Schoolgids 2012 /2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2012 /2013"

Transcriptie

1 Schoolgids 2012 /2013

2 Good schools, like good societies and good families, celebrate and appreciate diversity. Een woord vooraf Voor u ligt de uitgave van onze jaarlijkse schoolgids. De Prinseschool beschikt over drie locaties; De Prinsestraat, de Staringstraat en de Daalweg. Alle drie de vestigingen zijn onderwijskundig ingericht volgens het Prinseschool-concept: een bedrijfstijdenschool met tweetalig onderwijs (TTO, Nederlands en Engels). Een mijlpaal voor de school was de erkenning door het ministerie van OC&W als elfde Dutch International Primary School. In 2008 is als afdeling van de Prinseschool de International School Twente van start gegaan. Deze school is per 1 augustus 2011 gehuisvest in het gebouw aan de Daalweg. De school telt hiermee twee afdelingen: A. De Nederlandstalige afdelingen op alle Prinsescholen, (het lesprogramma bestaat uit 80% Nederlands en 20% Engels). B. De International School Twente aan de Daalweg (lesprogramma 80 % Engels en 20 % Nederlands). De school werkt samen met de Stichting Kinderopvang Enschede in de buitenschoolse opvang. Prinseschool Schoolgids

3 Voor de ouders van onze jongste kinderen of voor nieuwe ouders is de schoolgids een waardevolle informatiebron die u hopelijk met belangstelling zult lezen. De overige ouders brengen we op de hoogte van veranderingen voor het komende schooljaar. Alle schoolse aangelegenheden die direct betrekking hebben op de groepen en actuele zaken komen in onze nieuwsbrieven aan de orde. Verder kunt u in deze gids lezen: hoe we ons onderwijs hebben georganiseerd; de zorg voor kinderen; wat van ouders wordt verwacht en wat ouders van de school mogen verwachten. Als u een wens hebt betreffende deze schoolgids of een suggestie voor verbetering, kunt u contact opnemen met de schoolleiding. Eventuele reacties kunt u mailen naar Enschede, september 2012 Astrid Dijkstra Directeur Prinseschool Daalweg Principal International School Twente Veroniek Kortink Directeur Prinseschool Prinsestraat en Staringstraat 1. Locatie 1 e Prinseschool Prinsestraat 10-10a, 7513 AL Enschede Telefoon Faxnummer Locatie 2 e Prinseschool Staringstraat 15, 7514 DE Enschede Telefoon Locatie 3 e Prinseschool Daalweg 32, 7541 AN Enschede Telefoon Locatie International School Twente Daalweg 32, 7541 AN Enschede Prinseschool Schoolgids

4 Inhoudsopgave 1 De school Schoolkenmerken 1.2 De schoolgrootte 2 Uitgangspunten van de school De koers van de school 2.2 Het klimaat van de school 3 De organisatie van het onderwijs De organisatie van de school 3.2 Weer Samen Naar School 3.3 De samenstelling van het team 3.4 De activiteiten voor kinderen 3.5 De activiteiten voor kinderen in de onderbouw 3.6 Het onderwijsnummer 4 De zorg voor kinderen De opvang van nieuwe leerlingen in de school 4.2 Leerlingvolgsysteem 4.3 Doublure of een groep versnellen 4.4 De speciale zorg voor kinderen met speciale problemen 4.5 Passend onderwijs 4.6 Leerlingen zorg Hoogbegaafdheid 4.7 Als het niet meer lukt op de basisschool 4.8 Grenzen aan de zorg 4.9 Procedure schorsing of verwijdering van een leerling 4.10 De overgang naar het voortgezet onderwijs 5 De leraren Contactmomenten 5.2 Informeren van gescheiden ouders Prinseschool Schoolgids

5 6 De ouders Oudervereniging 6.2 Medezeggenschapsraad 6.3 Ouderactiviteiten 6.4 Verkeer en veiligheid 6.5 Nieuwsbrief 6.6 Ouderbijdrage 6.7 Klachtrecht en klachtenregeling 6.8 Overblijven 6.9 Schoolarts 6.10 Schoollogopedie 6.11 Hoofdluis 6.12 Schooltijden en ziek zijn 6.13 Verzekeringen 7 De ontwikkelingen van het onderwijs in de school TTO Engels 7.2 ICT computers 7.3 Burgerschap en intergratie 7.4 Bedrijfstijdenschool 8 De resultaten van het onderwijs De vorderingen van uw kind op school 8.2 Hoe worden de leerresultaten vastgelegd 9 Regeling school en vakantietijden Schooltijden 9.2 Vakanties 9.3 Verlofregelingen voor kinderen betreffende familieomstandigheden 10 Namen Van externe personen en instanties 10.2 Van de school en bestuur Bijlage: De ouderbijdrage 38 Prinseschool Schoolgids

6 1 De school 1.1 Schoolkenmerken De Prinseschool is een begrip in Enschede. Er zijn vele redenen om voor de Prinseschool te kiezen zoals Early English learning (vroegtijdig vreemde talenonderwijs), de Internationale Afdeling of het goed opgeleide personeel. Echter, voor veel ouders is het belangrijkst hoe we omgaan met de kinderen. 'Hoge verwachtingen hebben van alle leerlingen' betekent dat, met onze hulp, van alle leerlingen verwacht wordt dat ze hooggestelde realistische doelstellingen halen. Zodra een leerling verder en meer kan leren, worden de doelstellingen en het programma aangepast. Er zijn drie niveaugroepen in elke jaargroep, A groep, kinderen die meer aankunnen, B groep, kinderen die het reguliere lesprogramma volgen, C. groep, kinderen die een lesprogramma volgen met een een individueel handelingsplan. "De voortgang volgen en het onderwijs aanpassen" betekent dat de school de voortgang van elke leerling nauwgezet volgt en het leerprogramma zonodig aanpast om er voor te zorgen dat elk kind in staat wordt gesteld om optimaal te leren. 'Een veilige en goed georganiseerde omgeving' duidt zowel op de veiligheid in en om het schoolgebouw als op de sociaal-emotionele context van de school. Voor ons staat centraal dat een kind veilig en met plezier leert. Het internationale aspect draagt hieraan bij: kinderen leren om te gaan met overeenkomsten en verschillen in culturen en nationaliteiten. Alle Nederlandstalige leerlingen ontvangen vanaf groep 1 tot en met groep 8 Engelstalig onderwijs gedurende een aantal uren in de week. De Prinseschool krijgt vanwege het Engelstalig onderwijs steeds meer een regionale functie. De Prinseschool is een van de erkende elf Dutch International Primary Schools in Nederland. De school geeft Engelstalig onderwijs aan Nederlandstalige kinderen en Engelstalig onderwijs aan kinderen van buitenlandse ouders die gedurende een korte of langere periode een studie volgen aan het ITC, de Universiteit Twente of tijdelijk werkzaam zijn bij een in deze regio gevestigde internationale onderneming. De omvang van deze groep leerlingen, die uit alle delen van de wereld komen, varieert. De kinderen krijgen les volgens het volledige Engelstalige Curriculum. Deze afdeling is ook toegankelijk voor kinderen die in de toekomst woonachtig zullen zijn in het buitenland. Deze vorm van onderwijs is ondergebracht in de International School Twente. Gekoppeld aan de International School Twente zijn we in 2011 gestart met een bilinguale preschool genaamd de Little Prince. Deze preschool is toegankelijk voor zowel nederlandstalige als internationale peuters van 2 tot 4. De Prinseschool verzorgt de onderwijsinhoudelijke inhoud. De organisatie is in handen van de Stichting Kinderopvang Enschede. Prinseschool Schoolgids

7 De Prinseschool werkt sinds 2009 met het IPC (International Primary Curriculum), een internationaal onderwijsprogramma dat gebruikt wordt op meer dan 900 scholen in 52 landen. Het IPC staat niet alleen voor leren rond een spannend en interessant thema, daarnaast is het ook een gestructureerde werkwijze. Er wordt gewerkt met duidelijke leerdoelen die voor alle leerlingen bekend zijn. Deze doelstellingen komen overeen met de verplichte zogenaamde kerndoelen voor het basisonderwijs. Het IPC stimuleert kinderen om beter te leren. Zowel kinderen die extra uitgedaagd mogen worden als kinderen die extra ondersteuning en motivatie nodig hebben. We zijn een openbare school, dit houdt in dat wij ieders levensovertuiging respecteren. In de bovenbouw besteden we aandacht aan de wereldgodsdiensten vanuit historisch en maatschappelijk perspectief. Als de actualiteit daartoe aanleiding geeft, worden ook de achtergronden van de kleinere Nederlandse geloofsgemeenschappen besproken. Vieringen en feestdagen worden in ons onderwijs bespreekbaar gemaakt vanuit de achtergrond van deze feesten. Mensen met verschillende geloofs- en levensovertuigingen moeten in ons dichtbevolkte land naast elkaar kunnen leven. Samenleven veronderstelt dat mensen elkaar kennen en weet hebben van elkaars cultuur en opvattingen. Respect voor andere etnische achtergronden bepaalt mede de normen en waarden die we willen overdragen aan onze kinderen. Niemand is gelijk; alle mensen zijn echter wel gelijkwaardig. De mensenrechten en de rechten van het kind zijn hier de leidende gedachte. We streven er naar alle kinderen met hun verschillende culturele achtergronden tot hun recht te laten komen. U ziet dit bijvoorbeeld terug in de aandacht voor de jaarlijkse Internationale activiteiten. Zo vieren we onder andere een internationale avond. Een ander voorbeeld: het jaarlijkse kerstdiner voor alle kinderen bestaat uit een bont palet van interculturele culinaire specialiteiten. 1.2 Schoolgrootte Onze school telt gemiddeld 580 leerlingen en 45 medewerkers. Behalve 4-jarigen, die het gehele jaar instromen, nemen we gedurende het cursusjaar geen kinderen aan. Alle Enschedese basisscholen hebben afgesproken dat er uitsluitend per zomervakantie gewisseld kan worden. Hiervan wordt alleen afgeweken bij een verhuizing of na goed overleg tussen de directeuren van de beide basisscholen Prinseschool Schoolgids

8 2 Uitgangspunten van de school 2.1 De koers van de school Voor het eerst naar school. Voor ieder kind is dat een hele stap. Ook voor de ouder of verzorger is het een hele gebeurtenis. U vertrouwt voor een groot deel van de dag uw kind toe aan een school. U deelt vanaf dat moment met de leraren de verantwoordelijkheid voor uw kind. Die gedeelde verantwoordelijkheid heeft, behalve op opvoedkundige zaken, ook betrekking op het aspect veiligheid. Onder schooltijd is uw kind de meeste tijd op het terrein van de school of het neemt deel aan een buitenschoolse activiteit onder begeleiding van een leerkracht. Onderwijs is heel belangrijk. De basisschool, de naam zegt het al, legt de basis voor al het daarop volgende onderwijs. In de eerste acht jaar dat een kind naar school gaat, leert het heel veel. Scholen hebben in ons land een zekere vrijheid om te bepalen wat ze belangrijk vinden om uw kind te (laten) leren en een grote vrijheid in de manier waarop ze dat doen. De overheid heeft wel richtlijnen vastgelegd waarin de doelstellingen zijn beschreven waaraan alle scholen dienen te voldoen. De school is verantwoordelijk voor de afstemming op deze doelen. Wij groeperen kinderen op basis van hun kalenderleeftijd. Het is een illusie te veronderstellen dat er een gemiddeld kind bestaat. De verschillen in ontwikkeling, capaciteiten en leertempo kunnen in een groep zeer uiteenlopen. Om te kunnen leren moeten kinderen het wel aankunnen. De leraren organiseren het onderwijs zo dat ze les kunnen geven aan drie groepen kinderen in een klas: De groep die extra aandacht nodig heeft en werkt op basis van een handelingsplan; De groep die de leerstof goed aankan; De groep kinderen die meer aan kan dan de gewone lesstof; Behalve leren is het welbevinden, het lekker in je vel zitten, essentieel. Kinderen moeten leren omgaan met allerhande spanningen: Wie vind ik aardig? Met wie kan ik spelen? Voor wie ben ik bang? maar ook: Kan ik het wel? Al deze aspecten van sociaal-emotionele ontwikkeling komen aan de orde in kringgesprekken. De school wil kinderen leren: Verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag. In de context van het samen spelen en leren vinden we het belangrijk dat kinderen een open houding ontwikkelen ten aanzien van de gevolgen van hun acties, gevoelens en gedachten. Hun talenten te ontwikkelen. Ieder kind heeft talent, in een kansrijke omgeving zal talent zich ontwikkelen Behalve om vaardigheden gaat het hier ook om het leren toepassen van deze vaardigheden. Prinseschool Schoolgids

9 Keuzes leren maken. De vrijheid om te kiezen wordt bepaald door vier talenten waarmee een mens geboren wordt: zelfbewustzijn, geweten, verbeeldingskracht en wilskracht. Deze talenten zijn bij kinderen volop in ontwikkeling en stellen ze in staat normen en waarden te exploreren en zich eigen te maken. Deze normen en waarden zijn natuurwetten voor het leven, denken en gedrag van de mens. We bedoelen hiermee eerlijkheid, betrouwbaarheid, zuiverheid, gelijkwaardigheid, bescheidenheid, dienstbaarheid, geduld, verdraagzaamheid, zorgzaamheid, begripvol, aanmoedigend, steunend, vertrouwen hebbend, verantwoordelijkheid en integriteit. Zichzelf doelen te stellen. Kinderen ervaren al op jonge leeftijd dat er een inspanning gepleegd moet worden om iets te bereiken wat je graag wilt. Op vaste momenten in het jaar worden kennis en vaardigheden van de leerlingen op verschillende gebieden getest. Deze toetsgegevens zijn een aantal keren per jaar onderwerp van bespreking. Indien nodig maken de groepsleerkracht en de interne begeleider een aangepast programma voor kinderen die onder niveau scoren op de Cito-toetsen. Bij het vaststellen van het vereiste niveau gaan we uit van gestandaardiseerde, landelijk aanvaarde normen. Onderwijskundig zijn er dit schooljaar vijf speerpunten van beleid A. The leader in me B. Hoogbegaafdheid C. IPC D. Internationalisering E. Effectief taal-lees-reken onderwijs A. The leader in me The Leader in Me is een programma, waarin kinderen aangesproken worden op hun talenten en betrokkenheid. Het programma is bedoeld voor scholen die willen bijdragen aan persoonlijk leiderschap van leerlingen, aan greatness one child at a time en bij hen wezenlijke karaktereigenschappen en levensvaardigheden willen ontplooien en aanleren om hen te helpen zich te ontwikkelen tot succesvolle en gelukkige mensen. Het programma komt oorspronkelijk uit Amerika en heeft daar zijn waarde bewezen door betere leerprestaties, meer plezier in leren, minder gedragsproblemen en grotere betrokkenheid van ouders. Leerlingen van de school leren, op basis van de 7 gewoonten van effectief leiderschap (Stephen R. Covey), hoe zij zich bewust kunnen worden van hun eigen persoonlijkheid en hun talenten en kracht kunnen inzetten om een bijdrage te leveren in onze samenleving van de 21e eeuw. Thema s zijn: 1. Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag; Ik ga ervoor! 2. Kinderen leren zichzelf doelen te stellen; Ik kan het 3. Kinderen leren kiezen; Ik doe het eerst wat ik belangrijk vind 4. Kinderen leren dat iedereen kan winnen; Ik kan me inleven in de ander 5. kinderen leren dat luisteren belangrijker is dan gehoord worden; Ik begrijp je 6. Kinderen leren samenwerken; Ik doe graag samen met anderen 7. Kinderen leren te ontspannen en te genieten; Ik kan leuke dingen doen Prinseschool Schoolgids

10 B. Hoogbegaafdheid. Op 23 april 2009 is de Prinseschool gecertificeerd als een van de Hoogbegaafdheidsprofielscholen in Nederland. Deze certificering is min of meer de afsluiting van de oriëntatie- en ontwikkelfase van de school m.b.t. het begaafdheidsprofiel. In 2010 heeft het team zich geschoold in het werken met het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid van Sylvia Drent. Bij kinderen in groep 1/2 die opvallen door een ontwikkelingsvoorsprong, zal het DHH worden afgenomen. Wanneer leerkrachten of ouders aangeven dat een kind een opvallende ontwikkelingsvoorsprong heeft, kan de IB-er besluiten om het DHH in te zetten. Op deze manier willen wij begaafde leerlingen passende leerstof en didactiek aanbieden. C. IPC Het IPC is geconcentreerd rond thema s die de kinderen werkelijk interesseren. Ieder thema (unit) staat een aantal weken centraal en wordt vanuit de verschillende zaakvakken en creatieve vakken benaderd. Het IPC is een praktisch hulpmiddel voor leerkrachten om kinderen te helpen leren. Het IPC is een visie op goed leren. Aan de praktische onderdelen van het IPC liggen een aantal overtuigingen over onderwijs, lesgeven, leren en curriculum ten grondslag die de inhoud van het IPC bepalen en de manier waarop het werkt. In het IPC zijn de laatste inzichten over het leren van kinderen verwerkt. Leren hoort centraal te staan op een school. Leren is het bestaansrecht van een school. Het IPC is gebaseerd op een aantal principes van het hersenvriendelijk leren. Er is bijvoorbeeld rekening gehouden met meervoudige intelligenties, emotionele betrokkenheid, de werking van het geheugen, verschillende leerstijlen en coöperatief leren. De vaste structuur van het IPC houdt niet alleen rekening met hoe kinderen leren, ook maakt het IPC kinderen bewust van de manieren van leren. Zo leren kinderen over hun eigen voorkeuren, hun geheugen en strategieën die hen kunnen helpen beter te leren. Gedurende een aantal weken leren de leerlingen hoe je een bepaald onderwerp op verschillende manieren kunt benaderen. Ze krijgen geen les uit een methode maar gaan, in groepsverband of individueel, op zoek naar de antwoorden. Elk individu krijgt daarbij veel ruimte voor eigen inbreng. Die projectmatige aanpak maakt de kinderen meer zelfverantwoordelijk en enthousiast. De doelen, gesplitst in vakinhoudelijke-,persoonlijke- en internationale doelen, geven de leerkracht en de leerlingen een houvast en dragen bij aan een efficiënt leerproces. Het IPC beschrijft het project van het begin tot het eind. Prinseschool Schoolgids

11 D. Lees / rekenverbeterplan Wij nemen deel aan het Lees en rekenverbeterplan van WSNS (Weer samen naar school) Enschede/Losser. Dit houdt in, dat de afgelopen jaren het lezen en rekenen extra aandacht heeft gekregen en nog steeds krijgt. Lezen is een belangrijke voorwaarde om in de bovenbouw en daarna in het Voortgezet Onderwijs goed te kunnen presteren, omdat bijna bij alle vakken gelezen moet worden. Ook besteden we aandacht aan leesbeleving, waarvan het doel is dat kinderen lezen leuk gaan vinden. Bij het rekenverbeterplan zijn dezelfde dimensies van toepassing als bij het leesverbeterplan..effectief rekenonderwjs: het WAT.effectief onderwijs: het HOE.effectief innoveren Natuurlijk geldt ook bij het rekenen opbrengstgericht werken:.hoge doelen.datamuur.groepsplan Van goed naar beter Directeur als resultaatgericht onderwijskundig leider Interne begeleider als kwaliteitscoördinator en zorgcoördinator E. Internationalisering De komende periode zal in het teken staan van upgrading van bestaande en ontwikkeling van nieuwe programma s van het Vroegtijdig Engels. (PDP) Inhoudelijke onderwerpen: 1. Implementeren en borgen nieuwe methode 2. Het Angliaprogramma 3. Vormgeven aan opleiding van Internationale studenten van de Pabo 4. Nascholingscyclus Engelse taalvaardigheid voor het team; 5. Leerkrachten opleiden tot International Teacher 2.2 Het klimaat van de school De Onderwijsinspectie beoordeelde het klimaat van de school als goed. Er is weinig ruzie en er wordt weinig gepest. De sfeer waarin een kind opgroeit, is van groot belang voor het schoolsucces. Het is tevens een belangrijke voorwaarde om op te groeien tot een volwaardig mens. Wij doen er veel aan om er voor te zorgen dat een kind het fijn heeft op school. We stellen prijs op goede oudercontacten. Als ouders of kinderen signalen afgeven dat er sprake is van spanningen nemen we dit zeer serieus. Prinseschool Schoolgids

12 3 De organisatie van ons onderwijs 3.1 De organisatie van de school Interne Begeleiding (Onderwijskundig Begeleider) De Enschedese scholen maken deel uit van samenwerkingsverbanden met het speciaal onderwijs. De bedoeling van deze samenwerkingsverbanden is het terugdringen van het aantal aanmeldingen voor het speciaal onderwijs. Dit project is genaamd Weer Samen Naar School. In Enschede zijn soms wachtlijsten voor speciale scholen voor basisonderwijs. Ons streven is er in eerste instantie op gericht om kinderen op onze school op te kunnen vangen. Interne begeleiders hebben als taak de leerlingen te volgen die extra aandacht nodig hebben op het gebied van leerprestaties en sociaal-emotionele ontwikkeling. Zij houden zich ook bezig met de onderwijskundige ontwikkelingen binnen de school. Daarnaast coachen en begeleiden zij leerkrachten. De IB-ers hebben een speciale opleiding gevolgd. De Interne Begeleiding maakt deel uit van het managementteam. Aan de Prinsestraat zijn Debbie van der Lei en Marloes van Zanten de Intern Begeleiders, voor de Staringstraat is dat Anouck Haven en aan de daalweg, Mieke van Vliet. 3.2 Weer Samen Naar School Samenwerkingsverband WSNS Enschede / Losser Gezamenlijke zorg De laatste jaren is er veel gedaan om de scheiding tussen de gewone basisschool en de speciale scholen voor basisonderwijs (de vroegere scholen voor LOM, MLK en IOBK) kleiner te maken. Daartoe hebben deze scholen samenwerkingsverbanden gevormd. In die samenwerkingsverbanden zijn ze samen verantwoordelijk voor de zorg voor alle leerlingen van 4 tot 12 jaar. Het doel van de samenwerking is om de speciale zorg zoveel mogelijk in de basisschool te geven. Het samenwerkingsverband heeft voor de basisscholen een Steunpunt Zorgverbreding ingericht. Door deze gezamenlijke zorg hoeven minder leerlingen naar een speciale school voor basisonderwijs verwezen te worden. Dit alles is geregeld in de Wet op het Primair Onderwijs, die op 1 augustus 1998 van kracht is geworden. Door samen te werken, kunnen scholen kinderen met problemen beter helpen. Dat is belangrijk voor kinderen die moeilijk leren of gedragsproblemen hebben. Maar ook voor kinderen met dyslexie, ADHD of bepaalde vormen van autisme. Daarnaast hebben ook hoogbegaafde kinderen speciale aandacht nodig. Elk samenwerkingsverband krijgt geld van de overheid om kinderen met speciale behoeften te begeleiden. Hoe de scholen dit geld verdelen, staat in het zorgplan van de samenwerkende scholen. Met het geld dat de scholen krijgen, kunnen leraren uit het speciaal onderwijs kinderen in het basisonderwijs helpen. Prinseschool Schoolgids

13 3.3 De samenstelling van het team Op de 1 e Prinseschool zijn 18 groepen. Op de 2 e Prinseschool zijn 9 groepen. Veroniek Kortink is op beide vestigingen directeur. Op de 3 e Prinseschool zijn dit jaar de volgende groepen 2x 1/2, 3/4, 5/6 en een 7/8. Op de Daalweg is ook de International School Twente met 4 groepen gevestigd. De leerkrachten in de International School zijn native speakers. Astrid Dijkstra is de directeur. De twee directeuren, Astrid Hofstede en Veroniek Kortink vormen samen het managementteam van de school. Anouck Haven is de locatieleider aan de Staringstraat. Zij is tevens de Intern Begeleider. Debbie van der Lei, Marloes van Zanten zijn Intern Begeleiders aan de Prinsestraat en Mieke van Vliet is Special Needs Coordinator/Intern Begeleider aan de Daalweg, zij maken ook deel uit van het management team. In iedere groep staan 1 a 2 leerkrachten. Voorts zijn er conciërges, administratieve medewerkers en schoolschoonmakers werkzaam op school. De gymlessen worden gegeven door een vakleerkracht en de groepsleerkracht. Daarnaast bieden wij stagiaires van de PABO en het ROC opleidingskansen in de Prinseschool Ook zijn er mensen uit integratieprojecten op diverse plekken werkzaam binnen onze organisatie. Al deze mensen dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs op onze school. 3.4 De activiteiten voor kinderen Algemeen Op de Prinseschool krijgt uw kind verschillende vakken. De wettelijk verplichte vakken zijn voor alle kinderen op alle scholen hetzelfde. Binnen die vakken hebben de scholen ruimte om zelf accenten te leggen. In de kerndoelen voor het primair onderwijs staan de vakken beschreven. Dit zijn: Nederlandse taal Engelse taal rekenen en wiskunde IPC: oriëntatie op jezelf en de wereld (zoals bijvoorbeeld lessen over aardrijkskunde, geschiedenis, de natuur (biologie), maar ook burgerschapsvorming, lessen over sociale redzaamheid (waaronder gedrag in het verkeer), lessen over gezond gedrag, maatschappelijke verhoudingen (staatsinrichting) en geestelijke stromingen) kunstzinnige oriëntatie (zoals bijvoorbeeld lessen over muziek, tekenen, of handvaardigheid) bewegingsonderwijs De vakken waarin uw kind les krijgt, hebben veel met elkaar te maken. Er bestaat een bepaalde samenhang tussen deze vakken. Onze school probeert de leerlingen te laten zien hoe de vakken met elkaar te maken hebben d.m.v. IPC. Op school gaat het niet alleen om het leren van feiten. Daarom helpen we uw kind ook bij het ontwikkelen van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Leerlingen leren bijvoorbeeld: een goede werkhouding; voor hun eigen mening op te komen; feiten en meningen van elkaar te onderscheiden; met respect te luisteren; met respect kritiek te geven; zelfvertrouwen te ontwikkelen; respectvol en verantwoordelijk met elkaar om te gaan; zorg en waardering te hebben voor de leefomgeving. Prinseschool Schoolgids

14 Uw kind leert op school ook zelfstandig te werken, informatie te verwerven en te verwerken, zelf problemen op te lossen en samen te werken. Ook leren we kinderen respect te hebben voor anderen en voor de algemene normen en waarden. 3.5 Activiteiten in de onderbouw De dagopening kan beginnen met een kringgesprek. Er wordt veel met de kinderen gepraat over allerlei onderwerpen zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Dat is o.a. belangrijk als voorbereiding voor het latere lees- en taalonderwijs. Een belangrijke methode die in de onderbouwgroepen 1 en 2 wordt gebruikt is Schatkist. Deze biedt een keur aan ideeën en speelse elementen die perfect passen bij het kleuteronderwijs. Bovendien wordt hiermee aandacht aan alle tussendoelen op het gebied van mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling besteed. De kinderen in de groepen 3 lezen met de moderne methode Veilig Leren Lezen. Deze methode geeft mogelijkheden om zowel de snelle als de wat langzamere leerling voldoende houvast te bieden (differentiatie). 3.6 Het onderwijsnummer Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkt samen met de organisaties voor bestuur en management in het onderwijs aan de invoering van het persoonsgebonden nummer in het onderwijs. Dit wordt ook wel het onderwijsnummer genoemd. Met dit nummer kunnen de overheid en de scholen gegevens uitwisselen die nodig zijn voor het uitkeren van overheidsgeld aan de scholen. Van de scholen wordt verwacht dat zij dit nummer in hun schooladministratie op nemen. Als u uw kind inschrijft, vragen we u om het burgerservicenummer (voorheen sofinummer) van uw kind. Elk kind in Nederland krijgt een burgerservicenummer van de Belastingdienst. Het nummer staat in een brief die u als ouder krijgt van de Belastingdienst. Heeft uw kind geen burgerservicenummer van de Belastingdienst? Dan hebt u een ander nummer nodig. Dit onderwijsnummer wordt door de Informatie Beheer Groep (IB-groep) doorgegeven aan de school waar u uw kind inschrijft. Voor meer informatie kunt u terecht op de website Prinseschool Schoolgids

15 4 De zorg voor kinderen 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school Jongste kleuters mogen vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden komen wennen op school. Op de Prinseschool laten we de kinderen meestal een middag, een ochtend en een hele dag wennen. De leerkracht onderhoudt contact met de ouders om te bespreken hoe het gewenningsproces verloopt. Vanaf hun 4 e verjaardag mogen kleuters de hele dag naar school. Uw kind moet dan zindelijk zijn. Het is voor de leerkracht niet mogelijk om structureel kinderen te verschonen. Een ongelukje kan natuurlijk altijd gebeuren. Is uw kind in de maand december jarig dan gaat hij/zij starten in januari. Dit i.v.m. de drukke periode met Sinterklaas en kerst. Kinderen die 4 worden in de laatste 4 weken van het schooljaar starten na de zomervakantie. Nieuwe leerlingen die door een verhuizing op school komen stellen we in de gelegenheid een dag te komen kennis maken met de nieuwe groep. We leggen altijd contact met de betreffende school om de vorderingen of bijzonderheden m.b.t. het kind te bespreken. Wanneer ouders om een andere reden dan verhuizing hun kind aanmelden op de Prinseschool, kan dit alleen na overeenstemming hierover tussen de directeuren van de betreffende scholen. In alle gevallen nemen de betreffende scholen contact met elkaar op en wordt het onderwijskundig rapport van de betreffende leerling(en) naar de nieuwe school gestuurd. Hiervoor geldt het volgende toelatingsbeleid: - de IBer bekijkt de toetsen (op sociaal-emotioneel en cognitief gebied) van de schoolwaar de leerling vandaan komt - de IBer neemt contact op met de andere school Als er geen bijzonderheden zijn, kan er worden overgegaan tot plaatsing. Mocht er wel iets bijzonders zijn geldt het volgende: - de directeur en de IBer praten met de ouders de IBer overlegt eventueel met deskundigen die bij de leerling betrokken zijn - de directeur en de IBer bekijken de omstandigheden binnen de eigen school de directeur en de IBer overleggen samen of deze leerling wordt toegelaten soms kan er een proefplaatsing worden overwogen - de directeur en de IBer bekijken samen of er een contract met de ouders en de school van de leerling moet worden gesloten, om problemen in de toekomst te voorkomen - de directeur overlegt met het bestuur Op deze manier proberen we in te schatten of we de leerling die zorg kunnen geven die hij / zij nodig heeft, zodat hij / zij zich positief kan ontwikkelen. Wij kunnen op dit moment zorg dragen voor: - - leerlingen met dyslexie - hoogbegaafde leerlingen - leerlingen met spraak/taalproblemen - leerlingen met lichte visuele/gehoorproblemen - leerlingen met lichamelijke problemen en een lichte motorische handicap Prinseschool Schoolgids

16 4.2 Leerlingvolgsysteem Van iedere leerling wordt een leerlingenmap bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over de leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen en toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren. De Interne Begeleider beheert het CITO- leerlingvolgsysteem (LVS). Na iedere toetsperiode bespreken de leerkrachten met de Interne Begeleider en de directeur de groepsresultaten. In overleg met de schoolleiding worden er afspraken gemaakt met de groepsleerkrachten. De leerkrachten rapporteren drie keer per jaar aan de ouders. Voorafgaand hieraan wordt u uitgenodigd voor een gesprek. 4.3 Doublure/Groep versnellen Ondanks het feit dat we steeds meer rekening houden met de mogelijkheden van elk individueel kind, kan het wel eens voorkomen dat het verstandiger is een kind de groep te laten doubleren. We moeten er dan wel van overtuigd zijn dat de doublure zinvol is. Uiteraard worden de ouders nauw bij deze gesprekken betrokken. Ook kan het voorkomen dat een kind zich in een zeer snel tempo ontwikkeld. In voorkomende gevallen wordt een uiterst zorgvuldige afweging gemaakt, of het wellicht mogelijk is dat kind alvast door te laten stromen naar de volgende groep. Uiteraard wordt ook in deze gevallen nauw overlegd met de ouders. Formeel en wettelijk echter blijft de school verantwoordelijk voor plaatsing in een groep! Met andere woorden: uiteindelijk beslist de directeur. 4.4 De speciale zorg voor kinderen met speciale problemen Voorafgaand aan de contactavonden met de ouders worden de kinderen met problemen in een teamoverleg besproken. Tijdens dit overleg worden adviezen gegeven en afspraken gemaakt. Deze afspraken krijgen de ouders voorgelegd. De ouders worden regelmatig betrokken bij de vorderingen van hun kind. In sommige gevallen vindt er een doorverwijzing plaats naar hulpverlenende instanties zoals Mediant of een school voor speciaal onderwijs. Gemiddeld verwijzen we minder dan 1 leerling per schooljaar naar het speciaal onderwijs. Ook komt het voor dat leerlingen worden teruggeplaatst van de speciale basisschool naar onze school. Prinseschool Schoolgids

17 4.5 Passend onderwijs: Hoe passend kan onderwijs zijn? Wat moet en kan een leraar die leerlingen in z n klas heeft met belemmeringen die horen bij ADHD, PDD/NOS, dyslexie of faalangst? Zijn de leraren wel toegerust om deze leerlingen te begeleiden? Per 1 augustus 2012 wordt op alle Nederlandse scholen het Passend Onderwijs ingevoerd. Passend Onderwijs houdt in dat elk kind het onderwijs en de begeleiding krijgt die het beste aansluiten bij zijn of haar talenten en beperkingen. Dit geldt ook voor kinderen met een stoornis, ernstige ziekte of handicap. De zorgplicht verplicht scholen en schoolbesturen om te zorgen voor een passende onderwijsplek en passend onderwijs voor elke leerling. In Enschede begeleidt het Steunpunt Onderwijszorg de basisscholen bij het vormgeven van een nieuwe zorgstructuur gericht op de meest recente ontwikkelingen. Moeten we het plakken van etiketten dan veroordelen? Nee, er zijn kinderen die zoveel hinder ondervinden van aangeboren stoornissen, dat ze aangewezen zijn op specifieke begeleiding. In de nieuwe zorgstructuur wordt hierin voorzien door een vast team van begeleiders: Een basisteam dat zich richt op het versterken van leerkrachtvaardigheden. Een breedteteam, waaronder een orthopedagoog en een leerkracht passend onderwijs. De inzet van het breedte-team is gericht op wat betekent deze leerling met specifieke behoeften voor de leraar. Wanneer een leerling zich niet blijvend positief kan ontwikkelen en daarbij teveel aandacht vraagt van de groep en van de groepsleerkracht, dan behoort verwijzing naar een vorm van speciaal (basis) onderwijs tot de mogelijkheden. Het diepteteam verbonden aan het Steunpunt Onderwijszorg- is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je als school je aandacht richt op het versterken van de vaardigheden van de leerkracht, heb je in feite het denken in etiketten al losgelaten. Je bent dan bezig met handelingsgericht werken dat direct van invloed is op het functioneren van kinderen. het moet landen op het bureau van het kind. Goed onderwijs en een goede didactiek staan al jaren voorop op onze basisschool. We hebben gemerkt dat opbrengstgericht werken in een veilige pedagogische context veel problemen kan voorkomen. De laatste jaren hebben we onze focus verlegd van het denken in stoornissen naar handelingsgericht werken en van kindfactoren naar leerkrachtcompetenties. Onze leraren weten hoe belangrijk ze voor kinderen kunnen zijn, of er nou wel of geen diagnose gesteld is. Als we uitgaan van kansen in plaats van belemmeringen vergroten we de mogelijkheden van de kinderen. Hierbij is de communicatie met ouders van wezenlijk belang. De ouders weten immers vaak al lang wat het beste werkt bij hun kind. We blijven ons als school ontwikkelen en we blijven zoeken naar het meest optimale aanbod voor al onze kinderen. Zo passend kan onderwijs zijn. Prinseschool Schoolgids

18 4.6 Leerlingenzorg Hoogbegaafdheid Binnen onze school is er aandacht voor de meerbegaafde of de hoogbegaafde leerlingen. Een kind kan meerbegaafd of hoogbegaafd zijn, wanneer het op school uitzonderlijke prestaties levert. Uitzonderlijke prestaties zijn dat de leerling bij alle leervakken hoge cijfers of waarderingen haalt. Daarbij hebben ze vaak een hoog tempo van werken. Ze zijn in staat om de reguliere lesstof snel te doorlopen. Daarnaast is er nog een groep van leerlingen die wel meerbegaafd of hoogbegaafd zijn, maar geen uitzonderlijke prestaties laten zien (de zogenaamde onderpresteerders). Daarom werken wij met het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid, zodat we deze kinderen toch kunnen signaleren en diagnosticeren om ze de juiste aandacht en aanpak te geven, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. In het beleidsplan hoogbegaafdheid staat bovenstaande uitgebreid beschreven. 4.7 Als het niet meer lukt op de basisschool Als het ondanks alle extra zorg toch niet goed gaat op de basisschool, dan dient er een andere oplossing gezocht te worden. Die oplossing ligt soms bij een vorm van speciaal onderwijs. De aanmeldingsprocedure wordt uitvoerig met de betreffende ouders besproken. Gemiddeld verwijzen we minder dan 1 leerling per schooljaar naar het speciaal basisonderwijs. Er zijn verschillende scholen voor speciaal basisonderwijs: scholen voor blinde en slechtziende kinderen; scholen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met andere communicatieproblemen; scholen voor kinderen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking en kinderen die lang ziek zijn; scholen voor kinderen met gedragsproblemen. 4.8 Grenzen aan de zorg (het woord handicap wordt gehanteerd in de informatie vanuit het ministerie. Wij gebruiken in deze tekst daarbij dezelfde terminologie). In het dagelijkse taalgebruik spreken wij over een beperking. We streven op school naar zorg voor alle leerlingen, dit geldt voor leerlingen met een handicap/stoornis maar ook voor leerlingen die geen zichtbare handicap/stoornis hebben. Een grens van zorg is moeilijk te beschrijven en wordt per individu bekeken. We willen voor de school toch een uitgangspunt formuleren in de grens aan de zorg, hierbij realiseren we ons dat we altijd per kind en groep bekijken wat er mogelijk is. Het doel van de school is dat alle kinderen zich goed en verantwoord kunnen ontwikkelen binnen de groep. Er kunnen situaties zijn waarbij er voor de school een grens is aan de mogelijkheden om een goede en verantwoorde ontwikkeling van een kind te garanderen. Zulke situaties zijn bijvoorbeeld: 1. Verstoring van rust en veiligheid; Indien een leerling een handicap/stoornis heeft die gedragsproblemen met zich meebrengt, leidend tot een ernstige verstoring van de rust en veiligheid in de groep, dan is voor de school een grens bereikt. Er zal gezocht worden in eerste instantie naar oplossingen binnen de school. Wanneer er geen goed kwalitatief onderwijs gegeven kan worden aan de gehele groep en aan het kind met een desbetreffende handicap/stoornis zal er extern advies worden gezocht. Dit wordt per situatie bekeken. Prinseschool Schoolgids

19 2. Discrepantie tussen onderwijs of verzorging/ behandeling. Wanneer een leerling een handicap/stoornis heeft die een zodanige zorg en behandeling nodig heeft, dat zowel de zorg en behandeling voor de leerling als het onderwijs aan die leerling onvoldoende tot zijn recht kan komen, dan is er een grens bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs aan het desbetreffende kind met een handicap/stoornis te bieden. 3. Verstoring van het leerproces voor de andere zorgleerlingen/leerlingen. Indien het onderwijs aan de leerlingen met een handicap/stoornis een zodanig beslag legt op de tijd en aandacht van de leerkracht, dat daardoor onvoldoende tijd of aandacht voor de overige (zorg)leerlingen overblijft, is er een grens bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om een kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de (zorg)leerlingen in de groep. 4. Gebrek aan opnamecapaciteit van aantal zorgleerlingen In afweging van de vorige punten kan het ook zijn dat een bepaalde groep in de school al veel (zorg-) leerlingen heeft. Concentratie van problemen in een leerjaar. Per aanmelding zal er een afweging moeten plaatsvinden of er voldoende zorgruimte aanwezig is om kinderen goed te ontwikkelen. 4.9 Procedure schorsing of verwijdering van een leerling Een kind dat is toegelaten tot de Prinseschool heeft recht op onderwijs en dus ook op onze onderwijszorg. Soms blijkt dat die zorg onvoldoende toereikend is of dat er andere redenen zijn dat het kind de school dient te verlaten: Er wordt dan een procedure in gang gezet welke leidt tot verwijdering. Dit gebeurt zorgvuldig en in overleg met de ouders. Reden van verwijdering: - Ouders/verzorgers respecteren de schoolvisie en beleid niet meer. - Het kind veroorzaakt bewust of onbewust een dermate grote draaglast voor onderwijsgevende(n) en/of groep(en) leerlingen en/of individuele andere leerlingen, dat handhaving zou leiden tot een naar het oordeel van de directeur buitenproportionele en belastende bijstelling van de organisatie op groeps- en/of schoolniveau. - Fysieke en/of geestelijke bedreiging van de zijde van het kind en/of diens ouders/verzorgers. - Beschikbaarheid van een indicatiestelling ten behoeve van dit kind - Weigering van ouders/verzorgers mee te werken aan naar het oordeel van de school noodzakelijke observatie- en onderzoeksactiviteiten verband houdende met (voorziene) ernstige leer- en/of gedragsproblemen. - Beschikbaarheid van een toelaatbaarheidsverklaring voor de speciale school, terwijl de ouders/verzorgers weigeren de onderwijsbaarheidsbeperking feitelijk te accepteren. - Beschikbaarheid van een toelaatbaarheidsverklaring en een onwil van de ouders/verzorgers, terwijl de school van mening is, dat handhaving leidt tot/heeft geleid tot een negatieve ontwikkelingsspiraal van/bij het kind zelf. In artikel 40 van de Wet op het Primair Onderwijs staat de procedure omschreven voor het verwijderen van een leerling. Het gaat in feite om artikel 40 lid 5, deze luidt: Definitieve verwijdering van een leerling vindt plaats, nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorggedragen dat een andere school, een school voor Speciaal Onderwijs of een instelling voor Speciaal en Voortgezet Onderwijs, bereid is de leerling toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende acht weken zonder succes is gezocht naar een zodanige school of instelling waarnaar kan worden verwezen, kan in afwijking van de vorige volzin tot definitieve verwijdering worden overgegaan. Prinseschool Schoolgids

20 Op grond van de wet en vanuit het oogpunt van behoorlijk bestuur volgen wij de volgende procedure: 1. Horen van de leerkracht. 2. Horen van de ouders. 3. Andere school zoeken. 4. Ouders schriftelijk op de hoogte stellen van de beslissing om het kind te verwijderen. 5. Ouders wijzen op de mogelijkheid om bezwaar te maken. In artikel 40 lid 6 staat: Indien tegen de beslissing, bedoeld in het eerste lid, bezwaar is gemaakt, beslist het bevoegd gezag in afwijking van artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift. 6. Na bezwaar worden de ouders opnieuw gehoord De overgang naar het voortgezet onderwijs Voor de verwijzing van onze leerlingen naar een van de scholen voor voortgezet openbaar onderwijs maken we gebruik van het "Draaiboek verwijzing PO-VO". In het begin van het schooljaar vindt voor de ouders van groep 8 een kennismakingsavond plaats. De procedure van de schoolkeuzebegeleiding krijgt ruime aandacht. Gedurende de schoolloopbaan van de kinderen nemen we een scala van Cito-toetsen af. De toetsresultaten maken zichtbaar wat de sterke en zwakke punten van een leerling zijn, zodat daarmee rekening gehouden kan worden. Het is van belang dat u als ouder een reëel beeld krijgt van de capaciteiten van uw kind. In samenwerking met de betrokken scholen van het Stedelijk Lyceum organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten betreffende het openbaar voortgezet onderwijs in Enschede. De ouders van groep 8 krijgen hiervoor een uitnodiging. Tussen oktober en februari brengen de kinderen een bezoek aan Het Stedelijk Lyceum. Ook belangstellende ouders zijn welkom. De leerkracht van groep 8 werkt met de kinderen aan een reeks lesbrieven, gebundeld in de zgn. PO-VO map, dit om de leerling nauw te betrekken bij de schoolkeuze. Na alle gegevens te hebben afgewogen en te hebben besproken met de interne begeleiders en de directeur, komt de leerkracht van groep 8 met een advies. Uitgangspunt is dat ouders de eerstverantwoordelijke zijn voor hun kind. De school adviseert, maar uiteindelijk moeten de ouders zelf beslissen. Na enkele maanden in het nieuwe schooljaar vinden er weer gesprekken plaats tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs om na te gaan of het advies het juiste is geweest. Prinseschool Schoolgids

1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21

1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21 Schoolgids 2013-2014 2 INHOUD 1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21 7 DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist.

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist. SCHOOLGIDS 2014-2015 De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist.nl 2 INHOUDSOPGAVE: Bladzijde Titelblad 1 Inhoudsopgave 2 Een woord vooraf

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren Schoolgids Cbs De Vuurtoren Uw kind. Onze gemeenschappelijke zorg. Een goede keuze Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden heet u en uw kind(eren) van harte welkom op cbs De Vuurtoren.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt Schoolgids 2012 2013 Obs. Meester Haye waar ieder kind telt 1 Inhoudsopgave 1. Wat staat er in de schoolgids? 3 2. Profiel van onze school 3 2.1 Wat zijn we voor school? 3 2.2 Wat willen we als school?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde SCHOOLGIDS van Openbare basisschool De Kiekendief te Zeewolde Inhoudsopgave een woord vooraf 1 de school 2 waar de school voor staat 3 de organisatie van het onderwijs 4 de zorg voor de kinderen 5 de leerkrachten

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4 Inhoud 1. DE SCHOOL.... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit.... 3 1.3. Situering van de school.... 4 1.4. Schoolgrootte.... 4 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 5 2.1. Missie, uitgangspunten en prioriteiten....

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS DE BRUG Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS naam school Chr. Jenaplanschool de Brug adres school Laan van Nieuw Guinea 20 Utrecht (middenbouw en bovenbouw) Billitonkade 45 Utrecht

Nadere informatie

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 INHOUDSOPGAVE DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 DE ZORG VOOR DE KINDEREN 26 DE RESULTATEN VAN DE DR.

Nadere informatie

13. Procedure van de schoolgids

13. Procedure van de schoolgids Inhoudsopgave Een woord vooraf 1. Onze school 13. Procedure van de schoolgids 14. Bijlagen 2. Waar wij als school voor staan 3. De organisatie van ons onderwijs 4. De leraren 5. Meer dan kennis alleen

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

OBS De Sterrenwachter - Stempelmakerstraat 19-1825 DP Alkmaar 072-5613233- info@desterrenwachter.nl - www.desterrenwachter.nl

OBS De Sterrenwachter - Stempelmakerstraat 19-1825 DP Alkmaar 072-5613233- info@desterrenwachter.nl - www.desterrenwachter.nl Schoolgids 2011-2012 OBS De Sterrenwachter - Stempelmakerstraat 19-1825 DP Alkmaar 072-5613233- info@desterrenwachter.nl - www.desterrenwachter.nl Directie Bestuur Inspectie Directeur Hanneke Miedema Stichting

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool Slochterenweg 27 6835CD Arnhem 026-3230729 website: www.alettajacobsschool.nl email: info@alettajacobsschool.nl

Nadere informatie

CBS Het Visnet. Een woord vooraf 2. 1. De school 3. 2. Waar de school voor staat 6. 3. De organisatie van het onderwijs 9

CBS Het Visnet. Een woord vooraf 2. 1. De school 3. 2. Waar de school voor staat 6. 3. De organisatie van het onderwijs 9 Inhoud Een woord vooraf 2 Blz. 1. De school 3 2. Waar de school voor staat 6 3. De organisatie van het onderwijs 9 4. De zorg voor leerlingen 13 5. De resultaten van het onderwijs 21 6. Bijzondere activiteiten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op onderwijs 1.1 De school 1.2 Waar staan we als school voor 1.3 Wat willen we bereiken 1.4 Levensbeschouwelijke identiteit 2. Organisatie van het onderwijs 2.1 Jaargroepen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie