keuken van de SKGZ. Het seminar werd door circa tachtig personen bijgewoond, voornamelijk door medewerkers van zorgverzekeraars.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "keuken van de SKGZ. Het seminar werd door circa tachtig personen bijgewoond, voornamelijk door medewerkers van zorgverzekeraars."

Transcriptie

1 klacht en geschil periodiek voor zorgverzekeraars en patiëntenbelangenverenigingen jaargang 1 nummer 1 februari 2009 Nieuwe uitgave Over de SKGZ De SKGZ onderhoudt geregeld contacten met de diverse organisaties die op een of andere wijze betrokken zijn bij de uitvoering van de Zorgverzekeringswet. Deze contacten vinden vaak plaats naar aanleiding van concrete vraagstukken of zaken, en die communicatie stellen we hogelijk op prijs. Ter aanvulling daarop leek het ons goed om ook in meer brede zin regelmatig van ons te laten horen. Doelstelling van Klacht en Geschil is informatie te verstrekken over (ontwikkelingen bij) de Ombudsman en de Geschillencommissie aan hen die beroepsmatig actief zijn op het gebied van de ZVW. De verschijningsfrequentie van Klacht en Geschil is vooralsnog vastgesteld op tweemaal per jaar. Heeft u opmerkingen of suggesties? We vernemen ze graag! U kunt ze mailen naar en natuurlijk kunt u ook bellen: (030) Dit nummer: terugblik op seminar Op 30 oktober 2008 organiseerde de SKGZ een seminar onder de titel Een kijkje in de keuken van de SKGZ. Het seminar werd door circa tachtig personen bijgewoond, voornamelijk door medewerkers van zorgverzekeraars. In dit nummer van Klacht en Geschil in een aantal artikelen een terugblik op het seminar. C.J. (Kees) van Kranenburg MA directeur SKGZ De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) werd in 2006 opgericht, bij de invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW), door de vereniging Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Doel van de SKGZ is het helpen oplossen van problemen tussen verzekerden en zorgverzekeraars. Het oplossen van problemen gebeurt door voorlichting, door bemiddeling van de Ombudsman of door een bindend advies van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. In 2008 werden er zo n 400 geschillen behandeld door de Geschillencommissie, en werd er in ongeveer 1500 kwesties bemiddeld door de Ombudsman. De Geschillencommissie wordt voorgezeten door prof. mr. A.I.M van Mierlo. De Ombudsman Zorgverzekeringen is mevrouw mr. E.M.A Schmitz. De SKGZ kent een onafhankelijk bestuur, bestaande uit de heer mr. F.J.M. Houben (voorzitter), mevrouw mr. E.E. Aberson (voorgedragen door de NPCF) en de heer ir. Th.J.M. van Brunschot, voorgedragen door ZN. Directeur van het bureau is C.J. van Kranenburg MA.

2 De bindend adviseur geadviseerd Tijdens het seminar in november 2008 stond prof. mr. Van Mierlo, voorzitter van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen, stil bij de adviestaak van het CVZ, en de redenen waarom de Geschillencommissie een enkele maal afwijkt van het advies van het CVZ. Positie van het CVZ In de ZVW (art. 114 lid 3) is vastgelegd dat de onafhankelijke instantie, feitelijk dus de Geschillencommissie Zorgverzekeringen, advies vraagt aan het CVZ, indien het geschil betrekking heeft op de zorg of de overige diensten, of de vergoeding daarvan. Feitelijk komt dit neer op het pakket van verzekerde prestaties in de basisverzekering, waarvan het CVZ ook de beheerder is. Van Mierlo benadrukt dat de adviezen van het CVZ degelijk en ter zake doende zijn, en dat zij dan ook alleen bij uitzondering niet door de commissie worden gevolgd. Het CVZ adviseert niet over alle geschillen. Zaken als de no-claim, het eigen risico, ingang en beëindiging van de zorgverzekering, en geschillen betreffende aanvullende verzekeringen worden níét aan het CVZ ter advisering voorgelegd. Terugblik Van Mierlo blikte tevens terug op de praktijk van de Geschillencommissie sinds Hij constateerde dat er door de commissie veel bindende adviezen zijn uitgebracht. Alle adviezen staan inmiddels geanonimiseerd op Verreweg de meeste bindende adviezen van de Geschillencommissie zijn in lijn met de CVZ-adviezen. Het grootste deel van de bindende adviezen is afwijzend. Dat betekent dat de zorgverzekeraar in die gevallen een correct besluit heeft genomen, maar dat de verzekerde er tóch tegen in verweer gekomen. Om die reden wees Van Mierlo er op dat het voor zorgverzekeraars van belang is om in vroeg stadium op overtuigende wijze duidelijk te maken waarom een aanspraak wordt afgewezen. Een goede motivering schept immers de mogelijkheid van acceptatie bij de cliënt hetgeen een geschil kan voorkomen. Enkele voorbeelden Slechts bij uitzondering wijkt de Geschillencommissie af van het CVZ-advies. Enkele concrete gevallen ter illustratie. Borstprothesen bij aplasie Richtinggevend was de zaak ANO06.111*. Dit betrof een meisje van 16 met door de zorgverzekeraar niet weersproken aplasie aan de linkerborst. Volgens de Geschillencommissie was hier sprake van een ontwikkelingsstoornis die met ziekte kan worden gelijkgesteld, en dus was er sprake van een indicatie. Daarnaast was de situatie op één lijn te stellen met een status na borstamputatie. Een vergelijkbare situatie is voorgelegd in een casus van gendertransformanten zonder borstontwikkeling (zie ANO ) Ook hier was sprake van een toewijzing in afwijking van het CVZ-advies. Een geringe borstontwikkeling vormt naar het oordeel van de commissie geen grond voor een toewijzing, zie ANO In deze zaak is gekomen tot een afwijzend bindend advies, conform hetgeen het CVZ adviseerde. Overigens heeft de wetgever met ingang van 1 januari 2009 duidelijkheid verschaft over de borstprothesen. Zowel bij aplasie als gendertransformatie geldt de uitsluiting in de Rzv onverkort, zo blijkt uit de toelichting. Voorbereidende verrichtingen door kaakchirurg in geval van aanbrengen implantaten De aanvankelijke benadering door de Geschillencommissie week af van CVZ-advies, in latere bindende adviezen heeft de commissie als uitgangspunt geformuleerd, conform het CVZadvies, dat de kaakchirurgische behandeling moet worden beschouwd tegen de achtergrond van de aangevraagde behandeling, en daar een onderdeel van vormt. Prof. Van Mierlo zegt zich te realiseren dat het voor verzekeraars lastig is wanneer er teruggekomen wordt op beslissingen. Hij wijst er op dat dit evenwel inherent is aan rechtspraak. Verschil ex tunc/ex nunc De Geschillencommissie kan afwijken van het CVZ-advies indien dit (zoals incidenteel voorkomt) gebaseerd is op latere ontwikkelingen. Voor de Geschillencommissie is de situatie op datum aanvraag bepalend: de commissie beoordeelt of de beslissing van de verzekeraar naar de stand van dat moment correct is. Privaatrechtelijke aspecten Het CVZ adviseert alleen over verzekerde prestaties onder het Zvw-regime. Daarnaast kunnen evenwel privaatrechtelijke aspecten een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan schriftelijke, maar ook aan mondelinge toezeggingen. Toezeggingen moeten worden nagekomen. Hoe concreter een toezegging door verzoeker kan worden onderbouwd, des te meer komt de bal bij de verdediging te liggen. Met slechts een blote ontkenning van de kant van de verzekeraar kan niet worden volstaan, als verzoeker een aannemelijk, met data en namen onderbouwd betoog voert. Dan zal ook de verzekeraar zijn standpunt duidelijk moeten beredeneren, en moeten onderbouwen met notities van gevoerde telefoongesprekken. Ook het privaatrechtelijke beginsel van redelijk en billijkheid heeft in het verleden, zij het alleen in uitzonderlijke gevallen, geleid tot afwijking van het CVZ-advies. * de nummers verwijzen naar de bindende adviezen zoals ze zijn gepubliceerd op Prof. mr. A.I.M. van Mierlo

3 Wanbetalersregeling in de ZVW In Nederland zijn er circa personen die hun zorgverzekeringspremie gedurende langere tijd niet voldoen. Het kabinet wil aan deze situatie een einde maken, zonder dat deze mensen onverzekerd raken. Notoire wanbetalers moeten dus worden gedwongen tot betaling. Er is een wetsvoorstel ingediend om dit te regelen. De verwachting is dat deze wet in de tweede helft van 2009 van kracht wordt. Belangrijke elementen uit Wanbetalersregeling Op 3 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel. Het ligt nu voor goedkeuring bij de Eerste Kamer. Naar verwachting treedt het wetsvoorstel in werking in de tweede helft van Onderstaand een vereenvoudigde weergave van de gang van zaken, op basis van een voorstel tot een betalingsregeling; een beschrijving van het traject dat volgt als er niet wordt betaald; een aanbod voor een eigen zorgverze- kering aan medeverzekerden, zodat zij individueel met een schone lei kunnen beginnen. Bij vier maanden achterstand wordt er genomen. Na het onherroepelijk worden van de uitspraak van de SKGZ (of de burgerlijk rechter) kan betrokkene door de zorgverzekeraar worden gemeld aan het CVZ. Weer uit de CVZ-regeling Verzekeringnemer komt uit de CVZ-regeling als de zorgverzekeraar aan het CVZ het wetsvoorstel. door de zorgverzekeraar een brief verzon- meldt dat de betalingsachterstand volledig Tijdens het seminar ging Kees van Kranenburg, directeur van de SKGZ, nader in op deze voorgenomen wetswijziging (verder te noemen: de wanbetalersregeling.) De SKGZ zal ook zaken in behandeling krijgen die het gevolg zijn van deze regeling, en is zich daar inmiddels op aan het voorbereiden. Een wat lastige situatie, zo stelt hij, omdat het wetsvoorstel nog parlementair behandeld moet worden er kunnen dus nog tal van wijzigingen en vertragingen optreden. Niettemin is het wel zaak dat alle betrokkenen hun voorbereidingen treffen: de zorgverzekeraars, de SKGZ en het College voor Zorgverzekeringen. De SKGZ houdt er rekening mee dat de wanbetalersregeling zal leiden tot een (mogelijk fors) aantal extra zaken, met name in het eerste jaar na invoering van de wet. In eerste instantie zullen immers de reeds bestaande wanbetalers worden aangepakt, en dat is een grote groep. Na verloop van tijd zullen er uiteraard nieuwe gevallen ontstaan, maar dat zal een overzichtelijk aantal betreffen. Daarom verwacht de SKGZ een piek in 2009, en een afvlakkend aantal zaken in 2010 en verder. Betalingsachterstand: inning door CVZ Uitgangspunt van de wetswijziging is dat bij een betalingsachterstand van zes maandpremies de premie vanaf dat moment niet meer geïnd door de Zorgverzekeraar, maar dat het CVZ een bestuurlijke premie heft, te weten de hogere standaardpremie premie plus 30%. Het CVZ staan daartoe een aantal middelen ter beschikking, zoals loonbeslag en het CJIB. De verzekeringnemer komt pas uit de CVZ-regeling als de achterstallige betalingen aan de zorgverzekeraar geheel zijn voldaan. Procedure vóór aanmelding bij CVZ Overgang naar het CVZ-regime kan niet zómaar. De zorgverzekeraar dient bij een premie-achterstand van twee maanden een brief te sturen aan verzekeringnemer, waarin opgenomen: den aan verzekeringnemer waaruit blijkt dat men bij blijvend niet betalen wordt gemeld bij het CVZ, met de daarbij behorende extra kosten van 40%. Tegen deze laatste brief kan een verzekeringnemer opkomen bij de verzekeraar, binnen vier weken na ontvangst van de brief. Dit is vergelijkbaar met de bekende heroverweging bij andere besluiten door de zorgverzekeraar, alleen de termijn wijkt af. De zorgverzekeraar gaat daarop na of de brief inderdaad terecht is verzonden. De zorgverzekeraar meldt de uitkomst hiervan aan verzekeringnemer. Opkomen tegen besluit zorgverzekeraar Voor de verzekeringnemer, als hij het oneens blijft met het standpunt van de verzekeraar, staat daarna de weg naar de burgerlijk rechter open, of naar de Geschillencommissie van de SKGZ. De Geschillencommissie (of de rechter) zal vaststellen of verzekeraar een juist besluit heeft is voldaan.

4 Zorgvuldige klachtafwikkeling komt reputatie ten goede De Ombudsman Zorgverzekeringen, mevrouw mr. E.M.A. Schmitz, benadrukte in haar presentatie tijdens het seminar dat een zorgvuldige aanpak van klachten van verzekerden leidt tot een betere reputatie van de zorgverzekeraar. In haar bijdrage ging ze in op een paar specifieke voorbeelden. Mevrouw Schmitz zette uiteen dat het Ombudsteam van de SKGZ (onder haar inhoudelijke leiding) werkt voor mensen met klachten over de zorgverzekeringen. Individuele mensen, die zoeken in het doolhof van de regelingen, soms mensen met een ernstige ziekte, maar ook mensen die denken: Nee heb je, ja kun je krijgen. De kern is dat mensen met een probleem zitten en hopen dat er aandacht is voor hun specifieke probleem. Medewerkers van een zorgverzekeraar dienen daar individueel aandacht voor te hebben. Het is hun taak te zien, dat er achter een klacht een individu zit. Niet iedere brildrager of verzekerde die om een ooglidcorrectie vraagt is hetzelfde. Er moet steeds aan worden gedacht dat het om een individu gaat, wanneer een zelfde soort klacht voor de zoveelste keer binnenkomt. Zorgvuldigheid in belang van alle partijen De mate waarin medewerkers van de zorgverzekeringen betrokken en met aandacht te werk gaan in de klachtbehandeling is daarom belangrijk. Een te technische, afstandelijke of (wat ook een enkele keer voorkomt) onzorgvuldige behandeling van een klacht is niet plezierig voor de klager. Hoe zorgvuldiger de zorgverzekeraar een klacht oppakt, hoe meer dit zal leiden tot een oplossing of een gedeeltelijke oplossing. Maar ook een goed gefundeerde en gecommuniceerde afwijzing van de klacht door de zorgverzekeraar kan het einde van de klacht betekenen, omdat klager begrijpt en accepteert dat zijn of haar vraag inderdaad ongegrond is. Voorbeeld uit de praktijk Mevrouw Schmitz gaf een voorbeeld uit de praktijk. Ouders met een klein kind, dat ernstig ziek is, zijn voor behandeling naar Amerika gegaan. Het kind wordt daar geopereerd. De experimentele operatie wordt in Nederland niet vergoed. De ouders hadden voor de operatie een tweede hypotheek afgesloten en hadden daardoor buitengewoon hoge lasten. Hoewel ze wisten dat de operatie hier niet voor vergoeding in aanmerking kwam, hebben ze de zaak voorgelegd bij het Ombudsteam. De medewerkers van het Ombudsteam, in de wetenschap dat een vergoeding niet in de rede lag, heeft toch contact opgenomen met de zorgverzekeraar. Dit heeft ertoe geleid dat de ouders door de directie van de zorgverzekeraar zijn ontvangen. Financieel heeft het voor hen niets opgeleverd, maar de aandacht en getoonde betrokkenheid hebben geleid tot acceptatie van het besluit van de zorgverzekeraar. Reputatie van de zorgverzekeraar Bij het vorenstaande is de reputatie van de verzekeraar in het geding. Een zorgvuldige afhandeling komt de reputatie ten goede. Vertrouwen van de verzekerde is daarbij het sleutelbegrip. Vertrouwen komt te voet, en gaat te paard; een reputatie is snel beschadigd. En los van de gevolgen voor de verzekerde (boosheid en onbegrip) kan dit ook gevolgen hebben voor de verzekeraar. Want een verzekerde die zich niet juist behandeld voelt, zal daar niet over zwijgen integendeel. Taak Ombudsteam Mevrouw Schmitz besluit haar bijdrage met het kernachtig omschrijven van de taak van de Ombudsman en haar team. Doel is dat eenieder recht wordt gedaan, dat zaken zorgvuldig zijn afgewogen en getracht wordt een oplossing te vinden voor een individueel geval. Als het kan door bemiddeling, de taak van het Ombudsteam, is dat een prima methode: een minimale belasting voor alle betrokkenen met vaak een aansprekend resultaat. Enkele voorbeelden Mevrouw Schmitz schetste in haar bijdrage enkele opvallende zaken uit de voorgaande periode, waarin is bemiddeld. Onvoldoende informatie door verzekerde De klager heeft een vergoeding gevraagd maar laat daarbij essentiële informatie achterwege. Ook in de heroverwegingsfase bij de zorgverzekeraar komt dit niet aan het licht. Het leidt tot een afwijzing door de zorgverzekeraar. De kwestie wordt aan het Ombudsteam voorgelegd. Tijdens de contacten tussen de medewerker van de Ombudsman met verzekerde enerzijds en verzekeraar anderzijds blijkt bij intensief navragen dat het niet verstrekken van de informatie op een misverstand te berusten bij de klager. Door tussenkomst van de medewerker Ombudsman wordt de kwestie eenvoudig via bemiddeling opgelost. Te zware betalingsregeling Verzekerde met een Wajong-uitkering moest zelf de ziektekostenpremie gaan betalen, omdat hij niet meer onder het collectief viel. Dit leidde tot schulden. De zorgverzekeraar bood een betalingsregeling van tien jaar aan. In overleg met verzekerde, zijn maatschappelijk begeleider en de zorgverzekeraar is een correcte betalingsregeling overeengekomen, die ook voor verzekerde leefbaar was. Ongewild verzekerd een bizar geval Een meerderjarige vrouw komt erachter dat haar ouders al jaren haar zorgverzekering betalen. Zij wil dat niet en zij wil ook helemaal geen zorgverzekering. De vrouw kan er niet van worden overtuigd dat een zorgverzekering wettelijk verplicht is. Weliswaar is de zaak niet opgelost, maar er is alles aan gedaan om de betrokkene zo goed mogelijk te informeren over haar verzekeringssituatie.

5 Nieuwe site SKGZ alle adviezen bij elkaar De bindende adviezen van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen zijn ondergebracht op een nieuwe site. Alle adviezen van de commissie worden daarop (geanonimiseerd) gepubliceerd. Het adres is Het aantal bindende adviezen van de Geschillencommissie beloopt inmiddels een negenhonderdtal. Deze adviezen zijn voor zowel professioneel betrokkenen bij klachten en geschillen inzake de ZVW van belang, maar ook voor het publiek. Tot voor kort werden de adviezen op de gewone website van de SKGZ gepubliceerd. Door het oplopend aantal uitspraken werkte de zoekfunctie minder snel. Ook werd het tijdsverloop tussen de datum van het advies en het moment van publicatie ervan te lang. Reden om een nieuwe site op te zetten: nl. De zoekfunctie op deze site werkt snel, daarnaast is de SKGZ in staat door de techniek van de nieuwe site de adviezen snel te plaatsen. Overigens zijn op de site geplaatste adviezen beveiligd: ze kunnen wél worden afgedrukt, maar niet worden gekopieerd en geplakt. Dit om ongewenst gebruik van de adviezen tegen te gaan. De nieuwe site is gelinkt aan de algemene SKGZ-site, zodat ook deze goed te vinden is voor het publiek. bindende adviezen op Colofon klacht en geschil Klacht en Geschil is een uitgave van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen te Zeist. Ze verschijnt in beginsel twee- tot driemaal per jaar. Redactieadres Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen Postbus AG Zeist Abonnementen Klacht en Geschil wordt kosteloos toegezonden aan personen en organisaties die professioneel betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Zorgverzekeringswet. Indien u voor toezending in aanmerking wilt komen kunt u uw gegevens zenden naar het redactieadres. Dat geldt ook indien u de toezending wilt beëindigen. Hoofd- en eindredactie C.J. van Kranenburg MA, directeur SKGZ Communicatieadvies Koningswerk Communicatie, Utrecht Vormgeving blik grafisch ontwerp, Utrecht Digitaal drukwerk Digital4 Utrecht BV Oplage 500 exemplaren

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Jaarverslag 2008 Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008 Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Afkortingenlijst AFM CVZ DBC KiFid NPCF NZa SKGZ VWS Wft ZN Zvw Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014

skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014 skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014 Inhoud Vooraf 01 Algemene voortgang 02 Klachten, geschillen en informatieverzoeken in cijfers 03 Zorgverzekeringslijn.nl 04 Recente

Nadere informatie

Van zorg verzekerd? Dat begint bij de zorgverzekeraar. Onderzoek naar de dienstverlening van zorgverzekeraars

Van zorg verzekerd? Dat begint bij de zorgverzekeraar. Onderzoek naar de dienstverlening van zorgverzekeraars Van zorg verzekerd? Dat begint bij de zorgverzekeraar Onderzoek naar de dienstverlening van zorgverzekeraars Van zorg verzekerd? Dat begint bij de zorgverzekeraar Onderzoek naar de dienstverlening van

Nadere informatie

verslag van werkzaamheden

verslag van werkzaamheden verslag van werkzaamheden gemeentelijke ombudsman Minervahuis I Meent 106 4e etage 3011 JR Rotterdam Telefoon 010 411 16 00 Fax 010 241 84 99 Webadres www.ombudsmanrotterdam.nl E-mail info@ombudsmanrotterdam.nl

Nadere informatie

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april Ombudsman Pensioenen Jaarverslag 2011-2012 inleiding Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april 1995) heeft diens werkwijze geen ingrijpende veranderingen ondergaan. Het ziet er niet naar

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen. Stichting Klachteninstituut Verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen. Stichting Klachteninstituut Verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen Stichting Klachteninstituut Verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wat zijn uw rechten als patiënt? Bij hulpverlener en zorgverzekeraar

Wat zijn uw rechten als patiënt? Bij hulpverlener en zorgverzekeraar Wat zijn uw rechten als patiënt? Bij hulpverlener en zorgverzekeraar Colofon De rechten van patiënten. Bij hulpverlener en zorgverzekeraar, uitgave van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

Gevraagd: maatwerk! Een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk bij de Belastingdienst/Toeslagen

Gevraagd: maatwerk! Een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk bij de Belastingdienst/Toeslagen Gevraagd: maatwerk! Een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk bij de Belastingdienst/Toeslagen 12 februari 2015 2015/025 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 Rapport Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 2 Openbaar Rapport Rapportnummer: 99/228 25 mei 1999 Verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch met een klacht over een gedraging van de Regionaal Directeur

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

rotterdam verslag van werkzaamheden

rotterdam verslag van werkzaamheden 2010 rotterdam verslag van werkzaamheden Ombudsman, doel en werkwijze Vertrouwen is het fundament van onze democratie. Een overheid die niet behoorlijk handelt, kan het vertrouwen van zijn burgers schaden

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam

1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam 1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam 1 2010.478 COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROTTERDAM Personeelsdossier terecht vernietigd? Geen (eind)oordeel: Bemiddelen:

Nadere informatie

Schuldhulpverlening loont!

Schuldhulpverlening loont! Schuldhulpverlening loont! Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016 Auteur: Erik Verkade Afdeling: Team Economische Zaken Datum: 5 november 2012 Corsanummer: T12.13797 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Waarom

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

KBR: een tussenbalans. Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren

KBR: een tussenbalans. Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren KBR: een tussenbalans Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren gemeentelijke ombudsman Rotterdam juli 2011 Colofon Het onderzoeksteam van

Nadere informatie

Het financiële klachteninstituut

Het financiële klachteninstituut Het financiële klachteninstituut Jaarverslag 2010 Het financiële klachteninstituut Voorwoord Kifid kwam in 2007 tot stand door een flitsfusie van klachteninstellingen in de financiële dienstverlening.

Nadere informatie

2007 2008 2009 2010 2011 Jaarverslag 2012

2007 2008 2009 2010 2011 Jaarverslag 2012 2007 2008 2009 2010 2011 Jaarverslag 2012 2007 2008 2009 2010 2011 Jaarverslag 2012 3 Kifid werkt met open vizier aan zijn transitie 2012 was voor Kifid in menig opzicht een transitiejaar. Het jaar stond

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. De Klachtencommissie voor Mitros. De Klachtencommissie voor Mitros. Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10

JAARVERSLAG 2012. De Klachtencommissie voor Mitros. De Klachtencommissie voor Mitros. Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 JAARVERSLAG 2012 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 10 juni 2013 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding... 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. BIJLAGE 2: Openbare versie boetebesluit M.E.J. Verrest, advocaat Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk O&B Finance Nederland B.V. Het Bestuur Plotterweg 24 3821 BB AMERSFOORT Datum 30 december 2010 - Pagina

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april Ombudsman Pensioenen Jaarverslag 2009-2010 inleiding Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april 1995) heeft zijn werkwijze geen ingrijpende veranderingen ondergaan. Het ziet er niet naar

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

Alert INTERVIEW MET GEZONDHEIDSJURIST JOHAN LEGEMAATE IN HET AMPHIA ZIEKENHUIS IS HET NOEMEN VAN NAMEN GEEN TABOE

Alert INTERVIEW MET GEZONDHEIDSJURIST JOHAN LEGEMAATE IN HET AMPHIA ZIEKENHUIS IS HET NOEMEN VAN NAMEN GEEN TABOE Alert JUNI 2011 DE RISICO S VAN HET VAK INTERVIEW MET GEZONDHEIDSJURIST JOHAN LEGEMAATE IN HET AMPHIA ZIEKENHUIS IS HET NOEMEN VAN NAMEN GEEN TABOE CLAIMBEHANDELING IN DE PRAKTIJK: MEDIRISK LEGT UIT OMGAAN

Nadere informatie

Addendum Zorgverzekeraars. Addendum bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

Addendum Zorgverzekeraars. Addendum bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Addendum Zorgverzekeraars Addendum bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Addendum Zorgverzekeraars Voorwoord 1. Begripsbepaling 2. Omschrijving van de reikwijdte en de

Nadere informatie