de Natonae ombudsman Geachte mevrouw Schippers,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Natonae ombudsman Geachte mevrouw Schippers,"

Transcriptie

1 de Natonae De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport t.a,v. de heer mr. J,A. Janssen, ply. directeur WJZ en hoofd Afdeling Sectorale Wetgeving en Wetstoepassing Postbus EJ DEN HAAG Geachte mevrouw Schippers, Postadres Postbus AC Den Haag Bezoekadres Bezuidenhoutseweg AG Den Haag Tel: (070) Fax: (070) nl ww.nationale, ni Doorkiesnummer (070) tn/b/ste Datum Tijdens ons kennismakingsgesprek op 31 januari ji heb ik uw aandacht gevraagd voor de problemen van Nederlanders in het buitenland, die sinds 2006 vallen onder de verdragsregeling Zorgverzekeringswet (Zvw). Naar aanleiding van uw verzoek om een toelichting op dat signaal kom ik in deze brief graag op dit onderwerp terug. In het afgelopen jaar heb ik veel signalen ontvangen van deze groep verdragsgerechtigden. Mijn signaal aan u luidt dat de huidige wettelijke regeling van hun zorgverzekering voor veel betrokkenen grote financiele problemen oplevert. Het lijkt mij verstandig om aan die problemen aandacht te besteden en met deze brief wil ik daaraan graag een bijdrage leveren. Ons nummer Uw brief Uw kenmerk Bijiagen Behandelend medewerker Dhr. W.C.P. van den Berg Onderwerp Zorgverzekeringswet buitenland 1k zal hieronder de belangrijkste knelpunten schetsen. Daarbij geef ik u tevens enkele voorbeelden. Onbetaalbare zorgkosten VOOr de komst van de Zorgverzekeringswet op 1 januari 2006 waren de meeste Nederlands in het buitenland goed verzekerd tegen een redelijke premie: ofwel via het ziekenfonds, ofwel een vrije of collectieve particuliere ziektekostenpolis ofwel via de standaard(pakket)polis. Vanaf 2006 viel deze groep verplicht onder de buitenlandregeling van de Zvw. De meeste particuliere verzekeraars maakten gebruik van deze gelegenheid om de lopende verzekering op te zeggen of de premie fors te verhogen. Daar kreeg men een matig tot slechte woonlandverzekering voor terug. In de landen waar veel verdragsgerechtigden wonen (Belgie, Duitsiand, Frankrijk en Spanje) vergoedt de woonlandverzekering slechts 40 tot 77% van de zorgvoorzieningen, die in Nederland onder de Zvw en de AWBZ zijn verzekerd. In de Oost-Europese landen is die dekking nog veel lager.

2 de Natonae A 2 Particulier bijverzekeren in het woonland was en is voor de meesten onmogelijk of te duur. Het gaat hier immers voor het overgrote deel om gepensioneerden (60+), die voor commerciele zorgverzekeraars een onverzekerbaar of een duur risico vormen. In de loop van 2010 is definitief duidelijk geworden dat de zorgkosten voor veel verdragsgerechtigden hoog zijn en dat zij financieel zijn getroffen. Vorig jaar heeft het College voor zorgverzekeringen (CVZ) eindelijk de definitieve jaarafrekeningen Zvw over de jaren 2006 en 2007 verstuurd aan de ongeveer verzekerden in het buitenland. Daaruit bleek dat voor bijna iedereen de kosten voor de opgelegde Zvw-bijdrage plus de eventuele premie van de bijverzekering veel hoger zijn dan de premiekosten, die zij vóor 1 jan uari 2006 betaalden. De woonlandfactor, die na een rechterlijke uitspraak in 2006 met terugwerkende kracht is ingevoerd, heeft slechts een deel van het probleem opgelost. Het zorgt ervoor dat de hoogte van Zvw-bijdrage wordt aangepast aan de omvang van de zorgpakket in het woon land. Maar nog steeds betalen de verdragsgerechtigden veel meer dan voór 2006 en zijn zij uitermate slecht verzekerd. Dhr C. Woont in Franknjk, is alleenstaand en 71 jaar. H was in 2005 particulier verzekerd via een Neder/andse zorgverzekeraar voor slechts 835 perjaar. Ter verge/eking: de gangbare standaardpakketpolis kostte in datjaar voor 65+-ers: perjaar. Per 2006 viel hi] onder de verdragsrege/ing Zvw en moest hi] in totaal perjaar gaan beta/en voor zijn zorgverzekeringen ( 965 premie aan zijn zorgverzekeraar p/us 2272 Zvw-bijdrage aan CVZ). Het verzekerde pakket was en is minder uitgebreid dan het gemiddelde Zvw-pakket inclusief een gemiddelde aanvu//ende verzekering in Neder/and. De kosten kunnen dus nog hoger uitpakken a/s h ziek wordt. De kosten van de zorgveizeke ring van de heer C. waren in 2007 dus veivie,voudigd ten opzichte van Sinds 1 mei 2010 hebben verdragsgerechtigden recht op de verstrekkingen uit het basispakket van de Nederlandse zorgverzekering, maar daarvoor moeten ze wel naar Nederland komen en vaak ook een periode in Nederland verblijven. Lang niet iedereen kan zich de hiermee gepaard gaande reis- en verblijfskosten veroorloven. Personen met hoge leeftijd kunnen vaak vanwege hun gezondheid of beperkte mobiliteit niet naar Nederland reizen. Kortom: op papier misschien een mooie uitbreiding van het zorgpakket, maar voor lang niet iedereen is deze verzilverbaar. Liever zouden deze gepensioneerden in het woonland gebruik kunnen maken van betere zorgvoorzieningen.

3 de Nationae 3 Dhr en mw K. Zij wonon in Spanjo on zijn beiden 78jaar. In 2005 waren zij good vorzokord via oon colloctiovo zorgvorzokoring via do ex-workgever. Dat kostte hun perjaar voor hun beiden. Vanaf 2006 vielen zij onder do Spaanso Soguridad social on botaaldon in datjaar eon verplichto Zvw-bijdrage van ongovoor aan hot CVZ. Vanwogo do slechte gezondhoid van do hoer K. hobbon zij in 2006 daamaast twoo aanvullende particuliere zorgvorzokeringon afgosloten. Hieraan betaalden zo in 2006 on 7781 in Hun kosten voor do zorgverzekering zjn gostegon van (2005), naar (in 2006), naar (in 2011). Moor dan voviorvoudigd, dus. De indirecte gevolgen Een aantal verdragsgerechtigden konden de zorg- en premiekosten echt niet betalen en hebben hiervoor een oplossing moeten zoeken. Een deel van hen remigreerde naar Nederland. Anderen hebben zich op een adres in Nederland ingeschreven, terwiji ze feiteiijk - of het grootste deel van hetjaar - in het buiteniand wonen. Mog&ijk verklaart dit het verschil tussen het grote aantal personen, dat feitelijk in het buitenland woont en het kleine aantal verdragsgerechtigden dat bij het CVZ bekend is als verdragsgerechtigde. Het Iijkt me duidelijk, dat dit ongewenste - doch begrijpelijke - gevolgen van de wettelijke regeling zijn. Dhr on mw S. Zijn 81 en 72 jaar. In 2000 omigroordon zijnaar Spanjo om daar van hun oude dag te genieten. Per 1 januari 2006 werd hun zorgverzekedng opgezegd en moesten zu zich aanmoldon bij do Seguridad social. Omdat de hoer S. op dat moment 75jaar was, kondon zij zich in Spanjo met moeite alleen nog godooltolijk aanvullond vorzokoron. Door diverse ziokonhuisopnames en medische bohandelingen was hot ochtpaar in 2007 circa kw(jt aan zioktokoston(promios) en in 2008 circa Hiervan was slechts eon paar hondord euro aftrekbaar voor de lnkomstonbolasting. Vanwege de dreiging van nog moor hoge zorgkosten besloot het echtpaar om in april 2009 naar Nedorland to romigroron. Vanaf die tijd zun ze als Nedorlandso ingozetonon weer good verzokerd togon eon rodolijko premie. In do wintormaanden verblijven zij nog in Spanje in hun huis, dat zu nog steeds niet hobbon kunnen verkopen. Hun ziektekoston zijn woliswaar woor op eon aanvaardbaar niveau, maar hun Spaanso droom is in duigen gevallon. Juridische stappen In zijn prejudiciele beslissing van 14 oktober heeft het Europese Hof van Justitie bij verrassing de uitspraak gedaan, dat de Nederlandse staat - voor wat Zaaknummer: C-345/09

4 de Nationale 4 betreft de globale dekking tegen ziektekosten - in de overgang naar het nieuwe zorgstelsel (Zvw) geen ongerechtvaardigd onderscheid mag maken tussen ingezetenen en niet-ingezetenen. Dit betekent dat van belang is de vergelijking van de hoogte van de kosten voor de zorgverzekering van Nederlanders in Nederland en Nederlanders die bij voorbeeld in andere Europese landen wonen. De Centrale Raad van Beroep zal over enige tijd uitspraak doen in de lopende procedure waarin het Hof deze prejudiciele uitspraak heeft gedaan. Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat de Raad een uitspraak zal doen over het al dan niet discriminatoire karakter van de verdragsregeling. Dit aspect van de regeling is immers niet aangevochten door de belanghebbende verdragsgerechtigden en vormt daarom geen voorwerp van het geschil. Om diezelfde reden heeft de Stichting belangenbehartiging Nederlandse gepensioneerden in het buitenland (SBNGB) u op 2 december 2010 aansprakelijk gesteld voor de extra kosten, die deze groep sinds 2006 heeft moeten maken en in de toekomst nog zal maken voor de zorgkosten. Ook heeft de SBNGB u in deze brief uitgenodigd om de mogelijkheid van een minnelijke regehng te verkennen. U heeft dit voorstel afgewezen in uw brief van 10 februari ji. De SBNGB heeft hierover vervolgens een klacht bij mij ingediend op 25 februari ji. Zij kiagen erover dat u niet bereid bent om met hen in gesprek te gaan en dat u uw afwijzing niet heeft toegelicht. Een afsch rift van dit schrijven vindt u als bijlage bij deze brief. De kortste weg naar een oplossing Alles overziende ben 1k van oordeel dat er snel iets moet gebeuren. De groep gepensioneerden waarom het gaat wordt steeds ouder en is daarom kwetsbaar. Het probleem van hun hoge zorgkosten doet zich van jaar tot jaar steeds sterker voelen en is te groot om aan voorbij te gaan. Een toekomstige uitspraak van de CRvB zal naar in redelijkheid verwacht mag worden op deze problemen geen antwoord geven. En een normale juridische procedure over de aansprakelijkheid van de staat zal zo leert de ervaring veel tijd en geld kosten, dus ook die weg biedt geen soelaas voor dit dringende probleem. Daarom dring ik er bij u op aan om te erkennen dat er reden is tot grote zorg, om de problemen van de verdragsgerechtigden op korte termijn te inventariseren en op zoek te gaan naar oplossingen, in ieder geval voor de toekomst. Ook pleit ik ervoor dat u op korte termijn in gesprek gaat met vertegenwoordigers van de

5 de Nationaje 5 SBNGB voor bet vinder, van een minnelijke oplossing. Zij kiagen al jarenlang en z verdienen bet cm serieus genomen te worden. 1k bled aan cm zo nodig als bemiddelaar op te treden zodat het gesprek met de SBNGB goed op gang komt. Graag ontvang 1k van u binnen drie weken een reactie. Een afschrift van deze brief heb 1k gezonden aan de Vaste commissle voor VWS van de Tweede Kamer. Met vri ndelijke roet, de N ionale o budsman, dr. F.. 8renninkmeer

6 de Nationale Aan de leden van de vaste commlssle voor Volksgezondhejd, Wetzijn en Sport van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Geachte heer/n,evrouw Hierb stuur 1k u een afschrift van mn brief aan de minister van VoFksgezondhejd WeIzn en Sport over de uitvoering van de Zorgverzekeringswet buitenlanci. Postadres Postbus AC Den Haag Bezoekadres Bezuldenhoutseweg AG Den Haag Te[ (070) Fax, (070) ni www nationaje ni Doorkiesnummer (070) TVIgn Datum 4 ART 2011 Ons nummer w brief Met vri9 delijke g et, de N lonale om dsman, 11w kenmerk Bijiagen dr. A.F. Brenninkmeer Behandejend medewerker Dhr. T. Vet Onderwerp Uitvoerng Zorgverzekerjngswet buitenland

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Bijgaand treft u aan de antwoorden

Nadere informatie

Wonend in Frankrijk, zorgverzekerd via Nederland (CVZ, CPAM, AGIS) Toelichting op de positie van de Verdragsgerechtigden

Wonend in Frankrijk, zorgverzekerd via Nederland (CVZ, CPAM, AGIS) Toelichting op de positie van de Verdragsgerechtigden Wonend in Frankrijk, zorgverzekerd via Nederland (CVZ, CPAM, AGIS) Toelichting op de positie van de Verdragsgerechtigden Sinds de invoering van de zorgverzekeringswet op 1-1-2006 zijn personen die een

Nadere informatie

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004)

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004) TWEEDE KAMER Gedeelte van het ongecorrigeerd stenogram van de vergadering van woensdag 4 februari 2004: debat over leeftijdsdiscriminatie door ziektekostenverzekeraars. [ ] Aan de orde is het debat over

Nadere informatie

Buitenlandaspecten van de Zorgverzekeringswet (Masterplan buitenland)

Buitenlandaspecten van de Zorgverzekeringswet (Masterplan buitenland) Buitenlandaspecten van de Zorgverzekeringswet (Masterplan buitenland) Inleiding Bij gelegenheid van het plenaire debat in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet verzwaren incassoregime op 20 juni 2007,

Nadere informatie

Zorg Verzekerd. De invoering van de Zorgverzekeringswet en potentiële onverzekerden; Verslag van een VWS-onderzoek.

Zorg Verzekerd. De invoering van de Zorgverzekeringswet en potentiële onverzekerden; Verslag van een VWS-onderzoek. Zorg Verzekerd De invoering van de Zorgverzekeringswet en potentiële onverzekerden; Verslag van een VWS-onderzoek. Den Haag, 12 december 2005 Inhoudsopgave Voorwoord voorzitter werkgroep... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 204 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling

Nadere informatie

Van zorg verzekerd? Dat begint bij de zorgverzekeraar. Onderzoek naar de dienstverlening van zorgverzekeraars

Van zorg verzekerd? Dat begint bij de zorgverzekeraar. Onderzoek naar de dienstverlening van zorgverzekeraars Van zorg verzekerd? Dat begint bij de zorgverzekeraar Onderzoek naar de dienstverlening van zorgverzekeraars Van zorg verzekerd? Dat begint bij de zorgverzekeraar Onderzoek naar de dienstverlening van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 267 Goedkeuring van de opzegging van deel VI van de op 16 april 1964 te Straatsburg tot stand gekomen Europese Code inzake sociale zekerheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Toelichting op de positie van de Verdragsgerechtigden

Toelichting op de positie van de Verdragsgerechtigden Wonend in Frankrijk, zorgverzekerd via Nederland (CPAM, ZIN) Toelichting op de positie van de Verdragsgerechtigden Tweede uitgave 2015 (eerste uitgave 2013) Sinds de invoering van de zorgverzekeringswet

Nadere informatie

33 288 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het stabiliteitsprogramma zorg 2013

33 288 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het stabiliteitsprogramma zorg 2013 33 288 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het stabiliteitsprogramma zorg 2013 MEMORIE VAN ANTWOORD ALGEMEEN Met belangstelling heb ik kennis

Nadere informatie

AWBZ-zorg in het buitenland

AWBZ-zorg in het buitenland AWBZ-zorg in het buitenland Hoe globaal is ons zorgstelsel Notitie betreffende AWBZ-zorg in het buitenland Den Haag, mei 2007 Inhoudsopgave Aanleiding.. 3 Hoofdstuk 1. Wie heeft aanspraak op AWBZ-zorg

Nadere informatie

Wat zijn uw rechten als patiënt? Bij hulpverlener en zorgverzekeraar

Wat zijn uw rechten als patiënt? Bij hulpverlener en zorgverzekeraar Wat zijn uw rechten als patiënt? Bij hulpverlener en zorgverzekeraar Colofon De rechten van patiënten. Bij hulpverlener en zorgverzekeraar, uitgave van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 mei 2011

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 mei 2011 > Retouradres Postbus 20350 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Ons kenmerk DZ-U-3059756

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Extra bulletin. Voorwoord

Extra bulletin. Voorwoord Mei 2015 Jaargang 7, nummer 2 Extra bulletin Voorwoord Wat treft u in deze nieuwsbrief: Beëindiging van het onderzoek naar de samenwerking met Habion 2 Toelichting Raad van Bestuur 3 Brief aan Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 530 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2015 Betreft Transparantie zorgverzekeraars

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2015 Betreft Transparantie zorgverzekeraars > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 COLOFON Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oostrom Jan Admiraal Ria Teunissen RESEARS / FOTO S

Nadere informatie

Bent u ziekenfonds of particulier?

Bent u ziekenfonds of particulier? Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Juli 2005 Informatie Wilt u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centrum indicatiestelling zorg uit Driebergen. Datum: 21 april 2011. Rapportnummer: 2011/123

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centrum indicatiestelling zorg uit Driebergen. Datum: 21 april 2011. Rapportnummer: 2011/123 Rapport Rapport betreffende een klacht over het Centrum indicatiestelling zorg uit Driebergen. Datum: 21 april 2011 Rapportnummer: 2011/123 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 031 XVI Jaarverslag en slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2006 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni

Nadere informatie

Schendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders

Schendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders Met voeten getreden Schendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders 2 november 2013 2013/150 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En laten we duidelijk

Nadere informatie

De Zvw bijdrage buitenland voor de uitkerings- en pensioengerechtigden

De Zvw bijdrage buitenland voor de uitkerings- en pensioengerechtigden De tekst van onderstaand artikel is ontleend aan mijn publicatie in twee delen in het vakblad Over de grens (april en mei 2011) De Zvw bijdrage buitenland voor de uitkerings- en pensioengerechtigden Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 124 Invoering van de Zorgverzekeringswet en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet) Nr.

Nadere informatie

Studeren in de Verenigde Staten en de zorgverzekering

Studeren in de Verenigde Staten en de zorgverzekering Nr. 35 - NL Augustus 2013 Studeren in de Verenigde Staten en de zorgverzekering De invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 heeft belangrijke gevolgen gehad voor ieder die in de Verenigde

Nadere informatie

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid Stella Hoff Inhoud Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2 Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen SCP-publicatie Pensioenen:

Nadere informatie