keuken van de SKGZ. Het seminar werd door circa tachtig personen bijgewoond, voornamelijk door medewerkers van zorgverzekeraars.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "keuken van de SKGZ. Het seminar werd door circa tachtig personen bijgewoond, voornamelijk door medewerkers van zorgverzekeraars."

Transcriptie

1 klacht en geschil periodiek voor zorgverzekeraars en patiëntenbelangenverenigingen jaargang 1 nummer 1 februari 2009 Nieuwe uitgave Over de SKGZ De SKGZ onderhoudt geregeld contacten met de diverse organisaties die op een of andere wijze betrokken zijn bij de uitvoering van de Zorgverzekeringswet. Deze contacten vinden vaak plaats naar aanleiding van concrete vraagstukken of zaken, en die communicatie stellen we hogelijk op prijs. Ter aanvulling daarop leek het ons goed om ook in meer brede zin regelmatig van ons te laten horen. Doelstelling van Klacht en Geschil is informatie te verstrekken over (ontwikkelingen bij) de Ombudsman en de Geschillencommissie aan hen die beroepsmatig actief zijn op het gebied van de ZVW. De verschijningsfrequentie van Klacht en Geschil is vooralsnog vastgesteld op tweemaal per jaar. Heeft u opmerkingen of suggesties? We vernemen ze graag! U kunt ze mailen naar en natuurlijk kunt u ook bellen: (030) Dit nummer: terugblik op seminar Op 30 oktober 2008 organiseerde de SKGZ een seminar onder de titel Een kijkje in de keuken van de SKGZ. Het seminar werd door circa tachtig personen bijgewoond, voornamelijk door medewerkers van zorgverzekeraars. In dit nummer van Klacht en Geschil in een aantal artikelen een terugblik op het seminar. C.J. (Kees) van Kranenburg MA directeur SKGZ De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) werd in 2006 opgericht, bij de invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW), door de vereniging Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Doel van de SKGZ is het helpen oplossen van problemen tussen verzekerden en zorgverzekeraars. Het oplossen van problemen gebeurt door voorlichting, door bemiddeling van de Ombudsman of door een bindend advies van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. In 2008 werden er zo n 400 geschillen behandeld door de Geschillencommissie, en werd er in ongeveer 1500 kwesties bemiddeld door de Ombudsman. De Geschillencommissie wordt voorgezeten door prof. mr. A.I.M van Mierlo. De Ombudsman Zorgverzekeringen is mevrouw mr. E.M.A Schmitz. De SKGZ kent een onafhankelijk bestuur, bestaande uit de heer mr. F.J.M. Houben (voorzitter), mevrouw mr. E.E. Aberson (voorgedragen door de NPCF) en de heer ir. Th.J.M. van Brunschot, voorgedragen door ZN. Directeur van het bureau is C.J. van Kranenburg MA.

2 De bindend adviseur geadviseerd Tijdens het seminar in november 2008 stond prof. mr. Van Mierlo, voorzitter van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen, stil bij de adviestaak van het CVZ, en de redenen waarom de Geschillencommissie een enkele maal afwijkt van het advies van het CVZ. Positie van het CVZ In de ZVW (art. 114 lid 3) is vastgelegd dat de onafhankelijke instantie, feitelijk dus de Geschillencommissie Zorgverzekeringen, advies vraagt aan het CVZ, indien het geschil betrekking heeft op de zorg of de overige diensten, of de vergoeding daarvan. Feitelijk komt dit neer op het pakket van verzekerde prestaties in de basisverzekering, waarvan het CVZ ook de beheerder is. Van Mierlo benadrukt dat de adviezen van het CVZ degelijk en ter zake doende zijn, en dat zij dan ook alleen bij uitzondering niet door de commissie worden gevolgd. Het CVZ adviseert niet over alle geschillen. Zaken als de no-claim, het eigen risico, ingang en beëindiging van de zorgverzekering, en geschillen betreffende aanvullende verzekeringen worden níét aan het CVZ ter advisering voorgelegd. Terugblik Van Mierlo blikte tevens terug op de praktijk van de Geschillencommissie sinds Hij constateerde dat er door de commissie veel bindende adviezen zijn uitgebracht. Alle adviezen staan inmiddels geanonimiseerd op Verreweg de meeste bindende adviezen van de Geschillencommissie zijn in lijn met de CVZ-adviezen. Het grootste deel van de bindende adviezen is afwijzend. Dat betekent dat de zorgverzekeraar in die gevallen een correct besluit heeft genomen, maar dat de verzekerde er tóch tegen in verweer gekomen. Om die reden wees Van Mierlo er op dat het voor zorgverzekeraars van belang is om in vroeg stadium op overtuigende wijze duidelijk te maken waarom een aanspraak wordt afgewezen. Een goede motivering schept immers de mogelijkheid van acceptatie bij de cliënt hetgeen een geschil kan voorkomen. Enkele voorbeelden Slechts bij uitzondering wijkt de Geschillencommissie af van het CVZ-advies. Enkele concrete gevallen ter illustratie. Borstprothesen bij aplasie Richtinggevend was de zaak ANO06.111*. Dit betrof een meisje van 16 met door de zorgverzekeraar niet weersproken aplasie aan de linkerborst. Volgens de Geschillencommissie was hier sprake van een ontwikkelingsstoornis die met ziekte kan worden gelijkgesteld, en dus was er sprake van een indicatie. Daarnaast was de situatie op één lijn te stellen met een status na borstamputatie. Een vergelijkbare situatie is voorgelegd in een casus van gendertransformanten zonder borstontwikkeling (zie ANO ) Ook hier was sprake van een toewijzing in afwijking van het CVZ-advies. Een geringe borstontwikkeling vormt naar het oordeel van de commissie geen grond voor een toewijzing, zie ANO In deze zaak is gekomen tot een afwijzend bindend advies, conform hetgeen het CVZ adviseerde. Overigens heeft de wetgever met ingang van 1 januari 2009 duidelijkheid verschaft over de borstprothesen. Zowel bij aplasie als gendertransformatie geldt de uitsluiting in de Rzv onverkort, zo blijkt uit de toelichting. Voorbereidende verrichtingen door kaakchirurg in geval van aanbrengen implantaten De aanvankelijke benadering door de Geschillencommissie week af van CVZ-advies, in latere bindende adviezen heeft de commissie als uitgangspunt geformuleerd, conform het CVZadvies, dat de kaakchirurgische behandeling moet worden beschouwd tegen de achtergrond van de aangevraagde behandeling, en daar een onderdeel van vormt. Prof. Van Mierlo zegt zich te realiseren dat het voor verzekeraars lastig is wanneer er teruggekomen wordt op beslissingen. Hij wijst er op dat dit evenwel inherent is aan rechtspraak. Verschil ex tunc/ex nunc De Geschillencommissie kan afwijken van het CVZ-advies indien dit (zoals incidenteel voorkomt) gebaseerd is op latere ontwikkelingen. Voor de Geschillencommissie is de situatie op datum aanvraag bepalend: de commissie beoordeelt of de beslissing van de verzekeraar naar de stand van dat moment correct is. Privaatrechtelijke aspecten Het CVZ adviseert alleen over verzekerde prestaties onder het Zvw-regime. Daarnaast kunnen evenwel privaatrechtelijke aspecten een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan schriftelijke, maar ook aan mondelinge toezeggingen. Toezeggingen moeten worden nagekomen. Hoe concreter een toezegging door verzoeker kan worden onderbouwd, des te meer komt de bal bij de verdediging te liggen. Met slechts een blote ontkenning van de kant van de verzekeraar kan niet worden volstaan, als verzoeker een aannemelijk, met data en namen onderbouwd betoog voert. Dan zal ook de verzekeraar zijn standpunt duidelijk moeten beredeneren, en moeten onderbouwen met notities van gevoerde telefoongesprekken. Ook het privaatrechtelijke beginsel van redelijk en billijkheid heeft in het verleden, zij het alleen in uitzonderlijke gevallen, geleid tot afwijking van het CVZ-advies. * de nummers verwijzen naar de bindende adviezen zoals ze zijn gepubliceerd op Prof. mr. A.I.M. van Mierlo

3 Wanbetalersregeling in de ZVW In Nederland zijn er circa personen die hun zorgverzekeringspremie gedurende langere tijd niet voldoen. Het kabinet wil aan deze situatie een einde maken, zonder dat deze mensen onverzekerd raken. Notoire wanbetalers moeten dus worden gedwongen tot betaling. Er is een wetsvoorstel ingediend om dit te regelen. De verwachting is dat deze wet in de tweede helft van 2009 van kracht wordt. Belangrijke elementen uit Wanbetalersregeling Op 3 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel. Het ligt nu voor goedkeuring bij de Eerste Kamer. Naar verwachting treedt het wetsvoorstel in werking in de tweede helft van Onderstaand een vereenvoudigde weergave van de gang van zaken, op basis van een voorstel tot een betalingsregeling; een beschrijving van het traject dat volgt als er niet wordt betaald; een aanbod voor een eigen zorgverze- kering aan medeverzekerden, zodat zij individueel met een schone lei kunnen beginnen. Bij vier maanden achterstand wordt er genomen. Na het onherroepelijk worden van de uitspraak van de SKGZ (of de burgerlijk rechter) kan betrokkene door de zorgverzekeraar worden gemeld aan het CVZ. Weer uit de CVZ-regeling Verzekeringnemer komt uit de CVZ-regeling als de zorgverzekeraar aan het CVZ het wetsvoorstel. door de zorgverzekeraar een brief verzon- meldt dat de betalingsachterstand volledig Tijdens het seminar ging Kees van Kranenburg, directeur van de SKGZ, nader in op deze voorgenomen wetswijziging (verder te noemen: de wanbetalersregeling.) De SKGZ zal ook zaken in behandeling krijgen die het gevolg zijn van deze regeling, en is zich daar inmiddels op aan het voorbereiden. Een wat lastige situatie, zo stelt hij, omdat het wetsvoorstel nog parlementair behandeld moet worden er kunnen dus nog tal van wijzigingen en vertragingen optreden. Niettemin is het wel zaak dat alle betrokkenen hun voorbereidingen treffen: de zorgverzekeraars, de SKGZ en het College voor Zorgverzekeringen. De SKGZ houdt er rekening mee dat de wanbetalersregeling zal leiden tot een (mogelijk fors) aantal extra zaken, met name in het eerste jaar na invoering van de wet. In eerste instantie zullen immers de reeds bestaande wanbetalers worden aangepakt, en dat is een grote groep. Na verloop van tijd zullen er uiteraard nieuwe gevallen ontstaan, maar dat zal een overzichtelijk aantal betreffen. Daarom verwacht de SKGZ een piek in 2009, en een afvlakkend aantal zaken in 2010 en verder. Betalingsachterstand: inning door CVZ Uitgangspunt van de wetswijziging is dat bij een betalingsachterstand van zes maandpremies de premie vanaf dat moment niet meer geïnd door de Zorgverzekeraar, maar dat het CVZ een bestuurlijke premie heft, te weten de hogere standaardpremie premie plus 30%. Het CVZ staan daartoe een aantal middelen ter beschikking, zoals loonbeslag en het CJIB. De verzekeringnemer komt pas uit de CVZ-regeling als de achterstallige betalingen aan de zorgverzekeraar geheel zijn voldaan. Procedure vóór aanmelding bij CVZ Overgang naar het CVZ-regime kan niet zómaar. De zorgverzekeraar dient bij een premie-achterstand van twee maanden een brief te sturen aan verzekeringnemer, waarin opgenomen: den aan verzekeringnemer waaruit blijkt dat men bij blijvend niet betalen wordt gemeld bij het CVZ, met de daarbij behorende extra kosten van 40%. Tegen deze laatste brief kan een verzekeringnemer opkomen bij de verzekeraar, binnen vier weken na ontvangst van de brief. Dit is vergelijkbaar met de bekende heroverweging bij andere besluiten door de zorgverzekeraar, alleen de termijn wijkt af. De zorgverzekeraar gaat daarop na of de brief inderdaad terecht is verzonden. De zorgverzekeraar meldt de uitkomst hiervan aan verzekeringnemer. Opkomen tegen besluit zorgverzekeraar Voor de verzekeringnemer, als hij het oneens blijft met het standpunt van de verzekeraar, staat daarna de weg naar de burgerlijk rechter open, of naar de Geschillencommissie van de SKGZ. De Geschillencommissie (of de rechter) zal vaststellen of verzekeraar een juist besluit heeft is voldaan.

4 Zorgvuldige klachtafwikkeling komt reputatie ten goede De Ombudsman Zorgverzekeringen, mevrouw mr. E.M.A. Schmitz, benadrukte in haar presentatie tijdens het seminar dat een zorgvuldige aanpak van klachten van verzekerden leidt tot een betere reputatie van de zorgverzekeraar. In haar bijdrage ging ze in op een paar specifieke voorbeelden. Mevrouw Schmitz zette uiteen dat het Ombudsteam van de SKGZ (onder haar inhoudelijke leiding) werkt voor mensen met klachten over de zorgverzekeringen. Individuele mensen, die zoeken in het doolhof van de regelingen, soms mensen met een ernstige ziekte, maar ook mensen die denken: Nee heb je, ja kun je krijgen. De kern is dat mensen met een probleem zitten en hopen dat er aandacht is voor hun specifieke probleem. Medewerkers van een zorgverzekeraar dienen daar individueel aandacht voor te hebben. Het is hun taak te zien, dat er achter een klacht een individu zit. Niet iedere brildrager of verzekerde die om een ooglidcorrectie vraagt is hetzelfde. Er moet steeds aan worden gedacht dat het om een individu gaat, wanneer een zelfde soort klacht voor de zoveelste keer binnenkomt. Zorgvuldigheid in belang van alle partijen De mate waarin medewerkers van de zorgverzekeringen betrokken en met aandacht te werk gaan in de klachtbehandeling is daarom belangrijk. Een te technische, afstandelijke of (wat ook een enkele keer voorkomt) onzorgvuldige behandeling van een klacht is niet plezierig voor de klager. Hoe zorgvuldiger de zorgverzekeraar een klacht oppakt, hoe meer dit zal leiden tot een oplossing of een gedeeltelijke oplossing. Maar ook een goed gefundeerde en gecommuniceerde afwijzing van de klacht door de zorgverzekeraar kan het einde van de klacht betekenen, omdat klager begrijpt en accepteert dat zijn of haar vraag inderdaad ongegrond is. Voorbeeld uit de praktijk Mevrouw Schmitz gaf een voorbeeld uit de praktijk. Ouders met een klein kind, dat ernstig ziek is, zijn voor behandeling naar Amerika gegaan. Het kind wordt daar geopereerd. De experimentele operatie wordt in Nederland niet vergoed. De ouders hadden voor de operatie een tweede hypotheek afgesloten en hadden daardoor buitengewoon hoge lasten. Hoewel ze wisten dat de operatie hier niet voor vergoeding in aanmerking kwam, hebben ze de zaak voorgelegd bij het Ombudsteam. De medewerkers van het Ombudsteam, in de wetenschap dat een vergoeding niet in de rede lag, heeft toch contact opgenomen met de zorgverzekeraar. Dit heeft ertoe geleid dat de ouders door de directie van de zorgverzekeraar zijn ontvangen. Financieel heeft het voor hen niets opgeleverd, maar de aandacht en getoonde betrokkenheid hebben geleid tot acceptatie van het besluit van de zorgverzekeraar. Reputatie van de zorgverzekeraar Bij het vorenstaande is de reputatie van de verzekeraar in het geding. Een zorgvuldige afhandeling komt de reputatie ten goede. Vertrouwen van de verzekerde is daarbij het sleutelbegrip. Vertrouwen komt te voet, en gaat te paard; een reputatie is snel beschadigd. En los van de gevolgen voor de verzekerde (boosheid en onbegrip) kan dit ook gevolgen hebben voor de verzekeraar. Want een verzekerde die zich niet juist behandeld voelt, zal daar niet over zwijgen integendeel. Taak Ombudsteam Mevrouw Schmitz besluit haar bijdrage met het kernachtig omschrijven van de taak van de Ombudsman en haar team. Doel is dat eenieder recht wordt gedaan, dat zaken zorgvuldig zijn afgewogen en getracht wordt een oplossing te vinden voor een individueel geval. Als het kan door bemiddeling, de taak van het Ombudsteam, is dat een prima methode: een minimale belasting voor alle betrokkenen met vaak een aansprekend resultaat. Enkele voorbeelden Mevrouw Schmitz schetste in haar bijdrage enkele opvallende zaken uit de voorgaande periode, waarin is bemiddeld. Onvoldoende informatie door verzekerde De klager heeft een vergoeding gevraagd maar laat daarbij essentiële informatie achterwege. Ook in de heroverwegingsfase bij de zorgverzekeraar komt dit niet aan het licht. Het leidt tot een afwijzing door de zorgverzekeraar. De kwestie wordt aan het Ombudsteam voorgelegd. Tijdens de contacten tussen de medewerker van de Ombudsman met verzekerde enerzijds en verzekeraar anderzijds blijkt bij intensief navragen dat het niet verstrekken van de informatie op een misverstand te berusten bij de klager. Door tussenkomst van de medewerker Ombudsman wordt de kwestie eenvoudig via bemiddeling opgelost. Te zware betalingsregeling Verzekerde met een Wajong-uitkering moest zelf de ziektekostenpremie gaan betalen, omdat hij niet meer onder het collectief viel. Dit leidde tot schulden. De zorgverzekeraar bood een betalingsregeling van tien jaar aan. In overleg met verzekerde, zijn maatschappelijk begeleider en de zorgverzekeraar is een correcte betalingsregeling overeengekomen, die ook voor verzekerde leefbaar was. Ongewild verzekerd een bizar geval Een meerderjarige vrouw komt erachter dat haar ouders al jaren haar zorgverzekering betalen. Zij wil dat niet en zij wil ook helemaal geen zorgverzekering. De vrouw kan er niet van worden overtuigd dat een zorgverzekering wettelijk verplicht is. Weliswaar is de zaak niet opgelost, maar er is alles aan gedaan om de betrokkene zo goed mogelijk te informeren over haar verzekeringssituatie.

5 Nieuwe site SKGZ alle adviezen bij elkaar De bindende adviezen van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen zijn ondergebracht op een nieuwe site. Alle adviezen van de commissie worden daarop (geanonimiseerd) gepubliceerd. Het adres is Het aantal bindende adviezen van de Geschillencommissie beloopt inmiddels een negenhonderdtal. Deze adviezen zijn voor zowel professioneel betrokkenen bij klachten en geschillen inzake de ZVW van belang, maar ook voor het publiek. Tot voor kort werden de adviezen op de gewone website van de SKGZ gepubliceerd. Door het oplopend aantal uitspraken werkte de zoekfunctie minder snel. Ook werd het tijdsverloop tussen de datum van het advies en het moment van publicatie ervan te lang. Reden om een nieuwe site op te zetten: nl. De zoekfunctie op deze site werkt snel, daarnaast is de SKGZ in staat door de techniek van de nieuwe site de adviezen snel te plaatsen. Overigens zijn op de site geplaatste adviezen beveiligd: ze kunnen wél worden afgedrukt, maar niet worden gekopieerd en geplakt. Dit om ongewenst gebruik van de adviezen tegen te gaan. De nieuwe site is gelinkt aan de algemene SKGZ-site, zodat ook deze goed te vinden is voor het publiek. bindende adviezen op Colofon klacht en geschil Klacht en Geschil is een uitgave van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen te Zeist. Ze verschijnt in beginsel twee- tot driemaal per jaar. Redactieadres Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen Postbus AG Zeist Abonnementen Klacht en Geschil wordt kosteloos toegezonden aan personen en organisaties die professioneel betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Zorgverzekeringswet. Indien u voor toezending in aanmerking wilt komen kunt u uw gegevens zenden naar het redactieadres. Dat geldt ook indien u de toezending wilt beëindigen. Hoofd- en eindredactie C.J. van Kranenburg MA, directeur SKGZ Communicatieadvies Koningswerk Communicatie, Utrecht Vormgeving blik grafisch ontwerp, Utrecht Digitaal drukwerk Digital4 Utrecht BV Oplage 500 exemplaren

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : Mevrouw A te B, tegen Menzis Zorgverzekeraar N.V. te Wageningen Zaak : Premie, premieachterstand: aanmelding ZiN, pre-wanbetalerbetalingsregeling Zaaknummer : 201402831

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door E te F tegen C te D Zaak : Geneeskundige zorg, psychotherapie, vergoeding nietgecontracteerde zorgaanbieder, DBC Zaaknummer : 2009.01932 Zittingsdatum

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES. : Hulpmiddelen, sta-opstoel Zaaknummer : ANO08.152 Zittingsdatum : 9 april 2008 1/6

ANONIEM BINDEND ADVIES. : Hulpmiddelen, sta-opstoel Zaaknummer : ANO08.152 Zittingsdatum : 9 april 2008 1/6 ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Hulpmiddelen, sta-opstoel Zaaknummer : ANO08.152 Zittingsdatum : 9 april 2008 1/6 Zaak ANO08.152, Hulpmiddelen, sta-opstoel Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, vertegenwoordigd door de heer C te D, tegen E te F en G te H Zaak : Schadevergoeding, wettelijke rente Zaaknummer : 2012.03079 Zittingsdatum : 11 september

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en E beiden te D Zaak : Farmaceutische zorg; Cialis Zaaknummer : 2009.02640 Zittingsdatum : 9 juni 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof.

Nadere informatie

BINDEND ADVIES. Partijen : A te B, tegen C te E Zaak : Hulpmiddelenzorg, hulphond Zaaknummer : 2010.00147 Zittingsdatum : 7 juli 2010

BINDEND ADVIES. Partijen : A te B, tegen C te E Zaak : Hulpmiddelenzorg, hulphond Zaaknummer : 2010.00147 Zittingsdatum : 7 juli 2010 BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C te E Zaak : Hulpmiddelenzorg, hulphond Zaaknummer : 2010.00147 Zittingsdatum : 7 juli 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof. mr. A.I.M. van Mierlo

Nadere informatie

Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen

Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen Bent u ontevreden? Vertel het ons! Kijk voor meer informatie op www.prolife.nl/klachten Bent u ontevreden? Vertel het ons! Bent u ontevreden over een beslissing

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B in deze vertegenwoordigd door E, tegen C te D Zaak : Mondzorg, botopbouw, implantaten in betande kaak Zaaknummer : 2009.01464 Zittingsdatum : 21 oktober 2009 1/6

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : Mevrouw A te B, vertegenwoordigd door de heer C te B, tegen OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar U.A. en OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Aanvullende

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, vertegenwoordigd door C te D, tegen E en F, beide te G Zaak : Farmaceutische zorg, medicinale cannabis Zaaknummer : 2011.02852 Zittingsdatum : 10 oktober

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, in deze vertegenwoordigd door C te D vs E te F Zaak : Geneeskundige zorg, medisch specialistische zorg, MoM heupprothese, buitenland Zaaknummer : ANO07.202 Zittingsdatum

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, vertegenwoordigd door C te D, tegen ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V. en ASR Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V., beide te Amersfoort Zaak : Hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : Mevrouw A te B, tegen C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, beeldschermloep, doelmatigheid, verstrekte informatie Zaaknummer : 2013.00762 Zittingsdatum : 20 november 2013 2013.00762,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs. C te D Zaak : Mondzorg, bijzondere tandheelkundige hulp Zaaknummer : ANO07.029 Zittingsdatum : 21 maart 2007 1/5 Zaak: ANO07.029 (Mondzorg, bijzondere tandheelkundige

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs. C te D Zaak : geneeskundige zorg, plastische chirurgie, abdominoplastiek (buikwandcorrectie) Zaaknummer : ANO07.040 Zittingsdatum : 7 maart 2007 1/5 Zaak: ANO07.040

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D Zaak : Premie, collectiviteit Zaaknummer : 2009.01285 Zittingsdatum : 24 maart 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof. mr. A.I.M. van

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door F te G tegen C en E beide te D Zaak : Geneeskundige zorg, ziekenhuisverplaatste zorg, verpleging, hulpmiddelen, farmaceutische zorg, aanmelding

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen Onderlinge Waarborgmaatschappij DSW Zorgverzekeraar U.A. te Schiedam Zaak : Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, vervangen borstprothesen Zaaknummer

Nadere informatie

ANONIEM ADVIES. : A te B vs. C te D : Hulpmiddelenzorg, siliconen armprothese Zaaknummer : 2008.00746 Zittingsdatum : 27 augustus 2008

ANONIEM ADVIES. : A te B vs. C te D : Hulpmiddelenzorg, siliconen armprothese Zaaknummer : 2008.00746 Zittingsdatum : 27 augustus 2008 ANONIEM ADVIES Partijen : A te B vs. C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, siliconen armprothese Zaaknummer : 2008.00746 Zittingsdatum : 27 augustus 2008 1/6 BINDEND ADVIES Zaak: 2008.00746 (Hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Verzekeraar.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Verzekeraar. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-310 d.d. 27 oktober 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Rechtsbijstandverzekering,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D en E te F Zaak : Mondzorg, implantaten Zaaknummer : 2011.00572 Zittingsdatum : 23 november 2011 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof. mr. A.I.M.

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, vertegenwoordigd door de heer C te D, tegen E en F, beide te G Zaak : Farmaceutische zorg, eigen bijdrage Otrivelle Zaaknummer : 2012.00761 Zittingsdatum

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Hulpmiddelen, bed in speciale uitvoering met vezelmatras en papegaai Zaaknummer : ANO07.048 Zittingsdatum : 21 maart 2007 1/6 Zaak: ANO07.048,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen Zaak Zaaknummer : 2008.01532 Zittingsdatum : 20 mei 2009 : A te B vs C te D, in deze vertegenwoordigd door E te F : Farmaceutische zorg, PEP (postexpositieprofylaxe) startset

Nadere informatie

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag U heeft een klacht: wij helpen u graag U wilt weten wat u kunt doen als u een klacht heeft. Daarom vertellen wij u graag hoe en waar

Nadere informatie

De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie

De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie Informatie voor werkgevers en uitkeringsinstanties De regeling in negen stappen 1 2 Een verzekerde heeft een betalingsachterstand ter hoogte van zes maandpremies

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en E beide te D Zaak : Farmaceutische zorg, voorschrijvend arts Zaaknummer : 2009.01831 Zittingsdatum : 23 juni 2010 1/5 Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E beide te D Zaak : Geneeskundige zorg, laboratoriumonderzoek Zaaknummer : 2011.01570 Zittingsdatum : 25 januari 2012 2011.01570, p. 1/7 Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : hulpmiddelen, hoog-laag bed Zaaknummer : ANO08.146 Zittingsdatum : 11 juni 2008 1/5 Zaak: ANO08.146 (hulpmiddelen, hoog-laag bed) Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs. C en E, beide te D. Zaak Zaaknummer : 2008.00672 Zittingsdatum : 1 oktober 2008 : Premiekorting, wijziging verzekeringsvoorwaarden aanvullende verzekering 1/6

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D Zaak : EU/EER, geneeskundige zorg, IVF met eiceldonatie, leeftijd wensmoeder, indicatie Zaaknummer : 2010.01458 Zittingsdatum : 11 mei 2011 1/6 Geschillencommissie

Nadere informatie

Wat doet de SKGZ? De werkwijzen van Ombudsman, Geschillencommissie en Zorgverzekeringslijn.nl

Wat doet de SKGZ? De werkwijzen van Ombudsman, Geschillencommissie en Zorgverzekeringslijn.nl Wat doet de SKGZ? De werkwijzen van Ombudsman, Geschillencommissie en Zorgverzekeringslijn.nl 1 Programma Werkwijzen Ombudsman en Geschillencommissie Zorgverzekeringen Project Zorgverzekeringslijn.nl Vooraf

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. en ONVZ Aanvullende Verzekering N.V., beide te Houten Zaak : Buitenland, Vietnam, zittend ziekenvervoer, repatriëring,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, in zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van E te F, vs. C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, incontinentiemateriaal Zaaknummer : 2009.00102 Zittingsdatum

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van E tegen C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, brillenglazen Zaaknummer : 2010.02407 Zittingsdatum : 23 februari

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Ontevreden? Vertel het ons

Klachtenbehandeling Ontevreden? Vertel het ons Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2014 OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Klachtenbehandeling Ontevreden? Vertel het ons 70455/2014-04 2 Inhoudsopgave Klachtenbehandeling Inleiding 3 Heeft

Nadere informatie

Ik heb een klacht en wat nu?

Ik heb een klacht en wat nu? Ik heb een klacht en wat nu? U heeft een klacht over Avéro Bent u het niet eens met een beslissing die Avéro heeft genomen? Of bent u ontevreden over onze dienstverlening? Dan kunt u een klacht indienen

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door G te H tegen C te D en E te F Zaak : Hulpmiddelenzorg, siliconen cover beenprothese Zaaknummer : 2011.00903 Zittingsdatum : 8 februari 2012

Nadere informatie

Verzekerden ten onrechte door zorgverzekeraar als wanbetaler aangemeld bij het CVZ

Verzekerden ten onrechte door zorgverzekeraar als wanbetaler aangemeld bij het CVZ Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.2.616 Verzekerden ten onrechte door zorgverzekeraar als wanbetaler aangemeld bij het CVZ kamervragen bronnen Tweede Kamer vergaderjaar 2010-2011, Kamervragen 3129 d.d.

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, vertegenwoordigd door de heer C te B, tegen VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Arnhem, in deze vertegenwoordigd door Turien & Co. Assuradeuren te Alkmaar Zaak

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A vertegenwoordigd door E te F tegen C te D Zaak : Geneeskundige zorg, buitenlandpolis, uitsluiting bestaande aandoening Zaaknummer : 2011.00384 Zittingsdatum : 21 december

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C te D en E te F Zaak : Geestelijke gezondheidszorg Zaaknummer : 2009.02144 Zittingsdatum : 23 juni 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof.

Nadere informatie

de Minister van VWS concept wetsvoorstel structurele maatregel wanbetalers

de Minister van VWS concept wetsvoorstel structurele maatregel wanbetalers POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS DATUM 14 maart

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van haar minderjarige dochter vs. C te D Zaak : geneesmiddelen (Melatonine) Zaaknummer : ANO06.88 Zittingsdatum

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen C te D, en E te F Zaak : Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, opzegging, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, overdracht incassobureau

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 13 juli 2011 Betreft kamervragen Van der Veen en Spekman

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 13 juli 2011 Betreft kamervragen Van der Veen en Spekman > Retouradres Postbus 20350 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door F tegen C en E beide te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, dialyse, stroomkosten thuisdialyse (CAPD) Zaaknummer : 2010.00602 Zittingsdatum : 22 september

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar U.A. en OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Aanvullende Verzekering Zorgverzekeraar U.A., beide

Nadere informatie

ANONIEM Bindend advies

ANONIEM Bindend advies ANONIEM Bindend advies Partijen : A te B vs C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, wijziging prothesemaker Zaaknummer : ANO07.369 Zittingsdatum : 21 november 2007 1/6 BINDEND ADVIES Zaak: ANO07.369 (Hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-394 d.d. 29 oktober 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en dr. B.C. de Vries, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Informatie Klachtenregeling

Informatie Klachtenregeling Informatie Klachtenregeling KR2014 Toelichting Klachtenregeling Heeft u een klacht? OOM Verzekeringen wil graag dat u tevreden bent. Heeft u toch een klacht, dan vragen wij u om dit aan ons te laten weten.

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 161.2 d.d. 2 september 2010 (mevrouw mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mr. J.W.H. Offerhaus en mr. J.Th. De Wit) 1. Procedure De Commissie beslist

Nadere informatie

Autotrust Europe B.V., gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

Autotrust Europe B.V., gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-136 d.d. 14 mei 2013 (mr. P.A. Offers, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.M. Dil-Stork, leden, en mevrouw mr. F.E. Uijleman,

Nadere informatie

Klachtenformulier. Toelichting:

Klachtenformulier. Toelichting: Klachtenformulier Toelichting: Vertegenwoordiging Wij kunnen alleen klachten behandelen van één bepaalde persoon. Wij kunnen geen klachten behandelen die zijn ingediend door of voor een groep mensen of

Nadere informatie

Informatie over de behandeling van uw klacht

Informatie over de behandeling van uw klacht Informatie over de behandeling van uw klacht Bent u ontevreden? Vertel het ons! Kijk voor meer informatie op www.prolife.nl/klachten 1 In deze brochure leest u meer over: U heeft een klacht over Pro Life

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 110 d.d. 27 april 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, prof. mr. M.M. Mendel en mr. B.F. Keulen, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B versus C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg; bad/waterprothese Zaaknummer : 2008.02312 Zittingsdatum : 12 augustus 2009 1/6 Zaak: 2008.02312 (Hulpmiddelenzorg; bad/waterprothese)

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Ontevreden? Vertel het ons

Klachtenbehandeling Ontevreden? Vertel het ons Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015 OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Klachtenbehandeling Ontevreden? Vertel het ons 70455/2015-01 2 Inhoudsopgave Klachtenbehandeling Inleiding 3 Heeft

Nadere informatie

Convenant NVVK ZN voorkoming wanbetaling zorg

Convenant NVVK ZN voorkoming wanbetaling zorg Convenant NVVK ZN voorkoming wanbetaling zorg Nicolette Cremers (ZN) Rémi Langenberg (ZiNL) Marianne Oostrik (NVVK) Programma 1. Achtergrond Convenant NVVK - ZN 2. Voortraject Zorgverzekeraars 3. Vervolgtraject

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D en E te F Zaak : EU/EER, geneeskundige zorg, operatieve curettage zweetklieren bij hyperhidrosis, Hydrex-apparaat Zaaknummer : 2010.02245 Zittingsdatum

Nadere informatie

De juiste route voor uw financiële klacht

De juiste route voor uw financiële klacht De juiste route voor uw financiële klacht Eerst de interne klachtenprocedure bij de financiële dienstverlener, dan pas naar het Kifid voor de Ombudsman, de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 146 d.d. 4 november 2009 (de heer mr. R.J. Paris, voorzitter, de heren E.J.M. Mackay en mr. C.E. du Perron) 1. Procedure De Commissie beslist

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-82 d.d. 13 maart 2012 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, prof. mr. M.M. Mendel en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, vertegenwoordigd door C te D, tegen E te F en G te H Zaak : Hulpmiddelenzorg, persoonlijk alarmeringssysteem, valalarm met dead-man-switch Zaaknummer : 2011.01101

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-109 d.d. 4 april 2012 (mr. R.J. Paris, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mevrouw mr. A.M.T. Wigger, leden en mr. B.C. Donker, secretaris)

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs. C te D Zaak : Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, tepelcorrectie Zaaknummer : ANO06.099 Zittingsdatum : 13 december 2006 ANONIEM BINDEND ADVIES Zaak:

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : Mevrouw A te B, tegen VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Nijmegen Zaak : Premie, zorgkosten, betalingsachterstand Zaaknummer : 201401038 Zittingsdatum : 11 februari 2015 Stichting

Nadere informatie

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) zijn verzoek om een vergoeding van zijn particuliere zorgverzekeringspremie over de periode januari tot mei 2007

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen N.V. Univé Zorg te Arnhem Zaak : Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, implantaten Zaaknummer : 201501037 Zittingsdatum : 2 maart 2016 Stichting Klachten en

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 6 februari 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 6 februari 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-103 d.d. 2 april 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C te D, en E te F Zaak : Farmaceutische zorg, hulpmiddelenzorg, scleralenzen, lensvloeistof, Cellumed, Saline Zaaknummer : 201303105 Zittingsdatum : 3 september

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en D, beide te E Zaak : Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, borstverkleining Zaaknummer : 2011.01417 Zittingsdatum : 8 februari 2012 2011.01417,

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, vertegenwoordigd door mevrouw C te D, tegen E en F, beide te G Zaak : Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, gynaecomastie extirpatie Zaaknummer : 201301319

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 077 Evaluatie van de Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Nadere informatie

Klachten, daar doen wij wat mee!

Klachten, daar doen wij wat mee! Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Klachten, daar doen wij wat mee! 100222-KLACHTEN 2012 Aad Ouwendijk Holland = Gezondheid = 2 Inhoudsopgave Ontevreden? Laat het ons weten 4 Een klacht en

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Arnhem Zaak : Buitenlandpolis, verhoging premie Zaaknummer : 201403309 Zittingsdatum : 2 december 2015 Stichting Klachten en

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen Menzis Zorgverzekeraar N.V. te Wageningen Zaak : Premie, betalingsachterstand, afmelding Zorginstituut Nederland Zaaknummer : 201502626 Zittingsdatum : 23

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 214 d.d. 6 september 2011 (prof. mr. C.E. du Perron, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Lijfrenteverzekering, informatieplicht.

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen C te D Zaak : Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, bovenooglidcorrectie Zaaknummer : 201302411 Zittingsdatum : 4 juni 2014 Stichting Klachten

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-160 d.d. 22 mei 2012 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, prof. mr. M.L.Hendrikse en mr. E.M. Dil-Stork, leden, en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B versus C te D Zaak : Plastische chirurgie, abdominoplastiek en dermolipectomie Zaaknummer : 2008.01923 Zittingsdatum : 14 januari 2009 1/6 Zaak: 2008.01923 Plastische

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door E te F tegen C te D Zaak : Premieachterstand, foutieve terugstorting, melding CVZ Zaaknummer : 2010.00179 Zittingsdatum : 19 mei 2010 1/9

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

0530.2015132661. Datum 7 december 2015 Betreft Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet

0530.2015132661. Datum 7 december 2015 Betreft Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet QO\SO\oU ~ 8 DEf.?U1ü > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de Geschillencommissie van Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) T.a.v. mevrouw Postbus 291 3700 AG ZEIST 0530.2015132661

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 95 d.d. 27 oktober 2009 (mr. B. Sluijters, voorzitter, mr. P.A. Offers en dr. D.F. Rijkels, arts) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : Mevrouw A te B, tegen C te D, vertegenwoordigd door E te F Zaak : Geneeskundige zorg, geestelijke gezondheidszorg, Europsyche Zaaknummer : 201301986 Zittingsdatum : 5

Nadere informatie

Ombudsman Verzekeringen. Raad van Toezicht Verzekeringen. Klachteninstituut Verzekeringen

Ombudsman Verzekeringen. Raad van Toezicht Verzekeringen. Klachteninstituut Verzekeringen Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen Klachteninstituut Verzekeringen Postbus 93560 2509 AN Den Haag Telefoon: (070) 333 8 999 Fax: (070) 333 8 900 Internet: www.klachteninstituut.nl

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 122 d.d. 1 juli 2010 (mr. J. Wortel, voorzitter, en de heren R.H.G. Mijné en de heer H. Mik RA) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 232 d.d. 26 september 2011 (mr J. Wortel, voorzitter, prof. drs. A.D. Bac RA en G.J.P. Okkema leden) Samenvatting Daar er sprake is van een

Nadere informatie

Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie.

Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie. Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie. De huurster van een horecagelegenheid heeft een geschil met de verhuurder over de huursom. In dat kader wordt

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Geneeskundige zorg, Botoxinjecties bij hyperhidrosis Zaaknummer : 2008.02598 Zittingsdatum : 26 augustus 2009 1/7 Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Nadere informatie

REGLEMENT van De Ombudsman Zorgverzekeringen

REGLEMENT van De Ombudsman Zorgverzekeringen REGLEMENT van De Ombudsman Zorgverzekeringen Het Bestuur van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen, op 24 januari 2008 in vergadering bijeen, stelt het navolgende reglement vast: Reglement

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A, vertegenwoordigd door B, beiden te C, tegen D en E beide te F Zaak : Geneeskundige zorg, operaties knieprothese en heupprothese, second opinion, garantiestelling

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Assurantie Advies Commissaris B.V., gevestigd te Amstelveen, hierna te noemen Aangeslotene,

Samenvatting. Consument, tegen. Assurantie Advies Commissaris B.V., gevestigd te Amstelveen, hierna te noemen Aangeslotene, Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-178 d.d. 29 april 2014 (prof. mr. E.H. Hondius, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. J.W.H. Offerhaus, leden en mevrouw mr. L.T.A. van

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

Financieel verslag 2008

Financieel verslag 2008 Financieel verslag met daarin opgenomen de jaarrekening van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen gevestigd te Zeist 2 april 2009 Inhoud Bestuursverslag 2 Jaarrekening 4 - Balans per 31

Nadere informatie

1.3 Tussenpersoon heeft het beroep bestreden bij een op 13 juli 2012 bij de Beroepscommissie binnengekomen verweerschrift.

1.3 Tussenpersoon heeft het beroep bestreden bij een op 13 juli 2012 bij de Beroepscommissie binnengekomen verweerschrift. Uitspraak Commissie van Beroep 2012-17 d.d. 11 september 2012 (prof. mr. F.R. Salomons, voorzitter, mr. A. Bus, mr. J.B. Fleers, mr. F.H.J. Mijnssen en mr. J.B.M.M. Wuisman, leden, en mr. M.J. Drijftholt,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen Zaak Zaaknummer : 201401864 Zittingsdatum : 14 januari 2015 : Mevrouw A te B, vertegenwoordigd door de heer C te B, tegen D te E : EU/EER, geneeskundige zorg, in-vitro fertilisatie

Nadere informatie