De rolna het. an de notarisoverlijden. Informatie over de afhandeling van de nalatenschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De rolna het. an de notarisoverlijden. Informatie over de afhandeling van de nalatenschap"

Transcriptie

1 De rolna het an de notarisoverlijden Informatie over de afhandeling van de nalatenschap

2 Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service zijn de kernwoorden van de filosofie van Formaat Notarissen. De kracht van het netwerk van Formaat Notarissen zit onder andere in de exclusieve producten, de grote verscheidenheid aan specialisaties en het grote aantal gerenommeerde notariskantoren dat deel uitmaakt van Formaat Notarissen. Voor welke notariële dienst je waar ook in Nederland naar een Formaat Notaris stapt, je kunt er zeker van zijn dat iedere vraag met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, aandacht en inzet wordt opgepakt. Wil je weten wat de Formaat Notaris voor jou kan betekenen? Kijk dan eens op: Meer weten 2

3 In deze brochure 4/ De verklaring van erfrecht 6/ De executeur 8/ Een erfenis aanvaarden? Ja of nee 10/ Het onterfde kind? 12/ Het huis direct naar een kind? Wees er snel bij! 14/ Ook nog belasting betalen? 16/ De rechten van de kinderen vaststellen 18/ Waarom erfdelen van kinderen vastleggen in een notariële akte? 22/ Unieke diensten van de Formaat Notaris: voor jou van belang - Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief Informeel - Doe de Testament Test - Belangrijke beslissingen: als het erop aankomt 3

4 De verklaring van erfrecht Als iemand overlijdt moet er veel worden geregeld. Dat de begrafenisondernemer de begrafenis of crematie van de overledene verzorgt, is duidelijk. Maar wat moet er nog meer worden geregeld en door wie? 4

5 Testament en erfgenamen Een notaris zal allereerst willen weten of de overledene een testament heeft gemaakt. Ook zal hij alle gegevens willen hebben van de erfgenamen. Het onderzoek naar de erfgenamen kan soms lang (soms wel vier weken of langer) duren: de snelheid hangt af van de afdeling burgerlijke stand en verschilt per gemeente. Bij dit onderzoek is het van belang dat de notaris over het eventuele trouwboekje van de overledene beschikt. Zo heeft hij een extra controledocument. Bezittingen en schulden Ook speelt een notaris vaak een belangrijke rol bij de verdere afwikkeling van de nalatenschap. De notaris zal willen weten wat de overledene aan bezittingen en schulden heeft nagelaten. Dit is van belang om de erfgenamen te adviseren over de aanvaarding van de nalatenschap. Als de overledene een echtgenote en kind(eren) achterlaat, is op grond van de wet de zogenaamde wettelijke verdeling van toepassing. Dit wil zeggen dat de echtgenote alle bezittingen in eigendom krijgt, maar ook de schulden voor haar rekening moet nemen. Zij is dan een geldbedrag schuldig aan ieder kind. De kinderen zijn in dit geval niet aansprakelijk voor de schulden. Ook kunnen zij niet met hun eigen vermogen worden aangesproken voor een eventueel negatief saldo van de nalatenschap van de overledene. Aangifte erfbelasting Vervolgens bekijkt de notaris of er al dan niet aangifte dient te worden gedaan voor de erfbelasting. Dit is de belasting die wordt geheven over wat men van een overledene ontvangt of kan ontvangen; voorheen successierecht genoemd. Verklaring van erfrecht Als de notaris over alle gegevens beschikt kan hij een verklaring opmaken waarin staat wie de erfgenamen zijn van de overledene. In die verklaring van erfrecht staat wie bevoegd is om alles voor de afwikkeling van de nalatenschap te regelen. Als er meerdere erfgenamen zijn, wordt vaak één persoon gevolmachtigd om namens de overige erfgenamen te handelen. Soms worden twee personen gevolmachtigd. Dit maakt de afwikkeling een stuk eenvoudiger. 5

6 De executeur Na het overlijden van je partner of één van je ouders kun je niet zo maar over hun geld beschikken. De bank zal misschien toestaan dat bijvoorbeeld begrafeniskosten van de overledene kunnen worden betaald. Strikt genomen zouden ze dit kunnen weigeren. De bank kan namelijk niet weten wie erfgenaam is en dus wie recht heeft op het saldo van de bankrekening(en) van de overledene. Door het overlijden vervallen ook nog eens alle eventuele volmachten. Degene die steeds geld pinde of andere handelingen verrichtte, is daar na het overlijden niet meer voor bevoegd. De notaris zoekt uit wie na het overlijden de baas is over onder meer de bankrekeningen. Dat onderzoek kan lange tijd duren, zoals al eerder is vermeld. Als de overledene echter een testament heeft gemaakt en daarin een executeur heeft benoemd, hoeft het allemaal niet zo lang te duren. De notaris kan dan vrij snel een verklaring afgeven wie executeur is. 6

7 Een executeur is de uitvoerder van het testament. Vóór invoering van de nieuwe wettelijke regels per 1 januari 2003 kon een executeur ook bij een zogenaamd codicil worden benoemd. Een codicil is een eigenhandig geschreven, gedagtekend en ondertekend stuk waar geen notaris aan te pas is gekomen. Omdat de rol van de executeur na invoering van de nieuwe wet zo veel belangrijker is geworden, dient nu de executeurbenoeming altijd te worden gedaan in een testament dat bij de notaris is opgemaakt. De overledene bepaalt in zijn testament wat de executeur allemaal mag doen. Tot de taken van de executeur behoren meestal het vertegenwoordigen van de erfgenamen, het regelen van de begrafenis of crematie, het beheren van de bezittingen van de nalatenschap, het voldoen van de schulden die na het overlijden moeten worden voldaan, het aanwijzen van een boedelnotaris en het verzorgen van de belastingaangiften inkomstenbelasting en erfbelasting. Het verdelen van de nalatenschap behoort hier niet toe, tenzij de overledene hem in zijn testament die bevoegdheid heeft gegeven. De overledene kan ook een executeur hebben aangewezen buiten de familie. Bijvoorbeeld als er veel vermogen is, als de verhoudingen binnen de familie niet zo goed zijn of als er geen directe familieleden zijn. De erflater kan de partner of een van de kinderen aanwijzen als de zogenaamde begrafenisexecuteur. Diegene is dan verantwoordelijk voor het regelen van de begrafenis of crematie. De begrafenis of crematie kan dan ook een meer persoonlijke invulling krijgen, wat je van een buitenstaander minder goed kunt verwachten. Voor de overige taken kan de overledene dan naast de begrafenisexecuteur een onafhankelijke, onpartijdige en deskundige buitenstaander als executeur aanstellen. Heb je er wel eens aan gedacht om de Formaat Notaris hiervoor te vragen? Welke onafhankelijke, deskundige buitenstaander regelt de nalatenschap beter dan een notaris? Boedelregister De notaris die zich bezighoudt met het opstellen van de verklaring van erfrecht of executele dient zich in te schrijven in het zogenaamde boedelregister. Dit register kan iedereen raadplegen bij de rechtbank. Je kunt daarin zien welke notaris bij de afwikkeling van de nalatenschap is betrokken. 7

8 Een erfenis aanvaarden? Ja of nee Als iemand in je naaste familie is overleden ben je misschien wel erfgenaam. Dit betekent dat je dan samen met je mede-erfgenamen de bezittingen en schulden overneemt van de overledene. Meestal zal dat geen problemen opleveren. Maar in sommige gevallen kan dat ook minder goed uitpakken. Als een erfgenaam bij de Formaat Notaris komt, zal deze in eerste instantie globaal willen weten welke bezittingen en schulden de overledene nalaat. De notaris kan je dan adviseren óf en zo ja, hóe je de nalatenschap het beste kunt aanvaarden. Als de overledene meer bezittingen dan schulden heeft is het saldo van de nalatenschap positief. Dan is een volledige aanvaarding van de erfenis geen probleem. We noemen dit zuivere aanvaarding. Maar het kan ook zijn dat de overledene schulden heeft. Of dat er een procedure bij de rechtbank loopt over een schadeclaim. Als een erfgenaam dan zuiver aanvaardt, dient hij met eigen geld het eventueel tekort te voldoen. Het komt regelmatig voor dat een erfgenaam het als een soort morele verplichting voelt dat tekort zelf bij te passen. Je ziet dit nogal eens bij partners, kinderen of ouders, die een intiemere relatie met de overledene hadden. Ik aanvaard onder voorbehoud En als het saldo van de nalatenschap negatief is? Dan kun je de nalatenschap aanvaarden, maar ook aangeven dat je niet je eigen geld wilt inzetten voor een eventueel negatief saldo. De wet spreekt dan over een beneficiaire aanvaarding. De afwikkeling van de nalatenschap dient dan geheel volgens specifieke wettelijke voorschriften te worden verricht. Hierdoor kunnen de notariskosten wel aardig oplopen. De wet bepaalt dat minderjarige kinderen en personen die onder curatele zijn gesteld niet 8

9 zuiver kunnen aanvaarden. Dus voor hen geldt dan nagenoeg altijd de beneficiaire aanvaarding. Gelukkig hoeft dit niet te betekenen dat indien bijvoorbeeld minderjarige kinderen erven, altijd de omslachtige weg van afwikkeling moet worden doorlopen. Als de overblijvende ouder van het kind kan verklaren dat de nalatenschap positief is, zal de notaris een verzoek aan de kantonrechter opstellen om te ontkomen aan die kostbaardere afwikkeling. Dit verzoek kan meestal achterwege blijven als een zogenaamde wettelijke verdeling (zie blz 5) van toepassing is. Een goedkopere afwikkeling is ook aan de orde als een bij testament benoemde executeur kan verklaren dat het totaal van de schulden minder is dan de totale waarde van de bezittingen. Dit zou een extra reden kunnen zijn om bij testament een executeur te benoemen. Als je beneficiair wenst te aanvaarden zal de notaris een verklaring opstellen, die na ondertekening naar de rechtbank wordt gestuurd. Hier wordt de verklaring ingeschreven in het boedelregister. Ik aanvaard de erfenis niet En als je de nalatenschap niet wenst te aanvaarden? Dan verwerp je de nalatenschap. Dit kun je om verschillende redenen doen, bijvoorbeeld als het saldo van de nalatenschap duidelijk negatief is, als je de overledene niet kende, of als je een slechte relatie had met de overledene. Als je wenst te verwerpen, dan worden jouw kinderen erfgenaam. Zij willen op hun beurt misschien ook verwerpen. Als je geen kinderen hebt, dan gaat jouw deel naar de overige familieleden. Bedenk daarbij dat voor elke verwerper een verklaring moet worden opgemaakt, die bij de rechtbank wordt gedeponeerd. Ook al is het saldo positief, dan nog zou de notaris in sommige gevallen kunnen adviseren de nalatenschap te verwerpen. De reden hiervan kan zijn om de nalatenschap op een andere manier te verdelen dan in een testament was bedacht. Een voorbeeld Stel dat het huis direct op naam van een kind moet komen en de overledene had vóór 1 januari 2003 een langstlevende testament opgemaakt. Door verwerping kan dan 2% overdrachtsbelasting over de waarde van het huis worden vermeden. Je zou ook kunnen verwerpen om erfbelasting te besparen. Nog een voorbeeld Stel een kind van erflater is ongeneeslijk ziek. Als dat kind verwerpt, zullen diens kinderen direct erven van de grootouder. Er is dan één keer in plaats van twee keer achter elkaar erfbelasting verschuldigd. Advies De beneficiaire aanvaarding is een goede optie. Als je zeker weet dat de nalatenschap positief is kun je de nalatenschap zonder voorbehouden aanvaarden. Houd bij beneficiaire aanvaarding en verwerping wel de extra kosten in de gaten die aan notaris en rechtbank zijn verschuldigd. Ben je er niet zeker van óf en zo ja hóe je moet aanvaarden? Raadpleeg dan jouw Formaat Notaris voor een goed advies. 9

10 Het onterfde kind? Hoe zit het nu als de ouders een kind hebben onterfd? De ouders kunnen in een testament bepalen dat één of meer van hun kinderen geen erfgenaam mogen zijn. Als het kind dat geen erfgenaam is zich meldt, wordt hij slechts schuldeiser van de nalatenschap. Hij heeft dan dezelfde rechten als bijvoorbeeld de belastingdienst, de bank of andere personen die nog iets hebben te vorderen van de overledene. Er is wel een verschil: het onterfde kind komt pas aan bod als de andere schuldeisers zijn voldaan. Het onterfde kind heeft dan slechts recht op een geldbedrag dat gelijk is aan de helft van wat hij zou krijgen als hij erfgenaam was geweest: zijn minimale deel oftewel de legitieme portie. 10

11 Als de notaris een verklaring moet afgeven wie er allemaal erfgenaam zijn van de overledene (de verklaring van erfrecht), hoeft hij het onterfde kind niet op te sporen. De notaris kan in dat geval zonder enig probleem de verklaring van erfrecht afgeven en respecteert de wens van de erfgenamen om het kind als schuldeiser te negeren. Kunnen de erfgenamen dan zo maar de nalatenschap gaan verdelen, zonder het onterfde kind op te sporen? Ja, maar..., is dan het antwoord. Voordat de nalatenschap wordt verdeeld, dient eerst een inventarisatie te worden gemaakt van alle schulden van de nalatenschap. De notaris die van de erfgenamen de opdracht krijgt de afwikkeling van de nalatenschap te verzorgen, dient bij die afwikkeling ook met de schulden rekening te houden. Het onterfde kind is alleen schuldeiser als hij zich meldt en een beroep doet op zijn legitieme portie. De wens van de erfgenamen om bepaalde schuldeisers te negeren (bijvoorbeeld het onterfde kind) moet de notaris respecteren. Als de erfgenamen gaan verdelen zonder rekening te houden met de rechten van het onterfde kind, dan moeten zij er dus wel rekening mee houden dat aan hen nog een rekening van dat onterfde kind kan worden gepresenteerd. Wanneer zijn nu de erfgenamen verlost van de dreigende rekening van het onterfde kind? Als het onterfde kind zich meldt, kan hem een redelijke termijn worden gesteld om al dan niet aanspraak te maken op zijn deel. Als het kind binnen die gestelde termijn niets laat weten, dan verliest hij al zijn rechten op een deel van de nalatenschap en kan hij dus geen schuldeiser meer worden. En als het onterfde kind niet binnen vijf jaar na het overlijden van zijn ouder aanklopt bij de erfgenamen, dan kan hij fluiten naar zijn rechten als schuldeiser. Die termijn van vijf jaar is keihard, dat wil zeggen dat deze niet door een rechter kan worden verlengd, omdat bijvoorbeeld het onterfde kind pas veel later heeft vernomen dat zijn ouder is overleden. De rol van de notaris na het overlijden is dus ook in het geval er een kind is onterfd van groot belang. Hij kent de spelregels van het erfrecht, ook in bijzondere gevallen, zoals die gelden voor het onterfde kind. 11

12 Het huis direct naar een kind? Wees er snel bij! 12

13 Vóór 1 januari 2003 maakte je bij de notaris een langstlevendetestament op. Hierin werd meestal een ouderlijke verdeling gemaakt, zodanig dat de langstlevende echtgenoot de eigendom zou ontvangen van alle bezittingen. Omdat de langstlevende dan meer dan zijn erfdeel ontving, was hij aan de kinderen een bedrag ter grootte van hun erfdeel schuldig. Een dergelijk testament is nu de wettelijke regeling geworden; de zogeheten wettelijke verdeling. Toch kan een bezoek aan de notaris nodig zijn, bijvoorbeeld als de overledene een eigen huis had. Stel dat de partner van de overledene niet meer in het huis wil wonen en één van de kinderen wil het huis graag overnemen. Als je dit binnen drie maanden na het overlijden bij de notaris kenbaar maakt, zal hij voor je regelen dat de wettelijke verdeling ongedaan wordt gemaakt. De kinderen worden dan mede-eigenaar van het huis en het huis wordt overgedragen aan het belangstellende kind. Diegene is dan geen overdrachtsbelasting verschuldigd, wat een prettige bijkomstigheid is. En als je niet binnen die drie maanden naar de notaris gaat en het kind het huis alsnog op naam wil nemen? Dan moet er 2% overdrachtsbelasting over de waarde van het huis worden betaald. Als het huis euro waard is, komt dit dus op een extra kostenpost van euro. Het blijft belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt over de overige zaken die tot de nalatenschap behoren. Ook al is de wettelijke verdeling ongedaan gemaakt, er zal alsnog een totale verdeling tussen de weduwe/ weduwnaar en de kinderen plaats moeten vinden. Iedereen moet dan dus wel meewerken. De rol van een Formaat Notaris na het overlijden kan dus van groot belang zijn als je de nalatenschap anders wenst te verdelen dan de wet bepaalt. De notaris kan je immers met de spelregels van het erfrecht op zak het best begeleiden bij die andere verdeling. 13

14 Ook nog belasting betalen? Iedereen die iets erft is meestal erfbelasting verschuldigd. Binnen acht maanden na het overlijden worden de erfgenamen door de Belastingdienst uitgenodigd om aangifte te doen van wat zij erven. Krijg je niet binnen acht maanden een aangiftebiljet toegestuurd? Meld je dan zelf bij de Belastingdienst, anders krijg je een boete. Als je bij de notaris komt voor de verklaring van erfrecht worden doorgaans ook de bezittingen en schulden van de overledene doorgesproken. Je moet namelijk weten of het verstandig is de nalatenschap zuiver te aanvaarden. De notaris kan dan al aangeven of naar verwachting erfbelasting is verschuldigd en of dus aangifte dient te worden gedaan. Als er sprake is van een gezin met kinderen gaan volgens het wettelijk erfrecht alle bezittingen en schulden naar de langstlevende echtgenoot. Omdat deze dan meer ontvangt dan zijn erfdeel, heeft hij een schuld aan de kinderen ter grootte van ieders erfdeel. 14

15 Een voorbeeld De man overlijdt en laat als erfgenamen achter zijn vrouw en twee kinderen. Ieder krijgt dan een derde van de nalatenschap. De man en de vrouw zijn in gemeenschap van goederen getrouwd en hadden samen alleen een huis ter waarde van De erfenis van de man heeft dan een waarde van de helft, of Iedere erfgenaam heeft dus recht op een derde hiervan, of Omdat de vrouw volgens het wettelijk erfrecht de eigendom van het hele huis krijgt, ontvangt zij meer dan haar eigen erfdeel. Dit bedrag is zij schuldig aan haar twee kinderen tezamen. De kinderen kunnen dit bedrag doorgaans pas opeisen na het overlijden van hun moeder. De kinderen ontvangen dus in eerste instantie niets, maar over het erfdeel van ieder kind moet wel erfbelasting worden betaald. De langstlevende echtgenoot dient het totale bedrag aan erfbelasting voor te schieten en aan de staatskas af te dragen. De rol van de notaris en belasting besparen De Formaat Notaris is een expert op het gebied van erfrecht en de belastingwetgeving die daarbij hoort. Het is daarom verstandig om de notaris de aangifte te laten doen. Hij kent de kneepjes van het vak en kan ervoor zorgen dat je niet te veel erfbelasting betaalt. Heb je als echtpaar een gezamenlijk vermogen (bezittingen minus schulden) van ongeveer ? Dan kan een Formaat Notaris er met een specifiek testament voor zorgen dat bij het eerste overlijden helemaal geen erfbelasting hoeft te worden afgedragen. Deze erfbelasting komt dan pas aan de orde als ook de langstlevende partner is overleden. Let op! Het komt regelmatig voor dat het gunstiger is om toch wat belasting te betalen na het eerste overlijden. De winst wordt dan voor de kinderen behaald na het overlijden van de langstlevende. Een Formaat Notaris rekent je het zo voor, zodat je hierin zelf een keuze kunt maken. Tenslotte, mocht de tweede ouder ook komen te overlijden, is het raadzaam om opnieuw naar de notaris te stappen. Als er na het overlijden van de eerste ouder niets is uitgekeerd, bestaan er namelijk nog schulden. Het opveren van deze schulden kunnen zorgen voor een aanzienlijke belastingbesparing. 15

16 van de De rechten kinderen vastleggen 16

17 Als de Belastingdienst al dan niet een aanslag heeft opgelegd voor de erfbelasting denken veel mensen dat alles omtrent de afwikkeling van de nalatenschap van de overledene is geregeld. Toch is het goed nog een aantal zaken te regelen. Zo voorkom je dat er later onwenselijke situaties ontstaan in de familie of dat je later te veel belasting betaalt. De kosten voor een notaris wegen hier meestal niet tegenop. Het dringend advies is om bij notariële akte vast te leggen waaruit de nagelaten bezittingen en schulden bestaan. Verder stelt de notaris vast wat ieders erfdeel is en wanneer de kinderen hun deel kunnen opeisen. Ook is het belangrijk om vast te leggen of er rente moet worden berekend over de schulden. De vaststelling van die rente dient wel met enig beleid te gebeuren. Overleg dit goed met een notaris. Als je jong weduwe of weduwnaar wordt kan een hoge rente onaantrekkelijk zijn, want de totale schuld aan ieder kind kan zo behoorlijk oplopen. Stel, ieder jaar wordt 6% rente toegevoegd aan het schuldig gebleven erfdeel. Als de langstlevende ouder tien jaar later overlijdt is de schuld inmiddels opgelopen van naar Overigens hoeft de langstlevende ouder dit niet tijdens zijn of haar leven uit te keren. En hoe groter de schuld is, des te minder erfbelasting de kinderen hoeven te betalen als de langstlevende ouder overlijdt. Stel, de bezittingen van de langstlevende ouder zijn ten tijde van zijn of haar overlijden waard. De kinderen kunnen dan terugvallen op hun notariële akte. Hierin staat namelijk dat deze bezittingen nog moeten worden verminderd met 2 x = De twee kinderen betalen dan erfbelasting over = Ieder kind betaalt dan dus belasting over de helft, of Juist de aftrek van die schuld wordt in de praktijk vaak vergeten, terwijl je daarmee veel erfbelasting kan besparen. Als deze afspraken zijn vastgelegd in een notariële akte, kan dit moeilijk worden vergeten. Bovendien hebben de kinderen met een notariële akte een belangrijk bewijsstuk in handen voor het bestaan van die schuld. In het laatste hoofdstuk zullen nog meer argumenten worden genoemd, die pleiten voor het opstellen van een notariële akte waarin de erfdelen worden vastgesteld. 17

18 Waarom erfdelen van kinderen vastleggen in een notariële akte? Als afspraken niet vastliggen kan het lastig zijn om te bepalen wat de schuld aan de kinderen is, mocht de langstlevende ouder ook overlijden. Voordat je de erfbelastingaangifte indient kun je zelfs nog een afwijkende rente afspreken. Hoe hoog die rente moet worden, hangt vaak af van de feitelijke omstandigheden. Als de langstlevende ouder nog jong is, kun je beter een niet al te hoge rente kiezen. Een eventuele nieuwe huwelijkspartner wordt dan ook niet met een hoge 18

19 schuld aan de kinderen geconfronteerd. De schuld bedraagt tenslotte rente per kind. Maar als de langstlevende ouder niet van plan is om te hertrouwen, is het mogelijk om de rente op een hoger percentage vast te stellen - uiteraard binnen de marges die de Successie wet toelaat. Hoe hoger de rente, hoe minder erfbelasting de kinderen later zijn verschuldigd. 19

20 20

21 Mocht moeder in de toekomst al dan niet gehuwd met een nieuwe partner het leven gaan delen, dan is het wel prettig dat de erfdelen van de kinderen uit vaders nalatenschap en de verdere afspraken die daarmee samenhangen, duidelijk zijn vastgelegd in een notariële akte. Het is dan ook helder voor de nieuwe partner welke schulden er bestaan aan de kinderen. Daarnaast hoeven de kinderen zich ook niet al te veel zorgen te maken. Hun rechten liggen immers goed vast. Het blijft echter wel zo dat de kinderen hun moeder niet ervan kunnen weerhouden het geld te besteden. Op is op! Stel dat moeder en de nieuwe partner hun relatie verbreken, dan is het prettig dat moeders schuld aan de kinderen goed vastligt. Anders zou het natuurlijk kunnen dat de nieuwe partner bij de verdeling te veel geld in handen krijgt. waarschijnlijk bepaald dat wat zijn kinderen erven echt alleen van hen is en niet voor de schoonfamilie. Bij de echtscheiding heeft jouw kind dan een duidelijk bewijsstuk in handen welk bedrag buiten de verdeling blijft. Als de erfdelen voor de kinderen en de afspraken die hiervoor gemaakt moeten worden bij notariële akte worden vastgelegd, dan schept dat op de eerste plaats voor iedereen veel duidelijkheid. Verder wordt op deze manier de kans op onenigheden in de familie over vaders erfenis tot een minimum beperkt. Als je daarbij ook nog denkt aan het besparen van erfbelasting bij moeders overlijden, dan ziet iedereen wel het belang in van een notariële akte ter afsluiting van de afwikkeling van de nalatenschap. Bovendien kunnen de kinderen ook problemen krijgen in hun (huwelijks)relatie. Bij een verdeling is het prettig als bij notariële akte vastligt waar dat kind recht op heeft. Als vader in ons voorbeeld een testament heeft gemaakt, dan heeft hij daarin zeer 21

22 Formaat Notaris: Unieke diensten v Naast het algemene notariële dienstenpakket biedt de Formaat Notaris exclusieve extra s die ook voor jou bijzonder waardevol kunnen zijn. Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief Informeel Blijf je graag op de hoogte van notarieel nieuws? Bijvoorbeeld over schenken, nalaten, trouwen, samenwonen, scheiden, het ondernemerschap of het (ver)kopen van een (nieuwbouw) huis? Abonneer je dan op het gratis Notarisabonnement en blijf op de hoogte van alle actuele, notariële ontwikkelingen met de nieuwsbrief Informeel. Je vindt hierin ook alle nieuwe producten en diensten van Formaat Notarissen. Doe de Testament Test Een testament dat verouderd is kan vervelende gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk om jouw testament regelmatig te laten controleren. Wetten worden immers aangepast en persoonlijke wensen en omstandigheden kunnen veranderen. Om jou hierbij te helpen heeft Formaat Notarissen de Testament Scan ontwikkeld. Eens in de drie à vijf jaar bekijk je samen met de notaris of het testament nog up-to-date is. Zo ben je verzekerd van een rustig gevoel dat alles goed is geregeld. 22

23 van de voor jou van belang Belangrijke beslissingen: als het erop aankomt Belangrijke beslissingen neem je liever zelf. Maar als je er niet meer toe in staat bent, is het prettig dat iemand die je vertrouwt het voor je doet. En dat hij of zij weet wat jouw wensen zijn. In de volmacht, die een Formaat Notaris voor je regelt, wijs je zelf een zaakbehartiger aan. Hij of zij neemt dan privébeslissingen, zoals de aankoop van een huis en beslissingen met betrekking tot jouw bedrijf. De volmacht is ook uit te breiden met wensen en regelingen op medisch gebied. Dan wordt de volmacht een levenstestament. Met de Volmacht Scan van Formaat Notarissen wordt de volmacht altijd en in overleg met jou actueel gehouden. 23

24 Edisonweg 2a, 4382 NW Vlissingen Postbus 181, 4380 AD Vlissingen Telefoon Aan de tekst in deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

De rolna het. van de notarisoverlijden. Informatie over de afhandeling van de nalatenschap

De rolna het. van de notarisoverlijden. Informatie over de afhandeling van de nalatenschap De rolna het van de notarisoverlijden Informatie over de afhandeling van de nalatenschap Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing

Nadere informatie

De rolna het. an de notarisoverlijden. Informatie over de afhandeling van de nalatenschap

De rolna het. an de notarisoverlijden. Informatie over de afhandeling van de nalatenschap De rolna het an de notarisoverlijden Informatie over de afhandeling van de nalatenschap Formaat notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing

Nadere informatie

levingscontract Informatie over samenwonen

levingscontract Informatie over samenwonen etsamen levingscontract Informatie over samenwonen Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service zijn de kernwoorden

Nadere informatie

levingscontract Informatie over samenwonen

levingscontract Informatie over samenwonen etsamen levingscontract Informatie over samenwonen Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service zijn de kernwoorden

Nadere informatie

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service zijn de kernwoorden

Nadere informatie

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service zijn de kernwoorden

Nadere informatie

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN Tekst Dorine van Kesteren Wie erft er van u? Wat gebeurt er met uw spullen of huisdieren? Wie zorgt er voor de kinderen als u er niet meer bent? De wet regelt veel

Nadere informatie

Een. erfenis. afwikkelen. www.limesnotarissennieuwkoop.nl

Een. erfenis. afwikkelen. www.limesnotarissennieuwkoop.nl Een erfenis afwikkelen www.limesnotarissennieuwkoop.nl Als iemand overlijdt, is het afhandelen van de erfenis niet het eerste waaraan nabestaanden denken. Toch moet na een overlijden een en ander worden

Nadere informatie

levingscontract Informatie over samenwonen

levingscontract Informatie over samenwonen etsamen levingscontract Informatie over samenwonen Formaat notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service vormen de kernwoorden

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Algemeen Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding,

Nadere informatie

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen Formaat notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service vormen de kernwoorden

Nadere informatie

Testamenten lezen. Inleiding en onderwerpen. Tot stand komen van een testament 03-09-15. en andere notariële zaken

Testamenten lezen. Inleiding en onderwerpen. Tot stand komen van een testament 03-09-15. en andere notariële zaken Testamenten lezen en andere notariële zaken Janien Zomer Carina Hudepohl Inleiding en onderwerpen Het opmaken van een testament Wettelijk erfrecht Verschillende soorten testamenten De executeur Erven De

Nadere informatie

A. Vaste kosten Het opmaken en passeren van de akte houdende een Nederlandse verklaring van erfrecht:

A. Vaste kosten Het opmaken en passeren van de akte houdende een Nederlandse verklaring van erfrecht: kandidaat- OFFERTE VERKLARING VAN ERFRECHT A. Vaste kosten Het opmaken en passeren van de akte houdende een Nederlandse verklaring van erfrecht: notarieel salaris onderzoek Centraal Testamenten Register

Nadere informatie

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Bij leven kunt u al bepalen of het gunstig is uw vermogen te (ver)delen met anderen of uw erven te laten wachten totdat het zo ver is, m.a.w. tot na

Nadere informatie

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Erfrecht Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Fikkers notarissen Lange Parkstraat 1 Bergen op Zoom Tel. 0164 242 650 c.de.maat@fikkersnotarissen.nl Erfrecht Bij versterf

Nadere informatie

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 In dit informatieblad vindt u informatie over de belangrijkste wijzigingen in het erfrecht per 1 januari 2003. Achterin staan adressen vermeld

Nadere informatie

5. Testamentair erfrecht

5. Testamentair erfrecht Samenvatting Personen- en familierecht Erfrecht Sharon.D 07-12-16 5. Testamentair erfrecht Testament = schriftelijke verklaring waarin je zegt wat er na je dood met je bezittingen moet gebeuren. Doormiddel

Nadere informatie

Mijn. erfenis. regelen. www.netwerknotarissen.nl

Mijn. erfenis. regelen. www.netwerknotarissen.nl Mijn erfenis regelen www.netwerknotarissen.nl Wat kunt u regelen voor uw overlijden? Wat gebeurt er met uw spullen en huisdieren als u er niet meer bent? Wie krijgt uw (huur)woning? Zo zijn er veel vragen

Nadere informatie

Erfrecht voor leken. Korte uitleg van het erfrecht in begrijpelijke taal

Erfrecht voor leken. Korte uitleg van het erfrecht in begrijpelijke taal Erfrecht voor leken Korte uitleg van het erfrecht in begrijpelijke taal Wat is erfrecht? We zullen beginnen met een uitleg van de drie belangrijkste termen die in het erfrecht worden gebruikt: De erflater

Nadere informatie

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 In dit informatieblad vindt u informatie over de belangrijkste wijzigingen in het erfrecht per 1 januari 2003. Achterin staan adressen vermeld

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 3 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over erven

Veel gestelde vragen over erven Veel gestelde vragen over erven Vraag aan de notaris: gespaarde vakantiedagen en erfenis Na de vakantie vond ik het tijd de balans op te maken: hoeveel vakantiedagen heb ik nog? Ik ben tot de conclusie

Nadere informatie

Bewindvoerderschap. Curatele, bewind en mentorschap

Bewindvoerderschap. Curatele, bewind en mentorschap Bewindvoerderschap Het kan voorkomen dat een erflater van mening is dat zijn erfgenamen (nog) niet de volledige verantwoording kunnen dragen van het door hen geërfde vermogen. Dit kan te maken hebben met

Nadere informatie

Indien iemand overlijdt heeft een erfgenaam met betrekking tot de erfenis drie mogelijkheden:

Indien iemand overlijdt heeft een erfgenaam met betrekking tot de erfenis drie mogelijkheden: ERFENIS ACCEPTEREN OF NIET? Beneficiaire aanvaarding en wettelijke vereffening Indien iemand overlijdt heeft een erfgenaam met betrekking tot de erfenis drie mogelijkheden: * De erfenis zuiver aanvaarden.

Nadere informatie

Waarom zijn nalatenschappen belangrijk voor DierenLot?

Waarom zijn nalatenschappen belangrijk voor DierenLot? NALATENSCHAPPEN Waarom zijn nalatenschappen belangrijk voor DierenLot? Dankzij de steun van al onze trouwe donateurs kunnen wij kleine en middelgrote lokale organisaties blijven steunen in hun hulp aan

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Lees meer over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet

Nadere informatie

VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN. Schootense Loop 2 Helmond

VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN. Schootense Loop 2 Helmond VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN Schootense Loop 2 Helmond 0492-522431 VISSER VAN DEN BROEK MIRANDA VAN DEN BROEK VISSER VAN DEN BROEK LEVENSTESTAMENT volmacht Waarvoor is een levenstestament? Stel

Nadere informatie

Het webinar is terug te kijken door op deze link te klikken. Het stellen van vragen is vanzelfsprekend niet meer mogelijk.

Het webinar is terug te kijken door op deze link te klikken. Het stellen van vragen is vanzelfsprekend niet meer mogelijk. Vragen webinar '10 redenen om een (levens)testament te maken' Op 30 mei jl. organiseerden Goede Doelen Nederland en Netwerk Notarissen een webinar over het testament en het levenstestament. Tijdens de

Nadere informatie

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003 1 Nalaten en erven Erfrecht Wet sinds 2003 2 Onderscheid in: Echtgenoten Anderen 3 Wat zegt de wet? Voor echtgenoten Voor de anderen 4 Wat zegt de wet voor echtgenoten? WETTELIJKE VERDELING: Alles gaat

Nadere informatie

Begunstigde en nalatenschap

Begunstigde en nalatenschap Begunstigde en nalatenschap Begunstigde en nalatenschap Veel huishoudens hebben een levensverzekering of een overlijdensrisico verzekering afgesloten, om de overblijvende partner financieel goed achter

Nadere informatie

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 In dit informatieblad vindt u informatie over de belangrijkste wijzigingen in het erfrecht per 1 januari 2003. Achterin staan adressen vermeld

Nadere informatie

Juridische begrippen in begrijpelijke taal

Juridische begrippen in begrijpelijke taal Juridische begrippen in begrijpelijke taal Aanverwanten De (groot)ouders, ooms, tantes, broers en zussen van uw partner zijn uw aanverwanten, ofwel de aangetrouwden, ook wel de koude kant. Akte Een akte

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Het Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Algemeen Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding, verwerping Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee.

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Informatie voor nabestaanden Wat komt er op u af als een naaste overlijdt? Wanneer iemand in uw omgeving

Nadere informatie

1 januari 2003: Nieuw Erfrecht Voor het leven geregeld

1 januari 2003: Nieuw Erfrecht Voor het leven geregeld 1 januari 2003: Nieuw Erfrecht Voor het leven geregeld Inleiding Op 1 januari 2003 is ons erfrecht gewijzigd. De laatste belangrijke wijziging in het erfrecht was in 1923. Tot die tijd waren alleen kinderen

Nadere informatie

Aanvaarden Het accepteren van een erfdeel, inclusief de schulden. Hierdoor wordt iemand erfgenaam.

Aanvaarden Het accepteren van een erfdeel, inclusief de schulden. Hierdoor wordt iemand erfgenaam. Erfrecht Woordenboek Op onze website heb je een hoop moeilijke woorden en vaktermen gezien. We hebben steeds geprobeerd die goed uit te leggen. Waarschijnlijk lees je de komende tijd documenten die bol

Nadere informatie

INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010

INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010 INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010 Informatie over langstlevende testamenten en het " tweetrapstestament " Hieronder heb ik enige voorbeelden en uitwerkingen van diverse testamentvormen weergegeven,

Nadere informatie

Erfenis Wat is een erfenis? verklaring van erfrecht Wettelijk erfrecht Wie Erft? erfopvolging legitieme portie

Erfenis Wat is een erfenis? verklaring van erfrecht Wettelijk erfrecht Wie Erft? erfopvolging legitieme portie Erfenis Wat is een erfenis? De erfenis is de som van alle bezittingen minus schuld. Bezittingen zijn alle zaken uit te drukken in geld, zoals een bankrekening, aandelen, kunst of een auto. Met schuld wordt

Nadere informatie

Radartestament. En andere interessante fiscale en juridische varia

Radartestament. En andere interessante fiscale en juridische varia Radartestament En andere interessante fiscale en juridische varia Nut en noodzaak van een testament 70% van de Nederlanders heeft geen testament (Zelfs) bij 60+ rs heeft meer dan 50% geen testament 30%

Nadere informatie

Huwelijkse. voorwaarden. www.netwerknotarissen.nl

Huwelijkse. voorwaarden. www.netwerknotarissen.nl Huwelijkse voorwaarden www.netwerknotarissen.nl Als u gaat trouwen, regelt de wet automatisch veel zaken. Bijvoorbeeld dat uw echtgenoot van u erft als u overlijdt of dat uw echtgenoot begunstigde wordt

Nadere informatie

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN PAGINA 1 VAN 6 Erfgenamen. Wie uw nalatenschap erft is via de wet bepaalt. Mocht u andere wensen hebben dan kunt u dit vastleggen in een testament. Op deze manier bepaalt uzelf wie uw erfgenamen zijn.

Nadere informatie

Laat uw nabestaanden. niet in twijfel achter

Laat uw nabestaanden. niet in twijfel achter Laat uw nabestaanden niet in twijfel achter Wat moet ik hebben geregeld voor de toekomst Volmacht/handelingsonbekwaamheid Goed testament Schenkingsplan Mijn zaken eens op papier zetten Welke gevaren kan

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Waarom een testament?

Waarom een testament? notaris Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net Waarom een testament? REDENEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN (NIEUW) TESTAMENT - Benoemen

Nadere informatie

Wijzer nalaten VERSTANDIG OMGAAN MET UW ERFENIS

Wijzer nalaten VERSTANDIG OMGAAN MET UW ERFENIS Wijzer nalaten VERSTANDIG OMGAAN MET UW ERFENIS UITGAVE 2017 VOORWOORD Een prettige gedachte als het goed geregeld is HEEFT U WEL EENS NAGEDACHT OVER DE BEZITTINGEN EN EVENTUELE SCHULDEN DIE U NA UW OVERLIJDEN

Nadere informatie

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT Sinds 1 januari 2003 is de wetgeving met betrekking tot het erfrecht gewijzigd. Het grootste deel van de wijzigingen in het erfrecht heeft betrekking op gehuwden (of geregistreerde

Nadere informatie

Erven en schenken. in

Erven en schenken. in Erven en schenken in 2010 www.netwerknotarissen.nl Als je een schenking doet of ontvangt, krijg je met belastingen te maken. Ook als je aan iemand bij je overlijden iets wilt nalaten of je ontvangt een

Nadere informatie

Presentatie ZijActief

Presentatie ZijActief Presentatie ZijActief Op: 18 januari 2012 Door: mr A.J.W. (Arjan) Kuiper, notaris te Montfoort Even voorstellen? Mr A.J.W. (Arjan) Kuiper, notaris Opvolger van notaris mr H.J.Th.G. Tomlow Even voorstellen?

Nadere informatie

Testamenten en erfgenamen met een verstandelijke beperking

Testamenten en erfgenamen met een verstandelijke beperking Testamenten en erfgenamen met een verstandelijke beperking Mr R.J.W.J. Meyer Notaris & Estateplanner te Naarden RijksBredius Notarissen te Naarden en Bussum. Naarden 2013 Vader Johan gehuwd in de wettelijke

Nadere informatie

Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin

Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin Thema-avond Op naar een (on)zekere toekomst OVSB, 9 november 2015 mr. Heleen C. Vaarten Notaris te Eindhoven Om te beginnen: enkele misverstanden 1. Door het nieuwe

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? 9 Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Algemene informatie voor nabestaanden

Algemene informatie voor nabestaanden Algemene informatie voor nabestaanden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. In dit document hebben

Nadere informatie

Als een naaste komt te overlijden

Als een naaste komt te overlijden Als een naaste komt te overlijden Hulp bij de afhandeling van bankzaken Als een naaste komt te overlijden Het overlijden van een naaste heeft veel impact op familie en vrienden. Er moet van alles geregeld

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG en Juridische Zaken Sector privaatrecht Schedeldoekshaven 100 2511

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sector privaatrecht Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus

Nadere informatie

Afwikkeling erfenis. Stapsgewijze afhandelen. Wat moet je doen als iemand overleden is?

Afwikkeling erfenis. Stapsgewijze afhandelen. Wat moet je doen als iemand overleden is? Afwikkeling erfenis Wat moet je doen als iemand overlijdt? Als een familielid of geliefde overlijdt, heb je veel werk te doen. Zo moet je bijvoorbeeld de bankzaken regelen. Om dat te kunnen doen, heb je

Nadere informatie

EEN GOED DOEL ALS ERFGENAAM HANDLEIDING EXECUTEURS BIJ DE AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN

EEN GOED DOEL ALS ERFGENAAM HANDLEIDING EXECUTEURS BIJ DE AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN HANDLEIDING EXECUTEURS 1 EEN GOED DOEL ALS ERFGENAAM HANDLEIDING EXECUTEURS BIJ DE AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN INHOUD: TAKEN VAN DE EXECUTEUR 4 HET EXECUTEURSCHAP IN DE PRAKTIJK 4 DE AFWIKKELING 5

Nadere informatie

ERFRECHT. hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje

ERFRECHT. hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje ERFRECHT hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waar u rekening mee moet houden als u uw nalatenschap gaat

Nadere informatie

Algemene informatie voor nabestaanden

Algemene informatie voor nabestaanden Algemene informatie voor nabestaanden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. In dit document hebben

Nadere informatie

Erfrecht. Wat gebeurt er na iemands overlijden met zijn vermogen?

Erfrecht. Wat gebeurt er na iemands overlijden met zijn vermogen? Erfrecht Wat gebeurt er na iemands overlijden met zijn vermogen? Verklaring van erfrecht Dit is een schriftelijke verklaring die u nodig heeft na iemands overlijden. De verklaring wordt opgemaakt door

Nadere informatie

Erven en schenken. in 2012. www.smitmoormann.nl

Erven en schenken. in 2012. www.smitmoormann.nl Erven en schenken in 2012 www.smitmoormann.nl Als u een schenking doet of ontvangt, krijgt u met belastingen te maken. Ook als u aan iemand bij uw overlijden iets wilt nalaten of u ontvangt een erfenis,

Nadere informatie

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) Tegenwoordig wonen veel mensen ongehuwd samen, maar vergeleken met het huwelijk is voor mensen die ongehuwd (gaan) samenwonen weinig bij

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER 1. Voor welke schenking is een notariële akte verplicht? A. Voor de schenking van een effectenportefeuille. B. Voor de schuldigerkenning uit vrijgevigheid

Nadere informatie

ERVEN EN SCHENKEN. Onderlinge Fonds voor zieken U.A. Onderwerpen. Stukje historie. Mr Tj.Smid Netwerk Notarissen

ERVEN EN SCHENKEN. Onderlinge Fonds voor zieken U.A. Onderwerpen. Stukje historie. Mr Tj.Smid Netwerk Notarissen ERVEN EN SCHENKEN Onderlinge Fonds voor zieken U.A. Woensdag 9 april 2014 Mr Tj.Smid Netwerk Notarissen notaris in de gemeente Zuidhorn Mr. Tj.Smid Netwerk Notarissen / 1 Netwerk Notarissen / 2 Onderwerpen

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 1

2014 -- Successiewet -- Deel 1 Successiewet les 1 programma Eén wet, twee belastingen Woonplaats Successierecht Wettelijk erfrecht en wettelijke verdeling Testamenten Wetsficties 1 Eén wet, twee belastingen De Successiewet bestaat uit:

Nadere informatie

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U betaalt pas als het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan de vrijstelling Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U denkt er misschien

Nadere informatie

De tweetrapsmaking in het nieuws!

De tweetrapsmaking in het nieuws! notaris mr. W.J. Boelens Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net www.boelens.net De tweetrapsmaking in het nieuws! Extra nieuwsbrief

Nadere informatie

1.1. Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen. Successiewet Successiewet 1956. Burgerlijk Wetboek

1.1. Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen. Successiewet Successiewet 1956. Burgerlijk Wetboek Schenk- en erfbelasting. Overdrachtsbelasting. Verwerping van een nalatenschap. Ongelukkige redactie testament. Vergeten testament. Informele wil Belastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit

Nadere informatie

Schenkings- en successierecht

Schenkings- en successierecht Page 1 of 5 Netwerk Notarissen Centrale Organisatie Lt. Gen. Van Heutszlaan 8 3743 JN Baarn T: (035) 577 27 07 F: (035) 695 28 95 E: info@nnco.nl Schenkings- en successierecht Inhoudsopgave: Schenkingsrecht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII Introductie... XIV. Wat is van wie? 1. U bent gehuwd... 3. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII Introductie... XIV. Wat is van wie? 1. U bent gehuwd... 3. Inhoudsopgave Voorwoord................................................. XIII Introductie................................................. XIV Wat is van wie? 1. U bent gehuwd...........................................

Nadere informatie

Voorwoord. Ik dank u voor uw interesse en verwelkom u graag op mijn kantoor. Fenneke Koster-Joenje, notaris

Voorwoord. Ik dank u voor uw interesse en verwelkom u graag op mijn kantoor. Fenneke Koster-Joenje, notaris Uw testament Voorwoord U bezoekt de notaris zowel in goede als slechte tijden. Overlijden is een droevige gebeurtenis. Dan is het fijn dat uw wensen voor uw overlijdt goed zijn geregeld. Door middel van

Nadere informatie

Uw hart spreekt in uw testament

Uw hart spreekt in uw testament Uw hart spreekt in uw testament De laatste woorden van een overleden dierbare maken vaak indruk en leven voort bij de nabestaanden. Heeft u zich wel eens gerealiseerd dat u met uw testament laatste woorden

Nadere informatie

hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje

hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje Erfrecht hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waar u rekening mee moet houden als u uw nalatenschap gaat

Nadere informatie

Moet ik de erfenis aanvaarden?

Moet ik de erfenis aanvaarden? Moet ik de erfenis aanvaarden? mr. W.S. (Wiebren) Santema www.erfrechtadvocaat.nu santema@machielsadvocaten.nl Is er een probleem in de familie over een erfenis? Na het overiijden van een familielid komt

Nadere informatie

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven.

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Wet Schenk- en erfbelasting 3 juni 2010 Wijziging Successiewet 1 januari 2010 - Erfbelasting schenkbelasting - Tariefverlaging/vereenvoudiging

Nadere informatie

Samenwonen, en dan...

Samenwonen, en dan... Samenwonen, en dan... Holtman Notarissen Utrecht, Koningslaan 62 tel (030) 215 05 15 info@holtmannotarissen.nl www.holtmannotarissen.nl Wat is... Een samenlevingscontract is een schriftelijke overeenkomst

Nadere informatie

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP?

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Wat gebeurt er met uw geld, huis, bezittingen en uw schulden als u overlijdt? Zonder

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

Tweetraps- en levenstestament

Tweetraps- en levenstestament Tweetraps- en levenstestament fiscaal, juridisch en praktisch S.J.C. (Bas) Schipper notaris en estate-planner J.M.M. (Anja) Putman kandidaat-notaris en estate-planner SBOG, 26 april 2012 1 Wat gaan we

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

Wet schenk- en erfbelasting

Wet schenk- en erfbelasting Successiewet 2010 Wet schenk- en erfbelasting Successiewet 2010 De nieuwe Successiewet is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen! Wijziging tariefstructuur/ vrijstellingen Vereenvoudiging

Nadere informatie

BEWIND -1- M:\brochures\bewind.docx 22/6/2015

BEWIND -1- M:\brochures\bewind.docx 22/6/2015 BEWIND Zodra een kind meerderjarig is (18 jaar) mag het zelf over zijn of haar eigen vermogen beschikken. Dat is meestal geen probleem, als dat vermogen niet groot is en één van beide ouders of beide ouders

Nadere informatie

EEN GOED DOEL ALS ERFGENAAM HANDLEIDING EXECUTEURS BIJ DE AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN

EEN GOED DOEL ALS ERFGENAAM HANDLEIDING EXECUTEURS BIJ DE AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN HANDLEIDING EXECUTEURS 1 EEN GOED DOEL ALS ERFGENAAM HANDLEIDING EXECUTEURS BIJ DE AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN HANDLEIDING EXECUTEURS 3 INHOUD: TAKEN VAN DE EXECUTEUR 4 HET EXECUTEURSCHAP IN DE PRAKTIJK

Nadere informatie

Samen levings. contract.

Samen levings. contract. Samen levings contract www.notarishilgen.nl Veel partners die ongetrouwd samenwonen vragen zich af of zij een samenlevingscontract bij de notaris moeten sluiten. Alleen voor getrouwde en geregistreerde

Nadere informatie

TWEETRAP EN/OF AFVULLEGAAT Versie april 2011

TWEETRAP EN/OF AFVULLEGAAT Versie april 2011 TWEETRAP EN/OF AFVULLEGAAT Versie april 2011 Informatie over langstlevende testamenten en het " tweetrapstestament " In aanvulling op de "Infokaart Testamenten" van notariskantoor Montfoort wordt in dit

Nadere informatie

JE BENT 20 OF EN JE HEBT GEEN ZORGEN VOOR MORGEN?

JE BENT 20 OF EN JE HEBT GEEN ZORGEN VOOR MORGEN? De meeste twintigers en dertigers staan niet stil bij morgen. Regelen komt later wel. Maar ook deze groep is vaak getrouwd of woont samen, en heeft kinderen en een huis. Reden genoeg om na te denken over

Nadere informatie

EEN GOED DOEL ALS ERFGENAAM HANDLEIDING EXECUTEURS BIJ DE AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN

EEN GOED DOEL ALS ERFGENAAM HANDLEIDING EXECUTEURS BIJ DE AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN HANDLEIDING EXECUTEURS 1 EEN GOED DOEL ALS ERFGENAAM HANDLEIDING EXECUTEURS BIJ DE AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN HANDLEIDING EXECUTEURS 3 INHOUD: TAKEN VAN DE EXECUTEUR 4 HET EXECUTEURSCHAP IN DE PRAKTIJK

Nadere informatie

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje.

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u rekening moet houden als u uw nalatenschap

Nadere informatie

Geachte heer Testman,

Geachte heer Testman, Geachte heer Testman, In het voor u liggende overzicht treft u berekeningen aan van de meest voorkomende testamentvormen, waarbij uitgangspunt is dat de langstlevende partner over het gehele vermogen kan

Nadere informatie

Uw persoonlijke documentenmap: alles over uw testament

Uw persoonlijke documentenmap: alles over uw testament Uw persoonlijke documentenmap: alles over uw testament Wat is er mooier dan uw naasten en toekomstige generaties een toekomst vrij van kanker na te laten? Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF

Nadere informatie

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl Een eigen huis www.lindenotarissen.nl Inhoudsopgave Een eigen huis 3 Woonhuis, de akte van levering 4 De Hypotheek 5 Samenlevingscontract 7 Testament 8 Een eigen huis U leest dit boekje waarschijnlijk

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

Fiscaal voordeling vermogen nalaten

Fiscaal voordeling vermogen nalaten Kennisdocument Estate planning Fiscaal voordeling vermogen nalaten U denkt er misschien liever niet aan, maar er komt ooit een moment dat u er niet meer zult zijn. Het is goed om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Levensverzekering, premiesplitsing. Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal

Levensverzekering, premiesplitsing. Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal Levensverzekering, premiesplitsing en erfbelasting Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal 1 Met een overlijdensrisicoverzekering kun je met de verzekeraar afspreken dat iemand na een overlijden een eenmalig

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Wat nu met de (gewijzigde) erfbelasting?

Wat nu met de (gewijzigde) erfbelasting? Men sprak dan van drempelvrijstellingen. Zo kwam de vrijstelling van kinderen onder de oude wet helemaal te vervallen als er per kind meer werd verkregen dan 27.309,-. Het totaal verkregen bedrag werd

Nadere informatie