J. Strikwerda blz. 1 versie d.d

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J. Strikwerda blz. 1 versie d.d. 24-10-99"

Transcriptie

1 J. Strikwerda blz. 1 Voor de Nijenrode Management Review Samenvatting J. Strikwerda: Geen Corporate Governance zonder Internal Governance Bestuurders van Nederlandse concerns zullen meer aandacht moeten besteden aan de kwaliteit van hun internal governance. Primair als voorwaarde voor waardecreatie en daarmee shareholder value. Maar daarmee wordt ook invulling gegeven aan de strengere eisen die in het kader van de discussie over Corporate Governance aan Raden van Bestuur worden gesteld. In de huidige discussie over Corporate Governance, zeker niet in de uitwerking daarvan, wordt onvoldoende aandacht geschonken aan de jongste inzichten over de toegevoegde waarde van de Raad van Bestuur, onderscheiden van die van de operationele eenheden. In de huidige discussie wordt nog gewerkt met het traditionele beeld van de Raad van Bestuur, meer beheerder dan ondernemer, terwijl de nieuwste ontwikkelingen juist een Raad van Bestuur als ondernemer vergt. Het vorm geven van een effectieve internal governance is een vak apart dat niet over één kam mag worden geschoren met corporate governance. Naast dat het een vak apart is, worden bestaande bestuursconcepten minder bruikbaar. Wanneer nu de aandacht in de maatschappelijke discussie enkel zou worden geconcentreerd op het vraagstuk van corporate governance, dan worden daarmee veel dieper ingrijpende ontwikkelingen in het concern, maar ook het grotere belang van de kwaliteit van de internal governance miskent. En dat terwijl er nu goede inzichten en methoden zijn hoe een goede internal governance te realiseren.

2 J. Strikwerda blz. 2 Auteursgegevens Dr. J. (Hans) Strikwerda (1952) is bedrijfskundige en als management consultant werkzaam bij Nolan Norton & Co. en is als Senior Fellow verbonden aan het Nolan Norton Institute, de think tank van KPMG. Zijn specialisatie is corporate strategy, ondernemingsbestuur en concernorganisatie. Voorheen was hij intern organisatie-adviseur bij Philips. In 1994 promoveerde hij op Organisatie-advisering, Wetenschap en Pragmatiek.

3 J. Strikwerda blz. 3 Voor de Nijenrode Management Review De paradox is dat organisaties die op papier zijn gespecificeerd flexibeler zijn dan organisaties die slechts bij mondelinge overleving bestaan. Geen Corporate Governance zonder Internal Governance Hans Strikwerda * De waardecreatie van een concern ligt in de kwaliteit van de verhouding tussen de concernleiding en de divisies of werkmaatschappijen, niet in de verhouding tussen de concernleiding en haar kapitaalverschaffers. De discussie over Corporate Governance weerspiegelt een veranderende opvatting over de relatie tussen de kapitaalverschaffers en de leiding van een concern. De tendens is dat de laatste onder een scherper toezicht wordt geplaatst. Deze tendens vertaalt zich * Dr. J. Strikwerda is management consultant, werkzaam bij Nolan Norton & Co. en is als Senior Fellow verbonden aan het Nolan Norton Institute, de think tank van KPMG. Zijn specialisatie is ondernemingsstrategie, ondernemingsbestuur en concernstructuren.

4 J. Strikwerda blz. 4 bij een aantal auteurs in de noodzaak voor een betere management control in de verhouding tussen de concernleiding en de divisies of werkmaatschappijen. Dat is een begrijpelijke, maar onjuiste, in ieder geval tekort schietende reactie. Immers, die reactie weerspiegelt niet een aantal fundamentele veranderingen in economische verhoudingen. Het concern-model zoals dat sinds de negentiende eeuw en tot nu toe wordt gehanteerd, zeker ook in Nederland, is in essentie gebaseerd op de idee van eigendom. In dat model geeft de concernleiding instructies en richtlijnen en oefent toezicht uit op de werkmaatschappijen. In de zich ontwikkelende economie krijgt het concern een nieuwe rol. Die nieuwe rol, die zich al goed laat beschrijven 1, klinkt nog niet door in de discussie over Corporate Governance. Nu is er het inzicht dat het bestaansrecht en daarmee de taak van een concern is waarde toe te voegen aan de door het concern gevoerde aktiviteiten, anders dan de waardecreatie in de operationele aktiviteiten. Veel concerns worstelen met het vraagstuk hoe die nieuwe taak te operationaliseren. Immers de kwaliteit van de nieuwe concernorganisatie, de internal governance, waarin waardecreatie domineert over management control, is voorwaarde voor de realisatie van een goede Corporate Governance. Internal Governance De term management wordt de laatste tijd voor alle niveaus van leiding geven in ondernemingen gebruikt waardoor de verschillen in betekenis van leiding geven op onderscheidene niveaus niet worden benadrukt. Onder management wordt verstaan het leiden en uitvoeren van operationele aktiviteiten als inkoop, fabrikage, verkoop e.d. door middel van planvorming, organiseren, motiveren, coördineren en contrôle. 2 Operationele aktiviteiten wil zeggen het feitelijk produceren, het inhuren daarvoor van personeel, de verwerving van grondstoffen, machines, produktiekennis, het verkoopproces in de zin van het vinden van afnemers, afsluiten van kontrakten, afleveren van goederen en diensten en het innen van financiële tegenprestaties. Als regel vinden deze aktiviteiten, zeker bij een onderneming van enige omvang, plaats op titel van een onderneming, een vennootschap. Deze vennootschap, een juridische constructie, een vondst van het recht zoals de Nederlandse jurist Van der Grinten dat placht uit te

5 J. Strikwerda blz. 5 drukken, dient om het privé vermogen van de ondernemer te scheiden van het ondernemingsvermogen en om daarmee de vereiste financiering van de onderneming door derden meer aantrekkelijk te maken. Bij een kleinere onderneming zal de eigenaar-ondernemer het regelen van de juridische- en financiële randcondities zelf, met behulp van notaris, accountant en bank, voor zijn rekening nemen. Bij grotere ondernemingen, in het bijzonder bij concerns, is het creëren van bestuurlijke voorwaarden, als de juridische vormgeving en de financiering, een taak van de concern-leiding. Hier is bestuur en management gescheiden. Vandaar ook dat al vrij vroeg onderscheid werd gemaakt tussen business administration (Duits: Verwaltung) en management. Hier ten lande is de term bedrijfskunde zowel als vertaling gekozen voor business administration als voor industrial engineering, geen gelukkige keuze want het besturen van een concern is niet hetzelfde als het managen van een operatie. Business administration, ofwel ondernemingsbestuur, is het creëren van condities zodat anderen optimaal de hun toegewezen operaties kunnen leiden 3. Die condities liggen in de juridische vormgeving (inclusief fiscale zaken), financiering, toegang tot intellectuele en industriële eigendom binnen en buiten het concern, coördinatie van de business scope s van de verschillende werkmaatschappijen, en het traceren en benoemen van de meest geschikte personen. De relatie met de kapitaalverschaffer, zowel in de zin van het verwerven van financiering als het afleggen van verantwoording, is onderdeel van het ondernemingsbestuur. Omdat financiering van het concern onderdeel is van business administration bestaat er een overlap met corporate governance. Dit wordt goed geïllustreerd door de vier hoofdprocessen in corporate governance (fig 1.) zoals die beschreven worden door de Engelse hoogleraar en eerste deskundige op het gebied van Corporate Governance, R.I. (Bob) Tricker 4 : Richting geven: Het formuleren van de strategische richting voor de toekomst van de onderneming op de langere termijn; Executive action: Betrokkenheid in cruciale executive (ondernemings) besluiten;

6 J. Strikwerda blz. 6 Toezicht: Het zich informeren over en houden van toezicht op de prestaties van het management; Verantwoording: Verantwoording afleggen aan diegenen die een legitieme eis daartoe hebben. Accountability Direction Supervision Executive Action Fig 1, de vier processen van Corporate Governance Tricker definieert deze vier processen in de context van een one-tier board. Het zal daardoor zijn dat deze vier processen ook een goed raamwerk vormen voor de bestuurlijke verhouding binnen het concern. Aan de bestuurlijke verhoudingen binnen een concern worden drie eisen gesteld voor wat betreft de werking in de zin van effect van die verhoudingen. De eis van coördinatie In de eerste plaats is er het criterium van de Engelse econoom en 1992 Nobelprijswinnaar Coase. Een concern heeft, vanuit economisch opzicht, bestaansrecht voorzover en zolang het concern de aktiviteiten die zij in stand houdt effectiever en efficiënter coördineert dan het marktmechanisme dat kan en doet 5. Dat die betere coördinatie door concerns dan die van de markt niet zo vanzelfsprekend is als op het eerste gezicht lijkt is in de jaren tachtig gebleken via de break-ups en later de downscopings van concerns 6.

7 J. Strikwerda blz. 7 De eis van toegevoegde waarde Het door Coase geformuleerde criterium is door de aan het Ashridge Institute in Londen verbonden deskundigen op het gebied van concernorganisatie Michael Goold en Andrew Campbell meer positief geformuleerd: een concern heeft als concern slechts dan bestaansrecht voorzover en zolang het concern waarde toevoegt aan haar werkmaatschappijen 7. Dat wil zeggen dat die werkmaatschappijen als onderdeel van het concern betere prestaties leveren dan wanneer ze zelfstandig zouden zijn. Die waardetoevoeging door het concern jegens de werkmaatschappijen vertaalt zich in een hogere shareholder value. Deze waardetoevoeging kan op verschillende manieren gerealiseerd worden. De belangrijkste zijn: Het recombineren van in operationele eenheden besloten competences tot nieuwe businesses Het verschaffen van een strategisch perspektief dat het meer operationele management zelf niet zou hebben ontwikkeld Het op basis van kennis van de business stellen van meer challenging but realistic targets dan het operationele management zou doen en/of de financiële wereld Het beter dan de financiële wereld dat zou kunnen, alloceren van investeringsgelden Het realiseren van deze vormen van toegevoegde waarde vergt een goed gedefinieerd ondernemingsbestuur, anders en meer dan de traditionele eigendomsverhouding. De eis van herstructureringsvermogen In de derde plaats is er het criterium van Donaldson. De emeritus harvard hoogleraar Gordon Donaldson stelt dat de nieuw te realiseren [internal] governance processes niet een substituut voor de discipline van de financiële- -markt moeten zijn, met andere woorden geen replica van de corporate governance zoals die geldt tussen de Raad van Bestuur en de aandeelhouders, maar

8 J. Strikwerda blz. 8 specifiek gericht moeten zijn op het vermogen het concern naar behoefte te herstructureren, zonder dat daartoe dwang of ingrepen van buitenaf nodig zijn. Omdat die nieuw vereiste bestuurlijke verhoudingen voorbouwen op Trickers processen waarmee decentralisatie wordt mogelijke gemaakt, terwijl tegelijkertijd een aktiever besturende Raad van Bestuur is vereist, wordt die nieuwe bestuurlijke verhouding binnen het concern aangeduid met de term Internal Governance 8. Internal Governance is in termen van de kwaliteit er van onderwerp van Corporate Governance, het behoort op de agenda te staan van de Raad van Commissarissen. Naar vakgebied, uitvoering en verantwoordelijkheid ervoor moet Internal Governance nadrukkelijk worden gescheiden van Corporate Governance (fig. 2.). RvC AVA Corporate Governance RvB Staf Staf Internal Governance WM PD BU fig 2. De onderscheidene werkgebieden van corporate governance en internal governance. De kapitaalverschaffer moet uiteraard wel geïnteresseerd zijn in de kwaliteit van internal governance, de realisatie daarvan is de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Die Raad van Bestuur heeft een andere taak dan de investeerder. Immers die Raad van Bestuur moet value creation realiseren door investeringen in machines, processen, gebouwen. Als regel is hierbij sprake van

9 J. Strikwerda blz. 9 inefficiënte markten waarin tijd een kritieke factor is voor succes. Investeerders daarentegen werken met financiële assets in een tegenwoordig efficiënte markt. Waarom Internal Governance belangrijker is Corporate Governance Investeerders in financiële assets werken in een efficiënte markt Professionele investeerders ontbreekt het (m.n in de USA) aan ervaring, expertise en vooral geduld om grote herstructureringen te managen Investeerders reageren op het ontstaan van nieuwe bronnen van inkomsten, ze reageren op value shift Bron: bewerkt naar Donaldson, 1994 Internal Governance Investeerders in machines, gebouwen en processes werken in een relatief inefficënte markt, waarin tijd de kritieke factor is om nieuwe inkomsten stromen op gang te krijgen Om bronnen voor nieuwe inkomsten te genereren, moeten aktiviteiten soms tijdelijk worden afgeschermd tegen de eisen van de kapitaalsmarkt Internal governance is het creëren en faciliteren van Neue Kombinationen, in de zin van kennis, competences, en is daarmee value creation 3. Hoe nu wordt uitwerking gegeven aan internal governance? Net als bij Corporate Governance kunnen twee scholen worden onderscheiden in de wijze waarop uitwerking wordt gegeven aan internal governance, een Amerikaanse en een Duitse school. Vanzelfsprekend kunnen ook hier weer nuances gevonden worden, met name tussen Noord-west en Zuid Europa 9. De Amerikaanse school De Amerikaanse school van internal governance vindt zijn oorsprong bij bedrijven als Du Pont en General Motors. Du Pont is de uitvinder van de business unit (1918), op basis waarvan Alfred P. Sloan bij General Motors het divisieconcept heeft geformuleerd en ingevoerd (1925). Het kenmerk van de business unit is dat deze in financiële zin integraal op zijn prestaties beoordeeld kan worden, waarbij elke business unit zich richt op een afzonderlijk segment in de markt. Dat principe ligt ook ten grondslag aan Sloan s concept van divisies, waarbij Sloan stelde dat het concern management zich moet beperken tot het vaststellen van de business scope van de divisies, het benoemen van het management, het financieren van de divisies, het stellen van doelen en controleren dat die doelen gehaald worden en tot slot het instellen van commissies voor

10 J. Strikwerda blz. 10 gemeenschappelijke vraagstukken. Het kenmerk van het business unit en divisie model is het zodanig groeperen van aktiviteiten dat de marktvraag binnen de organisatie een zo gering mogelijke managerial coördinatie oproept om die marktvraag te beantwoorden. Daarmee is zowel de business unit en de divisie het meest toegepaste bestuursinstrument voor delegatie van ondernemingstaken. Drucker heeft dit model nog eens versterkt met zijn concept van de building blocks van de organisatie 10 : Resultaat genererende eenheden Inkomsten generende eenheden Eenheden die -meetbaar- aan het resultaat van de totale onderneming bijdragen Support eenheden De top-management eenheid Daarnaast onderscheidt Drucker de zgn. huishoudelijke eenheden. Het gaat hierbij om taken als bewaking, bedrijfsrestaurant, schoonmaak e.d. Van belang is dat Drucker het top-management in casu de Raad van Bestuur nadrukkelijk als één van de building blocks definieert. Hoe vaak niet wordt deze eenheid stiefmoederlijk bedeeld in organisatie-ontwerpen? Het top-management representeert de wezenlijke economische functie van een concern, coördinatie van aktviteiten als bron van toegevoegde waarde. Drucker s systeem van building blocks maakt, doordat het ook budgettaire eenheden zijn, een effectieve en beheersbare delegatie van gecoördineerd--ondernemerschap mogelijk. Tegelijkertijd geldt in het Amerikaanse model dat gedelegeerde beslissingen altijd samen gaan met zorgvuldig gedefinieerde reseved powers, verantwoordelijkheidsgebieden die persé niet aan managers van business units en divisies worden gedelegeerd. De Duitse school De Duitse school voor internal governance kent een ander karakter. Anders dan de Amerikaanse is deze voortgekomen uit het concernverband. In de school van Sloan staat de corporation als coördinatie eenheid voorop, in de Duitse school de Gesellschaft, het samenwerkingsverband. De Duitse school kent in haar organisatieleer uitdrukkelijk Das Konzern. De verhoudingen binnen een concern zijn in Duitsland zowel juridisch, economisch als organisatorisch uit-

11 J. Strikwerda blz. 11 voerig uitgewerkt. Deze uitwerking kenmerkt zich door een gerichtheid op stabiliteit en continuïteit van het samenwerkingsverband enerzijds en een democratische omgang tussen de verschillende management lagen binnen het concern anderzijds. Het resultaat daar van is wel wat de Duitsers noemen eine hohe Regelungsdichte. De Amerikaanse school Ontstaan rond 1918 (Du Pont) Sloan (1925) concern-leiding moet zich beperken tot: - Vaststellen business scope van divisies - Benoemen management van divisies - Financiering - Stellen van te realiseren doelen en controle daarop - Instellen van coördinerende commissies Drucker (1954): nadruk op vergaande decentralisatie, leerstuk van de building blocks of the organization Vastleggen van gedelegeerde beslissingsbevoegdheden en reserved powers, maar veel ruimte voor creativiteit Het concern is bijvoorkeur één Inc., divisies en business units niet in aparte juridische eenheden, d.i. zeer flexibel De Duitse school Ontstaan rond 1900 Walther Rathenau ( ): nadruk op democratische verhoudingen binnen de onderneming: Mittbestimmung, ook tussen de verschillende management-lagen Een zeer uitgewerkte taxonomie van concern-, holding- en samenwerkingsvormen Nadrukkelijke onderkenning van de onderneming als Gesellschaft en als Gemeinschaft voor alle betrokkenen Eine hohe Regelungsdichte: nadruk op zekerheid en stabiliteit

12 J. Strikwerda blz. 12 Een Nederlandse school? De vraag is dan of er van een Nederlandse school voor internal governance kan worden gesproken en zo ja, hoe deze zich dan laat vergelijken met de Amerikaanse en de Duitse school 11. Doordat de Nederlandse economie van oudsher slechts enkele Grossfirmen kende, Shell, Unilever, Philips, was er in Nederland geen voedingsbodem en ook geen behoefte voor een leerstuk op het gebied van internal goverance. Shell en Unilever kennen elk hun eigen unieke bestuurlijke verhoudingen als Anglo-Dutch multinationals en Philips ontwikkelde zich, door omstandigheden gedwongen, op basis van het model van de federatie van nationale ondernemingen en ging pas eind jaren tachtig over op het divisiemodel à la Sloan. Bij kleinere concerns was als regel sprake van operational holdings, geen financial holdings, waardoor daar het vraagstuk van zuiver gedefinieerde bestuurlijke verhoudingen niet speelde. Er bestaat dan ook geen specifieke Nederlandse school voor internal governance, anders dan dat in Nederland het volgende geldt. In Nederland bestaat er bij Raden van Bestuur doorgaans een grote terughoudendheid de verhouding tussen de Raad van Bestuur en de directies van de werkmaatschappijen, business units respektievelijk divisies expliciet schriftelijk-- te regelen. Voorop staat het belang van goede persoonlijke verhoudingen en relaties. Bij reorganisaties is de verhouding tussen de Raad van Bestuur en de directies van de operationele eenheden veelal restpost. Op het eerste gezicht lijkt die benadering verstandig en komt sympathiek over. Immers er wordt niets vastgelegd en dus er een grote flexibiliteit om op veranderende omstandigheden in te spelen. Bij nadere beschouwing, zo leert de (advies)praktijk, blijkt het niet geëxpliciteerd te zijn van de bestuurlijke verhoudingen meer energie op te slorpen dan te besparen. Moet er een beslissing worden genomen dan wil het wel voorkomen dat veel tijd verloren gaat aan de discussie wie die beslissing eigenlijk mag nemen. De paradox van flexibiliteit

13 J. Strikwerda blz. 13 De paradox is dat organisaties die op papier zijn gespecificeerd gemakkelijker zijn aan te passen, flexibeler zijn dan organisaties die slechts bij mondelinge overleving bestaan. De Nederlandse school voor internal governance lijkt flexibel maar blijkt in de praktijk een lemen voet. Wanneer het aankomt op bestuurbaarheid van concerns dan is de vraag of veel concerns niet reuzen op lemen voeten zijn. Daarbij is het zeer de vraag of Nederlandse ondernemingen zich kunnen permitteren op die lemen voet door te gaan. Als gevolg van groei, fusies, overnames en internationalisatie ziet ook een toenemend aantal Nederlandse concerns zich voor de opgave gesteld hun internal governance uit te tillen boven de bestaande werkwijze. De steeds scherpere eisen aan de Raad van Bestuur en daarmee aan de inernal governance, die in de discussie over corporate governance ontstaat, dwingt ook tot een herbezinning op de kwaliteit van de internal goverance. Ook het gegeven dat concernvormen steeds frequenter aangepast moeten worden aan veranderende omstandigheden in de markt en aan technologische ontwikkelingen, vereist dat de gekozen concernvorm geëxpliciteerd is. Deze explicatie is niet alleen noodzakelijk omreden van flexibiliteit, het succes van nieuw in te voeren organisatievormen wordt ook zeer sterk er door bepaald of deze overtuigend uitgelegd kan worden aan de medewerkers. De kwaliteit van de interne governance raakt dan ook de kern van de bestuurbaarheid van een concern.

14 J. Strikwerda blz. 14 De Nederlandse school Er is geen uitgesproken Nederlandse opvatting hoe internal governance ingevuld moet worden, slechts bij enkele (multinationale) concerns is het uitgewerkt Er bestaat in Nederland een grote terughoudendheid de verhouding tussen de RvB en de werkmaatschappijen systematisch te besluiten en idem op papier vast te leggen De nadruk ligt op persoonlijke verhoudingen en relaties Verhouding RvB-werkmaatschappijen is veelal restpost bij reorganisaties De Nederlandse school lijkt flexibel maar is in de praktijk een lemen voet Welk model voor Nederland? De vraag doet zich dan uiteraard voor welke weg in Nederland te volgen. Moet Nederland nu kiezen voor het Duitse model voor internal governance of voor het Amerikaanse model? De Amerikaanse school heeft het aantrekkelijke van flexibiliteit, decentralisatie en creativiteit, de Duitse school die van zekerheid en stabiliteit. Het antwoord op de vraag is eenvoudig: geen van beide scholen. De reden daarvan is tweeërlei. In de eerste plaats blijkt dat de aannames die ten grondslag liggen aan het divisiemodel van Sloan, maar het geldt ook voor de business unit, in een aantal economische sectoren niet meer valide zijn. Aan het divisiemodel ligt ten grondslag de gedachte dat de markt eenduidig, scherp en voor langere tijd te segmenteren is. Die aanname gaat steeds minder op 12. Het meest pregnante voorbeeld daarvan wordt gevormd door de consumentenelectronica. Als gevolg van de digitalisering vervagen de grenzen tussen de consumenten electronica en de professionele electronica, tussen de traditionele amusements electronica en utilititeitselectronica. Als gevolg van contracties in de tussenhandel is het steeds minder goed mogelijk om de markt te segmenteren op basis van distributiekanalen. De tweede reden waarom het divisiemodel van Sloan zijn geldigheid begint te verliezen is dat het is geba-

15 J. Strikwerda blz. 15 seerd op de impliciete assumptie dat een divisie of busines unit alle noodzakelijke competences in huis heeft of kan hebben die nodig zijn om een produkt of dienst te realiseren. Met name in de wereld van de digitale techniek en de content software lukt dat niet meer. Daar is de alliantie dan ook de dominante organisatievorm geworden. Nòch in het Amerikaanse model noch in het Duitse model wordt rekening gehouden met het criterium van Coase, met de door Goold en Campbell geformuleerde eis van toegevoegde waarde en Donaldson s eis van het vermogen van zelf-herstructurering. Daar komt nog bij dat zich nieuwe concernvormen aandienen (tekstkader). Nieuwe concernvormen Verlag-vorm: Een onderneming die een markt creëert en bedient door middel van produktontwikkeling en marketing en alle operationele aktiviteiten van derden contracteert. Fragmented value chain: Een concernvorm waarbij produktontwikkeling en fabrikage in één of meerdere accountable units zijn georganiseerd op basis van economies of scale en scope, en de marketing, verkoop en customer service (in een andere structuur dan ontwikkeling en fabrikage) zijn georganiseerd in accountable units op basis van fit-to-market en local responsiveness Modulaire organisatie: Een concern dat bestaat uit zelfstandige units die elk een specifieke technologie beheren en exploiteren en zich op basis van opdrachten telkens opnieuw groeperen in projecten. Virtuele organisatie: Een voortbrengingsketen (waardeketen) die uit meerdere zelfstandige ondernemingen bestaat en waarvan de aktiviteiten vanuit één plan gecoördineerd worden alsof behoorden ze tot één onderneming.

16 J. Strikwerda blz. 16 Recentralisatie? Het kenmerk van die nieuwe concernvormen is dat business creation en business management meer en meer wordt onderscheiden en gescheiden van het managen van operaties. Dit komt ondermeer tot uitdrukking in het toegenomen belang van brand management (Heineken is een voorbeeld van een concern die dit altijd centraal heeft gehouden) en het ontstaan van kop-staart (Rank Xerox) organisaties en hollow corporations ofwel de Verlag vorm 13. Lag tot nu toe wanneer het ging om het bepalen van de concernvorm de nadruk op decentralisatie, nu ligt de nadruk op waarde creatie en het creëren van nieuwe businesses. Die nieuwe businesses worden niet meer automatisch georganiseerd in geïntegreerde operationele eenheden, als het even kan wordt dat juist vermeden en wordt het voortbrengingsproces georganiseerd als een virtuele eenheid. Door het efficiënter worden van het marktmechanisme, het verbeterde aanbod van toeleveranciers en de noodzaak van allianties worden traditionele, geïntegreerde voortbrengingsketens uiteen getrokken (fig p). Traditionele voortbrengingsketens worden uiteen getrokken Digitalisering Verleden Nieuwe concurrenten Toekomst Issue: Waar berust het ondernemerschap? Outsourcing Nieuwe distributie kanalen Fig p Drucker, de ziener die als adviseur slechts één tekortkoming kent, namelijk dat hij zijn tijd steeds vooruit is, beschreef het kop-staart model al in 1954: Becau-

17 J. Strikwerda blz. 17 se it is its purpose to create a customer, any business enterprise has two and only these two basic functions: marketing and innovation. 14 Het model dat ondernemingen als Nike en Benetton in onze tijd in praktijk brengen. Het creëren van businesses wordt in toenemende mate onderscheiden en gescheiden van het managen van operationele aktiviteiten (Fig q). Re-centralisatie? Nee, het managen van een business wordt verder losgetrokken van het managen van een operatie Business Management Customer First, business is delighting the customers Second, business is creating a co-ordinated but discrete supply chain, by a/o trust and information technology Supply Chain Resource Management Managing separate operations to exploit competencies is a different trade Fig q. In een single product singel market komt het business management bij de top van de onderneming te liggen, de operationele managers concentreren zich op hun unit. Dit heeft als groot voordeel dat meer aandacht wordt gegeven aan het business management. Immers één van de problemen bij business unit management is nog wel eens dat het management daarvan zich meer concentreert op unit management in plaats van op business management. In multi-product multi business ondernemingen valt de ontwikkeling te bespeuren dat product management zich ontwikkelt naar business management, dat productontwikkeling ingebed wordt in een proces van new business creation en dat die processen gescheiden worden van de operationele activiteiten.

18 J. Strikwerda blz. 18 De Raad van Bestuur is ook-- ondernemer Met het onderscheid tussen business management en operationeel management krijgt het ondernemerschap een andere vorm. Het is niet meer dat ondernemerschap vanuit de top van de onderneming verschoven wordt naar de operationele niveaus. Ondernemerschap in een concern wordt gedeconcentreerd naar de verschillende niveaus. De Raad van Bestuur van een concern is evenzeer ondernemer en ondernemend als de directeur van de werkmaatschappij dat is. Maar naar aard van de aktiviteiten en met name ook in termen van tijdspanne zijn het onderscheidene en complementaire vormen van ondernemerschap. De Raad van Bestuur overziet grotere eenheden toekomstige afnemers en langere tijdsspannen, de directeur van de werkmaatschappij concentreert zich meer op de wensen van de bestaande afnemers vandaag en morgen. In tegenstelling tot voor kort, moet de Raad van Bestuur niet één maar drie portfolio s managen: de portfolio van businesses (marktaktiviteiten), de portfolio van units (operationele aktiviteiten) en de portfolio van competences. Er moeten drie onderscheidene portfolio s worden beheerd: Portfolio I Businesses Business management Portfolio II Operations of resource units Unit management (self operated) Unit management (outsourced) M A R K E T Portfolio III Competenies Core competences management Voeg daarbij dat de Raad van Bestuur brand management veel direkter onder zich moet houden, wat Heineken bijvoorbeeld altijd gedaan heeft, dat management development opgetild moet worden naar resource management, in combinatie met kennis-management, dat de Raad van Bestuur steeds frequenter nieuwe value chains moet doen organiseren, èn dat de stakeholders via de discussie over Corporate Governance steeds hogere eisen stellen aan de Raad van

19 J. Strikwerda blz. 19 Bestuur en steeds minder terughoudend zijn om in te grijpen, dan laat het zich inzien dat de rol en taken van de Raad van Bestuur de komende tijd aanmerkelijk zwaarder worden. De Raad van Bestuur komt in een nog complexer spanningsveld te staan dan de discussie over Corporate Governance recentelijk al heeft gecreëerd (fig..) Het nieuwe spanningsveld voor de Raad van Bestuur Financiële wereld eist meer transparantie Besturen is mensenwerk Financiële wereld eist toegevoegde waarde van RvB: Brand management Business development Medewerkers verwachten stabiliteit en zingeving RvB Besturen is nu de toekomstige organisatie realiseren Operationele units verwachten verdere autonomie New business development vergt een zekere afscherming Goed bestuur vergt ook constituerend leiding geven Fig... Het is dan maar zeer de vraag of het bestaande Nederlands model voor Internal Governance dan nog wel toereikend is om met dit spanningsveld om te gaan. Met name is de valkuil in het Nederlandse model dat betrokkenen geneigd zijn te denken dat ze elkaar wel begrijpen. Maar juist bij een proliferatie van operating logics 15, basis concernvormen, die elkaar bovendien steeds frequenter opvolgen, is het meer dan ooit zaak de noodzakelijke en gekozen organisatievorm te expliciteren. Daarbij hoort dan ook wat de toegevoegde waarde is van de Raad van Bestuur en ook op grond van welke strategie, welke operationele processen en welke marktstructuur een operating logic is gekozen.

20 J. Strikwerda blz. 20 Hoe wordt een goede internal governance gerealiseerd? Om de internal governance van concerns die kwaliteit te geven die vereist is voor de komende decennia kan niet worden volstaan met het kopiëren van òf het Duitse òf het Amerikaanse model. Het Duitse model is niet flexibel genoeg, zeker niet om de concurrentiedynamiek van het digitale tijdperk bij te houden, het Amerikaanse model berust op een aantal aannames die in hoog tempo hun geldigheid verliezen. De internal governance omvat dezelfde vier processen als die voor corporate governance: Accountability, Direction, Supervision en Executive Action. De vraag is dan hoe deze in meer praktische zin in te vullen. De vraag kan ook zo gesteld worden: wanneer heeft een concern een behoorlijk systeem voor internal governance? Om die vraag te beantwoorden moeten de processen Direction en Executive Action centraal worden gesteld. Internal Governance taken Bepalen van de doelstellingen en strategie van de onderneming Vormgeven van de cultuur van de onderneming Bepalen van de operating logic van de onderneming Bepalen van de business scope van de operationele eenheden Bepalen van de parameters & targets waarmee de operationele eenheden worden aangestuurd en gecoördineerd Resource allocatie Het benoemen, beoordelen en ontslaan van managers van operationele eenheden Delegeren van beslissingsbevoegdheden, bepalen van reserved powers Zich informeren over resultaten etc. van operationele eenheden Financiering, juridische zaken, (administratieve) systemen, strategisch marktonderzoek, e.d. 1. Eenheid van planning, coördinatie en besluitvorming Een eerste eis is dat het concern voor wat betreft planning, coördinatie en besluitvorming als een eenheid acteert 16. Nu is het in een grote onderneming onmogelijk om alle details van planning en alle voorkomende beslissingen die

College Organisatie en Verandering. Deel 2 De structuur en opbouw van de organisatie, organisatievormen

College Organisatie en Verandering. Deel 2 De structuur en opbouw van de organisatie, organisatievormen De structuur en opbouw van de organisatie, organisatiemodellen 1 College Organisatie en Verandering Deel 2 De structuur en opbouw van de organisatie, organisatievormen J. Strikwerda Men are forever creating

Nadere informatie

Vossiuspers AUP Deze uitgave is tot stand gekomen onder auspiciën van de Universiteit van Amsterdam.

Vossiuspers AUP Deze uitgave is tot stand gekomen onder auspiciën van de Universiteit van Amsterdam. Internal Governance Vossiuspers AUP Deze uitgave is tot stand gekomen onder auspiciën van de Universiteit van Amsterdam. Omslag: Colorscan, Voorhout Opmaak: JAPES, Amsterdam Foto omslag: Carmen Freudenthal,

Nadere informatie

DE WAARDE VAN DE ORGANISATIE-ADVISEUR 1. Hans Strikwerda 2

DE WAARDE VAN DE ORGANISATIE-ADVISEUR 1. Hans Strikwerda 2 1 DE WAARDE VAN DE ORGANISATIE-ADVISEUR 1 Hans Strikwerda 2 Ik concludeer dus dat goede raad, van welke zijde hij ook kome, het gevolg is van de wijsheid van de vorst, niet is de wijsheid van de vorst

Nadere informatie

Shared Service Centers: hoe de weerstanden bij de invoering daarvan te overwinnen

Shared Service Centers: hoe de weerstanden bij de invoering daarvan te overwinnen VERANDERMANAGEMENT Hans Strikwerda Shared Service Centers: hoe de weerstanden bij de invoering daarvan te overwinnen Prof. dr. J. Strikwerda is hoogleraar organisatieleer en organisatieverandering aan

Nadere informatie

Strategie wordt uit haar slaap gewekt: van tactiek terug naar strategie. Prof. Dr. J. Strikwerda. Nolan Norton Institute

Strategie wordt uit haar slaap gewekt: van tactiek terug naar strategie. Prof. Dr. J. Strikwerda. Nolan Norton Institute J. Strikwerda Pagina 1 Gepubliceerd als: Strikwerda, J. 2002. "Strategie wordt uit haar slaap gewekt: van tactiek terug naar strategie". In A. Witteveen, M. A. Zegveld, & A. v. Witteloostuijn (eds.), De

Nadere informatie

Shared service centres en control in de publieke sector

Shared service centres en control in de publieke sector Verschijnt in Tijdschrift voor Public Controlling, 2004 Shared service centres en control in de publieke sector Hoe verdere decentralisatie leidt tot betere control J. Strikwerda 1 Samenvatting Recentelijk

Nadere informatie

Informatiemanagement en accountinghouses: "Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie?"

Informatiemanagement en accountinghouses: Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie? Informatiemanagement en accountinghouses: "Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie?" Koen Eijkemans 1. Voorwoord Voor u ligt de afronding van mijn postdoctorale controllersopleiding aan de Universiteit

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

De Resultaatgerichte Overheid

De Resultaatgerichte Overheid De Resultaatgerichte Overheid Op weg naar de prestatiegedreven overheidsorganisatie dr. A. A. de Waal MBA mr. L.A.F.M. Kerklaan 40 Inleiding 1 Wat is prestatiemanagement? 2 Internationale ervaringen o

Nadere informatie

De Nederlandse Corporate Governance Code: Noodzaak voor vernieuwing

De Nederlandse Corporate Governance Code: Noodzaak voor vernieuwing J. Strikwerda/15 augustus 2011 pagina 1/12 De Nederlandse Corporate Governance Code: Noodzaak voor vernieuwing Prof. Dr. J. Strikwerda CMC Samenvatting Er wordt vaak verwezen naar de Nederlandse Corporate

Nadere informatie

het managementproces als basis voor onderscheidend vermogen

het managementproces als basis voor onderscheidend vermogen Organisatiebesturing: het managementproces als basis voor onderscheidend vermogen Wouter ten Have Het bestaansrecht van effectieve organisaties ligt in hun vermogen om activiteiten efficiënter te coördineren

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Corporate governance: van compliance naar in control

Corporate governance: van compliance naar in control A1500 1 Corporate governance: van compliance naar in control L.L. Spoor RA 1 en dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA 2 1 Inleiding A1500 3 2 Historische ontwikkeling van corporate governance A1500 4 3 Principes,

Nadere informatie

Empowerment: hoe professionele

Empowerment: hoe professionele IN CONTROL ZIJN Hans Strikwerda Empowerment: hoe professionele ruimte te combineren met in control zijn Prof. dr. J. Strikwerda CMC is executive management consultant en partner bij Nolan, Norton & Co.,

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Leerboek Human Resource Management

Leerboek Human Resource Management Leerboek Human Resource Management Onder redactie van Frits Kluijtmans (Open Universiteit) Met medewerking van: Rolf Blankemeijer Joep Bolweg Sanne van den Bosch Gerard Evers Simone van den Hil Rien Huiskamp

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

Shared Service Centers als samenwerkingsvorm tussen gemeenten

Shared Service Centers als samenwerkingsvorm tussen gemeenten J. Strikwerda ssc s gemeenten 1 Shared Service Centers als samenwerkingsvorm tussen gemeenten J. Strikwerda Inleiding De belangstelling voor het fenomeen shared service centers in combinatie met een steeds

Nadere informatie

STRIKWERDA BESPIEGELINGEN OVER GOVERNANCE, BESTUUR, MANAGEMENT EN ORGANISATIE IN DE 21STE EEUW

STRIKWERDA BESPIEGELINGEN OVER GOVERNANCE, BESTUUR, MANAGEMENT EN ORGANISATIE IN DE 21STE EEUW Bespiegelingen over governance, bestuur, management en organisatie in de 21ste eeuw is een to-think boek. Hans Strikwerda beschrijft welke nieuwe opties bestuurders tegenwoordig kunnen gebruiken om operationele

Nadere informatie

Het agency risk dilemma.

Het agency risk dilemma. Het agency risk dilemma. Een onderzoek naar de oorzaken en de gevolgen op de organisatie structuur. Begeleider: Dr. F.J. Gosselink P. van Noordenne Mee-lezer: Dr. N.A.F.M.Schreiner 265304 1 I. Inleiding

Nadere informatie

DERDE GENERATIE KWALITEITS- MANAGEMENT

DERDE GENERATIE KWALITEITS- MANAGEMENT DERDE GENERATIE KWALITEITS- MANAGEMENT Een essay over organisaties en organiseren en veranderingen in het denken over kwaliteit Jan Jonker en Antonie Reichling Working Paper nr. 3 in de serie Duurzaam

Nadere informatie

Interne Beheersing: in control of in de krant?

Interne Beheersing: in control of in de krant? Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Jim Emanuels Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Rede uitgesproken bij de aanvaarding

Nadere informatie

Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad

Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad Naam : Pratina Gayadien (315329) Rogier de Wit (317438) Onderwijsinstituut : Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

SSC & CIRM: een toegevoegde

SSC & CIRM: een toegevoegde Marjon Klootwijk, MFM Het Handboek n Aflevering 34 n September 2006 Ontwikkelingen van de afgelopen jaren zorgen ervoor dat waardetoevoeging en effectiviteit steeds belangrijker worden voor de continuïteit

Nadere informatie

De chemie van organisatieverandering

De chemie van organisatieverandering De chemie van organisatieverandering Ervaringen met niet-hiërarchisch gedrag in hiërarchische organisaties Dr. Gertjan Schuiling Thierry&Schuiling organizational learning Dit is een heruitgave van het

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Shared Service Centers 2.0

Shared Service Centers 2.0 i n n o vat i e p r o c e s s e n Hans Strikwerda Shared Service Centers 2.0 Prof. dr. J. Strikwerda CMC, is partner bij Nolan, Norton & Co., Director Nolan Norton Institute, en hoogleraar organisatie

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Leiderschap Themarapport

Leiderschap Themarapport Leiderschap Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole Donkers; Coen Faessen;

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie