INFORMATIE ten behoeve van ALGEMENE LEDENVERGADERING. van de VERENIGING VAN NEDERLANDSE TENNISLERAREN. Zondagmorgen 30 november 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIE 2014. ten behoeve van ALGEMENE LEDENVERGADERING. van de VERENIGING VAN NEDERLANDSE TENNISLERAREN. Zondagmorgen 30 november 2014"

Transcriptie

1 INFORMATIE 2014 ten behoeve van ALGEMENE LEDENVERGADERING van de VERENIGING VAN NEDERLANDSE TENNISLERAREN Zondagmorgen 30 november 2014 Van 9.30 tot uur Hotel de Witte Bergen Eemnes

2 Inhoudsopgave Blad 2 INHOUDSOPGAVE AGENDA.. 3 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN ZONDAG 27 NOVEMBER JAARVERSLAG MEERJARENBELEIDSPLAN FINANCIEEL VERSLAG... 13

3 Uitnodiging en Agenda Blad 3 UITNODIGING EN AGENDA Hierbij nodig ik u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Tennisleraren in Hotel de Witte Bergen in Eemnes: ZONDAGMORGEN 30 november 2014 Ontvangst met koffie om 9.30 uur, einde vergadering uur. Om uur wordt aan de bij de ALV aanwezige VNT-leden een lunch aangeboden. Gaarne aanmelden vóór 25 november bij het bureau: AGENDA VAN DE ALV (alleen voor VNT-leden) 1. Opening en mededelingen 2. Notulen ALV van 29 december Jaarverslag Financieel verslag 2013 o Goedkeuring door de Kascommissie 5. Verkiezing bestuur o Aftredend niet herkiesbaar: Pons Jan Vermeer (voorzitter) Functie is vacant o Aftredend en herkiesbaar: Mark Verra (commisissaris) o Aftredend: Sophie Asberg (secretaris) Functie is vacant 6. Meerjarenbeleidplan Huldiging jubilarissen Verkiezing kascommissie o De zittende leden: Jacqueline v/d Bas en Renny Spruytenburg stellen zich herkiesbaar 9. Begroting Rondvraag 11. Sluiting Met vriendelijke groet, Sophie Asberg Secretaris

4 Algemene Ledenvergadering VNT 2013 Notulen Ledenvergadering 2013 Blad 4 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN ZONDAG 29 DECEMBER 2013 Aanwezig: Bestuur: Pons Jan Vermeer, Mark Verra en Dignus van de Vijver Afwezig: Sophie Asberg en Frank Korting, Bert Scholten, Jilles Visser en Albert Wasmus. Bureau: Anette Skraastad projectmanager Maria van Erp Leden: Ko Alewijn, Klaas Andringa, Henk Elzinga, Jan van Eijk en Frank van Fraayenhoven. 1. Opening en mededelingen Om uur opent de voorzitter, Pons Jan Vermeer, de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij vraagt een minuut stilte voor VNT-leden die overleden zijn. Hierna wordt de lijst van afwezigen met bericht van verhindering doorgenomen. Vorig jaar was er weinig belangstelling voor ALV (1 aanmelding) en hebben we het een jaar overgeslagen. Hierdoor bespreken we sommige agendapunten voor twee jaren. 2. Notulen ALV van 27 november 2011 De notulen worden goedgekeurd en getekend. 3a. Jaarverslag 2011 Het jaarverslag 2011 wordt kort toegelicht door de voorzitter en door de vergadering goedgekeurd na bespreking van enkele punten: a) Het ledenaantal blijft redelijk stabiel. Iets meer nieuwe leden dan opzeggingen. b) Korte bespreking welke seminars er zijn geweest. c) Afscheidsreceptie van Corrie Hendriks d) Nieuw lidvoordeel; Tennisplayer.net e) Beëindiging lidvoordeel: Tennisjournaal 3b. Jaarverslag 2012 Ook het jaarverslag 2012 wordt kort toegelicht door de voorzitter en door de vergadering goedgekeurd na bespreking van enkele punten: a) Het ledenaantal neemt wat af door meer opzeggingen dan aanmeldingen, b) Korte bespreking seminars waaronder Ahoy. c) Nieuw lidvoordeel: CV online. 4. Financieel jaarverslag 2011 en 2012 Het financiële jaarverslag 2011 en 2012 worden goedgekeurd. Op dit moment is er geen penningmeester en Anette Skraastad, office manager, vertelt in het kort de hoofdlijnen van het financiële verslag en ligt enkele punten toe. De kascommissie heeft de boeken en de verslaglegging gecontroleerd en goed bevonden. De vergadering verleent op voorspraak van de kascommissie décharge en de leden van de kascommissie hebben de bijbehorende verklaring eerder ondertekend. 5. Verkiezing bestuur In de statuten staat de functies voor 3 jaar gekozen wordt. De functie rouleert en niet de persoon. In de agenda van ALV 2013 zijn de bestuurswisseling van 2012 en 2013 benoemd: 2012: Aftredend: Albert Wasmus (penningmeester), Jilles Visser (commissaris) en Bert Scholten (commissaris) 2012 Aftredend en herkiesbaar zijn Sophie Asberg en Dignus van de Vijver (commissaris). Zij worden bij acclamatie herkozen voor een nieuwe periode Aftredend en herkiesbaar is Frank Korting (commissaris). Hij wordt bij acclamatie herkozen voor een nieuwe periode. Voorgedragen als nieuwe commissaris: Mark Verra. Hij gaat het project ledenwerving en ledenbehoud doen.

5 Algemene Ledenvergadering VNT 2013 Notulen Ledenvergadering 2013 Blad 5 6b. Presentatie toekomstig beleidsplan Maria van Erp, projectmanager van de VNT, neemt het beleidsplan door en licht een aantal speerpunten met bijbehorende activiteiten toe. Enkele punten hieronder die besproken werden zijn: De nieuwe website, nieuwsbrieven en moderne communicatiemiddelen, zoals facebook en twitter. Onderling besproken wordt hoe leden te stimuleren om informatie en kennis te delen met anderen. Mogelijkheid om ze te stimuleren is om ze in het zonnetje te zetten en erkenning te geven. De site is sinds kort online en wordt binnenkort verder gevuld met artikelen en filmpjes. Samenwerking met KNLTB. De KNLTB heeft een werkgroep opgericht Permanente Educatie (PE) Om licentie te behouden moet de leraar zich verplicht bijscholen. De VNT neemt deel in deze werkgroep. De VNT heeft een nieuwe hoofdsponsor, Prince. De sponsoring is voor twee jaar (april 2013-april 2015). Samenwerkingen zijn aangegaan met NLP, Mindset, Entennis voor het geven van cursussen met kortingen aan VNT-leden 7. Huldiging jubilarissen 2013 De aanwezigen jubilarissen Ko Alewijn, Klaas Andringa, Henk Elzinga en Jan van Eijk (allemaal 40 jaar lid van de VNT) worden gehuldigd en in het zonnetje gezet. 8. Verkiezing kascommissie De leden van de kascommissie, Jacqueline van der Bas en Renny Spruytenburg stellen zich opnieuw verkiesbaar. Dit wordt door de leden bij acclamatie aangenomen. 9. Begroting 2014 Anette Skraastad licht de begroting toe. De vergadering wordt niet gevraagd om goedkeuring, dit is een bestuurstaak. Het streven is om de financiële cijfers zo inzichtelijk mogelijk te maken. Frank van Fraayenhoven heeft n.a.v. de begroting van 2014 een vraag m.b.t. het toenemen van de portokosten en de verwachting van toch hoge porto uitgaven in Dat is tegen verwachting in. Antwoord : In dit bedrag zit ook de postbuskosten en kosten voor contributiebrieven. Er is nog veel vraag naar boeken en dvd s en ondanks dat het versturen van dvd s goedkoper zou moeten moet je toch meestal een pakketzegel plakken op elke verzending. Kijken of volgende jaren minder kan en/of wordt. 10. Rondvraag Frank van Fraayenhoven: Wat zijn het aantal gebruikers voor Tennisplayer.net.? Antwoord: Kunnen we op huidige site niet zien en gaan we informeren bij Tennisplayer.net. 11. Sluiting Pons Jan Vermeer bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om Januari 2014, Anette Skraastad.

6 Algemene Ledenvergadering VNT 2013 Jaarverslag 2013 Blad 6 JAARVERSLAG 2013 PERSONALIA 2013 Overleden in 2013: Peter Eeckhout op 20 juli 2013 op 61 jarige leeftijd. Hij was 38 jaar lid van de VNT Ruben Isena begin oktober 2013 op op79-jarige leeftijd. Hij was 39 jaar lid van de VNT. Jubilea in jarig lidmaatschap: Ko Alewijn, Klaas Andringa, Joost Basting, Duijvenbode, Henk Elzinga, Jan van Eijk, Henk Emnes, Alle de Jong, Barrry Schutten, Ferdinand Stokla en Hans van Stralen, 25-jarig lidmaatschap: Ronald de Jonge, Ruud ten Hooven, Hans de Raaff en Patrick Visser. OVERZICHT LEDENBESTAND 1 januari 2014 In 2014 hebben zich 45 nieuwe leden aangemeld en 50 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd, waarvan van 13 leden vernomen dat ze wegens andere werkzaamheden opzegd hebben. Er zijn 2 leden overleden (totaal 52 opzeggingen) Opbouw ledenbestand per 1 januari 2014: De peildatum is 1 januari De opzeggingen, geroyeerde leden en oud-kandidaat leden zijn reeds verwijderd. A - leden : 384 gewone leden B - leden : 112 leden van jaar C - leden : 18 (9 paren) D - leden : 44 kandidaat - en buitenlandleden E - leden : 1 ereleden F - leden : 101 leden boven 65 jaar G - leden : 14 bestuursleden en externe relaties H - leden : 6 leden van verdienste R leden : 15 relatieleden Totaal 695 leden SAMENSTELLING BESTUUR IN 2013 Voorzitter : Pons Jan Vermeer Secretaris : Sophie Asberg Penningmeester : Vacant Commissaris 1 : Mark Verra Commissaris 2 : Frank Korting Commissaris 3 : Dignus van de Vijver SAMENSTELLING COMMISSIES in 2013 Kascommissie: Jacqueline van der Bas en Renny Spruytenburg KANTOOR: Anette Skraastad werkt 18 uur in de week en Maria van Erp, projectmanager, is als zelfstandige werkzaam voor 8 uur in de week voor de VNT. LEDENINFORMATIE De leden van ons verenigingsnieuws zijn op de hoogte gehouden middels verschillende s. uitnodigingen zijn mail verstuurd: Basiscursus NLP voor Tennisleraren(3x),Trainersseminar, Cursus Perceptueel Motorisch leren, Cursus Mentale Vaardigheden, aankondiging nieuwe site en de uitnodiging ALV aan ongeveer 677 leden en per post de uitnodiging ALV aan ongeveer aan 48 leden. De uitnodigingen en werden ook gepubliceerd op de site. één factuur per post en zo nodig twee herinneringenp er of post werden verstuurd voor de jaarlijkse contributie inning.

7 Algemene Ledenvergadering VNT 2013 Jaarverslag 2013 Blad 7 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING Seminars en andere activiteiten NLP in 2013: Tara Dik en Gerard Hellemondt (Sportception) hebben drie basiscursussen NLP gegeven voor tennisleraren in het jaar Met de opleiding NLP voor tennisleraren krijg je inzicht in hoe je zelf communiceert en overkomt. De cursus was verdeeld over drie ochtenden. Voor de deelnemers was er tevens de mogelijkheid om deel te nemen aan een vervolgcursus van drie ochtenden. Mindset: Op 8 oktober 2012 werd deel 1 van de cursus Mindset voor tenniscoaches gegeven in Roelofarendsveen. Deel 2 wordt gegeven op 11 februari De cursus is gebaseerd op het boek Mindset en stapsgewijs werd de Mindset-methode toegelicht aan de hand van actuele, sprekende voorbeelden en praktijkoefeningen. Zondag 3 maart 2013 in Roelofsarendveen. Patrick van der Molen over Perceptueel motorisch leren een nieuwe kijk op de tennispraktijk Tennis kan beschouwd worden als een leerproces. Vaardigheden worden aangeleerd en storende aspecten worden afgeleerd. Trainersseminar Op zondag 16 juni 2013 werd in Alkmaar tijdens het Future Tennistoernooi een seminar gehouden met: Geert Savelsbergh: Atlectic Skill Model (talentontwikkeling) Ronald van der Horst: een praktische invulling van het Atlectic Skill model. Frans Thuijs: Zo haal je de wereldtop. Paul Haarhuis: Visie op ontwikkelen tennistalent. Cursus Mentale Vaardigheden: Op 12 en 19 december 2013 werden de eerste twee dagen van de cursus Mentale Vaardigheden gegeven door Yoran Verschoor en Honzik Pavel in Houten. In deze cursus staat centraal hoe jij als trainer mentale factoren kunt beïnvloeden in zowel je gesprekken als in je trainingsvormen op de baan. Verkiezing Tennisleraar van het jaar: Op zaterdag 2 december 2013 werd voor de achtste keer de Tennisleraar van het Jaar gekozen tijdens de Tennis Masters van de KNLTB in Rotterdam. Er waren dit jaar vier genomineerden: Kris Portael, Andy van Rijn, Kevin Schimmel en Yovanny van der Veek. Voor de jury, bestaande uit Frank van Fraayenhoven, Michiel Schapers, Bas Feenstra, Bart Kooijman en Pons Jan Vermeer, was het ook dit jaar niet eenvoudig een keuze te maken.yovanny van der Veek werd gekozen als de tennistrainer van het jaar 2013! ALGEMENE LEDENVERGADERING2013 De ALV werd gehouden op zondag 29 december 2013 in het Frans Ottenstadion in Amsterdam. NIEUWE LIDVOORDELEN IN 2013: Nieuwe VNT-site: Op 19 september 2013 ging de nieuwe VNT-site online KANTOOR: Per 1 januari 2013 heeft de VNT de huur opgezegd aan de Stuyvesantplein 19a in Den Haag. De VNT heeft hier 50 jaar lang kantoor gehouden. DE CONTRIBUTIEBIJDRAGE De contributiebijdrage was in 2013: A - lid 155 gewone leden B lid 100 leden van 55 tot 65 jaar C - lid 195 echtparen D - lid 90 buitenlandleden en leden met een bijzondere regeling. De E-, F-, G-, H-, en R- leden zijn: ereleden, leden ouder dan 65 jaar, bestuursleden, leden van verdienste en relaties. Zij betalen geen contributie.

8 Meerjarenbeleidsplan Blad 8 MEERJARENBELEIDSPLAN Inleiding Wereldwijd tennissen meer dan 50 miljoen mensen. De verwachting is dat dit aantal nog zal groeien door toename van het aantal tennissers in Rusland, Oost-Europa en China. Nederland wordt door de ITF als een land met een hoge tennisdichtheid beschouwd. In Nederland tennissen 1,6 miljoen mensen eenmaal per jaar. 1,1 miljoen mensen tennissen meer dan 11 keer per jaar. Zo n daarvan zijn lid van de KNLTB verenigingen zijn aangesloten bij de KNLTB. Het aantal leden onder de 19 jaar en boven de 60 jaar stijgt. Het aantal leden in de leeftijdsgroep jaar daalt. Jaarlijks zeggen ongeveer leden hun lidmaatschap op. Aangezien het totaal aantal leden stabiel blijft, betekent dit dat zich jaarlijks vele nieuwe leden en herintreders melden om het tennisspel (opnieuw) te leren. Dit biedt werkgelegenheid voor de tennisleraren. In april 2009 staan bij de KNLTB 2785 leraren met een geldige A, B of C -licentie geregistreerd. Op 1 januari 2010 zijn 746 leraren aangesloten bij de VNT. De schatting is dat ongeveer 2000 gelicentieerde leraren actief, fulltime of parttime, het beroep van tennisleraar uitoefenen in vele verschillende vormen: in hoofdberoep of bijberoep en op veel verschillende niveaus: in de breedtesport, de wedstrijdsport of in de topsport of in combinaties daarvan. Dit betekent dat de vakmatige belangen en de behoeften aan diensten binnen de beroepsgroep ook erg verschillend zijn. Door het in kaart brengen van deze verschillende belangen en behoeften aan diensten kan de belangrijke vraag beantwoord worden; Wat is de toegevoegde waarde van een lidmaatschap van de VNT voor de Nederlandse tennisleraar? Immers, alleen wanneer een organisatie toegevoegde waarde biedt, zullen leden zich daaraan binden. De tweede belangrijke vraag is vervolgens: Hoe kan de VNT die toegevoegde waarde leveren? Dit nieuwe beleidsplan is ontwikkeld vanuit de gedachte wanneer en hoe is het VNTlidmaatschap van toegevoegde waarde voor de Nederlandse tennisleraar die zijn vak professioneel uitoefent. Aangezien we in een turbulente maatschappij leven waarbij ontwikkelingen elkaar in razend snel tempo opvolgen is het van belang dat de VNT veranderingen tijdig signaleert en op die veranderingen anticipeert en adequaat reageert. Monitoren wat er in de externe omgeving gebeurt is een permanente taak geworden. De uitdaging ligt in het tijdig signaleren welke drijvende krachten in de samenleving en welke ontwikkelingen in de directe omgeving van de tennisleraren en de VNT, van invloed zijn op ons vak en op onze organisatie. Deze ontwikkelingen zijn bepalend voor het maken van de juiste strategische keuzes. Dit gegeven maakt dat dit beleidsplan geen star document is maar een dynamisch plan in ontwikkeling wat in de toekomst door de VNT, samen met haar belangrijkste stakeholders, zal worden bijgesteld en verder ontwikkeld. Het beleidsplan is gefundeerd op zeven basisgedachten die corresponderen met de missie en visie van de VNT. Voor de komende periode zijn 5 speerpunten gekozen met hun bijbehorende concrete doelen en activiteiten. De missie,visie en speerpunten worden verder in dit plan beschreven. *(voor het woord tennisleraar kan ook tennislerares, tennistrainer, trainster of tenniscoach worden gelezen) 7 Basisgedachten Outside-in strategie Als beroepsvereniging wil de VNT de vakmatige belangen van tennisleraren (natuurlijke personen) behartigen en diensten verlenen, die het uitoefenen van het vak van tennisleraren ondersteunen en verder ontwikkelen. De VNT heeft als taak om continu te peilen wat er bij de verschillende tennisleraren speelt. Welke belangen moeten voor wie worden behartigd en welke diensten kunnen aan de verschillende tennisleraren worden geboden. Een naar buitengerichte blik is een belangrijk instrument om de outside-in strategie toe te passen. De tennisleraar als kennisbron De VNT ziet de tennisleraar als kennisbron. Er zijn ontzettend veel eilandjes van kennis binnen het vak. De VNT wil, het liefst in samenwerking met KNLTB en andere opleiders, deze eilandjes van kennis verbinden. De kennis over het vak verder ontwikkelen en delen. Cocreatie is een instrument dat hierbij zal worden ingezet. Hieronder wordt verstaan: het samen met de beroepsgroep en partners ontwikkelen en verbeteren van kennis en diensten. Profileren als leider van de beroepsgroep De VNT wil zich opstellen als democratisch leider van de beroepsgroep. Dit betekent dat de VNT haar missie en visie helder uitdraagt naar alle stakeholders en het voortouw neemt bij (nieuwe) initiatieven en activiteiten. De VNT wil als spil fungeren in het netwerk van de beroepsgroep.

9 Meerjarenbeleidsplan Blad 9 Samenwerking stakeholders De VNT gaat pro-actief samenwerking aan met (potentiële) leden, KNLTB, opleiders, tennisschoolhouders, detacheerders, sponsoren, leveranciers en overige stakeholders indien deze samenwerking van toegevoegde waarde is voor de beroepsgroep. Informatie en kennisbron, website based De VNT wil voor haar leden (internationaal) informatie en kennis van het vak in woord en beeld verzamelen en via de website aanbieden. De kennis- en informatievoorziening dient makkelijk toegankelijk te zijn op elk, door de tennisleraar, gewenst moment. Met de moderne technologische middelen die voor handen zijn is het uitbrengen van een vakblad wat 6x per jaar verschijnt een beperkt middel voor kennis -en informatieoverdracht. Het maken van een vakblad is bovendien een dure aangelegenheid. Moderne communicatiemiddelen De VNT wil met haar leden interactief communiceren middels de moderne middelen van communicatie en face to face ontmoetingen. Naast organisatie van bijeenkomsten op regionaal en landelijk niveau worden middelen als een nieuwsbrief via en sociale media als Facebook, LinkedIn, You tube, Twitter ingezet voor het vinden, binden en boeien van leden. Aanbieden memberbenefits De VNT streeft er naar om diensten te leveren die voordelen opleveren voor de leden, het bedrijfsproces ondersteunen en het primair proces versterken. Voorbeelden hiervan zijn o.a.; korting op de inkoop van materialen/kleding, juridische bijstand/verzekeringen en toegang tot internationale kennissites/scholing. Het tegen retributie afnemen van diensten of via verschillende vormen van contributie profiteren van individuele voordelen is en blijft vaak de primaire reden om lid te worden. Missie VNT De VNT is de organisatie die de vakmatige belangen van alle Nederlandse tennisleraren behartigt en diensten verleent aan haar leden met als doel het vak van tennisleraar te beschermen en te ontwikkelen en de kwaliteit van het tennisonderricht te verhogen. Visie VNT Door brede maatschappelijke ontwikkelingen als verzelfstandiging van het individu, commercialisering, moderne informatievoorzieningen en communicatie is het vak van tennisleraar onderhevig aan veranderingen. De visie van de VNT is dat de Nederlandse tennisleraar mede verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het tennisonderricht en de ontwikkeling van de tennissport in Nederland. Het opdoen, ontwikkelen en delen van kennis is een permanente taak van de beroepsgroep om tegemoet te kunnen komen aan de diverse wensen en behoeften van de Nederlandse tennissers(t)ers en hun speelniveaus. Speerpunten : Voor de komende jaren zijn vijf speerpunten met bijbehorende doelen en activiteiten beschreven. Ieder doel afzonderlijk zal een bijdrage leveren aan het creëren van een stimulerende, ondersteunende en waarderende omgeving voor de tennisleraar die zich ontwikkelt in zijn vak. De VNT wil hiermee de intrinsieke gemotiveerde tennisleraar stimuleren en ondersteunen in zijn ontwikkeling van vakmanschap c.q. meesterschap met als achterliggend doel verhoging van de kwaliteit van het tennisonderricht in Nederland. De leraar als kennisbron Doel 1a : Erkenning voor de trainer als bron van kennis. Erkenning en waardering verlenen aan de tennisleraar die kennis op doet en competenties ontwikkelt, die de kwaliteit van het tennisonderricht ten goede komen. Erkenning en waardering voor vakmanschap wat leidt tot verhoging van de kwaliteit, ontwikkeling, promotie en organisatie van tennis als life-time sport voor iedereen, op elk speelniveau. Activiteit 1a: In 2011 wordt door de VNT gestart met het ontwikkelen van een instrument op de website van de VNT waarbij trainers hun CV (Curricula Vitae) en EVC (Erkenning Verworven Competenties), zichtbaar voor derden, kunnen plaatsen. De VNT streeft ernaar om medio 2011 het instrument in gebruik te kunnen nemen. Doel 1b: Opzetten van een kenniscentrum. Het (internationaal) verzamelen van informatie en kennis van het vak in woord en beeld heeft de VNT zich ten doel gesteld. De verzamelde kennis en informatie wordt via de moderne communicatiemiddelen gedeeld met de leden van VNT. Activiteit 1b: De VNT zal zelf actief op zoek gaan naar interessante kennis en informatie over het vak en

10 Meerjarenbeleidsplan Blad 10 tevens haar leden en stakeholders verzoeken om interessante artikelen en beelden aan te leveren. De verworven kennis en informatie zal gedeeld worden met de beroepsgroep. In het eerste kwartaal van 2011 zal hiervoor een verzoek naar leden en stakeholders uit gaan. Doel 1c: Organisatie van bijeenkomsten ten behoeve van kennisontwikkeling. Activiteit 1c: Vanaf 2012 worden bijeenkomsten georganiseerd waarbij in studieteams deelgebieden van het vak onder de loep worden genomen en nieuwe kennis wordt ontwikkeld. De ontwikkelde kennis zal opgenomen worden in het kenniscentrum en gedeeld worden met de beroepsgroep. Samenwerking met stakeholders Doel 2a: De VNT zoekt pro-actief intensieve contacten met stakeholders en gaat een samenwerking met die stakeholders aan, met wie het bundelen van krachten en middelen leidt tot creatie van een stimulerende, steunende en waarderende omgeving voor de beroepsgroep. Activiteit 2a-1: Vanaf het 3 e kwartaal 2009 zijn o.l.v. voorzitter Pons Jan Vermeer diverse gesprekken gevoerd met de KNLTB (bestuur, directie, management), diverse trainers, opleiders, tennisschoolhouders, detacheerders, sponsoren, leveranciers. Voortzetting en initiëren van samenwerkingsvormen die toegevoegde waarde leveren voor de organisatie en haar leden zal gedurende de duur van dit beleidsplan een belangrijke activiteit zijn. Activiteit 2a-2: In 2011 zal in samenwerking met de KNLTB, informatie worden verspreid bij (besturen van) verenigingen over de moderne methodes van lesgeven en de normen waaraan een goede tennisles en een vakbekwame tennisleraar behoort te voldoen. Dit om de onwetendheid in deze bij besturen van verenigingen en lesklanten weg te nemen. Communicatie Doel 3a: Communicatie met (potentiële) leden van de VNT verloopt via de moderne middelen van communicatie en face to face ontmoetingen. Beide hebben als doel om de interactie tussen de VNT en haar leden en de leden onderling te bevorderen en het ontwikkelen, delen/halen van kennis en informatie te vergemakkelijken. Activiteit 3a-1: Communicatie via een nieuwsbrief per en de website blijft behouden. en er wordt gekeken hoe deze instrumenten nog beter ingezet kunnen worden om interactie met de potentiële leden te bewerkstelligen. Activiteit 3a-2: In het vierde kwartaal van 2010 worden sociale media ingezet als instrument om in contact te komen/blijven met tennisleraren in Nederland, al dan niet lid van de VNT. Een Facebook en LinkedIn account worden hiervoor geopend. Tevens wordt onderzocht of een Twitter-account en het beheren daarvan tot de mogelijkheden behoort. Activiteit 3a-3: In het derde kwartaal van 2010 is door de VNT een onderzoek gestart of het mogelijk is om op de website van de VNT een eigen Youtube-channel te plaatsen. Gekeken wordt indien het plaatsen mogelijk is, hoe het kanaal met inhoud kan worden gevuld en aangevuld. Het streven is om in het tweede kwartaal van 2011 het kanaal op de website te plaatsen. Individueel profiteren, memberbenefits Doel 4a: Lidmaatschap van de VNT levert de leden individueel voordelen op. Inbegrepen in de contributie of tegen retributie worden aan de leden diensten aangeboden op 3 gebieden: Diensten die de leden voordelen op leveren. Zoals kortingen op: inkoop van materialen en kleding, toegangskaarten bij tennisevenementen. Diensten die de bedrijfsmatige kanten van het vak ondersteunen. Bijvoorbeeld verzekeringen, software, arbeidsbemiddeling en juridische bijstand. Diensten die het primair proces ondersteunen. Het aanbieden van diensten die kennis van het tennisvak vergroten en de kwaliteit van de tennisonderricht verhogen. Voorbeelden hiervan zijn: scholing, toegang tot bibliotheek en videotheek van de VNT, toegang tot internationale kennissites. Activiteit 4a-1: In het 4 e kwartaal van 2010 vindt een analyse plaats van het pakket van reeds bestaande diensten. Welke bestaande diensten moeten/kunnen worden behouden en welke diensten moeten/kunnen worden uitgebreid. Uitbreiding van het lidmaatschap van de VNT inclusief toegang tot internationale kennissites is een belangrijke wens. In 2011 worden vervolgacties ingepland. Activiteit 4a-2: In het vierde kwartaal van 2010 wordt aan vijf Nederlandse topcoaches een erelidmaatschap van de VNT aangeboden. In samenspraak met de coaches wordt jaarlijks een

11 Meerjarenbeleidsplan Blad 11 masterclass of stage-on-tour alleen voor VNT-leden georganiseerd. Na succesvolle afronding ontvangt het VNT-lid een persoonlijke referentie van de bekende tenniscoach. Het betrekken van topcoaches bij de organisatie levert naast commerciële voordelen een grotere betrokkenheid van de jonge en oudere generatie tennisleraren op. Activiteit 4a-3: Een belangrijke activiteit in 2011 is onderzoek verrichten in welke vorm de dienst juridische bijstandverlening voor leden van de VNT behouden kan blijven. Een toename van het aantal zaken van juridische bijstandverlening noopt de VNT hier toe, omdat het meer moeten inhuren van gekwalificeerde mensen die de juiste juridische bijstand kunnen verlenen een grote aanslag is op de financiële middelen van de VNT. Verdere toename van de vraag naar het verlenen van juridische bijstand kan het voortbestaan van de VNT bedreigen. Activiteit 4a-4: In 2011 wordt bij opleiders tijd gevraagd om toekomstige leraren te informeren over het bestaan van de VNT als organisatie, die de belangen behartigt van tennisleraren en diensten aan hen verleent. Tijdens de bijeenkomsten ontvangen de toekomstige leraren informatie over de verschillende vormen van arbeidscontracten of rechtsvormen die in tennisland gangbaar zijn. Juiste informatieverstrekking over het aangaan van een (arbeids)contract met een werkgever of organisatie moet voorkomen dat leraren met juridische conflicten te maken krijgen. Tevens dient goede voorlichting vanuit de VNT te bewerkstelligen dat het aantal gevallen van juridische bijstandsverlening, afneemt. Aan de voorkant goed regelen van contracten is het credo. Voorkomen in plaats van genezen. Activiteit 4a-5: In 2010 is gestart met het aanbieden van (bij)scholing tegen retributie door specialisten vanuit het vakgebied of andere vakgebieden, regionaal aangeboden. De (vakoverstijgende) kennis dient toegevoegde waarde te leveren voor het vak van tennisleraar of een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van een tennisleraar. De komende jaren wordt deze vorm van dienstverlening uitgebreid. VNT en haar leden Doel 5a: Hoge prioriteit gaat in 2011 uit naar het aantrekken van nieuwe (jonge) leden en het verminderen van het aantal opzeggingen. Veel tijd en aandacht wordt besteed aan het vinden van nieuwe leden en het binden en boeien van nieuwe en huidige leden aan de VNT. De doelstelling is aanmelding van 50 nieuwe leden per jaar plus 30% minder opzeggingen. Tevens is het subdoel dat 70% van de nieuwe aanwas uit jonge trainers (< 35 jaar) bestaat. Activiteit 5a-1: Vanaf het vierde kwartaal 2010 wordt bij alle uitingen van de VNT de nadruk gelegd op de toegevoegde waarde van het lidmaatschap. De belangrijkste ledenvoordelen worden op een prominente plek op de website geplaatst. Korte tekstlinkjes worden toegevoegd om het verkoopproces snel en gemakkelijk te laten verlopen. bv. meld je nu aan en plaats nu je vacature. Een aantal bestaande leden wordt gevraagd een positieve ervaring (testimonium) in een kort verhaal op de website te vertellen. Activiteit 5a-2: een opzegproces wordt geïntroduceerd waarbij opzeggers telefonisch of per post een uniek aanbod krijgen om hun abonnement alsnog te verlengen. Activiteit 5a-3: In 2011 organiseert de VNT een leraar gets leraar actie. De huidige leden van de VNT ontvangen een brief met een wervende uitleg over de actie, de VNT ledenvoordelen en de kans op een unieke beloning voor het aanmelden van een nieuw lid. Bv. Wie een nieuw lid aanmeldt maakt kans op een VIP arrangement Roland Garros of een luxe tennispakket samengesteld door Tennis Direct. Doel 5b: In het tweede kwartaal van 2010 is gestart met het vinden van nieuwe actieve bestuursleden of leden die bereid zijn de leiding op zich te nemen van een project. Dit heeft geresulteerd in het voordragen van 3 nieuwe bestuursleden, Sophie Asberg, Frank Korting en Bert Scholten op de algemene ledenvergadering van 7 november Mark Verra en Jeannette van Duin hebben het project Certificering? op zich genomen en werken daar momenteel nog aan. Als algemeen doel is gesteld dat in % van de leden actief betrokken is bij de VNT. Activiteit 5b-1: Het door het bestuur persoonlijk benaderen van leden voor het uitvoeren van een actieve rol in het bestuur of een project van de VNT. Activiteit 5b-2: Het plaatsen van een instrument op de website waarbij een lid zich eenvoudig kan aanmelden voor een actieve rol binnen het bestuur of een project van de VNT.

12 Meerjarenbeleidsplan Blad 12 Doel 5c: In 2016 wordt de VNT door de beroepsgroep en haar stakeholders erkend als leider van de beroepsgroep. Op het gebied van kwalitatief hoogwaardig tennisonderricht en ontwikkeling van de tennissport is de VNT een belangrijke speler in tennisland. Activiteit 5c-1: Het bestuur, de medewerkers en actieve leden van de VNT handelen proactief. Initiëren ontwikkelingen en anticiperen en reageren op ontwikkelingen in de samenleving en in de directe omgeving van de beroepsgroep en de organisatie. Lobby en het positioneren van strategische belangen zal voornamelijk achter de schermen plaatsvinden. Het maken van externe en interne afspraken voor de beroepsgroep en de leden van de VNT, het ontwikkelen en aanbieden van diensten en het organiseren van kennis- en netwerkbijeenkomsten zullen duidelijker zichtbaar zijn. Doel 5d: In 2016 heeft de VNT naast inkomsten uit abonnementsgelden en sponsoring nieuwe bronnen van inkomsten aangeboord. Een meer ondernemende gedachte zal leiden tot meer opbrengsten. Deze opbrengsten verschaffen de VNT middelen om ontwikkelingen in gang te zetten die de kwaliteit van het tennisonderricht in Nederland verhogen en de ontwikkeling van het tennisspel bevorderen. Activiteit 5d-1: In 2011 wordt een projectgroep geformeerd waarbij onderzocht wordt welke nieuwe mogelijkheden zoals het aanbieden van diensten en/of aangaan van samenwerking, kunnen leiden tot creatie van nieuwe bronnen van inkomsten. Doel 5e: In het derde en vierde kwartaal van 2010 wordt onderzocht hoe de interne organisatie van de VNT moet worden gestructureerd om leiding te geven aan de organisatie en de diverse lopende en op te starten projecten. Activiteit 5e-1: Inventariseren van huidige taken en activiteiten van de medewerkers op het bureau en bestuursleden van de VNT. Activiteit 5e-2: Het bepalen welke taken en activiteiten op dezelfde wijze als in het verleden dienen te worden uitgevoerd, het bepalen van taken en activiteiten die qua organisatie in een andere vorm dienen te gaan plaatsvinden en het bepalen van nieuwe taken en activiteiten die dienen te worden toegevoegd.

13 Financieel verslag 2013 Blad 13 FINANCIEEL VERSLAG RESULTATENREKENING 2013 KOSTEN werkelijk Verschil Werkelijk Bruto salarissen Sociale lasten Verzekeringskosten personeel Reiskosten personeel Werk door derden + overige kosten Totaal personeelskosten Huur kantoor Huur opslag Gas/water/electra Verzekering en vaste lasten Totaal huisvestingskosten Kantoorbenodigheden Drukwerk Telefoonkosten/internet Portokosten Computer (norton) en website (oud) Hosting Overige+huishoudkosten Totaal kantoorkosten Kilometervergoeding bestuur Representatiekosten bestuur Telefoonkosten bestuur Kilometervergoeding commissie Overige kosten bestuur Totaal bestuurskosten Lidmaatschappen Advieskosten Algemene kosten organisatie Bankkosten Assurantiekosten Totaal algemene kosten Afschrijvingskosten apparatuur Totaal afschrijvingskosten Rechtsbijstand leden Ledenbijdrage rechtsbijstand KNLTB afdracht licenties Boeken, tijdschriften en dvd's Vergoeding leden inz boeken etc Tennisplayer.net Mijntennisles.nl 2000 Vstrator Totaal service voor leden Transporteren naar volgende blad

14 Financieel verslag 2013 Blad 14 RESULTATENREKENING 2013 KOSTEN werkelijk Verschil Werkelijk Transport van vorige blad Nieuwe site (2012) en App in Vulling nieuwe site nieuwsbrieven Bijhouden site Totaal kosten site Kosten ledenvergadering en studiedagen Kosten ledenvergadering Opbrengsten studiedagen Jubileum Promotie + Overige activiteiten Totaal kosten van activiteiten Reserveringen Onvoorzien Totaal overig Totaal kosten OPBRENGSTEN Werkelijk Verschil Werkelijk Contributies Sponsorportaalkosten Sponsorbijdrage Interest Diverse overige inkomsten Totaal opbrengsten Resultaat

15 Financieel verslag 2013 Blad 15 BALANS per 31 december 2013 Omschrijving Beginbalans 1/1/2-12 Mutaties Eindbalans 31/12/12 ACTIVA (Computer)apparatuur Debiteuren Website Representatiemateriaal Overlopende activa Kas Giro Giro Giro Spaarrekening Kruisposten PASSIVA Eigen vermogen Reserveringen Crediteuren Overlopende passiva TOELICHTING BIJ DE BALANS EN RESULTATENREKENING ALGEMENE TOELICHTING Grondslagen van waardering van de balans De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs, verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur. De voorraad wordt gewaardeerd tegen verkrijgingprijs. Waar nodig is rekening gehouden met afwaardering wegens incourantheid. De overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, voor zover mogelijk rekening houdend met mogelijk oninbaarheid. Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Grondslagen van de resultaten rekening De baten betreffen ontvangen contributies, interest, bijdragen van leden voor rechtsbijstand, de inkomsten van de Nationale Studiedag en de Seminars en ontvangen sponsorbijdrage. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De afschrijvingen worden lineair berekend op basis van de onder de grondslag van waardering vermelde levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsbeslag afgeschreven.

16 Financieel verslag 2013 Blad 16 SPECIFICATIE VAN POSTEN OP DE BALANS Vaste activa Vlottende activa Met ruim aan geldmiddelen (girorekeningen, kas, termijndeposito) heeft de VNT een gezonde liquide positie. De post debiteuren bestaat uit nog te ontvangen bedragen over Passiva Het eigen vermogen is in het afgelopen boekjaar gestegen met ,- positief resultaat van Dit heeft onder andere te maken met: 1. Lager uitvallende kosten ter invulling van de site. 2. Lager uitvallende juridische kosten in De post crediteuren bestaat uit nog te betalen bedragen over 2013.

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013 Jaarplan 2014 Datum 1 november 2013 Onderwerp Jaarplan op hoofdlijnen & Begroting 2014 met toelichting Inleiding Voorliggend het jaarplan 2014 van de PCOB. Binnen de vereniging PCOB zijn de volgende kernactiviteiten

Nadere informatie

Brochure Samenwerking met de tennistrainer

Brochure Samenwerking met de tennistrainer Brochure Samenwerking met de tennistrainer De vereniging is leidend, op basis van transparant, consistent beleid! Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond KNLTB afdeling Breedtetennis in samenspraak met

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Denkend aan de afgelopen maanden komt één woord nadrukkelijk naar boven; overleg, overleg, overleg.

Denkend aan de afgelopen maanden komt één woord nadrukkelijk naar boven; overleg, overleg, overleg. BELANGENORGANISATIE VOOR MIDDENGROEPEN EN HOGER PERSONEEL BIJ TATA STEEL Secretariaat Postbus 23 1960 AA Heemskerk Tel. 06 23497941 ING 3737546 E-mail: info@vhptatasteel.eu www.vhptatasteel.eu Jaargang

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood Jaarverslag 2013 Grip op de Toekomst Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood 26 mei 2014 COLOFON DIT JAARVERSLAG IS EEN UITGAVE VAN Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood TEKST EN REDACTIE Sam s Kledingactie

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013

ACTIVITEITENPLAN 2013 ACTIVITEITENPLAN 2013 Inhoudsopgave VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. DE VERENIGING NVN...5 2.1 De leden van de NVN...6 2.2 Vrijwillige inzet binnen de NVN...8 2.3 Structuur NVN...9 3. EXTERNE CONTACTEN...11

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Leden en donateurs van de V&VN-SPV en Belangstellenden voor de studiemiddag

Leden en donateurs van de V&VN-SPV en Belangstellenden voor de studiemiddag Leden en donateurs van de V&VN-SPV en Belangstellenden voor de studiemiddag Secretariaat/correspondentie bestuur Postbus 3135 3502 GC Utrecht E-mail Bestuur@NVSPV.nl Administratie bureau Hosingenhof 5

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2013 financieel verslag 2013 beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

EHBI-KIT EERSTE HULP BIJ INTRODUCTIE

EHBI-KIT EERSTE HULP BIJ INTRODUCTIE EHBI-KIT EERSTE HULP BIJ INTRODUCTIE 1. INLEIDING Je hebt nu in handen de EHBI-kit van JCI Dommelland. Dit betekent dat je de stap hebt gezet om JCI (want zo korten we die lange naam altijd af) beter te

Nadere informatie

bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid

bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid Orange NL 2003 dit rapport legt de nadruk op een aantal reeds behaalde mijlpalen Inleiding 3 verklaring van

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

inhoud Voorwoord... 2

inhoud Voorwoord... 2 Jaarverslag 2013 inhoud Klik op de titel om naar het gewenste hoofdstuk te gaan. Voorwoord.... 2 Bestuur en Organisatie.... 4 Bondsbestuur.... 4 Ledenraad.... 5 Goed Sportbestuur... 6 Nationale en internationale

Nadere informatie

KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012

KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012 KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012 1 Voorwoord Dit is al weer de vierde editie dat het bestuur het jaarverslag in zijn nieuwe vorm aan U mag aanbieden. Op de voorpagina de machtige toren van de prachtige

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie