JAARSTUKKEN OWM STAD HOLLAND ZORGVERZEKERAAR. c-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARSTUKKEN OWM STAD HOLLAND ZORGVERZEKERAAR. c- www.companvoinfo"

Transcriptie

1 JAARSTUKKEN OWM STAD HOLLAND ZORGVERZEKERAAR c-

2 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Aanbieding door de directie 2 Verslag Raad van Toezicht 3 Jaarverslag Directie 5 Jaarrekening Balans per 31 december Winst-en-verliesrekening over Kasstroomoverzicht Toelichting op de jaarrekening Overige toelichtingen OVE!rige gegevens Resultaatbestemming Accountantsverklaring

3 AANBIEDING DOOR DE DIRETIE Verantwoording in hoofdlijnen door de directie Beste Zorgverzekeraar In hebben wij voor het tweede achtereenvolgende jaar met enorm veel trots de award voor 'Beste Zorgverzekeraar ' in ontvangst genomen. Deze uitverkiezing is de uitkomst van een door het DAK, de NVA en de NBVA uitgevoerd prestatieonderzoek onder bijna duizend tussenpersonen. In het onderzoek is gekeken naar: - Kwaliteit product (voorwaarden) - Kwaliteit van de claimafhandeling - Premiestelling voor de consument - Snelheid administratief proces - Snelheid beantwoording vragen - Werking van het extra net - Kwaliteit en foutloosheid van offertes en polissen - Nakomen van afspraken - Kennisniveau binnendienst - Kwaliteit intermediair ondersteuning Stad Holland Zorgverzekeraar heeft - met een gemiddeld rapportcijfer van 7,6 - de overige intermediairverzekeraars met een relatief groot verschil in waardering achter zich weten te laten. Wij zien in deze uitverkiezing een bevestiging van ons jarenlange stabiele beleid, waarbij de focus op de verzekerde ligt en eerlijkheid en transparantie de boventoon voeren. Een dergelijke ervaring bij het intermediair, waarbij hun oordeel uiteraard mede wordt bepaald door de tevredenheid van hun klanten over Stad Holland, kan alleen worden bereikt als de gehele organisatie in gedrag en communicatie dit gevoel weet op te roepen. Om deze reden zijn onze kernwaarden geherdefinieerd en op diverse wijzen nogmaals bij alle mejewerkers onder de aandacht gebracht. De bedrijfscultuur is samengevat in de volgende vijf kernwaarden: 1. Dichtbij, menselijk 2. Eerlijk en Direct 3. Realistisch en Praktisch 4. Gezamenlijk S. Eigenzinnig Kernwaarden Onze kernwaarden komen niet alleen terug in het handelen van onze medewerkers, maar ook in de principes waar wij jaar in jaar uit VOor staan. Vroegtijdige helderheid over hoogte premie Stad Holland heeft als tweede, na DSW Zorgverzekeraar, haar premie voor bekend gemaakt. Wij kunnen dat zo snel, omdat wij onze zaken goed op orde hebben. Bovendien hoeven wij niet ingewikkeld te berekenen hoeveel hoger de individuele premie moet zijn, om een korting aan collectieve verzekerden mogelijk te maken. Iedereen betaalt bij ons namelijk precies dezelfde premie voor de basisverzekering. Verder willen wij de premie ook graag zo snel mogelijk bekend maken, omdat we transparant willen zijn naar het intermediair en naar onze verzekerden. Onze premie: "goedkoper kan niet, duurder hoeft nietlt De premie voor de basisyerzekering is voor 2010 vastgesteld op ( 92,50 per maand (( per jaar) voor alle ven:ekerden vanaf 18 jaar. De premie wordt nét kostendekkend vastgesteld. Goedkoper kan niet, duurder hoeft niet. Wij geven vanaf de start van de basisverzekering, in 2006, geen korting aan collectiviteiten. In dit opzicht onderscheiden wij ons bewust van andere zorgverzekeraars. De premiestijging voor 2010 is hiermee tevens lager uitgevallen dan de door VWS verwachte stijging van 4,1% in de Rijksbegroting. Door het conservatieve beleggingsbeleid heeft Stad Holland een hoog beleggingsresultaat over 2008 behaald, Dit heeft tot een gezonde financiële reserve geleid, Stad Holland heeft, als onderlinge waarborgmaatschappij, geen winstoogmerk. Stad Holland heeft daarom besloten dit positieve beleggingsresultaat terug te geven aan zijn verzekerden, door in 2010 de premie ( 17 lager vast te stellen dan de net kostendekkende premie, Restitutiepolis met volledige keuzevrijheid Stad Holland maakt vanaf het begin van de basisyerzekering geen onderscheid tussen de natura- en restitutie polis. Stad Holland heeft de voordelen van beide polissen samengevoegd en hanteert één polis. De vergoedingen zijn bij ons gelijk, ongeacht of de verzekerde kiest voor een gecontracteerde of een niet-gecontracteerde zorgverlener. De meeste zorgverleners zijn door Stad Holland gecontracteerd en dienen hun declaraties rechtstreeks bij ons in. Landelijk blijft er verwarring heersen over de vrije keuze van zorgverlener bij naturapolissen. De vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg zou bij een naturapolis lager zijn. Dit is bij veel verzekeraars wel het geval, maar niet bij Stad Holland! Iedere verzekerde heeft bij ons namelijk volledige keuzevrijheid van zorgverlener, ook bij niet-gecontracteerde zorgverleners vergoeden wij 100% tot maximaal het wettelijke tarief of het marktconforme tarief. Stad Holland hecht eraan om nogmaals de nadruk te leggen op de volledige keuzevrijheid voor zijn verzekerden. Daarom heeft Stad HOlland besloten om de polis zodanig aan te passen, dat deze zich vanaf 2010 volledig als restitutiepolis kwalificeert. Schiedam, april 2010 A.M. Domen, directeur F.,W. ten Brink, directeur 2

4 VI;RSLAG RAAD VAN TOEZIHT In het verslagjaar bestond de Raad van Toezicht uit drie personen: de heren F.F.H. Rutten (voorzitter),. Mostert en L.A. van Eijk. In de twee vergaderingen die in hebben plaatsgevonden, is onder meer aandacht besteed aan: het maatschappelijk verslag 2008 (inclusief jaarrekening); de financiële rapportages; het accountantsverslag 2008; een wijziging van de statuten; de oversta pronde ; de uitverkiezing tot beste zorgverzekeraar. Benoemjng van de leden van de Raad van Toezicht In is besloten de zittingsduur en de leeftijdsgrens voor de leden van de Raad van Toezicht (RvT) in de statuten te wijzigen. De zittingsduur is vastgesteld op maximaal drie termijnen van drie jaar. Er is sprake van een overgangssituatie VOor de leden die in al langer dan deze maximale zittingsduur deel uitmaken van de RvT. Deze aftredende leden zijn nog voor maximaal één termijn herbenoembaar. De leden worden (her)benoemd door de Ledenraad op voordracht van de RvT en/of van ten minste éénderde van het aantal le~en van de Ledenraad gezamenlijk. De voordracht wordt met redenen omkleed, waarbij de relevante huidige betrekkingen en andere commissariaten van de kandidaten worden gemeld. Het aftreden van de leden gebeurt periodiek, zodanig dat er ieder jaar ten minste een benoeming van één lid is. Deze persoon (personen) is (zijn) tweemaal herbenoembaar. Zodra een lid van de RvT de leeftijd van tweeënzeventig jaar bereikt, treedt dit lid af als commissaris in de eerstvolgende reguliere vergadering van de RvT. In dat geval is het lid niet langer herbenoembaar. Het afgelopen jaar is de heer Mostert volgens de beschreven procedure herbenoemd als lid van de RvT. Per 1 januari 2010 is de heer Rutten afgetreden, de heer Van Eijk voorzitter geworden en de heer F..W. Briët benoemd als nieuw lid. Nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht Onderstaande tabel geeft de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht weer. Tabel 1 i Raad van i IF.I' H R, - Hooaleraar M - Rvr (' voor 0 In rl. 7nrn R V Rv IMTA B.V. RV~WM DSW - Lid Rv DSW Z, N.V., In Rv n<;w B~V. - Lid Rv Delohi R & D B.V. Lid In Lid RvA NZa. ILA. A. I Or<D - _Lid R'l Anfra id Rv OWM DSW. (LA - jd Rv DSW N.V. in Rv n<;w A' B.V. _Id Rv Delohi R & D BV - Lid IIn tnt. van de loswal Lid cam"" van nr",f Lid Rv JWM DSW UA I In Rv n<;w n N.V. Lid Rv DSW.. B.V. - _Lid RvJ: )elohi R & B.V. Lid ma. RV. Van Elik & - B.V. Van Eiiken.. OP Vilf Eiiken -. F.r W Rr;pt - v(' Flnr" -- In Rv jd 'A Boval jd De - Lid A'!.Id. Van "'. M"kk"m Lid Rv: OWM DSW U.A - _ Lid Rll n<;w 71 Lin Rv DSW, RV N.V. Lid Rv( Delohi R & D B.V. I In h.,'''' Ir 3

5 Beloning van de leden van de Raad van Toezicht De beloning van de Raad van Toezicht bedraagt in het verslagjaar in totaal ( Relatie met de accountant Alle door de (externe) accountant uitgebrachte rapportages worden aan de Raad van Toezicht uitgebracht. De brief van bevindingen (managementletter) is door de Raad van Toezicht in aanwezigheid van de accountant besproken. 4

6 JAARVERSLAG DIRETIE INLEIDING Beste Zorgverzekeraar In hebben wij voor het tweede achtereenvolgende jaar met enorm veel trots de award voor "Beste Zorgverzekeraar " in ontvangst genomen. Deze uitverkiezing is de uitkomst van een door het DAK, de NVA en de NBVA uitgevoerd pre$tatieonderzoek onder bijna duizend tussenpersonen. Stad Holland Zorgverzekeraar heeft met een gemiddeld rapportcijfer van 7/ 6 ~ de overige intermediairverzekeraars met een relatief groot verschil in waardering achter zich weten te laten. Wij zien in deze uitverkiezing ook een bevestiging van ons jarenlange stabiele beleid, waarbij de focus op de verzekerde ligt en eerlijkheid en transparantie de boventoon voeren. Voordat er wordt ingegaan op de financiêle gegevens en de verwachtingen voor 2010 van Stad Holland Zorgverzekeraar worden eerst de risico's en onzekerheden nader toegelicht. RISIO'S EN ONZEKERHEDEN BasÎsverzekering Sinds 1 januari 2006 is in Nederland een nieuw privaat zorgverzekeringsstelsel van kracht. Dit private stelsel bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel betreft de basisverzekering, een verplichte verzekering voor alle ingezetenen van NeQerland. De invulling van de dekking van de basisverzekering wordt door de overheid bepaald. Een zorgverzekeraar is verplicht alle onder de kring der verzekerden vallende personen, ongeacht leeftijd en gezondheidsrisico's, te accepteren. Iedere verzekeraar ontvangt een vergoeding uit het Zorgverzekeringsfonds die afgestemd is op het risicoprofiel van de ver.zekerden. De omvang van de bijdrage uit dit fonds is een bedrag per verzekerde, gecorrigeerd voor een aantal risic:okenmerken van de verzekerden. Naast deze bijdrage bepaalt iedere zorgverzekeraar een nominale premie. Deze nominale premie is voor alle verzekerden bij Stad Holland Zorgverzekeraar gelijk. Het tweede onderdeel van het stelsel betreft de (vrijwillige) aanvullende verzekering. De dekking van deze verzekering is niet gebonden aan overheidsbepalingen. De aanvullende verzekering wordt uitgevoerd voor risico van DSW Ziektekostenverzekeringen N.V. Bij de basisverzekering hebben we te maken met onzekerheden zowel op het gebied van budget als op het gebied van schade. De onzekerheden met betrekking tot het budget zijn inherent aan het systeem van risicoverevening. De onzekerheden op het gebied van schade hebben met name betrekking op de over en onderfinanciering van de ziekenhuisbudgetten over de jaren 2008 en. Door de diverse ex post compensaties van het risicovereveningsmodel wordt het financiêle risico van deze onzekerheden fors verminderd. Zowel het systeem van risicoverevening als de onzekerheden op het gebied van schaden worden in de jaarrekening uitgebreid toegelicht. Geiaentificeerde risico 's De belangrijkste verzekeringsrisico's en financiêle risico's worden hierna uiteengezet. Verzekeringsrisico Dit betreft het risico dat inherent is aan de verzekeringsactiviteiten. Het zorgverzekeringsrisico heeft betrekking op veranderingen in omvang van de te betalen schade en de ontvangen bijdragen uit het zorgverzekeringsfonds. Periodiek vindt een beoordeling plaats van de schade en de budgetten aan de hand van inschattingen van de afdelingen Financiên en Interne ontrole. Eigen Risico Met ingang van 2008 is het eigen risico ingevoerd. Voor elke premiebetalende verzekerde geldt een verplicht eigen risico van ( 155, per jaar. Daarboven kan een vrijwillig eigen risico gelden. Bij de bepaling van het budget heeft het ollege voor zorgverzekeringen (VZ) rekening gehouden met een normatief eigen risico. Verwacht wordt dat de verlaging van het bucjget groter is dan de werkelijke ontvangsten van verzekerden. Voor zowel 2008 als wordt een tekort verwacht. Matktrisico Dit betreft het risico van mogelijke verliezen als gevolg van veranderingen van valutakoersen, rentestanden en aandelenkoersen. De volgende beleidslijnen gelden: het beleggingsbeleid wordt door de directie opgesteld; de Raad van Toezicht keurt het beleggingsbeleid goed. Het eigen vermogen is in kortlopende deposito's belegd. Alle financiêle instrumenten zijn kortlopend en in euro's. Daarom zijn valuta, rente en koersrisico's niet van toepassing. Kredietrisico Dit betreft het risico van mogelijke verliezen veroorzaakt door oninbaarheid of een verlaging van de kredietstatus van debiteuren of andere derden uit hoofde van beleggingen en kredietverstrekking. Hiervoor gelden de volgende beleidslijnen: het debiteurenrisico is beperkt door de wanbetalersregeling van de Zorgverzekeringswet; de aan de ziekenhuizen verstrekte voorschotten worden periodiek vergeleken met de nog door de ziekenhuizen te declareren kosten. 5

7 liquiditeitsrisico Dit betreft het risio dat een rechtspersoon loopt als zij niet de mogelijkheid heeft om aan de benodigde financiêle middelen te komen om aan de verplichtingen uit hoofde van financiêle instrumenten te voldoen. Stad Holland Zorgverzekeraar heeft een sterke liquiditeitspositie. Door het voeren van een actief cashmanagement worden voldoende liquiditeiten in rekening-courant beschikbaar gehouden om aan de verplichtingen te voldoen als deze verschuldigd zijn. Op de overtollige liquiditeiten wordt een hoger rendement behaald. FINANIEEL Vermogen Het eigen vermogen is met ( 2,4 mifjoen gestegen naar 19,7 miljoen in. Premie Stad Holland Zorgverzekeraar heeft de nominale premie voor verlaagd naar ( 89,75 (2008: ( 91,25). De premie is met de in september 2008 bekende gegevens kostendekkend vastgesteld. De verdiende premies eigen rekening en bijdragen zijn in met ( 6,1 miljoen toegenomen door de toename van het door het VZ bepaalde budget. Schade De s<:hade bedraagt in 94,3 miljoen. De schade (inclusief oude jaren) is ten opzichte van het voorgaande jaar met ( 10,1 miljoen toegenomen. De stijging van de kosten wordt met name veroorzaakt door een stijging van de kosten ziekenhuiszorg. Bedrijfskosten De bèdrijfskosten zijn met (0,3 miljoen gestegen en bedragen in 4,6 miljoen. Beleggingen De gerealiseerde opbrengsten uit beleggingen bedragen in ( 1,9 miljoen. Dit is een daling van { 0,3 miljoen ten opzichte van De daling wordt verklaard door een lagere rentevergoeding van het ollege voor zorgverzekeringen. ReSultaat Het totale resultaat is met (; 4,6 miljoen gedaald tot ( 2,4 miljoen positief in. Het technisch resultaat bedraagt 0,5 miljoen waarvan ( 0,2 miljoen herrekeningen over voorgaande jaren. 6

8 VERWAHTING 2010 Investeringen Voor het jaar 2010 worden geen bijzondere investeringen verwacht en er is derhalve geen aanvullende financieringsbehoefte. Personeel Het gemiddeld aantal werknemers in bedroeg 32 fte (2008: 35 fte). Voor 2010 worden geen grote wijzigingen verwacht. ReSLJltaatverwachting 2010 Bij de premiecalculatie 2010 (oktober ) is er met de op dat moment bekende informatie een kostendekkende premie vastgesteld. Vooralsnog is er geen aanleiding de resultaatverwachting aan te passen. Schiedam, 28 april 2010 Directie e.a.e.m. Oomen F..W. ten Brink 7

9 BALANS PER 31 DEEMBER (na resultaatbestemming) ATIVA : : Beleggingen 1. Deelnemingen Vorderingen 2. Met het ollege voor zorgverzekeringen te verrekenen saldo Vorderingen uit directe verzekering Overige vorderingen OVE!rige activa 5. Materiêle vaste activa liquide middelen OVE!rlopende activa 7. Lopende rente Overige overlopende activa

10 BALANS PER 31 DEEMBER (na resultaatbestemming) PASSIVA {; {; 9. Eigen vermogen Overige reserves Geplaatst kapitaal Totaal eigen vermogen Technische voorziening Voorzieningen personeelsbeloningen Schulden 13. Schulden uit directe verzekering Overige schulden Overlopende passiva

11 WINST-EN-VERLIESREKENING TEHNISHE REKENING 2008 (: ( Verdiende premies eigen rekening en bijdragen Nominale premie Bijdragen Ollege voor zorgverzekeringen Uitgaande herverzekeringspremies ( ) ( ) Overige opbrengsten en vergoedingen van derden BEDRIJFSOPBRENGSTEN ,3473Q4 Shaden Brutoschaden Mlltatie voorziening schaden Aandeel herverzekeraars ( ) ( ) Bedrijfskosten Acquisitiekosten Beheers- en personeelskosten Afschrijvingen bedrijfsmiddelen BEDRIJFSLASTEN ,540,329 RESULTAAT TEHNISHE REKENING ,806,975 NIET-TEHNISHE REKENING 17, Opbrengsten uit beleggingen RESULTAAT NIET-TEHNISHE REKENING 1, , RESULTAAT z.nt JZ2 Z.DZD.:i:il 10

12 KASSTROOMOVERZIHT Kasstroom uit operationele activiteiten ResultMt Aanpassingen voor: Afschrijvingen Toename voorzieningen Toename technische voorziening Veranleringen in werkkapitaal: Toe- r(!sp. afname vorderingen en overlopende activa Afname saldo ollege voor zorgverzekeringen Af- resp. toename kortlopende schulden en overlopende passiva ( ) ( ) Kasstroom uit operationele activiteiten !lill JZ.!lZ!.!l1i1l Liquid~ middelen per 31 december resp Liquid~ middelen per 31 december 2008 resp Balansmutatie liquide middelen resp !1i1l JZ.!lU!llill 11

13 TOELIHTING OP DE JAARREKENING Algemeen Activiteiten OWM Stad Holland Zorgverzekeraar U.A., statutair gevestigd aan de 's-gravelandseweg 555 te Schiedam, voert voor haar ver:z:ekerden de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) uit. Niet geconsolideerde maatschappijen Naam Statutaire zetel Aandeel in het geplaatste kapitaal VEKTIS e.v. Zeist 2,5% Algemene grondslagen voor de opstelljng yan de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden, met uitzondering van de beleggingen, plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Bat~n en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor ZOVlar zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn, in acht genomen. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva DeE!:lnemingen Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Materiêle vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Te:hnische voorzieningen Onjer de technische voorziening is de schatting voor de ultimo boekjaar nog te ontvangen declaraties verstrekkingen 2VW opgenomen. Deze wordt bepaald op basis van ervaringscijfers. De hoogte van de voorziening wordt bepaald door extrapolatie van de geboekte schadelast, rekening houdend met de stand van de verwerking van declaraties en een ins:hatting van ontwikkelingen in volume- en prijsafspraken per verstrekkingsoort. Voor de kosten van de per balansdatum lop~nde behandelingen is geen voorziening getroffen, met uitzondering van de kosten van DB's. De voorschotten aan ziekenhuizen zijn in mindering gebracht op de technische voorziening schade. De voorziening heeft een kortlopend karakter. De voorziening schadeafhandeling is gevormd op basis van de verwachte directe kosten (met name loonkosten) in het kader van de verwerking van de overlopende schadelast. De voorziening heeft een kortlopend karakter. YO)rzieningen personeelsbeloningen VUT: Met ingang van het boekjaar 2000 wordt conform de geldende AO voor de zorgverzekeraars een voorziening getroffen VOOr verplichtingen uit hoofde van de overgangsregeling voor vervroegde uittreding (VUT) van personeel. De voorziening wordt in eigen beheer opgebouwd en is contant gemaakt op basis van de verwachte marktrente. Tevens wordt er rekening gehouden met blijfkansen van het personeel. De voorziening heeft een langlopend karakter..1ubileumuitkering: Er wordt een voorziening getroffen uit hoofde van toekomstige jubileumuitkeringen. Voor de bepaling van de omvang van de voorziening wordt rekening gehouden met de blijfkansen en verwachte salarisstijgingen. De voorziening is contant gemaakt tegen een verwachte disconteringsvoet. De voorziening heeft een langlopend karakter. 12

14 Pen!doenen: De pensioenregeling worden gefinancierd door afdrachten aan het bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten en worden in de balans opgenomen in een voorziening. De waardering van de verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om deze per balansdatum af te wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is wordt de verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde. Discontering vindt plaats op basis van rentetarieven van hoogwaardige ondernemingsobligaties. Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening. Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer Stad Holland Zorgverzekeraar beschikkingsmacht heeft over de pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die de pensioenvordering in zich bergt, zullen toekomen aan Stad HOlland Zorgverzekeraar, en wanneer de pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld. Ultimo en 2008 waren er geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Grondslagen voor de bepaljng van het resultaat Verliende premies eigen rekening Ond~r de verdiende premies eigen rekening worden de bruto premies en uitgaande herverzekeringspremies verantwoord. Bruto premies: In d~ bruto premies zijn de volgende elementen opgenomen: de nominale premiesi de normuitkeringen in verband met de ex ante en ex post risicovereveningi het budget voor beheerskosten voor verzekerden onder 18 jaari het saldo van de vereveningi het saldo van de nacalculatie; het saldo van de nacalculatie in verband met de bandbreedte; de rechtstreeks met het Zorgverzekeringsfonds en de Algemene Kas te verrekenen premiebedragen. De werking van het risicovereveningsmodel Met behulp van een systeem van ex ante risicoverevening worden verzekeraars gecompenseerd voor het feit dat zij in hun portefeuilles verzekerden met verschillende gezondheidsrisico's hebben. De middelen uit het Zorgverzekeringsfonds worden over zorgverzekeraars verdeeld met behulp van een risicovereveningsmodel. Met dit model wordt voor een zorgverzekeraar een (normatieve) inschatting gemaakt van de te verwachten kosten. Wettelijk is vastgelegd dat de criteria leeftijd, geslacht, woonplaats, aard van inkomen, gezondheidscriteria en sociaal economische status (SES) gebaseerd op gen~esmiddelengebruik en ziekenhuisbehandeling in het verleden in het risicovereveningsmodel worden toegepast. De Wijze waarop de middelen worden verdeeld wordt jaarlijks vastgesteld in een ministeriêle regeling. Elk jaar wordt ten behoeve van de vaststelling van het model voor jaar t onderzoek gedaan op basis van landelijke verzekerden- en schadegegevens over de jaren t - 3 en t - 4 en worden op basis van statistische analyses gewichten aan de verschillende criteria toegekend. Op basis daarvan wordt, na aftrek van de opbrengst van de door de overheid vastgestelde nominale rekenpremie, de uitkering uit het Zorgverzekeringsfonds vastgesteld. De bijdrage die een zorgverzekeraar uit het Zorgverzekeringsfonds ontvangt, is opgebouwd uit vijf deelbijdragen: een deelbijdrage voor de vaste kosten ziekenhuiszorg, een deelbijdrage voor de kosten B-DBe's, een deelbijdrage voor de (overige) variabele kosten ziekenhuiszorg, een deelbijdrage voor de kosten van overige prestaties en een deelbijdrage voor de kosten GGZ. De GGZ is in 2008 overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. De splitsing naar verschillende deejbijdragen hangt samen met de mate waarin zorgverzekeraars in staat worden geacht de kosten van hun verzekerden te beïnvloeden. De ex ante bijdrage wordt voorafgaand aan het boekjaar door het ollege voor zorgverzekeringen vastgesteld. Het risicovereveningsmodel kent nog steeds een aantal onvolkomenheden, waardoor bij de afrekening met het Zorgverzekeringsfonds ex post compensatiemechanismen worden toegepast. De definitieve afrekening alsmede het daaqwerkelijk gerealiseerde resultaat over kunnen pas in 2013 worden bepaald. De eerste ex post correctie betreft de macro nacalculatie. Deze houdt in dat de macro deelbijdragen gelijk worden gesteld aan de macro kosten. Vervolgens vindt een specifieke verevening plaats voor hoge kosten. Deze hoge kostencompensatie (HK) houdt in dat 90% van de kosten van overige prestaties, variabele kosten ziekenhuiszorg en kosten B-DB's van een individuele verzekerde, voor zover deze kosten het bedrag van ( in 2008) op jaarbasis te boven gaan, ten last~ van een pool worden gebracht. De pool wordt gefinancierd door een procentuele korting op de deelbijdragen voor overige prestaties, variabele kosten ziekenhuiszorg en kosten B-DB'S van elke zorgverzekeraar. 13

15 Hierna wordt het resultaat voor de deelbijdrage variabele kosten ziekenhuiszorg voor 40% nagecalculeerd. De kosten B~DB's worden voor 15% nagecalculeerd. De vaste kosten ziekenhuiszorg worden voor 100% nagecalculeerd. Ook voor de kosten GGZ geldt dat deze voor 100% worden nagecalculeerd. Stad Holland Zorgverzekeraar is bij de vaststelling van de jaarrekening uitgegaan van de werkelijke verhoudingen tussen de vaste en variabele kosten ziekenhuiszorg 2006, 2007 en 2008 ~oals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn verstrekt. De verdeling van de kosten vaste en variabele kosten is gebaseerd op de landelijke verwachting zoals deze door ZN in januari 2010 is geschat. Vanwege de grote verschuiving van kosten ziekenhuiszorg variabel naar B~DB en de verdere toename van het aantal B~DB's is het zeer lastig om uit de tot nu toe gedeclareerde schade een juiste verdeling te maken. Ook de macroneutraliteit is op deze gegevens van ZN gebaseerd. Vanaf 2006 is naast bovengenoemde ex post compensatiemechanismen een extra ex post component toegevoegd: de specifieke bandbreedteregeting (vangnetregeling). Hierbij wordt de onzekerheid ten aanzien van het resultaat gemitigeerd. De bandbreedte bedraagt in 22,50 ( ,-), zowel positief als negatief. Als het verschil per verzekerde tussen budget en kosten, na alle ex~postcorrecties, buiten de bandbreedte valt dan worden de kosten buiten deze grenzen voor 90% nagecalculeerd. Voor 2007 en 2008 geldt de vangnetregeling alleen voor de variabele kosten ~iekenhuis2:org. Voor geldt deze regeling voor de variabele kosten ziekenhuiszorg en vaar de kosten B~DB's. Aanpassingen Stad Holland Zorgverzekeraar op het ex ante budget Op basis van de bovengenoemde gewichten en de door het VZ ingeschatte budgetparameters per verzekeraar wordt het ex ante budget bepaald. Stad Holland Zorgverzekeraar heeft dit budget herrekend door de gemiddelde verzekerdenstand te bepalen, inclusief de met terugwerkende kracht in~ en uitgeschreven verzekerden. Stad Holland Zorgverzekeraar maakt jaarlijks een inschatting van de te verwachten ontvangsten uit en de te verwachten bijdragen aan de pool. Hierbij wordt rekening gehouden met grote mutaties in zowel schade als budget en met de HK uit eerdete jaren. Op basis van de ontvangen informatie over de HK 2007 en rekening houdend met een mutatie van de drempels (van in 2007 naar in 2008) is voor 2008 en een nieuwe inschatting gemaakt. Ten slotte is het budget bijgesteld op basis van verwachte macrokosten van Zorgverzekeraars Nederland (januari 2010) over 2007, 2008 en. De afwijking ten opzichte van het door VWS vastgestelde budget is naar rato toebedeeld aan het betreffende deelbudget. Hierbij is Stad Holland Zorgverzekeraar volledig afhankelijk van de gegevens/schattingen van de overige (grote) verzekeraars. Oe werkelijke macrokosten kunnen derhalve afwijken. Tevens heeft Stad Holland Zorgverzekeraar op basis van eigen inschattingen een budgetcorrectie uitgevoerd. De hiervoor weergegeven onzekerheden kunnen een significante invloed hebben op de hoogte van de bruto premies voor de basisverzekering en dus op het resultaat. Uitgaande hetverzekeringspremies: De bnjto premie herverzekering bestaat volledig uit de bijdragen in de HK~pool. Overige opbrengsten Hieronder worden onder andere de ontvangen vergoedingen van derden en het budget beheerskosten AWBZ verantwoord. Schaden Eigen rekening Onder de schaden eigen rekening worden de bruto schaden en het aandeel herverzekeraars verantwoord. Bruto schaden: In de bruto schaden zijn de volgende elementen opgenomen: ~ alle uitkeringen aan of ten behoeve van verzekerden ingevolge de ZVW; ~ de eigen risico ontvangsten van verzekerden; ~ opbrengst van te verhalen schade; ~ rechtstreeks met het Zorgverzekeringsfonds en de Algemene Kas te verrekenen schadebedragen. Onzekerheden introductie systeem van Diagnose Behandel ombinaties (DB's) Sinds 1 januari 2005 is de afrekening van de kosten van ziekenhuizen gebaseerd op zogenoemde Diagnose Behandel ombinaties (DB's). Deze methode beslaat een gehele periode van medische behandeling en bevat alle afzonderlijke deelb~handelingen. De afrekening tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar vindt plaats aan het einde van de behandelperiode. Hierdoor wordt het declaratiemoment van de ziekenhuizen vertraagd en is bij het opmaken van de jaarrekening slechts een deel van de totale jaarlast gedeclareerd. Als gevolg hiervan is de inschatting van de omvang van de te verwachten kosten ziekenhuisverpleging met relatief grote onzekerheid omgeven. Het financieel risico bij afwijkingen is echter relatief beperkt, omdat er verschillende ex post correctiemechanismen op de deelbijdragen van de ziekenhuiskosten plaatsvinden. Over~ en onderfinanciering ziekenhuisbudgetten Zoals ook in 2005, 2006 en 2007 zijn er in 2008 en grote verschillen tussen de budgetten van de ziekenhuizen en de door de ziekenhui2:en verkregen financiering (declaraties en onderhanden werk) van dit budget. Omdat de verschillen tussen budgetten en financiering zo groot zijn en er jaarlijks een verschuiving van verzekerden plaatsvindt, is besloten tot een speciale verreken methodiek. Dit maakt het mogelijk de schade achteraf in de desbetreffende jaren te verwerken. In oktober hebben alle ziekenhuizen en zorgverzekeraars van de NZa de definitieve opbrengstverrekening 2007 ontvangen. Deze gegevens zijn in de jaarrekening verwerkt. 14

16 De NZa is aansluitend begonnen met de afrekening Hiervoor zijn ultimo alie nacalculaties 2008 van de ziekenhuizen afgerond en in hun budgetten verwerkt. Op basis van deze gegevens is een eerste inschatting van de opbrengstverrekening 2008 per ziekenhuis gemaakt. De daadwerkelijke opbrengstverrekening 2008 per ziekenhuis per zorgverzekeraar zal in september 2010 gereed zijn. Stad Holland Zorgverzekeraar heeft voor zelf een inschatting gemaakt. Voor de jaren 2008 en leidt het onvoldoende inzicht in de aver- of onderfinanciering per instelling per jaar tot een onzekerheid in de jaarrekening, die grotendeels wordt gemitigeerd door de ex post correcties. De hiervoor weergegeven on:zekerheden kunnen een significante invloed hebben op de hoogte van de technische voorzieningen voor de basisverzekering per eind en dus op het resultaat. Aandeel herverzekeraais: De bruto schade herverzekering bestaat volledig uit de ontvangsten uit de HK-pool. Acquisitiekosten: In de acquisitiekosten zijn opgenomen (afsluit)provisies, reclame- en marketingkosten. Opbrengsten uit beleggingen Ger~aliseerde resultaten op beleggingen worden direct in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Grondslagen voor de opstelling yan bet kasstroornoyerzjebt Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. 15

17 TOELIHTING OP DE BALANS 1. Deelnemingen DeelnemIng: Naam Statutaire zetel Aandeel in het geplaatste kapitaal VEKTI5.V. Zeist 2,5% Het verloop van de deelneming is als volgt: Stand per 1 januari Stand per 31 december B Met het ollege voor zorgverzekeringen te verrekenen saldo De met het ollege voor zorgverzekeringen te verrekenen posten zijn: - het saldo van baten, lasten en voorschotten in het kader van de uitvoering van de ZVW met het Zorgverzekeringsfonds te verrekenen; - het saldo van baten, lasten en voorschotten in het kader van de uitvoering van de ZFW met de Algemene Kas te verre!kenen; - het saldo van baten, lasten en voorschotten in het kader van de uitvoering AWBZ met het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten te verrekenen. Het saldo is als volgt opgebouwd: Met het 2orgverzekeringsfonds te verrekenen Met Algemene Kas te verrekenen Met Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten te verrekenen o B ( ) B 3. Vorderingen uit directe verzekering Deze post is als volgt samengesteld: Premied~biteuren De bijdrage van het O/Z in het kader van de regeling wanbetalers is in mindering gebracht op het saldo premied~biteuren. 4. Overige vorderingen Deze post is als volgt samengesteld: 200B Vorderingen op verbonden partijen

18 S. Materiêle vaste activa In de materiële vaste activa zijn inbegrepen automatiseringsapparatuur, kantoorinventaris en kantoorinrichting. Afschrijving op de materiële vaste activa: - automatiseringsapparatuur variërend van 25 tot 33 1/3 procent per jaar over de aanschafwaarde; - kantoorinventaris en kantoorinrichting afhankelijk van de aard van het bedrijfsmiddel variërend van 10 tot 25 procent per jaar over de aanschafwaarde. Materiële vaste activa ( ( Het verloop in de materiële vaste activa is als volgt weer te geven: Stand per 1 januari Aanschafprijs Desinvesteringen Afschrijvingen Stand per 31 december ( (40.422) umulatieve afschrijvingen Liquide middelen Banken ( ( Lopende rente Te vorderen rente ( ( Overige overlopende activa Nog te factureren eigen risico Opbrengst verhaal Vooruitbetaalde kosten Overige ( (

19 9. Eigen vermogen Het eigen vermogen is als volgt samengesteld: geplaatst algemene reserve kaqitaal reserve ZFW totaal Stand per 31 december Stelselwijziging Stand per 1 januari Resultaat boekjaar Stand per 31 december Stand per 1 januari Resultaat boekjaar Stand per 31 december onform de regelgeving Ziekenfondswet tot en met 31 december 2005, geldt dat 13,9 miljoen van de reserve ZFW alleen mogen worden aangewend voor de zorgverzekering en dat tot 2016 geen dividenden of winsten uit deze reserves mogen worden uitgekeerd. De solvabiliteitseis van De Nederlandsche Bank bedraagt ultimo 6,8 miljoen. De aanwezige solvabiliteit bedraagt 19,8 miljoen. Stad Holland Zorgverzekeraar streeft naar een solvabiliteit van 200%. Met een aanwezige solvabiliteit van 292% is voldaan aan de intern gestelde doelstelling. 10. Geplaatst kapitaal Het eigen vermogen is samengesteld uit het waarborgkapitaal en de overige reserves. Stad Holland Zorgverzekeraar heeft een geplaatst en gestort waarborgkapitaal van ( TechniShe voorziening De technische voorziening heeft een kortlopend karakter. Technische voorziening schade Technische voorziening schadeafhandeling Mutatieoverzicht technische voorziening: schade schadeafhandeling totaal Stand per 1 januari Onttrekking ( ) Vrijval ( ) Dotatie Stand per 31 december ( ) ( ) ( )

20 Overzicht ontwikkeling schadeclaims: totaal Schatting van cumulatieve schadeclaims: Aan het einde van het tekenjaar Een jaar later Twee jaar later Schatting cumulatieve schadeclaims: umulatieve betalingen ( ) ( ) Voorzieningen personeelsbeloningen De samenstelling van de voorzieningen personeelsbeloningen is als volgt: Voorziening VUT Voorziening jubileumuitkeringen Voorziening VUT: In 2000 is een voorziening vervroegde uittreding (VUT) van personeel gevormd. In de toekomst kunnen 2 personeelsleden van de bestaande regeling gebruik maken. Het verloop van de voorziening VUT is: Stand per 1 januari Dotatie Oprenting Stand per 31 december Voorziening jubileumuitkeringen: Het verloop van de voorziening jubileumuitkeringen is: Stand per 1 januari Dotatie Vrijval Oprenting Stand per 31 december (300) Schulden uit directe verzekering rediteuren schade Vooruitontvangen premies

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2015 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Pagina 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Materiële

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARSTUKKEN OWM DSW ZORGVERZEKERAAR UA 2009. c- www.companvjnfo

JAARSTUKKEN OWM DSW ZORGVERZEKERAAR UA 2009. c- www.companvjnfo 241682080001 JAARSTUKKEN OWM DSW ZORGVERZEKERAAR UA 2009 c- www.companvjnfo INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2009 Aanbieding door de Raad van Bestuur 2 Verslag Raad van Commissarissen 4 Jaarverslag Raad van

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 14 februari 2013 Stichting Hospice

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses.

Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses. Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses. Algemeen Activiteiten De Stichting Muses (de Stichting) is opgericht op 13 maart

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam Publicatiestukken 2014 van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 7 BALANS PER

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag.

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag. JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ ADMINISTRATIEKANTOOR Jacob Mosselstraat 35 2595 RE Den Haag Tel 070-3156050 Fax 070-3819554 E-mail in(o@administratiekanfooraro.nl K.v.K. 27107255 BTW nr. NL00686 1 2 1 080 1 Rabo NL69RAB0

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Financiële positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA

1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Stichting Modus te Drunen 1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa 31 december 2013 31 december 2012 Vorderingen overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14 Jaarrapport 2011 1/14 Inhoud Jaarrapport 2011 3 Directieverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2011 6 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Dossiernummer: 5326 Datum: 2 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Financieel Verslag Stichting 2109 Gevestigd te Son en Breugel

Financieel Verslag Stichting 2109 Gevestigd te Son en Breugel Financieel Verslag 2016 Stichting 2109 Gevestigd te Voorblad 0 0 Inhoud Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Resultaatvergelijking 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Resultatenrekening

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Stichting De Binnenvaart Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Resultaat 3 JAARREKENING Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht Rapport inzake jaarstukken 1 Balans

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014 INHOUD Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2014 3 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6 Toelichting

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV Datum: 28 april 2015 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARSTUKKEN ROM- D CAPITAL BEHEER BV 2014 - BLADZIJDE 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

6136 GM SITTARD TE DEPONEREN FINANCIEEL VERSLAG 2013 B V DR. NOLENSLAAN 117. Company.info ALRECREA. Handeisregist er 14024391 te Zuid-Limburg

6136 GM SITTARD TE DEPONEREN FINANCIEEL VERSLAG 2013 B V DR. NOLENSLAAN 117. Company.info ALRECREA. Handeisregist er 14024391 te Zuid-Limburg TE DEPONEREN FINANCIEEL VERSLAG 2013 VAN ALRECREA B V DR. NOLENSLAAN 117 6136 GM SITTARD Dossiernummer Handeisregist er 14024391 te Zuid-Limburg INHOUDSOPGAVE I. JAARREKENING 2013 pag. 4 Algemene toelichting

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931

Nadere informatie