HP Notebook-pc. Gebruikshandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HP Notebook-pc. Gebruikshandleiding"

Transcriptie

1 HP Notebook-pc Gebruikshandleiding

2 Kennisgeving Dit handboek en alle hierin vermelde voorbeelden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Hewlett-Packard biedt ten aanzien van dit materiaal geen enkele garantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor bepaalde doeleinden. Hewlett-Packard is niet aansprakelijk voor fouten in dit materiaal noch voor directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met de levering, het functioneren of het gebruik van dit materiaal. Consumententransacties in Australië en het Verenigd Koninkrijk: De hierboven vermelde kennisgeving en beperkingen zijn niet van toepassing op consumententransacties in Australië en het Verenigd Koninkrijk, en zijn niet van invloed op de statutaire rechten van de consument. Copyright Hewlett-Packard Company Alle rechten voorbehouden. Reproductie, bewerking of vertaling van deze handleiding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hewlett-Packard Company is verboden, met uitzondering van de in de wetgeving op het auteursrecht vastgelegde uitzonderingen. De softwareprogramma s voor dit product worden auteursrechtelijk beschermd en alle rechten zijn voorbehouden. Reproductie, bewerking of vertaling van deze programma s zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hewlett-Packard Company is eveneens verboden. Delen van softwareprogramma s voor dit product kunnen ook onderworpen zijn aan auteursrecht van Microsoft Corporation, Phoenix Technologies, Ltd., ATI Technologies Inc., S3 Graphics Incorporated, Intel Corporation en Adobe Systems Incorporated. Raadpleeg de afzonderlijke softwareprogramma s voor meer informatie hierover. Dit product omvat technologie voor bescherming van het auteursrecht en wordt beschermd door bepaalde Amerikaanse patenten en andere intellectuele eigendomsrechten die in het bezit zijn van Macrovision Corporation en andere eigenaren. Voor het gebruik van deze door auteursrecht beschermde technologie moet toestemming worden verkregen van Macrovision Corporation. Deze technologie is alleen bedoeld voor thuisgebruik en andere beperkte weergavedoeleinden tenzij anders wordt toegestaan door Macrovision Corporation. Reverse engineering of deassembleren is verboden. Microsoft, MS-DOS en Windows zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Pentium en het Intel Inside-logo zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken en Celeron en SpeedStep zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation. Adobe en Acrobat zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated. Hewlett-Packard Company HP Notebook Customer Care 1000 NE Circle Blvd., MS 425E Corvallis, OR USA 2 Gebruikshandleiding

3 Belangrijke veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING Om brandgevaar te voorkomen, raden wij u aan alleen een telefoondraad van het type 26 AWG of dikker te gebruiken voor de verbinding tussen de modem en de telefoonaansluiting. Voor Australië geldt dat de computer moet worden aangesloten op het telecommunicatienetwerk door middel van een snoer dat voldoet aan de eisen van ACA Technical Standard TS008. Houd u altijd aan de veiligheidsvoorschriften wanneer u een telefoondraad op uw computer aansluit, om de kans op brand, elektrische schokken en verwondingen te voorkomen: Gebruik dit product niet met een telefoonverbinding in de buurt van water (bijvoorbeeld in de buurt van een bad, gootsteen, zwembad of in een vochtige kelder). Vermijd het gebruik van een telefoon tijdens onweer (dit geldt niet voor draadloze telefoons). Er bestaat een kleine kans op blikseminslag. Mocht u een de telefoon willen gebruiken om een gaslek te melden, dan moet u dit uit de buurt van het lek doen. Gebruik alleen het stroomsnoer en de batterijen die in deze handleiding worden vermeld. Gooi batterijen nooit in een vuur. De batterijen kunnen daarbij exploderen. Informeer bij de gemeentereiniging naar de geldende bepalingen voor de inzameling van oude batterijen. Gebruiksovereenkomst voor software van HP Dit HP-product bevat softwareprogramma s. LEES DEZE GEBRUIKS- OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE HARDWARE IN GEBRUIK NEEMT. RECHTEN OP DE SOFTWARE WORDEN ALLEEN VERLEEND INDIEN DE KLANT AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST. ALS U DE HARDWARE IN GEBRUIK NEEMT, BETEKENT DIT DAT U AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE GEBRUIKSOVEREENKOMST, MOET U NU DE SOFTWARE VAN UW VASTE SCHIJF VERWIJDEREN EN DE ORIGINELE DISKETTES VERNIETIGEN, OF HET GEHELE HP-PRODUCT PLUS SOFTWARE NAAR UW LEVERANCIER TERUGBRENGEN, WAARBIJ DE AANSCHAFKOSTEN AAN U WORDEN TERUGBETAALD. ALS U VERDERGAAT MET DE CONFIGURATIE, BETEKENT DIT DAT U AKKOORD GAAT MET DE GEBRUIKSOVEREENKOMST. TENZIJ HIERONDER ANDERS AANGEGEVEN, IS DEZE GEBRUIKS- OVEREENKOMST VOOR SOFTWARE VAN HP VAN TOEPASSING OP HET GEBRUIK VAN ALLE SOFTWARE DIE AAN U, DE KLANT, IS GELEVERD ALS Gebruikshandleiding 3

4 ONDERDEEL VAN HET HP-PRODUCT. DEZE OVEREENKOMST VERVANGT ALLE GARANTIEBEPALINGEN DIE ON LINE OF IN DE VERPAKKING VAN HET PRODUCT KUNNEN WORDEN AANGETROFFEN. Besturingssystemen en softwaretoepassingen van Microsoft vallen onder de gebruiksrechtovereenkomst van Microsoft. U vindt deze overeenkomst in de Microsoftdocumentatie of op het scherm wanneer u een softwareproduct van Microsoft voor het eerst start. Als u een pc met een Microsoft-besturingssysteem hebt, geldt het volgende: De gebruiksrechten die u verwerft door de pc op te starten en de gebruiksrechtovereenkomst van Microsoft te accepteren, zijn alleen geldig als er een Certificate of Authenticity (Certificaat van Echtheid) voor het Microsoft-besturingssysteem in kwestie met de pc is meegeleverd. Het Certificaat van Echtheid bevindt zich meestal aan de onderkant van de computer. Als het Certificaat van Echtheid niet overeenkomt met het geïnstalleerde Microsoft-besturingssysteem of als het certificaat ontbreekt, neemt u contact op met uw HP-leverancier. Voor andere besturingssystemen en softwareproducten die niet afkomstig zijn van HP geldt de licentie van de leverancier. De volgende gebruiksvoorwaarden gelden voor de HP-software: GEBRUIK. De klant mag de software op één HP-product gebruiken. De klant mag de software niet via een netwerk beschikbaar stellen of op andere wijze op meer dan één HP-product gebruiken. De klant mag de software niet deassembleren of decompileren, tenzij dat wettelijk is toegestaan. KOPIEËN EN AANPASSINGEN. De klant mag kopieën of aanpassingen van de software maken (a) voor archiefdoeleinden of (b) voor het geval het kopiëren of aanpassen een essentiële stap is in het gebruik van de software op een HP-product, mits de kopieën en aanpassingen niet op een andere wijze worden gebruikt. EIGENDOM. De klant gaat ermee akkoord dat hij/zij geen eigendomsrechten op de software kan doen gelden, behalve het eigendom van de fysieke media. De klant erkent en gaat ermee akkoord dat de software middels het auteursrecht is beschermd. De klant erkent en gaat ermee akkoord dat de software ontwikkeld kan zijn door een onafhankelijke leverancier, genoemd in de auteursrechtelijke vermeldingen bij dit pakket, die de klant aansprakelijk kan stellen voor inbreuk op de auteursrechten of schending van deze overeenkomst. CD-ROM OF DVD VOOR PRODUCTHERSTEL. Als uw HP-product is geleverd met een cd-rom of dvd voor productherstel: (i) mag deze cd-rom of dvd en/of de bijbehorende software alleen worden gebruikt voor herstel van de vaste schijf van het HP-product waarbij de cd-rom of dvd voor productherstel oorspronkelijk is geleverd. (ii) Het gebruik van enige besturingssysteemsoftware van Microsoft die op deze cd-rom of dvd voor productherstel staat, is onderworpen aan de Microsoft Gebruiksrechtovereenkomst. OVERDRACHT VAN RECHTEN OP SOFTWARE. De klant mag de rechten op de software overdragen aan derden, mits dit gepaard gaat met overdracht van alle rechten en mits de klant vooraf van de derde een verklaring verkrijgt waarin de derde kenbaar maakt dat hij akkoord gaat met de voorwaarden van deze Gebruiksovereenkomst. De klant gaat ermee akkoord dat zijn/haar rechten op de software na deze overdracht zijn beëindigd en dat hij/zij kopieën en aanpassingen zal vernietigen of overdragen aan deze derde. 4 Gebruikshandleiding

5 SUBLICENTIE EN DISTRIBUTIE. De klant mag de software niet in lease geven, er geen sublicentie op verlenen en geen kopieën of aanpassingen van de software openbaar verspreiden op fysieke media of via telecommunicatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hewlett-Packard. BEËINDIGING. Hewlett-Packard kan deze gebruiksovereenkomst voor de software beëindigen wanneer de klant niet aan deze voorwaarden voldoet, mits Hewlett-Packard de klant heeft verzocht zijn/haar verplichtingen na te komen en deze hieraan niet binnen dertig (30) dagen na bedoeld verzoek heeft voldaan. UPDATES EN UPGRADES. De klant gaat ermee akkoord dat de software geen updates en upgrades omvat die onder een aparte ondersteuningsovereenkomst bij Hewlett-Packard verkrijgbaar kunnen zijn. EXPORTCLAUSULE. De klant stemt toe de software of enige kopie of aanpassing daarvan niet (opnieuw) te zullen exporteren indien dit een inbreuk is op de bepalingen van de exportwetgeving van de Verenigde Staten of op enige andere toepasselijke bepaling. BEPERKTE RECHTEN VAN DE OVERHEID VAN DE VERENIGDE STATEN. Gebruik, duplicatie of publicatie is onderhevig aan de standaard HPgebruiksovereenkomst. Voor departementen en instellingen die geen onderdeel uitmaken van het Amerikaanse ministerie van Defensie gelden de beperkingen die zijn vastgelegd in FAR (c)(1-2) (juni 1987) Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA U.S.A. Copyright (c) 2000 Hewlett-Packard Company. Alle rechten voorbehouden. De klant gaat er tevens mee akkoord dat de software wordt geleverd en gelicentieerd als Commercial computer software zoals gedefinieerd in DFARS (juni 1995), als een commercial item zoals gedefinieerd in FAR 2.101(a) of als Restricted computer software zoals gedefinieerd in FAR (of een voorschrift of contractclausule van vergelijkbare strekking), indien en voor zover van toepassing. De klant gaat ermee akkoord dat hij/zij alleen de rechten voor de software heeft die worden verschaft volgens de geldende FAR- of DFARS-clause of de standaard HP-gebruiksovereenkomst voor het betrokken product. Ondersteuningsbeleid voor Service Packs voor Microsoft-besturingssystemen. HP biedt ondersteuning aan de eindgebruikers van HP-pc s met Microsoft-besturingssystemen. Hieronder vallen ook de nieuwste Service Packs. Deze ondersteuning is binnen 30 dagen na de release van het Service Pack beschikbaar. Edities Editie 1 (KD)...Mei 2002 Deze handleiding is op kringlooppapier gedrukt. Gebruikshandleiding 5

6

7 Inhoud Aan de slag met de HP Notebook-pc... 9 Inventarisatie...10 De inhoud van de doos...10 Meer informatie raadplegen...11 Onderdelen van de computer...12 Voorkant...12 Achterkant...13 Onderkant...14 Statusindicators...15 De computer instellen...17 Stap 1: De batterij plaatsen...18 Stap 2: De netstroomadapter aansluiten...19 Stap 3: Een telefoonlijn aansluiten...20 Stap 4: De computer aanzetten...21 Stap 5: Windows configureren...22 Stap 6: De notebook-pc registreren...22 Verbinding maken met het Internet...23 De volgende stappen...23 Basiswerking...25 De computer bedienen...26 De computer aan- en uitzetten...26 De computer resetten...27 Het opstartapparaat wijzigen...28 De touchpad gebruiken...28 De Fn-sneltoetsen gebruiken...30 Dvd-films afspelen...31 Comfortabel werken met een Notebook-pc...32 Batterijen en Energiebeheer De batterij gebruiken...36 De status van de batterij controleren...36 Hoe te handelen wanneer de batterij leeg raakt...37 De batterij opnieuw opladen...37 Uitbreidingsapparaten Extra RAM-geheugen installeren...40 Een RAM-uitbreidingsmodule installeren...40 Het vasteschijfstation vervangen...42 U vervangt het vasteschijfstation als volgt...42 Gebruikshandleiding 7

8 Problemen oplossen en onderhoud Problemen met de computer oplossen...44 Problemen met het beeldscherm...44 Problemen met de vaste schijf...45 Problemen met het toetsenbord en de aanwijsmechanismen...46 Problemen met de prestaties...46 Problemen met de stroomvoorziening en de batterijen...47 Opstartproblemen...47 De hardware testen...49 Diagnostische tests uitvoeren met e-diagtools...49 De computer configureren...51 U voert BIOS Setup als volgt uit...51 Software opnieuw installeren en bijwerken...52 De fabrieksinstallatie van de vaste schijf herstellen...52 HP-service en -ondersteuning Assistentie voor uw computer...56 Hulp via het web...56 Contact opnemen met HP voor service en ondersteuning...56 Reparatieservice...59 De computer gereedmaken voor verzending...60 Verklaring van beperkte garantie van Hewlett-Packard...61 Naslaggegevens Hardwarespecificaties...64 Veiligheidsvoorschriften...67 Stroomsnoeren...67 Ergonomie...68 Batterij...68 Laser...69 LED...69 Kwik...70 Blootstelling aan straling van radiofrequenties...70 Informatie over voorschriften...71 Europese Unie...71 Internationaal...71 Index Gebruikshandleiding

9 Aan de slag met de HP Notebook-pc Gebruikshandleiding 9

10 Aan de slag met de HP Notebook-pc Inventarisatie Inventarisatie Van harte gefeliciteerd! Deze notebookcomputer vertegenwoordigt een nieuwe mijlpaal op pc-gebied. Deze computer is compact en gemakkelijk te dragen, en is gemaakt met de zorg voor kwaliteit en detail die u van Hewlett-Packard gewend bent. In deze handleiding vindt u informatie over de configuratie en de bediening van de computer alsook over het oplossen van eventuele problemen. De inhoud van de doos HP Notebook-pc. Een batterij (geïnstalleerd). Een netstroomadapter en netsnoer. Het instructieblad Quick Start. De Gebruikshandleiding. De cd of dvd voor productherstel, waarmee u Windows en de overige software die bij de computer hoort, kunt terugzetten. De handleiding van Microsoft Windows. Daarnaast bevat uw HP Notebook-pc vooraf geïnstalleerde softwareprogramma s. (Welke softwareprogramma s er zijn geïnstalleerd is afhankelijk van uw notebookmodel.) 10 Gebruikshandleiding

11 Aan de slag met de HP Notebook-pc Inventarisatie Meer informatie raadplegen In de volgende tabel vindt u andere bronnen met informatie over deze computer en verwante producten. Bron Gebruikshandleiding On line Naslaggids On line HP Notes Microsoft Windowshandleiding Website voor HP Notebook-pc s Website HP Business Support Corporate Evaluator s Guide Omschrijving en locatie Deze gedrukte handleiding laat u nader kennismaken met de computer. De handleiding bevat ook installatie-instructies, richtlijnen voor het werken met de computer, informatie over het oplossen van problemen en informatie over de garantie. De volledige Naslaggids vindt u de vaste schijf van de computer. Hierin kunt u terecht voor uitgebreide informatie over het werken met en het onderhouden van de computer. Kijk in de on line HP-bibliotheek of op de cd of dvd voor productherstel in \hp\library. Voor Windows XP bevindt de HP-bibliotheek zich in Help en ondersteuning. In het document HP Notes in de on line HP-bibliotheek of op de cd of dvd voor productherstel in \hp\library vindt u informatie die pas beschikbaar kwam toen de handleiding al gereed was. Deze handleiding wordt bij de computer meegeleverd en bevat informatie over het gebruik van de versie van Microsoft Windows die op de computer is geïnstalleerd. (Europese mirrorsite). Als u een andere taal wilt selecteren, gaat u naar In deze publicatie vindt u informatie over de installatie van andere besturingssystemen en over het configureren van de notebookcomputer in een zakelijke netwerkomgeving. Deze publicatie vindt u op de website HP Business Support. Gebruikshandleiding 11

12 Aan de slag met de HP Notebook-pc Onderdelen van de computer Onderdelen van de computer Voorkant 1. Veerslot voor het openen/sluiten van de computer 2. Snelknoppen 3. Statusindicators voor toetsenbord 4. Aan-/uitknop (voor het aan- en uitzetten van de computer) 5. Touchpad, scrollpad, klikknoppen plus aan/uit-knop. 6. Statuslampjes (van links naar rechts): energiemodus, batterij, vasteschijfactiviteit 7. Infraroodpoort 8. Aan/uit-knop voor draadloze communicatie en statuslampje (op bepaalde modellen) 9. Batterij 10. Knop voor uitzetten geluid, indicator voor uitzetten, en volumeregeling 11. Aansluitingen voor audio (van links naar rechts): audio uit (hoofdtelefoon), externe microfoon 12. Cd-rom- of dvd-station 13. USB-poort (Universal Serial Bus) 12 Gebruikshandleiding

13 Aan de slag met de HP Notebook-pc Onderdelen van de computer Achterkant 14. Aansluiting voor netstroomadapter 15. USB-poorten 16. LAN-poort 17. Poort voor PS/2-toetsenbord of PS/2-muis (Y-adapter mogelijk) 18. Parallelle poort (LPT1) Gebruik deze poort voor een parallelle printer of ander parallel apparaat 19. Poort voor externe monitor 20. S-videopoort 21. Kensington-vergrendeling (beveiligingsconnector) 22. Modempoort 23. IEEE 1394-poort (op bepaalde modellen) 24. Sleuf en knoppen voor pc-kaart en CardBus-kaart 25. Diskettestation (bij bepaalde modellen). Gebruikshandleiding 13

14 Aan de slag met de HP Notebook-pc Onderdelen van de computer Onderkant 26. Vasteschijfstation 27. Veerslot batterijvak 28. Mini-PCI-afdekplaat (bevat geen gebruikersonderdelen) 29. RAM-afdekplaat 30. Dockingpoort 31. Resetknop 14 Gebruikshandleiding

15 Aan de slag met de HP Notebook-pc Onderdelen van de computer Statusindicators De computer bevat een aantal statuslampjes voor de energiestatus, de batterijstatus, de activiteit van de vaste schijf en voor toetsenbordfuncties, zoals Caps Lock en Num Lock. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste statuslampjes aan de voorkant van de computer. 1. Energiemodus. Aan: de computer is ingeschakeld (ook als het beeldscherm is uitgeschakeld). Knipperend: de computer staat in de stand-bymodus. Uit: de computer is uitgeschakeld of staat in de slaapstand. 2. Activiteit vaste schijf. Aan: de computer is bezig met de vaste schijf. 3. Status batterij. Groen: de netstroomadapter is aangesloten en de batterij is volledig geladen. Oranje: de netstroomadapter is aangesloten en de batterij wordt opgeladen. Gebruikshandleiding 15

16 Aan de slag met de HP Notebook-pc Onderdelen van de computer Knipperend: de netstroomadapter is aangesloten, maar de batterij ontbreekt of is defect. Uit: de netstroomadapter is niet aangesloten. De indicators boven het toetsenbord geven de status van de toetsenbordvergrendelingen aan. 1. Caps Lock. Caps Lock is ingeschakeld. 2. Num Lock. Num Lock is ingeschakeld. (Keypad Lock moet ook zijn ingeschakeld als u het geïntegreerde toetsenblok wilt gebruiken.) 3. Keypad Lock. Het geïntegreerde toetsenblok is ingeschakeld (Fn+F8). Num Lock moet ook zijn ingeschakeld voor de numerieke toetsen, anders is de cursorbesturing actief (volgens de pijlen op het externe toetsenbord). 16 Gebruikshandleiding

17 Aan de slag met de HP Notebook-pc De computer instellen De computer instellen WAARSCHUWING Een verkeerde houding bij het gebruik van toetsenborden en andere apparatuur kan tot lichamelijke klachten leiden. Om het risico hierop tot een minimum te beperken, raden wij u aan de sectie Comfortabel werken in de on line HP-bibliotheek te lezen of de informatie over ergonomie op onze website, Zie Comfortabel werken met een Notebook-pc op pagina 32 voor een overzicht van het werken met een notebookcomputer. Als u de notebookcomputer voor al uw werk of gedurende langere perioden gebruikt, kunt u beter een extern toetsenbord en een gewone monitor en muis aansluiten. Met de HP-dockingaccessoires kunt u deze apparaten snel aansluiten. Op deze manier vermindert u de kans op lichamelijke klachten. Zie de sectie Comfortabel werken in de on line HP-bibliotheek. Voordat u de computer kunt gebruiken, moet u de batterij plaatsen en opladen, de netstroomadapter aansluiten, de computer inschakelen en Windows Setup uitvoeren. Gebruikshandleiding 17

18 Aan de slag met de HP Notebook-pc De computer instellen Stap 1: De batterij plaatsen WAARSCHUWING U mag de batterijen niet beschadigen of doorboren. Gooi de batterijen niet in het vuur, omdat ze daardoor kunnen barsten of exploderen waardoor gevaarlijke chemische stoffen vrijkomen. Oplaadbare batterijen moeten worden gerecycled of als klein chemisch afval worden aangeboden. Wanneer u de computer ontvangt, is de batterij al geplaatst. Als de batterij verwijderd is, moet u deze alsnog plaatsen: 1. Plaats de computer ondersteboven. 2. Steek het connectoruiteinde van de batterij in het batterijcompartiment en schuif de batterij totdat deze vastzit. De batterij verwijderen 1. Voordat u de batterij verwijdert, voert u een van de volgende bewerkingen uit: Schakel de computer uit of zet deze in de slaapstand. Of: Sluit de netstroomadapter aan. 2. Verschuif het veerslot van het batterijcompartiment en haal de batterij uit het compartiment. 18 Gebruikshandleiding

19 Aan de slag met de HP Notebook-pc De computer instellen Stap 2: De netstroomadapter aansluiten WAARSCHUWING Gebruik alleen de 90 watt netstroomadapter van HP die bij de computer wordt geleverd (of een andere goedgekeurde adapter die aan de spanningsvereisten van de computer voldoet). Als er onder de aansluiting voor de netstroomadapter 90W staat, mag u geen adapter van 60 of 75 watt, zoals HP F1454A, F1781A, F4600 of F4814 gebruiken. Gebruik dan ook de wisselstroomadapteraccessoires F1455A and F2297A niet. Bij gebruik van een andere netstroomadapter kan de computer of adapter beschadigd raken, waardoor het recht op garantie kan vervallen (zie Verklaring van beperkte garantie van Hewlett-Packard op pagina 61). Sluit de netstroomadapter aan op de computer en sluit het netsnoer aan op de netstroomadapter. Steek het netsnoer vervolgens in een stopcontact. De batterij van de computer wordt nu opgeladen. Belangrijk Als u het netsnoer wilt loskoppelen, moet u deze uit het stopcontact halen voordat u het loskoppelt van de netstroomadapter. Terwijl de batterij wordt opgeladen, kunt u verder gaan met stap 3. Gebruikshandleiding 19

20 Aan de slag met de HP Notebook-pc De computer instellen Stap 3: Een telefoonlijn aansluiten U kunt de ingebouwde modem gebruiken, of u kunt een pc-modemkaart of een externe modem aansluiten. 1. Controleer of u over een analoge telefoonlijn beschikt (dit wordt ook wel een datalijn genoemd). (Gebruik geen digitale lijn.) 2. Sluit de telefoonkabel aan op een telefoonaansluiting. Als de stekker van de telefoonkabel niet in de aansluiting past, moet u een adapter gebruiken. 3. Sluit het andere uiteinde van de telefoonkabel aan op de ingebouwde modem. Zie de on line Naslaggids voor informatie over het gebruik van de modem en AT-opdrachten. 20 Gebruikshandleiding

21 Aan de slag met de HP Notebook-pc De computer instellen Stap 4: De computer aanzetten Druk op de aan/uit-knop boven de linkerkant van het toetsenbord. De computer wordt opgestart en Windows wordt automatisch gestart. Tip Wanneer u de batterij gebruikt als stroomvoorziening en de computer niet wordt ingeschakeld, kan de batterij leeg zijn. Sluit de netstroomadapter aan en druk nogmaals op de aan/uit-knop. Laat de batterij ten minste één uur (of drie tot voer uur) opladen, zodat de batterij volledig is opgeladen. Gebruikshandleiding 21

22 Aan de slag met de HP Notebook-pc De computer instellen Stap 5: Windows configureren Microsoft Windows is alvast op de vaste schijf van uw notebook geïnstalleerd. Als u de computer de eerste keer aanzet, wordt het Setup-programma van Windows automatisch uitgevoerd, zodat u de instellingen kunt aanpassen. 1. Volg de instructies van het Setup-programma die op het scherm verschijnen. Het kan zijn dat wordt gevraagd om de productidentificatiecode. Deze vindt u op de onderkant van de computer. 2. Als u de modem hebt aangesloten, controleert u de landinstellingen voor de modem: Windows XP: klik op Start, Configuratiescherm, Printers en andere hardware, Telefoon- en modemopties, en klik tot slot op Bewerken op het tabblad Kiesregels. Windows 2000: klik op Start, Instellingen, Configuratiescherm, dubbelklik op Telefoon- en modemopties, en klik tot slot op Bewerken op het tabblad Kiesregels. Stap 6: De notebook-pc registreren Vergeet niet uw computer te registreren. Dit duurt maar even en kost niets. Bovendien kunnen wij u dan nog sneller en beter van dienst zijn. Met de gegevens die u ons tijdens de registratie verstrekt, kunnen we onze producten en diensten beter op uw situatie afstemmen. Bij registratie van uw computer gebeurt het volgende: U wordt bij Hewlett-Packard geregistreerd als eigenaar van de computer, waarmee u toegang krijgt tot bepaalde diensten, ondersteuning en informatie. U wordt bij Microsoft geregistreerd als eigenaar van het besturingssysteem Windows XP. Als u Windows 2000 hebt, moet u voor registratie zelf contact opnemen met Microsoft. Als u geen registratie uitvoert tijdens de installatie van Windows, kiest u de optie voor het afdrukken van het registratieformulier en stuurt u dit per fax naar HP op het faxnummer op het formulier. Of u kunt zich registreren contact op te nemen met HP Customer Care zie Contact opnemen met HP voor service en ondersteuning op pagina 56 voor het telefoonnummer. 22 Gebruikshandleiding

23 Aan de slag met de HP Notebook-pc De computer instellen Verbinding maken met het Internet Als uw computer is verbonden met een (draadloos) LAN met Internet-toegang of als uw computer een (ingebouwd, pc-kaart of extern) modem bevat, kunt u een Internetverbinding tot stand brengen. Zie voor meer informatie de on line Naslaggids klik op Start, Help en ondersteuning, HP-bibliotheek (Windows XP) of Start, Programma s, Hewlett-Packard, Notebook, HP-bibliotheek (Windows 2000). De volgende stappen Als u niet bekend bent met de Windows-versie die op de computer is geïnstalleerd, klikt u op Start, Rondleiding Windows XP of Start, Help (Windows 2000), of kijkt u in de Windows-handleiding welke nieuwe functies het programma biedt. Zie de on line Naslaggids voor meer informatie over het gebruik en onderhoud van uw computer: klik op Start, Help en ondersteuning, HP-bibliotheek (Windows XP) of Start, Programma s, Hewlett-Packard, Notebook, HP-bibliotheek (Windows 2000). Gebruikshandleiding 23

24

25 Basiswerking Gebruikshandleiding 25

26 Basiswerking De computer bedienen De computer bedienen Met de aan/uit-knop kunt u de computer starten en uitzetten. U kunt de computer echter ook op andere manieren starten en uitzetten, afhankelijk van overwegingen als energiebesparing, soorten actieve verbindingen en opstarttijd. Zie De computer bedienen in de on line Naslaggids voor informatie over het dagelijks onderhoud en het beschermen van de computer. Zie de on line Naslaggids voor meer informatie over het aansluiten van een modem of LAN (afhankelijk van het model) of voor meer informatie over het aansluiten van pc-kaarten of externe apparaten. Deze on line handleiding bevat tevens nuttige informatie over AT-opdrachten. De computer aan- en uitzetten Energiemodus Aan De statusindicator brandt. Stand-by Hiermee kunt u energie besparen. Het beeldscherm en andere onderdelen worden uitgeschakeld. De huidige sessie blijft in het RAM-geheugen bewaard. Hiermee kunt u de computer snel opnieuw starten. Netwerkverbindingen worden hersteld. De statusindicator knippert. Slaapstand Hiermee kunt u maximaal energie besparen. De werksessie wordt op de vaste schijf opgeslagen, de computer wordt uitgeschakeld. Netwerkverbindingen worden hersteld. Statusindicator brandt niet. Deze modus activeren Druk op de aan/uit-knop. Druk op de aan/uit-knop of klik op Start, Computer uitschakelen, Stand-by (Windows XP) of klik op Start, Afsluiten, Stand-by (Windows 2000) of stel time-out in. Druk op Fn+F12 of klik op Start, Afsluiten, Slaapstand (Windows 2000) of stel time-out in. 26 Gebruikshandleiding

27 Basiswerking De computer bedienen Energiemodus Afsluiten (uit) Hiermee kunt u maximaal energie besparen. Het systeem wordt uitgeschakeld, de werksessie wordt niet opgeslagen. Bij het opstarten wordt een nieuwe werksessie gestart en worden de netwerkverbindingen hersteld. Statusindicator brandt niet. Deze modus activeren Klik op Start, Computer uitschakelen, Uitschakelen (Windows XP) of klik op Start, Afsluiten, Afsluiten (Windows 2000) of druk gedurende 4 seconden op de aan/uit-knop (alleen als de procedure met het menu Start niet werkt). Inschakelen: Druk op de aan/uit-knop om de computer opnieuw te starten of hervat de sessie vanuit de standbymodus of de slaapstand. U kunt de werking van deze energiemodi ook aanpassen. Zie het hoofdstuk Batterijen en Energiebeheer in de on line Naslaggids. De computer resetten Het kan soms gebeuren dat Windows of de computer niet meer reageert en u de computer niet kunt uitschakelen. Als dit gebeurt, probeert u de volgende oplossingen in de aangegeven volgorde. Sluit zo mogelijk Windows af: Windows XP: druk op CTRL+ALT+DEL en klik vervolgens op Afsluiten, Opnieuw opstarten. Windows 2000: druk op CTRL+ALT+DEL, klik op Afsluiten en druk op de aan/uitknop om opnieuw te starten. of, als dit niet lukt Druk gedurende 4 seconden op de aan/uit-knop totdat de weergave wordt afgesloten en druk vervolgens nogmaals op de aan/uit-knop om opnieuw te starten. of, als dit niet lukt Gebruikshandleiding 27

28 Basiswerking De computer bedienen Breng de punt van een pen in de resetknop aan de onderkant van de computer en druk vervolgens op de aan/uit-knop om opnieuw te starten. Het opstartapparaat wijzigen Normaliter wordt de computer opgestart vanaf de interne vaste schijf. U kunt de computer ook opstarten vanaf een diskettestation, een cd-rom-station of een interne netwerkinterfacekaart. 1. Klik op Start, Computer uitschakelen (of Afsluiten), Opnieuw opstarten. 2. Wanneer het HP-logo verschijnt, drukt u op ESC om naar het opstartmenu te gaan. 3. Selecteer het opstartapparaat met de pijltoetsen en druk op ENTER. Als u wilt opstarten vanaf een bepaald apparaat wanneer dat aanwezig is, wijzigt u de opstartvolgorde met het programma BIOS Setup. Zie U voert BIOS Setup als volgt uit op pagina 51. De touchpad gebruiken De touchpad is voorzien van een aan/uit-knop waarmee u de touchpad kunt uitschakelen om te voorkomen dat u de aanwijzer per ongeluk verplaatst, bijvoorbeeld door de pad tijdens het typen aan te raken. Het indicatielampje gaat uit wanneer u de touchpad uitschakelt. 28 Gebruikshandleiding

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie Gebruikershandleiding pc VG-A-serie/VG-FS-serie n 2 Inhoud Voor gebruik...6 Opmerking...6 EERGY STAR...7 Documentatie...8 Ergonomische overwegingen...11 Aan de slag...13 De besturingselementen en poorten...14

Nadere informatie

TravelMate Serie 4050. Gebruikershandleiding

TravelMate Serie 4050. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 4050 Gebruikershandleiding Copyright 2004 Acer Incorporated. Alle Rechten Voorbehouden. Notebook van de Gebruikershandleiding TravelMate Serie 4050 Oorspronkelijke Uitgave: Oktober 2004

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCS12-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCS12-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCS12-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 8 Aan de slag... 10 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

TravelMate Serie 4100 / 4600. Gebruikershandleiding

TravelMate Serie 4100 / 4600. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 4100 / 4600 Gebruikershandleiding Copyright 2004. Acer Incorporated. Alle Rechten Voorbehouden Gebruikershandleiding TravelMate Serie 4100 / 4600 Oorspronkelijke Uitgave: December 2004

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCF2-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCF2-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCF2-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 8 Aan de slag... 10 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

Acer Aspire 1700 series. Gebruikershandleiding

Acer Aspire 1700 series. Gebruikershandleiding Acer Aspire 1700 series Gebruikershandleiding Copyright 2003 Alle rechten voorbehouden Acer Aspire 1700 Series Computer Gebruikershandleiding Oorspronkelijke Uitgave: Mei 2003 Er kunnen periodiek wijzigingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. VGC-RA serie (PCV-A21M)

Gebruikershandleiding. VGC-RA serie (PCV-A21M) VGC-RA serie (PCV-A21M) 1 Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerking 2004 Sony Corporation. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding en de hierin beschreven software mag zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCM1-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCM1-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCM1-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 7 Aan de slag... 9 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCYA-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCYA-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCYA-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 8 Aan de slag... 10 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VGN-G-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VGN-G-serie Gebruikershandleiding Personal computer VG-G-serie n 2 Inhoud Voor gebruik...6 Opmerking...6 Documentatie...7 Ergonomische overwegingen...11 Aan de slag...13 De besturingselementen en poorten...14 De lampjes...19

Nadere informatie

SNELLE INSTALLATIE. Raadpleeg de afbeeldingen voor in deze handleiding voor installatie-instructies. 2 - Aan de slag & problemen oplossen

SNELLE INSTALLATIE. Raadpleeg de afbeeldingen voor in deze handleiding voor installatie-instructies. 2 - Aan de slag & problemen oplossen SNELLE INSTALLATIE Raadpleeg de afbeeldingen voor in deze handleiding voor installatie-instructies. Als uw computer is opgeslagen of vervoerd in een koude of vochtige omgeving, laat u de computer op kamertemperatuur

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCJ11-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCJ11-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCJ11-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 8 Aan de slag... 10 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker Personal Computer Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286 Handboek voor de gebruiker Derde uitgave (januari 2001) Deze publicatie is een vertaling van de Engelstalige publicatie IBM Personal Computer

Nadere informatie

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen Handleiding Aan de slag en problemen oplossen INHOUDSOPGAVE Belangrijke informatie 3 Basisinformatie computer 4 Veiligheid en comfort... 4 Veiligheidsmaatregelen... 4 Voorzorgsmaatregelen... 4 Kennismaking

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 2-2014. Alle rechten voorbehouden. Aspire V13 Serie Dekt: V3-331, V3-371 Deze uitgave: 05/2014 Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer externe bestanden in Open het Acer-portaal

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 2-2014. Alle rechten voorbehouden. Aspire E 17 Serie Dekt: E5-771 / E5-771G / E5-731 / E5-731G / E5-721 Deze uitgave: 05/2014 Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer externe bestanden

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001

INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001 INSTALLATIEGIDS INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001 Opmerkingen, waarschuwingen en gevaarmeldingen OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter

Nadere informatie

Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding

Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding 2-2014. Alle rechten voorbehouden. Aspire Switch 10 Dekt: SW5-011 Deze uitgave: 05/2014 Geregistreerd modelnummer: P0JAC Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer

Nadere informatie

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen Handleiding Aan de slag en problemen oplossen INHOUDSOPGAVE Belangrijke informatie 2 Basisinformatie computer 3 Veiligheid en comfort... 3 Veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen... 3 Kennismaking

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer Handleiding Inhoud Hoofdstuk 1. Aan de slag 1 Hoofdstuk 1. Aan de slag 3 Voor u begint 6 Veiligheidsinstructies 23 Juiste houding tijdens computergebruik 26 Overzicht 32 De computer aan- en uitzetten Hoofdstuk

Nadere informatie

TravelMate Serie 5600/5100. Gebruikershandleiding

TravelMate Serie 5600/5100. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 5600/5100 Gebruikershandleiding Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 5600/5100 Oorspronkelijke uitgave: 01/2006 Acer behoudt

Nadere informatie

DU6381. Gebruikershandleiding notebook

DU6381. Gebruikershandleiding notebook DU6381 Gebruikershandleiding notebook U46E/ U46S/ PRO4LS/ X4LS Mei 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: Kennismaken met de notebook Over deze gebruiksaanwijzing... 6 Opmerkingen over deze

Nadere informatie

DU6954. Gebruikershandleiding notebook

DU6954. Gebruikershandleiding notebook DU6954 Gebruikershandleiding notebook Februari 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Kennismaken met de notebook Over deze gebruiksaanwijzing... 6 Opmerkingen over deze handleiding... 6 Veiligheidsmaatregelen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 2-2014. Alle rechten voorbehouden. Aspire Switch 12 Dekt: SW5-271 Deze uitgave: 10/2014 Registreer u voor een Acer ID en geniet van fantastische voordelen Open de app van Acer-portaal

Nadere informatie

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk Tips voor deze handleiding Hou deze handleiding steeds binnen handbereik in de buurt van uw PC. Bewaar deze gebruikshandleiding zorgvuldig om ze in geval van doorverkoop aan de nieuwe eigenaar te kunnen

Nadere informatie

ThinkCentre Handboek voor de gebruiker

ThinkCentre Handboek voor de gebruiker ThinkCentre Handboek voor de gebruiker Machinetype 9120, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9134, 9135, 9136, 9137, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9156, 9157, 9158, 9159, 9169, 9171, 9189, 9191 ThinkCentre

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ PRESARIO CQ57-356SA http://nl.yourpdfguides.com/dref/4136678

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ PRESARIO CQ57-356SA http://nl.yourpdfguides.com/dref/4136678 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ PRESARIO CQ57-356SA. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ PRESARIO CQ57-356SA in de

Nadere informatie

DU7176. Gebruikershandleiding notebook

DU7176. Gebruikershandleiding notebook DU7176 Gebruikershandleiding notebook Mei 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Kennismaken met de notebook Over deze gebruiksaanwijzing... 6 Opmerkingen over deze handleiding... 6 Veiligheidsmaatregelen... 7

Nadere informatie

Nog even en u en uw MacBook Pro zijn vrienden voor het leven.

Nog even en u en uw MacBook Pro zijn vrienden voor het leven. Nog even en u en uw MacBook Pro zijn vrienden voor het leven. Ingebouwde isight-camera Met drie collega s tegelijk een videoconferentie houden, waar ter wereld ze ook zijn. www.apple.com/nl/macbookpro

Nadere informatie