Notulen commissievergadering HRM/bedrijfsvoering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen commissievergadering HRM/bedrijfsvoering"

Transcriptie

1 1/6 Notulen commissievergadering HRM/bedrijfsvoering Vergaderdatum: Verslagdatum: Locatie: Cubiss Adres: Statenlaan 4 Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Marie-José Frederiks Susan Fransen, Ruud Hakvoort, Katja v. Etten, Esther Ekkel, Marie-José Frederiks, Petra van Oosterhout en. Maria v. Iersel (voorzitter), Nanno Nanninga (plv. voorzitter), Frans v.d. Dungen, Trudy Raymakers en Wouter Verhoof. Genomen besluiten. Besluit 1 Opening en vaststellen agenda. Vanwege de beperkte aanwezigheid van de commissie wordt het agendapunt Evaluatie commissie opgeschort. Projectplan Leefbaarheid: Petra van Oosterhout licht haar projectplan toe aan de hand van het rapport servicepunten dat in april al naar alle directies is gestuurd. De belangrijkste conclusies zijn: Servicepunten: zijn gehuisvest bij andere organisaties; zijn gehuisvest in gedeelde ruimtes; 71% betaalt geen huur; 90% werkt samen met meer dan 1 partner; voornaamste doelgroep is jeugd en ouderen; meer dan 90% werkt met vrijwilligers. Dit vraagt aandacht voor kwaliteitswaarborg, met als doel optimalisering dienstverlening in kleine kernen en stadswijken. De certificeringsnormen zijn nog niet bekend. Zijn afkomstig van de op te richten franchiseorganisatie. Deze zullen in september beschikbaar zijn. De commissie spreekt haar zorg uit over de inzet van vrijwilligers. Hoe waarborg je kwaliteit? Oplossing kan zijn het inzetten van beeldspraakverbinding met specialisten en medewerkers informatie en advies. Hiervoor heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waar twee aanbieders hun producten laten zien. De bedoeling is om met de branche 1 systeem te kiezen, zodat bibliotheken zoveel mogelijk samen kunnen werken. Verhalentafels: met als doel sociale cohesie en het cultureel erfgoed. Dit gaat ook deel uitmaken van Brabant Culturele Hoofdstad. Mensen halen verhalen op over vroeger, dit wordt opgetekend door een journalist en ondersteund door een verteller. In Den Haag heeft men veel ervaring met deze werkwijze. Acht bibliotheken hebben interesse hiervoor getoond.

2 2/6 Maatschappelijke stages: Met name gericht op delen van ervaringen van bibliotheken. Delen van goodpractises. Multifunctionele accommodatie: Er wordt onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van bibliotheken op dit terrein. Zoals: Hoe houd je een eigen identiteit? Hoe exploiteer je deze ruimte? Samenwerking met maatschappelijke partners: Het in beeld brengen van best-practices. Ondersteuning en advies: Op het gebied van spreiding en kwaliteit van servicepunten. Katja van Etten geeft aan dat zij zich afvraagt waarom Leefbaarheid deel uitmaakt van de commissie HRM/Bedrijfsvoering. Het past beter bij Verbrede Bibliotheek. Hans merkt op dat Henk Snier in gesprek gaat met de commissievoorzitters en programmaleiders om de commissiestructuur te evalueren. Er zijn geen opmerkingen ten aanzien van het projectplan en het wordt vastgesteld. Bespreken verslag : Blz 5: kwaliteitszorg en certificering. De nieuwe normen zijn te vinden op de site Afsprakenlijst: # 41: is geagendeerd voor deze vergadering. Wordt van de lijst gehaald. # 52: Esther merkt op dat ze niet blij is met de locatie van de terugkomdag van informatiemedewerkers. Dit zal Silvia terugkoppelen in het gesprek met het Buro voor Professionalisering. Wordt van de lijst gehaald. # 53: is gebeurd. Wordt van de lijst gehaald. # 55: inventariseren klachten logistiek. Het betreft vaak kleine klachten, zoals er ontbreekt iets in een krat van de rode draad. Tevens komt het incidenteel voor dat een chauffeur een krat voor een volgende vestiging meeneemt maar die vergeet af te leveren. Die krat is wel binnen 2 dagen op de vestiging. Volgens Susan Fransen wordt er wel eens gemopperd over de bezorging op zaterdag. Zij geeft aan dat haar medewerkers dat zelf aan moeten kaarten. Wordt van de lijst gehaald. # 56: Silvia komt deze vergadering de actuele stand van zaken toelichten. Wordt van de lijst gehaald. # 57: wordt van de lijst gehaald. # 58: de HR- inspiratiedag vindt plaats op 26 oktober bij Bibliotheek Helmond-Peel en gaat over de kracht van generaties. Susan geeft aan dat in haar organisatie veel kennis verloren gaat met het vertrek van medewerkers. Het is goed om deze kennis te borgen. Het is interessant om na te denken over manier waarop dit kan gebeuren, bijvoorbeeld door een verhalentafel of door aanmelding van de pilot generatieleren dat onder het sociaal laboratorium valt. Wordt van de lijst gehaald. Opleidingen o.a. kopklas + Library School Silvia Dobbelsteen geeft een update over opleidingen. De landelijke werkgroep heeft haar plan voor een modulair opleidingsprogramma overgedragen aan het sectorinstituut (SIOB). Daar zullen de opleidingsprofielen verder worden uitgewerkt aan de hand van klantprofielen. Dit najaar gaat ook de FUWA op de schop, vanwege weinig transparantie van het systeem.

3 3/6 Silvia is aanwezig geweest bij een bijeenkomst van Ecabo over het kwalificatiedossier. Men vroeg feedback op het beroepscompetentieprofiel, maar gezien de verscheidenheid aan deelnemers en belangen, was er sprake van veel polderen over het kwalificatiedossier. Silvia vraagt de commissie om dit profiel door te nemen hierop te reageren. De kopklas is gestart. Het ROC zou bibliotheken rechtstreeks benaderen. De feedback die de commissie heeft gegeven op het opleidingsprofiel is niet overgenomen, voornamelijk omdat de opleiding is samengesteld uit bestaande opleidingen. Meer informatie is te vinden op de website van het ROC (www.roctilburg.nl) Is het mogelijk om vrijstelling te krijgen op deze opleiding omdat medewerkers de opleiding informatiemedewerker hebben gevolgd? Kun je dit met behulp van ervaringscertificaten? Silvia zoekt uit hoe dit zit. Introductie redactrice BNbibliotheek.nl Denise van de Pas stelt zich voor aan de commissie en licht toe wat haar werkzaamheden zijn. Ze vertelt dat ze als redacteur van de BNB-site graag stukken plaatst die bibliotheken aanleveren. Zij vertelt eveneens dat er projectruimte beschikbaar is op de site. Hans gaat de inlogcode voor deze projectruimte regelen. Vervolg opleidingen Hans heeft een gesprek gevoerd met Rob Bruijnzeels over de Library School. De opleiding bestaat uit een basisjaar, waarin de volgende clusters aan de orde komen: Bibliotheek en samenleving, Bibliotheek en cultuur, Bibliotheek en technologie en Bibliotheek en organisatie. Dit jaar kan worden afgesloten met een deelcertificaat. Vervolgens kan een deelnemer doorgaan in het vervolgtraject, een MBA of een Master van 2 jaar. De opleiding start in het najaar van De kosten zijn ,00 per student per 3 jaar. Het voorstel aan de commissie is om in 2010, 3 deelnemers te sturen; in 2011, 5 deelnemers; in 2012, 5 deelnemers en in 2013, 5 deelnemers. Een onafhankelijke commissie, bestaande uit Hans, Silvia en Rob Bruijnzeels beoordeelt de aanvragen. De commissie heeft nog veel vragen bij de opleiding. Leidt de opleiding op tot bibliothecaris of voor een managementfunctie? Dit bepaalt namelijk de instroom van deelnemers. Er is meer informatie nodig. De commissie stelt voor dat Rob Bruijnzeels een voorlichtingsbijeenkomst houdt in september van dit jaar. Hans maakt een afspraak hiervoor met hem. Mededelingen Verzoek om bijdrage uit het restant vernieuwingsgeld voor financiering van de coaching voor de cursus Marktgericht werken voor domeinspecialisten en Leidinggeven aan verandering, voor de ontwikkeling van het Library Development Center en voor het ontwikkelen van een preventieve bedrijfsscan van het - team. De inzet van het -team mag beter gecommuniceerd worden naar de bibliotheken. Een mail van Silvia Dobbelsteen. Deze is deze vergadering besproken. Een leven lang leren: een traineeship ontwikkelen voor MBO-ers binnen de Brabantse bibliotheken waarin een buitenlandse stage wordt opgenomen in het programma. Gedacht wordt aan België, maar vanuit de commissie wordt geopperd om naar Scandinavië te gaan aangezien zij voorop lopen. Marie-

4 4/6 José gaat geïnteresseerde partners in het netwerk en in het buitenland benaderen voor dit deelproject van het HR-centruM. M&C adviseur per commissie: ter kennisgeving. Spoorboekje Het spoorboekje is achterhaald. Hans dient met Constance de onderwerpen van HRM/bedrijfsvoering in de jaarplanning DOBB te zetten. Denk hierbij aan onderwerpen zoals het onderzoek logistiek, handling en de uitkomsten van de PBA. Jaarverslag 2009 beleidsontwikkeling/leefbaarheid Dit wordt door de commissie ter kennisneming aangenomen. Rapportage t/m kwartaal 2: Hans laat middels de Cockpit zien dat de projecten van de commissie HRM/Bedrijfsvoering financieel op schema liggen. Kennisdelen betrokkenheid medewerkers. In het kader van de opleiding Management, Organisatie en Marketing heeft Katja van Etten een onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van medewerkers binnen Bibliotheek VANnU. Ze constateerde dar tevredenheid niet hetzelfde is als betrokkenheid. Betrokkenheid zegt iets over de mate waarin zij zich scharen achter de doelen van de organisatie, waarin zij net een stapje extra zetten. Betrokken medewerkers presteren beter, zijn klantgerichter en zijn in staat hun eigen werk te organiseren. Zij heeft een vragenlijst uitgezet in de organisatie en heeft een respons van70%. Ook zijn de enkele aanbevelingen opgevolgd zoals het verkleinen van de afstand tussen management en werkvloer door het instellen van teamleiders. Daarnaast worden meer mensen betrokken bij deze processen. Er zijn 3 vormen van betrokkenheid: 1. Affectieve betrokkenheid ( contacten met collega s, gezelligheid) kwam het meest voor bij VANnU; 2. Normatieve betrokkenheid ( werken is een morele verplichting) 3. Continuïteit: verhouding tussen investering en kosten Deze betrokkenheid wordt bepaald door: 1. Persoonsgebonden factoren 2. Werkgerelateerde factoren ( hier heb je invloed op als werkgever) 3. Omgevingsgerelateerde factoren Conclusie: - Betrokkenheid vooral affectief. - Naarmate mensen langer in dienst zijn is de betrokkenheid lager (sleur, gewoonte, vanzelfsprekendheid) - Betrokkenheid is groter op vestigingsniveau, dan op organisatieniveau.

5 5/6 Aanbevelingen: - Aandacht voor organisatie (missie/visie/waarden) in inwerkprogramma. - Gedegen personeelsbeleid - Stimuleren ambassadeurschap. WVTTK + rondvraag. Hans licht toe dat Henk Snier, directeur/bestuurder Cubiss, kennis heeft gemaakt met de commissievoorzitters en programmaleiders. Naar aanleiding van deze kennismaking heeft hij een aantal strategische vragen geformuleerd. Deze vragen zullen in kleinere groep beantwoordt worden en Hans vraagt wie zich beschikbaar stelt om deel te nemen in deze groep. Susan en Esther melden zich aan en Marie-José houdt zich als reservelid beschikbaar. Hans zal voor de DOBB vergadering van 9 september een bijeenkomst plannen met deze groep. Sluiting van de vergadering. Hans sluit de vergadering. Volgende vergadering: Locatie: van uur Cubiss

6 6/6 Actielijst commissievergadering HRM/bedrijfsvoering Vastgesteld na: DD-MM-JJJJ # Actiepunten Actie-houder Voortgang Deadline Status 49 De projectplannen worden aangepast door de projectleiders. Het onderdeel project rollen en verantwoordelijkheden wordt anders geformuleerd. 52 Een gesprek met Silvia en het Buro voor Professionalisering over de opleiding informatiemedewerker 54 Maria maakt een afspraak met Maja om te praten over verschil publieke en private taken/werkzaamheden 59 De commissie neemt het beroepscompetentieprofiel van Ecabo door en als er opmerkingen zijn worden deze naar Silvia g d. 60 Er wordt uitgezocht wat ervaringscertificaten zijn en wat de eventuele mogelijkheden (meerwaarde) voor bibliotheken/medewerkers zijn. 61 Er wordt projectruimte voor de commissie op de website bnbibliotheek.nl geregeld. 62 Er komt een voorlichtingsbijeenkomst over de Library School met een presentatie door Rob Bruijnzeels. 63 Een bijeenkomst om de strategische vragen te beantwoorden voor de DOBB-vergadering van 9 september. Maria van Iersel Maria van Iersel Allen Silvia Dobbelsteen

Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010

Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010 Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010 Vergaderdatum: 22-07-2010 Verslagdatum: 26-07-2010 Locatie: Adres: Aanwezig: Afwezig: Cubiss Statenlaan 4, Tilburg Voorzitter: Notulist: Henriëtte

Nadere informatie

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening februari 2013 Uilke Duinstra, adviseur Stichting E-hulp.nl In opdracht van MOgroep 2 Managementsamenvatting Achtergrond De MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Beleidsplan Mantelzorg

Beleidsplan Mantelzorg Opsteller: Golein Klein Bramel Versie: 1 december 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. WAT IS MANTELZORG?... 3 2. VISIE OP MANTELZORG... 4 3. WAT KUNNEN MANTELZORGERS VERWACHTEN VAN

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Dr. Karlien M.C. Landman (k.m.c.landman-peeters@pl.hanze.nl) Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, Hanzehogeschool Groningen Groningen, september 2010 www.pkindewijk.nl

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009 Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden Portefeuillehouder Afwezig Verslag : mw. M. Tiggelaven (plv. vz) : mw. A. Jhinkoe-Rai : mw. A. Alcántara/PvdA, mw. M. Arnhem/PvdA, mw. A. Carr/PvdA,

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 22 november 2011

Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Aanwezig: mw. Boerma (voorzitter), mw. Buijze, mw. Slikkerveer, mw. Van Es, mw. Truin, dhr., dhr. Van Heck, dhr. Van Driel (notulist). Namens de gemeente:

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Aan: de leden van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

Aan: de leden van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: de leden van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 16 maart 2011 Ons kenmerk: 11.006/EL/HL Behandeld door: drs. E. Lange (0592) 365943 Onderwerp: aanbieding

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Datum: 9 juli 2015 Onderwerp: Big data-analyse en toelichting wethouder ervaringen in het Sociaal Domein

Datum: 9 juli 2015 Onderwerp: Big data-analyse en toelichting wethouder ervaringen in het Sociaal Domein BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 9 juli 2015 Onderwerp: Big Aanwezig: Voorzitter: mw. J.T. Sweerts Locogriffier: A.J. van Wees Leden: mw. L. Geerlings (CDA), dhr. K.A. Maijer (De Liberalen), mw.

Nadere informatie

ARBODIENSTVERLENING DOE JE SAMEN. Eindrapport onderzoek externe arbodiensten in de Metalektro

ARBODIENSTVERLENING DOE JE SAMEN. Eindrapport onderzoek externe arbodiensten in de Metalektro ARBODIENSTVERLENING DOE JE SAMEN Eindrapport onderzoek externe arbodiensten in de Metalektro b ARBODIENSTVERLENING DOE JE SAMEN Eindrapport onderzoek externe arbodiensten in de Metalektro 9 april 2013

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid

De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid Wat is duurzame inzetbaarheid? Wie spelen een rol en wat zijn de eventuele knelpunten? U leest het in deze whitepaper. Inhoudsopgave 1. Wat is Duurzame

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport

Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport DIJK12 Beleidsonderzoek BV Hobéon Management Consult BV April 2005 F. de Bruijn

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening Kenniscentrum Maatschappij en Recht Lectoraat armoede en

Nadere informatie