nadere informatie

Drs. A. Reitsma Secretaris T +31 70 31 42 442 M +31 6 23 52 98 51 E b.reitsma@vfn.nl

Drs. A. Reitsma Secretaris T +31 70 31 42 442 M +31 6 23 52 98 51 E b.reitsma@vfn.nl Ministerie van Financiën Directie Financiële Markten Postbus 20201 2500 EE Den Haag Drs. A. Reitsma Secretaris T +31 70 31 42 442 M +31 6 23 52 98 51 E b.reitsma@vfn.nl Betreft: Consultatievoorstel verbetering

Nadere informatie

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Aflevering 4: Wat kan en wil de werkgever betalen voor een pensioenregeling? Het adviseren van een werkgever over een tweedepijler pensioenproduct van een verzekeraar

Nadere informatie

HYPOTHEEKADVIES WAARMEE U ZELF UW TOEKOMST BEPAALT

HYPOTHEEKADVIES WAARMEE U ZELF UW TOEKOMST BEPAALT HYPOTHEEKADVIES WAARMEE U ZELF UW TOEKOMST BEPAALT Attent Limburg- Financieel Zeker Cartylshofstraat 15 6191GG Neerbeek 06-53458225 Info@attent-limburg.nl UW EIGEN HUIS, UW EIGEN HYPOTHEEK UW EIGEN FINANCIËLE

Nadere informatie

PE Wft-Schadeverzekeringen Periode 1-7-2011 t/m 31-12-2012. Deelmodule Schade Particulieren. Onderdeel a. Bezitsverzekeringen

PE Wft-Schadeverzekeringen Periode 1-7-2011 t/m 31-12-2012. Deelmodule Schade Particulieren. Onderdeel a. Bezitsverzekeringen PE Wft-Schadeverzekeringen Periode 1-7-2011 t/m 31-12-2012 Relevante actuele ontwikkelingen Eindterm Toetsterm Nieuwe/wijziging toetsterm PE?* Deelmodule Schade Particulieren Onderdeel a. Bezitsverzekeringen

Nadere informatie

André Feijs Financiële Planners

André Feijs Financiële Planners André Feijs Financiële Planners Contactgegevens André Feijs financiële planners, statutaire naam: A.J.M. Feijs Advies B.V. Valkenburgerweg 167 Wilhelminasingel 92 6419 AT Heerlen 6221 BL Maastricht Tel:

Nadere informatie

Visie. op het bouwwerk deskundigheid Wft

Visie. op het bouwwerk deskundigheid Wft Visie op het bouwwerk deskundigheid Wft Maart 2011 Inleiding Met dit paper wil Adfiz de balans opmaken van het bestaande deskundigheidsbouwwerk en haar visie geven over de huidige gang van zaken. Ook doet

Nadere informatie

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs 23 september 2014 Alex Poel Beleggingsbeleid 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 VBA Discussion Paper 5 Kanttekeningen discussion

Nadere informatie

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Visie Verzekeringen. In deze dienstenwijzer zetten wij uiteen waar Visie Verzekeringen voor staat en welke diensten zij verricht.

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Het vermogen van werknemers om gezond, plezierig en productief te werken, gedurende hun hele arbeidsleven. Het gaat met andere woorden om gezondheid, vakmanschap, motivatie, werk-privé

Nadere informatie

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Uitgiftedatum: 7 september 2015 Portfolio van: De heer V. Voorbeeld Contactgegevens: voorbeeld@portfolio.nl Wft-beroepskwalificaties: - Adviseur Basis - Adviseur Consumptief

Nadere informatie

Matrix referentieprofiel Kredietbeoordelaar Lokale Banken Visie 2010+

Matrix referentieprofiel Kredietbeoordelaar Lokale Banken Visie 2010+ Kredietbeoordelaar Visie 2010+ A Kredietbeoordelaar Visie 2010+ B Kredietbeoordelaar Visie 2010+ C Kwantitatieve gegevens van de eenheid Organogram Functiegroep 6 Functiegroep 7 Functiegroep 8 Omvang van

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Veranderende rol van financieel advies. 26 juni 2014

Veranderende rol van financieel advies. 26 juni 2014 Veranderende rol van financieel advies 26 juni 2014 Programma 14.00 uur: Opening 14.05 uur: Effecten van het provisieverbod op de toegankelijkheid van financieel advies. Door dr. Fred de Jong (UvA/ACIS)

Nadere informatie

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Uitgiftedatum: 6 juni 2014 Portfolio van: De heer V. Voorbeeld Contactgegevens: voorbeeld@portfolio.nl Functie: Hypotheekadviseur - Adviseur Basis - Adviseur Consumptief

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

PE-PLUSTOETSTERMEN. Adviseur/Module Basis

PE-PLUSTOETSTERMEN. Adviseur/Module Basis PE-PLUSTOETSTERMEN Adviseur/Module Basis College Deskundigheid Financiële Dienstverlening September 2013, Den Haag 1 ALGEMEEN PROFESSIONEEL GEDRAG VAARDIGHEDEN Eindterm 4a De persoon beschikt over het

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief krediet BIJLAGE B5 ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief krediet BIJLAGE B5 ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Consumptief krediet IJLAGE 5 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 25 juli 2012, Den Haag In het onderstaande figuur is de taakstructuur

Nadere informatie

Bgfo 3 en MijnLeenadvies

Bgfo 3 en MijnLeenadvies Bgfo 3 en MijnLeenadvies Van harte welkom namens: door: Diana Blom Bgfo 3 de belangrijkste wijzigingen bij Consumptief krediet Trends Trends 1. Verhoging deskundigheid 2. Handelen vanuit klantbelang 3.

Nadere informatie

Datum 10 juni 2014 Ons kenmerk EhBa Pagina 1 van 3. Betreft

Datum 10 juni 2014 Ons kenmerk EhBa Pagina 1 van 3. Betreft Archimedes Zekerheid B.V. t.a.v. de directie Postbus 156 5490AD SINT-OEDENRODE Datum 10 juni 2014 Pagina 1 van 3 Betreft Informatie over vakbekwaarnheid en nieuwsbrief bestuurdersmonitor Geachte directie,

Nadere informatie

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Uitgiftedatum: 29 april 2015 Portfolio van: De heer V. Voorbeeld Contactgegevens: voorbeeld@portfolio.nl Functie: Financieel adviseur - Adviseur Basis - Adviseur Consumptief

Nadere informatie

Themabijeenkomst nieuwe vakbekwaamheidseisen dinsdag 19 november Den Haag. Paul Oostdam. Adviseur College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

Themabijeenkomst nieuwe vakbekwaamheidseisen dinsdag 19 november Den Haag. Paul Oostdam. Adviseur College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Themabijeenkomst nieuwe vakbekwaamheidseisen dinsdag 19 november Den Haag Paul Oostdam Adviseur College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Wft-vakbekwaamheid 2014 Thema s 1. Eisen aan de adviseur

Nadere informatie

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Inkomen

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Inkomen PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE Inkomen College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag 1 Algemene kennis en vaardigheden Professioneel Gedrag Vaardigheden Eindterm 4b De persoon

Nadere informatie

1 Inleiding 1. 2 Bepaling netto woonlasten 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Werkelijke bruto woonlasten 4 2.3 Annuïtaire netto woonlasten 4

1 Inleiding 1. 2 Bepaling netto woonlasten 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Werkelijke bruto woonlasten 4 2.3 Annuïtaire netto woonlasten 4 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Bepaling netto woonlasten 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Werkelijke bruto woonlasten 4 2.3 Annuïtaire netto woonlasten 4 3 Wijzigingen BKR 7 3.1 Telecombedrijven stoppen met registreren

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT LEVENS- EN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT LEVENS- EN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING DIENSTVERLENINGSDOCUMENT LEVENS- EN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING In dit dienstverleningsdocument willen wij u helder en duidelijk uitleggen welke vergoedingen wij ontvangen bij het adviseren en bemiddelen,

Nadere informatie

Verbetering Vakbekwaamheidsbouwwerk voor financiële dienstverleners

Verbetering Vakbekwaamheidsbouwwerk voor financiële dienstverleners Input vanuit KPS-werkgroep Wft-Pensioenen op consultatiedocument ministerie van Financiën Verbetering Vakbekwaamheidsbouwwerk voor financiële dienstverleners 13 juni 2011 Reactie KPS-werkgroep Wft op consultatie

Nadere informatie

Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart. www.zichtadviseurs.nl

Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart. www.zichtadviseurs.nl Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart www.zichtadviseurs.nl Het uitstippelen van een effectief risicoplan begint met elkaar leren kennen Ondernemen is risico lopen. Als ondernemer

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier nieuw Wft-diploma 2014

Toelichting bij het aanvraagformulier nieuw Wft-diploma 2014 1 Toelichting bij het aanvraagformulier nieuw Wft-diploma 2014 Vraag 1: Gevraagd wordt naar de achternaam die u bij de geboorte hebt gekregen en waarmee u staat geregistreerd in het geboorteregister. Indien

Nadere informatie

Nationale Hypotheek Garantie 2014. Bijkomende kosten van 105% naar 106%

Nationale Hypotheek Garantie 2014. Bijkomende kosten van 105% naar 106% Update 2014 NHG Fiscaal Vakbekwaamheid RegisterExecuteur Nationale Hypotheek Garantie 2014 Maximum borgstelling: 290.000,- ( 265.000 per 1-7-2014) Her-cut of Haircut Bijkomende kosten van 105% naar 106%

Nadere informatie

Wft PE. Neemt uw vakbekwaamheid wel echt toe? 2009 Guus de Jonge

Wft PE. Neemt uw vakbekwaamheid wel echt toe? 2009 Guus de Jonge Wft PE Neemt uw vakbekwaamheid wel echt toe? 2009 Guus de Jonge Wft - vakbekwaamheid en PE PE heeft tot doel de vakinhoudelijke deskundigheid op peil te houden die nodig is voor de beroepsuitoefening van

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket

Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Speciaal voor werkgevers en zelfstandige ondernemers heeft Nedasco het Gezond Werken Pakket ontwikkeld. Dit totaalconcept bevat voor werkgevers

Nadere informatie

KANDIDAAT BROCHURE. Wft-examens en PEplus-examens

KANDIDAAT BROCHURE. Wft-examens en PEplus-examens KANDIDAAT BROCHURE Wft-examens en PEplus-examens Inhoud: pagina: 1. Doel van deze brochure 3 2. Examen onderdelen 3 2.1 Eerste onderdeel: kennis en begrip 4 2.2 Tweede onderdeel: professioneel gedrag 4

Nadere informatie

1 oktober 2009 ACCREDITATIEREGLEMENT

1 oktober 2009 ACCREDITATIEREGLEMENT 1 oktober 2009 ACCREDITATIEREGLEMENT Inhoudsopgave Reglement Artikel 1 Benoeming en samenstelling Accreditatiecommissie Artikel 2 Benoeming en samenstelling Functiecommissie Artikel 3 Taak Accreditatiecommissie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument EB- verzekeringen. Uitvoeringsafspraken tussen AHC Human Capital en. <> + logo. AHC: Arlette Hatchett

Dienstverleningsdocument EB- verzekeringen. Uitvoeringsafspraken tussen AHC Human Capital en. <<Naam WERKGEVER>> + logo. AHC: Arlette Hatchett Dienstverleningsdocument EB- verzekeringen Uitvoeringsafspraken tussen AHC Human Capital en + logo Author: AHC: Arlette Hatchett Version: Concept 1 Document date: 8 augustus 2014 Dienstverleningsdocument

Nadere informatie

CDFD-DISPENSATIEREGELING BIJ EXAMINERING WFT-MODULES. d.d. 1 juni 2009

CDFD-DISPENSATIEREGELING BIJ EXAMINERING WFT-MODULES. d.d. 1 juni 2009 CDFD-DISPENSATIEREGELING BIJ EXAMINERING WFT-MODULES. d.d. 1 juni 2009 De dispensatieregeling onderscheidt de volgende begrippen: examen; tentamen; toets. Het deskundigheidsbewijs van een examen wordt

Nadere informatie