JAARSTUKKEN OWM STAD HOLLAND ZORGVERZEKERAAR. c-

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARSTUKKEN OWM STAD HOLLAND ZORGVERZEKERAAR. c- www.companvoinfo"

Transcriptie

1 JAARSTUKKEN OWM STAD HOLLAND ZORGVERZEKERAAR c-

2 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Aanbieding door de directie 2 Verslag Raad van Toezicht 3 Jaarverslag Directie 5 Jaarrekening Balans per 31 december Winst-en-verliesrekening over Kasstroomoverzicht Toelichting op de jaarrekening Overige toelichtingen OVE!rige gegevens Resultaatbestemming Accountantsverklaring

3 AANBIEDING DOOR DE DIRETIE Verantwoording in hoofdlijnen door de directie Beste Zorgverzekeraar In hebben wij voor het tweede achtereenvolgende jaar met enorm veel trots de award voor 'Beste Zorgverzekeraar ' in ontvangst genomen. Deze uitverkiezing is de uitkomst van een door het DAK, de NVA en de NBVA uitgevoerd prestatieonderzoek onder bijna duizend tussenpersonen. In het onderzoek is gekeken naar: - Kwaliteit product (voorwaarden) - Kwaliteit van de claimafhandeling - Premiestelling voor de consument - Snelheid administratief proces - Snelheid beantwoording vragen - Werking van het extra net - Kwaliteit en foutloosheid van offertes en polissen - Nakomen van afspraken - Kennisniveau binnendienst - Kwaliteit intermediair ondersteuning Stad Holland Zorgverzekeraar heeft - met een gemiddeld rapportcijfer van 7,6 - de overige intermediairverzekeraars met een relatief groot verschil in waardering achter zich weten te laten. Wij zien in deze uitverkiezing een bevestiging van ons jarenlange stabiele beleid, waarbij de focus op de verzekerde ligt en eerlijkheid en transparantie de boventoon voeren. Een dergelijke ervaring bij het intermediair, waarbij hun oordeel uiteraard mede wordt bepaald door de tevredenheid van hun klanten over Stad Holland, kan alleen worden bereikt als de gehele organisatie in gedrag en communicatie dit gevoel weet op te roepen. Om deze reden zijn onze kernwaarden geherdefinieerd en op diverse wijzen nogmaals bij alle mejewerkers onder de aandacht gebracht. De bedrijfscultuur is samengevat in de volgende vijf kernwaarden: 1. Dichtbij, menselijk 2. Eerlijk en Direct 3. Realistisch en Praktisch 4. Gezamenlijk S. Eigenzinnig Kernwaarden Onze kernwaarden komen niet alleen terug in het handelen van onze medewerkers, maar ook in de principes waar wij jaar in jaar uit VOor staan. Vroegtijdige helderheid over hoogte premie Stad Holland heeft als tweede, na DSW Zorgverzekeraar, haar premie voor bekend gemaakt. Wij kunnen dat zo snel, omdat wij onze zaken goed op orde hebben. Bovendien hoeven wij niet ingewikkeld te berekenen hoeveel hoger de individuele premie moet zijn, om een korting aan collectieve verzekerden mogelijk te maken. Iedereen betaalt bij ons namelijk precies dezelfde premie voor de basisverzekering. Verder willen wij de premie ook graag zo snel mogelijk bekend maken, omdat we transparant willen zijn naar het intermediair en naar onze verzekerden. Onze premie: "goedkoper kan niet, duurder hoeft nietlt De premie voor de basisyerzekering is voor 2010 vastgesteld op ( 92,50 per maand (( per jaar) voor alle ven:ekerden vanaf 18 jaar. De premie wordt nét kostendekkend vastgesteld. Goedkoper kan niet, duurder hoeft niet. Wij geven vanaf de start van de basisverzekering, in 2006, geen korting aan collectiviteiten. In dit opzicht onderscheiden wij ons bewust van andere zorgverzekeraars. De premiestijging voor 2010 is hiermee tevens lager uitgevallen dan de door VWS verwachte stijging van 4,1% in de Rijksbegroting. Door het conservatieve beleggingsbeleid heeft Stad Holland een hoog beleggingsresultaat over 2008 behaald, Dit heeft tot een gezonde financiële reserve geleid, Stad Holland heeft, als onderlinge waarborgmaatschappij, geen winstoogmerk. Stad Holland heeft daarom besloten dit positieve beleggingsresultaat terug te geven aan zijn verzekerden, door in 2010 de premie ( 17 lager vast te stellen dan de net kostendekkende premie, Restitutiepolis met volledige keuzevrijheid Stad Holland maakt vanaf het begin van de basisyerzekering geen onderscheid tussen de natura- en restitutie polis. Stad Holland heeft de voordelen van beide polissen samengevoegd en hanteert één polis. De vergoedingen zijn bij ons gelijk, ongeacht of de verzekerde kiest voor een gecontracteerde of een niet-gecontracteerde zorgverlener. De meeste zorgverleners zijn door Stad Holland gecontracteerd en dienen hun declaraties rechtstreeks bij ons in. Landelijk blijft er verwarring heersen over de vrije keuze van zorgverlener bij naturapolissen. De vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg zou bij een naturapolis lager zijn. Dit is bij veel verzekeraars wel het geval, maar niet bij Stad Holland! Iedere verzekerde heeft bij ons namelijk volledige keuzevrijheid van zorgverlener, ook bij niet-gecontracteerde zorgverleners vergoeden wij 100% tot maximaal het wettelijke tarief of het marktconforme tarief. Stad Holland hecht eraan om nogmaals de nadruk te leggen op de volledige keuzevrijheid voor zijn verzekerden. Daarom heeft Stad HOlland besloten om de polis zodanig aan te passen, dat deze zich vanaf 2010 volledig als restitutiepolis kwalificeert. Schiedam, april 2010 A.M. Domen, directeur F.,W. ten Brink, directeur 2

4 VI;RSLAG RAAD VAN TOEZIHT In het verslagjaar bestond de Raad van Toezicht uit drie personen: de heren F.F.H. Rutten (voorzitter),. Mostert en L.A. van Eijk. In de twee vergaderingen die in hebben plaatsgevonden, is onder meer aandacht besteed aan: het maatschappelijk verslag 2008 (inclusief jaarrekening); de financiële rapportages; het accountantsverslag 2008; een wijziging van de statuten; de oversta pronde ; de uitverkiezing tot beste zorgverzekeraar. Benoemjng van de leden van de Raad van Toezicht In is besloten de zittingsduur en de leeftijdsgrens voor de leden van de Raad van Toezicht (RvT) in de statuten te wijzigen. De zittingsduur is vastgesteld op maximaal drie termijnen van drie jaar. Er is sprake van een overgangssituatie VOor de leden die in al langer dan deze maximale zittingsduur deel uitmaken van de RvT. Deze aftredende leden zijn nog voor maximaal één termijn herbenoembaar. De leden worden (her)benoemd door de Ledenraad op voordracht van de RvT en/of van ten minste éénderde van het aantal le~en van de Ledenraad gezamenlijk. De voordracht wordt met redenen omkleed, waarbij de relevante huidige betrekkingen en andere commissariaten van de kandidaten worden gemeld. Het aftreden van de leden gebeurt periodiek, zodanig dat er ieder jaar ten minste een benoeming van één lid is. Deze persoon (personen) is (zijn) tweemaal herbenoembaar. Zodra een lid van de RvT de leeftijd van tweeënzeventig jaar bereikt, treedt dit lid af als commissaris in de eerstvolgende reguliere vergadering van de RvT. In dat geval is het lid niet langer herbenoembaar. Het afgelopen jaar is de heer Mostert volgens de beschreven procedure herbenoemd als lid van de RvT. Per 1 januari 2010 is de heer Rutten afgetreden, de heer Van Eijk voorzitter geworden en de heer F..W. Briët benoemd als nieuw lid. Nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht Onderstaande tabel geeft de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht weer. Tabel 1 i Raad van i IF.I' H R, - Hooaleraar M - Rvr (' voor 0 In rl. 7nrn R V Rv IMTA B.V. RV~WM DSW - Lid Rv DSW Z, N.V., In Rv n<;w B~V. - Lid Rv Delohi R & D B.V. Lid In Lid RvA NZa. ILA. A. I Or<D - _Lid R'l Anfra id Rv OWM DSW. (LA - jd Rv DSW N.V. in Rv n<;w A' B.V. _Id Rv Delohi R & D BV - Lid IIn tnt. van de loswal Lid cam"" van nr",f Lid Rv JWM DSW UA I In Rv n<;w n N.V. Lid Rv DSW.. B.V. - _Lid RvJ: )elohi R & B.V. Lid ma. RV. Van Elik & - B.V. Van Eiiken.. OP Vilf Eiiken -. F.r W Rr;pt - v(' Flnr" -- In Rv jd 'A Boval jd De - Lid A'!.Id. Van "'. M"kk"m Lid Rv: OWM DSW U.A - _ Lid Rll n<;w 71 Lin Rv DSW, RV N.V. Lid Rv( Delohi R & D B.V. I In h.,'''' Ir 3

5 Beloning van de leden van de Raad van Toezicht De beloning van de Raad van Toezicht bedraagt in het verslagjaar in totaal ( Relatie met de accountant Alle door de (externe) accountant uitgebrachte rapportages worden aan de Raad van Toezicht uitgebracht. De brief van bevindingen (managementletter) is door de Raad van Toezicht in aanwezigheid van de accountant besproken. 4

6 JAARVERSLAG DIRETIE INLEIDING Beste Zorgverzekeraar In hebben wij voor het tweede achtereenvolgende jaar met enorm veel trots de award voor "Beste Zorgverzekeraar " in ontvangst genomen. Deze uitverkiezing is de uitkomst van een door het DAK, de NVA en de NBVA uitgevoerd pre$tatieonderzoek onder bijna duizend tussenpersonen. Stad Holland Zorgverzekeraar heeft met een gemiddeld rapportcijfer van 7/ 6 ~ de overige intermediairverzekeraars met een relatief groot verschil in waardering achter zich weten te laten. Wij zien in deze uitverkiezing ook een bevestiging van ons jarenlange stabiele beleid, waarbij de focus op de verzekerde ligt en eerlijkheid en transparantie de boventoon voeren. Voordat er wordt ingegaan op de financiêle gegevens en de verwachtingen voor 2010 van Stad Holland Zorgverzekeraar worden eerst de risico's en onzekerheden nader toegelicht. RISIO'S EN ONZEKERHEDEN BasÎsverzekering Sinds 1 januari 2006 is in Nederland een nieuw privaat zorgverzekeringsstelsel van kracht. Dit private stelsel bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel betreft de basisverzekering, een verplichte verzekering voor alle ingezetenen van NeQerland. De invulling van de dekking van de basisverzekering wordt door de overheid bepaald. Een zorgverzekeraar is verplicht alle onder de kring der verzekerden vallende personen, ongeacht leeftijd en gezondheidsrisico's, te accepteren. Iedere verzekeraar ontvangt een vergoeding uit het Zorgverzekeringsfonds die afgestemd is op het risicoprofiel van de ver.zekerden. De omvang van de bijdrage uit dit fonds is een bedrag per verzekerde, gecorrigeerd voor een aantal risic:okenmerken van de verzekerden. Naast deze bijdrage bepaalt iedere zorgverzekeraar een nominale premie. Deze nominale premie is voor alle verzekerden bij Stad Holland Zorgverzekeraar gelijk. Het tweede onderdeel van het stelsel betreft de (vrijwillige) aanvullende verzekering. De dekking van deze verzekering is niet gebonden aan overheidsbepalingen. De aanvullende verzekering wordt uitgevoerd voor risico van DSW Ziektekostenverzekeringen N.V. Bij de basisverzekering hebben we te maken met onzekerheden zowel op het gebied van budget als op het gebied van schade. De onzekerheden met betrekking tot het budget zijn inherent aan het systeem van risicoverevening. De onzekerheden op het gebied van schade hebben met name betrekking op de over en onderfinanciering van de ziekenhuisbudgetten over de jaren 2008 en. Door de diverse ex post compensaties van het risicovereveningsmodel wordt het financiêle risico van deze onzekerheden fors verminderd. Zowel het systeem van risicoverevening als de onzekerheden op het gebied van schaden worden in de jaarrekening uitgebreid toegelicht. Geiaentificeerde risico 's De belangrijkste verzekeringsrisico's en financiêle risico's worden hierna uiteengezet. Verzekeringsrisico Dit betreft het risico dat inherent is aan de verzekeringsactiviteiten. Het zorgverzekeringsrisico heeft betrekking op veranderingen in omvang van de te betalen schade en de ontvangen bijdragen uit het zorgverzekeringsfonds. Periodiek vindt een beoordeling plaats van de schade en de budgetten aan de hand van inschattingen van de afdelingen Financiên en Interne ontrole. Eigen Risico Met ingang van 2008 is het eigen risico ingevoerd. Voor elke premiebetalende verzekerde geldt een verplicht eigen risico van ( 155, per jaar. Daarboven kan een vrijwillig eigen risico gelden. Bij de bepaling van het budget heeft het ollege voor zorgverzekeringen (VZ) rekening gehouden met een normatief eigen risico. Verwacht wordt dat de verlaging van het bucjget groter is dan de werkelijke ontvangsten van verzekerden. Voor zowel 2008 als wordt een tekort verwacht. Matktrisico Dit betreft het risico van mogelijke verliezen als gevolg van veranderingen van valutakoersen, rentestanden en aandelenkoersen. De volgende beleidslijnen gelden: het beleggingsbeleid wordt door de directie opgesteld; de Raad van Toezicht keurt het beleggingsbeleid goed. Het eigen vermogen is in kortlopende deposito's belegd. Alle financiêle instrumenten zijn kortlopend en in euro's. Daarom zijn valuta, rente en koersrisico's niet van toepassing. Kredietrisico Dit betreft het risico van mogelijke verliezen veroorzaakt door oninbaarheid of een verlaging van de kredietstatus van debiteuren of andere derden uit hoofde van beleggingen en kredietverstrekking. Hiervoor gelden de volgende beleidslijnen: het debiteurenrisico is beperkt door de wanbetalersregeling van de Zorgverzekeringswet; de aan de ziekenhuizen verstrekte voorschotten worden periodiek vergeleken met de nog door de ziekenhuizen te declareren kosten. 5

7 liquiditeitsrisico Dit betreft het risio dat een rechtspersoon loopt als zij niet de mogelijkheid heeft om aan de benodigde financiêle middelen te komen om aan de verplichtingen uit hoofde van financiêle instrumenten te voldoen. Stad Holland Zorgverzekeraar heeft een sterke liquiditeitspositie. Door het voeren van een actief cashmanagement worden voldoende liquiditeiten in rekening-courant beschikbaar gehouden om aan de verplichtingen te voldoen als deze verschuldigd zijn. Op de overtollige liquiditeiten wordt een hoger rendement behaald. FINANIEEL Vermogen Het eigen vermogen is met ( 2,4 mifjoen gestegen naar 19,7 miljoen in. Premie Stad Holland Zorgverzekeraar heeft de nominale premie voor verlaagd naar ( 89,75 (2008: ( 91,25). De premie is met de in september 2008 bekende gegevens kostendekkend vastgesteld. De verdiende premies eigen rekening en bijdragen zijn in met ( 6,1 miljoen toegenomen door de toename van het door het VZ bepaalde budget. Schade De s<:hade bedraagt in 94,3 miljoen. De schade (inclusief oude jaren) is ten opzichte van het voorgaande jaar met ( 10,1 miljoen toegenomen. De stijging van de kosten wordt met name veroorzaakt door een stijging van de kosten ziekenhuiszorg. Bedrijfskosten De bèdrijfskosten zijn met (0,3 miljoen gestegen en bedragen in 4,6 miljoen. Beleggingen De gerealiseerde opbrengsten uit beleggingen bedragen in ( 1,9 miljoen. Dit is een daling van { 0,3 miljoen ten opzichte van De daling wordt verklaard door een lagere rentevergoeding van het ollege voor zorgverzekeringen. ReSultaat Het totale resultaat is met (; 4,6 miljoen gedaald tot ( 2,4 miljoen positief in. Het technisch resultaat bedraagt 0,5 miljoen waarvan ( 0,2 miljoen herrekeningen over voorgaande jaren. 6

8 VERWAHTING 2010 Investeringen Voor het jaar 2010 worden geen bijzondere investeringen verwacht en er is derhalve geen aanvullende financieringsbehoefte. Personeel Het gemiddeld aantal werknemers in bedroeg 32 fte (2008: 35 fte). Voor 2010 worden geen grote wijzigingen verwacht. ReSLJltaatverwachting 2010 Bij de premiecalculatie 2010 (oktober ) is er met de op dat moment bekende informatie een kostendekkende premie vastgesteld. Vooralsnog is er geen aanleiding de resultaatverwachting aan te passen. Schiedam, 28 april 2010 Directie e.a.e.m. Oomen F..W. ten Brink 7

9 BALANS PER 31 DEEMBER (na resultaatbestemming) ATIVA : : Beleggingen 1. Deelnemingen Vorderingen 2. Met het ollege voor zorgverzekeringen te verrekenen saldo Vorderingen uit directe verzekering Overige vorderingen OVE!rige activa 5. Materiêle vaste activa liquide middelen OVE!rlopende activa 7. Lopende rente Overige overlopende activa

10 BALANS PER 31 DEEMBER (na resultaatbestemming) PASSIVA {; {; 9. Eigen vermogen Overige reserves Geplaatst kapitaal Totaal eigen vermogen Technische voorziening Voorzieningen personeelsbeloningen Schulden 13. Schulden uit directe verzekering Overige schulden Overlopende passiva

11 WINST-EN-VERLIESREKENING TEHNISHE REKENING 2008 (: ( Verdiende premies eigen rekening en bijdragen Nominale premie Bijdragen Ollege voor zorgverzekeringen Uitgaande herverzekeringspremies ( ) ( ) Overige opbrengsten en vergoedingen van derden BEDRIJFSOPBRENGSTEN ,3473Q4 Shaden Brutoschaden Mlltatie voorziening schaden Aandeel herverzekeraars ( ) ( ) Bedrijfskosten Acquisitiekosten Beheers- en personeelskosten Afschrijvingen bedrijfsmiddelen BEDRIJFSLASTEN ,540,329 RESULTAAT TEHNISHE REKENING ,806,975 NIET-TEHNISHE REKENING 17, Opbrengsten uit beleggingen RESULTAAT NIET-TEHNISHE REKENING 1, , RESULTAAT z.nt JZ2 Z.DZD.:i:il 10

12 KASSTROOMOVERZIHT Kasstroom uit operationele activiteiten ResultMt Aanpassingen voor: Afschrijvingen Toename voorzieningen Toename technische voorziening Veranleringen in werkkapitaal: Toe- r(!sp. afname vorderingen en overlopende activa Afname saldo ollege voor zorgverzekeringen Af- resp. toename kortlopende schulden en overlopende passiva ( ) ( ) Kasstroom uit operationele activiteiten !lill JZ.!lZ!.!l1i1l Liquid~ middelen per 31 december resp Liquid~ middelen per 31 december 2008 resp Balansmutatie liquide middelen resp !1i1l JZ.!lU!llill 11

13 TOELIHTING OP DE JAARREKENING Algemeen Activiteiten OWM Stad Holland Zorgverzekeraar U.A., statutair gevestigd aan de 's-gravelandseweg 555 te Schiedam, voert voor haar ver:z:ekerden de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) uit. Niet geconsolideerde maatschappijen Naam Statutaire zetel Aandeel in het geplaatste kapitaal VEKTIS e.v. Zeist 2,5% Algemene grondslagen voor de opstelljng yan de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden, met uitzondering van de beleggingen, plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Bat~n en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor ZOVlar zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn, in acht genomen. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva DeE!:lnemingen Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Materiêle vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Te:hnische voorzieningen Onjer de technische voorziening is de schatting voor de ultimo boekjaar nog te ontvangen declaraties verstrekkingen 2VW opgenomen. Deze wordt bepaald op basis van ervaringscijfers. De hoogte van de voorziening wordt bepaald door extrapolatie van de geboekte schadelast, rekening houdend met de stand van de verwerking van declaraties en een ins:hatting van ontwikkelingen in volume- en prijsafspraken per verstrekkingsoort. Voor de kosten van de per balansdatum lop~nde behandelingen is geen voorziening getroffen, met uitzondering van de kosten van DB's. De voorschotten aan ziekenhuizen zijn in mindering gebracht op de technische voorziening schade. De voorziening heeft een kortlopend karakter. De voorziening schadeafhandeling is gevormd op basis van de verwachte directe kosten (met name loonkosten) in het kader van de verwerking van de overlopende schadelast. De voorziening heeft een kortlopend karakter. YO)rzieningen personeelsbeloningen VUT: Met ingang van het boekjaar 2000 wordt conform de geldende AO voor de zorgverzekeraars een voorziening getroffen VOOr verplichtingen uit hoofde van de overgangsregeling voor vervroegde uittreding (VUT) van personeel. De voorziening wordt in eigen beheer opgebouwd en is contant gemaakt op basis van de verwachte marktrente. Tevens wordt er rekening gehouden met blijfkansen van het personeel. De voorziening heeft een langlopend karakter..1ubileumuitkering: Er wordt een voorziening getroffen uit hoofde van toekomstige jubileumuitkeringen. Voor de bepaling van de omvang van de voorziening wordt rekening gehouden met de blijfkansen en verwachte salarisstijgingen. De voorziening is contant gemaakt tegen een verwachte disconteringsvoet. De voorziening heeft een langlopend karakter. 12

14 Pen!doenen: De pensioenregeling worden gefinancierd door afdrachten aan het bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten en worden in de balans opgenomen in een voorziening. De waardering van de verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om deze per balansdatum af te wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is wordt de verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde. Discontering vindt plaats op basis van rentetarieven van hoogwaardige ondernemingsobligaties. Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening. Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer Stad Holland Zorgverzekeraar beschikkingsmacht heeft over de pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die de pensioenvordering in zich bergt, zullen toekomen aan Stad HOlland Zorgverzekeraar, en wanneer de pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld. Ultimo en 2008 waren er geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Grondslagen voor de bepaljng van het resultaat Verliende premies eigen rekening Ond~r de verdiende premies eigen rekening worden de bruto premies en uitgaande herverzekeringspremies verantwoord. Bruto premies: In d~ bruto premies zijn de volgende elementen opgenomen: de nominale premiesi de normuitkeringen in verband met de ex ante en ex post risicovereveningi het budget voor beheerskosten voor verzekerden onder 18 jaari het saldo van de vereveningi het saldo van de nacalculatie; het saldo van de nacalculatie in verband met de bandbreedte; de rechtstreeks met het Zorgverzekeringsfonds en de Algemene Kas te verrekenen premiebedragen. De werking van het risicovereveningsmodel Met behulp van een systeem van ex ante risicoverevening worden verzekeraars gecompenseerd voor het feit dat zij in hun portefeuilles verzekerden met verschillende gezondheidsrisico's hebben. De middelen uit het Zorgverzekeringsfonds worden over zorgverzekeraars verdeeld met behulp van een risicovereveningsmodel. Met dit model wordt voor een zorgverzekeraar een (normatieve) inschatting gemaakt van de te verwachten kosten. Wettelijk is vastgelegd dat de criteria leeftijd, geslacht, woonplaats, aard van inkomen, gezondheidscriteria en sociaal economische status (SES) gebaseerd op gen~esmiddelengebruik en ziekenhuisbehandeling in het verleden in het risicovereveningsmodel worden toegepast. De Wijze waarop de middelen worden verdeeld wordt jaarlijks vastgesteld in een ministeriêle regeling. Elk jaar wordt ten behoeve van de vaststelling van het model voor jaar t onderzoek gedaan op basis van landelijke verzekerden- en schadegegevens over de jaren t - 3 en t - 4 en worden op basis van statistische analyses gewichten aan de verschillende criteria toegekend. Op basis daarvan wordt, na aftrek van de opbrengst van de door de overheid vastgestelde nominale rekenpremie, de uitkering uit het Zorgverzekeringsfonds vastgesteld. De bijdrage die een zorgverzekeraar uit het Zorgverzekeringsfonds ontvangt, is opgebouwd uit vijf deelbijdragen: een deelbijdrage voor de vaste kosten ziekenhuiszorg, een deelbijdrage voor de kosten B-DBe's, een deelbijdrage voor de (overige) variabele kosten ziekenhuiszorg, een deelbijdrage voor de kosten van overige prestaties en een deelbijdrage voor de kosten GGZ. De GGZ is in 2008 overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. De splitsing naar verschillende deejbijdragen hangt samen met de mate waarin zorgverzekeraars in staat worden geacht de kosten van hun verzekerden te beïnvloeden. De ex ante bijdrage wordt voorafgaand aan het boekjaar door het ollege voor zorgverzekeringen vastgesteld. Het risicovereveningsmodel kent nog steeds een aantal onvolkomenheden, waardoor bij de afrekening met het Zorgverzekeringsfonds ex post compensatiemechanismen worden toegepast. De definitieve afrekening alsmede het daaqwerkelijk gerealiseerde resultaat over kunnen pas in 2013 worden bepaald. De eerste ex post correctie betreft de macro nacalculatie. Deze houdt in dat de macro deelbijdragen gelijk worden gesteld aan de macro kosten. Vervolgens vindt een specifieke verevening plaats voor hoge kosten. Deze hoge kostencompensatie (HK) houdt in dat 90% van de kosten van overige prestaties, variabele kosten ziekenhuiszorg en kosten B-DB's van een individuele verzekerde, voor zover deze kosten het bedrag van ( in 2008) op jaarbasis te boven gaan, ten last~ van een pool worden gebracht. De pool wordt gefinancierd door een procentuele korting op de deelbijdragen voor overige prestaties, variabele kosten ziekenhuiszorg en kosten B-DB'S van elke zorgverzekeraar. 13

15 Hierna wordt het resultaat voor de deelbijdrage variabele kosten ziekenhuiszorg voor 40% nagecalculeerd. De kosten B~DB's worden voor 15% nagecalculeerd. De vaste kosten ziekenhuiszorg worden voor 100% nagecalculeerd. Ook voor de kosten GGZ geldt dat deze voor 100% worden nagecalculeerd. Stad Holland Zorgverzekeraar is bij de vaststelling van de jaarrekening uitgegaan van de werkelijke verhoudingen tussen de vaste en variabele kosten ziekenhuiszorg 2006, 2007 en 2008 ~oals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn verstrekt. De verdeling van de kosten vaste en variabele kosten is gebaseerd op de landelijke verwachting zoals deze door ZN in januari 2010 is geschat. Vanwege de grote verschuiving van kosten ziekenhuiszorg variabel naar B~DB en de verdere toename van het aantal B~DB's is het zeer lastig om uit de tot nu toe gedeclareerde schade een juiste verdeling te maken. Ook de macroneutraliteit is op deze gegevens van ZN gebaseerd. Vanaf 2006 is naast bovengenoemde ex post compensatiemechanismen een extra ex post component toegevoegd: de specifieke bandbreedteregeting (vangnetregeling). Hierbij wordt de onzekerheid ten aanzien van het resultaat gemitigeerd. De bandbreedte bedraagt in 22,50 ( ,-), zowel positief als negatief. Als het verschil per verzekerde tussen budget en kosten, na alle ex~postcorrecties, buiten de bandbreedte valt dan worden de kosten buiten deze grenzen voor 90% nagecalculeerd. Voor 2007 en 2008 geldt de vangnetregeling alleen voor de variabele kosten ~iekenhuis2:org. Voor geldt deze regeling voor de variabele kosten ziekenhuiszorg en vaar de kosten B~DB's. Aanpassingen Stad Holland Zorgverzekeraar op het ex ante budget Op basis van de bovengenoemde gewichten en de door het VZ ingeschatte budgetparameters per verzekeraar wordt het ex ante budget bepaald. Stad Holland Zorgverzekeraar heeft dit budget herrekend door de gemiddelde verzekerdenstand te bepalen, inclusief de met terugwerkende kracht in~ en uitgeschreven verzekerden. Stad Holland Zorgverzekeraar maakt jaarlijks een inschatting van de te verwachten ontvangsten uit en de te verwachten bijdragen aan de pool. Hierbij wordt rekening gehouden met grote mutaties in zowel schade als budget en met de HK uit eerdete jaren. Op basis van de ontvangen informatie over de HK 2007 en rekening houdend met een mutatie van de drempels (van in 2007 naar in 2008) is voor 2008 en een nieuwe inschatting gemaakt. Ten slotte is het budget bijgesteld op basis van verwachte macrokosten van Zorgverzekeraars Nederland (januari 2010) over 2007, 2008 en. De afwijking ten opzichte van het door VWS vastgestelde budget is naar rato toebedeeld aan het betreffende deelbudget. Hierbij is Stad Holland Zorgverzekeraar volledig afhankelijk van de gegevens/schattingen van de overige (grote) verzekeraars. Oe werkelijke macrokosten kunnen derhalve afwijken. Tevens heeft Stad Holland Zorgverzekeraar op basis van eigen inschattingen een budgetcorrectie uitgevoerd. De hiervoor weergegeven onzekerheden kunnen een significante invloed hebben op de hoogte van de bruto premies voor de basisverzekering en dus op het resultaat. Uitgaande hetverzekeringspremies: De bnjto premie herverzekering bestaat volledig uit de bijdragen in de HK~pool. Overige opbrengsten Hieronder worden onder andere de ontvangen vergoedingen van derden en het budget beheerskosten AWBZ verantwoord. Schaden Eigen rekening Onder de schaden eigen rekening worden de bruto schaden en het aandeel herverzekeraars verantwoord. Bruto schaden: In de bruto schaden zijn de volgende elementen opgenomen: ~ alle uitkeringen aan of ten behoeve van verzekerden ingevolge de ZVW; ~ de eigen risico ontvangsten van verzekerden; ~ opbrengst van te verhalen schade; ~ rechtstreeks met het Zorgverzekeringsfonds en de Algemene Kas te verrekenen schadebedragen. Onzekerheden introductie systeem van Diagnose Behandel ombinaties (DB's) Sinds 1 januari 2005 is de afrekening van de kosten van ziekenhuizen gebaseerd op zogenoemde Diagnose Behandel ombinaties (DB's). Deze methode beslaat een gehele periode van medische behandeling en bevat alle afzonderlijke deelb~handelingen. De afrekening tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar vindt plaats aan het einde van de behandelperiode. Hierdoor wordt het declaratiemoment van de ziekenhuizen vertraagd en is bij het opmaken van de jaarrekening slechts een deel van de totale jaarlast gedeclareerd. Als gevolg hiervan is de inschatting van de omvang van de te verwachten kosten ziekenhuisverpleging met relatief grote onzekerheid omgeven. Het financieel risico bij afwijkingen is echter relatief beperkt, omdat er verschillende ex post correctiemechanismen op de deelbijdragen van de ziekenhuiskosten plaatsvinden. Over~ en onderfinanciering ziekenhuisbudgetten Zoals ook in 2005, 2006 en 2007 zijn er in 2008 en grote verschillen tussen de budgetten van de ziekenhuizen en de door de ziekenhui2:en verkregen financiering (declaraties en onderhanden werk) van dit budget. Omdat de verschillen tussen budgetten en financiering zo groot zijn en er jaarlijks een verschuiving van verzekerden plaatsvindt, is besloten tot een speciale verreken methodiek. Dit maakt het mogelijk de schade achteraf in de desbetreffende jaren te verwerken. In oktober hebben alle ziekenhuizen en zorgverzekeraars van de NZa de definitieve opbrengstverrekening 2007 ontvangen. Deze gegevens zijn in de jaarrekening verwerkt. 14

16 De NZa is aansluitend begonnen met de afrekening Hiervoor zijn ultimo alie nacalculaties 2008 van de ziekenhuizen afgerond en in hun budgetten verwerkt. Op basis van deze gegevens is een eerste inschatting van de opbrengstverrekening 2008 per ziekenhuis gemaakt. De daadwerkelijke opbrengstverrekening 2008 per ziekenhuis per zorgverzekeraar zal in september 2010 gereed zijn. Stad Holland Zorgverzekeraar heeft voor zelf een inschatting gemaakt. Voor de jaren 2008 en leidt het onvoldoende inzicht in de aver- of onderfinanciering per instelling per jaar tot een onzekerheid in de jaarrekening, die grotendeels wordt gemitigeerd door de ex post correcties. De hiervoor weergegeven on:zekerheden kunnen een significante invloed hebben op de hoogte van de technische voorzieningen voor de basisverzekering per eind en dus op het resultaat. Aandeel herverzekeraais: De bruto schade herverzekering bestaat volledig uit de ontvangsten uit de HK-pool. Acquisitiekosten: In de acquisitiekosten zijn opgenomen (afsluit)provisies, reclame- en marketingkosten. Opbrengsten uit beleggingen Ger~aliseerde resultaten op beleggingen worden direct in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Grondslagen voor de opstelling yan bet kasstroornoyerzjebt Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. 15

17 TOELIHTING OP DE BALANS 1. Deelnemingen DeelnemIng: Naam Statutaire zetel Aandeel in het geplaatste kapitaal VEKTI5.V. Zeist 2,5% Het verloop van de deelneming is als volgt: Stand per 1 januari Stand per 31 december B Met het ollege voor zorgverzekeringen te verrekenen saldo De met het ollege voor zorgverzekeringen te verrekenen posten zijn: - het saldo van baten, lasten en voorschotten in het kader van de uitvoering van de ZVW met het Zorgverzekeringsfonds te verrekenen; - het saldo van baten, lasten en voorschotten in het kader van de uitvoering van de ZFW met de Algemene Kas te verre!kenen; - het saldo van baten, lasten en voorschotten in het kader van de uitvoering AWBZ met het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten te verrekenen. Het saldo is als volgt opgebouwd: Met het 2orgverzekeringsfonds te verrekenen Met Algemene Kas te verrekenen Met Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten te verrekenen o B ( ) B 3. Vorderingen uit directe verzekering Deze post is als volgt samengesteld: Premied~biteuren De bijdrage van het O/Z in het kader van de regeling wanbetalers is in mindering gebracht op het saldo premied~biteuren. 4. Overige vorderingen Deze post is als volgt samengesteld: 200B Vorderingen op verbonden partijen

18 S. Materiêle vaste activa In de materiële vaste activa zijn inbegrepen automatiseringsapparatuur, kantoorinventaris en kantoorinrichting. Afschrijving op de materiële vaste activa: - automatiseringsapparatuur variërend van 25 tot 33 1/3 procent per jaar over de aanschafwaarde; - kantoorinventaris en kantoorinrichting afhankelijk van de aard van het bedrijfsmiddel variërend van 10 tot 25 procent per jaar over de aanschafwaarde. Materiële vaste activa ( ( Het verloop in de materiële vaste activa is als volgt weer te geven: Stand per 1 januari Aanschafprijs Desinvesteringen Afschrijvingen Stand per 31 december ( (40.422) umulatieve afschrijvingen Liquide middelen Banken ( ( Lopende rente Te vorderen rente ( ( Overige overlopende activa Nog te factureren eigen risico Opbrengst verhaal Vooruitbetaalde kosten Overige ( (

19 9. Eigen vermogen Het eigen vermogen is als volgt samengesteld: geplaatst algemene reserve kaqitaal reserve ZFW totaal Stand per 31 december Stelselwijziging Stand per 1 januari Resultaat boekjaar Stand per 31 december Stand per 1 januari Resultaat boekjaar Stand per 31 december onform de regelgeving Ziekenfondswet tot en met 31 december 2005, geldt dat 13,9 miljoen van de reserve ZFW alleen mogen worden aangewend voor de zorgverzekering en dat tot 2016 geen dividenden of winsten uit deze reserves mogen worden uitgekeerd. De solvabiliteitseis van De Nederlandsche Bank bedraagt ultimo 6,8 miljoen. De aanwezige solvabiliteit bedraagt 19,8 miljoen. Stad Holland Zorgverzekeraar streeft naar een solvabiliteit van 200%. Met een aanwezige solvabiliteit van 292% is voldaan aan de intern gestelde doelstelling. 10. Geplaatst kapitaal Het eigen vermogen is samengesteld uit het waarborgkapitaal en de overige reserves. Stad Holland Zorgverzekeraar heeft een geplaatst en gestort waarborgkapitaal van ( TechniShe voorziening De technische voorziening heeft een kortlopend karakter. Technische voorziening schade Technische voorziening schadeafhandeling Mutatieoverzicht technische voorziening: schade schadeafhandeling totaal Stand per 1 januari Onttrekking ( ) Vrijval ( ) Dotatie Stand per 31 december ( ) ( ) ( )

20 Overzicht ontwikkeling schadeclaims: totaal Schatting van cumulatieve schadeclaims: Aan het einde van het tekenjaar Een jaar later Twee jaar later Schatting cumulatieve schadeclaims: umulatieve betalingen ( ) ( ) Voorzieningen personeelsbeloningen De samenstelling van de voorzieningen personeelsbeloningen is als volgt: Voorziening VUT Voorziening jubileumuitkeringen Voorziening VUT: In 2000 is een voorziening vervroegde uittreding (VUT) van personeel gevormd. In de toekomst kunnen 2 personeelsleden van de bestaande regeling gebruik maken. Het verloop van de voorziening VUT is: Stand per 1 januari Dotatie Oprenting Stand per 31 december Voorziening jubileumuitkeringen: Het verloop van de voorziening jubileumuitkeringen is: Stand per 1 januari Dotatie Vrijval Oprenting Stand per 31 december (300) Schulden uit directe verzekering rediteuren schade Vooruitontvangen premies

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2013

Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2013 Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de Raad van Bestuur... 3 1.1 Algemene informatie... 3 1.2 Toestand per balansdatum... 4 1.3 Ontwikkeling gedurende het boekjaar en resultaten...

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 2 Financieel jaarverslag 2013 Alle bedragen in de cijferopstellingen van deze jaarrekening van Unigarant N.V. zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Door afronding

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Maasstad Ziekenhuis

Jaarrekening 2012. Stichting Maasstad Ziekenhuis Jaarrekening 2012 Stichting Maasstad Ziekenhuis INHOUDSOPGAVE Pagina 11.1 Jaarrekening 2012 11.1.1 Balans per 31 december 2012 1 11.1.2 Resultatenrekening over 2012 2 11.1.3 Kasstroomoverzicht over 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.)

Jaarverslag 2009. BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.) Jaarverslag 2009 BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.) Inhoud 1 Profiel en kerncijfers 1 1.1 Profiel 1 1.2 Kerncijfers 1 2 Directieverslag 2 2.1 Marktontwikkelingen en beleggingsbeleid

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2009 6 2 Overzicht van het totaalresultaat 2009

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Holding Isala klinieken

Jaarrekening 2014. Stichting Holding Isala klinieken Jaarrekening 2014 Stichting Holding Isala klinieken De jaarrekening 2014 van Isala is digitaal aangeleverd aan het CIBG en als pdf gedeponeerd bij www.jaarverslagenzorg.nl en www.isala.nl. Het maatschappelijk

Nadere informatie

Meerwaarde. Jaarverslag 2012

Meerwaarde. Jaarverslag 2012 Meerwaarde Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 CertiQ B.V. 1 Meerwaarde 3 2 Corporate Governance Code 4 3 Resultaten 2012 5 3.1 Kerncijfers 5 3.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 6

Nadere informatie

HOLDING JAARVERSLAG 2014

HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING N.V. RENDO Holding Gevestigd te Meppel Setheweg 1, 7942 LA Meppel Postbus 18, 7940 AA Meppel Telefoon 0522-856 400 E-mail info@rendo.nl internetsite www.rendo.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis

Jaarrekening 2013. Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis Jaarrekening 2013 Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis Hoorn, 22 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 2013 Enkelvoudig 1.1 Balans per 31 december 2013 1 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V.

Renpart Vastgoed Management B.V. Renpart Vastgoed Management B.V. Jaarverslag 2014 Renpart Vastgoed Management B.V. Nassaulaan 4 2514 JS Den Haag renpart.nl/rvm @RenpartVastgoed INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 Verslag van de Directie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V.

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Inhoud Directieverslag 2 Jaarrekening 2013 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 7 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. BNG Vermogensbeheer B.V. Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage

Jaarverslag 2013. BNG Vermogensbeheer B.V. Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage Jaarverslag 2013 BNG Vermogensbeheer B.V. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage Tel.: Fax: E-mail: Website: +31 (70) 375 02 45 +31 (70) 375

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011 DSW Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2011 DSW Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2011 DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 CertiQ B.V.

Jaarverslag 2011 CertiQ B.V. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 CertiQ B.V. 1 Voorwoord 3 2 Resultaten 2011 4 2.1 Kerncijfers 4 2.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 5 2.3 Financieel resultaat 6 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag Jaarrekening 2012 saxion.nl/jaarverslag Saxion Jaarrekening 2012 Inhoud B Jaarrekening 2012 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 5 Geconsolideerde staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Nuvema N.V. Baarn. Uitgebracht in de algemene vergadering van aandeelhouders op 2 juni 2014

Jaarverslag 2013. Nuvema N.V. Baarn. Uitgebracht in de algemene vergadering van aandeelhouders op 2 juni 2014 Jaarverslag Jaarverslag 2013 2013 Jaarverslag 2013 Nuvema N.V. Baarn Uitgebracht in de algemene vergadering van aandeelhouders op 2 juni 2014 Colofon Nuvema N.V. Baarn Raad van Commissarissen J. de Bondt,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Rijnland Zorggroep

Jaarrekening 2012. Stichting Rijnland Zorggroep Jaarrekening 2012 Stichting Rijnland Zorggroep INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 Stichting Rijnland Zorggroep 1.1.1 Balans per 31 december 2012 4 1.1.2 Resultatenrekening over

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2013 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL DEN HAAG. Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d.

JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL DEN HAAG. Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d. JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL TE DEN HAAG Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d. 26 mei 2010 Goedgekeurd door de Bestuursraad d.d. 24 juni 2010

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. inzake. jaarrekening 2013

Safe Harbour Fund Management B.V. inzake. jaarrekening 2013 Safe Harbour Fund Management B.V. inzake jaarrekening 2013 1 Safe Harbour Fund Management INHOUDSOPGAVE Bladnr. Verslag van directie 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 6 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

VU medisch centrum. Jaarrekening 2013

VU medisch centrum. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 213 Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting VU-VUmc ] Adres: De Boelelaan 1117 Postcode: 181 HV Amsterdam Telefoonnummer: (2) 4444444 Nummer Kamer van Koophandel: 53815211 E-mailadres:

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. Stichting Zaans Medisch Centrum

Jaarrekening 2010. Stichting Zaans Medisch Centrum Jaarrekening 2010 Stichting Zaans Medisch Centrum 27-05-2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2010 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2010 1 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013 Stad Holland Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2013 Stad Holland Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2013 Stad Holland Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen

Jaarverslag 2011. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Jaarverslag 2011 AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 23 mei 2012. Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Personalia... 4 Kerncijfers... 5 Verslag

Nadere informatie