Beleidsplan Harmonie O.B.K te Erp Periode

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Harmonie O.B.K te Erp Periode 2010-2014"

Transcriptie

1 Beleidsplan Harmonie O.B.K te Erp Periode HARMONIE-ORKEST SLAGWERKGROEP OPLEIDING EN VERENIGING

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Algemene Doelstellingen Bestuurlijke Organisatie Commissies Beleidsvoornemens OBK algemeen Beleidsvoornemens Harmonieorkest Beleidsvoornemens Slagwerkgroep Meerjarenplanning voor de grote jaarprojecten Beleidsvoornemens opleidingen Instrumentarium en uniformen Instrumentarium Uniformen Bijlage: Wenselijk geachte bezetting van Harmonieorkest OBK Beleidsplan Harmonie OBK -Erp Pagina 2 van 18

3 1. VOORWOORD Dit beleidsplan 2010 is tot stand gekomen door het voorbereidende werk van dirigenten Raf De Keninck, Henk Schellekens en Cindy van Rijn; de bestuursleden Wern van Asseldonk, Christ van Bree en Peter Ketelaars; en jeugdcommissielid Angela v.d. Crommenacker. Het beleidsplan is in de diverse geledingen binnen onze vereniging besproken. In haar vergadering van 22 maart en 1 juni 2010 heeft het bestuur van OBK het concept besproken en het voorliggende beleidsplan 2010 vastgesteld. Het plan is in grote lijnen een voortzetting van het beleid van afgelopen jaren, maar is wat gewijzigd in opzet en verder uitgebreid. Het bestuur geeft in dit plan haar toekomstvisie weer voor de komende vier jaren en geeft aan waar we als vereniging naar toe willen groeien. Op basis van de geformuleerde doelstellingen en beleidsvoornemens gaat het bestuur de komende vier jaren richting en uitvoering geven aan dit beleidsplan. Om de taak van het bestuur, de voortdurende zorg voor continuïteit binnen onze vereniging te waarborgen, is het beleidsplan een belangrijk hulpmiddel. Afstemming en consistentie tussen het gevoerde en te voeren beleid op deelterreinen is een noodzakelijke voorwaarde voor het slagen van het beleidsplan en zal dan ook door het bestuur en alle leden moeten worden opgevolgd en uitgevoerd. Het Bestuur van Harmonie "Oefening Baart Kunst" te Erp. Erp, juni Beleidsplan Harmonie OBK -Erp Pagina 3 van 18

4 2. ALGEMENE DOELSTELLINGEN Doel van de vereniging. Volgens onze Statuten (art. 3): "De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de muzikale ontwikkeling van de Erpenaren en de bewoners van de omgeving van Erp in het bijzonder, en het organiseren van muzikale en culturele manifestaties in het algemeen, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Muzikale ontwikkeling gezien in de vorm van permanente niveauverbetering van alle leden." Doelstellingen: Het zich verder kunnen ontplooien van de muzikanten binnen hun mogelijkheden, waarbij de beleving en het plezier in het maken van muziek centraal staat Medewerking verlenen aan activiteiten binnen de Erpse gemeenschap en zijn omgeving die de muzikale belangstelling en ontwikkeling van de bewoners bevorderen. Alle leden bewust maken van hun verantwoordelijkheden die horen bij het lidmaatschap en het verenigingsgevoel bevorderen. Uitgaande van het huidige muzikale potentieel van zowel harmonieorkest als slagwerkgroep is handhaving in de 1e divisie uitgangspunt. Het stimuleren van een goede jeugdopleiding zodat er voldoende instroom blijft bij harmonie en slagwerkgroep. Door het meedoen met, en het organiseren van concerten, concertwedstrijden en muziekprojecten bezoekers enthousiast maken c.q. houden voor onze vereniging. Streven naar een kwalitatieve brede ontwikkeling op een hoog niveau voor alle OBKgeledingen met een eigen herkenbare identiteit van OBK en een actueel muzikaal concept. Streven naar een volwaardige bezetting van alle geledingen binnen het harmonieorkest en slagwerkgroep. Het serenadebeleid inzetten als instrument om de betrokkenheid van de gemeenschap te behouden en verder uit te bouwen. Streven naar een stabiele organisatie van de vereniging met een duidelijke structuur voor alle leden, vrijwilligers en professionele medewerkers. Het organiseren van verenigingsactiviteiten die sfeer en betrokkenheid van de totale vereniging vergroten en het verenigingsgevoel bevorderen. Vanuit deze doelstellingen is het duidelijk dat het beleid van onze vereniging behalve naar binnen gericht, ook gericht moet zijn naar buiten, op een duidelijke functie binnen onze Erpse gemeenschap. Daarbij is het uiteraard ook zo dat we voor de realisering van deze doelstellingen primair afhankelijk zijn van datgene wat deze gemeenschap ons te bieden heeft in de vorm van muzikaal potentieel, financiële ondersteuning, belangstelling bij evenementen e.d. Beleidsplan Harmonie OBK -Erp Pagina 4 van 18

5 3. BESTUURLIJKE ORGANISATIE OBK Algemene Ledenvergadering Stichting Harmonieus D.B. Bestuursleden MOG/SMOG L Harmonie C O M Papier inzamelen Uniformen E D E N Slagwerkgroep Slagwerkgroep M I S Technische cie OBK Krant O B Durdauwers S OBK + K Ere-leden I E Instrumenten S Website Opleiding OBK Slagwerk cie Opleidingsorkest Jeugd Slagwerkgroep Speelgroep cie Solistenwedstrijden Beleidsplan Harmonie OBK -Erp Pagina 5 van 18

6 4. COMMISSIES MOG/SMOG Stelt in overleg met de dirigent het muziekprogramma vast. PAPIER INZAMELEN Verzorgt de maandelijkse inzameling van oud papier in Erp en zijn buitengebied. Maakt rooster voor de inzamelaars. UNIFORMEN Beheert de uniformen. Verzorgt uitgifte en inname van uniformen. TECHNISCHE COMMISSIE Organiseert opbouw en inrichtingswerkzaamheden bij projecten of evenementen. OBKRANT Verzorgt vier keer per jaar het verenigingsblad. OBK+ Organiseert diverse activiteiten om de onderlinge binding en sfeer van de vereniging te versterken. INSTRUMENTEN Beheert de verenigingsinstrumenten. Verzorgt uitgifte en inname van verenigingsinstrumenten. Verzorgt de nodige reparaties. WEBSITE Beheert de website van OBK en houdt deze actueel. OPLEIDINGEN OBK Werft nieuwe leerlingen (Windkracht 6). Organiseert en coördineert alle opleidingen. Begeleidt leerling-muzikanten. Organiseert uitwisselingsconcerten voor opleidingsorkest/jeugdslagwerkgroep. Stelt opleidingsbeleid mede vast. FINANCIELE ACTIES Verzorgt organisatie Anjeractie. Verzorgt organisatie donateuractie. Verzorgt eventuele sponsoracties. COMMISSIE SOLISTENWEDSTRIJDEN Organiseert solistenwedstrijden. COMMISSIE SLAGWERKGROEP Ondersteunt de slagwerkgroep in algemene zin. Beleidsplan Harmonie OBK -Erp Pagina 6 van 18

7 5. BELEIDSVOORNEMENS OBK ALGEMEEN. 5.1 Het huidige niveau van de OBK-geledingen vraagt een sterke muzikale mentaliteit van de leden op basis van een goede individuele oefendiscipline thuis, het verantwoord invullen van de eigen partij - en dit niet alleen bij specifieke toetsingsmomenten. Een goede individuele mentaliteit zal positief tot uitdrukking komen op de wekelijkse repetitieavond. De dirigent kan en zal na de fase van enthousiasmeren, stimuleren en ondersteunen, leden kunnen aanspreken op bepaalde tekortkomingen in deze Het bestuur zal in een evaluerend gesprek met de dirigent van het harmonieorkest resp. de slagwerkgroep de inzet en de behaalde doelstellingen minimaal eenmaal per jaar bespreken. Het bestuur zal zich in deze opstellen in haar rol als opdrachtgever. 5.3 Bij het aangaan van een lidmaatschap van OBK horen een aantal regels en afspraken die belangrijk zijn voor de te behalen doelstellingen van de vereniging. Een van de belangrijkste onderdelen van deze regels en afspraken om onze doelstellingen te bereiken is de aanwezigheid bij de wekelijkse repetitieavond, serenades en concerten. Als leden door reële omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn worden de volgende afspraken gemaakt: Concerten Elk concert dient een verantwoorde presentatie naar buiten toe te zijn, passend bij de uitstraling die OBK zich ten doel stelt. Serenades Elke sectie is verantwoordelijk voor een goede bezetting tijdens de serenade. Bij afwezigheid: tijdig overleg met collega-muzikanten over de bezetting. Elke serenade dient een verantwoorde presentatie naar buiten toe te zijn, passend bij de uitstraling die OBK zich ten doel stelt. Er dient een zekere mate van transparantie te zijn betreffende vrijstellingen voor serenades. Er zal een aanwezigheidslijst worden bijgehouden van de serenades, de resultaten hiervan worden besproken in de jaarlijkse ledenvergadering. Repetitie Te allen tijde afmelden, dus ook als men later komt. Er zal een aanwezigheidslijst worden bijgehouden van het repetitiebezoek, de resultaten worden besproken in de jaarlijkse ledenvergadering. Bij regelmatige afwezigheid wordt er door het bestuur contact opgenomen met desbetreffende persoon. Beleidsplan Harmonie OBK -Erp Pagina 7 van 18

8 5.4 Middels muzikale projecten proberen we het publiek kennis te laten maken met de veelzijdigheid van onze vereniging. 5.5 Bij het instuderen van nieuwe muziekstukken zijn groepsrepetities een zeer waardevolle manier om te komen tot een vlotte basisbeheersing van het stuk, waarna in de gezamenlijke repetitie het stuk verder uitgediept kan worden. Gestreefd zal worden naar meer groepsrepetities, waar nodig en realiseerbaar met externe repetitors. 5.6 OBK+ heeft een positieve invloed op het totale verenigingsgebeuren en gevoel. De OBK+ activiteiten vergroten de betrokkenheid van jong en oud op elkaar. Daarmee kan de doelstelling van OBK+ omschreven worden als een opdracht tot het bevorderen van de sfeer in en de kracht van de totale vereniging. 5.7 Deelname aan solistenwedstrijden prikkelt de motivatie. De dirigenten stimuleren leerlingen en muzikanten in deze door interesses te peilen en begeleiding aan te bieden. 5.8 Waar extra inspanningen op divers gebied extra financiële lasten met zich meebrengen zal dit opgevangen dienen te worden door een terughoudend financieel beleid op andere gebieden, dan wel het genereren van extra inkomsten (bijv. door bezoekers van speciale concerten en projecten een geldelijke bijdrage te vragen; zo nodig eigen bijdrage van leden aan workshops). Verder zullen we de komende jaren werken aan nieuwe structurele vormen van inkomsten. Beleidsplan Harmonie OBK -Erp Pagina 8 van 18

9 6. BELEIDSVOORNEMENS HARMONIEORKEST 6.1 Het harmonieorkest heeft als uitgangspunt handhaving in de eerste divisie. Met een juiste repertoirekeuze zal dit streven tot uitdrukking moeten komen in de periode van dit beleidsplan. De bewaking van het niveau zal moeten blijken uit de jurywaardering tijdens concertwedstrijden, Jumbofestival of andere toetsingsmomenten. M.b.t. het inhuren van gastmuzikanten wordt een terughoudend beleid gevoerd. Binnen de Muziekoverleggroep (MOG) worden repertoire en programma voorbesproken. 6.2 Het besluit tot deelname aan een concertwedstrijd van de Brabantse Bond impliceert niet automatisch ook deelname aan de landelijke kampioenswedstrijd. Mits daartoe uitgenodigd én in de verwachting van voldoende perspectief op succes wordt deelname aan de landelijke kampioenswedstrijd overwogen op basis van: de meerwaarde voor orkest en vereniging het potentieel van de inzet van orkest en vereniging het potentieel van de inzet van de dirigent de financiële haalbaarheid binnen de totale OBK-begroting van betreffend jaar In de jaarprogrammering zal met deze mogelijke koppeling rekening worden gehouden. 6.3 Om een brede bezetting te garanderen zal ook in deze periode de aandacht in alle opzichten gericht blijven op een goede funderende opleiding, resulterend in een B-diploma. In geval van vervroegde doorstroming is er vooraf overleg met alle betrokkenen. Het vervolg naar een C- en D- diploma dient gestimuleerd te worden. 6.4 Het afstemmen van de instrumenten voorafgaand aan concerten verdient de nodige aandacht. Om dit gestructureerd en soepel te laten verlopen gaan we een systeem in voeren waarbij per instrumentengroep een groepsverantwoordelijke wordt aangewezen. Deze groepsverantwoordelijke krijgt de beschikking over een stemmachine (442 Hz). De groepsverantwoordelijke gaat 15 minuten voor het betreden van het podium afstemmen met zijn instrumentengroep. De volgende instrumentengroepen worden voorgesteld: 1. Fluiten/hobo's 2. Fagotten/basklarinetten (altklarinetten) 3. Klarinetten 1 4. Klarinetten 2 5. Klarinetten 3 6. Saxen 7. Hoorns 8. Trompetten 9. Trombones 10. Euphoniums/bassen Beleidsplan Harmonie OBK -Erp Pagina 9 van 18

10 7. BELEIDSVOORNEMENS SLAGWERKGROEP De slagwerkgroep van OBK kenmerkt zich door een enthousiaste en levendige presentatie van slagwerk in de breedste zin in de eerste divisie van de Brabantse Bond van Muziekgezelschappen. Deze plaats is in 2007 veroverd o.l.v. dirigent Henk Schellekens. De slagwerkgroep bevindt zich in de Sectie A van het Reglement Podiumwedstrijden voor de Drumbandsector: Slagwerkensembles samengesteld uit alle voorkomende melodische en niet-melodische slaginstrumenten, in alle bezettingsvormen. Algemene doelstelling. Muziek maken in een goede sfeer met een goed verenigingsgevoel op het muzikale niveau dat past bij de mogelijkheden van de slagwerkgroep, mede afhankelijk van de vaste kern, de basisgroep, de instroom en het aantal muzikanten. 7.1 De slagwerkgroep streeft naar een brede bezetting van 20 muzikanten, waardoor continuïteit en voortgaande muzikale ontwikkeling gewaarborgd kunnen worden. 7.2 Instroom van leerling-slagwerkers vindt plaats zodra dat zinvol kan geschieden (in principe bij behalen van een B-diploma), rekening houdend met de ontwikkeling van de leerling en de mogelijkheden van plaatsing binnen de slagwerkgroep. 7.3 Waar nodig en gewenst kunnen externe repetitors worden ingezet. Dit na overleg met de dirigent en coördinator van het bestuur. Tevens kunnen eigen leden ingezet worden als tutor in groepsrepetities; dit na een gedegen instructie van de tutor door de dirigent van de slagwerkgroep. 7.4 De slagwerkgroep staat open voor deelname aan extra projecten, zoals bijv. Pronkzitting en Kindervakantieweek, mits de normale programmering hierdoor niet al te zeer verstoord wordt. Dit betekent waar nodig een extra repetitieavond per week in de voorbereiding. Deelname houdt geen verplichting in voor de komende jaren. 7.5 Er is een jaarplanner waarop alle data vermeld staan waarop Ter Aa niet beschikbaar is als repetitieruimte. Voor deze data zal structureel vervangende ruimte gezocht worden zodat de repetities te allen tijde doorgang kunnen vinden. Repetities gaan door in alle schoolvakanties behalve de zomervakantie De muzikanten zorgen voor tijdige opstelling van het instrumentarium, zodat repetities ten volle benut kunnen worden. Na afloop van de repetitie zorgen alle muzikanten voor het opruimen van het instrumentarium. 7.7 Iedereen is mede verantwoordelijk voor het in goede staat behouden van het instrumentarium en kan daarop aangesproken worden. Beleidsplan Harmonie OBK -Erp Pagina 10 van 18

11 7.8 In verband met de hogere beweeglijkheid en de doorgaans moeilijker vast te houden concentratie van slagwerkers is een gevarieerde opbouw van de repetitie aan te bevelen, rekening houdend met zowel sfeer als niveauverbetering. Aansluiten bij het bekende geeft een grotere betrokkenheid en een positievere beleving van de repetities Deelname aan concertwedstrijden dient om de ontwikkeling te meten en de muzikanten te prikkelen tot hogere prestaties. Een besluit tot deelname aan kampioenswedstrijden, na uitnodiging daartoe, wordt genomen op basis van voldoende perspectief op succes en op basis van de capaciteit van de slagwerkgroep op dat moment Aansluiting houden bij de actuele ontwikkelingen in slagwerkland betekent vernieuwend bezig zijn in muziekkeuze, repertoire en instrumentarium. In overleg met de Slagwerk Muziek Overleggroep (SMOG) wordt e.e.a. besproken. De vergaderfrequentie van deze commissie is 6 keer per jaar. Beleidsplan Harmonie OBK -Erp Pagina 11 van 18

12 8. MEERJARENPLANNING VOOR DE GROTE JAARPROJECTEN : Jaarlijkse deelname aan het Jumbofestival 2010: Klank-&Lichtspel in voorjaar 2011: OBK Harmonieorkest: Deelnemen aan Concertwedstrijd november 2011 OBK Slagwerkgroep: Deelnemen aan Concertwedstrijd eind 2011 (eventueel juni 2012) 2012: OBK totaal: Lost in Music IV (najaar 2012) 2013: Internationale uitwisseling 2014: OBK Harmonieorkest: Deelnemen aan Concertwedstrijd Beleidsplan Harmonie OBK -Erp Pagina 12 van 18

13 9. BELEIDSVOORNEMENS OPLEIDINGEN OBK heeft een jeugdcommissie die het reilen en zeilen van de jeugd (kinderen t/m 18 jaar), blazersen slagwerkopleidingen coördineert. Binnen de jeugdcommissie zijn taken verdeeld. 9.1 Een duidelijke structuur in de commissie met taakverdeling en verschillende aanspreekpunten: algemeen contactpersoon jeugdcommissie (bestuurslid) secretariaat jeugdcommissie coördinator MIK dirigente blaasmuziek en bibliotheek muziek jeugd dirigent jeugdslagwerkgroep contactpersoon jeugdslagwerkgroep (bestuurslid) 9.2 De continue instroom van jonge mensen is uitermate belangrijk. Minimaal twee keer per jaar is overleg tussen de dirigent (en) van het orkest, opleidingsorkest en de jeugdcommissie om zicht te houden op de kwaliteit van de opleiding. 9.3 De blazersopleiding wordt geheel verzorgd door muziekschool MIK Kunsteducatie Veghel. Lessen worden zoveel mogelijk gegeven op locatie in Erp. 9.4 De opleiding van de slagwerkers is ondergebracht in een interne opleiding en wordt verzorgd door leraren die door de vereniging zijn aangetrokken. De lessen van de leerlingen worden allemaal ingepland in Ter Aa op de zaterdagochtend. Lessen vinden alleen plaats in de schoolweken (40 lessen op jaarbasis). 9.5 Een grote taak binnen de jeugdcommissie is het organiseren van het stimuleringsprogramma voor blaas- en slagwerkmuziek: Windkracht 6. Dit gebeurt in samenwerking met MIK Kunsteducatie en de groepen 5 en 6 van de basisscholen van Erp, Boerdonk en Keldonk. Het doel hiervan is om kinderen een basis mee te geven om beter van muziek te leren genieten en te stimuleren om zelf muziek te gaan maken. 9.6 Het is belangrijk om een goede en heldere communicatie en informatievoorziening te hebben naar alle jeugdleden en hun ouders. Het is belangrijk dat iedereen weet wat men kan verwachten als lid van OBK en wat er van iedereen zelf verwacht wordt. Er zijn verschillende momenten in het opleidingstraject voor blaasinstrumenten waarop ouders geïnformeerd worden: Bij het begin van het lidmaatschap waarin een aanmeldformulier ingevuld en ondertekend wordt. Een brief volgt waarin staat waar men terecht kan met vragen over de muzieklessen en het onderhoud van de instrumenten. Beleidsplan Harmonie OBK -Erp Pagina 13 van 18

14 De uitnodiging om mee te doen met het speelgroepje na ongeveer 1 jaar les op de muziekschool. De uitnodiging om mee te doen met het opleidingsorkest na 1 jaar spelen in het speelgroepje. Plaatsing van leerlingen in het speelgroepje c.q. het opleidingsorkest is vooral gericht op het leren samenspelen en kennismaken met het verenigingsaspect van een muziekvereniging als OBK. Ouders worden bij de eerste bijeenkomst van het speelgroepje en van het opleidingsorkest na de grote vakantie uitgenodigd de repetitie bij te wonen waarin mondeling informatie verstrekt wordt en er ruimte is voor vragen (o.a. het omgaan met het instrument, repetitiebezoek, afmelden en concertbezoek worden besproken). Wanneer jeugdleden diploma B behaald hebben gaan ze in overleg met de dirigent naar het groot orkest. Om de overgang naar het groot orkest vloeiend te laten verlopen, gaan de leerlingen eerst een periode onder begeleiding van een mentor stage lopen. In deze periode blijven de leerlingen nog meespelen in het jeugdorkest en spelen dan verder alleen voor de pauze mee in het groot orkest. In de eerste maand van het instromen volgt een informatiebijeenkomst voor de instromers en hun ouders waarbij de dirigent van het groot orkest, de voorzitter, de mentoren voor de verschillende instrumentengroepen en de algemene contactpersoon jeugdcommissie aanwezig zijn. Hierbij wordt aandacht besteed aan repetitiebezoek, afmelden, omgaan met concerten enz. De mentoren, bij wie men terecht kan met vragen en of problemen rondom de muziek en de harmonie, worden voorgesteld. 9.7 Het is belangrijk dat jeugdleden graag muziek maken. Om dit te bewerkstelligen verzorgen het speelgroepje, opleidingsorkest en jeugdslagwerkgroep naast hun wekelijkse repetitie regelmatig een optreden. Verschillende optredens kunnen zijn: uitwisseling met andere jeugdorkesten uit de omgeving (2 tot 3 maal) kerstoptreden bij Van Haandel, gezamenlijk optreden jubilarissenconcert met de grote harmonie, uitvoering presentatie Windkracht 6 in Ter Aa deelname solistenfestival, meedoen aan het Jumbo festival (eenmaal per 2 jaar) Wanneer het jeugdorkest een te kleine bezetting heeft wordt jeugd vanuit het groot orkest gevraagd om het jeugdorkest te versterken bij verschillende optredens (presentatie Windkracht 6 bijvoorbeeld). 9.8 De opleiding van de slagwerkers vindt tot op heden plaats volgens het raamplan van Kunstbalie Tilburg en de in de methodes gepresenteerde leerlijnen. Samen vormen deze het leerplan. Beleidsplan Harmonie OBK -Erp Pagina 14 van 18

15 Het opleidingsplan bevat naast een leerplan o.a. ook een jaarlijks verplichte openbare voordracht door de leerlingen. Vanaf 2010/2011 zal er gestart worden met een nieuw modulair stelsel dat in ontwikkeling is. 9.9 De leerlingen starten de opleiding met het eerste studieboek, toewerkend naar een A- examen. Er zijn verschillende momenten in het opleidingstraject voor de slagwerkers te onderscheiden waarbij ook de ouders worden geïnformeerd: De aanmelding geschiedt door het invullen van een aanmeldformulier, in principe bij aanvang van een nieuw schooljaar. Bij voldoende aanmelding worden er twee lesgroepen geformeerd. Na ongeveer 1 jaar les worden de leerlingen uitgenodigd mee te doen in het speelgroepje voor slagwerkers. Na ongeveer 1 jaar spelen in het speelgroepje worden de leerlingen uitgenodigd voor de jeugdslagwerkgroep. Voor toetreding tot de slagwerkgroep geldt het B-niveau als richtlijn. Uiteindelijk bepaalt de dirigent van de slagwerkgroep of een leerling wel of niet geschikt is voor de slagwerkgroep. Ook hier worden ouders eerst geïnformeerd. Bij toetreding tot de slagwerkgroep begint de overgangsfase waarbij de leerling eerst nog mee blijft spelen in de jeugdslagwerkgroep en tot de pauze in de slagwerkgroep. Per individuele leerling wordt gekeken wanneer hij de jeugdslagwerkgroep helemaal kan verruilen voor de slagwerkgroep De jeugdslagwerkgroep repeteert wekelijks in de vooravond van de repetitieavond van de slagwerkgroep. Hiermee worden het samenspelen en het verenigingsgevoel versterkt. Bovendien sluiten we hiermee aan bij de huidige ontwikkeling in de slagwerkwereld Het is belangrijk jeugdleden te stimuleren tot het doen van taken binnen de harmonie. We stimuleren daardoor hun betrokkenheid en we kweken nieuwe bestuurders voor de toekomst. Zij zijn de zogenaamde ambassadeurs die reclame maken naar buiten toe voor de harmonie. het stimuleren mee te doen met de jeugdpronkzitting het stimuleren tot een presentatie tijdens de Algemene Ledenvergadering over hun beleving van de harmonie inspraak t.a.v. verschillende zaken zoals bijvoorbeeld kleding, muziekkeuze het stimuleren zitting te nemen in de Muziek Overleg Groep Jeugd (MOGje) het stimuleren tot het ondersteunen van Windkracht 6 d.m.v. presentatie van muziekinstrument op de basisschool. het stimuleren tot het organiseren van het onderlinge solistenfestival het stimuleren mee te doen aan de activiteiten van OBK+ om de relaties binnen de harmonie steeds te blijven versterken het stimuleren tot het bijhouden van afmeldingen en hen de verantwoordelijkheid geven om dat door te geven aan dirigent Beleidsplan Harmonie OBK -Erp Pagina 15 van 18

16 10. INSTRUMENTARIUM EN UNIFORMEN 10.1 Instrumentarium De instrumenten, zowel blaasinstrumenten als slagwerk, vormen natuurlijk een zeer belangrijk onderdeel van de vereniging en zijn in de meeste gevallen eigendom van de vereniging, die ze in bruikleen beschikbaar stelt aan de muzikant. Bij het inkopen van nieuwe instrumenten moet vooral worden gelet op de kwaliteit / prijsverhouding en wat er al aanwezig is binnen de vereniging op met name het gebied van de klankkleur. Dat er een behoorlijk prijskaartje aanhangt zal voor iedereen duidelijk zijn, daarom is het belangrijk dat men er ook zorgvuldig mee omgaat en dat onderhoud op tijd wordt uitgevoerd. Om dit in goede banen te leiden is er binnen de vereniging een commissie instrumenten met de volgende taken: Het in- en aankopen van nieuwe instrumenten op advies van de dirigent en na goedkeuring van het bestuur. Het aangeven wanneer instrumenten aan vervanging toe zijn. Nieuwe instrumenten registreren op merk, nummer, leverancier en aankoopdatum. Registreren van instrumenten die worden uitgegeven naar de leden. Verantwoordelijkheid voor het 2-jaarlijks onderhoud van rietinstrumenten en het tijdig laten repareren van defecte instrumenten. Leden bewust maken van de kosten van een instrument en het zorgvuldig omgaan met instrumenten. Het innemen van instrumenten bij leden die stoppen. Onderhoud eigen instrumenten kan via en op kosten van de vereniging. Dit dient dan wel met medeweten en goedkeuring van de commissie te gebeuren. De vereniging kan de leden de mogelijkheid bieden een eigen instrument aan te schaffen en vergoedt hiervan 25% van de aankoopprijs. Als voorwaarden voor deze subsidie geldt dat men minimaal 5 jaar actief lid moet blijven van het harmonieorkest. Wanneer men binnen deze 5 jaar stopt zal er per niet voltooid jaar een terugvordering plaatsvinden van 5% van de aankoopprijs (=1/5 deel van de subsidie). Bijv.: als men 3 jaar na aankoopdatum stopt, betekent dit dat men 10% van de kostprijs (=2/5 deel van de subsidie) terug moet betalen Uniformen De harmonie en slagwerkgroep hebben uniformen welke door de vereniging in bruikleen beschikbaar gesteld zijn. Het uniform bestaat uit: Heren: Donkerblauw uniform met rood gestreepte stropdas of zwarte strik, wit overhemd, zwarte sokken en zwarte geklede schoenen. Dames: Donkerblauw uniform met rood gestreepte stropdas of zwarte strik met witte blouse, pantykousen in de kleur zwart of grafiet, en zwarte geklede schoenen. Beleidsplan Harmonie OBK -Erp Pagina 16 van 18

17 Leerlingen: Blauwe jeans, wit T-shirt. Kleding afspraken bij optredens: Concours: OBK uniform Serenade: OBK uniform Concert: Gala bij feestgelegenheden Uniform met of zonder jas De muzikant draagt zelf zorg voor zwarte sokken/pantykousen en zwarte geklede schoenen. Verder wordt voorgesteld om in de toekomst allen hetzelfde gekleed te gaan. Dit wordt dan voor zowel heren als dames: witte blouse/overhemd en stropdas of strik. Dit is afhankelijk van de kosten; wel wordt gedacht aan een eigen bijdrage hierin van de leden. Onderhoud van het uniform zoals korter maken etc. wordt onder beheer van de vereniging uitgevoerd. Het zetten van knopen gebeurt door de leden zelf. Ook het regelmatig reinigen en/of stomen van de uniformen gebeurt door de leden zelf. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden alle eigendommen van de vereniging volgens afgesproken regels binnen twee weken ingeleverd. Hiervoor geldt voor het uniform dat dit gereinigd/gestoomd moet worden ingeleverd. Beleidsplan Harmonie OBK -Erp Pagina 17 van 18

18 WENSELIJK GEACHTE BEZETTING VAN HARMONIE-ORKEST OBK BIJLAGE 1 Instrument Huidige situatie 2010 Gewenste situatie Piccolo 1 1 Fluit Fluit Hobo Hobo Althobo 1 1 Fagot Es-klarinet 1 1 Klarinet Klarinet Klarinet Altklarinet 0 2 Basklarinet 2 2 Altsax Altsax Tenorsax 1 2 Baritonsax 1 1 Hoorn Hoorn Hoorn Hoorn Trompet Trompet Trompet Trombone Trombone Trombone 3/ Bastrombone 1 2 Tuba/Euphonium 6 6 Es-Bas 0 1 Bes-Bas 4 5 Strijkbas/contrabas 0 2 slagwerk 4 5 Totale bezetting Beleidsplan Harmonie OBK -Erp Pagina 18 van 18

I N H O U D. COV Excelsior Beleidsplan maart 2013

I N H O U D. COV Excelsior Beleidsplan maart 2013 B E L E I D S P L A N 2013-2017 I N H O U D 1. Inleiding... 2 2. C.O.V. Excelsior... 2 3. Beschrijving van de huidige situatie... 2 3.1 De Vereniging... 2 3.2 Muziek.... 3 3.3 Logistiek... 3 3.5 Financiën....

Nadere informatie

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk 2014 2018 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 DE TOEKOMST: VISIE EN DOELSTELLINGEN... 5 ANALYSE VAN STERKTES, ZWAKTES, KANSEN EN BEDREIGINGEN... 7 RECREATIEF

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Gemaakt door G.J. Schipper : Opleidingsplan voetbal vereniging DWOW Wieringerwerf 2007-2012 versie 1.0. Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf

Gemaakt door G.J. Schipper : Opleidingsplan voetbal vereniging DWOW Wieringerwerf 2007-2012 versie 1.0. Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf Ontwikkeling Opleidingsplan 1.1. Aanleiding voor de ontwikkeling van dit opleidingsplan In december 2004 is een startnotitie geschreven waarin een toekomstvisie is

Nadere informatie

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0 Inhoudsopgave mei ús allen binne wy ien... 4 ALGEMEEN... 5 Doelstellingen... 5 Hoe dit te bereiken... 5 A. Bestuurlijk beleid... 5 B. Technisch beleid... 6 C. Accommodatiebeleid... 6 E. Sponsorbeleid...

Nadere informatie

Wegwijzer 2013 / 2014 Inhoudsopgave

Wegwijzer 2013 / 2014 Inhoudsopgave Wegwijzer 2013 / 2014 Inhoudsopgave Over Jeugdharmonie Orpheus... 2 Bestuur en Commissies... 3 Dagelijks bestuur... 3 Overige bestuursleden... 3 Muziekcommissie... 3 Secretariaat... 3 Dirigent... 3 Lidmaatschap:

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

Beleidsplan De Jozef 2010-2015

Beleidsplan De Jozef 2010-2015 Beleidsplan De Jozef 2010-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het instituut Sint Jozef... 4 3. Sturing en structuur... 5 3.1 Organisatievorm... 5 3.2 Organisatiestructuur... 5 3.3 Bestuur... 7 3.4

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2011/2012

SCHOOLGIDS 2011/2012 SCHOOLGIDS PRIMAIR ONDERWIJS (PO) en VOORTGEZET ONDERWIJS (VO) 2011/2012 Vereniging Nederlanders in Chersonissos "Het Klokhuis Kreta - Griekenland Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De school: wie, wat, waar

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011

Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011 Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011 Inhoud Woord vooraf 1. Een schets van onze school: wie, wat en waar 1.1. Naam en gegevens van de school 1.2. Locatie van de school 1.3. Schoolgrootte

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan badmintonvereniging Smash Hoogeveen 2012-2016

Jeugdbeleidsplan badmintonvereniging Smash Hoogeveen 2012-2016 Jeugdbeleidsplan badmintonvereniging Smash Hoogeveen 2012-2016 Werkgroep: Bert Nijmeijer Raymond van den Brink Harold Wassink Judith van Amerongen Henk-Jan Nijmeijer Paul van Dijk Felien Pot Voorzitter

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS Handboek 2010-2014 VERSIE 0.9 - Concept DATUM 1 maart 2010 WERKGROEP VERENIGINGSPLAN Dave Dubbink Reinier de Jong Johan Klaren Anne Visserman AANLEIDING In het recente

Nadere informatie

Jeugdplan RKSV NEO. Je bent in beeld, als je bij NEO speelt! Jeugdplan RKSV NEO. Cluster Jeugd December 2014 Versie 3

Jeugdplan RKSV NEO. Je bent in beeld, als je bij NEO speelt! Jeugdplan RKSV NEO. Cluster Jeugd December 2014 Versie 3 Jeugdplan RKSV NEO Cluster Jeugd December 2014 Versie 3 Jeugdplan RKSV NEO Je bent in beeld, als je bij NEO speelt! Jeugdplan RKSV NEO Inhoudsopgave Jeugdplan RKSV NEO... 2 1. INLEIDING... 4 2. JEUGDBESTUUR...

Nadere informatie

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Strategie... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Visie... 5 2.3 Doelstelling... 5 3 Organisatiestructuur... 6 3.1 Inleiding... 6 3.2 Bestuur...

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Schoolplan Montessori afdeling 2004-2008.

Schoolplan Montessori afdeling 2004-2008. Schoolplan Montessori afdeling 2004-2008. I believe it s a Montessori-school Asvo-school Frederiksplein 371017XL Amsterdam 020-6269005 asvo@tiscali.nl www.asvo.nl Schoolplan Asvo Montessori afdeling 2004-2008

Nadere informatie

Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019. Stichting BIZ Centrum Barendrecht

Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019. Stichting BIZ Centrum Barendrecht Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019 Stichting BIZ Centrum Barendrecht INHOUDSOPGAVE. INLEIDING. 3 1. CENTRUMMANAGEMENT IN HET CENTRUM VAN BARENDRECHT. 4 2. DE BIZ IN HET CENTRUM VAN BARENDRECHT.

Nadere informatie

Schoolgids 2010/2011

Schoolgids 2010/2011 Watoto - De Nederlands / Vlaamse School Kampala Schoolgids 2010/2011 Schoolgids 2010/2011 SCHOOLGIDS 2010/2011 Watoto, Nederlands /Vlaamse School Kampala P.O. Box 7728 Kampala, UGANDA E-mail adres: Telefoon:

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Samen leven - Samen leren - Samen werken SCHOOLGIDS 2014 2015

Samen leven - Samen leren - Samen werken SCHOOLGIDS 2014 2015 Samen leven - Samen leren - Samen werken SCHOOLGIDS 2014 2015 Schoolgids 2014-2015 Pagina 1 INHOUD 1. Een woord vooraf Pag.: 3 2. De school algemeen Pag.: 4 3. Waar de school voor staat Pag.: 5 4. De organisatie

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool,

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool, R.K. Nicolaasschool Schoolgids 2014/2015 Onze school geeft je de ruimte om te groeien! Voorwoord Dit is de schoolgids van de Nicolaasschool voor Katholiek onderwijs. Het is een gids waarin u kunt lezen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord Historie Achtergrond Visie 1. Leden 2. Organisatie & Communicatie 3. Financiën 4. Profilering 5. Techniek 6.

Inhoudsopgave Voorwoord Historie Achtergrond Visie 1. Leden 2. Organisatie & Communicatie 3. Financiën 4. Profilering 5. Techniek 6. Jeugdbeleidsplan v.v. Hoogeveen tot en met het seizoen 2017-2018 *Dit jeugdbeleidsplan is in 2013 opgesteld en in 2015 geüpdate. Inhoudsopgave Voorwoord Historie Achtergrond Visie 1. Leden 2. Organisatie

Nadere informatie