Huishoudelijk Reglement KC Geleen e.o.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk Reglement KC Geleen e.o."

Transcriptie

1 Huishoudelijk Reglement KC Geleen e.o. Artikel 1 Bestuursverkiezing Elk jaar treedt een of treden twee bestuursleden af volgens een vooraf gemaakt rooster. De aftredende zijn per direct herkiesbaar. Bij het opstellen van het rooster wordt ernaar gestreefd te voorkomen dat de voorzitter en secretaris in hetzelfde jaar aftredend zijn. Bij het ontstaan van een of meer tussentijdse vacatures wordt daarin voorzien op de eerstvolgende ledenvergadering. Nieuw gekozen bestuursleden worden op het rooster van aftreden geplaatst op de plaats van degene die ze vervangen. De periodieke bestuursverkiezing heeft plaats in de jaarvergadering / Algemene Leden Vergadering Artikel 2 Rechten en plichten bestuur De voorzitter leidt de vergaderingen van bestuur en leden, waarbij hij de volgorde van de te behandelen zaken in de vergadering regelt. Tevens zorgt hij voor de handhaving van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot orde te roepen of het woord te ontnemen. Artikel 3 De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, waarvan hij kopie houdt. Alle uitgaande stukken van de vereniging of van het bestuur passeren de secretaris en worden indien nodig door hem getekend, voor zover dit niet anders bij wet of verordening wordt geëist. Voor correspondentie/bekendmakingen naar leden toe zal gebruik gemaakt worden van zoveel mogelijk digitale middelen zoals de website van de vereniging of , tenzij door de leden schriftelijk bij het secretariaat een verzoek is ingediend om per (papieren) post op de hoogte te worden gesteld. Hij maakt verslagen van de vergaderingen van bestuur en leden tenzij deze taak door de voorzitter aan een ander persoon wordt opgedragen. Hij houdt archief bij van in ieder geval de inkomende en uitgaande correspondentie en de stukken die betrekking hebben op de leden- en bestuursvergaderingen. Hij houdt een presentielijst in boekvorm bij van de aanwezige leden op de ledenvergaderingen; ieder aanwezig lid op een ledenvergadering is verplicht deze lijst te tekenen. Jaarlijks stelt de secretaris een verslag samen betreffende de toestand van de vereniging. Dit verslag wordt, na goedkeuring door het bestuur, in de jaarlijks Algemene Leden Vergadering, de jaarvergadering, aan de orde gesteld. Artikel 4 De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen van de vereniging. De invordering van het lesgeld en de contributie is aan hem opgedragen. Voor het doen van uitgaven en verbintenissen de som van 250,- te bovengaand behoeft de penningmeester de toestemming van het bestuur. Hij is belast met het behoorlijk bijhouden van de boekhouding. Hij doet op de jaarvergadering rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar. De goedkeuring van de kascommissie wordt door de jaarvergadering beschouwd als decharge van de penningmeester en met hem het bestuur voor het beheer over het afgelopen jaar.

2 Artikel 5 Bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht om bij het beëindigen van hun functie de onder hun berusting zijnde verenigingsstukken en eigendommen aan het bestuur af te dragen. Artikel 6 Lidmaatschap Het bestuur is gehouden bij niet-aanneming van een lid op zijn aanvraag de redenen hiervoor aan hem op te geven. Artikel 7 Nieuwe leden zijn eenmalig entreegeld verschuldigd. De hoogte van dit entreegeld wordt door het bestuur vastgesteld. Artikel 8 De contributie is jaargebonden (1 januari t/m 31 december) en is verschuldigd voor het gehele boekjaar ongeacht de datum van instromen. Voor diegenen die instromen als lid vanaf 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar geldt dat zij lid zijn vanaf de ontvangst van de betaling van het verschuldigde entreegeld en het bedrag aan contributie voor het opvolgende boekjaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor clubmatch-leden. Deze personen zijn een extra bedrag aan inschrijfgeld verschuldigd, te bepalen door het bestuur. Dit lidmaatschap vervalt automatisch aan het einde van het boekjaar mits er door de betrokkene persoon niet is aangegeven volwaardig lid te willen blijven. Artikel 9 Het lid dat zijn contributie niet heeft voldaan op een vooraf door het bestuur aan de leden bekendgemaakt moment in het lopende verenigingsjaar, wordt geacht te kennen gegeven te hebben zijn lidmaatschap te hebben opgezegd. Uiterlijk 6 weken voor het aflopen van het lidmaatschapsjaar dient de opzegging door het lid te zijn ontvangen per (digitale) post bij de ledenadministratie. Deze ontvangst zal worden bevestigd door de ledenadministratie. Artikel 10 Gezinsleden ontvangen geen mededelingenorgaan of andere oproepen van de vereniging. Zij worden geacht de oproeping tot algemene ledenvergaderingen en uitnodiging tot andere bijeenkomsten te vernemen via de website van de vereniging of daartoe geplaatst affiches bij de trainingslocatie of via de oproep die wordt gestuurd aan het lid waarmee zij een huishouding voeren. Gezinsleden hebben verder dezelfde rechten en plichten als elk ander lid. Artikel 11 Vergaderingen Bestuursvergaderingen worden gehouden op de plaats en tijd die door de voorzitter is bepaald, ledenvergaderingen als door het bestuur wordt vastgesteld. Artikel 12 Elk lid en erelid heeft het recht staande de vergadering voorstellen of moties in te dienen. Voorstellen worden na toelichting van de voorsteller op de agenda van de volgende Algemene Leden Vergadering geplaatst, mits de vergadering zich daarvoor verklaart. Op voorstellen die niet op de agenda staan kunnen geen beslissingen worden genomen.

3 Artikel 13 In spoedeisende gevallen kan het bestuur een Algemene Leden Vergadering beleggen op korte termijn. In dat geval is de termijn genoemd in artikel 17 lid 1 van de statuten niet van toepassing. Artikel 14 Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. In twijfelgevallen beslist de voorzitter. Artikel 15 Alle besluiten vereisen een volstrekte meerderheid van stemmen, zijnde de helft van de geldig uitgebrachte stemmen plus één, mits bij Statuten en Huishoudelijk Reglement niet anders is bepaald. Artikel 16 Wijziging Huishoudelijk Reglement Tot wijziging van dit reglement kan alleen worden besloten in een algemene vergadering met minstens twee/derde deel der geldig uitgebrachte stemmen. Op deze wijziging is de goedkeuring vereist van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Artikel 17 Terreinreglement Toelating tot cursussen is als volgt bepaald; puppycursus is bedoeld voor honden tussen 9 weken en zes maanden, mits de 9 weken enting en de kennelhoest enting is toegediend. Elementaire gehoorzaamheid (van af nu te noemen EG); EG 1 voor honden van zes maanden en ouder. Honden jonger dan 6 maanden kunnen alleen worden toegelaten tot EG 1, mits de eigenaar door middel van een certificaat kan aantonen dat zij een puppycursus met goed resultaat hebben doorlopen. Voor EG 2 is een toelatingsadvies van de instructeur nodig. EG 3 is voor honden met diploma EG 2, Beginners G& G voor honden met diploma EG 3. Behendigheid en Flyball voor honden met toelatingsadvies instructeur. Er wordt verwacht dat de hond minimaal het niveau van EG 1 heeft doorlopen. Ringtraining voor honden van alle leeftijden. Cursisten G&G moeten lid zijn van KC Geleen e.o. In verband met aansprakelijkheid dienen de begeleiders van een hond de minimale leeftijd van 15 jaar te hebben. Een uitzondering kan, door het bestuur in samenwerking met de betreffende instructeurs, worden gemaakt voor Junior- showhandling of een cursus Kind- Hond. In dat geval zijn de ouders aansprakelijk voor de cursist met zijn/haar hond. Artikel 18 Het gebruik van prikbanden en anti-trektuigen is verboden. Een Halti/Gentle Leader is alleen toegestaan op advies van de instructeur. Artikel 19 De lesmethode die KC Geleen e.o. hanteert is niet gebaseerd op de Clicker-methode. Om het afleiden van andere cursisten dan wel hun honden te voorkomen is daarom het gebruik van een clicker niet toegestaan zonder overleg met de instructeur, tijdens het volgen van de gehoorzaamheidscursussen. Artikel 20 Cursisten waarvan de hond extreem agressief gedrag vertoont ten opzichte van andere honden en cursisten kunnen op last van de instructeur verplicht worden met de hond gemuilkorfd de les te volgen.

4 Artikel 21 Op het oefenterrein zijn honden altijd aangelijnd, tenzij de instructeur in het kader van de training anders voorschrijft. Artikel 22 Als een teef loops wordt gedurende de cursus dan is de cursist verplicht dit te melden aan de instructeur. Deze bepaalt dan of het mogelijk is of de hond gedurende de loopsheid wel of niet kan blijven meetrainen dan wel op een ander tijdstip de lessen kan inhalen. Loopse teven kunnen aan het examen deelnemen, maar komen pas aan het einde aan de beurt. De inpassing hiervan is aan de examinator. Artikel 23 De cursist dient er voor te zorgen dat zijn/haar hond vooraf goed is uitgelaten. Dit dient te gebeuren buiten het terrein. Op het terrein dient een eventueel ongelukje direct te worden opgeruimd door de cursist in de daartoe geplaatste afvalbak (of anders mee naar huis te nemen). U dient een plastic zakje bij u te hebben voor deze ongelukjes. Artikel 24 Honden die deelnemen aan cursussen of activiteiten van de vereniging dienen de verplichte inentingen/behandelingen ter voorkomen van de meest voorkomende hondenziekten/plagen te hebben gehad (gelang hun leeftijd). Hun eigenaren kunnen worden verplicht het betreffende inentingsbewijs te overleggen. Honden die ziekteverschijnselen vertonen (bijv. kennelhoest) dienen zich tijdens het verloop van de ziekte te onthouden van de activiteit/les en de instructeur en/of het secretariaat van deze ziekteverschijnselen op de hoogte te stellen. Alleen indien een hond voor de 6 e les van de cursus geblesseerd raakt (anders dan ziek) kan een schriftelijk verzoek ingediend worden bij het bestuur van KC Geleen e.o. om restitutie in de vorm van lessen, met overlegging van een dierenartsenverklaring dat de hond voorlopig niet mag trainen. Artikel 25 KC Geleen e.o. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade aan mens, dier of bezittingen die voortvloeien uit een situatie op of rond het trainingsveld. De eigenaar dan wel begeleider van de hond is aansprakelijk voor de schade die zijn hond of hijzelf aanricht aan andere honden, personen en of zaken ten tijde van een les of activiteit van de KC Geleen. Ter dekking van eventuele schade dient de eigenaar/begeleider van de hond een wettelijke aansprakelijkheid verzekering te hebben. Artikel 26 De instructeurs hebben, na overleg met het instructeurteam en het bestuur, het recht een cursist van verdere deelname uit te sluiten als deze een goed verloop van de cursus in de weg staat. Indien de situatie zodanig is dat de cursist in kwestie het verdere verloop van individuele les in de weg staat, is de cursist verplicht, op verzoek van de instructeur daartoe, het trainingsterrein en de omgeving ervan, per direct te verlaten. Wanneer de cursist, die tevens lid is van de vereniging, zich meermalen zodanig misdraagt ten opzichte van de instructeur(s) of medecursisten dat door de verstoorde verhouding de deelname aan de lopende en of andere cursussen/activiteiten niet verder mogelijk wordt geacht, dan kan, naast het uitgesloten worden van cursussen, het bestuur tevens bepalen dat

5 ook het lidmaatschap wordt geroyeerd. Dit besluit zal de persoon in kwestie dan per aangetekend schrijven, met redenen omkleed, worden medegedeeld door het bestuur. Artikel 27 Slotbepaling Alle voorgaande artikelen uit in omloop zijnde reglementen worden met ingang van 21 mei 2010 teniet verklaard, na goedkeuring van dit Huishoudelijk Reglement door de Algemene Leden Vergadering en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil betreffende de toepassing hiervan beslist het bestuur. Vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van17 mei 2013 Goedkeuring Raad van Beheer op Kynologisch gebied 15 juli 2013 De statuten liggen ter inzage bij het secretariaat.

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat:

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: - er sinds 1990 een gedragscode voor onderwijsonderzoekers, die lid zijn van de Vereniging voor Onderwijsresearch

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Reglement College van Toezicht Equine Osteopathie EDO Algemeen Algemene bepalingen Artikel 1 1. Het

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo.

REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo. REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo. ******** Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Sporthal: de aan de Stationsstraat, nummer

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische volgorde van de behandeling van subsidieaanvragen bij de Trombosestichting Nederland. Artikel 1. Taak van

Nadere informatie

Del Mare VZW. Reglement van inwendige orde

Del Mare VZW. Reglement van inwendige orde Del Mare VZW Reglement van inwendige orde 1. Definities Voor dit document dienen de volgende begrippen in dit document als volgt te worden gelezen en geïnterpreteerd: - De club : Watersportvereniging Del

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen.

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen. ./ < ontwerp 2: 1510312011 MODELSTATUTEN OEELNEMINGEN VAN HET LAND CURACAO Naani, zetel en duur Artikel1 1. De vennootschap draagt de naam: "[naam] N.V.". 2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en

Nadere informatie

Ontbinding rechtspersonen

Ontbinding rechtspersonen Factsheet Ontbinding rechtspersonen Niet-rechterlijke ontbinding en vereffening van rechtspersonen (artikel 19 t/m 24 boek 2 BW) Mei 2014 Ontbinding Deze factsheet gaat over het ontbinden van rechtspersonen

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

13. Ordinantie voor het pastoraat

13. Ordinantie voor het pastoraat 13. Ordinantie voor het pastoraat I. De pastorale werkzaamheden Artikel 1 Het onderscheid in de pastorale werkzaamheden 1. De pastorale werkzaamheden der predikanten worden onderscheiden in gewone, buitengewone

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Inhoudsopgave. AFDELING I - ALGEMENE BEPALINGEN 1. Algemeen 1a. Spirit of Cricket 1b. Verantwoordelijkheid

Inhoudsopgave. AFDELING I - ALGEMENE BEPALINGEN 1. Algemeen 1a. Spirit of Cricket 1b. Verantwoordelijkheid K.N.C.B. TUCHTREGLEMENT 12 april 2015 als bedoeld in artikel 22 van de statuten, vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering gehouden te Nieuwegein op 11 april 2015. Inhoudsopgave AFDELING I -

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bestemd voor dierenpensions die lid zijn van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo

Algemene voorwaarden bestemd voor dierenpensions die lid zijn van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo Burgers hondenpension is aangesloten bij de organisatie DIBEVO, wat staat voor vakbekwaamheid en kwaliteit. Wij hanteren dan ook de Algemene Voorwaarden DIBEVO-dierenpensions, welke vanaf 1 januari 2008

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie