oij Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Voorzitter en leden DGO Datum Sociaal Plan overname personeel door kwaliteitsinstituut

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "oij Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Voorzitter en leden DGO Datum Sociaal Plan overname personeel door kwaliteitsinstituut"

Transcriptie

1 oij Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus EJ Den Haag Voorzitter en leden DGO Datum betreft Sociaal Plan overname personeel door kwaliteitsinstituut Geachte voorzitter en leden, Op 25 juni 2013 is in het technisch DGO-overleg een concept Sociaal Plan besproken voor de voorgenomen oprichting van het Kwaliteitsinstituut bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Dit betreft de overgang van personeel van Zichtbare Zorg (onderdeel van IGZ) en kiesbeter (onderdeel van RIVM). Secretaris Generaal / plv. Secretaris-Generaal directie OBPi.o. Bezoekadres Parnassusplein VX Den Haag T _ F Postbus Ei Den Haag Inlichtingen bij 3. Tiernego M Kenmerk MC Bljlage(n) Sociaal plan Correspondentie uitsluitend richten aan het retouradres met vermelding van de datum er) het kenmerk van deze brief, In het laatste technische overleg is afgesproken dat het Sociaal Plan op twee punten wordt aangepast of aangevuld. Ten eerste betreft het de afspraak dat indien betrokken medewerkers bij het C JZ/Kwal iteitsinstituut boventallig raken, ze tot vijf jaar na de overgangsdatum de status van interne herplaatsingskandidaat behouden voor de werving en selectieprocedures bij VWS (artikel 7.1.4). Daarnaast is afgesproken dat bij eventuele onduidelijkheid over de toepassing van dit sociaal plan, hierover advies kan worden gevraagd aan een onafhankelijke toetsingscommissie (artikel 8). Gelet op bovenstaande afspraken ga ik er van uit dat met de invulling van deze afspraken, dit traject kan worden afgesloten met een wederzijds akkoord. Hoogachtend, al, yt Pagina 1 van t

2

3 door het in verband met de oprichting van het Kenmerk: MC Pagina ivan 16 Kwaliteitsinstituut voor de Zorg College voor Zorgverzekeringen (nieuwe) Overname personeel VWS Sociaal Plan

4 Inleiding Op 14 juni 2011 is de Tweede Kamer door de minister geïnformeerd over de voornemens om per 1 januari 2013 te komen tot de oprichting van een Kwaliteitsinstituut voor de Zorg (KI) en deze te integreren in het College voor zorgverzekeringen (CVZ) (zie Bijlage 3, brief van de minister). Het CVZ is daarmee de verantwoordelijke organisatie om het Kwaliteitsinstituut vorm te geven. Het CVZ zal middels wijziging van de Zorgverzekeringswet dan wel de Wet Cliëntenrechten zorg cie wettelijke taken en bevoegdheden opgedragen krijgen en zal zich door een Interne reorganisatie omvormen naar een flexibele organisatie, voorlopig genaamd het nieuwe CVZ. Het KI wordt herkenbaar geïntegreerd in het nieuwe CVZ. Het CVZ stelt daarvoor een Organisatie en Formatie rapport op. 2 Momenteel zijn er verschillende organisaties die zich bezighouden met kwaliteit In de zorg. Deze taken worden gebundeld In het Kwaliteitsinstituut (KI). Voor het ministerie van VWS betekent dit dat de taken van KiesBeter, uitgevoerd door het RIVM, en de taken Zichtbare Zorg (ZiZo), uitgevoerd door het IGZ, volledig eindigen. Deze volledige opheffing van taken heeft de volledige opheffing van de formatie en de functies van KiesBeter en Zichtbare Zorg (ZiZo) tot gevolg. Het ziet er naar uit dat er weinig vervangende werkgelegenheid bestaat binnen het ministerie van VWS alsmede binnen de sector Rijk, waardoor langdurige oveftolligheid van de betrokken medewerkers dreigt. In het concept wetsvoorstel is voorzien dat de betrokken medewerkers van VWS, wiens naam en functie door onze minister op een lijst is geplaatst (bijlage 1), van rechtswege worden ontslagen en van rechtswege worden aangesteld in dienst van het nieuwe CVZ. Het wetsvoorstel zal in 2013 in werking treden. De relevante personele passages uit het wetsvoorstel zijn bijgevoegd, bijlage 2. Het is in het belang van het betrokken personeel van VWS dat zij hun werkzaamheden en dienstverband zo veel als mogelijk bij het nieuwe CVZ kunnen voortzetten en zij bij deze plaatsing niet worden verdrongen door ander personeel. Dat betekent dat de plaatsing van de betrokken medewerkers zo veel mogelijk gelijktijdig met de plaatsing van het CVZ personeel en het overige inhuizende personeel zal plaatsvinden en dat plaatsing volgens een eenduidige plaatsingsprocedure van het CVZ verloopt. Dit protocol Is gebaseerd op de plaatsingsprocedure CVZ, en het daarin gehanteerde uitgangspunt de betrokken medewerkers een gelijkwaardige functie aan te bieden. De Plaatsingsprocedure CVZ wordt door het CVZ ingebracht in hun georganiseerd overleg met de vakbonden. De verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen het nieuwe CVZ en het RIVM en het IGZ zijn beperkt. Dit wordt toegelicht In hoofdstuk 2, Arbeidsvoorwaarden. De volledige arbeidsvoorwaardenvergelijking Is als Bijlage 4 toegevoegd. Gelet op de dreigende oveftolligheid indien medewerkers achter blijven bij het IGZ of het RIVM en de beperkte verschillen in arbeidsvoorwaarden is de doelstelling van het bevoegd gezag om binnen de grenzen van redelijkheid en billljkheid: alle betrokken medewerkers binnen het reorganisatiebereik op de voorgenomen lijst van onze minister te plaatsen en van rechtswege in dienst te laten treden bij het nieuwe CVZ. 1 Handelingen TK, , 32620, nr. 14 en bijlage met nummer Afhankelijk van de inwerkingtreding van de laatste wet. Indien die al in werking is getreden zullen de wijzigingen in de Wcz worden opgenomen, indien niet dan worden de taken en bevoegdheden eerst in de Zorgverzekeringswet opgenomen. Pagina 2 van 16

5 Met dit protocol wordt beoogd: - de personele overgang van de betrokken medewerkers naar het nieuwe CVZ volgens het principe - van werk naar werk - te waarborgen en de personele gevolgen daarvan op te vangen en te regelen; - de uitgangspunten en voorwaarden aan te geven op basis waarvan wordt bepaald welke betrokken medewerkers al dan niet door onze minister op de lijst wordt geplaatst. Pagina 3 van 16

6 4 1. Algemene bepalingen 1.1 Begripsomschrijvingen Dit protocol verstaat onder: - ARAR: Algemeen Ambtenarenregiement - AW: Ambtenarenwet - Awb: Algemene wet bestuursrecht - BBRA: Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren Betrokken medewerker: de medewerker die op de dag voorafgaand aan de overgangsdatum binnen het reorganisatiebereik (KiesBeter en ZiZo) van VWS vast is aangesteld of tijdelijk is aangesteld bij wijze van proef - Het CVZ: het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen-Zuid - Het nieuwe CVZ: het nieuwe College voor zorgverzekeringen met daarin geïntegreerd het KI. - Functie: het samenstel van werkzaamheden die de medewerker door het bevoegd gezag is opgedragen (artikel 2 lid 1 BBRA) * Oude functie: de functie die de betrokken medewerker vervult de dag voor de overgangsdatum. - Nieuwe functie: de functie waarop de betrokken medewerker wordt geplaatst op de overgangsdatum bij het nieuwe CVZ - Gelijkwaardige functie: een functie aangeboden door het nieuwe CVZ waarvan tenminste de functie-eisen en de competenties van deze nieuwe functie overeenkomen met de oude functie, aansluit bij de kennis en kunde van de betrokken medewerker en de salarisschaal gelijk Is aan de oude functie bij VWS. IGZ: Inspectie voor de Gezondheidszorg KI: het Kwaliteitsinstituut voor de Zorg Minister (de): Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Overgangsdatum: de datum waarop de betrokken medewerker (van rechtswege) wordt ontslagen en direct daarop van rechtswege aansluitend wordt aangesteld bij het nieuwe CVZ. Synoniem aan datum van overgang - Overige Inhuizende medewerkers: enkele medewerkers van ZonMw en het Centrum Klantervaring Zorg, wiens taken betrokken zijn bij de oprichting van het Kwaliteitsinstituut voor de Zorg, die overgaan naar het nieuwe CVZ - Passende functie: een passende functie als bedoeld in artikel 49h ARAR - Peildatum: de datum 1 november 2012, de datum waarop de arbeidsvoorwaarden zijn geïnventariseerd en vergeleken - Plaatsingsplan: nadere uitwerking van de was-wordt lijst uit het Organisatie en Formatierapport voor het nieuwe CVZ, uitgewerkt naar de betrokken medewerkers en hun nieuwe functie bij het nieuwe CVZ - Reorganisatiebereik: enerzijds de organisatie-eenheden c.q. teams bij VWS het RIVM (KlesBeter) en het IGZ (ZiZo) die als gevolg van de reorganisatie worden opgeheven en anderzijds het KI in oprichting bij het nieuwe CVZ, in casu: de Sector Zorg, kerntaak (programma) kwaliteit. - RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Salaris per uur: het 1/156 deel van het salaris zoals omschreven in artikel 2 lid a BBRA Vergelijkbare en uitwisselbare functie: twee of meer functies waaraan de zelfde functie-eisen en competenties worden gesteld (artikel 1, sub q VWS-procedure bij reorganisaties 2002) - VWNW: Overeenkomst Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid - VWS: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Was-wordt lijst: een vergelijkend overzicht van oude en nieuwe functies met bijbehorend schaalniveau en de relaties daartussen - Werktijdregellng: de voor een bepaalde periode vastgestelde feitelijke werktijden van de medewerker - ZBO: Zelfstandig Bestuursorgaan - Kzbo: Kaderwet zelfstandige bestuursorganen Pagina 4 van 16

7 ZiZo: het team Zichtbare Zorg bij het IGZ 1.2 Leesbaarheid en toepasbaarheid protocol In verband met de leesbaarheld en toepasbaarheid van dit protocol gelden een aantal algemene bepalingen: Dit protocol vindt zijn grondslag In artikel 49a lid 2 ARAR en is van toepassing op de betrokken medewerker Waar in dit protocol bedragen worden genoemd, wordt uitgegaan van bruto bedragen, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld Aangelegenheden die door de Awb worden geregeld, zijn niet In dit protocol opgenomen Waar in dit protocol wordt gesproken over medewerker/hij/hem wordt ook medewerkster/zij/haar bedoeld. 2. Reorganisatiebereik VWS Dit Sociaal Plan is van toepassing op de betrokken medewerkers binnen het reorganisatiebereik wiens naam en functie door onze minister op de lijst is geplaatst. Het reorganisatiebereik binnen VWS betreft de teams KiesBeter bij het RIVM en Zichtbare Zorg bij het IGZ. Dit zijn de teams die als gevolg van het oprichten van het KI worden opgeheven. Deze teams bevatten de volgende functies met de volgende omvang: VWS Functie- bezetting Organisatie Functie schaal in Fte 1) IGZ- ZlZo project-progr.manager 13 3,00 IGZ- Z1Z0 (Senior) adviseur 13 1,00 IGZ- Z1Z0 (Senior) adviseur 12 3,80 IGZ- ZIZ0 medewerker advisering 11 1,00 IGZ- ZiZo medewerker advisering 10 0,90 RIVM- Senior medew. Behandelen Kiesbeter en ontwikkelen 12 1,55 RIVM- Medew. Behandelen en Klesbeter ontwikkelen 11 0,75 RIVM- Medew. Behandelen en Klesbeter ontwikkelen 10 1,00 Totaal 13,00 = conform de personeelsbezetting afgerond op peildatum 1 november Uitgangspunten voor de (over)plaatsing 3.1 Alle betrokken medewerkers dle een functie vervullen bij KiesBeter of bij ZiZo en als zodanig een vaste aanstelling hebben of een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef worden met lnachtneming van redelijkheid en billijkheid door onze minister op de voorlopige overdrachtslijst personeel geplaatst. Bij afweging van redelijkheid en billijkheid wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de betrokken medewerker en de reistijd woon- / werkverkeer. Pagina 5 van 16

8 3.2 De betrokken medewerker die op de voorlopige lijst is geplaatst van de minister kan op gronden van redelijkheid en billijkheid verzoeken om achter te blijven bij VWS, indien: als gevolg van de standplaatswijziging naar Diemen-Zuid bij gebruikmaking van het meest doelmatige middel van vervoer de reistijd woon- werkverkeer van anderhalf uur enkele reis wordt overschreden; persoonlijke omstandigheden een overgang van de betrokken medewerker verhinderen. 3.3 De betrokken medewerker dle op gronden van artikel 3.2 niet op de lijst van de minister wordt geplaatst, wordt aangewezen als verplichte VWNW kandidaat. Van de Overeenkomst Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid is dan punt 13, voorzieningen bij outsourcing, van toepassing. 3.4 De betrokken medewerker die op de definitieve lijst van de minister is geplaatst wordt binnen het reorganisatiebereik geplaatst bij het kwaliteitsinstituut i.o. In casu: de sector Zorg kerntaak/programma kwaliteit. De betrokken medewerkers met een hiërarchisch leidinggevende functie worden in principe binnen het hele nieuwe CVZ op een gelljkwaardige functie geplaatst. 3.5 De standplaats van het CVZ en later het nieuwe CVZ blijft ongewijzigd. Dit betekent dat voor de betrokken medewerkers op overgangsdatum de standplaats Diemen wordt en de plaats van tewerkstelling: Eekholt 4, 1112 XH te Diemen-Zuid. 3.6 De betrokken medewerker die overgaat naar het nieuwe CVZ blijft op de overgangsdatum ambtenaar in de zin van de AW en blijft ononderbroken deelnemen aan de pensioenvoorziening bij de Stichting pensioenfonds ABP. 3.7 De plaatsing van de betrokken medewerker bij het nieuwe CVZ verloopt middels één plaatsingsprocedure, de plaatsingsprocedure CVZ, De plaatsingsprocedure verloopt zoveel mogelijk gelijktijdig met de plaatsing van het personeel van CVZ en mogelijk overige groepen in het CVZ Inhuizende medewerkers. 3.8 Het CVZ zal voor de plaatsing van de betrokken medewerkers in het nieuwe CVZ een plaatsingsplan opstellen waarin de beschikbare plaatsingsfuncties voor de betrokken medewerkers worden gemarkeerd en gereserveerd. Deze nieuwe functies zijn exclusief beschikbaar voor de plaatsing van de betrokken medewerkers. Betrokken medewerkers ondervinden bij deze plaatsing daardoor geen verdringen door ander personeel, maar hebben daardoor bij de plaatsing geen keuzemogelijkheden uit andere beschikbare functies binnen het nieuwe CVZ. Er is derhalve sprake van een zogenaamde gesloten plaatsing. Er zal daarom voorafgaand aan de plaatsing van de betrokken medewerkers geen belangstelllngsregistratie plaatsvinden. 3.9 Er is sprake van een verzelfstandiging op grond van de wijziging van de Zorgverzekeringswet dan wel de Wet Cliëntenrechten zorg Dientengevolge is de VWS procedureregeling bij reorganisaties 2002 en hoofdstuk 7, rechten en verplichten bij reorganisaties, ARAR niet van toepassing op deze reorganisatie en dit Sociaal Plan. Van de Overeenkomst Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid is uitsluitend punt 13, voorzieningen bij outsourcing, van toepassing. 3. Zie voetnoot 2 Pagina 6 van 16

9 4. Overdracht gegevens (persoonsdossier) De persoonsdossiers van de betrokken medewerkers worden niet overgeheveld naar het nieuwe CVZ. In verband daarmee wordt de volgende werkwijze gehanteerd Voordat de feitelijke overgang plaatsvindt, wordt door de huidige leidinggevende met de betreffende medewerkers een gesprek gevoerd aan de hand van een Individueel Arbeidsvoorwaardenformulier. Tijdens dit gesprek komen alle individuele arbeidsvoorwaardenafspraken aan de orde dle samenhangen met dit Sociaal Plan en/of vastliggen in het persoonsdossier en/of relevant zijn voor de betrokken medewerker. Deze medewerker stelt samen met de leidinggevende de gemaakte afspraken vast en beiden ondertekenen het formulier. Het formulier wordt desgewenst en op vrijwillige basis door de betrokken medewerker voorzien van relevante koplestukken uit het persoonsdossier. De genoteerde arbeidsvoorwaarden op Individueel Arbeidsvoorwaardenformulier worden, voor zover deze zijn geregeld in dit Sociaal Plan, in een kennismakingsgesprek tussen medewerker en nieuwe leidinggevende herbevestigd. Specifieke individuele afspraken die niet zijn voorzien in dit Sociaal Plan en/of waarvan een bevestigende kopie uit het persoonsdossier ontbreekt, worden tussen medewerker en nieuwe leidinggevende besproken. Indien de bedrijfsvoering zich hier niet tegen verzet, worden deze specifieke afspraken voortgezet. Anders worden zij in overleg aangepast aan de specifieke context van het nieuwe CVZ. 4.3 Met bovenstaande werkwijze wordt beoogd dat de overgang van de medewerkers naar het nieuwe CVZ zodanig verloopt dat hun huidige rechten worden gerespecteerd en op juiste wijze worden ondergebracht in het nieuwe CVZ en In de daar geldende context worden vastgelegd. 5. Arbeidsvoorwaarden Het (nieuwe) CVZ is een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO), waarop de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (Kzbo) van toepassing is. Overeenkomstig artikel 15 van de Kzbo zijn voor het (nieuwe) CVZ, de rechtspositieregelingen die gelden voor ambtenaren werkzaam in de sector Rijk van overeenkomstige toepassing. Het CVZ en het nieuwe CVZ wijken daar jfl bij algemene maatregel van bestuur van af, De arbeidsvoorwaardenvergeiijking bevestigt dit (zie Bijlage 4 arbeidsvoorwaardenvergelijking). Hieronder zijn de beperkte verschillen in uitvoeringsregelingen tussen het nieuwe CVZ en VWS samengevat en gekwalificeerd vanuit het perspectief van de medewerker (peildatum 1januari2013). De daarbij gebruikte symbolen hebben de volgende betekenis. + gunstiger voor de medewerker - ongunstiger voor de medewerker 0 gelijkwaardig -/0 afhankelijk van individuele omstandigheden: ongunstiger of gelijkwaardig voor de medewerker -/01+ afhankelijk van individuele omstandigheden: ongunstiger, gelijkwaardig of gunstiger voor de medewerker kwalificatie arbeidsvpprwrde / voorziening: (-) Viering van ambtsjubilea en afscheid wegens FPU of pensionering (-) Bedrijfsfitness en de inbreng van de kosten in het IKAP (-/0/+) Collectieve (zorg) verzekeringen, geen arbeidsvoorwaarde (+) Terug betal ingsverpli chtl ng studiefaci liteiten (+) Gratis overdekt parkeren parkeergarage CVZ, geen arbeidsvoorwaarde (-) Deelname personeelsvereniging, geen arbeidsvoorwaarde (-/01+) Standplaatswijziging (-/01+) werken i.c.m. werktijden en bloktijden Pagina ivan 16

10 (-) Vaccinatlebeleld, geen arbeidsvoorwaarde Door toepassing van dit Sociaal Plan gelden op overgangsdatum In principe geen uitvoeringsregelingen die In negatieve zin afwijken van de CAO Rijk of van aanvullende regelingen bij het ministerie van VWS, waardoor na de overgangsdatum voor de betrokken medewerker een gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenpakket in stand blijft. 6. Overgangsregelingen De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de betrokken medewerker die in dienst treedt bij het nieuwe CVZ Het aanbod door het nieuwe CVZ De betrokken medewerkers die zijn geplaatst op de lijst van onze minister worden op non selectiebasis van rechtswege overgenomen door het nieuwe CVZ. Deze medewerker ontvangt daarvoor een schriftelijke bevestiging van de hernieuwde aanstelling bij het nieuwe CVZ, waarbij het uitgangspunt is dat de aanstellingsgrond en aanstellingsomvang en de inschaling van de betrokken medewerker op overgangsdatum wordt overgenomen door het nieuwe CVZ. De schriftelijke bevestiging bevat minimaal de vermelding van: a. de functie, bestaande uit een gelijkwaardige functie b. de aanstelllngsgrond en de aanstellingsomvang c. de salarisschaal, de salaristrede en de periodlekdatum d. de plaats van tewerkstelling e. de toedeling aan de organisatorische eenheid en het programma f. de Individuele uitwerking van dit Sociaal Plan 6.2 Scholingsvoorwaarde Het nieuwe CVZ kan aan de betrokken medewerker in verband met de plaatsing scholingsverplichtingen opleggen, indien opleidingsachtergrond van de medewerker in relatie tot de aangeboden functie daartoe concrete aanleiding geeft. 6.3 Ontheffing terug betalingsverplichting Aan de betrokken medewerker die wordt aangesteld bij het nieuwe CVZ, zal ontheffing worden verleend aan terugbetal ingsverplichtingen met betrekking tot het eventueel genoten betaald ouderschapsverlof, de eventuele toegekende verhuiskostenvergoedi ngen en de eventueel ontvangen studiekostenvergoedi ngen. 6.4 Overname lopende afspraken en arbeidsvoorwaarden Indien de betrokken medewerker op de overgangsdatum gebruik maakt van een regeling, zoals studiefacillteiten, werktijdregeling, ouderschapsverlof, de PASregeling, en deze afspraken zijn schriftelijk vastgelegd, dan worden deze afspraken door het nieuwe CVZ overgenomen. 6.5 Vakantieaanspraken De betrokken medewerker wordt, voor zover het werk dat toelaat, in de gelegenheid gesteld zijn vakantie van voorgaand(e) ja(a)r(en) op te nemen vâér de overgangsdatum. Niet opgenomen vakantieaanspraken worden bij ontslag uitbetaald of worden op verzoek van de medewerker overgeboekt naar de vakantieaanspraken bij het nieuwe CVZ. Bestaande en schriftelijk vastgestelde va kantieaanspraken en -afspraken worden zo veel mogelijk door het nieuwe CVZ overgenomen. Pagina 8 van 16

11 6.6 Compensatie reistijd is werktijd Indien de reistijd voor woon-/werkverkeer door de standplaatswijzlging als gevolg van de overgang van de betrokken medewerker meer dan 15 minuten per enkele reis toeneemt, dan wordt deze extra reistijd - voor zover deze toename meer is dan 15 minuten - gedurende twee jaar na indiensttreding als werktijd aangemerkt (=compensatietijd). Gedurende het derde, vierde en vijfde jaar na overgangsdatum, wordt respectievelijk 75 h, 50%, 25% van deze extra reistijd als werktijd aangemerkt (=com pensatietijd). Uitgangspunten bij de berekening compensatie reistijd is werktijd: a. De compensatie wordt berekend door de reistijd van het oude en het nieuwe traject te berekenen en te vergelijken, waarbij de reisduur voor het traject wordt berekend op basis van de routeplanner: 0V9292, indien het traject met het openbaar vervoer wordt afgelegd ANWB, indien het traject met de auto of de fiets wordt afgelegd b. Voor de berekening van het oude traject woon- /werkverkeer geldt als uitgangspunt het feitelijk gebruikte middel van vervoer en het vastgelegde reis- en werkpatroon op de overgangsdatum, waarbij rekening wordt gehouden met afspraken. c. Voor de berekening van het nieuwe traject woon- /werkverkeer geldt als uitgangspunt het afgesproken optimale reis- en werkpatroon en het daarbij passende meest optimale middel van vervoer, afgesproken tussen de leidinggevende van het nieuwe CVZ en de betrokken medewerker. 6.7 Verhuiskosten De betrokken medewerker die wordt aangesteld bij het nieuwe CVZ, kan aanspraak maken op een verhuiskostenvergoeding bestaande uit een vergoeding van herinrichtingskosten tot een maximum van 5.818,46 een bedrag voor dubbele woonlasten en vergoeding van de werkelijke transportkosten, indien door de betrokken medewerker binnen 2 jaar na overgangsdatum wordt verhuisd van buiten 50km van de plaats van tewerksteliing naar binnen 25 kilometer van de plaats van tewerkstelllng (Diemen-Zuid). Uitgangspunt daarbij is dat de vermindering van reisafstand doorwerkt in de berekening van de compensatie reistijd is werktijd volgens artikel Voortzetting collectieve (zorg )verzekeri ngen De medewerker die voor de overgangsdatum gebruik maakt van een of meerdere collectieve verzekeringen van het IGZ en/of het RIVM en/of van VWS kan deze voortzetten binnen de geldende voorwaarden van het geldende collectlvlteltcontract, met uitzondering van de inkomensgarantleplan van OHRA. 6.9 Viering arnbtsjubileum De betrokken medewerker die binnen 2 jaar na de datum van indiensttredlng bij het nieuwe CVZ een ambtsjubileum geniet of pensioneert geldt, indien hij daartoe verzoekt, de faciliteiten voor de viering van het IGZ of het RIVM Overheidsdienstjaren De In overheidsdienst doorgebrachte dienstjaren worden geacht te zijn doorgebracht bij het nieuwe CVZ en werken door in regelingen en arbeidsvoorwaarden van het nieuwe CVZ waarin overheidsdienstjaren een rol spelen. artikel 8 van de Verplaatsingskostenregeling 1989, bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd Pagina 9 van 16

12 6.11 Telewerken Indien de reistijd woon-/werkverkeer voor de betrokken medewerker die in dienst treedt bij het nieuwe CVZ zodanig lang wordt dat daardoor de normale uitoefening wordt belemmerd, kan de betrokken medewerker op diens verzoek worden gefaclliteerd dat hij minimaal 20% van de werktijd flexibel kan invullen. De flexibiliteit heeft betrekking op werktijden en de plaats waar gewerkt wordt, tenzij de aard van het werk dit niet toelaat. Een kader om vast te stellen of de aard van het werk deze flexibiliteit niet toestaat wordt door partijen uit het sector overleg Rijk op korte termijn uitgewerkt en dient als referentiekader. De afspraken teiewerken worden schriftelijk vastgelegd, deze afspraken leiden tot een evenredige aanpassing van de berekening compensatie reistijd is werktijd, als bedoeld in artikel 6.6 van dit Sociaal Plan. Pagina 10 van 16

13 7. Werkgelegenheid en terugkeerga rantie Voor de betrokken medewerker geldt een werk- en terugkeergarantie Werkgelegenheid Voor de betrokken medewerkers die In dienst treden bij het nieuwe CVZ en onder de werkingssfeer vallen van dit protocol, geldt voor de periode van 3 jaar, te rekenen vanaf de overgangsdatum een werkgarantie Het bepaalde In voorgaand lid, vervalt indien: een kabinetsbesluit tot gevolg heeft dat er bij het nieuwe CVZ een majeur reorganisatletraject moet plaatsvinden. In dat geval wordt de betrokken medewerker op dezelfde wijze behandeld als de overige medewerkers van het nieuwe CVZ. het dienstverband door eigen schuld of toedoen van de medewerker, bij wijze van sanctie door het nieuwe CVZ, wordt beëindigd De beschikbare functies van het nieuwe CVZ, die na de plaatsing beschikbaar blijven en niet worden ingevuld door herplaatsingkandidaten van het nieuwe CVZ, worden door het nieuwe CVZ actief voor werving en selectie aangeboden aan de medewerkers die werkzaam zijn binnen het reorganisatiebereik van VWS met een tijdelijke aanstelling anders dan bij wijze van proef. Bij gebleken geschiktheid ontvangen deze tijdelijke medewerkers een aanbod van het nieuwe CVZ Indien het CVZ de betrokken medewerker binnen vijf jaar na overgangsdatum aanwijst als VWNW-kandidaat dan verkrijgt deze medewerker, gedurende de periode dat deze medewerker is aangewezen als VWNW-kandidaat, tot maximaal vijf jaar na overgangsdatum de status Interne herplaatsingskandidaat VWS. Deze medewerker geniet bij werving en selectie procedures als zodanig een voorrangspositie bij het ministerie van VWS, als ware de betrokken medewerker als herplaatsingskandidaat in dienst bij het ministerie van VWS. 7.2 Terugkeergarantie Indien de medewerker en het nieuwe CVZ tot de conclusie komen dat de plaatsing bij het nieuwe CVZ niet is geslaagd en indien dit niet slagen van de plaatsing niet is te wijten aan eigen schuld of toedoen van de medewerker en er objectief en aantoonbaar is vastgesteld dat er geen reële plaatsingsalternatleven beschikbaar zijn bij het CVZ, dan wordt op zijn schriftelijke aanvraag het recht op hernieuwde aanstelling verleend bij het ministerie van VWS. Deze hernieuwde aanstelling wordt verleend voor de duur van maximaal 12 maanden met een salaris en omvang dat overeenkomt met het salaris en omvang op de datum van overgang De medewerker dle deze hernieuwde aanstelling wordt verleend zal op dat moment gelijktijdig worden aangewezen als verplichte VWNW kandidaat en ontvangt als zodanig VWNW-begeleiding De aanvraag tot hernieuwde aanstelling dient binnen 6 maanden na overgangsdatum bij VWS te worden ingediend. Naar aanleiding van deze aanvraag zal een gesprek plaatsvinden tussen de medewerker, een afgevaardigde van het nieuwe CVZ en een afgevaardigde van VWS. In dit gesprek komt de ontstane situatie aan de orde, de overwogen plaatsingsalternatieven bij het nieuwe CVZ en de gevolgen van de terugkeer naar VWS. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt. Pagina 11 van 16

14 8. Toetsingscommissie Er Is een onafhankelijke toetsingscommissie die, na verzoek van en door de betrokken medewerker, het bevoegd gezag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport adviseert In die gevallen waarin onduidelijkheid bestaat over de juiste toepassing van dit Sociaal Plan. De bemensing van de toetsingscom missie komt als volgt tot stand: één lid wordt aangewezen door het ministerie van VWS, één lid wordt aangewezen door de vakcentrales uit het Departementaal Georganiseerd Overleg VWS en het derde, onafhankelijke lid tevens voorzitter, wordt gekozen door beide aangewezen personen. De kosten van de commissie zijn voor rekening van VWS. 9. Slotbepalingen 9.1 Onze Minister kan nadere regels stellen voor gevallen waarin dit Sociaal Plan niet voorziet dan wel waarin de uitkomst daarvan in individuele gevallen tot een onbillijke uitkomst leidt. 9.2 Indien er nog verschillen bestaan tussen arbeidsvoorwaarden van het nieuwe CVZ en VWS die niet uit de Inventarisatie naar voren zijn gekomen, worden voor de betrokken medewerkers gunstige regelingen toegepast en stelt het CVZ daarvan het DGO en De Minister op de hoogte. 9.3 Over de inhoud van dit Sociaal Plan is overeenstemming bereikt met het Georganiseerd Overleg van het Ministerie van VWS. 9.4 Dit Sociaal Plan treedt in werking op 1 mei 2013 en eindig op 1 januari Dit Sociaal Plan kan worden aangehaald als Sociaal Plan personeel van VWS naar het nieuwe CVZ. Aldus opgemaakt te Den Haag en door de partijen ondertekend op d.d DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZI]N EN SPORT, Jîèps dze, De Se re ns-generaal, D s... v.r.4v1aane Na e ABVAKABO FNV, CNV PUBLEKE ZAAK, amens h btenarencentrum, de CMHF, / Pagina 12 van 16

15 0 Bijlage 1, lijst van de minister van personeel aangesteld) rechtswege overname (ontslagen en ZichtbareZorg/ IGZ Naam medewerker Mevr. drs. M.E.M. Wets Mevr. dr. FA. Vlems Mevr, dr. E. Faber Mevr. dr. E.M. Meijer Mevr. drs. M.W. van Dijk-Krol Dhr. F. Nagel MSc Oude functie medewerker project-progr.manager schaal 13 project-progr. manager schaal 13 Senior adviseur schaal 12 Senior adviseur schaal 12 Senior adviseur schaal 13 medewerker advisering schaal 11 KiesBeter/ RIVM Naam medewerker Dhr. drs. A.C.L. de Jong Dhr. dr. H.C. Ossebaard Mevr. drs. H.B. Mulder Dhr. L.P. van de Haak Oude functie medewerker Sr. Mw. Behandelen en Ontwikkelen schaal 12 Sr. Mw. Behandelen en Ontwikkelen schaal 12 Mw. Behandelen en Ontwikkelen schaal 11 Mw. Behandelen en Ontwikkelen schaal 10 Pagina 13 van 16

16 Bijlage 2, Relevante concept tekst wetsvoorstel 1) Deze datum kan wijzigen als de Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg niet op 1 januari2013 in werking treedt. 2) ARTIKEL XXXXV Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg 1. Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet zijn de personeelsleden van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die zijn belast met werkzaamheden voor het programma Zichtbare Zorg en KiesBeter en van wie de naam en functie zijn vermeld op een door Onze Minister vastgestelde lijst, van rechtswege ontslagen en aangesteld als ambtenaar in dienst van het Nederlands Zorginstituut. Pagina 14 van 16

17 Bijlage 3. Brief van de minister 14juni Pagina 15 van 16

18 Bijlage 4, arbeidsvoorwaardenvergelijking VWS versus het nieuwe CVZ Pagina 16 van 16

Sociaal statuut Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2013. Dit Sociaal Statuut heeft een werkingsduur voor de periode 1januari 2013 tot 1juli 2016.

Sociaal statuut Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2013. Dit Sociaal Statuut heeft een werkingsduur voor de periode 1januari 2013 tot 1juli 2016. Sociaal statuut Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2013 Dit Sociaal Statuut heeft een werkingsduur voor de periode 1januari 2013 tot 1juli 2016. Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII oktober 2009 1-14 VERKLARING Werkgevers: - Stichting Steinmetz

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Sociaal Statuut Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Vastgesteld in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg op 2 februari 2011 en bekrachtigd door de Algemene

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN GGZ Friesland

SOCIAAL PLAN GGZ Friesland SOCIAAL PLAN GGZ Friesland 1. VOORWOORD/INLEIDING Het Sociaal Plan 1 is bedoeld om de nadelige gevolgen van organisatiewijzigingen voor werknemers, in termen van werkgelegenheid, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden,

Nadere informatie

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Sociaal Plan Soort document Kies uit: - Beleidsnotitie Doel Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Kies uit: - Organisatie breed Het waarborgen van de rechtszekerheid voor medewerkers

Nadere informatie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie 1.1.Algemeen Dit besluit strekt ertoe de afspraken, die gemaakt zijn in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg Landelijk Sociaal

Nadere informatie

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Bijlage 6 bij de cao APG Groep Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Inhoud BIJLAGE 6 BIJ DE CAO APG GROEP... 1 HOOFDSTUK 1 DEFINITIES... 4 ARTIKEL 1. WERKGEVER...

Nadere informatie

DOORLOPEND. SOCIAAL PLAN Atrium-Orbis

DOORLOPEND. SOCIAAL PLAN Atrium-Orbis DOORLOPEND SOCIAAL PLAN Atrium-Orbis INHOUD Preambule 1. Inleiding 2. Begripsbepalingen 3. Algemene bepalingen 3.1 Reikwijdte 3.2 Werkingsduur en overleg 3.3 Interpretatie 3.4 Hardheidsclausule algemeen

Nadere informatie

Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN

Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN Inhoudsopgave Pagina VOORWOORD 3 A. INLEIDING EN UITGANGSPUNTEN 2 VOORWOORD Koninklijke Wegener heeft intensief overleg gevoerd over een

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 55u, van het Besluit algemene rechtspositie politie: Besluit

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 55u, van het Besluit algemene rechtspositie politie: Besluit Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inhoudende de vaststelling van een landelijk sociaal statuut Nederlandse politie De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Sociaal Plan GDF SUEZ

Sociaal Plan GDF SUEZ Sociaal Plan GDF SUEZ Partijen bij deze overeenkomst zijn: GDF SUEZ Energie Nederland NV, gevestigd te Zwolle als partij ter ener zijde en ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8388 13 mei 2011 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 21 april 2011, nr. DGV/DPV/P&M 2011-2000113644,

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 26 september 2014.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 26 september 2014. Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoud. Versie 120322 1.6a 2

Inhoud. Versie 120322 1.6a 2 Sociaal Plan 1.6a Inhoud Inleiding... 3 1. Doel en geldigheidsduur... 5 2. Afspraken... 5 2.1 Doelgroep... 5 3. Begripsomschrijving... 7 4. Uitgangspunten... 12 5. Regels bij vastgestelde organisatieontwikkelingen...

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Datum: december 2011 Datum concept: 24-02-2012 Documenteigenaar: Nicole ter Bogt 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Werkingssfeer... 5 3 Geldigheidsduur... 5 4 Uitgangspunten... 5 5 Begripsbepaling...

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 1 januari 2014.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 1 januari 2014. voorwoord Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In

Nadere informatie

Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg

Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel... 5 1.3 Uitgangspunten... 5 1.4 Looptijd... 6 1.5 Werkingssfeer... 6 1.6 Cumulatie van aanspraken...

Nadere informatie

Sociaal Plan Aqualysis

Sociaal Plan Aqualysis Van werk naar werk Fusie laboratoria Waterschap Regge en Dinkel en Waterschap Groot Salland Tekst is onder voorbehoud van : 1. Afstemming met PHO en BGO 2. Juridische toetsing van de formulering 3. Instemming

Nadere informatie

VGGM Publicatieblad VGGM PUBLICATIEBLAD. Datum: 5 januari 2015 5 e jaargang/ ed. 01. Overzicht bekendmaking:

VGGM Publicatieblad VGGM PUBLICATIEBLAD. Datum: 5 januari 2015 5 e jaargang/ ed. 01. Overzicht bekendmaking: VGGM Publicatieblad VGGM PUBLICATIEBLAD Elektronisch publicatieblad van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Datum: 5 januari 2015 5 e jaargang/ ed. 01 Overzicht bekendmaking: Openbare

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. In het kader van de bestuurlijke fusie. Sint Franciscus Gasthuis / Vlietland Ziekenhuis

SOCIAAL PLAN. In het kader van de bestuurlijke fusie. Sint Franciscus Gasthuis / Vlietland Ziekenhuis SOCIAAL PLAN In het kader van de bestuurlijke fusie Sint Franciscus Gasthuis / Vlietland Ziekenhuis JR.422.2012 Versie 27-11-2012 (definitief) Verklaring Aldus overeengekomen te Rotterdam, De werkgever

Nadere informatie

BIJLAGE 11. Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen

BIJLAGE 11. Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen BIJLAGE 11 Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen Versie 26 juni 2006 Inhoudsopgave Ten Boer, 26 juni 2006...1 Inhoudsopgave...2 Toepassing sociaal plan... 4 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum SOCIAAL PLAN Stichting Trajectum d.d. juni 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord/Inleiding 3 1. Doel Sociaal Plan 4 2. Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Doel en looptijd 5 2.3 Werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal Plan WKNL. Van Werk naar Werk

Sociaal Plan WKNL. Van Werk naar Werk Sociaal Plan WKNL Van Werk naar Werk Wolters Kluwer Nederland B.V, gevestigd te Deventer, hierna te noemen de Werkgever als partij ter ene zijde en FNV KIEM, gevestigd te Amsterdam CNV Dienstenbond/CNV

Nadere informatie

Sociaal Plan en Addendum Yulius GGZ

Sociaal Plan en Addendum Yulius GGZ Contact: José Versloot T 088 405 4360 j.versloot@yulius.nl Sociaal Plan en Addendum Yulius GGZ Samen door hectische tijden Looptijd:. -01-2015 tot -01-2018 Document kenmerken Naam document: Sociaal Plan

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013. Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In hoofdstuk

Nadere informatie

01-05-2011 tot en met 30-04-2013

01-05-2011 tot en met 30-04-2013 01-05-2011 tot en met 30-04-2013 Pagina 1 van 20 De werkgever: DE ONDERGETEKENDEN: - Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land gevestigd te Emmeloord enerzijds en - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

Nadere informatie

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 Principe akkoord Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 01-03-2014 tot 01-01-2015 voor ledenraadpleging van de vakbonden op 18 maart 2014 Addendum 18 februari

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

SOCIAAL STATUUT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM SOCIAAL STATUUT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Amsterdam, 15 februari 2005 1 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE 3 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 5 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 7 1.1 Inleiding 7 1.2 Definities 8 HOOFDSTUK 2 EERSTE FASE

Nadere informatie