VERZEKERINGSVOORWAARDEN ZAAKSCHADE- EN EXPLOITATIEKOSTENVERZEKERING. Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERZEKERINGSVOORWAARDEN ZAAKSCHADE- EN EXPLOITATIEKOSTENVERZEKERING. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 VERZEKERINGSVOORWAARDEN BE ZAAKSCHADE- EN EXPLOITATIEKOSTENVERZEKERING Inhoudsopgave art. ALGEMENE VOORWAARDEN Begripsomschrijvingen 1 Verzekerden onderling 2 Ontlening van rechten 3 Duur en beëindiging 4 Betalingsverkeer 5 Andere verzekeringen 6 Mededelingen 7 Geschillen 8 Oversluiting 9 BIJZONDERE VOORWAARDEN Omvang van de dekking 10 Dekking nabij het gebouw en elders binnen Europa 11 Vergoeding boven het verzekerde bedrag 12 Bekendheid en risicowijziging 13 Voortaxatie 14 Schademelding en -vaststelling 15 Schade en omvang van de vergoeding 16 Verbrugging 17 Overdekking 18 Roerende zaken van derden 19 Verjaring 20 Handelingen van verzekeraars 21 Overgang belang 22

2 BE ZAAKSCHADE- EN EXPLOITATIEKOSTENVERZEKERING Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid, als bedoeld in artikel 7:925 Burgerlijk Wetboek (BW) indien en voor zover de schade op vergoeding waarvan aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit voor verzekerde schade was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan. Het enige gevolg van het ontbreken van onzekerheid is dat de betreffende schade niet is gedekt; de verzekering blijft onverminderd van kracht. Het bepaalde in artikel 7:928 lid 2 BW is niet van toepassing op de mededelingsplicht van verzekeringnemer bij het sluiten van de onderhavige verzekering. ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Aon Onder Aon wordt verstaan het onderdeel van Aon Nederland dat heeft bemiddeld bij de totstandkoming van de verzekering. 1.2 Bedrijfsuitrusting/inventaris Alle roerende zaken, met uitzondering van goederen en van particuliere huishoudelijke inboedel. Tenzij anders op het polisblad is vermeld, zijn motorvoertuigen voorzien van een kenteken, aanhangwagens, caravans en vaartuigen van de verzekering uitgesloten. 1.3 Bereddingskosten Kosten en op geld waardeerbare opofferingen verbonden aan maatregelen, die door of namens verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het ophanden zijn van de verwezenlijking van het verzekerde gevaar/gebeurtenis te voorkomen of om schade als gevolg van de verwezenlijking van het risico te beperken. 1.4 Effectief bedrag De exploitatiekosten over een periode gelijk aan de overeengekomen schadevergoedingstermijn. 1.5 Europa De landen van de Europese Unie, Andorra, (Turks) Cyprus, IJsland, Kanaaleilanden, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino en Zwitserland. 1.6 Exploitatiekosten De kosten die benodigd zijn om het op het polisblad omschreven bedrijf van verzekerde uit te oefenen. 1.7 Gebeurtenis Een gebeurtenis is een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen ten gevolge waarvan schade (als door de verzekering gedekt) is ontstaan. 1.8 Gebouw De op het polisblad omschreven onroerende zaak met al wat daartoe bestemd is dan wel volgens verkeersopvatting daarvan deel uitmaakt. Voor zover niet voor afzonderlijke bedragen verzekerd, zijn in de omschrijving alle bouwsels begrepen, die naar hun aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven. De funderingen zijn alleen meeverzekerd indien dit op het polisblad is vermeld. 1.9 Gevaarsobjecten De gebouwen, bedrijfsuitrusting/inventaris en/of goederen op het (de) op het polisblad omschreven adres(sen) Goederen Grond- en hulpstoffen, halffabrikaten, eindproducten, goederen in bewerking en emballage.

3 1.11 Herbouwwaarde Het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelfde locatie en naar constructie en indeling gelijkwaardig - onmiddellijk na de gebeurtenis Herinvestering Het aanwenden van de schadevergoeding voor herstel, (her)bouw en/of aanschaf van zaken als bedoeld in art. 1.2 en/of 1.8 ter voortzetting van het bedrijf, beroep, andere activiteiten of functie vallende binnen de op het polisblad weergegeven omschrijving Huurdersbelang De kosten door verzekerde als huurder gemaakt ter verbetering of aanpassing van het gehuurde gebouw of de gehuurde ruimten Indexering Automatische en ononderbroken aanpassing van het verzekerd bedrag aan de overeengekomen index Jaarbedrag De exploitatiekosten over de periode van één jaar Kostprijs Het bedrag dat benodigd is voor de aanschaf van grondstoffen vermeerderd met de toegevoegde waarde of indien dit een lager bedrag blijkt te zijn de vervangingswaarde Nieuwwaarde Het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit Opruimingskosten De kosten voor het afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen van de verzekerde gevaarsobjecten, die niet reeds in de in art bedoelde vaststelling zijn begrepen en die het noodzakelijk gevolg zijn van een onder deze verzekering gedekte schade Reconstructiekosten De kosten, die gedurende de schadevergoedingstermijn gemaakt worden, om administratieve en financiële gegevens, tekeningen, e.d. - ongeacht op welke wijze vastgelegd - die voor de voortgang van het bedrijf noodzakelijk zijn en verloren of beschadigd zijn door een gedekt gevaar/gebeurtenis, te reconstrueren en opnieuw in de administratie van verzekerde op te nemen Schadevergoedingstermijn Vangt aan op de dag dat de exploitatiekosten ontstaan en eindigt wanneer de bedrijfsactiviteiten niet meer worden beïnvloed door het/de schadeveroorzakende gevaar/gebeurtenis of indien dat eerder is na verloop van de in het polisblad genoemde maximum schadevergoedingstermijn, ongeacht de vervaldag van de verzekering Sloopwaarde Het bedrag dat zou kunnen worden verkregen voor de nog bruikbare respectievelijk waardevolle onderdelen van het gebouw verminderd met de kosten van het laten afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen Verkoopwaarde Het bedrag dat bij verkoop in het normale verkeer en uitgaande van dezelfde bestemming van het gebouw - met uitzondering van de grond - verkregen zou kunnen worden Vervangingswaarde Het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken. Als er geen vervangingsmarkt bestaat dan wordt de hoogste uitkomst aangehouden van: - de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor technische veroudering of - de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor economische veroudering. Hierbij wordt rekening gehouden met de staat van onderhoud van de zaak.

4 1.24 Verzekeraars Zij die gezamenlijk het verzekerde risico dragen, ieder voor zijn aandeel in het verzekerd bedrag Verzekerde De natuurlijke of rechtspersoon die als zodanig op het polisblad is vermeld. Verzekerde wordt geacht tevens verzekeringnemer te zijn, tenzij op het polisblad een ander als verzekeringnemer wordt genoemd Verzekeringnemer De natuurlijke of rechtspersoon die de verzekering is aangegaan. Verzekeringnemer wordt bovendien geacht (één van de) verzekerde(n) te zijn. 2 Verzekerden onderling Verzekerden worden ten opzichte van elkaar en onderling als derden beschouwd. 3 Ontlening van rechten Anderen dan verzekeringnemer kunnen slechts rechten aan de polis ontlenen door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, door verzekeringnemer tegenover verzekeraars afgelegd. 4 Duur en beëindiging 4.1 Wanneer de verzekering voor een bepaalde periode is gesloten, loopt zij aan het einde van die periode automatisch en stilzwijgend af, tenzij partijen anders overeenkomen. Begin en einde van de overeenkomst zijn beide om 12:00 uur lokale tijd ter plaatse waar de gevaarsobjecten zich bevinden. 4.2 Wanneer de verzekering met het beding van stilzwijgende verlenging is gesloten, wordt zij automatisch en stilzwijgend overeenkomstig het polisblad verlengd, tenzij opzegging heeft plaatsgevonden overeenkomstig art. 4.3 of Verzekeraars zijn bevoegd de verzekering per enige contractsvervaldag schriftelijk op te zeggen, mits daarbij een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht wordt genomen. 4.4 Verzekeringnemer is bevoegd de verzekering per enige contractsvervaldag schriftelijk op te zeggen, mits daarbij een opzegtermijn van tenminste 2 maanden in acht wordt genomen. 4.5 Verzekeringnemer is bevoegd, wanneer hij de uitoefening van het verzekerde beroep/bedrijf voorgoed heeft gestaakt, de verzekering tussentijds schriftelijk op te zeggen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. 5 Betalingsverkeer 5.1 Premies en overige verschuldigde bedragen Aon heeft zich tegenover verzekeraars tot betaling van de verschuldigde premies en overige verschuldigde bedragen (hierna tezamen te noemen: premies) als eigen schuld verbonden en wordt deswege in rekening-courant belast voor de verschuldigde premies Verzekeringnemer is gehouden de premies aan Aon te voldoen. Ingeval de verzekering via een tweede tussenpersoon is gesloten en de verzekeringnemer aan deze heeft betaald, is de verzekeringnemer door deze betaling tegenover Aon eerst wettig gekweten, wanneer de tweede tussenpersoon aan Aon de premies heeft afgedragen De verzekeringnemer is tegenover verzekeraars wettig gekweten voor zover hij de premies aan Aon heeft voldaan De in art bedoelde verplichting van Aon tot betaling van premies als eigen schuld bestaat niet ten aanzien van de premies die de verzekeringnemer verschuldigd wordt na het moment waarop Aon aan de verzekeraars heeft meegedeeld dat zij het krediet aan de verzekeringnemer heeft opgezegd. 5.2 Schadepenningen en premierestituties Verzekeraars crediteren Aon in rekening-courant voor de door verzekeraars verschuldigde schadepenningen en premierestituties Aon zal de schadepenningen en premierestituties aan de rechthebbende(n) afdragen; ter zake van deze afdracht is Aon tot niet meer gehouden dan tot betaling van het saldo dat resteert na verrekening van deze schadepenningen en premierestituties met ten tijde van het ontstaan van de afdrachtverplichting al of niet opeisbare vorderingen uit hoofde van welke verzekering ook. Deze verrekening vindt van rechtswege plaats Verzekeraars zullen door de betaling van Aon aan de rechthebbende zijn gekweten, zodra de schade-uitkering door de rechthebbende zal zijn ontvangen, respectievelijk met hem zal

5 zijn verrekend in overeenstemming met de wet dan wel een tussen hem en Aon bestaande regeling Indien de verzekeraars de schadepenningen hebben betaald aan Aon en Aon in gebreke blijft om deze aan de rechthebbende door te betalen, kunnen verzekeraars de schadepenningen en premierestituties van Aon terugvorderen indien zij tot hernieuwde betaling worden aangesproken door de rechthebbende Indien Aon de van verzekeraars ontvangen schadepenningen en premierestituties heeft doorbetaald aan de tweede tussenpersoon, maar deze laatste in gebreke blijft voor doorbetaling zorg te dragen, zal Aon de schadepenningen en premierestituties van de tweede tussenpersoon kunnen terugvorderen indien Aon hetzij door de rechthebbende wordt aangesproken tot rechtstreekse betaling, hetzij de verzekeraars die schadepenningen en premierestituties van Aon terugvorderen, zoals in dit lid voorzien. 5.3 Betaling en krediet Onverminderd de verplichting van verzekeringnemer tot betaling van de verschuldigde premies aan Aon zal deze verzekering slechts van kracht zijn voor de termijn waarvoor de premies aan Aon zijn betaald c.q. voor de termijn waarvoor Aon verzekeringnemer krediet heeft verleend. Verzekeringnemer zal bij de interpretatie hiervan worden geacht krediet te hebben gehad, tenzij hem dit uitdrukkelijk is opgezegd. 5.4 Tussentijdse beëindiging bij niet-betaling Door het aangaan van de verzekering machtigt de verzekeringnemer Aon onherroepelijk om verzekeraars tussentijds van hun verplichtingen uit hoofde van deze verzekering te ontslaan, indien de verzekeringnemer of de tweede tussenpersoon, ingeval deze verzekering via deze tweede tussenpersoon is gesloten, nalaat de verschuldigde premies aan Aon te voldoen. Aon zal verzekeraars niet van hun verplichting ontslaan zonder verzekeringnemer van te voren van haar voornemen in kennis te hebben gesteld. 5.5 Verruiming begrip verzekeringnemer Indien een ander dan de verzekeringnemer de premies is verschuldigd wordt die ander voor de toepassing van art. 5.1 t/m 5.4 mede als verzekeringnemer beschouwd. 6 Andere verzekeringen In afwijking van het bepaalde in artikel 7:961 BW geldt het volgende: 6.1 Indien blijkt, dat een door de verzekering gedekte schade eveneens op (een) andere polis(sen), al dan niet van oudere datum, is gedekt of daarop zou zijn gedekt indien deze verzekering niet zou hebben bestaan, loopt deze verzekering als excedent van de andere polis(sen) respectievelijk als verschil in voorwaarden, een en ander met inachtneming van het bepaalde in art Indien in die andere polis(sen) een bepaling als in art. 6.1 of van gelijke strekking voorkomt of indien de regeling van een schade op die andere polis(sen) moeilijkheden oplevert, of indien verzekerde om andere redenen op deze polis wenst te reclameren, zullen verzekeraars de schade behandelen en een som betalen, gelijk aan het bedrag dat onder deze polis zou zijn betaald, indien die andere polis(sen) niet zou(den) hebben bestaan, waartegenover verzekerde zijn vordering op de verzekeraars van die andere polis(sen) tot het beloop van het aldus betaalde zal cederen, zulks met inachtneming van het bepaalde in art Dit geldt eveneens in geval verzekeraars een schade onverplicht hebben vergoed. 6.3 De in art. 6.2 bedoelde cessie zal plaatsvinden voor dat gedeelte van het door verzekeraars betaalde bedrag dat zij betaald hebben boven hetgeen zij verschuldigd zouden zijn indien art. 6.2 niet zou zijn opgenomen, welk gedeelte zal gelden als koopprijs voor de gecedeerde vordering. 7 Mededelingen 7.1 Alle mededelingen die verzekerde en verzekeraars aan elkaar dienen of wensen te doen gelden eveneens als gedaan zodra deze ter kennis van Aon zijn gebracht. 7.2 Mededelingen aan verzekeringnemer kunnen door Aon rechtsgeldig worden gedaan aan het bij haar laatstbekende adres van verzekeringnemer. 8 Geschillen Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt het volgende: 8.1 beslechting van geschillen voortvloeiende uit deze verzekeringsovereenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht en de in de Nederlandse verzekeringspraktijk geldende gebruiken;

6 8.2 alle geschillen betreffende deze verzekeringsovereenkomst zijn onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter in de plaats van afgifte van de polis. 9 Oversluiting Indien gedurende de looptijd van deze verzekering een door of voor een verzekeraar geaccepteerd aandeel geheel of gedeeltelijk wordt overgesloten naar (een) andere verzekeraar(s), gebeurt dit op dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde afspraken zoals deze gelden op de dag van de oversluiting. De overnemende verzekeraars doen hiermede afstand van het recht zich ten aanzien van de oversluiting te beroepen op artikel 251 WvK (voor zover van toepassing) en/of de mededelingsplicht van artikel 7:928 BW. Voor zover echter de oorspronkelijk op deze verzekering betrokken verzekeraars een beroep hebben/hadden op artikel 251 WvK (voor zover van toepassing) en/of de mededelingsplicht van artikel 7:928 BW, gaat dit recht onverminderd op de overnemende verzekeraars over. BIJZONDERE VOORWAARDEN 10 Omvang van de dekking 10.1 Dekking Zaakschade Schade aan of verlies van de op het polisblad genoemde verzekerde gevaarsobjecten die is veroorzaakt door de in art genoemde gevaren/gebeurtenissen, ongeacht of deze gevaren/gebeurtenissen zijn veroorzaakt door de aard of een gebrek van de verzekerde gevaarsobjecten. Schade aan of verlies van de verzekerde gevaarsobjecten ongeacht door welke oorzaak - behoudens de in art genoemde uitsluitingen - is gedekt als die oorzaak het directe gevolg is van een verzekerd gevaar/gebeurtenis, onverschillig waar dit heeft plaatsgevonden Exploitatiekosten Exloitatiekosten (gedurende de overeengekomen termijn van schadevergoeding) als gevolg van schade aan of verlies van de gevaarsobjecten tijdens de duur van deze verzekering ontstaan, veroorzaakt door de in art genoemde gevaren/gebeurtenissen, ongeacht of deze gevaren/gebeurtenissen zijn veroorzaakt door de aard of een gebrek van het gevaarsobject. Exploitatiekosten als gevolg van schade aan of verlies van de gevaarsobjecten ongeacht door welke oorzaak - behoudens de in art genoemde uitsluitingen - is gedekt als die oorzaak het directe gevolg is van een verzekerd gevaar/gebeurtenis, onverschillig waar dit heeft plaatsgevonden Gedekte gevaren/gebeurtenissen Brand een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. Derhalve is onder andere geen brand: - zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien; - doorbranden van elektrische apparaten en motoren; - oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels Ontploffing Onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen, met inachtneming van het volgende. Voor de vaststelling of sprake is van een ontploffing dient het volgende onderscheid te worden gemaakt Binnen een vat Binnen een - al dan niet gesloten - vat dient een opening in de wand van het vat te zijn ontstaan door de druk van de zich daarin bevindende gassen of dampen en door die opening de druk binnen en buiten het vat plotseling aan elkaar gelijk zijn geworden. Hoe de gassen of dampen ontstaan zijn respectievelijk of die al dan niet voor de ontploffing aanwezig waren, is niet relevant.

7 Buiten een vat Buiten een vat moet die krachtsuiting het onmiddellijke gevolg zijn van een scheikundige reactie Onder ontploffing wordt niet verstaan implosie Lucht- en ruimtevaartuigen het getroffen worden door een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, dan wel een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp Blikseminslag Schade aan elektrische en elektronische apparatuur door overspanning/inductie dan wel exploitatiekosten als gevolg daarvan zijn slechts verzekerd indien sporen van blikseminslag in of aan het object waarin deze zaken aanwezig zijn, worden aangetroffen Overspanning/inductie Door bliksemontlading anders dan begrepen onder art Storm een windsnelheid van minstens 14 meter per seconde. Als de windsnelheid zich afwisselend boven en onder de 14 meter per seconde beweegt, dan wordt voor de vaststelling van het aantal malen dat het eigen risico van toepassing is, de periode vanaf het moment dat de windsnelheid voor het eerst 14 meter per seconde is tot het begin van een periode van ten minste 24 achtereenvolgende uren waarbinnen de windsnelheid 10 meter per seconde of minder is geweest, als één gebeurtenis beschouwd Luchtdruk als gevolg van startende en/of proefdraaiende lucht- en ruimtevaartuigen en het doorbreken van de geluidsbarrière Water, stoom, neerslag, blusmiddel Water, stoom of blusmiddel gestroomd of overgelopen uit binnen of buiten het gebouw gelegen leidingen of daarop aangesloten toestellen respectievelijk installaties van waterleiding, centrale verwarming en sprinklers e.d. als gevolg van het springen door vorst, breuk, verstopping of een ander plotseling optredend defect. Tevens worden vergoed de kosten van: - het opsporen van de breuk of defect aan de leiding en het daarmee verband houdende herstelwerk aan muren, vloeren en andere onderdelen van het gebouw; - het herstel van de beschadigde leidingen, installaties en toestellen bij springen door vorst; althans voor zover deze kosten voor rekening van verzekerde komen en die kosten niet op een andere polis gedekt zijn of gedekt zouden zijn als de dekking die dit artikel verleent niet zou bestaan Regen of smeltwater onvoorzien het gebouw binnengekomen, mits niet binnengekomen door openstaande ramen, deuren of luiken. Niet gedekt zijn de reparatiekosten van daken, dakgotenen regenwaterafvoerpijpen Hagel of sneeuw, mits niet binnengekomen door openstaande ramen, deuren of luiken Water en de overige inhoud van aquaria door breuk of defect daarvan. Ook worden de kosten van herstel van de aquaria en de inrichting daarvan vergoed Schade door vochtdoorlating van muren, constructiefouten of slecht onderhoud van het gebouw is uitgesloten Diefstal Diefstal van tot het verzekerde gebouw behorende materialen, alsmede de beschadiging van dat gebouw als gevolg daarvan en de daaruit voortvloeiende exploitatiekosten, dit laatste ongeacht of het gebouw verzekerd is Inbraak Inbraak, diefstal of poging daartoe, waarbij de dader het gebouw, waarin zich de verzekerde gevaarsobjecten bevinden, is binnengedrongen of getracht heeft binnen te dringen, door middel van braak vanbuitenaf aan bedoeldgebouw of een daarmee binnenshuis gemeenschap hebbend gebouw, alsmede de daaruit voortvloeiende exploitatiekosten, dit laatste ongeacht of de gevaarsobjecten zijn verzekerd.

8 Als in het gebouw meerdere bedrijven, instellingen e.d. zijn gevestigd dan is aan het hierboven gestelde voldaan indien de dader het bij verzekerde in gebruik zijnde perceelsgedeelte door middelvan braak is binnengedrongen of getracht heeft binnen te dringen Vandalisme Nadat de dader het gebouw wederrechtelijk binnengedrongen is. Deze dekking geldt niet voor gebouwen of gedeelten daarvan die buiten gebruik zijn gesteld Afpersing en/of beroving, Mits vergezeld van geweld of bedreiging Glasbreuk Het glas zelf, met uitzondering van spiegels en wandversieringen, is niet verzekerd Aanrijding, aanvaring en als gevolg daarvan afgevallen of uitgestroomde lading Niet gedekt is schade aan of het verlies van het voer-, vaartuig respectievelijk de lading die de schade veroorzaakt noch de exploitatiekosten die daarvan het gevolg zijn Olie en andere vloeistoffen gestroomd of gelekt uit vast opgestelde verwarmings- of kookinstallaties of de daarbij behorende leidingen en tanks als gevolg van breuk, verstopping of een ander plotseling optredend defect Rook en roet plotseling uitgestoten door een op een afvoerkanaal aangesloten verwarmings- of kookinstallatie Storing in of uitval van koel- en diepvriesinrichtingen Deze dekking geldt alleen voor verzekerde inhoud van deze kasten of kisten. De maximale schadevergoeding bedraagt EUR 5.000,00 per gebeurtenis Het omvallen van kranen, hoogwerkers, heistellingen, windmolens, antennes, bomen, vlaggen-, licht- en zendmasten, en/of het losraken van delen daarvan Indien de hierboven genoemde zaken zijn verzekerd, is niet gedekt schade aan of verlies van deze zaken noch de exploitatiekosten die daarvan het gevolg zijn tenzij deze schade of dit verlies is veroorzaakt door een ander verzekerd gevaar/gebeurtenis Kappen en/of snoeien van bomen Bijtende stoffen voorzover niet ontstaan als gevolg van reiniging, reparatie, vernieuwing of productiefouten Werkstaking het, door een aantal werknemers in een onderneming, gemeenschappelijk niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren van het legitiem opgedragen werk Relletjes of opstootjes incidentele collectieve geweldsmanifestaties Meteorieten Aardverschuiving Paarden en vee 10.3 Onbereikbaarheid, storing nutsvoorzieningen Exploitatiekosten zijn ook verzekerd indien veroorzaakt door: het onbereikbaar zijn van het gevaarsobject als gevolg van schade aan of verlies van naburige zaken door een gevaar/gebeurtenis als genoemd in art. 10.2; een storing in de levering van elektriciteit, gas of water als gevolg van schade aan of verlies van: - het elektriciteitsproductie- of distributiebedrijf, waaronder begrepen onderstations, schakelstations en transformator-huizen.

9 Uitgesloten zijn exploitatiekosten indien de storing het gevolg is van schade aan of verlies van pijpen, leidingen, hoogspanningsmasten en kabels met alle aan- en toebehoren die zich bevinden tussen het leverende nutsbedrijf en het in het polisblad genoemde gevaarsobject; - voedings-, compressor-, meet-, regel-, meng-, afgifte- of reduceerstations in gebruik bij het gasproductie- of een gasdistributiebedrijf respectievelijk aan de leidingen, afsluiters, reduceerkasten tussen de hiervoor genoemde stations en het bedrijf van verzekerde; - het waterleidingbedrijf, waaronder begrepen pompstations en tussenstations; door een verzekerd gevaar/gebeurtenis, mits de bedrijfsstagnatie langer dan zes uur achtereen duurt Uitsluitingen: Molest Van de verzekering zijn uitgesloten zaakschade respectievelijk exploitatiekosten veroorzaakt door of ontstaan uit molest: - gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere daarmee vergelijkbare partijen elkaar, of de één de ander, met militaire machtsmiddelen bestrijden; - het gewapend optreden van militaire eenheden onder de verantwoordelijkheid van internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, de Noord Atlantische Verdrags Organisatie of de West-Europese Unie wordt ook hieronder verstaan; - burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewapende strijd tussen inwoners van dezelfde staat waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat is betrokken; - opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat dat is gericht tegen het openbaar gezag; - binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen die zich op verschillende plaatsen binnen een staat voordoen; - oproer: een min of meer georganiseerde, plaatselijke gewelddadige beweging die is gericht tegen het openbaar gezag; - muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van een gewapende macht die is gericht tegen het gezag waaronder zij zijn gesteld Atoomkernreactie Van de verzekering zijn uitgesloten zaakschade respectievelijk exploitatiekosten als gevolg van zaakschade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreactie, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Onder atoomkernreactie wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. De uitsluiting terzake van atoomkernreacties geldt niet met betrekking tot radioactieve nucliden die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat de benodigde vergunning(en) voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen door de overheid moet(en) zijn afgegeven. Voorzover krachtens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting van kracht. Onder 'wet' wordt verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad ), zijnde de bijzondere wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. Onder 'kerninstallatie' wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van bedoelde wet Aardbeving, vulkanische uitbarsting Van de verzekering zijn uitgesloten zaakschade respectievelijk exploitatiekosten veroorzaakt door aardbeving of vulkanische uitbarsting. Bij schaden die ontstaan hetzij gedurende de tijd waarin hetzij gedurende 24 uur nadat zich in of nabij de gevaarsobjecten de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting hebben geopenbaard, dient verzekerde te bewijzen, dat de schade niet aan die verschijnselen is toe te schrijven Overstroming Van de verzekering zijn uitgesloten zaakschade respectievelijk exploitatiekosten veroorzaakt door overstroming ten gevolge van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen, oevers of andere waterkeringen ongeacht of deze overstroming werd

10 veroorzaakt door storm. Deze uitsluiting geldt niet voor brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming Onbewerkte edele metalen, ongezette edelgesteenten, geld en geldswaardig papier Van de verzekering is uitgesloten schade aan of verlies van onbewerkte edele metalen, ongezette edelgesteenten, geld en geldswaardig papier, behoudens het bepaalde in art Exploitatiekosten zonder relatie met de gebeurtenis Van de verzekering zijn uitgesloten exploitatiekosten die ook ontstaan zouden zijn als de schade aan of het verlies van het gevaarsobject door een gedekt gevaar/gebeurtenis niet zou hebben plaatsgevonden Boeten Van de verzekering zijn uitgesloten exploitatiekosten als gevolg van boeten ten gevolge van contractbreuk, vertraagde uitvoering van opdrachten of het niet uitvoeren van opdrachten Afschrijving van debiteuren Van de verzekering zijn uitgesloten exploitatiekosten als gevolg van afschrijving van debiteuren. 11 Dekking nabij het gebouw en elders binnen Europa 11.1 Deze verzekering dekt tevens zaakschade respectievelijk exploitatiekosten veroorzaakt door een verzekerd gevaar/gebeurtenis voor zover de verzekerde bedrijfsuitrusting/inventaris en/of goederen zich bevinden: onder afdaken, onder overkappingen of op het terrein nabij de gebouwen op de adressen die op het polisblad genoemd zijn, met uitzondering van storm, water, stoom, neerslag, hagel en sneeuw in eilandvitrines, -etalages of automaten nabij de gebouwen op de adressen die op het polisblad zijn genoemd, met uitzondering van werkstaking, relletjes of opstootjes in porta cabines of containers nabij de gebouwen op de adressen die op het polisblad zijn genoemd of op locaties binnen Europa die niet op het polisblad zijn genoemd tot maximaal EUR ,00 per locatie. Uitgesloten is schade die tijdens transport is ontstaan. Onder transport wordt tevens verstaan het laden en lossen alsmede het verblijf van de gevaarsobjecten in het transportmiddel, ongeacht waar dat zich bevindt in gebouwen op locaties binnen Europa die niet op het polisblad zijn genoemd tot maximaal EUR ,00 per locatie buiten gebouwen op locaties binnen Europa die niet op het polisblad zijn genoemd, tot maximaal EUR ,00 per locatie, met uitzondering van storm, water, stoom, neerslag, hagel, sneeuw, aanrijding, aanvaring en als gevolg daarvan afgevallen of uitgestroomde lading, werkstaking, relletjes of opstootjes. Uitgesloten is schade die tijdens transport is ontstaan. Onder transport wordt tevens verstaan het laden en lossen alsmede het verblijf van de gevaarsobjecten in het transportmiddel, ongeacht waar dat zich bevindt Deze verzekering dekt tevens schade aan of verlies van parkeerinstallaties, -automaten, camera's, etc., die zich bevinden nabij de gebouwen op de adressen die op het polisblad zijn genoemd, door een verzekerd gevaar/gebeurtenis, met uitzondering van vandalisme, werkstaking, relletjes of opstootjes Deze verzekering dekt, tot maximaal EUR 2.500,00 per gebeurtenis tevens schade aan of verlies van verzekerde gevaarsobjecten, die zich bevinden in een afgesloten personenauto binnen de Benelux indien de dader zich door inbraak, waarvan aan de buitenzijde van de auto sporen zijn geconstateerd, toegang tot de auto heeft verschaft Deze verzekering dekt tevens schade aan of verlies van afneembare delen van het verzekerde gebouw, die zich tijdelijk elders binnen Europa bevinden, door een verzekerd gevaar/gebeurtenis indien deze zaken zich bevinden: - in gebouwen; - buiten gebouwen. Echter met uitzondering van storm, water, stoom, neerslag, hagel, sneeuw, aanrijding, aanvaring, en als gevolg daarvan afgevallen of uitgestroomde lading, werkstaking, relletjes of opstootjes. Uitgesloten is schade die tijdens transport is ontstaan. Onder transport wordt tevens verstaan het laden en lossen alsmede het verblijf van de verzekerde gevaarsobjecten in het transportmiddel, ongeacht waar dat zich bevindt.

11 12 Vergoeding boven het verzekerde bedrag Indien niet of niet voldoende elders verzekerd geeft deze verzekering bij een schade door een gedekt gevaar/gebeurtenis en boven het verzekerde bedrag recht op vergoeding van: 12.1 Bereddingskosten, zo nodig tot maximaal 50% boven het verzekerd bedrag van de betreffende locatie; 12.2 Opruimingskosten tot maximaal EUR ,00 per gebeurtenis of indien dat meer blijkt te zijn tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag, maar niet meer dan EUR ,00; 12.3 De kosten van vervoer en opslag van de verzekerde gevaarsobjecten, tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag van de betreffende locatie als gevolg van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de gebouwen; 12.4 Schade aan door verzekerde gehuurde gebouwen in geval van inbraak (art ) of vandalisme (art ) althans indien en voor zover deze schade ten laste van verzekerde komt, tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag Huurderving gedurende maximaal 52 achtereenvolgende weken indien en voor zover dit geen onderdeel is van de exploitatiekostenvergoeding, tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag van de betreffende locatie. Indien niet tot herstel of herbouw (ter plaatse of elders) wordt overgegaan, dan zal de huurderving gedurende maximaal 13 achtereenvolgende weken worden vergoed. Als verzekerde zowel eigenaar als gebruiker van het gebouw is, dan wordt de huurderving vastgesteld op basis van de economische huurwaarde van het gebouw; 12.6 Kosten die verzekerde krachtens wettelijk voorschrift of op last van de overheid moet maken, tot maximaal EUR ,00; 12.7 Schade aan tuinaanleg met alles wat daartoe behoort, alsmede de bestrating indien en voor zover deze schade ten laste komt van verzekerde tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag. Uitgezonderd hiervan is schade door storm, tenzij de schade wordt veroorzaakt door het neerstorten van (onder)delen van het gebouw door de storm; 12.8 Indien bedrijfsuitrusting/inventaris is verzekerd: geld en geldswaardig papier (waaronder begrepen cheques, betaalkaarten, betaalpassen, chipkaarten e.d.), voor zover eigendom van verzekerde en zich bevindende in de op het polisblad vermelde gebouwen, tot maximaal EUR 2.500,00 per gebeurtenis. Buiten die gebouwen zijn deze zaken alleen verzekerd tegen afpersing en beroving; de kosten van het vervangen, inregelen van sloten, (computer)kaarten of verdere afsluitmiddelen, wanneer deze vervanging het noodzakelijke gevolg is van diefstal van sleutels, toegangskaarten etc., ongeacht of de diefstal heeft plaatsgevonden op de verzekerde locatie dan wel bij directieleden of bevoegde personeelsleden thuis tot maximaal EUR 2.500,00 per gebeurtenis; het financieel nadeel door het als betaling van geleverde goederen en/of diensten in ontvangst nemen van vals geld, vals geldswaardig papier, ontvreemde of vervalste cheques, betaalkaarten, dan wel betaling door middel van ontvreemde of vervalste betaalpassen, chipkaarten en dergelijke. Deze dekking is uitsluitend van toepassing indien bedrijfsuitrusting/inventaris is verzekerd en voor zover het financieel nadeel niet door een financiële instelling wordt vergoed. De schadevergoeding bedraagt maximaal EUR 2.500,00 per gebeurtenis De reconstructiekosten gedurende maximaal 52 achtereenvolgende weken, aanvangende op de dag van het gevaar/gebeurtenis, die worden gemaakt als gevolg van schade of verlies van administratieve en financiële gegevens, tekeningen, e.d., die aanwezig zijn op de op het polisblad genoemde locatie, door een verzekerd gevaar/gebeurtenis tot maximaal EUR ,00 per gebeurtenis, of, indien dit meer blijkt te zijn, 10% van het verzekerd bedrag, maar niet meer dan EUR ,00 per gebeurtenis Afmakingscourtage, zijnde het bedrag (tot maximaal 1% van de aan verzekerde en/of andere belanghebbende(n) uit te keren vergoeding van schade en kosten) dat bij schade-uitkering door Aon in rekening wordt gebracht. 13 Bekendheid en risicowijziging 13.1 De omschrijving van de gevaarsobjecten respectievelijk van het op het polisblad vermelde bedrijf wordt aangemerkt als afkomstig van verzekerde Verzekeraars zijn bekend met de ligging, bouwaard, inrichting en gebruik van de gevaarsobjecten bij het begin van de overeenkomst alsmede met de belendingen Verzekerde heeft met betrekking tot de gevaarsobjecten de vrijheid tot aanbouw, verbouwing, vervanging, uitbreiding, afbraak, interne verplaatsing en andere wijzigingen over te gaan, alles binnen de grenzen van de op het polisblad vermelde omschrijving Indien de/het op het polisblad vermelde: - bestemming wijzigt, of - verzekerde gevaarsobjecten langer dan drie maanden buiten gebruik (zullen) zijn, of

12 - gebouw langer dan drie maanden leeg staat (zal leegstaan), of - gebouw door krakers wordt gebruikt, geldt dat verzekerde daarvan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden nadat hij van de bedoelde wijziging op de hoogte is, mededeling dient te doen aan verzekeraars. Gedurende twee maanden na ontvangst van deze mededeling zijn verzekeraars in de gelegenheid om de verzekering met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden te beëindigen, dan wel gewijzigde premie en/of voorwaarden te bedingen. De herziene premie en/of voorwaarden worden met ingang van de datum van de mededeling van verzekeraars van kracht. In het laatste geval heeft verzekerde het recht de verzekering binnen één maand, nadat de herziene premie en/of voorwaarden van kracht werd(en), op te zeggen. De verzekering eindigt dan met ingang van de datum van deze mededeling van verzekerde. Als verzekerde verzuimt binnen de gestelde termijn mededeling te doen van de risicowijziging, hebben verzekeraars de mogelijkheid om de verzekering niet of op andere wijze voort te zetten als zij aannemelijk maken dat zij dit zouden hebben gedaan als zij van de risicowijziging in kennis waren gesteld. In dat geval geldt het volgende: - indien de verzekering niet zou zijn voortgezet, vervalt alle recht op schadevergoeding; - indien de verzekering alleen zou zijn voortgezet tegen gewijzigde premie en/of voorwaarden, wordt de schade vergoed in dezelfde verhouding als de premie van voor de risicowijziging ten opzichte van deze hogere premie voor zover er onder die gewijzigde voorwaarden dekking zou zijn geweest. 14 Voortaxatie 14.1 Indien uit het polisblad blijkt dat de verzekerde gevaarsobjecten zijn gewaardeerd door (een) deskundige(n), dan is deze voortaxatie gedurende 3 jaren geldig, te rekenen vanaf dagtekening van het taxatierapport. Het taxatierapport wordt geacht deel uit te maken van de overeenkomst. Indien verzekeraars bewijzen dat sprake is van bedrog, verliest de deskundigentaxatie haar geldigheid Indien op de verzekering van aldus getaxeerde gebouwen de indexclausule van toepassing is, dan is de voortaxatie gedurende 6 jaren geldig, te rekenen vanaf de dagtekening van het taxatierapport. Verhoging of verlaging van het verzekerde bedrag als gevolg van indexering wordt geacht op dezelfde wijze te zijn getaxeerd Indien na verloop van de genoemde termijnen geen nieuw taxatierapport is uitgebracht, dan blijft de voortaxatie gedurende een periode van 12 maanden geldig als een partijentaxatie. Daarna wordt het verzekerde bedrag beschouwd als een opgave van verzekerde zelf Indien uit de polis blijkt dat de verzekerde gevaarsobjecten zijn gewaardeerd door partijen zelf, dan geldt die waarde tot het einde van de verzekering. Verzekeraars behouden evenwel het recht om te bewijzen dat die waarde op het moment van de schade bovenmatig was De voortaxatie door deskundigen en/of door partijen verliest haar geldigheid in de volgende situaties: - overgang van het verzekerd belang en de nieuwe verzekerde gaat de getaxeerde zaak voor andere doeleinden gebruiken, of - de getaxeerde zaak is of zal voor langer dan 12 maanden buiten gebruik zijn, of - het gebouw staat of zal voor langer dan 3 maanden leeg staan, of - het gebouw wordt door krakers gebruikt, of - er wordt niet overgegaan tot herinvestering na schade. 15 Schademelding en -vaststelling 15.1 Aanmelding Verzekerde is verplicht verzekeraars zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is kennis te geven van iedere gebeurtenis, waaruit voor verzekeraars een verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan Benoeming experts Als uitsluitend bewijs van de grootte van de schade geldt een taxatie die is gemaakt door een gezamenlijk te benoemen expert of door twee experts, waarvan verzekerde en verzekeraars er ieder één benoemen; In het laatste geval benoemen beide experts vóór de aanvang van hun werkzaamheden samen een derde expert. Bij gebrek aan overeenstemming stelt deze, na beide experts gehoord of behoorlijk opgeroepen te hebben, de omvang van de schade vast overeenkomstig de poliscondities en binnen de grenzen van de beide taxaties.

13 De experts hebben het recht zich, afzonderlijk of gezamenlijk, door deskundigen te laten bijstaan. Iedere partij kan voor gebouwen, bedrijfsuitrusting/inventaris, goederen en exploitatiekosten de benoeming van een afzonderlijke expert verlangen Benoeming van expert(s) en aanvaarding van de opdracht moeten blijken uit een door verzekerde en expert(s) te ondertekenen akte, waarvan het model door de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A. is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam Indien enige benoeming door nalatigheid of door gebrek aan overeenstemming niet tot stand komt, zal een benoeming op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel te Amsterdam of Rotterdam gedaan voor beide partijen bindend zijn. De partij van wie dit verzoek uitgaat zal daarvan aan de wederpartij kennis geven Medewerking aan de omschreven gang van zaken houdt voor verzekeraars geen erkenning van vergoedingsplicht in Medewerking Verzekerde en verzekeraars zijn verplicht de experts alle medewerking te geven die deze voor een juiste taakvervulling nodig oordelen, waaronder het ter inzage geven van de polis en andere administratieve gegevens, alsmede het verschaffen van inlichtingen omtrent oorzaak, toedracht en omvang van de schade Honoraria en kosten Honoraria en kosten van experts en deskundigen zijn ten volle voor rekening van verzekeraars. Overtreft echter het totaal aan declaraties van de door verzekerde benoemde expert(s) en de door deze geraadpleegde deskundige(n) het overeenkomstige totaal van de kant van verzekeraars, dan is het meerdere voor rekening van verzekerde. 16 Schade en omvang van de vergoeding 16.1 De verplichting van verzekeraars tot schade-uitkering bestaat uit: zaakschade: naar keuze van verzekeraars, het verschil tussen de waarde van de verzekerde gevaarsobjecten onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis of de herstelkosten onmiddellijk na de gebeurtenis van die zaken, die naar het oordeel van de experts voor herstel vatbaar zijn, alsmede -bij verzekering op basis van nieuwwaarde - door de gebeurtenis veroorzaakte en door het herstel niet opgeheven waardevermindering; exploitatiekosten; het bedrag van de vergoedingen boven het verzekerde bedrag overeenkomstig art. 12; bereddingskosten Bij de bepaling van de waarde van de verzekerde gevaarsobjecten onmiddellijk voor de gebeurtenis wordt uitgegaan van de waardegrondslag zoals hieronder genoemd, terwijl bij de vaststelling van de waarde onmiddellijk na de gebeurtenis met deze waardegrondslag rekening zal worden gehouden In geval van verzekering op basis van een geldige voortaxatie: het bedrag van de voortaxatie Indien er geen geldige voortaxatie is, in geval van verzekering van: gebouwen: - de herbouwwaarde indien: * verzekerde binnen 12 maanden na de schadedatum meedeelt dat tot herstel respectievelijk herbouw, al dan niet op dezelfde plaats wordt overgegaan. Het herstel/de herbouw moet binnen 24 maanden na de schadedatum zijn aangevangen; * deze lager is dan de verkoopwaarde; * op het gebouw een herbouwplicht rust. - de verkoopwaarde indien: * het gebouw ter verkoop stond aangeboden; * het gebouw door de bevoegde autoriteiten onbewoonbaar of onbruikbaar was verklaard; * het gebouw voor langer dan 9 maanden leeg stond of buiten gebruik was; * het gebouw geheel of gedeeltelijk langer dan 3 maanden is gekraakt; * verzekerde niet binnen 12 maanden na de schadedatum heeft medegedeeld dat tot herstel respectievelijk herbouw wordt overgegaan, dan wel indien het herstel/de herbouw niet binnen 24 maanden na de schadedatum is aangevangen. Indien verzekerde evenwel binnen 12 maanden na de schadedatum meedeelt dat tot herstel respectievelijk herbouw zal worden overgaan: de herbouwwaarde, mits met het

14 herstel/de herbouw binnen 24 maanden na de schadedatum is aangevangen. - de sloopwaarde indien: * verzekerde vóór de schade al het voornemen had het gebouw af te breken; * het gebouw bestemd was voor afbraak of onteigening bedrijfsuitrusting/inventaris: de nieuwwaarde. De vervangingswaarde wordt aangehouden: - indien verzekerde reeds voor de schade het voornemen had het bedrijf te beëindigen; - indien niet tot voortzetting van het bedrijf en herinvestering wordt overgegaan; - indien van voortzetting van het bedrijf en/of herinvestering niet binnen 12 maanden na de schadedatum aan verzekeraars schriftelijk mededeling wordt gedaan; - voor zaken waarvan de vervangingswaarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde; - voor zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij zijn bestemd; - voor motorrijtuigen (waaronder brom- en snorfietsen), caravans en andere aanhangwagens, vaartuigen, alsmede onderdelen daarvan; - voor kunstvoorwerpen, antiek en zeldzame zaken goederen: de kostprijs of de vervangingswaarde indien dit een lager bedrag is. In geval van verkochte doch niet geleverde goederen, die nog voor rekening en risico van verzekerde zijn: de verkoopprijs Indien een andere waarde dan in art of is omschreven is overeengekomen: die andere waarde Bij verzekering op basis van indexering wordt met inwerking van de index op het verzekerde bedrag onmiddellijk voor de gebeurtenis rekening gehouden, tot het eventueel overeengekomen maximum Overschotten van te hoog verzekerde gevaarsobjecten worden aangewend voor tekorten op te laag verzekerde gevaarsobjecten met inachtneming van en in de volgorde als bepaald in art Tenzij hiervoor een afzonderlijk bedrag is verzekerd wordt het huurdersbelang geacht te zijn begrepen onder het voor bedrijfsuitrusting/inventaris verzekerde bedrag De schadevergoedingstermijn wordt beperkt tot 13 weken indien: - na een gebeurtenis de daardoor getroffen bedrijfsactiviteiten niet worden voortgezet; - binnen 13 weken na de gebeurtenis geen pogingen in het werk zijn gesteld om de bedrijfsactiviteiten te hervatten. Echter indien verzekerde op grond van wettelijke of contractuele bepalingen verplicht is tot doorbetaling van beloningen en daarmee verband houdende sociale lasten, wordt hiervoor een maximale schadevergoedingstermijn van 26 weken aangehouden, tenzij de op het polisblad genoemde schadevergoedingstermijn korter is De verplichting van verzekeraars tot schadevergoeding geldt tot ten hoogste het verzekerde bedrag, met dien verstande dat ook na toepassing van art. 17 nimmer meer wordt vergoed dan het totaal van de voordien verzekerde bedragen, echter vermeerderd met het bedrag van de vergoedingen boven het verzekerde bedrag overeenkomstig art Evenredigheidsbepaling In geval van zaakschade is schadevergoeding slechts naar evenredigheid verschuldigd indien het verzekerde bedrag lager is dan de waarde van de verzekerde gevaarsobjecten onmiddellijk voor de gebeurtenis In geval van exploitatiekosten is schadevergoeding slechts naar evenredigheid verschuldigd indien het verzekerde bedrag met inachtneming van art. 18 lager is dan de exploitatiekosten die gemaakt zouden zijn als de schade aan of het verlies van de gevaarsobjecten niet zou zijn ontstaan Vergoedingen uit hoofde van art. 12 worden volledig verleend tot het daarvoor verzekerde maxima. De evenredigheidsbepaling is niet van toepassing Premier risquebepaling Ten aanzien van de onder deze verzekering verleende dekkingen op basis van 'premier risque' (het bedrag dat in geval van schade of verlies maximaal wordt vergoed, ongeacht de werkelijke waarde van de verzekerde gevaarsobjecten onmiddellijk voor de gebeurtenis) geldt dat de in artikel 16.8 omschreven evenredigheidsbepaling niet van toepassing is Indien een eigen risico van toepassing is, wordt het schadebedrag dat na aftrek van het toepasselijk eigen risico resteert, vergoed tot maximaal het premier risque bedrag Elke verschuldigde schadevergoeding zal door verzekeraars worden voldaan binnen 4 weken na ontvangst van alle noodzakelijke gegevens. Verzekeraars zullen nooit eerder in verzuim zijn dan vanaf 4 weken na deze ontvangst.

15 16.11 Indien een verzekerde een of meer in de polis opgenomen verplichtingen niet of niet volledig is nagekomen, kunnen verzekeraars de schade-uitkering verminderen met de schade die zij daardoor leiden In geval van afwijzing van een aanspraak op een schade-uitkering verjaart de rechtsvordering door verloop van twaalf maanden In afwijking van artikel 7:962 lid 3 tweede zin BW nemen verzekeraars geen regres op verzekeringnemer en/of verzekerde, tenzij verzekeringnemer en/of verzekerde de schade heeft/hebben veroorzaakt met opzet in de zin van de onderhavige verzekering. 17 Verbrugging 17.1 Indien verzekerde gevaarsobjecten, al dan niet met voortaxatie verzekerd - met uitzondering van op declaratiebasis verzekerde gevaarsobjecten - niet meer aanwezig zijn, worden de vrijvallende bedragen aangewend voor de vervangende verzekerde gevaarsobjecten. Heeft geen, dan wel slechts gedeeltelijke vervanging plaatsgehad, dan worden de vrijvallende bedragen in de in dit artikel bedoelde herberekening betrokken De premie wordt vervolgens herberekend op basis van de waarden onmiddellijk voor de gebeurtenis tegen de onderscheiden premievoeten Indien na herberekening blijkt, dat het totaal van de oorspronkelijke premiebedragen gelijk is aan of groter is dan het totaal van de herberekende premiebedragen, wordt de evenredigheidsregel van art niet toegepast en vindt schadevergoeding plaats op basis van de onmiddellijk voor de gebeurtenis vastgestelde waarde Indien na herberekening blijkt, dat het totaal van de oorspronkelijke premiebedragen kleiner is dan het totaal van de herberekende premiebedragen, worden de verzekerde bedragen herleid in de verhouding waarin de tekorten aan verschuldigde premie staan tot het totale overschot aan premie, zodanig dat het totaal van de alsdan herberekende premiebedragen gelijk is aan het totaal van de oorspronkelijke premiebedragen, waarna schadevergoeding plaatsvindt volgens de evenredigheidsregel van art Indien meerdere locaties zijn verzekerd, dan is het verbruggen van verzekerde bedragen van andere locaties naar de locatie waar zich een schade heeft voorgedaan (hierna: schadelocatie) slechts toegestaan tot 130% van de laatst bij verzekeraars bekende verzekerde bedragen van de schadelocatie. 18 Overdekking De exploitatiekosten zijn verzekerd tot maximaal 150% van het verzekerde bedrag. 19 Roerende zaken van derden Indien het verzekerde bedrag voor bedrijfsuitrusting/inventaris en goederen daarvoor ruimte biedt, dan zijn roerende zaken van derden meeverzekerd, althans indien en voor zover die zaken niet of niet voldoende elders zijn verzekerd. 20 Verjaring Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een uitkering verjaart door verloop van drie jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de verzekerde met de opeisbaarheid daarvan bekend is geworden. 21 Handelingen van verzekeraars 21.1 Alle handelingen waartoe verzekeraars bevoegd en verplicht zijn, kunnen door hen zowel gezamenlijk als afzonderlijk worden verricht De wijze waarop een verzekeraar bevoegdheden gebruikt of verplichtingen nakomt, brengt geen wijziging in de rechtspositie van medeverzekeraars De op het polisblad met een * aangeduide verzekeraars machtigen hiermee de met een cijfer aangeduide verzekeraars om, in de regeling Administratieve Ondertekening Polisdocumenten van de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A. aangeduide, documenten mede namens hen te ondertekenen. 22 Overgang belang 22.1 Ten aanzien van de verzekerde gevaarsobjecten geldt dat de verzekering het zakelijk belang volgt indien en voor zover het op een ander overgaat. Behalve ten aanzien van goederen geldt het volgende Na overgang van het belang door overlijden kunnen zowel de nieuwe verzekerde als verzekeraars binnen drie maanden nadat zij van die overgang kennis hebben gekregen, de overeenkomst met inachtneming van een termijn van twee maanden opzeggen Na overgang van het belang anders dan door overlijden vervalt de overeenkomst door verloop van 30 dagen, tenzij de nieuwe verzekerde binnen die termijn aan verzekeraars heeft verklaard dat hij de verzekering overneemt. In dat geval mogen verzekeraars binnen

16 30 dagen na ontvangst van deze verklaring de overeenkomst met een termijn van ten minste 8 dagen opzeggen Het in dit artikel bepaalde kan niet leiden tot verlenging van de overeenkomst of tot beperking van het recht op opzegging uit andere hoofde Wijziging van handelsnaam of rechtsvorm, het deelnemen aan, het treden uit of het overdragen van aandelen in een vennootschap of een gemeenschappelijk eigendom wordt niet beschouwd als overgang van het belang.

PK110-01 PAKKETVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN: ALGEMENE VOORWAARDEN - maart 2014. Inhoudsopgave

PK110-01 PAKKETVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN: ALGEMENE VOORWAARDEN - maart 2014. Inhoudsopgave PK110-01 PAKKETVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN: ALGEMENE VOORWAARDEN - maart 2014 Inhoudsopgave art. Begripsomschrijvingen 1 Verzekeringnemer 1.1 Verzekeraars 1.2 Verzekerde 1.3 Aon 1.4 Bereddingskosten 1.5

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

Nederlandse Beursvoorwaarden. voor. Brandverzekering (NBB 2006)

Nederlandse Beursvoorwaarden. voor. Brandverzekering (NBB 2006) Nederlandse Beursvoorwaarden voor Brandverzekering (NBB 2006) NEDERLANDSE BEURSVOORWAARDEN voor BRANDVERZEKERING (NBB 2006) INHOUDSOPGAVE Artikel: Onderwerp: Pagina: 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 1.1 Bedrijfsuitrusting/inventaris

Nadere informatie

Nederlandse Beursvoorwaarden. voor. Brandverzekering (NBB 2006)

Nederlandse Beursvoorwaarden. voor. Brandverzekering (NBB 2006) Nederlandse Beursvoorwaarden voor Brandverzekering (NBB 2006) NEDERLANDSE BEURSVOORWAARDEN voor BRANDVERZEKERING (NBB 2006) INHOUDSOPGAVE Artikel: Onderwerp: Pagina: 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 1.1 Bedrijfsuitrusting/inventaris

Nadere informatie

Voorwaarden voor Brandverzekering (VLA.BVB.2006)

Voorwaarden voor Brandverzekering (VLA.BVB.2006) Voorwaarden voor Brandverzekering Inhoudsopgave Onderwerp: Artikel 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Artikel 1.4 Artikel 1.5 Artikel 1.6 Artikel 1.7 Artikel 1.8 Artikel 1.9 Artikel 1.10 Artikel 1.11

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Gebouwenverzekering (224)

Bijzondere Voorwaarden Gebouwenverzekering (224) Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Vergoeding boven de verzekerde som Artikel 4 Uitsluitingen Artikel 5 Voortaxatie Artikel 6 Schade en vaststelling van de

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep (224) A60.483-01/02 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Bereddingskosten: kosten gemaakt door of namens verzekerde bij een onmiddellijk dreigend gevaar waartegen verzekerd is of daarna gemaakt in verband met

Nadere informatie

Nederlandse Beursvoorwaarden. Bedrijfsschadeverzekering. Uitgebreide Gevaren (NBBU 2006)

Nederlandse Beursvoorwaarden. Bedrijfsschadeverzekering. Uitgebreide Gevaren (NBBU 2006) Nederlandse Beursvoorwaarden voor Bedrijfsschadeverzekering Uitgebreide Gevaren (NBBU 2006) NEDERLANDSE BEURSVOORWAARDEN voor BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING - UITGEBREIDE GEVAREN (NBBU 2006) INHOUDSOPGAVE Artikel:

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering (233)

Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering (233) Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Dekking in/nabij het gebouw en elders binnen Europa Artikel 4 Overdekking en restitutie Artikel 5 Extra kosten Artikel 6

Nadere informatie

ZAAKSCHADE- EN EXPLOITATIEKOSTENVERZEKERING. Inhoudsopgave

ZAAKSCHADE- EN EXPLOITATIEKOSTENVERZEKERING. Inhoudsopgave VERZEKERINGSVOORWAARDEN BE070-01 ZAAKSCHADE- EN EXPLOITATIEKOSTENVERZEKERING Inhoudsopgave art. ALGEMENE VOORWAARDEN Begripsomschrijvingen 1 Verzekerden onderling 2 Ontlening van rechten 3 Duur en beëindiging

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering Uitgebreide Gevaren (VLA.BVBU.2006)

Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering Uitgebreide Gevaren (VLA.BVBU.2006) Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering Uitgebreide Gevaren Inhoudsopgave Onderwerp: Artikel 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Artikel 1.4 Artikel 1.5 Artikel 1.6 Artikel 1.7 Artikel 1.8 Artikel 1.9

Nadere informatie

PK130-01/2 PAKKETVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN: RUBRIEK BEDRIJFSUITRUSTING/INVENTARIS/GOEDEREN. Inhoudsopgave

PK130-01/2 PAKKETVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN: RUBRIEK BEDRIJFSUITRUSTING/INVENTARIS/GOEDEREN. Inhoudsopgave VERZEKERINGSVOORWAARDEN PK130-01/2 PAKKETVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN: RUBRIEK BEDRIJFSUITRUSTING/INVENTARIS/GOEDEREN Inhoudsopgave art. Begripsomschrijvingen 1 Bedrijfsuitrusting/inventaris 1.1 Europa 1.2

Nadere informatie

BedrijfsschadePakketverzekering

BedrijfsschadePakketverzekering BedrijfsschadePakketverzekering BIJZONDERE VOORWAARDEN BSP 01012016 INHOUDSOPGAVE RUBRIEK I ALGEMENE BEPALINGEN 1. Grondslag van de verzekering 1 2. Verzekerde 1 3. Verzekerde gebeurtenissen 1 4. Bekendheid,

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Inventaris/Goederenverzekering (263)

Bijzondere Voorwaarden Inventaris/Goederenverzekering (263) Bijzondere Voorwaarden Inventaris/Goederenverzekering (263) Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Dekking in/nabij het gebouw en elders binnen Europa Artikel

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep Artikel 1 Begripsomschrijvingen Bedrijfsuitrusting/inventaris: alle roerende zaken, met uitzondering van goederen en van particuliere huishoudelijke inboedel. Tenzij anders op het polisblad vermeld is,

Nadere informatie

NEDERLANDSE BEURSVOORWAARDEN VOOR UITGEBREIDE GEVARENVERZEKERING (NBUG 2006) Inhoudsopgave

NEDERLANDSE BEURSVOORWAARDEN VOOR UITGEBREIDE GEVARENVERZEKERING (NBUG 2006) Inhoudsopgave VERZEKERINGSVOORWAARDEN BM050-02 NEDERLANDSE BEURSVOORWAARDEN VOOR UITGEBREIDE GEVARENVERZEKERING (NBUG 2006) Inhoudsopgave art. Begripsomschrijvingen 1 Bedrijfsuitrusting/inventaris 1.1 Bereddingskosten

Nadere informatie

Nederlandse Beurspolis. Uitgebreide Gevaren (NBUG 2002)

Nederlandse Beurspolis. Uitgebreide Gevaren (NBUG 2002) Nederlandse Beurspolis voor Uitgebreide Gevaren (NBUG 2002) Nederlandse Beurspolis voor Uitgebreide Gevaren (NBUG 2002) NEDERLANDSE BEURSPOLIS voor UITGEBREIDE GEVAREN (NBUG 2002) INHOUDSOPGAVE Artikel:

Nadere informatie

Nederlandse Beursvoorwaarden. voor. Uitgebreide Gevarenverzekering (NBUG 2006)

Nederlandse Beursvoorwaarden. voor. Uitgebreide Gevarenverzekering (NBUG 2006) Nederlandse Beursvoorwaarden voor Uitgebreide Gevarenverzekering (NBUG 2006) NEDERLANDSE BEURSVOORWAARDEN voor UITGEBREIDE GEVARENVERZEKERING (NBUG 2006) INHOUDSOPGAVE Artikel: Onderwerp: Pagina: 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep verzekeringsgroep (263) A60.479-01/02 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Bedrijfsuitrusting/inventaris: alle roerende zaken, met uitzondering van goederen en van particuliere huishoudelijke inboedel. Tenzij

Nadere informatie

NEDERLANDSE BEURSVOORWAARDEN VOOR UITGEBREIDE GEVARENVERZEKERING (NBUG 2006) Inhoudsopgave

NEDERLANDSE BEURSVOORWAARDEN VOOR UITGEBREIDE GEVARENVERZEKERING (NBUG 2006) Inhoudsopgave VERZEKERINGSVOORWAARDEN BM050-02 NEDERLANDSE BEURSVOORWAARDEN VOOR UITGEBREIDE GEVARENVERZEKERING (NBUG 2006) Inhoudsopgave art. Begripsomschrijvingen 1 Bedrijfsuitrusting/inventaris 1.1 Bereddingskosten

Nadere informatie

Voorwaarden Uitgebreide Gevarenverzekering (VLA.BVUG.2006)

Voorwaarden Uitgebreide Gevarenverzekering (VLA.BVUG.2006) Voorwaarden Uitgebreide Gevarenverzekering Inhoudsopgave Onderwerp: Artikel 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Artikel 1.4 Artikel 1.5 Artikel 1.6 Artikel 1.7 Artikel 1.8 Artikel 1.9 Artikel 1.10 Artikel

Nadere informatie

VOORWAARDEN BRAND UGV HEINENOORD BEURS 2012

VOORWAARDEN BRAND UGV HEINENOORD BEURS 2012 VOORWAARDEN BRAND UGV HEINENOORD BEURS 2012 1 van 20 INHOUDSOPGAVE Artikel: Onderwerp: Pagina: 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 1.1 Bedrijfsuitrusting/inventaris 5 1.2 Bereddingskosten 5 1.3 Brutowinst 5 1.4

Nadere informatie

Nederlandse Beursvoorwaarden. voor. Zaak- en Bedrijfsschadeverzekering (NBZB 2006)

Nederlandse Beursvoorwaarden. voor. Zaak- en Bedrijfsschadeverzekering (NBZB 2006) Nederlandse Beursvoorwaarden voor Zaak- en Bedrijfsschadeverzekering (NBZB 2006) NEDERLANDSE BEURSVOORWAARDEN voor ZAAK- en BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING (NBZB 2006) INHOUDSOPGAVE Artikel: Onderwerp: Pagina:

Nadere informatie

MarshDirect Algemene voorwaarden voor Zaak- en Bedrijfsschadeverzekering 2009

MarshDirect Algemene voorwaarden voor Zaak- en Bedrijfsschadeverzekering 2009 MarshDirect Algemene voorwaarden voor Zaak- en Bedrijfsschadeverzekering 2009 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Bedrijfsuitrusting/inventaris 1.2 Bereddingskosten 1.3 Brutowinst 1.4 Effectief

Nadere informatie

M etaal. verzekering. Voorwaarden voor Metaalverzekering

M etaal. verzekering. Voorwaarden voor Metaalverzekering Voorwaarden voor Metaal INHOUDSOPGAVE Artikel: Onderwerp: Artikel: Onderwerp: Artikel: Onderwerp: 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2.2.17 Storing in of uitval van koel- en diepvrieskasten, respectievelijk - kisten

Nadere informatie

EXTRA UITGEBREIDE BRAND POLIS

EXTRA UITGEBREIDE BRAND POLIS EXTRA UITGEBREIDE BRAND POLIS EUBP 2006 Meeùs Assurantiën B.V. INHOUDSOPGAVE Artikel: Onderwerp: Pagina: 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 1.1 Bedrijfsuitrusting/inventaris 4 1.2 Bereddingskosten 4 1.3 Brutowinst

Nadere informatie

Exploitantenpolis Algemene Voorwaarden Zaak- en Bedrijfsschade 2010

Exploitantenpolis Algemene Voorwaarden Zaak- en Bedrijfsschade 2010 Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de schade op vergoeding waarvan aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis

Nadere informatie

Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 8 Schademelding en vaststelling

Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 8 Schademelding en vaststelling Pagina 1 van 7 Zaak- en bedrijfsschadeverzekering Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 8 Schademelding en vaststelling Artikel 2 Omvang van de Dekking Artikel 9 Schade en omvang van de vergoeding

Nadere informatie

Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3

Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 INDEX Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 1.1 Bedrijfsuitrusting/inventaris 3 1.2 Bereddingskosten 3 1.3 Brutowinst 3 1.4 Effectief bedrag 3 1.5 Europa 3 1.6 Extra kosten 3 1.7 Gebouw 4 1.8 Gevaarsobjecten

Nadere informatie

Nederlandse Beurspolis

Nederlandse Beurspolis Nederlandse Beurspolis voor Zaak- en Bedrijfsschade (NBZB 2002) Nederlandse Beurspolis voor Zaak- en Bedrijfsschade (NBZB 2002) NEDERLANDSE BEURSPOLIS voor ZAAK- en BEDRIJFSSCHADE (NBZB 2002) INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inventaris- en Gebouwenverzekering. Polisvoorwaarden BM050-02

Inventaris- en Gebouwenverzekering. Polisvoorwaarden BM050-02 Inventaris- en Gebouwenverzekering Polisvoorwaarden BM050-02 Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 3 2 Omvang van de dekking 5 3 Dekking nabij het gebouw en elders binnen Europa 10 4 Vergoeding boven het

Nadere informatie

Nederlandse Beurs Bedrijfsschadepolis. Uitgebreide Gevaren (NBBU 2002)

Nederlandse Beurs Bedrijfsschadepolis. Uitgebreide Gevaren (NBBU 2002) Nederlandse Beurs Bedrijfsschadepolis voor Uitgebreide Gevaren (NBBU 2002) Nederlandse Beurs Bedrijfsschadepolis voor Uitgebreide Gevaren (NBBU 2002) NEDERLANDSE BEURS BEDRIJFSSCHADEPOLIS voor UITGEBREIDE

Nadere informatie

MarshDirect Algemene Voorwaarden voor Zaak- en Bedrijfsschadeverzekering (2009)

MarshDirect Algemene Voorwaarden voor Zaak- en Bedrijfsschadeverzekering (2009) MarshDirect Algemene Voorwaarden voor Zaak- en Bedrijfsschadeverzekering (2009) Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Bedrijfsuitrusting/inventaris 1.2 Bereddingskosten 1.3 Brutowinst 1.4 Effectief

Nadere informatie

NEDERLANDSE BEURSVOORWAARDEN VOOR UITGEBREIDE GEVARENVERZEKERING (NBUG 2006)

NEDERLANDSE BEURSVOORWAARDEN VOOR UITGEBREIDE GEVARENVERZEKERING (NBUG 2006) NEDERLANDSE BEURSVOORWAARDEN VOOR UITGEBREIDE GEVARENVERZEKERING (NBUG 2006) Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 1.1 Bedrijfsuitrusting/inventaris... 3 1.2 Bereddingskosten... 3 1.3 Europa... 3 1.4 Gebouw...

Nadere informatie

VOORWAARDEN BRAND UGV HEINENOORD BEURS 2016

VOORWAARDEN BRAND UGV HEINENOORD BEURS 2016 VOORWAARDEN BRAND UGV HEINENOORD BEURS 2016 1 van 20 INHOUDSOPGAVE Artikel: Onderwerp: Pagina: 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 1.1 Bedrijfsuitrusting/inventaris 5 1.2 Bereddingskosten 5 1.3 Brutowinst 5 1.4

Nadere informatie

VOORWAARDEN BRAND UGV HEINENOORD BEURS 2012

VOORWAARDEN BRAND UGV HEINENOORD BEURS 2012 VOORWAARDEN BRAND UGV HEINENOORD BEURS 2012 1 van 20 Singel 19, Postbus 448, 7400 AK Deventer - Telefoon (0570) 612353, Fax (0570) 611529 - E-mail: info@scheeffer.nl, Website: www.scheeffer.nl INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Meijers Voorwaarden voor Zaak- en Bedrijfsschadeverzekering 2007

Meijers Voorwaarden voor Zaak- en Bedrijfsschadeverzekering 2007 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Bedrijfsuitrusting/inventaris 1.2 Bereddingskosten 1.3 Brutowinst 1.4 Effectief bedrag 1.5 Europa 1.6 Extra kosten 1.7 Gebouw 1.8 Gevaarsobjecten 1.9 Goederen 1.10 Herbouwwaarde

Nadere informatie

Voorwaarden Gebouwenverzekering Het Ondernemerspakket

Voorwaarden Gebouwenverzekering Het Ondernemerspakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model B 03.5.01 A Inhoud Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzonder dekking 3 Artikel 4 Dekking boven

Nadere informatie

B 03.2.88 B. 1/6 Model b 03.2.88 B voorwaarden gebouwenverzekering B 03.2.88-0312 BLAD

B 03.2.88 B. 1/6 Model b 03.2.88 B voorwaarden gebouwenverzekering B 03.2.88-0312 BLAD Voorwaarden Gebouwenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model B 03.2.88 B Inhoud Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzondere dekkingen

Nadere informatie

NEDERLANDSE BEURSVOORWAARDEN VOOR ZAAK- EN BEDRIJFSSCHADE - NBZB 2006

NEDERLANDSE BEURSVOORWAARDEN VOOR ZAAK- EN BEDRIJFSSCHADE - NBZB 2006 NEDERLANDSE BEURSVOORWAARDEN VOOR ZAAK- EN BEDRIJFSSCHADE - NBZB 2006 Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN UITGEBREIDE VERZEKERING VOOR GEBOUWEN, BEDRIJFSUITRUSTINGEN,INVENTARISSEN, GOEDEREN EN OVERIGE ZAKEN BVVA-01

ALGEMENE VOORWAARDEN UITGEBREIDE VERZEKERING VOOR GEBOUWEN, BEDRIJFSUITRUSTINGEN,INVENTARISSEN, GOEDEREN EN OVERIGE ZAKEN BVVA-01 ALGEMENE VOORWAARDEN UITGEBREIDE VERZEKERING VOOR GEBOUWEN, BEDRIJFSUITRUSTINGEN,INVENTARISSEN, GOEDEREN EN OVERIGE ZAKEN BVVA-01 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Artikel 2. Begripsomschrijvingen Omvang van de

Nadere informatie

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus KA Alkmaar

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus KA Alkmaar NEDERL ANDSE BEURSVOO RW AARDEN VOOR UITGEBREIDE GEV AREN VERZEKERING NBUG 2006 Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T:

Nadere informatie

Extra Kostenverzekering EKV 1.1

Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

TBF voorwaarden. Uitgebreide gevarenverzekering Vereniging van Eigenaren. Gebouwen Glasverzekering Aansprakelijkheid voor Gebouweigenaren

TBF voorwaarden. Uitgebreide gevarenverzekering Vereniging van Eigenaren. Gebouwen Glasverzekering Aansprakelijkheid voor Gebouweigenaren TBF voorwaarden voor Uitgebreide gevarenverzekering Vereniging van Eigenaren Gebouwen Glasverzekering Aansprakelijkheid voor Gebouweigenaren Rubriek Gebouwen INHOUDSOPGAVE Artikel: Onderwerp: 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Roerende Zakenverzekering

Roerende Zakenverzekering Roerende Zakenverzekering BIJZONDERE VOORWAARDEN BZ 01012016 INHOUDSOPGAVE 1. Grondslag van de verzekering 1 2. Verzekerde 1 3. Verzekerde gebeurtenissen 1 4. Verzekerde locatie 3 5. Bijzondere uitsluitingen

Nadere informatie

Extra Uitgebreide Brand Polis EUBP 2015 MEEÙS VVP

Extra Uitgebreide Brand Polis EUBP 2015 MEEÙS VVP Extra Uitgebreide Brand Polis EUBP 2015 MEEÙS VVP EUBP 2015 MEEÙS VVP Meeùs Assurantiën B.V. Inhoudsopgave Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN (op alfabet)... 3 1.1 Bereddingskosten... 3 1.2 Europa... 3 1.3

Nadere informatie

Productvoorwaarden Glasverzekering ( BGL 05 )

Productvoorwaarden Glasverzekering ( BGL 05 ) Productvoorwaarden Glasverzekering ( BGL 05 ) Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de verzekering Artikel 3 Algemene uitsluitingen Artikel 4 Premie Artikel

Nadere informatie

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 Inhoud Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerd bedrag 4. Beperking van de duur van

Nadere informatie

anwr All-In Polis (2009-10)

anwr All-In Polis (2009-10) anwr All-In Polis (2009-10) Pagina 1 ONDERDEEL 1 ALGEMEEN Pagina 6 ONDERDEEL 2 BEDRIJFSUITRUSTING/INVENTARIS GOEDEREN GEBOUW/HUURDERSBELANG BEDRIJFSSCHADE GLAS, VITRINES EN LICHTRECLAME Pagina 23 ONDERDEEL

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Gemeenten - Eigendommen 2010

Bijzondere Voorwaarden Gemeenten - Eigendommen 2010 Bijzondere Voorwaarden Gemeenten - Eigendommen 2010 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Dekking nabij het gebouw en elders binnen Europa Artikel 4 Vergoeding

Nadere informatie

Voorwaarden Extra Kosten verzekering PB8A1301. Extra Kosten verzekering. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Extra Kosten verzekering PB8A1301. Extra Kosten verzekering. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Extra Kosten verzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Extra kosten Kosten die in overleg met de verzekeraar zijn gemaakt en dienen om bedrijfsschade te beperken of te voorkomen. Als extra kosten

Nadere informatie

Chubb All Risks Voorwaarden. Zaakschade. Gebouwgebonden Installaties

Chubb All Risks Voorwaarden. Zaakschade. Gebouwgebonden Installaties Chubb All Risks Voorwaarden voor Zaakschade inclusief Machinebreuk en Computerbreukschade voor Gebouwgebonden Installaties INHOUDSOPGAVE Artikel: Onderwerp: Pagina: 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 1.1 Bedrijfsuitrusting/inventaris

Nadere informatie

BGA 05. Productvoorwaarden Glasverzekering Vereniging van Eigenaren

BGA 05. Productvoorwaarden Glasverzekering Vereniging van Eigenaren BGA 05 Productvoorwaarden Glasverzekering Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de verzekering Artikel 3 Algemene uitsluitingen Artikel 4 Premie Artikel

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Model 20234 blad 1 Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Gebouwenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL B 03.2.88 B INHOUD Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzondere dekkingen

Nadere informatie

Brandverzekering voor bedrijven

Brandverzekering voor bedrijven Brandverzekering voor bedrijven Verzekeringsvoorwaarden BR023 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING 1.1 Bedrijfsuitrusting/inventaris 1.2 Bereddingskosten 1.3 Brutowinst 1.4 Effectief bedrag 1.5

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Woonhuis Garant Plus-verzekering (216)

Bijzondere Voorwaarden Woonhuis Garant Plus-verzekering (216) (216) A60.609-06/07 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Dekking boven de verzekerde som Artikel 4 Dekking bij aan- en/of verbouw Artikel 5 Uitsluitingen Artikel

Nadere informatie

Bedrijfsschadeverzekering BBS06

Bedrijfsschadeverzekering BBS06 Bedrijfsschadeverzekering BBS06 Verzekeringsvoorwaarden De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht daarmede

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering BIJZONDERE VOORWAARDEN IPAD EN MAC BOOK VERZEKERING MINT 2013 Inhoudsopgave 15 Verwijzing naar algemene voorwaarden 3 16 De dekking 3 17 Aanvullend verzekerd

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Gebouwenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL B 03.2.88 A INHOUD Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzondere dekkingen

Nadere informatie

Brandverzekering Woonhuis

Brandverzekering Woonhuis Brandverzekering Woonhuis Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Woonhuis De op het polisblad omschreven onroerende zaken met al wat daartoe bestemd is en volgens verkeersopvatting daarvan deel uitmaakt. Voorzover

Nadere informatie

Meijers Voorwaarden voor Uitgebreide Gevarenverzekering 2007

Meijers Voorwaarden voor Uitgebreide Gevarenverzekering 2007 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Bedrijfsuitrusting/inventaris 1.2 Bereddingskosten 1.3 Europa 1.4 Gebouw 1.5 Gevaarsobjecten 1.6 Goederen 1.7 Herbouwwaarde 1.8 Herinvestering 1.9 Huurdersbelang 1.10 Indexering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Model 202Q3 blad 1 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste

Nadere informatie

Gebouwen, inhoud en bedrijfsschade. Polisvoorwaarden

Gebouwen, inhoud en bedrijfsschade. Polisvoorwaarden Gebouwen, inhoud en bedrijfsschade Polisvoorwaarden Inhoudsopgave Algemene voorwaarden... 4 1 Begripsomschrijvingen... 4 1.1 Bedrijfsuitrusting/inventaris... 4 1.2 Bereddingskosten... 4 1.3 Brutowinst...

Nadere informatie

Instrumentariumverzekering. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen. Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015

Instrumentariumverzekering. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen. Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015 Instrumentariumverzekering Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015 Inhoud 1 Begripsomschrijvingen... 2 1.1 Verzekeraar... 2 1.2 Verzekeringnemer... 2 1.3 Verzekerde... 2 1.4 Beredding... 2 1.5

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Glasverzekering Verzekeringsvoorwaarden Extra uitgebreid Glasverzekering Extra uitgebreid 2014 2014 1 / 8 2014.1 P2014.1 Voorwoord Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling

Nadere informatie

Instrument- en Uniformverzekering. Polisvoorwaarden B 050-10

Instrument- en Uniformverzekering. Polisvoorwaarden B 050-10 Instrument- en Uniformverzekering Polisvoorwaarden B 050-10 Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Begripsomschrijvingen 3 Betalingsverkeer 4 Verzekerde bedragen 5 Mededelingen 5 Geschillen 6 Privacy 6 Oversluiting/vervangende

Nadere informatie

ExTRA UITGEBREIDE BRAND Paus EUBP 2006. Meeiis Assurantiën B. V

ExTRA UITGEBREIDE BRAND Paus EUBP 2006. Meeiis Assurantiën B. V ExTRA UITGEBREIDE BRAND Paus Meeiis Assurantiën B. V INHOUDS.OPGAVE Artikel: Onderwerp: Pagina ~ 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 1.1 Bedrij fsuitrusting/i nventaris 4 u Bereddingskosten 4 1.3 B ~u tow i nst

Nadere informatie

Voorwaarden Extra Kosten verzekering

Voorwaarden Extra Kosten verzekering Voorwaarden Extra Kosten verzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Extra kosten Kosten die in overleg met de verzekeraar zijn gemaakt en dienen om bedrijfsschade te beperken of te voorkomen. Als

Nadere informatie

P.Z. 8 - Perfect zakenverzekering

P.Z. 8 - Perfect zakenverzekering P.Z. 8 - Perfect zakenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel P.Z.8. Wegwijzer zie artikel. Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 Verzekerde belangen 2.1 Waar en waartegen gedekt 2.2 Dekking

Nadere informatie

GLAS 2015 MEEÙS VVP. GLAS 2015 MEEÙS VVP Meeùs Assurantiën B.V. 1

GLAS 2015 MEEÙS VVP. GLAS 2015 MEEÙS VVP Meeùs Assurantiën B.V. 1 GLAS 2015 MEEÙS VVP GLAS 2015 MEEÙS VVP Meeùs Assurantiën B.V. 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Nadere Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Gedekte gebeurtenissen... 3 Artikel 3. Bijzondere uitsluitingen...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Onderwijs 2010

Algemene Voorwaarden Onderwijs 2010 Algemene Voorwaarden Onderwijs 2010 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begin en einde van de overeenkomst Prioriteit tussen de verschillende bepalingen

Nadere informatie

Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen

Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene voorwaarden of de Pakketvoorwaarden. Artikel

Nadere informatie

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Aanvullende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Categorie Bedrijfsmiddelen Bedrijven Pakket (BPBM02) Voorwaarden Inhoudsopgave Verzekeringsvoorwaarden Gebouwen

Categorie Bedrijfsmiddelen Bedrijven Pakket (BPBM02) Voorwaarden Inhoudsopgave Verzekeringsvoorwaarden Gebouwen Categorie Bedrijfsmiddelen Bedrijven Pakket (BPBM02) Voorwaarden Dit boekje bevat de voorwaarden van de verzekeringen uit de categorie Bedrijfsmiddelen van het Bedrijven Pakket. De categorie Bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

Woonverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07. Inhoud

Woonverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

E.G. 1 - Perfect-Extra gebouwenverzekering

E.G. 1 - Perfect-Extra gebouwenverzekering E.G. 1 - Perfect-Extra gebouwenverzekering Polismantel E.G.1 Wegwijzer in de polis zie artikel * Omschrijving van de dekking 2 - Verzekerde belangen 2.1 - Glasdekking 2.2 - Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Page 1 of 5 K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.4 * Uitsluitingen 2.5 * Schade 3 * Verplichtingen van verzekerde 3.1

Nadere informatie

K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2 * Verzekerde belangen 2.1 * Waartegen gedekt 2.2 * Waar gedekt 2.3 * Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. RUBRIEK I: VERZEKERING VAN MATERIËLE SCHADE Begripsomschrijvingen 1. Omvang van de dekking 28

Inhoudsopgave. RUBRIEK I: VERZEKERING VAN MATERIËLE SCHADE Begripsomschrijvingen 1. Omvang van de dekking 28 VERZEKERINGSVOORWAARDEN B 050-07 COMPUTERVERZEKERING Inhoudsopgave art. RUBRIEK I: VERZEKERING VAN MATERIËLE SCHADE Begripsomschrijvingen 1 Omvang van de dekking 2 Uitsluitingen 3 Verplichtingen van verzekerde.

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Woonhuis Brand 2002

Aanvullende voorwaarden Woonhuis Brand 2002 Aanvullende voorwaarden Woonhuis Brand 2002 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene

Nadere informatie

Uitgebreide Brandverzekering voor Bedrijven UBB02

Uitgebreide Brandverzekering voor Bedrijven UBB02 Uitgebreide Brandverzekering voor Bedrijven UBB02 Algemene voorwaarden De door verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen en beperkingen Artikel 4 Schade Nadere Omschrijvingen 37 Artikel 1

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2008-09 Horeca & Aanverwante bedrijven

ALGEMENE VOORWAARDEN 2008-09 Horeca & Aanverwante bedrijven ALGEMENE VOORWAARDEN 2008-09 Horeca & Aanverwante bedrijven Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Van de termen die cursief zijn weergegeven is in dit artikel een begripsomschrijving opgenomen. In deze polis

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.30 A Lichtreclame verzekering Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Uitsluitingen

Nadere informatie

Extra kostenverzekering ZW-EK-01-V. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Welke voorwaarden zijn van toepassing?

Extra kostenverzekering ZW-EK-01-V. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Welke voorwaarden zijn van toepassing? Extra kostenverzekering ZW-EK-01-V Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Extra kostenverzekering. Met de Extra kostenverzekering worden de kosten vergoed die u maakt om uw bedrijf na een schade voort

Nadere informatie

Brandverzekering Bedrijfsgebouw

Brandverzekering Bedrijfsgebouw Brandverzekering Bedrijfsgebouw Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Gebouw De op het polisblad omschreven onroerende zaken met al wat daartoe bestemd is en volgens verkeersopvatting daarvan deel uitmaakt.

Nadere informatie

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07 Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inventaris/Goederenverzekering INV06

Algemene Voorwaarden. Inventaris/Goederenverzekering INV06 Inventaris/Goederenverzekering INV06 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 2.3 Artikel 2.4 Artikel 2.5 Artikel 2.6 Artikel 2.7 Artikel 2.8 Artikel 3 Artikel 3.1 Artikel 3.2

Nadere informatie

Uitgebreide gevaren verzekering B060-7001-1

Uitgebreide gevaren verzekering B060-7001-1 Uitgebreide gevaren verzekering B060-7001-1 Inhoudsopgave: Onzekerheidsvereiste preambule Omvang van de dekking Artikel 1 Dekking nabij het gebouw en elders binnen Nederland Artikel 2 Schade en omvang

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering (Versie: P1P00) Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Woonhuis: het op het polisblad omschreven gebouw met de daarbij behorende garages, schuurtjes en bijgebouwen, inclusief

Nadere informatie

Bedrijfsmatige brand uitgebreid

Bedrijfsmatige brand uitgebreid Allianz Nederland Schadeverzekering Bedrijfsmatige brand uitgebreid Verzekeringsvoorwaarden BRU14 S1615.75 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als

Nadere informatie

A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven

A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven Inhoud: Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerde bedrag 4. Aan- of verbouw 5.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Versie 20.07.6 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Woonhuis: het op het polisblad omschreven gebouw met de daarbij behorende garages, schuurtjes en bijgebouwen, inclusief

Nadere informatie

Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1

Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1 Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Installatie: de op het polisblad omschreven lichtreclame-installatie bevestigd aan of op het op het polisblad omschreven gebouw.

Nadere informatie

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Inventaris/goederen (SVINH-2015)

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Inventaris/goederen (SVINH-2015) De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel. Indien er sprake is van strijdigheid tussen deze voorwaarden gaan de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

E.W. 1 - Perfect-Extra woonhuisverzekering

E.W. 1 - Perfect-Extra woonhuisverzekering E.W. 1 - Perfect-Extra woonhuisverzekering Polismantel E.W.1 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.5 Uitsluitingen 2.6 Schade 3 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

BBB 05. Productvoorwaarden Bedrijfsmiddelen Brand Brand-/Brandbedrijfsschadeverzekering

BBB 05. Productvoorwaarden Bedrijfsmiddelen Brand Brand-/Brandbedrijfsschadeverzekering BBB 05 Productvoorwaarden Bedrijfsmiddelen Brand Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de verzekering Artikel 3 Algemene uitsluitingen Artikel 4 Premie

Nadere informatie

E.G. 2 - Perfect-Extra gebouwenverzekering

E.G. 2 - Perfect-Extra gebouwenverzekering E.G. 2 - Perfect-Extra gebouwenverzekering Polisvoorwaarden Wegwijzer Polismantel E.G.2 zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 Waartegen gedekt 2.1 Glasdekking 2.2 Dekking boven

Nadere informatie

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03 Allianz Nederland Schadeverzekering Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie