Schoolgids 2012 /2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2012 /2013"

Transcriptie

1 Schoolgids 2012 /2013

2 Good schools, like good societies and good families, celebrate and appreciate diversity. Een woord vooraf Voor u ligt de uitgave van onze jaarlijkse schoolgids. De Prinseschool beschikt over drie locaties; De Prinsestraat, de Staringstraat en de Daalweg. Alle drie de vestigingen zijn onderwijskundig ingericht volgens het Prinseschool-concept: een bedrijfstijdenschool met tweetalig onderwijs (TTO, Nederlands en Engels). Een mijlpaal voor de school was de erkenning door het ministerie van OC&W als elfde Dutch International Primary School. In 2008 is als afdeling van de Prinseschool de International School Twente van start gegaan. Deze school is per 1 augustus 2011 gehuisvest in het gebouw aan de Daalweg. De school telt hiermee twee afdelingen: A. De Nederlandstalige afdelingen op alle Prinsescholen, (het lesprogramma bestaat uit 80% Nederlands en 20% Engels). B. De International School Twente aan de Daalweg (lesprogramma 80 % Engels en 20 % Nederlands). De school werkt samen met de Stichting Kinderopvang Enschede in de buitenschoolse opvang. Prinseschool Schoolgids

3 Voor de ouders van onze jongste kinderen of voor nieuwe ouders is de schoolgids een waardevolle informatiebron die u hopelijk met belangstelling zult lezen. De overige ouders brengen we op de hoogte van veranderingen voor het komende schooljaar. Alle schoolse aangelegenheden die direct betrekking hebben op de groepen en actuele zaken komen in onze nieuwsbrieven aan de orde. Verder kunt u in deze gids lezen: hoe we ons onderwijs hebben georganiseerd; de zorg voor kinderen; wat van ouders wordt verwacht en wat ouders van de school mogen verwachten. Als u een wens hebt betreffende deze schoolgids of een suggestie voor verbetering, kunt u contact opnemen met de schoolleiding. Eventuele reacties kunt u mailen naar Enschede, september 2012 Astrid Dijkstra Directeur Prinseschool Daalweg Principal International School Twente Veroniek Kortink Directeur Prinseschool Prinsestraat en Staringstraat 1. Locatie 1 e Prinseschool Prinsestraat 10-10a, 7513 AL Enschede Telefoon Faxnummer Locatie 2 e Prinseschool Staringstraat 15, 7514 DE Enschede Telefoon Locatie 3 e Prinseschool Daalweg 32, 7541 AN Enschede Telefoon Locatie International School Twente Daalweg 32, 7541 AN Enschede Prinseschool Schoolgids

4 Inhoudsopgave 1 De school Schoolkenmerken 1.2 De schoolgrootte 2 Uitgangspunten van de school De koers van de school 2.2 Het klimaat van de school 3 De organisatie van het onderwijs De organisatie van de school 3.2 Weer Samen Naar School 3.3 De samenstelling van het team 3.4 De activiteiten voor kinderen 3.5 De activiteiten voor kinderen in de onderbouw 3.6 Het onderwijsnummer 4 De zorg voor kinderen De opvang van nieuwe leerlingen in de school 4.2 Leerlingvolgsysteem 4.3 Doublure of een groep versnellen 4.4 De speciale zorg voor kinderen met speciale problemen 4.5 Passend onderwijs 4.6 Leerlingen zorg Hoogbegaafdheid 4.7 Als het niet meer lukt op de basisschool 4.8 Grenzen aan de zorg 4.9 Procedure schorsing of verwijdering van een leerling 4.10 De overgang naar het voortgezet onderwijs 5 De leraren Contactmomenten 5.2 Informeren van gescheiden ouders Prinseschool Schoolgids

5 6 De ouders Oudervereniging 6.2 Medezeggenschapsraad 6.3 Ouderactiviteiten 6.4 Verkeer en veiligheid 6.5 Nieuwsbrief 6.6 Ouderbijdrage 6.7 Klachtrecht en klachtenregeling 6.8 Overblijven 6.9 Schoolarts 6.10 Schoollogopedie 6.11 Hoofdluis 6.12 Schooltijden en ziek zijn 6.13 Verzekeringen 7 De ontwikkelingen van het onderwijs in de school TTO Engels 7.2 ICT computers 7.3 Burgerschap en intergratie 7.4 Bedrijfstijdenschool 8 De resultaten van het onderwijs De vorderingen van uw kind op school 8.2 Hoe worden de leerresultaten vastgelegd 9 Regeling school en vakantietijden Schooltijden 9.2 Vakanties 9.3 Verlofregelingen voor kinderen betreffende familieomstandigheden 10 Namen Van externe personen en instanties 10.2 Van de school en bestuur Bijlage: De ouderbijdrage 38 Prinseschool Schoolgids

6 1 De school 1.1 Schoolkenmerken De Prinseschool is een begrip in Enschede. Er zijn vele redenen om voor de Prinseschool te kiezen zoals Early English learning (vroegtijdig vreemde talenonderwijs), de Internationale Afdeling of het goed opgeleide personeel. Echter, voor veel ouders is het belangrijkst hoe we omgaan met de kinderen. 'Hoge verwachtingen hebben van alle leerlingen' betekent dat, met onze hulp, van alle leerlingen verwacht wordt dat ze hooggestelde realistische doelstellingen halen. Zodra een leerling verder en meer kan leren, worden de doelstellingen en het programma aangepast. Er zijn drie niveaugroepen in elke jaargroep, A groep, kinderen die meer aankunnen, B groep, kinderen die het reguliere lesprogramma volgen, C. groep, kinderen die een lesprogramma volgen met een een individueel handelingsplan. "De voortgang volgen en het onderwijs aanpassen" betekent dat de school de voortgang van elke leerling nauwgezet volgt en het leerprogramma zonodig aanpast om er voor te zorgen dat elk kind in staat wordt gesteld om optimaal te leren. 'Een veilige en goed georganiseerde omgeving' duidt zowel op de veiligheid in en om het schoolgebouw als op de sociaal-emotionele context van de school. Voor ons staat centraal dat een kind veilig en met plezier leert. Het internationale aspect draagt hieraan bij: kinderen leren om te gaan met overeenkomsten en verschillen in culturen en nationaliteiten. Alle Nederlandstalige leerlingen ontvangen vanaf groep 1 tot en met groep 8 Engelstalig onderwijs gedurende een aantal uren in de week. De Prinseschool krijgt vanwege het Engelstalig onderwijs steeds meer een regionale functie. De Prinseschool is een van de erkende elf Dutch International Primary Schools in Nederland. De school geeft Engelstalig onderwijs aan Nederlandstalige kinderen en Engelstalig onderwijs aan kinderen van buitenlandse ouders die gedurende een korte of langere periode een studie volgen aan het ITC, de Universiteit Twente of tijdelijk werkzaam zijn bij een in deze regio gevestigde internationale onderneming. De omvang van deze groep leerlingen, die uit alle delen van de wereld komen, varieert. De kinderen krijgen les volgens het volledige Engelstalige Curriculum. Deze afdeling is ook toegankelijk voor kinderen die in de toekomst woonachtig zullen zijn in het buitenland. Deze vorm van onderwijs is ondergebracht in de International School Twente. Gekoppeld aan de International School Twente zijn we in 2011 gestart met een bilinguale preschool genaamd de Little Prince. Deze preschool is toegankelijk voor zowel nederlandstalige als internationale peuters van 2 tot 4. De Prinseschool verzorgt de onderwijsinhoudelijke inhoud. De organisatie is in handen van de Stichting Kinderopvang Enschede. Prinseschool Schoolgids

7 De Prinseschool werkt sinds 2009 met het IPC (International Primary Curriculum), een internationaal onderwijsprogramma dat gebruikt wordt op meer dan 900 scholen in 52 landen. Het IPC staat niet alleen voor leren rond een spannend en interessant thema, daarnaast is het ook een gestructureerde werkwijze. Er wordt gewerkt met duidelijke leerdoelen die voor alle leerlingen bekend zijn. Deze doelstellingen komen overeen met de verplichte zogenaamde kerndoelen voor het basisonderwijs. Het IPC stimuleert kinderen om beter te leren. Zowel kinderen die extra uitgedaagd mogen worden als kinderen die extra ondersteuning en motivatie nodig hebben. We zijn een openbare school, dit houdt in dat wij ieders levensovertuiging respecteren. In de bovenbouw besteden we aandacht aan de wereldgodsdiensten vanuit historisch en maatschappelijk perspectief. Als de actualiteit daartoe aanleiding geeft, worden ook de achtergronden van de kleinere Nederlandse geloofsgemeenschappen besproken. Vieringen en feestdagen worden in ons onderwijs bespreekbaar gemaakt vanuit de achtergrond van deze feesten. Mensen met verschillende geloofs- en levensovertuigingen moeten in ons dichtbevolkte land naast elkaar kunnen leven. Samenleven veronderstelt dat mensen elkaar kennen en weet hebben van elkaars cultuur en opvattingen. Respect voor andere etnische achtergronden bepaalt mede de normen en waarden die we willen overdragen aan onze kinderen. Niemand is gelijk; alle mensen zijn echter wel gelijkwaardig. De mensenrechten en de rechten van het kind zijn hier de leidende gedachte. We streven er naar alle kinderen met hun verschillende culturele achtergronden tot hun recht te laten komen. U ziet dit bijvoorbeeld terug in de aandacht voor de jaarlijkse Internationale activiteiten. Zo vieren we onder andere een internationale avond. Een ander voorbeeld: het jaarlijkse kerstdiner voor alle kinderen bestaat uit een bont palet van interculturele culinaire specialiteiten. 1.2 Schoolgrootte Onze school telt gemiddeld 580 leerlingen en 45 medewerkers. Behalve 4-jarigen, die het gehele jaar instromen, nemen we gedurende het cursusjaar geen kinderen aan. Alle Enschedese basisscholen hebben afgesproken dat er uitsluitend per zomervakantie gewisseld kan worden. Hiervan wordt alleen afgeweken bij een verhuizing of na goed overleg tussen de directeuren van de beide basisscholen Prinseschool Schoolgids

8 2 Uitgangspunten van de school 2.1 De koers van de school Voor het eerst naar school. Voor ieder kind is dat een hele stap. Ook voor de ouder of verzorger is het een hele gebeurtenis. U vertrouwt voor een groot deel van de dag uw kind toe aan een school. U deelt vanaf dat moment met de leraren de verantwoordelijkheid voor uw kind. Die gedeelde verantwoordelijkheid heeft, behalve op opvoedkundige zaken, ook betrekking op het aspect veiligheid. Onder schooltijd is uw kind de meeste tijd op het terrein van de school of het neemt deel aan een buitenschoolse activiteit onder begeleiding van een leerkracht. Onderwijs is heel belangrijk. De basisschool, de naam zegt het al, legt de basis voor al het daarop volgende onderwijs. In de eerste acht jaar dat een kind naar school gaat, leert het heel veel. Scholen hebben in ons land een zekere vrijheid om te bepalen wat ze belangrijk vinden om uw kind te (laten) leren en een grote vrijheid in de manier waarop ze dat doen. De overheid heeft wel richtlijnen vastgelegd waarin de doelstellingen zijn beschreven waaraan alle scholen dienen te voldoen. De school is verantwoordelijk voor de afstemming op deze doelen. Wij groeperen kinderen op basis van hun kalenderleeftijd. Het is een illusie te veronderstellen dat er een gemiddeld kind bestaat. De verschillen in ontwikkeling, capaciteiten en leertempo kunnen in een groep zeer uiteenlopen. Om te kunnen leren moeten kinderen het wel aankunnen. De leraren organiseren het onderwijs zo dat ze les kunnen geven aan drie groepen kinderen in een klas: De groep die extra aandacht nodig heeft en werkt op basis van een handelingsplan; De groep die de leerstof goed aankan; De groep kinderen die meer aan kan dan de gewone lesstof; Behalve leren is het welbevinden, het lekker in je vel zitten, essentieel. Kinderen moeten leren omgaan met allerhande spanningen: Wie vind ik aardig? Met wie kan ik spelen? Voor wie ben ik bang? maar ook: Kan ik het wel? Al deze aspecten van sociaal-emotionele ontwikkeling komen aan de orde in kringgesprekken. De school wil kinderen leren: Verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag. In de context van het samen spelen en leren vinden we het belangrijk dat kinderen een open houding ontwikkelen ten aanzien van de gevolgen van hun acties, gevoelens en gedachten. Hun talenten te ontwikkelen. Ieder kind heeft talent, in een kansrijke omgeving zal talent zich ontwikkelen Behalve om vaardigheden gaat het hier ook om het leren toepassen van deze vaardigheden. Prinseschool Schoolgids

9 Keuzes leren maken. De vrijheid om te kiezen wordt bepaald door vier talenten waarmee een mens geboren wordt: zelfbewustzijn, geweten, verbeeldingskracht en wilskracht. Deze talenten zijn bij kinderen volop in ontwikkeling en stellen ze in staat normen en waarden te exploreren en zich eigen te maken. Deze normen en waarden zijn natuurwetten voor het leven, denken en gedrag van de mens. We bedoelen hiermee eerlijkheid, betrouwbaarheid, zuiverheid, gelijkwaardigheid, bescheidenheid, dienstbaarheid, geduld, verdraagzaamheid, zorgzaamheid, begripvol, aanmoedigend, steunend, vertrouwen hebbend, verantwoordelijkheid en integriteit. Zichzelf doelen te stellen. Kinderen ervaren al op jonge leeftijd dat er een inspanning gepleegd moet worden om iets te bereiken wat je graag wilt. Op vaste momenten in het jaar worden kennis en vaardigheden van de leerlingen op verschillende gebieden getest. Deze toetsgegevens zijn een aantal keren per jaar onderwerp van bespreking. Indien nodig maken de groepsleerkracht en de interne begeleider een aangepast programma voor kinderen die onder niveau scoren op de Cito-toetsen. Bij het vaststellen van het vereiste niveau gaan we uit van gestandaardiseerde, landelijk aanvaarde normen. Onderwijskundig zijn er dit schooljaar vijf speerpunten van beleid A. The leader in me B. Hoogbegaafdheid C. IPC D. Internationalisering E. Effectief taal-lees-reken onderwijs A. The leader in me The Leader in Me is een programma, waarin kinderen aangesproken worden op hun talenten en betrokkenheid. Het programma is bedoeld voor scholen die willen bijdragen aan persoonlijk leiderschap van leerlingen, aan greatness one child at a time en bij hen wezenlijke karaktereigenschappen en levensvaardigheden willen ontplooien en aanleren om hen te helpen zich te ontwikkelen tot succesvolle en gelukkige mensen. Het programma komt oorspronkelijk uit Amerika en heeft daar zijn waarde bewezen door betere leerprestaties, meer plezier in leren, minder gedragsproblemen en grotere betrokkenheid van ouders. Leerlingen van de school leren, op basis van de 7 gewoonten van effectief leiderschap (Stephen R. Covey), hoe zij zich bewust kunnen worden van hun eigen persoonlijkheid en hun talenten en kracht kunnen inzetten om een bijdrage te leveren in onze samenleving van de 21e eeuw. Thema s zijn: 1. Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag; Ik ga ervoor! 2. Kinderen leren zichzelf doelen te stellen; Ik kan het 3. Kinderen leren kiezen; Ik doe het eerst wat ik belangrijk vind 4. Kinderen leren dat iedereen kan winnen; Ik kan me inleven in de ander 5. kinderen leren dat luisteren belangrijker is dan gehoord worden; Ik begrijp je 6. Kinderen leren samenwerken; Ik doe graag samen met anderen 7. Kinderen leren te ontspannen en te genieten; Ik kan leuke dingen doen Prinseschool Schoolgids

10 B. Hoogbegaafdheid. Op 23 april 2009 is de Prinseschool gecertificeerd als een van de Hoogbegaafdheidsprofielscholen in Nederland. Deze certificering is min of meer de afsluiting van de oriëntatie- en ontwikkelfase van de school m.b.t. het begaafdheidsprofiel. In 2010 heeft het team zich geschoold in het werken met het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid van Sylvia Drent. Bij kinderen in groep 1/2 die opvallen door een ontwikkelingsvoorsprong, zal het DHH worden afgenomen. Wanneer leerkrachten of ouders aangeven dat een kind een opvallende ontwikkelingsvoorsprong heeft, kan de IB-er besluiten om het DHH in te zetten. Op deze manier willen wij begaafde leerlingen passende leerstof en didactiek aanbieden. C. IPC Het IPC is geconcentreerd rond thema s die de kinderen werkelijk interesseren. Ieder thema (unit) staat een aantal weken centraal en wordt vanuit de verschillende zaakvakken en creatieve vakken benaderd. Het IPC is een praktisch hulpmiddel voor leerkrachten om kinderen te helpen leren. Het IPC is een visie op goed leren. Aan de praktische onderdelen van het IPC liggen een aantal overtuigingen over onderwijs, lesgeven, leren en curriculum ten grondslag die de inhoud van het IPC bepalen en de manier waarop het werkt. In het IPC zijn de laatste inzichten over het leren van kinderen verwerkt. Leren hoort centraal te staan op een school. Leren is het bestaansrecht van een school. Het IPC is gebaseerd op een aantal principes van het hersenvriendelijk leren. Er is bijvoorbeeld rekening gehouden met meervoudige intelligenties, emotionele betrokkenheid, de werking van het geheugen, verschillende leerstijlen en coöperatief leren. De vaste structuur van het IPC houdt niet alleen rekening met hoe kinderen leren, ook maakt het IPC kinderen bewust van de manieren van leren. Zo leren kinderen over hun eigen voorkeuren, hun geheugen en strategieën die hen kunnen helpen beter te leren. Gedurende een aantal weken leren de leerlingen hoe je een bepaald onderwerp op verschillende manieren kunt benaderen. Ze krijgen geen les uit een methode maar gaan, in groepsverband of individueel, op zoek naar de antwoorden. Elk individu krijgt daarbij veel ruimte voor eigen inbreng. Die projectmatige aanpak maakt de kinderen meer zelfverantwoordelijk en enthousiast. De doelen, gesplitst in vakinhoudelijke-,persoonlijke- en internationale doelen, geven de leerkracht en de leerlingen een houvast en dragen bij aan een efficiënt leerproces. Het IPC beschrijft het project van het begin tot het eind. Prinseschool Schoolgids

11 D. Lees / rekenverbeterplan Wij nemen deel aan het Lees en rekenverbeterplan van WSNS (Weer samen naar school) Enschede/Losser. Dit houdt in, dat de afgelopen jaren het lezen en rekenen extra aandacht heeft gekregen en nog steeds krijgt. Lezen is een belangrijke voorwaarde om in de bovenbouw en daarna in het Voortgezet Onderwijs goed te kunnen presteren, omdat bijna bij alle vakken gelezen moet worden. Ook besteden we aandacht aan leesbeleving, waarvan het doel is dat kinderen lezen leuk gaan vinden. Bij het rekenverbeterplan zijn dezelfde dimensies van toepassing als bij het leesverbeterplan..effectief rekenonderwjs: het WAT.effectief onderwijs: het HOE.effectief innoveren Natuurlijk geldt ook bij het rekenen opbrengstgericht werken:.hoge doelen.datamuur.groepsplan Van goed naar beter Directeur als resultaatgericht onderwijskundig leider Interne begeleider als kwaliteitscoördinator en zorgcoördinator E. Internationalisering De komende periode zal in het teken staan van upgrading van bestaande en ontwikkeling van nieuwe programma s van het Vroegtijdig Engels. (PDP) Inhoudelijke onderwerpen: 1. Implementeren en borgen nieuwe methode 2. Het Angliaprogramma 3. Vormgeven aan opleiding van Internationale studenten van de Pabo 4. Nascholingscyclus Engelse taalvaardigheid voor het team; 5. Leerkrachten opleiden tot International Teacher 2.2 Het klimaat van de school De Onderwijsinspectie beoordeelde het klimaat van de school als goed. Er is weinig ruzie en er wordt weinig gepest. De sfeer waarin een kind opgroeit, is van groot belang voor het schoolsucces. Het is tevens een belangrijke voorwaarde om op te groeien tot een volwaardig mens. Wij doen er veel aan om er voor te zorgen dat een kind het fijn heeft op school. We stellen prijs op goede oudercontacten. Als ouders of kinderen signalen afgeven dat er sprake is van spanningen nemen we dit zeer serieus. Prinseschool Schoolgids

12 3 De organisatie van ons onderwijs 3.1 De organisatie van de school Interne Begeleiding (Onderwijskundig Begeleider) De Enschedese scholen maken deel uit van samenwerkingsverbanden met het speciaal onderwijs. De bedoeling van deze samenwerkingsverbanden is het terugdringen van het aantal aanmeldingen voor het speciaal onderwijs. Dit project is genaamd Weer Samen Naar School. In Enschede zijn soms wachtlijsten voor speciale scholen voor basisonderwijs. Ons streven is er in eerste instantie op gericht om kinderen op onze school op te kunnen vangen. Interne begeleiders hebben als taak de leerlingen te volgen die extra aandacht nodig hebben op het gebied van leerprestaties en sociaal-emotionele ontwikkeling. Zij houden zich ook bezig met de onderwijskundige ontwikkelingen binnen de school. Daarnaast coachen en begeleiden zij leerkrachten. De IB-ers hebben een speciale opleiding gevolgd. De Interne Begeleiding maakt deel uit van het managementteam. Aan de Prinsestraat zijn Debbie van der Lei en Marloes van Zanten de Intern Begeleiders, voor de Staringstraat is dat Anouck Haven en aan de daalweg, Mieke van Vliet. 3.2 Weer Samen Naar School Samenwerkingsverband WSNS Enschede / Losser Gezamenlijke zorg De laatste jaren is er veel gedaan om de scheiding tussen de gewone basisschool en de speciale scholen voor basisonderwijs (de vroegere scholen voor LOM, MLK en IOBK) kleiner te maken. Daartoe hebben deze scholen samenwerkingsverbanden gevormd. In die samenwerkingsverbanden zijn ze samen verantwoordelijk voor de zorg voor alle leerlingen van 4 tot 12 jaar. Het doel van de samenwerking is om de speciale zorg zoveel mogelijk in de basisschool te geven. Het samenwerkingsverband heeft voor de basisscholen een Steunpunt Zorgverbreding ingericht. Door deze gezamenlijke zorg hoeven minder leerlingen naar een speciale school voor basisonderwijs verwezen te worden. Dit alles is geregeld in de Wet op het Primair Onderwijs, die op 1 augustus 1998 van kracht is geworden. Door samen te werken, kunnen scholen kinderen met problemen beter helpen. Dat is belangrijk voor kinderen die moeilijk leren of gedragsproblemen hebben. Maar ook voor kinderen met dyslexie, ADHD of bepaalde vormen van autisme. Daarnaast hebben ook hoogbegaafde kinderen speciale aandacht nodig. Elk samenwerkingsverband krijgt geld van de overheid om kinderen met speciale behoeften te begeleiden. Hoe de scholen dit geld verdelen, staat in het zorgplan van de samenwerkende scholen. Met het geld dat de scholen krijgen, kunnen leraren uit het speciaal onderwijs kinderen in het basisonderwijs helpen. Prinseschool Schoolgids

13 3.3 De samenstelling van het team Op de 1 e Prinseschool zijn 18 groepen. Op de 2 e Prinseschool zijn 9 groepen. Veroniek Kortink is op beide vestigingen directeur. Op de 3 e Prinseschool zijn dit jaar de volgende groepen 2x 1/2, 3/4, 5/6 en een 7/8. Op de Daalweg is ook de International School Twente met 4 groepen gevestigd. De leerkrachten in de International School zijn native speakers. Astrid Dijkstra is de directeur. De twee directeuren, Astrid Hofstede en Veroniek Kortink vormen samen het managementteam van de school. Anouck Haven is de locatieleider aan de Staringstraat. Zij is tevens de Intern Begeleider. Debbie van der Lei, Marloes van Zanten zijn Intern Begeleiders aan de Prinsestraat en Mieke van Vliet is Special Needs Coordinator/Intern Begeleider aan de Daalweg, zij maken ook deel uit van het management team. In iedere groep staan 1 a 2 leerkrachten. Voorts zijn er conciërges, administratieve medewerkers en schoolschoonmakers werkzaam op school. De gymlessen worden gegeven door een vakleerkracht en de groepsleerkracht. Daarnaast bieden wij stagiaires van de PABO en het ROC opleidingskansen in de Prinseschool Ook zijn er mensen uit integratieprojecten op diverse plekken werkzaam binnen onze organisatie. Al deze mensen dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs op onze school. 3.4 De activiteiten voor kinderen Algemeen Op de Prinseschool krijgt uw kind verschillende vakken. De wettelijk verplichte vakken zijn voor alle kinderen op alle scholen hetzelfde. Binnen die vakken hebben de scholen ruimte om zelf accenten te leggen. In de kerndoelen voor het primair onderwijs staan de vakken beschreven. Dit zijn: Nederlandse taal Engelse taal rekenen en wiskunde IPC: oriëntatie op jezelf en de wereld (zoals bijvoorbeeld lessen over aardrijkskunde, geschiedenis, de natuur (biologie), maar ook burgerschapsvorming, lessen over sociale redzaamheid (waaronder gedrag in het verkeer), lessen over gezond gedrag, maatschappelijke verhoudingen (staatsinrichting) en geestelijke stromingen) kunstzinnige oriëntatie (zoals bijvoorbeeld lessen over muziek, tekenen, of handvaardigheid) bewegingsonderwijs De vakken waarin uw kind les krijgt, hebben veel met elkaar te maken. Er bestaat een bepaalde samenhang tussen deze vakken. Onze school probeert de leerlingen te laten zien hoe de vakken met elkaar te maken hebben d.m.v. IPC. Op school gaat het niet alleen om het leren van feiten. Daarom helpen we uw kind ook bij het ontwikkelen van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Leerlingen leren bijvoorbeeld: een goede werkhouding; voor hun eigen mening op te komen; feiten en meningen van elkaar te onderscheiden; met respect te luisteren; met respect kritiek te geven; zelfvertrouwen te ontwikkelen; respectvol en verantwoordelijk met elkaar om te gaan; zorg en waardering te hebben voor de leefomgeving. Prinseschool Schoolgids

14 Uw kind leert op school ook zelfstandig te werken, informatie te verwerven en te verwerken, zelf problemen op te lossen en samen te werken. Ook leren we kinderen respect te hebben voor anderen en voor de algemene normen en waarden. 3.5 Activiteiten in de onderbouw De dagopening kan beginnen met een kringgesprek. Er wordt veel met de kinderen gepraat over allerlei onderwerpen zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Dat is o.a. belangrijk als voorbereiding voor het latere lees- en taalonderwijs. Een belangrijke methode die in de onderbouwgroepen 1 en 2 wordt gebruikt is Schatkist. Deze biedt een keur aan ideeën en speelse elementen die perfect passen bij het kleuteronderwijs. Bovendien wordt hiermee aandacht aan alle tussendoelen op het gebied van mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling besteed. De kinderen in de groepen 3 lezen met de moderne methode Veilig Leren Lezen. Deze methode geeft mogelijkheden om zowel de snelle als de wat langzamere leerling voldoende houvast te bieden (differentiatie). 3.6 Het onderwijsnummer Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkt samen met de organisaties voor bestuur en management in het onderwijs aan de invoering van het persoonsgebonden nummer in het onderwijs. Dit wordt ook wel het onderwijsnummer genoemd. Met dit nummer kunnen de overheid en de scholen gegevens uitwisselen die nodig zijn voor het uitkeren van overheidsgeld aan de scholen. Van de scholen wordt verwacht dat zij dit nummer in hun schooladministratie op nemen. Als u uw kind inschrijft, vragen we u om het burgerservicenummer (voorheen sofinummer) van uw kind. Elk kind in Nederland krijgt een burgerservicenummer van de Belastingdienst. Het nummer staat in een brief die u als ouder krijgt van de Belastingdienst. Heeft uw kind geen burgerservicenummer van de Belastingdienst? Dan hebt u een ander nummer nodig. Dit onderwijsnummer wordt door de Informatie Beheer Groep (IB-groep) doorgegeven aan de school waar u uw kind inschrijft. Voor meer informatie kunt u terecht op de website Prinseschool Schoolgids

15 4 De zorg voor kinderen 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school Jongste kleuters mogen vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden komen wennen op school. Op de Prinseschool laten we de kinderen meestal een middag, een ochtend en een hele dag wennen. De leerkracht onderhoudt contact met de ouders om te bespreken hoe het gewenningsproces verloopt. Vanaf hun 4 e verjaardag mogen kleuters de hele dag naar school. Uw kind moet dan zindelijk zijn. Het is voor de leerkracht niet mogelijk om structureel kinderen te verschonen. Een ongelukje kan natuurlijk altijd gebeuren. Is uw kind in de maand december jarig dan gaat hij/zij starten in januari. Dit i.v.m. de drukke periode met Sinterklaas en kerst. Kinderen die 4 worden in de laatste 4 weken van het schooljaar starten na de zomervakantie. Nieuwe leerlingen die door een verhuizing op school komen stellen we in de gelegenheid een dag te komen kennis maken met de nieuwe groep. We leggen altijd contact met de betreffende school om de vorderingen of bijzonderheden m.b.t. het kind te bespreken. Wanneer ouders om een andere reden dan verhuizing hun kind aanmelden op de Prinseschool, kan dit alleen na overeenstemming hierover tussen de directeuren van de betreffende scholen. In alle gevallen nemen de betreffende scholen contact met elkaar op en wordt het onderwijskundig rapport van de betreffende leerling(en) naar de nieuwe school gestuurd. Hiervoor geldt het volgende toelatingsbeleid: - de IBer bekijkt de toetsen (op sociaal-emotioneel en cognitief gebied) van de schoolwaar de leerling vandaan komt - de IBer neemt contact op met de andere school Als er geen bijzonderheden zijn, kan er worden overgegaan tot plaatsing. Mocht er wel iets bijzonders zijn geldt het volgende: - de directeur en de IBer praten met de ouders de IBer overlegt eventueel met deskundigen die bij de leerling betrokken zijn - de directeur en de IBer bekijken de omstandigheden binnen de eigen school de directeur en de IBer overleggen samen of deze leerling wordt toegelaten soms kan er een proefplaatsing worden overwogen - de directeur en de IBer bekijken samen of er een contract met de ouders en de school van de leerling moet worden gesloten, om problemen in de toekomst te voorkomen - de directeur overlegt met het bestuur Op deze manier proberen we in te schatten of we de leerling die zorg kunnen geven die hij / zij nodig heeft, zodat hij / zij zich positief kan ontwikkelen. Wij kunnen op dit moment zorg dragen voor: - - leerlingen met dyslexie - hoogbegaafde leerlingen - leerlingen met spraak/taalproblemen - leerlingen met lichte visuele/gehoorproblemen - leerlingen met lichamelijke problemen en een lichte motorische handicap Prinseschool Schoolgids

16 4.2 Leerlingvolgsysteem Van iedere leerling wordt een leerlingenmap bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over de leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen en toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren. De Interne Begeleider beheert het CITO- leerlingvolgsysteem (LVS). Na iedere toetsperiode bespreken de leerkrachten met de Interne Begeleider en de directeur de groepsresultaten. In overleg met de schoolleiding worden er afspraken gemaakt met de groepsleerkrachten. De leerkrachten rapporteren drie keer per jaar aan de ouders. Voorafgaand hieraan wordt u uitgenodigd voor een gesprek. 4.3 Doublure/Groep versnellen Ondanks het feit dat we steeds meer rekening houden met de mogelijkheden van elk individueel kind, kan het wel eens voorkomen dat het verstandiger is een kind de groep te laten doubleren. We moeten er dan wel van overtuigd zijn dat de doublure zinvol is. Uiteraard worden de ouders nauw bij deze gesprekken betrokken. Ook kan het voorkomen dat een kind zich in een zeer snel tempo ontwikkeld. In voorkomende gevallen wordt een uiterst zorgvuldige afweging gemaakt, of het wellicht mogelijk is dat kind alvast door te laten stromen naar de volgende groep. Uiteraard wordt ook in deze gevallen nauw overlegd met de ouders. Formeel en wettelijk echter blijft de school verantwoordelijk voor plaatsing in een groep! Met andere woorden: uiteindelijk beslist de directeur. 4.4 De speciale zorg voor kinderen met speciale problemen Voorafgaand aan de contactavonden met de ouders worden de kinderen met problemen in een teamoverleg besproken. Tijdens dit overleg worden adviezen gegeven en afspraken gemaakt. Deze afspraken krijgen de ouders voorgelegd. De ouders worden regelmatig betrokken bij de vorderingen van hun kind. In sommige gevallen vindt er een doorverwijzing plaats naar hulpverlenende instanties zoals Mediant of een school voor speciaal onderwijs. Gemiddeld verwijzen we minder dan 1 leerling per schooljaar naar het speciaal onderwijs. Ook komt het voor dat leerlingen worden teruggeplaatst van de speciale basisschool naar onze school. Prinseschool Schoolgids

17 4.5 Passend onderwijs: Hoe passend kan onderwijs zijn? Wat moet en kan een leraar die leerlingen in z n klas heeft met belemmeringen die horen bij ADHD, PDD/NOS, dyslexie of faalangst? Zijn de leraren wel toegerust om deze leerlingen te begeleiden? Per 1 augustus 2012 wordt op alle Nederlandse scholen het Passend Onderwijs ingevoerd. Passend Onderwijs houdt in dat elk kind het onderwijs en de begeleiding krijgt die het beste aansluiten bij zijn of haar talenten en beperkingen. Dit geldt ook voor kinderen met een stoornis, ernstige ziekte of handicap. De zorgplicht verplicht scholen en schoolbesturen om te zorgen voor een passende onderwijsplek en passend onderwijs voor elke leerling. In Enschede begeleidt het Steunpunt Onderwijszorg de basisscholen bij het vormgeven van een nieuwe zorgstructuur gericht op de meest recente ontwikkelingen. Moeten we het plakken van etiketten dan veroordelen? Nee, er zijn kinderen die zoveel hinder ondervinden van aangeboren stoornissen, dat ze aangewezen zijn op specifieke begeleiding. In de nieuwe zorgstructuur wordt hierin voorzien door een vast team van begeleiders: Een basisteam dat zich richt op het versterken van leerkrachtvaardigheden. Een breedteteam, waaronder een orthopedagoog en een leerkracht passend onderwijs. De inzet van het breedte-team is gericht op wat betekent deze leerling met specifieke behoeften voor de leraar. Wanneer een leerling zich niet blijvend positief kan ontwikkelen en daarbij teveel aandacht vraagt van de groep en van de groepsleerkracht, dan behoort verwijzing naar een vorm van speciaal (basis) onderwijs tot de mogelijkheden. Het diepteteam verbonden aan het Steunpunt Onderwijszorg- is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je als school je aandacht richt op het versterken van de vaardigheden van de leerkracht, heb je in feite het denken in etiketten al losgelaten. Je bent dan bezig met handelingsgericht werken dat direct van invloed is op het functioneren van kinderen. het moet landen op het bureau van het kind. Goed onderwijs en een goede didactiek staan al jaren voorop op onze basisschool. We hebben gemerkt dat opbrengstgericht werken in een veilige pedagogische context veel problemen kan voorkomen. De laatste jaren hebben we onze focus verlegd van het denken in stoornissen naar handelingsgericht werken en van kindfactoren naar leerkrachtcompetenties. Onze leraren weten hoe belangrijk ze voor kinderen kunnen zijn, of er nou wel of geen diagnose gesteld is. Als we uitgaan van kansen in plaats van belemmeringen vergroten we de mogelijkheden van de kinderen. Hierbij is de communicatie met ouders van wezenlijk belang. De ouders weten immers vaak al lang wat het beste werkt bij hun kind. We blijven ons als school ontwikkelen en we blijven zoeken naar het meest optimale aanbod voor al onze kinderen. Zo passend kan onderwijs zijn. Prinseschool Schoolgids

18 4.6 Leerlingenzorg Hoogbegaafdheid Binnen onze school is er aandacht voor de meerbegaafde of de hoogbegaafde leerlingen. Een kind kan meerbegaafd of hoogbegaafd zijn, wanneer het op school uitzonderlijke prestaties levert. Uitzonderlijke prestaties zijn dat de leerling bij alle leervakken hoge cijfers of waarderingen haalt. Daarbij hebben ze vaak een hoog tempo van werken. Ze zijn in staat om de reguliere lesstof snel te doorlopen. Daarnaast is er nog een groep van leerlingen die wel meerbegaafd of hoogbegaafd zijn, maar geen uitzonderlijke prestaties laten zien (de zogenaamde onderpresteerders). Daarom werken wij met het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid, zodat we deze kinderen toch kunnen signaleren en diagnosticeren om ze de juiste aandacht en aanpak te geven, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. In het beleidsplan hoogbegaafdheid staat bovenstaande uitgebreid beschreven. 4.7 Als het niet meer lukt op de basisschool Als het ondanks alle extra zorg toch niet goed gaat op de basisschool, dan dient er een andere oplossing gezocht te worden. Die oplossing ligt soms bij een vorm van speciaal onderwijs. De aanmeldingsprocedure wordt uitvoerig met de betreffende ouders besproken. Gemiddeld verwijzen we minder dan 1 leerling per schooljaar naar het speciaal basisonderwijs. Er zijn verschillende scholen voor speciaal basisonderwijs: scholen voor blinde en slechtziende kinderen; scholen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met andere communicatieproblemen; scholen voor kinderen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking en kinderen die lang ziek zijn; scholen voor kinderen met gedragsproblemen. 4.8 Grenzen aan de zorg (het woord handicap wordt gehanteerd in de informatie vanuit het ministerie. Wij gebruiken in deze tekst daarbij dezelfde terminologie). In het dagelijkse taalgebruik spreken wij over een beperking. We streven op school naar zorg voor alle leerlingen, dit geldt voor leerlingen met een handicap/stoornis maar ook voor leerlingen die geen zichtbare handicap/stoornis hebben. Een grens van zorg is moeilijk te beschrijven en wordt per individu bekeken. We willen voor de school toch een uitgangspunt formuleren in de grens aan de zorg, hierbij realiseren we ons dat we altijd per kind en groep bekijken wat er mogelijk is. Het doel van de school is dat alle kinderen zich goed en verantwoord kunnen ontwikkelen binnen de groep. Er kunnen situaties zijn waarbij er voor de school een grens is aan de mogelijkheden om een goede en verantwoorde ontwikkeling van een kind te garanderen. Zulke situaties zijn bijvoorbeeld: 1. Verstoring van rust en veiligheid; Indien een leerling een handicap/stoornis heeft die gedragsproblemen met zich meebrengt, leidend tot een ernstige verstoring van de rust en veiligheid in de groep, dan is voor de school een grens bereikt. Er zal gezocht worden in eerste instantie naar oplossingen binnen de school. Wanneer er geen goed kwalitatief onderwijs gegeven kan worden aan de gehele groep en aan het kind met een desbetreffende handicap/stoornis zal er extern advies worden gezocht. Dit wordt per situatie bekeken. Prinseschool Schoolgids

19 2. Discrepantie tussen onderwijs of verzorging/ behandeling. Wanneer een leerling een handicap/stoornis heeft die een zodanige zorg en behandeling nodig heeft, dat zowel de zorg en behandeling voor de leerling als het onderwijs aan die leerling onvoldoende tot zijn recht kan komen, dan is er een grens bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs aan het desbetreffende kind met een handicap/stoornis te bieden. 3. Verstoring van het leerproces voor de andere zorgleerlingen/leerlingen. Indien het onderwijs aan de leerlingen met een handicap/stoornis een zodanig beslag legt op de tijd en aandacht van de leerkracht, dat daardoor onvoldoende tijd of aandacht voor de overige (zorg)leerlingen overblijft, is er een grens bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om een kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de (zorg)leerlingen in de groep. 4. Gebrek aan opnamecapaciteit van aantal zorgleerlingen In afweging van de vorige punten kan het ook zijn dat een bepaalde groep in de school al veel (zorg-) leerlingen heeft. Concentratie van problemen in een leerjaar. Per aanmelding zal er een afweging moeten plaatsvinden of er voldoende zorgruimte aanwezig is om kinderen goed te ontwikkelen. 4.9 Procedure schorsing of verwijdering van een leerling Een kind dat is toegelaten tot de Prinseschool heeft recht op onderwijs en dus ook op onze onderwijszorg. Soms blijkt dat die zorg onvoldoende toereikend is of dat er andere redenen zijn dat het kind de school dient te verlaten: Er wordt dan een procedure in gang gezet welke leidt tot verwijdering. Dit gebeurt zorgvuldig en in overleg met de ouders. Reden van verwijdering: - Ouders/verzorgers respecteren de schoolvisie en beleid niet meer. - Het kind veroorzaakt bewust of onbewust een dermate grote draaglast voor onderwijsgevende(n) en/of groep(en) leerlingen en/of individuele andere leerlingen, dat handhaving zou leiden tot een naar het oordeel van de directeur buitenproportionele en belastende bijstelling van de organisatie op groeps- en/of schoolniveau. - Fysieke en/of geestelijke bedreiging van de zijde van het kind en/of diens ouders/verzorgers. - Beschikbaarheid van een indicatiestelling ten behoeve van dit kind - Weigering van ouders/verzorgers mee te werken aan naar het oordeel van de school noodzakelijke observatie- en onderzoeksactiviteiten verband houdende met (voorziene) ernstige leer- en/of gedragsproblemen. - Beschikbaarheid van een toelaatbaarheidsverklaring voor de speciale school, terwijl de ouders/verzorgers weigeren de onderwijsbaarheidsbeperking feitelijk te accepteren. - Beschikbaarheid van een toelaatbaarheidsverklaring en een onwil van de ouders/verzorgers, terwijl de school van mening is, dat handhaving leidt tot/heeft geleid tot een negatieve ontwikkelingsspiraal van/bij het kind zelf. In artikel 40 van de Wet op het Primair Onderwijs staat de procedure omschreven voor het verwijderen van een leerling. Het gaat in feite om artikel 40 lid 5, deze luidt: Definitieve verwijdering van een leerling vindt plaats, nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorggedragen dat een andere school, een school voor Speciaal Onderwijs of een instelling voor Speciaal en Voortgezet Onderwijs, bereid is de leerling toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende acht weken zonder succes is gezocht naar een zodanige school of instelling waarnaar kan worden verwezen, kan in afwijking van de vorige volzin tot definitieve verwijdering worden overgegaan. Prinseschool Schoolgids

20 Op grond van de wet en vanuit het oogpunt van behoorlijk bestuur volgen wij de volgende procedure: 1. Horen van de leerkracht. 2. Horen van de ouders. 3. Andere school zoeken. 4. Ouders schriftelijk op de hoogte stellen van de beslissing om het kind te verwijderen. 5. Ouders wijzen op de mogelijkheid om bezwaar te maken. In artikel 40 lid 6 staat: Indien tegen de beslissing, bedoeld in het eerste lid, bezwaar is gemaakt, beslist het bevoegd gezag in afwijking van artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift. 6. Na bezwaar worden de ouders opnieuw gehoord De overgang naar het voortgezet onderwijs Voor de verwijzing van onze leerlingen naar een van de scholen voor voortgezet openbaar onderwijs maken we gebruik van het "Draaiboek verwijzing PO-VO". In het begin van het schooljaar vindt voor de ouders van groep 8 een kennismakingsavond plaats. De procedure van de schoolkeuzebegeleiding krijgt ruime aandacht. Gedurende de schoolloopbaan van de kinderen nemen we een scala van Cito-toetsen af. De toetsresultaten maken zichtbaar wat de sterke en zwakke punten van een leerling zijn, zodat daarmee rekening gehouden kan worden. Het is van belang dat u als ouder een reëel beeld krijgt van de capaciteiten van uw kind. In samenwerking met de betrokken scholen van het Stedelijk Lyceum organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten betreffende het openbaar voortgezet onderwijs in Enschede. De ouders van groep 8 krijgen hiervoor een uitnodiging. Tussen oktober en februari brengen de kinderen een bezoek aan Het Stedelijk Lyceum. Ook belangstellende ouders zijn welkom. De leerkracht van groep 8 werkt met de kinderen aan een reeks lesbrieven, gebundeld in de zgn. PO-VO map, dit om de leerling nauw te betrekken bij de schoolkeuze. Na alle gegevens te hebben afgewogen en te hebben besproken met de interne begeleiders en de directeur, komt de leerkracht van groep 8 met een advies. Uitgangspunt is dat ouders de eerstverantwoordelijke zijn voor hun kind. De school adviseert, maar uiteindelijk moeten de ouders zelf beslissen. Na enkele maanden in het nieuwe schooljaar vinden er weer gesprekken plaats tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs om na te gaan of het advies het juiste is geweest. Prinseschool Schoolgids

Deze tekening is gemaakt door: Schoolgids 2011 /2012

Deze tekening is gemaakt door: Schoolgids 2011 /2012 Deze tekening is gemaakt door: Schoolgids 2011 /2012 Good schools, like good societies and good families, celebrate and appreciate diversity. Een woord vooraf Voor u ligt de uitgave 2011-2012 van onze

Nadere informatie

Schoolgids 2013 /2014

Schoolgids 2013 /2014 Schoolgids 2013 /2014 Good schools, like good societies and good families, celebrate and appreciate diversity. Een woord vooraf Voor u ligt de uitgave 2013-2014 van onze jaarlijkse schoolgids. De Prinseschool

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016

Schoolgids 2015/2016 Schoolgids 2015/2016 Good schools, like good societies and good families, celebrate and appreciate diversity. Een woord vooraf Voor u ligt de uitgave 2015-2016 van onze jaarlijkse schoolgids. Voor de ouders

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering 1 Protocol schorsing en verwijdering Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling. Wanneer de rust en veiligheid ernstig verstoord worden of wanneer de

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ontoelaatbaar gedrag door een leerling. Onder ontoelaatbaar gedrag wordt

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd.

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Begripsomschrijving Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Van verwijdering is sprake als een leerling

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus Overgang Protocol Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep Basisschool Paulus Castricum 2013-2014 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk 2. Protocol verlengen/versnellen Tabijn Hoofdstuk

Nadere informatie

Protocol. verlengen - doubleren - versnellen

Protocol. verlengen - doubleren - versnellen Protocol verlengen - doubleren - versnellen 0 Protocol verlengen - doubleren - versnellen Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt gesteld dat het onderwijs afgestemd moet worden op de voortgang

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen op onze school Vanaf 2 ½ jaar mag uw kind de peuterspeelzaal bezoeken. Zodra uw kind 4 jaar is, mag het op de basisschool geplaatst worden.

Nadere informatie

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving.

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving. HET SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP) VAN OBS HET LANG Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen maken dan deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Onze

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Schoolrapportage Oudertevredenheid. Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar 7.5. Datum: 21 juni Rapportage periode: Schooljaar

Schoolrapportage Oudertevredenheid. Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar 7.5. Datum: 21 juni Rapportage periode: Schooljaar Schoolrapportage Oudertevredenheid Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar Datum: 21 juni 2012 Rapportage periode: Schooljaar 2011-2012 Colofon Damzigt 16d 3454 PS De Meern Eindredactie: Johan Gelauf 2009-2012

Nadere informatie

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling Protocol schoolverlenging en schoolversnelling OBS Herman Gorter Schooljaar 2012-2013 Inleiding Elk leerjaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om door te kunnen stromen naar een

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

Protocol: Time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol: Time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol: Time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen Besluitvorming en communicatie Bespreken MO 29 januari 2015 Instemming GMR 4 februari 2015 Vaststellen definitieve versie bestuur 4 februari

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure.

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en de Overgang PO-VO

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen

Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen 1 Inleiding De Godelindeschool wil een veilige plek bieden aan alle kinderen. In de groepen wordt hier veel aandacht aan besteed. Een veilige, stress loze

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

1. Inleiding. Zorgplan 2015-2019 Pagina 1

1. Inleiding. Zorgplan 2015-2019 Pagina 1 ZORGPLAN 2015-2019 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Passend Onderwijs... 2 a. Algemeen... 2 b. Samenwerkingsverband... 3 c. Basiszorg en zorgprofiel... 3 d. Toelatingscriteria... 4 3. Zorg in de klas... 5

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

OBS De Hobbitstee Leerdam

OBS De Hobbitstee Leerdam BELEIDSPLAN PLUSKLAS OBS De Hobbitstee Leerdam INHOUDSOPGAVE KORTE INLEIDING pagina 3 1. OMSCHRIJVING pagina 4 2. DOELEN pagina 5 3. BELEID pagina 6 3.1 Signalering 3.2 Kerndoelen 3.3 Verrijkingswerk 4.

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders INHOUDSOPGAVE Inleiding en doel 2 Vormen van gezag/toezicht en werkwijze school 3 Verwachtingen van school en ouders 4 Verlofaanvraag, ophalen, gezinsvoogd,

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Floor Kaspers December 2013 (gevalideerd 1-10-2017) Handreiking Inhoud Inleiding 2 1. Wat is het schoolondersteuningsprofiel? 3 Wat staat er in ieder

Nadere informatie

Protocol leertijdverkorting

Protocol leertijdverkorting Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Protocol leertijdverkorting Doel:

Nadere informatie

LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID

LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID Inleiding De locatiedirecteur is binnen de door het bestuur vastgestelde kaders en met inachtneming van de wettelijke voorschriften belast met de inschrijving, uitschrijving

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Protocol zittenblijven/doubleren

Protocol zittenblijven/doubleren Protocol zittenblijven/doubleren Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouder(s)/verzorger(s) informeren hoe wij als school

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Protocol Kleuterverlenging

Protocol Kleuterverlenging ONDERWIJS IN BEWEGING Protocol Kleuterverlenging pagina 1 Protocol Kleuterverlenging Inhoud Inleiding... 3 Opzet van het protocol... 3 Algemene uitgangspunten... 3 Criteria voor verlenging groep 2... 3

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID

LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID Inleiding De locatiedirecteur is binnen de door het bestuur vastgestelde kaders en met inachtneming van de wettelijke voorschriften belast met de inschrijving, uitschrijving

Nadere informatie

Leerlinggegevens Achternaam: Voornamen: Roepnaam:

Leerlinggegevens Achternaam: Voornamen: Roepnaam: Aanmeldingsformulier Datum eerste schooldag: Aangemeld voor groep: (in te vullen door schooladministratie De Regenboog ) (in te vullen door schooladministratie De Regenboog ) Onderwijs sinds: Datum van

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Zorgplicht voor de scholen

Zorgplicht voor de scholen Zorgplicht voor de scholen In het kader van de wet passend onderwijs hebben de scholen zorgplicht. Dit geldt voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 1. procedure aanmelding bij reguliere school

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Zorgprofiel en stappenplan tot plaatsing van zorgleerling van kbs de Vuurvlinder, Veenendaal. Zorgprofiel van de school: Onze school heeft de oprechte intentie in

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Pedagogisch beleids- en werkplan overblijf Maerten van den Velde Versiedatum:

Pedagogisch beleids- en werkplan overblijf Maerten van den Velde Versiedatum: Pedagogisch beleids- en werkplan overblijf Maerten van den Velde Versiedatum: 28-10-2016 A. Pedagogisch beleidsplan overblijf Inleiding Dit pedagogisch beleidsplan maakt onderdeel uit van het pedagogisch

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie