Citymarketingstrategie Goes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Citymarketingstrategie Goes"

Transcriptie

1 Citymarketingstrategie Goes Goes, economisch knooppunt van Zeeland Dr. Ward Rennen Drs. Arnoud van der Kolk Drs. Miriam Brouwer 12 november 2009

2 Citymarketingstrategie Goes Goes, economisch knooppunt van Zeeland Inhoud Pagina 1. Inleiding Opdrachtomschrijving Proces Wat is citymarketing en hoe draagt het bij aan Goes? 2 2. Goes in beeld gebracht Identiteit, imago en streefbeeld Hoofdopgave citymarketing Goes Doelgroepen voor de citymarketing 5 3. Het verhaal van Goes Missie citymarketing Goes Scenario s Keuzescenario s en propositie Merkwaarden Merkopbouw Merk Goes ten opzichte van concurrenten Kernboodschap: het verhaal van Goes Doorvertaling kernboodschap naar promotie en productontwikkeling Citymarketingstrategie Strategische uitgangspunten De merkwaarden zijn leidend Doelgroepenbenadering gericht op werken en wonen Concretiseren doelstellingen herkenbaarheid, aantrekkelijkheid en verbinding Internal branding Versterken van de binding van Goesenaren met de stad Noodzakelijke productontwikkeling Ambassadeursstrategie Campagne Aansluiting toeristische promotie Aansluiting bij andere city- en regiomarketingcampagnes in Zeeland Evenementenkader voor de citymarketing Algemene evenementencriteria voor de citymarketing 28

3 5.2 Doelgroepspecifieke evenementencriteria voor de citymarketing Criteria op basis van focus op bewoners Criteria op basis van focus op werknemers en bedrijven Organisatie en financiering Organisatiestructuur Optie 2: Citymarketeer binnen een publiekprivate constructie Advies plan van aanpak Draaiboek oprichting Stichting Goes Marketing Gebruik logo citymarketing door deelnemende organisaties Kosten 44 Bijlage 1: Geraadpleegde literatuur 46 Bijlage 2: Lijst met geïnterviewden 47 Bijlage 3: Leden klankbordgroep 48 Bijlage 4: Spinnenwebsessie 49 Bijlage 5: Analyse trends, kansen en bedreigingen 52 Bijlage 6: Beschrijving doelgroepen leefstijlen 54 Bijlage 7: Scenario s 56 Bijlage 8: Verslagen klankbordgroep 62 Bijlage 9: Overige opties organisatievormen 71 Bijlage 10. Profiel citymarketeer Stichting Goes Marketing 76

4 1. Inleiding Met Goes gaat het goed. Binnen de grenzen van deze gemeente tref je een sfeervol historisch centrum aan met stedelijke voorzieningen en veel gespecialiseerde winkels, in de wijken een gevarieerd woonaanbod, en op het omringende platteland de rust en weidsheid die in veel gebieden elders in Nederland allang verdwenen is. Zelfs in deze tijden van recessie blijft de Goese economie haar stabiele karakter behouden. Het is alleen jammer, zo vinden veel Goesenaren zelf, dat te weinig mensen buiten Zeeland bekend zijn met de kwaliteiten van Goes. Zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie leeft het gevoel dat het imago van Goes achterblijft bij de realiteit. Dit wordt als een belemmering ervaren in het bereiken van de ambities die Goes zich gesteld heeft. Zo wil Goes de komende jaren in inwoneraantal groeien, onder andere door de bouw van de Goese Schans. Dat geldt ook voor het Goese bedrijfsleven dat na de recessie weer geconfronteerd zal worden met een krappe arbeidsmarkt. Voor zowel wonen en werken geldt dat er nieuwe groepen naar Goes getrokken moeten worden om de ambities waar te maken. En ook in de binnenstad zijn meer bezoekers altijd welkom. Citymarketing is een manier om bij te dragen aan het realiseren van deze doelen door het profiel van Goes aan te scherpen en krachtiger op het netvlies van relevante doelgroepen te brengen. Om die reden heeft de gemeente Goes adviesbureau Berenschot gevraagd om een citymarketingstrategie en voorstel voor organisatie en financiering op te stellen. Die worden in dit rapport beschreven. 1.1 Opdrachtomschrijving Bij het uitwerken van de citymarketingstrategie van Goes, heeft de gemeente Berenschot gevraagd om de volgende punten uit te werken: Stel een merkconcept en strategie op, waaruit blijkt wat de onderscheidende kwaliteiten van Goes zijn, welke doelgroepen bereikt moeten worden en welke doelen de citymarketing moet dienen. Maak een inhoudelijk afwegingskader voor evenementen ten behoeve van de citymarketing. Maak een voorstel voor de organisatie en financiering van de citymarketing van Goes. Los van de inhoud is het van belang dat tijdens de uitvoering van de opdracht er zo veel mogelijk draagvlak gecreëerd wordt voor de citymarketing van Goes. 1.2 Proces Citymarketing is niet iets van de gemeente alleen, maar van alle partijen die Goes maken tot wat Goes is. Daarom is het van belang dat de inhoudelijke keuzes die gemaakt worden voor de citymarketing ook breed gedragen worden. 1

5 Het proces om tot een citymarketingstrategie van Goes te komen, is daar ook op ingericht: Met meerdere partijen zijn bij aanvang van de opdracht interviews afgenomen om hun kennis en mening van Goes mee te nemen in de onderzoeksfase, waarin de onderscheidende kwaliteiten van Goes in kaart gebracht werden (zie bijlage 2 voor de lijst met geïnterviewden). Vanuit de gemeente was reeds een ambtelijke projectgroep in het leven geroepen. In de uitvoering van dit traject fungeerde de projectgroep als inhoudelijk klankbord om bevindingen tussentijds te toetsen, informatie en contacten aan te leveren en de procesmatige en inhoudelijke voortgang te monitoren. Er is een klankbordgroep in het leven geroepen, waarin een breed en divers aantal partijen zitting hebben genomen (zie bijlage3 voor overzicht van deelnemende partijen). De klankbordgroep is drie keer bij elkaar gekomen: Sessie 1 spinnenwebsessie: samen met de leden van de klankbordgroep heeft Berenschot het profiel van Goes en de verhouding tussen het imago, de identiteit en de ambities van Goes in kaart gebracht ( zie hoofdstuk 2). Sessie 2 scenariosessie: op basis van de uitkomsten van de spinnenwebsessie heeft Berenschot een zestal scenario s opgesteld en een rangorde van opgaven en doelgroepen aangebracht. De klankbordgroep is gevraagd om een keuze te maken uit de scenario s en aan te geven welke opgaven en doelgroepen prioriteit moeten hebben in de citymarketing van Goes (zie hoofdstuk 3). Sessie 3 toetsing merkconcept en strategie: de keuzes die de klankbordgroep in de scenariosessie heeft gemaakt, zijn door Berenschot verwerkt tot het verhaal van Goes, oftewel merkconcept met bijbehorende marketingstrategie. Aan de hand van dit verhaal gaat Goes zich profileren. De leden van de klankbordgroep is het merkconcept ter toetsing voorgelegd en suggesties en aanvullingen zijn waar mogelijk door Berenschot verwerkt in de definitieve versie. 1.3 Wat is citymarketing en hoe draagt het bij aan Goes? Citymarketing is geen wondermiddel dat alle vraagstukken waar steden en gemeenten zich mee geconfronteerd zien, kan oplossen. Citymarketing kan echter wel een belangrijke bijdrage leveren aan het vinden van oplossingen. Wat is citymarketing dan wel, en wat voor bijdrage kan het leveren aan Goes? Citymarketing kan als volgt gedefinieerd worden: Citymarketing is een marktgerichte manier om betrokken partijen systematisch te laten werken aan een samenhangende en onderscheidende profilering en positionering van een stad met als doel de sociaaleconomische vitaliteit te behouden en te versterken door relevante doelgroepen, kapitaal en investeringen aan te trekken en vast te houden. Deze werkwijze gaat uit van een nauwe samenwerking tussen bedrijven, organisaties en bewoners. 2

6 Deze definitie van citymarketing gaat ervan uit dat de vraag in de markt sturend is voor de richting van de citymarketing. Het heeft immers geen zin om je producten en kwaliteiten aan te prijzen als er geen vraag naar is. Daarnaast geeft de definitie aan dat citymarketing niet iets is wat van één of enkele partijen is, maar door meerdere partijen gedragen moet worden. De stad is namelijk niet van één partij. Het is belangrijk om het hoofddoel van de citymarketing niet over het hoofd te gezien. Met sociaaleconomische vitaliteit wordt bedoeld dat citymarketing niet alleen over de economie van de stad gaat, maar ook over de sociale verhoudingen. Goede sociale verhoudingen komen de economie ten goede en omgekeerd. Ten slotte kan bij deze definitie aangemerkt worden dat citymarketing een langetermijnproces is waar je systematisch aan moet werken voordat je resultaten kunt boeken. Hoe draagt citymarketing dan bij aan de sociaaleconomische vitaliteit van je stad? Citymarketing draagt bij aan het: versterken van het profiel van Goes bij toekomstige bewoners, bezoekers, werknemers en bedrijven. Daardoor nemen de bekendheid en de motivatie voor doelgroepen om te kiezen voor Goes toe. richting geven aan ontwikkeling van de stad: welke voorzieningen en producten zijn nodig om aantrekkelijk te zijn voor de gewenste doelgroepen? lijn brengen in de promotie van Goes: wie vertelt wat aan wie en op welke manier? aanbrengen van een afwegingskader voor de ontwikkeling van evenementen: welke evenementen dragen bij aan het gewenste profiel van Goes en waar moeten die dan aan voldoen? versterken van de binding met en trots van inwoners op Goes: een scherper profiel maakt duidelijker waar Goes voor staat. Dat maakt het voor inwoners ook makkelijker om zich positief te verbinden met Goes. Trotse inwoners zijn de beste ambassadeurs die je als stad kunt hebben. Zij verkopen de stad belangeloos aan hun vrienden en familie elders. Ten slotte, waar in dit rapport gesproken wordt over Goes of over de stad, wordt niet alleen de stad Goes bedoeld, maar het gehele grondgebied van de gemeente Goes. Goes staat daarom voor de stad en het omringende platteland met de dorpen. 3

7 2. Goes in beeld gebracht Citymarketing is meer dan promotie. Dat betekent dat het werken aan een onderscheidend profiel van Goes meer moet inhouden dan alleen een nieuwe slogan en een nieuw beeldmerk. Daarbij is het van belang de bestaande kwaliteiten van Goes als uitgangspunt te nemen. Anders bestaat het gevaar dat er claims over de stad in de nieuwe citymarketingcampagne worden gecommuniceerd die de stad niet waar kan maken. Een voorbeeld hiervan is de Oostenrijkse stad Innsbruck die zich jarenlang als World City promootte. Innsbruck heeft veel in huis, maar de vergelijking te maken met World Cities, zoals New York, Londen of Sjanghai is ongeloofwaardig. De nieuwe campagne Innsbruck Capital of the Alps is in dit opzicht passender. Met andere woorden: blijf als Goes jezelf en licht die kenmerken uit waarmee je het aantrekkelijkst voor de dag komt zonder dat je daarmee luchtkastelen gaat bouwen. 2.1 Identiteit, imago en streefbeeld De huidige identiteit van Goes vormt daarmee het uitgangspunt voor de citymarketing van Goes. Maar hoe te kiezen uit de veelzijdigheid die Goes kenmerkt? Op basis van interviews en deskresearch heeft Berenschot de kenmerkende dimensies van Goes in kaart gebracht. Deze dimensies beperken zich niet alleen tot harde sectoren, maar kunnen ook kwaliteiten beschrijven, zoals sfeer en cultuur. Alle dimensies bij elkaar geven een globaal totaalbeeld van wat Goes is. De klankbordgroep is op 21 juli 2009 gevraagd om de dimensies te scoren op een 10 puntenschaal op identiteit (hoe vindt u dat Goes op deze dimensie op dit moment scoort?), imago (hoe denkt u dat buitenstaanders deze dimensie van Goes beoordelen?) en ten slotte op ambitie (vindt u dat deze dimensie in de toekomst meer of minder ontwikkeld moet worden en hoeveel dan?). De resultaten zijn verwerkt in een zogenaamd spinnenweb. In bijlage 4 is de figuur met resultaten weergeven, evenals een uigebreide omschrijving van de dimensies. Uit de sessie bleek dat Goes evenwichtig scoort op het niveau van identiteit, imago en ambitie. Er zijn geen dimensies die ver onder de maat scoren en achterblijven bij het gemiddelde niveau. Op basis van deze uitkomst kan geconcludeerd worden dat Goes op het niveau van identiteit in volle breedte goed scoort. Met andere woorden: Goes lijkt het als stad goed voor elkaar te hebben en weinig zwakke kanten te kennen. Verder valt op dat de klankbordgroep van mening is dat het imago van Goes over de gehele linie achterblijft bij de identiteit. Ten slotte bleek dat de ambities over het algemeen groter zijn dan wat Goes op dit moment te bieden heeft. De uitkomsten van de spinnenwebsessie bevestigen daarmee het beeld dat in interviews en deskresearch naar voren komt, namelijk dat Goes een kleine, maar complete stad is met hoogwaardige voorzieningen in combinatie met een aantrekkelijke landelijke omgeving waar rust en recreatie goed samengaan. Behalve het breed gedeelde gevoel onder de leden van de klankbordgroep dat het imago van Goes achterblijft bij de realiteit, geven de resultaten van de spinnenwebsessie geen duidelijke richting aan waarin de citymarketing zich zou moeten ontwikkelen, welke kwaliteiten in de spreekwoordelijke etalage gezet moeten worden en welke doelgroepen bediend moeten worden. 4

8 Omdat uit de analyse van de identiteit, imago en ambitie niet direct een eenduidige richting komt, is het zaak aandachtig stil te staan bij de opgaven waar Goes voor staat. De grootste en belangrijkste bedreigingen en kansen die op Goes afkomen, vormen daarmee de richtlijnen voor de citymarketing. Het is immers niet zinvol om je stad zomaar op de kaart te zetten: er moet een noodzaak en beoogd doel zijn waarom je als stad extra middelen en energie steekt in citymarketing. 2.2 Hoofdopgave citymarketing Goes Berenschot heeft op basis van de beschikbare literatuur en interviews de belangrijkste kansen en bedreigingen voor Goes in kaart gebracht (zie bijlage 5 voor een compleet overzicht). Met de klankbordgroep en de ambtelijke projectgroep zijn de bedreigingen en kansen geanalyseerd en getoetst. De klankbordgroep heeft ten slotte zelf een hiërarchie aangegeven van welke bedreigingen en kansen prioriteit hebben en waar de citymarketing zich dus op zou moeten richten. De uitkomst van dit proces was dat Goes de komende jaren steeds meer de gevolgen van ontgroening en vergrijzing op zich af zal zien komen. Dit zal zich na de crisis al snel vertalen in krapte op de arbeidsmarkt. Deze ontwikkeling is niet zozeer een bedreiging, maar vooral een uitdaging voor het Goese bedrijfsleven om openstaande vacatures te kunnen vervullen en bedrijfsgroei te kunnen blijven realiseren. Daarnaast heeft Goes zich ten doel gesteld om in inwoneraantal te groeien, onder andere door de realisatie van de Goese Schans. Dit terwijl de prognose is dat de bevolking van Zeeland als geheel op korte en middenlange termijn zeker niet fors zal toenemen en op lange termijn zelfs zal krimpen. De hoofdopgaven voor Goes kunnen daarom als volgt worden samengevat: Om de sociaaleconomische vitaliteit van Goes te behouden, is het op de eerste plaats van belang om voldoende werknemers aan te trekken en om huidige bedrijven vast te houden en nieuwe bedrijven aan te trekken. Ten tweede zal Goes zich moeten richten op het vasthouden en aantrekken van huidige en nieuwe bewoners om haar groeidoelstelling te kunnen realiseren Doelgroepen De hoofdopgaven van Goes vormen daarmee tevens het kader voor de citymarketing. Met andere woorden: de citymarketing moet erop gericht zijn zo veel mogelijk bij te dragen aan de realisatie van de hoofdopgaven. Citymarketing alleen kan deze opgaven niet realiseren, maar citymarketing kan wel bijdragen aan het aantrekken en vasthouden van relevante doelgroepen door te bouwen aan een relevante onderscheidende positie van Goes bij de doelgroepen. 2.3 Doelgroepen voor de citymarketing Uit de hoofdopgaven kunnen de primaire doelgroepen waar de citymarketing zich op moet richten afgeleid worden. Dat betekent niet dat de secundaire doelgroepen helemaal niet meer van belang zijn, maar dat bij alle extra inspanningen die in het kader van de citymarketing ondernomen worden de primaire doelgroepen voorrang krijgen. 5

9 Concreet kunnen de volgende primaire doelgroepen voor de citymarketing gedefinieerd worden: Nieuwe werknemers. Huidige werknemers. Nieuwe bedrijven. Huidige bedrijven. Jongeren en in het bijzonder starters. Eigen inwoners die nog niet in Goes werken. Nieuwe bewoners. De secundaire doelgroepen betreft bezoekers, onder te verdelen in de volgende segmenten: Winkelend publiek. Dagjesmensen. Actieve recreanten. Meerdaagse toeristen. Vlaamse toeristen en recreanten. Seizoensgasten Segmentatie doelgroepen De bovenstaande beschrijving van de primaire doelgroepen is nog vrij algemeen. Om citymarketing gericht in te kunnen zetten, is het van belang de primaire doelgroepen zo scherp mogelijk te segmenteren. Hoe beter je weet wie je wilt bereiken, hoe beter je je boodschap daarop kan aanpassen. Op basis van deskresearch, interviews en input uit de sessies zijn de primaire doelgroepen verder gesegmenteerd. We baseren ons ook op de sociale milieus van doelgroepen, zoals die door onderzoeksbureau Motivaction zijn opgesteld (zie bijlage 6 voor een beknopte beschrijving van de sociale milieus). Daarbij hebben we op basis van hetgeen Goes te bieden heeft, gekeken naar welke doelgroepen uit specifieke sociale milieus zich het meest aangetrokken voelen tot Goes. Hierbij merken we wel op dat de door Berenschot voorgestelde indeling niet het resultaat is van een grondig door Motivaction zelf opgezet onderzoek. Een uitzondering hierop is de doelgroep nieuwe bewoners, waar we terug hebben kunnen vallen op het doelgroepenonderzoek van de Goese Schans. De toewijzing van sociale milieus aan de primaire doelgroepen geeft daarom slechts een globale indicatie en is vooral bedoeld om behalve harde factoren ook zachtere aspecten mee te nemen in de segmentatie. Advies: Wanneer de citymarketing van Goes concrete uitwerking krijgt en er blijkt tegen die tijd nog steeds onvoldoende zicht te zijn op de doelgroepen, is het aan te raden om alsnog zo n onderzoek naar levensstijlen voor de doelgroepen van de citymarketing te doen. 6

10 In het onderstaande overzicht is elke primaire doelgroep gesegmenteerd op vier categorieën. De tabel verschaft per primaire doelgroep informatie over: de geografische reikwijdte waarbinnen de doelgroep zich bevindt. Gaat het vooral om doelgroepen uit de regio, landelijk of zelfs buiten de landsgrenzen? de eigenschappen die de doelgroep moet hebben, omdat er vanuit het Goese bedrijfsleven vraag naar is (bijvoorbeeld een bepaald type werknemers), of omdat die eigenschappen het beste aansluiten op het economisch profiel en de ambities van Goes in brede zin de demografische kenmerken van de doelgroep. Deze zijn gekoppeld aan de uitdaging waar Goes zich voor gesteld ziet om de ontgroening en vergrijzing het hoofd te bieden. de levensstijlen die bij de doelgroep passen en die aansluiten op het productaanbod en/of de ambities van Goes. Primaire doelgroepen Geografische segmentatie Aansluiting op economisch profiel Demografisch profiel Levensstijl Nieuwe werknemers Huidige werknemers Zeeland, Zuidelijke Randstad, West- Brabant Mbo, hbo en wo opgeleid met professionele achtergrond in: zorg zakelijke dienstverlening (recht, accountancy, marketing en communicatie, management, bedrijfsvoering en economie) techniek (ingenieurs, ontwerpers, monteurs en reparateurs) jaar Traditionele burgerij Moderne burgerij Nieuw conservatieven Kosmopolieten Goes, Zeeland Idem jaar Idem Huidige bedrijven Goes, Zeeland Regionale (hoofd)vestigingen Zakelijke dienstverleners Handelsbedrijven Overheidsinstellingen Jongeren en starters Eigen inwoners die (nog) niet in Goes werken Goes, Zeeland Goes Mbo, hbo en wo met opleiding of stage in: zorg zakelijke dienstverlening (recht, accountancy, marketing en communicatie, management, bedrijfsvoering en economie) technische vakken (ingenieurs, ontwerpers, monteurs en reparateurs) Mbo, hbo en wo opgeleid met professionele achtergrond in: zorg zakelijke dienstverlening (recht, accountancy, marketing en communicatie, management, bedrijfsvoering en economie) techniek (ingenieurs, ontwerpers, monteurs en reparateurs) N.v.t. N.v.t jaar Traditionele burgerij Moderne burgerij Nieuw conservatieven jaar Traditionele burgerij Moderne burgerij Nieuw conservatieven 7

11 Primaire doelgroepen Geografische segmentatie Aansluiting op economisch profiel Demografisch profiel Levensstijl Nieuwe bedrijven Goes, Zeeland, West-Brabant, Nederland, Europa, internationaal Regionale (hoofd)vestigingen Zakelijke dienstverleners Handelsbedrijven Overheidsinstellingen N.v.t. N.v.t. Nieuwe bewoners Zeeland, Zuidelijke Randstad, West- Brabant Mbo, hbo, wo Modaal en bovenmodaal Gepensioneerden Jonge gezinnen met kinderen DINK s (double income no kids) Gezinnen met uitgevlogen kinderen Starters Moderne burgerij Nieuw conservatieven Kosmopolieten 8

12 3. Het verhaal van Goes 3.1 Missie citymarketing Goes Waarom moet Goes eigenlijk aan citymarketing doen? Zoals in de inleiding al aangegeven, is citymarketing een manier om Goes op een coherente en gestructureerde manier te positioneren. Door aan een relevante onderscheidende positie te werken, wordt het voor doelgroepen makkelijker om Goes te herkennen en te kennen. Daardoor neemt de kans toe dat doelgroepen kiezen om in Goes te wonen, werken, winkelen of recreëren. Je kiest immers niet voor een stad waar je nog nooit van gehoord hebt. De missie voor de citymarketing van Goes kan dan ook als volgt omschreven worden: De citymarketing van Goes moet leiden tot samenwerking met beeldbepalende partijen in Goes om de promotiekracht van Goes te vergroten, om een voorkeurspositie te krijgen in de hoofden en harten van doelgroepen, door middel van het verhogen van naamsbekendheid en het verkrijgen van de gewenste merkassociaties onder huidige en toekomstige werknemers, bedrijven en bewoners. Daarnaast moet het merk bijdragen aan het verkrijgen van focus in de productontwikkeling van Goes 3.2 Scenario s Op basis van de deskresearch, interviews en spinnenwebsessie zijn zes scenario s opgesteld waarvan de leden van de klankbordgroep er ieder twee konden kiezen (zie bijlage 7 voor het verslag van de sessie). De scenario s met de meeste stemmen zijn vervolgens als uitgangspunt gebruikt voor de ontwikkeling van het verhaal waarmee Goes zich op de kaart gaat zetten. Berenschot heeft dit gedaan door uit de twee gekozen scenario s een overkoepelend verhaal te destilleren dat recht doet aan elk afzonderlijk scenario, maar samen meer is dan de som der delen. Hierna zijn de twee gekozen scenario s weergegeven (zie bijlage 7 voor een overzicht van alle zes scenario s). De scenario s zijn zo opgesteld dat ze elk een select gedeelte van de huidige identiteit van Goes beschrijven en tegelijkertijd ook een doorkijk geven naar de toekomst. De scenario s verbinden daarmee bewijsvoering met toekomstambitie vanuit een gefocust perspectief. Aan elk scenario zijn dan ook specifieke opgaven gekoppeld voor de toekomstige productontwikkeling van Goes. 9

13 3. Urbaan wonen in het landelijk gebied Goes biedt een intieme en rustige woonomgeving met volwaardige stedelijke voorzieningen, zoals Theater de Mythe, de Zeelandhallen en het historisch centrum met vele winkels en horecagelegenheden. Goes biedt ook ruimte. Vanuit de stad kun je zo uitwaaien op het weidse platteland of op het water. In Goes valt ontspannen wonen en werken daarom goed te combineren. Op zonnige dagen geeft Goes je het gevoel dat je vakantie viert in je eigen woonplaats. En als je even ergens anders moet zijn, ben je vanuit Goes zo in Rotterdam, Breda, Antwerpen of aan het strand. Dat maakt Goes een goed bereikbare uitvalsbasis voor forenzen. Maar ook voor wie vlakbij huis wil werken, biedt Goes met de aanwezigheid van vele bedrijven en instellingen ruime mogelijkheden. Goes 18 10

14 6. Economisch knooppunt van Zeeland Goes is met haar diverse en stabiele economie het economisch knooppunt van Zeeland en van de Bevelanden in het bijzonder. Vanwege haar ideale ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en Zeeland en West-Brabant is Goes de plek waar bedrijven een centrale uitvalsbasis hebben tot een groot afzetgebied en ook nog goed bereikbaar zijn. Daarbij biedt Goes hoogwaardige bedrijventerreinen en een top zichtlocatie in Zeeland langs de A58. De ambitieuze en klantgerichte benadering vanuit de gemeente maakt dat je je hier als ondernemer welkom voelt Keuzescenario s en propositie De scenario s die de klankbordgroep heeft gekozen, vormen samen een combinatie van Goes als bereikbare en centraal gelegen economisch knooppunt en Goes als plek waar het prettig werken is en waar stads wonen met alle levendigheid en voorzieningen, zoals winkelen, horeca en cultuur samengaat met de ontspanning en rust van het omringende platteland. De combinatie van beide gekozen scenario s sluiten naadloos aan op de opgaven waar Goes zich voorgesteld ziet, namelijk het vasthouden en aantrekken van werknemers, bedrijven en bewoners. Dat leidt tot de onderstaande propositie waarmee Goes zich onderscheidt van haar concurrenten Middelburg, Vlissingen en Bergen op Zoom. De propositie die voortkomt uit de keuze voor deze scenario s is dat Goes de combinatie van werken en wonen in een bereikbare en gunstig gelegen economisch dynamische stad biedt met alle rust en weidsheid van het omringende platteland. Zo scoren Middelburg en Bergen op Zoom hoog op een aantrekkelijk stads klimaat, waarbij de mooie historische binnensteden in het oog springen en kenmerkt Vlissingen zich als een (industriële) werkstad. Echter, geen van deze steden biedt de combinatie die Goes heeft van prettig werken en stads wonen in een landelijke omgeving. 11

15 3.4 Merkwaarden De propositie geeft kort en krachtig aan waarmee Goes zich kan onderscheiden en profileren ten opzichte van haar concurrenten. Een droge opsomming van feitelijkheden is echter onvoldoende om de harten van de beoogde doelgroepen te veroveren. De kunst is om een beeld van Goes te creëren dat voor alle relevante doelgroepen aantrekkelijk is. Dat moet dominant worden in de hoofden en harten van de doelgroepen die Goes wil vasthouden en aantrekken. Berenschot verwoordt dit in een merkconcept: een korte, heldere samenvatting van wat Goes in de etalage zet en dat zich niet beperkt tot een feitelijke opsomming, maar ook een duidelijk gevoel over Goes communiceert. Berenschot adviseert Goes te kiezen voor het volgende merkconcept: Aangenaam, Handelsgeest, Bereikbaar Deze woorden aangenaam, handelsgeest en bereikbaar zijn niet bedoeld om als slogan een eigen leven te leiden in de citymarketing. Het zijn de basiselementen van het merk Goes. De merkwaarden vertellen kernachtig het verhaal van Goes. Dat betekent echter niet dat ze in de communicatie over Goes letterlijk genoemd moeten worden. De merkwaarden zijn richtlijnen die focus geven aan de promotie en productontwikkeling. Campagnes en te ontwikkelen producten moeten dus aangenaam, handelsgeest en bereikbaar uitdragen, maar moeten vooral niet letterlijk zeggen dat Goes aangenaam is, handelsgeest heeft en bereikbaar is. Slimme promotie en goede producten vertellen dat namelijk zelf en zijn veel overtuigender. Rolls-Roys roept immers ook niet dat hun auto s ultiem luxe en exclusief zijn, hoewel deze waarden wel tot de kern van dit automerk behoren. De merkwaarden vormen dus een richtsnoer over beslissingen over product en promotie. Goes moet zich, in de ogen van Berenschot, ten doel stellen dat aangenaam, handelsgeest en bereikbaar de associaties zijn die mensen bij Goes krijgen. Wat Goes in het kader van de citymarketing ontwikkelt aan producten en promotie, wordt bepaald door dit concept. In dit verband vergt de merkwaarde bereikbaar zorgvuldige toepassing. Goes kampt met een kleine ochtend- en avondspits. Om dan letterlijk te promoten dat je bereikbaar bent, komt je geloofwaardigheid niet ten goede. Het gaat erom bereikbaar op zo n manier uit te dragen dat de algehele associatie wordt die mensen bij Goes hebben en die zich niet alleen beperkt tot de ochtendspits. Hieronder wordt aan de hand van een aantal trefwoorden de betekenis van alle afzonderlijke merkwaarden weergegeven ter verdere illustratie. Aangenaam: ontspannen, vrij, gemoedelijk,, rustig, vlot, gemak, weids, uitwaaien, stads, betrouwbaar. Handelsgeest: ijverig, elkaar wat gunnen, commercieel, bedrijvig, economisch knooppunt. Bereikbaar: centrale ligging, toegankelijkheid per spoor en weg, weinig files in vergelijking met de Randstad, haalbaar (in termen van na te streven doelen: het kan zoals jij het wilt). 12

16 3.5 Merkopbouw De merkwaarden zijn zo gekozen dat ze de huidige onderscheidende kwaliteiten van Goes verbinden met toekomstige onderscheidende kwaliteiten. In het geval van Goes liggen die niet ver uit elkaar, omdat Goes wil doorgaan op de ingeslagen weg. Berenschot heeft het merk opgebouwd met behulp van een merkpiramide. Aan de linkerkant staan de huidige kenmerken van Goes. Rechts staan de toekomstige kenmerken waar Goes naartoe wil werken om zich te positioneren. Onderin de merkpiramide zijn de huidige en toekomstige identiteit van Goes beschreven. De toekomstige identiteit (rechtsonder) bouwt sterk voort op de huidige identiteit (linksonder), maar kent een aantal opgaven waar aan voldaan moet worden om de ingeslagen weg die Goes als economisch knooppunt en aantrekkelijke woonplek ook in de toekomst waar te kunnen blijven maken. Naar boven toe mondt de merkpiramide uit in de merkwaarden van de stad, zoals in de vorige paragraaf beschreven. De merkwaarden verbinden het huidige met het toekomstige Goes en leveren daarmee de inhoudelijke basis voor alle marketingacties van de stad. De merkopbouw van Goes rust op een aantal fundamenten, te weten: De onderste laag links: de huidige identiteit van Goes zoals die door Goesenaren wordt ervaren. De onderste laag rechts: in de toekomst gewenste identiteit van de stad, de identiteit waar beleidsbepalende instanties en partijen uit de stad naar streven, zoals vastgesteld tijdens de spinnenweb- en scenariosessies met de klankbordgroep. Tweede (grijze) laag links: de huidige kenmerken van de stad die voor de primaire doelgroepen werknemers, bedrijven en bezoekers onderscheidend zijn en tevens onderscheidend zijn ten opzichte van concurrerende steden, zoals Middelburg, Vlissingen en Bergen op Zoom. Tweede (grijze) laag rechts: de onderscheidende kenmerken die ontstaan als de geplande en de in gang gezette ontwikkelingen zijn gerealiseerd; ook weer vanuit de optiek van de primaire doelgroepen. Derde laag links: de emotionele beleving die Goes oproept bij huidige bewoners, werknemers en bedrijven. Derde laag rechts: de gevoelens die de stad naar verwachting in de toekomst oproept, of meer zal moeten oproepen om de ambities ten aanzien van de citymarketing waar te maken. Hierbij valt bijvoorbeeld op dat Goes haar bescheiden karakter meer zal moeten ombuigen in een wat zakelijker en trotsere houding om Goes als aangename, handelgerichte en bereikbare stad krachtig uit te kunnen dragen. 13

17 Merkopbouw Goes Aangenaam Handelsgeest Bereikbaar IJverig Ontspannen Stads Weids Toegankelijk Bescheiden Gemoedelijk Dienstbaar Betrouwbaar Rustig Bereikbaarheid; centrale ligging; prettig wonen; diversiteit bedrijven; prettig werkklimaat: ontspannen, resultaatgericht, toegankelijk, betrouwbaar, korte lijnen. IJverig Ontspannen Stads Weids Toegankelijk Zakelijk Gezellig Trots Ambitieus Toename kansen op Goese arbeidsmarkt en carrièreperspectief; bereikbaarheid per auto en ov; aanwezigheid en diversiteit bedrijfsleven uitbouwen. WERKNEMERS Bereikbaarheid per auto en ov; centrale ligging in Zeeland en naar buiten; zichtlocatie A58; hoogwaardige bedrijventerreinen; goed arbeidsethos; Goes bedrijvenstad van Zeeland. Meer gerevitaliseerde bedrijventerreinen; afslag A58 de Poel; vitale arbeidsmarkt; bereikbaarheid per auto en ov; groei middelgrote (25-100) handels- en dienstverlenende bedrijven. Rust; groen; weidsheid; diversiteit en kwaliteit woonaanbod; stedelijke voorzieningen (cultuur, sport en onderwijs); centrale ligging in Zeeland en naar aangrenzende regio s; goede werkgelegenheid. Koesteren rust en weidsheid; evenementen; bereikbaarheid en parkeervoorzieningen; Goese Schans; woonaanbod en omgeving aanpassen aan eisen van de tijd, o.a. glasvezelinternet, crèches etc. BEWONERS Rust; weidsheid; geografische ligging en bereikbaarheid; stedelijke voorzieningen; historisch centrum; winkelaanbod; diverse en stabiele economie; centrum van het Zeeuwse bedrijfsleven. Bereikbaarheid per auto en ov; vitale arbeidsmarkt; koesteren rust en weidsheid van het landschap; kwaliteit en aanbod stedelijke voorzieningen; Goese Schans; aanbod en kwaliteit bedrijventerreinen. 14

18 3.6 Merk Goes ten opzichte van concurrenten Het merk Goes moet niet alleen recht doen aan de identiteit en ambities van de Goesenaren, maar ook relevant onderscheidend zijn ten opzichte van concurrenten en collega-steden. De directe concurrenten van Goes bevinden zich binnen de regio en het aangrenzende West-Brabant en zijn in volgorde van belangrijkheid: Middelburg, Vlissingen, Bergen op Zoom, Zierikzee, Veere, Kapelle en Borsele, inclusief de gemeentelijke gebieden waarbinnen deze steden vallen. Voor elk van deze steden geldt dat het concurrenten van Goes zijn, maar soms ook collega-steden waar Goes gezamenlijk mee optrekt. In de onderstaande tabel is weergegeven hoe Goes zich onderscheidt ten opzichte van haar concurrenten op de aspecten: strand, historisch stadscentrum, wonen, werken en centrale ligging en bereikbaarheid. Er is gekozen voor deze indicatoren, omdat dit een vergelijking tussen de steden onderling mogelijk maakt. Stad + gemeente Strand Historisch stadscentrum Wonen Werken Centrale ligging/ bereikbaarheid Goes +/ Middelburg /- Vlissingen + +/- +/- +/- - Zierikzee /- +/- Kapelle /- + Borsele - - +/- - +/- Veere Terneuzen Bergen op Zoom Eindpositie X X X Voor de steden Middelburg, Veere, Bergen op Zoom en Zierikzee geldt dat zij vooral als historische steden een voorsprong hebben op Goes. Het historisch toeristisch imago van deze steden is meer wijdverbreid onder toeristen en toeristische organisaties. Buiten de regio Bevelanden geldt dat veel toeristen en bezoekers op het gebied van winkelen eerder kiezen voor Middelburg en Bergen op Zoom dan voor Goes. Binnen de regio Bevelanden heeft Goes echter weer een sterkere positie. Aangezien de citymarketing van Goes zich niet specifiek richt op toeristen en bezoekers als primaire doelgroepen, hoeft Goes niet koste wat het kost onderscheidend te zijn op dit vlak. Bovendien is de toeristische promotie van Goes onderdeel van de Regio VVV Zuid-Beveland en Tholen. De promotionele activiteiten gericht op het aantrekken van toeristische bezoekers is daarmee op de regio gericht. Zowel Goes als de andere gemeenten profiteren hiervan omdat ze zich als regio gezamenlijk op dit vlak profileren. 15

19 Op het gebied van werken steekt Goes echter boven haar concurrenten uit. Door Goes als economisch knooppunt van Zeeland te positioneren, kan een unieke onderscheidende positie worden ingenomen. Goes heeft ook als enige Zeeuwse gemeente een echte top zichtlocatie langs de A58. Wat wonen betreft, heeft Goes meer concurrenten, zoals het snel groeiende Kapelle en de gemeenten Borsele en Middelburg. Deze gemeenten missen, met uitzondering van Middelburg, echter de stadse allure van Goes. Bovendien is het ook niet vanzelfsprekend in het nadeel van Goes als omliggende gemeenten nieuwe bewoners trekken. Een deel van die bewoners zal namelijk in Goes gaan werken, onderwijs volgen, winkelen en gebruik maken van de culturele en recreatieve voorzieningen. Een demografische sterke regio is daarmee dus ook in het voordeel van Goes. Door juist de combinatie van wonen en werken uit te dragen, is Goes in staat een onderscheidend profiel in de regio op te bouwen. Al haar concurrenten hebben ten minste één van de positieve eigenschappen van Goes in huis, maar niet in combinatie met de economische stabiliteit en diversiteit van Goes. Het merk Goes en de daarbij horende propositie zijn daarmee onderscheidend genoeg om aan effectieve citymarketing te kunnen doen. 3.7 Kernboodschap: het verhaal van Goes Hoe het merk met de daarbij horende emoties en de propositie te communiceren. Hiertoe is een kernboodschap opgesteld die in een notendop het verhaal van Goes verteld. De kernboodschap is van achter naar voren oprolbaar. Dat wil zeggen dat de belangrijkste dingen die doelgroepen als eerste zouden moeten weten over Goes bovenaan staan en dat daarna de andere elementen van Goes naar voren komen. Het goede werken! Goes biedt ten opzichte van andere steden in de regio Rotterdam-Antwerpen, de bijzondere combinatie van drie dingen: een stabiele handelseconomie waardoor er veel werkgelegenheid en een goede afzetmarkt is. Goede bereikbaarheid en centrale ligging in de regio en een aangenaam en stads woon- en werkklimaat. Dat uit zich in goede faciliteiten voor ondernemers, hard maar ontspannen werken, een divers woonaanbod en stedelijke voorzieningen te midden van de rust en weidsheid van het omringende land en water van de Oosterschelde en het Veerse Meer. Goes biedt alle woonkwaliteit en carrièrekansen die je van een stad mag verwachten zonder de drukte en stress van de Randstad. Goes: aangenaam, handelsgeest en bereikbaar. 16

20 3.8 Doorvertaling kernboodschap naar promotie en productontwikkeling Goes heeft een veelheid aan onderscheidende eigenschappen. Echter, alleen die eigenschappen die onderscheidend en aantrekkelijk zijn voor de belangrijkste doelgroepen voor de citymarketing kunnen in de spreekwoordelijke etalage worden gezet. Daarbij is het van belang om niet alleen stil te staan bij de kwaliteiten die Goes nu actief kan promoten, maar ook bij de opgaven die hieruit voortkomen om in de toekomst onderscheidend en aantrekkelijk voor die doelgroepen te blijven. Met andere woorden: de productontwikkeling van Goes. In de onderstaande tabel zijn de onderscheidende eigenschappen en de opgaven voor productontwikkeling per doelgroep aangegeven. Doelgroepen Onderscheidende eigenschappen Productontwikkeling Werknemers Prettig wonen. Arbeidsmarkt Goes. Ligging t.o.v. Zuidelijke Randstad, West- Brabant, Antwerpen en de rest van Zeeland. Prettig werkklimaat: ontspannen, resultaatgericht, bereikbaar, toegankelijk, betrouwbaar, korte lijnen en snel schakelen tussen partijen. Bedrijven Bereikbaarheid auto en openbaar vervoer. Centrale ligging in Zeeland en t.o.v. Zuidelijke Randstad, West-Brabant en Antwerpen. Hoogwaardige bedrijventerreinen. Zichtlocatie aan de A58. Het Zeeuwse bedrijfsleven zit in Goes. Ondernemersvriendelijke gemeente. Hoge score Elsevier-ranglijst. Goed arbeidsethos. Match arbeidspotentieel en vraag naar werknemers. Bewoners Rust, groen, ruimte, weidsheids. Mozaïek van woonbuurten en diversiteit woonaanbod. Stedelijk woonklimaat met horeca, culturele en sportvoorzieningen op niveau, stadspark, divers en specialistisch winkelaanbod, historisch centrum. Gunstige ligging in Zeeland en t.o.v. West-Brabant, Zuidelijke Randstad en Antwerpen. Ruime en diverse arbeidsmarkt, gunstige werkgelegenheid. Veelheid aan fiets- en wandelpaden. Toename kansen op Goese arbeidsmarkt en verbetering carrièreperspectief. Bereikbaarheid op peil houden. Aanwezigheid bedrijven op peil houden/groeien. Meer bestaande bedrijventerreinen revitaliseren. De Poel V aanleggen. Afslag A58 de Poel realiseren. Goed aansluitende vitale arbeidsmarkt. Groei in middelgrote (25-100) handelsen dienstverlenende bedrijven. Bereikbaarheid auto en openbaar vervoer op peil houden. Evenementen. De Goese Schans. Bereikbaarheid en parkeervoorzieningen. Onderwijsvoorzieningen op peil houden. Koesteren rust en weidsheid. Aanpassen woonaanbod en omgeving aan eisen van de tijd, o.a. glasvezelinternet, crèches op niveau, meer m² p.p. en voorzieningen voor ouderen. 17

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011

Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011 Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011 Programma De vraag van Jackie Chan beantwoord Citymarketing Basics Strategie bij promotie van Veenendaal De vraag van Kees beantwoord Verschillen en overeenkomsten

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Amersfoort voor Delft. Jos van Winkel, 4 september 2015

Amersfoort voor Delft. Jos van Winkel, 4 september 2015 Amersfoort voor Delft Jos van Winkel, 4 september 2015 EERST de CIJFERS: quizz! 1. Inwonertal, aantal bedrijven 2. Hoe oud is de stad? 3. Hoeveel studenten? 4. Hoeveel raadsleden, hoeveel ambtenaren? kenmerken

Nadere informatie

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 emmen Maakt Meer Mogelijk Inleiding Emmen is een gemeente met bijna 110.000 inwoners, en is daarmee de tweede gemeente in Noord-Nederland. Emmen is met name bekend

Nadere informatie

RIS.4679. Plan van aanpak Citymarketing Emmen

RIS.4679. Plan van aanpak Citymarketing Emmen RIS.4679 Plan van aanpak Citymarketing Emmen Auteur: Eline Faber Datum: november 2010 1 Inleiding Citymarketing is in gemeenten in Nederland sterk in ontwikkeling. Menig gemeente heeft een citymarketeer,

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

Marketingplan 2015-2016 StadsMarketing Delfzijl

Marketingplan 2015-2016 StadsMarketing Delfzijl Marketingplan 2015-2016 StadsMarketing Delfzijl Foto: David Woltinge Voorwoord Voor u ligt het eerste marketingplan van de stichting StadsMarketing Delfzijl. In dit plan wordt beschreven hoe wij denken

Nadere informatie

Het binnenstadsplan van Dokkum

Het binnenstadsplan van Dokkum Het binnenstadsplan van Dokkum Werkgroep Binnenstadsmanagement (gestart in 2013) o Ondernemers o Gemeente o Bewoners (sinds 2014) Prachtig stadje: een parel Binnenstad: overleven o Dokkum 15.000inw, verzorgingsgebied

Nadere informatie

Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe

Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe Derde Kamer Bijeenkomst De regio weer op de kaart Hotel Van der Valk, Nieuw Amsterdam, 21 september 2006 Prof.dr. P.H. Pellenbarg Faculteit der Ruimtelijke

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Vlissingen

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Vlissingen MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 Gemeente Vlissingen Voorwoord Groningen, september 2013 Voor u ligt het resultaat van het in 2012 en 2013 gehouden onderzoek naar de MKBvriendelijkste

Nadere informatie

Rotterdam: er werken is OK, er wonen NEE!

Rotterdam: er werken is OK, er wonen NEE! Rotterdam: er werken is OK, er wonen NEE! OBR onderzoek naar HBO-jongeren en de arbeidsmarkt Dick Markvoort, Guido Walraven en anderen, Hogeschool INHolland 1 HBO-studenten die wonen en studeren in de

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie?

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? In deze factsheet staat de beleving over het wonen en over het recreëren in Groningen centraal. Het gaat om hoe de inwoners

Nadere informatie

1- meting imago onderzoek Stichting Marketing Zaanstreek

1- meting imago onderzoek Stichting Marketing Zaanstreek 1- meting imago onderzoek Stichting Marketing Zaanstreek Imago onderzoek 2013 Stichting Marketing Zaanstreek 1 Definitie onderzoeksdoelgroep A. Inwoners Zaanstreek (Zaankanters) (n=249): Inwoners van de

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Enkele succesvolle voorbeelden

Enkele succesvolle voorbeelden Enkele succesvolle voorbeelden OP ZOEK NAAR HET DNA VAN MOERDIJK Bevorderen van behouden een voorkeur voor de zorgen dat product en communicatie op orde zijn om relevante doelgroepen aan te spreken

Nadere informatie

Binden Boeien & Beleven

Binden Boeien & Beleven Binden Boeien & Beleven Strategisch Plan Schouwburg Venray 2015-2020 [Invoegen afbeelding] 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Trends & ontwikkelingen 3 3. Missie 4 4. Onze visie & bijbehorende doelstellingen

Nadere informatie

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Dit masterplan is opgesteld door de programmacommissie Meerjarenprogramma Beleef Bestemming Bergeijk, waarin bestuursleden zitting hadden van de navolgende

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Een beter imago begint bij jezelf

Een beter imago begint bij jezelf Een beter imago begint bij jezelf David Kok in gesprek met Thomas Marzano Gemeenten, ambtenaren, de politiek, de overheid als geheel: we kampen met een imagoprobleem. We doen ons werk (vaak) niet goed,

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

werkgroep denktank Zuid Denktank wijk Zuid

werkgroep denktank Zuid Denktank wijk Zuid werkgroep denktank Zuid Leden denktank Zuid: Mevr. Leni de Heer, dhr. Herman van Doorn, dhr. Henk Saman, dhr. Marc Boonman, dhr. Ron Geiger en dhr. Gilles Dellebeke. Missie: Hoe ziet de wijk eruit in 2025-2030?

Nadere informatie

Presentatie Actieplan FoodValley

Presentatie Actieplan FoodValley Presentatie Actieplan FoodValley Doorontwikkeling FoodValley Ambitie 26 oktober 2012 FoodValley: kristallisatiepunt voor innovaties in agrofoodsector (1) Sense of urgency: wereldvoedselproblematiek en

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Mensen beïnvloeden om voor Ede te (blijven) kiezen als bewoner, bedrijf/instelling, student en of toerist.

Mensen beïnvloeden om voor Ede te (blijven) kiezen als bewoner, bedrijf/instelling, student en of toerist. Citymarketing Ede 2012 2016 Evaluatie en Aanpak Lange Termijn 19 april 2012 1. Inleiding Mensen beïnvloeden om voor Ede te (blijven) kiezen als bewoner, bedrijf/instelling, student en of toerist. Dat is

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

Marktonderzoek Waterrijk

Marktonderzoek Waterrijk Marktonderzoek Waterrijk Almelo Amersfoort, 30 juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek 2 1.2 Onderzoeksvraag 2 1.3 Methode 2 2 Beoordeling plan Waterrijk 3 2.1 Waterrijk

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad

Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad De stad als bevolkingsmagneet Koos van Dijken functie 29 januari 2013 1 Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad Wat maakt de stad aantrekkelijk

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Meer waarde voor technologie! Laat je technologie leven in een groter speelveld, bij meer spelers die je laten winnen!

Meer waarde voor technologie! Laat je technologie leven in een groter speelveld, bij meer spelers die je laten winnen! Meer waarde voor technologie! Laat je technologie leven in een groter speelveld, bij meer spelers die je laten winnen! In 6 stappen naar succesvolle technologiemarketing Carlo van Pelt, eigenaar TechAlive!

Nadere informatie

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken...

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Startbijeenkomst Kennisverbreding Toeristisch Westerveld 26 januari 2016 Voorstellen Paul Wijers Docent hbo-opleiding Toerisme en Hotel 11 jaar recreatiebedrijf

Nadere informatie

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Inleiding De burgervisitatiecommissie heeft haar bevindingen gedeeld over hoe wij onze visie over onze veranderende rol van de gemeente

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

MVO-PROFIEL Bedrijf X

MVO-PROFIEL Bedrijf X MVO-PROFIEL Bedrijf X 2008 BouwMVO De in deze uitgave vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en alle hierop betrekking hebbende auteursrechten, databankrechten en overige (intellectuele) eigendomsrechten

Nadere informatie

Trots op Groningen. Voelen Groningers zich verbonden met de provincie?

Trots op Groningen. Voelen Groningers zich verbonden met de provincie? Trots op Groningen. Voelen Groningers zich verbonden met de provincie? In deze factsheet staat de binding met de provincie Groningen centraal. Het gaat dan om de persoonlijke gevoelens die Groningers hebben

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Op zoek naar het DNA en kansen van Moerdijk

Op zoek naar het DNA en kansen van Moerdijk Op zoek naar het DNA en kansen van Moerdijk Inleiding Om het DNA en de kansen van Moerdijk te kunnen bepalen is een extern en intern onderzoek uitgevoerd. Op basis van deze output zijn de grootste kansen

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

Platform Binnenstadsmanagement

Platform Binnenstadsmanagement Platform Binnenstadsmanagement City Marketing en de binnenstad 1 april 2015 Marco van Hoek Even voorstellen Marco van Hoek, marco@cityconsult.nl; Netwerk Citymarketing Kwartiermaker Apeldoorn; Aanjager

Nadere informatie

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl Zeeland bouwt een www.industrieelmuseumzeeland.nl Wat is het Industrieel Museum Zeeland? locatie Dat het museum in de kanaalzone en meer specifiek in de historische suikerloodsen aan de Westkade 114 in

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 1. Vraag- en probleemstelling Het huidige meerjarenbeleidplan van de stichting loopt van 2011 tot en met 2014. Sinds een aantal jaren

Nadere informatie

Meerwaarde van het gebruik van. Citymarketing. het regio-merk voor lokale bedrijven. Wim Beernaert Wim Beernaert 10 april 2012

Meerwaarde van het gebruik van. Citymarketing. het regio-merk voor lokale bedrijven. Wim Beernaert Wim Beernaert 10 april 2012 Meerwaarde van het gebruik van Citymarketing het regio-merk voor lokale bedrijven Wim Beernaert Wim Beernaert 10 april 2012 1 INHOUD 1. Wat is plaatsmarketing? 2. Opkomst & belang van plaatsmarketing 3.

Nadere informatie

Afsluiting TIM 2. Woord van welkom. Doel van de avond. Programma. Afsluiting. presenteren van klankborden over

Afsluiting TIM 2. Woord van welkom. Doel van de avond. Programma. Afsluiting. presenteren van klankborden over Afsluiting TIM 2 Woord van welkom Doel van de avond presenteren van klankborden over Programma Afsluiting TIM 2 Eindpresentatie Visie op de regio Eindhoven Programma Doelstelling van de eindpresentatie

Nadere informatie

STRATEGIEONTWIKKELING

STRATEGIEONTWIKKELING STRATEGIEONTWIKKELING drs. P.W. Stolze 1 SITUATIE Strategie geeft in het algemeen richting aan een organisatie of organisatie-eenheid in haar omgeving (wat gaan we doen) en vormt een richtsnoer voor de

Nadere informatie

Nog steeds in. Helmond 77%

Nog steeds in. Helmond 77% De trends volgens de Helmonders Bijlage 4 Resultaten enquête Stadspanel Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Augustus 2011 Inleiding Helmond heeft een start gemaakt met het project dat uiteindelijk

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden.

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden. Resultaten Pionierlab 16 maart 2015 14 ondernemers uit de wereld van vastgoed, bedrijventerreinen, mobiliteit, zakelijke en financiële dienstverlening. Thema accountmanagement en dienstverlening Ontzorg

Nadere informatie

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort Veluwse Poort in beeld Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel van het onderzoek... 2 1.3. Probleemstelling...

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

In contact met het merk: merkbelevingsmonitor

In contact met het merk: merkbelevingsmonitor In contact met het merk: merkbelevingsmonitor Het meten van de effectiviteit van marketing- en communicatie-inspanningen is en blijft een hot issue. Marketing intelligence van KPN ontwikkelde samen met

Nadere informatie

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013 TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID resultaten internetenquête 2013 Opdrachtgever : Gemeente Soest, Nynke Minkema Auteur : VVV Soest, Carla van Asten Datum : 24 april 2013 Inhoud Doel onderzoek Conclusies en

Nadere informatie

Marketingdashboard. Voorbeeldrapportage

Marketingdashboard. Voorbeeldrapportage Marketingdashboard Voorbeeldrapportage 1 Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl Tel: 023 534 11 58 Marketingdashboard Via de Tevredenheidspeilingen van worden standaard

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE)

QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE) vrijwilligers info juni 2003 QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE) informatie voor deelnemende organisaties Inleiding Vrijwilligersorganisaties zijn organisaties in beweging.

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Resultaten workshop Gebiedsmarketing

Resultaten workshop Gebiedsmarketing Resultaten workshop Gebiedsmarketing De meeste bezoekers die het Hondsruggebied bezoeken behoren tot de leefstijl groepen groen en geel. De paarse groep zoekt meer kwaliteit en spannende activiteiten.

Nadere informatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie Feijenoord Gebiedsplan Katendrecht-Wilhelminapier Ambtelijke inventarisatie 2013 1 Maashaven O.z. 230 Inhoud 1....H uidige situatie...3 2....W at willen we bereiken...3 2.1 Beoogde doelen 2030...3 2.2

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Oosterhout EEN STAD MET VISIE

Oosterhout EEN STAD MET VISIE Oosterhout EEN STAD MET VISIE Oosterhout is een bruisende stad vol ambitie. De stad onderscheidt zich door haar uitstekende geografische ligging, haar prachtige winkel- en uitgaanscentrum, het vele groen

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Centrale vraag De regionale organisaties hebben vaak een belangrijke rol in de promotie van het gebied. De subsidies voor promotie zijn er niet

Nadere informatie

Toekomstdenken. Waarom toekomstdenken voor elke organisatie onmisbaar is

Toekomstdenken. Waarom toekomstdenken voor elke organisatie onmisbaar is Toekomstdenken Waarom toekomstdenken voor elke organisatie onmisbaar is De wereld van vandaag is dynamisch en complex en zal steeds sneller veranderen. Trends als globalisering en technologie hebben hun

Nadere informatie

Personeel rekruteren in KMO s

Personeel rekruteren in KMO s Verkoop uw bedrijf bij de sollicitant www.stepstone.be Inleiding In een klein bedrijf is er vaak geen specifieke personeelsmanager en heeft de ondernemer niet altijd de kennis, de mogelijkheden, de ervaring

Nadere informatie

MarketingMoments. Zutphen. citymarketing

MarketingMoments. Zutphen. citymarketing MarketingMoments Zutphen citymarketing Zutphen citymarketing ZET HET STEDELIJK PRODUCT ZUTPHEN DUURZAAM OP DE (NEDERLANDSE) KAART! Toeristisch en economisch Via publiek-private samenwerking Met een eigen,

Nadere informatie

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel Het imago van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in november-december 2013 gehouden Biebpanel-onderzoek naar het imago van de Bibliotheek. 11 april 2014

Nadere informatie

MANUAL EEN HANDLEIDING IN HET GEBRUIK

MANUAL EEN HANDLEIDING IN HET GEBRUIK MANUAL EEN ANDLEIDING IN ET GEBRUIK VAN ET LOGO ER GAAT NIETS BOVEN GRONINGEN 2 INOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 3 2 et logo 4 3 Toepassing 5 4 Gebruik van het logo door derden 7 5 Toestemming voor gebruik 9 3

Nadere informatie

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht akkoord stichting jongeren op gezond gewicht De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en haar partners verbinden zich met dit akkoord gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, in de periode

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

Koers Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek

Koers Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek 1 Koers Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek 1. Inleiding De werkgroep Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek werkt al enige tijd aan een

Nadere informatie

Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015. Goede maat en juiste toon

Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015. Goede maat en juiste toon Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015 Goede maat en juiste toon 0 2015 2010 2015 2010 2015 0 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 0 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015

Nadere informatie

Onderwerp Benoeming Margot Cooymans tot bestuurslid St. Citymarketing Regio Amersfoort en herbenoeming bestuur St. Citymarketing Regio Amersfoort

Onderwerp Benoeming Margot Cooymans tot bestuurslid St. Citymarketing Regio Amersfoort en herbenoeming bestuur St. Citymarketing Regio Amersfoort Collegevoorstel Sector : SB Reg.nr. : 4423145 Opsteller : L. Meeder Telefoon : (033) 469 44 40 User-id : MEEL Onderwerp Benoeming Margot Cooymans tot bestuurslid St. Citymarketing Regio Amersfoort en herbenoeming

Nadere informatie

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling...

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling... Meetinstrumenten De meetinstrumenten zijn ondersteunend aan de projecten van De Sportbank en ontwikkeld met de Erasmus Universiteit. Deze instrumenten helpen om op een gefundeerde manier te kijken naar

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Effecten meten van citymarketing

Effecten meten van citymarketing Effecten meten van citymarketing 2 e Nationaal Jaarsymposium Citymarketing, the NeXt step Musis Sacrum,, Arnhem, 26 april 2007 Prof.dr. P.H. Pellenbarg Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit

Nadere informatie

-diensten. licht van de crisis valt dat niet altijd mee. Juist nu kan het handig zijn

-diensten. licht van de crisis valt dat niet altijd mee. Juist nu kan het handig zijn -diensten Inzicht in kwetsbare doelgroepen Analyse Ken uw doelgroep dé onderbouwing van uw beleid Meedoen in de maatschappij is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Gemeenten, bibliotheken en andere maatschappelijke

Nadere informatie

Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT

Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT Inleiding Aandacht is een essentieel onderdeel in de zorg. Aandacht voor de patiënt en de zorgverlener vergroot de vitaliteit, de effectiviteit en de kwaliteit

Nadere informatie

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen.

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen. Raadsbrief Made, 18 april 2011 Registratienr.: Onderwerp: Evaluatie Toerisme 2010 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M. Vos-Kroeze Grondgebied S. van Dijk Aanleiding: Met deze brief brengen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden.

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 4 maart 2008 Nummer PS : PS2008MME10 Afdeling : Economie, Cultuur en Vrije Tijd Commissie : MME Registratienummer : 2008int218775 Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11: MERKSTRATEGIEËN OPSTELLEN EN UITVOEREN

HOOFDSTUK 11: MERKSTRATEGIEËN OPSTELLEN EN UITVOEREN HOOFDSTUK 11: MERKSTRATEGIEËN OPSTELLEN EN UITVOEREN 1 INTRODUCTIE H:11 Een merkstrategie voor een bedrijf identificeert welke merkelementen een bedrijf kiest voor toepassing op de diverse producten die

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

CONCEPT WOONZ.NL - ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK DE LEIDSE SENIORENMAKELAAR

CONCEPT WOONZ.NL - ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK DE LEIDSE SENIORENMAKELAAR DE LEIDSE SENIORENMAKELAAR SENIOREN WONEN THUIS IN PASSENDE WONING Context In Leiden is de Motie VOD seniorenmakelaar aangenomen. In deze motie staat de ambitie centraal om senioren in een vroeger stadium

Nadere informatie

Stéphanie van Noordt advies en begeleiding leerlingendaling. Van Noordt Marketing & Communicatie

Stéphanie van Noordt advies en begeleiding leerlingendaling. Van Noordt Marketing & Communicatie Stéphanie van Noordt advies en begeleiding leerlingendaling Van Noordt Marketing & Communicatie 1 Anticiperen op leerlingendaling door een strategische visie op Goeree- Overflakkee 2 Goeree-Overflakkee

Nadere informatie