Veiligheidsgegevensblad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsgegevensblad"

Transcriptie

1 Veiligheidsgegevensblad Versie 1.0 Aangemaakt op Regulatie 1907/2006/EG 1. Aanduiding stof, bereiding en firma Productaanduiding Gebruik Productnummer Leverancier ZF - Ecofluid M Versnellingsbakolie ZF Friedrichshafen AG Ehlersstraße 50 D Friedrichshafen Telefoon / Fax (+49) / (+49) Indien u vragen heeft over het veiligheidsgegevensblad, dan stuur a.u.b. een aan Spoednummer: (+49) Mogelijke gevaren Dit product is niet als gevaarlijk geclassificeerd in de strekking van de richtlijn 1999/45/EG. Gevaren voor de gezondheid: Gevaren voor het milieu: Natuur- en scheikundige gevaren: De giftigheid van dit product is gering. Kan allergische reacties veroorzaken. Product niet in de grond, de riolering, oppervlaktewateren of het grondwater terecht laten komen. Geen bijzonder ontstekings- resp. explosiegevaar bij toepassing conform de voorschriften 3. Samenstelling / Informatie bij de bestanddelen Bereiding Chemische karakterisering: product op basis van minerale olie met een DMSO-extract < 3% (IP 346) Gevaarlijke bestanddelen EG-nr. Inhoud Symbo(o)l(en) R-zinnen Fosforzuurester < 1 % Xi, N R-43, 51/53 De R-zinnen in volledige tekst zijn in hoofdstuk 16 te vinden. 1/8

2 4. Eerste Hulp Maatregelen Bij klachten een arts consulteren en het veiligheidsgegevensblad overleggen. Na inademen : Na inslikken : Na contact met de huid : Na contact met de ogen : Na inademen : Het inademen van dampen, nevels of aerosolen kan irritaties van de bovenste luchtwegen veroorzaken. Betreffende personen naar de frisse lucht brengen en rustig en warm neerleggen. De orale opname van het product kan braken en diarree veroorzaken. Geen braken provoceren om het inademen in de luchtwegen te voorkomen. Niets te drinken geven. Verontreinigde, met product doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken. Product met zeep en water grondig afwassen. Grondig en met veel water uitspoelen. Indien er kans is dat het product door inademen in de longen terecht is gekomen (bijv. door inslikken met aansluitend braken) moet de betreffende persoon onmiddellijk medisch worden verzorgd. 5. Maatregelen voor de brandbestrijding Vlampunt: Zie hoofdstuk 9. Blusmiddelen: Bijzondere gevaren: Bijzondere beschermingsmiddelen bij de brandbestrijding: Aanvullende aanwijzingen: - geschikt: kooldioxide (CO2), droge blusmiddelen voor de betreffende brandklasse, schuim - niet geschikt: Geen volle waterstraal gebruiken om te blussen. De brand zou daarmee kunnen worden verdeeld. Bij onvolledige verbranding en thermische afbraak ontstaan er onder andere giftige gassen als koolmonoxide (CO, kooldioxide (CO2), verschillende crackproducten en aldehyden. Verbrandingsproducten dienen principieel als ademgiffen te worden geclassificeerd. Dampen kunnen samen met lucht explosieve mengsels vormen. Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich in de buurt van de grond tot aan verderop aanwezige ontstekingsbronnen uitbreiden. Bij sterke rook- of dampvorming moeten in gesloten ruimtes van de omgevingslucht onafhankelijke adembeschermingsmaskers worden gebruikt. Brandrestanten en gecontamineerd bluswater moeten conform de plaatselijk geldige bepalingen worden weggedaan. 6. Maatregelen bij onbedoeld vrijkomen 2/8

3 Zie ook hoofdstuk 8 en 13 Personengerelateerde veiligheidsmaatregelen: Maatregelen na morsen/uitstromen: Voor goede ventilatie zorgen. Ontstekingsbronnen verwijderen. Niet roken. Op de vloer: Er is kans op uitglijden door het vrijgekomen product. Het product niet in de grond, de riolering, oppervlaktewateren of grondwater terecht laten komen. Het product met hiervoor geschikte materialen (bijv. zand, oliebindmiddelen...) opnemen. Gemorst materiaal indammen en met zand of een ander inert absorptiemiddel opnemen. In water: Met drijvende bindmiddelen opnemen en volgens de voorschriften wegdoen. Bij contaminatie van de grond, oppervlaktewateren of grondwater onmiddellijk de verantwoordelijke instellingen waarschuwen. Aanpak voor de reiniging: Bij kleine hoeveelheden: ongevallenplek met water en reinigingsmiddel schoonmaken, geen oplosmiddelen gebruiken. Met behulp van fysicalische maatregelen (afpompen, absorberend materiaal). Afvalverwijdering: het opgenomen materiaal naar een gekeurd afvalverwerkingsbedrijf brengen, zie ook hoofdstuk Handhaving en opslag Handhaving : Aanwijzing voor een veilige hantering: Aanwijzingen voor brand- en expolsiebescherming: Verdere informatie: Bij mogelijke damp-, rook-, nevel- of aerolsolvorming voor voldoende ventilatie zorgen. Alle noodzakelijke maatregelen nemen om het explosierisico - vooral bij gebruik en afvalverwijdering van het product - zo laag mogelijk houden. Van brandbaar materiaal verwijderd houden. Product niet samen met levensmiddelen en drank bewaren. Lege reservoirs kunnen brandbare of explosieve dampen bevatten. Van poetslappen, papier of ander materiaal dat voor het opzuigen van lekkages is gebruikt, gaat een potentieel brandgevaar uit. Verzamelingen van dit soort materiaal voorkomen. Na gebruik veilig wegdoen. Elektrostatische oplading door aarden van de uitrusting voorkomen. Alle installaties moeten zodanig zijn uitgevoerd dat onbedoeld vrijkomend product (bijv. door scheuren in afdichtingen) niet op hete machineonderdelen of elektrische contacten terecht kan komen. Opslag Technische maatregelen: Installaties moeten zodanig zijn uitgevoerd dat het onbedoelde 3/8

4 vrijkomen in de grond, het grondwater, de riolering of oppervlaktewateren wordt vermeden. Opslagomstandigheden: Onverdraagzame stoffen: Verpakkingsmaterialen: Aanbevolen omstandigheden: Bij kamertemperatuur bewaren, droog en van ontstekingsbronnen verwijderd houden. Reservoir stevig gesloten houden. Te vermijden omstandigheden: Niet buiten bewaren. Met sterke oxdatiemiddelen kunnen er gevaarlijke reacties plaatsvinden. Aanbevelingen: Alleen koolwaterstofbestendige reservoirs, afdichtingen, leidingen enz. gebruiken. Het product moet in de originele verpakking worden bewaard. 8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION Technische maatregelen: Het product uitsluitend in goed geventileerde ruimtes gebruiken. In gesloten ruimtes voor een goede ventilatie zorgen of een adembeschermingsapparaat gebruiken. Blootstellingsgrenswaarden: Olienevel: 10 mg/m³ (TLV-15 min-stel) Olienevel: 5 mg/m³ (TLV- 8 h-twa) Handbescherming: Oogbescherming: Huid- en lichaamsbescherming (aanvullend bij de handbescherming): Koolwaterstofbestendige handschoenen dragen. Aanbevolen materiaal: nitrilbutadieenrubber of neopreenrubber. De doorbraaktijden van dezelfde handschoensoorten van verschillende fabrikanten kunnen erg verschillen - ook bij een vergelijkbare membraandikte. Daarom moet bij de fabrikant naar de nauwkeurige doorbraaktijden worden geïnformeerd. De eisen aan de beschermingshandschoenen worden bepaald door de in de praktijk optredende voorwaarden (bijv. meervoudig gebruik, mechanische belasting, temperatuuromstandigheden, dikte en duur van de te verwachten blootstelling). Er wordt aanbevolen om vóór de keuze van geschikte handschoenen geschiktheidsproeven door de gebruiker uit te voeren. Bij spatgevaar beschermingsbril dragen. Afhankelijk van de eisen gelaatsbescherming, veiligheidsschoenen en koolwaterstofbestendige beschermkleding dragen. Er mogen geen ringen, horloges of eendere zaken worden gedragen waaraan het product kan blijven vastzitten en een huidreactie kan veroorzaken. 4/8

5 Werkhygiënemaatregelen : Langer of herhaald contact met de huid vermijden, vooral bij de hantering met afgewerkte olie of afvalproducten. Met product verontreinigde of gedrenkte kleding onmiddellijk uittrekken. Na contact met de huid de betreffende plekken meteen met water en zeep grondig wassen. Geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of brandstoffen gebruiken. Handen niet met reeds gebruikte doeken reinigen. Met product gedrenkte lappen niet in de zakken van de kleding steken. Eten, drinken en roken is in het bedrijf en in het magazijn verboden. 9. Natuur- en scheikundige eigenschappen Fysicalische hoedanigheid: Kleur: Geur: Dichtheid: Vlampunt: Heldere vloeistof Geel tot amberkleurig karakteristiek kg/m³ > 200 C OC (open bak). Zelfontstekingstemperatuur: > 250 C (ASTM E 659) Verdelingscoëfficiënt (log Pow): Log Pow > 6 Temperatuur ( C) 20 Viscositeit: mm²/s Temperatuur ( C) Stabiliteit en reactiviteit Stabiliteit: Te vermijden omstandigheden: Te vermijden stoffen: Gevaarlijke afbraakproducten: Het product is bij de gebruikelijke temperaturen voor de opslag, het transport en het gebruik stabiel. Warmtebronnen (verwarming boven het vlampunt), vonken, ontstekingsbronnen, statische opladingen. Contact met sterke oxidatiemiddelen vermijden. Bij volledige verbranding en thermolyse kunnen er o.a. giftige stoffen ontstaan als bijv. koolmonoxide (CO), kooldioxide (CO2) alsmede crackproducten, aldehyden en roet. 11. Informatie over toxicologie Acute toxiciteit / lokaal effect 5/8

6 Inademen, opmerkingen: Niet geclassificeerd conform de geldige classifcatiecriteria. Het inademen van dampen en aerolsolen kan irritaties van de bovenste luchtwegen veroorzaken. Contact met de huid, opmerkingen: Inslikken, opmerkingen: Niet geclassificeerd conform de geldige classifcatiecriteria. Klachten door de orale opname van kleine hoeveelheden zijn niet te verwachten. De orale opname van grotere hoeveelheden kan onder andere buikpijn en diarree veroorzaken. Subacute / chronische toxiciteit: Contact met de huid: Sensibiliserende werking: Herhaald en langer dragen van vervuilde kleding kan typische huidklachten (bijv. olie-acne) veroorzaken. Bevat sensibiliserende bestanddelen. Kan allergische reacties veroorzaken. 12. Informatie omtrent ecologie Opmerkingen bij de ecotoxiciteit: Voor het product zijn er geen experimentele gegevens beschikbaar. Het product wordt aangezien als weinig gevaarlijk voor waterorganismen. Er zijn geen waarden voor het gebruikte product bekend. Mobiliteit: - Lucht: Het verlies door verdamping is klein. - Bodem: Vanwege de natuur- en scheikundige eigenschappen is het product over het algemeen weinig mobiel in de grond. - Water: Niet in water oplosbaar; het product breidt zich op het wateroppervlak uit. Persistentie en afbreekbaarheid: Voor het product zijn geen experimentele gegevens beschikbaar. Het aandeel aan minerale olie is voor het belangrijkste gedeelte biologisch afbreekbaar. Een paar bestanddelen zijn mogelijk niet biologisch afbreekbaar. 13. Aanwijzingen bij de afvalverwijdering Afvalverwijdering: De afvalverwerking (qua stof of qua energie) heeft de voorkeur vóór de afvalverwijdering. Hierbij moeten de betreffende europese en/of nationale voorschriften ook omtrent controleplichten en wat betreft eventueel van toepassing zijnde mengverboden in acht worden genomen. Afvalverwijdering door een erkend afvalverwerkingsbedrijf en 6/8

7 afvalbehandeling of - verbranding door een hiervoor goedgekeurd deskundig bedrijf. Afvalcode: Afvalverwijdering van de verontreinigde verpakking: Plaatselijke afvalverwijderingsvoorschriften: Niet gechloreerde machine, versnellingsbak- en smeeroliën op basis van minerale olie De afvalcode is afhankelijk van de samenstelling van het product op het tijdstip van de afvalverwijdering. De hier vemelde afvalcode is slechts een aanbeveling. Voor de juiste vastlegging van de afvalcode is degene verantwoordelijk die het afval produceert. De afvalcode moet na ruggespraak met het verantwoordelijke afvalverwerkingsbedrijf worden vastgelegd. Afvalverwijdering rekening houdende met de plaatselijke officiële voorschriften. Frankrijk: Afvalregister: Ab I EG L349 d.d Gewijzigde wet nr d.d voor de afvalbehandeling van afval en voor de herwinning van materiaal. Wetgeving voor het verzamelen van afgewerkte olie: Besluit d.d en voorschrift d.d voor de verwijdering en de verwijderingsomstandigheden. Wet nr d.d voor import, export en transit van afval. Decreet nr d.d voor het aflaten van oliën en smeermiddelen in oppervaktewateren. 14. Informatie bij het transport Landtransport weg (ADR) / spoor (RID): Binnenscheepvaart (ADN/ADNR): Zeeschiptransport (IMO/IMDG): Luchttransport (ICAO/IATA): Voorschriften niet verplicht voor kenmerking. R-zinnen: S-zinnen: Bijzondere kenmerking: n.v.t. n.v.t. Bevat: 7/8

8 Fosforzuurester, aminozout Kan allergische reacties veroorzaken. EG-richtlijnen: Bereidingsrichtlijn 1999/45/EG (gewijzigd door richtlijn 2001/60/EG). 16. Verdere informatie Volledige tekst van de R-zinnen van hoofdstuk 2: R43 Sensibilisering door huidcontact mogelijk. R51/53 Giftig voor waterorganismen, kan in wateren op langere duur schadelijk effect hebben. Herzieningsdatum: Dit gegevensblad vult het productgegevensblad aan, vervangt het echter niet. Deze vermeldingen zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis, vormen echter geen toekenning van producteigenschappen. Gebruikers worden erop gewezen dat het gebruik van een product voor andere dan het beoogde doeleinde met gevaar verbonden kan zijn. De vermeldingen op het veiligheidsgegevensblad ontheffen de gebruiker in geen geval van de verplichting om zich over de geldige voorschriften omtrent zijn werkzaamheden te informeren en deze ook toe te passen. Hij alleen is verantwoordelijk voor de noodzakelijke beschermingsmaatregelen bij de hantering met het product. De aangegeven wettelijke bepalingen moeten de gebruiker bij het vervullen van zijn plicht helpen. Er wordt geen waarborg voor foutloosheid en volledigheid gegeven. De gebruiker is ervoor verantwoordelijk om na te gaan of hij nog verdere plichten heeft dan hier vermeld zijn. 8/8

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad Datum bewerking: 12/04/2010 pagina:1 / 6 1. Benaming van de stof resp. de toebereiding en de onderneming Artikelnr. (producent / leverancier): Benaming van de stof of de toebereiding ervan: Naam, volledig

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) DELTA 2K Satin-Härter Materiaalnummer 124357DS

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) DELTA 2K Satin-Härter Materiaalnummer 124357DS Versie 3 / Pagina 1 v an 7 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam: Gebruik van de stof of het preparaat Algemeen gebruik

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Classificatieprocedure

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Classificatieprocedure RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Verkoopnaam Code-Nr. 272000 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS. 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS. 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS bladzijde : 1 / 7 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Aard van het product : Smeermiddel. Identificatie van het product :Pasta. Handelsnaam : Gebruik : Consumenten. Industrieel.

Nadere informatie

Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1. : Gulf Oil Nederland B.V.

Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1. : Gulf Oil Nederland B.V. Bladzijde : 1 RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. ProductIdentificatie: Productnaam : Viscositeitsgraad : SAE 15W-50 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Conform 1907/2006/EG (REACH) Artikel 31. Algemeen Artikel nummer: 90621400-1

Veiligheidsinformatieblad Conform 1907/2006/EG (REACH) Artikel 31. Algemeen Artikel nummer: 90621400-1 Veiligheidsinformatieblad Conform 1907/2006/EG (REACH) Artikel 31. Algemeen Artikel nummer: 90621400-1 Eerste editie d.d.:29 september 2008 Laatste wijziging: 7 juni 2010 Aantal pagina s: 5 Beschrijving:

Nadere informatie

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Naam van het product : Productidentificatie REACH Registratie Aantekeningen Dit product is een mengsel. Alle componenten zijn

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 NL - NL RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere handelsnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform 91/155/EEG gewijzigd in 2001/58/EG - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VPS SynPower Gasoline Fuel System Cleaner Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap of onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), BIJLAGE II Nederland VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

.butanon; ethylmethylketon - Id nr: 606-002-00-3- CAS nr: 78-93-3 - EG nr: 201-159-0

.butanon; ethylmethylketon - Id nr: 606-002-00-3- CAS nr: 78-93-3 - EG nr: 201-159-0 VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD Datum van herziening: 20/09/05 91/155/EG (2001/58/EG) -ISO 11014-1 1. /DENTIFICA TIE VAN DE STOF OF HET PREPARAA T EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming: Normaal gebruik:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD TERPENTINE Herzieningsdatum: 22 maart 2006 Bladzijde 1 van 10 Printdatum: 13-8-2007

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD TERPENTINE Herzieningsdatum: 22 maart 2006 Bladzijde 1 van 10 Printdatum: 13-8-2007 Herzieningsdatum: 22 maart 2006 Bladzijde 1 van 10 HOOFDSTUK 1 IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN DE ONDERNEMING Dit Veiligheidsinformatieblad voldoet aan de regelgeving in Nederland. PRODUCT Productnaam:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productcode Producttype Castrol Fork Oil 15W 450580IT13 SDSnr.

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad FINO QUICK PLUS/EVO Isolatie Drukdatum: 07.04.2014 10735 / 10739 Pagina 1 van 20 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie FINO QUICK

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Materiaalnaam : Productcode : 001C5624 REACH registratie nr. : 01-2119486951-26-0003 1.2 Relevante

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Wasbenzine Herzieningsdatum: 22 december 2006 Bladzijde 1 van 11 Printdatum: 13-8-2007

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Wasbenzine Herzieningsdatum: 22 december 2006 Bladzijde 1 van 11 Printdatum: 13-8-2007 Herzieningsdatum: 22 december 2006 Bladzijde 1 van 11 HOOFDSTUK 1 IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN DE ONDERNEMING Dit Veiligheidsinformatieblad voldoet aan de regelgeving in Nederland. PRODUCT Productnaam:

Nadere informatie

TECHNISCH MERKBLAD COMPA RENOVATIEPASTA

TECHNISCH MERKBLAD COMPA RENOVATIEPASTA TECHNISCH MERKBLAD COMPA RENOVATIEPASTA ALGEMEEN 2-componenten reparatiecompound op basis van polyesterhars. Voor het vullen van grote gaten, naden, scheuren (minimale breedte 3 mm) bij onderhoud en nieuwbouw.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5982-5755, 5982-5755CH 1.2

Nadere informatie

Pagina 1 van 8. Geode Chemicals & Laboratories. Veiligheidsinformatieblad Datum : 29/09/2013 Revisienummer : CLP 1

Pagina 1 van 8. Geode Chemicals & Laboratories. Veiligheidsinformatieblad Datum : 29/09/2013 Revisienummer : CLP 1 Pagina 1 van 8 Geode Chemicals & Laboratories Veiligheidsinformatieblad Datum : 29/09/2013 Revisienummer : CLP 1 Stewball FDS STE 1. Identificatie van het product en van het producerende bedrijf : 1.1.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Lactec 2K Epoxy Primer Stammlack Materiaalnummer 124279LU

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Lactec 2K Epoxy Primer Stammlack Materiaalnummer 124279LU Versie 1 / Pagina 1 v an 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam: Gebruik van de stof of het preparaat Componenten universeelgrondverf

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. Identificatie van de stof of het preparaat: Productnaam: Gebruik: Component van elastische reparatiecompound. Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Deb Sanitise Alcogel

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Deb Sanitise Alcogel Herzieningsdatum 15/02/2011 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Handelsnaam Productnr. AGS750ML, AGS750NE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer (Kit) Product- of artikel

Nadere informatie

Veiligheidblad Mecalithe con.100% VS

Veiligheidblad Mecalithe con.100% VS 1 IDENTIFICATIE VAN HET MATERIAAL EN DE LEVERANCIER 1.1 Identificatie van het materiaal Product naam : Mecalithe Commerciële naam : Mecalithe 1.2 Toepassing Mecalithe is een hulpstof voor beton, mortel

Nadere informatie

Adheseal Marine Black

Adheseal Marine Black 1/7. VIB: conform aan Verordening (EG) nr. 453/2010. Adheseal Marine Black RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. PRODUCTIDENTIFICATIE Productnaam :

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Productnr. : AZ09-0100 RM01 Blz. 1 van 16 1 01 Rubriek 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie BLENDING FLASH 1L AZ09-0100 RM01 53228577 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Classificatie van het product : Classificatie EG 67/548 of EG 1999/45 : Niet geclassificeerd (Integrale tekst van de R- en S-zinnen, zie sectie 16)

Classificatie van het product : Classificatie EG 67/548 of EG 1999/45 : Niet geclassificeerd (Integrale tekst van de R- en S-zinnen, zie sectie 16) Pagina 1 van 6 Geode Chemicals & Laboratories Veiligheidsinformatieblad Datum : 29/09/2013 Revisienummer : 09 Fly Away FDS FA Nl 1. Identificatie van het product en van het producerende bedrijf : 1.1.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer (Kit) Product- of artikel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Indexnummer Chemische formule 603-001-00-X EG nummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA Report Date : 26/11/2012 1 / 10 Herzieningsdatum 22/07/2011 Herziening 2 Vervangt datum 31/05/2011 v1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie