HP Notebook-pc. Gebruikshandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HP Notebook-pc. Gebruikshandleiding"

Transcriptie

1 HP Notebook-pc Gebruikshandleiding

2 Kennisgeving Dit handboek en alle hierin vermelde voorbeelden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Hewlett-Packard biedt ten aanzien van dit materiaal geen enkele garantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor bepaalde doeleinden. Hewlett-Packard is niet aansprakelijk voor fouten in dit materiaal noch voor directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met de levering, het functioneren of het gebruik van dit materiaal. Consumententransacties in Australië en het Verenigd Koninkrijk: De hierboven vermelde kennisgeving en beperkingen zijn niet van toepassing op consumententransacties in Australië en het Verenigd Koninkrijk, en zijn niet van invloed op de statutaire rechten van de consument. Copyright Hewlett-Packard Company Alle rechten voorbehouden. Reproductie, bewerking of vertaling van deze handleiding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hewlett-Packard Company is verboden, met uitzondering van de in de wetgeving op het auteursrecht vastgelegde uitzonderingen. De softwareprogramma s voor dit product worden auteursrechtelijk beschermd en alle rechten zijn voorbehouden. Reproductie, bewerking of vertaling van deze programma s zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hewlett-Packard Company is eveneens verboden. Delen van softwareprogramma s voor dit product kunnen ook onderworpen zijn aan auteursrecht van Microsoft Corporation, Phoenix Technologies, Ltd., ATI Technologies Inc., S3 Graphics Incorporated, Intel Corporation en Adobe Systems Incorporated. Raadpleeg de afzonderlijke softwareprogramma s voor meer informatie hierover. Dit product omvat technologie voor bescherming van het auteursrecht en wordt beschermd door bepaalde Amerikaanse patenten en andere intellectuele eigendomsrechten die in het bezit zijn van Macrovision Corporation en andere eigenaren. Voor het gebruik van deze door auteursrecht beschermde technologie moet toestemming worden verkregen van Macrovision Corporation. Deze technologie is alleen bedoeld voor thuisgebruik en andere beperkte weergavedoeleinden tenzij anders wordt toegestaan door Macrovision Corporation. Reverse engineering of deassembleren is verboden. Microsoft, MS-DOS en Windows zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Pentium en het Intel Inside-logo zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken en Celeron en SpeedStep zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation. Adobe en Acrobat zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated. Hewlett-Packard Company HP Notebook Customer Care 1000 NE Circle Blvd., MS 425E Corvallis, OR USA 2 Gebruikshandleiding

3 Belangrijke veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING Om brandgevaar te voorkomen, raden wij u aan alleen een telefoondraad van het type 26 AWG of dikker te gebruiken voor de verbinding tussen de modem en de telefoonaansluiting. Voor Australië geldt dat de computer moet worden aangesloten op het telecommunicatienetwerk door middel van een snoer dat voldoet aan de eisen van ACA Technical Standard TS008. Houd u altijd aan de veiligheidsvoorschriften wanneer u een telefoondraad op uw computer aansluit, om de kans op brand, elektrische schokken en verwondingen te voorkomen: Gebruik dit product niet met een telefoonverbinding in de buurt van water (bijvoorbeeld in de buurt van een bad, gootsteen, zwembad of in een vochtige kelder). Vermijd het gebruik van een telefoon tijdens onweer (dit geldt niet voor draadloze telefoons). Er bestaat een kleine kans op blikseminslag. Mocht u een de telefoon willen gebruiken om een gaslek te melden, dan moet u dit uit de buurt van het lek doen. Gebruik alleen het stroomsnoer en de batterijen die in deze handleiding worden vermeld. Gooi batterijen nooit in een vuur. De batterijen kunnen daarbij exploderen. Informeer bij de gemeentereiniging naar de geldende bepalingen voor de inzameling van oude batterijen. Gebruiksovereenkomst voor software van HP Dit HP-product bevat softwareprogramma s. LEES DEZE GEBRUIKS- OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE HARDWARE IN GEBRUIK NEEMT. RECHTEN OP DE SOFTWARE WORDEN ALLEEN VERLEEND INDIEN DE KLANT AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST. ALS U DE HARDWARE IN GEBRUIK NEEMT, BETEKENT DIT DAT U AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE GEBRUIKSOVEREENKOMST, MOET U NU DE SOFTWARE VAN UW VASTE SCHIJF VERWIJDEREN EN DE ORIGINELE DISKETTES VERNIETIGEN, OF HET GEHELE HP-PRODUCT PLUS SOFTWARE NAAR UW LEVERANCIER TERUGBRENGEN, WAARBIJ DE AANSCHAFKOSTEN AAN U WORDEN TERUGBETAALD. ALS U VERDERGAAT MET DE CONFIGURATIE, BETEKENT DIT DAT U AKKOORD GAAT MET DE GEBRUIKSOVEREENKOMST. TENZIJ HIERONDER ANDERS AANGEGEVEN, IS DEZE GEBRUIKS- OVEREENKOMST VOOR SOFTWARE VAN HP VAN TOEPASSING OP HET GEBRUIK VAN ALLE SOFTWARE DIE AAN U, DE KLANT, IS GELEVERD ALS Gebruikshandleiding 3

4 ONDERDEEL VAN HET HP-PRODUCT. DEZE OVEREENKOMST VERVANGT ALLE GARANTIEBEPALINGEN DIE ON LINE OF IN DE VERPAKKING VAN HET PRODUCT KUNNEN WORDEN AANGETROFFEN. Besturingssystemen en softwaretoepassingen van Microsoft vallen onder de gebruiksrechtovereenkomst van Microsoft. U vindt deze overeenkomst in de Microsoftdocumentatie of op het scherm wanneer u een softwareproduct van Microsoft voor het eerst start. Als u een pc met een Microsoft-besturingssysteem hebt, geldt het volgende: De gebruiksrechten die u verwerft door de pc op te starten en de gebruiksrechtovereenkomst van Microsoft te accepteren, zijn alleen geldig als er een Certificate of Authenticity (Certificaat van Echtheid) voor het Microsoft-besturingssysteem in kwestie met de pc is meegeleverd. Het Certificaat van Echtheid bevindt zich meestal aan de onderkant van de computer. Als het Certificaat van Echtheid niet overeenkomt met het geïnstalleerde Microsoft-besturingssysteem of als het certificaat ontbreekt, neemt u contact op met uw HP-leverancier. Voor andere besturingssystemen en softwareproducten die niet afkomstig zijn van HP geldt de licentie van de leverancier. De volgende gebruiksvoorwaarden gelden voor de HP-software: GEBRUIK. De klant mag de software op één HP-product gebruiken. De klant mag de software niet via een netwerk beschikbaar stellen of op andere wijze op meer dan één HP-product gebruiken. De klant mag de software niet deassembleren of decompileren, tenzij dat wettelijk is toegestaan. KOPIEËN EN AANPASSINGEN. De klant mag kopieën of aanpassingen van de software maken (a) voor archiefdoeleinden of (b) voor het geval het kopiëren of aanpassen een essentiële stap is in het gebruik van de software op een HP-product, mits de kopieën en aanpassingen niet op een andere wijze worden gebruikt. EIGENDOM. De klant gaat ermee akkoord dat hij/zij geen eigendomsrechten op de software kan doen gelden, behalve het eigendom van de fysieke media. De klant erkent en gaat ermee akkoord dat de software middels het auteursrecht is beschermd. De klant erkent en gaat ermee akkoord dat de software ontwikkeld kan zijn door een onafhankelijke leverancier, genoemd in de auteursrechtelijke vermeldingen bij dit pakket, die de klant aansprakelijk kan stellen voor inbreuk op de auteursrechten of schending van deze overeenkomst. CD-ROM OF DVD VOOR PRODUCTHERSTEL. Als uw HP-product is geleverd met een cd-rom of dvd voor productherstel: (i) mag deze cd-rom of dvd en/of de bijbehorende software alleen worden gebruikt voor herstel van de vaste schijf van het HP-product waarbij de cd-rom of dvd voor productherstel oorspronkelijk is geleverd. (ii) Het gebruik van enige besturingssysteemsoftware van Microsoft die op deze cd-rom of dvd voor productherstel staat, is onderworpen aan de Microsoft Gebruiksrechtovereenkomst. OVERDRACHT VAN RECHTEN OP SOFTWARE. De klant mag de rechten op de software overdragen aan derden, mits dit gepaard gaat met overdracht van alle rechten en mits de klant vooraf van de derde een verklaring verkrijgt waarin de derde kenbaar maakt dat hij akkoord gaat met de voorwaarden van deze Gebruiksovereenkomst. De klant gaat ermee akkoord dat zijn/haar rechten op de software na deze overdracht zijn beëindigd en dat hij/zij kopieën en aanpassingen zal vernietigen of overdragen aan deze derde. 4 Gebruikshandleiding

5 SUBLICENTIE EN DISTRIBUTIE. De klant mag de software niet in lease geven, er geen sublicentie op verlenen en geen kopieën of aanpassingen van de software openbaar verspreiden op fysieke media of via telecommunicatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hewlett-Packard. BEËINDIGING. Hewlett-Packard kan deze gebruiksovereenkomst voor de software beëindigen wanneer de klant niet aan deze voorwaarden voldoet, mits Hewlett-Packard de klant heeft verzocht zijn/haar verplichtingen na te komen en deze hieraan niet binnen dertig (30) dagen na bedoeld verzoek heeft voldaan. UPDATES EN UPGRADES. De klant gaat ermee akkoord dat de software geen updates en upgrades omvat die onder een aparte ondersteuningsovereenkomst bij Hewlett-Packard verkrijgbaar kunnen zijn. EXPORTCLAUSULE. De klant stemt toe de software of enige kopie of aanpassing daarvan niet (opnieuw) te zullen exporteren indien dit een inbreuk is op de bepalingen van de exportwetgeving van de Verenigde Staten of op enige andere toepasselijke bepaling. BEPERKTE RECHTEN VAN DE OVERHEID VAN DE VERENIGDE STATEN. Gebruik, duplicatie of publicatie is onderhevig aan de standaard HPgebruiksovereenkomst. Voor departementen en instellingen die geen onderdeel uitmaken van het Amerikaanse ministerie van Defensie gelden de beperkingen die zijn vastgelegd in FAR (c)(1-2) (juni 1987) Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA U.S.A. Copyright (c) 2000 Hewlett-Packard Company. Alle rechten voorbehouden. De klant gaat er tevens mee akkoord dat de software wordt geleverd en gelicentieerd als Commercial computer software zoals gedefinieerd in DFARS (juni 1995), als een commercial item zoals gedefinieerd in FAR 2.101(a) of als Restricted computer software zoals gedefinieerd in FAR (of een voorschrift of contractclausule van vergelijkbare strekking), indien en voor zover van toepassing. De klant gaat ermee akkoord dat hij/zij alleen de rechten voor de software heeft die worden verschaft volgens de geldende FAR- of DFARS-clause of de standaard HP-gebruiksovereenkomst voor het betrokken product. Ondersteuningsbeleid voor Service Packs voor Microsoft-besturingssystemen. HP biedt ondersteuning aan de eindgebruikers van HP-pc s met Microsoft-besturingssystemen. Hieronder vallen ook de nieuwste Service Packs. Deze ondersteuning is binnen 30 dagen na de release van het Service Pack beschikbaar. Edities Editie 1 (KD)...Mei 2002 Deze handleiding is op kringlooppapier gedrukt. Gebruikshandleiding 5

6

7 Inhoud Aan de slag met de HP Notebook-pc... 9 Inventarisatie...10 De inhoud van de doos...10 Meer informatie raadplegen...11 Onderdelen van de computer...12 Voorkant...12 Achterkant...13 Onderkant...14 Statusindicators...15 De computer instellen...17 Stap 1: De batterij plaatsen...18 Stap 2: De netstroomadapter aansluiten...19 Stap 3: Een telefoonlijn aansluiten...20 Stap 4: De computer aanzetten...21 Stap 5: Windows configureren...22 Stap 6: De notebook-pc registreren...22 Verbinding maken met het Internet...23 De volgende stappen...23 Basiswerking...25 De computer bedienen...26 De computer aan- en uitzetten...26 De computer resetten...27 Het opstartapparaat wijzigen...28 De touchpad gebruiken...28 De Fn-sneltoetsen gebruiken...30 Dvd-films afspelen...31 Comfortabel werken met een Notebook-pc...32 Batterijen en Energiebeheer De batterij gebruiken...36 De status van de batterij controleren...36 Hoe te handelen wanneer de batterij leeg raakt...37 De batterij opnieuw opladen...37 Uitbreidingsapparaten Extra RAM-geheugen installeren...40 Een RAM-uitbreidingsmodule installeren...40 Het vasteschijfstation vervangen...42 U vervangt het vasteschijfstation als volgt...42 Gebruikshandleiding 7

8 Problemen oplossen en onderhoud Problemen met de computer oplossen...44 Problemen met het beeldscherm...44 Problemen met de vaste schijf...45 Problemen met het toetsenbord en de aanwijsmechanismen...46 Problemen met de prestaties...46 Problemen met de stroomvoorziening en de batterijen...47 Opstartproblemen...47 De hardware testen...49 Diagnostische tests uitvoeren met e-diagtools...49 De computer configureren...51 U voert BIOS Setup als volgt uit...51 Software opnieuw installeren en bijwerken...52 De fabrieksinstallatie van de vaste schijf herstellen...52 HP-service en -ondersteuning Assistentie voor uw computer...56 Hulp via het web...56 Contact opnemen met HP voor service en ondersteuning...56 Reparatieservice...59 De computer gereedmaken voor verzending...60 Verklaring van beperkte garantie van Hewlett-Packard...61 Naslaggegevens Hardwarespecificaties...64 Veiligheidsvoorschriften...67 Stroomsnoeren...67 Ergonomie...68 Batterij...68 Laser...69 LED...69 Kwik...70 Blootstelling aan straling van radiofrequenties...70 Informatie over voorschriften...71 Europese Unie...71 Internationaal...71 Index Gebruikshandleiding

9 Aan de slag met de HP Notebook-pc Gebruikshandleiding 9

10 Aan de slag met de HP Notebook-pc Inventarisatie Inventarisatie Van harte gefeliciteerd! Deze notebookcomputer vertegenwoordigt een nieuwe mijlpaal op pc-gebied. Deze computer is compact en gemakkelijk te dragen, en is gemaakt met de zorg voor kwaliteit en detail die u van Hewlett-Packard gewend bent. In deze handleiding vindt u informatie over de configuratie en de bediening van de computer alsook over het oplossen van eventuele problemen. De inhoud van de doos HP Notebook-pc. Een batterij (geïnstalleerd). Een netstroomadapter en netsnoer. Het instructieblad Quick Start. De Gebruikshandleiding. De cd of dvd voor productherstel, waarmee u Windows en de overige software die bij de computer hoort, kunt terugzetten. De handleiding van Microsoft Windows. Daarnaast bevat uw HP Notebook-pc vooraf geïnstalleerde softwareprogramma s. (Welke softwareprogramma s er zijn geïnstalleerd is afhankelijk van uw notebookmodel.) 10 Gebruikshandleiding

11 Aan de slag met de HP Notebook-pc Inventarisatie Meer informatie raadplegen In de volgende tabel vindt u andere bronnen met informatie over deze computer en verwante producten. Bron Gebruikshandleiding On line Naslaggids On line HP Notes Microsoft Windowshandleiding Website voor HP Notebook-pc s Website HP Business Support Corporate Evaluator s Guide Omschrijving en locatie Deze gedrukte handleiding laat u nader kennismaken met de computer. De handleiding bevat ook installatie-instructies, richtlijnen voor het werken met de computer, informatie over het oplossen van problemen en informatie over de garantie. De volledige Naslaggids vindt u de vaste schijf van de computer. Hierin kunt u terecht voor uitgebreide informatie over het werken met en het onderhouden van de computer. Kijk in de on line HP-bibliotheek of op de cd of dvd voor productherstel in \hp\library. Voor Windows XP bevindt de HP-bibliotheek zich in Help en ondersteuning. In het document HP Notes in de on line HP-bibliotheek of op de cd of dvd voor productherstel in \hp\library vindt u informatie die pas beschikbaar kwam toen de handleiding al gereed was. Deze handleiding wordt bij de computer meegeleverd en bevat informatie over het gebruik van de versie van Microsoft Windows die op de computer is geïnstalleerd. (Europese mirrorsite). Als u een andere taal wilt selecteren, gaat u naar In deze publicatie vindt u informatie over de installatie van andere besturingssystemen en over het configureren van de notebookcomputer in een zakelijke netwerkomgeving. Deze publicatie vindt u op de website HP Business Support. Gebruikshandleiding 11

12 Aan de slag met de HP Notebook-pc Onderdelen van de computer Onderdelen van de computer Voorkant 1. Veerslot voor het openen/sluiten van de computer 2. Snelknoppen 3. Statusindicators voor toetsenbord 4. Aan-/uitknop (voor het aan- en uitzetten van de computer) 5. Touchpad, scrollpad, klikknoppen plus aan/uit-knop. 6. Statuslampjes (van links naar rechts): energiemodus, batterij, vasteschijfactiviteit 7. Infraroodpoort 8. Aan/uit-knop voor draadloze communicatie en statuslampje (op bepaalde modellen) 9. Batterij 10. Knop voor uitzetten geluid, indicator voor uitzetten, en volumeregeling 11. Aansluitingen voor audio (van links naar rechts): audio uit (hoofdtelefoon), externe microfoon 12. Cd-rom- of dvd-station 13. USB-poort (Universal Serial Bus) 12 Gebruikshandleiding

13 Aan de slag met de HP Notebook-pc Onderdelen van de computer Achterkant 14. Aansluiting voor netstroomadapter 15. USB-poorten 16. LAN-poort 17. Poort voor PS/2-toetsenbord of PS/2-muis (Y-adapter mogelijk) 18. Parallelle poort (LPT1) Gebruik deze poort voor een parallelle printer of ander parallel apparaat 19. Poort voor externe monitor 20. S-videopoort 21. Kensington-vergrendeling (beveiligingsconnector) 22. Modempoort 23. IEEE 1394-poort (op bepaalde modellen) 24. Sleuf en knoppen voor pc-kaart en CardBus-kaart 25. Diskettestation (bij bepaalde modellen). Gebruikshandleiding 13

14 Aan de slag met de HP Notebook-pc Onderdelen van de computer Onderkant 26. Vasteschijfstation 27. Veerslot batterijvak 28. Mini-PCI-afdekplaat (bevat geen gebruikersonderdelen) 29. RAM-afdekplaat 30. Dockingpoort 31. Resetknop 14 Gebruikshandleiding

15 Aan de slag met de HP Notebook-pc Onderdelen van de computer Statusindicators De computer bevat een aantal statuslampjes voor de energiestatus, de batterijstatus, de activiteit van de vaste schijf en voor toetsenbordfuncties, zoals Caps Lock en Num Lock. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste statuslampjes aan de voorkant van de computer. 1. Energiemodus. Aan: de computer is ingeschakeld (ook als het beeldscherm is uitgeschakeld). Knipperend: de computer staat in de stand-bymodus. Uit: de computer is uitgeschakeld of staat in de slaapstand. 2. Activiteit vaste schijf. Aan: de computer is bezig met de vaste schijf. 3. Status batterij. Groen: de netstroomadapter is aangesloten en de batterij is volledig geladen. Oranje: de netstroomadapter is aangesloten en de batterij wordt opgeladen. Gebruikshandleiding 15

16 Aan de slag met de HP Notebook-pc Onderdelen van de computer Knipperend: de netstroomadapter is aangesloten, maar de batterij ontbreekt of is defect. Uit: de netstroomadapter is niet aangesloten. De indicators boven het toetsenbord geven de status van de toetsenbordvergrendelingen aan. 1. Caps Lock. Caps Lock is ingeschakeld. 2. Num Lock. Num Lock is ingeschakeld. (Keypad Lock moet ook zijn ingeschakeld als u het geïntegreerde toetsenblok wilt gebruiken.) 3. Keypad Lock. Het geïntegreerde toetsenblok is ingeschakeld (Fn+F8). Num Lock moet ook zijn ingeschakeld voor de numerieke toetsen, anders is de cursorbesturing actief (volgens de pijlen op het externe toetsenbord). 16 Gebruikshandleiding

17 Aan de slag met de HP Notebook-pc De computer instellen De computer instellen WAARSCHUWING Een verkeerde houding bij het gebruik van toetsenborden en andere apparatuur kan tot lichamelijke klachten leiden. Om het risico hierop tot een minimum te beperken, raden wij u aan de sectie Comfortabel werken in de on line HP-bibliotheek te lezen of de informatie over ergonomie op onze website, Zie Comfortabel werken met een Notebook-pc op pagina 32 voor een overzicht van het werken met een notebookcomputer. Als u de notebookcomputer voor al uw werk of gedurende langere perioden gebruikt, kunt u beter een extern toetsenbord en een gewone monitor en muis aansluiten. Met de HP-dockingaccessoires kunt u deze apparaten snel aansluiten. Op deze manier vermindert u de kans op lichamelijke klachten. Zie de sectie Comfortabel werken in de on line HP-bibliotheek. Voordat u de computer kunt gebruiken, moet u de batterij plaatsen en opladen, de netstroomadapter aansluiten, de computer inschakelen en Windows Setup uitvoeren. Gebruikshandleiding 17

18 Aan de slag met de HP Notebook-pc De computer instellen Stap 1: De batterij plaatsen WAARSCHUWING U mag de batterijen niet beschadigen of doorboren. Gooi de batterijen niet in het vuur, omdat ze daardoor kunnen barsten of exploderen waardoor gevaarlijke chemische stoffen vrijkomen. Oplaadbare batterijen moeten worden gerecycled of als klein chemisch afval worden aangeboden. Wanneer u de computer ontvangt, is de batterij al geplaatst. Als de batterij verwijderd is, moet u deze alsnog plaatsen: 1. Plaats de computer ondersteboven. 2. Steek het connectoruiteinde van de batterij in het batterijcompartiment en schuif de batterij totdat deze vastzit. De batterij verwijderen 1. Voordat u de batterij verwijdert, voert u een van de volgende bewerkingen uit: Schakel de computer uit of zet deze in de slaapstand. Of: Sluit de netstroomadapter aan. 2. Verschuif het veerslot van het batterijcompartiment en haal de batterij uit het compartiment. 18 Gebruikshandleiding

19 Aan de slag met de HP Notebook-pc De computer instellen Stap 2: De netstroomadapter aansluiten WAARSCHUWING Gebruik alleen de 90 watt netstroomadapter van HP die bij de computer wordt geleverd (of een andere goedgekeurde adapter die aan de spanningsvereisten van de computer voldoet). Als er onder de aansluiting voor de netstroomadapter 90W staat, mag u geen adapter van 60 of 75 watt, zoals HP F1454A, F1781A, F4600 of F4814 gebruiken. Gebruik dan ook de wisselstroomadapteraccessoires F1455A and F2297A niet. Bij gebruik van een andere netstroomadapter kan de computer of adapter beschadigd raken, waardoor het recht op garantie kan vervallen (zie Verklaring van beperkte garantie van Hewlett-Packard op pagina 61). Sluit de netstroomadapter aan op de computer en sluit het netsnoer aan op de netstroomadapter. Steek het netsnoer vervolgens in een stopcontact. De batterij van de computer wordt nu opgeladen. Belangrijk Als u het netsnoer wilt loskoppelen, moet u deze uit het stopcontact halen voordat u het loskoppelt van de netstroomadapter. Terwijl de batterij wordt opgeladen, kunt u verder gaan met stap 3. Gebruikshandleiding 19

20 Aan de slag met de HP Notebook-pc De computer instellen Stap 3: Een telefoonlijn aansluiten U kunt de ingebouwde modem gebruiken, of u kunt een pc-modemkaart of een externe modem aansluiten. 1. Controleer of u over een analoge telefoonlijn beschikt (dit wordt ook wel een datalijn genoemd). (Gebruik geen digitale lijn.) 2. Sluit de telefoonkabel aan op een telefoonaansluiting. Als de stekker van de telefoonkabel niet in de aansluiting past, moet u een adapter gebruiken. 3. Sluit het andere uiteinde van de telefoonkabel aan op de ingebouwde modem. Zie de on line Naslaggids voor informatie over het gebruik van de modem en AT-opdrachten. 20 Gebruikshandleiding

21 Aan de slag met de HP Notebook-pc De computer instellen Stap 4: De computer aanzetten Druk op de aan/uit-knop boven de linkerkant van het toetsenbord. De computer wordt opgestart en Windows wordt automatisch gestart. Tip Wanneer u de batterij gebruikt als stroomvoorziening en de computer niet wordt ingeschakeld, kan de batterij leeg zijn. Sluit de netstroomadapter aan en druk nogmaals op de aan/uit-knop. Laat de batterij ten minste één uur (of drie tot voer uur) opladen, zodat de batterij volledig is opgeladen. Gebruikshandleiding 21

22 Aan de slag met de HP Notebook-pc De computer instellen Stap 5: Windows configureren Microsoft Windows is alvast op de vaste schijf van uw notebook geïnstalleerd. Als u de computer de eerste keer aanzet, wordt het Setup-programma van Windows automatisch uitgevoerd, zodat u de instellingen kunt aanpassen. 1. Volg de instructies van het Setup-programma die op het scherm verschijnen. Het kan zijn dat wordt gevraagd om de productidentificatiecode. Deze vindt u op de onderkant van de computer. 2. Als u de modem hebt aangesloten, controleert u de landinstellingen voor de modem: Windows XP: klik op Start, Configuratiescherm, Printers en andere hardware, Telefoon- en modemopties, en klik tot slot op Bewerken op het tabblad Kiesregels. Windows 2000: klik op Start, Instellingen, Configuratiescherm, dubbelklik op Telefoon- en modemopties, en klik tot slot op Bewerken op het tabblad Kiesregels. Stap 6: De notebook-pc registreren Vergeet niet uw computer te registreren. Dit duurt maar even en kost niets. Bovendien kunnen wij u dan nog sneller en beter van dienst zijn. Met de gegevens die u ons tijdens de registratie verstrekt, kunnen we onze producten en diensten beter op uw situatie afstemmen. Bij registratie van uw computer gebeurt het volgende: U wordt bij Hewlett-Packard geregistreerd als eigenaar van de computer, waarmee u toegang krijgt tot bepaalde diensten, ondersteuning en informatie. U wordt bij Microsoft geregistreerd als eigenaar van het besturingssysteem Windows XP. Als u Windows 2000 hebt, moet u voor registratie zelf contact opnemen met Microsoft. Als u geen registratie uitvoert tijdens de installatie van Windows, kiest u de optie voor het afdrukken van het registratieformulier en stuurt u dit per fax naar HP op het faxnummer op het formulier. Of u kunt zich registreren contact op te nemen met HP Customer Care zie Contact opnemen met HP voor service en ondersteuning op pagina 56 voor het telefoonnummer. 22 Gebruikshandleiding

23 Aan de slag met de HP Notebook-pc De computer instellen Verbinding maken met het Internet Als uw computer is verbonden met een (draadloos) LAN met Internet-toegang of als uw computer een (ingebouwd, pc-kaart of extern) modem bevat, kunt u een Internetverbinding tot stand brengen. Zie voor meer informatie de on line Naslaggids klik op Start, Help en ondersteuning, HP-bibliotheek (Windows XP) of Start, Programma s, Hewlett-Packard, Notebook, HP-bibliotheek (Windows 2000). De volgende stappen Als u niet bekend bent met de Windows-versie die op de computer is geïnstalleerd, klikt u op Start, Rondleiding Windows XP of Start, Help (Windows 2000), of kijkt u in de Windows-handleiding welke nieuwe functies het programma biedt. Zie de on line Naslaggids voor meer informatie over het gebruik en onderhoud van uw computer: klik op Start, Help en ondersteuning, HP-bibliotheek (Windows XP) of Start, Programma s, Hewlett-Packard, Notebook, HP-bibliotheek (Windows 2000). Gebruikshandleiding 23

24

25 Basiswerking Gebruikshandleiding 25

26 Basiswerking De computer bedienen De computer bedienen Met de aan/uit-knop kunt u de computer starten en uitzetten. U kunt de computer echter ook op andere manieren starten en uitzetten, afhankelijk van overwegingen als energiebesparing, soorten actieve verbindingen en opstarttijd. Zie De computer bedienen in de on line Naslaggids voor informatie over het dagelijks onderhoud en het beschermen van de computer. Zie de on line Naslaggids voor meer informatie over het aansluiten van een modem of LAN (afhankelijk van het model) of voor meer informatie over het aansluiten van pc-kaarten of externe apparaten. Deze on line handleiding bevat tevens nuttige informatie over AT-opdrachten. De computer aan- en uitzetten Energiemodus Aan De statusindicator brandt. Stand-by Hiermee kunt u energie besparen. Het beeldscherm en andere onderdelen worden uitgeschakeld. De huidige sessie blijft in het RAM-geheugen bewaard. Hiermee kunt u de computer snel opnieuw starten. Netwerkverbindingen worden hersteld. De statusindicator knippert. Slaapstand Hiermee kunt u maximaal energie besparen. De werksessie wordt op de vaste schijf opgeslagen, de computer wordt uitgeschakeld. Netwerkverbindingen worden hersteld. Statusindicator brandt niet. Deze modus activeren Druk op de aan/uit-knop. Druk op de aan/uit-knop of klik op Start, Computer uitschakelen, Stand-by (Windows XP) of klik op Start, Afsluiten, Stand-by (Windows 2000) of stel time-out in. Druk op Fn+F12 of klik op Start, Afsluiten, Slaapstand (Windows 2000) of stel time-out in. 26 Gebruikshandleiding

27 Basiswerking De computer bedienen Energiemodus Afsluiten (uit) Hiermee kunt u maximaal energie besparen. Het systeem wordt uitgeschakeld, de werksessie wordt niet opgeslagen. Bij het opstarten wordt een nieuwe werksessie gestart en worden de netwerkverbindingen hersteld. Statusindicator brandt niet. Deze modus activeren Klik op Start, Computer uitschakelen, Uitschakelen (Windows XP) of klik op Start, Afsluiten, Afsluiten (Windows 2000) of druk gedurende 4 seconden op de aan/uit-knop (alleen als de procedure met het menu Start niet werkt). Inschakelen: Druk op de aan/uit-knop om de computer opnieuw te starten of hervat de sessie vanuit de standbymodus of de slaapstand. U kunt de werking van deze energiemodi ook aanpassen. Zie het hoofdstuk Batterijen en Energiebeheer in de on line Naslaggids. De computer resetten Het kan soms gebeuren dat Windows of de computer niet meer reageert en u de computer niet kunt uitschakelen. Als dit gebeurt, probeert u de volgende oplossingen in de aangegeven volgorde. Sluit zo mogelijk Windows af: Windows XP: druk op CTRL+ALT+DEL en klik vervolgens op Afsluiten, Opnieuw opstarten. Windows 2000: druk op CTRL+ALT+DEL, klik op Afsluiten en druk op de aan/uitknop om opnieuw te starten. of, als dit niet lukt Druk gedurende 4 seconden op de aan/uit-knop totdat de weergave wordt afgesloten en druk vervolgens nogmaals op de aan/uit-knop om opnieuw te starten. of, als dit niet lukt Gebruikshandleiding 27

28 Basiswerking De computer bedienen Breng de punt van een pen in de resetknop aan de onderkant van de computer en druk vervolgens op de aan/uit-knop om opnieuw te starten. Het opstartapparaat wijzigen Normaliter wordt de computer opgestart vanaf de interne vaste schijf. U kunt de computer ook opstarten vanaf een diskettestation, een cd-rom-station of een interne netwerkinterfacekaart. 1. Klik op Start, Computer uitschakelen (of Afsluiten), Opnieuw opstarten. 2. Wanneer het HP-logo verschijnt, drukt u op ESC om naar het opstartmenu te gaan. 3. Selecteer het opstartapparaat met de pijltoetsen en druk op ENTER. Als u wilt opstarten vanaf een bepaald apparaat wanneer dat aanwezig is, wijzigt u de opstartvolgorde met het programma BIOS Setup. Zie U voert BIOS Setup als volgt uit op pagina 51. De touchpad gebruiken De touchpad is voorzien van een aan/uit-knop waarmee u de touchpad kunt uitschakelen om te voorkomen dat u de aanwijzer per ongeluk verplaatst, bijvoorbeeld door de pad tijdens het typen aan te raken. Het indicatielampje gaat uit wanneer u de touchpad uitschakelt. 28 Gebruikshandleiding

Notebook-pc van HP. Gebruikshandleiding

Notebook-pc van HP. Gebruikshandleiding Notebook-pc van HP Gebruikshandleiding Kennisgeving Dit handboek en alle hierin vermelde voorbeelden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Hewlett-Packard biedt ten aanzien van dit

Nadere informatie

HP OmniBook 4150. Handboek

HP OmniBook 4150. Handboek HP OmniBook 4150 Handboek Kennisgeving Dit handboek en alle hierin vermelde voorbeelden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Hewlett-Packard biedt ten aanzien van dit materiaal geen

Nadere informatie

Cursorbesturing en toetsenbord Gebruikershandleiding

Cursorbesturing en toetsenbord Gebruikershandleiding Cursorbesturing en toetsenbord Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Nadere informatie

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding Handleiding INHOUD VAN DE VERPAKKING Optische draadloze minimuis Twee oplaadbare batterijen (Ni-MH AAA type, 1,2 V) RF-zender/ontvanger Kabel voor opladen minimuis USB-verlengkabel Numeriek toetsenblok

Nadere informatie

Handleiding netwerkcommunicatie Evo Desktop serie, Evo Workstation serie

Handleiding netwerkcommunicatie Evo Desktop serie, Evo Workstation serie b Evo Desktop serie, Evo Workstation serie Artikelnummer van document: 177922-334 Mei 2002 Deze handleiding bevat definities en instructies voor het gebruik van de functies van de netwerkadapters (NIC)

Nadere informatie

HP DeskJet 720C Series printer. Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer

HP DeskJet 720C Series printer. Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer HP DeskJet 720C Series printer Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer Gefeliciteerd met de aanschaf van uw HP DeskJet 720C serie printer! De doos behoort het volgende te bevatten.

Nadere informatie

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids Graag voor gebruik lezen Borduurwerk editing software Installatiegids Lees eerst het volgende voordat u het cdrompakket opent Hartelijk dank voor de aanschaf van deze software. Lees de onderstaande Productovereenkomst

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

UW COMPUTER UPGRADEN

UW COMPUTER UPGRADEN H O O F D S T U K V I E R UW COMPUTER UPGRADEN In dit hoofdstuk leert u hoe u het DRAM en de vaste schijf bijwerkt en hoe u de draadloze mini PCI installeert. 4-1 Uw vaste schijf upgraden Het oorspronkelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad)

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM Aan de slag Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) 1. Microfoon 7. Knop (R) Sectie herhalen 2. LCD-schermen 8. De knop Aan/Uit en

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Nederlands. Geheugen. AppleCare. Instructies voor vervanging

Nederlands. Geheugen. AppleCare. Instructies voor vervanging Nederlands Instructies voor vervanging Geheugen AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan uw apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking

Nadere informatie

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding mobile PhoneTools Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Vereisten...2 Voorafgaand aan de installatie...3 mobile PhoneTools installeren...4 Installatie en configuratie mobiele telefoon...5 On line registratie...7

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION A6000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/853144

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION A6000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/853144 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION A6000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION A6000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding Schijfeenheden Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

QuickRestore cd gebruiken

QuickRestore cd gebruiken QuickRestore cd gebruiken BELANGRIJK: Als u deze cd gebruikt, verwijdert u alle informatie die op de computer is opgeslagen en formatteert u de vaste schijf opnieuw.! VOORZICHTIG: U wordt aangeraden QuickRestore

Nadere informatie

Modemnetwerk en lokaal netwerk (Local Area Network)

Modemnetwerk en lokaal netwerk (Local Area Network) Modemnetwerk en lokaal netwerk (Local Area Network) Handleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De

Nadere informatie

Plantronics Calisto II -headset met Bluetooth USB-adapter Gebruikershandleiding 56-K61L-23004

Plantronics Calisto II -headset met Bluetooth USB-adapter Gebruikershandleiding 56-K61L-23004 56-K61L-23004 Plantronics Calisto II -headset met Bluetooth USB-adapter Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Inhoud van de verpakking... 1 Functies van het product... 2 De headset en de USB Bluetooth-adapter

Nadere informatie

Naslaggids ZT210/ZT220/ZT230

Naslaggids ZT210/ZT220/ZT230 Naslaggids ZT210/ZT220/ZT230 Gebruik deze gids bij het dagelijks gebruik van uw printer. Voor gedetailleerde informatie raadpleegt u de Gebruikershandleiding. Printeronderdelen Op Afbeelding 1 worden de

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP XW4000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/888623

Uw gebruiksaanwijzing. HP XW4000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/888623 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Energiebeheer. Handleiding

Energiebeheer. Handleiding Energiebeheer Handleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows en Windows Vista zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten

Nadere informatie

Software-updates, backup en herstel van software

Software-updates, backup en herstel van software Software-updates, backup en herstel van software Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S.

Nadere informatie

Instructies voor het bijwerken van uw USB driver voor Smartinterfaces

Instructies voor het bijwerken van uw USB driver voor Smartinterfaces Instructies voor het bijwerken van uw USB driver voor Smartinterfaces Instructies voor het bijwerken van de driver onder Windows 7 Windows installeert automatisch de betreffende driver nadat u uw Smartinterface

Nadere informatie

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (Android)

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (Android) IRISPen Air 7 Verkorte handleiding (Android) Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRISPen Air TM 7. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende

Nadere informatie

Foutcodes in Apparaatbeheer.

Foutcodes in Apparaatbeheer. Foutcodes in Apparaatbeheer. Inleiding In dit artikel worden de foutcodes vermeld die door Apparaatbeheer kunnen worden gegenereerd, en worden oplossingen beschreven. Ga als volgt te werk om de foutcodes

Nadere informatie

Naslaggids Compaq notebookcomputers

Naslaggids Compaq notebookcomputers b Naslaggids Compaq notebookcomputers Artikelnummer van document: 319954-331 November 2003 In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de notebookcomputer kunt instellen, gebruiken en onderhouden en hoe

Nadere informatie

SONOS DOCK Productgids AVL DESCHAMPS - Benedictijnenstraat 34-8970 Poperinge - T. 0475/97 90 20 - E. stephan@avldeschamps.be - W. www.avldeschamps.

SONOS DOCK Productgids AVL DESCHAMPS - Benedictijnenstraat 34-8970 Poperinge - T. 0475/97 90 20 - E. stephan@avldeschamps.be - W. www.avldeschamps. SONOS DOCK Productgids DIT DOCUMENT BEVAT INFORMATIE DIE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING KAN WORDEN GEWIJZIGD. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of overgedragen in enige vorm of via enige

Nadere informatie

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen.

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Handleiding WAARSCHUWING Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Open de behuizing van uw Trevler nooit, om

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers KORTE HANDLEIDING VOOR de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Vereisten...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers installeren...2 3.1 Vóór de installatie...2

Nadere informatie

WAARSCHUWING: STIKGEVAAR: kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar. Waarschuwingen

WAARSCHUWING: STIKGEVAAR: kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar. Waarschuwingen WAARSCHUWING: STIKGEVAAR: kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar. Waarschuwingen Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Easi-Scope 2 bevat een ingebouwde oplaadbare

Nadere informatie

ThinkCentre. Gids voor het vervangen van hardware Typen 8424, 8425, 8428 Typen 8171, 8172, 8173

ThinkCentre. Gids voor het vervangen van hardware Typen 8424, 8425, 8428 Typen 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Gids voor het vervangen van hardware Typen 8424, 8425, 8428 Typen 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Gids voor het vervangen van hardware Typen 8424, 8425, 8428 Typen 8171, 8172, 8173 Eerste uitgave

Nadere informatie

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter Powerline Adapter Let op! Stel de Powerline Adapter niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik de Powerline

Nadere informatie

Boot Camp Beta 1.0.2 Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Beta 1.0.2 Installatie- en configuratiegids Boot Camp Beta 1.0.2 Installatie- en configuratiegids 2 Inhoudsopgave 4 Overzicht 5 Stap 1: de systeemsoftware en de firmware van uw computer bijwerken 6 Stap 2: de Boot Camp-assistent gebruiken 9 Stap

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Linksys PLEK500 Powerline-netwerkadapter Inhoud Overzicht...............3 Kenmerken.................... 3 Hoe Powerline-netwerken werken........... 4 Installatievoorbeeld.......................

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4 Stap 3: Windows

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 8 en Windows 8.1 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 8 en Windows 8.1 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Nieuw toegevoegd:

Nadere informatie

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (ios)

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (ios) IRISPen Air 7 Verkorte handleiding (ios) Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRISPen TM Air 7. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende software

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

POWER CINEMA GEBRUIKEN

POWER CINEMA GEBRUIKEN A P P E N D I X C POWER CINEMA GEBRUIKEN C-1 OPMERKING Lees zorgvuldig de volgende informatie, alvorens Power Cinema Software te installeren. 1. Om Power Cinema Software op een NIEUWE VASTE SCHIJF te installeren,

Nadere informatie

EM4028 10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter

EM4028 10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter EM4028 10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter 2 NEDERLANDS EM4028-10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 1.2 Voordat je begint... 2 2.0

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SONY VAIO VPC-F11Z1E/BI http://nl.yourpdfguides.com/dref/4329591

Uw gebruiksaanwijzing. SONY VAIO VPC-F11Z1E/BI http://nl.yourpdfguides.com/dref/4329591 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

56-A11L-10514. Plantronics Calisto -headset met Bluetooth USB-adapter. Gebruikerdshandleiding

56-A11L-10514. Plantronics Calisto -headset met Bluetooth USB-adapter. Gebruikerdshandleiding 56-A11L-10514 Plantronics Calisto -headset met Bluetooth USB-adapter Gebruikerdshandleiding Table des matières Inhoud van de verpakking... 1 Productkenmerken... 2 De headset dragen... 3 In-/uitschakelen...

Nadere informatie

EW7011 USB 3.0 Docking Station voor 2.5" en 3.5" SATA Harde schijven

EW7011 USB 3.0 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA Harde schijven EW7011 USB 3.0 Docking Station voor 2.5" en 3.5" SATA Harde schijven 2 NEDERLANDS EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken...

Nadere informatie

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking Smart Plug Switch Snelstartgids CD met snelle installatiegids I-2. Voorzijde Power LED Switch

Nadere informatie

Back-up en herstel Gebruikershandleiding

Back-up en herstel Gebruikershandleiding Back-up en herstel Gebruikershandleiding Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Nieuw toegevoegd:

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps Inleiding Stel de Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het product niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Handleiding IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Toevoeging aansluiten USB Lite Base Station 1213 2 Inhoud Inhoud... 3 Het Lite Base Station aansluiten op de USB-poort... 4 Voorgeïnstalleerde

Nadere informatie

SP-1101W Quick Installation Guide

SP-1101W Quick Installation Guide SP-1101W Quick Installation Guide 06-2014 / v1.2 1 I. Productinformatie... 3 I-1. Inhoud van de verpakking... 3 I-2. Voorzijde... 3 I-3. LED-status... 4 I-4. Switch statusknop... 4 I-5. Productlabel...

Nadere informatie

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 5 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 S Y S T E E M V E R E I S T E N 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I E

Nadere informatie

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Installatiehandleiding Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Softwareprogramma 98646-003-14 Inhoud Gebruiksdoel................. 3 Systeemvereisten.............. 3 Kenmerken................... 3

Nadere informatie

EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps

EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps 2 NEDERLANDS EM8030 EM8031 - Mini Powerline Adapter 500Mbps Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 De Mini Powerline adapters

Nadere informatie

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Schakel in

Nadere informatie

Bestnr. 95 62 56 Hyundai video pen VP 02 HD8

Bestnr. 95 62 56 Hyundai video pen VP 02 HD8 Bestnr. 95 62 56 Hyundai video pen VP 02 HD8 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Informatie over installatie en functies Waarschuwingen GEVAAR: Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan. Latitude E7240

Nadere informatie

Batterij. Een platte, plastic schroevendraaier om de batterij uit de houder te halen

Batterij. Een platte, plastic schroevendraaier om de batterij uit de houder te halen Nederlands Instructies voor vervanging Batterij AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan uw apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking

Nadere informatie

EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps

EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps 2 NEDERLANDS EM8030 EM8031 - Mini Powerline Adapter 500Mbps Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 De Mini Powerline adapters

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de harde schijf 7429170005 7429170005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition

Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows XP Professional Edition installeren. Alle stappen voor de installatie

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model WV-1716) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Handleiding SecurDisc Nero AG SecurDisc Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van

Nadere informatie

Installatie Windows XP Professional Edition

Installatie Windows XP Professional Edition Installatie Windwos XP Professional Edition 1 Installatie Windows XP Professional Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows XP Professional Edition installeren.

Nadere informatie

EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven

EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven 2 NEDERLANDS EW7033 USB Behuizing voor 2.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

Ondersteuning. Bedankt dat u voor NETGEAR-producten hebt gekozen.

Ondersteuning. Bedankt dat u voor NETGEAR-producten hebt gekozen. Aan de slag Ondersteuning Bedankt dat u voor NETGEAR-producten hebt gekozen. Zoek nadat u uw product hebt geïnstalleerd het serienummer op het etiket van uw product op en gebruik dit om uw product te registreren

Nadere informatie

ATA-kabel. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op http://www.apple.com/support/doityourself/.

ATA-kabel. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op http://www.apple.com/support/doityourself/. Nederlands Instructies voor vervanging ATA-kabel AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking:

Nadere informatie

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Welkom 3 Systeemvereisten 3 Hulp nodig? 3 Inhoud van de doos 4 Basisfuncties van de headset 5 De headset dragen 6 De hoofdbeugel verstellen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het formatteerhulpprogramma voor de Mac gebruiken... 1 De FreeAgent-software installeren... 4 Stations veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Naslaggids M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Naslaggids M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Naslaggids M276 Kopieerkwaliteit optimaliseren De volgende instellingen voor kopieerkwaliteit zijn beschikbaar: Aut. selectie: Gebruik deze instelling als u de kwaliteit van

Nadere informatie

Gebruikshandleiding 1

Gebruikshandleiding 1 Gebruikshandleiding 1 Dank u voor de aanschaf van de GoXtreme WiFi actiecamera. Lees alvorens dit product in gebruik te nemen deze gebruikshandleiding zorgvuldig door om het gebruik te optimaliseren en

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Benodigdheden 5 Installatie-overzicht 5 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 5 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 5

Nadere informatie

N300 Wi-Fi-router (N300R)

N300 Wi-Fi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N300 Wi-Fi-router (N300R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Informatie over installatie en functies Waarschuwingen GEVAAR: Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan. Latitude E5430

Nadere informatie

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13 Gebruikshandleiding Inhoud Introductie... 1 BELANGRIJKE OPMERKINGEN... 1 Juridische informatie... 3 Installatie en Setup... 5 Systeemvereisten... 5 Installatie... 5 Activering... 7 Automatische update...

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. 1. Hoe start de FixMeStick voor Mac? 2. Hoe start de FixMeStick voor Windows? 3. Hoe start de FixMeStick vanuit BIOS?

VEELGESTELDE VRAGEN. 1. Hoe start de FixMeStick voor Mac? 2. Hoe start de FixMeStick voor Windows? 3. Hoe start de FixMeStick vanuit BIOS? SUPPORT HANDLEIDINGEN VEELGESTELDE VRAGEN 1. Hoe start de FixMeStick voor Mac? 2. Hoe start de FixMeStick voor Windows? 3. Hoe start de FixMeStick vanuit BIOS? 4. Hoe kan je de FixMeStick voor Mac een

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management 1 Acer erecovery Management Acer erecovery Management is een hulpprogramma dat door het softwareteam van Acer werd ontwikkeld en u een eenvoudig, betrouwbaar en veilig middel biedt om uw computer opnieuw

Nadere informatie

Gebruik van een draadloze barcodescanner

Gebruik van een draadloze barcodescanner INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 5 2. SLUIT DE BARCODESCANNER AAN OP EEN WERKSTATION 5 3. INSTALLEER DE SCANNERSOFTWARE 6 4. ZOEK DE COM-POORT OP WAARMEE HET WERKSTATION MET DE CRADLE IS VERBONDEN 6 5. LEG DE

Nadere informatie

Rondleiding door de notebook

Rondleiding door de notebook De Trinitas laptop Rondleiding door de notebook Voorkant # Pictogram Item Beschrijving 1 Webcam Webcam voor videocommunicatie Een lichtje naast de webcam geeft aan dat de webcam actief is. 2 Microfoon

Nadere informatie

EM1037 2 Poorts KVM USB Switch met Audio

EM1037 2 Poorts KVM USB Switch met Audio EM1037 2 Poorts KVM USB Switch met Audio Let op het gebruik van de USB poorten : Het toetsenbord in de bovenste USB poort aansluiten. De muis in de onderste USB poort aansluiten. 2 NEDERLANDS EM1037-2

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

QUICK GUIDE VOOR MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. QUICK GUIDE VOOR MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 INSTALLEREN... 1 3. DE TELEFOON ALS EEN MODEM

Nadere informatie

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn:

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn: H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 1 3 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 T O E P A S S I N G M O G E L I J K H E D E N 4 H A R D W A R E I N S

Nadere informatie

EW1051 USB Kaartlezer voor smartcards

EW1051 USB Kaartlezer voor smartcards EW1051 USB Kaartlezer voor smartcards 2 NEDERLANDS EW1051 USB Kaartlezer voor Smartcards Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 De EW1051

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

NOKIA PC SUITE 5.1 QUICK GUIDE VOOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

NOKIA PC SUITE 5.1 QUICK GUIDE VOOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 5.1 Copyright 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User

Nadere informatie