Toekomst AWBZ. Op 26 augustus 2004 uitgebracht aan de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toekomst AWBZ. Op 26 augustus 2004 uitgebracht aan de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport"

Transcriptie

1 Rapport Toekomst AWBZ Op 26 augustus 2004 uitgebracht aan de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus AH Diemen Fax (020) Internet Volgnummer Afdeling Auteur v2 DS N. Pruijssers Doorkiesnummer Tel. (020) Bestellingen Extra exemplaren kunt u bestellen via onze website (www.cvz.nl) of telefonisch bij de servicedesk onder nummer (020)

2 Inhoud: pag. Samenvatting 1 1. Inleiding 1 1.a. Algemeen 2 1.b. Houdbaarheid AWBZ 3 1.c. Eindperspectief AWBZ? 4 1.d. Signalement CVZ 5 1.e. Leeswijzer 6 2. Aandachtspunten analyse restant-awbz 6 2.a. Algemeen 6 2.b. Vanuit aandachtspunten 6 2.b.1. Toegang tot de zorg 9 2.b.2. Beheersbaarheid/betaalbaarheid 10 2.b.3. Verzekerbaarheid 11 2.b.4. Administratieve lasten 12 2.c. Vanuit actoren 12 2.c.1. Centrale overheid 13 2.c.2. Burgers 13 2.c.3. Gemeenten 14 2.c.4. Zorgkantoren 15 2.c.5. Zorgaanbieders 15 2.c.6. Zorgverzekeraars 16 2.c.7. Indicatieorganen Analyse op hoofdlijnen van mogelijke scenario s 18 3.a. Zelfstandig voortbestaan AWBZ 20 3.b. Restant-AWBZ onderbrengen in de WMO 21 3.c. Restant-AWBZ onderbrengen in de ZVW Conclusies CVZ toekomst AWBZ Te ondernemen acties

3 Samenvatting Visie kabinet AWBZ Doel AWBZ Toekomstperspectief AWBZ Analyse CVZ voor verdere gedachtevorming toekomst AWBZ Het kabinet werkt in zijn brief Op weg naar een bestendig stelsel voor langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning de hoofdlijnen uit over de toekomst van de AWBZ en zijn besluit om voor lokale maatschappelijke ondersteuning van burgers de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) in te voeren. Met de inwerkingtreding van deze wet op 1 januari 2006 gaat onder meer een aantal zorgaanspraken vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) over naar de WMO. Deze zorgaanspraken zijn: huishoudelijke verzorging, ondersteunende en activerende begeleiding voor mensen die niet voor "verblijf" zijn geïndiceerd. Verder gaat de extramurale geestelijke gezondheidszorg en de intramurale geestelijke gezondheidszorg gedurende het eerste jaar over naar de toekomstige Zorgverzekeringswet. Een van de doelstellingen van de WMO is de AWBZ terug te brengen tot de verzekering waarvoor ze bedoeld is: zware chronische en continue zorg die grote financiële risico's voor individuen met zich meebrengt en die particulier niet te verzekeren is. De beheersbaarheid en betaalbaarheid van de AWBZ krijgt hiermee een positieve impuls. Het kabinet gaat er vooralsnog vanuit dat de kern van de AWBZ ook op de langere termijn de zorg blijft voor de mensen in de zwaarste doelgroep, in overeenstemming met de oorspronkelijke bedoeling van de AWBZ. Daarnaast laat het kabinet op dit moment de functies persoonlijke verzorging, behandeling en verpleging (ook zonder verblijf) in de AWBZ. Het is volgens het kabinet zeker niet uitgesloten dat voor deze functies over een paar jaar vervolgstappen gezet worden in de richting van de WMO en/of de ZVW. Voor de verdere uitwerking van het beoogde zorgverzekeringsstelsel heeft het College voor zorgverzekeringen vanuit zijn ervaringen met het beheer en de aansturing van de uitvoering van het wettelijke zorgverzekeringsstelsel een analyse verricht, die behulpzaam kan zijn bij de gedachtevorming over het eindperspectief van de AWBZ. Deze analyse heeft het College verricht vanuit het perspectief van de zorgverzekeringen: ZVW en AWBZ. Het College heeft zijn analyse verricht met de zijns inziens belangrijkste aandachtspunten in het stelsel. Deze zijn: toegang tot de zorg; beheersbaarheid/betaalbaarheid; verzekerbaarheid; administratieve belasting. Vervolgens heeft het College een analyse verricht vanuit de gezichtspunten van de actoren direct of indirect betrokken bij de AWBZ: centrale overheid, burgers, gemeenten,

4 zorgkantoren, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en indicatieorganen. Uiteindelijk toekomstperspectief volgens CVZ Opnemen restant van de AWBZ in ZVW en WMO Het College is als uitkomst van zijn analyse van mening dat de nu voorgestelde voorlopige oplossingsrichting (de driedeling van zorg en maatschappelijke ondersteuning in ZVW, AWBZ en WMO) niet het uiteindelijke toekomstperspectief moet zijn. Zowel vanuit het oogpunt van samenhang in de zorg en in de maatschappelijke ondersteuning, de beheersing van de kosten, het risico tot afwenteling en administratieve lasten, als vanuit het oogpunt van de burger is het van belang dat het aantal regelingen voor zorg en maatschappelijke ondersteuning beperkt blijft. Hiermee wordt het aantal schotten tussen de regelingen beperkt en daarmee ook de mogelijkheden tot afwenteling. Ook de burger heeft daar voordeel van: het aantal loketten waarbij hij zich moet melden om zijn zorgvraag gehonoreerd te krijgen blijft beperkt. Dit laatste is niet zonder belang omdat door de vergrijzing het aantal burgers dat een beroep zal moeten doen op zorg in combinatie met maatschappelijke ondersteuning zal toenemen. Het onderbrengen in meerdere regelingen van zorg en maatschappelijke ondersteuning dwingt burgers een beroep te doen op combinaties van meerdere regelingen, waardoor de onderlinge samenhang mogelijk nog meer verdwijnt. Het College ziet als ideaal het onderbrengen van het restant van de AWBZ in de ZVW en de WMO. Daarmee ontstaat dan één wettelijke regeling voor zorg (cure en zwaar verblijf ) en één wettelijke regeling voor maatschappelijke ondersteuning (waarin ook persoonlijke verzorging en licht verblijf zijn opgenomen), waarbij de verantwoordelijkheden duidelijk kunnen worden verdeeld. Onder "zwaar verblijf" verstaat het College mede gezien het doel van de AWBZ, zoals dat door het kabinet is geformuleerd t.w. een verzekerde opvang voor burgers die geen regie meer kunnen voeren over hun leven langdurig verblijf met continue specialistische behandeling en de daaraan verbonden verpleging en persoonlijke verzorging. Nader onderzoek Om tot een besluit over het onderbrengen van "zwaar verblijf" in de ZVW te komen zal eerst aan een aantal voorwaarden moeten voldaan. De voorwaarden hebben onder meer betrekking op het risico dat zorgverzekeraars kunnen lopen over het restant van de AWBZ ("zwaar verblijf") en de wijze van financiering. Het College zal daarom een nadere studie verrichten naar de mate van risico die zorgverzekeraars moeten/kunnen lopen over het restant van de AWBZ, de wijze waarop dat risico kan worden verwerkt in het vereveningssysteem en de wijze van financiering. Zorgvuldig transitie- en Het College constateert dat het transitie- en implementatietraject ingrijpend en complex van aard is en betrokkenheid van alle departementen vergt. De bouwstenen

5 implementatietraject Zorgvuldige communicatie Ingrediënten invoeringstraject zijn bekend. Van groot belang is dat eerdere maatregelen in de AWBZ hebben dat bewezen een zorgvuldig transitie- en implementatietraject wordt opgezet om te voorkomen dat onvoldoende draagvlak en/of onvoldoende draagkracht bij de uitvoerende partijen aanwezig is voor het realiseren van de plannen. Onderdeel van het transitie- en implementatietraject zal moeten zijn een vroegtijdige en zorgvuldige communicatie met name vanuit het ministerie van VWS met alle betrokkenen. Niet alleen nadat besluitvorming heeft plaatsgevonden, maar ook in het proces tot de besluitvorming. Nadat de beslissing over de toekomst van de AWBZ is genomen start het invoeringstraject, bijvoorbeeld met een concrete tijdshorizon van vijf jaar, waarvan de ingrediënten zijn: een duidelijke eindsituatie; een geprogrammeerde fasering van de implementatie waarin zowel zorgonderdelen, financiering en uitvoering in samenhang stapsgewijze wordt gewijzigd in de richting van de eindsituatie; consequente introductie van kennis en middelen bij (nieuwe) uitvoerders en andere betrokkenen, aangepast op de stappen van invoering; consequente evaluatie van iedere stap met terugkoppeling van de bevindingen naar de volgende stap.

6 1. Inleiding Visie kabinet AWBZ Drieslag: eigen verantwoordelijkheid maatschappelijke ondersteuning collectieve verzekering Samenhangende 1.a. Algemeen Het kabinet werkt in zijn brief Op weg naar een bestendig stelsel voor langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning 1 de hoofdlijnen uit die het in het najaar van 2003 heeft geschetst over de toekomst van de AWBZ en zijn besluit om voor lokale ondersteuning van burgers de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) in te voeren. Het kabinet kiest in zijn uitwerking voor een drieslag: a. Mensen die dat kunnen moeten meer dan nu het geval is zelf oplossingen bedenken in de eigen sociale omgeving voor problemen die zich voordoen. Het kabinet stelt een aantal historisch gegroeide vanzelfsprekendheden in zorg en ondersteuning ter discussie. Het kabinet doet een groter beroep op de eigen draagkracht en laat een aantal verzekerde rechten zoals huishoudelijke hulp verdwijnen. b. Gemeenten moeten zorgen voor een goed samenhangend stelsel van ondersteuning voor hun inwoners die niet goed in staat zijn in bepaalde situaties zelf of samen met anderen oplossingen te realiseren. Hiervoor wordt de WMO geïntroduceerd. Deze wet omvat de Wet voorzieningen gehandicapten, de Welzijnswet en delen van de AWBZ. De WMO moet in 2006 in werking treden. c. De centrale overheid zorgt voor een AWBZ die verzekert waarvoor ze bedoeld is: zware chronische en continue zorg die grote financiële risico s voor individuen met zich meebrengt en die particulier niet te verzekeren is. Daarnaast biedt de AWBZ ook een beperkt aantal zorgfuncties aan mensen die (nog) zelfstandig kunnen wonen. De concrete voorstellen die het kabinet voor de AWBZ doet zijn: op ondersteuning gerichte aanspraken (huishoudelijke zorg, ondersteunende en activerende begeleiding) voor mensen die niet voor verblijf geïndiceerd zijn verdwijnen samen met een aantal andere regelingen (onder andere vervoer, verschillende subsidieregelingen) uit de AWBZ en worden merendeels onderdeel van de WMO; de functie verblijf wordt in de AWBZ beperkt tot mensen die dat echt nodig hebben; extramurale ggz-zorg en de intramurale ggz-zorg in het eerste jaar gaan over naar de toekomstige Zorgverzekeringswet (ZVW); de uitvoering van de AWBZ wordt verbeterd door onder meer centraliseren van de indicatiestelling en meer prikkels bij het zorgkantoor voor het inkopen van goede en betaalbare zorg. Het kabinet wil belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen 1 Kamerstukken II, , nr. 1. 1

7 aanpak doorzetten en tegelijkertijd een goed financieel beleid voeren met een duidelijke eigen verantwoordelijkheid van burgers. Deze samenhangende aanpak moet zorgen voor een bestendig, samenhangend en solidair stelsel voor langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. Dit stelsel moet nieuwe kansen bieden voor de lokale ondersteuning aan burgers. Dat is, aldus het kabinet, een enorme uitdaging: in de eerste plaats voor burgers zelf, maar ook voor het lokale bestuur, bijvoorbeeld om schotten in de voorzieningen voor burgers weg te halen. Maar het geeft ook spanning. Het betekent ook een groter beroep op de eigen draagkracht van burgers en het verdwijnen op onderdelen van een aantal verzekerde rechten. Het is echter niet verantwoord noodzakelijke keuzes verder uit te stellen. De maatregelen voor de korte termijn moeten het stelsel op de lange termijn beter maken, met minder bureaucratie en meer samenhang voor de burgers die er gebruik van maken. Eerdere rapporten Ingrijpen AWBZ noodzakelijk AWBZ als bekostigingssysteem 1.b. Houdbaarheid AWBZ In de afgelopen tien jaar zijn diverse rapporten (o.a. van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, de Sociaal Economische Raad en het Centraal Planbureau) verschenen over de betaalbaarheid van de AWBZ op langere termijn en over de doelmatigheid van deze verzekering. Deze leidden tot dusver niet tot besluitvorming om de AWBZ ingrijpend te wijzigen. De wijzigingen die onafhankelijk hiervan hebben plaatsgevonden bij de modernisering van de AWBZ hebben de betaalbaarheid ervan verder onder druk gezet. Het College heeft in zijn rapporten over de lasten en financiering van de AWBZ en in zijn uitvoeringstoetsen over de modernisering van de AWBZ en over het beheersingsinstrumentarium in de AWBZ in de afgelopen jaren duidelijk gemaakt dat de kostenontwikkeling in de AWBZ zich op een structureel hoger niveau ontwikkelt dan de inkomsten, waardoor er aanzienlijke tekorten cumuleren in het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten. Dit heeft geleid tot forse premiestijgingen in de afgelopen jaren, van 10,25% in 2002 naar 13,55% in Velen zijn er van overtuigd dat alleen al om redenen van de beheersbaarheid ingrijpen in de AWBZ onafwendbaar is. Ook om andere redenen is het noodzakelijk om te komen tot een herziening van de AWBZ. De AWBZ is in de loop van de jaren als een bekostigingssysteem gebruikt om allerlei knelpunten die zich in de zorg voordeden, op te lossen. Veranderende beleidsoverwegingen lagen ook ten grondslag aan de wijziging van de aanspraken. Voorbeelden hiervan zijn het onderbrengen van de bejaardenoorden in de AWBZ (wonen en zorg: de verzorgingshuizen) en de gezinsverzorging; ook zijn gaandeweg vormen van vraagsturing geïntroduceerd: het 2

8 persoonsgebonden budget (pgb) en in toenemende mate eigen betalingen. Uitvoerbaarheid AWBZ Te ruim stelsel van aanspraken Wat blijft er nu in de AWBZ? Zorgverzekeringswet De AWBZ is in de loop van de jaren minder goed uitvoerbaar geworden. Voorbeelden zijn hiervan de wisselingen in centrale en decentrale uitvoering; de introductie van de besturingsdriehoek: regionale indicatiecommissies (RIO s), zorgkantoren en zorgaanbieders; de niet afgemaakte positie van de zorgkantoren. De introductie van nieuw beleid ging sneller dan invoering van de bijbehorende uitvoering (denk aan de AWBZ-brede zorgregistratie AZR en de uitvoering van de eigen bijdrageregeling AWBZ). Er is inderdaad, zoals het kabinet stelt, 'een stelsel van aanspraken ontstaan dat bijna alles te bieden heeft op het gebied van zorg en ondersteunende faciliteiten'. In de uitvoering echter zijn meer knelpunten ontstaan dan opgelost. Het kabinet gaat er vooralsnog vanuit dat de kern van de AWBZ ook op de langere termijn de zorg blijft voor de mensen in de zwaarste doelgroep, in overeenstemming met de oorspronkelijke bedoeling van de AWBZ. Daarnaast laat het kabinet op dit moment de functies persoonlijke verzorging, behandeling en verpleging (ook zonder verblijf) in de AWBZ. Het is zeker niet uitgesloten dat voor deze functies over een paar jaar vervolgstappen gezet worden in de richting van de WMO en/of de ZVW. Daarom onderzoekt het kabinet welke producten bij de functie persoonlijke verzorging te maken hebben met lijfsgebonden zorg en welke juist met praktische ondersteuning die in het lokaal domein kan passen. Verder overhevelen is, aldus het kabinet, nu niet aan de orde; eerst moeten de ervaringen met het invoeren van de WMO en de ZVW afgewacht worden. De komst van de Zorgverzekeringswet (ZVW) per 1 januari 2006 heeft gevolgen voor de AWBZ. Met de invoering van de ZVW introduceert de regering een ander sturings- en financieringssysteem in de curatieve zorg. Ook dat leidt tot aanpassingen in de AWBZ. Dit noopt tot een expliciete beoordeling van de AWBZ-aanspraken: welke aanspraken kunnen onder de kenmerken van de nieuwe zorgverzekering vallen? En welke niet en waarom? Wat betekent dat? Deze vragen moeten nog beantwoord worden. Tussenstap 1.c. Eindperspectief AWBZ? In zijn brief schetst het kabinet nog geen eindperspectief. De aangekondigde maatregelen zijn een eerste tussenstap om de geformuleerde doelen te bereiken. Het kabinet stelt per 2006 een herschikking van de AWBZ voor over de ZVW, de WMO en de AWBZ. Verder zal de burger meer voor eigen rekening moeten gaan nemen. Daarbij is het "eindplaatje" nog niet 3

9 duidelijk. Het kabinet geeft aan dat op termijn meer onderdelen van de AWBZ mogelijk zijn over te hevelen naar de ZVW en de WMO. De uitvoering van de AWBZ geschiedt voorlopig nog via de zorgkantoren 2. In 2006 wil het kabinet besluiten over een meer solide uitvoeringsstructuur in samenhang met de besluitvorming over verdere overheveling van delen van de AWBZ. Fundamentele herziening zorg en maatschappelijke ondersteuning Een fundamentele herziening van de gezondheidszorg is, zoals de bewindslieden in de brief schetsen, niet eenvoudig, omdat deze aan veel verschillende eisen gelijktijdig moet voldoen. De kosten moeten met het nieuwe systeem beheerst kunnen worden, de verzekerde moet, als men hierop is aangewezen, zorg of ondersteuning op eenvoudige wijze kunnen verkrijgen, zorgaanbieders moeten geprikkeld worden om zorg van voldoende kwaliteit aan te bieden tegen een redelijke prijs. De ervaring leert dat als het ene probleem zich oplost, weer andere problemen ontstaan. Tenslotte moet de uitvoering op beheerste wijze plaatsvinden. Missie CVZ Analyse op hoofdlijnen. vanuit gezichtspunten actoren 1.d. Signalement CVZ Het College rekent het ontwikkelen en waarborgen van de publieke randvoorwaarden van het zorgverzekeringsstelsel tot zijn taak, zodat burgers hun aanspraak op zorg kunnen realiseren. Doel van dit signalement is om bij te dragen aan de doelmatige en betrouwbare inrichting en uitvoering van de verzekering, zodanig dat de beschikbaarheid van zorg die we rekenen tot de collectieve verantwoordelijkheid, inderdaad geborgd is. Het College kijkt dan ook naar de voorstellen vanuit het perspectief van de zorgverzekeringen: ZVW en AWBZ. Voor de verdere uitwerking van het beoogde zorgverzekeringsstelsel heeft het College vanuit zijn ervaringen met het beheer en de aansturing van de uitvoering van het wettelijke zorgverzekeringsstelsel een analyse verricht, die behulpzaam kan zijn bij de gedachtevorming over het eindperspectief van de AWBZ. Hierbij zijn de plannen van het kabinet uitgangspunt. Omdat de invulling van de ZVW (en de WMO) nog onvoldoende bekend is, heeft het College zich moeten beperken tot hoofdlijnen. De analyse verricht het College vanuit de gezichtspunten van de actoren direct of indirect betrokken bij de AWBZ: centrale overheid, burgers, gemeenten, zorgkantoren, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en indicatieorganen. Met de uitkomsten van de analyse op hoofdlijnen bekijkt het College in hoeverre er aanleiding is de AWBZ als zelfstandige verzekering te laten voortbestaan, of dat het meer in de rede 2 Zie ook Kamerstukken II, , nr

10 ligt de nog in de AWBZ opgenomen zorgvormen onder te brengen in de Zorgverzekeringswet en/of de WMO. Leeswijzer 1.e. Leeswijzer In onderdeel 2 geeft het College een analyse vanuit een aantal perspectieven, waarna het in onderdeel 3 een aantal scenario's beschrijft over de toekomst van het restant van de AWBZ. In onderdeel 4 trekt het College zijn conclusie over de toekomst van de AWBZ, waarna het in onderdeel 5 de te ondernemen acties aangeeft. 5

11 2. Aandachtspunten analyse restant-awbz Aandachtspunten analyse Rode draad: positie burger Actoren 2.a. Algemeen Het College heeft zijn analyse verricht met de zijns inziens belangrijkste aandachtspunten in het stelsel. Deze zijn: toegang tot de zorg; beheersbaarheid/betaalbaarheid; verzekerbaarheid; administratieve belasting. Als een rode draad loopt door deze aandachtspunten de positie van de burger: als premiebetaler en als zorgvrager. Dit voorkomt dat alleen vanuit de overheid en systemen wordt geredeneerd. De belangrijkste actoren direct of indirect betrokken bij de AWBZ zijn: centrale overheid, burgers, gemeenten, zorgkantoren, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en indicatieorganen. 2.b. Vanuit aandachtspunten Toegang zorg: Zorgverzekeringswet 2.b.1. Toegang tot de zorg De drie wetten: ZVW, WMO en AWBZ kennen verschillende wijzen waarop de toegang tot zorgvoorzieningen is geregeld. De overheid legt in de beoogde ZVW de zorgverzekeraars een zorgplicht op. Dit betekent dat zorgverzekeraars de plicht hebben in voorkomend geval er voor zorg te dragen dat voor hun verzekerden binnen een redelijke termijn de benodigde zorg fysiek beschikbaar en bereikbaar is. Op verschillende manieren kunnen zorgverzekeraars hieraan voldoen: het leveren van zorg in natura via het contracteren van zorgaanbieders danwel het zelf leveren van zorg; het vergoeden van de gemaakte kosten van verzekerde zorg (restitutie); op verzoek bemiddelen tussen verzekerde en de zorgaanbieders. Zorgplicht is in beginsel verbonden met een naturaverzekering: de zorg en niet de zorgkosten vormt de verzekeringsprestatie. De zorgverzekeraar als leverancier van de verzekerde prestaties moet zorgen dat hij deze kan leveren. Onvoldoende gecontracteerde zorg betekent niet of niet tijdig leveren van zorg, door de rechter inmiddels in tal van uitspraken gekwalificeerd als in gebreke blijven met alle rechtsgevolgen van dien. In het geval van restitutieverzekering is de verzekeringsprestatie het vergoeden van de gemaakte kosten, waarbij in voorkomend geval de zorgverzekeraar een inspanningsverplichting kan hebben om de verzekerde bij te staan in het zoeken van zorgaanbieders. 6

12 In de ZVW is de mogelijkheid opgenomen dat de overheid bepaalt dat de zorgverzekeraar aangewezen verzekerde zorgvormen in natura moet leveren. Wet maatschappelijke ondersteuning AWBZ Verschil toegang ZVW en AWBZ met WMO Objectief te meten prestaties Individuele versus collectieve voorzieningen De WMO regelt de verantwoordelijkheid van gemeenten om voor de maatschappelijke ondersteuning stimulerend beleid te voeren waarop burgers de gemeente kunnen aanspreken. Zo staat straks in de WMO op welke terreinen de gemeente beleid moet voeren, hoe de financiering daarvan geregeld is, wie bij de totstandkoming van dat beleid betrokken moeten worden en hoe de prestaties zichtbaar moeten worden gemaakt. Binnen deze randvoorwaarden kunnen partijen lokaal, onder regie van de gemeente, zelf invullen hoe zij de wet uitvoeren. Ook worden de gemeentelijke verantwoordelijkheden geordend in een aantal prestatievelden. Dat zijn gebieden van maatschappelijke ondersteuning waarop concrete prestaties van gemeenten verwacht worden en waarop burgers hun lokale bestuur kunnen aanspreken. De huidige AWBZ is in beginsel een naturaverzekering, maar voor bepaalde vormen van zorg kunnen zorgvragers kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb koopt een zorgvrager zelf de benodigde zorg in. Na opheffing van de contracteerplicht wordt de toegang tot zorg in natura beperkt tot de door zorgkantoren gesloten overeenkomsten. Het College constateert dat in de ZVW en de AWBZ de toegang tot de in die wetten geregelde zorgvoorzieningen voor burgers explicieter is vastgelegd dan in de WMO. Het College stelt vast dat de toegankelijkheid en beschikbaarheid van maatschappelijke ondersteuning in de WMO afhankelijk zijn van het gemeentelijk beleid van de individuele gemeenten. Daarbij verantwoorden gemeenten politieke keuzes en prioriteiten volgens democratische principes aan hun burgers. Het College gaat ervan uit dat de prestaties in de WMO zodanig zijn vormgegeven dat aan de hand daarvan een beroep op de WMO objectief kan worden vastgesteld. De zorg die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) uitspreekt is 3 of de gemeente voldoende middelen krijgen nu en in de toekomst om deze zorg te kunnen realiseren. De VNG pleit voor een onderscheid in de wijze van overhevelen van financiële middelen waarbij de middelen voor collectieve voorzieningen zoals bijvoorbeeld vervoer worden overgeheveld naar het gemeentefonds en de middelen voor individuele voorzieningen, zoals rolstoelen en huishoudelijke hulp via een geoormerkte geldstroom met daaraan gekoppeld een zorgplicht. 3 Zie de brief van de VNG d.d. 13 mei 2004 aan de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 7

13 Het College wijst erop dat met de door de VNG voorgestane systematiek de positie van de burger die is aangewezen op individuele voorzieningen sterker wordt dan in het voorstel van het kabinet. Op een dergelijke wijze kan de toegankelijkheid en beschikbaarheid van die zorg beter gegarandeerd worden. Algemeen wijst het College erop dat hoe dan ook gemeenten zullen worden geconfronteerd met een financieel plafond ter uitvoering van de WMO. Dit plafond zal voor gemeenten dienen als lokaal budgettair kader met mogelijk alle negatieve effecten van dien, zoals het ontstaan van wachtlijsten. Samenhang zorgvoorzieningen Gevolgen omzetten verzekeringsaanspraak in voorziening Er is vanuit de zorginhoud behoefte aan continuïteit en samenhang van zorgonderdelen die nu vanuit de gescheiden regimes wordt aangeboden. Meerdere regimes belemmeren niet alleen samenhang (gelijktijdige, complexe zorg) maar ook continuïteit (in de tijd aansluitende zorg). Echter niet alleen op het individuele patiëntenniveau, maar ook als het gaat om de organisatieaspecten, samenwerkingsrelaties tussen instellingen en de financiering daarvan wordt zichtbaar hoezeer de gescheiden regimes remmend werken. De daarmee gepaard gaande bureaucratie moedigt de zorginhoudelijk zo gewenste zorgvernieuwing niet aan. Daarnaast is het eenvoudiger om bij elkaar behorende zorg op eenzelfde wijze aan te sturen. Het overhevelen van een aantal zorgvormen van de AWBZ naar de WMO brengt wijziging in de rechten van burgers op die aanspraken. Dit is een logisch gevolg van het verschil in kenmerken van verzekering en voorziening. De AWBZ is een verzekering; de WMO heeft de kenmerken van een voorziening. De WMO geeft de gemeente grote beleidsvrijheid om zelf te bepalen welke voorzieningen zij als 'collectief' aanbieden en welke in de vorm van een individueel recht. De mate van rechtsbescherming is afhankelijk van de keuzen die de gemeenten daarin maken. Naar mate de WMO meer individuele rechten toekent, zal de positie van de burger sterker zijn. Bij globaal geformuleerde prestatievelden, waarvan de invulling tot de beleidsvrijheid van de gemeente behoort, zijn individuele rechten niet gegarandeerd en zal het pakket sterk per gemeente kunnen verschillen. Waar geen individuele rechten zijn, is ook geen rechtsbescherming. De gemeente is weliswaar ook bij beleid gebonden aan de normen die de Algemene wet bestuursrecht (AWB) stelt, maar gewenst beleid kan de burger niet juridisch afdwingen maar alleen via de politieke weg beïnvloeden. Bovendien toetst de rechter, zoals nu bij geschillen in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG), bij een voorziening slechts marginaal of aan de zorgplicht is voldaan. 8

14 Sturingssystemen: Zorgverzekeringswet Wet maatschappelijke ondersteuning AWBZ Kwetsbaarheid 2.b.2. Beheersbaarheid/betaalbaarheid De drie wetten: ZVW, WMO en AWBZ kennen verschillende sturingssystemen. Winstbeogende zorgverzekeraars zullen de ZVW uitvoeren waarbij zij moeten voldoen aan een aantal publieke voorwaarden, zoals acceptatieplicht, zorgplicht voor het wettelijk omschreven zorgpakket en een verbod op premiedifferentiatie. Om de hiermee verbonden bedrijfsmatige risico s te beperken, krijgen de zorgverzekeraars een financiële bijdrage uit de Centrale Kas, die is gerelateerd aan het verzekeringsrisico van het verzekerdenbestand. De zorgplicht kunnen zorgverzekeraars gestalte geven door zorginkoop en/of restitutie in combinatie met zorgbemiddeling. Voor het bewaken van de kwaliteit van zorg en voor het beheersen van de kosten van zorg is de zorginkoop van groot belang. Het staat op voorhand niet onomstotelijk vast dat marktwerking (mede afhankelijk van de keuzes die zorgverzekeraars maken voor natura en/of restitutie) in de gezondheidszorg leidt tot kostenbeheersing. Op het moment dat de beoogde kostenbeheersing op microniveau niet het gewenste resultaat heeft, zal het instrument voor de kostenbeheersing op macroniveau weer nadrukkelijk in beeld komen. In de WMO wordt vastgelegd op welke terreinen de gemeente beleid moet voeren, hoe de financiering daarvan geregeld is, wie bij de totstandkoming betrokken moet worden en hoe prestaties zichtbaar gemaakt moeten worden. De gemeenten lopen hier financieel risico. Controle op de uitvoering van de WMO vindt plaats door de Gemeenteraad. De gemeenten krijgen van de centrale overheid financiële middelen om de WMO uit te voeren. Op macroniveau is dan sprake van kostenbeheersing. Het financiële risico kunnen gemeenten afdekken door efficiencyverhoging, door minder voorzieningen te leveren, of door de toegang tot voorzieningen te beperken; m.a.w. kostenbeheersing op microniveau. De zorgkantoren voeren in opdracht van de zorgverzekeraars de AWBZ uit. De zorgkantoren en de zorgverzekeraars lopen geen financieel risico voor de kosten van zorg. De huidige AWBZ kent geen substantiële prikkels tot kostenbeheersing. Recent heeft de regering enkele maatregelen getroffen die moeten leiden tot kostenbeheersing, zoals de verhoging van eigen bijdragen, het opleggen van een efficiencykorting aan instellingen, bevriezen van productieafspraken en de voorgenomen invoering van de centrale indicatiestelling. Van kostenbeheersing is met name sprake op macroniveau via pakketmaatregelen en/of efficiencymaatregelen. Het College constateert dat er sprake is van drie verschillende 9

15 sturing AWBZ Toenemende eigen verantwoordelijkheid burgers sturings- en verantwoordelijkheidssystemen die inherent zijn aan deze drie wetten. De sturing en financiering van de AWBZ is hierin nog het minst uitgewerkt en het meest kwetsbaar gezien vanuit het perspectief van de beheersing (weinig prikkels voor doelmatigheid). Wel tekent het CVZ aan dat in de loop van 2004 de huidige contracteerplicht wordt gewijzigd voor zowel de Ziekenfondswet als de AWBZ. Voor de beheersbaarheid van de AWBZ wordt daarmee een nieuw instrument ingevoerd. De invulling van de uitvoeringsstructuur en de daarbij behorende prikkels voor doelmatigheid zijn mede afhankelijk van het toekomstig pakket van de AWBZ. Van groot belang is een goede balans tussen beleid (besturing, keuzes) en uitvoering (beheersing, betaalbaarheid). Het Ministerie van Financiën voert een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) uit naar de besturing van de zogenoemde "romp-awbz". Als gevolg van de wijziging in de sturings- en verantwoordelijkheidssystemen, opgenomen in de wettelijke regelingen, krijgen (individuele) burgers een toenemende verantwoordelijkheid. De nadruk op eigen verantwoordelijkheid betekent dat de burger meer dan nu zelf in zijn eigen sociale omgeving oplossingen moet zoeken. Een gevolg daarvan is onder meer dat straks een aantal voorzieningen die nu nog zijn opgenomen in de wettelijke regelingen, niet langer daaruit vergoed zullen worden. De effecten daarvan op de collectieve regelingen, maar juist ook de effecten op gezondheidstoestand en welzijn van de burgers, zullen gevolgd moeten worden. Onverzekerbare risico's Toegang tot de verzekering 2.b.3. Verzekerbaarheid Van oorsprong is de AWBZ een verzekering waardoor zware chronische en continue zorg is verzekerd die grote financiële risico s voor individuen met zich meebrengt en die particulier niet te verzekeren is. Met aandere woorden de AWBZ is een verzekering waarin de onverzekerbare risico's zijn opgenomen. De onverzekerbare risico's kunnen op twee manieren een rol spelen: de toegang tot de verzekering en het al dan niet kunnen dragen van het verzekeringsrisico door individuele verzekeraars. Het duale stelsel (ziekenfondsverzekering en particuliere ziektekostenverzekeringen) maakte het noodzakelijk een afzonderlijke regeling in het leven te roepen voor alle burgers, waarin de AWBZ-zorg is verzekerd. De ziekenfondsverzekering kent een acceptatieplicht voor een ieder die voldoet aan de toegangsvoorwaarden van de verzekering. Het door het ziekenfonds te accepteren risico speelt daarbij geen rol (ook voor zogenoemde 'brandende huizen' geldt acceptatieplicht). Particuliere ziektekostenverzekeringen kennen in beginsel 10

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ 08 03 Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ advies Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ Uitgebracht aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

DE ONTVOOGDING VAN DE AWBZ. Rapport van de MDW-werkgroep AWBZ 30 mei 2000

DE ONTVOOGDING VAN DE AWBZ. Rapport van de MDW-werkgroep AWBZ 30 mei 2000 DE ONTVOOGDING VAN DE AWBZ Rapport van de MDW-werkgroep AWBZ 30 mei 2000 Aan de voorzitter van de ambtelijke commissie MDW de Secretaris-Generaal van het ministerie van Economische Zaken Geachte heer Oosterwijk,

Nadere informatie

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25 Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 1/25 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding: beleid vaststellen om implementatie tijdig gereed te hebben 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Werkwijze: betrokkenheid van maatschappelijke

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen p.m. juni 2014 Inhoudsopgave blz. 0. Algemeen 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Begrippenboek. Begeleiding in

Begrippenboek. Begeleiding in december 2011 Begrippenboek Begeleiding in de AWBZ TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Colofon Disclaimer: Dit begrippenboek is met zorgvuldigheid en met medewerking van diverse partijen samengesteld;

Nadere informatie

AWBZ. Hoe ziet de AWBZ er uit AWBZ: HISTORIE AWBZ MODERNISERING: 7 FUNCTIES

AWBZ. Hoe ziet de AWBZ er uit AWBZ: HISTORIE AWBZ MODERNISERING: 7 FUNCTIES 29 3 2013 29 3 2013 AWBZ MODERNISERING: 7 FUNCTIES AWBZ UNIVERSITAIR HOOFDDOCENT UMC UTRECHT huishoudelijke verzorging; persoonlijke verzorging; verpleging; ondersteunende begeleiding; activerende begeleiding;

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

Handen uit de mouwen

Handen uit de mouwen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Handen uit de mouwen beleidsnota huishoudelijke verzorging in Gemeente Leiderdorp Concretisering verkenning Q-Consult en Radar Regionale sub-werkgroep beleidsnota huishoudelijke

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens...

De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens... De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens... Barry Popma Rob van de Ven MBA-Health 2010-2012 Erasmus CMDZ INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 6 HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Decentralisaties Sociaal Domein 2015

Decentralisaties Sociaal Domein 2015 A gemeente Eindhoven Decentralisaties Sociaal Domein 2015 WIJeindhoven: landingsbaan voor de drie decentralisaties Mens & Maatschappij I.s.m. de sectoren Werk en Zorg & Inkomen Oktober 2013 mda/qc13018010

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag

Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag Evaluatie Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag prof dr W.P.M.M. van de Ven 1 prof dr F.T. Schut 1 mr dr H.E.G.M. Hermans 1 dr J.D. de Jong 2 drs M. van der Maat 2 mr drs R. Coppen 2 prof dr P.P.

Nadere informatie

SAMEN. WERKEN aan zorg en ondersteuning. Leidraad voor gemeenten en zorgkantoren. Samenwerken aan zorg en ondersteuning

SAMEN. WERKEN aan zorg en ondersteuning. Leidraad voor gemeenten en zorgkantoren. Samenwerken aan zorg en ondersteuning Samenwerken aan zorg en ondersteuning SAMEN WERKEN aan zorg en ondersteuning Leidraad voor gemeenten en zorgkantoren Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting 2 2. Zorg, welzijn en het belang van samenwerking

Nadere informatie

Inkoopgids Wijkverpleging 2015

Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Context en toekomstperspectief... 4 2.1 Overgangsjaar...5 2.2 De aanspraak wijkverpleging...5 2.3 Wat is wijkverpleging?...6

Nadere informatie

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Van patiënt tot klant Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Zoetermeer, 2003 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Adviesopdracht

Nadere informatie

Page 1 of3. Inlichten instantie via e-mail. Info Den Helder - Uitvoerbaarheid Decentralisaties

Page 1 of3. Inlichten instantie via e-mail. Info Den Helder - Uitvoerbaarheid Decentralisaties Inlichten instantie via e-mail Page 1 of3 Info Den Helder - Uitvoerbaarheid Decentralisaties Van: VNG Aan: VNG Datum: Woensdag 16 Januari 2013 16:38 Onderwerp: Uitvoerbaarheid

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 College voor zorgverzekeringen

Jaarverslag 2007 College voor zorgverzekeringen Jaarverslag 2007 College voor zorgverzekeringen Rapport Jaarverslag 2007 Op 15 maart 2008 uitgebracht aan de minister van VWS Publicatienummer Uitgave Volgnummer Afdeling College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

256 Rapport. Pakketadvies 2008

256 Rapport. Pakketadvies 2008 256 Rapport Pakketadvies 2008 Rapport Pakketadvies 2008 Op 14 april 2008 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer 256 Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer 09.108 Augustus 2009, Utrecht Zorgorganisaties

Nadere informatie

Indicatiestelling binnen de collectieve zorgverzekering. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Indicatiestelling binnen de collectieve zorgverzekering. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport CPB Notitie 9 januari 2014 Indicatiestelling binnen de collectieve zorgverzekering Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport CPB Notitie Aan: Ministerie van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument?

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Een onderzoek naar de rol van het zorgkantoor vóór aanvang zorg januari 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Een

Nadere informatie