GROEP CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GROEP CORPORATE GOVERNANCE CHARTER"

Transcriptie

1 GROEP CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Versie 1 Corporate Governance Charter december 2005 Versie 2 Corporate Governance Charter juli 2006 Versie 3 Corporate Governance Charter mei 2007 Versie 4 Corporate Governance Charter september 2007 Versie 5 Corporate Governance Charter januari 2008 Versie 6 Corporate Governance Charter december 2009 Versie 7 - Corporate Governance Charter maart 2011 Versie 8 - Corporate Governance Charter april 2012 Versie 9- Corporate Governance Charter mei 2013 Versie 10- Corporate Governance Charter maart /36 Maart 2014

2 1. Structuur en organigram van Dexia 1.1. Inleiding 1.6. Beknopt organigram 2. Corporate governance-structuur van Dexia 2.1. De algemene aandeelhoudersvergadering Bevoegdheden Data en plaatsen Oproeping Deelneming Verloop 2.2. Raad van bestuur van Dexia NV Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van bestuur Samenstelling van de raad van bestuur De voorzitter van de raad van bestuur Werking van de raad van bestuur 2.3. Het directiecomité van Dexia NV Samenstelling Bevoegdheid en verantwoordelijkheden Werking Beslissingen Transacties tussen de leden van het directiecomité en de vennootschappen van de groep Transacties met financiële instrumenten Bezoldiging Prudentieel toezicht van NBB 2.4. Het uitvoerendcomité van Dexia NV 3. De aandeelhouders en de aandelen van Dexia 3.1. Relaties met de aandeelhouders Belangrijkste aandeelhouders Relaties met de aandeelhouders 3.2. Kapitaal en aandelen Vorm en converteerbaarheid van de aandelen Aantal aandelen Dividendbeleid 2/36 Maart 2014

3 4. Toezicht op de groep Dexia 4.1. Interne controle Interne audit Compliance 4.2. Externe controle De commissaris Prudentieel toezicht op de groep Dexia 5. Het bezoldigingsbeleid bij Dexia 5.1. Bezoldiging van de bestuurders 5.2. Bezoldiging van de leden van het directiecomité Bijlagen: 1) De gecoördineerde statuten van Dexia NV 2) Reglementen van inwendige orde van de raad van bestuur 3) Reglementen van inwendige orde van het directiecomité van Dexia NV 4) Het auditcharter en het charter van Investigation & Brand Audit 5) Het compliancecharter 6) Het Samenwerkingsakkoord tussen de Nationale Bank van België en de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 3/36 Maart 2014

4 1. Structuur en organigram van Dexia 1.1. Inleiding De raad van bestuur van Dexia nv keurde in 2005 het Corporate Governance Charter («Charter») goed, dat conform de bepalingen van de Belgische Code inzake corporate governance een gedetailleerd overzicht geeft van de belangrijkste governance-aspecten van de vennootschap. Het Charter wordt op de website van de vennootschap gepubliceerd en wordt regelmatig bijgewerkt om zowel de wijzigingen in de wetgeving als die van de interne governance te weerspiegelen Beknopt organigram De aandeelhoudersstructuur van de vennootschap en het vereenvoudigde organigram van de Groep staan hieronder. (1) Entiteit verkocht op 3 februari /36 Maart 2014

5 2. Structuur van de governance van de groep Dexia 2.1. De algemene aandeelhoudersvergadering Bevoegdheden Conform het Belgische Wetboek van Vennootschappen wordt elk jaar een gewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden, waarbij onder meer de volgende punten op de agenda staan: de mededeling van het beheersverslag van de raad van bestuur, de verslagen van de commissaris(sen), de vennootschappelijke en de geconsolideerde jaarrekening; de goedkeuring van de jaarrekening; de toewijzing van de winst; het verlenen van decharge aan de bestuurders; het verlenen van decharge aan de commissaris(sen); de benoeming van nieuwe bestuurders of de eventuele hernieuwing van het mandaat van de bestaande bestuurders; de benoeming of de eventuele vernieuwing van het mandaat van de commissaris(sen). De gewone algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig bijeenkomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Er kan eveneens een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering plaatsvinden op verzoek van de raad van bestuur of van de commissaris(sen), en dat telkens zij dit nodig achten, of op verzoek van de aandeelhouders die op zijn minst één vijfde van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering moet worden bijeengeroepen om onder meer de statuten te wijzigen, de raad van bestuur te machtigen het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestane kapitaal of de verkrijging van eigen aandelen van de vennootschap mogelijk te maken. In tegenstelling tot een gewone algemene aandeelhoudersvergadering kan een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering enkel geldig bijeenkomen als op zijn minst de helft van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Wanneer aan deze voorwaarde bij de eerste oproeping niet is voldaan, wordt een nieuwe vergadering belegd; conform de toepasselijke wettelijke bepalingen zal deze tweede vergadering geldig kunnen vergaderen ongeacht het aandeel van kapitaal dat wordt vertegenwoordigd door de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders Data en plaatsen De gewone algemene aandeelhoudersvergadering van Dexia NV vindt ieder jaar plaats op de tweede 1 woensdag van mei om uur, op de zetel van de vennootschap of op elke 1 De algemene vergadering van 14 mei 2014 zal zich uitspreken over de wijziging van artikel 15 van de statuten, waarbij wordt beoogd om de datum van de jaarvergadering met een week uit te stellen. 5/36 Maart 2014

6 andere plaats die in de oproeping wordt vermeld. Is dat een wettelijke feestdag of een bank holiday, dan vindt de vergadering plaats op de eerstvolgende bankwerkdag. Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering vindt plaats op de datum en de plaats die vermeld worden in de oproeping Oproeping De aandeelhouders op naam De aandeelhouders op naam worden uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering d.m.v. een brief die hun minstens dertig dagen vóór de algemene vergadering wordt toegestuurd. Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen worden opgeroepen om de algemene vergadering bij te wonen via advertenties die minstens dertig dagen voor de algemene vergadering worden gepubliceerd in het Belgische Staatsblad, het Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (Frankrijk) en de Luxemburger Wort, alsook in een nationaal persorgaan en in media met met Europese reikwijdte. Dexia publiceert de agenda, de ontwerpresoluties en de deelnemingsmodaliteiten eveneens op zijn website. Andere genodigden De oproepingen worden ook verstuurd d.m.v. een individuele brief aan de houders van obligaties op naam, de houders van warrants op naam en de houders van certificaten op naam, alsook aan de bestuurders en de commissaris(sen) van de vennootschap. Inhoud van de oproeping De oproeping bevat de agenda van de algemene vergadering, met de onderwerpen die aan bod zullen komen en de ontwerpresoluties die door de raad van bestuur worden geformuleerd. De oproeping omvat eveneens alle nuttige verduidelijkingen over het houden van de vergaderingen en over de voorwaarden en modaliteiten om eraan deel te nemen. Bij de oproeping worden eveneens een volmacht en een deelnemingsformulier gevoegd. Voor elke algemene vergadering kan de raad van bestuur beslissen om al dan niet een stemming per brief te organiseren, in voorkomend geval, langs elektronische weg, conform de door de raad van bestuur bepaalde praktische modaliteiten. Conform de wet ontvangen de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissarissen samen met de oproeping, een kopie van het beheersverslag, de verslagen van de commissaris(sen), de vennootschappelijke en de geconsolideerde jaarrekening. Deze documenten zijn eveneens beschikbaar op de internetsite van Dexia. 6/36 Maart 2014

7 Deelname Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen zal afhankelijk zijn van de registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de veertiende dag vóór de algemene vergadering ( Registratiedatum ) om vierentwintig uur (Belgische tijd), hetzij door hun inschrijving in het register van aandelen op naam, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de vergadering. Om aan de algemene vergadering deel te nemen of er zich te laten vertegenwoordigen moeten de aandeelhouders hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen melden door het formulier van deelname/volmacht/stemming per brief terug te sturen naar het adres en vóór de datum vermeld in de oproeping. De houders van gedematerialiseerde effecten moeten daarenboven aan de vennootschap het attest voorleggen waaruit hun hoedanigheid van aandeelhouder op de registratiedatum blijkt. Houders van obligaties op naam, houders van warrants op naam en houders van certificaten op naam moeten eveneens bepaalde formaliteiten vervullen, willen zij kunnen deelnemen aan de algemene vergadering. Aandeelhouders die niet fysiek willen deelnemen aan de algemene vergadering, hebben de keuze uit twee mogelijkheden: zij kunnen aan een mandataris 2 volmacht verlenen met steminstructies voor iedere resolutie; zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een mandataris 3 die ter zitting zal stemmen (natuurlijk of rechtspersoon die zelf niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn); zij kunnen per brief stemmen vooraf het algemene vergadering Verloop Organisatie Conform de statuten zit de voorzitter van de raad van bestuur van Dexia NV de algemene vergadering voor. Het secretariaat van de algemene vergadering wordt waargenomen door de secretarisgeneraal van de vennootschap. De voorzitter van de vergadering, de secretaris van de vergadering en twee stemopnemers vormen samen het bureau van de algemene vergadering. Stemrecht Elk aandeel verleent één stemrecht. 2 De mandataris moet geen aandeelhouder zijn. 3 Idem 7/36 Maart 2014

8 Houders van obligaties op naam, warrants op naam en certificaten op naam die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, kunnen de algemene aandeelhoudersvergadering met raadgevende stem bijwonen. Meerderheidsquorum De agendapunten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering worden goedgekeurd als zij een meerderheid krijgen van de stemmen (voor de gewone algemene vergadering worden onthoudingen niet meegerekend). Conform het Wetboek van Vennootschappen hangt het meerderheidsquorum dat vereist is voor de goedkeuring van de diverse agendapunten van een buitengewone algemene vergadering, af van het agendapunt in kwestie. Notulen De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die daarom verzoeken De raad van bestuur Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van bestuur De raad van bestuur is het vennootschappelijke orgaan dat in naam van alle aandeelhouders samen, op voorstel van of na advies van het directiecomité, de strategie en het algemene beleid van de vennootschap en van de groep Dexia vastlegt. Hij controleert en stuurt het beheer van de vennootschap en van de groep en zorgt voor de risicofollow-up. Op het vlak van de principes legt de raad van bestuur in het kader van de uitvoering van het herziene geordende ontmantelingsplan, de strategie en de normen van de Groep vast, en waakt de raad over de implementatie van deze strategie op het niveau van de Groep en haar voornaamste entiteiten. De raad ziet erop toe dat de principes inzake corporate governance worden nageleefd. Met het oog op de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden inzake de strategie en het algemene beleid: a. onderzoekt de raad van bestuur de belangrijke voorstellen die het directiecomité aan hem voorlegt en die door de gedelegeerd bestuurder worden toegelicht; b. beslist de raad van bestuur over de strategie van Dexia in het kader van de uitvoering van het herziene geordende ontmantelingsplan die door het directiecomité wordt geïmplementeerd, legt hij de prioriteiten vast, keurt hij het jaarlijkse budget goed en meer in het algemeen vergewist hij zich van de overeenstemming met de financiële en menselijke middelen die daarvoor worden ingezet. In het kader van de uitoefening van de controlerende bevoegdheden: 8/36 Maart 2014

9 a. gaat de raad over tot de evaluatie van de implementatie, op het niveau van de Groep, van onafhankelijke controlefuncties die onder meer, in een geest van centralisatie, risk management, interne audit en compliance omvatten; b. neemt de raad de nodige maatregelen om zich te vergewissen van de integriteit van de financiële staten; c. evalueert de raad de prestaties van de leden van het directiecomité; d. ziet de raad toe op de prestaties van de commissaris(sen) en van de interne audit; e. bepaalt de raad, op voorstel van de voorzitter van het directiecomité, de organisatie van het directiecomité op het vlak van de samenstelling, de werkwijze en de verplichtingen van dit orgaan, f. legt de raad de bezoldiging vast van de leden van het directiecomité op voorstel van het comité der bezoldigingen en benoemingen en op voorstel van de voorzitter van het directiecomité aangaande de bezoldiging van de andere leden van het directiecomité dan hijzelf. De raad zorgt ervoor dat zijn verplichtingen t.a.v. zijn aandeelhouders vervuld zijn en legt aan de aandeelhouders rekenschap af over de uitoefening van zijn taken Samenstelling van de raad van bestuur Aantal bestuurders en vertegenwoordigde nationaliteiten Conform de bepalingen van artikel 9 van de statuten van Dexia NV bestaat de raad van bestuur uit negen bestuurders die worden benoemd door de algemene aandeelhoudersvergadering en van wie het mandaat door deze vergadering ook kan worden herroepen. De raad telt vijf leden met de Belgische nationaliteit en vier met de Franse nationaliteit. Een bestuurder kan, mits instemming van een meerderheid in iedere groep van bestuurders van dezelfde nationaliteit, geacht worden de Belgische nationaliteit of de Franse nationaliteit te hebben niettegenstaande hij in werkelijkheid een derde nationaliteit, de andere nationaliteit of een dubbele nationaliteit heeft. Ten minste één bestuurder van elke nationaliteit moet lid zijn van elk binnen de raad van bestuur opgericht comité. Duur van de mandaten De mandaten van de leden van de raad van bestuur duren vier jaar. De bestuurders kunnen herbenoemd worden. Het aantal hernieuwingen van mandaten van niet-uitvoerende bestuurders van de vennootschap is beperkt tot twee. 9/36 Maart 2014

10 De leeftijdsgrens van de bestuurders is 72 jaar. De desbetreffende bestuurders nemen ontslag met ingang op de datum van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die volgt op de datum van hun verjaardag. Verkiesbaarheidscriteria De bestuurders worden gekozen door de algemene aandeelhoudersvergadering op grond van hun bekwaamheid en van de bijdrage die zij kunnen leveren aan het bestuur van de vennootschap. De bestuurders beantwoorden aan het bekwaamheidsprofiel dat werd vastgesteld door de raad van bestuur op voorstel van het comité der bezoldigingen en benoemingen, zoals bepaald in Bijlage 2 van dit charter. Elk lid van de raad van bestuur moet de nodige beschikbaarheid hebben om zijn verplichtingen als bestuurder na te komen. De niet-uitvoerende bestuurders mogen niet meer dan vijf bestuursmandaten aanvaarden in andere beursgenoteerde ondernemingen. De gedelegeerd bestuurder, de niet-uitvoerende bestuurders en de onafhankelijke bestuurders De gedelegeerd bestuurder De raad van bestuur vertrouwt het dagelijkse beheer van de vennootschap toe aan een bestuurder die de titel draagt van gedelegeerd bestuurder en die het directiecomité voorzit. Conform de bepalingen van artikel 10 van de statuten heeft de gedelegeerd bestuurder de Belgische nationaliteit. Wanneer de gedelegeerd bestuurder deelneemt aan de besprekingen van de raad van bestuur of de gespecialiseerde comités die er deel van uitmaken over onderwerpen waarvoor het directiecomité recht van initiatief of advies heeft, dan verdedigt de gedelegeerd bestuurder de standpunten waarover het directiecomité vooraf heeft beraadslaagd. De gedelegeerd bestuurder stelt aan de raad van bestuur voor, na advies van het directiecomité, om een ander lid van het directiecomité te benoemen of zijn mandaat te herroepen. De gedelegeerd bestuurder verstrekt, na raadpleging van de voorzitter van de raad van bestuur, de informatie betreffende de zaken en financiën van de groep die nodig is voor de efficiënte werking van de raad van bestuur. Niet-uitvoerende bestuurders en onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders Op zijn minst de helft van de raad van bestuur bestaat uit niet-uitvoerende bestuurders; op zijn minst drie van de niet-uitvoerende bestuurders moeten onafhankelijk zijn. Wordt beschouwd als niet-uitvoerend bestuurder, elk lid van de raad van bestuur dat geen uitvoerende mandaten vervult in een vennootschap van de groep Dexia. 10/36 Maart 2014

11 Wordt beschouwd als een onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder, elke bestuurder die beantwoordt aan de criteria inzake onafhankelijkheid die, op voorstel van het comité der bezoldigingen en benoemingen, door de raad van bestuur werden vastgelegd, zoals bepaald in Bijlage 2 van dit charter. De niet-uitvoerende bestuurders hebben het recht alle nodige informatie te verkrijgen om hen in staat te stellen hun mandaat correct te vervullen en kunnen deze informatie vragen aan het management Voorzitter van de raad van bestuur Benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur De raad kiest uit zijn leden een voorzitter op voordracht van het comité der bezoldigingen en benoemingen. Hij kan ook onder zijn leden een ondervoorzitter aanstellen. Conform de bepalingen van artikel 9 van de statuten heeft de voorzitter van de raad van bestuur de Franse nationaliteit. Rol van de voorzitter van de raad van bestuur De voorzitter neemt de leiding van de raad van bestuur op zich. Hij neemt de nodige maatregelen met het oog op de totstandbrenging van een klimaat van vertrouwen binnen de raad, dat moet bijdragen tot een open debatcultuur, de constructieve bespreking van meningsverschillen en het goedkeuren van de beslissingen die de raad neemt. Betrekking tussen de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder Er bestaat een duidelijke scheidslijn tussen de verantwoordelijkheden aan de top van de groep, tussen enerzijds de verantwoordelijkheid voor het leiden van de raad van bestuur, en anderzijds de uitvoerende verantwoordelijkheid voor het leiden van de activiteiten. De gedelegeerd bestuurder kan de functie van voorzitter van de raad van bestuur niet uitoefenen. De voorzitter van de raad van bestuur ziet erop toe dat er via de gedelegeerd bestuurder een efficiënte interactie tot stand komt tussen de raad van bestuur en het directiecomité. Hij zorgt voor nauwe betrekkingen met de gedelegeerd bestuurder d.m.v. steun en advies, met inachtneming van de uitvoerende taken van de gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurder van zijn kant bezorgt aan de voorzitter van de raad van bestuur de informatie die deze nodig heeft om hem in staat te stellen zijn opdracht te vervullen. Bevoegdheden van de voorzitter van de raad van bestuur Organisatie van de werkzaamheden van de raad van bestuur De voorzitter van de raad van bestuur stelt de kalender en de agenda van de bijeenkomsten van de raad van bestuur op na overleg met de gedelegeerd bestuurder, en ziet erop toe dat de procedures die verband houden met de voorbereiding, de beraadslaging, de besluitvorming en 11/36 Maart 2014

12 de tenuitvoerlegging ervan, correct worden toegepast. De voorzitter van de raad van bestuur opent en sluit de zittingen van de raad, controleert het quorum, zorgt ervoor dat de debatten in goede orde verlopen, en vergewist zich van de aanwezigheidsgraad van de leden van de raad. De voorzitter ziet erop toe dat de bestuurders te gelegener tijd nauwkeurige en duidelijke informatie krijgen vóór de vergaderingen en, indien nodig, tussen de diverse bijeenkomsten in. Alle bestuurders ontvangen dezelfde informatie. In de regel maken de omvangrijke of complexe presentaties aan de raad van bestuur het voorwerp uit van een synthesenota van enkele pagina s die het mogelijk maakt om de aard en de draagwijdte van het besluit voorgelegd aan de raad vlug te begrijpen. De uiteenzettingen aan de raad moeten zo synthetisch mogelijk zijn en moeten zo veel mogelijk verwijzen naar de ondersteunende dossiers die op voorhand aan de bestuurders worden overgemaakt. Op die manier wordt in de raad voldoende tijd gelaten voor debatten. In die optiek moet de secretaris-generaal van de vennootschap, in onderling overleg met de sprekers die het dossier voorstellen en in functie van de agenda, bij benadering de timing van hun uiteenzetting definiëren. Hiervoor werkt de secretaris-generaal samen met de voorzitter van de raad van bestuur die verantwoordelijk is voor het leiden van vergaderingen, en met de gedelegeerd bestuurder. De voorzitter van de raad van bestuur ziet erop toe dat alle bestuurders met kennis van zaken een bijdrage kunnen leveren tot de besprekingen van de raad, en dat de raad over voldoende tijd beschikt voor reflectie en bespreking alvorens beslissingen te nemen. Werking van de gespecialiseerde comités De voorzitter van de raad van bestuur ziet erop toe dat de raad, op voordracht van het comité der bezoldigingen en benoemingen, voor elk gespecialiseerd comité de leden en een voorzitter benoemt. Follow-up van de risico s De commissaris(sen), de auditor-generaal en de chief compliance officer van de groep hebben rechtstreekse toegang tot de voorzitter van de raad. De voorzitter kan aan de auditor-generaal van de groep bepaalde opdrachten toevertrouwen of bepaalde inlichtingen vragen. Hij brengt de gedelegeerd bestuurder, de voorzitter van het auditcomité hiervan op de hoogte. Vertegenwoordiging van de vennootschap en relaties met de aandeelhouders De voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder zorgen er in het kader van hun respectieve bevoegdheden en in onderling overleg voor dat de vennootschap wordt vertegenwoordigd ten aanzien van derden. De voorzitter van de raad van bestuur ziet erop toe dat de kwaliteit van de relaties met het geheel van de aandeelhouders gewaarborgd blijft. 12/36 Maart 2014

13 De vennootschap wordt vertegenwoordigd hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuurders van wie één de voorzitter of de gedelegeerd bestuurder moet zijn, hetzij door de gedelegeerd bestuurder. De secretaris-generaal van de vennootschap Bij de organisatie en de werking van de raad wordt de voorzitter van de raad van bestuur in zijn taken bijgestaan door de secretaris-generaal van de vennootschap Werking van de raad van bestuur a) Algemene organisatieprincipes De raad van bestuur organiseert zich zodanig dat hij zijn bevoegdheden en taken optimaal kan uitvoeren. De raad van bestuur evalueert in principe jaarlijks zijn eigen werking onder leiding van de voorzitter van de raad van bestuur. De bijeenkomsten van de raad vinden vaak genoeg plaats om hem in staat te stellen zijn opdrachten te vervullen. De bestuurders verbinden zich ertoe actief betrokken te zijn bij de werkzaamheden van de raad en de comités waarvan zij lid zijn. De aanwezigheid tijdens de zittingen van de raad en de comités is de eerste voorwaarde voor deze deelneming, en een effectieve aanwezigheid op minstens drie vierden van de bijeenkomsten is gewenst. De agenda bevat de te behandelen onderwerpen en vermeldt per punt of dit ter informatie, ter beraadslaging of ter beslissing op de agenda is geplaatst. De notulen maken gewag van de besprekingen en vermelden ook de genomen beslissingen, alsook, in voorkomend geval, het voorbehoud van bepaalde bestuurders. B) Gespecialiseerde comités Om de dossiers die hem worden voorgelegd grondig te kunnen onderzoeken, kan de raad van bestuur in zijn midden gespecialiseerde comités oprichten die belast zijn met het voorbereiden van de beslissingen van de raad, die alleen aan hem blijven toekomen. Behoudens een bijzondere delegatie van de raad hebben de gespecialiseerde comités geen enkele beslissingsbevoegdheid. De raad van bestuur stemt elk jaar over het verlenen van decharge aan de leden van de gespecialiseerde comités. De raad van bestuur heeft in zijn midden drie permanente gespecialiseerde comités opgericht, namelijk: (i) het auditcomité, (ii) het comité der bezoldigingen en benoemingen conform de toepasselijke wetsbepalingen en (iii) het strategisch comité. Deze comités bestaan uit minimaal drie bestuurders die worden benoemd door de raad van bestuur voor een hernieuwbare periode van twee jaar. De raad van bestuur benoemt één van de leden van elk comité tot voorzitter ervan. Na elke bijeenkomst wordt aan de raad van bestuur een verslag voorgelegd over de werkzaamheden van het gespecialiseerde comité. Van de bijeenkomsten van de gespecialiseerde comités worden notulen opgesteld, die aan de voorzitter van de raad van 13/36 Maart 2014

14 bestuur worden overgemaakt om, na goedkeuring door alle leden van het comité, toegevoegd te worden aan het dossier van de eerstvolgende raad van bestuur. Als de notulen niet beschikbaar en/of goedgekeurd zijn vóór de vergadering van de raad van bestuur die onmiddellijk volgt op deze van het gespecialiseerde comité, zal de voorzitter van dat comité zonder afbreuk te doen aan wat voorafgaat mondeling verslag uitbrengen. De inhoud hiervan wordt opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad. B)-1 Het auditcomité Het auditcomité bestaat uit minimaal drie niet-uitvoerende bestuurders, onder wie minstens één onafhankelijke bestuurder. De voorzitter van de raad van bestuur kan echter geen lid van het auditcomité zijn. De gedelegeerd bestuurder mag de vergaderingen van het auditcomité eveneens bijwonen zonder lid te zijn. Het auditcomité kan elke bestuurder en elk lid van het directiecomité uitnodigen om deel te nemen aan zijn werkzaamheden. Indien nodig kan het zich ook laten bijstaan door een deskundige. De voorzitter van het comité ziet erop toe dat de leden van het comité elkaar kunnen ontmoeten, desgevallend in aanwezigheid van de auditorgeneraal, bij afwezigheid van een vertegenwoordiger van de directie. Het rekeningencomité komt minstens viermaal per jaar bijeen. Al deze bijeenkomsten moeten worden gehouden vóór de vergadering van de raad van bestuur die, in voorkomend geval naar gelang van het geval de kwartaal-, halfjaar- of jaarrekeningen onderzoekt en afsluit. Het comité kan bijeenkomen op verzoek van een van zijn leden. De leden van het auditcomité hebben onder meer rechtstreeks toegang tot de auditor-generaal en de externe auditoren, de chief risk officer en chief compliance officer, alsook tot alle informatie die noodzakelijk is voor de vervulling van hun taken en werkzaamheden. Bovendien hoort het auditcomité tijdens elke vergadering de algemene directie of andere leden van het management afhankelijk van de aangekaarte onderwerpen enerzijds, en de externe auditoren anderzijds, bij afwezigheid van elke andere persoon. Indien het comité het nodig acht, mag het voor elke kwestie die onder zijn bevoegdheid valt, elke verantwoordelijke van de groep horen voor de aangelegenheden die hem eigen zijn en zonder dat de algemene directie aanwezig moet zijn. De auditor-generaal, de externe auditor en de chief compliance officer beschikken op elk moment over een rechtstreekse toegang tot de leden van het auditcomité, evenals tot de voorzitter van de raad. De dagorde van de vergadering wordt opgesteld door de voorzitter van het auditcomité, eventueel op voorstel van een lid van het directiecomité en/of de auditor-generaal. De auditorgeneraal bereidt het dossier van de vergadering van het comité voor. De leden van het auditcomité ontvangen alle informatie en alle documenten die noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden van het comité, en wel binnen de termijnen die nodig zijn om er kennis van te nemen. Over het algemeen wordt het door de auditor-generaal voorbereide dossier van de vergadering uiterlijk 48 uur vóór de vergadering aan elk lid van het comité overhandigd. 14/36 Maart 2014

15 De voorzitter van het auditcomité ziet toe op het goede verloop van de zitting en wijst een secretaris aan die belast wordt met het opstellen van de notulen van de vergadering van het comité. De secretaris moet geen lid zijn van het auditcomité. Het auditcomité is belast met de volgende taken: Inzake rekeningen en financiële informatie De taak van het auditcomité bestaat erin de ontwerpen, in voorkomend geval, van kwartaal-, halfjaar- en jaarrekeningen, zowel op vennootschappelijke als geconsolideerde basis te onderzoeken. Al deze rekeningen moeten daarna aan de raad van bestuur worden voorgesteld en door de raad worden goedgekeurd en gepubliceerd. Dit comité onderzoekt alle vragen in verband met deze rekeningen en met de financiële staten. Op basis van de documenten die het ontvangt, verifieert het de voorwaarden waarin ze werden opgesteld, de keuze van de boekhoudkundige referenties, de voorzieningen, de naleving van de prudentiële normen, het relevante en permanente karakter van de toegepaste boekhoudprincipes en methodes en de juistheid van de toegepaste consolidatiekring. In dit kader: discussieert het erover met de algemene directie; onderzoekt het de ontwerpen van het beheersverslag en de activiteitstabellen en de ontwerpen van de resultatenrekening; onderzoekt het de liquiditeit van de groep; onderzoekt het de werkzaamheden van de externe auditoren en bespreekt het hun vaststellingen, commentaren en aanbevelingen, en geeft hen tijdens elke vergadering de mogelijkheid om zich enkel in aanwezigheid van zijn leden uit te drukken; verzekert het de opvolging van de vragen en aanbevelingen geformuleerd door de commissarissen; stelt het eventueel bijkomende werkzaamheden voor; ziet het toe op de kwaliteit en het afdoende karakter van de aan de aandeelhouders verstrekte informatie. Het adviseert de raad van bestuur over de financiële communicatie aangaande, in voorkomend geval, de kwartaalresultaten en de netelige en gevoelige dossiers die een belangrijke impact hebben op de rekeningen. Bovendien onderzoekt het de ontwerpen van communiqué over de resultaten. Meer in het bijzonder in verband met de externe audit Het auditcomité gaat na of de externe audit op de behoeften van de groep is afgestemd. In dit kader: 15/36 Maart 2014

16 wordt het door het directiecomité geraadpleegd over het voorstel dat eerst aan de raad en vervolgens aan de algemene vergadering moet worden gedaan in verband met de keuze van de commissarissen en hun bezoldigingen; vergewist het zich ervan dat het beleid aangaande de onafhankelijkheid van de commissarissen wordt nageleefd, hierbij inbegrepen het beleid in verband met het leveren van bijkomende diensten; neemt het kennis van de planning van hun werkzaamheden. Meer in het bijzonder inzake interne controle en risicobeheer Het auditcomité moet toezien op de performante werking van het systeem inzake interne controle dat door het directiecomité werd ingesteld en van het systeem voor het beheer van de risico s waaraan de hele groep in het kader van zijn activiteiten blootstaat. In dit verband : onderzoekt het het bestaan en het opstellen van de procedures voor interne controle en beheersing van de krediet-, markt-, liquiditeits- en operationele risico s; onderzoekt het de door het hoofd van het risk management groep elk kwartaal voorgestelde verslagen over de belangrijkste blootstellingen van de groep; ziet het erop toe dat de vennootschap passende maatregelen neemt om de naleving te verzekeren van de organisatorische vereisten en de beschermingsmaatregelen voorzien in artikel 20bis van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, en onderzoekt in dit kader het verslag dat is opgesteld door het directiecomité, minstens één keer per jaar, betreffende de evaluatie van het interne controlesysteem; onderzoekt het de verslagen voorgesteld door de verantwoordelijke van de supportline Secretariaat-generaal, juridische zaken en Compliance over de juridische risico s van de groep. Het auditcomité neemt ook kennis van de eventuele vaststellingen en aanbevelingen van de toezichthoudende instanties en onderzoekt de maatregelen die genomen werden om daarop te antwoorden. Het wordt op de hoogte gebracht van de taken die worden uitgevoerd door de regulerende instanties binnen de groep. In verband met de interne audit Het auditcomité vergewist zich van de performante werking en de onafhankelijkheid van het departement interne audit, zowel op het niveau van Dexia NV als voor de groep in zijn geheel. In dit kader : hecht het, bij volmacht van de raad, zijn goedkeuring aan het auditcharter, de actieradius van de audit, het jaarlijkse auditplan en de menselijke en materiële middelen waarover de auditdirectie van de groep beschikt om de audit te realiseren; neemt het kennis van de verslagen over de verwezenlijking van de auditwerkzaamheden in de hele groep, waarbij de auditor-generaal tijdens elke 16/36 Maart 2014

17 vergadering de mogelijkheid heeft om zich, enkel ten overstaan van de leden van deze vergadering, uit te drukken ; verzekert het zich ervan dat aan de in het kader van de auditopdrachten geformuleerde aanbevelingen gevolg werd gegeven; suggereert het eventueel aanvullende opdrachten aan de auditor-generaal; wordt het door het directiecomité geraadpleegd voor de benoeming van de auditorgeneraal. Het auditcomité neemt kennis van het verslag van de effectieve directie betreffende de evaluatie van het interne controlesysteem. De voorzitter van de Raad van bestuur kan aan de auditor-generaal bepaalde opdrachten toevertrouwen of bepaalde informatie vragen. Over de in dit kader gerealiseerde opdrachten wordt verslag uitgebracht aan het auditcomité zoals dat het geval is voor de overige opdrachten die door de audit werden uitgevoerd. In verband met compliance Het auditcomité vergewist zich van de prestatie en de onafhankelijkheid van de werking van het departement compliance. In dit kader: hecht het, bij volmacht van de raad, zijn goedkeuring aan het compliancecharter ; onderzoekt het de procedures die werden ingesteld om de risico's in verband met de non-conformiteit te beheersen en de regels inzake compliance te doen naleven; gaat het ten minste één keer per jaar na of de compliancerisico s voldoende beheerst zijn. Daartoe neemt het kennis van het activiteitenverslag van het departement compliance, voorgesteld door de chief compliance officer; wordt het geraadpleegd door het directiecomité over de regels die betrekking hebben op het compliance- en integriteitsbeleid dat in de groep wordt toegepast; wordt het vooraf geïnformeerd over de benoeming en de wijziging van de chief compliance officer; wint het, telkens het dat nodig acht, het advies van de chief compliance officer in. B)-2 Comité der bezoldigingen en benoemingen Het comité der bezoldigingen en benoemingen bestaat uit ten minste drie niet-uitvoerende bestuurders onder wie de voorzitter van de raad van bestuur en een meerderheid van onafhankelijke bestuurders. De gedelegeerd bestuurder mag de vergaderingen van het comité 17/36 Maart 2014

18 der benoemingen en bezoldigingen bijwonen, zonder er lid van te zijn. Het comité moet over de noodzakelijke deskundigheid inzake bezoldigingsbeleid beschikken. Het comité der bezoldigingen en benoemingen komt minstens tweemaal per jaar samen, waarvan in principe minstens één keer vóór de raad van bestuur die de resoluties moet voorbereiden die zullen worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering, en één keer ten laatste op de dag dat de raad de rekeningen van het boekjaar opstelt. Het comité kan ook vaker in de loop van het jaar vergaderen op gemotiveerd verzoek van een van zijn leden. Het comité der bezoldigingen en benoemingen bereidt de beslissingen van de raad van bestuur voor die betrekking hebben op: a. de voorstellen tot benoeming of tot hernieuwing van het mandaat van bestuurders door de raad van bestuur aan de algemene aandeelhoudersvergadering, alsook de voorstellen tot coöptatie van bestuurders. Ter gelegenheid van de hernieuwing van het mandaat van een bestuurder zal het comité der bezoldigingen en benoemingen overgaan tot een evaluatie van diens deelneming aan de werking van de raad van bestuur en zal hiervan aan de raad verslag uitbrengen met een aanbeveling. In het kader van een nieuwe benoeming zal het comité alvorens de goedkeuring van de kandidatuur te overwegen, zich ervan verzekeren dat de raad van bestuur voldoende informatie over de kandidaat heeft ontvangen. Deze informatie moet de raad van bestuur in staat stellen om deze kandidatuur te toetsen aan het algemene profiel van de bestuurders. b. het bepalen van de onafhankelijkheidscriteria op basis waarvan een bestuurder als onafhankelijk kan worden aangemerkt; c. de kwalificatie van een bestaand lid of van een nieuw lid van de raad van bestuur als onafhankelijk bestuurder; d. de benoeming van de leden van de gespecialiseerde comités van de raad van bestuur en van hun respectieve voorzitters, met uitzondering van de leden van het comité zelf die rechtstreeks door de raad van bestuur worden benoemd; e. de benoeming of de hernieuwing van het mandaat van de gedelegeerd bestuurder; f. de benoeming of de hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van de raad; g. de voorstellen van de gedelegeerd bestuurder aangaande de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van het directiecomité van de vennootschap; h. de bezoldiging van de voorzitter van de raad van bestuur en van de gedelegeerd bestuurder, en op voorstel van deze laatste, de bezoldiging van de leden van het directiecomité; de voorzitter van de raad van bestuur woont de beraadslagingen over zijn eigen bezoldiging niet bij; het comité der bezoldigingen en benoemingen formuleert aanbevelingen over het bedrag van het presentiegeld dat aan de bestuurders wordt overgemaakt, en over de verdeling ervan. De raad van bestuur beheert, op voorstel van het comité der bezoldigingen en benoemingen, het proces van de benoeming en herverkiezing van de bestuurders. Dit gebeurt in het kader van een globaal en methodisch opvolgingsplan dat tot doel heeft een optimaal niveau van 18/36 Maart 2014

19 bekwaamheden en ervaring binnen de vennootschap en binnen de raad van bestuur te handhaven. Het comité der bezoldigingen en benoemingen gaat periodiek bij de directie na of de bezoldigingsprogramma s hun doel bereiken en in overeenstemming zijn met de toepasselijke bepalingen: minstens één keer per jaar wordt de directie verzocht een presentatie daarover te geven aan het comité der bezoldigingen en benoemingen, dat daarover op zijn beurt verslag uitbrengt aan de raad van bestuur. In het kader van zijn opdrachten is het comité der bezoldigingen en benoemingen verantwoordelijk voor de opvolging van de praktijken van beursgenoteerde vennootschappen op het vlak van de werking en de samenstelling van de raden van bestuur. In dat kader zal het comité der bezoldigingen en benoemingen: de vragen met betrekking tot de opvolgingsstrategie, hierin begrepen de noodsituaties, onderzoeken. Indien het comité het nuttig acht, kan het een beroep op een externe raadgever; regelmatig de hulp kunnen inroepen van externe raadgevers om over te gaan tot een vergelijkende analyse van de bezoldigingen van de leden van het directiecomité (benchmark), en, in voorkomend geval, aan de raad van bestuur voorstellen voorleggen tot verbetering van de bestaande programma's. B)-3 Strategisch comité Het strategisch comité telt ten minste drie niet-uitvoerende leden, onder wie de voorzitter van de raad van bestuur die het comité voorzit, die representatief zijn voor de aandeelhouders van Dexia en/of de vertegenwoordigers van de waarborgverlenende Staten. De gedelegeerd bestuurder kan het comité bijwonen zonder er lid van te zijn. Het strategisch comité komt zo vaak als nodig bijeen op initiatief van zijn voorzitter of op vraag van een van zijn leden, om de strategische positie van de groep Dexia te onderzoeken, rekening houdend met de evolutie van haar omgeving, de financiële markten en hun impact op de hypotheses en parameters van het geordende ontmantelingsplan. Indien nodig worden, op vraag van de leden, externe personen die bij de evolutie van Dexia betrokken zijn, uitgenodigd op de vergaderingen om aan de werkzaamheden deel te nemen. Vertrouwelijk karakter De informatie die aan de bestuurders wordt meegedeeld in het kader van de uitoefening van hun functie, zowel tijdens de bijeenkomsten van de raad en de gespecialiseerde comités als tijdens privégesprekken, wordt hun intuïtu personae verstrekt. Ze moeten erop toezien dat het vertrouwelijke karakter van deze informatie strikt wordt gerespecteerd. Deze bepaling geldt ook voor externe personen die zouden worden uitgenodigd op een vergadering van de raad van bestuur of zijn gespecialiseerde comités. 19/36 Maart 2014

20 Er wordt aan herinnerd dat indien men voorkennis heeft, dit onder meer een verbod impliceert om voor eigen rekening of voor rekening van derden verrichtingen te doen in effecten van de betrokken ondernemingen, alsook een verbod om deze informatie mee te delen aan derden. Vorming van de bestuurders De voorzitter van de raad van bestuur voorziet dat de bestuurders, bij hun aanstelling en tijdens hun mandaat, een opleiding krijgen over de activiteiten van de groep, om hen in staat te stellen hun verantwoordelijkheid op een correcte manier uit te voeren. Belangenvermenging De bestuurders vergewissen zich ervan dat hun deelneming aan de raad van bestuur voor hen geen bron is van rechtstreekse of onrechtstreekse belangenvermenging, noch op persoonlijk vlak, noch voor de professionele belangen die zij vertegenwoordigen. De bestuurders zien erop toe dat hun deelneming aan de raad van bestuur getuigt van een totale onafhankelijkheid ten opzichte van belangen die vreemd zijn aan de onderneming zelf. Vooral kruiselingse uitwisselingen van bestuurders moeten worden vermeden. De bestuurders stellen hun mandaat ter beschikking van de raad bij een belangrijke wijziging van hun functies; de raad beslist dan of hij al dan niet hun ontslag aanvaardt, na advies van het comité der bezoldigingen en benoemingen. Zij moeten ontslag nemen als een wijziging in hun situatie leidt tot een onverenigbaarheid met hun mandaat als bestuurder van Dexia. Onverminderd de wettelijke of reglementaire verplichtingen moet een bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot bevoegdheden van de raad van bestuur behoort, dit melden aan de andere bestuurders nog vóór de beraadslaging in de raad van bestuur. Zijn verklaring, alsook de redenen die worden aangevoerd ter rechtvaardiging van zijn tegengesteld belang, moeten worden vermeld in het verslag van de raad van bestuur, die de beslissing moet nemen. Bovendien moet hij de commissaris(sen) van de vennootschap hiervan op de hoogte brengen. Met het oog op de publicatie in het jaarlijkse beheersverslag vermeldt de raad van bestuur in de notulen de aard van de betrokken beslissing of transactie, de rechtvaardiging voor de genomen beslissing en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap. Het beheersverslag bevat de notulen waarnaar hierboven wordt verwezen. Het verslag van de commissaris(sen) moet bovendien een aparte toelichting bevatten over de vermogenrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de beslissingen van de raad van bestuur, die in de zin van voornoemde bepalingen een tegengesteld belang vertegenwoordigden. De bestuurder voor wie er sprake is van tegengestelde belangen, mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur aangaande de betrokken transacties of beslissingen, en evenmin aan de stemming. De transacties tussen een vennootschap van de groep Dexia en de bestuurders moeten plaatsvinden tegen de normale marktvoorwaarden. 20/36 Maart 2014

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam)..

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam).. V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam).. wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

S O L V A C AGENDA. I. Verslag van de Raad van Bestuur over de wijzigingen van de statuten. Wijzigingen van de statuten.

S O L V A C AGENDA. I. Verslag van de Raad van Bestuur over de wijzigingen van de statuten. Wijzigingen van de statuten. S O L V A C NV BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING dinsdag 10 mei 2011 na afloop van de gewone algemene vergadering --------------------------------------------------------------- AGENDA I. Verslag van de

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 4ENERGY INVEST naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24, 8790 Waregem Btw BE 0890.535.026 RPR Kortrijk

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. PLAATS EN DATUM... 2 2. AGENDAPUNTEN... 2 3. OPROEPING... 2 4. DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING... 3 5. PUNTEN OP DE AGENDA EN RECHT OM VRAGEN

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel F L U X Y S Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel UITTREKSEL VAN DE BIJEENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2006 Voorstel om de statuten

Nadere informatie

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360 BTW BE 0405.548.486 - RPR Gent, afdeling Kortrijk: 0405.548.486 www.deceuninck.com

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Ondergetekende : Eigenaar van...aandelen

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout UITNODIGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR BIJLAGE 1 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel)

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering van KBC Groep NV die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

IMBAKIN HOLDING SOCIETE ANONYME NAAMLOZE VENOOTSCHAP

IMBAKIN HOLDING SOCIETE ANONYME NAAMLOZE VENOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Gachardstraat 88/14, 1050 Brussel Rechtspersonenregister: nummer 0607.914.242 (Brussel) De Raad van Bestuur van IMBAKIN HOLDING, NV (de «Vennootschap») nodigt de aandeelhouders

Nadere informatie

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T G R O E P B R U S S E L L A M B E R T Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Marnixlaan 24 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0407.040.209 RPR Brussel De aandeelhouders en obligatiehouders worden

Nadere informatie

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5. S.A. SPADEL N.V. Kolonel Bourgstraat 103-1030 BRUSSEL ( RPR Brussel 0405 844 436 13 mei 2014 Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.00 h) VOLMACHT Ondergetekende Voornaam :... Naam Woonplaats

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

In uitvoering van artikel 2.1. van het Corporate Governance Charter van de vennootschap heeft de raad van bestuur zijn intern reglement vastgelegd.

In uitvoering van artikel 2.1. van het Corporate Governance Charter van de vennootschap heeft de raad van bestuur zijn intern reglement vastgelegd. INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR In uitvoering van artikel 2.1. van het Corporate Governance Charter van de vennootschap heeft de raad van bestuur zijn intern reglement vastgelegd. Dit intern reglement

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN BEFIMMO NV

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN BEFIMMO NV INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN BEFIMMO NV (Laatste aanpassing:13 november 2014 1 ) Artikel 1 Samenstelling De Raad van Bestuur (hierna de «Raad») bestaat uit een meerderheid van Niet-Uitvoerende

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Aangezien op basis van de ontvangen registraties vaststaat

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER Titel I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke

Nadere informatie

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 14 MEI

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING OP 10 SEPTEMBER 2014 VANAF 17.00 UUR

Nadere informatie

Oproeping. tot de gewone algemene vergadering en. een buitengewone algemene vergadering. Brussel. 20 mei 2015. Dexia NV

Oproeping. tot de gewone algemene vergadering en. een buitengewone algemene vergadering. Brussel. 20 mei 2015. Dexia NV Oproeping tot de gewone algemene vergadering en een buitengewone algemene vergadering Brussel 20 mei 2015 Dexia NV Inhoud Voorwoord van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op het koninklijk besluit van 20 februari 1964 houdende instelling van de Raad voor het Verbruik gewijzigd bij de K.B. van 2 juli 1964, 27 maart 1969,

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

THROMBOGENICS Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet Gaston Geenslaan Heverlee RPR Leuven OPROEPING

THROMBOGENICS Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet Gaston Geenslaan Heverlee RPR Leuven OPROEPING THROMBOGENICS Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet Gaston Geenslaan 1 3001 Heverlee 0881.620.924 RPR Leuven OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013 RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN BEFIMMO NV HANDELEND IN DE HOEDANIGHEID VAN ZAAKVOERDER VAN BEFIMMO COMMVA

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN BEFIMMO NV HANDELEND IN DE HOEDANIGHEID VAN ZAAKVOERDER VAN BEFIMMO COMMVA INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN BEFIMMO NV HANDELEND IN DE HOEDANIGHEID VAN ZAAKVOERDER VAN BEFIMMO COMMVA (Laatste aanpassing: 17 september 2010) Artikel 1 - Samenstelling De Raad van Bestuur

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT VGP NV Greenland Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bus 4 1090 Brussel (Jette) Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Brussel) BTW BE 0887.216.042 www.vgpparks.eu (de Vennootschap ) De aandeelhouders worden

Nadere informatie

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE Statuut Het Audit- en Toezichtscomité is een raadgevend comité van de Raad van Bestuur, met uitzondering voor de punten waarvoor

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR BIJLAGE 1. INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: 5 Marsveldplein, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) OPROEPING

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam: adres:.. eigenaar van:. aandelen, en eigenaar van:. warrants van de vennootschap: vennootschapsnaam: maatschappelijke zetel:

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei 2015-9.00 h S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan 110-1200 BRUSSEL RPR Brussel 0405 844 436 Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering op 11 juni 2015 (15.00 u) De Aandeelhouders

Nadere informatie

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering?

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering? Geachte aandeelhouders, Deze nota is bedoeld om U te begeleiden bij de toepassing en de naleving van de formaliteiten om toegelaten te worden op de bijzondere algemene vergadering van de Aannemingsmaatschappij

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE):

Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE): Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE): TITEL III STRUCTUUR VAN DE SE Artikel 38 Onder de in deze verordening gestelde

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 28 MEI 2015

PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 28 MEI 2015 PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 28 MEI 2015 De zitting wordt geopend om 10.30 uur, onder het voorzitterschap van Graaf Buysse. Mevrouw Joëlle Micha neemt de

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117

Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117 Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117 De raad van bestuur van Gimv NV (de Vennootschap ) nodigt de houders van effecten

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL 2008

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL 2008 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL

Nadere informatie

SOLVAC NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

SOLVAC NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR SOLVAC NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR I. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 1. Aantal leden De Algemene Aandeelhoudersvergadering bepaalt het aantal bestuurders, dat niet minder

Nadere informatie

HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op

Nadere informatie

Oproeping tot gewone en buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders

Oproeping tot gewone en buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders MELEXIS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 12 RPR Ieper 0435.604.729 (de Vennootschap ) Oproeping tot gewone en buitengewone algemene vergadering

Nadere informatie

GEWONE ALGEMENE VERGADERING. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking

GEWONE ALGEMENE VERGADERING. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking B ESLISSINGEN VAN DE GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS VAN 26 APRIL 2011 GEWONE ALGEMENE VERGADERING Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op vrijdag 16 mei 2014 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE OPROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING 17 april 2015 RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 OPROEPING TOT

Nadere informatie

VGP NV Spinnerijstraat Zele Ondernemingsnummer (RPR Dendermonde) BTW BE (de Vennootschap )

VGP NV Spinnerijstraat Zele Ondernemingsnummer (RPR Dendermonde) BTW BE (de Vennootschap ) VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www.vgpparks.eu (de Vennootschap ) De aandeelhouders worden hierbij uitgenodigd om de buitengewone

Nadere informatie

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail

Nadere informatie

AGENDA. 2. Goedkeuring van het verslag inzake de bezoldiging.

AGENDA. 2. Goedkeuring van het verslag inzake de bezoldiging. SOLVAY Naamloze Vennootschap Maatschappelijke Zetel : Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel Brussel, RPR 403 091 220 De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal gehouden

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde)

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 24 april 2013 OPENING VAN DE VERGADERING

Nadere informatie