oij Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Voorzitter en leden DGO Datum Sociaal Plan overname personeel door kwaliteitsinstituut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "oij Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Voorzitter en leden DGO Datum Sociaal Plan overname personeel door kwaliteitsinstituut"

Transcriptie

1 oij Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus EJ Den Haag Voorzitter en leden DGO Datum betreft Sociaal Plan overname personeel door kwaliteitsinstituut Geachte voorzitter en leden, Op 25 juni 2013 is in het technisch DGO-overleg een concept Sociaal Plan besproken voor de voorgenomen oprichting van het Kwaliteitsinstituut bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Dit betreft de overgang van personeel van Zichtbare Zorg (onderdeel van IGZ) en kiesbeter (onderdeel van RIVM). Secretaris Generaal / plv. Secretaris-Generaal directie OBPi.o. Bezoekadres Parnassusplein VX Den Haag T _ F Postbus Ei Den Haag Inlichtingen bij 3. Tiernego M Kenmerk MC Bljlage(n) Sociaal plan Correspondentie uitsluitend richten aan het retouradres met vermelding van de datum er) het kenmerk van deze brief, In het laatste technische overleg is afgesproken dat het Sociaal Plan op twee punten wordt aangepast of aangevuld. Ten eerste betreft het de afspraak dat indien betrokken medewerkers bij het C JZ/Kwal iteitsinstituut boventallig raken, ze tot vijf jaar na de overgangsdatum de status van interne herplaatsingskandidaat behouden voor de werving en selectieprocedures bij VWS (artikel 7.1.4). Daarnaast is afgesproken dat bij eventuele onduidelijkheid over de toepassing van dit sociaal plan, hierover advies kan worden gevraagd aan een onafhankelijke toetsingscommissie (artikel 8). Gelet op bovenstaande afspraken ga ik er van uit dat met de invulling van deze afspraken, dit traject kan worden afgesloten met een wederzijds akkoord. Hoogachtend, al, yt Pagina 1 van t

2

3 door het in verband met de oprichting van het Kenmerk: MC Pagina ivan 16 Kwaliteitsinstituut voor de Zorg College voor Zorgverzekeringen (nieuwe) Overname personeel VWS Sociaal Plan

4 Inleiding Op 14 juni 2011 is de Tweede Kamer door de minister geïnformeerd over de voornemens om per 1 januari 2013 te komen tot de oprichting van een Kwaliteitsinstituut voor de Zorg (KI) en deze te integreren in het College voor zorgverzekeringen (CVZ) (zie Bijlage 3, brief van de minister). Het CVZ is daarmee de verantwoordelijke organisatie om het Kwaliteitsinstituut vorm te geven. Het CVZ zal middels wijziging van de Zorgverzekeringswet dan wel de Wet Cliëntenrechten zorg cie wettelijke taken en bevoegdheden opgedragen krijgen en zal zich door een Interne reorganisatie omvormen naar een flexibele organisatie, voorlopig genaamd het nieuwe CVZ. Het KI wordt herkenbaar geïntegreerd in het nieuwe CVZ. Het CVZ stelt daarvoor een Organisatie en Formatie rapport op. 2 Momenteel zijn er verschillende organisaties die zich bezighouden met kwaliteit In de zorg. Deze taken worden gebundeld In het Kwaliteitsinstituut (KI). Voor het ministerie van VWS betekent dit dat de taken van KiesBeter, uitgevoerd door het RIVM, en de taken Zichtbare Zorg (ZiZo), uitgevoerd door het IGZ, volledig eindigen. Deze volledige opheffing van taken heeft de volledige opheffing van de formatie en de functies van KiesBeter en Zichtbare Zorg (ZiZo) tot gevolg. Het ziet er naar uit dat er weinig vervangende werkgelegenheid bestaat binnen het ministerie van VWS alsmede binnen de sector Rijk, waardoor langdurige oveftolligheid van de betrokken medewerkers dreigt. In het concept wetsvoorstel is voorzien dat de betrokken medewerkers van VWS, wiens naam en functie door onze minister op een lijst is geplaatst (bijlage 1), van rechtswege worden ontslagen en van rechtswege worden aangesteld in dienst van het nieuwe CVZ. Het wetsvoorstel zal in 2013 in werking treden. De relevante personele passages uit het wetsvoorstel zijn bijgevoegd, bijlage 2. Het is in het belang van het betrokken personeel van VWS dat zij hun werkzaamheden en dienstverband zo veel als mogelijk bij het nieuwe CVZ kunnen voortzetten en zij bij deze plaatsing niet worden verdrongen door ander personeel. Dat betekent dat de plaatsing van de betrokken medewerkers zo veel mogelijk gelijktijdig met de plaatsing van het CVZ personeel en het overige inhuizende personeel zal plaatsvinden en dat plaatsing volgens een eenduidige plaatsingsprocedure van het CVZ verloopt. Dit protocol Is gebaseerd op de plaatsingsprocedure CVZ, en het daarin gehanteerde uitgangspunt de betrokken medewerkers een gelijkwaardige functie aan te bieden. De Plaatsingsprocedure CVZ wordt door het CVZ ingebracht in hun georganiseerd overleg met de vakbonden. De verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen het nieuwe CVZ en het RIVM en het IGZ zijn beperkt. Dit wordt toegelicht In hoofdstuk 2, Arbeidsvoorwaarden. De volledige arbeidsvoorwaardenvergelijking Is als Bijlage 4 toegevoegd. Gelet op de dreigende oveftolligheid indien medewerkers achter blijven bij het IGZ of het RIVM en de beperkte verschillen in arbeidsvoorwaarden is de doelstelling van het bevoegd gezag om binnen de grenzen van redelijkheid en billljkheid: alle betrokken medewerkers binnen het reorganisatiebereik op de voorgenomen lijst van onze minister te plaatsen en van rechtswege in dienst te laten treden bij het nieuwe CVZ. 1 Handelingen TK, , 32620, nr. 14 en bijlage met nummer Afhankelijk van de inwerkingtreding van de laatste wet. Indien die al in werking is getreden zullen de wijzigingen in de Wcz worden opgenomen, indien niet dan worden de taken en bevoegdheden eerst in de Zorgverzekeringswet opgenomen. Pagina 2 van 16

5 Met dit protocol wordt beoogd: - de personele overgang van de betrokken medewerkers naar het nieuwe CVZ volgens het principe - van werk naar werk - te waarborgen en de personele gevolgen daarvan op te vangen en te regelen; - de uitgangspunten en voorwaarden aan te geven op basis waarvan wordt bepaald welke betrokken medewerkers al dan niet door onze minister op de lijst wordt geplaatst. Pagina 3 van 16

6 4 1. Algemene bepalingen 1.1 Begripsomschrijvingen Dit protocol verstaat onder: - ARAR: Algemeen Ambtenarenregiement - AW: Ambtenarenwet - Awb: Algemene wet bestuursrecht - BBRA: Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren Betrokken medewerker: de medewerker die op de dag voorafgaand aan de overgangsdatum binnen het reorganisatiebereik (KiesBeter en ZiZo) van VWS vast is aangesteld of tijdelijk is aangesteld bij wijze van proef - Het CVZ: het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen-Zuid - Het nieuwe CVZ: het nieuwe College voor zorgverzekeringen met daarin geïntegreerd het KI. - Functie: het samenstel van werkzaamheden die de medewerker door het bevoegd gezag is opgedragen (artikel 2 lid 1 BBRA) * Oude functie: de functie die de betrokken medewerker vervult de dag voor de overgangsdatum. - Nieuwe functie: de functie waarop de betrokken medewerker wordt geplaatst op de overgangsdatum bij het nieuwe CVZ - Gelijkwaardige functie: een functie aangeboden door het nieuwe CVZ waarvan tenminste de functie-eisen en de competenties van deze nieuwe functie overeenkomen met de oude functie, aansluit bij de kennis en kunde van de betrokken medewerker en de salarisschaal gelijk Is aan de oude functie bij VWS. IGZ: Inspectie voor de Gezondheidszorg KI: het Kwaliteitsinstituut voor de Zorg Minister (de): Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Overgangsdatum: de datum waarop de betrokken medewerker (van rechtswege) wordt ontslagen en direct daarop van rechtswege aansluitend wordt aangesteld bij het nieuwe CVZ. Synoniem aan datum van overgang - Overige Inhuizende medewerkers: enkele medewerkers van ZonMw en het Centrum Klantervaring Zorg, wiens taken betrokken zijn bij de oprichting van het Kwaliteitsinstituut voor de Zorg, die overgaan naar het nieuwe CVZ - Passende functie: een passende functie als bedoeld in artikel 49h ARAR - Peildatum: de datum 1 november 2012, de datum waarop de arbeidsvoorwaarden zijn geïnventariseerd en vergeleken - Plaatsingsplan: nadere uitwerking van de was-wordt lijst uit het Organisatie en Formatierapport voor het nieuwe CVZ, uitgewerkt naar de betrokken medewerkers en hun nieuwe functie bij het nieuwe CVZ - Reorganisatiebereik: enerzijds de organisatie-eenheden c.q. teams bij VWS het RIVM (KlesBeter) en het IGZ (ZiZo) die als gevolg van de reorganisatie worden opgeheven en anderzijds het KI in oprichting bij het nieuwe CVZ, in casu: de Sector Zorg, kerntaak (programma) kwaliteit. - RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Salaris per uur: het 1/156 deel van het salaris zoals omschreven in artikel 2 lid a BBRA Vergelijkbare en uitwisselbare functie: twee of meer functies waaraan de zelfde functie-eisen en competenties worden gesteld (artikel 1, sub q VWS-procedure bij reorganisaties 2002) - VWNW: Overeenkomst Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid - VWS: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Was-wordt lijst: een vergelijkend overzicht van oude en nieuwe functies met bijbehorend schaalniveau en de relaties daartussen - Werktijdregellng: de voor een bepaalde periode vastgestelde feitelijke werktijden van de medewerker - ZBO: Zelfstandig Bestuursorgaan - Kzbo: Kaderwet zelfstandige bestuursorganen Pagina 4 van 16

7 ZiZo: het team Zichtbare Zorg bij het IGZ 1.2 Leesbaarheid en toepasbaarheid protocol In verband met de leesbaarheld en toepasbaarheid van dit protocol gelden een aantal algemene bepalingen: Dit protocol vindt zijn grondslag In artikel 49a lid 2 ARAR en is van toepassing op de betrokken medewerker Waar in dit protocol bedragen worden genoemd, wordt uitgegaan van bruto bedragen, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld Aangelegenheden die door de Awb worden geregeld, zijn niet In dit protocol opgenomen Waar in dit protocol wordt gesproken over medewerker/hij/hem wordt ook medewerkster/zij/haar bedoeld. 2. Reorganisatiebereik VWS Dit Sociaal Plan is van toepassing op de betrokken medewerkers binnen het reorganisatiebereik wiens naam en functie door onze minister op de lijst is geplaatst. Het reorganisatiebereik binnen VWS betreft de teams KiesBeter bij het RIVM en Zichtbare Zorg bij het IGZ. Dit zijn de teams die als gevolg van het oprichten van het KI worden opgeheven. Deze teams bevatten de volgende functies met de volgende omvang: VWS Functie- bezetting Organisatie Functie schaal in Fte 1) IGZ- ZlZo project-progr.manager 13 3,00 IGZ- Z1Z0 (Senior) adviseur 13 1,00 IGZ- Z1Z0 (Senior) adviseur 12 3,80 IGZ- ZIZ0 medewerker advisering 11 1,00 IGZ- ZiZo medewerker advisering 10 0,90 RIVM- Senior medew. Behandelen Kiesbeter en ontwikkelen 12 1,55 RIVM- Medew. Behandelen en Klesbeter ontwikkelen 11 0,75 RIVM- Medew. Behandelen en Klesbeter ontwikkelen 10 1,00 Totaal 13,00 = conform de personeelsbezetting afgerond op peildatum 1 november Uitgangspunten voor de (over)plaatsing 3.1 Alle betrokken medewerkers dle een functie vervullen bij KiesBeter of bij ZiZo en als zodanig een vaste aanstelling hebben of een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef worden met lnachtneming van redelijkheid en billijkheid door onze minister op de voorlopige overdrachtslijst personeel geplaatst. Bij afweging van redelijkheid en billijkheid wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de betrokken medewerker en de reistijd woon- / werkverkeer. Pagina 5 van 16

8 3.2 De betrokken medewerker die op de voorlopige lijst is geplaatst van de minister kan op gronden van redelijkheid en billijkheid verzoeken om achter te blijven bij VWS, indien: als gevolg van de standplaatswijziging naar Diemen-Zuid bij gebruikmaking van het meest doelmatige middel van vervoer de reistijd woon- werkverkeer van anderhalf uur enkele reis wordt overschreden; persoonlijke omstandigheden een overgang van de betrokken medewerker verhinderen. 3.3 De betrokken medewerker dle op gronden van artikel 3.2 niet op de lijst van de minister wordt geplaatst, wordt aangewezen als verplichte VWNW kandidaat. Van de Overeenkomst Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid is dan punt 13, voorzieningen bij outsourcing, van toepassing. 3.4 De betrokken medewerker die op de definitieve lijst van de minister is geplaatst wordt binnen het reorganisatiebereik geplaatst bij het kwaliteitsinstituut i.o. In casu: de sector Zorg kerntaak/programma kwaliteit. De betrokken medewerkers met een hiërarchisch leidinggevende functie worden in principe binnen het hele nieuwe CVZ op een gelljkwaardige functie geplaatst. 3.5 De standplaats van het CVZ en later het nieuwe CVZ blijft ongewijzigd. Dit betekent dat voor de betrokken medewerkers op overgangsdatum de standplaats Diemen wordt en de plaats van tewerkstelling: Eekholt 4, 1112 XH te Diemen-Zuid. 3.6 De betrokken medewerker die overgaat naar het nieuwe CVZ blijft op de overgangsdatum ambtenaar in de zin van de AW en blijft ononderbroken deelnemen aan de pensioenvoorziening bij de Stichting pensioenfonds ABP. 3.7 De plaatsing van de betrokken medewerker bij het nieuwe CVZ verloopt middels één plaatsingsprocedure, de plaatsingsprocedure CVZ, De plaatsingsprocedure verloopt zoveel mogelijk gelijktijdig met de plaatsing van het personeel van CVZ en mogelijk overige groepen in het CVZ Inhuizende medewerkers. 3.8 Het CVZ zal voor de plaatsing van de betrokken medewerkers in het nieuwe CVZ een plaatsingsplan opstellen waarin de beschikbare plaatsingsfuncties voor de betrokken medewerkers worden gemarkeerd en gereserveerd. Deze nieuwe functies zijn exclusief beschikbaar voor de plaatsing van de betrokken medewerkers. Betrokken medewerkers ondervinden bij deze plaatsing daardoor geen verdringen door ander personeel, maar hebben daardoor bij de plaatsing geen keuzemogelijkheden uit andere beschikbare functies binnen het nieuwe CVZ. Er is derhalve sprake van een zogenaamde gesloten plaatsing. Er zal daarom voorafgaand aan de plaatsing van de betrokken medewerkers geen belangstelllngsregistratie plaatsvinden. 3.9 Er is sprake van een verzelfstandiging op grond van de wijziging van de Zorgverzekeringswet dan wel de Wet Cliëntenrechten zorg Dientengevolge is de VWS procedureregeling bij reorganisaties 2002 en hoofdstuk 7, rechten en verplichten bij reorganisaties, ARAR niet van toepassing op deze reorganisatie en dit Sociaal Plan. Van de Overeenkomst Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid is uitsluitend punt 13, voorzieningen bij outsourcing, van toepassing. 3. Zie voetnoot 2 Pagina 6 van 16

9 4. Overdracht gegevens (persoonsdossier) De persoonsdossiers van de betrokken medewerkers worden niet overgeheveld naar het nieuwe CVZ. In verband daarmee wordt de volgende werkwijze gehanteerd Voordat de feitelijke overgang plaatsvindt, wordt door de huidige leidinggevende met de betreffende medewerkers een gesprek gevoerd aan de hand van een Individueel Arbeidsvoorwaardenformulier. Tijdens dit gesprek komen alle individuele arbeidsvoorwaardenafspraken aan de orde dle samenhangen met dit Sociaal Plan en/of vastliggen in het persoonsdossier en/of relevant zijn voor de betrokken medewerker. Deze medewerker stelt samen met de leidinggevende de gemaakte afspraken vast en beiden ondertekenen het formulier. Het formulier wordt desgewenst en op vrijwillige basis door de betrokken medewerker voorzien van relevante koplestukken uit het persoonsdossier. De genoteerde arbeidsvoorwaarden op Individueel Arbeidsvoorwaardenformulier worden, voor zover deze zijn geregeld in dit Sociaal Plan, in een kennismakingsgesprek tussen medewerker en nieuwe leidinggevende herbevestigd. Specifieke individuele afspraken die niet zijn voorzien in dit Sociaal Plan en/of waarvan een bevestigende kopie uit het persoonsdossier ontbreekt, worden tussen medewerker en nieuwe leidinggevende besproken. Indien de bedrijfsvoering zich hier niet tegen verzet, worden deze specifieke afspraken voortgezet. Anders worden zij in overleg aangepast aan de specifieke context van het nieuwe CVZ. 4.3 Met bovenstaande werkwijze wordt beoogd dat de overgang van de medewerkers naar het nieuwe CVZ zodanig verloopt dat hun huidige rechten worden gerespecteerd en op juiste wijze worden ondergebracht in het nieuwe CVZ en In de daar geldende context worden vastgelegd. 5. Arbeidsvoorwaarden Het (nieuwe) CVZ is een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO), waarop de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (Kzbo) van toepassing is. Overeenkomstig artikel 15 van de Kzbo zijn voor het (nieuwe) CVZ, de rechtspositieregelingen die gelden voor ambtenaren werkzaam in de sector Rijk van overeenkomstige toepassing. Het CVZ en het nieuwe CVZ wijken daar jfl bij algemene maatregel van bestuur van af, De arbeidsvoorwaardenvergeiijking bevestigt dit (zie Bijlage 4 arbeidsvoorwaardenvergelijking). Hieronder zijn de beperkte verschillen in uitvoeringsregelingen tussen het nieuwe CVZ en VWS samengevat en gekwalificeerd vanuit het perspectief van de medewerker (peildatum 1januari2013). De daarbij gebruikte symbolen hebben de volgende betekenis. + gunstiger voor de medewerker - ongunstiger voor de medewerker 0 gelijkwaardig -/0 afhankelijk van individuele omstandigheden: ongunstiger of gelijkwaardig voor de medewerker -/01+ afhankelijk van individuele omstandigheden: ongunstiger, gelijkwaardig of gunstiger voor de medewerker kwalificatie arbeidsvpprwrde / voorziening: (-) Viering van ambtsjubilea en afscheid wegens FPU of pensionering (-) Bedrijfsfitness en de inbreng van de kosten in het IKAP (-/0/+) Collectieve (zorg) verzekeringen, geen arbeidsvoorwaarde (+) Terug betal ingsverpli chtl ng studiefaci liteiten (+) Gratis overdekt parkeren parkeergarage CVZ, geen arbeidsvoorwaarde (-) Deelname personeelsvereniging, geen arbeidsvoorwaarde (-/01+) Standplaatswijziging (-/01+) werken i.c.m. werktijden en bloktijden Pagina ivan 16

10 (-) Vaccinatlebeleld, geen arbeidsvoorwaarde Door toepassing van dit Sociaal Plan gelden op overgangsdatum In principe geen uitvoeringsregelingen die In negatieve zin afwijken van de CAO Rijk of van aanvullende regelingen bij het ministerie van VWS, waardoor na de overgangsdatum voor de betrokken medewerker een gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenpakket in stand blijft. 6. Overgangsregelingen De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de betrokken medewerker die in dienst treedt bij het nieuwe CVZ Het aanbod door het nieuwe CVZ De betrokken medewerkers die zijn geplaatst op de lijst van onze minister worden op non selectiebasis van rechtswege overgenomen door het nieuwe CVZ. Deze medewerker ontvangt daarvoor een schriftelijke bevestiging van de hernieuwde aanstelling bij het nieuwe CVZ, waarbij het uitgangspunt is dat de aanstellingsgrond en aanstellingsomvang en de inschaling van de betrokken medewerker op overgangsdatum wordt overgenomen door het nieuwe CVZ. De schriftelijke bevestiging bevat minimaal de vermelding van: a. de functie, bestaande uit een gelijkwaardige functie b. de aanstelllngsgrond en de aanstellingsomvang c. de salarisschaal, de salaristrede en de periodlekdatum d. de plaats van tewerkstelling e. de toedeling aan de organisatorische eenheid en het programma f. de Individuele uitwerking van dit Sociaal Plan 6.2 Scholingsvoorwaarde Het nieuwe CVZ kan aan de betrokken medewerker in verband met de plaatsing scholingsverplichtingen opleggen, indien opleidingsachtergrond van de medewerker in relatie tot de aangeboden functie daartoe concrete aanleiding geeft. 6.3 Ontheffing terug betalingsverplichting Aan de betrokken medewerker die wordt aangesteld bij het nieuwe CVZ, zal ontheffing worden verleend aan terugbetal ingsverplichtingen met betrekking tot het eventueel genoten betaald ouderschapsverlof, de eventuele toegekende verhuiskostenvergoedi ngen en de eventueel ontvangen studiekostenvergoedi ngen. 6.4 Overname lopende afspraken en arbeidsvoorwaarden Indien de betrokken medewerker op de overgangsdatum gebruik maakt van een regeling, zoals studiefacillteiten, werktijdregeling, ouderschapsverlof, de PASregeling, en deze afspraken zijn schriftelijk vastgelegd, dan worden deze afspraken door het nieuwe CVZ overgenomen. 6.5 Vakantieaanspraken De betrokken medewerker wordt, voor zover het werk dat toelaat, in de gelegenheid gesteld zijn vakantie van voorgaand(e) ja(a)r(en) op te nemen vâér de overgangsdatum. Niet opgenomen vakantieaanspraken worden bij ontslag uitbetaald of worden op verzoek van de medewerker overgeboekt naar de vakantieaanspraken bij het nieuwe CVZ. Bestaande en schriftelijk vastgestelde va kantieaanspraken en -afspraken worden zo veel mogelijk door het nieuwe CVZ overgenomen. Pagina 8 van 16

11 6.6 Compensatie reistijd is werktijd Indien de reistijd voor woon-/werkverkeer door de standplaatswijzlging als gevolg van de overgang van de betrokken medewerker meer dan 15 minuten per enkele reis toeneemt, dan wordt deze extra reistijd - voor zover deze toename meer is dan 15 minuten - gedurende twee jaar na indiensttreding als werktijd aangemerkt (=compensatietijd). Gedurende het derde, vierde en vijfde jaar na overgangsdatum, wordt respectievelijk 75 h, 50%, 25% van deze extra reistijd als werktijd aangemerkt (=com pensatietijd). Uitgangspunten bij de berekening compensatie reistijd is werktijd: a. De compensatie wordt berekend door de reistijd van het oude en het nieuwe traject te berekenen en te vergelijken, waarbij de reisduur voor het traject wordt berekend op basis van de routeplanner: 0V9292, indien het traject met het openbaar vervoer wordt afgelegd ANWB, indien het traject met de auto of de fiets wordt afgelegd b. Voor de berekening van het oude traject woon- /werkverkeer geldt als uitgangspunt het feitelijk gebruikte middel van vervoer en het vastgelegde reis- en werkpatroon op de overgangsdatum, waarbij rekening wordt gehouden met afspraken. c. Voor de berekening van het nieuwe traject woon- /werkverkeer geldt als uitgangspunt het afgesproken optimale reis- en werkpatroon en het daarbij passende meest optimale middel van vervoer, afgesproken tussen de leidinggevende van het nieuwe CVZ en de betrokken medewerker. 6.7 Verhuiskosten De betrokken medewerker die wordt aangesteld bij het nieuwe CVZ, kan aanspraak maken op een verhuiskostenvergoeding bestaande uit een vergoeding van herinrichtingskosten tot een maximum van 5.818,46 een bedrag voor dubbele woonlasten en vergoeding van de werkelijke transportkosten, indien door de betrokken medewerker binnen 2 jaar na overgangsdatum wordt verhuisd van buiten 50km van de plaats van tewerksteliing naar binnen 25 kilometer van de plaats van tewerkstelllng (Diemen-Zuid). Uitgangspunt daarbij is dat de vermindering van reisafstand doorwerkt in de berekening van de compensatie reistijd is werktijd volgens artikel Voortzetting collectieve (zorg )verzekeri ngen De medewerker die voor de overgangsdatum gebruik maakt van een of meerdere collectieve verzekeringen van het IGZ en/of het RIVM en/of van VWS kan deze voortzetten binnen de geldende voorwaarden van het geldende collectlvlteltcontract, met uitzondering van de inkomensgarantleplan van OHRA. 6.9 Viering arnbtsjubileum De betrokken medewerker die binnen 2 jaar na de datum van indiensttredlng bij het nieuwe CVZ een ambtsjubileum geniet of pensioneert geldt, indien hij daartoe verzoekt, de faciliteiten voor de viering van het IGZ of het RIVM Overheidsdienstjaren De In overheidsdienst doorgebrachte dienstjaren worden geacht te zijn doorgebracht bij het nieuwe CVZ en werken door in regelingen en arbeidsvoorwaarden van het nieuwe CVZ waarin overheidsdienstjaren een rol spelen. artikel 8 van de Verplaatsingskostenregeling 1989, bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd Pagina 9 van 16

12 6.11 Telewerken Indien de reistijd woon-/werkverkeer voor de betrokken medewerker die in dienst treedt bij het nieuwe CVZ zodanig lang wordt dat daardoor de normale uitoefening wordt belemmerd, kan de betrokken medewerker op diens verzoek worden gefaclliteerd dat hij minimaal 20% van de werktijd flexibel kan invullen. De flexibiliteit heeft betrekking op werktijden en de plaats waar gewerkt wordt, tenzij de aard van het werk dit niet toelaat. Een kader om vast te stellen of de aard van het werk deze flexibiliteit niet toestaat wordt door partijen uit het sector overleg Rijk op korte termijn uitgewerkt en dient als referentiekader. De afspraken teiewerken worden schriftelijk vastgelegd, deze afspraken leiden tot een evenredige aanpassing van de berekening compensatie reistijd is werktijd, als bedoeld in artikel 6.6 van dit Sociaal Plan. Pagina 10 van 16

13 7. Werkgelegenheid en terugkeerga rantie Voor de betrokken medewerker geldt een werk- en terugkeergarantie Werkgelegenheid Voor de betrokken medewerkers die In dienst treden bij het nieuwe CVZ en onder de werkingssfeer vallen van dit protocol, geldt voor de periode van 3 jaar, te rekenen vanaf de overgangsdatum een werkgarantie Het bepaalde In voorgaand lid, vervalt indien: een kabinetsbesluit tot gevolg heeft dat er bij het nieuwe CVZ een majeur reorganisatletraject moet plaatsvinden. In dat geval wordt de betrokken medewerker op dezelfde wijze behandeld als de overige medewerkers van het nieuwe CVZ. het dienstverband door eigen schuld of toedoen van de medewerker, bij wijze van sanctie door het nieuwe CVZ, wordt beëindigd De beschikbare functies van het nieuwe CVZ, die na de plaatsing beschikbaar blijven en niet worden ingevuld door herplaatsingkandidaten van het nieuwe CVZ, worden door het nieuwe CVZ actief voor werving en selectie aangeboden aan de medewerkers die werkzaam zijn binnen het reorganisatiebereik van VWS met een tijdelijke aanstelling anders dan bij wijze van proef. Bij gebleken geschiktheid ontvangen deze tijdelijke medewerkers een aanbod van het nieuwe CVZ Indien het CVZ de betrokken medewerker binnen vijf jaar na overgangsdatum aanwijst als VWNW-kandidaat dan verkrijgt deze medewerker, gedurende de periode dat deze medewerker is aangewezen als VWNW-kandidaat, tot maximaal vijf jaar na overgangsdatum de status Interne herplaatsingskandidaat VWS. Deze medewerker geniet bij werving en selectie procedures als zodanig een voorrangspositie bij het ministerie van VWS, als ware de betrokken medewerker als herplaatsingskandidaat in dienst bij het ministerie van VWS. 7.2 Terugkeergarantie Indien de medewerker en het nieuwe CVZ tot de conclusie komen dat de plaatsing bij het nieuwe CVZ niet is geslaagd en indien dit niet slagen van de plaatsing niet is te wijten aan eigen schuld of toedoen van de medewerker en er objectief en aantoonbaar is vastgesteld dat er geen reële plaatsingsalternatleven beschikbaar zijn bij het CVZ, dan wordt op zijn schriftelijke aanvraag het recht op hernieuwde aanstelling verleend bij het ministerie van VWS. Deze hernieuwde aanstelling wordt verleend voor de duur van maximaal 12 maanden met een salaris en omvang dat overeenkomt met het salaris en omvang op de datum van overgang De medewerker dle deze hernieuwde aanstelling wordt verleend zal op dat moment gelijktijdig worden aangewezen als verplichte VWNW kandidaat en ontvangt als zodanig VWNW-begeleiding De aanvraag tot hernieuwde aanstelling dient binnen 6 maanden na overgangsdatum bij VWS te worden ingediend. Naar aanleiding van deze aanvraag zal een gesprek plaatsvinden tussen de medewerker, een afgevaardigde van het nieuwe CVZ en een afgevaardigde van VWS. In dit gesprek komt de ontstane situatie aan de orde, de overwogen plaatsingsalternatieven bij het nieuwe CVZ en de gevolgen van de terugkeer naar VWS. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt. Pagina 11 van 16

14 8. Toetsingscommissie Er Is een onafhankelijke toetsingscommissie die, na verzoek van en door de betrokken medewerker, het bevoegd gezag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport adviseert In die gevallen waarin onduidelijkheid bestaat over de juiste toepassing van dit Sociaal Plan. De bemensing van de toetsingscom missie komt als volgt tot stand: één lid wordt aangewezen door het ministerie van VWS, één lid wordt aangewezen door de vakcentrales uit het Departementaal Georganiseerd Overleg VWS en het derde, onafhankelijke lid tevens voorzitter, wordt gekozen door beide aangewezen personen. De kosten van de commissie zijn voor rekening van VWS. 9. Slotbepalingen 9.1 Onze Minister kan nadere regels stellen voor gevallen waarin dit Sociaal Plan niet voorziet dan wel waarin de uitkomst daarvan in individuele gevallen tot een onbillijke uitkomst leidt. 9.2 Indien er nog verschillen bestaan tussen arbeidsvoorwaarden van het nieuwe CVZ en VWS die niet uit de Inventarisatie naar voren zijn gekomen, worden voor de betrokken medewerkers gunstige regelingen toegepast en stelt het CVZ daarvan het DGO en De Minister op de hoogte. 9.3 Over de inhoud van dit Sociaal Plan is overeenstemming bereikt met het Georganiseerd Overleg van het Ministerie van VWS. 9.4 Dit Sociaal Plan treedt in werking op 1 mei 2013 en eindig op 1 januari Dit Sociaal Plan kan worden aangehaald als Sociaal Plan personeel van VWS naar het nieuwe CVZ. Aldus opgemaakt te Den Haag en door de partijen ondertekend op d.d DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZI]N EN SPORT, Jîèps dze, De Se re ns-generaal, D s... v.r.4v1aane Na e ABVAKABO FNV, CNV PUBLEKE ZAAK, amens h btenarencentrum, de CMHF, / Pagina 12 van 16

15 0 Bijlage 1, lijst van de minister van personeel aangesteld) rechtswege overname (ontslagen en ZichtbareZorg/ IGZ Naam medewerker Mevr. drs. M.E.M. Wets Mevr. dr. FA. Vlems Mevr, dr. E. Faber Mevr. dr. E.M. Meijer Mevr. drs. M.W. van Dijk-Krol Dhr. F. Nagel MSc Oude functie medewerker project-progr.manager schaal 13 project-progr. manager schaal 13 Senior adviseur schaal 12 Senior adviseur schaal 12 Senior adviseur schaal 13 medewerker advisering schaal 11 KiesBeter/ RIVM Naam medewerker Dhr. drs. A.C.L. de Jong Dhr. dr. H.C. Ossebaard Mevr. drs. H.B. Mulder Dhr. L.P. van de Haak Oude functie medewerker Sr. Mw. Behandelen en Ontwikkelen schaal 12 Sr. Mw. Behandelen en Ontwikkelen schaal 12 Mw. Behandelen en Ontwikkelen schaal 11 Mw. Behandelen en Ontwikkelen schaal 10 Pagina 13 van 16

16 Bijlage 2, Relevante concept tekst wetsvoorstel 1) Deze datum kan wijzigen als de Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg niet op 1 januari2013 in werking treedt. 2) ARTIKEL XXXXV Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg 1. Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet zijn de personeelsleden van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die zijn belast met werkzaamheden voor het programma Zichtbare Zorg en KiesBeter en van wie de naam en functie zijn vermeld op een door Onze Minister vastgestelde lijst, van rechtswege ontslagen en aangesteld als ambtenaar in dienst van het Nederlands Zorginstituut. Pagina 14 van 16

17 Bijlage 3. Brief van de minister 14juni Pagina 15 van 16

18 Bijlage 4, arbeidsvoorwaardenvergelijking VWS versus het nieuwe CVZ Pagina 16 van 16

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf BIJLAGE E bij Voorlopig Ontwerpplan 3/12/2014 Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Nadere informatie

Sociaal Plan d.d. 30 mei 2013 Apotheek Erasmus MC A 15. 1. Inleiding

Sociaal Plan d.d. 30 mei 2013 Apotheek Erasmus MC A 15. 1. Inleiding Sociaal Plan d.d. 30 mei 2013 Apotheek Erasmus MC A 15 1. Inleiding 1. Algemeen De afdeling Apotheek van het Erasmus MC profileert zich als top kenniscentrum en streeft naar een plaats bij de toonaangevende

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities (alfabetisch) In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: de ambtenaar

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord ) Sociaal Plan

CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord ) Sociaal Plan CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord 02-09-2013) Sociaal Plan SOCIAAL PLAN Voor de overgang van medewerkers van de gemeenten Son en Breugel, Nuenen c.a. en Geldrop-Mierlo naar de Dienst Dommelvallei

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0949, d.d. 7 oktober 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sociaal kader BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Het als bijlage toegevoegde sociaal kader (van toepassing op verzelfstandigen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 379 31 januari 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Besluit

Nadere informatie

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord)

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Sociaal Plan Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Vastgesteld in de Commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. 22-12 - 2010 en bekrachtigd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1206 12 januari 2016 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 7 januari 2016, nr. 2016-0000006820, houdende

Nadere informatie

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld in de CAO

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Rechtspositieregelingen Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Inhoud Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad... 3 Regeling Personele

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over deze wijziging;

PROVINCIAAL BLAD. Gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over deze wijziging; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Brabant. Nr. 402 1 februari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent begeleiding van werk naar

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en uitgangspunten

Inleiding. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en uitgangspunten SOCIAAL BELEIDSKADER Overgang Groenservice Zuid-Holland Staatsbosbeheer' Inleiding A. In een open en constructief proces en met respect voor de wederzijdse belangen en positie, onderzoeken de Provincie

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

Sociaal Plan. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans, Waalwijk - Heusden;

Sociaal Plan. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans, Waalwijk - Heusden; Sociaal Plan Centrum voor Muziek en Dans ten behoeve van de opheffing van de bestaande Gemeenschappelijke Regeling en de overname door een privaatrechtelijke instelling voor kunsteducatie Het Algemeen

Nadere informatie

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea 2005-1 Sociaal Plan Musea 7 oktober 20 05 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant

Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR381680_2 19 december 2016 Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

NEE. Van: L. van Dijk Tel nr: 8519 Nummer: 17A Datum: 20 juli 2017 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan: Team: Communicatie & Personeel

NEE. Van: L. van Dijk Tel nr: 8519 Nummer: 17A Datum: 20 juli 2017 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan: Team: Communicatie & Personeel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: L. van Dijk Tel nr: 8519 Nummer: 17A.00850 Datum: 20 juli 2017 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan: Team: Communicatie & Personeel Salarisadministratie,

Nadere informatie

Bijlage 1 (bron: verplaatsingskostenregeling woon-werkverkeer provincie Zuid-Holland 2013)

Bijlage 1 (bron: verplaatsingskostenregeling woon-werkverkeer provincie Zuid-Holland 2013) Bijlage 1 (bron: verplaatsingskostenregeling woon-werkverkeer provincie Zuid-Holland 2013) VERPLAATSINGSKOSTENREGELING WOON-WERKVERKEER ODH 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie];

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie]; Sociaal Overdrachtsprotocol Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 hebben drie grote stelselwijzigingen plaatsgevonden in het sociale domein waarbij activiteiten van overheid naar gemeenten zijn gedecentraliseerd.

Nadere informatie

Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid

Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid 22 juni 2012 Overwegingen a. Uitgangspunt is een sluitende aanpak voor iedereen in de begeleiding van werk naar werk, waarbij ambtenaren die actief

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Overgangsprotocol Essent Smits

Overgangsprotocol Essent Smits Overgangsprotocol Essent Smits 25 november 2010 10CPB.0074 1 Algemeen... 3 2 Personele transitie... 3 3 Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Salaris en functieniveau... 4 3.3

Nadere informatie

Pakket Sociale Maatregelen Herziening Gerechtelijke Kaart

Pakket Sociale Maatregelen Herziening Gerechtelijke Kaart Pakket Sociale Maatregelen Herziening Gerechtelijke Kaart (pakket SM HGK) I Algemene bepalingen 1.1. Toepassingsbereik en looptijd Het pakket SM HGK is van toepassing op reorganisaties binnen de rechterlijke

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA (Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA De ondergetekenden, 1. GGD Nederland, mede namens de bij haar aangesloten GGD en, 2. Stichting PGA Noord Stichting PGA Oost

Nadere informatie

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Waarom is er een uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk voor de Belastingdienst?

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Studiefaciliteitenregeling OFGV Pagina 1 van 7 Overweging: Het volgen van opleidingen, cursussen en trainingen draagt

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

Aanvraag Sociaal Beleid Rijk 2013-2016

Aanvraag Sociaal Beleid Rijk 2013-2016 1 Gegevens aanvrager Aanvraag Sociaal Beleid Rijk 2013-2016 Voorzieningen Van Werk Naar Werk (VWNW) 1.1 Naam en personeelsnummer 1.2 Adres 1.3 Woonplaats 1.4 Telefoon 1.5 Emailadres 1.6 Geboortedatum en

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel B.8 van de

Nadere informatie

Model plaatsingsprocedure EUR. 1. Inleiding

Model plaatsingsprocedure EUR. 1. Inleiding Model plaatsingsprocedure EUR 1. Inleiding Als onderdeel van het reorganisatieplan wordt in het formatie plan beschreven uit welke en hoeveel functies de nieuwe organisatie zal bestaan. Op basis daarvan

Nadere informatie

In deze circulaire worden de aanvullende afspraken toegelicht. In een bijlage zijn een aantal berekeningsvoorbeelden opgenomen.

In deze circulaire worden de aanvullende afspraken toegelicht. In een bijlage zijn een aantal berekeningsvoorbeelden opgenomen. Aan de Ministers Directie Organisatie en Personeelsbeleid Rijk Afdeling Personeel Rijk Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.minbzk.nl Contactpersoon B. Vlas T (070)

Nadere informatie

AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM

AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM Foto: Ed Blaas AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM 1 Inleiding... 3 2 Algemene bepalingen... 4 2.1 Werkingssfeer... 4 2.2 Voorwaarden aanbieding...

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over overname van huishoudelijke verzorging door Tzorg (2017Z02226).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over overname van huishoudelijke verzorging door Tzorg (2017Z02226). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Concept. Sociaal Plan Jeugdinstellingen. Lindenhorst-Almata en Almata Ossendrecht

Concept. Sociaal Plan Jeugdinstellingen. Lindenhorst-Almata en Almata Ossendrecht MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Concept Sociaal Plan Jeugdinstellingen Lindenhorst-Almata en Almata Ossendrecht Ten behoeve van het regelen van de overgang van medewerkers van Lindenhorst-

Nadere informatie

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer Gezien het voorstel van de afdeling Concernadvies van 1 december 2016;

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer Gezien het voorstel van de afdeling Concernadvies van 1 december 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 183215 27 december 2016 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Roermond, Gezien het

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP)

Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP) Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland 2010. (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP) Artikel 1. Begrippen a. bedienaar kunstwerken: medewerker van de directie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18105 11 oktober 2011 Circulaire kader handelwijze vanwege aflopen Besluit Sociaal Flankerend Beleid sector Rijk 2008

Nadere informatie

VNG Ledenbrief Wijzigingen CAR-UWO artikelen per 1 januari oktober 2017

VNG Ledenbrief Wijzigingen CAR-UWO artikelen per 1 januari oktober 2017 Van: VNG Aan: OW-Info Onderwerp: Lbr. 17/058 CvA/LOGA 17/11 - Wijzigingen CAR-UWO artikelen per 1 januari 2018 Datum: dinsdag 10 oktober 2017 10:54:07 Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser B VNG Ledenbrief

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL I de Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties opnieuw vast te stellen. De regeling luidt als volgt:

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL I de Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties opnieuw vast te stellen. De regeling luidt als volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 367 30 januari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 december 2016, nr. 888290/888294, tot het opnieuw vaststellen

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Nr. 30 14 januari 2016 Aanstellings- en bevorderingsbesluit repressief beroepspersoneel

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Werkwijze Herplaatsingscommissie

Werkwijze Herplaatsingscommissie Werkwijze Herplaatsingscommissie Kenmerk: CvB UIT-627 Datum: 10-10-2014 Inhoudsopgave 1 TAAK HERPLAATSINGSCOMMISSIE... 2 2 PASSENDE FUNCTIE... 2 3 BEVOEGDHEID HERPLAATSINGSCOMMISSIE... 2 4 SAMENSTELLING

Nadere informatie

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 juli 2016, nr. 805709, tot vaststelling van de Jubileumgratificatieregeling Noord-Holland 2016 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Gelet op artikel

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Tweede wijzigingsregeling Collectieve Voorwaarden Provincies 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel 125, derde lid, van

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

Regeling opleiding en ontwikkeling

Regeling opleiding en ontwikkeling Regeling opleiding en ontwikkeling Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het gewenst is ter uitvoering van artikel 15:1:26 en hoofdstuk 17 de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Sociaal Plan Analytische Chemie (anorganisch laboratorium) RIVM

Sociaal Plan Analytische Chemie (anorganisch laboratorium) RIVM Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderhandelingsresultaat DGO 12-02-2013 Sociaal Plan Analytische Chemie (anorganisch laboratorium) RIVM In verband met de verplaatsing van de werkzaamheden

Nadere informatie

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT. SOCIAAL PLAN Facilitair Bedrijf ALt (onderdeel van de Projectdirectie ALt)

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT. SOCIAAL PLAN Facilitair Bedrijf ALt (onderdeel van de Projectdirectie ALt) MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT SOCIAAL PLAN Facilitair Bedrijf ALt (onderdeel van de Projectdirectie ALt) Voor de overgang van een deel van de medewerkers van de staf PD ALt en het FB

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

PREAMBULE. INTENTIEVERKLARING REGIOGEMEENTE t.a.v. PERSONEEL VAN DE STADSREGIO ROTTERDAM

PREAMBULE. INTENTIEVERKLARING REGIOGEMEENTE t.a.v. PERSONEEL VAN DE STADSREGIO ROTTERDAM PREAMBULE INTENTIEVERKLARING REGIOGEMEENTE t.a.v. PERSONEEL VAN DE STADSREGIO ROTTERDAM Na aanname door de Tweede en Eerste Kamer van het wetsvoorstel Wet afschaffing plusregio's komt de wettelijke grondslag

Nadere informatie

uitgangspunten bij overgang naar Switch (Switch 2.0)

uitgangspunten bij overgang naar Switch (Switch 2.0) Aan de Raad van Bestuur Datum 12 augustus 2016 Auteur talitha de jong-sesink uitgangspunten bij overgang naar Switch (Switch 2.0) Uitgangspunten bij overgang naar Switch (Switch 2.0) 1. De medewerker meldt

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT BELEIDSREGEL CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT Experiment regelarme instellingen Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders,

Het college van burgemeester en wethouders, Het college van burgemeester en wethouders, gelet op artikel 15:1:22, artikel 15:1:23, artikel 15:1:23:1, artikel 15:1:26 en artikel 17:1:6:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Helder 2004,

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Dordrecht. Gemeentesecretaris

Dordrecht. Gemeentesecretaris Gemeentesecretaris Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht AAN de Algemene Directie de directeuren van de sectoren de directeuren van bedrijven de secretaris van de commissie Bestuur en Middelen Bezoekadres

Nadere informatie

Reglement Jaargesprekken en Beoordeling Universiteit Maastricht 2008

Reglement Jaargesprekken en Beoordeling Universiteit Maastricht 2008 Het College van Bestuur heeft, overwegende dat en gelet op Reglement Jaargesprekken en Beoordeling een bewust personeelsmanagement, mede inhoudende een reglement jaargesprekken en beoordeling, van essentieel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland CONCEPT SOCIAAL PLAN Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland Inleiding Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) is een gemeenschappelijke regeling waar 20 gemeenten bij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 466 Besluit van 27 oktober 2008, houdende de afwijking op een aantal onderdelen voor het personeel van de Kamers van Koophandel van de rechtspositieregels

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

Besluiten vast te stellen de Regeling generatiepact gemeente Nijmegen. Hoofdstuk 5 a AGN: Regeling Generatiepact gemeente Nijmegen

Besluiten vast te stellen de Regeling generatiepact gemeente Nijmegen. Hoofdstuk 5 a AGN: Regeling Generatiepact gemeente Nijmegen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nijmegen Nr. 150828 30 augustus 2017 Regeling Generatiepact gemeente Nijmegen Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen Besluiten vast te stellen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte.

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 28294 21 mei 2014 Gemeente Raalte Regeling attenties Het college van de gemeente Raalte, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet; gelet op de wens het

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

Deze LOGA-brief gaat over de wijzigingen in de CAR-UWO die volgen uit het akkoord 1 mei januari 2019.

Deze LOGA-brief gaat over de wijzigingen in de CAR-UWO die volgen uit het akkoord 1 mei januari 2019. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 9 oktober 2017 Ons kenmerk TAZ/U201700735 Lbr. 17/058 CvA/LOGA 17/11 Bijlage(n) 1 Onderwerp Wijzigingen CAR-UWO artikelen per 1 januari 2018 Samenvatting

Nadere informatie

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Overbetuwe. Nr. 26527 13 mei 2014 Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 12BB00004 De burgemeester van de

Nadere informatie

Sociaal flankerend beleid sector Rijk 2008-2012

Sociaal flankerend beleid sector Rijk 2008-2012 Onderdeel DGOBR/POIR/afd. P Inlichtingen J. van Baarle/ P. Zijp T 070 426 7661/6640 F 070-426 73 32 1 van 10 Aan De Ministers Aantal bijlagen 1 Onderwerp Sociaal flankerend beleid sector Rijk 2008-2012

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT Artikel 1 Begripsbepalingen In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. SBK: het Landelijk Sociaal Beleidskader regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

de uitvoering daarvan een subsidieaanvraag

de uitvoering daarvan een subsidieaanvraag a. Uitgangspunt is een stuitende aanpak voor iedereen in de begeleiding van werk naar Overwegingen pagina 1 van 8 Deze bijlage is nog niet gereed maar zal op een later moment bij de definitieve versie

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 23 juni 2015, nr. A.17, is vastgesteld hetgeen volgt:

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 23 juni 2015, nr. A.17, is vastgesteld hetgeen volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 3806 2 juli 2015 Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties en wijziging van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling provincies,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10589 8 juli 2010 Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 23 juni 2010 De Minister van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 60956 22 november 2016 Tijdelijke regeling van de Minister van Economische Zaken en de Minister voor Wonen en Rijksdienst

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Documentnummer: B.17.1658 B.17.1658 Landgraaf, 19 september 2017 ONDERWERP: Generatiepact griffie gemeente Landgraaf 2017 Raadsvoorstelnummer: 71 Verantwoordelijke

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

Protocol detachering medewerkers naar Nayak Aircraft services 2015

Protocol detachering medewerkers naar Nayak Aircraft services 2015 Protocol detachering medewerkers naar Nayak Aircraft services 2015 Regional Jet Center BV., gevestigd en kantoorhoudende op de luchthaven Schiphol, gemeente Haarlemmermeer (hierna RJC) en De Unie, gevestigd

Nadere informatie

Synergorî allemaal kansen

Synergorî allemaal kansen Synergorî allemaal kansen Werkvoorzieningsschap Synergon Sociaal statuut SW-medewerkers 2014-1 januari 2019 Winschoten, oktober 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1. Werkingssfeer...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VERPLAATSINGSKOSTENREGELING WOON-WERKVERKEER PROVINCIE ZUID-HOLLAND 2011

PROVINCIAAL BLAD VERPLAATSINGSKOSTENREGELING WOON-WERKVERKEER PROVINCIE ZUID-HOLLAND 2011 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 5210 21 september 2016 VERPLAATSINGSKOSTENREGELING WOON-WERKVERKEER PROVINCIE ZUID-HOLLAND 2011 Vastgesteld door Gedeputeerde Staten bij

Nadere informatie