Beleidsplan Harmonie O.B.K te Erp Periode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Harmonie O.B.K te Erp Periode 2010-2014"

Transcriptie

1 Beleidsplan Harmonie O.B.K te Erp Periode HARMONIE-ORKEST SLAGWERKGROEP OPLEIDING EN VERENIGING

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Algemene Doelstellingen Bestuurlijke Organisatie Commissies Beleidsvoornemens OBK algemeen Beleidsvoornemens Harmonieorkest Beleidsvoornemens Slagwerkgroep Meerjarenplanning voor de grote jaarprojecten Beleidsvoornemens opleidingen Instrumentarium en uniformen Instrumentarium Uniformen Bijlage: Wenselijk geachte bezetting van Harmonieorkest OBK Beleidsplan Harmonie OBK -Erp Pagina 2 van 18

3 1. VOORWOORD Dit beleidsplan 2010 is tot stand gekomen door het voorbereidende werk van dirigenten Raf De Keninck, Henk Schellekens en Cindy van Rijn; de bestuursleden Wern van Asseldonk, Christ van Bree en Peter Ketelaars; en jeugdcommissielid Angela v.d. Crommenacker. Het beleidsplan is in de diverse geledingen binnen onze vereniging besproken. In haar vergadering van 22 maart en 1 juni 2010 heeft het bestuur van OBK het concept besproken en het voorliggende beleidsplan 2010 vastgesteld. Het plan is in grote lijnen een voortzetting van het beleid van afgelopen jaren, maar is wat gewijzigd in opzet en verder uitgebreid. Het bestuur geeft in dit plan haar toekomstvisie weer voor de komende vier jaren en geeft aan waar we als vereniging naar toe willen groeien. Op basis van de geformuleerde doelstellingen en beleidsvoornemens gaat het bestuur de komende vier jaren richting en uitvoering geven aan dit beleidsplan. Om de taak van het bestuur, de voortdurende zorg voor continuïteit binnen onze vereniging te waarborgen, is het beleidsplan een belangrijk hulpmiddel. Afstemming en consistentie tussen het gevoerde en te voeren beleid op deelterreinen is een noodzakelijke voorwaarde voor het slagen van het beleidsplan en zal dan ook door het bestuur en alle leden moeten worden opgevolgd en uitgevoerd. Het Bestuur van Harmonie "Oefening Baart Kunst" te Erp. Erp, juni Beleidsplan Harmonie OBK -Erp Pagina 3 van 18

4 2. ALGEMENE DOELSTELLINGEN Doel van de vereniging. Volgens onze Statuten (art. 3): "De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de muzikale ontwikkeling van de Erpenaren en de bewoners van de omgeving van Erp in het bijzonder, en het organiseren van muzikale en culturele manifestaties in het algemeen, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Muzikale ontwikkeling gezien in de vorm van permanente niveauverbetering van alle leden." Doelstellingen: Het zich verder kunnen ontplooien van de muzikanten binnen hun mogelijkheden, waarbij de beleving en het plezier in het maken van muziek centraal staat Medewerking verlenen aan activiteiten binnen de Erpse gemeenschap en zijn omgeving die de muzikale belangstelling en ontwikkeling van de bewoners bevorderen. Alle leden bewust maken van hun verantwoordelijkheden die horen bij het lidmaatschap en het verenigingsgevoel bevorderen. Uitgaande van het huidige muzikale potentieel van zowel harmonieorkest als slagwerkgroep is handhaving in de 1e divisie uitgangspunt. Het stimuleren van een goede jeugdopleiding zodat er voldoende instroom blijft bij harmonie en slagwerkgroep. Door het meedoen met, en het organiseren van concerten, concertwedstrijden en muziekprojecten bezoekers enthousiast maken c.q. houden voor onze vereniging. Streven naar een kwalitatieve brede ontwikkeling op een hoog niveau voor alle OBKgeledingen met een eigen herkenbare identiteit van OBK en een actueel muzikaal concept. Streven naar een volwaardige bezetting van alle geledingen binnen het harmonieorkest en slagwerkgroep. Het serenadebeleid inzetten als instrument om de betrokkenheid van de gemeenschap te behouden en verder uit te bouwen. Streven naar een stabiele organisatie van de vereniging met een duidelijke structuur voor alle leden, vrijwilligers en professionele medewerkers. Het organiseren van verenigingsactiviteiten die sfeer en betrokkenheid van de totale vereniging vergroten en het verenigingsgevoel bevorderen. Vanuit deze doelstellingen is het duidelijk dat het beleid van onze vereniging behalve naar binnen gericht, ook gericht moet zijn naar buiten, op een duidelijke functie binnen onze Erpse gemeenschap. Daarbij is het uiteraard ook zo dat we voor de realisering van deze doelstellingen primair afhankelijk zijn van datgene wat deze gemeenschap ons te bieden heeft in de vorm van muzikaal potentieel, financiële ondersteuning, belangstelling bij evenementen e.d. Beleidsplan Harmonie OBK -Erp Pagina 4 van 18

5 3. BESTUURLIJKE ORGANISATIE OBK Algemene Ledenvergadering Stichting Harmonieus D.B. Bestuursleden MOG/SMOG L Harmonie C O M Papier inzamelen Uniformen E D E N Slagwerkgroep Slagwerkgroep M I S Technische cie OBK Krant O B Durdauwers S OBK + K Ere-leden I E Instrumenten S Website Opleiding OBK Slagwerk cie Opleidingsorkest Jeugd Slagwerkgroep Speelgroep cie Solistenwedstrijden Beleidsplan Harmonie OBK -Erp Pagina 5 van 18

6 4. COMMISSIES MOG/SMOG Stelt in overleg met de dirigent het muziekprogramma vast. PAPIER INZAMELEN Verzorgt de maandelijkse inzameling van oud papier in Erp en zijn buitengebied. Maakt rooster voor de inzamelaars. UNIFORMEN Beheert de uniformen. Verzorgt uitgifte en inname van uniformen. TECHNISCHE COMMISSIE Organiseert opbouw en inrichtingswerkzaamheden bij projecten of evenementen. OBKRANT Verzorgt vier keer per jaar het verenigingsblad. OBK+ Organiseert diverse activiteiten om de onderlinge binding en sfeer van de vereniging te versterken. INSTRUMENTEN Beheert de verenigingsinstrumenten. Verzorgt uitgifte en inname van verenigingsinstrumenten. Verzorgt de nodige reparaties. WEBSITE Beheert de website van OBK en houdt deze actueel. OPLEIDINGEN OBK Werft nieuwe leerlingen (Windkracht 6). Organiseert en coördineert alle opleidingen. Begeleidt leerling-muzikanten. Organiseert uitwisselingsconcerten voor opleidingsorkest/jeugdslagwerkgroep. Stelt opleidingsbeleid mede vast. FINANCIELE ACTIES Verzorgt organisatie Anjeractie. Verzorgt organisatie donateuractie. Verzorgt eventuele sponsoracties. COMMISSIE SOLISTENWEDSTRIJDEN Organiseert solistenwedstrijden. COMMISSIE SLAGWERKGROEP Ondersteunt de slagwerkgroep in algemene zin. Beleidsplan Harmonie OBK -Erp Pagina 6 van 18

7 5. BELEIDSVOORNEMENS OBK ALGEMEEN. 5.1 Het huidige niveau van de OBK-geledingen vraagt een sterke muzikale mentaliteit van de leden op basis van een goede individuele oefendiscipline thuis, het verantwoord invullen van de eigen partij - en dit niet alleen bij specifieke toetsingsmomenten. Een goede individuele mentaliteit zal positief tot uitdrukking komen op de wekelijkse repetitieavond. De dirigent kan en zal na de fase van enthousiasmeren, stimuleren en ondersteunen, leden kunnen aanspreken op bepaalde tekortkomingen in deze Het bestuur zal in een evaluerend gesprek met de dirigent van het harmonieorkest resp. de slagwerkgroep de inzet en de behaalde doelstellingen minimaal eenmaal per jaar bespreken. Het bestuur zal zich in deze opstellen in haar rol als opdrachtgever. 5.3 Bij het aangaan van een lidmaatschap van OBK horen een aantal regels en afspraken die belangrijk zijn voor de te behalen doelstellingen van de vereniging. Een van de belangrijkste onderdelen van deze regels en afspraken om onze doelstellingen te bereiken is de aanwezigheid bij de wekelijkse repetitieavond, serenades en concerten. Als leden door reële omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn worden de volgende afspraken gemaakt: Concerten Elk concert dient een verantwoorde presentatie naar buiten toe te zijn, passend bij de uitstraling die OBK zich ten doel stelt. Serenades Elke sectie is verantwoordelijk voor een goede bezetting tijdens de serenade. Bij afwezigheid: tijdig overleg met collega-muzikanten over de bezetting. Elke serenade dient een verantwoorde presentatie naar buiten toe te zijn, passend bij de uitstraling die OBK zich ten doel stelt. Er dient een zekere mate van transparantie te zijn betreffende vrijstellingen voor serenades. Er zal een aanwezigheidslijst worden bijgehouden van de serenades, de resultaten hiervan worden besproken in de jaarlijkse ledenvergadering. Repetitie Te allen tijde afmelden, dus ook als men later komt. Er zal een aanwezigheidslijst worden bijgehouden van het repetitiebezoek, de resultaten worden besproken in de jaarlijkse ledenvergadering. Bij regelmatige afwezigheid wordt er door het bestuur contact opgenomen met desbetreffende persoon. Beleidsplan Harmonie OBK -Erp Pagina 7 van 18

8 5.4 Middels muzikale projecten proberen we het publiek kennis te laten maken met de veelzijdigheid van onze vereniging. 5.5 Bij het instuderen van nieuwe muziekstukken zijn groepsrepetities een zeer waardevolle manier om te komen tot een vlotte basisbeheersing van het stuk, waarna in de gezamenlijke repetitie het stuk verder uitgediept kan worden. Gestreefd zal worden naar meer groepsrepetities, waar nodig en realiseerbaar met externe repetitors. 5.6 OBK+ heeft een positieve invloed op het totale verenigingsgebeuren en gevoel. De OBK+ activiteiten vergroten de betrokkenheid van jong en oud op elkaar. Daarmee kan de doelstelling van OBK+ omschreven worden als een opdracht tot het bevorderen van de sfeer in en de kracht van de totale vereniging. 5.7 Deelname aan solistenwedstrijden prikkelt de motivatie. De dirigenten stimuleren leerlingen en muzikanten in deze door interesses te peilen en begeleiding aan te bieden. 5.8 Waar extra inspanningen op divers gebied extra financiële lasten met zich meebrengen zal dit opgevangen dienen te worden door een terughoudend financieel beleid op andere gebieden, dan wel het genereren van extra inkomsten (bijv. door bezoekers van speciale concerten en projecten een geldelijke bijdrage te vragen; zo nodig eigen bijdrage van leden aan workshops). Verder zullen we de komende jaren werken aan nieuwe structurele vormen van inkomsten. Beleidsplan Harmonie OBK -Erp Pagina 8 van 18

9 6. BELEIDSVOORNEMENS HARMONIEORKEST 6.1 Het harmonieorkest heeft als uitgangspunt handhaving in de eerste divisie. Met een juiste repertoirekeuze zal dit streven tot uitdrukking moeten komen in de periode van dit beleidsplan. De bewaking van het niveau zal moeten blijken uit de jurywaardering tijdens concertwedstrijden, Jumbofestival of andere toetsingsmomenten. M.b.t. het inhuren van gastmuzikanten wordt een terughoudend beleid gevoerd. Binnen de Muziekoverleggroep (MOG) worden repertoire en programma voorbesproken. 6.2 Het besluit tot deelname aan een concertwedstrijd van de Brabantse Bond impliceert niet automatisch ook deelname aan de landelijke kampioenswedstrijd. Mits daartoe uitgenodigd én in de verwachting van voldoende perspectief op succes wordt deelname aan de landelijke kampioenswedstrijd overwogen op basis van: de meerwaarde voor orkest en vereniging het potentieel van de inzet van orkest en vereniging het potentieel van de inzet van de dirigent de financiële haalbaarheid binnen de totale OBK-begroting van betreffend jaar In de jaarprogrammering zal met deze mogelijke koppeling rekening worden gehouden. 6.3 Om een brede bezetting te garanderen zal ook in deze periode de aandacht in alle opzichten gericht blijven op een goede funderende opleiding, resulterend in een B-diploma. In geval van vervroegde doorstroming is er vooraf overleg met alle betrokkenen. Het vervolg naar een C- en D- diploma dient gestimuleerd te worden. 6.4 Het afstemmen van de instrumenten voorafgaand aan concerten verdient de nodige aandacht. Om dit gestructureerd en soepel te laten verlopen gaan we een systeem in voeren waarbij per instrumentengroep een groepsverantwoordelijke wordt aangewezen. Deze groepsverantwoordelijke krijgt de beschikking over een stemmachine (442 Hz). De groepsverantwoordelijke gaat 15 minuten voor het betreden van het podium afstemmen met zijn instrumentengroep. De volgende instrumentengroepen worden voorgesteld: 1. Fluiten/hobo's 2. Fagotten/basklarinetten (altklarinetten) 3. Klarinetten 1 4. Klarinetten 2 5. Klarinetten 3 6. Saxen 7. Hoorns 8. Trompetten 9. Trombones 10. Euphoniums/bassen Beleidsplan Harmonie OBK -Erp Pagina 9 van 18

10 7. BELEIDSVOORNEMENS SLAGWERKGROEP De slagwerkgroep van OBK kenmerkt zich door een enthousiaste en levendige presentatie van slagwerk in de breedste zin in de eerste divisie van de Brabantse Bond van Muziekgezelschappen. Deze plaats is in 2007 veroverd o.l.v. dirigent Henk Schellekens. De slagwerkgroep bevindt zich in de Sectie A van het Reglement Podiumwedstrijden voor de Drumbandsector: Slagwerkensembles samengesteld uit alle voorkomende melodische en niet-melodische slaginstrumenten, in alle bezettingsvormen. Algemene doelstelling. Muziek maken in een goede sfeer met een goed verenigingsgevoel op het muzikale niveau dat past bij de mogelijkheden van de slagwerkgroep, mede afhankelijk van de vaste kern, de basisgroep, de instroom en het aantal muzikanten. 7.1 De slagwerkgroep streeft naar een brede bezetting van 20 muzikanten, waardoor continuïteit en voortgaande muzikale ontwikkeling gewaarborgd kunnen worden. 7.2 Instroom van leerling-slagwerkers vindt plaats zodra dat zinvol kan geschieden (in principe bij behalen van een B-diploma), rekening houdend met de ontwikkeling van de leerling en de mogelijkheden van plaatsing binnen de slagwerkgroep. 7.3 Waar nodig en gewenst kunnen externe repetitors worden ingezet. Dit na overleg met de dirigent en coördinator van het bestuur. Tevens kunnen eigen leden ingezet worden als tutor in groepsrepetities; dit na een gedegen instructie van de tutor door de dirigent van de slagwerkgroep. 7.4 De slagwerkgroep staat open voor deelname aan extra projecten, zoals bijv. Pronkzitting en Kindervakantieweek, mits de normale programmering hierdoor niet al te zeer verstoord wordt. Dit betekent waar nodig een extra repetitieavond per week in de voorbereiding. Deelname houdt geen verplichting in voor de komende jaren. 7.5 Er is een jaarplanner waarop alle data vermeld staan waarop Ter Aa niet beschikbaar is als repetitieruimte. Voor deze data zal structureel vervangende ruimte gezocht worden zodat de repetities te allen tijde doorgang kunnen vinden. Repetities gaan door in alle schoolvakanties behalve de zomervakantie De muzikanten zorgen voor tijdige opstelling van het instrumentarium, zodat repetities ten volle benut kunnen worden. Na afloop van de repetitie zorgen alle muzikanten voor het opruimen van het instrumentarium. 7.7 Iedereen is mede verantwoordelijk voor het in goede staat behouden van het instrumentarium en kan daarop aangesproken worden. Beleidsplan Harmonie OBK -Erp Pagina 10 van 18

11 7.8 In verband met de hogere beweeglijkheid en de doorgaans moeilijker vast te houden concentratie van slagwerkers is een gevarieerde opbouw van de repetitie aan te bevelen, rekening houdend met zowel sfeer als niveauverbetering. Aansluiten bij het bekende geeft een grotere betrokkenheid en een positievere beleving van de repetities Deelname aan concertwedstrijden dient om de ontwikkeling te meten en de muzikanten te prikkelen tot hogere prestaties. Een besluit tot deelname aan kampioenswedstrijden, na uitnodiging daartoe, wordt genomen op basis van voldoende perspectief op succes en op basis van de capaciteit van de slagwerkgroep op dat moment Aansluiting houden bij de actuele ontwikkelingen in slagwerkland betekent vernieuwend bezig zijn in muziekkeuze, repertoire en instrumentarium. In overleg met de Slagwerk Muziek Overleggroep (SMOG) wordt e.e.a. besproken. De vergaderfrequentie van deze commissie is 6 keer per jaar. Beleidsplan Harmonie OBK -Erp Pagina 11 van 18

12 8. MEERJARENPLANNING VOOR DE GROTE JAARPROJECTEN : Jaarlijkse deelname aan het Jumbofestival 2010: Klank-&Lichtspel in voorjaar 2011: OBK Harmonieorkest: Deelnemen aan Concertwedstrijd november 2011 OBK Slagwerkgroep: Deelnemen aan Concertwedstrijd eind 2011 (eventueel juni 2012) 2012: OBK totaal: Lost in Music IV (najaar 2012) 2013: Internationale uitwisseling 2014: OBK Harmonieorkest: Deelnemen aan Concertwedstrijd Beleidsplan Harmonie OBK -Erp Pagina 12 van 18

13 9. BELEIDSVOORNEMENS OPLEIDINGEN OBK heeft een jeugdcommissie die het reilen en zeilen van de jeugd (kinderen t/m 18 jaar), blazersen slagwerkopleidingen coördineert. Binnen de jeugdcommissie zijn taken verdeeld. 9.1 Een duidelijke structuur in de commissie met taakverdeling en verschillende aanspreekpunten: algemeen contactpersoon jeugdcommissie (bestuurslid) secretariaat jeugdcommissie coördinator MIK dirigente blaasmuziek en bibliotheek muziek jeugd dirigent jeugdslagwerkgroep contactpersoon jeugdslagwerkgroep (bestuurslid) 9.2 De continue instroom van jonge mensen is uitermate belangrijk. Minimaal twee keer per jaar is overleg tussen de dirigent (en) van het orkest, opleidingsorkest en de jeugdcommissie om zicht te houden op de kwaliteit van de opleiding. 9.3 De blazersopleiding wordt geheel verzorgd door muziekschool MIK Kunsteducatie Veghel. Lessen worden zoveel mogelijk gegeven op locatie in Erp. 9.4 De opleiding van de slagwerkers is ondergebracht in een interne opleiding en wordt verzorgd door leraren die door de vereniging zijn aangetrokken. De lessen van de leerlingen worden allemaal ingepland in Ter Aa op de zaterdagochtend. Lessen vinden alleen plaats in de schoolweken (40 lessen op jaarbasis). 9.5 Een grote taak binnen de jeugdcommissie is het organiseren van het stimuleringsprogramma voor blaas- en slagwerkmuziek: Windkracht 6. Dit gebeurt in samenwerking met MIK Kunsteducatie en de groepen 5 en 6 van de basisscholen van Erp, Boerdonk en Keldonk. Het doel hiervan is om kinderen een basis mee te geven om beter van muziek te leren genieten en te stimuleren om zelf muziek te gaan maken. 9.6 Het is belangrijk om een goede en heldere communicatie en informatievoorziening te hebben naar alle jeugdleden en hun ouders. Het is belangrijk dat iedereen weet wat men kan verwachten als lid van OBK en wat er van iedereen zelf verwacht wordt. Er zijn verschillende momenten in het opleidingstraject voor blaasinstrumenten waarop ouders geïnformeerd worden: Bij het begin van het lidmaatschap waarin een aanmeldformulier ingevuld en ondertekend wordt. Een brief volgt waarin staat waar men terecht kan met vragen over de muzieklessen en het onderhoud van de instrumenten. Beleidsplan Harmonie OBK -Erp Pagina 13 van 18

14 De uitnodiging om mee te doen met het speelgroepje na ongeveer 1 jaar les op de muziekschool. De uitnodiging om mee te doen met het opleidingsorkest na 1 jaar spelen in het speelgroepje. Plaatsing van leerlingen in het speelgroepje c.q. het opleidingsorkest is vooral gericht op het leren samenspelen en kennismaken met het verenigingsaspect van een muziekvereniging als OBK. Ouders worden bij de eerste bijeenkomst van het speelgroepje en van het opleidingsorkest na de grote vakantie uitgenodigd de repetitie bij te wonen waarin mondeling informatie verstrekt wordt en er ruimte is voor vragen (o.a. het omgaan met het instrument, repetitiebezoek, afmelden en concertbezoek worden besproken). Wanneer jeugdleden diploma B behaald hebben gaan ze in overleg met de dirigent naar het groot orkest. Om de overgang naar het groot orkest vloeiend te laten verlopen, gaan de leerlingen eerst een periode onder begeleiding van een mentor stage lopen. In deze periode blijven de leerlingen nog meespelen in het jeugdorkest en spelen dan verder alleen voor de pauze mee in het groot orkest. In de eerste maand van het instromen volgt een informatiebijeenkomst voor de instromers en hun ouders waarbij de dirigent van het groot orkest, de voorzitter, de mentoren voor de verschillende instrumentengroepen en de algemene contactpersoon jeugdcommissie aanwezig zijn. Hierbij wordt aandacht besteed aan repetitiebezoek, afmelden, omgaan met concerten enz. De mentoren, bij wie men terecht kan met vragen en of problemen rondom de muziek en de harmonie, worden voorgesteld. 9.7 Het is belangrijk dat jeugdleden graag muziek maken. Om dit te bewerkstelligen verzorgen het speelgroepje, opleidingsorkest en jeugdslagwerkgroep naast hun wekelijkse repetitie regelmatig een optreden. Verschillende optredens kunnen zijn: uitwisseling met andere jeugdorkesten uit de omgeving (2 tot 3 maal) kerstoptreden bij Van Haandel, gezamenlijk optreden jubilarissenconcert met de grote harmonie, uitvoering presentatie Windkracht 6 in Ter Aa deelname solistenfestival, meedoen aan het Jumbo festival (eenmaal per 2 jaar) Wanneer het jeugdorkest een te kleine bezetting heeft wordt jeugd vanuit het groot orkest gevraagd om het jeugdorkest te versterken bij verschillende optredens (presentatie Windkracht 6 bijvoorbeeld). 9.8 De opleiding van de slagwerkers vindt tot op heden plaats volgens het raamplan van Kunstbalie Tilburg en de in de methodes gepresenteerde leerlijnen. Samen vormen deze het leerplan. Beleidsplan Harmonie OBK -Erp Pagina 14 van 18

15 Het opleidingsplan bevat naast een leerplan o.a. ook een jaarlijks verplichte openbare voordracht door de leerlingen. Vanaf 2010/2011 zal er gestart worden met een nieuw modulair stelsel dat in ontwikkeling is. 9.9 De leerlingen starten de opleiding met het eerste studieboek, toewerkend naar een A- examen. Er zijn verschillende momenten in het opleidingstraject voor de slagwerkers te onderscheiden waarbij ook de ouders worden geïnformeerd: De aanmelding geschiedt door het invullen van een aanmeldformulier, in principe bij aanvang van een nieuw schooljaar. Bij voldoende aanmelding worden er twee lesgroepen geformeerd. Na ongeveer 1 jaar les worden de leerlingen uitgenodigd mee te doen in het speelgroepje voor slagwerkers. Na ongeveer 1 jaar spelen in het speelgroepje worden de leerlingen uitgenodigd voor de jeugdslagwerkgroep. Voor toetreding tot de slagwerkgroep geldt het B-niveau als richtlijn. Uiteindelijk bepaalt de dirigent van de slagwerkgroep of een leerling wel of niet geschikt is voor de slagwerkgroep. Ook hier worden ouders eerst geïnformeerd. Bij toetreding tot de slagwerkgroep begint de overgangsfase waarbij de leerling eerst nog mee blijft spelen in de jeugdslagwerkgroep en tot de pauze in de slagwerkgroep. Per individuele leerling wordt gekeken wanneer hij de jeugdslagwerkgroep helemaal kan verruilen voor de slagwerkgroep De jeugdslagwerkgroep repeteert wekelijks in de vooravond van de repetitieavond van de slagwerkgroep. Hiermee worden het samenspelen en het verenigingsgevoel versterkt. Bovendien sluiten we hiermee aan bij de huidige ontwikkeling in de slagwerkwereld Het is belangrijk jeugdleden te stimuleren tot het doen van taken binnen de harmonie. We stimuleren daardoor hun betrokkenheid en we kweken nieuwe bestuurders voor de toekomst. Zij zijn de zogenaamde ambassadeurs die reclame maken naar buiten toe voor de harmonie. het stimuleren mee te doen met de jeugdpronkzitting het stimuleren tot een presentatie tijdens de Algemene Ledenvergadering over hun beleving van de harmonie inspraak t.a.v. verschillende zaken zoals bijvoorbeeld kleding, muziekkeuze het stimuleren zitting te nemen in de Muziek Overleg Groep Jeugd (MOGje) het stimuleren tot het ondersteunen van Windkracht 6 d.m.v. presentatie van muziekinstrument op de basisschool. het stimuleren tot het organiseren van het onderlinge solistenfestival het stimuleren mee te doen aan de activiteiten van OBK+ om de relaties binnen de harmonie steeds te blijven versterken het stimuleren tot het bijhouden van afmeldingen en hen de verantwoordelijkheid geven om dat door te geven aan dirigent Beleidsplan Harmonie OBK -Erp Pagina 15 van 18

16 10. INSTRUMENTARIUM EN UNIFORMEN 10.1 Instrumentarium De instrumenten, zowel blaasinstrumenten als slagwerk, vormen natuurlijk een zeer belangrijk onderdeel van de vereniging en zijn in de meeste gevallen eigendom van de vereniging, die ze in bruikleen beschikbaar stelt aan de muzikant. Bij het inkopen van nieuwe instrumenten moet vooral worden gelet op de kwaliteit / prijsverhouding en wat er al aanwezig is binnen de vereniging op met name het gebied van de klankkleur. Dat er een behoorlijk prijskaartje aanhangt zal voor iedereen duidelijk zijn, daarom is het belangrijk dat men er ook zorgvuldig mee omgaat en dat onderhoud op tijd wordt uitgevoerd. Om dit in goede banen te leiden is er binnen de vereniging een commissie instrumenten met de volgende taken: Het in- en aankopen van nieuwe instrumenten op advies van de dirigent en na goedkeuring van het bestuur. Het aangeven wanneer instrumenten aan vervanging toe zijn. Nieuwe instrumenten registreren op merk, nummer, leverancier en aankoopdatum. Registreren van instrumenten die worden uitgegeven naar de leden. Verantwoordelijkheid voor het 2-jaarlijks onderhoud van rietinstrumenten en het tijdig laten repareren van defecte instrumenten. Leden bewust maken van de kosten van een instrument en het zorgvuldig omgaan met instrumenten. Het innemen van instrumenten bij leden die stoppen. Onderhoud eigen instrumenten kan via en op kosten van de vereniging. Dit dient dan wel met medeweten en goedkeuring van de commissie te gebeuren. De vereniging kan de leden de mogelijkheid bieden een eigen instrument aan te schaffen en vergoedt hiervan 25% van de aankoopprijs. Als voorwaarden voor deze subsidie geldt dat men minimaal 5 jaar actief lid moet blijven van het harmonieorkest. Wanneer men binnen deze 5 jaar stopt zal er per niet voltooid jaar een terugvordering plaatsvinden van 5% van de aankoopprijs (=1/5 deel van de subsidie). Bijv.: als men 3 jaar na aankoopdatum stopt, betekent dit dat men 10% van de kostprijs (=2/5 deel van de subsidie) terug moet betalen Uniformen De harmonie en slagwerkgroep hebben uniformen welke door de vereniging in bruikleen beschikbaar gesteld zijn. Het uniform bestaat uit: Heren: Donkerblauw uniform met rood gestreepte stropdas of zwarte strik, wit overhemd, zwarte sokken en zwarte geklede schoenen. Dames: Donkerblauw uniform met rood gestreepte stropdas of zwarte strik met witte blouse, pantykousen in de kleur zwart of grafiet, en zwarte geklede schoenen. Beleidsplan Harmonie OBK -Erp Pagina 16 van 18

17 Leerlingen: Blauwe jeans, wit T-shirt. Kleding afspraken bij optredens: Concours: OBK uniform Serenade: OBK uniform Concert: Gala bij feestgelegenheden Uniform met of zonder jas De muzikant draagt zelf zorg voor zwarte sokken/pantykousen en zwarte geklede schoenen. Verder wordt voorgesteld om in de toekomst allen hetzelfde gekleed te gaan. Dit wordt dan voor zowel heren als dames: witte blouse/overhemd en stropdas of strik. Dit is afhankelijk van de kosten; wel wordt gedacht aan een eigen bijdrage hierin van de leden. Onderhoud van het uniform zoals korter maken etc. wordt onder beheer van de vereniging uitgevoerd. Het zetten van knopen gebeurt door de leden zelf. Ook het regelmatig reinigen en/of stomen van de uniformen gebeurt door de leden zelf. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden alle eigendommen van de vereniging volgens afgesproken regels binnen twee weken ingeleverd. Hiervoor geldt voor het uniform dat dit gereinigd/gestoomd moet worden ingeleverd. Beleidsplan Harmonie OBK -Erp Pagina 17 van 18

18 WENSELIJK GEACHTE BEZETTING VAN HARMONIE-ORKEST OBK BIJLAGE 1 Instrument Huidige situatie 2010 Gewenste situatie Piccolo 1 1 Fluit Fluit Hobo Hobo Althobo 1 1 Fagot Es-klarinet 1 1 Klarinet Klarinet Klarinet Altklarinet 0 2 Basklarinet 2 2 Altsax Altsax Tenorsax 1 2 Baritonsax 1 1 Hoorn Hoorn Hoorn Hoorn Trompet Trompet Trompet Trombone Trombone Trombone 3/ Bastrombone 1 2 Tuba/Euphonium 6 6 Es-Bas 0 1 Bes-Bas 4 5 Strijkbas/contrabas 0 2 slagwerk 4 5 Totale bezetting Beleidsplan Harmonie OBK -Erp Pagina 18 van 18

Opleidingsgids. Harmonie & Slagwerkgroep Oefening Baart Kunst Erp

Opleidingsgids. Harmonie & Slagwerkgroep Oefening Baart Kunst Erp Opleidingsgids Harmonie & Slagwerkgroep Oefening Baart Kunst Erp Inleiding Voordat u uzelf of uw kind inschrijft voor muzieklessen bij harmonie en slagwerkgroep OBK willen wij u graag wijzen op een aantal

Nadere informatie

Heilooër Harmonie-orkest Caecilia. Beleidsplan 2012 2015

Heilooër Harmonie-orkest Caecilia. Beleidsplan 2012 2015 Heilooër Harmonie-orkest Caecilia Beleidsplan 2012 2015 Versie 2014 V Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling van de vereniging 3 2. Bestuur en organisatie 4 2.1 Bestuur 4 2.2 Commissies 4 3. Beleid

Nadere informatie

Inleiding. Aanmelding

Inleiding. Aanmelding Inleiding Voordat u uzelf of uw kind inschrijft voor muzieklessen bij harmonie en slagwerkgroep OBK willen wij u graag wijzen op een aantal zaken. Een en ander is waarschijnlijk al kort met u besproken

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Harmonie St. Caecilia Gendt

Huishoudelijk Reglement Harmonie St. Caecilia Gendt Huishoudelijk Reglement Harmonie St. Caecilia Gendt Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 DEFINITIES... 2 2 CONTRIBUTIE... 3 3 INSTRUMENTARIUM... 3 4 VERZEKERING... 3 5 UNIFORM... 4 5.1 UNIFORM MUZIKANTEN...

Nadere informatie

Koninklijke fanfare Accelerando Muzikale Toekomstvisie

Koninklijke fanfare Accelerando Muzikale Toekomstvisie Koninklijke fanfare Accelerando Muzikale Toekomstvisie Toekomstvisie Koninklijke Fanfare Accelerando 1 1. Werven van leerlingen Werven van leerlingen is een taak voor de leerlingencommissie. Deze tracht

Nadere informatie

17 september 2010. Ouderavond

17 september 2010. Ouderavond 17 september 2010 Ouderavond Harmonie Sint Servaes Statiefoto Harmonie Sint Servaes 18 juli 2010 Aanleiding Leden inspraak via Algemene Ledenvergadering d Ouders van leden welkom Aanleiding Ouders van

Nadere informatie

26 mei 2004. 2. Het bestuurslid zorgt ervoor dat alle benodigde personalia bij het secretariaat terechtkomen.

26 mei 2004. 2. Het bestuurslid zorgt ervoor dat alle benodigde personalia bij het secretariaat terechtkomen. Koninklijk Erkende Harmonie Kaatsheuvel Postbus 70 5170 AB Kaatsheuvel Huishoudelijk reglement 26 mei 2004 Artikel 1. Nieuwe leden: 1. Hij die lid wenst te worden van de vereniging geeft zich op bij een

Nadere informatie

Muziekvereniging. Kunst Na Arbeid. Malletband. Vrij en Blij. Hierden. Informatiegids

Muziekvereniging. Kunst Na Arbeid. Malletband. Vrij en Blij. Hierden. Informatiegids Muziekvereniging Kunst Na Arbeid Malletband Vrij en Blij Hierden Informatiegids Voorwoord Kunst Muziek maken is mooi en geeft je veel plezier. Helaas is het niet voor iedereen weggelegd om er je beroep

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan. Harmonie st Franciscus

Jeugdbeleidsplan. Harmonie st Franciscus Jeugdbeleidsplan Harmonie st Franciscus Jeugdbeleidsplan 2016-2021 harmonie st Franciscus Inleiding: Gezien de waarborging voor de toekomst van onze muziekvereniging, is het noodzakelijk om een jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Huisregels lidmaatschap Crescendo

Huisregels lidmaatschap Crescendo Huisregels lidmaatschap Crescendo Wij zijn heel blij dat jij/u of uw zoon/dochter lid wil worden van muziekvereniging Crescendo Voorthuizen! Voor de duidelijkheid even een aantal voorwaarden waaraan wij

Nadere informatie

Beleidsplan opleidingen Levenslust

Beleidsplan opleidingen Levenslust Beleidsplan opleidingen Levenslust Algemeen doel Het ontwikkelen en/of in stand houden van een dynamische muziekvereniging door de leerlingen zo goed en doeltreffend mogelijk op te leiden voor het instrument

Nadere informatie

Jeugdopleiding Kon. Harmonie van Horst

Jeugdopleiding Kon. Harmonie van Horst Jeugdopleiding Kon. Harmonie van Horst Het leren bespelen van een muziekinstrument is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Zie ook de website www.muziekmaaktslim.nl : Muziek maken is leuk en bovendien

Nadere informatie

Informatieboekje. Opleidingen. Juni 2013

Informatieboekje. Opleidingen. Juni 2013 Informatieboekje Opleidingen Juni 2013 Voorwoord Voor u ligt het Informatieboekje over de Opleidingen van Muziekvereniging Klarenbeek. Wij hopen met dit boekje een groot deel van de vragen die bij u leven

Nadere informatie

Opleidingsinformatie. Muziekvereniging Con Amore Oosterhout

Opleidingsinformatie. Muziekvereniging Con Amore Oosterhout Opleidingsinformatie Muziekvereniging Con Amore Oosterhout Laatste update: 18-09-2015 Inleiding Binnen onze muziekvereniging hebben wij een eigen muziekopleiding. Wij willen iedereen laten ontdekken hoe

Nadere informatie

Informatieboekje. Harmonie Sint Servaes

Informatieboekje. Harmonie Sint Servaes Informatieboekje Harmonie Sint Servaes 2014-2015 1. Voorwoord Beste belangstellende, beste lid, Dit informatieboekje is voor twee doelgroepen bedoeld. Enerzijds om aspirantleden en hun ouders/verzorgers

Nadere informatie

HARMONIE ST. CAECILIA - BEST. Informatieboekje 2015

HARMONIE ST. CAECILIA - BEST. Informatieboekje 2015 INHOUD Welkom 3 Lid worden? 3 Orkesten, opleiding en doorstroming 4 Orkesten 4 Opleiding 4 Doorstroming 5 Voorspelen 5 Solistenconcours 5 Repetities en optredens 7 Repetitielokaal 7 Sectierepetities en

Nadere informatie

Opleidingsinformatie. Muziekvereniging Con Amore Oosterhout

Opleidingsinformatie. Muziekvereniging Con Amore Oosterhout Opleidingsinformatie Muziekvereniging Con Amore Oosterhout Laatste update: 4-9-2017 Inleiding Binnen onze muziekvereniging hebben wij een eigen muziekopleiding. Wij willen iedereen laten ontdekken hoe

Nadere informatie

JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING

JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING muziekvereniging Door Eendracht Sterk Hall JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING VERSIE APRIL 2009-1- INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING.. 3 2.0 DE OPLEIDING.. 3 2.1 STAP 1 BLOKFLUITOPLEIDING.. 3 2.2 STAP 2 INSTRUMENTOPLEIDING...

Nadere informatie

Organisatie en richtlijnen voor opleiding en begeleiding van jeugd bij Fanfare Psalm 150

Organisatie en richtlijnen voor opleiding en begeleiding van jeugd bij Fanfare Psalm 150 Organisatie en richtlijnen voor opleiding en begeleiding van jeugd bij Fanfare Psalm 150 Inhoudsopgave MUZIEK MAAK JEZELF... 3 Werving:... 3 Opgeven/Aanmelding:... 3 Eerste les:... 3 Verloop MMJZ-lessen:...

Nadere informatie

OPLEIDING ST. LAMBERTUS NISTELRODE WELKE OPLEIDINGEN ZIJN ER MOGELIJK?

OPLEIDING ST. LAMBERTUS NISTELRODE WELKE OPLEIDINGEN ZIJN ER MOGELIJK? M. vd Heuvel Zwarte Molenweg 16 5388 EE Nistelrode T 06-49420047 Email: opleidingen@fanfarenistelrode.nl Nistelrode, Maart 2016 OPLEIDING ST. LAMBERTUS NISTELRODE Fanfare St. Lambertus Nistelrode voorziet

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2018 Harmonie Concordia Beesd. Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering op 4 februari 2014

Beleidsplan 2014 2018 Harmonie Concordia Beesd. Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering op 4 februari 2014 Beleidsplan 2014 2018 Harmonie Concordia Beesd Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering op 4 februari 2014 Inhoudsopgave 1 Doelstelling... 4 2 Beleidsvoornemens... 5 2.1 Motiveren van leden... 5 2.2

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Versie zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 27-11-2013 Huishoudelijk Reglement Harmonie TOT ONDERLING GENOEGEN Berlicum 1 VOORWOORD Overal waar mensen samenwerken bestaan of ontstaan regels.

Nadere informatie

Inhoud 1.0 Inleiding Het opleidingstraject Windkracht 6 en Blazersklas Opstaporkesten

Inhoud 1.0 Inleiding Het opleidingstraject Windkracht 6 en Blazersklas Opstaporkesten 1 2 Inhoud 1.0 Inleiding... 3 2.0 Het opleidingstraject... 4 2.1 Windkracht 6 en Blazersklas... 4 2.2 Opstaporkesten... 5 2.4 Fanfareorkest / Slagwerkgroep... 6 3.0 De opleidingsfases... 7 4.0 Tot slot...

Nadere informatie

Reglement Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen. a. Organisatie De doelgroep Blaasmuziek van de landelijke muziekorganisatie KNMO.

Reglement Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen. a. Organisatie De doelgroep Blaasmuziek van de landelijke muziekorganisatie KNMO. Reglement Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Organisatie De doelgroep Blaasmuziek van de landelijke muziekorganisatie KNMO. b. ONHK De

Nadere informatie

Informatieboekje 2011/2012

Informatieboekje 2011/2012 Informatieboekje 2011/2012 Hagelingerweg 325 Santpoort Noord 023-5379025 Juni 2011 Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Algemene informatie muziekvereniging Soli.... 3 2. Het opleidingstraject

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 t/m 2017. van Muziekvereniging Juliana te Someren Eind

Beleidsplan 2013 t/m 2017. van Muziekvereniging Juliana te Someren Eind Beleidsplan 2013 t/m 2017 van Muziekvereniging Juliana te Someren Eind Muziekvereniging Juliana Beleidsplan 2013 t/m 2017 Page 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 5 1.1. WAT IS NU EEN BELEIDSPLAN EN WAARVOOR

Nadere informatie

3. Doelstellingen en (financieel) beleid vereniging

3. Doelstellingen en (financieel) beleid vereniging Indeling brochure sponsoring 2015-2016 Crescendo Drachten 1. Algemeen 2. Introductie Crescendo 3. Doelstellingen en (financieel) beleid vereniging 4. 2016 Crescendo Drachten 100 JAAR! 5. Sponsoring 6.

Nadere informatie

I N F O R M A T I E BO E K J E 2014 JEUGDORKEST. Fanfare Les Montagnards

I N F O R M A T I E BO E K J E 2014 JEUGDORKEST. Fanfare Les Montagnards I N F O R M A T I E BO E K J E 2014 JEUGDORKEST Fanfare Les Montagnards www.lesmontagnards.nl Bergen, Limburg WELKOM Hartelijk welkom als nieuw lid van het jeugdorkest van Fanfare Les Montagnards. Het

Nadere informatie

I N F O R M A T I E BO E K J E 2015 JEUGDORKEST Gemeente Bergen

I N F O R M A T I E BO E K J E 2015 JEUGDORKEST Gemeente Bergen I N F O R M A T I E BO E K J E 2015 JEUGDORKEST Gemeente Bergen Bergen, Limburg WELKOM Hartelijk welkom als nieuw lid van het jeugdorkest van de gemeente Bergen. Het doet ons heel veel plezier dat je bij

Nadere informatie

1. VOORWOORD. Beste belangstellende, beste lid,

1. VOORWOORD. Beste belangstellende, beste lid, Informati 2012-2013 1. VOORWOORD Beste belangstellende, beste lid, Het informatieboekje van Harmonie Sint Servaes, wat nu voor u ligt, is voor twee doelgroepen bedoeld. Enerzijds om aspirantleden en hun

Nadere informatie

Informatiebulletin. Inhoudsopgave

Informatiebulletin. Inhoudsopgave Informatiebulletin Inhoudsopgave Laatste wijziging: 5 maart 2009 Voorwoord pagina 1 Onze vereniging pagina 1 De muziekopleiding pagina 3 Docenten, dirigenten en algemene les- en repetitietijden pagina

Nadere informatie

Fanfare St. Willibrordus Jeugdopleiding Fanfare & Slagwerk

Fanfare St. Willibrordus Jeugdopleiding Fanfare & Slagwerk Fanfare St. Willibrordus Jeugdopleiding Fanfare & Slagwerk Informatieboekje (Bewaar dit bij je lesboek) Inhoudsopgave Welkom blz 3 Info blz 4 Fanfare St. Willibrordus blz 5 Fanfare / Slagwerkgroep blz

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT SHANTYKOOR DE BIESBOSCH ARTIKEL 1. Het verenigingsjaar en het boekjaar vallen samen met het kalenderjaar. FINANCIEN ARTIKEL 2. De contributie van de leden wordt jaarlijks op een

Nadere informatie

Juli Informatiegids

Juli Informatiegids Juli 2011 Informatiegids Inhoudsopgave Inleiding... 3 Voorstellen... 4 De missie... 4 De visie... 4 Fanfare... 4 Slagwerkgroep... 5 Niet muzikale activiteiten... 5 Lid worden... 6 Opgeven... 6 Traject

Nadere informatie

Beleidsplan 2009-2013 Harmonie en Drumband De Vriendschap Oost-, West- en Middelbeers

Beleidsplan 2009-2013 Harmonie en Drumband De Vriendschap Oost-, West- en Middelbeers Beleidsplan 2009-2013 Harmonie en Drumband De Vriendschap Oost-, West- en Middelbeers Inhoudsopgave: Hoofdstuk Alinea Onderwerp Pagina 1. Inleiding 3 1.1 Status beleidsplan 3 2. Missie en doelstelling

Nadere informatie

Welkom bij Prins Hendrik (PH)

Welkom bij Prins Hendrik (PH) Welkom bij Prins Hendrik (PH) Welkom bij Muziekvereniging Prins Hendrik. We vinden het heel leuk dat je lid geworden bent. We bestaan als vereniging al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw en kennen

Nadere informatie

Product beschrijvingen. september 2014

Product beschrijvingen. september 2014 Product beschrijvingen september 2014 Groep 1 en 2 Muziek en Beweging Cursus muziek en beweging voor kinderen van groep 1 en 2 van het basisonderwijs Korte beschrijving van de lessen Binnenschools traject:

Nadere informatie

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011 Huishoudelijk reglement Februari 2011 Leden artikel 1 De aanvrage van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Het lidmaatschap gaat daadwerkelijk in, als aan de financiële verplichting

Nadere informatie

Informatieboekje 2012/2013

Informatieboekje 2012/2013 Informatieboekje 2012/2013 Kerkpad 83 2071 CX Santpoort-Noord Telefoon: (023) 5379025 oktober 2012 Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Algemene informatie muziekvereniging Soli... 3 2.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMENGD KOOR SPIJKENISSE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMENGD KOOR SPIJKENISSE HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMENGD KOOR SPIJKENISSE Artikel: De Vereniging Gemengd Koor Spijkenisse vindt haar grondslag in de Statuten. Het Subkoor In Between is een onderdeel van het Gemengd Koor Spijkenisse

Nadere informatie

BELEIDSPLAN PRO HONORE ET VIRTUTE

BELEIDSPLAN PRO HONORE ET VIRTUTE BELEIDSPLAN PRO HONORE ET VIRTUTE 2011-2013 Muziek maken doen we samen 1 Bijlagen: Tabel 1: bezetting harmonieorkest Tabel 2: bezetting percussiegroep (nog in te vullen) Tabel 3: bezetting opleidingsharmonie

Nadere informatie

MUZIEKVERENIGING VICINIA VIANEN INFORMATIE VOOR NIEUWE LEDEN

MUZIEKVERENIGING VICINIA VIANEN INFORMATIE VOOR NIEUWE LEDEN MUZIEKVERENIGING VICINIA VIANEN INFORMATIE VOOR NIEUWE LEDEN ALGEMENE INFORMATIE. Muziekvereniging Vicinia is officieel opgericht op 11 januari 1988. Wij repeteren op donderdagavond van 19.30 uur tot 21.30

Nadere informatie

Harmoniegezelschap Fidelio

Harmoniegezelschap Fidelio Beleidsplan 2006-2010 Inhoudsopgave beleidsplan 1. INLEIDING... 3 2. BEKNOPTE BESCHRIJVING FIDELIO... 4 2.1 DOELSTELLING... 4 2.2 ACTIVITEITEN... 4 2.3 BESTUUR... 4 2.4 FINANCIERING... 5 2.5 INSTRUMENTEN...

Nadere informatie

Jeugdfanfare en slagwerkgroep

Jeugdfanfare en slagwerkgroep Jeugdfanfare en slagwerkgroep INFORMATIEBOEKJE 1 1. Inhoudsopgave 2. Voorzitter fanfare St. Nicasius 3 3. Afdeling jeugdzaken en opleiding 4 4. Dirigent jeugdorkest 6 5. Dirigent jeugdslagwerkgroep 7 Repetitie

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Harmonie De Vriendenkring Well

Beleidsplan 2012-2015 Harmonie De Vriendenkring Well Beleidsplan 2012-2015 Harmonie De Vriendenkring Well INHOUD: 1. Inleiding 2. Missie en doelstelling 3. Samenstelling 4. Missie en visie de Vriendenkring 5. Doelstellingen: 5.1. Bestuur en commissies 5.2.

Nadere informatie

Strategie en beleid versie Erik van Lith Carla Derijck. met dank aan: Bart van den Dobbelsteen

Strategie en beleid versie Erik van Lith Carla Derijck. met dank aan: Bart van den Dobbelsteen Strategie en beleid 2014-2018 versie 2-07-2014 Erik van Lith Carla Derijck met dank aan: Bart van den Dobbelsteen Inhoud 1. Inleiding en aanleiding... 3 2. Uitgangspunt is didactiek... 3 3. Orkestbeleid...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement - 0 - Datum: 16 april 2009 Doelstelling Huishoudelijk Reglement Met dit huishoudelijk reglement willen we de taken en verantwoordelijkheden van zowel het bestuur, de commissieleden

Nadere informatie

Informatie. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma. voor GROEP 5 van het basisonderwijs Gemeente. Woudrichem BROCHURE. www.cultuurpuntaltena.

Informatie. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma. voor GROEP 5 van het basisonderwijs Gemeente. Woudrichem BROCHURE. www.cultuurpuntaltena. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma www.cultuurpuntaltena.nl Informatie voor van het basisonderwijs Gemeente Woudrichem 019500_BIBLIOTHEEK_ALTENA_brochure_CPA_MuziekWijzer_Altena_A5.indd 16-17

Nadere informatie

Informatieboekje / huishoudelijk reglement

Informatieboekje / huishoudelijk reglement Informatieboekje / huishoudelijk reglement Harmonie en Drumband Sint Caecilia Volkel. Opgericht 6 december 1909 Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning. Inhoudsopgave. 01. Inleiding... 3 02. Bestuur...

Nadere informatie

Voorwoord. In deze gids kunt u het een en ander terug vinden over onze orkesten, onze opleiding, acties en verdere activiteiten.

Voorwoord. In deze gids kunt u het een en ander terug vinden over onze orkesten, onze opleiding, acties en verdere activiteiten. INFORMATIEGIDS Voorwoord Deze informatiegids is bedoeld voor leden, leerlingen en zij die meer willen weten over Muziekvereniging Concordia. Onze vereniging bestaat al sinds 1898. Er is toen voor de passende

Nadere informatie

Informatieboekje. Jeugdorkesten Echo der Kempen. Koninklijke Harmonie Echo der Kempen. (Uitgave PR-Commissie EDK)

Informatieboekje. Jeugdorkesten Echo der Kempen. Koninklijke Harmonie Echo der Kempen. (Uitgave PR-Commissie EDK) Informatieboekje Jeugdorkesten Echo der Kempen Koninklijke Harmonie Echo der Kempen 2015 (Uitgave PR-Commissie EDK) Inhoudsopgave 1 Koninklijke Harmonie Echo der Kempen 3 2 De (Jeugd) orkesten van EDK

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord... 2 De Vereniging... 3 Harmonieorkest... 3 Slagwerkgroep... 3 Blaaskapel t Harmonieke... 3 Donateurs... 4 Het Bestuur...

Inhoud Voorwoord... 2 De Vereniging... 3 Harmonieorkest... 3 Slagwerkgroep... 3 Blaaskapel t Harmonieke... 3 Donateurs... 4 Het Bestuur... HARMONIE CONCORDIA BEESD Informatieboekje Inhoud Voorwoord... 2 De Vereniging... 3 Harmonieorkest... 3 Slagwerkgroep... 3 Blaaskapel t Harmonieke... 3 Donateurs... 4 Het Bestuur... 4 Nieuwe Leden... 5

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Inleiding Evertine Abbink Karin Rheiter Wim Koster Speerpunten

Inleiding Evertine Abbink Karin Rheiter Wim Koster Speerpunten Inleiding Welkom bij Harmonie Tarcisius!!! Om je als nieuw lid een beetje vertrouwd te maken met het reilen en zeilen van de harmonie, is dit informatieboekje samengesteld. Bij dit boekje krijg je ook

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Harmonie TOT ONDERLING GENOEGEN Berlicum

Huishoudelijk Reglement Harmonie TOT ONDERLING GENOEGEN Berlicum Versie zoals voorgelegd in de Algemene Ledenvergadering van april 2011 Huishoudelijk Reglement Harmonie TOT ONDERLING GENOEGEN Berlicum VOORWOORD Overal waar mensen samenwerken bestaan of ontstaan regels.

Nadere informatie

Harmonie dat zijn we samen!

Harmonie dat zijn we samen! Harmonie dat zijn we samen! Beleidsplan 2013 2015 Harmonie St. Gerlachus Oirsbeek Maart 2013 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Beleidsplan op hoofdlijnen 2.1 Doel van de vereniging 2.2 Groepsverband

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

SHELL HARMONIE AMSTERDAM

SHELL HARMONIE AMSTERDAM SHELL HARMONIE AMSTERDAM 2 Een mens is nooit te oud om te leren musiceren SHA, 2001 3 Inhoud Beste collega...5 Over de Shell Harmonie en haar orkesten...7 Wat is een Harmonie orkest?...8 De Grote Harmonie...8

Nadere informatie

MUZIEKOPLEIDING 2014

MUZIEKOPLEIDING 2014 MUZIEKOPLEIDING 2014 Algemene informatie 2. Algemene voorwaarden 4. Tarieven 6. 1 Algemene Informatie Muziekopleidingen Bij Fanfare Wilhelmina kun je vele instrumenten leren bespelen: trompet, bariton,

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

Crescendo Opleidingshuis

Crescendo Opleidingshuis Crescendo Opleidingshuis Muziek maken begint met goed muziekonderwijs 25 November 2010 Agenda Deel 1: Aanleiding Deel 2: Opleidingshuis Crescendo Deel 3: Individueel muziekonderwijs verandert Deel 4: Ambitie

Nadere informatie

Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning Beek en Donk

Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning Beek en Donk INFORMATIEBOEKJE LEDEN O&U en LEERLINGEN SMO 20160127 Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning Beek en Donk Stichting Muziekopleiding O&U Beek en Donk INLEIDING... 4 DE VERENIGING OEFENING & UITSPANNING

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Algemeen Huishoudelijk Reglement Het Oisterwijks levensliederenkoor de Molenzangers gevestigd in Oisterwijk. Het koor staat sinds 18 augustus 2010 ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN. In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven:

BELEIDSPLAN 2016 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN. In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven: BELEIDSPLAN 2016 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN DOEL VAN DE STICHTING: In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven: Het oprichten en in stand houden van een koor onder

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 MUZIEKVERENIGING BOXTEL S HARMONIE

JAARVERSLAG 2006 MUZIEKVERENIGING BOXTEL S HARMONIE JAARVERSLAG 2006 MUZIEKVERENIGING BOXTEL S HARMONIE 1. Inleiding Het jaar 2006 is het eerste jaar waarin de harmonie dakloos is na de brand van 3 december 2005 bij Café De Kom. Uiteindelijk zijn er tijdelijke

Nadere informatie

Koninklijk Erkende. Harmonie Concordia Margraten INFORMATIEGIDS OPLEIDING

Koninklijk Erkende. Harmonie Concordia Margraten INFORMATIEGIDS OPLEIDING Koninklijk Erkende Harmonie Concordia Margraten INFORMATIEGIDS OPLEIDING Juni 2013 Inleiding Plezier hebben in muziek maken vinden wij belangrijk. Maar met plezier bij onze muziekvereniging zijn is misschien

Nadere informatie

datum: pagina: 1

datum: pagina: 1 Verder genoemd als Huishoudelijk reglement van het koor Multiple Voice te Veldhoven 1. Algemeen Multiple Voice is opgericht in 2009. De eerste repetitie is op 12 november 2009. De vereniging draagt de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Stichting Sambaschool Nijmegen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Stichting Sambaschool Nijmegen HUISHOUDELIJK REGLEMENT Stichting Sambaschool Nijmegen Algemeen Visie Het bevorderen van samba en reggae muziek en het opleiden van mensen in afro-braziliaanse percussie door middel van lessen op de Sambaschool.

Nadere informatie

Algemeen informatieboekje

Algemeen informatieboekje Algemeen informatieboekje Inhoudsopgave: 1. Algemeen 1.1 Missie en visie AMDG 1.2 Bestuur 1.3 Instructie 1.4 Repetitietijden 1.5 Afmelden repetities 1.6 Contactpersonen commissies 2. Financiële zaken 2.1

Nadere informatie

Opleidingengids

Opleidingengids Opleidingengids 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Blokfluitlessen... 6 2.1 Aanschaf/gebruik instrument... 6 2.2 Lessen... 7 2.3 Lesgeld... 7 2.4 Toelating/aanmelden... 7 2.5 Doorstromen naar een

Nadere informatie

a. het ondersteunen van lokale initiatieven; ad a. Het ondersteunen van lokale initiatieven ad b. Het Zingen voor je Leven Koor Leiden

a. het ondersteunen van lokale initiatieven; ad a. Het ondersteunen van lokale initiatieven ad b. Het Zingen voor je Leven Koor Leiden BELEIDSPLAN 2015 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN DOEL VAN DE STICHTING: In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven: Het oprichten en in stand houden van een koor onder

Nadere informatie

Informatieboekje. Harmonie Union

Informatieboekje. Harmonie Union Informatieboekje Harmonie Union Uitgave 2013 2 Inhoud Leden 4 Het bestuur 4 Contributie 5 Opleiding 6 Blazers 6 Slagwerk 7 Majorettes 7 Examens blazers 7 Examens slagwerk 9 Windkracht 6 en Blazersklas

Nadere informatie

6. Bestuursmodel 7 7. Ledenlijst 8 8. Activiteiten 9 9. Jeugdwerking 9 9.1. Initiatieven tot nu toe 9 9.2. Jeugdorkest Zandola 10

6. Bestuursmodel 7 7. Ledenlijst 8 8. Activiteiten 9 9. Jeugdwerking 9 9.1. Initiatieven tot nu toe 9 9.2. Jeugdorkest Zandola 10 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Inleiding 2 2. Onze visie 3 3. De komende uitdagingen 3 3.1. Een beknopte SWOT- analyse 3 3.2. Leeftijdsanalyse muzikanten, bestuur en medewerkers 4 4. Doelstellingen: wat

Nadere informatie

LANG LEVE GAUDETE. De drie pijlers van de harmonie Onderstaande peilers vormen (nog steeds) de kerntaken van onze vereniging.

LANG LEVE GAUDETE. De drie pijlers van de harmonie Onderstaande peilers vormen (nog steeds) de kerntaken van onze vereniging. LANG LEVE GAUDETE Inleiding Gaudete In Domino is een muziekvereniging die al 115 jaar bestaat en een rijke historie heeft. Tot aan de negentiger jaren waren er nog niet zoveel wezenlijke knelpunten en

Nadere informatie

1. Het standaard LOOdS tenue is een blauw en groen LOOdS35 polo shirt met witte broek, groen fleecevest en zwarte bodywarmer.

1. Het standaard LOOdS tenue is een blauw en groen LOOdS35 polo shirt met witte broek, groen fleecevest en zwarte bodywarmer. Reglement LOOdS35 Repetities 1. Er wordt wekelijks op donderdag gerepeteerd. Bij Sky Ballonvaarten, Gilzerbaan 495 5032 VD Tilburg. Er wordt verwacht dat je bij elke repetitie aanwezig bent. 2. Als je

Nadere informatie

Algemene regels over het lidmaatschap

Algemene regels over het lidmaatschap HUISHOUDELIJK REGLEMENT KAMERKOOR TON sur TON Dit Huishoudelijk Reglement vult de Statuten van de Vereniging Kamerkoor Ton sur Ton aan. Artikel 1 De vereniging heeft gemiddeld 30 tot maximaal 35 zingende

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET GOOISCH FANFARE ORKEST TE HILVERSUM

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET GOOISCH FANFARE ORKEST TE HILVERSUM HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET GOOISCH FANFARE ORKEST TE HILVERSUM Algemeen Artikel 1 De vereniging is bij notariële akte opgericht op 4 november 1925 onder de naam Christelijke Muziekvereniging Oranje

Nadere informatie

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND 1 1. Inleiding 1.1 De UVON is opgericht als vereniging in 1950. Tot 1 januari 2005 bestond er een landelijk UVON bestuur met regionale Lidverenigingen. 1.2 Overwegende

Nadere informatie

Informatieboekje. Jeugdorkesten Echo der Kempen. Koninklijke Harmonie Echo der Kempen. (Uitgave PR-Commissie EDK)

Informatieboekje. Jeugdorkesten Echo der Kempen. Koninklijke Harmonie Echo der Kempen. (Uitgave PR-Commissie EDK) Informatieboekje Jeugdorkesten Echo der Kempen Koninklijke Harmonie Echo der Kempen 2017 (Uitgave PR-Commissie EDK) Inhoudsopgave 1 Koninklijke Harmonie Echo der Kempen 3 2 De (Jeugd) orkesten van EDK

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE

INFORMATIEBROCHURE Muziek verbindt INFORMATIEBROCHURE 2017-2018 Het Orkest Het orkest bestaat uit zo'n 50 muzikanten met een gedegen muzikale opleiding. Het B-diploma of gelijkwaardig niveau én een positieve beoordeling

Nadere informatie

Reglementen 2015. Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen

Reglementen 2015. Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen Reglementen 2015 Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen Begripsbepalingen In deze reglementen wordt verstaan onder: a. Stichting FFF de organisatie De Stichting Frysk Fanfare Festival b. ONFK De Open

Nadere informatie

NATIONAAL REGLEMENT CONCERTWEDSTRIJDEN SLAGWERKENSEMBLES

NATIONAAL REGLEMENT CONCERTWEDSTRIJDEN SLAGWERKENSEMBLES NATIONAAL REGLEMENT CONCERTWEDSTRIJDEN SLAGWERKENSEMBLES 2015 Onder verantwoordelijkheid van KNMO doelgroep SMP Nationaal Reglement Concertwedstrijden Slagwerkensembles 2015 1 INHOUD 2 Algemene begrippen

Nadere informatie

Wegwijzer 2013 / 2014 Inhoudsopgave

Wegwijzer 2013 / 2014 Inhoudsopgave Wegwijzer 2013 / 2014 Inhoudsopgave Over Jeugdharmonie Orpheus... 2 Bestuur en Commissies... 3 Dagelijks bestuur... 3 Overige bestuursleden... 3 Muziekcommissie... 3 Secretariaat... 3 Dirigent... 3 Lidmaatschap:

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2014-2015. Hierin zijn de

Nadere informatie

Reglement. (theater-)koor-onomatopee. Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam

Reglement. (theater-)koor-onomatopee. Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam (theater-)koor-onomatopee Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016

BELEIDSPLAN 2012-2016 BELEIDSPLAN 2012-2016 MUZIEKVERENIGING KEMPENGROEN STEENSEL INHOUDSOPGAVE VISIE / MISSIE... 1 ORGANISATIESTRUCTUUR / CULTUUR... 2 LEDENCOMMISSIE... 3 MUZIEKCOMMISSIE... 6 COMMISSIE OPLEIDINGEN... 8 Subcommissie:

Nadere informatie

Sponsorplan KTVM. Zo helpen wij elkaar. Muziek maken is een prachtige hobby voor jong en oud.

Sponsorplan KTVM. Zo helpen wij elkaar. Muziek maken is een prachtige hobby voor jong en oud. Sponsorplan KTVM Fotografie: Henk Versteeg Zo helpen wij elkaar Muziek maken is een prachtige hobby voor jong en oud. Een vereniging draaiende houden is tegenwoordig bijna niet mogelijk zonder hulp van

Nadere informatie

STATUTEN. Verder genoemd als Huishoudelijk Reglement (HR) van het Gospelkoor Eternal Joy te Rijssen

STATUTEN. Verder genoemd als Huishoudelijk Reglement (HR) van het Gospelkoor Eternal Joy te Rijssen STATUTEN Verder genoemd als Huishoudelijk Reglement (HR) van het Gospelkoor Eternal Joy te Rijssen Artikel 1. Algemeen 1. De vereniging draagt de naam: Gospelkoor Eternal Joy 2. Het gospelkoor werd op

Nadere informatie

zangles klarinetles vioolles blokfluitles CULTUURKEUR

zangles klarinetles vioolles blokfluitles CULTUURKEUR www.hillegomsemuziekschool.nl INFORMATI E 2017-2018 zangles klarinetles vioolles blokfluitles CULTUURKEUR Ruim aanbod instrumenten De Hillegomse Muziekschool is een actieve muziekschool met een groot aanbod

Nadere informatie

Oriëntatiecursus Muzikale Vorming

Oriëntatiecursus Muzikale Vorming Oriëntatiecursus Muzikale Vorming Februari- maart- april- mei- juni- juli 2011 www.harmoniejulianawaalre.nl www.harmoniedevolharding.nl 1 Oriëntatiecursus Muzikale Vorming in 't kort Om de toestroom van

Nadere informatie

Hiervoor werd het voorbije jaar een globaal actieplan uitgewerkt om onze doelstellingen te realiseren.

Hiervoor werd het voorbije jaar een globaal actieplan uitgewerkt om onze doelstellingen te realiseren. Infoblazerke Augustus-September 2013 VOORWOORD Een modernere toekomst voor onze vereniging De Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Londerzeel Sint-Jozef heeft beslist een nieuwe weg in te slaan. Wij kiezen

Nadere informatie

Reglement van de Ouderraad

Reglement van de Ouderraad Reglement van de Ouderraad Onderdeel van: Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110, 2082 BD Santpoort-Zuid Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ouderraad: Het Dagelijks bestuur,

Nadere informatie

Lichte Muziek. harmonie- en fanfareorkesten en brassbands

Lichte Muziek. harmonie- en fanfareorkesten en brassbands REGLEMENT concertconcoursen Lichte Muziek voor harmonie- en fanfareorkesten en brassbands 2013 2014 Inhoudsopgave Reglement concertconcoursen Lichte Muziek HaFaBra 2013-2014 Artikel 1. Artikel 2. Artikel

Nadere informatie

Op zoek naar muziek Een introductie van de instrumenten van het symfonieorkest Groep 5-6 Docentenhandleiding

Op zoek naar muziek Een introductie van de instrumenten van het symfonieorkest Groep 5-6 Docentenhandleiding Op zoek naar muziek Een introductie van de instrumenten van het symfonieorkest Groep 5-6 Docentenhandleiding Vooraf Voor u ligt de docentenhandleiding bij de educatieve website Introductie van het symfonieorkest

Nadere informatie

Kenniscentrum voor Muziek in het Onderwijs (KMVO)

Kenniscentrum voor Muziek in het Onderwijs (KMVO) Kenniscentrum voor Muziek in het Onderwijs (KMVO) Voor u ligt de brochure met het aanbod van De Gooische Muziekschool voor muzieklessen in het primair onderwijs voor het seizoen 2015-2016. Voorlichting

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Muziekvereniging Semper Crescendo te Nieuw-Vossemeer

Huishoudelijk reglement. Muziekvereniging Semper Crescendo te Nieuw-Vossemeer Huishoudelijk reglement Muziekvereniging Semper Crescendo te Nieuw-Vossemeer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenstelling van de vereniging... 4 Lidmaatschap... 5 Hoe kan ik lid worden?... 5 Soorten lidmaatschap...

Nadere informatie

- Voorzitter: Marco de Weerd Lingedijk 50 4197 HC Buurmalsen Telnr. 0345-582103 mjdeweerd@planet.nl

- Voorzitter: Marco de Weerd Lingedijk 50 4197 HC Buurmalsen Telnr. 0345-582103 mjdeweerd@planet.nl INFOBOEKJE Muziekvereniging O.Z.O.D. Opgericht 3 januari 1898 Ingeschreven K.v.K. onder nr. 40156537 Statuten ter inzage bij de secretaris Muziekvereniging O.Z.O.D. heeft een ledenbestand van ongeveer

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Het Bestuur 1. De algemene dagelijkse leiding berust bij het bestuur. 2. Bij tussentijdse aftreding van een bestuurslid blijft deze in functie, tot in de vacature is voorzien, tenzij overmacht

Nadere informatie