Contrasterende perspectieven, overeenkomsten in employer branding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Contrasterende perspectieven, overeenkomsten in employer branding"

Transcriptie

1 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Contrasterende perspectieven, overeenkomsten in employer branding De toepassing van employer branding in online vacatures in de non-profit en for profit sector. Graduate School of Communication Master thesis Corporate Communication Naam: Noortje de Kort Studentnummer: Thesis begeleidster: Dr. E. Vasileiadou Datum: 31 januari 2013 Universiteit van Amsterdam

2 Samenvatting Non-profit en for profit organisaties worden opgericht uit contrasterende perspectieven. Het is onduidelijk of beide soorten organisaties op basis van verschillende organisationele kenmerken verschillende typen mensen aantrekken. Dit is in deze studie onderzocht door de verschillen in de toepassing van employer branding in vacatures van organisaties in de nonprofit en for profit sector te analyseren aan de hand van een inhoudsanalyse (N=200). Uit de resultaten blijkt dat er verschillen bestaan in de mate waarin elementen van employer branding worden toegepast in vacatures afkomstig uit de non-profit en for profit sector. Nietfinanciële specifieke voordelen van werken voor een organisatie en de concurrentiepositie van de organisatie worden vaker vermeld in for profit vacatures dan in non-profit vacatures. De werk-privé balans, corporate history, organisatiecultuur en de aanwezigheid van een ondersteunende werkomgeving worden vaker vermeld in non-profit vacatures dan in for profit vacatures. Er zijn minder verschillen gevonden in de mate waarin elementen van employer branding worden toegepast in zowel non-profit als for profit vacatures dan verwacht werd op basis van voorgaand onderzoek. Dit betekent dat non-profit en for profit organisaties zich hoofdzakelijk op basis van dezelfde organisationele kenmerken profileren in vacatures. Hierdoor richten beide typen organisaties zich op dezelfde pool van werknemers. Organisaties kunnen zich in sterkere mate onderscheiden door meer specifieke elementen van employer branding toe te passen in vacatures. Deze informatie stelt potentiële werknemers in staat de person-organization fit in te schatten. Een goede fit tussen werknemer en werkgever leidt tot een langdurige stabiele relatie waardoor de organisatie op basis van menselijk kapitaal een duurzaam concurrentievoordeel kan behalen ten opzichte van andere organisaties. 2

3 Inleiding Het is tegenwoordig steeds moeilijker voor organisaties om geschikt personeel te vinden en te behouden. De vergrijzing van de Nederlandse samenleving veroorzaakt krapte op de arbeidsmarkt, waardoor werkgevers uit een relatief kleinere pool van werknemers kunnen kiezen (Schoonderbeek, Westhoff, Meeusen & Elving, 2009). Daarnaast heeft de huidige economische crisis geresulteerd in een economisch instabiel klimaat. De economische instabiliteit maakt het moeilijk voor organisaties om geschikt personeel te behouden (Backhaus, 2004). Het vinden en behouden van geschikt personeel is belangrijk voor alle soorten organisaties. Het voortbestaan van organisaties is afhankelijk van de kwaliteit van het personeel (Backhaus, 2004; Kaliprasad, 2006). Organisaties streven naar het werven en binden van kwalitatief hoogwaardig personeel omdat personeel mede bepalend is voor het behalen van organisatiedoelstellingen (Heronimus, Schaefer & Schröder, 2005; Hughes & Rog, 2008; Jeanquart Miles & Mangold, 2004; Kaliprasad, 2006). Het werven van geschikt personeel vormt een primaire bron van concurrentievoordeel voor organisaties (Berthon, Ewing & Hah, 2005). Organisaties moeten zich positioneren als een aantrekkelijke werkgever om geschikt personeel te vinden. Employer branding is een middel dat de organisatie in staat stelt zich als een aantrekkelijke werkgever te positioneren, zowel intern als extern (Backhaus & Tikoo, 2004; Schoonderbeek et al., 2009). Het interne en externe werkgeversmerk of employer brand is van essentieel belang om potentiële werknemers te werven, te binden en te motiveren (Kaliprasad, 2006). De toepassing van employer branding kan leiden tot een concurrentievoordeel omdat het voorziet in het behoud van werknemers (Backhaus & Tikoo, 2004). Het employer brand in vacatures communiceert de normen en waarden van de organisatie en stelt potentiële werknemers in staat een inschatting te maken van de fit tussen de organisationele en persoonlijke normen en waarden (Schoonderbeek et al., 2009; Wilden, Gudergan & Lings, 2010). Potentiële werknemers maken de eerste inschatting van de personorganization fit op basis van informatie over de potentiële werkgever zoals de informatie in een vacature (Schoonderbeek et al., 2009). Een hoge mate van person-organization fit leidt tot een hoge mate van het behoud van personeel (McCulloch & Turban, 2007). Hierdoor kan het 3

4 gebrek aan een hoge mate van person-organization fit het behoud van werknemers bemoeilijken. Wanneer persoonlijke kenmerken van werknemers niet overeenkomen met de organisationele kenmerken van de werkgever is er geen sprake van een person-organization fit (Schoonderbeek et. al, 2009). Vanwege de rol die employer branding speelt bij het inschatten van de person-organization fit is het belangrijk te onderzoeken op welke wijze employer branding wordt toegepast in vacatures. Dit is in deze studie onderzocht door de toepassing van employer branding in online vacatures in non-profit en for profit organisaties te analyseren. Tot op heden is er geen onderzoek verricht naar branche-specifieke verschillen in de toepassing van employer branding (Backhaus, 2004; Schoonderbeek et al., 2009). In deze studie zijn de non-profit sector en de for profit sector met elkaar vergeleken. Non-profit en for profit organisaties worden gekenmerkt door verschillende normen en waarden omdat deze twee soorten organisaties worden opgericht uit contrasterende perspectieven, respectievelijk een ideologisch of een commercieel perspectief (Moore, 2000; Rose-Ackerman, 1997). Het is onduidelijk of beide soorten organisaties op basis van de verschillende organisationele kenmerken verschillende typen mensen aantrekken. Dit probleem is benaderd door te onderzoeken hoe non-profit en for profit organisaties zich presenteren in online vacatures, welke rol employer branding speelt in deze vacatures en wat voor soort werknemers hiermee worden aangetrokken. Dit is onderzocht aan de hand van de volgende onderzoeksvraag: RQ: In hoeverre bestaan er verschillen in de toepassing van employer branding in vacatures van non-profit en for profit organisaties? Mirvis en Hackett hebben verschillen tussen de non-profit en for profit sector in kaart gebracht in Er zijn sinds de jaren tachtig echter veel dingen veranderd in beide sectoren. Er is een trend waarneembaar waarbij non-profit organisaties steeds commerciëler worden (Weisbrod, 2000) om het voortbestaan van de branche te garanderen en for profit organisaties steeds ideologischer worden vanwege de toenemende sociale druk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen (Rose-Ackerman, 1997). Wellicht hebben deze verschuivingen in de perspectieven invloed op de inschatting die potentiële werknemers maken van de personorganization fit. In deze studie zijn de mogelijke verschillen tussen de non-profit en for profit 4

5 sector nogmaals onderzocht in het licht van de verschuivingen die plaats hebben gevonden in beide sectoren. Wanneer potentiële werknemers in staat zijn een goede inschatting te maken van de personorganization fit kunnen langdurige stabiele relaties worden gevormd tussen werknemer en werkgever (Sekiguchi, 2007). Door congruentie in doelen en waarden wordt wederzijds begrip en vertrouwen tussen beide partijen vergroot (Sekiguchi, 2007). Daarnaast is het belangrijk inzicht te verkrijgen in de person-organization fit omdat menselijk kapitaal invloed heeft op de prestaties van organisaties (Skaggs & Youndt, 2003). De resultaten van deze studie dragen bij aan een beter begrip van de person-organization fit tussen werknemer en werkgever. Daarnaast is de toepassing van marketing principes zoals branding op andere externe stakeholdergroepen van organisaties dan klanten onderbelicht gebleven in huidig onderzoek (Knox & Freeman, 2006). Het is de hoop dat deze studie een bijdrage levert aan de wetenschappelijke kennis over de toepassing van marketing principes op potentiële werknemers als stakeholdergroep van organisaties. Daarnaast levert inzicht in de mogelijke branche-specifieke verschillen een bijdrage aan de literatuur over employer branding. De onderzoeksvraag is beantwoord aan de hand van een inhoudsanalyse waarbij de aanwezigheid van verschillende elementen van employer branding in 200 online vacatures van non-profit en for profit organisaties zijn geanalyseerd. Theoretisch kader Employer branding Employer branding omvat de waarden, systemen, gedragingen en het beleid van de organisatie over het aantrekken, motiveren en behouden van huidige en potentiële werknemers (Backhaus, 2004; Backhaus & Tikoo, 2004; Wilden et al., 2010). Het employer brand is een pakket van functionele, economische en psychologische voordelen die voortkomen uit werken voor een bepaalde organisatie en op basis waarvan de werkgever zich onderscheidt (Backhaus & Tikoo, 2004; Wilden et al., 2010). Het employer brand dient als communicatiemiddel waarmee de waarden en verwachtingen van de werkgever aan de potentiële werknemer worden gecommuniceerd (Wilden et al., 5

6 2010). Het employer brand verschaft informatie over kenmerken van de organisatie zodat potentiële werknemers een inschatting kunnen maken van de person-organization fit (Backhaus & Tikoo, 2004). De person-organization fit is de congruentie tussen de persoonlijkheid, overtuigingen en waarden van potentiële werknemers en de cultuur en normen en waarden van de organisatie (Morley, 2007). Op basis van de congruentie van werkgerelateerde waarden en kenmerken van potentiële werknemers en de organisatie wordt bepaald of er sprake is van een hoge mate van person-organization fit. Potentiële werknemers worden sterker aangetrokken door organisaties met kenmerken die overeenkomen met persoonlijke kenmerken (Morley, 2007; Slaughter, Zickar, Highhouse & Mohr, 2004). Organisaties selecteren individuen met karakteristieken die overeenkomen met de kenmerken van de organisatie (Morley, 2007). Tijdens de wervings- en sollicitatieprocedure verkennen en ontwikkelen potentiële werknemers percepties van de person-organization fit. (Morley, 2007). De potentiële werknemers die een hoge mate van person-organization fit percipiëren met de organisatie, en worden geselecteerd, gaan een psychologisch contract aan met de werkgever. Een psychologisch contract is het individuele geloof in wederkerige verplichtingen tussen werknemer en werkgever (Rousseau, 1989). De person-organization fit is belangrijk wanneer de werkgever een relationeel psychologisch contract wil aangaan met werknemers om bedrijfsspecifiek menselijk kapitaal te ontwikkelen (Sekiguchi, 2007). Relationele psychologische contracten zijn gebaseerd op sociale uitwisseling en wederkerigheid in werkrelaties (Sekiguchi, 2007). Wanneer een organisatie op zoek is naar algemeen in plaats van bedrijfsspecifiek menselijk kapitaal is de person-job fit van belang (Sekiguchi, 2007). De person-job fit is de congruentie tussen de persoonlijke kenmerken van een individu en de werktaken die uitgevoerd dienen te worden (Sekiguchi, 2007). Het psychologische contract tussen organisaties en algemeen menselijk kapitaal is transactioneel van aard. In een transactioneel psychologisch contract voert de werknemer uitsluitend vooropgestelde werktaken uit waarvoor geen bedrijfsspecifieke kennis, kwaliteiten en vaardigheden zijn vereist (Sekiguchi, 2007). Bedrijfsspecifiek menselijk kapitaal wordt gekenmerkt door kennis, kwaliteiten en vaardigheden die alleen kunnen worden toegepast in een specifieke organisatie (Sekiguchi, 2007). Aan de hand van de theorie van menselijk kapitaal, die deel uitmaakt van de social capital theory, kan worden gesteld dat bedrijfsspecifiek menselijk kapitaal een waardevol en zeldzaam organisatiekenmerk is dat niet kan worden geïmiteerd of vervangen. 6

7 Bedrijfsspecifiek menselijk kapitaal dient als bron voor een duurzaam concurrentievoordeel (Backhaus & Tikoo, 2004; Sekiguchi, 2007). De person-organization fit is belangrijk wanneer organisaties met bedrijfsspecifiek menselijk kapitaal een concurrentievoordeel willen behalen, omdat organisaties moeten investeren in de bedrijfsspecifieke kennis, kwaliteiten en vaardigheden van de werknemers (Sekiguchi, 2007). Zowel in de resource based view als in de social capital theory staat het investeren in resources met een verwachte opbrengst voor de organisatie centraal (Hooley, Broderick & Möller, 1998; Lin, 1999). In de resource based view worden werknemers met specifieke vaardigheden als resources gezien (Hooley et al., 1998). In de social capital theory worden de sociale relaties van de organisatie met werknemers als resources gezien (Lin, 1999). De verwachte opbrengsten van de investering in beide soorten resources hebben betrekking op de toegang tot de vaardigheden van werknemers en de sociale relaties met werknemers (Backhaus & Tikoo, 2004). De investering in bedrijfsspecifieke vaardigheden van werknemers kunnen organisaties terug verdienen als ze de werknemers voor lange tijd aan zich weten te binden door hen gemotiveerd te houden. De motivatie kan in stand worden gehouden door organisatiedoelen, strategieën en waarden af te stemmen op de bedrijfsspecifieke kennis, kwaliteiten en vaardigheden van de werknemers (Sekiguchi, 2007). De resource based view en de social capital theory vertonen zowel overeenkomsten als tegenstellingen ten opzichte van elkaar. In beide theorieën wordt menselijk kapitaal gezien als een resource waarin geïnvesteerd moet worden om een duurzaam concurrentievoordeel te behalen (Backhaus & Tikoo, 2004; Hooley et al., 1998; Lin, 1999). Daarnaast wordt in beide theorieën gesuggereerd dat deze investering leidt tot een verwachte opbrengst (Hooley et al., 1998; Lin, 1999). De opbrengst van deze investering komt de organisatie alleen ten goede wanneer zij in staat zijn het menselijk kapitaal te behouden (Sekiguchi, 2007). De theorieën verschillen van elkaar in de manier waarop er geïnvesteerd wordt in het menselijk kapitaal. In de resource based view wordt er direct geïnvesteerd in de ontwikkeling van bedrijfsspecifieke vaardigheden bij werknemers door training (Backhaus & Tikoo, 2004; Sekiguchi, 2007). In de social capital theory wordt er indirect geïnvesteerd in de vaardigheden van werknemers door een sociale relatie op te bouwen met werknemers waarbinnen sociale uitwisseling plaatsvindt tussen werknemers en de organisatie (Lin, 1999; Sekiguchi, 2007). 7

8 De theorieën kunnen geïntegreerd worden aan de hand van de person-organization fit. Zowel de directe als de indirecte investering in beide soorten resources volgens zowel de resource based view als de social capital theory leveren alleen de verwachte opbrengst op wannneer de werknemer langdurig verbonden blijft aan de organisatie (Sekiguchi, 2007). Een langdurige werkrelatie waarin wederkerige sociale uitwisseling plaatsvindt kan alleen worden ontwikkeld wanneer er sprake is van een hoge mate van person-organization fit (Sekiguchi, 2007). Door de rol van de person-organization fit in het werven en binden van werknemers met bedrijfsspecifieke kennis, kwaliteiten en vaardigheden die nodig zijn om een duurzaam concurrentievoordeel te behalen, is het belangrijk om employer branding te onderzoeken. De toepassing van employer branding draagt bij aan het overdragen van de waarden van de organisatie en het behoud van werknemers (Backhaus & Tikoo, 2004). Een analyse van de verschillen in de manier waarop employer branding wordt toegepast in vacatures verschaft inzicht in de typen werknemers die verschillende typen organisaties zoals, non-profit en for profit organisaties, proberen te werven en te behouden. Dimensies van employer branding De toepassing van employer branding heeft betrekking op het creëren van een uniek werkgeversmerk voor een organisatie, mede door het communiceren van organisationele kenmerken (Backhaus & Tikoo, 2004). In de beginfase van het zoekproces naar werk beschikken potentiële werknemers over beperkte informatie ten aanzien van de organisatie. Door het gebrek aan informatie baseren potentiële werknemers de beslissing om al dan niet in verder contact te treden met de organisatie op percepties van organisationele aantrekkelijkheid (Schoonderbeek et al., 2009). De waargenomen person-organization fit verklaart de aantrekkingskracht van een organisatie (Judge & Cable, 1997). Om een inschatting te kunnen maken van de person-organization fit moet een organisatie potentiële werknemers informatie verschaffen in de wervingscommunicatie over de missie, waarden en prestaties van de organisatie (Backhaus, 2004). Daarnaast zijn subjectieve, abstracte en ontastbare kenmerken die symbolische informatie over de organisatie vertegenwoordigen belangrijk voor de perceptie van de organisationele aantrekkelijkheid (Lievens, Van Hoye & Anseel, 2007; Slaughter et al., 2004). Als een organisatie zich als een aantrekkelijke werkgever wil profileren moet er meer informatie worden verschaft dan enkel informatie over fundamentele kenmerken zoals arbeidsomstandigheden (Schoonderbeek et al., 2009). 8

9 Employer branding bestaat uit verschillende dimensies die de aantrekkelijkheid van een organisatie definiëren (Schoonderbeek et al., 2009). Employer branding kan worden toegepast in vacatures door dimensies van organisationele aantrekkelijkheid te incorporeren in vacatureteksten (Berthon et al., 2005). Uit onderzoek naar de dimensies van organisationele aantrekkelijkheid is gebleken dat mogelijkheden voor individuele groei en ontwikkeling (Berthon et al., 2005), maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) (Backhaus, 2004), een ondersteunend klimaat, zoals mogelijkheden voor persoonlijke coaching (Backhaus, 2004), een innovatieve en creatieve werkomgeving en een goede compensatie (Cable & Judge, 1994; Berthon et al., 2005) naast fundamentele en symbolische concepten en informatie over de missie, waarden en prestaties van de organisatie (Backhaus, 2004; Lievens et al., 2007; Slaughter et al., 2004), een organisatie aantrekkelijk maken en bijdragen aan de ontwikkeling van een sterk employer brand (Schoonderbeek et al., 2009). In deze studie zijn de bovengenoemde dimensies gecombineerd om employer branding te onderzoeken. Employer branding in de non-profit en de for profit sector Organisaties in de non-profit en for profit sector worden opgericht vanuit contrasterende perspectieven. Organisaties in de non-profit sector worden opgericht vanuit een ideologisch perspectief en zijn gericht op het behalen van maatschappelijke doelen (Moore, 2000; Rose- Ackerman, 1997). Organisaties in de for profit sector worden opgericht vanuit een commercieel perspectief en zijn gericht op het behalen van winst (Moore, 2000; Rose- Ackerman, 1997). Er bestaat een fundamenteel onderscheid tussen beide sectoren dat gebaseerd is op de inkomstenbronnen en de herverdeling van winst. Non-profit organisaties zijn in tegenstelling tot for profit organisaties voor hun inkomsten afhankelijk van charitatieve giften en overheidssteun (Moore, 2000). For profit organisaties genereren inkomsten uit de verkoop van producten of diensten aan de consumentenmarkt (Moore, 2000). Een for profit organistie is vrij in de herverdeling van behaalde winsten, terwijl een non-profit organisatie behaalde winsten opnieuw moet investeren in de missie van de organisatie (Salamon & Anheier, 1992). Non-profit en for profit organisaties worden vanuit verschillende motiverende en operationele principes georganiseerd (Leete, 2000). Door deze verschillende principes verschillen ook de bestaansredenen, organisatiedoelen, methoden, doelgroepen en producten van organisaties in beide sectoren. De verschillen tussen non-profit en for profit organisaties hebben invloed op 9

10 het HR-management (Leete, 2000). Non-profit organisaties bestaan voornamelijk uit intrinsiek gemotiveerde werknemers in tegenstelling tot for profit organisaties waar werknemers vanuit extrinsieke motivatie werken (Leete, 2000; Mirvis & Hackett, 1983). Intrinsieke beloningen zijn kenmerkend voor de non-profit sector en extrinsieke beloningen zijn kenmerkend voor de for profit sector (Mirvis & Hackett, 1983). Werknemers hechten waarde aan verschillende kenmerken van werk en de werkgever, afhankelijk van het type motivatie dat hen drijft (Benz, 2005; Leete, 2000; Mirvis & Hackett, 1983). Op basis van deze bevindingen wordt verwacht dat elementen van employer branding die betrekking hebben op intrinsieke motivatie vaker vermeld worden in vacatures van non-profit organisaties dan in vacatures van for profit organisaties. Daarnaast wordt verwacht dat elementen van employer branding die betrekking hebben op extrinsieke motivatie vaker vermeld worden in vacatures van for profit organisaties dan in vacatures van non-profit organisaties. Werknemers die werken uit intrinsieke motivatie hechten meer waarde aan immateriële beloningen. Werknemers die werken vanuit extrinsieke motivatie hechten meer waarde aan materiële beloningen (Mirvis & Hackett, 1983). Inkomensgelijkheid blijkt sterk gerelateerd te zijn aan sector (non-profit versus for profit) en type motivatie (intrinsiek versus extrinsiek) (Leete, 2000). Op basis van het type motivatie kan er een verschil worden waargenomen in de inkomensverdeling in de beide sectoren (Leete, 2000). In de non-profit sector zijn de inkomensverschillen minder groot dan in de for profit sector. Werknemers in de non-profit sector vinden het werk dat zij verrichten belangrijker dan het geld dat zij er mee verdienen (Mirivis & Hackett, 1983). Op basis van deze bevindingen is de eerste hypothese geformuleerd: H1: Een salarisindicatie wordt vaker gegeven in for profit vacatures dan in non-profit vacatures. Werknemers in de non-profit sector kunnen in vergelijking met werknemers uit de for profit sector relatief gezien minder en soms zelfs geen gebruik maken van financiële secundaire arbeidsvoorwaarden en niet-financiële specifieke voordelen, zoals respectievelijk een winstuitkering of een reiskostenvergoeding en een auto, laptop of telefoon van de zaak (Mirvis & Hackett, 1983). Door de niet-monetaire oriëntatie van werknemers uit de non-profit sector worden loon, financiële secundaire arbeidsvoorwaarden en niet-financiële specifieke 10

11 voordelen van werk als minder belangrijk ervaren (Mirvis & Hackett, 1983). Op basis van deze bevindingen zijn de volgende hypothesen geformuleerd: H2: Financiële secundaire arbeidsvoorwaarden worden vaker vermeld in for profit vacatures dan in non-profit vacatures. H3: Niet-financiële specifieke voordelen van werken voor een organisatie worden vaker vermeld in for profit vacatures dan in non-profit vacatures. Uit onderzoek naar verschillende kenmerken van werk in de non-profit en for profit sector is gebleken dat het werk in de non-profit sector als uitdagender en gevarieerder wordt beschouwd dan werk in de for profit sector (Mirvis & Hackett, 1983). Op basis van deze bevinding is de volgende hypothese geformuleerd: H4: In non-profit vacatures wordt vaker gesteld dat het een uitdagende functie betreft dan in for profit vacatures. Werknemers in de non-profit sector hebben minder carrièremogelijkheden dan werknemers in de for profit sector (Mirvis & Hackett, 1983). Op basis van deze bevinding is de volgende hypothese geformuleerd: H5: Het carrièreperspectief wordt vaker vermeld in for profit vacatures dan in non-profit vacatures. Werknemers in de non-profit sector maken keuzes op ideologische basis en hebben een sterkere verbondenheid met het werk dat zij uitvoeren. Zij hechten hierdoor belang aan organisationele participatie, dat wordt vertegenwoordigd door de rol die zij hebben in de besluitvorming (Mirvis & Hackett, 1983). Uit onderzoek blijkt dat werknemers in de nonprofit sector meer invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming van de organisatie dan werknemers in de for profit sector (Mirvis & Hackett, 1983). Op basis van deze bevinding is de volgende hypothese geformuleerd: H6: In non-profit vacatures wordt vaker vermeld dat werknemers invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming van de organisatie dan in for profit vacatures. 11

12 In de non-profit sector zijn overwegend vrouwen werkzaam (Mirvis & Hackett, 1983). Veel vrouwen dragen naast hun werk zorg voor een gezin. Deze groep werknemers hecht hierdoor waarschijnlijk meer waarde aan een goede balans tussen werk en de gezinssituatie. Op basis van deze bevinding is de volgende hypothese geformuleerd: H7: In non-profit vacatures wordt vaker vermeld dat de organsiatie waarde hecht aan de werkprivé balans dan in for profit vacatures. In de non-profit sector werken individuen die worden aangetrokken door het ideologische perspectief van de organisaties. Zij kiezen er bewust voor om competitieve en winstgeoriënteerde organisaties te vermijden (Mirvis & Hackett, 1983). Op basis van deze bevinding is de volgende hypothese geformuleerd: H8: In for profit vacatures wordt de concurrentiepositie van de organisatie vaker vermeld dan in non-profit vacatures. Non-profit organisaties werken met intrinsiek gemotiveerde werknemers omdat de organisatiedoelen worden behaald wanneer intrinsiek gemotiveerde werknemers zich verbonden voelen met de organisatie (Leete, 2000). Verbondenheid wordt bevorderd door identificatie met de organisatie. Identificatie speelt hierdoor een belangrijkere rol in non-profit organisaties dan in for profit organisaties (Leete, 2000). Elementen van employer branding die informatie verschaffen over organisationele kenmerken bevorderen de identificatie met de organisatie. Deze elementen hebben betrekking op collegiale ondersteuning, corporate history, normen en waarden van de organisatie, MVO-beleid, organisatiecultuur en de mission statement die de visie, ambitie en mentaliteit van de organisatie omvat. Op basis van deze bevindingen zijn de volgende hypothesen geformuleerd: H9: In non-profit vacatures wordt vaker vermeld dat werknemers worden ondersteund door leidinggevenden en/ of collega s dan in for profit vacatures. H10: In non-profit vacatures wordt vaker naar de corporate history verwezen dan in for profit vacatures. 12

13 H11: In non-profit vacatures worden normen en waarden van de organisatie vaker vermeld dan in for profit vacatures. H12: In non-profit vacatures wordt het MVO-beleid vaker vermeld dan in for profit vacatures. H13: In non-profit vacatures wordt de organisatiecultuur vaker beschreven dan in for profit vacatures. H14: In non-profit vacatures wordt de mission statement aan de hand van de visie, ambitie en/ of mentaliteit van de organisatie vaker beschreven dan in for profit vacatures. Non-profit organisaties zijn voor het behalen van organisatiedoelen afhankelijk van de intrinsieke motivatie van werknemers (Leete, 2000). Daarom is het belangrijk dat non-profit organisaties richting en steun geven aan de intrinsieke motivatie van werknemers (Leete, 2000). Op basis van deze bevinding is de volgende hypothese geformuleerd: H15: In non-profit vacatures wordt vaker vermeld dat de organisatie een ondersteunende omgeving biedt aan werknemers dan in for profit vacatures. Methode Design In deze studie is een kwantitatieve inhoudsanalyse uitgevoerd. De inhoudsanalyse is een onderzoeksmethode voor het maken van gevolgtrekkingen door systematisch en objectief specifieke karakteristieken van een tekst te identificeren (Krippendorf, 1980). De onderzoekseenheden in deze studie betreffen online vacatures uit de non-profit en for profit sector. Zowel de non-profit als de for profit vacatures zijn verkregen uit de grootste online vacaturebank van Nederland, monsterboard.nl. Vacatures zijn geschikte onderzoekseenheden om de toepassing van employer branding te onderzoeken omdat organisaties zich in vacatures als werkgever profileren (Backhaus, 2004). Er is gekozen voor het analyseren van online vacatures omdat uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat online vacatures na het gebruik van het persoonlijke netwerk de meest gebruikte bron is in de zoektocht naar werk (Feldman & Klaas, 2002). 13

14 Steekproef Er is sprake van een ongelijke verdeling van het aantal non-profit en for profit vacatures op monsterboard.nl. Het aanbod van for profit vacatures op monsterboard.nl is groter dan het aantal beschikbare Nederlandse non-profit vacatures. De non-profit vacatures bestaan uit vacatures van non-gouvernementele organisaties (NGO s) en de publieke sector. De for profit vacatures bestaan uit commerciële vacatures gericht op de zakelijke dienstverlening. De vacatures worden willekeurig geselecteerd door iedere tweede vacature van de lijst te analyseren. Er zijn in totaal 200 vacatures geanalyseerd, 100 vacatures voor iedere sector. De for profit sector omvat veel verschillende branches daarom is in deze studie specifiek gekeken naar vacatures in de zakelijke dienstverlening. Het werven en behouden van geschikt personeel is in de zakelijke dienstverlening van essentieel belang omdat relatiemanagement door werknemers centraal staat (Knox & Freeman, 2006). Daarnaast opereert het overgrote deel van organisaties in de non-profit sector in dienstverlening (Benz, 2005), waardoor de vacatures in de verschillende sectoren eenvoudiger met elkaar vergeleken kunnen worden. Meetinstrument Het codeerschema van Schoonderbeek et al. (2009) is in deze studie gebruikt om de elementen van employer branding te analyseren. Het codeerschema bevat in totaal 28 items. Er zijn 23 verschillende elementen van employer branding gemeten aan de hand van 23 afzonderlijke items. De elementen zijn: collegiale ondersteuning, teamgeest, organisationele participatie, salarisindicatie, werkuren, financiële secundaire arbeidsvoorwaarden, concurrentiepositie van de organisatie, corporate history, MVO-beleid, innovativiteit binnen de organisatie, progressiviteit binnen de organisatie, normen en waarden van de organisatie, organisatiecultuur, belang van werknemers voor de organisatie, mission statement, carrièreperspectieven voor werknemers, mogelijkheden voor individuele ontwikkeling van werknemers, klantfocus, geboden uitdaging, ondersteunende werkomgeving, werk-privé balans, aantrekkelijkheid van de werkgever en niet-financiële specifieke voordelen van werken voor de organisatie. De aanwezigheid van de elementen van employer branding is gemeten met een dichotoom item waarbij 0 = nee/niet aanwezig en 1 = ja/aanwezig. Naast de indicatoren van employer branding bevat het codeerschema een dichtoom item dat aangeeft of de vacature afkomstig is uit de non-profit sector of de for profit sector waarbij 0 = non-profit sector en 1 = for profit sector. Bovendien zijn er vier items opgenomen die dienen 14

Bijdrage van competentiemanagement aan strategisch human resource development

Bijdrage van competentiemanagement aan strategisch human resource development Voorkant Bijdrage van competentiemanagement aan strategisch human resource development Onderzoek uitgevoerd bij Fabory Nederland BV te Tilburg: De bijdrage van competentiemanagement aan strategisch human

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling binnen het Senior Executive Program

Leiderschapsontwikkeling binnen het Senior Executive Program Leiderschapsontwikkeling binnen het Senior Executive Program Een evaluatie naar het effect van het Senior Executive Program op de ontwikkeling van een transformationele leiderschapsstijl 28 juni 2013 Florine

Nadere informatie

Smaller psychologisch contract maakt (on)tevreden? De invloed van type arbeidscontract en positie op de inhoud van het psychologisch contract

Smaller psychologisch contract maakt (on)tevreden? De invloed van type arbeidscontract en positie op de inhoud van het psychologisch contract De invloed van type arbeidscontract en positie op de inhoud van het psychologisch contract Ivette Paauwe 351378 Mei 2013 De invloed van type arbeidscontract en positie op de inhoud van het psychologisch

Nadere informatie

Generatieleren. Kennismanagement als proces. Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Erasmus Universiteit Rotterdam. Arbeid, Organisatie en Management

Generatieleren. Kennismanagement als proces. Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Erasmus Universiteit Rotterdam. Arbeid, Organisatie en Management Generatieleren Kennismanagement als proces Naam: Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Universiteit: Erasmus Universiteit Rotterdam Opleiding: Bestuurskunde Master: Arbeid, Organisatie en Management Module:

Nadere informatie

HRM in het MKB. Schaaleffecten in HRM-praktijk en -opbrengst. drs. M.E. Winnubst dr. J.M.P. de Kok

HRM in het MKB. Schaaleffecten in HRM-praktijk en -opbrengst. drs. M.E. Winnubst dr. J.M.P. de Kok HRM in het MKB Schaaleffecten in HRM-praktijk en -opbrengst drs. M.E. Winnubst dr. J.M.P. de Kok Zoetermeer, september 2008 ISBN: 978-90-371-0981-8 Bestelnummer: A200806 Prijs: 40,- Dit onderzoek maakt

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt mijn scriptie ter afronding van de studie arbeids- en organisatie psychologie aan de Universiteit Twente.

Voorwoord Voor u ligt mijn scriptie ter afronding van de studie arbeids- en organisatie psychologie aan de Universiteit Twente. Bachelorthese Determinanten van affectieve betrokkenheid en innovatief gedrag: onderzoek naar de invloed van leiderschap, tevredenheid met HR praktijken en work-life balance Naam: Britta Lange Student

Nadere informatie

VAN DIVERSITEITSMANAGEMENT NAAR

VAN DIVERSITEITSMANAGEMENT NAAR . ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM VAN DIVERSITEITSMANAGEMENT NAAR PRESTATIES Een onderzoek naar de invloed van diversiteitsmanagement op HRM-uitkomsten en de rol van de leidinggevende in de Nederlandse

Nadere informatie

Motivatie en participatie in training & ontwikkeling

Motivatie en participatie in training & ontwikkeling Motivatie en participatie in training & ontwikkeling Onderzoek naar de relatie tussen steun bij ontwikkeling en participatie in training en ontwikkeling van werknemers bij Alliander met de mediators basic

Nadere informatie

Complexiteit en weerbarstigheid in veranderprocessen

Complexiteit en weerbarstigheid in veranderprocessen H01-Werkman, Boonstra, Elving** 14-10-2005 09:48 Pagina 5 Complexiteit en weerbarstigheid in veranderprocessen PATRONEN IN HET VERANDERVERMOGEN VAN NEDERLANDSE ORGANISATIES Organisatieverandering blijft

Nadere informatie

Ambitie kent geen tijd

Ambitie kent geen tijd Ambitie kent geen tijd Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender In opdracht van de Taskforce DeeltijdPlus Oktober 2009 Suzanne de Visser, MA Martine van Ommeren, MA Annejet Kerchaert,

Nadere informatie

De invloed van HRM-praktijken op de betrokkenheid van medewerkers in de zorg

De invloed van HRM-praktijken op de betrokkenheid van medewerkers in de zorg Afstudeerscriptie Master Zorgmanagement Juni 2010 HRM-praktijken en medewerkeruitkomsten De invloed van HRM-praktijken op de betrokkenheid van medewerkers in de zorg Naam: Suzanne Verheijden-Melssen Studentnummer:

Nadere informatie

Accountants, hoe behoud je ze? Een kwantitatief onderzoek naar factoren die invloed hebben op de vertrekintentie van accountants

Accountants, hoe behoud je ze? Een kwantitatief onderzoek naar factoren die invloed hebben op de vertrekintentie van accountants Accountants, hoe behoud je ze? Een kwantitatief onderzoek naar factoren die invloed hebben op de vertrekintentie van accountants Naam: Simone Bonnier Studentnummer: 0143537 Universiteit Utrecht Opleiding:

Nadere informatie

TalenT Performance IndIcaTor

TalenT Performance IndIcaTor TalenT Performance IndIcaTor TPI, een nieuwe KPI OnderbOuwing en AchtergrOnd TPI, een nieuwe KPI! De missie van PRiMAN is organisaties te helpen hun talent performance te verhogen met gemotiveerde medewerkers.

Nadere informatie

Optimaliseren van de transfer van training door in te spelen op de voorkeuren voor manieren en vormen van leren bij de cabine leden van de KLM

Optimaliseren van de transfer van training door in te spelen op de voorkeuren voor manieren en vormen van leren bij de cabine leden van de KLM UNIVERSITEIT TWENTE Optimaliseren van de transfer van training door in te spelen op de voorkeuren voor manieren en vormen van leren bij de cabine leden van de KLM Een onderzoek naar de transfer bevorderende

Nadere informatie

De klant achter het stuur

De klant achter het stuur De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren verbeteringen op het gebied van klanttevredenheid bij een autodealer Bas Leus 1 De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren

Nadere informatie

Digitale vriendschappen op de werkvloer

Digitale vriendschappen op de werkvloer Digitale vriendschappen op de werkvloer Onderzoek onder Nederlandse kantoormedewerkers naar de relatie tussen het gebruik van publieke sociale netwerksites om te interageren met collega s en hun sociaal

Nadere informatie

De invloed van inkomen op vrijwilligerswerk in Nederland

De invloed van inkomen op vrijwilligerswerk in Nederland De invloed van inkomen op vrijwilligerswerk in Nederland Yvonne Aarts 3128172 Merel Barreveld 3130576 Universiteit Utrecht Begeleider: René Bekkers 26-06- 09 - 1 - Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Wetenschappelijke

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

WAT BEPAALT SUCCES VAN ALLOCHTONEN OP

WAT BEPAALT SUCCES VAN ALLOCHTONEN OP WAT BEPAALT SUCCES VAN ALLOCHTONEN OP DE ARBEIDSMARKT? JAAP DE KONING JOSÉ GRAVESTEIJN-LIGTHELM OLIVIER TANIS SEOR WORKING PAPER NO.2008/1 SEOR, Erasmus Universiteit Rotterdam Postbus 1738 3000 DR ROTTERDAM

Nadere informatie

Onderzoek naar regelingen uit het sociaal plan De invloed van regelingen uit het sociaal plan op het zoeken en vinden van werk

Onderzoek naar regelingen uit het sociaal plan De invloed van regelingen uit het sociaal plan op het zoeken en vinden van werk Onderzoek naar regelingen uit het sociaal plan De invloed van regelingen uit het sociaal plan op het zoeken en vinden van werk Myrthe Lourens Masterscriptie Strategisch Human Resource Management juli 2013

Nadere informatie

De bijdrage van HRM aan de realisatie van organisatieflexibiliteit bij toezichtorganisaties

De bijdrage van HRM aan de realisatie van organisatieflexibiliteit bij toezichtorganisaties De bijdrage van HRM aan de realisatie van organisatieflexibiliteit bij toezichtorganisaties Afstudeeronderzoek It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent; it is the

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

Anticiperen op de toekomst. Onderzoek naar de gepercipieerde inzetbaarheid van Siemens medewerkers en factoren die daarmee samenhangen

Anticiperen op de toekomst. Onderzoek naar de gepercipieerde inzetbaarheid van Siemens medewerkers en factoren die daarmee samenhangen Anticiperen op de toekomst Onderzoek naar de gepercipieerde inzetbaarheid van Siemens medewerkers en factoren die daarmee samenhangen Scriptie Strategisch Human Resource Management Simone Teerink September

Nadere informatie

Rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO s

Rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO s Onderzoek Rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO s Seizoen 2010-2011 Februari 2012 Departement voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

Persoonlijkheid en motivatie van de kandidaat als voorspellers van individueel succes in reïntegratie:

Persoonlijkheid en motivatie van de kandidaat als voorspellers van individueel succes in reïntegratie: Persoonlijkheid en motivatie van de kandidaat als voorspellers van individueel succes in reïntegratie: Een onderzoek naar de predictieve validiteit van drie online vragenlijsten die zijn opgenomen in de

Nadere informatie

Zonnepanelen: waarom niet?

Zonnepanelen: waarom niet? Zonnepanelen: waarom niet? Een onderzoek naar factoren die de aanschaf van zonnepanelen beïnvloeden Ellen Tenbült Bachelorthesis Milieu-maatschappijwetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud

Nadere informatie

Een leven lang leren in Nederland

Een leven lang leren in Nederland Opdrachtgever SZW Een leven lang leren in Nederland Doel en vraagstelling Opdrachtnemer ROA Onderzoek Leven lang leren enquête 2010 Startdatum 1 september 2010 Einddatum 1 mei 2011 Categorie Arbeidsmarkt

Nadere informatie

LOYALE STUDENTEN IN BEELD

LOYALE STUDENTEN IN BEELD LOYALE STUDENTEN IN BEELD Een onderzoek naar factoren die loyaliteit van HBO-studenten beïnvloeden Ingrid Snijders LOYALE STUDENTEN IN BEELD Een onderzoek naar factoren die loyaliteit van HBO-studenten

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University

Rotterdam School of Management Erasmus University Rotterdam School of Management Erasmus University De invloed van self-efficacy op ondernemend gedrag in de publieke sector: De modererende werking van werkautonomie en ondersteunend leiderschap Afstudeerscriptie

Nadere informatie