Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Advocaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Advocaten"

Transcriptie

1 Voorwaarden M-BAV Advocaten Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Advocaten Algemene voorwaarden Deze overeenkomst beantwoordt tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de door verzekerde of een derde geleden schade op vergoeding waarvan jegens verzekeraars respectievelijk een verzekerde aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit schade voor verzekerde of een derde was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan. Bij tegenstrijdigheden in de tekst van de op de overeenkomst van toepassing zijnde bepalingen geldt de volgende prioriteitenstelling: - Teksten op het polisblad prevaleren boven andere bepalingen; - Clausules prevaleren boven bijzondere voorwaarden; - Bijzondere voorwaarden prevaleren boven de algemene voorwaarden. Tegenstrijdigheden in bepalingen van gelijke rangorde zullen nimmer ten nadele van de verzekerde worden uitgelegd.

2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekeringnemer Verzekeringnemer is de partij die deze verzekeringsovereenkomst met verzekeraars is aangegaan. 1.2 Verzekerde Verzekerde is: Verzekeringnemer en haar eventuele rechtsopvolgers; Alle maatschapsleden / partners, vennoten, bestuurders, commissarissen / toezichthouders van de onder genoemde verzekerde; Rechtverkrijgenden van en bewindvoerders over een verzekerde, als zodanig; Rechtspersonen en/of vennootschappen, maatschappen danwel soortgelijke lichamen waarin verzekeringnemer (in)direct meer dan 50% van het aandelenkapitaal bezit en/of meer dan 50% van het stemgerechtigde aandelenkapitaal bezit (dochterondernemingen) vanaf het moment dat verzekeringnemer daarin al dan niet rechtstreeks voor 50% of meer belang heeft; De Stichting Beheer Derdengelden als bedoeld in de Boekhoudverordening, alsmede de bestuurders of toezichthouders van de hiervoor genoemde stichting; De persoonlijke vennootschappen van de partners van verzekeringnemer; De op het briefpapier van verzekeringnemer geannonceerde adviseurs die ten behoeve van verzekeringnemer en voor diens rekening en risico werkzaamheden verrichten; De ondergeschikten alsmede andere niet zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefenende natuurlijke personen voor wie een of meer van de in artikel t/m 1.2.7, en genoemde verzekerden aansprakelijk zijn, indien en voorzover het werkzaamheden betreft die zij voor die verzekerden hebben verricht; De uitgetreden verzekerden; Diegene die na overlijden van verzekeringnemer zijn praktijk waarneemt; De familieleden en huisgenoten van de in artikel 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.7, 1.2.8, en genoemde verzekerden ten aanzien van werkzaamheden die zij voor die verzekerden hebben verricht; Overige op het polisblad aangetekende rechtspersonen en/of vennootschappen, en/of natuurlijke personen.

3 1.3 Verzekeraars Verzekeraars zijn de op het polisblad genoemde verzekeringsmaatschappij(en) ieder voor het door of namens haar geaccepteerde aandeel. 1.4 Derde Een derde is ieder ander dan een verzekerde zoals genoemd in artikel 1.2 of andere rechtspersonen en/of vennootschappen die tot dezelfde groep behoren. Onder groep wordt verstaan een economische eenheid waarin rechtspersonen en/of vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. 1.5 Aanspraak Een aanspraak is een door een derde tegen een verzekerde ingestelde vordering tot vergoeding van schade. Aanspraken tot schadevergoeding voortvloeiende uit één fout zullen worden beschouwd als één aanspraak en worden geacht te zijn ingesteld en gemeld op het moment van instellen en melden van de eerste aanspraak uit de reeks, ook indien de afzonderlijke aanspraken in verschillende jaren zijn ingediend, ongeacht het aantal schadelijdende personen en gerechtigden dat aanspraak maakt of kan maken op schadevergoeding. 1.6 Fout Vergissingen, verzuimen, nalatigheden, verkeerd handelen, onjuiste adviezen, onachtzaamheden en dergelijke in het kader van de werkzaamheden in de verzekerde hoedanigheid die een verzekerde heeft verricht of door een derde heeft laten verrichten. Fouten die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien, worden als één fout beschouwd en worden geacht te zijn gemaakt op het moment van de eerste fout uit de reeks. 1.7 Omstandigheid Een omstandigheid is een feit waaruit een reële dreiging van een aanspraak kan worden afgeleid. Als zodanig worden beschouwd, feiten ten aanzien waarvan verzekerde concreet kan mededelen van wie de aanspraak kan worden verwacht en uit welke fout de aanspraak kan voortvloeien. 1.8 Schade Vermogensschade met uitzondering van personenschade en zaakschade Personenschade Letsel of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbende, alsmede de op geld waardeerbare gevolgen hiervan Zaakschade Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede de op geld waardeerbare gevolgen hiervan. Als zaakschade wordt mede beschouwd het verontreinigd of vuil worden van zaken en de aanwezigheid daarop of daarin van vreemde stoffen, alsmede de op geld waardeerbare gevolgen hiervan. 1.9 Uitlooptermijn De uitlooptermijn is de periode volgend op de datum waarop de polis eindigt.

4 Artikel 2 Omschrijving van de dekking 2.1 Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor door een derde geleden schade veroorzaakt door een fout in het kader van de uitvoering van werkzaamheden in de verzekerde hoedanigheid zoals omschreven in artikel De aanspraak tot schadevergoeding moet voor de eerste keer tegen een verzekerde zijn ingesteld en schriftelijk bij verzekeraars zijn gemeld tijdens de duur van de verzekering of de uitlooptermijn voor fouten gemaakt tijdens de looptijd van de verzekering. 2.3 Er bestaat eveneens dekking voor aanspraken tot schadevergoeding die voor de eerste keer tegen een verzekerde zijn ingesteld en schriftelijk bij verzekeraars zijn gemeld tijdens de duur van de verzekering of de uitlooptermijn voor fouten gemaakt voorgaand aan de looptijd van de verzekering (zogenaamde inloopdekking). Er bestaat eveneens dekking voor aanspraken tot schadevergoeding ingesteld tegen, tijdens de looptijd van de polis nieuw toegetreden verzekerden, voor fouten gemaakt voorafgaand aan de datum van toetreding. Hierbij geldt dat verzekeringnemer, na een uitgebreide inventarisatie te hebben uitgevoerd bij de nieuw toegetreden verzekerden, onbekend is met aanspraken en/of omstandigheden. 2.4 Er bestaat eveneens dekking voor aanspraken tot schadevergoeding die na de duur van de verzekering of de uitlooptermijn tegen een verzekerde zijn ingesteld, en die verzekerde als omstandigheid schriftelijk aan verzekeraars heeft gemeld tijdens de duur van de verzekering of de uitlooptermijn voor fouten gemaakt voor de datum waarop de polis is beëindigd. 2.5 In aanvulling op artikel 2.1 en met inachtneming van artikel 2.2 biedt deze verzekering dekking voor reconstructiekosten als gevolg van vernietiging, beschadiging of vermissing van documenten en andere voor de behandeling van een aan een verzekerde toevertrouwde zaak benodigde papieren, akten, boeken, gegevens op informatiedragers en dergelijke (uitgezonderd geld, aandelen, opties en andere waardepapieren). 2.6 Deze verzekering biedt in aanvulling op artikel 2.1 en met inachtneming van artikel 2.2 tevens dekking voor zaakschade anders dan genoemd in artikel 2.3 voor zaken die een verzekerde in het kader van een opdracht tijdelijk ten behoeve van zijn cliënt (niet voor eigen voordeel of gebruik) onder zich heeft. Hiervoor geldt een limiet van EUR ,00 per aanspraak en per contractsjaar als onderdeel van het totaal verzekerd bedrag, na een eigen risico van EUR 1.000,00 per aanspraak. 2.7 Bepalend voor de vaststelling van de vergoedingsplichtige verzekeraar(s), de dekkingsomvang, verzekerde bedragen en eigen risico s is het moment waarop de aanspraak tegen een verzekerde is ingesteld. Voor aanspraken die voortvloeien uit omstandigheden die tijdens de duur van de verzekering schriftelijk aan verzekeraars zijn gemeld, is bepalend het moment waarop de omstandigheid schriftelijk aan verzekeraars is gemeld. De aanspraak die in de uitlooptermijn wordt ingesteld en aan verzekeraars schriftelijk wordt gemeld, wordt geacht te zijn ingesteld en aan verzekeraars te zijn gemeld op het moment direct voorafgaand aan de datum waarop de polis is beëindigd. De omstandigheid die in de uitlooptermijn schriftelijk

5 aan verzekeraars wordt gemeld, wordt geacht te zijn gemeld op het moment direct voorafgaand aan de datum waarop de polis is beëindigd. Artikel 3 Hoedanigheidsomschrijving Krachtens deze verzekering bestaat er dekking voor werkzaamheden die behoren tot de normale praktijk van een Nederlandse advocaat, zoals werkzaamheden die verricht worden in de hoedanigheid van advocaat, procureur, curator in een faillissement (pro se), bewindvoerder in een surseance van betaling, bewindvoerder ten behoeve van een afwezige derde of een onder bewind gestelde persoon, executeur testamentair, bindend adviseur, arbiter, bemiddelaar in het kader van alternatieve geschillenbeslechting (ADR), mediator, auditor in het kader van het kwaliteitsproject van de Nederlandse Orde van Advocaten, bewindvoerder W.S.N.P. alsmede werkzaamheden die behoren tot de gebruikelijke praktijk van een Nederlands belastingadviseur en bij het vervullen van een andere functie waarin verzekerde door de rechter is benoemd, met alle daarbij en daartoe behorende werkzaamheden en activiteiten. Tevens bestaat dekking voor werkzaamheden in verband met bestuurs- of toezichthoudende functies bij de eigen stichting derdengelden. Artikel 4 Vergoeding van schade en kosten 4.1 Verzekeraars vergoeden: Verzekeraars vergoeden per aanspraak voor alle verzekerden tezamen na aftrek van het op het polisblad genoemde eigen risico maximaal het in de polis genoemde verzekerde bedrag; Verzekeraars zullen boven het verzekerd bedrag, echter gemaximeerd tot eenmaal het verzekerd bedrag, tevens de in artikel 4.2 t/m 4.5 genoemde kosten en wettelijke rente vergoeden. Het op het polisblad genoemde eigen risico is niet van toepassing op de kosten en wettelijke rente genoemd in artikel 4.2 t/m 4.5; 4.2 Kosten van verweer De redelijke kosten van verweer tegen aanspraken, alsmede de redelijke kosten van verweer in een civiele en/of arbitrageprocedure en/of strafvervolging en/of tuchtrechtelijke en/of bestuursrechtelijke procedure welke op verzoek van, met toestemming van of met medeweten van verzekeraars wordt gevoerd, met inbegrip van de proceskosten tot betaling waarvan verzekerde mocht worden veroordeeld; 4.3 Expertisekosten De kosten van de door verzekeraars benoemde expert en deskundige(n) komen voor rekening van verzekeraars. De kosten van de door verzekerde ingeschakelde deskundige komen voor rekening van verzekeraars indien de deskundige de onjuistheid van de rapportage van de door verzekeraars ingeschakelde expert aantoont, doch tot maximaal de kosten van de namens verzekeraars benoemde expert en deskundige(n);

6 4.4 Wettelijke rente De wettelijke rente over het door de verzekering gedekte deel van de hoofdsom; 4.5 Bereddingskosten De bereddingskosten, ook indien deze namens verzekerde worden gemaakt, indien en voor zover de verzekering voor de schade (indien deze zou zijn gevallen) dekking biedt en een verzekerde voor deze schade aansprakelijk is (zou zijn). Artikel 5 Uitsluitingen Niet verzekerd zijn aanspraken in verband met: 5.1 Opzettelijk veroorzaakte schade Schade welke veroorzaakt is door opzet of met uitdrukkelijk goedvinden van verzekerde, waarbij als verzekerde in het kader van dit artikel alleen zullen worden beschouwd: - bij een Rechtspersoon: de in boek 2 BW genoemde bestuurders; - bij een C.V. of V.O.F.: de beherende vennoten; - bij een Maatschap: de maatschapsleden; 5.2 Kasbeheer, betalingen, geld(swaarden) Het op enigerlei wijze verloren (doen) gaan van geld of geldswaarden; Aanspraken in verband met juridische en administratieve betaalfouten zijn wel verzekerd. 5.3 Bestuurdersaansprakelijkheid Schade waarvoor een verzekerde als bestuurder, commissaris/toezichthouder of als medebeleidsbepaler van een rechtspersoon wordt aangesproken, niet zijnde bestuurs- of toezichthoudende functies bij de eigen stichting beheer derdengelden. 5.4 Vermogensdelicten Vermogensdelicten door of namens verzekerde zoals ondermeer diefstal, afpersing, afdreiging, verduistering, bedrog en valsheid in geschrifte; 5.5 Aansprakelijkheidsverhogende bedingen Schade verband houdende met of voortvloeiende uit de toepasselijkheid van een boete-, schadevergoedings-, vrijwarings-, garantie- of dergelijk beding, behalve voorzover een verzekerde ook zonder dat beding aansprakelijk zou zijn (geweest); 5.6 Atoomkernreacties Schade veroorzaakt door, opgetreden bij, of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan; 5.7 Molest Schade veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Deze begrippen zijn gedefinieerd in de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars in

7 Nederland op 2 november 1981 ter griffie van de rechtbank te 's- Gravenhage is gedeponeerd onder nummer 136/ Honoraria Schade bestaande uit het honorarium, salaris, de verschotten en onkosten van een verzekerde, indien deze kosten tengevolge van een door hem gemaakte fout worden teruggevorderd; 5.9 Verbetering, herstel, vervanging Schade bestaande uit kosten voortvloeiende uit of verband houdende met het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van door of onder de verantwoordelijkheid van verzekerde uitgevoerde werkzaamheden; 5.10 Milieuaantasting De uitstoot, lozing, doorsijpeling, het loslaten of de ontsnapping van enige vloeibare, vaste of gasvormige stof voorzover die een prikkelende werking en/of besmetting en/of bederf veroorzakende en/of verontreinigende werking heeft in of op de bodem, lucht, het oppervlakte water of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang), ongeacht of deze milieuaantasting door een derde of door een verzekerde is veroorzaakt; 5.11 Bekende omstandigheden Omstandigheden die een verzekerde, geen uitgezonderd, op de op het polisblad vermelde ingangsdatum van de verzekering bekend waren. Artikel 6 Rechtsgebied Deze verzekering is van toepassing op aanspraken die worden ingesteld en/of in rechte aanhangig worden gemaakt waar ook ter wereld. Geen dekking bestaat echter voor aanspraken die worden ingesteld op grond van en zijn onderworpen aan het recht van Verenigde Staten van Amerika of Canada en/of daar worden berecht. Eveneens uitgesloten is de tenuitvoerlegging van vonnissen gewezen door rechters in de Verenigde Staten van Amerika of Canada. Artikel 7 Verplichtingen in geval van schade 7.1 De verzekeringnemer en de verzekerden zijn verplicht: Zodra zij op de hoogte zijn, of behoren te zijn, van een gebeurtenis die voor verzekeraars tot een uitkeringsplicht kan leiden, die gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan verzekeraars te melden; Binnen redelijke termijn de verzekeraars alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor verzekeraars van belang zijn om hun uitkeringsplicht te beoordelen;

8 7.1.3 Hun volle medewerking te verlenen aan de verzekeraars en de door hen ingeschakelde experts en deskundigen en alles na te laten wat de belangen van verzekeraars zou kunnen schaden; Zich te onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid; 7.2 Het niet-nakomen van deze verplichtingen doet aanspraak op vergoeding van de schade waarop de verplichting betrekking heeft vervallen, indien en voor zover de schade direct verband houdt met het niet-nakomen en verzekeraars aannemelijk maken dat zij door het niet-nakomen van deze verplichting(en) in hun belangen zijn geschaad. Verval van rechten vindt niet plaats bij erkenning van aansprakelijkheid die juist is en bij erkenning van feiten. Artikel 8 Schaderegeling 8.1 Omtrent de met de behandeling en afwikkeling van een schade samenhangende aspecten, zoals het al dan niet erkennen van aansprakelijkheid, het vaststellen van de schade, het al dan niet treffen van een schikking voor of tijdens een procedure, het voeren van verweer tegen of het voldoen aan een aanspraak tot schadevergoeding, het verdedigen van een verzekerde bij een tegen hem ingestelde tuchtprocedure of een strafvervolging, het berusten in een rechterlijke of arbitrale aanspraak, het eventueel benoemen van een expert, zal door verzekeraars, na overleg met verzekerde, worden beslist. Indien de verzekerde zich niet kan verenigen met de beslissingen van verzekeraars, is hij gerechtigd zelf de leiding over de schadebehandeling te behouden, maar verliest hij zijn rechten uit de polis, tenzij hij aantoont dat daardoor de belangen van de verzekeraar niet zijn geschaad Indien, na overleg, een expert benoemd wordt, zal deze onderzoek doen naar de aard, omstandigheden en omvang van de schadeclaim. Indien verzekerde zich niet met de bevindingen van deze expert kan verenigen, heeft verzekeringnemer het recht op benoeming van een deskundige. Van dit recht zal verzekeringnemer eerst gebruik maken nadat gerede twijfel bestaat omtrent de juistheid van de rapportage van de namens verzekeraars benoemde expert en steeds na overleg. 8.2 Verzekeraars hebben de bevoegdheid om namens verzekerde een schadevergoeding rechtstreeks aan de benadeelde(n) te betalen of met deze, tegen kwijting van verzekerde, een schikking te treffen. Maken de verzekeraars van deze bevoegdheid gebruik, dan zijn zij door die betaling of schikking tegenover verzekerde gekweten. Artikel 9 Verjaring 9.1 Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een uitkering verjaart door verloop van drie jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de tot uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan bekend is geworden. 9.2 De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling, waarbij op uitkering aanspraak wordt gemaakt. Een nieuwe verjaringstermijn van drie jaren begint te lopen met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de verzekeraar hetzij de

9 aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig heeft meegedeeld de aanspraak af te wijzen. 9.3 Bij verzekering tegen aansprakelijkheid wordt de verjaring in afwijking van lid 2, eerste zin, gestuit door iedere onderhandeling tussen de verzekeraar en de tot uitkering gerechtigde of de benadeelde. In dat geval begint een nieuwe verjaringstermijn van drie jaren te lopen met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de verzekeraar hetzij de aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig aan degene met wie hij onderhandelt en, indien deze een ander is, aan de tot uitkering gerechtigde heeft meegedeeld dat hij de onderhandelingen afbreekt. Artikel 10 Verrekening van premie 10.1 Veranderende factoren Indien de premie wordt berekend op de grondslag van aan verandering onderhevige factoren, dan wordt de voorschotpremie voor het eerste verzekeringsjaar berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de verzekering geschatte gegevens. In de volgende verzekeringsjaren wordt zij gebaseerd op deze zelfde dan wel op meer actuele gegevens van bovengenoemde factoren Vaststellen definitieve premie Binnen drie maanden na afloop van elk verzekeringsjaar is verzekeringnemer verplicht alle gegevens te verstrekken benodigd voor het vaststellen van de definitieve premie, waarna verrekening van het teveel of te weinig betaalde zal plaatsvinden. Artikel 11 Duur en beëindiging van de verzekering 11.1 De verzekering is aangegaan voor de termijn liggende tussen de op het polisblad genoemde ingangs- en einddatum, beide dagen te 0.00 uur. De verzekering wordt geacht telkens voor het aantal maanden, vermeld op het polisblad, onder dezelfde voorwaarden te zijn verlengd, tenzij uiterlijk drie maanden voor de afloopdatum door verzekeraars respectievelijk twee maanden voor de afloopdatum door verzekeringnemer schriftelijk aan de andere partij is opgezegd De verzekering eindigt direct en automatisch in geval van en op het moment van beëindiging van de beroeps- en/of bedrijfsactiviteiten of, wanneer de praktijk niet wordt waargenomen, in geval van en op het moment van overlijden van verzekeringnemer. Na beëindiging vanwege de onder dit artikel genoemde omstandigheden blijft in afwijking van artikel 2 de dekking van kracht, voor fouten die gedurende de looptijd van deze verzekering zijn begaan ongeacht het moment waarop de aanspraak wordt ingesteld, of bij verzekeraars wordt gemeld (uitloop-risico). Voor de vaststelling van de vergoedingsplichtige verzekeraar(s) en de van kracht zijnde voorwaarden, verzekerde bedragen en eigen-risico s is bepalend het moment direct voor de beeindiging van de verzekering.

10 Onder beëindiging van de beroeps- en/of bedrijfsactiviteiten wordt in ieder geval niet verstaan: - het wijzigen van de rechtsvorm van verzekeringnemer - het juridisch en/of economisch samengaan van praktijken of kantoren (fusie) - het door verzekeringnemer overnemen van een niet in de verzekering genoemd kantoor Na het overlijden van verzekeringnemer verleent deze verzekering gedurende een periode van zes maanden onder dezelfde voorwaarden dekking aan degene die zijn praktijk waarneemt. Binnen deze termijn bestaat de gelegenheid de hiervoor genoemde dekking in een definitieve om te zetten, indien daaromtrent met de verzekeraars overeenstemming is bereikt. Indien tussen partijen geen overeenstemming wordt bereikt omtrent een definitieve dekking, eindigt de dekking van de waarnemer zes maanden na de datum van overlijden In geval van definitieve beëindiging van de verzekering blijft in afwijking van artikel 2 de dekking van kracht voor de verzekerden die zijn uitgetreden tijdens de duur van de verzekering voor aanspraken, die tijdens of na de duur van de verzekering bij verzekeraars zijn gemeld, voortvloeiend uit fouten die op of voor de datum van uittreding zijn gemaakt. Voor de vaststelling van de vergoedingsplichtige verzekeraar(s), de dekkingsomvang, verzekerde bedragen en eigen risico s is bepalend het moment direct voor de beëindiging van de verzekering. Artikel 12 Oversluiting In geval van gehele of gedeeltelijke oversluiting van één of meer aandelen in deze verzekering zal de overnemende verzekeraar, al dan niet reeds betrokken op de verzekering, ten aanzien van de juistheid en/of volledigheid van voor deze verzekering van belang zijnde gegevens en/of bekendheid daarmede, geen andere rechten hebben dan die welke verzekeraars toekomen die reeds op de verzekering betrokken zijn en blijven. Artikel 13 Namelding bij oversluiting of beëindiging Bij een gehele of gedeeltelijke oversluiting van een door verzekeraars geaccepteerd aandeel of bij beëindiging van deze verzekering geldt dat een omstandigheden die vóór de oversluiting of beëindiging bij verzekerden bekend zijn alsmede aanspraken die vóór de oversluiting of beëindiging tegen verzekerden zijn ingesteld, maar nog niet bij verzekeraars zijn gemeld, met inachtneming van artikel 7, worden geacht te zijn ingesteld en bij verzekeraars te zijn gemeld op het moment direct voorafgaand aan de oversluiting of beëindiging, mits de daadwerkelijke melding bij verzekeraars binnen 90 dagen na de oversluiting of beëindiging heeft plaatsgevonden. Deze aanspraken worden toegerekend aan het verzekeringsjaar direct voor oversluiting of beëindiging van de verzekering.

11 Artikel 14 Andere verzekeringen In afwijking van het bepaalde in artikel 7:961 BW geldt: 14.1 Indien blijkt dat een op deze verzekering gedekte schade eveneens op (een) andere verzekering(en) is gedekt of daarop zou zijn gedekt indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, dan geldt de onderhavige verzekering: Als excedent van de andere verzekering(en); Tevens als verschil in voorwaarden Indien de regeling van schade op de andere verzekering(en) moeilijkheden oplevert, zullen verzekeraars de schade onder deze polis in behandeling nemen, alsof de andere verzekering(en) niet bestaan. Vergoeding wordt dan verleend na overdracht van de rechten die de verzekerde terzake jegens de verzekeraars van de andere verzekering(en) heeft Indien verzekeraars van (een) andere verzekering(en) zich zou(den) kunnen beroepen op analoge bepalingen als die van artikel 14.1 is de samenloopregeling van artikel 7:961 BW van toepassing. Artikel 15 Samenwerkingsverbanden 15.1 Indien verzekerden uit hoofde van enige samenwerkingsovereenkomst gehouden zijn geheel, of voor een percentage bij te dragen in een door één of meer verzekerden (mede) veroorzaakte schade, zal deze betalingsplicht, zij het overigens met inachtneming van het verzekerde bedrag en de overige verzekeringscondities, door deze verzekering zijn gedekt Indien echter anderen verplicht zijn een deel te dragen in een door verzekerden of mede door anderen toegebrachte schade, verplichten verzekerden zich hun rechten uit de samenwerkingsovereenkomst tegenover de partijen geldend te maken dan wel eraan mee te werken dat, voor zover niet reeds uit hoofde van de wet bestaand, verhaalsrechten voor verzekeraars worden gecreëerd respectievelijk naar behoren kunnen worden uitgeoefend. Artikel 16 Kennisgevingen 16.1 Verzekeraars en verzekerde kunnen alle voor elkaar bestemde mededelingen schriftelijk rechtsgeldig aan Mutsaerts B.V. doen. Alle mededelingen van Mutsaerts B.V. aan verzekerde kunnen rechtsgeldig geschieden aan het laatste aan haar bekend gemaakte adres van de op het polisblad vermelde verzekerde Hieronder valt tevens elke mededeling die een benadeelde derde en verzekeraars aan elkaar doen ingevolge artikel 7:954 BW, zodra aan Mutsaerts

12 B.V. gedaan. Artikel 17 Mededelingen 17.1 Bij het sluiten van deze verzekering is het gestelde in artikel 7:928, lid 2 BW niet van toepassing Het gestelde in artikel 7:928, lid 6 geldt eveneens wanneer de verzekering tot stand is gekomen op basis van een andere informatievoorziening dan een vragenformulier, naar aanleiding waarvan verzekeraars vragen kunnen stellen. Artikel 18 Premie- en schadebetaling 18.1 Begripsomschrijvingen Onder "premie" wordt voor de toepassing van dit artikel mede verstaan de met de verzekering verband houdende overige verschuldigde bedragen Onder "verzekerde" wordt voor de toepassing van dit artikel mede verstaan verzekeringnemer alsmede ieder ander die de premie verschuldigd is Premie Mutsaerts B.V. neemt op zich de premie als eigen schuld aan verzekeraars te zullen voldoen op het moment dat deze krachtens de verzekeringsovereenkomst verschuldigd wordt door verzekerde. Tenzij uitdrukkelijk anders is of wordt overeengekomen zal betaling van de premie door Mutsaerts B.V. plaatsvinden door creditering van verzekeraars in rekening-courant voor de krachtens de verzekeringsovereenkomst door verzekerde verschuldigde premie, op welk moment verzekerde jegens verzekeraars zal zijn gekweten Verzekerde is gehouden de premie aan Mutsaerts B.V. te vergoeden Onverminderd de aansprakelijkheid van verzekerde tot betaling van de verschuldigde premie aan Mutsaerts B.V., zal de verzekering slechts van kracht zijn voor de termijn waarvoor de premie aan Mutsaerts B.V. is betaald alsmede voor de termijn, waarvoor Mutsaerts B.V. verzekerde krediet heeft verleend. Verzekerde zal bij de interpretatie hiervan geacht worden krediet te hebben gehad, tenzij hem dit schriftelijk is opgezegd Door het tot stand komen van de verzekering is Mutsaerts B.V. door verzekerde onherroepelijk gemachtigd verzekeraars tussentijds van hun verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst te ontslaan indien verzekerde nalaat de premie aan Mutsaerts B.V. te voldoen. Mutsaerts B.V. zal verzekeraars niet van hun verplichtingen ontslaan zonder verzekerde vooraf schriftelijk van zijn voornemen in kennis te hebben gesteld In geval de verzekerde in staat van faillissement of surséance van betaling geraakt eindigt het onder genoemde krediet onmiddellijk en zijn

13 verzekeraars ontslagen van hun verplichtingen uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst als hiervoor onder genoemd. Deze rechtsgevolgen treden in door het enkele uitspreken van het faillissement of de surséance zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist. De curator of bewindvoerder is gedurende een maand na de datum van het uitspreken van het faillissement of de surséance, of, indien dit later is, tot 14 dagen nadat de makelaar hem over het vervallen van het krediet, het ontslag van de verzekeraars van hun verplichtingen en van de bevoegdheid tot het eventueel doen herleven van de dekking in kennis heeft gesteld, bevoegd om de dekking te laten herleven, ook ten aanzien van na de datum van faillissement of surséance gevallen schaden, indien en voor zover hij de totaal verschuldigde premie heeft betaald Schade-uitkeringen en premierestituties Tenzij de rechthebbende anders wenst en dit vooraf schriftelijk aan verzekeraars heeft medegedeeld zal Mutsaerts B.V. verzekeraars in rekeningcourant voor de verschuldigde schade-uitkeringen en premierestituties debiteren. Verzekeraars zullen daardoor zijn gekweten, zodra de schadeuitkering door de rechthebbende zal zijn ontvangen, respectievelijk met hem zal zijn verrekend in overeenstemming met de wet dan wel een tussen hem en Mutsaerts B.V. bestaande regeling. Indien verzekeraars de schadevergoeding hebben betaald aan Mutsaerts B.V. en deze in gebreke blijft om deze aan de rechthebbende door te betalen, kunnen verzekeraars de schadevergoeding van Mutsaerts B.V. terugvorderen indien zij tot hernieuwde betaling worden aangesproken door de rechthebbende Mutsaerts B.V. zal de schade-uitkeringen en premierestituties aan de rechthebbende afdragen. Mutsaerts B.V. is evenwel tot niet meer gehouden dan tot betaling van het saldo dat resteert na verrekening van deze schadeuitkeringen en premierestituties met ten tijde van het ontstaan van de afdrachtverplichting al dan niet opeisbare doch reeds vaststaande vorderingen op verzekerde uit hoofde van welke verzekering ook. Deze verrekening zal evenwel niet plaatsvinden bij verzekeringen die aan toonder of order zijn gesteld, tenzij verzekeringnemer tot de uitkering is gerechtigd en bij verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen. Indien op het recht op uitkering een pandrecht rust als bedoeld in artikel 3:229 BW, ofwel een voorrecht als bedoeld in art 3:283 BW, alsook in geval van een onverplichte verzekering tegen aansprakelijkheid, zal de verrekening zich niet verder uitstrekken dan tot hetgeen verzekeringnemer verschuldigd is ter zake van de verzekering waarop de uitkering wordt gedaan. Artikel 19 Ontlening van rechten Anderen dan verzekeringnemer kunnen slechts rechten aan de polis ontlenen door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, door verzekeringnemer tegenover verzekeraars afgelegd.

14 Artikel 20 Geschillen Op deze verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen zich inspannen om eventuele geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst in der minne te regelen. Mocht een minnelijke regeling niet mogelijk blijken dan zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda, onverlet het recht van partijen om een andere vorm van geschillen beslechting overeen te komen. Verzekerde zal in geval het geschil aan de rechter wordt voorgelegd domicilie kiezen ten kantore van Mutsaerts B.V.

Voorwaarden M-BAV 2013-2j voor Accountants. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Accountants

Voorwaarden M-BAV 2013-2j voor Accountants. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Accountants Voorwaarden M-BAV 2013-2j voor Accountants Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Accountants Algemene voorwaarden Deze overeenkomst beantwoordt tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A Inhoudsopgave Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerde Artikel 1 1.2. Derden 1.3. Schade Biezenvijver 1.4. 7 Aanspraak Artikel 2 Artikel 3 1.5. Omstandigheid 1.6. Handelen of nalaten 1.7. Milieuaantasting

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Onderwijs 2010

Algemene Voorwaarden Onderwijs 2010 Algemene Voorwaarden Onderwijs 2010 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begin en einde van de overeenkomst Prioriteit tussen de verschillende bepalingen

Nadere informatie

HISCOX VERZEKERING TEGEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

HISCOX VERZEKERING TEGEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID HISCOX VERZEKERING TEGEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID Algemene voorwaarden HBAV-08 Veel van de woorden en uitdrukkingen die in deze verzekeringsovereenkomst worden gebruikt, hebben een speciale betekenis in

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid Versie 1.0 Let op! De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van BedrijfsImpulz Online. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze vindt u de voorwaarden die speciaal

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Raadgevende Beroepen in de Bouw

Algemene voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Raadgevende Beroepen in de Bouw Algemene voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Raadgevende Beroepen in de Bouw I Artikel 1 Begripsomschrijvingen Definities 1.1 Verzekeringnemer Verzekeringnemer is de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

2014 Algemene voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

2014 Algemene voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Tenzij uit de algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders blijkt: a. geldt dat daar waar in enkelvoud wordt gesproken, daaronder tevens meervoud wordt verstaan en omgekeerd; b. beginnen de begrippen als

Nadere informatie

S C H O U T E N I N S U R A N C E I N T E R N A T I O N A L BV M A K E L A A R I N A S S U R A N T I Ë N

S C H O U T E N I N S U R A N C E I N T E R N A T I O N A L BV M A K E L A A R I N A S S U R A N T I Ë N VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ICT SCHOUTEN INSURANCE INTERNATIONAL B.V. SII 2003 (MODEL 010113) De verzekering, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, biedt dekking voor het risico

Nadere informatie

HISCOX VERZEKERING TEGEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARTIKEL 1. DEFINITIES

HISCOX VERZEKERING TEGEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARTIKEL 1. DEFINITIES HISCOX VERZEKERING TEGEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID Algemene voorwaarden HBAV-08 Veel van de woorden en uitdrukkingen die in deze verzekeringsovereenkomst worden gebruikt, hebben een speciale betekenis in

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen

Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen BCZ 2006 Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen 1 Algemene bepalingen 1.1 De overeenkomst a Deze verzekering is een overeenkomst tussen de op het polisblad genoemde verzekeringnemer

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden VvE-Verzekerd

Bijzondere Voorwaarden VvE-Verzekerd Bijzondere Voorwaarden VvE-Verzekerd Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Heeft u naast de Gebouwenverzekering ook gekozen voor de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? Dan staat dat op uw polis

Nadere informatie

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen LWB 05 Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS VAN VERENIGINGEN EN STICHTINGEN. Inhoudsopgave

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS VAN VERENIGINGEN EN STICHTINGEN. Inhoudsopgave VERZEKERINGSVOORWAARDEN VA06-01(AV) AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS VAN VERENIGINGEN EN STICHTINGEN Inhoudsopgave art. ALGEMENE VOORWAARDEN Begripsomschrijvingen 1 Acceptatie

Nadere informatie

LBA 05. Productvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

LBA 05. Productvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering LBA 05 Productvoorwaarden Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering Artikel 3 Verzekeringsgebied Artikel 4 Uitsluitingen Artikel 5 Premie Artikel

Nadere informatie

PK110-01 PAKKETVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN: ALGEMENE VOORWAARDEN - maart 2014. Inhoudsopgave

PK110-01 PAKKETVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN: ALGEMENE VOORWAARDEN - maart 2014. Inhoudsopgave PK110-01 PAKKETVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN: ALGEMENE VOORWAARDEN - maart 2014 Inhoudsopgave art. Begripsomschrijvingen 1 Verzekeringnemer 1.1 Verzekeraars 1.2 Verzekerde 1.3 Aon 1.4 Bereddingskosten 1.5

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Voorwaardenblad 15.1 Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Artikel 320-20.1508 Datum 1 augustus 2015 Inhoud pagina Algemene Voorwaarden 3 1 Schadebegrip 3 1.1 Schade aan personen

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders Polisvoorwaarden Polismantel 515-92 Wegwijzer zie artikel zie artikel Rubriek I Algemeen Begripsomschrijving

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheid voor Design & Construct COEN.DCAVB.2017

Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheid voor Design & Construct COEN.DCAVB.2017 Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheid voor Design & Construct COEN.DCAVB.2017 Inhoud Algemeen... 3 1 Aanvullende algemene bepalingen... 3 1.1 Dekkingsgebied wereld exclusief USA/Canada... 3

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Aansprakelijkheid 2006. Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave. 9.2. Beroepsziekte

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Aansprakelijkheid 2006. Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave. 9.2. Beroepsziekte Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Aanspraak 1.2. Derden 1.3. Evenement 1.4. Handelen of nalaten 1.5. Milieuaantasting 1.6. Omstandigheid 1.7. Schade 1.8.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Model BAV(01.01.2008)

ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Model BAV(01.01.2008) ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Model BAV(01.01.2008) Inhoudsopgave: 1 Dekking 2 Definities 2.1 Aanspraak 2.2 Derden 2.3 Documenten 2.4 Fout 2.5 Kosten 2.6 Milieu-aantasting 2.7

Nadere informatie

Compact Aansprakelijk - heids verzekering voor de advocatenpraktijk NAP070-01

Compact Aansprakelijk - heids verzekering voor de advocatenpraktijk NAP070-01 Compact Aansprakelijk - heids verzekering voor de advocatenpraktijk NAP070-01 2 Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Voorwaarde voor dekking 4 3 Omschrijving van de dekking 6

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Algemene voorwaarden formulier XLI 0114.OC XLI 0114 OC Pagina 1 van 7 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN XLI 0207 OC ALGEMENE VOORWAARDEN Deze overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BAV 0901 ZICHT

ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BAV 0901 ZICHT ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BAV 0901 ZICHT Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt - tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen - aan het vereiste van

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVB Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVB Aansprakelijkheidsverzekering Voorwaarden Garageverzekering Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Home 1 Aansprakelijkheids verzekering Voorwaarden

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering

Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering Verzekeringsvoorwaarden BCA021 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING 1.1 Verzekeringnemer 1.2 Verzekerde(n) 1.3 Verzekeraars 1.4 Derden 1.5 Schade 1.6 Milieuaantasting

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Beroepsaansprakelijkheid

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Beroepsaansprakelijkheid CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Beroepsaansprakelijkheid Technische beroepen Versie 1.0 Informatie voor de ondernemer Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn bedrijf.

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Polisvoorwaarden VA06-01(AV)

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Polisvoorwaarden VA06-01(AV) Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Polisvoorwaarden VA06-01(AV) Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Begripsomschrijvingen 3 Acceptatie via gevolmachtigden 4 Duur en beëindiging 4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Bestuurdersaansprakelijkheid

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Bestuurdersaansprakelijkheid Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk De voor Vereniging van Eigenaren vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van uw. De Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de Dienstverlening gelden deze polisvoorwaarden.

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven Rubriekenpolis

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven Rubriekenpolis Rubrieken voorwaarden Rubriek I: Algemene Aansprakelijkheid Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven Rubriekenpolis 2006-2 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Schade 1.2

Nadere informatie

COMPACT AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR DE ADVOCATEN PRAKTIJK. Inhoudsopgave

COMPACT AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR DE ADVOCATEN PRAKTIJK. Inhoudsopgave NAP070-01 COMPACT AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR DE ADVOCATEN PRAKTIJK Inhoudsopgave art. ALGEMENE VOORWAARDEN Begripsomschrijvingen 1 Voorwaarde voor dekking 2 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders Home 1 Aansprakelijkheidsverzekering Algemene Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Kosten ter voorkoming of vermindering van schade Artikel 3 Kosten van verweer Artikel 4 Wettelijke rente Artikel 5

Nadere informatie

Voorwaarden Garage verzekering rubriek AVB Aansprakelijkheids verzekering voor het Bedrijf

Voorwaarden Garage verzekering rubriek AVB Aansprakelijkheids verzekering voor het Bedrijf Voorwaardenblad 362-94 Voorwaarden Garage verzekering rubriek AVB Aansprakelijkheids verzekering voor het Bedrijf Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDS VERZEKERING. Algemene voorwaarden BA 2006 1 / 10 (versie 12.2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDS VERZEKERING. Algemene voorwaarden BA 2006 1 / 10 (versie 12.2012) ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDS VERZEKERING Algemene voorwaarden BA 2006 1 / 10 ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BA 2006 Artikel Omschrijving Pagina 1 Dekking 3

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Beroepsaansprakelijkheid

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Beroepsaansprakelijkheid CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Beroepsaansprakelijkheid Advocaten Versie 1.0 Informatie voor de ondernemer Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn op het

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (CA-2006)

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (CA-2006) Index Bepaalde woorden hebben een bijzondere betekenis. Zie hiervoor artikel 9 Begripsomschrijvingen. Dekking Artikel Algemeen 1.1 Onderlinge aansprakelijkheid 1.2 Samenhangende voorvallen 1.3 Verzekerd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN Onder deze polis wordt verstaan: 1. alle informatie die voor het aanvragen van of voor de verlenging van deze verzekering aan de verzekeraar

Nadere informatie

en commissarissen van rechtspersonen

en commissarissen van rechtspersonen Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Algemene Aansprakelijkheidsverzekering voorwaarden voor bestuurders en commissarissen van rechtspersonen LBE-06 Verzekeringsvoorwaarden ABC 07 Grondslag van de

Nadere informatie

NEDERLANDSE BEURSPOLIS Voor AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2014)

NEDERLANDSE BEURSPOLIS Voor AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2014) NEDERLANDSE BEURSPOLIS Voor AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2014) ALGEMENE VOORWAARDEN Deze overeenkomst beantwoordt - tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen - aan het vereiste van onzekerheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING TEN BEHOEVE VAN ADMINISTRATIEKANTOREN / ACCOUNTANTSKANTOREN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING TEN BEHOEVE VAN ADMINISTRATIEKANTOREN / ACCOUNTANTSKANTOREN ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING TEN BEHOEVE VAN ADMINISTRATIEKANTOREN / ACCOUNTANTSKANTOREN Onder deze polis wordt verstaan: 1. alle informatie die voor het aanvragen van of voor

Nadere informatie

INDEX. CCi/NL/EUD/GL/CA-2006/POL Page 1 of 10 CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

INDEX. CCi/NL/EUD/GL/CA-2006/POL Page 1 of 10 CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE INDEX Artikel 1 Omschrijving van de dekking... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Onderlinge aansprakelijkheid... 2 1.3 Samenhangende voorvallen... 2 1.4 Verzekerd bedrag... 2 1.5 Vergoedingen boven het verzekerd

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Versie VW-BA 001.01

Polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Versie VW-BA 001.01 Polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Versie VW-BA 001.01 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden

Nadere informatie

VOORWAARDEN NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR LANDMATERIAAL 2014

VOORWAARDEN NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR LANDMATERIAAL 2014 VOORWAARDEN NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR LANDMATERIAAL 2014 Artikel 1 Onzeker voorval... 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen... 2 Artikel 3 Geldigheidsgebied... 3 Artikel 4 Omvang van de dekking... 3 4.1

Nadere informatie

HISCOX VERZEKERING TEGEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARTIKEL 1. DEFINITIES

HISCOX VERZEKERING TEGEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARTIKEL 1. DEFINITIES HISCOX VERZEKERING TEGEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID Algemene voorwaarden HBAV-08 Veel van de woorden en uitdrukkingen die in deze verzekeringsovereenkomst worden gebruikt, hebben een speciale betekenis in

Nadere informatie

NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2014)

NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2014) NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2014) ALGEMENE VOORWAARDEN Deze overeenkomst beantwoordt - tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen - aan het vereiste van onzekerheid

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Artikel 2. Hoedanigheid Artikel 3. Dekking 3.1. Aansprakelijkheid 3.2. Normbesef 3.3. Vrijwillige hulpverlening 3.4. Proceskosten en wettelijke rente Artikel

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep verzekeringsgroep (424) A60.1264-01/02 Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Verzekerden: a. de verzekeringnemer in de op het polisblad omschreven hoedanigheid; b. de huisgenoten en familieleden

Nadere informatie

2014 Algemene voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Architecten en Ingenieurs

2014 Algemene voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Architecten en Ingenieurs Tenzij uit de algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders blijkt: a. geldt dat daar waar in enkelvoud wordt gesproken, daaronder tevens meervoud wordt verstaan en omgekeerd; b. beginnen de begrippen als

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekeringsvoorwaarden voor Bedrijven 2007

Aansprakelijkheidsverzekeringsvoorwaarden voor Bedrijven 2007 ZA04.0 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekeringnemer Degene met wie de verzekeringsovereenkomst is aangegaan. 1.2 Verzekerde(n) 1.2.1 De verzekeringnemer. 1.2.2 Andere in de polis

Nadere informatie

Voorwaarden Bestuurders en Toezichthouders aansprakelijkheidsverzekering Vereniging van Eigenaars

Voorwaarden Bestuurders en Toezichthouders aansprakelijkheidsverzekering Vereniging van Eigenaars Algemene voorwaarden Soort verzekering: Ten behoeve van: Voorwaarden Bestuurders en Toezichthouders aansprakelijkheidsverzekering Vereniging van Eigenaars I Algemeen Artikel 1 Grondslag Deze verzekering

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS (NVZD)

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS (NVZD) VERZEKERINGSVOORWAARDEN VC110-09 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS (NVZD) Inhoudsopgave art. ALGEMENE VOORWAARDEN Begripsomschrijvingen 1 Verzekeringnemer 1.1 Verzekerden

Nadere informatie

In tegenstelling tot de eerste versie is de vaste expert verwijderd uit het Programma van Eisen.

In tegenstelling tot de eerste versie is de vaste expert verwijderd uit het Programma van Eisen. Programma van Eisen Eigendommenverzekering Verzekeringnemer: Gemeente Hoogezand-Sappemeer In tegenstelling tot de eerste versie is de vaste expert verwijderd uit het Programma van Eisen. Verzekerde zaken:

Nadere informatie

Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering Vereniging van Eigenaars

Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering Vereniging van Eigenaars Voorwaarden Soort verzekering: Ten behoeve van: Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering Vereniging van Eigenaars I Algemeen Artikel 1 Grondslag Deze verzekering is gebaseerd op het

Nadere informatie

HISCOX VERZEKERING TEGEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN ARCHITECTEN EN RAADGEVEND INGENIEURS

HISCOX VERZEKERING TEGEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN ARCHITECTEN EN RAADGEVEND INGENIEURS HISCOX VERZEKERING TEGEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN ARCHITECTEN EN RAADGEVEND INGENIEURS Algemene voorwaarden HBA-AE-06 Veel van de woorden en uitdrukkingen die in deze verzekeringsovereenkomst worden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDS VERZEKERING ARCHITECTEN EN INGENIEURS A&E 2007. Algemene voorwaarden A&E 2007 1 / 11 (versie 12.

ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDS VERZEKERING ARCHITECTEN EN INGENIEURS A&E 2007. Algemene voorwaarden A&E 2007 1 / 11 (versie 12. ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDS VERZEKERING ARCHITECTEN EN INGENIEURS A&E 2007 Algemene voorwaarden A&E 2007 1 / 11 ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ARCHITECTEN

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Beroepsaansprakelijkheid

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Beroepsaansprakelijkheid CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Versie 1.0 Informatie voor de ondernemer Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Belastingadviseurs

Algemene Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Belastingadviseurs Algemene Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Belastingadviseurs BA BEL MINT 2015 Inhoudsopgave 1 Definities, meervoud en sanctiewetgeving 3 2 Grondslag 3 3 De dekking 3 4 De vergoeding 4 5

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten

Algemene Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten Algemene Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten BA MINT Advocaten 2012-2 Inhoudsopgave 1 Definities en meervoud 3 2 Grondslag 3 3 De dekking 3 4 Uitloop 4 5 De vergoeding 4 6 Dekkingsgebied

Nadere informatie

HISCOX ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING KANTOORRISICO

HISCOX ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING KANTOORRISICO HISCOX ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING KANTOORRISICO Algemene voorwaarden HAVB 06 Veel van de woorden en uitdrukkingen die in deze verzekeringsovereenkomst worden gebruikt, hebben een speciale betekenis

Nadere informatie

NHV (Nederlands Handbal Verbond)

NHV (Nederlands Handbal Verbond) NHV (Nederlands Handbal Verbond) Verzekeringnemer Nederlands Handbal Verbond. Verzekerden Verzekeringnemer, alsmede de verzekerden als opgenomen in clausule AV100-004 Verzekerden NHV. Hoedanigheid Sportbond

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep verzekeringsgroep Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Verzekerden: a. de verzekeringnemer in de op het polisblad omschreven hoedanigheid; b. de huisgenoten en familieleden van de verzekeringnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten

Algemene Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten Algemene Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten BA ADV MINT 2015 Inhoudsopgave 1 Definities, meervoud en sanctiewetgeving 3 2 Grondslag 3 3 De dekking 3 4 Uitloop 4 5 De vergoeding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Technische Beroepen

Algemene Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Technische Beroepen Algemene Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Technische Beroepen BA MINT Technische Beroepen 2012-1 Inhoudsopgave 1 Definities en meervoud 3 2 Grondslag 3 3 De dekking 3 4 Uitloop 4 5 De vergoeding

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen, sport- en ontspanningsverenigingen (422)

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen, sport- en ontspanningsverenigingen (422) Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen, sport- en ontspanningsverenigingen (422) (422) 60.1259-01/15 Inhoud Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid verzekering

Beroepsaansprakelijkheid verzekering Beroepsaansprakelijkheid verzekering Verzekeringsvoorwaarden BAV023 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING 1.1 Verzekeringnemer 1.2 Verzekerde(n) 1.3 Verzekeraars 1.4 Derden 1.5 Schade 1.6 Milieuaantasting

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering Zakelijke Dienstverlening

Aansprakelijkheidsverzekering Zakelijke Dienstverlening Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Aansprakelijkheidsverzekering Zakelijke Dienstverlening Polisvoorwaarden Polismantel 525-97 Wegwijzer zie artikel Rubriek I Algemene polisvoorwaarden Hoofdstuk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN Onder deze polis wordt verstaan: 1. alle informatie die voor het aanvragen van of voor de verlenging van deze polis aan verzekeraar zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vereniging van Eigenaren Online Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders en Toezichthouders

Algemene Voorwaarden Vereniging van Eigenaren Online Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders en Toezichthouders Algemene Voorwaarden Vereniging van Eigenaren Online Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders en Toezichthouders ONLINE VVE MINT 2015 Inhoudsopgave 1 Definities, meervoud en sanctiewetgeving 3 2 Grondslag

Nadere informatie

ONDERWIJS TOTAALPOLIS BIJZONDERE VOORWAARDEN EIGENDOMMENVERZEKERING VOOR PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS 2006 DEZE VOORWAARDEN BEHOREN BIJ EN MAKEN ÉÉN GEHEEL UIT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJS TOTAALPAKKET

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijs, sport- en ontspanningsverenigingen 2002-C Aanvullende voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijs, sport- en ontspanningsverenigingen 2002-C Aanvullende voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Postbus 9 2800 MA Gouda, Nederland Tel. (0182) 544 544 formuliernr. 417 Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijs, sport- en ontspanningsverenigingen 2002-C Aanvullende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BA 2006 Notarissen. Inhoudsopgave Artikel Omschrijving Pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BA 2006 Notarissen. Inhoudsopgave Artikel Omschrijving Pagina ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BA 2006 Notarissen Inhoudsopgave Artikel Omschrijving Pagina 1 Dekking 2 2 Definities 2 2.1 Aanspraak 2 2.2 Derden 2 2.3 Documenten 2 2.4 Fout

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor advocaten

Aansprakelijkheidsverzekering voor advocaten Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Aansprakelijkheidsverzekering voor advocaten Polisvoorwaarden Polismantel 514-98 Wegwijzer zie artikel Rubriek I Algemene polisvoorwaarden Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor administratieve bedrijven en detailhandel 2002-A Aanvullende voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering voor administratieve bedrijven en detailhandel 2002-A Aanvullende voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Postbus 9 2800 MA Gouda, Nederland Tel. (0182) 544 544 formuliernr. 415 Aansprakelijkheidsverzekering voor administratieve bedrijven en detailhandel 2002-A Aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

Bedrijven en beroepen

Bedrijven en beroepen Page 1 of 7 542-93 Bedrijven en beroepen AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN EN BEROEPEN Polismantel 542-93 Wegwijzer zie artikel zie artikel - Begripsomschrijving 1 - Geleverde 3.4 zaken/verrichte

Nadere informatie

NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2003) ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN

NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2003) ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2003) ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekeringnemer: Degene met wie de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering Voorwaarden Soort verzekering: Bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering Ten behoeve van: Verenigingen en stichtingen Verzekerd

Nadere informatie

HISCOX VERZEKERING TEGEN (BEROEPS)AANSPRAKELIJKHEID VAN IT-CONSULTANTS

HISCOX VERZEKERING TEGEN (BEROEPS)AANSPRAKELIJKHEID VAN IT-CONSULTANTS HISCOX VERZEKERING TEGEN (BEROEPS)AANSPRAKELIJKHEID VAN IT-CONSULTANTS Algemene voorwaarden HBA-IT-08 Veel van de woorden en uitdrukkingen die in deze verzekeringsovereenkomst worden gebruikt, hebben een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Accountants

Algemene Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Accountants Algemene Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Accountants BA MINT Accountants 2012-1 Inhoudsopgave 1 Definities en meervoud 3 2 Grondslag 3 3 De dekking 3 4 Uitloop 4 5 De vergoeding 5 6 Dekkingsgebied

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (424)

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (424) Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (424) (424) 60.1264-01/15 Inhoud Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bestuurders en Commissarissen Aansprakelijkheidsverzekering

Algemene voorwaarden Bestuurders en Commissarissen Aansprakelijkheidsverzekering Tenzij uit deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders blijkt: a. geldt dat daar waar in enkelvoud wordt gesproken, daaronder tevens meervoud wordt verstaan en omgekeerd; b. beginnen de begrippen als

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN CLAIMS MADE. Inhoudsopgave

VERZEKERINGSVOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN CLAIMS MADE. Inhoudsopgave VERZEKERINGSVOORWAARDEN VC050-07 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN CLAIMS MADE Inhoudsopgave art. ALGEMENE VOORWAARDEN Begripsomschrijvingen 1 Verzekerden onderling 2 Ontlening van rechten 3

Nadere informatie

NEDERLANDSE BEURSPOLIS AANSPRAKELIJKHEID (NBA) 2007

NEDERLANDSE BEURSPOLIS AANSPRAKELIJKHEID (NBA) 2007 NEDERLANDSE BEURSPOLIS AANSPRAKELIJKHEID (NBA) 2007 Deze overeenkomst beantwoordt tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Onder deze polis wordt verstaan: 1. alle informatie die voor het aanvragen van of voor de verlenging van deze verzekering aan de verzekeraar is

Nadere informatie

HISCOX VERZEKERING TEGEN AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS ARTIKEL 1. DEFINITIES

HISCOX VERZEKERING TEGEN AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS ARTIKEL 1. DEFINITIES HISCOX VERZEKERING TEGEN AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS Algemene voorwaarden NDO-07-VS Veel van de woorden en uitdrukkingen die in deze verzekeringsovereenkomst worden gebruikt, hebben

Nadere informatie

Algemene voorwaarden beroepsaansprakelijkheids- verzekering

Algemene voorwaarden beroepsaansprakelijkheids- verzekering Algemene voorwaarden beroepsaansprakelijkheids- verzekering BA 2006 > www.kvv.nl 088 38 38 000 Algemene voorwaarden beroepsaansprakelijkheidsverzekering Artikel 1 Dekking De verzekeraar dekt de aansprakelijkheid

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Beroepsaansprakelijkheid

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Beroepsaansprakelijkheid CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Beroepsaansprakelijkheid Accountants Versie 1.0 Informatie voor de ondernemer Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn op

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering ICT VA 060-24/2

Aansprakelijkheidsverzekering ICT VA 060-24/2 Aansprakelijkheidsverzekering ICT VA 060-24/2 Polisvoorwaarden Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Begripsomschrijvingen 2 2 Ontlening van rechten 4 3 Acceptatie via gevolmachtigden 3 4 Duur en beëindiging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vereniging van Eigenaren Online Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders en Toezichthouders

Algemene Voorwaarden Vereniging van Eigenaren Online Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders en Toezichthouders Algemene Voorwaarden Vereniging van Eigenaren Online Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders en Toezichthouders VVE MINT 2012 Inhoudsopgave 1 Definities en meervoud 3 2 Grondslag 3 3 De dekking 3 4 Dekking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Design & Construct

Algemene Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Design & Construct Algemene Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Design & Construct BA DC MINT 2015 Inhoudsopgave 1 Definities, meervoud en sanctiewetgeving 3 2 Grondslag 3 3 De dekking 3 4 De vergoeding 4 5

Nadere informatie

NEDERLANDSE BEURSPOLIS voor AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2007)

NEDERLANDSE BEURSPOLIS voor AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2007) NEDERLANDSE BEURSPOLIS voor AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2007) Deze overeenkomst beantwoordt tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Verzekerden: a. de verzekeringnemer in de op het polisblad omschreven hoedanigheid; b. de huisgenoten en familieleden van de verzekeringnemer voorzover

Nadere informatie

VOORWAARDEN ''NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR LANDMATERIAAL 2006''

VOORWAARDEN ''NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR LANDMATERIAAL 2006'' VOORWAARDEN ''NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR LANDMATERIAAL 2006'' Art. 1. Onzeker voorval Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid, als bedoeld in artikel 7:925 Burgerlijk Wetboek indien

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Noord Nederland schepenverzekering Nederlandse Beurspolis voor Aansprakelijkheid (Nba 2007)

Algemene voorwaarden. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Noord Nederland schepenverzekering Nederlandse Beurspolis voor Aansprakelijkheid (Nba 2007) Nederlandse beurspolis voor aansprakelijkheid (N.B.A. 2007) Algemene en bijzondere voorwaarden Deze overeenkomst beantwoordt tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen aan het vereiste van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan); -

Nadere informatie

Voorwaarden. Bedrijfsaansprakelijkheidszekering Model M 03.5.10 A

Voorwaarden. Bedrijfsaansprakelijkheidszekering Model M 03.5.10 A M 03.5.10-1111 Bedrijfsaansprakelijkheidszekering Model M 03.5.10 A Inhoudsopgave Rubriek A Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Rubriek A Rubriek B Rubriek C Rubriek D Specifieke begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Informatie voor de klant

Informatie voor de klant Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Bestuurdersaansprakelijkheid Aanvullende voorwaarden versie 2016 Belangrijk De Aanvullende Voorwaarden Bestuurdersaansprakelijkheid voor Vereniging van Eigenaren

Nadere informatie