Samengesteld dossier Beroepschrift boete CvZ, rechtbank Leeuwarden,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samengesteld dossier Beroepschrift boete CvZ, rechtbank Leeuwarden, 22-5-2013"

Transcriptie

1 Samengesteld dossier Beroepschrift boete CvZ, rechtbank Leeuwarden, Ronny; van de familie Toxopeus, In care of...,. Non Domestic: Sneek, Friesland, Nederland [...] Real Land Europe Rechtbank Leeuwarden T.a.v. Afdeling Bestuursrecht Faxnummer: Sneek, 1 maart 2013 Betreft: Pro Forma Beroepschrift Beschikking CvZ zaaknr Kenmerk: PFB_CvZ_001 Aantal pagina s: een (1) Kennisgeving aan de Agent/Vertegenwoordiger is kennisgeving aan de Opdrachtgever. Kennisgeving aan de Opdrachtgever is kennisgeving aan de Agent/Vertegenwoordiger. De Ondergetekende ben ik alsook ik de Ondergetekende ben. Lectori Salutem, Hierbij tekent ondergetekende reeds formeel beroep aan tegen de Beschikking van het College van Zorgverzekeringen, en welke op 20 februari op het adres van de Natuurlijk Persoon R. Toxopeus ontvangen, geopend en door de Vrije Mens Ronny gelezen werd. Ondergetekende vraagt hierbij om verlenging van de termijn, waarop dit beroepschrift met alle inhoudelijke argumenten onderbouwd kan worden. Sinds op 17 februari in Nederland de zorgverzekeraar Artabana van start is gegaan en ondergetekende zich hierbij aangesloten heeft, ontstaan nieuwe argumenten en gezichtspunten welke van belang zullen zijn voor het definitieve beroepschrift. Graag ontvangt ondergetekende hierover van U bericht. Omdat ondergetekende op 7 juli 2012 aangetekend een Verklaring van Begrip en Intentie aan het Staatshoofd van Nederland heeft gestuurd, welke door haar niet binnen de wettelijke termijn van 6 weken weerlegd of tegengesproken is en derhalve van kracht geworden is en ondergetekende zijn status als Soeverein Mens van Vlees en Bloed als onweerlegbaar beschouwd, wordt U vriendelijk gevraagd al Uw correspondentie te adresseren aan de Mens Ronny; van de familie Toxopeus. Bij de inhoudelijke onderbouwing van dit beroepschrift zal ook een exemplaar van deze Verklaring van Begrip en Intentie bijgevoegd worden, evenals de Internationale Verdragen en Mensenrechtenverklaring, waaraan deze Verklaring haar rechten ontleent. Met vriendelijke groet, zonder oneerbiedigheid, kwade wil of frivoliteit. Alle Rechten voorbehouden. Zonder belofte of overeenkomst. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Ik, gekend als Ronny; van de familie Toxopeus, geboren op... te... en levende als vrij en soeverein mens van vlees en bloed op het land bij de gratie Gods, crediteur handelend in volwaardige capaciteit als agent en auteur van de copyright naam, met claim op de naam en handtekening: R. TOXOPEUS en/of elke afgeleide daarvan, waarbij alle rechten voorbehouden zijn. De in dit dossier gebruikte argumenten staan voor een ieder ter beschikking en kunnen vrijelijk, doch voor eigen verantwoording, gebruikt worden. Een aantal formuleringen zijn speciaal toegespitst op Vrije Mensen, die via hun vrijheid herwonnen hebben.

2 Ronny; van de familie Toxopeus, In care of...,. Non Domestic: Sneek, Friesland, Nederland [...] Real Land Europe Rechtbank Leeuwarden T.a.v. Afdeling Bestuursrecht Faxnummer: Sneek, 1 april 2013 Betreft: Beroepschrift Beschikking CvZ zaaknr Kenmerk: PFB_CvZ_002 Aantal pagina s: vier (4) Kennisgeving aan de Agent/Vertegenwoordiger is kennisgeving aan de Opdrachtgever. Kennisgeving aan de Opdrachtgever is kennisgeving aan de Agent/Vertegenwoordiger. De Ondergetekende ben ik alsook ik de Ondergetekende ben. Lectori Salutem, Hierbij vul ik het Pro Forma Beroepschrift met dagtekening 1 maart jl. tegen de Beschikking van het College van Zorgverzekeringen met de inhoudelijke gronden aan. Gronden van beroep: 1) De Staat der Nederlanden, in deze vertegenwoordigd door het College van Zorgverzekeringen (hierna te noemen CvZ), handelt in strijd met art. 1.1 van Internationaal Verdrag voor Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) wat stelt: All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development oftewel het recht op zelfbeschikking. Het is mijn uitdrukkelijk recht zelf over mijn lichaam en de gezondheid ervan te beschikken. In mijn bezwaarschrift aan het CvZ heb ik specifiek benadrukt niet gedwongen te willen worden deel te nemen aan een gezondheidsstelsel wat complementaire geneeswijzen nagenoeg uitsluit en overwegend gestoeld is op een tunnelvisie vanuit de farmaceutische industrie. Vanuit mijn menselijke levensbeschouwing is solidariteit met mijn medemens een hoog goed. Om die solidariteit ook in de praktijk te betrachten, ben ik aangesloten bij de op onderlinge solidariteit gebaseerde zorgverzekeraar Artabana Nederland. 2) De Staat der Nederlanden, in deze vertegenwoordigd door het CvZ, handelt ook in strijd met art. 1.2 van het IVBPR wat stelt: All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of international economic co-operation, based upon the principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence. Het CvZ respecteert dit artikel niet door te verwijzen naar bepalingen uit Nederlandse wetgeving, de Zorgverzekeringswet en de Ziektewet als rechtsgrond om mij niet alleen te dwingen tot het ter beschikking stellen van mijn lichaam aan op farmacie gerichte reguliere geneeskunde, maar hier ook dwingend een betalingsverplichting aan te koppelen, welke desnoods met beroep op een machtsmonopolie dwingend opgelegd werd en wordt in samenwerking met het Centraal Justitieel Incasso Bureau. 3) De Staat der Nederlanden, in deze vertegenwoordigd door het CvZ, handelt ook in strijd met art. 1.3 van het IVBPR wat stelt: The States Parties to the present Covenant, including those having responsibility for the administration of Non-Self-Governing and Trust Territories, shall promote the realization of the right of self-determination, and shall respect that right, in conformity with the provisions of the Charter of the United Nations.: Het CvZ heeft niet alleen bij soevereine mensen, maar zelfs waar het om non-self-governing- rechtspersonen en natuurlijke personen gaat, de plicht het recht op zelfbeschikking te respecteren.

3 4) De verwijzing van het CvZ naar de uitspraak van het Europees Hof van Justitie (Van Delft C -345/09) en haar interpretatie daarvan staat haaks op bovengenoemd artikelen van het IVBPR. Daarbij dient opgemerkt te worden dat er door het Hof gesproken wordt over alle er onder vallende sociaal verzekerden. Deze definitie biedt de ruimte tot interpetatie of de definitie van het CvZ, wat onder alle verstaan dient te worden, overeen stemt met wat het Europees Hof tot strekking heeft. De Nederlandse Verzekeringswet wordt door CvZ gehanteerd om onder de noemer van een sociaal stelsel (wat het huidige zorgstelsel niet is) dwingend voor te schrijven zonder aanzien des persoon. Solidariteit kan niet met financiële middelen afgedwongen worden, maar stoelt op ieders persoonlijke levensovertuiging. Dat persoonlijke keuzes omtrent gezondheidsrisico's en de kosten ervan niet op de maatschappij afgewenteld mogen worden, is evident. Het mag als een manco van de Zorgverzekeringswet beschouwd worden dat hierin onvoldoende is voorzien. 5) Het CvZ handelt in strijd met art. 94 van de grondwet dat stelt: Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Het CvZ probeert mij te dwingen mij te identificeren met mijn Natuurlijk Persoon, het rechtssubject, de juridische entiteit. Veel inwoners van Nederland weten niet beter dan dat het woord -persoon- hetzelfde betekent als het woord -mens-. Wanneer men kijkt naar de herkomst van het woord 'persoon', dan leidt de weg naar het Latijnse woord 'persona'. Wat is de betekenis van dit woord? Persoon: Een sociale rol of karakter gespeeld door een acteur. Het woord is afgeleid van het Latijn, waarbij het oorspronkelijk verwees naar een theatraal masker. Het Latijnse woord is waarschijnlijk afgeleid van het Etruskische woord 'phersu' (wat de betekenis 'masker' heeft) en het Griekse woord 'prosōpon' (wat ook de betekenis 'masker' heeft). Persoon = Masker Wat is dan betekenis/omschrijving van het woord masker? Masker: Een symbool voor de aanwezigheid van bovennatuurlijke entiteiten. De drager van het masker neemt de eigenschappen aan van het voorgestelde wezen. In de Nederlandse wetgeving wordt gewag gemaakt van Natuurlijke Personen en Rechtspersonen. Het gaat te ver om het onderscheid hier uit te leggen en dus laat ik het hier alleen bij de Natuurlijk Persoon. Natuurlijk Persoon: De mens gezien als rechtssubject. Juridische entiteit Dus een natuurlijk persoon is niet een mens, maar de manier waarop de mens gezien wordt klinkt verdacht veel als een masker nietwaar? En dat masker is onderhevig aan Nederlandse wetgeving. Die Nederlandse wetgeving stelt in Grondwet artikel 94: Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Kort gezegd kan dus gesteld worden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) voor de Nederlandse wetgeving gaan indien deze onverenigbaar zijn. Enkele voorbeelden: UVRM art.3: Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. En UVRM art.6: Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.

4 Ofwel ook uit de mensenrechten (waarvoor de Staat der Nederlanden in 1948 getekend heeft) blijkt duidelijk dat er een onderscheid bestaat tussen een Mens en een Persoon, er wordt zelfs aangegeven dat een Persoon eigendom is van een Mens. Zaken anders voor doen stellen dan ze werkelijk zijn door de Staat der Nederlanden (d.m.v. indoctrinatie bij het onderwijs) klinkt als fraude. Toch nemen we gewoon allemaal deel aan de Staat der Nederlanden d.m.v. ons Natuurlijk Persoon, Dat begon met het feit dat mijn vader gedwongen werd (a.g.v. fraude d.m.v. onrechtmatig opgelegde wetgeving) mijn geboorte aan te geven bij een gemeente (deel uit makend van de Staat der Nederlanden), waarop vervolgens zonder overeenkomst een Natuurlijk Persoon gecreëerd werd in de GBA (door de Staat der Nederlanden). Dit betekent dus dat een contract van mij met de Staat der Nederlanden niet bestaat! Ten tweede kan o.b.v. de UVRM geconcludeerd worden van het feit dat een mens niet gedwongen kan worden deel uit te maken van de Staat der Nederlanden (dan wel een andere Staat). Dit wordt ook nog eens bevestigd in art 22 van het IVBPR: Everyone shall have the right to freedom of association with others, including the right to form and join trade unions for the protection of his interests. dat er een recht is op vrije vereniging, maar geen plicht. UVRM art.4: Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden. UVRM art.15-1: Een ieder heeft het recht op een nationaliteit. UVRM art.15-2: Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen. UVRM art.20-2: Niemand mag worden gedwongen om tot een associatie te behoren. Ik heb dus recht op een Natuurlijk Persoon voor de wet, maar dat houdt niet in dat ik ertoe verplicht kan worden. Ik heb naast die Natuurlijk Persoon ook recht op een Nationaliteit en kan ook daartoe niet verplicht worden. Ik kan niet gedwongen worden om tot de Staat der Nederlanden (= een associatie) te behoren alsook dat ik niet in slavernij of horigheid gehouden mag worden. Nergens staat dat een Natuurlijk Persoon niet als een horige of slaaf behandeld mag worden (ondanks dat een Natuurlijk Persoon onschendbaar dient te zijn) en dus mag iemand die zich identificeert met of zichzelf ziet als het masker (de Natuurlijk Persoon) als horige of slaaf behandeld worden ik neem tenminste aan dat de Staat der Nederlanden zo redeneert, want anders kan ik geen verklaring geven voor de manier waarop de Staat der Nederlanden (en daarmee het CvZ) 'haar' burgers (als nummertjes) behandeld. Evenwel en mede temeer ik het Staatshoofd van de Staat der Nederlanden in kennis heb gesteld van een Verklaring van Begrip en Intentie met dagtekening 7 juli 2012, moge het duidelijk zijn dat ik mij niet identificeer met de Natuurlijk Persoon zoals de Staat der Nederlanden het gecreëerd heeft. Dientengevolge hebben, in tegenstelling tot wat het CvZ beweer, de regeltjes en wetgeving van de Staat der Nederlanden ook geen vat op mij als Mens van Vlees en Bloed. Daarmee kan dus gesteld worden dat het CvZ onrechtmatig via een door de Staat der Nederlanden gecreëerde Natuurlijk Persoon met uniek Burger Service 6) In mijn bezwaarschrift heb ik specifiek benadrukt dat het huidige gezondheidsstelsel in onverantwoorde mate steunt op farmaceutische medicatie en allopathische geneeskunde. Dat dit gepaard gaat met enorme belangenverstrengelingen vanuit een industrie met een jaarlijkse miljardenomzet, moge duidelijk zijn. De hysterie rondom de Mexicaanse Griep is daarvan een

5 enkel voorbeeld. Niet onvermeld mag ook blijven dat de huidige zorgverzekeringsmaatschappijen met tal van bestuurders, die qua salarissen de Balkenende-norm ruim overschrijden, lange tijd het monopolie gehad hebben op het aanbod, waarbij voor de burger, wiens belang het College zozeer zegt te vertegenwoordigen, geen noemenswaardige keuzevrijheid was, indien het om complementaire gezondheidsbehandelingen ging. Het is dan ook niet de verdienste van het CvZ, noch aan enige inspanning harerzijds te danken dat er nu wèl een zorgverzekeraar, Artabana Nederland, is die op basis van onderlinge keuzevrijheid en absolute therapiekeuzevrijheid is..resumerend kan gesteld worden dat het handelen van de Nederlandse Staat, in deze vertegenwoordigd door het CvZ, handelt in strijd met art. 94 van de Grondwet door internationale en besluiten van volkenrechtelijke organisatie te schenden. Ik verzoek de rechtbank Leeuwarden het College van Zorgverzekeringen te gelasten de schending van mijn mensenrechten voor nu en de toekomst te staken, haar beschikking te vernietigen en het College te veroordelen in de proceskosten, waaronder het door mij betaalde griffierecht. Met vriendelijke groet, zonder oneerbiedigheid, kwade wil of frivoliteit. Alle Rechten voorbehouden. Zonder belofte of overeenkomst. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Ik, gekend als Ronny; van de familie Toxopeus, geboren op... te... en levende als vrij en soeverein mens van vlees en bloed op het land bij de gratie Gods, crediteur handelend in volwaardige capaciteit als agent en auteur van de copyright naam, met claim op de naam en handtekening: R. TOXOPEUS en/of elke afgeleide daarvan, waarbij alle rechten voorbehouden zijn.

6 Pleitnota Ronny: Mijn naam is Ronny, en ik ben in 1978 geboren in de familie Toxopéus als mens van vlees en bloed, en gezegend met een goed werkend verstand. Alles en iedereen is met elkaar verbonden door de levensadem van de schepper, en daarmee zijn we allen gelijk aan elkaar, en hebben daarmee als mens dezelfde waarde. Vanuit deze gelijkheid is mij opgevallen dat het huidige zorgverzekering stelsel met de daarbij bedachte wetten alles behalve gelijkheid als uitgangspunt hebben. Allereerst hebben de mensen met voldoende geld binnen het huidige stelsel meer ter beschikking aan medische hulp dan de mensen die het financieel minder hebben. Ziekte is niet afhankelijk van wat je betalen kunt, maar de geboden hulp wel. Als je de premie niet betalen kunt om wat voor reden dan ook, krijg je uiteindelijk als bonus 30% extra te betalen premie bovenop het bedrag dat je al niet kunt betalen, en dit wordt niet gebruikt om de openstaande schuld in te lossen. Hierdoor is onder andere mijn levenspartner geheel uitgesloten van b.v. de tandarts, welke niet meer vergoed word, en niet gedeclareerd kan worden. Een heel solidaire maatregel. Maar ook als je voldoende geld hebt is de geboden hulp is vooral gebaseerd op wat voor de beursgenoteerde industrie goed is, en dus georkestreerd door de farmacie. Beursgenoteerd betekend elk jaar moeten groeien, dus elk jaar meer geld moeten verdienen. Dit kan dus alleen als en meer medicijnen en meer behandelingen verkocht worden! 1,4 miljard winst voor de zorgverzekeraars in 2012, hoeveel mensen zouden hier mee geholpen kunnen worden? Even voor de goede orde; 1 miljard is heel veel geld, als je iedere seconde 1 euro telt, kost het ongeveer 33 jaar om uitgeteld te zijn, en de zorg fraude wereld praat er over als of het niets is. Medicijnen zijn er toch om de mens weer gezond te krijgen? Dit is dus een van de grootste leugens, en de reden dat het begrip medicijn en geneesmiddel door elkaar gebruikt word en als het zelfde wordt beschouwd. Medicijnen brengen als bijwerking vaak nieuwe of zelfs nog ergere klachten met zich mee waarvoor dan weer nieuwe medicijnen worden voorgeschreven. Geneesmiddelen daarentegen zullen bijdragen aan de algehele balans die nodig is weer gezond te kunnen zijn. Er zijn nog nooit zoveel verschillende medicijnen beschikbaar geweest als heden, maar er zijn ook nog nooit zoveel zieke mensen op de wereld geweest als nu, dit gaat hand in hand met elkaar. Gezondheid is een kwestie van balans tussen lichaam en geest, eenheid. Ziekte is niet slechts een beeld van symptomen waarvan je slachtoffer bent, maar een uiting van de onbalans tussen lichaam en geest.

7 Zelf ben ik sinds een aantal jaren gediplomeerd energetisch healer, en neem zo de verantwoordelijkheid voor mijn eigen gezondheid en deel deze kennis in liefde met mijn medemens. Vele andere vormen van gezondheids-ondersteuning of complementaire geneeswijzen zijn op mijn pad als healer gekomen, maar worden stelselmatig uitgesloten door de zorgverzekeraars. Alles word onder de paraplu van de industrie geschaard. Mensen zijn geen melk koeien, maar worden zo wel tot op het bot uitgemolken. Als mens heb ik een vraag aan u: Bent u zelf al eens geconfronteerd met kanker in uw omgeving?heeft u de gevolgen van de behandelwijzen al eens goed gezien? Statistieken m.b.t. Resultaten van chemotherapie liegen er niet om, en er is bekend dat het merendeel van de artsen zelf deze behandeling weigert. Is het u ooit opgevallen dat een ziekte als kanker tot op heden nog nooit (gedocumenteerd) bij een koninklijke familie op de wereld voorgekomen is? Hoe dit kan? De kennis van gezondheid is bij deze families duidelijk aanwezig, en geld is natuurlijk geen probleem. Het word tijd dat de eerlijke informatie omtrent gezondheid plaats maakt voor de leugens over ziekte, en dat zou dan ook een mooie nieuwe kerntaak voor het CVZ zijn. Als het CVZ eerlijke informatie zou verstrekken over gezondheid zouden ze daarmee de zorgverzekeraars kunnen adviseren op welke manier een verzekering samen te stellen. Op deze manier zouden de mensen een eerlijk advies krijgen van een overheidsorgaan wat voor gezondheid staat. Maar het enige wat het CVZ behartigd zijn de belangen van de zorgverzekeraars, om er voor te zorgen dat de mensen met druk op de nek, blijven betalen, en de winst veilig stellen. Het is ook vast niet voor niets het centrum voor zorgverzekeringen, en niet voor degenen die een verzekering afgesloten hebben. Het is tijd voor de waarheid m.b.t. wat gezondheid eigenlijk betekend; gezond zijn kost geen miljarden, ziekte wel. Ik kan niet meer leven met alle leugens omtrent gezondheid, en heb allerminst zorgen nodig. Een ZORGEN-verzekering past daar voor mij niet meer bij,daar mijn gezondheid mijn eigen verantwoordelijkheid is. Het reserveren van geld voor eventuele gevallen waarbij ik (medische) hulp nodig heb wil ik wel doen, maar bij b.v. het alternatief Artabana, waar ik niet betaal voor de top salarissen aan de top van de verzekeraars, waar er nog steeds ruim boven de balkenende norm 'verdiend' wordt.

8 Er is voor mij nog slechts één ding dat telt en nagestreefd dient te worden, en dat is transparante waarheid, en Mevrouw de rechter, ik hoop dat u dezelfde visie heeft, en niet slechts de gestelde orders opvolgt, want de gezondheid van iedere inwoner van Nederland wordt door het Nederlandse zorgen stelsel om zeep geholpen, ook die van uw directe leef omgeving. Hartelijk dank voor uw tijd, Ronny; van de familie Toxopéus

9 Pleitnota Luca; van Dinter namens Team Artabana. Rechtbank Leeuwarden Afd. Bestuursrecht Utrecht, 21 mei 2013 Betreft: Pleitnota Zitting zaaknummer : LEE 13/ 883 ZVW Kenmerk: Bs_CvZ_005 Kennisgeving aan de Agent/Vertegenwoordiger is kennisgeving aan de Opdrachtgever. Kennisgeving aan de Opdrachtgever is kennisgeving aan de Agent/Vertegenwoordiger. De Ondergetekende ben ik alsook ik de Ondergetekende ben. Geachte Mevrouw Visser, rechter Op verzoek van Ronny; van de familie Toxopeus ga ik in deze Pleitnota in op de juridische aspecten van deze Beroepsschriftprocedure, daar waar Ronny in zijn Pleitnota vooral de inhoudelijke kant vanuit menselijk oogpunt zal belichten. Deze pleitnota kan heel kort blijven, aangezien in de Inhoudelijke Gronden van het Beroepsschrift al uitputtend is ingegaan op de strijdigheid van de Nederlandse wetgeving in het licht van het Internationaal Verdrag voor Burgerrechten en Politieke Rechten, artikel 1 wat, kort samengevat, het Recht op Zelfbeschikking garandeert. De rechtbank Leeuwarden wordt nadrukkelijk NIET gevraagd Nederlandse wetgeving te toetsen aan de Grondwet. Het moge duidelijk zijn dat artikel 120 van diezelfde Grondwet dit niet toelaat. De rechtbank wordt nadrukkelijk WEL gevraagd art. 94 van de Grondwet van toepassing te verklaren, omdat het recht op zelfbeschikking, wat door een internationaal verdrag gegarandeerd wordt, prevaleert boven nationale wetgeving. Het is slechts aan internationale verdragen ondergeschikte weteving, waarnaar de Staat der Nederlanden, hier vertegenwoordigd door het College van Zorgverzekeringen, naar verwijst. Het is nationale wetgeving die de mens Ronny; van de familie Toxopeus wil dwingen die Zelfbeschikking op te geven middels een verplichte zorgverzekering met een, dit overigens ter zijde, zeer eenzijdig regulier basispakket, waarbij het aanbod als de tarieven niet bepaald worden door medici, maar door politici. In de Inhoudelijke Gronden van het Beroepschrift is ook uitvoerig uiteen gezet, dat het College voor Zorgverzekeringen de mensenrechten schendt door de mens Ronny; van de familie Toxopeus te dwingen zich te identificeren met de Natuurlijk Persoon R. TOXOPEUS met bijbehorend Burger Service Nummer. In deze Pleitnota zal ik er daarom niet verder op in gaan. Wat anno 22 mei wel een punt van aandacht geworden is, is het uitgangspunt van het College van Zorgverzekering, dat de Nederlandse Staat een sociaal stelsel zegt te bieden, waaraan op basis van een verplichte solidariteit Natuurlijke Personen tot deelname gedwongen zouden kunnen worden. Nu biedt de Algemene Wet Bestuursrecht geen glasheldere definitie van wat onder een sociaal stelsel verstaan dient te worden. Sociaal wordt in de Dikke Van Dale gedefinieerd als: betrekking hebbend op de maatschappij, op het welzijn ervan. Een stelsel mag sociaal genoemd worden als het betrekking heeft op het welzijn van ieder mens in die maatschappij. Is een stelsel sociaal te noemen als de maandelijkse premie van dat stelsel zo hoog is, dat ongeveer mensen die premie niet op kunnen brengen? Is een stelsel sociaal te noemen als de wetten, die dit stelsel als uitgangspunt heeft, vervolgens een College van Zorgverzekering er toe aanzet die mensen, die de premie niet kunnen betalen, torenhoge boetes op te leggen en met gerechtsdeurwaarders in nog diepere financiële problemen te brengen? Is een stelsel sociaal als tegelijkertijd de zorgverzekeraars ca. 1,4 MILJARD euro winst maken? Dat zijn vragen die ook in de sector Bestuursrecht actueel zijn, doordat art. 94 in de Grondwet besluiten van volkenrechtelijke organisaties (waartoe de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens uit 1948 gerekend wordt) en internationale verdragen verbindend zijn boven nationale wetgeving. In een sociaal stelsel praten we over mensen en niet over juridische entiteiten zoals de Natuurlijke Persoon in 16.8 miljoen-voud.

10 Zoals uit de Pleitnota van Ronny blijkt, maar ook uit de Inhoudelijke Gronden van het beroepschrift had een bewuste mens, die op serieuze wijze zorg draagt voor eigen gezondheid en welzijn, in Nederland ook nauwelijks of geen keus, als hij of zij de gezondheid op een niet allopathische wijze wilde behartigen. Behoudens een bescheiden aanvullend pakket aan alternatieve behandelwijze, bood geen enkele zorgverzekeraar een volwaardig complementair pakket. Het is dan ook juist vanuit het sociale aspect, met in het achterhoofd de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens artikel 25, dat sinds maart 2013 een samenwerkingsverband van mensen gestart is onder de naam Artabana, waarbij mensen vanuit een sociale betrokkenheid bij elkaar een stelsel opzetten en financieren, waarbij 100% keuzevrijheid van therapievorm gegarandeerd wordt en waarbij in onderling overleg ieders financiële bijdrage naar draagkracht overeengekomen kan worden. Artabana mag met recht als een sociaal stelsel geponeerd worden, omdat het recht doet aan alle internationale verdragen èn de Mensenrechtenverklaring, plus dat het 100% keuzevrijheid garandeert. In deze Pleitnota wordt dan ook het pleidooi opgenomen om alle acties van het College van Zorgverzekeringen te staken, die mensen in afschuwelijke financiële ellende stort of gestort heeft en per direct het nieuwe echt sociale stelsel te omarmen. Resumerend wordt de rechtbank gevraagd de beschikkingen inzake Ronny van het College van Zorgverzekering te vernietigen en tegelijkertijd het College als advies mee te geven het gevoerde weinig sociale beleid terug te koppelen naar de politieke vertegenwoordigers van de Staat der Nederlanden en te verlangen dit de hierboven genoemde gebreken in de nationale wetgeving volledig in lijn gebracht worden met genoemde internationaal verdrag en mensenrechtenverklaring. Dank U wel voor de aandacht. Ik, gekend als Lucas Alfonsus Alexander Maria; van de familie Van Dinter, geboren op... te... en levende als vrij en soeverein mens van vlees en bloed op het land bij de gratie Gods, crediteur handelend in volwaardige capaciteit als agent en auteur van de copyright naam, met claim op de naam en handtekening: L.A.A.M. VAN DINTER en/of elke afgeleide daarvan, waarbij alle rechten voorbehouden zijn.

11 Cremerstraat 247, BJ Utrecht NOTICE OF INDEPENDENCE KENNISGEVING Nederlandse Zorgautoriteit, Utrecht. Faxnummer: Betreft: juridische kennisgeving Kenmerk: jk_nza_001 Pagina's: een (1) Datum: 21 mei 2013 Lectori Salutem! Langs deze weg wordt U ter Uwer informatie meegedeeld dat sinds 1 maart jongstleden het samenwerkingsverband Artabana van start gegaan is. Artabana is een landelijk netwerk van kleine lokale groepen mensen, die in onderlinge solidariteit en betrokkenheid, ervaringen uitwisselen omtrent gezondheid en welzijn en daarnaast in onderling overleg een financiële reserve aanleggen, waaruit wenselijke medische (be)handelingen betaald worden voor de leden van zo'n lokale groep. Meer informatie over de werkwijze en de lokale groepen vindt U op onze website. Het is ieders menselijke en soevereine keuze om op enig tijdstip, wat voor velen gelegen is rond 31 december 2013, om de huidige reguliere ziektekostenverzekering op te zeggen en over te stappen op Artabana. Mogelijkerwijs zullen anderen er voor kiezen de huidige verzekering te handhaven en daarnaast Artabana gebruiken om in de bij het wettelijke basispakket niet gedekte (complementaire) behandelwijzen te voorzien. Indien de Nederlandse Zorgautoriteit het wenselijk acht dat bij mensen, die volledig overstappen op Artabana, dit door ons kenbaar gemaakt wordt in het Referentie Bestand Verzekerden Zorgverzekeringswet (RBVZ), dan ontvangen wij hiertoe, onder voorbehoud van alle rechten, graag een toelating annex inlogcode. Dit zou voorkomen dat een uwer bestuursorganen, het College voor Zorgverzekeringen, de bij Artabana aangesloten mensen als onverzekerd of wanbetaler zou aanmerken. Deze kennisgeving is strikt ter informatie en in generlei opzicht een aanvraag tot enigerlei status of erkenning in het huidige wettelijke stelsel. De rechtmatigheid van het huidige ziektekostenverzekeringsstelsel versus internationale verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties wordt momenteel door de rechterlijke macht getoetst. Tekenend namens het team achter Artabana:

Vraag 3) U bent op de hoogte van de inhoud van Grondwet Art. 94?

Vraag 3) U bent op de hoogte van de inhoud van Grondwet Art. 94? Besluit Algemene Rechtspositie Politie (BARP) Art. 9 Politie belooft trouw in de volgende volgorde aan Kroon, Grondwet en de wetten van ons land (i.e. Nederland) Vraag 1) Bent u hier als vertegenwoordiger

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze algemene incasso voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met ALL-ROUND INCASSO tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie

De inheemse en tribale volkeren van Suriname

De inheemse en tribale volkeren van Suriname STUDIE SIPALIWINI door DLGP-consultant Mr. Hans Lim Apo OVERZICHT De inheemse en tribale volkeren van Suriname De geschiedenis Rechten van inheemsen UN Declaration on Human Rights International Convention

Nadere informatie

de Minister van VWS concept wetsvoorstel structurele maatregel wanbetalers

de Minister van VWS concept wetsvoorstel structurele maatregel wanbetalers POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS DATUM 14 maart

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

UNIVERSELE VERKLARING van de RECHTEN van de MENS: De 30 artikelen:

UNIVERSELE VERKLARING van de RECHTEN van de MENS: De 30 artikelen: UNIVERSELE VERKLARING van de RECHTEN van de MENS: De 30 artikelen: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren

Nadere informatie

32635 Strategie van Nederlands buitenlandbeleid. Brief van de minister van Buitenlandse Zaken

32635 Strategie van Nederlands buitenlandbeleid. Brief van de minister van Buitenlandse Zaken 32635 Strategie van Nederlands buitenlandbeleid Nr. 5 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2012 Mede namens de Staatssecretaris

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Internetverzekeren.nl, Postbus 523, 9200 AM DRACHTEN (AFM nummer: 12042678 en KvK nummer: 51154560). Internetverzekeren.nl

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:4181

ECLI:NL:CRVB:2014:4181 pagina 1 van 5 ECLI:NL:CRVB:2014:4181 Instantie Datum uitspraak 12-12-2014 Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Centrale Raad van Beroep 14-1024 AKW Socialezekerheidsrecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (levering en betaling van zorg) Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden (levering en betaling van zorg) Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden (levering en betaling van zorg) Artikel 1. Definities 1.1 Patiënt: onder Patiënt wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan een patiënt en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger inzake

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

2.Toestemming om gegevens die beschikbaar zijn gesteld te mogen raadplegen.

2.Toestemming om gegevens die beschikbaar zijn gesteld te mogen raadplegen. > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen een beslissing van het Centrum Indicatiestelling Zorg(CIZ)

Bezwaar maken tegen een beslissing van het Centrum Indicatiestelling Zorg(CIZ) Bezwaar maken tegen een beslissing van het Centrum Indicatiestelling Zorg(CIZ) Mezzo Auteur : Ina Hoek Bunnik, november Inhoudsopgave Wat is bezwaar?... 3 Termijn... 3 Bezwaarschrift... 3 Behandeling bezwaarschrift...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 9a, 18g en 34a van de Zorgverzekeringswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 9a, 18g en 34a van de Zorgverzekeringswet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4222 10 maart 2011 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 februari 2011, nr. Z/VV-3051129,

Nadere informatie

Bijgaand treft u het advies van het CBP aan. Het advies kan als volgt worden samengevat.

Bijgaand treft u het advies van het CBP aan. Het advies kan als volgt worden samengevat. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de minister van VWS, DATUM 12 februari

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal. Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM Sector bestuursrecht zaaknummer: AWB 11/2308 WWB uitspraak van de meervoudige kamer in de zaak tussen [eiseres], wonende te [woonplaats], eiseres, gemachtigde mr. W.G. Fischer,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 Rapport Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 2 Klacht Op 10 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Heemstede, met een klacht over een gedraging van de Huurcommissie

Nadere informatie

DOORLOPENDE VOLMACHT BV EURO AUTO LOGIC BV t.b.v. mr. T.B. Vriesema. a. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

DOORLOPENDE VOLMACHT BV EURO AUTO LOGIC BV t.b.v. mr. T.B. Vriesema. a. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: DOORLOPENDE VOLMACHT BV EURO AUTO LOGIC BV t.b.v. mr. T.B. Vriesema De ondergetekende: a. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: gevestigd en kantoorhoudende te en ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep Pagina 1 van 6 TÜV Rheinland Nederland B.V. Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen 2 Definities en afkortingen 3.1 Werkwijze afhandelen klacht 3.2 Werkwijze afhandelen bezwaar 3.3 Werkwijze afhandelen beroep

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C te D en E te F Zaak : Declaraties, ontbreken vertaling, gelijkheidsbeginsel Zaaknummer : 2010.00043 Zittingsdatum : 18 augustus 2010 1/6 Geschillencommissie

Nadere informatie

SBFmoeteerlijk ambtenaren strijden voor een rechtvaardige SBF-regeling

SBFmoeteerlijk ambtenaren strijden voor een rechtvaardige SBF-regeling Aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Dhr. Mr. F. Teeven Postbus 30132 2500 GC DEN HAAG Datum : 25 november 2013 Uw kenmerk : 5754740/13/DJI Ons kenmerk : GJG/JHV/25112013/01 Onderwerp : Leeftijdsdiscriminatie

Nadere informatie

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden Algemene voorwaarden van Feeking Artikel 1 Algemene toepassing van begrippen: a in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

De Reünie van Vrije Mensen van Vlees en Bloed op het Land.

De Reünie van Vrije Mensen van Vlees en Bloed op het Land. Een woordje vooraf: Waarom zou je eigenlijk je naam willen claimen, gevolgd door het claimen van je soevereiniteit? De naam, die je bij je geboorte van je ouders gekregen hebt, wordt na de aangifte op

Nadere informatie

het recht op vrijheid en gelijkheid voor iedereen

het recht op vrijheid en gelijkheid voor iedereen (artikel 1) vrijheid en gelijkheid voor iedereen (artikel 2) het recht niet gediscrimineerd te worden (artikel 3) leven, in veiligheid en vrijheid (artikel 4) geen slavernij of slavenhandel (artikel 5)

Nadere informatie

MEDIATION-OVEREENKOMST

MEDIATION-OVEREENKOMST MEDIATION-OVEREENKOMST De ondergetekenden: De Mediator: De heer, gevestigd en kantoorhoudende te (3817 DN) Amersfoort, aan de Albert Hahnstraat 8. En De Partijen: A:.... en B:..... nemen in overweging

Nadere informatie

Nationale Staat: Zorg

Nationale Staat: Zorg Nationale Staat: Zorg Samenvatting 1 Doel Het Nederlandse zorgstelsel is onder meer door het vereveningssysteem uniek in Europa en mede hierom is deze nationale staat ontwikkeld. Doel is inzicht krijgen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 9 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 9 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. 1. Definitie In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Advocaten: is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie

De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie Informatie voor werkgevers en uitkeringsinstanties De regeling in negen stappen 1 2 Een verzekerde heeft een betalingsachterstand ter hoogte van zes maandpremies

Nadere informatie

Overeenkomst Schoonmaakonderhoud

Overeenkomst Schoonmaakonderhoud Overeenkomst Schoonmaakonderhoud Codarts en Ref.: MS/ c2014081 Datum: De ondergetekenden: Codarts, gevestigd te Rotterdam, vertegenwoordigd door XX, XX, hierna te noemen Opdrachtgever en XX, gevestigd

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 1. Voor het verkrijgen van een offerte is het van belang dat het formulier volledig wordt ingevuld. 2. Indien er onvoldoende ruimte aanwezig is voor

Nadere informatie

Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen zakelijke schade- en inkomensverzekeringen

Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen zakelijke schade- en inkomensverzekeringen Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen zakelijke schade- en De Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars heeft op 10 december 2014 de volgende bedrijfsregeling voor

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D Zaak : EU/EER, geneeskundige zorg, IVF met eiceldonatie, leeftijd wensmoeder, indicatie Zaaknummer : 2010.01458 Zittingsdatum : 11 mei 2011 1/6 Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en E beiden te D Zaak : Farmaceutische zorg; Cialis Zaaknummer : 2009.02640 Zittingsdatum : 9 juni 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof.

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en E beide te D Zaak : Farmaceutische zorg, voorschrijvend arts Zaaknummer : 2009.01831 Zittingsdatum : 23 juni 2010 1/5 Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum De raad van de gemeente Renkum; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2012; Gelet op artikel

Nadere informatie

kracht TWEEDE WERELDOORLOG VERSUS MENSENRECHTEN

kracht TWEEDE WERELDOORLOG VERSUS MENSENRECHTEN WERKb L a D WERKBLAD met terugwerkende kracht met terugwerkende kracht TWEEDE WERELDOORLOG VERSUS MENSENRECHTEN Dit werkblad is een voorbereiding op je bezoek aan de vaste tentoonstelling Met Terugwerkende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen

Nadere informatie

Nederlandse Vrije-Mens Samenleving

Nederlandse Vrije-Mens Samenleving Een e-boek over hoe je rechten als een vrij mens te claimen in een Civiel of Gewoonterecht territorium Versie 1.1 Martin Luther King Jr. There comes a time when one must take the position that is neither

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Passage - school

Algemene voorwaarden Stichting Passage - school Algemene voorwaarden Stichting Passage - school Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door stichting Passage - school, de school voor bewustzijnsontwikkeling waarbij de innerlijke ontdekkingsreis

Nadere informatie

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) zijn verzoek om een vergoeding van zijn particuliere zorgverzekeringspremie over de periode januari tot mei 2007

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

BESLUIT. Zaaknummer 1060: Van Wieringen tegen Zorg en Zekerheid

BESLUIT. Zaaknummer 1060: Van Wieringen tegen Zorg en Zekerheid BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot afwijzing van een aanvraag tot het nemen van een besluit op grond van artikel 56, eerste lid, van de Mededingingswet.

Nadere informatie

: Gerard Spong : 4 juni 2014. Wijziging verzekeringswet

: Gerard Spong : 4 juni 2014. Wijziging verzekeringswet van datum woorden : Gerard Spong : 4 juni 2014 : 1345 Wijziging verzekeringswet 1. De minister van Volksgezondheid heeft het voornemen geuit art. 13 Zorgverzekeringswet te wijzigen. De wijziging komt er

Nadere informatie

Geheimhoudingsovereenkomst

Geheimhoudingsovereenkomst Dit is een voorbeeld geheimhoudingsovereenkomst (NDA) zoals gegenereerd met de NDA generator van ICTRecht: www.ndagenerator.nl In dit voorbeeld wordt een NDA gesloten in verband met een nieuwe internetdienst

Nadere informatie

Europese Commissie Directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming Raadpleging inzake gezondheidsdiensten B 232 8/102 B-1049 BRUSSEL België

Europese Commissie Directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming Raadpleging inzake gezondheidsdiensten B 232 8/102 B-1049 BRUSSEL België Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties Chr. Krammlaan 8 Postbus 222 3500 AE Utrecht Telefoon 030 276 99 85 Europese Commissie Directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming Raadpleging

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen een beslissing van de Gemeente op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning(wmo)

Bezwaar maken tegen een beslissing van de Gemeente op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning(wmo) Bezwaar maken tegen een beslissing van de Gemeente op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning(wmo) Mezzo Auteur : Ina Hoek Bunnik, november Inhoudsopgave Wat is bezwaar?... 3 Termijn... 3 Bezwaarschrift...

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 2 september 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 170913/403 afdeling: Sociale Zaken Onderwerp: Aanbesteding

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs. C en E, beide te D. Zaak Zaaknummer : 2008.00672 Zittingsdatum : 1 oktober 2008 : Premiekorting, wijziging verzekeringsvoorwaarden aanvullende verzekering 1/6

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Share it! B.V. Gebruikmaking advertentiefaciliteiten Share it! door ondernemer

Algemene voorwaarden Share it! B.V. Gebruikmaking advertentiefaciliteiten Share it! door ondernemer Document: Versie: Datum: Algemene voorwaarden Share it! B.V. Ondernemer 1.1 27 februari 2014 Algemene voorwaarden Share it! B.V. Gebruikmaking advertentiefaciliteiten Share it! door ondernemer Artikel

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 43 Onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden regelende de samenwerking tussen Nederland, Aruba,

Nadere informatie

VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS

VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS Eerste Hulp bij Gas Wat doe je als je een gas krijgt? Waar moet je op letten als je gesanctionneerd wordt voor het voeren van sociale actie? Is er beroep mogelijk? Wat

Nadere informatie

Datum Gemeentelijke opvang illegalen 1 juli 2014 Ons kenmerk 2014/0162/LK/LvdH/IS

Datum Gemeentelijke opvang illegalen 1 juli 2014 Ons kenmerk 2014/0162/LK/LvdH/IS Zijne Excellentie mr. F. Teeven Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EX DEN HAAG Onderwerp Datum Gemeentelijke opvang illegalen 1 juli 2014 Ons kenmerk 2014/0162/LK/LvdH/IS Zeer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 467 Oprichting van het College voor de rechten van de mens (Wet College voor de rechten van de mens) Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID HEIJNEN Ontvangen

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 12D0013050. AANWIJZING EX ARTIKEL 76, EERSTE LID, WMG 25 april 2012

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 12D0013050. AANWIJZING EX ARTIKEL 76, EERSTE LID, WMG 25 april 2012 AANGETEKEND Stichting Saffier De Residentie Groep T.a.v. het bestuur Postbus 52150 2505 CD DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE --- Zfw

JURISPRUDENTIE --- Zfw vorige home jurisprudentie jur. Zfw Zfw sz-wetten overige wetten zoeken JURISPRUDENTIE --- Zfw LJN: AY4168 Instantie: Centrale Raad van Beroep Datum uitspraak: 04-07-2006 Soort procedure: hoger beroep

Nadere informatie

de voorzitter van het managementteam van de eenheid Belastinqdienat^ÉI^ van de rijksbelastingdienst, hierna: de Inspecteur,

de voorzitter van het managementteam van de eenheid Belastinqdienat^ÉI^ van de rijksbelastingdienst, hierna: de Inspecteur, uitspraak / GERECHTSHOF 's-hertogenbosch Sector belastingrecht Eerste meervoudige Belastingkamer Kenmerk: 09/00515 Uitspraak van de eerste meervoudige Belastingkamer op het hoger beroep van de voorzitter

Nadere informatie

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten 1 RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten tussen de Staat der Nederlanden en de gemeente...betreffende het verrichten van loketdiensten door de gemeente...in het

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen

Nadere informatie

Geen stamrechtovereenkomst in de zin van art. 11-1-g Wet LB. De ontslagvergoeding is terecht tot het loon is gerekend

Geen stamrechtovereenkomst in de zin van art. 11-1-g Wet LB. De ontslagvergoeding is terecht tot het loon is gerekend Geen stamrechtovereenkomst in de zin van art. 11-1-g Wet LB. De ontslagvergoeding is terecht tot het loon is gerekend ECLI:NL:RBNNE:2014:1539 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Zienswijze en UOV Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Ondanks het feit dat het indienen van een zienswijze niet gerekend kan worden tot de vormen van rechtsbescherming in het

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk l 129240/186658. Uw verzoek tot ingrijpen in de markt voor diabeteshulpmiddelen 1 juli 2015

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk l 129240/186658. Uw verzoek tot ingrijpen in de markt voor diabeteshulpmiddelen 1 juli 2015 Diabetesvereniging Nederland T.a.v. Postbus 470 3830 AM LEUSDEN Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door

Nadere informatie

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T Rolnummer 2847 Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vóór de wijziging ervan bij de

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Ede,

De Raad van de gemeente Ede, De Raad van de gemeente Ede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Ede d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet; overwegende

Nadere informatie

Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed

Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor klanten en opdrachtgevers van BORGMAN&AUGUSTINUS VOF, hierna te noemen BORGMAN&AUGUSTINUS;

Algemene Voorwaarden voor klanten en opdrachtgevers van BORGMAN&AUGUSTINUS VOF, hierna te noemen BORGMAN&AUGUSTINUS; Algemene Voorwaarden voor klanten en opdrachtgevers van BORGMAN&AUGUSTINUS VOF, hierna te noemen BORGMAN&AUGUSTINUS; Versie: klant / opdrachtgever BORGMAN&AUGUSTINUS bemiddelt ten behoeve van acteurs,

Nadere informatie

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN.. Tussen De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium van de FOD Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Algemene voorwaarden voor dienstverlening BMW Voor Elkaar! St. Hubertuslaan 19 3972 WT Driebergen-Rijsenburg Kamer van Koophandel 64840980 BAMw, beroepsregistratie 461002087 Bank: Triodos Bank NL25 TRIO

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR ACCOUNTANTS/BELASTINGADVISEURS

AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR ACCOUNTANTS/BELASTINGADVISEURS AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR ACCOUNTANTS/BELASTINGADVISEURS A. Voor het verkrijgen van een offerte is het van belang dat het formulier volledig wordt ingevuld. B. Indien

Nadere informatie

MEMO. Datum : 18 oktober 2005. : Raad van de gemeente Eemsmond. : College van burgemeester en wethouders

MEMO. Datum : 18 oktober 2005. : Raad van de gemeente Eemsmond. : College van burgemeester en wethouders MEMO Datum : 18 oktober 2005 Aan : Raad van de gemeente Eemsmond Van : College van burgemeester en wethouders Onderwerp : Collectieve ziektekostenverzekering (initiatiefvoorstel PvdA) Aanleiding: Namens

Nadere informatie

de positie van de verzekerde/patiënt in Nederland en daarbuiten in het licht van de voorgenomen wijziging van art 13 Zvw (EU-aspecten)

de positie van de verzekerde/patiënt in Nederland en daarbuiten in het licht van de voorgenomen wijziging van art 13 Zvw (EU-aspecten) de positie van de verzekerde/patiënt in Nederland en daarbuiten in het licht van de voorgenomen wijziging van art 13 Zvw (EU-aspecten) Jac Rinkes Workshop SKGZ 3-10-13 Zorgverzekeringswet Artikel 13 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen 4. Oriënterend gesprek 5. Totstandkoming van een overeenkomst 6.

Algemene voorwaarden 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen 4. Oriënterend gesprek 5. Totstandkoming van een overeenkomst 6. Algemene voorwaarden 1. Definities Opdrachtgever : iedere (rechts)persoon, werkgever, die met Koppelpartners een overeenkomst voor loopbaanbegeleiding, outplacement, groepstraining of organisatie advies

Nadere informatie

Algemene voorwaarden opwolken.com

Algemene voorwaarden opwolken.com Algemene voorwaarden opwolken.com Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Arbodiensten

Reglement Geschillencommissie Arbodiensten Reglement Geschillencommissie Arbodiensten Definities Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de Geschillencommissie Arbodiensten; b. Boaborea: de branchevereniging van dienstverleners

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML Vanaf 1 januari 2016 worden de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de specificatie van

Nadere informatie

Gevoegde zaken C-18 0/98 C-184/98. P. Pavlov e.a. tegen Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten

Gevoegde zaken C-18 0/98 C-184/98. P. Pavlov e.a. tegen Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten Gevoegde zaken C-18 0/98 C-184/98 P. Pavlov e.a. tegen Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten (verzoek van het Kantongerecht te Nijmegen om een prejudiciële beslissing) Verplichte deelneming in

Nadere informatie

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 OVEREENKOMST INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shopping Center Network BeNeLux,

Nadere informatie

CENTRALE RAAD VAN BEROEP U I T S P R A A K

CENTRALE RAAD VAN BEROEP U I T S P R A A K CENTRALE RAAD VAN BEROEP 02/2895 AOW en 05/6118 AOW in het geding tussen: [appellant], wonende te Spanje, appellant, en U I T S P R A A K de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, gedaagde.

Nadere informatie

No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012

No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012 ... No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012 Bij Kabinetsmissive van 18 juni 2012, no.12.001344, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie, bij de Afdeling advisering

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2004.2196 (047.04) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

- 1 - COLLEGE STELT DE RAAD VOOR OM a.te besluiten het werkkapitaal van de Kredietbank Nederland aan te vullen met een bedrag van 98.

- 1 - COLLEGE STELT DE RAAD VOOR OM a.te besluiten het werkkapitaal van de Kredietbank Nederland aan te vullen met een bedrag van 98. - 1 - Raadsvoorstel ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 10. Registratienummer 2013-000898/r Portefeuillehouder CT Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel Concept besluit Begrotingswijziging

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Informatiegids. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) voor. NOAB leden

Informatiegids. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) voor. NOAB leden Informatiegids Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) voor NOAB leden 1 INLEIDING... 3 DE WBP... 3 1 PERSOONSGEGEVENS... 3 1.1 WAT ZIJN GEGEVENS EN WELKE EISEN STELT DE WET AAN GEGEVENS... 3 1.2 VERWERKEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

pagina 1 van 5 ECLI:NL:RBDHA:2014:6145 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 20-05-2014 Datum publicatie 04-06-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden AWB-13_10151 Belastingrecht Bijzondere kenmerken Bodemzaak

Nadere informatie

Algemene Leverings Voorwaarden Advertenties van Vereniging.(1)

Algemene Leverings Voorwaarden Advertenties van Vereniging.(1) Algemene Leverings Voorwaarden Advertenties van Vereniging.(1) De toepasselijkheid van de Algemene Leverings Voorwaarden Advertenties De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle met de vereniging

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen

Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen 3.1 a Er is geen sprake van een draagkrachtige motivering, want de redenering van het college van B&W is niet begrijpelijk (zie het antwoord op tussenvraag 3.4).

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Utrecht van 14 mei 2004 in het geding tussen:

tegen de uitspraak van de rechtbank Utrecht van 14 mei 2004 in het geding tussen: LJN: AT7485, Raad van State, 200405147/1 (Printbare versie) Datum uitspraak: 15-06-2005 Datum publicatie: 15-06-2005 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Bij

Nadere informatie

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden.

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden. Ter attentie van de leden van TRIP VZW TRIP de Meeûssquare 29 B- 1000 BRUSSEL Tel. +32 2 547 56 11 marc.dierckx@trip- vzw.be md 130410 Aanvraag premie-incasso 2012 en certificeringverslag Brussel, 10 april

Nadere informatie

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt:

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt: Zorgverzekering Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. Dit basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kunt u zich

Nadere informatie