Centraal Bestuur. Een beter beeld. Toelichting bij de jaarrekening Datum: oktober 09 Versie: 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centraal Bestuur. Een beter beeld. Toelichting bij de jaarrekening 2008. Datum: oktober 09 Versie: 2"

Transcriptie

1 Centraal Bestuur Een beter beeld Toelichting bij de jaarrekening 2008 Datum: oktober 09 Versie: 2 1

2 . Een beter beeld Toelichting bij de jaarrekening 2008 In 2007 werd duidelijk dat het slecht ging met de financiële situatie in het Nivon. Vele sectoren draaiden met verlies, de inkomsten vielen op veel plaatsen tegen en de uitgaven bleven toenemen. De jaarrekening 2006 werd afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van rond en de jaarrekening 2007 met een negatief resultaat van ruim Dat betekende dat als er niets zou gebeuren er voor 2008 een verlies zou ontstaan van tot euro. Omdat dit natuurlijk onacceptabel was is er een ingrijpend pakket aan correcties voorgesteld, die al ten dele in 2007 werden uitgevoerd, maar pas in 2008 zijn effect zouden hebben is daarom voor veel sectoren een pijnlijk en moeilijk jaar geweest. Er is door iedereen in de vereniging keihard gewerkt en er is streng op het geld gelet. Dat heeft resultaat gehad. In plaats van het in de begroting 2008 geraamde netto-exploitatieverlies van kon de rekening over 2008 worden afgesloten met een positief netto-exploitatieresultaat van ruim Omdat ongeveer aan kosten werden betaald uit fondsen kon over 2008 een bedrag van euro aan de algemene reserve worden toegevoegd. Daar mag iedereen mee worden gecomplimenteerd. Het is de aanzet tot een financieel evenwichtig Nivon. Het is ook een ombuiging waarvan we verwachten dat die zich doorzet in 2009 en Uiteraard zijn we er nog niet en we moeten oppassen dat we niet te vroeg juichen. Op allerlei plaatsen moet ruimte gemaakt worden voor herstelwerkzaamheden, soms letterlijk zoals bij de huizen. Dat moet voorzichtig en met beleid want als je overal iets meer uitgeeft, is de ruimte zo weer weg. Met de commissie control hebben we in het afgelopen jaar geprobeerd meer grip te krijgen op en inzicht in de financiële huishouding van de organisatie. Van daaruit willen we werken naar een ook financieel duurzame organisatie. Bij de huizen en terreinen wordt dit met het implementatietraject verder uitgelijnd. Elke accommodatie maakt een meerjarig bedrijfsplan, gericht op een gezonde financiële exploitatie en een hogere bezettingsgraad. We zijn er nog niet, maar wel op de goede weg! Het centraal bestuur van het Nivon. 1 Na dotatie aan reserves was dit ruim negatief 2

3 De balans Over onze algemene reserve, de leningen en bezittingen Het resultaat van de ombuiging vinden we terug als we de balans opmaken. Vooral in de allerbelangrijkste post op de balans: de algemene reserve. Deze stijgt met ruim naar 3,6 miljoen. Dat is het bedrag dat we formeel in reserve hebben. Toch bestaat over dit bedrag in de vereniging vaak verwarring. Zo is het uiteraard niet een bedrag wat we in een kluis in Amsterdam hebben liggen. Wees gerust, die is leeg. Ook staat het niet op een bankrekening. Het is een indicatie van ruimte op de balans, onze waarde. Maar dat is wel een bedrag waarbij we ervan uitgaan dat onze huizen + 7 miljoen waard zijn. In werkelijkheid zal die waarde hoger liggen. We bezitten dus veel meer. Nog een belangrijke post op de balans zijn de leningen. We hebben een paar jaar geleden voor de verbouw van de Banjaert en het Hunehuis én het oversluiten van onze oude hypotheken ( 2 miljoen) een krediet opgenomen van 4 miljoen. Op de balans van 2008 zie je nog een bedrag staan van 3,3 miljoen. Die hypotheek is dus snel aan het dalen en in 2008 hebben we er op afgelost. Er is voor gekozen om elk jaar flink af te lossen, de rentelast daalt en er op redelijke termijn ruimte komt voor nieuwe investeringen. De vriendenlening is een achtergestelde lening, die we keurig in de gaten houden en waar de rente wordt bijgeboekt (zodat we niet aan het eind met een probleem komen) en elk jaar een aantal kleine bedragen van terugbetaald worden (bv bij overlijden). Dit bedrag maakt dat we meer investeringsruimte hebben gehad en we op een lagere rente zitten dan bij de bank. Bij de vaste activa (vast bezit) zien we de post gebouwen en grond. In het verleden werden gebouwen en grond apart geboekt, en stond er een bedrag van voor grond. Dit werd in de balans zo vermeld omdat bij één huis de grond in een apart contract werd geregeld en apart op de balans stond. In 2008 is dit gelijk getrokken voor alle huizen en terreinen 2. En om goed te kunnen vergelijken hebben we dat in de presentatie ook gedaan in de balans van Je ziet dat de post daalt, omdat we stevig op de huizen afschrijven. De 6,8 miljoen zegt dus niets over de marktwaarde van de huizen. Die is naar verwachting- vele malen hoger. De laatste jaren is veel geïnvesteerd/voorbereid in de automatisering dat is in 2008 actief geworden en staat daarom op de balans. Dat is voor het grootste deel NivOnline. De groei van de voorraden golft in de loop der jaren en hangt meestal af van de voorraad wandelboekjes die er is. Als er weer een aantal nieuwe gidsen of herdrukken zijn (zoals in 2008 bv het Pieterpad) dan stijgt de post voorraden ook. De post debiteuren stijgt en wordt mede veroorzaakt door de wandelpadboekjes. Zijn er meer boekjes dan zijn er meer debiteuren en hier zit een flink bedrag in van nog openstaande rekeningen (aan het eind van het jaar). Datzelfde geld voor de reizen. Het grootste bedrag (ong ) wordt echter gevormd door het overschakelen naar NivOnline en het daarmee omschakelen van werken op kasbasis (zoals we in de vereniging doen) naar nu debiteurenbeheer. Om het 2 Het bestuur zal in overleg met de cie. Control nader onderzoek doen naar de wijze van afschrijving binnen het Nivon.

4 . oplopen van het debiteurensaldo te voorkomen zijn/zullen maatregelen worden getroffen in de administratie. De liquide middelen (geld wat je in kas hebt) blijven ongeveer gelijk. De stijging is vooral het gevolg van wat schommelingen. Dit blijft altijd een momentopname en bestaat voor een groot deel uit de aan het eind van het jaar net binnengekomen contributies en de vele rekeningen en spaarrekeningen aan het eind van het jaar in de hele vereniging (afdelingen, NvH, groepen). De belangrijkste mutaties in de overige fondsen en reserves betreffen het Steunfonds en het fonds Jeugd & Jongeren. Uit het Steunfonds zijn projectkosten betaald, oa voor Movisie. Het fonds Jeugd & Jongeren was ooit ingesteld om te gebruiken als de subsidie wegviel. In 2008 zijn de activiteiten van Jong gefinancierd door projectsubsidie en de rest van dit fonds. Baat het niet.. De winst en verliesrekening Ook bij de winst en verliesrekening kijken we allereerst maar naar het resultaat. Bij de Balans hadden we al gemerkt dat de algemene reserve met ruim was gestegen. Dat bedrag zien we dan ook helemaal onderaan als resultaat staan. We zien een structureel resultaat van ruim Het bruto-en nettoexploitatiereslultaat is ruim en daarmee hoger dan geraamd in de begroting. Zoals eerder gezegd is dat een resultaat om verheugd op te zijn na het verlies van de voorgaande jaren. Maar het is ook een resultaat dat mede veroorzaakt is door een terughoudend onderhoudsbeleid bij de huizen en terreinen. Deze droegen voor bij aan het resultaat. Huizen en terreinen Bij de post baten van huizen en terreinen zien we dat de baten van de NvH verbeterd zijn en ook beter dan waar we rekening mee hadden gehouden in de begroting. Een stijging van de baten met ten opzichte van 2007 is goed te noemen. Dit komt vooral doordat de overnachtingen bij de huizen iets zijn toegenomen, terwijl we rekening hadden gehouden met een daling. Verder zijn vooral het aantal overnachtingen van de kampeerterreinen toegenomen en was 2008 vooral daar een succesvol jaar, dat overigens mede werd veroorzaakt omdat de Banjaert in 2008 volledig in de markt was. Als we meteen naar de lasten (kosten van de huizen en terreinen gaan kijken dan zien we dat de exploitatielasten lager zijn dan het jaar daarvoor, maar hoger dan geraamd in de begroting. Dat heeft vooral te maken met meer overnachtingen. Meer mensen nemen ook meer kosten met zich mee. Aan het 4

5 onderhoud is iets meer uitgegeven dan het jaar daarvoor, maar iets minder dan begroot. Reizen, wandelen, geledingen In de begroting en rekening 2008 heeft geen integrale toerekening van lasten en baten plaatsgevonden naar de verschillende onderdelen, waardoor een representatief overzicht van de (mate van) kostendekkendheid van de verschillende activiteiten (nog) ontbreekt. De komende jaren zal dit inzicht door een gewijzigde manier van begroten toenemen en bijdragen aan een betere financiële sturing. Bij de baten van de reizen wordt de laatste jaren steeds scherper gelet op het rendement. In 2008 is wederom besloten om een aantal reizen met een te kleine marge te schrappen. Daardoor werd er iets minder omzet gehaald dan verwacht, maar stegen de netto-baten op de reizen wel licht. De baten van wandelpaden stegen aanzienlijk ten opzichte van 2007, maar was voorzien omdat dat samenhangt met de verschijning van nieuwe gidsen en in dit geval een nieuwe Pieterpadgids. De baten van geledingen lagen iets lager dan in 2007, maar ongeveer gelijk met het voor 2008 geraamde bedrag. Als we aan de lastenkant kijken van reizen, wandelen en geledingen dan zien we dat we hier de lasten in totaliteit ten opzichte van 2007 wat terug zijn gelopen met zo n Dit werd in belangrijke mate veroorzaakt door het teruglopen van de activiteitenkosten geledingen. Primaire baten De contributies bleven in 2008 op ongeveer op hetzelfde niveau als 2007 en stegen iets (inflatiecorrectie in de prijs) terwijl het aantal leden elk jaar helaas wat afneemt. De subsidies namen ten opzichte van 2007 met af en de giften en donaties lieten een stijging van zien. Primaire lasten Bij personeel is ook in 2008 weer verder bezuinigd. Ondanks de CAO gerelateerde kostenstijging was sprake van een kostenverlaging van ten opzichte van Per saldo is ongeveer op de formatie bezuinigd. De huisvestingskosten blijven stabiel. De post afschrijving neemt iets af (10.000). De post bureaukosten is uiteraard niet een post van kosten die het personeel maakt voor haar werk (pen, papier telefoon enz). In dit bedrag zit als grootste post een bedrag van ongeveer voor organisatiekosten die in totaal bij de huizen en terreinen worden gemaakt, en daar zijn het wel de mappen, pennen, blokken, postzegels, locatie, soms zitten daar ook reiskosten is of bepaalde onderzoekskosten folders enz. een andere groot bedrag in deze post zijn verzendkosten. Daar is bv een flink bedrag geboekt voor de verzendkosten van de Toorts. De organisatiekosten zijn ongeveer gelijk gebleven met die van het jaar daarvoor. Het gaat om een verzamelpost met zaken die in het algemeen met de organisatie te maken hebben. Zaken als verzekeringen, bestuurskosten, Nivonraad enz. Maar ook accountantskosten, een deel van de automatisering externen enz.

6 . De post publicitei tenslotte is wat lager geworden én omdat we wat zuiniger zijn geweest met folders ed, maar ook omdat we de accommodatiegids hebben veranderd in een creditcard-flyer. Per saldo laat het totaal aan primaire lasten en baten een verbetering van rond zien ten opzichte van

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 16 april 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

DE FINANCIËLE POSITIE VAN HET MBO ONDERZOEK OP BASIS VAN JAARSTUKKEN 2011

DE FINANCIËLE POSITIE VAN HET MBO ONDERZOEK OP BASIS VAN JAARSTUKKEN 2011 DE FINANCIËLE POSITIE VAN HET MBO ONDERZOEK OP BASIS VAN JAARSTUKKEN 2011 Utrecht, december 2012 Voorwoord Naar aanleiding van de financiële problemen bij ROC Amarantis onderwijsgroep heeft de minister

Nadere informatie

3. Financieel jaarverslag

3. Financieel jaarverslag 3. Financieel jaarverslag 3.1. Algemeen Zoals zich al liet aankondigen is er in het afgelopen jaar een verlies gemaakt. Het resultaat over afgelopen boekjaar is - 1.614,14,-. Dit bedrag is gecorrigeerd

Nadere informatie

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen JAARBERICHT Resultaten 2011 April 2012 Rendement van 13% door afdekken risico s Dekkingsgraad toch omlaag Het jaar 2011 stond in het teken van een sterk afnemend vertrouwen in de overheidsfinanciën van

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. To be or not to be

Jaarverslag 2008. To be or not to be Jaarverslag 2008 To be or not to be 1 Algemeen 2008 was een roerig jaar. Er waren grote financiële problemen, enorme onrust en woede in de vereniging, mensen die hun ideaal zagen verdwijnen en uiteindelijk

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

FINANCIËN HELDER EN OP ORDE. de stappen

FINANCIËN HELDER EN OP ORDE. de stappen FINANCIËN HELDER EN OP ORDE de stappen December 2013 Financiën helder en op orde - De stappen Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum December 2013 gemeente Eindhoven December 2013 Financiën helder en

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Inhoud. 1 Doel en opzet van de cursus

Inhoud. 1 Doel en opzet van de cursus CURSUS VOOR PENNINGMEESTERS Oktober 2004 Inhoud Inhoud 2 1 Doel en opzet van de cursus 2 2 Financiële stukken bij een subsidieaanvraag 4 2.1 Begroting en resultatenrekening 4 2.1.1 Begroting 4 2.1.2 Dekkingsplan

Nadere informatie

DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN DE VLAAMSE HAVENBEDRIJVEN. Gewestelijk Havencommissariaat

DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN DE VLAAMSE HAVENBEDRIJVEN. Gewestelijk Havencommissariaat DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN DE VLAAMSE HAVENBEDRIJVEN Gewestelijk Havencommissariaat 1 DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN DE VLAAMSE HAVENBEDRIJVEN Toon Colpaert en Reginald Loyen, Gewestelijk havencommissariaat

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage 1: Definities... 14

Inhoudsopgave. Bijlage 1: Definities... 14 WET HOF in EDE? 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Voorgeschiedenis wet HOF...4 3. Theorie omzetten naar de Edese praktijk: wat gaan we doen en wat brengt het ons?7 3.1. EMU-saldo in Ede...7 3.2. EMU-schuldquote

Nadere informatie

Rekeningschema een korte oriëntatie

Rekeningschema een korte oriëntatie Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse

Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse In dit hoofdstuk informeren we u over de rekeningresultaten 2013 en de resultaatbestemmingen. Ook ziet u welke gevolgen de resultaten hebben op de algemene reserves

Nadere informatie

Stand van Zaken. Masterplan 2013-2015. verder bouwen

Stand van Zaken. Masterplan 2013-2015. verder bouwen Stand van Zaken Masterplan 2013-2015 verder bouwen april 2014 / EvE Beste vrienden, Ter voorbereiding op de Nivonraad van november vorig jaar is de notitie stand van zaken Masterplan 2013-2015 opgesteld

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie

Cursus Uw financiële keuzes de baas!

Cursus Uw financiële keuzes de baas! Cursus Uw financiële keuzes de baas! 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 1.1. Waarom deze cursus?...4 1.2 Financiën bijhouden! Wat houdt dat in?...5-6 1.3 Kwaliteit van de financiële informatie!...7 2. De

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Samenvatting Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een groot exploitatieresultaat. Enerzijds komt dat doordat de inkomsten groeiden vanwege een sterke toename in het aantal

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG

LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG Wat zijn de risico s voor HBT, bij verschillende manieren van opstelling in de markt en de daaruit voortvloeiende condities, met betrekking tot liquiditeit? Door: Thessa

Nadere informatie

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl. Begroting 2015. Datum 19 december 2014

Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl. Begroting 2015. Datum 19 december 2014 Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl Begroting 2015 Datum 19 december 2014 Goedgekeurd door RvT op 19 december 2014 Begroting 2015 1 HOOFDLIJN... 3 1.1 GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Publieksjaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds Hoogovens

Publieksjaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds Hoogovens Publieksjaarverslag 2011 Stichting Pensioenfonds Hoogovens Inhoud Introductie Voorzitter Wim Hamers blikt terug op het afgelopen jaar en kijkt vooruit. 4 Hoge beleggingsopbrengsten, nog hogere pensioenverplichtingen

Nadere informatie