Samengesteld dossier Beroepschrift boete CvZ, rechtbank Leeuwarden,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samengesteld dossier Beroepschrift boete CvZ, rechtbank Leeuwarden, 22-5-2013"

Transcriptie

1 Samengesteld dossier Beroepschrift boete CvZ, rechtbank Leeuwarden, Ronny; van de familie Toxopeus, In care of...,. Non Domestic: Sneek, Friesland, Nederland [...] Real Land Europe Rechtbank Leeuwarden T.a.v. Afdeling Bestuursrecht Faxnummer: Sneek, 1 maart 2013 Betreft: Pro Forma Beroepschrift Beschikking CvZ zaaknr Kenmerk: PFB_CvZ_001 Aantal pagina s: een (1) Kennisgeving aan de Agent/Vertegenwoordiger is kennisgeving aan de Opdrachtgever. Kennisgeving aan de Opdrachtgever is kennisgeving aan de Agent/Vertegenwoordiger. De Ondergetekende ben ik alsook ik de Ondergetekende ben. Lectori Salutem, Hierbij tekent ondergetekende reeds formeel beroep aan tegen de Beschikking van het College van Zorgverzekeringen, en welke op 20 februari op het adres van de Natuurlijk Persoon R. Toxopeus ontvangen, geopend en door de Vrije Mens Ronny gelezen werd. Ondergetekende vraagt hierbij om verlenging van de termijn, waarop dit beroepschrift met alle inhoudelijke argumenten onderbouwd kan worden. Sinds op 17 februari in Nederland de zorgverzekeraar Artabana van start is gegaan en ondergetekende zich hierbij aangesloten heeft, ontstaan nieuwe argumenten en gezichtspunten welke van belang zullen zijn voor het definitieve beroepschrift. Graag ontvangt ondergetekende hierover van U bericht. Omdat ondergetekende op 7 juli 2012 aangetekend een Verklaring van Begrip en Intentie aan het Staatshoofd van Nederland heeft gestuurd, welke door haar niet binnen de wettelijke termijn van 6 weken weerlegd of tegengesproken is en derhalve van kracht geworden is en ondergetekende zijn status als Soeverein Mens van Vlees en Bloed als onweerlegbaar beschouwd, wordt U vriendelijk gevraagd al Uw correspondentie te adresseren aan de Mens Ronny; van de familie Toxopeus. Bij de inhoudelijke onderbouwing van dit beroepschrift zal ook een exemplaar van deze Verklaring van Begrip en Intentie bijgevoegd worden, evenals de Internationale Verdragen en Mensenrechtenverklaring, waaraan deze Verklaring haar rechten ontleent. Met vriendelijke groet, zonder oneerbiedigheid, kwade wil of frivoliteit. Alle Rechten voorbehouden. Zonder belofte of overeenkomst. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Ik, gekend als Ronny; van de familie Toxopeus, geboren op... te... en levende als vrij en soeverein mens van vlees en bloed op het land bij de gratie Gods, crediteur handelend in volwaardige capaciteit als agent en auteur van de copyright naam, met claim op de naam en handtekening: R. TOXOPEUS en/of elke afgeleide daarvan, waarbij alle rechten voorbehouden zijn. De in dit dossier gebruikte argumenten staan voor een ieder ter beschikking en kunnen vrijelijk, doch voor eigen verantwoording, gebruikt worden. Een aantal formuleringen zijn speciaal toegespitst op Vrije Mensen, die via hun vrijheid herwonnen hebben.

2 Ronny; van de familie Toxopeus, In care of...,. Non Domestic: Sneek, Friesland, Nederland [...] Real Land Europe Rechtbank Leeuwarden T.a.v. Afdeling Bestuursrecht Faxnummer: Sneek, 1 april 2013 Betreft: Beroepschrift Beschikking CvZ zaaknr Kenmerk: PFB_CvZ_002 Aantal pagina s: vier (4) Kennisgeving aan de Agent/Vertegenwoordiger is kennisgeving aan de Opdrachtgever. Kennisgeving aan de Opdrachtgever is kennisgeving aan de Agent/Vertegenwoordiger. De Ondergetekende ben ik alsook ik de Ondergetekende ben. Lectori Salutem, Hierbij vul ik het Pro Forma Beroepschrift met dagtekening 1 maart jl. tegen de Beschikking van het College van Zorgverzekeringen met de inhoudelijke gronden aan. Gronden van beroep: 1) De Staat der Nederlanden, in deze vertegenwoordigd door het College van Zorgverzekeringen (hierna te noemen CvZ), handelt in strijd met art. 1.1 van Internationaal Verdrag voor Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) wat stelt: All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development oftewel het recht op zelfbeschikking. Het is mijn uitdrukkelijk recht zelf over mijn lichaam en de gezondheid ervan te beschikken. In mijn bezwaarschrift aan het CvZ heb ik specifiek benadrukt niet gedwongen te willen worden deel te nemen aan een gezondheidsstelsel wat complementaire geneeswijzen nagenoeg uitsluit en overwegend gestoeld is op een tunnelvisie vanuit de farmaceutische industrie. Vanuit mijn menselijke levensbeschouwing is solidariteit met mijn medemens een hoog goed. Om die solidariteit ook in de praktijk te betrachten, ben ik aangesloten bij de op onderlinge solidariteit gebaseerde zorgverzekeraar Artabana Nederland. 2) De Staat der Nederlanden, in deze vertegenwoordigd door het CvZ, handelt ook in strijd met art. 1.2 van het IVBPR wat stelt: All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of international economic co-operation, based upon the principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence. Het CvZ respecteert dit artikel niet door te verwijzen naar bepalingen uit Nederlandse wetgeving, de Zorgverzekeringswet en de Ziektewet als rechtsgrond om mij niet alleen te dwingen tot het ter beschikking stellen van mijn lichaam aan op farmacie gerichte reguliere geneeskunde, maar hier ook dwingend een betalingsverplichting aan te koppelen, welke desnoods met beroep op een machtsmonopolie dwingend opgelegd werd en wordt in samenwerking met het Centraal Justitieel Incasso Bureau. 3) De Staat der Nederlanden, in deze vertegenwoordigd door het CvZ, handelt ook in strijd met art. 1.3 van het IVBPR wat stelt: The States Parties to the present Covenant, including those having responsibility for the administration of Non-Self-Governing and Trust Territories, shall promote the realization of the right of self-determination, and shall respect that right, in conformity with the provisions of the Charter of the United Nations.: Het CvZ heeft niet alleen bij soevereine mensen, maar zelfs waar het om non-self-governing- rechtspersonen en natuurlijke personen gaat, de plicht het recht op zelfbeschikking te respecteren.

3 4) De verwijzing van het CvZ naar de uitspraak van het Europees Hof van Justitie (Van Delft C -345/09) en haar interpretatie daarvan staat haaks op bovengenoemd artikelen van het IVBPR. Daarbij dient opgemerkt te worden dat er door het Hof gesproken wordt over alle er onder vallende sociaal verzekerden. Deze definitie biedt de ruimte tot interpetatie of de definitie van het CvZ, wat onder alle verstaan dient te worden, overeen stemt met wat het Europees Hof tot strekking heeft. De Nederlandse Verzekeringswet wordt door CvZ gehanteerd om onder de noemer van een sociaal stelsel (wat het huidige zorgstelsel niet is) dwingend voor te schrijven zonder aanzien des persoon. Solidariteit kan niet met financiële middelen afgedwongen worden, maar stoelt op ieders persoonlijke levensovertuiging. Dat persoonlijke keuzes omtrent gezondheidsrisico's en de kosten ervan niet op de maatschappij afgewenteld mogen worden, is evident. Het mag als een manco van de Zorgverzekeringswet beschouwd worden dat hierin onvoldoende is voorzien. 5) Het CvZ handelt in strijd met art. 94 van de grondwet dat stelt: Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Het CvZ probeert mij te dwingen mij te identificeren met mijn Natuurlijk Persoon, het rechtssubject, de juridische entiteit. Veel inwoners van Nederland weten niet beter dan dat het woord -persoon- hetzelfde betekent als het woord -mens-. Wanneer men kijkt naar de herkomst van het woord 'persoon', dan leidt de weg naar het Latijnse woord 'persona'. Wat is de betekenis van dit woord? Persoon: Een sociale rol of karakter gespeeld door een acteur. Het woord is afgeleid van het Latijn, waarbij het oorspronkelijk verwees naar een theatraal masker. Het Latijnse woord is waarschijnlijk afgeleid van het Etruskische woord 'phersu' (wat de betekenis 'masker' heeft) en het Griekse woord 'prosōpon' (wat ook de betekenis 'masker' heeft). Persoon = Masker Wat is dan betekenis/omschrijving van het woord masker? Masker: Een symbool voor de aanwezigheid van bovennatuurlijke entiteiten. De drager van het masker neemt de eigenschappen aan van het voorgestelde wezen. In de Nederlandse wetgeving wordt gewag gemaakt van Natuurlijke Personen en Rechtspersonen. Het gaat te ver om het onderscheid hier uit te leggen en dus laat ik het hier alleen bij de Natuurlijk Persoon. Natuurlijk Persoon: De mens gezien als rechtssubject. Juridische entiteit Dus een natuurlijk persoon is niet een mens, maar de manier waarop de mens gezien wordt klinkt verdacht veel als een masker nietwaar? En dat masker is onderhevig aan Nederlandse wetgeving. Die Nederlandse wetgeving stelt in Grondwet artikel 94: Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Kort gezegd kan dus gesteld worden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) voor de Nederlandse wetgeving gaan indien deze onverenigbaar zijn. Enkele voorbeelden: UVRM art.3: Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. En UVRM art.6: Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.

4 Ofwel ook uit de mensenrechten (waarvoor de Staat der Nederlanden in 1948 getekend heeft) blijkt duidelijk dat er een onderscheid bestaat tussen een Mens en een Persoon, er wordt zelfs aangegeven dat een Persoon eigendom is van een Mens. Zaken anders voor doen stellen dan ze werkelijk zijn door de Staat der Nederlanden (d.m.v. indoctrinatie bij het onderwijs) klinkt als fraude. Toch nemen we gewoon allemaal deel aan de Staat der Nederlanden d.m.v. ons Natuurlijk Persoon, Dat begon met het feit dat mijn vader gedwongen werd (a.g.v. fraude d.m.v. onrechtmatig opgelegde wetgeving) mijn geboorte aan te geven bij een gemeente (deel uit makend van de Staat der Nederlanden), waarop vervolgens zonder overeenkomst een Natuurlijk Persoon gecreëerd werd in de GBA (door de Staat der Nederlanden). Dit betekent dus dat een contract van mij met de Staat der Nederlanden niet bestaat! Ten tweede kan o.b.v. de UVRM geconcludeerd worden van het feit dat een mens niet gedwongen kan worden deel uit te maken van de Staat der Nederlanden (dan wel een andere Staat). Dit wordt ook nog eens bevestigd in art 22 van het IVBPR: Everyone shall have the right to freedom of association with others, including the right to form and join trade unions for the protection of his interests. dat er een recht is op vrije vereniging, maar geen plicht. UVRM art.4: Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden. UVRM art.15-1: Een ieder heeft het recht op een nationaliteit. UVRM art.15-2: Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen. UVRM art.20-2: Niemand mag worden gedwongen om tot een associatie te behoren. Ik heb dus recht op een Natuurlijk Persoon voor de wet, maar dat houdt niet in dat ik ertoe verplicht kan worden. Ik heb naast die Natuurlijk Persoon ook recht op een Nationaliteit en kan ook daartoe niet verplicht worden. Ik kan niet gedwongen worden om tot de Staat der Nederlanden (= een associatie) te behoren alsook dat ik niet in slavernij of horigheid gehouden mag worden. Nergens staat dat een Natuurlijk Persoon niet als een horige of slaaf behandeld mag worden (ondanks dat een Natuurlijk Persoon onschendbaar dient te zijn) en dus mag iemand die zich identificeert met of zichzelf ziet als het masker (de Natuurlijk Persoon) als horige of slaaf behandeld worden ik neem tenminste aan dat de Staat der Nederlanden zo redeneert, want anders kan ik geen verklaring geven voor de manier waarop de Staat der Nederlanden (en daarmee het CvZ) 'haar' burgers (als nummertjes) behandeld. Evenwel en mede temeer ik het Staatshoofd van de Staat der Nederlanden in kennis heb gesteld van een Verklaring van Begrip en Intentie met dagtekening 7 juli 2012, moge het duidelijk zijn dat ik mij niet identificeer met de Natuurlijk Persoon zoals de Staat der Nederlanden het gecreëerd heeft. Dientengevolge hebben, in tegenstelling tot wat het CvZ beweer, de regeltjes en wetgeving van de Staat der Nederlanden ook geen vat op mij als Mens van Vlees en Bloed. Daarmee kan dus gesteld worden dat het CvZ onrechtmatig via een door de Staat der Nederlanden gecreëerde Natuurlijk Persoon met uniek Burger Service 6) In mijn bezwaarschrift heb ik specifiek benadrukt dat het huidige gezondheidsstelsel in onverantwoorde mate steunt op farmaceutische medicatie en allopathische geneeskunde. Dat dit gepaard gaat met enorme belangenverstrengelingen vanuit een industrie met een jaarlijkse miljardenomzet, moge duidelijk zijn. De hysterie rondom de Mexicaanse Griep is daarvan een

5 enkel voorbeeld. Niet onvermeld mag ook blijven dat de huidige zorgverzekeringsmaatschappijen met tal van bestuurders, die qua salarissen de Balkenende-norm ruim overschrijden, lange tijd het monopolie gehad hebben op het aanbod, waarbij voor de burger, wiens belang het College zozeer zegt te vertegenwoordigen, geen noemenswaardige keuzevrijheid was, indien het om complementaire gezondheidsbehandelingen ging. Het is dan ook niet de verdienste van het CvZ, noch aan enige inspanning harerzijds te danken dat er nu wèl een zorgverzekeraar, Artabana Nederland, is die op basis van onderlinge keuzevrijheid en absolute therapiekeuzevrijheid is..resumerend kan gesteld worden dat het handelen van de Nederlandse Staat, in deze vertegenwoordigd door het CvZ, handelt in strijd met art. 94 van de Grondwet door internationale en besluiten van volkenrechtelijke organisatie te schenden. Ik verzoek de rechtbank Leeuwarden het College van Zorgverzekeringen te gelasten de schending van mijn mensenrechten voor nu en de toekomst te staken, haar beschikking te vernietigen en het College te veroordelen in de proceskosten, waaronder het door mij betaalde griffierecht. Met vriendelijke groet, zonder oneerbiedigheid, kwade wil of frivoliteit. Alle Rechten voorbehouden. Zonder belofte of overeenkomst. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Ik, gekend als Ronny; van de familie Toxopeus, geboren op... te... en levende als vrij en soeverein mens van vlees en bloed op het land bij de gratie Gods, crediteur handelend in volwaardige capaciteit als agent en auteur van de copyright naam, met claim op de naam en handtekening: R. TOXOPEUS en/of elke afgeleide daarvan, waarbij alle rechten voorbehouden zijn.

6 Pleitnota Ronny: Mijn naam is Ronny, en ik ben in 1978 geboren in de familie Toxopéus als mens van vlees en bloed, en gezegend met een goed werkend verstand. Alles en iedereen is met elkaar verbonden door de levensadem van de schepper, en daarmee zijn we allen gelijk aan elkaar, en hebben daarmee als mens dezelfde waarde. Vanuit deze gelijkheid is mij opgevallen dat het huidige zorgverzekering stelsel met de daarbij bedachte wetten alles behalve gelijkheid als uitgangspunt hebben. Allereerst hebben de mensen met voldoende geld binnen het huidige stelsel meer ter beschikking aan medische hulp dan de mensen die het financieel minder hebben. Ziekte is niet afhankelijk van wat je betalen kunt, maar de geboden hulp wel. Als je de premie niet betalen kunt om wat voor reden dan ook, krijg je uiteindelijk als bonus 30% extra te betalen premie bovenop het bedrag dat je al niet kunt betalen, en dit wordt niet gebruikt om de openstaande schuld in te lossen. Hierdoor is onder andere mijn levenspartner geheel uitgesloten van b.v. de tandarts, welke niet meer vergoed word, en niet gedeclareerd kan worden. Een heel solidaire maatregel. Maar ook als je voldoende geld hebt is de geboden hulp is vooral gebaseerd op wat voor de beursgenoteerde industrie goed is, en dus georkestreerd door de farmacie. Beursgenoteerd betekend elk jaar moeten groeien, dus elk jaar meer geld moeten verdienen. Dit kan dus alleen als en meer medicijnen en meer behandelingen verkocht worden! 1,4 miljard winst voor de zorgverzekeraars in 2012, hoeveel mensen zouden hier mee geholpen kunnen worden? Even voor de goede orde; 1 miljard is heel veel geld, als je iedere seconde 1 euro telt, kost het ongeveer 33 jaar om uitgeteld te zijn, en de zorg fraude wereld praat er over als of het niets is. Medicijnen zijn er toch om de mens weer gezond te krijgen? Dit is dus een van de grootste leugens, en de reden dat het begrip medicijn en geneesmiddel door elkaar gebruikt word en als het zelfde wordt beschouwd. Medicijnen brengen als bijwerking vaak nieuwe of zelfs nog ergere klachten met zich mee waarvoor dan weer nieuwe medicijnen worden voorgeschreven. Geneesmiddelen daarentegen zullen bijdragen aan de algehele balans die nodig is weer gezond te kunnen zijn. Er zijn nog nooit zoveel verschillende medicijnen beschikbaar geweest als heden, maar er zijn ook nog nooit zoveel zieke mensen op de wereld geweest als nu, dit gaat hand in hand met elkaar. Gezondheid is een kwestie van balans tussen lichaam en geest, eenheid. Ziekte is niet slechts een beeld van symptomen waarvan je slachtoffer bent, maar een uiting van de onbalans tussen lichaam en geest.

7 Zelf ben ik sinds een aantal jaren gediplomeerd energetisch healer, en neem zo de verantwoordelijkheid voor mijn eigen gezondheid en deel deze kennis in liefde met mijn medemens. Vele andere vormen van gezondheids-ondersteuning of complementaire geneeswijzen zijn op mijn pad als healer gekomen, maar worden stelselmatig uitgesloten door de zorgverzekeraars. Alles word onder de paraplu van de industrie geschaard. Mensen zijn geen melk koeien, maar worden zo wel tot op het bot uitgemolken. Als mens heb ik een vraag aan u: Bent u zelf al eens geconfronteerd met kanker in uw omgeving?heeft u de gevolgen van de behandelwijzen al eens goed gezien? Statistieken m.b.t. Resultaten van chemotherapie liegen er niet om, en er is bekend dat het merendeel van de artsen zelf deze behandeling weigert. Is het u ooit opgevallen dat een ziekte als kanker tot op heden nog nooit (gedocumenteerd) bij een koninklijke familie op de wereld voorgekomen is? Hoe dit kan? De kennis van gezondheid is bij deze families duidelijk aanwezig, en geld is natuurlijk geen probleem. Het word tijd dat de eerlijke informatie omtrent gezondheid plaats maakt voor de leugens over ziekte, en dat zou dan ook een mooie nieuwe kerntaak voor het CVZ zijn. Als het CVZ eerlijke informatie zou verstrekken over gezondheid zouden ze daarmee de zorgverzekeraars kunnen adviseren op welke manier een verzekering samen te stellen. Op deze manier zouden de mensen een eerlijk advies krijgen van een overheidsorgaan wat voor gezondheid staat. Maar het enige wat het CVZ behartigd zijn de belangen van de zorgverzekeraars, om er voor te zorgen dat de mensen met druk op de nek, blijven betalen, en de winst veilig stellen. Het is ook vast niet voor niets het centrum voor zorgverzekeringen, en niet voor degenen die een verzekering afgesloten hebben. Het is tijd voor de waarheid m.b.t. wat gezondheid eigenlijk betekend; gezond zijn kost geen miljarden, ziekte wel. Ik kan niet meer leven met alle leugens omtrent gezondheid, en heb allerminst zorgen nodig. Een ZORGEN-verzekering past daar voor mij niet meer bij,daar mijn gezondheid mijn eigen verantwoordelijkheid is. Het reserveren van geld voor eventuele gevallen waarbij ik (medische) hulp nodig heb wil ik wel doen, maar bij b.v. het alternatief Artabana, waar ik niet betaal voor de top salarissen aan de top van de verzekeraars, waar er nog steeds ruim boven de balkenende norm 'verdiend' wordt.

8 Er is voor mij nog slechts één ding dat telt en nagestreefd dient te worden, en dat is transparante waarheid, en Mevrouw de rechter, ik hoop dat u dezelfde visie heeft, en niet slechts de gestelde orders opvolgt, want de gezondheid van iedere inwoner van Nederland wordt door het Nederlandse zorgen stelsel om zeep geholpen, ook die van uw directe leef omgeving. Hartelijk dank voor uw tijd, Ronny; van de familie Toxopéus

9 Pleitnota Luca; van Dinter namens Team Artabana. Rechtbank Leeuwarden Afd. Bestuursrecht Utrecht, 21 mei 2013 Betreft: Pleitnota Zitting zaaknummer : LEE 13/ 883 ZVW Kenmerk: Bs_CvZ_005 Kennisgeving aan de Agent/Vertegenwoordiger is kennisgeving aan de Opdrachtgever. Kennisgeving aan de Opdrachtgever is kennisgeving aan de Agent/Vertegenwoordiger. De Ondergetekende ben ik alsook ik de Ondergetekende ben. Geachte Mevrouw Visser, rechter Op verzoek van Ronny; van de familie Toxopeus ga ik in deze Pleitnota in op de juridische aspecten van deze Beroepsschriftprocedure, daar waar Ronny in zijn Pleitnota vooral de inhoudelijke kant vanuit menselijk oogpunt zal belichten. Deze pleitnota kan heel kort blijven, aangezien in de Inhoudelijke Gronden van het Beroepsschrift al uitputtend is ingegaan op de strijdigheid van de Nederlandse wetgeving in het licht van het Internationaal Verdrag voor Burgerrechten en Politieke Rechten, artikel 1 wat, kort samengevat, het Recht op Zelfbeschikking garandeert. De rechtbank Leeuwarden wordt nadrukkelijk NIET gevraagd Nederlandse wetgeving te toetsen aan de Grondwet. Het moge duidelijk zijn dat artikel 120 van diezelfde Grondwet dit niet toelaat. De rechtbank wordt nadrukkelijk WEL gevraagd art. 94 van de Grondwet van toepassing te verklaren, omdat het recht op zelfbeschikking, wat door een internationaal verdrag gegarandeerd wordt, prevaleert boven nationale wetgeving. Het is slechts aan internationale verdragen ondergeschikte weteving, waarnaar de Staat der Nederlanden, hier vertegenwoordigd door het College van Zorgverzekeringen, naar verwijst. Het is nationale wetgeving die de mens Ronny; van de familie Toxopeus wil dwingen die Zelfbeschikking op te geven middels een verplichte zorgverzekering met een, dit overigens ter zijde, zeer eenzijdig regulier basispakket, waarbij het aanbod als de tarieven niet bepaald worden door medici, maar door politici. In de Inhoudelijke Gronden van het Beroepschrift is ook uitvoerig uiteen gezet, dat het College voor Zorgverzekeringen de mensenrechten schendt door de mens Ronny; van de familie Toxopeus te dwingen zich te identificeren met de Natuurlijk Persoon R. TOXOPEUS met bijbehorend Burger Service Nummer. In deze Pleitnota zal ik er daarom niet verder op in gaan. Wat anno 22 mei wel een punt van aandacht geworden is, is het uitgangspunt van het College van Zorgverzekering, dat de Nederlandse Staat een sociaal stelsel zegt te bieden, waaraan op basis van een verplichte solidariteit Natuurlijke Personen tot deelname gedwongen zouden kunnen worden. Nu biedt de Algemene Wet Bestuursrecht geen glasheldere definitie van wat onder een sociaal stelsel verstaan dient te worden. Sociaal wordt in de Dikke Van Dale gedefinieerd als: betrekking hebbend op de maatschappij, op het welzijn ervan. Een stelsel mag sociaal genoemd worden als het betrekking heeft op het welzijn van ieder mens in die maatschappij. Is een stelsel sociaal te noemen als de maandelijkse premie van dat stelsel zo hoog is, dat ongeveer mensen die premie niet op kunnen brengen? Is een stelsel sociaal te noemen als de wetten, die dit stelsel als uitgangspunt heeft, vervolgens een College van Zorgverzekering er toe aanzet die mensen, die de premie niet kunnen betalen, torenhoge boetes op te leggen en met gerechtsdeurwaarders in nog diepere financiële problemen te brengen? Is een stelsel sociaal als tegelijkertijd de zorgverzekeraars ca. 1,4 MILJARD euro winst maken? Dat zijn vragen die ook in de sector Bestuursrecht actueel zijn, doordat art. 94 in de Grondwet besluiten van volkenrechtelijke organisaties (waartoe de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens uit 1948 gerekend wordt) en internationale verdragen verbindend zijn boven nationale wetgeving. In een sociaal stelsel praten we over mensen en niet over juridische entiteiten zoals de Natuurlijke Persoon in 16.8 miljoen-voud.

10 Zoals uit de Pleitnota van Ronny blijkt, maar ook uit de Inhoudelijke Gronden van het beroepschrift had een bewuste mens, die op serieuze wijze zorg draagt voor eigen gezondheid en welzijn, in Nederland ook nauwelijks of geen keus, als hij of zij de gezondheid op een niet allopathische wijze wilde behartigen. Behoudens een bescheiden aanvullend pakket aan alternatieve behandelwijze, bood geen enkele zorgverzekeraar een volwaardig complementair pakket. Het is dan ook juist vanuit het sociale aspect, met in het achterhoofd de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens artikel 25, dat sinds maart 2013 een samenwerkingsverband van mensen gestart is onder de naam Artabana, waarbij mensen vanuit een sociale betrokkenheid bij elkaar een stelsel opzetten en financieren, waarbij 100% keuzevrijheid van therapievorm gegarandeerd wordt en waarbij in onderling overleg ieders financiële bijdrage naar draagkracht overeengekomen kan worden. Artabana mag met recht als een sociaal stelsel geponeerd worden, omdat het recht doet aan alle internationale verdragen èn de Mensenrechtenverklaring, plus dat het 100% keuzevrijheid garandeert. In deze Pleitnota wordt dan ook het pleidooi opgenomen om alle acties van het College van Zorgverzekeringen te staken, die mensen in afschuwelijke financiële ellende stort of gestort heeft en per direct het nieuwe echt sociale stelsel te omarmen. Resumerend wordt de rechtbank gevraagd de beschikkingen inzake Ronny van het College van Zorgverzekering te vernietigen en tegelijkertijd het College als advies mee te geven het gevoerde weinig sociale beleid terug te koppelen naar de politieke vertegenwoordigers van de Staat der Nederlanden en te verlangen dit de hierboven genoemde gebreken in de nationale wetgeving volledig in lijn gebracht worden met genoemde internationaal verdrag en mensenrechtenverklaring. Dank U wel voor de aandacht. Ik, gekend als Lucas Alfonsus Alexander Maria; van de familie Van Dinter, geboren op... te... en levende als vrij en soeverein mens van vlees en bloed op het land bij de gratie Gods, crediteur handelend in volwaardige capaciteit als agent en auteur van de copyright naam, met claim op de naam en handtekening: L.A.A.M. VAN DINTER en/of elke afgeleide daarvan, waarbij alle rechten voorbehouden zijn.

11 Cremerstraat 247, BJ Utrecht NOTICE OF INDEPENDENCE KENNISGEVING Nederlandse Zorgautoriteit, Utrecht. Faxnummer: Betreft: juridische kennisgeving Kenmerk: jk_nza_001 Pagina's: een (1) Datum: 21 mei 2013 Lectori Salutem! Langs deze weg wordt U ter Uwer informatie meegedeeld dat sinds 1 maart jongstleden het samenwerkingsverband Artabana van start gegaan is. Artabana is een landelijk netwerk van kleine lokale groepen mensen, die in onderlinge solidariteit en betrokkenheid, ervaringen uitwisselen omtrent gezondheid en welzijn en daarnaast in onderling overleg een financiële reserve aanleggen, waaruit wenselijke medische (be)handelingen betaald worden voor de leden van zo'n lokale groep. Meer informatie over de werkwijze en de lokale groepen vindt U op onze website. Het is ieders menselijke en soevereine keuze om op enig tijdstip, wat voor velen gelegen is rond 31 december 2013, om de huidige reguliere ziektekostenverzekering op te zeggen en over te stappen op Artabana. Mogelijkerwijs zullen anderen er voor kiezen de huidige verzekering te handhaven en daarnaast Artabana gebruiken om in de bij het wettelijke basispakket niet gedekte (complementaire) behandelwijzen te voorzien. Indien de Nederlandse Zorgautoriteit het wenselijk acht dat bij mensen, die volledig overstappen op Artabana, dit door ons kenbaar gemaakt wordt in het Referentie Bestand Verzekerden Zorgverzekeringswet (RBVZ), dan ontvangen wij hiertoe, onder voorbehoud van alle rechten, graag een toelating annex inlogcode. Dit zou voorkomen dat een uwer bestuursorganen, het College voor Zorgverzekeringen, de bij Artabana aangesloten mensen als onverzekerd of wanbetaler zou aanmerken. Deze kennisgeving is strikt ter informatie en in generlei opzicht een aanvraag tot enigerlei status of erkenning in het huidige wettelijke stelsel. De rechtmatigheid van het huidige ziektekostenverzekeringsstelsel versus internationale verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties wordt momenteel door de rechterlijke macht getoetst. Tekenend namens het team achter Artabana:

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

ZORGVERZEKERAARS, GEZONDHEIDSGEGEVENS EN PRIVACY. Verkennend onderzoek bij drie zorgverzekeraars in relatie

ZORGVERZEKERAARS, GEZONDHEIDSGEGEVENS EN PRIVACY. Verkennend onderzoek bij drie zorgverzekeraars in relatie ZORGVERZEKERAARS, GEZONDHEIDSGEGEVENS EN PRIVACY Verkennend onderzoek bij drie zorgverzekeraars in relatie tot het Addendum en het Protocol materiële controle Onderzoeksrapport College bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Albayrak. recht op asiel hebben, de aanvragen in behandeling worden genomen.

Albayrak. recht op asiel hebben, de aanvragen in behandeling worden genomen. Albayrak recht op asiel hebben, de aanvragen in behandeling worden genomen. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag te stemmen over de ingediende moties. Daartoe

Nadere informatie

De belangenbehartiger van de minderjarigen in Nederland

De belangenbehartiger van de minderjarigen in Nederland De belangenbehartiger van de minderjarigen in Nederland Welke voorwaarden kunnen het beste worden gesteld aan de benoeming en kwaliteit van de rechtsfiguur de bijzondere curator, teneinde de rechtspositie

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink,

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS, de heer dr.

Nadere informatie

De vaststelling van het te verzekeren basiszorgpakket

De vaststelling van het te verzekeren basiszorgpakket De vaststelling van het te verzekeren basiszorgpakket en de juridische positie van de individuele patiënt Anne van Glabbeek Breda, 27 mei 2013 De vaststelling van het te verzekeren basiszorgpakket en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 33 07 Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek 2 Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 2 zomer 2012 narcistisch Zin en onzin van diagnostiek Doe eens normaal interview met Malou van Hintum Jaarverslag 2011 Geen kosten meer bij Bopz-zaken?

Nadere informatie

Eigen kracht in gemeente Leiden

Eigen kracht in gemeente Leiden Eigen kracht in gemeente Leiden Een exploratieve studie naar de opvattingen van ambtenaren in de Wmo- praktijk over het aanspreken van eigen kracht Lisanne Visser Nadine Raaphorst Jeannette Boiten Laurence

Nadere informatie

Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren

Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren Het probleem zit niet per se in het gedrag van bankiers maar in het hele kapitalistische systeem. Zolang we dit systeem houden, blijven de problemen bestaan.

Nadere informatie

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004)

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004) TWEEDE KAMER Gedeelte van het ongecorrigeerd stenogram van de vergadering van woensdag 4 februari 2004: debat over leeftijdsdiscriminatie door ziektekostenverzekeraars. [ ] Aan de orde is het debat over

Nadere informatie

Gefinancierde Rechtsbijstand een (voor)recht?

Gefinancierde Rechtsbijstand een (voor)recht? Gefinancierde Rechtsbijstand een (voor)recht? Een onderzoek naar de effecten van de bezuinigingsmaatregelen omtrent de gefinancierde rechtsbijstand. Louise Lieffering - 500629865 Afstudeeronderzoek HBO-Rechten

Nadere informatie

Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA.

Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA. Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA. Colofon Het onderzoeksteam van de gemeentelijke ombudsman bestond uit Jaap

Nadere informatie

Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw

Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw Januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Algemene visie omtrent de verzekeringsproblematiek...3

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014

skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014 skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014 Inhoud Vooraf 01 Algemene voortgang 02 Klachten, geschillen en informatieverzoeken in cijfers 03 Zorgverzekeringslijn.nl 04 Recente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

De beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. De heer Holdijk (SGP): Voorzitter. Verreweg het meeste wat nog over dit wetsvoorstel gezegd zou kunnen worden in dit stadium van behandeling, is naar mijn mening reeds naar voren gebracht tijdens de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Zorg voor gegevens bij indicatiestelling

Zorg voor gegevens bij indicatiestelling drs. A. ter Linden mr. C.G. Zandee Zorg voor gegevens bij indicatiestelling Registratiekamer, augustus 2000 Voorwoord Indicatiestelling is een belangrijk instrument in de gezondheidszorg. De zorgvrager

Nadere informatie

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID Algemeen De termen cliënt en klant worden naar oordeel van de cliëntenraden in de verordeningen door elkaar gebruikt. De cliëntenraden adviseren u

Nadere informatie

Misschien is het belangrijk om eens te zien naar banken en verstrekkers van doorlopende kredieten en persoonlijke leningen.

Misschien is het belangrijk om eens te zien naar banken en verstrekkers van doorlopende kredieten en persoonlijke leningen. Reacties op publieke oproep om mee te denken met de Agenda 2014 Hieronder vindt u de reacties die zijn binnengekomen naar aanleiding van onze eerdere oproep om mee te denken met de Agenda 2014. De reacties

Nadere informatie

Consultatiedocument juli 2011. Toelichting ALGEMEEN. 1. Inleiding

Consultatiedocument juli 2011. Toelichting ALGEMEEN. 1. Inleiding Toelichting ALGEMEEN 1. Inleiding Deze nota van wijziging regelt de herziening van het toezicht op de naleving van voorschriften door advocaten. Deze regeling is aangekondigd door de Staatssecretaris van

Nadere informatie

Datum 16 april 2014 Ons kenmerk JZ- Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 16 april 2014 Ons kenmerk JZ- Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten. Telefoon E-mail. Betreft Aangetekend Openbare versie DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. De directie Postbus 522 5600 AM EINDHOVEN Datum 16 april 2014 _ Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten Telefoon E-mail

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Jaarverslag 2008 Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008 Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Afkortingenlijst AFM CVZ DBC KiFid NPCF NZa SKGZ VWS Wft ZN Zvw Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR).

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). VOORWOORD Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). Voor de Cliëntenraad Roerdalen was 2014 wederom een turbulent jaar. Dit kwam onder andere door de invoering van de Participatiewet.

Nadere informatie

HOZ ex artikel I, onderdeel L, artikel 11 betrokken. De beraadslaging wordt geopend.

HOZ ex artikel I, onderdeel L, artikel 11 betrokken. De beraadslaging wordt geopend. Van Middelkoop ieder geval, omdat ik dan tenminste een keurig antwoord krijg. Dan de inhoud. Met alle respect, die vind ik bestuurlijk reactionair en zeer ongewenst. Ik ben als lid van de Tweede Kamer

Nadere informatie