COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR PARKETVLOERENONDERNEMINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR PARKETVLOERENONDERNEMINGEN"

Transcriptie

1 6 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR PARKETVLOERENONDERNEMINGEN van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011

2 Vereniging van Parketvloeren Leveranciers ( VPL) Postbus AE ALMERE telefoon: website: Alliance van parket fabrikanten en importeurs Dr. Hub van Doorneweg 179 Postbus AX TILBURG telefoon: Coöperatie Parketmeesters u.a. Postbus AB PUTTEN telefoon: website: FNV Meubel en Hout Onderdeel van FNV bouw Postbus AM WOERDEN telefoon: website: CNV Vakmensen Postbus GM UTRECHT telefoon: (lokaal tarief) website: Stichting Sociaal Fonds Parket Postbus LG TILBURG telefoon: website: 2

3 REGISTER Aanvang en beëindiging arbeidsverhouding Artikel 18 Arbo Artikel 26 Arbeidstijd(en) Artikel 11/ Bijlage III Bedrijfsreglement Artikel 4 Buitenlandse werknemers Artikel 2a CAO à la Carte Artikel 31 Deeltijdwerk Artikel 12 Definitie lonen en inkomen Artikel 5 Definitie werknemers Artikel 2 Dispensatie Artikel 27 Duur en opzegging dezer overeenkomst Artikel 34 Eenmalige uitkering en extra vakantiedag Artikel 9a Feestdagen Artikel 15 Functies en Loontabellen Bijlage I Garantie Artikel 0 Het verrichten van bedrijfsarbeid voor derden Artikel 8 Kort verzuim en onbetaald verlof Artikel 19 Kwaliteit van de arbeid Artikel 24 Loopbaanplan Artikel 32 Lonen Artikel 9 Medezeggenschap Artikel 23 Overwerk Artikel 13 Pensioenregeling Artikel 29 Ploegendienst Artikel 14 Protocollen Bijlage II Reistijdenregeling Parketteurs Artikel 10 Scholing Artikel 25 Uitkering bij ziekte en overlijden Artikel 22 Uitzendkrachten Artikel 3 Vakantie Artikel 16 Vakantietoeslag Artikel 17 Vakbondsactiviteiten in de onderneming Artikel 30 Vergoeding feestdagen Artikel 20 Vergoeding voor reiskosten, rekeningrijden, werkkleding, gereedschap, bedrijfshulpverlening en leermeester Artikel 21 Verlofspaarregeling Artikel 33 Verplichtingen werknemers Artikel 7 Werkingssfeer Artikel 1 Werkstaking of uitsluiting Artikel 28 Zorgverzekering, bijdrage werkgever aanvullende Artikel 6 3

4 INHOUDSOPGAVE Artikelen Pagina Artikel 0 Garantie 6 Artikel 1 Werkingssfeer 6 Artikel 2 Definitie werknemers 6 Artikel 2a Buitenlandse werknemers 7 Artikel 3 Uitzendkrachten 7 Artikel 4 Bedrijfsreglement 8 Artikel 5 Definitie lonen en inkomen 8 Artikel 6 Bijdrage werkgever aanvullende zorgverzekering 8 Artikel 7 Verplichtingen werknemers 8 Artikel 8 Het verrichten van bedrijfsarbeid voor derden 9 Artikel 9 Lonen 9 Artikel 9a Eenmalige uitkering en extra vakantiedag 10 Artikel 10 Reistijdenregeling Parketteurs 11 Artikel 11 Arbeidstijd 12 Artikel 12 Deeltijdwerk 13 Artikel 13 Overwerk 14 Artikel 14 Ploegendienst 15 Artikel 15 Feestdagen 16 Artikel 16 Vakantie 16 Artikel 17 Vakantietoeslag 18 Artikel 18 Aanvang en beëindiging arbeidsverhouding 19 Artikel 19 Kort verzuim en onbetaald verlof 21 Artikel 20 Vergoeding feestdagen 22 Artikel 21 Vergoeding voor reiskosten, rekeningrijden, werkkleding, gereedschap, bedrijfshulpverlening en leermeester 23 Artikel 22 Uitkering bij ziekte en overlijden 25 Artikel 23 Medezeggenschap 26 Artikel 24 Kwaliteit van de arbeid 26 Artikel 25 Scholing 27 Artikel 26 Arbo 28 Artikel 27 Dispensatie 29 Artikel 28 Werkstaking of uitsluiting 29 Artikel 29 Pensioenregeling 29 Artikel 30 Vakbondsactiviteiten in de onderneming 29 Artikel 31 CAO à la Carte 30 Artikel 32 Loopbaanplan 31 Artikel 33 Verlofspaarregeling 32 Artikel 34 Duur en opzegging dezer overeenkomst 33 4

5 Bijlagen Pagina Bijlage I Functies en loontabellen 34 Bijlage II Protocollen 42 Bijlage III Arbeidstijden 44 Bijlage IV Verlofspaarregeling 45 Bijlage V Artikel 7:632 BW 48 Collectieve arbeidsovereenkomst Sociaal Fonds Parket- Vloerondernemingen 50 5

6 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR PARKETVLOERENONDERNEMINGEN Collectieve arbeidsovereenkomst regelende de lonen en andere arbeidsvoorwaarden bij parketvloerenondernemingen. Tussen: a Vereniging Parketvloeren Leveranciers VPL, gevestigd te Almere; b Alliance van Parket Fabrikanten en Importeurs, gevestigd te Tilburg; c Coöperatie Parketmeesters U.A. gevestigd te Putten; d FNV Meubel en Hout, gevestigd te Woerden; e CNV Vakmensen, gevestigd te Utrecht; is de navolgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten: Artikel 0 Artikel 1 Artikel 2 Garantie De bepalingen en afspraken, zoals neergelegd in deze CAO, mogen niet tot een verslechtering leiden in de individuele arbeidsvoorwaarden van de werknemer, vallend onder de werkingssfeer van deze CAO. Werkingssfeer Deze overeenkomst is van toepassing op Ondernemingen of afdelingen van ondernemingen die lid zijn van één van de werkgeversverenigingen bij deze CAO. Ondernemingen die lid zijn van de CBW zijn uitgezonderd van deze CAO. Ondernemingen of afdelingen van ondernemingen waarin het bedrijf wordt uitgeoefend van vervaardiging, assemblage, import en groothandel van parket en/of andere soortgelijke houten vloeren, alsmede laminaaten kurkvloeren. Ondernemingen die het bedrijf uitoefenen van het verkopen en/of leggen van parketvloeren en/of andere gelijksoortige houten vloeren, alsmede laminaat- en kurkvloeren die binnen de Wet financiering sociale verzekeringen (regeling wfsv, Staatsblad ) niet vallen onder sector 17 (detailhandel en ambachten). Deze overeenkomst geldt niet voor zover de CAO voor de Bouwnijverheid van toepassing is. Definitie werknemers Bij deze overeenkomst zijn betrokken mannelijke en vrouwelijke werknemers, die werkzaam zijn bij een onderneming als in artikel 1 bedoeld. 6

7 Artikel 2a Buitenlandse werknemers 1 De CAO is ook van toepassing op werknemers woonachtig in één van de andere lidstaten van de EU die werkzaam zijn bij werkgevers gevestigd in een andere lidstaat en die in Nederland werkzaamheden verrichten in de Parketbranche. Uitgezonderd zijn werknemers die gelijkwaardige of betere arbeidsvoorwaarden hebben dan die in Nederland gelden. Van toepassing zijn de bepalingen over: - garantielonen (artikel 0); - functie-indeling / loonafspraken (bijlage I / artikel 9); - arbeidstijd (artikel 11), - overwerk (artikel 13); - ploegendienst en nachtdienst (artikel 14); - feestdagen (artikel 15 / artikel 20); - kort verzuim / onbetaald verlof (artikel 19); - reis- en verblijfkosten (artikel 21); - arbeidsomstandigheden / kwaliteit van de arbeid (artikel 24); - scholing (artikel 25). 2 Voor werknemers die in het buitenland wonen en er geen band is met de EU geldt de gehele CAO. 3 De werkgever dient zich er van te verzekeren dat de CAO voor wat betreft lonen en onkostenvergoedingen vanaf de eerste dag waarop de werkzaamheden aanvangen, van overeenkomstige toepassing zijn op uitzendkrachten. Artikel 3 Uitzendkrachten 1 De werkgever dient zich er van te verzekeren dat er bij inlening van uitzendkrachten gebruik wordt gemaakt van bonafide uitzendbureaus. Toelichting: Van een uitzendbureau dat is gecertificeerd volgens de erkenningsregeling NEN-4400 wordt sowieso aangenomen dat het bonafide is. 2 De werkgever zal een uitzendkracht voor een periode van maximaal 3 aaneengesloten maanden -via een uitzendbureau- inlenen. 7

8 3 Uitzendovereenkomsten worden -voor toepassing van de ketenbepaling van artikel 7:668a BW- tezamen beschouwd als één contract voor bepaalde tijd. Artikel 4 Bedrijfsreglement 1 De werkgever is bevoegd, met inachtneming van wettelijke voorschriften, een reglement vast te stellen en voorschriften te geven omtrent het verrichten van de arbeid, alsmede voorschriften, welke strekken ter bevordering van de goede orde en de goede zeden in de onderneming. 2 De bepalingen van dit reglement en deze voorschriften mogen niet in strijd zijn met de collectieve arbeidsovereenkomst. Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Definitie lonen en inkomen Waar in deze overeenkomst sprake is van loon wordt hieronder verstaan het maandloon, bedoeld in artikel 9. Waar sprake is van inkomen wordt hieronder verstaan de bruto-verdienste uit arbeid, doch niet daaronder begrepen een eventuele vergoeding voor reistijden, reis- en verblijfkosten, werkkleding en gereedschap. Bijdrage werkgever aanvullende zorgverzekering De werkgever draagt 10 per maand bij aan de premiekosten van een aanvullende zorgverzekering van de werknemer. Dit geldt niet voor meeverzekerde gezinsleden van de werknemer. Verplichtingen werknemers 1 De werknemer is verplicht, indien hij door de werkgever daartoe in bijzondere gevallen wordt aangewezen, ook andere dan zijn dagelijkse niet tot zijn functie behorende arbeid te verrichten, voor zover althans deze arbeid verband houdt met de arbeid in de onderneming van de werkgever en de werknemer geacht wordt daartoe in staat te zijn. 2 In dit geval blijft het inkomen van de werknemer hetzelfde. Betreft het arbeid, behorende tot een hogere loongroep, welke gedurende meer dan vijf werkdagen per kalenderjaar wordt verricht dan zal gedurende de rest van de tijd dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd, vanaf de zesde werkdag, hem het daarvoor vastgesteld loon dienen te worden betaald en hem het inkomen 8

9 verkregen in zijn eigenlijke loongroep worden gegarandeerd. Wanneer dit duidelijk is omschreven in de functie-omschrijving kan het met enige regelmaat werken in een hogere functie onderdeel zijn van de functieomschrijving, en is additionele beloning derhalve niet van toepassing. 3 Indien de werknemer enig, tot het bedrijf behorend goed opzettelijk of door onachtzaamheid beschadigt of verliest, is artikel 7:632 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Dit wetsartikel is opgenomen in bijlage V van deze CAO. Artikel 8 Het verrichten van bedrijfsarbeid voor derden 1 Het is een werkgever verboden een werknemer, die van een andere werkgever vakantie of vrijaf geniet, bedrijfsarbeid te doen verrichten. De werknemer mag geen bedrijfsarbeid verrichten - van welke aard ook - anders dan voor de werkgever, in wiens dienst hij is. Het verrichten van arbeid, uitsluitend voor eigen gebruik, wordt niet als bedrijfsarbeid beschouwd. Overtreding van dit artikel kan als dringende reden tot ontslag als bedoeld in artikel 7:678 van het Burgerlijk Wetboek worden beschouwd. 2 Het in het vorige artikellid genoemde verbod geldt niet voor werknemers die parttime werken. Dit geldt alleen voor zover het gaat om andersoortige arbeid die valt buiten de werkingssfeer van deze CAO. Artikel 9 Lonen 1 De lonen worden verhoogd met: - 0,75% per 1 april 2011; - 0,50% per 1 oktober De lonen en bepalingen over lonen zijn opgenomen in bijlage I, welke bijlage een geïntegreerd deel van deze CAO uitmaakt. 3 De werkgever verstrekt aan de werknemer een loonstrook welke voldoet aan de wettelijke vereisten. 4 De bepalingen omtrent loonsverhogingen gelden voor werknemers die per 1 april 2011 respectievelijk 1 oktober 2011 een salaris verdienen dat lager is dan 9

10 het maximum van de in bijlage I opgenomen loongroep 7. 5 Werknemers die per 1 april 2011 respectievelijk 1 oktober 2011 een salaris verdienen dat hoger is dan het maximum van de in bijlage I opgenomen loongroep 7 (zijnde 3017 per 1 april 2011 en 3032 per 1 oktober 2011), ontvangen over de looptijd van de CAO de loonsverhoging over het gedeelte van het salaris tot het maximum van loongroep 7. 6 De werkgever zal de werknemer op diens verzoek éénmaal per jaar een vergoeding in de kosten van diens vakbondscontributie verstrekken. De werkgever is gerechtigd het bedrag van deze vergoeding in mindering te brengen op het brutoloon van de werknemer. Artikel 9a Eenmalige uitkering en extra vakantiedag 1. De werknemer ontvangt per 1 juli 2010 een eenmalige uitkering van 0,5% van het jaarloon (exclusief vakantietoeslag). Deze uitkering heeft betrekking op het ontvangen loon in de periode van juli 2009 t/m juni Werknemers die op 1 juli 2010 loon ontvangen dat hoger is dan het maximum van loongroep 7 (zijnde 2.995), ontvangen de uitkering over het gedeelte van het loon tot het maximum van loongroep 7. Voor deze uitkering geldt een minimum van 125 (voor parttimers geldt dit minimum naar rato). 2. De werknemer ontvangt in 2010 één extra vakantiedag. Deze vakantiedag wordt door de werkgever ingedeeld. De werkgever dient deze vakantiedag voor gebruikt of ingepland (voor ) te hebben. Zo niet, dan geldt een eenmalige uitkering van 0,5% van het jaarloon (exclusief vakantietoeslag) bij de uitbetaling van het loon van de werknemer in oktober Deze uitkering heeft betrekking op het ontvangen loon in de periode van oktober 2009 t/m september Werknemers die op 1 oktober 2010 loon ontvangen dat hoger is dan het maximum van loongroep 7 (zijnde 10

11 2.995), ontvangen de uitkering over het gedeelte van het loon tot het maximum van loongroep 7. Voor deze uitkering geldt een minimum van 125 (voor parttimers geldt dit minimum naar rato). Artikel 10 Reistijdenregeling Parketteurs 1 Onder reisuren worden verstaan de uren gedurende welke gereisd wordt van de woning tot het werk en terug. Reizen van werk naar werk wordt beschouwd als werktijd. 2 Reisuren worden aan de in het eerste lid bedoelde werknemer vergoed tegen het voor die werknemer geldende uurloon voor de duur van de reis (reistijd) met uitzondering van de eerste zestig minuten per dag. 3 Indien het legadres van de parketteur is gelegen binnen een straal van 30 km. vanaf het vertrekpunt dient de parketteur op de voor zijn bedrijf geldende normale aanvangstijdstip op het werkadres aanwezig te zijn. 4 Voor werkadressen verder dan 30 km vanaf het overeengekomen vertrekpunt, wordt reistijd berekend op basis van 60 km/uur. Indien reistijd plus werktijd tezamen minder dan 10 uur bedraagt, dient conform lid 3 het normale aanvangstijdstip alsmede 8 werkuren gerespecteerd te worden. Bij meer dan 10 uur kan dit ertoe leiden dat deze meeruren (>10) leiden tot evenredige verkorting van de werkuren op die dag. Aanvangstijdstip en eindtijd worden in onderling overleg tussen werkgever en werknemer bepaald. 5 Als reistijd bij gebruik van een openbaar middel van vervoer geldt de reistijd volgens de dienstregeling. Bij elk ander vervoermiddel wordt aangenomen dat per uur wordt afgelegd door: - een voetganger 5 km - een rijwiel 15 km - een rijwiel met hulpmotor 25 km - een twee- of driewielig motorrijwiel 40 km - een motor 50 km - een auto 60 km 5 Indien de werktijd, de wettelijk voorgeschreven rusttijd en de reistijd tezamen meer bedragen dan 10,5 uur per dag zal de werktijd in zoverre worden ingekort. De in de 11

12 normale werktijd vallende reisuren zullen in dit geval als arbeidsuren worden betaald. Artikel 11 Arbeidstijd(en) 1 De (maximum) arbeidstijd, zoals opgenomen in bijlage III van deze CAO, geldt als uitgangspunt met inachtneming van het volgende: a de normale arbeidstijd ligt tussen uur en uur van maandag tot en met vrijdag met uitzondering van de volgende categorie werknemers, waarvoor afwijkende arbeidstijden gelden: - winkelpersoneel: tussen uur en uur verdeeld over 5 werkdagen per kalenderweek met één vaste koopavond tot uur. b voor voltijdswerknemers bedraagt de wekelijkse arbeidsduur 40 uur. Daarvan wordt als roostervrije tijd vrijaf gegeven met behoud van loon: 85 uur per jaar. Voor deeltijdwerknemers geldt dit recht naar evenredigheid; c In geval van arbeid op zondag gelden 3 vrije zondagen per periode van 4 weken. 2 De werk- en schafttijden alsmede het overwerk zullen in overleg met de werknemers door de werkgever worden vastgesteld. 3 Bij de verdeling van de te verrichte werkzaamheden zal de werkgever zoveel mogelijk rekening houden met de leeftijd van de werknemer. 4 a Vaststelling van roostervrije uren geschiedt door middel van een jaarrooster. Van de 85 uur roostervrije tijd voor voltijdwerknemers mag er maximaal 45 door de werkgever worden vastgesteld. De overige roostervrije tijd staat ter beschikking van de werknemer en deze kan -na overleg en eventueel zonder instemming van de werkgever- worden ingezet voor CAO à la Carte (artikel 34) of deze kan in overleg -met wederzijdse instemming- met de werkgever worden opgenomen. Werkgever en werknemer zijn beiden bevoegd ten aanzien van deze 40 uur met voorstellen voor inroostering te komen. b Indien het bedrijfsbelang zulks vereist, is de werkgever gerechtigd in overleg met de 12

13 c d e f g h i werknemers, of als die er is, met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging, het reeds vastgestelde jaarrooster te wijzigen. Roostervrije uren worden niet vastgesteld op feestdagen of op collectieve vakantiedagen. Roostervrije uren kunnen individueel en roulerend worden vastgesteld, danwel collectief per afdeling, danwel collectief per bedrijf, danwel deels individueel en deels collectief. Roostervrije tijd kan per uur, per dagdeel of per dag worden vastgesteld. Roostervrije tijd wordt niet vervangen in geval van arbeidsongeschiktheid. Indien op verzoek van de werkgever in roostervrije tijd wordt gewerkt, wordt ten hoogste binnen twee maanden vervangende roostervrije tijd toegekend. Over de aldus gewerkte tijd wordt geen overwerktoeslag betaald. Bij indiensttreding behoeft geen roostervrije tijd te worden opgebouwd. Bij uitdiensttreding vindt geen afrekening plaats van de in de toekomst gelegen roostervrije tijd. Artikel 12 Deeltijdwerk 1 De werkgever zal een verzoek van een werknemer om in deeltijd te gaan werken in beginsel honoreren, tenzij bedrijfs(organisatorische) redenen zich daartegen verzetten. Desgevraagd zal de werkgever een afwijzing van zo n verzoek schriftelijk motiveren. De bepalingen van de Wet Aanpassing Arbeidsduur zijn hier van toepassing. 2 Indien de contractuele arbeidstijd van een werknemer die in deeltijd werkt in enige week wordt overschreden, worden de meerdere uren gehonoreerd tegen een toeslag van 15% op het uurloon. 3 Het bepaalde over overwerk in artikel 13 is, onverminderd lid 2 van dit artikel van toepassing, waarbij de overwerktoeslag wordt berekend over het uurloon. Toelichting: Stel een werknemer met een contractuele arbeidstijd per week van 25 uur (parttimer), die in enige week meer dan 40 uur werkt. De beloning is dan als volgt: - 25 uur tegen 100% van het overeengekomen loon; 13

14 - 40 minus 25 uur, dus 15 uur tegen 115% van het overeengekomen loon; - de meerdere uren boven 40 uur per week tegen 125% van het overeengekomen loon. Artikel 13 Overwerk 1 Indien zulks naar het oordeel van de werkgever onvermijdelijk is, kan van de werknemer die de leeftijd van 55 jaar nog niet heeft bereikt, worden gevorderd dat hij overwerk verricht. Dit overwerk kan echter niet langer gevorderd worden dan gedurende acht uur per week en 100 uur per jaar. 2 Overwerk, inclusief het in dit artikel vermelde extra inkomen in verband met overwerk, kan na instemming van de werkgever worden vergoed volgens de zogenaamde tijd voor tijd regeling in plaats van in geld. Voor het toepassen van deze regeling geldt hetgeen is bepaald in artikel 16 voor het opnemen van snipperdagen. 3 Van overwerk is sprake als in enige maand meerdere uren zijn gewerkt dan is bepaald in artikel 11, lid 1 sub b. Onverminderd het bepaalde in de leden 4, 5 en 6 van dit artikel geldt bij overwerk een toeslag van: a 25% voor het eerste tot en met het tiende uur; b 50% voor elk uur boven het tiende uur. Toelichting: Stel een werknemer met een contractuele arbeidstijd van 40 uur per week, die in enige maand meer dan 40 uur gemiddeld in die maand heeft gewerkt en een dag ADV of vakantiedag heeft genoten. Dan geldt voor de berekening van de overuren, dat de vakantiedag of ADV-dag wordt beschouwd als een werkdag. Als het aantal overuren dan uitkomt op 12, geldt de volgende toeslag op het overeengekomen loon: - de uren 1 tot met 10: 25% - de uren 11 en 12: 50%. 4 Overwerk op zaterdag en gedurende de uren tussen uur en uur zal evenwel met 50% extra inkomen worden betaald. 5 Bij hoge uitzondering zal de werkgever, tenzij de werknemer daartegen bezwaar maakt, op zondag of op een der in artikel 15 genoemde feestdagen, arbeid mogen laten verrichten. 14

15 De op zondagen en feestdagen gewerkte uren zullen in het maximum van 100 overuren worden meegeteld. 6 a Voor arbeid op zondag, niet zijnde een in artikel 15 genoemde feestdag, wordt een toeslag betaald van 125%. b Voor arbeid op een in artikel 15 genoemde feestdag wordt boven de in artikel 20 bedoelde vergoeding, een toeslag betaald van 150%. c Voor arbeid op een in artikel 15 genoemde feestdag die tevens op zondag valt, wordt boven de in artikel 20 bedoelde vergoeding, een toeslag betaald van 200%. d De zon- en feestdagen duren van middernacht tot middernacht. 7 In een maand, waarin overuren zijn gemaakt, zal het aantal uren dat een werknemer door te laat komen of willekeurig verzuim minder heeft gewerkt, mogen worden afgetrokken bij de berekening van het aantal uren, waarover extra inkomen moet worden betaald. 8 De bepalingen van dit artikel gelden niet voor leidinggevend personeel en commercieel personeel (vertegenwoordigers en winkelpersoneel) dat per 1 januari 2010 een salaris verdient dat hoger is dan het maximum van de in bijlage I opgenomen loongroep 7. Artikel 14 Ploegendienst 1 Indien in twee ploegen wordt gewerkt, een morgen- en een middagploeg, tussen uur en uur, zal aan de werknemers 15% toeslag op het inkomen over de in ploegendienst gewerkte tijd worden betaald. 2 Indien in twee-ploegendienst met een nachtploeg moet worden gewerkt, dan zal aan de werknemers in de nachtploeg 25% toeslag op het inkomen over de in ploegendienst gewerkte tijd worden betaald. 3 Indien in een drie-ploegendienst moet worden gewerkt, dan zal aan de werknemers van de morgen- en middagploeg 15% en aan de werknemers van de nachtploeg 25% toeslag op het inkomen over de in ploegendienst gewerkte tijd worden betaald. 15

16 4 Over het invoeren van een ploegendienst zal de werkgever overleg voeren met de werknemers. Artikel 15 Feestdagen 1 Op Nieuwjaarsdag, Paasmaandag, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, de beide kerstdagen en Koninginnedag wordt niet gewerkt, tenzij artikel 13 lid 6 wordt toegepast. 2 Bij de vaststelling van de roostervrije dagen en de snipperdagen dient op verzoek van de werknemer rekening te worden gehouden met de feestdagen van een andere (niet christelijke) geloofsovertuiging. Nationale Bevrijdingsdag In lustrumjaren komt de vrije dag ter viering van de Nationale Bevrijdingsdag ten laste van de werkgever. In overige jaren kan de werknemer een vrije dag opnemen. Artikel 16 Vakantie 1 Het vakantiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. 2 De vakantie-aanspraken voor de werknemer die de normale arbeidsduur werkt, belopen op jaarbasis 25 dagen. Voor de werknemer die minder dan de normale arbeidsduur werkzaam is, gelden de vakantieaanspraken naar evenredigheid van de contractuele arbeidsduur. 3 Van de in lid 2 genoemde vakantie-aanspraken worden 15 dagen aaneengesloten gegeven. De resterende tien vakantiedagen kunnen als individuele snipperdagen worden opgenomen. Een verzoek hiertoe dient ten minste drie weken van tevoren aan de werkgever of diens daartoe aangewezen vertegenwoordiger te worden gedaan. 4 a De werknemer die 25 jaar of langer onafgebroken in dienst van de werkgever is, ontvangt twee extra vakantiedagen. De werknemer die 40 jaar of langer onafgebroken in dienst van de werkgever is, ontvangt drie extra vakantiedagen. De tijd gedurende welke de werknemer de dienstplicht heeft vervuld, wordt betrokken in de berekening van het aantal dienstjaren, mits de 16

17 b c betrokken werknemer is teruggekeerd bij dezelfde werkgever na vervulling van de dienstplicht. Werknemers krijgen bij het bereiken van: - de 55-jarige leeftijd vier dagen extra vakantie; - de 56-jarige leeftijd één dag extra vakantie; - de 57-jarige leeftijd één dag extra vakantie; - de 60-jarige leeftijd één dag extra vakantie. Als peildatum voor de dagen onder a geldt 1 januari van het betreffende vakantiejaar. De extra dagen onder b worden verworven in het jaar waarin de betreffende leeftijd wordt bereikt. 5 Voor zover een werknemer de hem toekomende vakantie- en snipperdagen door omstandigheden buiten zijn schuld niet kan opnemen, heeft hij het recht dit alsnog te doen binnen een tijdvak van vijf jaar volgend op het tijdstip, waarop de aanspraak op vakantie- en snipperdagen is ontstaan. 6 De werknemer, die op 1 januari minder dan een jaar bij dezelfde werkgever in dienst is geweest, heeft recht op een evenredig gedeelte van de in lid 2 van dit artikel genoemde vakantiedagen met behoud van inkomen. 7 De werkgever is, wanneer hij de werkzaamheden in het bedrijf in verband met de aaneengesloten vakantie tijdelijk stilzet, niet verplicht aan een werknemer, die op grond van de duur van zijn dienstverband geen recht heeft op een volle vakantie, het loon door te betalen over de dagen, waarop deze in verband met de duur van zijn dienstverband geen aanspraak kan maken. Zoveel mogelijk zullen echter deze dagen worden gecompenseerd met de snipperdagen, waarop de betrokkene aanspraak heeft of in de toekomst krijgt. 8 Onder de snipperdagen zijn begrepen alle bijzondere vrije dagen met uitzondering van de in de artikelen 15 en 19 genoemde algemeen erkende christelijke feestdagen en bijzondere verzuimdagen. 9 In geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval kan de werknemer maximaal over de laatste zes maanden van de arbeidsongeschiktheid vakantierechten verwerven. De werknemer die hierdoor in de periode van het begin der arbeidsongeschiktheid tot het einde van het lopende vakantiejaar geen 15 17

18 vakantiedagen in dat jaar opbouwt, zal van de werkgever extra vakantiedagen ontvangen teneinde een doorbetaalde aaneengesloten vakantieperiode van drie weken mogelijk te maken. 10 Bij beëindiging van de arbeidsverhouding heeft de werknemer aanspraak op uitbetaling van de vakantiedagen over de afgelopen 2 vakantiejaren, voor zover nog niet genoten in de vorm van vakantie- en snipperdagen, zulks onverminderd zijn nog eventuele resterende vakantiedagen op grond van dienstverband gedurende het voorafgaande vakantiejaar. De opzegtermijn mag niet als vakantie gelden. Na één jaar WIA of bij tussentijdse plaatsing op medisch advies in een ander bedrijf zullen de vakantierechten aan de werknemer worden uitbetaald. 11 Indien de werknemer tijdens de aaneengesloten vakantie arbeidsongeschikt wordt zodat hij van zijn aaneengesloten vakantie gedeeltelijk geen gebruik heeft kunnen maken, zal hij het resterende gedeelte van zijn aaneengesloten vakantie op een ander tijdstip kunnen opnemen, mits de werknemer zich arbeidsongeschikt heeft gemeld bij de werkgever. Buitenlandse werknemers kunnen in overleg met de werkgever twee weken onbetaald verlof, aansluitend aan de opgenomen vakantieperiode, opnemen, mits echtgenoot en kinderen van de werknemer woonachtig zijn in het betreffende land. Werkgever en werknemer mogen niet schriftelijk afwijken van de bepalingen rond de opbouw van vakantie zoals bepaald in art. 7:635 lid 6 BW. Artikel 17 Vakantietoeslag 1 De werknemers hebben recht op een vakantietoeslag van 8% van het inkomen, dat zij gedurende het vakantiejaar in dienst van dezelfde werkgever hebben genoten. Als inkomen zal hierbij tevens worden aangemerkt het gederfde inkomen wegens ziekte, als bedoeld in artikel De vakantietoeslag wordt uitbetaald bij de laatste loonbetaling voor de vakantie, doch uiterlijk op 31 mei van enig jaar. 18

19 3 Bij beëindiging der arbeidsverhouding heeft de werknemer recht op een vakantietoeslag van 8% van het inkomen, dat hij in het lopend vakantiejaar heeft genoten, voor zover althans deze vakantietoeslag nog niet werd uitbetaald, alles onverminderd zijn nog resterend recht op vakantietoeslag op grond van zijn dienstverband gedurende het voorafgaande vakantiejaar. Artikel 18 Aanvang en beëindiging arbeidsverhouding 1 Ten aanzien van het aangaan en beëindigen van de arbeidsovereenkomst zijn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van toepassing met inachtneming van hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald. 2 De werkgever is verplicht de met de werknemer overeengekomen arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen. 3 Het dienstverband wordt steeds geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk een arbeidsovereenkomst als bedoeld in lid 5 van dit artikel is overeengekomen. Een eventuele proeftijd moet in de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd. De wettelijke termijnen over de proeftijd worden gevolgd. Dit betekent dat de maximale duur van de proeftijd geldt volgens onderstaand schema: Duur arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd bepaalde tijd, korter dan 2 jaar bepaalde tijd, 2 jaar of langer Maximum proeftijd 2 maanden 1 maand 2 maanden 5 Een met de werknemer aangegane arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan tweemaal worden verlengd, indien de totale duur van de achtereenvolgende arbeidsovereenkomsten niet meer bedraagt dan drie jaar. 6 Indien de totale duur van de achtereenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet meer bedraagt dan drie jaar en er niet meer dan drie achtereenvolgende zijn aangegaan, eindigt de laatste 19

20 arbeidsovereenkomst zonder dat opzegging is vereist van rechtswege. 7 Het opzeggen van een dienstverband dient zodanig te geschieden, dat het einde van de termijn van opzegging steeds samenvalt met het einde van een loonbetalingsperiode. De opzegging van een dienstverband dient steeds per aangetekend schrijven te geschieden. 8 De termijn van opzegging is voor zowel de werkgever als de werknemer ten minste gelijk aan de tijd, die gewoonlijk tussen twee opeenvolgende uitbetalingen van het in geld vastgestelde loon verstrijkt, doch niet langer dan zes weken. Deze beperking geldt niet, voor zover een langere duur van de termijn van opzegging uit het bepaalde in de leden 6, 8, 9 en 10 voortspruit. 9 De door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van de opzegging: - korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand; - vijf jaar, maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee maanden; - tien jaar, maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden; - vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden. De door de werknemer in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt één maand. Deze termijn van opzegging voor de werknemer mag bij verlenging niet langer zijn dan 6 maanden en voor de werkgever niet korter dan het dubbele van die voor de werknemer. 10 De termijn van opzegging, die krachtens het vorige lid voor de werkgever geldt, wordt verlengd met één week voor elk vol jaar gedurende hetwelk de werknemer na het bereiken van de leeftijd van 45 jaar bij hem in dienst is geweest; de duur van deze verlenging bedraagt evenwel ten hoogste tien weken. 11 Bij een opzegging om een dringende, aan de wederpartij onverwijld medegedeelde reden, dient de schriftelijke bevestiging van de ontslagreden aangetekend te worden verzonden binnen 24 uren na het tijdstip, waarop het dienstverband werd beëindigd. 20

collectieve arbeidsovereenkomst

collectieve arbeidsovereenkomst ID=1495578 Arjowiggins Security B.V. collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015 Tussen de ondergetekenden: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen,

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR AGC FLAT GLASS NEDERLAND B.V. TE TIEL AGC OOSTERWOLDE B.V. TE OOSTERWOLDE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR AGC FLAT GLASS NEDERLAND B.V. TE TIEL AGC OOSTERWOLDE B.V. TE OOSTERWOLDE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR AGC FLAT GLASS NEDERLAND B.V. TE TIEL AGC OOSTERWOLDE B.V. TE OOSTERWOLDE LOOPTIJD 1 JANUARI 2013 TOT EN MET 30 JUNI 2014 1 Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Katwijk Chemie B.V. te Katwijk (ZH)

Katwijk Chemie B.V. te Katwijk (ZH) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor werknemers in dienst van Katwijk Chemie B.V. te Katwijk (ZH) 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010-1- Copyright 2009 CAO-partijen en WERKGEVERSVERENIGING AWVN Niets uit

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NEDMAG INDUSTRIES MINING & MANUFACTURING B.V. CALMAG B.V. VEENDAM. 1 april 2010 1 april 2011...

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NEDMAG INDUSTRIES MINING & MANUFACTURING B.V. CALMAG B.V. VEENDAM. 1 april 2010 1 april 2011... COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NEDMAG INDUSTRIES MINING & MANUFACTURING B.V. CALMAG B.V. VEENDAM 1 april 2010 1 april 2011.. Logo s vakbonden 430513 CAO voor Nedmag Industries Mining & Manufacturing B.V.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen 2009-2011 versie januari 2010

CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen 2009-2011 versie januari 2010 091205_CAO_VMW_01.10_cover 12-01-2010 16:59 Pagina 2 CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen 2009-2011 versie januari 2010 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Tussen De Centrale Organisatie voor de Vleessector, gevestigd te Zoetermeer

Tussen De Centrale Organisatie voor de Vleessector, gevestigd te Zoetermeer Ongerenvooieerd COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE VLEESSECTOR Tussen De Centrale Organisatie voor de Vleessector, gevestigd te Zoetermeer als partij ter ene zijde en de FNV Bondgenoten, gevestigd

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST B.V. DELI-HTL TABAK MAATSCHAPPIJ

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST B.V. DELI-HTL TABAK MAATSCHAPPIJ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR B.V. DELI-HTL TABAK MAATSCHAPPIJ LOOPTIJD VAN 1 JULI 2013 TOT EN MET 31 december 2014 pagina 1 van 65 Artikel INHOUD Bladzijde 1 Definities 4 2 Werkingssfeer cao 5

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 december 2011 t/m 30 november 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Wederzijdse verplichtingen werkgever en werknemers... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER PERSONEEL. Tussen: Nestlé Nederland B.V. te Amsterdam. als partij ter ene zijde

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER PERSONEEL. Tussen: Nestlé Nederland B.V. te Amsterdam. als partij ter ene zijde (shpt # 1048141) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER PERSONEEL Tussen: Nestlé Nederland B.V. te Amsterdam als partij ter ene zijde en De Unie, Vakbond voor Industrie en Dienstverlening te Culemborg

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2014 t/m 31 december 2015 1 INHOUDSOPGAVE Protocol bij de CAO voor werknemers

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 Copyright 2014 cao-partijen en AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 2014 CAO PARTIJEN EN AWVN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 2014 CAO PARTIJEN EN AWVN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 2014 CAO PARTIJEN EN AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

CAO Bioscoopbedrijf 2011. CAO Voor het Bioscoopbedrijf 2011

CAO Bioscoopbedrijf 2011. CAO Voor het Bioscoopbedrijf 2011 CAO Voor het Bioscoopbedrijf 2011 1 Artikel 1 DEFINITIES a. werkgever iedere - bij de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten aangesloten - natuurlijke of rechtspersoon die in de vorm van onderneming

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

CAO Nederlandse Podia 2014-2016 1

CAO Nederlandse Podia 2014-2016 1 CAO Nederlandse Podia 2014-2016 CAO Nederlandse Podia 2014-2016 1 Collectieve Arbeidsovereenkomst De ondergetekenden: De Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) te Amsterdam, ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2012 t/m 31 maart 2013 1 Inhoudsopgave Pagina Afspraken 6 Loon... 6 Persoonlijk

Nadere informatie

CAO Nederlandse Podia 2014-2016

CAO Nederlandse Podia 2014-2016 CAO Nederlandse Podia 2014-2016 1 Collectieve Arbeidsovereenkomst De ondergetekenden: De Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) te Amsterdam, ter ene zijde en FNV KIEM, te Amsterdam ter andere zijde

Nadere informatie

CAO voor het Levensmiddelenbedrijf 1 april 2010 tot 1 april 2011

CAO voor het Levensmiddelenbedrijf 1 april 2010 tot 1 april 2011 CAO voor het Levensmiddelenbedrijf 1 april 2010 tot 1 april 2011 Een gedrukte versie is nog niet beschikbaar. Onderstaande tekst is exclusief bijlagen en loontabellen. Vakcentrumleden ontvangen automatisch

Nadere informatie

CAO. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Aardappelen, Groenten en Fruit. Looptijd: 1 januari 2007 t/m 31 maart 2008

CAO. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Aardappelen, Groenten en Fruit. Looptijd: 1 januari 2007 t/m 31 maart 2008 CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Aardappelen, Groenten en Fruit Looptijd: 1 januari 2007 t/m 31 maart 2008 CAO-Overlegcommissie Secretariaat Postbus 90410 2509 LK DEN HAAG tel.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DIELCO PLASTIC INDUSTRIE B.V. GELDROP

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DIELCO PLASTIC INDUSTRIE B.V. GELDROP COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DIELCO PLASTIC INDUSTRIE B.V. TE GELDROP LOOPTIJD 1 MEI 2012 TOT EN MET 30 APRIL 2013 Copyright 2012 AWVN Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor de ZUIVELINDUSTRIE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor de ZUIVELINDUSTRIE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor de ZUIVELINDUSTRIE voor de periode 1 april 2014 tot en met 31 maart 2016 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN... 5 Artikel 1 A. - Werkingssfeer... 5 Artikel

Nadere informatie

CAO Nederlandse Podia 2014-2016

CAO Nederlandse Podia 2014-2016 CAO Nederlandse Podia 2014-2016 1 Collectieve Arbeidsovereenkomst De ondergetekenden: De Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) te Amsterdam, ter ene zijde en FNV KIEM, te Amsterdam ter andere zijde

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters #427950 Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters 1 mei 2010 30 april 2012-1 - Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...5 Artikel 1 Definities...5 Artikel 2 Werkingssfeer...6 Artikel 3 Looptijd...6

Nadere informatie

1 APRIL 2010 TOT 1 APRIL 2011. ri l 2 0 10 COLLECTI

1 APRIL 2010 TOT 1 APRIL 2011. ri l 2 0 10 COLLECTI 0 1 APRIL 2010 TOT 1 APRIL 2011 ap 1 2 01 ri l 2 0 10 2 0 1 1 a p r i l 2 0 11 COLLECTI EVE ARBEIDSO VEREENKO MST VOOR PER SONEEL V AN GROOTWI NKELBEDR IJVEN IN LEVENS MIDDELEN 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst. voor het personeel van de stichting personeelsdiensten CDA

Collectieve Arbeidsovereenkomst. voor het personeel van de stichting personeelsdiensten CDA Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het personeel van de stichting personeelsdiensten CDA Versie 2011/2012 INHOUDSOPGAVE Begripsbepalingen 4 Arbeidsvoorwaarden 4 Dienstbetrekking 5 Werktijden 7 Vakantie

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV Looptijd van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2013 Versie: december 2011 INHOUDSOPGAVE OMSCHRIJVING PAGINA Inleiding en ondertekening 3 Hoofdstuk

Nadere informatie