Nadere toelichting bij ons bezwaarschrift voor de hoorzitting bij het CTZ op 13 april 2005.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nadere toelichting bij ons bezwaarschrift voor de hoorzitting bij het CTZ op 13 april 2005."

Transcriptie

1 Nadere toelichting bij ons bezwaarschrift voor de hoorzitting bij het CTZ op 13 april Nummers van de ontwerpbeschikkingen: OWM Amicon zorgverzekeraar U.A., kenmerk CTZ/ OWM Geové zorgverzekeraar U.A., kenmerk CTZ/ Onderlinge Ziekenfonds Maatschappij AnderZorg U.A., kenmerk CTZ/ OWM Ziekenfonds Nederzorg U.A., kenmerk CTZ/ Onze inhoudelijke bezwaren tegen de beschikkingen betreffen de volgende 6 punten: Toelichting op argument 1: Veel huisartsen onderhandelen nog over het contract Hoe kan Menzis nu al weten dat uiteindelijk een deel van die huisartsen niet alsnog zal tekenen? Zolang beide partijen nog in gesprek zijn met elkaar, is er sprake van een lopend contracteringsproces en daardoor kan er op dat moment van ontheffing, zoals beschreven, (nog) geen sprake zijn. Dit is puur een logistiek argument. Toelichting op argument 2: Heeft het CTZ het principe van hoor en wederhoor toegepast? Het CTZ lijkt zich in haar afweging uitsluitend te baseren op de visie van Menzis, nergens lezen wij de visie van de niet contracterende huisartsen. Heeft het CTZ huisartsen gehoord? Zo ja, waar kunnen wij daarvan het verslag lezen? Zo nee, is er dan wel voldaan aan de voorwaarden waaraan voldaan dient te worden om als CTZ tot een correcte afweging c.q. een evenwichtige beschikking te komen? Het bezwaar van de stichting richt zich o.a. op het feit dat het onduidelijk is of het CTZ de betrokken zorgaanbieders heeft gehoord? (punt 2 van onze brief, dd 25 februari 2005). In hoeverre biedt Menzis zelf reële onderhandelingsruimte om tot contracteren te komen? Is er door Menzis en diens werkmaatschappijen wel inhoudelijk gereageerd op de voorwaarden van de huisartsen? Vinden er gesprekken plaats? Gebruikt Menzis de WGBO en de postcontractuele goede trouw als reden om te verwachten dat huisartsen hun werk blijven verrichten? Als beide partijen, verzekeraar en huisarts een contract willen sluiten, dan moet er wilsovereenstemming zijn. Dit komt niet vanzelf tot stand en het verplicht beide partijen tot een inspanning. Contractering is in onze ogen niet een jaarlijkse rituele dans, waarbij het resultaat tevoren vaststaat. Financiële ruimte zit er bvb in de Regeling Initiatiefruimte Ziekenfondsverzekering (RIZ). Totale uitgaven en maximumbudget flexizorg/riz (uitgaven 1 = 1 miljoen) Bron: CVZ zorgcijfers van het College van zorgverzekeringen, Diemen augustus 2004, pg.43 Toelichting bezwaarschrift

2 CVZ Maximum budget RIZ 181,5 184,9 228,5 257,1 331,8 598,8 Gerealiseerde uitgaven 2,2 6,3 8,3 19,3 44,7 53,0 Schokkend zijn de variaties bij ziekenfondsen in uitgaven flexizorg per verzekerde. Bij 21 ziekenfondsen is dit gemiddeld 5,- per verzekerde. Vijf verzekeraars besteden meer, 16 minder. De variatie van de uitersten is wel erg groot: er is een zorgverzekeraar die bijna niets besteedt aan flexizorg. De verzekeraar met de hoogste flexizorguitgave besteedt bijna 9,5 per verzekerde aan flexizorg. Helaas vermeldt het CVZ rapport niet om welke ziekenfondsen het gaat, hoewel dat in het kader van de WOB (Wet Openbaar Bestuur) wel wenselijk is. Misschien kan het per verzekerde aan flexizorg uitgegeven bedrag in aanmerking komen als prestatieindicator bij de beoordeling van zorgverzekeraars. Nemen we het jaar 2003, dan betekent dat van het RIZ budget van 598,8 miljoen slechts een kleine 9% wordt gebruikt voor coördinatie en organisatie van zorgvernieuwing en voor vervangende zorg. Hoe liggen deze cijfers voor Menzis? Toelichting op argument 3: In 2004 heeft het CTZ samen met de NPCF prestatie-indicatoren opgesteld om ziekenfondsen beter op hun prestaties te kunnen beoordelen. Wij lezen hierover niets terug in het rapport. Daarmee wordt de indruk gewekt dat de zorg gewoon geleverd wordt, met of zonder contract. Heeft de NPCF hierover een standpunt ingenomen? Is dit standpunt bij u bekend? Wordt dat nog publiek gemaakt? Toelichting op argument 4: Het CTZ heeft eerder gesteld dat als partijen niet tot elkaar komen, dit een zaak is die valt onder het civiele recht, dan wel bij de geschillencommissie thuishoort. Het advies van het CTZ (mr. R.N. van Donk) luidde dan ook dat indien de huisarts het eindresultaat mocht aanvechten, de huisarts zich niet tot het CTZ moest wenden, maar tot de burgerrechter. Ligt het dan niet voor de hand, dat de huisarts n.a.v. de uitkomst van de beschikking een soortgelijke (juridische) route volgt of wordt aangeboden? Het CTZ is er toch juist om toe te zien of een zorgverzekeraar zich voldoende inspant om tot overeenkomsten te komen? Mede daarom hebben wij ook dit bezwaarschrift ingediend. Huisartsen willen in een contract de juiste randvoorwaarden invullen om verantwoord en doelmatig hun werk uit te voeren. Indien blijkt dat Menzis onvoldoende inspanning pleegt om tot gecontracteerde huisartsenzorg te komen, dan kan het CTZ gebruik maken van zijn bevoegdheid om deze verzekeraar een aanwijzing geven. En vervolgens Menzis een termijn stellen waarbinnen Menzis aan de aanwijzing moet voldoen. Maar om tot een beoordeling te komen, zal het CTZ ook zelf een inspanning moeten leveren. In februari 2002 bracht het CTZ een circulaire uit dat met ingang van het boekjaar 2002 er eisen zouden worden gesteld aan de ZV s m.b.t. een adequate uitvoering van de wettelijke taken binnen een overeenkomstenstelsel. Het CTZ zou met ingang van het boekjaar 2004 financiële consequenties verbinden aan het ontbreken van de benodigde overeenkomsten. bron: CTZ, Zoest van, A., consequenties ontbreken overeenkomsten, circulaire 02/01, 14 februari Toelichting bezwaarschrift

3 In december 2003, dus vlak voor 2004, is er een nadere uitwerking van dit standpunt van het CTZ op het gebied van overeenkomsten. bron: CTZ, Donk van, mr. R.N., nadere uitwerking standpunt CTZ inzake overeenkomsten, circulaire CTZ 03/13, Diemen, 3 december Het CTZ presenteert hiermee een beleidsregel voor de zorgverzekeraars om de resultaten van hun contracteerbeleid te beoordelen. Het CTZ ziet binnen het huidig wettelijk kader (plots?) geen oplossing voor het feit als zorgverzekeraars op voor hen aanvaardbare voorwaarden onvoldoende zorgaanbieders heeft kunnen contracteren, terwijl hun geen verwijt is te maken. ( daarvan gaat onverdiend een negatief signaal uit t.a.v. de ziekenfondssector ). Het CTZ ziet vervolgens kosten van niet gecontracteerde zorg vanaf 2004 weliswaar als niet-rechtmatig, maar zal uiteindelijk niet het oordeel vellen van niet-verantwoord. In genoemde beleidsregel vraagt het CTZ wel aan de zorgverzekeraar om bij geen wilsovereenstemming na te gaan of bijstelling van het aanbod wél tot overeenstemming kan leiden. Dit impliceert dat er onderhandelingen plaats moeten vinden. De concrete vraag is dan ook: heeft Menzis met daden en gedrag voor individuele overeenkomsten onderhandeld met huisartsen:ja of nee? Het CTZ lijkt voorlopig met een inspanningsverplichting van de zorgverzekeraars om tot contractering te komen genoegen te nemen. Terecht? Toelichting op argument 5: Te meer vragen wij ons bovenstaande af omdat in de Zorgverzekeringswet het CTZ een belangrijke rol krijgt toebedeeld in het toezicht op de contracteringsprocessen. Wij vragen ons af, hoe objectief het CTZ zich kán opstellen, wanneer de zorgaanbieders zelf geen enkele stem hebben of krijgen toebedeeld bij dit toezicht en het CTZ uitsluitend de versie van verzekeraars bij haar besluitvorming betrekt waarbij verzekeraars zelf ook nog eens de meest belanghebbende partij zijn. Ons uitgangspunt bij contractering van huisartsenzorg dat voor alle betrokken partijen (verzekerden, verzekeraars en zorgaanbieders) gelijke regels, rechten en plichten gelden. Als toelichting hierop nog het volgende. De gezondheidszorg kent drie samenhangende markten: zorgverlening, zorginkoop en zorgverzekering. Die drie markten beïnvloeden elkaar doordat op elke markt dezelfde drie spelers actief zijn: de zorgvrager, de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar. Op de zorginkoopmarkt onderhandelt de zorgverzekeraar met de zorgaanbieder over de randvoorwaarden horende bij de in te kopen en te leveren zorg. Onder randvoorwaarden wordt in deze verstaan datgene wat een huisarts nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. Met dit doel voor ogen, start de huisarts ook zijn besprekingen met de verzekeraar. Het ontbreken van gelijkwaardige posities voor verzekeraar en huisarts(en) in de onderhavige contracteringsprocedure is samengevat ons grootste bezwaar. Het CTZ slaat hier o.i. onvoldoende acht op bij het vaststellen van de beschikkingsbesluiten. Eerder, in februari 2004 verscheen het CTZ rapport waarin onderzoek is gedaan naar de vraag of de overeenkomst huisarts-zorgverzekeraar als sturingsinstrument is te gebruiken. Bron: CTZ, Lieverdink, H., sturing door overeenkomsten bij de doelmatige inkoop van huisartsenzorg en verloskunde, Diemen, februari Het gaat daarbij om het (bij)sturen van doelmatige inkoop van huisartsenzorg. Het CTZ stelt dat een zorgovereenkomst pas sturend kan zijn als de zorgverzekeraar concreet weet wat het wil bereiken met de inkoop. De voornaamste zorg nu van de verzekeraars, zo stelt het CTZ, is om i.v.m. een tekort aan huisartsen vooral genoeg huisartsenzorg in te kopen. De zorgverzekeraars richten zich minder op kwaliteit en kostenbesparing, zo schrijft het CTZ. De aanbeveling van het CTZ bestaat hieruit dat men vindt dat in de zorgovereen-komst meetbare eindtermen en meetbare doelmatigheidsafspraken moeten worden gemaakt. Het CTZ erkent de huidige bekostigingssystematiek als belemmerende factor: de huidige financiering is toegesneden op Toelichting bezwaarschrift

4 de solistisch werkende huisarts en biedt weinig mogelijkheden voor financiering van nieuwe samenwerkingsvormen en lokale oplossingen op maat. Toch vindt het CTZ de doelstellingen van de zorgverzekeraar te weinig resultaatgericht, waardoor er (na evaluatie) weinig sturing plaatsvindt. De zorgverzekeraars moeten sturen op resultaat en moeten nagaan of afspraken ook worden nageleefd. Ook hier gaat het CTZ voorbij aan de stem van huisartsen van wat hun indruk is wat de kosten zijn van nieuwe lokale samenwerkingsvormen en doelmatige zorg. Waarop baseert het CTZ een conclusie dat de verzekeraar, in dit geval Menzis, huisartsenzorg doelmatig heeft ingekocht? Slechts enkele feiten/voorbeelden: Bij modernisering horen andere randvoorwaarden op gebied van middelen en ondersteuning. In juni 2001 zijn over de vergoeding van gemaakte (lokale) meerkosten afspraken gemaakt tussen huisartsen en verzekeraars. Onder de naam van deze lokale kosten component (LKC) is voor deze meerkosten door het CTG een bedrag genoemd van 95 miljoen per jaar. De methodiek van het rapport van Tabaksblat stond garant voor het feit dat uitbetaling van de praktijkkosten plaatsvindt op basis van aangetoonde kosten. Echter tot op heden zijn noch de LKC, noch Tabaksblat geëffectueerd. De nieuwe ondersteuningsstructuur voor eerstelijns zorg ondergaat een forse desinvestering. In deze zorg worden de kosten van de ondersteuningsstructuur teruggebracht van 27,5 miljoen terug naar 16,35 (bron:ctg) per jaar. Het was immers in 2004: ( miljoen)1 e lijn ( 9,7) + NHG (1,6) + LHV (14,7). En het wordt in 2005: ( miljoen) 1 e lijn: 16,35. Met deze nieuwe beleidswijziging blijft er, na het wegvallen van de no-claim, voor de huisarts voor de totale eerste lijn 59% aan ondersteuningsgelden over. Ofwel de gezamenlijke eerste lijn moet hun ondersteuning opzetten met een macrobedrag van ruim 11 miljoen minder. prijstypering: wat zijn de productiekosten van huisartsenzorg? De marge bovenop deze kosten is afhankelijk van de kwaliteit en de mate van innovatie. En dan is de winst afhankelijk van de omzet. Zo zou het moeten zijn. Echter huisartsen worden in werkelijkheid afgerekend conform onderstaande CTG tariefformule: P-tarief 2004 ( 24,80) = inkomen + kosten werkbelasting (aantal consulteenheden) Abonnementstarief 2004 (basis 76,20) = inkomen + kosten normpraktijk Toelichting bezwaarschrift

5 We zien dus dat: 1. bij toename van de werkbelasting het P-tarief daalt! (particulier) 2. er geen relatie is tussen de prijs en het geleverde (kwaliteits) product (part/zf) 3. er geen relatie is tussen de prijs en de gestegen consultfrequentie (ziekenfonds) De LINH contactfrequentie is gestegen van 5,7 (1996) naar 6,6 (2002). Dit extra werk is nooit betaald. In de Tweede Nationale Studie staat vermeld dat het aantal contacten tussen 2000 en 2010 nog eens met 7,4% zal gaan stijgen. Onze conclusie is dan ook dat beide partijen, huisarts en verzekeraar, belang hebben bij een contract waarin beide partijen inbreng hebben. Zeker als resultaatgerichtheid centraal staat. Als het CTZ zich uit wil spreken over behaalde doelmatigheid bij contractering zal het CTZ kennis moeten nemen van bovenstaande feiten bij de financiering van huisartsenzorg. Dan ook kan het CTZ beoordelen of een verzekeraar innovatieve huisartsenzorg inkoopt, ja of nee. Op verzoek van het CTZ kan de Stichting de Vrije Huisarts moeiteloos nog een aantal van dit soort oneffenheden noemen. Wij beperken ons hier maar tot enkele voorbeelden. Toelichting op argument 6: Als extra belemmering in het realiseren van objectief toezicht, ervaren wij de inperking van de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer. Juist de rekenkamer kan hier bijdragen aan objectieve toetsing. In het belang van alle burgers. Het gaat hier toch om een door de overheid verplichte verzekering met een door de overheid bepaald zorgaanbod (in het basispakket) dat voor alle burgers gaat gelden? Publiekere besteding van middelen, oplegging van plichten en rechten voor alle burgers, bestaan er haast niet. De Algemene Rekenkamer gaat in de eerste plaats na of de minister zelf de doelmatigheid toetst en of de minister zelf de rechtmatigheid controleert van de inzet van publieke gelden. Wij zijn daar niet gerust op. De minister heeft bij herhaling gewezen op het feit dat een verzekeraar een private partij is, die winst mag maken en bvb premiegelden mag inzetten voor sportsponsoring. (NB: het CTZ heeft met de zaak Amicon-FC Twente sponsoring in december 2002 ook bemoeienis gehad, maar de Raad van State oordeelde anders, waardoor er euro ziekenfondspremiegelden aan de voetbalclub werd betaald). Past het dan wel in het beleid van de minister zich uit te spreken over de rechtmatigheid van gelden voor de zorg? Wij menen dat er (juist) daarom toch een belangrijke taak blijft voor de Algemene Rekenkamer? Wat is het standpunt van het CTZ met betrekking tot deze inperkende bevoegdheid van de Algemene Rekenkamer? Deelt het CTZ onze zorgen? In de nieuwe structuur zullen drie toezichthouders actief zijn, te weten de Pensioen- en Verzekeringskamer, de NMa en de Zorgautoriteit. Zij zullen zich gaan uitspreken over de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg. Maar wie houdt toezicht op de ontwikkeling van de markten en de mededinging? Naar verluidt heeft straks het CTZ hier ook geen taak meer bij. Klopt dat? Wie houdt er dan toezicht op inkoopgedrag van verzekeraars? Dieren, 13 april 2005, Stichting de Vrije Huisarts Toelichting bezwaarschrift

6 CVZ: Toelichting voor de lezer via de website. Dit is geen onderdeel van het bezwaarschrift. college voor zorgverzekeringen, heeft tot taak een doel-en rechtmatige uitvoering van de AWBZ/ZFW te bevorderen door de desbetreffende uitvoerders( voor ZFW zijn dit de ziekenfondsen; voor de AWBZ zijn dit de ziekenfondsen, de part,verz. en zorgkantoren) aan te sturen. CVZ financiert de uitvoerders en beheert de collectieve middelen v/d wettelijke verzekeringen. Ze beheren de premiegelden en wijst de gelden toe aan de ZV s. CVZ adviseert over hoogte noodzakelijke premies en over budgetten van ZV s. Ziet ook toe op uitvoering van subsidies.cvz stelt beleidsregels en uitvoeringsregels voor voor nieuwe en bestaande wetgeving. CVZ doet voorstellen en toetst de doelmatigheid en uitvoerbaarheid van regeringsvoornemens op terrein van publ.verzek. CVZ heeft een onafhankelijke positie tussen beleid (centrale overheid) en praktijk ((ZV,zorgaanbieders, burgers) CVZ is de wegbereider voor deze partijen om te streven naar betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg CVZ-besluit 24okt.2002: door besluit alg.vrijstelling v/h verbod op het zelf leveren van HAzorg en deelneming in instellingen voor HAzorg kunnen ZV s zelf huisartsenzorg gaan leveren. Met name daar waar lok.zorgaanbieders niet aanwezig zijn of onvold. ondernemerschap ten toon spreiden. CVZ Maximum budget RIZ 181,5 184,9 228,5 257,1 331,8 598,8 Gerealiseerde uitgaven 2,2 6,3 8,3 19,3 44,7 53,0 Toelichting bezwaarschrift

7 CTZ: houdt toezicht op de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de uitvoering van de ZFW en de AWBZ. Voor een goede uitvoering van de Ziekenfondswet en de AWBZ bestaan voorschriften. Die voorschriften worden door de wetgever en het College voor zorgverzekeringen gemaakt. Zorgverzekeraars weten daardoor aan welke regels zij moeten voldoen en waaraan hun handelen wordt getoetst. Daar waar het CTZ eigen beleidsruimte heeft, maakt het ook regels. Die zogenaamde beleidsregels worden vastgelegd in circulaires. Ook brengt het CTZ circulaires uit om CTZ-specifieke zaken duidelijk te maken. In een signalement en een toezichtstoets toetst het CTZ bestaand en toekomstig toezichtsbeleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het College voor zorgverzekeringen. Het CTZ is bevoegd uitgaven van een uitvoeringsorgaan als niet-verantwoord aan te merken. Dergelijke uitgaven kunnen dan niet ten laste van de middelen van de wettelijke verzekering komen. Het zogenaamde 'verscherpt toezicht'is niet een op een specifieke wetsbepaling berustende bevoegdheid van het CTZ, maar een toestand van verscherpte aandacht voor één of meer uitvoeringsorganen. Bij die uitvoeringsorganen is geconstateerd dat de uitvoering van de Ziekenfondswet of AWBZ te wensen overlaat. Het CTZ verlangt in dergelijke gevallen van die uitvoeringsorganen concrete verbeterplannen en voortgangsrapportages over de uitvoering daarvan. De periode en frequentie van rapportage daarbij is mede afhankelijk van de ernst van de tekortkomingen. Het CTZ kan gebruik maken van zijn bevoegdheid om een ziekenfonds of AWBZ-uitvoeringsorgaan een aanwijzing te geven en daarbij een termijn te stellen waarbinnen aan de aanwijzing moet zijn voldaan. Gebeurt dat niet, dan is het CTZ bevoegd tot toepassing van bestuursdwang of, in plaats daarvan, een last onder dwangsom op te leggen. Is sprake van wanbeheer of dreigt een situatie te ontstaan waarin een ziekenfonds of een AWBZ-uitvoeringsorgaan zijn taak niet naar behoren vervult, dan is het CTZ bevoegd een bewindvoerder aan te stellen. Het uitvoeringsorgaan mag zijn bevoegdheden in dat geval slechts uitoefenen met toestemming van de bewindvoerder en is verplicht te handelen overeenkomstig diens opdrachten. De overheid draagt een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de gezondheidszorg. Het stelsel van zorgverzekeringen beschermt het recht van iedere burger op kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Daarbij moet de samenleving erop kunnen vertrouwen dat de collectief opgebrachte gelden binnen de zorgverzekeringen op rechtmatige en doelmatige wijze worden besteed. Het CTZ heeft de taak dit vertrouwen te bieden. Doel van het toezicht is ervoor te zorgen dat de uitvoeringsorganisaties hun taken goed uitvoeren. Het CTZ verantwoordt zich jaarlijks aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In zijn werkprogramma geeft het jaarlijks aan wat het van plan is te doen en in zijn verslag van werkzaamheden legt het verantwoording af over zijn activiteiten in dat jaar. Toelichting bezwaarschrift

Gelet op artikel 11, eerste lid van de Ziekenfondswet; De Raad van State gehoord (advies van.., nummer..); Hebben goedgevonden en verstaan:

Gelet op artikel 11, eerste lid van de Ziekenfondswet; De Raad van State gehoord (advies van.., nummer..); Hebben goedgevonden en verstaan: Besluit van houdende vaststelling van de wijze waarop de hoogte van de restitutie, bedoeld in artikel 11 van de Ziekenfondswet, wordt vastgesteld (Vergoedingsbesluit Ziekenfondswet) Op de voordracht van

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over budgetplafonds die de vrije artsenkeuze inperken (2015Z23118).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over budgetplafonds die de vrije artsenkeuze inperken (2015Z23118). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

BESLUIT. II. Klacht van 10 augustus 2002 en het bestreden besluit van 14 november 2002

BESLUIT. II. Klacht van 10 augustus 2002 en het bestreden besluit van 14 november 2002 Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op het bezwaar tegen zijn besluit van 14 november 2002, kenmerk 3119/ 7.b353 Nummer

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 januari 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 januari 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

U heeft namens Dermatologisch Centrum Wetering (DCW) een klacht ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tegen zorgverzekeraar Menzis U.A.

U heeft namens Dermatologisch Centrum Wetering (DCW) een klacht ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tegen zorgverzekeraar Menzis U.A. Dermatologisch Centrum Wetering T.a.v. mevrouw dr. R. Krijnen Nieuwe Weteringstraat 11 1017 ZX AMSTERDAM Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg.

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg. REGELING Controle en Administratie Wlz-uitvoerders Gelet op artikel 31, sub a, artikel 31, sub c, en artikel 36, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

3.3 Openbaarmaking Het ontsluiten van informatie op zodanige wijze dat een ieder de betreffende informatie kan inzien.

3.3 Openbaarmaking Het ontsluiten van informatie op zodanige wijze dat een ieder de betreffende informatie kan inzien. Bijlage 33 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c Beleidsregel Openbaarmaking handhavingsbesluiten, Wobbesluiten en beslissingen op bezwaar De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is op grond van de Wet marktordening

Nadere informatie

Financiering van het zorgstelsel in historisch perspectief

Financiering van het zorgstelsel in historisch perspectief Financiering van het zorgstelsel in historisch perspectief K.P. Companje Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars Doel van deze presentatie Antwoord op de vraag: Wat was de rol van de ƒ/ in de spreekkamer,

Nadere informatie

BESLISSING OP BEZWAAR

BESLISSING OP BEZWAAR BESLISSING OP BEZWAAR 112222-167609 Bij brief van 18 december 2014, die is ingekomen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op 19 december 2014, is door de gezamenlijke zorgverzekeraars (bezwaarden) bezwaar

Nadere informatie

ACM wil met dit document de ziekenhuissector meer duidelijkheid geven over de toepassing van de Mededingingswet in dit wijzigende landschap.

ACM wil met dit document de ziekenhuissector meer duidelijkheid geven over de toepassing van de Mededingingswet in dit wijzigende landschap. Beoordeling fusies en samenwerkingen ziekenhuiszorg Inleiding Het ziekenhuislandschap is volop in beweging. Specialisatie en concentratie wordt gezien als een belangrijke route om kwaliteit en doelmatigheid

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Juridisch instrumentarium HOZ

Juridisch instrumentarium HOZ Juridisch instrumentarium HOZ Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg (Wet HOZ) Op 1 februari 2005 is de Wet Herziening overeenkomstenstelsel zorg (gedeeltelijk) in werking getreden (Besluit van 25 januari

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 24 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 24 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

BELEIDSREGEL TH/BR-002

BELEIDSREGEL TH/BR-002 BELEIDSREGEL TH/BR-002 Beleidsregel bestuurlijk rechtsoordeel modelovereenkomsten Ingevolge artikel 25 Zorgverzekeringswet (Zvw) moet een verzekeraar die voornemens is zorgverzekeringen aan te bieden en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1582 18 januari 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 januari 2016, kenmerk

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de aanpassing van het verplicht eigen risico en de uitbreiding van de groep verzekerden met meerjarige, onvermijdbare zorgkosten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 4 november 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 4 november 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in thuissituatie door zzp ers mogelijk vanaf 2012

Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in thuissituatie door zzp ers mogelijk vanaf 2012 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.34 Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in thuissituatie door zzp ers mogelijk vanaf 2012 bronnen Staatsblad 2011, 346 (Besluit van 27 juni 2011, houdende

Nadere informatie

April 26, 2016 Bernard van den Berg

April 26, 2016 Bernard van den Berg 15-Jul-16 1 Financiële organisatie van het Nederlandse zorgsysteem: Welke gezondheidseconomische principes liggen ten grondslag aan het Nederlandse zorgstelsel? April 26, 2016 Bernard van den Berg Email:

Nadere informatie

Brochure aanleveren modelovereenkomsten en reglementen

Brochure aanleveren modelovereenkomsten en reglementen Brochure aanleveren modelovereenkomsten en reglementen September 2014 Inhoud Inhoud 3 Vooraf 5 1. Taken Nederlandse Zorgautoriteit 7 1.1 Taken 7 1.2 Toetsing modelovereenkomst aan de Zvw 7 1.3 Procedure

Nadere informatie

Gelet op artikel 11, eerste lid van de Ziekenfondswet; De Raad van State gehoord (advies van.., nummer..); Hebben goedgevonden en verstaan:

Gelet op artikel 11, eerste lid van de Ziekenfondswet; De Raad van State gehoord (advies van.., nummer..); Hebben goedgevonden en verstaan: Besluit van houdende vaststelling van de wijze waarop de hoogte van de restitutie, bedoeld in artikel 11 van de Ziekenfondswet, wordt vastgesteld (Vergoedingsbesluit Ziekenfondswet) Op de voordracht van

Nadere informatie

Informatiekaart samenwerking zorgverzekeraars. Toelichting. Overzichtskaart

Informatiekaart samenwerking zorgverzekeraars. Toelichting. Overzichtskaart Deze Informatiekaart geeft een overzicht van de waar onder zorgverzekeraars mogen samenwerken bij selectieve inkoop van medisch-specialistische zorg. Deze kaart is gemaakt in opdracht van de Nederlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2313 Vragen van het lid

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Mededingingswet. Zaaknummer 2097/Amicon - Geov RZG I. MELDING 1. Op 13 september

Nadere informatie

Ronde Tafel Gesprek / bijzondere procedure - 19 januari 2015 Tweede Kamer

Ronde Tafel Gesprek / bijzondere procedure - 19 januari 2015 Tweede Kamer Ronde Tafel Gesprek / bijzondere procedure - 19 januari 2015 Tweede Kamer Dames en heren, Kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg dat is de inzet van de overheid, de verzekeraars en de aanbieders.

Nadere informatie

Factsheet Besluit gemeente na verwijzing door huisarts?

Factsheet Besluit gemeente na verwijzing door huisarts? JStelselwijziging Jeugd Factsheet Besluit gemeente na verwijzing door huisarts? Aanleiding Moet of kan de gemeente na de verwijzing door de huisarts en de beoordeling door de jeugdhulpaanbieder nog een

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2017. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2017. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 Multizorg VRZ Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie... 4 2. Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 04/43 ZFW en AWBZ 18 augustus 2004

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 04/43 ZFW en AWBZ 18 augustus 2004 Aan de uitvoeringsorganen Ziekenfondswet en/of AWBZ Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 04/43 ZFW en AWBZ 18 augustus 2004 Onderwerp Opheffen contracteerplicht AWBZ extramuraal Ingangsdatum

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5066

BELEIDSREGEL BR/CU-5066 BELEIDSREGEL Afschrijvingskosten dubieuze debiteuren curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Financieel organisatorisch gezondheidsrecht in de eerste lijn: Het stelsel in werking. 16 januari 2014, mr. drs. N.U.N.

Financieel organisatorisch gezondheidsrecht in de eerste lijn: Het stelsel in werking. 16 januari 2014, mr. drs. N.U.N. Financieel organisatorisch gezondheidsrecht in de eerste lijn: Het stelsel in werking 16 januari 2014, mr. drs. N.U.N. Kien, advocaat Financieel organisatorisch gezondheidsrecht Patiënt Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 11 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 11 Organisatie & Infrastructuur De organisatie en infrastructuur (O&I) van samenwerkingsverbanden worden bekostigd

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5105

BELEIDSREGEL BR/CU-5105 BELEIDSREGEL Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage curatieve zorgfuncties GGZ 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

3.1 Experiment Een experiment op basis van een beleidsregel als bedoeld in artikel 58 Wmg.

3.1 Experiment Een experiment op basis van een beleidsregel als bedoeld in artikel 58 Wmg. Bijlage 28 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Tijdelijke instandlating gevolgen experimenten Op grond van artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Wet van 18 januari 1996, betreffende de kwaliteit van zorginstellingen

Wet van 18 januari 1996, betreffende de kwaliteit van zorginstellingen (Tekst geldend op: 23-02-2007) Wet van 18 januari 1996, betreffende de kwaliteit van zorginstellingen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014

Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014 Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014 Aan ZZP ers werkzaam in de langdurige zorg Van Telefoonnummer E-mailadres Directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl Onderwerp Datum

Nadere informatie

Geen vergoeding van vaccinatie Gemeente Amsterdam GGD Amsterdam

Geen vergoeding van vaccinatie Gemeente Amsterdam GGD Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen vergoeding van vaccinatie Gemeente Amsterdam GGD Amsterdam 26 juli 2011 RA110983 Samenvatting Op een kinderdagverblijf breekt hepatitis A uit. De GGD adviseert een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) Onderwerp Zaak XXX/ Afwijzing klacht Geachte heer/mevrouw XX, Bij brief van XX heeft u een klacht ingediend tegen XX. Uw klacht

Nadere informatie

Datum 5 februari 2016 Betreft Commissiebrief Eerste Kamer inzake Vragen nav voortgangsrapportage Kwaliteit Loont.

Datum 5 februari 2016 Betreft Commissiebrief Eerste Kamer inzake Vragen nav voortgangsrapportage Kwaliteit Loont. > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als bedoeld in artikel 2.5a van het Besluit zorgverzekering

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als bedoeld in artikel 2.5a van het Besluit zorgverzekering BELEIDSREGEL Macrobeheersinstrument Zintuiglijk gehandicaptenzorg 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 9 december 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 9 december 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Driehoek Arts, Patiënt, Verzekeraar: Het geld of de behandeling? mr. drs. Nicole U.N. Kien, advocaat-partner KienLegal B.V.

Driehoek Arts, Patiënt, Verzekeraar: Het geld of de behandeling? mr. drs. Nicole U.N. Kien, advocaat-partner KienLegal B.V. Driehoek Arts, Patiënt, Verzekeraar: Het geld of de behandeling? mr. drs. Nicole U.N. Kien, advocaat-partner KienLegal B.V. 19 maart 2015 mr. drs. Nicole U.N. Kien Beëdigd als advocaat sinds 1993 Pels

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D Zaak : Geneeskundige zorg, MRI, eigen risico, telefonische toezegging Zaaknummer : 2011.02529 Zittingsdatum : 18 april 2012 2011.02529, p. 1/5 Geschillencommissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 918 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om

Nadere informatie

Ondernemerschap in de zorg. mr. drs. T.W. (Theo) Langejan Voorzitter Raad van Bestuur

Ondernemerschap in de zorg. mr. drs. T.W. (Theo) Langejan Voorzitter Raad van Bestuur Ondernemerschap in de zorg mr. drs. T.W. (Theo) Langejan Voorzitter Raad van Bestuur Ondernemen in de zorg: geven en nemen Wat is er nodig? 1. Nederlandse zorgstelsel is unieke combinatie publiek en privaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 380 Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij

Nadere informatie

: Gerard Spong : 4 juni 2014. Wijziging verzekeringswet

: Gerard Spong : 4 juni 2014. Wijziging verzekeringswet van datum woorden : Gerard Spong : 4 juni 2014 : 1345 Wijziging verzekeringswet 1. De minister van Volksgezondheid heeft het voornemen geuit art. 13 Zorgverzekeringswet te wijzigen. De wijziging komt er

Nadere informatie

Fluorideapplicaties bij jeugdige verzekerden

Fluorideapplicaties bij jeugdige verzekerden Rapport Fluorideapplicaties bij jeugdige verzekerden Op 22 november 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus

Nadere informatie

Samengesteld op 30 maart 2016

Samengesteld op 30 maart 2016 Samengesteld op 30 maart 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Zorginkoopbeleid Zorg en Zekerheid 2017 In dit stuk vindt u de missie en visie van Zorg en Zekerheid op de inkoop van zorg. Het inkoopbeleid voor de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Nadere Notitie Burgerrechtenvereniging Vrijbit voor procedure UTR 16/3326 WBP V97 (zitting ).

Nadere Notitie Burgerrechtenvereniging Vrijbit voor procedure UTR 16/3326 WBP V97 (zitting ). 20-11-2016 Nadere Notitie Burgerrechtenvereniging Vrijbit voor procedure UTR 16/3326 WBP V97 (zitting 2-12-2016). In het verlengde van de bezwaren zoals die naar voren zijn gebracht in de bezwaarprocedure

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Humanitas DMH onderdeel van Zorg Stichting Vivence Melding 1. Op 7 november 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

1. Start nieuwe POH-S S module. 2. Continueren POH-S S module. 1 Dit wijkt af van het voorschrift zoals opgenomen in de LHV-declareerwijzer.

1. Start nieuwe POH-S S module. 2. Continueren POH-S S module. 1 Dit wijkt af van het voorschrift zoals opgenomen in de LHV-declareerwijzer. Bijlage 12 POH-S module 2016-2018 Vorig jaar is het nieuwe bekostigingssysteem voor huisartsen ingevoerd. Menzis heeft toen aangegeven meer tijd nodig te hebben om de huidige POH-S financiering beter aan

Nadere informatie

Stand van zaken: introductie Menzis

Stand van zaken: introductie Menzis Stand van zaken: introductie Menzis Coöperatie Sturen op kwaliteit, prijs en volume 2,1 miljoen verzekerden 2.500 medewerkers 5,2 miljard premie (inclusief AnderZorg en Azivo) Menzis garandeert de beschikbaarheid

Nadere informatie

Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Algemene Rekenkamer t.a.v. drs. C.C.M. Vendrik, wnd voorzitter Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA DEN HAAG Betreft 2740.2015036391 Reactie op het Conceptrapport

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 253 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren

Nadere informatie

2. De dieetadvisering die vergoed wordt op basis van dit standpunt over artikel 2.6 lid 7 Bzv, valt onder het verplichte eigen risico binnen de Zvw.

2. De dieetadvisering die vergoed wordt op basis van dit standpunt over artikel 2.6 lid 7 Bzv, valt onder het verplichte eigen risico binnen de Zvw. 2012095565 DE UITVOERING VAN ARTIKEL 2.6 lid 7 Bzv In het bijgevoegde standpunt legt CVZ artikel 2.6 lid 7 Bzv uit. Op 1 januari 2012 is de omschrijving van de prestatie 'dieetadvisering' in het Besluit

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 28 994 Wijziging van de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met herziening van het overeenkomstenstelsel

Nadere informatie

Aanvraag MRI door een huisarts in de Zorgverzekeringswet

Aanvraag MRI door een huisarts in de Zorgverzekeringswet Onderwerp: Samenvatting: Aanvraag voor een MRI door een huisarts in voorgeschreven situaties is zorg zoals huisartsen plegen te bieden Indien een MRI wordt aangevraagd door een huisarts voor indicaties

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

Figuur 1: ontwikkeling totaal aantal zorgverzekeraars medio het jaar (bron: Vektis)

Figuur 1: ontwikkeling totaal aantal zorgverzekeraars medio het jaar (bron: Vektis) Jaarcijfers 2010 Zorgverzekeraars en zorgfinanciering December 2010 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars in 2008, 2009 en 2010 centraal. In het tweede

Nadere informatie

Basiszorg verzekerd?

Basiszorg verzekerd? Rapport Basiszorg verzekerd? Signalement verzekerde prestaties Zorgverzekeringswet versus aanspraken Ziekenfondswet Op 8 september 2005 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 76519-HHSc/132.09. Aanwijzing publicatie sterftecijfers 9 mei 2014

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 76519-HHSc/132.09. Aanwijzing publicatie sterftecijfers 9 mei 2014 Aangetekend Amphia Ziekenhuis Raad van Bestuur [ ] Postbus 90158 4800 RK BREDA Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie

2. Waarom komen de NMa en de NZa met een gezamenlijk document voor zorggroepen?

2. Waarom komen de NMa en de NZa met een gezamenlijk document voor zorggroepen? Q&A s zorggroepen Algemeen 1. Wat is een zorggroep? De NMa en de NZa achten een zorggroep aanwezig als een partij een afzonderlijke rechtsvorm heeft gecreëerd om een coördinerende rol te spelen op het

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82

Nadere informatie

Bijlage 7 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 7 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 7 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 7 Resultaatbeloning Menzis indicatoren Menzis vindt praktijkaccreditatie een belangrijk instrument om de kwaliteit

Nadere informatie

2. Bezwaarde heeft haar bezwaar aangevuld bij brief van 23 januari 2014.

2. Bezwaarde heeft haar bezwaar aangevuld bij brief van 23 januari 2014. BESLISSING OP BEZWAAR 58696-224147 1. Bij faxbericht van 25 oktober 2013 is namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie door de Directie Forensische Zorg van het ministerie van Veiligheid en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2251 6 februari 2012 Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2012 23 januari

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 4 november 2011 Betreft Kamervragen. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 4 november 2011 Betreft Kamervragen. Geachte Voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 april 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 april 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 AMF een goed geregeld pensioen Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 Het bestuur van het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) wil haar rechthebbenden van goede en belangrijke informatie voorzien. Leest u

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, vertegenwoordigd door E tegen C te D Zaak : Geneeskundige zorg, MRI, ontbreken verwijzing door huisarts of medisch specialist Zaaknummer : 2009.02007 Zittingsdatum

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over omzetplafonds in de zorg (2014Z22725).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over omzetplafonds in de zorg (2014Z22725). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Slob (CU) over contant betalen bij de apotheek (2013Z00311).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Slob (CU) over contant betalen bij de apotheek (2013Z00311). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Samenvatting Zorgplicht bij inkoop- en verkoopmacht

Samenvatting Zorgplicht bij inkoop- en verkoopmacht Samenvatting Zorgplicht bij inkoop- en verkoopmacht Een samenvatting van het richtinggevend kader voor de verdere ontwikkeling van het toezicht op de zorgplicht van zorgverzekeraars april 2017 Inhoud Inleiding:

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D, in deze vertegenwoordigd door E te F en G te D, in deze vertegenwoordigd door E te F Zaak : Geneeskundige zorg, preventieve bodyscan Zaaknummer : 2009.00199

Nadere informatie

Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016

Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016 Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016 6 juli 2015 1. Beleid zorginkoop ZBC s 2016 1.1 Algemene lijn inkoop ZBC Voor het contracteringsproces 2016 gaan wij zowel nieuwe zorgaanbieders

Nadere informatie

Zorgverzekering en Publieke Gezondheid: Een paar apart? Geert van Hoof. arts Maatschappij en Gezondheid medisch adviseur Medisch Advies Groep CZ

Zorgverzekering en Publieke Gezondheid: Een paar apart? Geert van Hoof. arts Maatschappij en Gezondheid medisch adviseur Medisch Advies Groep CZ Zorgverzekering en Publieke Gezondheid: Een paar apart? Geert van Hoof arts Maatschappij en Gezondheid medisch adviseur Medisch Advies Groep CZ Presentatie RAC, 29 september 2014 Voorstellen Geert van

Nadere informatie

a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). BELEIDSREGEL Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Dit

Nadere informatie

Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 5 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 5 Resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen Vanaf 2018 heeft Menzis in samenspraak met een vertegenwoordiging

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk 12D AANWIJZING EX ARTIKEL 76, EERSTE LID, WMG 25 april 2012

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk 12D AANWIJZING EX ARTIKEL 76, EERSTE LID, WMG 25 april 2012 AANGETEKEND CZ zorgkantoor B.V. Zorgkantoor Haaglanden T.a.v. het bestuur Postbus 90152 5000 LD TILBURG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

Het aantal zorgverzekeraars is in 2008 opnieuw afgenomen als gevolg van verdere vormen van samenwerking en integratie.

Het aantal zorgverzekeraars is in 2008 opnieuw afgenomen als gevolg van verdere vormen van samenwerking en integratie. Jaarcijfers 2009 Zorgverzekeraars en -financiering November 2009 In dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars, en de inkomsten en uitgaven van deze groep in 2007 en 2008 centraal.

Nadere informatie

Beschikbaarheidsbijdrage continuïteit van zorg

Beschikbaarheidsbijdrage continuïteit van zorg BELEIDSREGEL Beschikbaarheidsbijdrage continuïteit van zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

ANONIEM Bindend advies

ANONIEM Bindend advies ANONIEM Bindend advies Partijen : A te B vs C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, wijziging prothesemaker Zaaknummer : ANO07.369 Zittingsdatum : 21 november 2007 1/6 BINDEND ADVIES Zaak: ANO07.369 (Hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Medisch specialistische zorg, Refractiechirurgie, ooglaserbehandeling Zaaknummer : AN)07.150 Zittingsdatum : 20 juni 2007 Zaak ANO07.150, Medisch

Nadere informatie

Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)? Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)? Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten

Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten REGELING Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, 38 derde en zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B in deze vertegenwoordigd door E, tegen C te D Zaak : Mondzorg, botopbouw, implantaten in betande kaak Zaaknummer : 2009.01464 Zittingsdatum : 21 oktober 2009 1/6

Nadere informatie

1 Overeenkomstenstelsel in de zorgverzekeringen

1 Overeenkomstenstelsel in de zorgverzekeringen 1 Overeenkomstenstelsel in de zorgverzekeringen Zorgovereenkomsten in de Zorgverzekeringswet (Zvw) De Zorgverzekeringswet verplicht iedereen die legaal in Nederland woont (die verzekerd is ingevolge de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie