Toekomst AWBZ. Op 26 augustus 2004 uitgebracht aan de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toekomst AWBZ. Op 26 augustus 2004 uitgebracht aan de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport"

Transcriptie

1 Rapport Toekomst AWBZ Op 26 augustus 2004 uitgebracht aan de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus AH Diemen Fax (020) Internet Volgnummer Afdeling Auteur v2 DS N. Pruijssers Doorkiesnummer Tel. (020) Bestellingen Extra exemplaren kunt u bestellen via onze website (www.cvz.nl) of telefonisch bij de servicedesk onder nummer (020)

2 Inhoud: pag. Samenvatting 1 1. Inleiding 1 1.a. Algemeen 2 1.b. Houdbaarheid AWBZ 3 1.c. Eindperspectief AWBZ? 4 1.d. Signalement CVZ 5 1.e. Leeswijzer 6 2. Aandachtspunten analyse restant-awbz 6 2.a. Algemeen 6 2.b. Vanuit aandachtspunten 6 2.b.1. Toegang tot de zorg 9 2.b.2. Beheersbaarheid/betaalbaarheid 10 2.b.3. Verzekerbaarheid 11 2.b.4. Administratieve lasten 12 2.c. Vanuit actoren 12 2.c.1. Centrale overheid 13 2.c.2. Burgers 13 2.c.3. Gemeenten 14 2.c.4. Zorgkantoren 15 2.c.5. Zorgaanbieders 15 2.c.6. Zorgverzekeraars 16 2.c.7. Indicatieorganen Analyse op hoofdlijnen van mogelijke scenario s 18 3.a. Zelfstandig voortbestaan AWBZ 20 3.b. Restant-AWBZ onderbrengen in de WMO 21 3.c. Restant-AWBZ onderbrengen in de ZVW Conclusies CVZ toekomst AWBZ Te ondernemen acties

3 Samenvatting Visie kabinet AWBZ Doel AWBZ Toekomstperspectief AWBZ Analyse CVZ voor verdere gedachtevorming toekomst AWBZ Het kabinet werkt in zijn brief Op weg naar een bestendig stelsel voor langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning de hoofdlijnen uit over de toekomst van de AWBZ en zijn besluit om voor lokale maatschappelijke ondersteuning van burgers de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) in te voeren. Met de inwerkingtreding van deze wet op 1 januari 2006 gaat onder meer een aantal zorgaanspraken vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) over naar de WMO. Deze zorgaanspraken zijn: huishoudelijke verzorging, ondersteunende en activerende begeleiding voor mensen die niet voor "verblijf" zijn geïndiceerd. Verder gaat de extramurale geestelijke gezondheidszorg en de intramurale geestelijke gezondheidszorg gedurende het eerste jaar over naar de toekomstige Zorgverzekeringswet. Een van de doelstellingen van de WMO is de AWBZ terug te brengen tot de verzekering waarvoor ze bedoeld is: zware chronische en continue zorg die grote financiële risico's voor individuen met zich meebrengt en die particulier niet te verzekeren is. De beheersbaarheid en betaalbaarheid van de AWBZ krijgt hiermee een positieve impuls. Het kabinet gaat er vooralsnog vanuit dat de kern van de AWBZ ook op de langere termijn de zorg blijft voor de mensen in de zwaarste doelgroep, in overeenstemming met de oorspronkelijke bedoeling van de AWBZ. Daarnaast laat het kabinet op dit moment de functies persoonlijke verzorging, behandeling en verpleging (ook zonder verblijf) in de AWBZ. Het is volgens het kabinet zeker niet uitgesloten dat voor deze functies over een paar jaar vervolgstappen gezet worden in de richting van de WMO en/of de ZVW. Voor de verdere uitwerking van het beoogde zorgverzekeringsstelsel heeft het College voor zorgverzekeringen vanuit zijn ervaringen met het beheer en de aansturing van de uitvoering van het wettelijke zorgverzekeringsstelsel een analyse verricht, die behulpzaam kan zijn bij de gedachtevorming over het eindperspectief van de AWBZ. Deze analyse heeft het College verricht vanuit het perspectief van de zorgverzekeringen: ZVW en AWBZ. Het College heeft zijn analyse verricht met de zijns inziens belangrijkste aandachtspunten in het stelsel. Deze zijn: toegang tot de zorg; beheersbaarheid/betaalbaarheid; verzekerbaarheid; administratieve belasting. Vervolgens heeft het College een analyse verricht vanuit de gezichtspunten van de actoren direct of indirect betrokken bij de AWBZ: centrale overheid, burgers, gemeenten,

4 zorgkantoren, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en indicatieorganen. Uiteindelijk toekomstperspectief volgens CVZ Opnemen restant van de AWBZ in ZVW en WMO Het College is als uitkomst van zijn analyse van mening dat de nu voorgestelde voorlopige oplossingsrichting (de driedeling van zorg en maatschappelijke ondersteuning in ZVW, AWBZ en WMO) niet het uiteindelijke toekomstperspectief moet zijn. Zowel vanuit het oogpunt van samenhang in de zorg en in de maatschappelijke ondersteuning, de beheersing van de kosten, het risico tot afwenteling en administratieve lasten, als vanuit het oogpunt van de burger is het van belang dat het aantal regelingen voor zorg en maatschappelijke ondersteuning beperkt blijft. Hiermee wordt het aantal schotten tussen de regelingen beperkt en daarmee ook de mogelijkheden tot afwenteling. Ook de burger heeft daar voordeel van: het aantal loketten waarbij hij zich moet melden om zijn zorgvraag gehonoreerd te krijgen blijft beperkt. Dit laatste is niet zonder belang omdat door de vergrijzing het aantal burgers dat een beroep zal moeten doen op zorg in combinatie met maatschappelijke ondersteuning zal toenemen. Het onderbrengen in meerdere regelingen van zorg en maatschappelijke ondersteuning dwingt burgers een beroep te doen op combinaties van meerdere regelingen, waardoor de onderlinge samenhang mogelijk nog meer verdwijnt. Het College ziet als ideaal het onderbrengen van het restant van de AWBZ in de ZVW en de WMO. Daarmee ontstaat dan één wettelijke regeling voor zorg (cure en zwaar verblijf ) en één wettelijke regeling voor maatschappelijke ondersteuning (waarin ook persoonlijke verzorging en licht verblijf zijn opgenomen), waarbij de verantwoordelijkheden duidelijk kunnen worden verdeeld. Onder "zwaar verblijf" verstaat het College mede gezien het doel van de AWBZ, zoals dat door het kabinet is geformuleerd t.w. een verzekerde opvang voor burgers die geen regie meer kunnen voeren over hun leven langdurig verblijf met continue specialistische behandeling en de daaraan verbonden verpleging en persoonlijke verzorging. Nader onderzoek Om tot een besluit over het onderbrengen van "zwaar verblijf" in de ZVW te komen zal eerst aan een aantal voorwaarden moeten voldaan. De voorwaarden hebben onder meer betrekking op het risico dat zorgverzekeraars kunnen lopen over het restant van de AWBZ ("zwaar verblijf") en de wijze van financiering. Het College zal daarom een nadere studie verrichten naar de mate van risico die zorgverzekeraars moeten/kunnen lopen over het restant van de AWBZ, de wijze waarop dat risico kan worden verwerkt in het vereveningssysteem en de wijze van financiering. Zorgvuldig transitie- en Het College constateert dat het transitie- en implementatietraject ingrijpend en complex van aard is en betrokkenheid van alle departementen vergt. De bouwstenen

5 implementatietraject Zorgvuldige communicatie Ingrediënten invoeringstraject zijn bekend. Van groot belang is dat eerdere maatregelen in de AWBZ hebben dat bewezen een zorgvuldig transitie- en implementatietraject wordt opgezet om te voorkomen dat onvoldoende draagvlak en/of onvoldoende draagkracht bij de uitvoerende partijen aanwezig is voor het realiseren van de plannen. Onderdeel van het transitie- en implementatietraject zal moeten zijn een vroegtijdige en zorgvuldige communicatie met name vanuit het ministerie van VWS met alle betrokkenen. Niet alleen nadat besluitvorming heeft plaatsgevonden, maar ook in het proces tot de besluitvorming. Nadat de beslissing over de toekomst van de AWBZ is genomen start het invoeringstraject, bijvoorbeeld met een concrete tijdshorizon van vijf jaar, waarvan de ingrediënten zijn: een duidelijke eindsituatie; een geprogrammeerde fasering van de implementatie waarin zowel zorgonderdelen, financiering en uitvoering in samenhang stapsgewijze wordt gewijzigd in de richting van de eindsituatie; consequente introductie van kennis en middelen bij (nieuwe) uitvoerders en andere betrokkenen, aangepast op de stappen van invoering; consequente evaluatie van iedere stap met terugkoppeling van de bevindingen naar de volgende stap.

6 1. Inleiding Visie kabinet AWBZ Drieslag: eigen verantwoordelijkheid maatschappelijke ondersteuning collectieve verzekering Samenhangende 1.a. Algemeen Het kabinet werkt in zijn brief Op weg naar een bestendig stelsel voor langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning 1 de hoofdlijnen uit die het in het najaar van 2003 heeft geschetst over de toekomst van de AWBZ en zijn besluit om voor lokale ondersteuning van burgers de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) in te voeren. Het kabinet kiest in zijn uitwerking voor een drieslag: a. Mensen die dat kunnen moeten meer dan nu het geval is zelf oplossingen bedenken in de eigen sociale omgeving voor problemen die zich voordoen. Het kabinet stelt een aantal historisch gegroeide vanzelfsprekendheden in zorg en ondersteuning ter discussie. Het kabinet doet een groter beroep op de eigen draagkracht en laat een aantal verzekerde rechten zoals huishoudelijke hulp verdwijnen. b. Gemeenten moeten zorgen voor een goed samenhangend stelsel van ondersteuning voor hun inwoners die niet goed in staat zijn in bepaalde situaties zelf of samen met anderen oplossingen te realiseren. Hiervoor wordt de WMO geïntroduceerd. Deze wet omvat de Wet voorzieningen gehandicapten, de Welzijnswet en delen van de AWBZ. De WMO moet in 2006 in werking treden. c. De centrale overheid zorgt voor een AWBZ die verzekert waarvoor ze bedoeld is: zware chronische en continue zorg die grote financiële risico s voor individuen met zich meebrengt en die particulier niet te verzekeren is. Daarnaast biedt de AWBZ ook een beperkt aantal zorgfuncties aan mensen die (nog) zelfstandig kunnen wonen. De concrete voorstellen die het kabinet voor de AWBZ doet zijn: op ondersteuning gerichte aanspraken (huishoudelijke zorg, ondersteunende en activerende begeleiding) voor mensen die niet voor verblijf geïndiceerd zijn verdwijnen samen met een aantal andere regelingen (onder andere vervoer, verschillende subsidieregelingen) uit de AWBZ en worden merendeels onderdeel van de WMO; de functie verblijf wordt in de AWBZ beperkt tot mensen die dat echt nodig hebben; extramurale ggz-zorg en de intramurale ggz-zorg in het eerste jaar gaan over naar de toekomstige Zorgverzekeringswet (ZVW); de uitvoering van de AWBZ wordt verbeterd door onder meer centraliseren van de indicatiestelling en meer prikkels bij het zorgkantoor voor het inkopen van goede en betaalbare zorg. Het kabinet wil belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen 1 Kamerstukken II, , nr. 1. 1

7 aanpak doorzetten en tegelijkertijd een goed financieel beleid voeren met een duidelijke eigen verantwoordelijkheid van burgers. Deze samenhangende aanpak moet zorgen voor een bestendig, samenhangend en solidair stelsel voor langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. Dit stelsel moet nieuwe kansen bieden voor de lokale ondersteuning aan burgers. Dat is, aldus het kabinet, een enorme uitdaging: in de eerste plaats voor burgers zelf, maar ook voor het lokale bestuur, bijvoorbeeld om schotten in de voorzieningen voor burgers weg te halen. Maar het geeft ook spanning. Het betekent ook een groter beroep op de eigen draagkracht van burgers en het verdwijnen op onderdelen van een aantal verzekerde rechten. Het is echter niet verantwoord noodzakelijke keuzes verder uit te stellen. De maatregelen voor de korte termijn moeten het stelsel op de lange termijn beter maken, met minder bureaucratie en meer samenhang voor de burgers die er gebruik van maken. Eerdere rapporten Ingrijpen AWBZ noodzakelijk AWBZ als bekostigingssysteem 1.b. Houdbaarheid AWBZ In de afgelopen tien jaar zijn diverse rapporten (o.a. van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, de Sociaal Economische Raad en het Centraal Planbureau) verschenen over de betaalbaarheid van de AWBZ op langere termijn en over de doelmatigheid van deze verzekering. Deze leidden tot dusver niet tot besluitvorming om de AWBZ ingrijpend te wijzigen. De wijzigingen die onafhankelijk hiervan hebben plaatsgevonden bij de modernisering van de AWBZ hebben de betaalbaarheid ervan verder onder druk gezet. Het College heeft in zijn rapporten over de lasten en financiering van de AWBZ en in zijn uitvoeringstoetsen over de modernisering van de AWBZ en over het beheersingsinstrumentarium in de AWBZ in de afgelopen jaren duidelijk gemaakt dat de kostenontwikkeling in de AWBZ zich op een structureel hoger niveau ontwikkelt dan de inkomsten, waardoor er aanzienlijke tekorten cumuleren in het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten. Dit heeft geleid tot forse premiestijgingen in de afgelopen jaren, van 10,25% in 2002 naar 13,55% in Velen zijn er van overtuigd dat alleen al om redenen van de beheersbaarheid ingrijpen in de AWBZ onafwendbaar is. Ook om andere redenen is het noodzakelijk om te komen tot een herziening van de AWBZ. De AWBZ is in de loop van de jaren als een bekostigingssysteem gebruikt om allerlei knelpunten die zich in de zorg voordeden, op te lossen. Veranderende beleidsoverwegingen lagen ook ten grondslag aan de wijziging van de aanspraken. Voorbeelden hiervan zijn het onderbrengen van de bejaardenoorden in de AWBZ (wonen en zorg: de verzorgingshuizen) en de gezinsverzorging; ook zijn gaandeweg vormen van vraagsturing geïntroduceerd: het 2

8 persoonsgebonden budget (pgb) en in toenemende mate eigen betalingen. Uitvoerbaarheid AWBZ Te ruim stelsel van aanspraken Wat blijft er nu in de AWBZ? Zorgverzekeringswet De AWBZ is in de loop van de jaren minder goed uitvoerbaar geworden. Voorbeelden zijn hiervan de wisselingen in centrale en decentrale uitvoering; de introductie van de besturingsdriehoek: regionale indicatiecommissies (RIO s), zorgkantoren en zorgaanbieders; de niet afgemaakte positie van de zorgkantoren. De introductie van nieuw beleid ging sneller dan invoering van de bijbehorende uitvoering (denk aan de AWBZ-brede zorgregistratie AZR en de uitvoering van de eigen bijdrageregeling AWBZ). Er is inderdaad, zoals het kabinet stelt, 'een stelsel van aanspraken ontstaan dat bijna alles te bieden heeft op het gebied van zorg en ondersteunende faciliteiten'. In de uitvoering echter zijn meer knelpunten ontstaan dan opgelost. Het kabinet gaat er vooralsnog vanuit dat de kern van de AWBZ ook op de langere termijn de zorg blijft voor de mensen in de zwaarste doelgroep, in overeenstemming met de oorspronkelijke bedoeling van de AWBZ. Daarnaast laat het kabinet op dit moment de functies persoonlijke verzorging, behandeling en verpleging (ook zonder verblijf) in de AWBZ. Het is zeker niet uitgesloten dat voor deze functies over een paar jaar vervolgstappen gezet worden in de richting van de WMO en/of de ZVW. Daarom onderzoekt het kabinet welke producten bij de functie persoonlijke verzorging te maken hebben met lijfsgebonden zorg en welke juist met praktische ondersteuning die in het lokaal domein kan passen. Verder overhevelen is, aldus het kabinet, nu niet aan de orde; eerst moeten de ervaringen met het invoeren van de WMO en de ZVW afgewacht worden. De komst van de Zorgverzekeringswet (ZVW) per 1 januari 2006 heeft gevolgen voor de AWBZ. Met de invoering van de ZVW introduceert de regering een ander sturings- en financieringssysteem in de curatieve zorg. Ook dat leidt tot aanpassingen in de AWBZ. Dit noopt tot een expliciete beoordeling van de AWBZ-aanspraken: welke aanspraken kunnen onder de kenmerken van de nieuwe zorgverzekering vallen? En welke niet en waarom? Wat betekent dat? Deze vragen moeten nog beantwoord worden. Tussenstap 1.c. Eindperspectief AWBZ? In zijn brief schetst het kabinet nog geen eindperspectief. De aangekondigde maatregelen zijn een eerste tussenstap om de geformuleerde doelen te bereiken. Het kabinet stelt per 2006 een herschikking van de AWBZ voor over de ZVW, de WMO en de AWBZ. Verder zal de burger meer voor eigen rekening moeten gaan nemen. Daarbij is het "eindplaatje" nog niet 3

9 duidelijk. Het kabinet geeft aan dat op termijn meer onderdelen van de AWBZ mogelijk zijn over te hevelen naar de ZVW en de WMO. De uitvoering van de AWBZ geschiedt voorlopig nog via de zorgkantoren 2. In 2006 wil het kabinet besluiten over een meer solide uitvoeringsstructuur in samenhang met de besluitvorming over verdere overheveling van delen van de AWBZ. Fundamentele herziening zorg en maatschappelijke ondersteuning Een fundamentele herziening van de gezondheidszorg is, zoals de bewindslieden in de brief schetsen, niet eenvoudig, omdat deze aan veel verschillende eisen gelijktijdig moet voldoen. De kosten moeten met het nieuwe systeem beheerst kunnen worden, de verzekerde moet, als men hierop is aangewezen, zorg of ondersteuning op eenvoudige wijze kunnen verkrijgen, zorgaanbieders moeten geprikkeld worden om zorg van voldoende kwaliteit aan te bieden tegen een redelijke prijs. De ervaring leert dat als het ene probleem zich oplost, weer andere problemen ontstaan. Tenslotte moet de uitvoering op beheerste wijze plaatsvinden. Missie CVZ Analyse op hoofdlijnen. vanuit gezichtspunten actoren 1.d. Signalement CVZ Het College rekent het ontwikkelen en waarborgen van de publieke randvoorwaarden van het zorgverzekeringsstelsel tot zijn taak, zodat burgers hun aanspraak op zorg kunnen realiseren. Doel van dit signalement is om bij te dragen aan de doelmatige en betrouwbare inrichting en uitvoering van de verzekering, zodanig dat de beschikbaarheid van zorg die we rekenen tot de collectieve verantwoordelijkheid, inderdaad geborgd is. Het College kijkt dan ook naar de voorstellen vanuit het perspectief van de zorgverzekeringen: ZVW en AWBZ. Voor de verdere uitwerking van het beoogde zorgverzekeringsstelsel heeft het College vanuit zijn ervaringen met het beheer en de aansturing van de uitvoering van het wettelijke zorgverzekeringsstelsel een analyse verricht, die behulpzaam kan zijn bij de gedachtevorming over het eindperspectief van de AWBZ. Hierbij zijn de plannen van het kabinet uitgangspunt. Omdat de invulling van de ZVW (en de WMO) nog onvoldoende bekend is, heeft het College zich moeten beperken tot hoofdlijnen. De analyse verricht het College vanuit de gezichtspunten van de actoren direct of indirect betrokken bij de AWBZ: centrale overheid, burgers, gemeenten, zorgkantoren, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en indicatieorganen. Met de uitkomsten van de analyse op hoofdlijnen bekijkt het College in hoeverre er aanleiding is de AWBZ als zelfstandige verzekering te laten voortbestaan, of dat het meer in de rede 2 Zie ook Kamerstukken II, , nr

10 ligt de nog in de AWBZ opgenomen zorgvormen onder te brengen in de Zorgverzekeringswet en/of de WMO. Leeswijzer 1.e. Leeswijzer In onderdeel 2 geeft het College een analyse vanuit een aantal perspectieven, waarna het in onderdeel 3 een aantal scenario's beschrijft over de toekomst van het restant van de AWBZ. In onderdeel 4 trekt het College zijn conclusie over de toekomst van de AWBZ, waarna het in onderdeel 5 de te ondernemen acties aangeeft. 5

11 2. Aandachtspunten analyse restant-awbz Aandachtspunten analyse Rode draad: positie burger Actoren 2.a. Algemeen Het College heeft zijn analyse verricht met de zijns inziens belangrijkste aandachtspunten in het stelsel. Deze zijn: toegang tot de zorg; beheersbaarheid/betaalbaarheid; verzekerbaarheid; administratieve belasting. Als een rode draad loopt door deze aandachtspunten de positie van de burger: als premiebetaler en als zorgvrager. Dit voorkomt dat alleen vanuit de overheid en systemen wordt geredeneerd. De belangrijkste actoren direct of indirect betrokken bij de AWBZ zijn: centrale overheid, burgers, gemeenten, zorgkantoren, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en indicatieorganen. 2.b. Vanuit aandachtspunten Toegang zorg: Zorgverzekeringswet 2.b.1. Toegang tot de zorg De drie wetten: ZVW, WMO en AWBZ kennen verschillende wijzen waarop de toegang tot zorgvoorzieningen is geregeld. De overheid legt in de beoogde ZVW de zorgverzekeraars een zorgplicht op. Dit betekent dat zorgverzekeraars de plicht hebben in voorkomend geval er voor zorg te dragen dat voor hun verzekerden binnen een redelijke termijn de benodigde zorg fysiek beschikbaar en bereikbaar is. Op verschillende manieren kunnen zorgverzekeraars hieraan voldoen: het leveren van zorg in natura via het contracteren van zorgaanbieders danwel het zelf leveren van zorg; het vergoeden van de gemaakte kosten van verzekerde zorg (restitutie); op verzoek bemiddelen tussen verzekerde en de zorgaanbieders. Zorgplicht is in beginsel verbonden met een naturaverzekering: de zorg en niet de zorgkosten vormt de verzekeringsprestatie. De zorgverzekeraar als leverancier van de verzekerde prestaties moet zorgen dat hij deze kan leveren. Onvoldoende gecontracteerde zorg betekent niet of niet tijdig leveren van zorg, door de rechter inmiddels in tal van uitspraken gekwalificeerd als in gebreke blijven met alle rechtsgevolgen van dien. In het geval van restitutieverzekering is de verzekeringsprestatie het vergoeden van de gemaakte kosten, waarbij in voorkomend geval de zorgverzekeraar een inspanningsverplichting kan hebben om de verzekerde bij te staan in het zoeken van zorgaanbieders. 6

12 In de ZVW is de mogelijkheid opgenomen dat de overheid bepaalt dat de zorgverzekeraar aangewezen verzekerde zorgvormen in natura moet leveren. Wet maatschappelijke ondersteuning AWBZ Verschil toegang ZVW en AWBZ met WMO Objectief te meten prestaties Individuele versus collectieve voorzieningen De WMO regelt de verantwoordelijkheid van gemeenten om voor de maatschappelijke ondersteuning stimulerend beleid te voeren waarop burgers de gemeente kunnen aanspreken. Zo staat straks in de WMO op welke terreinen de gemeente beleid moet voeren, hoe de financiering daarvan geregeld is, wie bij de totstandkoming van dat beleid betrokken moeten worden en hoe de prestaties zichtbaar moeten worden gemaakt. Binnen deze randvoorwaarden kunnen partijen lokaal, onder regie van de gemeente, zelf invullen hoe zij de wet uitvoeren. Ook worden de gemeentelijke verantwoordelijkheden geordend in een aantal prestatievelden. Dat zijn gebieden van maatschappelijke ondersteuning waarop concrete prestaties van gemeenten verwacht worden en waarop burgers hun lokale bestuur kunnen aanspreken. De huidige AWBZ is in beginsel een naturaverzekering, maar voor bepaalde vormen van zorg kunnen zorgvragers kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb koopt een zorgvrager zelf de benodigde zorg in. Na opheffing van de contracteerplicht wordt de toegang tot zorg in natura beperkt tot de door zorgkantoren gesloten overeenkomsten. Het College constateert dat in de ZVW en de AWBZ de toegang tot de in die wetten geregelde zorgvoorzieningen voor burgers explicieter is vastgelegd dan in de WMO. Het College stelt vast dat de toegankelijkheid en beschikbaarheid van maatschappelijke ondersteuning in de WMO afhankelijk zijn van het gemeentelijk beleid van de individuele gemeenten. Daarbij verantwoorden gemeenten politieke keuzes en prioriteiten volgens democratische principes aan hun burgers. Het College gaat ervan uit dat de prestaties in de WMO zodanig zijn vormgegeven dat aan de hand daarvan een beroep op de WMO objectief kan worden vastgesteld. De zorg die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) uitspreekt is 3 of de gemeente voldoende middelen krijgen nu en in de toekomst om deze zorg te kunnen realiseren. De VNG pleit voor een onderscheid in de wijze van overhevelen van financiële middelen waarbij de middelen voor collectieve voorzieningen zoals bijvoorbeeld vervoer worden overgeheveld naar het gemeentefonds en de middelen voor individuele voorzieningen, zoals rolstoelen en huishoudelijke hulp via een geoormerkte geldstroom met daaraan gekoppeld een zorgplicht. 3 Zie de brief van de VNG d.d. 13 mei 2004 aan de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 7

13 Het College wijst erop dat met de door de VNG voorgestane systematiek de positie van de burger die is aangewezen op individuele voorzieningen sterker wordt dan in het voorstel van het kabinet. Op een dergelijke wijze kan de toegankelijkheid en beschikbaarheid van die zorg beter gegarandeerd worden. Algemeen wijst het College erop dat hoe dan ook gemeenten zullen worden geconfronteerd met een financieel plafond ter uitvoering van de WMO. Dit plafond zal voor gemeenten dienen als lokaal budgettair kader met mogelijk alle negatieve effecten van dien, zoals het ontstaan van wachtlijsten. Samenhang zorgvoorzieningen Gevolgen omzetten verzekeringsaanspraak in voorziening Er is vanuit de zorginhoud behoefte aan continuïteit en samenhang van zorgonderdelen die nu vanuit de gescheiden regimes wordt aangeboden. Meerdere regimes belemmeren niet alleen samenhang (gelijktijdige, complexe zorg) maar ook continuïteit (in de tijd aansluitende zorg). Echter niet alleen op het individuele patiëntenniveau, maar ook als het gaat om de organisatieaspecten, samenwerkingsrelaties tussen instellingen en de financiering daarvan wordt zichtbaar hoezeer de gescheiden regimes remmend werken. De daarmee gepaard gaande bureaucratie moedigt de zorginhoudelijk zo gewenste zorgvernieuwing niet aan. Daarnaast is het eenvoudiger om bij elkaar behorende zorg op eenzelfde wijze aan te sturen. Het overhevelen van een aantal zorgvormen van de AWBZ naar de WMO brengt wijziging in de rechten van burgers op die aanspraken. Dit is een logisch gevolg van het verschil in kenmerken van verzekering en voorziening. De AWBZ is een verzekering; de WMO heeft de kenmerken van een voorziening. De WMO geeft de gemeente grote beleidsvrijheid om zelf te bepalen welke voorzieningen zij als 'collectief' aanbieden en welke in de vorm van een individueel recht. De mate van rechtsbescherming is afhankelijk van de keuzen die de gemeenten daarin maken. Naar mate de WMO meer individuele rechten toekent, zal de positie van de burger sterker zijn. Bij globaal geformuleerde prestatievelden, waarvan de invulling tot de beleidsvrijheid van de gemeente behoort, zijn individuele rechten niet gegarandeerd en zal het pakket sterk per gemeente kunnen verschillen. Waar geen individuele rechten zijn, is ook geen rechtsbescherming. De gemeente is weliswaar ook bij beleid gebonden aan de normen die de Algemene wet bestuursrecht (AWB) stelt, maar gewenst beleid kan de burger niet juridisch afdwingen maar alleen via de politieke weg beïnvloeden. Bovendien toetst de rechter, zoals nu bij geschillen in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG), bij een voorziening slechts marginaal of aan de zorgplicht is voldaan. 8

14 Sturingssystemen: Zorgverzekeringswet Wet maatschappelijke ondersteuning AWBZ Kwetsbaarheid 2.b.2. Beheersbaarheid/betaalbaarheid De drie wetten: ZVW, WMO en AWBZ kennen verschillende sturingssystemen. Winstbeogende zorgverzekeraars zullen de ZVW uitvoeren waarbij zij moeten voldoen aan een aantal publieke voorwaarden, zoals acceptatieplicht, zorgplicht voor het wettelijk omschreven zorgpakket en een verbod op premiedifferentiatie. Om de hiermee verbonden bedrijfsmatige risico s te beperken, krijgen de zorgverzekeraars een financiële bijdrage uit de Centrale Kas, die is gerelateerd aan het verzekeringsrisico van het verzekerdenbestand. De zorgplicht kunnen zorgverzekeraars gestalte geven door zorginkoop en/of restitutie in combinatie met zorgbemiddeling. Voor het bewaken van de kwaliteit van zorg en voor het beheersen van de kosten van zorg is de zorginkoop van groot belang. Het staat op voorhand niet onomstotelijk vast dat marktwerking (mede afhankelijk van de keuzes die zorgverzekeraars maken voor natura en/of restitutie) in de gezondheidszorg leidt tot kostenbeheersing. Op het moment dat de beoogde kostenbeheersing op microniveau niet het gewenste resultaat heeft, zal het instrument voor de kostenbeheersing op macroniveau weer nadrukkelijk in beeld komen. In de WMO wordt vastgelegd op welke terreinen de gemeente beleid moet voeren, hoe de financiering daarvan geregeld is, wie bij de totstandkoming betrokken moet worden en hoe prestaties zichtbaar gemaakt moeten worden. De gemeenten lopen hier financieel risico. Controle op de uitvoering van de WMO vindt plaats door de Gemeenteraad. De gemeenten krijgen van de centrale overheid financiële middelen om de WMO uit te voeren. Op macroniveau is dan sprake van kostenbeheersing. Het financiële risico kunnen gemeenten afdekken door efficiencyverhoging, door minder voorzieningen te leveren, of door de toegang tot voorzieningen te beperken; m.a.w. kostenbeheersing op microniveau. De zorgkantoren voeren in opdracht van de zorgverzekeraars de AWBZ uit. De zorgkantoren en de zorgverzekeraars lopen geen financieel risico voor de kosten van zorg. De huidige AWBZ kent geen substantiële prikkels tot kostenbeheersing. Recent heeft de regering enkele maatregelen getroffen die moeten leiden tot kostenbeheersing, zoals de verhoging van eigen bijdragen, het opleggen van een efficiencykorting aan instellingen, bevriezen van productieafspraken en de voorgenomen invoering van de centrale indicatiestelling. Van kostenbeheersing is met name sprake op macroniveau via pakketmaatregelen en/of efficiencymaatregelen. Het College constateert dat er sprake is van drie verschillende 9

15 sturing AWBZ Toenemende eigen verantwoordelijkheid burgers sturings- en verantwoordelijkheidssystemen die inherent zijn aan deze drie wetten. De sturing en financiering van de AWBZ is hierin nog het minst uitgewerkt en het meest kwetsbaar gezien vanuit het perspectief van de beheersing (weinig prikkels voor doelmatigheid). Wel tekent het CVZ aan dat in de loop van 2004 de huidige contracteerplicht wordt gewijzigd voor zowel de Ziekenfondswet als de AWBZ. Voor de beheersbaarheid van de AWBZ wordt daarmee een nieuw instrument ingevoerd. De invulling van de uitvoeringsstructuur en de daarbij behorende prikkels voor doelmatigheid zijn mede afhankelijk van het toekomstig pakket van de AWBZ. Van groot belang is een goede balans tussen beleid (besturing, keuzes) en uitvoering (beheersing, betaalbaarheid). Het Ministerie van Financiën voert een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) uit naar de besturing van de zogenoemde "romp-awbz". Als gevolg van de wijziging in de sturings- en verantwoordelijkheidssystemen, opgenomen in de wettelijke regelingen, krijgen (individuele) burgers een toenemende verantwoordelijkheid. De nadruk op eigen verantwoordelijkheid betekent dat de burger meer dan nu zelf in zijn eigen sociale omgeving oplossingen moet zoeken. Een gevolg daarvan is onder meer dat straks een aantal voorzieningen die nu nog zijn opgenomen in de wettelijke regelingen, niet langer daaruit vergoed zullen worden. De effecten daarvan op de collectieve regelingen, maar juist ook de effecten op gezondheidstoestand en welzijn van de burgers, zullen gevolgd moeten worden. Onverzekerbare risico's Toegang tot de verzekering 2.b.3. Verzekerbaarheid Van oorsprong is de AWBZ een verzekering waardoor zware chronische en continue zorg is verzekerd die grote financiële risico s voor individuen met zich meebrengt en die particulier niet te verzekeren is. Met aandere woorden de AWBZ is een verzekering waarin de onverzekerbare risico's zijn opgenomen. De onverzekerbare risico's kunnen op twee manieren een rol spelen: de toegang tot de verzekering en het al dan niet kunnen dragen van het verzekeringsrisico door individuele verzekeraars. Het duale stelsel (ziekenfondsverzekering en particuliere ziektekostenverzekeringen) maakte het noodzakelijk een afzonderlijke regeling in het leven te roepen voor alle burgers, waarin de AWBZ-zorg is verzekerd. De ziekenfondsverzekering kent een acceptatieplicht voor een ieder die voldoet aan de toegangsvoorwaarden van de verzekering. Het door het ziekenfonds te accepteren risico speelt daarbij geen rol (ook voor zogenoemde 'brandende huizen' geldt acceptatieplicht). Particuliere ziektekostenverzekeringen kennen in beginsel 10

16 geen acceptatieplicht. Bij de aanvraag tot het aangaan van een ziektekostenverzekering zal de verzekeraar een inschatting maken van het te verwachten verzekeringsrisico en aan de hand daarvan een beslissing nemen over het aangaan van de verzekering en, zo ja, over het verzekerd risico en de verschuldigde premie. Financieel risico individuele zorgverzekeraars Wat wel, wat niet? Met de komst van de ZVW verdwijnt het duale stelsel en daarmee een van de redenen voor een zelfstandig (voort)bestaan van de AWBZ. De ZVW kent een acceptatieplicht voor alle burgers, ongeacht hun gezondheidstoestand. Ook brandende huizen moeten zorgverzekeraars accepteren voor een zorgpolis. De andere reden voor het ontstaan van de AWBZ is de onverzekerbaarheid in financieel-verzekeringstechnisch opzicht. De vraag is in hoeverre individuele zorgverzekeraars het (financiële) verzekeringsrisico kunnen dragen van de zorg die in de AWBZ is opgenomen na inwerkingtreding van de WMO en de ZVW. Zoals hiervoor al aangegeven, lopen zorgverzekeraars op dit moment voor de AWBZ-zorgkosten geen financieel risico. Het onderbrengen van het restant van de AWBZ in de ZVW zou zonder nadere regeling betekenen dat zij daarover hetzelfde risico lopen als over de andere kosten van zorg die zijn opgenomen in de ZVW. De vraag is voor welke onderdelen van het restant van de AWBZ dat haalbaar is. In het ontkennende geval zal bekeken moeten worden of op andere gronden het onderbrengen daarvan in de ZVW gewenst is, en, zo ja, onder welke financieel-verzekeringstechnische voorwaarden. Vermindering administratieve lasten. 2.b.4. Administratieve lasten De modernisering van de AWBZ moet bijdragen aan het verminderen van de bureaucratie, onder meer door een AWBZbrede functiegerichte omschrijving van de aanspraken, eenvoudiger indicatiestelling, mandateren bij indicatiestelling en het samenvoegen van verschillende pgb-regelingen. Dit kabinet wil de administratieve lasten verder verminderen. Zowel bij het aanpassen van de AWBZ als het uitwerken van de WMO wordt bezien waar onnodige bureaucratie verder verminderd kan worden, bijvoorbeeld door het weghalen van schotten waar burgers nu last van hebben. Gemeenten kunnen daarvoor hun lokale beleidsvrijheid optimaal benutten. Het kabinet geeft bij het invoeren van de WMO nadrukkelijk aandacht aan de kleine gemeente. Ook de VNG en (vanuit hun verantwoordelijkheid voor de steunfunctie) provincies kunnen ondersteuning bieden. Voor eventuele problemen zijn diverse oplossingen mogelijk: het inhuren van externe deskundigheid (op de vrije markt of bij de centrumgemeente) of het organiseren van regionale ondersteuning bij bijvoorbeeld de GGD of een ander regionaal samenwerkingsverband. Ook nu al brengen veel kleine gemeenten een aantal wettelijke taken 11

17 vanwege de schaalgrootte en de doelmatigheid vrijwillig onder in een gemeenschappelijke regeling op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Gemeenten zijn voor de WMO uiteindelijk wel zelf verantwoordelijk voor de resultaten; het lijkt volgens het kabinet dus niet wenselijk in de samenwerking verder te gaan dan uitvoeringstechnische aspecten. nog niet in beeld te brengen Duidelijk afbakenen domeinen. Een oordeel over de gevolgen van de beoogde driedeling: ZVW, AWBZ en WMO is op dit moment nog niet te geven, omdat de exacte invulling onvoldoende bekend is. Wel is van belang dat het kabinet ernaar streeft de administratieve lasten zo gering mogelijk te maken. De huidige complexe uitvoeringsstructuur van de AWBZ zal diepgaand op de schop moeten, willen de administratieve lasten kunnen worden teruggedrongen. Het College vraagt de aandacht voor het volgende. Tot nu toe is het niet altijd even helder welke zorg en maatschappelijke ondersteuning tot welke van de drie wetten behoren. Een opdeling van zorg en maatschappelijke ondersteuning over meerdere wetten is onontkoombaar. De ZVW voor de curatieve zorg enerzijds en de WMO voor maatschappelijke ondersteuning anderzijds met de bijbehorende uitvoeringsstructuren zijn voor de hand liggende opties. Het College vreest in de praktijk dat problemen vooral zullen ontstaan op het grensvlak WMO en AWBZ en deels ook op het grensvlak ZVW en AWBZ. Deze grensproblemen maken afwenteling van verantwoordelijkheden en financiële lasten mogelijk. Het College vindt dergelijke vormen van afwenteling ongewenst. Deze ondermijnen op termijn de houdbaarheid van het toekomstig stelsel van zorg en maatschappelijke ondersteuning. Het oplossen van dergelijke grensproblemen leidt in het algemeen tot een verzwaring van de administratieve lasten. 2.c. Vanuit actoren Centrale overheid: en verantwoordelijkheden voorwaardenscheppend beheerste kostenontwikkeling 2.c.1. Centrale overheid De centrale overheid heeft vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid een groot belang bij een samenhangend geheel van zorg en maatschappelijke ondersteuning voor haar burgers. Daarin speelt een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling tussen de centrale overheid en de betrokken actoren een belangrijke rol. De overheid heeft in de eerste plaats een regelende en sturende taak voor de doelstellingen en de inrichting van de zorgverzekering en van een stelsel van maatschappelijke ondersteuning. Vanuit economische motieven is een beheerste kostenontwikkeling van groot belang. Naarmate actoren daar niet of onvoldoende in slagen, zal de overheid grotere behoefte hebben aan instrumenten om de kostenontwikkeling te beheersen. 12

18 toezicht Zorgvuldige implementatie overdracht verantwoordelijkheden Uitvoering van publieke verantwoordelijkheden gaat gepaard met intern en extern toezicht, waarvan de inrichting in belangrijke mate wordt bepaald door de gegeven verantwoordelijkheden. De overheid bepaalt het wettelijk toezicht. Het verticale (overheids)toezicht is nodig vanwege de ministeriële verantwoordelijkheid en om de burgers vertrouwen te kunnen geven. Het overdragen van verantwoordelijkheden van de centrale overheid naar actoren vereist een zorgvuldige implementatie. Hierbij zal aandacht geschonken moeten worden aan een geleidelijke overdracht van de mate van verantwoordelijkheid, de financiering en, last but not least, kennisoverdracht. Onderdeel hiervan maakt ook het horizontale toezicht uit waarbij de zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders zich maatschappelijk verantwoorden over de invulling en uitvoering van de hen gegeven verantwoordelijkheden. Burgers: premiebetalers en zorgvragers Meer eigen verantwoordelijkheid Verschillende profielen zorgvragers 2.c.2. Burgers Burgers zijn de betalende en de ontvangende partij in het geheel van de zorgverzekeringen en voorzieningen. De belangen kunnen binnen de groep burgers sterk uiteenlopen (burgers met een laag gezondheidsrisico en burgers met een hoog gezondheidsrisico). Burgers zullen moeten beseffen dat zij meer worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid, ook in financiële zin. Overheveling van zorgvormen van de AWBZ naar de WMO zal tot gevolg hebben dat bij die zorgvormen de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid anders wordt vormgegeven. De aanspraken zullen per gemeente gaan verschillen. De uiteindelijke vormgeving van de WMO zal aangeven waar de grenzen van de ongelijkheid in rechtszekerheid en rechtsgelijkheid komen te liggen. De profielen van de zorgvragers cure, care en/of maatschappelijke ondersteuning kunnen uit de aard van de zorgvraag uiteenlopen. Dit heeft consequenties voor de organisatie van de zorg, de daarbij te bieden keuzemogelijkheden voor de zorgvrager en het aantal loketten dat hij moet aandoen om zijn zorgvraag gehonoreerd te zien. In het algemeen kan gesteld worden dat de invloed van de zorgvrager op de te verlenen zorg is toegenomen. Gemeenten Afwenteling WMO naar ZVW en AWBZ 2.c.3. Gemeenten Gemeenten voeren de WMO uit, waarbij zij financieel risico lopen. Als gemeenten de taken die in de WMO zijn opgenomen onvoldoende realiseren, zal afwenteling kunnen plaatsvinden 13

19 naar de ZVW en de AWBZ. Mensen die huishoudelijke zorg of maatschappelijke ondersteuning nodig hebben en deze niet of onvoldoende zelf weten te organiseren en ook niet op een andere manier ontvangen, zullen als gevolg daarvan medisch of sociaal verslechteren en een beroep doen op curatieve zorg of AWBZ en hier dan ook voor in aanmerking komen. Op het grensvlak van WMO met AWBZ ziet het CVZ het volgende risico. Wanneer gemeenten onvoldoende in staat blijken om de maatschappelijke ondersteuning voor ouderen en gehandicapten vorm te geven dan zullen verzekerden voor de AWBZ eerder in aanmerking komen voor een verblijfsindicatie. Een scherpere indicatiestelling zal dit niet kunnen voorkomen omdat mensen zo ziek worden of verslechteren dat zij voor verblijf in aanmerking komen. Een prikkel om afwenteling van de WMO naar de AWBZ tegen te gaan, zou kunnen zijn dat gemeenten bij een bovenmatige aantal indicaties voor de functie verblijf moeten meefinancieren aan de AWBZ. Afwenteling AWBZ naar WMO Indicatie 'verblijf' thuis zorg ontvangen Ook andersom zou afwenteling kunnen plaatsvinden, namelijk van AWBZ richting de gemeenten. Dit zal kunnen plaatsvinden door gebrek aan intramurale opnamecapaciteit, maar ook door een verschraling van de intramurale zorg door bijvoorbeeld personeelgebrek of onvoldoende budgettaire mogelijkheden. Daarnaast zit er in de huidige voorstellen voor het restant van de AWBZ de mogelijkheid voor verzekerden om, als ze geïndiceerd zijn voor verblijf, deze zorg ook thuis te ontvangen. Ook hier ziet het College een groot risico voor afwenteling. Als zorg thuis is aangewezen, zou een indicatie voor verblijf niet aan de orde moeten zijn. Zorgkantoren Mogelijke uitvoering restant- AWBZ (drie 2.c.4. Zorgkantoren De zorgkantoren voeren namens de zorgverzekeraars de AWBZ uit. Een aantal maatregelen is al genomen en wordt genomen om zorgkantoren te stimuleren tot een doelmatige uitvoering van de AWBZ. Het kabinet heeft bij brief van 29 april zijn visie gegeven op de toekomst van de zorgkantoren: Het kabinet ziet de huidige constructie met zorgkantoren die de AWBZ uitvoeren namens en onder verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars, als een tijdelijke oplossing. Op termijn moet er een structurele regeling van de functie van het zorgkantoor en de daaruit voortvloeiende taken komen. De verantwoordelijkheid moet bij die organen komen te liggen die de uitvoering ook daadwerkelijk zelf voor hun rekening nemen.". Daarvoor zijn grofweg drie scenario s: 1) uitvoering door zorgverzekeraars en 2) uitvoering door zelfstandige uitvoerders of 3) door één centrale uitvoerder. In onderdeel 3 4 Kamerstukken II, , nr

20 scenario's).. volgend op te maken keuze worden deze scenario's nader uitgewerkt. In dit signalement zal het College geen uitspraken doen over de positie van de zorgkantoren. De positie van de zorgkantoren is volgend op de keuzes die gemaakt gaan worden over het restant van de AWBZ. Zorgaanbieders Wie is verantwoordelijk voor samenhangend zorgaanbod? 2.c.5. Zorgaanbieders Voor zorgaanbieders heeft een andere indeling van zorg en maatschappelijke ondersteuning relatief geringe gevolgen. De zorgaanbieder krijgt met andere partijen te maken en de wijze van financiering zal op een andere manier worden vormgegeven. Daarnaast krijgen zorgaanbieders ook mogelijkheden om bij de WMO hun zorgaanbod uit te breiden. Wel blijft het zo dat zorgaanbieders die functies leveren die zowel in de AWBZ als de WMO zijn opgenomen, met meerdere financieringsstromen en besturingssystemen te maken houden. Voor de totaliteit en de samenhang van het zorgaanbod zou wel een probleem kunnen ontstaan. Wie is er verantwoordelijk voor een samenhangend zorgaanbod? De zorgaanbieders zelf, de gemeenten, de zorgverzekeraars of de zorgkantoren, namens de zorgverzekeraars? Zorgverzekeraars Twee regimes Onverzekerbare risico s alleen in de AWBZ? 2.c.6. Zorgverzekeraars De zorgverzekeraars zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de uitvoering van de ZVW en de AWBZ, tenzij de huidige uitvoeringsstructuur van de AWBZ bij de invoering van de WMO wordt gewijzigd. Zorgverzekeraars krijgen per 2006 met twee regimes te maken: een voor de ZVW, waar zij onder randvoorwaarden optreden als risicodragende commerciële verzekeraars en een voor de AWBZ, waarbij zij uitvoeringsorgaan zijn zonder dat zij (financieel) risico dragen. Afhankelijk van de omschrijving van de aanspraken in de ZVW en de prestaties in de WMO zouden mogelijk afwentelingseffecten kunnen optreden vanuit dat deel waarvoor zij risicodragend zijn naar dat deel waarvoor zij niet risicodragend zijn. Binnen de curatieve zorg kennen we nu al zorgvormen die langdurig en kostbaar van aard zijn en voor wat betreft de kosten vergelijkbaar zijn met intramurale AWBZ-zorg. Deze zijn binnen de huidige particuliere verzekeringen verzekerbaar. Met andere woorden: de particuliere ziektekostenverzekeraars lopen daarbij het volledige financiële risico. Ook in de ZVW worden deze zorgvormen opgenomen. De vraag is of ook voor het restant van de AWBZ zorgverzekeraars het financieel risico kunnen dragen. 15

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ

Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ Onderzoeksrapport Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ Op 19 juni 2006 uitgebracht aan het hoofd van de afdeling Geschillen van het College voor zorgverzekeringen Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

1 Overeenkomstenstelsel in de zorgverzekeringen

1 Overeenkomstenstelsel in de zorgverzekeringen 1 Overeenkomstenstelsel in de zorgverzekeringen Zorgovereenkomsten in de Zorgverzekeringswet (Zvw) De Zorgverzekeringswet verplicht iedereen die legaal in Nederland woont (die verzekerd is ingevolge de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

AWBZ en tandheelkundige hulp

AWBZ en tandheelkundige hulp CVZ 75/14 ONTWERP Rapport AWBZ en tandheelkundige hulp Op.. april 2003 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

Nieuwe afbakening verzorging kinderen

Nieuwe afbakening verzorging kinderen Factsheet Nieuwe afbakening verzorging kinderen Per 1 januari 2018 verandert de manier waarop verzorging aan kinderen wordt bekostigd en georganiseerd. In deze factsheet wordt uitgelegd wat er gaat veranderen

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Ik word verantwoordelijk geacht voor de AWBZ en daarom krijg ik veel van de kritiek op mijn bordje.

Ik word verantwoordelijk geacht voor de AWBZ en daarom krijg ik veel van de kritiek op mijn bordje. Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26775 21 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, Z-3145524,

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2008, Z/VU- ;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2008, Z/VU- ; Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgaanspraken AWBZ in verband met wijziging van AWBZaanspraken op zorg Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad Postbus LK DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad Postbus LK DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad Postbus 90405 2509 LK DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag H.J. van Kasteel 070 340 7880 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Adviesaanvraag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 606 Het onderbrengen van de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging in een verzorgingshuis, in de aanspraken op grond van de Algemene

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Informatie kaart. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informatie kaart. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Informatie kaart Afbakening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en wijkverpleging Zorg verzekerings wet Deze informatiekaart gaat in op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen zorgverzekeraars en

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Wat kunt u verwachten? 1. Algemene informatie Zorgkantoor Friesland

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 7. Behandeling 2009 Versie 1 januari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Aanvullende functionele diagnostiek 4 2.3 Kortdurende behandeling gericht op herstel en/of het aanleren

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten?

Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten? Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten? Terugkomdag vrijwillige ouderenadviseurs Bergschenhoek, 6 oktober 2011 René Korse, beleidsmedewerker Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van 25 oktober 2002, houdende hernieuwde vaststelling van de aard, inhoud en omvang van de zorg waarop aanspraak bestaat ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en wijziging van andere

Nadere informatie

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010 Aan de uitvoeringsorganen Zorgverzekeringswet en/of AWBZ Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010 Onderwerp Wijzigingen Besluit zorgaanspraken AWBZ 2011 Ingangsdatum

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM) 5 2.3 gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 517 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet 1 Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden (Stb. 2014, 494). Deze is in de plaats gekomen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Onderwerp: Samenvatting: Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Het onderwerp van dit geschil is of en zo ja, in welke situaties, een verzekerde aangewezen kan zijn op

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2005/16502

Raadsvoorstel 2005/16502 Raadsvoorstel 2005/16502 Plan van aanpak Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gemeente Portefeuillehouder M. Steffens-van de Water/ H. Tuning Steller J. Sinke Collegevergadering 21 juni 2005 Raadsvergadering

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Agenda Opening Toelichting algemene ontwikkelingen (Ilse Vos); Project ondersteuningsarrangementen (Anne Rademakers); Onderzoek kortdurend verblijf (Anne

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Maatschappelijke Ondersteuning Project!mpuls November 2004 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Presentatie opbouw Stand van zaken, doelstelling en inhoud van de WMO Gevolgen voor verschillende

Nadere informatie

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding CONCEPT Startdocument AWBZ begeleiding Gemeente Wijk bij Duurstede, maart 2012 Algemene informatie In het regeer- en gedoogakkoord van het huidige kabinet is overeengekomen dat de functies dagbesteding

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 7. Behandeling 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Aanvullende functionele diagnostiek 5 2.3 Kortdurende behandeling gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden of

Nadere informatie

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017.

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017. Ministerie van VWS Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

Uniformering regeling waskosten AWBZ-instellingen

Uniformering regeling waskosten AWBZ-instellingen Uniformering regeling waskosten AWBZ-instellingen Op 8 oktober 2007 uitgebracht aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave Volgnummer Afdeling Auteur College

Nadere informatie

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Datum: 21 februari 2011 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 21 februari 2011 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Indicatie voor verblijf voor dakloze verzekerden Dakloosheid op zich leidt niet tot een aanspraak op AWBZ-verblijf. Er moet sprake zijn van een grondslag op basis

Nadere informatie

Basiszorg verzekerd?

Basiszorg verzekerd? Rapport Basiszorg verzekerd? Signalement verzekerde prestaties Zorgverzekeringswet versus aanspraken Ziekenfondswet Op 8 september 2005 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden DuPont Nederland op 23 april 2015. Ontwikkelingen.

Nadere informatie

Het nieuwe zorgstelsel en de arts BMO

Het nieuwe zorgstelsel en de arts BMO Het nieuwe zorgstelsel en de arts BMO Een verkennende rondgang door het nieuwe stelsel Jacques van der Most 1 Menu herverdeling van verantwoordelijkheden publieke en private sociale verzekering solidariteitskenmerken

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Zorgweigering en Zorgbeëindiging

Zorgweigering en Zorgbeëindiging Beschrijving Zorgweigering en Zorgbeëindiging Menzis zorgkantoren Enschede, april 2011 Februari 2012 1 Beschrijving te ondernemen stappen t.a.v. Zorgweigering en Zorgbeëindiging Juridisch kader: Art 7:460

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff november 2013 Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek Regeerakkoord/zorgakkoord/beleidsbrief 25 april/begroting 2014/herfstakkoord

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen Aartjan ter Haar Van: vcp@nieuwsbrief.programmavcp.nl namens Aandacht voor iedereen Verzonden: woensdag 8 mei 2013 14:17 Aan: Aartjan ter Haar Onderwerp: Aandacht voor

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

Memorie van toelichting. Algemeen. 1. Aanleiding

Memorie van toelichting. Algemeen. 1. Aanleiding Memorie van toelichting Algemeen 1. Aanleiding Met het verwerpen door de Eerste Kamer van het wetsvoorstel wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

In artikel , tweede en derde lid, wordt In 2015 gewijzigd in: Tot een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip.

In artikel , tweede en derde lid, wordt In 2015 gewijzigd in: Tot een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip. 34279 Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN FACTSHEET ZZP 1, 2 EN 3 EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN ACHTERGROND, GEVOLGEN, FEITEN EN CIJFERS Voor de twaalf Drentse gemeenten Marion Wijnstra Erwin Matijsen Oktober 2012 ACHTERGROND EN

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 15 januari 2014 Nr. : 2014-4 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Vaststellen van de juiste grondslag (somatische aandoening of lichamelijke handicap) bij de functie verblijf

Vaststellen van de juiste grondslag (somatische aandoening of lichamelijke handicap) bij de functie verblijf Onderwerp: Vaststellen van de juiste grondslag (somatische aandoening of lichamelijke handicap) bij de functie verblijf Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 19 mei 2008 Uitgebracht aan: In zijn advies

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 7 november 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 7 november 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff Januari 2014 Waar gaan we het over hebben? Hoe en waar vraag ik pgb aan? Stand van zaken landelijke politiek Pgb in Wet langdurige zorg (Wlz)

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over overgangsproblemen tussen zorgdomeinen (2015Z19261).

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over overgangsproblemen tussen zorgdomeinen (2015Z19261). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ De 12 gemeenten in Brabant Noordoost-oost (BNO-o) hebben samen met een groot aantal instellingen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de transitie AWBZ.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg IPC 2450 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Adviesaanvraag

Samenvatting. 1. Adviesaanvraag 5 Samenvatting 1. Adviesaanvraag De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is een sociale verzekering voor de langdurige zorg in Nederland. Kort gezegd regelt de AWBZ de organisatie en financiering

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Alleen de hoofdzaken

Alleen de hoofdzaken Alleen de hoofdzaken Bekostiging in de care (middagprogramma) Klaas Meersma 11 januari 2011 Wat komt aan de orde? Wijziging in de WMG Wijziging in Besluit zorgaanspraken, Zorgindicatiebesluit en de beleidsregels

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen VOOR: Gepensioneerden AGRIFIRM 24 en 26 maart 2015. Kort filmpje over mijn voettocht

Nadere informatie

Zintuiglijk gehandicapten en ouderen van 80 jaar en ouder geen indicatie meer nodig van CIZ

Zintuiglijk gehandicapten en ouderen van 80 jaar en ouder geen indicatie meer nodig van CIZ Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.437 Zintuiglijk gehandicapten en ouderen van 80 jaar en ouder geen indicatie meer nodig van CIZ bronnen Rijksoverheid, Nieuwsbericht van het Ministerie van VWS: Indicatiebesluit

Nadere informatie

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden Opbouw De visie van zorgverzekeraars Jaarcongres V&VN, 10 april 2015 Marianne Lensink Het stelsel en de rol van zorgverzekeraars Opgaven voor de toekomst: - minder meer zorguitgaven - transparantie over

Nadere informatie

Soort uitspraak: IgA = indicatiegeschil AWBZ Datum: 21 juni 2010 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: PV, BG, VB/ZZP. Onderstaand de volledige uitspraak.

Soort uitspraak: IgA = indicatiegeschil AWBZ Datum: 21 juni 2010 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: PV, BG, VB/ZZP. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Grondslagen bij ZZP Het betreft hier een geschil over meerdere grondslagen bij een verblijfsindicatie. Op grond van de beleidsregels kiest het CIZ een dominante grondslag op basis

Nadere informatie

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48 dinsdag, 30 maart 2010 10:38 Laatst aangepast donderdag, 05 februari 2015 08:48 De Wet van 9 juli 2014, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA Financiering van gezondheidszorg Jaap Doets consultant VVAA Het Nederlandse zorgstelsel Zorgstelsel -Collectief gefinancierde wettelijk vastgelegde zorg aanspraak -vraagsturing -prestatiebekostiging -maatschappelijke

Nadere informatie

2D I! , Algemene Rekenkamer. van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport BEZORGEN. De Voorzitter van de Tweede Kamer der

2D I! , Algemene Rekenkamer. van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport BEZORGEN. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Binnenhof 4 513 AA Den Haag Staten-Generaal De Voorzitter van de Tweede Kamer der BEZORGEN Lange Voorhout 8 Postbus 0015 500 EA Den Haag T 070 344344 F 070 344130 E voorlichting rekenkamer.nl w www.rekenkamer.ni

Nadere informatie

Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL).

Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL). Raadsvergadering 21 mei 2012 Nr.: 11 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL). Portefeuillehouder: Mevrouw O.G. Hartman-Togtema. Ter inzage liggende stukken: Keuzedocument

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie