NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR"

Transcriptie

1 NIEUWSBULLETIN website: NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 13, nr. 1 DATUM: 25 september 2012.

2 Algemeen directeur Schooljaar Het nieuwe schooljaar is goed gestart. Veel mooie vakantieverhalen, nieuwe vergezichten mee naar huis genomen. Met nieuwe energie wordt de uitdaging van goed (passend) onderwijs weer opgepakt. Ook in het directieberaad komt de focus dit schooljaar op een nieuw thema te liggen: de aanpak van het ziekteverzuim verdient onze specifieke aandacht. In de zomer is op het stafbureau hard doorgewerkt om de begroting voor 2013 aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid na de val van het kabinet. Bezuinigingen op Passend Onderwijs lijken van de baan, impulsgebieden en rugzakken blijven (in ieder geval tijdelijk) bestaan. Voor het RDDF heeft dit al gevolgen gehad. Na de 1 oktober telling kunnen we waarschijnlijk nog meer duidelijkheid bieden. In het nieuwsbulletin van oktober zal daar expliciet aandacht aan worden besteed. Het onderzoek naar de mogelijke verzelfstandiging is opgeschort om de risico s en financiën nog eens tegen het licht te houden. Berichten uit ons omringende gemeenten maken het alleen nog maar duidelijker dat grote zorgvuldigheid in deze een noodzakelijke voorwaarde is. Het nieuwe samenwerkingsverband heeft een jaar langer de tijd om het Passend Onderwijs goed in te regelen.de positie van het sbo en het (v)so spelen daarbij voor Plateau een belangrijke rol. We gaan dan ook niet dat extra jaar rustig achterover leunen. We blijven juist actief doorontwikkelen om samen met onze collega-schoolbesturen tijdig de randvoorwaarden klaar te hebben voor een soepele overgang van het oude samenwerkingsverband wsns naar het nieuwe samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Gelukkig kunnen de deelnemende besturen in onze regio elkaar goed vinden waar dat nodig is. Binnen Plateau wordt ook toegewerkt naar de nieuwe situatie. De meeste scholen hebben inmiddels groepsplannen ingevoerd en maken nu de slag naar digitalisering daarvan. Het (v)so zal al dit schooljaar gaan voldoen aan het nieuwe toezichtskader van de onderwijsinspectie. Dat is sneller dan veel collega-clusterscholen en een jaar eerder dan waartoe de inspectie ons verplicht. Dat geeft wel de ambitie aan waarmee op de WA van Lieflandschool in Assen aan het onderwijs wordt gewerkt, en dat die ondanks de bezuinigingen die de afgelopen jaren boven het speciaal onderwijs hebben gehangen! Want in de breedte van het onderwijsaanbod geldt bij Plateau: scholen op hoog niveau. Paul Moltmaker, algemeen directeur 2

3 Bureau Onderwijs Periodieken per 1 augustus 2012 Werknemers die in het voorgaande schooljaar meer dan 60 dagen in het onderwijs hebben gewerkt, hebben per 1 augustus recht op een periodiek. Om dit goed te kunnen beoordelen, dient het aantal gewerkte dagen bij de salarisadministratie bekend te zijn. Dit is niet altijd het geval. Door verloning via andere salarissystemen en de opkomst van uitzendconstructies en payrollbedrijven beschikt de personeels- en salarisadministratie niet altijd over deze informatie. Het is met name voor personeelsleden die geen doorlopend dienstverband hebben (onder andere invalkrachten) belangrijk om te controleren of de betalingen vanaf 1 augustus plaatsvinden in de juiste salarisschaal. Als u ook bij andere werkgevers heeft gewerkt, kan het zijn dat er ten onrechte geen periodieke verhoging is toegepast. U kunt bewijsstukken (akten) van de gewerkte dagen en de daarbij behorende inschaling sturen naar: OSG Postbus CB ASSEN (t.a.v. dhr. F. Kracht) De inpassing kan dan met terugwerkende kracht worden herzien. Cafetariaregeling Net als afgelopen jaar kunnen personeelsleden gebruik maken van de zogenaamde cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer. De regeling is bedoeld om op een fiscaal voordelige manier uw woon- werkkilometers uit te laten betalen. Het aanvraagformulier en een uitleg op de regeling staan op de site van Plateau (www.plateau-assen.nl/personeelszaken onder het kopje cafetariaregeling.) Wat moet u doen? U moet het aanvraagformulier volledig invullen, laten ondertekenen door de directeur van uw school en voor 19 november 2012 inleveren bij OSG Assen. Sommige scholen verzamelen eerst alle aanvragen en sturen ze in één keer op naar OSG. OSG zorgt voor de verwerking in het salarissysteem. Heeft u nog vragen? Indien u - na het lezen van de toelichting nog vragen heeft, kunt u Fokke Kracht van OSG bellen. Hij is te bereiken op telefoonnummer Invalkrachten In de komende jaren staat Plateau voor de opgave om forse bezuinigingen op formatieplaatsen te realiseren. Voor de korte termijn is er een vaste pool van invallers ingesteld waarmee er tot nu toe gedwongen ontslagen konden worden voorkomen. Per 1 januari 2012 is een externe instroomstop afgekondigd. Dit betekent dat er geen personeel van buiten Plateau aangetrokken mag worden. De stop wordt gecontinueerd zolang de noodzaak hiertoe aanwezig is. Tevens vindt er geen urenuitbreiding van huidige dienstverbanden plaats. Ook wil Plateau Openbaar Onderwijs Assen geen nieuwe verplichtingen aangaan met invalkrachten die in het schooljaar dat zij invallen de termijn van 36 maanden bereiken. Invalkrachten kunnen volgens de CAO-PO rechten opbouwen in de volgende situaties: Als een invalkracht langer dan 12 maanden onafgebroken in dienst is geweest of als een invalkracht een periode van 36 maanden, met tussenpozen van niet meer dan 3 maanden, heeft ingevallen. Om te voorkomen dat de invalkrachten rechten opbouwen is ervoor gekozen om vervangers 3 maanden + 1 dag niet in te zetten. Voorbeeld: Voor het schooljaar worden alle 3

4 medewerkers 3 maanden + 1 dag niet ingezet die in dat schooljaar de 36-maanden termijn bereiken, voor het schooljaar worden alle medewerkers 3 maanden + 1 dag niet ingezet die in dat schooljaar de 36-maanden termijn bereiken etc. Indien dit zich zal voordoen wordt de betreffende invaller hierover uiteraard geïnformeerd. Wij begrijpen dat dit een teleurstellend bericht voor onze invalkrachten is en wij hopen in de toekomst meer perspectief te kunnen bieden. Wij willen in ieder geval, ook namens de directies van de scholen, alle invalkrachten bedanken voor hun inzet tot nu toe en hopen, dat zij zich beschikbaar willen blijven stellen om tijdelijke werkzaamheden voor ons uit te voeren. Met vriendelijke groet, Ir. P. Moltmaker Algemeen directeur Passend Onderwijs Terwijl de politiek nog steeds doorsteggelt over de startdatum, de wetgeving en de financiën van passend onderwijs (Behandeling wetsvoorstel Eerste Kamer gepland op 2 oktober 2012) werkt Plateau al een aantal jaren gestaag door aan passend onderwijs in de praktijk. Ambities en acties zijn vastgelegd in een projectplan , dat jaarlijks wordt uitgewerkt in een jaarplan. Zo was er vorig schooljaar o.a. de Plateau studiedag LeerKRACHT en zijn alle teams volop bezig met de invoering van groepsplannen (1-Zorgroute). Een verslag van het afgelopen jaar is te vinden op de website van Plateau (afgeschermde deel). Ook voor staat er weer het een en ander op stapel. Het gros van de acties is een voortzetting van dingen die eerder in gang zijn gezet. Een nieuw onderdeel dit schooljaar is de training voeren van gesprekken met ouders voor alle leraren. De studiedag voor directeuren en intern begeleiders vindt dit jaar plaats op 29 mei Wil je precies weten wat Plateau komend schooljaar gaat doen? Als bijlage bij deze nieuwsbrief is het actieplan bijgevoegd. Wetenswaardigheden Overzicht werkgroepen en netwerken Plateau. In is er weer een groot aantal collega s van Plateau actief in verschillende projectgroepen, werkgroepen en netwerken. Het overzicht is als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd. Vacatures Voorzitter netwerk taalspecialisten / Voorzitter netwerk rekenspecialisten. Dit schooljaar wordt een Plateau-netwerk taalspecialisten en een netwerk reken-specialisten opgestart. Plateau is op zoek naar 2 enthousiaste collega s die het leuk vinden deze netwerken op te zetten en te organiseren. Heb je belangstelling of wil je graag meer informatie, dan kun je contact opnemen met Renate Schenk 4

5 Beeldende creatieve therapie op sbo De Meander. SBO de Meander is een speciale basisschool in Assen, een school waar naast leerkrachten ook verschillende specialisten kinderen met hulpvragen op het gebied van leren, gedrag of een combinatie van deze twee gebieden begeleiden. Eén van deze specialisten op de Meander is de beeldend therapeut. Beeldende therapie is gericht op het bewerkstelligen van verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied. De beeldend therapeut gebruikt hiervoor beeldende werkvormen, technieken en materialen: b.v. zand, verf, klei, kosteloos materiaal, steen, hout. Het gaat in deze therapie niet alleen maar om de ervaring, maar ook om het geven van betekenis aan de ervaringen die het kind in de therapie opdoet. (Bijvoorbeeld kinderen die het moeilijk vinden hun eigen aandeel te zien, zullen bij een scheef gezaagde plank, de schuld aan de zaag geven, maar.. wie stuurde de zaag?) Voor kinderen die niet zo goed kunnen praten of niet willen praten is beeldende therapie een goed middel om zicht te krijgen op wat deze kinderen dwarszit en te werken aan hun emotionele of sociale problemen; want ze gaan wat DOEN. Door het maken van mooie werkstukken en het hanteren van bijzondere materialen of technieken wordt het zelfbeeld en het zelfvertrouwen positief beïnvloed. Therapie is, afhankelijk van de hulpvraag, individueel of in een groepje mogelijk. De therapeut overlegt met de leerkracht hoe het geleerde in de groepssituatie geoefend kan worden. De therapie wordt op school, in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte, binnen de schooltijden gegeven. Minimale duur van therapie is 12 weken, maximaal 48 weken. Soms wordt beeldende therapie ingezet binnen het kader van rugzakbegeleiding, dan kan het traject anders lopen en langer duren. De ervaring van afgelopen jaren op de Meander leert ons dat creatieve therapie voor kinderen het verschil kan maken! Startende leerkrachten. Vanaf dit schooljaar begeleidt Willemijn van de Laan (sbo De Meander) de startende leraren. De startbijeenkomst vindt plaats op 7 november a.s.. 5

6 Burgemeester Heldoorn bezoekt Vuurvogel Woensdagochtend 19 september kwam burgemeester Heldoorn van Assen bij ons op De Vuurvogel om met de kinderen van groep 6 de culturele kwis te spelen. De winnaar werd benoemd tot kinderburgemeester en kreeg het eerste boekje van Oktobermaand Kindermaand uitgereikt. Het was heel spannend en de finale ging tussen Malika en Kerem. Kerem won uiteindelijk en mocht op de foto met de echte ambtsketen van de burgemeester. Daarna kreeg hij zelf ook nog de kinderambtsketen. 6

7 BUREAU PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN. adresgegevens en samenstelling Bezoekadres : Obrechtlaan 3B, 9402 TB Assen Postadres : Postbus 136, 9400 AC Assen Telefoon/Fax : / Algemeen Directeur Dhr. P. Moltmaker Telefoon/ Aanwezig : maandag t/m vrijdag Taakvelden Controller Dhr. G. Visser Telefoon/ Aanwezig Taakvelden : - ondersteuning/advisering bestuurscommissie (vorming, uitvoering, evaluatie van het beleid). - vertegenwoordiger van de bestuurscommissie bij interne en externe contacten. - advies aan de schooldirecties - het vragen van verantwoording aan schooldirecties over gevoerd beleid. - functionerings- en beoordelingsgesprekken met de schooldirecteuren en het hoofd stafbureau : / : maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag : - periodieke rapportages en jaarrekening - financieel advies en beleid - planning- en controlcyclus Personeelsadviseur openbaar onderwijs Mw. P. Pelupessy Telefoon/ Aanwezig : maandag t/m vrijdag Taakvelden : - werving en selectie - personeelsadvies - mobiliteit / (over-/her-)plaatsing personeel - bedrijfsgezondheidszorg - ziekteverzuim Onderwijskundig beleidsmedewerker Mw. R. Schenk Telefoon/ Aanwezig : maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot uur. Taakvelden : - kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg - Weer Samen Naar School - onderwijskansenbeleid Adviseur rechtspositie en juridische aangelegenheden Mw. B. van den Berg (i.v.m. ziekte wordt zij vervangen door dhr. A. Nejabati) Telefoon/ Aanwezig : maandag, dinsdag en woensdagmorgen. Taakvelden : - toepassing rechtspositionele regelingen en CAO (aanvragen ouderschapsverlof, etc) - juridische advisering - personeelsadministratie/contactpersoon OSG Financieel medewerker/assistent-controller Dhr. W. Voermans Telefoon/ Aanwezig : dinsdag t/m donderdag Taakvelden : - financiële werkzaamheden (rapportages e.d.) - boekhouding, debiteuren/crediteuren - subsidiestromen - jaarrekening 7

8 Secretariaat Mw. H. Tuik Telefoon/ Aanwezig Mw. A. Prakken Telefoon/ Aanwezig Taakvelden : : maandag en dinsdag de gehele dag en woensdagmorgen : : woensdagmiddag en donderdag en vrijdag de gehele dag. : - secretariaat voor bureau onderwijs, bestuurscommissie en (ged.) GMR en directieberaad. - notulering vergaderingen bestuurscommissie en directieberaad. - redactie Nieuwsbulletin. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Postadres: Postbus 136, 9400 AC Assen 8

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 9 DATUM: 12 mei

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 3.a. DATUM: 11

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 10, nr. 4. DATUM: 24

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 2 DATUM: 7 oktober

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid SPOLT

Mobiliteitsbeleid SPOLT Mobiliteitsbeleid SPOLT Versie 1: Vastgesteld juli 2009 Versie 2: Wijziging april 2014 (Goedkeuring DO 27-03-2014 / positief advies GMR 09-04-2014) Notitie: mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Nota Mobiliteitsbeleid Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Integraal bijgesteld: Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal April 2004 Mobiliteitsbeleid SPOM

Nadere informatie

Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra. Eindrapport

Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra. Eindrapport Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra Eindrapport Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra Eindrapport Susan van Geel Sjerp van der Ploeg Opdrachtgever: Arbeidsmarktplatform primair onderwijs

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen...

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... 7 De school beschikt verder over:... 7 DEEL A... 8 1. WAAR DE

Nadere informatie

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel. Schoolgids Samen in ontwikkeling Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.nl Welkom Voor u ligt de schoolgids van basisschool Sionsheuvel in Groesbeek.

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

stichting mozon Leren door doen

stichting mozon Leren door doen stichting mozon Leren door doen Jaarverslag 2011 mozon Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland Leren door doen Jaarverslag 2011 www.mozon.nl mozon jaarverslag 2011 < Terug naar inhoudsopgave

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor VOORWOORD Welkom in dit algemeen gedeelte van de schoolgids van PCO Bunschoten. In dit deel vindt u informatie over de schoolvereniging en diverse bovenschoolse

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur Voorwoord De schoolgids is een wettelijk verplicht document voor de ouders, dat elk schooljaar moet worden goedgekeurd door de MR. In de schoolgids staat alle belangrijke informatie die u moet weten over

Nadere informatie

1 de basis is belangrijk 2 samenwerking als basis 3 terug naar de basis 4 basis van de organisatie 5 de basis op orde

1 de basis is belangrijk 2 samenwerking als basis 3 terug naar de basis 4 basis van de organisatie 5 de basis op orde 1 de basis is belangrijk de basis is belangrijk 1 de basis is belangrijk In het jaarverslag dat voor u ligt willen wij u een indruk geven van de werkzaamheden van onze vereniging NoorderBasis Als we terugkijken

Nadere informatie

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE!

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! De Witte Vogel Digitale nieuwsbrief maart/april 2014 Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! Bij het schrijven van deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs

Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs JAARVERSLAG Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs Jaarverslag Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1. Kerntaken en organisatie 1.1 Kerntaak 1.2 Organisatie 2. Strategisch beleid 2.1 De missie

Nadere informatie

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Directie: Carin Bais Chantal van de Kamp : directeur : teamleider Bestuur: Bestuurscommissie : Stichting Ronduit Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830 Schooltijden:

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Jaarverslag

Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Jaarverslag Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord 3 Verslag raad van toezicht 5 Onderwijs 12 Personeel 18 Organisatie 23 Facilitaire Diensten 31 Financiën

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Inhoud. Voorwoord. Inleiding

Jaarverslag 2012. Inhoud. Voorwoord. Inleiding Inhoud Voorwoord 1 Inleiding 1 Strategische doelstellingen 2 Doel 1: alle leerlingen ontwikkelen zich conform het uitstroomniveau dat op grond van hun capaciteiten en talenten mag worden verwacht 2 Doel

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie