keuken van de SKGZ. Het seminar werd door circa tachtig personen bijgewoond, voornamelijk door medewerkers van zorgverzekeraars.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "keuken van de SKGZ. Het seminar werd door circa tachtig personen bijgewoond, voornamelijk door medewerkers van zorgverzekeraars."

Transcriptie

1 klacht en geschil periodiek voor zorgverzekeraars en patiëntenbelangenverenigingen jaargang 1 nummer 1 februari 2009 Nieuwe uitgave Over de SKGZ De SKGZ onderhoudt geregeld contacten met de diverse organisaties die op een of andere wijze betrokken zijn bij de uitvoering van de Zorgverzekeringswet. Deze contacten vinden vaak plaats naar aanleiding van concrete vraagstukken of zaken, en die communicatie stellen we hogelijk op prijs. Ter aanvulling daarop leek het ons goed om ook in meer brede zin regelmatig van ons te laten horen. Doelstelling van Klacht en Geschil is informatie te verstrekken over (ontwikkelingen bij) de Ombudsman en de Geschillencommissie aan hen die beroepsmatig actief zijn op het gebied van de ZVW. De verschijningsfrequentie van Klacht en Geschil is vooralsnog vastgesteld op tweemaal per jaar. Heeft u opmerkingen of suggesties? We vernemen ze graag! U kunt ze mailen naar en natuurlijk kunt u ook bellen: (030) Dit nummer: terugblik op seminar Op 30 oktober 2008 organiseerde de SKGZ een seminar onder de titel Een kijkje in de keuken van de SKGZ. Het seminar werd door circa tachtig personen bijgewoond, voornamelijk door medewerkers van zorgverzekeraars. In dit nummer van Klacht en Geschil in een aantal artikelen een terugblik op het seminar. C.J. (Kees) van Kranenburg MA directeur SKGZ De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) werd in 2006 opgericht, bij de invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW), door de vereniging Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Doel van de SKGZ is het helpen oplossen van problemen tussen verzekerden en zorgverzekeraars. Het oplossen van problemen gebeurt door voorlichting, door bemiddeling van de Ombudsman of door een bindend advies van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. In 2008 werden er zo n 400 geschillen behandeld door de Geschillencommissie, en werd er in ongeveer 1500 kwesties bemiddeld door de Ombudsman. De Geschillencommissie wordt voorgezeten door prof. mr. A.I.M van Mierlo. De Ombudsman Zorgverzekeringen is mevrouw mr. E.M.A Schmitz. De SKGZ kent een onafhankelijk bestuur, bestaande uit de heer mr. F.J.M. Houben (voorzitter), mevrouw mr. E.E. Aberson (voorgedragen door de NPCF) en de heer ir. Th.J.M. van Brunschot, voorgedragen door ZN. Directeur van het bureau is C.J. van Kranenburg MA.

2 De bindend adviseur geadviseerd Tijdens het seminar in november 2008 stond prof. mr. Van Mierlo, voorzitter van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen, stil bij de adviestaak van het CVZ, en de redenen waarom de Geschillencommissie een enkele maal afwijkt van het advies van het CVZ. Positie van het CVZ In de ZVW (art. 114 lid 3) is vastgelegd dat de onafhankelijke instantie, feitelijk dus de Geschillencommissie Zorgverzekeringen, advies vraagt aan het CVZ, indien het geschil betrekking heeft op de zorg of de overige diensten, of de vergoeding daarvan. Feitelijk komt dit neer op het pakket van verzekerde prestaties in de basisverzekering, waarvan het CVZ ook de beheerder is. Van Mierlo benadrukt dat de adviezen van het CVZ degelijk en ter zake doende zijn, en dat zij dan ook alleen bij uitzondering niet door de commissie worden gevolgd. Het CVZ adviseert niet over alle geschillen. Zaken als de no-claim, het eigen risico, ingang en beëindiging van de zorgverzekering, en geschillen betreffende aanvullende verzekeringen worden níét aan het CVZ ter advisering voorgelegd. Terugblik Van Mierlo blikte tevens terug op de praktijk van de Geschillencommissie sinds Hij constateerde dat er door de commissie veel bindende adviezen zijn uitgebracht. Alle adviezen staan inmiddels geanonimiseerd op Verreweg de meeste bindende adviezen van de Geschillencommissie zijn in lijn met de CVZ-adviezen. Het grootste deel van de bindende adviezen is afwijzend. Dat betekent dat de zorgverzekeraar in die gevallen een correct besluit heeft genomen, maar dat de verzekerde er tóch tegen in verweer gekomen. Om die reden wees Van Mierlo er op dat het voor zorgverzekeraars van belang is om in vroeg stadium op overtuigende wijze duidelijk te maken waarom een aanspraak wordt afgewezen. Een goede motivering schept immers de mogelijkheid van acceptatie bij de cliënt hetgeen een geschil kan voorkomen. Enkele voorbeelden Slechts bij uitzondering wijkt de Geschillencommissie af van het CVZ-advies. Enkele concrete gevallen ter illustratie. Borstprothesen bij aplasie Richtinggevend was de zaak ANO06.111*. Dit betrof een meisje van 16 met door de zorgverzekeraar niet weersproken aplasie aan de linkerborst. Volgens de Geschillencommissie was hier sprake van een ontwikkelingsstoornis die met ziekte kan worden gelijkgesteld, en dus was er sprake van een indicatie. Daarnaast was de situatie op één lijn te stellen met een status na borstamputatie. Een vergelijkbare situatie is voorgelegd in een casus van gendertransformanten zonder borstontwikkeling (zie ANO ) Ook hier was sprake van een toewijzing in afwijking van het CVZ-advies. Een geringe borstontwikkeling vormt naar het oordeel van de commissie geen grond voor een toewijzing, zie ANO In deze zaak is gekomen tot een afwijzend bindend advies, conform hetgeen het CVZ adviseerde. Overigens heeft de wetgever met ingang van 1 januari 2009 duidelijkheid verschaft over de borstprothesen. Zowel bij aplasie als gendertransformatie geldt de uitsluiting in de Rzv onverkort, zo blijkt uit de toelichting. Voorbereidende verrichtingen door kaakchirurg in geval van aanbrengen implantaten De aanvankelijke benadering door de Geschillencommissie week af van CVZ-advies, in latere bindende adviezen heeft de commissie als uitgangspunt geformuleerd, conform het CVZadvies, dat de kaakchirurgische behandeling moet worden beschouwd tegen de achtergrond van de aangevraagde behandeling, en daar een onderdeel van vormt. Prof. Van Mierlo zegt zich te realiseren dat het voor verzekeraars lastig is wanneer er teruggekomen wordt op beslissingen. Hij wijst er op dat dit evenwel inherent is aan rechtspraak. Verschil ex tunc/ex nunc De Geschillencommissie kan afwijken van het CVZ-advies indien dit (zoals incidenteel voorkomt) gebaseerd is op latere ontwikkelingen. Voor de Geschillencommissie is de situatie op datum aanvraag bepalend: de commissie beoordeelt of de beslissing van de verzekeraar naar de stand van dat moment correct is. Privaatrechtelijke aspecten Het CVZ adviseert alleen over verzekerde prestaties onder het Zvw-regime. Daarnaast kunnen evenwel privaatrechtelijke aspecten een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan schriftelijke, maar ook aan mondelinge toezeggingen. Toezeggingen moeten worden nagekomen. Hoe concreter een toezegging door verzoeker kan worden onderbouwd, des te meer komt de bal bij de verdediging te liggen. Met slechts een blote ontkenning van de kant van de verzekeraar kan niet worden volstaan, als verzoeker een aannemelijk, met data en namen onderbouwd betoog voert. Dan zal ook de verzekeraar zijn standpunt duidelijk moeten beredeneren, en moeten onderbouwen met notities van gevoerde telefoongesprekken. Ook het privaatrechtelijke beginsel van redelijk en billijkheid heeft in het verleden, zij het alleen in uitzonderlijke gevallen, geleid tot afwijking van het CVZ-advies. * de nummers verwijzen naar de bindende adviezen zoals ze zijn gepubliceerd op Prof. mr. A.I.M. van Mierlo

3 Wanbetalersregeling in de ZVW In Nederland zijn er circa personen die hun zorgverzekeringspremie gedurende langere tijd niet voldoen. Het kabinet wil aan deze situatie een einde maken, zonder dat deze mensen onverzekerd raken. Notoire wanbetalers moeten dus worden gedwongen tot betaling. Er is een wetsvoorstel ingediend om dit te regelen. De verwachting is dat deze wet in de tweede helft van 2009 van kracht wordt. Belangrijke elementen uit Wanbetalersregeling Op 3 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel. Het ligt nu voor goedkeuring bij de Eerste Kamer. Naar verwachting treedt het wetsvoorstel in werking in de tweede helft van Onderstaand een vereenvoudigde weergave van de gang van zaken, op basis van een voorstel tot een betalingsregeling; een beschrijving van het traject dat volgt als er niet wordt betaald; een aanbod voor een eigen zorgverze- kering aan medeverzekerden, zodat zij individueel met een schone lei kunnen beginnen. Bij vier maanden achterstand wordt er genomen. Na het onherroepelijk worden van de uitspraak van de SKGZ (of de burgerlijk rechter) kan betrokkene door de zorgverzekeraar worden gemeld aan het CVZ. Weer uit de CVZ-regeling Verzekeringnemer komt uit de CVZ-regeling als de zorgverzekeraar aan het CVZ het wetsvoorstel. door de zorgverzekeraar een brief verzon- meldt dat de betalingsachterstand volledig Tijdens het seminar ging Kees van Kranenburg, directeur van de SKGZ, nader in op deze voorgenomen wetswijziging (verder te noemen: de wanbetalersregeling.) De SKGZ zal ook zaken in behandeling krijgen die het gevolg zijn van deze regeling, en is zich daar inmiddels op aan het voorbereiden. Een wat lastige situatie, zo stelt hij, omdat het wetsvoorstel nog parlementair behandeld moet worden er kunnen dus nog tal van wijzigingen en vertragingen optreden. Niettemin is het wel zaak dat alle betrokkenen hun voorbereidingen treffen: de zorgverzekeraars, de SKGZ en het College voor Zorgverzekeringen. De SKGZ houdt er rekening mee dat de wanbetalersregeling zal leiden tot een (mogelijk fors) aantal extra zaken, met name in het eerste jaar na invoering van de wet. In eerste instantie zullen immers de reeds bestaande wanbetalers worden aangepakt, en dat is een grote groep. Na verloop van tijd zullen er uiteraard nieuwe gevallen ontstaan, maar dat zal een overzichtelijk aantal betreffen. Daarom verwacht de SKGZ een piek in 2009, en een afvlakkend aantal zaken in 2010 en verder. Betalingsachterstand: inning door CVZ Uitgangspunt van de wetswijziging is dat bij een betalingsachterstand van zes maandpremies de premie vanaf dat moment niet meer geïnd door de Zorgverzekeraar, maar dat het CVZ een bestuurlijke premie heft, te weten de hogere standaardpremie premie plus 30%. Het CVZ staan daartoe een aantal middelen ter beschikking, zoals loonbeslag en het CJIB. De verzekeringnemer komt pas uit de CVZ-regeling als de achterstallige betalingen aan de zorgverzekeraar geheel zijn voldaan. Procedure vóór aanmelding bij CVZ Overgang naar het CVZ-regime kan niet zómaar. De zorgverzekeraar dient bij een premie-achterstand van twee maanden een brief te sturen aan verzekeringnemer, waarin opgenomen: den aan verzekeringnemer waaruit blijkt dat men bij blijvend niet betalen wordt gemeld bij het CVZ, met de daarbij behorende extra kosten van 40%. Tegen deze laatste brief kan een verzekeringnemer opkomen bij de verzekeraar, binnen vier weken na ontvangst van de brief. Dit is vergelijkbaar met de bekende heroverweging bij andere besluiten door de zorgverzekeraar, alleen de termijn wijkt af. De zorgverzekeraar gaat daarop na of de brief inderdaad terecht is verzonden. De zorgverzekeraar meldt de uitkomst hiervan aan verzekeringnemer. Opkomen tegen besluit zorgverzekeraar Voor de verzekeringnemer, als hij het oneens blijft met het standpunt van de verzekeraar, staat daarna de weg naar de burgerlijk rechter open, of naar de Geschillencommissie van de SKGZ. De Geschillencommissie (of de rechter) zal vaststellen of verzekeraar een juist besluit heeft is voldaan.

4 Zorgvuldige klachtafwikkeling komt reputatie ten goede De Ombudsman Zorgverzekeringen, mevrouw mr. E.M.A. Schmitz, benadrukte in haar presentatie tijdens het seminar dat een zorgvuldige aanpak van klachten van verzekerden leidt tot een betere reputatie van de zorgverzekeraar. In haar bijdrage ging ze in op een paar specifieke voorbeelden. Mevrouw Schmitz zette uiteen dat het Ombudsteam van de SKGZ (onder haar inhoudelijke leiding) werkt voor mensen met klachten over de zorgverzekeringen. Individuele mensen, die zoeken in het doolhof van de regelingen, soms mensen met een ernstige ziekte, maar ook mensen die denken: Nee heb je, ja kun je krijgen. De kern is dat mensen met een probleem zitten en hopen dat er aandacht is voor hun specifieke probleem. Medewerkers van een zorgverzekeraar dienen daar individueel aandacht voor te hebben. Het is hun taak te zien, dat er achter een klacht een individu zit. Niet iedere brildrager of verzekerde die om een ooglidcorrectie vraagt is hetzelfde. Er moet steeds aan worden gedacht dat het om een individu gaat, wanneer een zelfde soort klacht voor de zoveelste keer binnenkomt. Zorgvuldigheid in belang van alle partijen De mate waarin medewerkers van de zorgverzekeringen betrokken en met aandacht te werk gaan in de klachtbehandeling is daarom belangrijk. Een te technische, afstandelijke of (wat ook een enkele keer voorkomt) onzorgvuldige behandeling van een klacht is niet plezierig voor de klager. Hoe zorgvuldiger de zorgverzekeraar een klacht oppakt, hoe meer dit zal leiden tot een oplossing of een gedeeltelijke oplossing. Maar ook een goed gefundeerde en gecommuniceerde afwijzing van de klacht door de zorgverzekeraar kan het einde van de klacht betekenen, omdat klager begrijpt en accepteert dat zijn of haar vraag inderdaad ongegrond is. Voorbeeld uit de praktijk Mevrouw Schmitz gaf een voorbeeld uit de praktijk. Ouders met een klein kind, dat ernstig ziek is, zijn voor behandeling naar Amerika gegaan. Het kind wordt daar geopereerd. De experimentele operatie wordt in Nederland niet vergoed. De ouders hadden voor de operatie een tweede hypotheek afgesloten en hadden daardoor buitengewoon hoge lasten. Hoewel ze wisten dat de operatie hier niet voor vergoeding in aanmerking kwam, hebben ze de zaak voorgelegd bij het Ombudsteam. De medewerkers van het Ombudsteam, in de wetenschap dat een vergoeding niet in de rede lag, heeft toch contact opgenomen met de zorgverzekeraar. Dit heeft ertoe geleid dat de ouders door de directie van de zorgverzekeraar zijn ontvangen. Financieel heeft het voor hen niets opgeleverd, maar de aandacht en getoonde betrokkenheid hebben geleid tot acceptatie van het besluit van de zorgverzekeraar. Reputatie van de zorgverzekeraar Bij het vorenstaande is de reputatie van de verzekeraar in het geding. Een zorgvuldige afhandeling komt de reputatie ten goede. Vertrouwen van de verzekerde is daarbij het sleutelbegrip. Vertrouwen komt te voet, en gaat te paard; een reputatie is snel beschadigd. En los van de gevolgen voor de verzekerde (boosheid en onbegrip) kan dit ook gevolgen hebben voor de verzekeraar. Want een verzekerde die zich niet juist behandeld voelt, zal daar niet over zwijgen integendeel. Taak Ombudsteam Mevrouw Schmitz besluit haar bijdrage met het kernachtig omschrijven van de taak van de Ombudsman en haar team. Doel is dat eenieder recht wordt gedaan, dat zaken zorgvuldig zijn afgewogen en getracht wordt een oplossing te vinden voor een individueel geval. Als het kan door bemiddeling, de taak van het Ombudsteam, is dat een prima methode: een minimale belasting voor alle betrokkenen met vaak een aansprekend resultaat. Enkele voorbeelden Mevrouw Schmitz schetste in haar bijdrage enkele opvallende zaken uit de voorgaande periode, waarin is bemiddeld. Onvoldoende informatie door verzekerde De klager heeft een vergoeding gevraagd maar laat daarbij essentiële informatie achterwege. Ook in de heroverwegingsfase bij de zorgverzekeraar komt dit niet aan het licht. Het leidt tot een afwijzing door de zorgverzekeraar. De kwestie wordt aan het Ombudsteam voorgelegd. Tijdens de contacten tussen de medewerker van de Ombudsman met verzekerde enerzijds en verzekeraar anderzijds blijkt bij intensief navragen dat het niet verstrekken van de informatie op een misverstand te berusten bij de klager. Door tussenkomst van de medewerker Ombudsman wordt de kwestie eenvoudig via bemiddeling opgelost. Te zware betalingsregeling Verzekerde met een Wajong-uitkering moest zelf de ziektekostenpremie gaan betalen, omdat hij niet meer onder het collectief viel. Dit leidde tot schulden. De zorgverzekeraar bood een betalingsregeling van tien jaar aan. In overleg met verzekerde, zijn maatschappelijk begeleider en de zorgverzekeraar is een correcte betalingsregeling overeengekomen, die ook voor verzekerde leefbaar was. Ongewild verzekerd een bizar geval Een meerderjarige vrouw komt erachter dat haar ouders al jaren haar zorgverzekering betalen. Zij wil dat niet en zij wil ook helemaal geen zorgverzekering. De vrouw kan er niet van worden overtuigd dat een zorgverzekering wettelijk verplicht is. Weliswaar is de zaak niet opgelost, maar er is alles aan gedaan om de betrokkene zo goed mogelijk te informeren over haar verzekeringssituatie.

5 Nieuwe site SKGZ alle adviezen bij elkaar De bindende adviezen van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen zijn ondergebracht op een nieuwe site. Alle adviezen van de commissie worden daarop (geanonimiseerd) gepubliceerd. Het adres is Het aantal bindende adviezen van de Geschillencommissie beloopt inmiddels een negenhonderdtal. Deze adviezen zijn voor zowel professioneel betrokkenen bij klachten en geschillen inzake de ZVW van belang, maar ook voor het publiek. Tot voor kort werden de adviezen op de gewone website van de SKGZ gepubliceerd. Door het oplopend aantal uitspraken werkte de zoekfunctie minder snel. Ook werd het tijdsverloop tussen de datum van het advies en het moment van publicatie ervan te lang. Reden om een nieuwe site op te zetten: nl. De zoekfunctie op deze site werkt snel, daarnaast is de SKGZ in staat door de techniek van de nieuwe site de adviezen snel te plaatsen. Overigens zijn op de site geplaatste adviezen beveiligd: ze kunnen wél worden afgedrukt, maar niet worden gekopieerd en geplakt. Dit om ongewenst gebruik van de adviezen tegen te gaan. De nieuwe site is gelinkt aan de algemene SKGZ-site, zodat ook deze goed te vinden is voor het publiek. bindende adviezen op Colofon klacht en geschil Klacht en Geschil is een uitgave van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen te Zeist. Ze verschijnt in beginsel twee- tot driemaal per jaar. Redactieadres Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen Postbus AG Zeist Abonnementen Klacht en Geschil wordt kosteloos toegezonden aan personen en organisaties die professioneel betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Zorgverzekeringswet. Indien u voor toezending in aanmerking wilt komen kunt u uw gegevens zenden naar het redactieadres. Dat geldt ook indien u de toezending wilt beëindigen. Hoofd- en eindredactie C.J. van Kranenburg MA, directeur SKGZ Communicatieadvies Koningswerk Communicatie, Utrecht Vormgeving blik grafisch ontwerp, Utrecht Digitaal drukwerk Digital4 Utrecht BV Oplage 500 exemplaren

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Geneeskundige zorg, plastische-chirurgie, ooglidcorrectie Zaaknummer : ANO07.005 Zittingsdatum : 21 februari 2007 1/5 Zaak: ANO07.005: Geneeskundige

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, vertegenwoordigd door C te D, tegen E te F Zaak : Eigen risico, aanmelding CVZ, dubbele betaling Zaaknummer : 201401043 Zittingsdatum : 15 oktober 2014 Stichting

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : Mevrouw A te B, tegen Menzis Zorgverzekeraar N.V. te Wageningen Zaak : Premie, premieachterstand: aanmelding ZiN, pre-wanbetalerbetalingsregeling Zaaknummer : 201402831

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen C en D, beide te E Zaak : Geneeskundige zorg, besnijdenis, hoogte vergoeding Zaaknummer : 2013.00354 Zittingsdatum : 4 december 2013 2013.00354,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, in deze vertegenwoordigd door C te D vs E te F Zaak : Farmaceutische zorg. Zaaknummer : ANO06.146 Zittingsdatum : 15 november 2006 1/5 Zaak: ANO06.146, farmaceutische

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Arnhem Zaak : Premie, herstel aanvullende ziektekostenverzekering, hoogte betalingsachterstand Zaaknummer : 201502162 Zittingsdatum

Nadere informatie

Welkom. Kees van Kranenburg

Welkom. Kees van Kranenburg Welkom Kees van Kranenburg 1 Vooruitblik 1 Ontstaansgeschiedenis SKGZ 2 Introductie SKGZ 3 Ombudsman 4 Geschillencommissie 5. Zorgverzekeringslijn Vragen 2 Doel SKGZ het onpartijdig faciliteren van verzekeringsconsumenten

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, vertegenwoordigd door C te B, tegen Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. te Utrecht Zaak : Verzending brieven wanbetalersregeling Zaaknummer : 201600890 Zittingsdatum

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D Zaak : Geneeskundige zorg, MRI, eigen risico, telefonische toezegging Zaaknummer : 2011.02529 Zittingsdatum : 18 april 2012 2011.02529, p. 1/5 Geschillencommissie

Nadere informatie

Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen

Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen Bent u ontevreden? Vertel het ons! Kijk voor meer informatie op www.prolife.nl/klachten Bent u ontevreden? Vertel het ons! Bent u ontevreden over een beslissing

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E te D Zaak : Premie, premieachterstand: 2-maandsaanbod, aanmelding CVZ, opzegging eind 2006 Zaaknummer : 2010.00829 Zittingsdatum : 27 oktober 2010

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, vertegenwoordigd door de heer C te D, tegen E te F en G te H Zaak : Schadevergoeding, wettelijke rente Zaaknummer : 2012.03079 Zittingsdatum : 11 september

Nadere informatie

BINDEND ADVIES. Partijen : A te B, tegen C te E Zaak : Hulpmiddelenzorg, hulphond Zaaknummer : 2010.00147 Zittingsdatum : 7 juli 2010

BINDEND ADVIES. Partijen : A te B, tegen C te E Zaak : Hulpmiddelenzorg, hulphond Zaaknummer : 2010.00147 Zittingsdatum : 7 juli 2010 BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C te E Zaak : Hulpmiddelenzorg, hulphond Zaaknummer : 2010.00147 Zittingsdatum : 7 juli 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof. mr. A.I.M. van Mierlo

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen C te D Zaak : GGZ, hoogte nota, gedeclareerde minuten, (vrijwillig) eigen risico Zaaknummer : 201402032 Zittingsdatum : 28 januari 2015 Stichting

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door E te F tegen C te D Zaak : Geneeskundige zorg, psychotherapie, vergoeding nietgecontracteerde zorgaanbieder, DBC Zaaknummer : 2009.01932 Zittingsdatum

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs. C te D Zaak : geneeskundige zorg, borstcorrectie, vervangen borstprothesen Zaaknummer : ANO06.43 Zittingsdatum : 18 oktober 2006 1/5 Zaak: ANO06.43 (geneeskundige

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES. : Hulpmiddelen, sta-opstoel Zaaknummer : ANO08.152 Zittingsdatum : 9 april 2008 1/6

ANONIEM BINDEND ADVIES. : Hulpmiddelen, sta-opstoel Zaaknummer : ANO08.152 Zittingsdatum : 9 april 2008 1/6 ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Hulpmiddelen, sta-opstoel Zaaknummer : ANO08.152 Zittingsdatum : 9 april 2008 1/6 Zaak ANO08.152, Hulpmiddelen, sta-opstoel Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer Zaaknummer : ANO06.36 Zittingsdatum : 27 september 2006 Zaak: ANO06.36, ziekenvervoer, taxivervoer ANONIEM

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en E beiden te D Zaak : Farmaceutische zorg; Cialis Zaaknummer : 2009.02640 Zittingsdatum : 9 juni 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof.

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : Mevrouw A te B, vertegenwoordigd door de heer C te B, tegen OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar U.A. en OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Aanvullende

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C te D Zaak : Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, hardheidsclausule Zaaknummer : 2009.02198 Zittingsdatum : 26 mei 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B versus C te D Zaak : Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, vervangen borstprothese Zaaknummer : 2008.02390 Zittingsdatum : 11 februari 2009 1/5 Zaak: 2008.02390

Nadere informatie

ANONIEM Bindend advies

ANONIEM Bindend advies ANONIEM Bindend advies Partijen : A te B, in deze vertegenwoordigd door C te D, vs E te F Zaak : Paramedische zorg, dieetadvisering Zaaknummer : ANO07.159 Zittingsdatum : 4 juli 2007 1/6 Zaak: ANO07.159,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : mondzorg, aanbrengen implantaten Zaaknummer : ANO06.125 Zittingsdatum : 13 december 2006 1/6 ANONIEN BINDEND ADVIES Zaak: ANO06.125 (mondzorg,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en D, beide te E Zaak : Fysiotherapie, proliferatieve myositis Zaaknummer : 2011.02896 Zittingsdatum : 15 augustus 2012 2011.02896, p. 1/7 Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, vertegenwoordigd door mevrouw C te B, tegen VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Arnhem Zaak : Premieachterstand, aanmelding ZiN, betalingsregeling Zaaknummer :

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door F te G tegen C E beide te D Zaak : Premie, premieachterstand: 6 maandsmelding, aanmelding CVZ, totstandkoming zorgverzekering, opzegging eind

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. D te E Zaak : Buitenland, mondzorg, aanbrengen implantaten, brugprothesen Zaaknummer : ANO07.036 Zittingsdatum : 21 maart 2007

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B in deze vertegenwoordigd door E, tegen C te D Zaak : Mondzorg, botopbouw, implantaten in betande kaak Zaaknummer : 2009.01464 Zittingsdatum : 21 oktober 2009 1/6

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, hometrainer Zaaknummer : 2011.01009 Zittingsdatum : 23 november 2011 2011.01009, p. 1/5 Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, vertegenwoordigd door C te D, tegen E en F, beide te G Zaak : Farmaceutische zorg, medicinale cannabis Zaaknummer : 2011.02852 Zittingsdatum : 10 oktober

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Hulpmiddelen, trippelstoel Zaaknummer : ANO07.233 Zittingsdatum : 7 februari 2007 Zaak ANO07.233, Hulpmiddelen, trippelstoel BINDEND ADVIES Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : Mevrouw A te B, tegen C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, beeldschermloep, doelmatigheid, verstrekte informatie Zaaknummer : 2013.00762 Zittingsdatum : 20 november 2013 2013.00762,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, inregelen televisie in verband met omgevingsbesturing Zaaknummer : 2011.02215 Zittingsdatum : 7 maart 2012 2011.02215, p.

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs. C te D Zaak : Hulpmiddelen, sta-op stoel Zaaknummer : ANO08.182 Zittingsdatum : 23 juli 2008 Zaak: ANO08.182 (hulpmiddelen, sta-op stoel) Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door G te H tegen C te D en E te F Zaak : Geneeskundige zorg, continue glucose monitoring Zaaknummer : 2011.01672 Zittingsdatum : 4 april 2012

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, hulphond Zaaknummer : 2008.02320 Zittingsdatum : 1 juli 2009 1/6 Zaak: 2008.02320 (Hulpmiddelenzorg; hulphond) Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : Mevrouw A te B, tegen C te D en E te F Zaak : Farmaceutische zorg, Arimidex Zaaknummer : 2013.01124 Zittingsdatum : 6 november 2013 2013.01124, p. 1/5 Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Verblijfskosten partner tijdens ziekenhuisopneming in het buitenland Zaaknummer : ANO07.028 Zittingsdatum : 21 maart 2007 1/5 Zaak: ANO07.028,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, vertegenwoordigd door C te D, tegen ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V. en ASR Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V., beide te Amersfoort Zaak : Hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, in deze vertegenwoordigd door C te D vs E te F Zaak : Geneeskundige zorg, medisch specialistische zorg, MoM heupprothese, buitenland Zaaknummer : ANO07.202 Zittingsdatum

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door E te F tegen C te D Zaak : Collectiviteit, korting op de premie met terugwerkende kracht Zaaknummer : 2011.00544 Zittingsdatum : 26 oktober

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, in deze vertegenwoordigd door C te D vs. E te F Zaak : Geneeskundige zorg, plastische-chirurgie, labia correctie Zaaknummer : ANO06.33 Zittingsdatum : 27 september

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C te D Zaak : Overstapservice, opzegging, schadeloosstelling, vergoeding Concerta Zaaknummer : 2009.01011 Zittingsdatum : 10 februari 2010 1/6 Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen C te D, vertegenwoordigd door E te F Zaak : Eigen risico, verjaring, betalingsachterstand Zaaknummer : 2012.01051 Zittingsdatum : 21 november 2012

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs. C te D Zaak : Mondzorg, bijzondere tandheelkundige hulp Zaaknummer : ANO07.029 Zittingsdatum : 21 maart 2007 1/5 Zaak: ANO07.029 (Mondzorg, bijzondere tandheelkundige

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D en E te F Zaak : Geneeskundige zorg, huisartsenzorg, plegen te bieden Zaaknummer : 2010.01599 Zittingsdatum : 16 maart 2011 1/7 Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E beide te D Zaak : Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, bovenooglidcorrectie Zaaknummer : 2010.01186 Zittingsdatum : 5 januari 2011 1/6 Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B versus C te D Zaak : Mondzorg, implantaten bovenkaak Zaaknummer : 2009.00185 Zittingsdatum : 15 juli 2009 1/6 Zaak: 2009.00185 (Mondzorg, implantaten bovenkaak)

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D Zaak : Premie, collectiviteit Zaaknummer : 2009.01285 Zittingsdatum : 24 maart 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof. mr. A.I.M. van

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D Zaak : Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, hardheidsclausule en doelmatigheid Zaaknummer : 2010.00472 Zittingsdatum : 15 december 2010 1/7 Geschillencommissie

Nadere informatie

BINDEND ADVIES , p. 1/6

BINDEND ADVIES , p. 1/6 BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en D, beide te E Zaak : Farmaceutische zorg, dimethylfumaraat, psoriasis Zaaknummer : 2010.02142 Zittingsdatum : 6 juli 2011 2010.02142, p. 1/6 Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen Onderlinge Waarborgmaatschappij DSW Zorgverzekeraar U.A. te Schiedam Zaak : Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, vervangen borstprothesen Zaaknummer

Nadere informatie

ANONIEM Bindend advies

ANONIEM Bindend advies ANONIEM Bindend advies Partijen :A te B vs. C te D Zaak : ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, hulpmiddelenzorg, scleraschaal, incasso Zaaknummer : ANO08.156 Zittingsdatum : 11 juni 2008 1/6 BINDEND ADVIES

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D en E te F Zaak : Voedingssupplement, Protifar Plus Zaaknummer : 2010.00517 Zittingsdatum : 27 oktober 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B als wettelijk vertegenwoordiger van E tegen C te D Zaak : Farmaceutische zorg, MCT-margarine en -olie Zaaknummer : 2011.01616 Zittingsdatum : 21 december 2011 2011.01616,

Nadere informatie

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag U heeft een klacht: wij helpen u graag U wilt weten wat u kunt doen als u een klacht heeft. Daarom vertellen wij u graag hoe en waar

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : Mevrouw A te B, tegen OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar u.a. te Tilburg en OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Aanvullende Verzekering Zorgverzekeraar

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door F te G tegen C en E beide te D Zaak : Geneeskundige zorg, ziekenhuisverplaatste zorg, verpleging, hulpmiddelen, farmaceutische zorg, aanmelding

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D Zaak : Mondzorg, declaraties, onverzekerde zorg Zaaknummer : 2010.01436 Zittingsdatum : 11 mei 2011 1/5 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof.

Nadere informatie

Ik heb een klacht en wat nu?

Ik heb een klacht en wat nu? Ik heb een klacht en wat nu? U heeft een klacht over Avéro Bent u het niet eens met een beslissing die Avéro heeft genomen? Of bent u ontevreden over onze dienstverlening? Dan kunt u een klacht indienen

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D, in deze vertegenwoordigd door E te F en G te D, in deze vertegenwoordigd door E te F Zaak : Geneeskundige zorg, preventieve bodyscan Zaaknummer : 2009.00199

Nadere informatie

ANONIEM ADVIES. : A te B vs. C te D : Hulpmiddelenzorg, siliconen armprothese Zaaknummer : 2008.00746 Zittingsdatum : 27 augustus 2008

ANONIEM ADVIES. : A te B vs. C te D : Hulpmiddelenzorg, siliconen armprothese Zaaknummer : 2008.00746 Zittingsdatum : 27 augustus 2008 ANONIEM ADVIES Partijen : A te B vs. C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, siliconen armprothese Zaaknummer : 2008.00746 Zittingsdatum : 27 augustus 2008 1/6 BINDEND ADVIES Zaak: 2008.00746 (Hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en E beide te D Zaak : Tandheelkunde, implantaten met overkappingsprothese Zaaknummer : 2009.02708 Zittingsdatum : 11 augustus 2010 1/6 Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, vertegenwoordigd door mevrouw C te B, tegen D te E Zaak : Geneeskundige zorg, tweede cochleair implantaat Zaaknummer : 2012.02720 Zittingsdatum : 12 juni

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, vertegenwoordigd door E tegen C te D Zaak : Geneeskundige zorg, MRI, ontbreken verwijzing door huisarts of medisch specialist Zaaknummer : 2009.02007 Zittingsdatum

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen Zaak Zaaknummer : 2008.02442 Zittingsdatum : 3 juni 2009 : A te B versus C te D : Geneeskundige zorg, EU-EER, Unicondylair implantaat knie, klassenverpleging 1/5 Zaak: 2008.02442

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs. C te D Zaak : geneeskundige zorg, plastische chirurgie, abdominoplastiek (buikwandcorrectie) Zaaknummer : ANO07.040 Zittingsdatum : 7 maart 2007 1/5 Zaak: ANO07.040

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, in deze vertegenwoordigd door C te D vs E te F Zaak : Hulpmiddelen, inrichtingselementen van woningen, PractiComfort bed. Zaaknummer : ANO07.023 Zittingsdatum

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. te Utrecht en Achmea Zorgverzekeringen N.V. te Zeist Zaak : Inzage zorgverbruik Zaaknummer : 201601295 Zittingsdatum

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : Mevrouw A te B, tegen C te D en E te F Zaak : Geneeskundige zorg, borstonderzoek, echografie, eigen risico, aanvullende ziektekostenverzekering Zaaknummer : 2012.02661

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Medisch specialistische zorg, Refractiechirurgie, ooglaserbehandeling Zaaknummer : AN)07.150 Zittingsdatum : 20 juni 2007 Zaak ANO07.150, Medisch

Nadere informatie

Wat doet de SKGZ? De werkwijzen van Ombudsman, Geschillencommissie en Zorgverzekeringslijn.nl

Wat doet de SKGZ? De werkwijzen van Ombudsman, Geschillencommissie en Zorgverzekeringslijn.nl Wat doet de SKGZ? De werkwijzen van Ombudsman, Geschillencommissie en Zorgverzekeringslijn.nl 1 Programma Werkwijzen Ombudsman en Geschillencommissie Zorgverzekeringen Project Zorgverzekeringslijn.nl Vooraf

Nadere informatie

, tegen VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Nijmegen Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, pre-wanbetalerbetalingsregeling april 2014

, tegen VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Nijmegen Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, pre-wanbetalerbetalingsregeling april 2014 BINDEND ADVIES Partijen Zaak Zaaknummer Zittingsdatum Mevrouw, tegen VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Nijmegen Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, pre-wanbetalerbetalingsregeling 201302652 2 april 2014

Nadere informatie

De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie

De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie Informatie voor werkgevers en uitkeringsinstanties De regeling in negen stappen 1 2 Een verzekerde heeft een betalingsachterstand ter hoogte van zes maandpremies

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en E beide te D Zaak : Farmaceutische zorg, voorschrijvend arts Zaaknummer : 2009.01831 Zittingsdatum : 23 juni 2010 1/5 Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen C te D Zaak : Alternatieve geneeswijzen, chiropractor Zaaknummer : 2011.02849 Zittingsdatum : 26 september 2012 2011.02849, p. 1/5 Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D en E te F Zaak : Mondzorg, implantaten Zaaknummer : 2011.00572 Zittingsdatum : 23 november 2011 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof. mr. A.I.M.

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Hulpmiddelen, bed in speciale uitvoering met vezelmatras en papegaai Zaaknummer : ANO07.048 Zittingsdatum : 21 maart 2007 1/6 Zaak: ANO07.048,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door E te F tegen C te D Zaak : Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, beeindiging vanwege vertrek naar het buitenland Zaaknummer : 2010.01702

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen Zaak Zaaknummer : 2008.01532 Zittingsdatum : 20 mei 2009 : A te B vs C te D, in deze vertegenwoordigd door E te F : Farmaceutische zorg, PEP (postexpositieprofylaxe) startset

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen IZA Zorgverzekeraar N.V. te Arnhem Zaak : Premie, premieachterstand: aanmelding Zorginstituut, opzegging met instemming Zaaknummer : 201500881 Zittingsdatum

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, vertegenwoordigd door mevrouw C te D, tegen E te F Zaak : Geneeskundige zorg, fysiotherapie, chronische lijst Zaaknummer : 2011.02574 Zittingsdatum : 26

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E, beide te D Zaak : Paramedische zorg, fysiotherapie Zaaknummer : 2010.00984 Zittingsdatum : 1 december 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Ontevreden? Vertel het ons

Klachtenbehandeling Ontevreden? Vertel het ons Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2014 OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Klachtenbehandeling Ontevreden? Vertel het ons 70455/2014-04 2 Inhoudsopgave Klachtenbehandeling Inleiding 3 Heeft

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door G te H tegen C te D en E te F Zaak : Hulpmiddelenzorg, siliconen cover beenprothese Zaaknummer : 2011.00903 Zittingsdatum : 8 februari 2012

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E beide te D Zaak : Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, buikwandcorrectie Zaaknummer : 2010.00454 Zittingsdatum : 6 oktober 2010 1/6 Geschillencommissie

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Verzekeraar.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Verzekeraar. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-310 d.d. 27 oktober 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Rechtsbijstandverzekering,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Geneeskundige zorg, plastische-chirurgie, losmaken verbinding tussen scrotum en penis, buitenland Zaaknummer : ANO07.309 Zittingsdatum : 7 november

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E beide te D Zaak : Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, abdominoplastiek Zaaknummer : 2010.01618 Zittingsdatum : 16 maart 2011 1/6 Geschillencommissie

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr (mr. dr. S.O.H. Bakkerus, voorzitter en mr. R.A.

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr (mr. dr. S.O.H. Bakkerus, voorzitter en mr. R.A. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2017-511 (mr. dr. S.O.H. Bakkerus, voorzitter en mr. R.A. Blom, secretaris) Klacht ontvangen op : 15 maart 2017 Ingediend door : Consument

Nadere informatie

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen BINDEND ADVIES. : A te B, als wettelijk vertegenwoordiger van C vs D te E

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen BINDEND ADVIES. : A te B, als wettelijk vertegenwoordiger van C vs D te E Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen BINDEND ADVIES Partijen : A te B, als wettelijk vertegenwoordiger van C vs D te E Zaak : Hulpmiddelen, computer Zaaknummer : 2006.0275 Zittingsdatum :

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E beide te D Zaak : Geneeskundige zorg; refractiechirurgie; ooglaserbehandeling Zaaknummer : 2011.01500 Zittingsdatum : 9 november 2011 2011.01500, p.

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, vertegenwoordigd door de heer C te D, tegen E en F, beide te G Zaak : Farmaceutische zorg, eigen bijdrage Otrivelle Zaaknummer : 2012.00761 Zittingsdatum

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E beide te D Zaak : Onterechte beëindiging zorgverzekering, terugvordering premie Zaaknummer : 2009.00563 Zittingsdatum : 27 januari 2010 1/6 Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen N.V. Univé Zorg te Zwolle Zaak : Aanvullende ziektekostenverzekering, alternatieve geneesmiddelen, Alchemilla complex Zaaknummer : 201402899 Zittingsdatum

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A vertegenwoordigd door E te F tegen C te D Zaak : Geneeskundige zorg, buitenlandpolis, uitsluiting bestaande aandoening Zaaknummer : 2011.00384 Zittingsdatum : 21 december

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs. C en E, beide te D. Zaak Zaaknummer : 2008.00672 Zittingsdatum : 1 oktober 2008 : Premiekorting, wijziging verzekeringsvoorwaarden aanvullende verzekering 1/6

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D Zaak : Hulpmiddelen, matras Zaaknummer : 2009.01661 Zittingsdatum : 10 februari 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof. mr. A.I.M. van

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Geneeskundige zorg buitenland, heupoperatie m.b.v. MOM-prothese Zaaknummer : 2008.00774 Zittingsdatum : 19 november 2008 1/7 Zaak: 2008.00774,

Nadere informatie