it Haven-pypke DoerpsblOd foar Wytgaerd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "it Haven-pypke DoerpsblOd foar Wytgaerd"

Transcriptie

1 it Haven-pypke DoerpsblOd foar Wytgaerd

2 Mensen\MJ1eJ1~ instedenendcrpen, aan rivierenenvaarten; inpolders en q:>eilanden. EndeRabobank5 altijdin de00urt IlbllJllk f:' geld en goede raad Verlengde Schrans 35, Leeuwarden. Telefoon Bijkantoren te Leeuwarden, Stiens, Warga, Wartena en Wijtgaard.

3 dorpsblad voor Wijtgaard e.o. 14e.jaargang no.80 juni-juli 1984 REDAKTIE H.Noia (eindredaktie) Buorren BK Wijtgaard tel.1981 Joz.B.Roorda Buorren BL Wijtgaard tel.1548 G.de Boer-Statema Noardein BT Wijtgaard tel.1389 B.J.Schuurman Buo rren BH Wijtgaard tel.2766 MEDEWERKSTERS T.Overzet-Fopma (typewerk) H.Veenstra-Wielinga (administratie) = = = = ~ = = = = KOPIJ voor het volgende nummer inleveren v6ór 28 juli a.s. = = = = = = = = = ~ = ~ = = = = ~ = = = = = = ~ MIDDEN IN HEl' LEVEN STAAN WIJ IN DE DOOD Zo luidde de titel van het boekje wat gemaakt is bij de uitvaartdienst en begravenis van Gerrie Schuurman. Onbegrijpelijk dat opnieuw een leven in de knop zo abrupt wordt afgebroken.we kunnen het waarom niet begrijpen en er blijven zoveel vragen onbeantwoord. De dood is inderdaad midden in het leven, maar we kunnen het bijna niet accepteren. Welke bedoeling is er tocht ~e staan er m~~hteloos tegenover en zelfs verbijstering maakt zich van ons meester. Er komt geen antwoord op het waarom. Mensen die verlangen te sterven blijven leven en mensen die verlangen naar leven gaan dood. Waarom! Zo is onze wereld en een andere hebben we niet. Maar we moeten wel verder. Opnieuw beginnen en niet opgeven, hoe moeilijk het ook is. We hebben daarbij hulp nodig, niet alleen van God, maar ook van elkaar. Elkaars aanwezigheid, elkaars meeleven en begrip. Maar hoe vaak wordt dit niet ie gauw vergeten! Midden in het leven staan wij in de dood.niet alleen nu, vandaag of morgen,maar ook in de toekomst. Met die wetenschap moéten we wel de dood aanvaarden en proberen verder te gaan. namens de redaktie H.Nota

4 2 GEKOMEN Aan het Meekeshof op nummer 45 zijn komen wonen Jurre en Anja Grendel-Fabel'. Zij zijn afkomstig van Leeuwarden. Daarvoor was Jurre woonachtig bij zijn ouders op nummer 37. Op Buorren 23 hebben zich gevestigd Ruurd Deelstra van Britsum en Alie Soepboer van Hallum. Zij zijn op 25 mei j.l. in de echt verbonden. Alsnog proficiat. Welkom VER T ROK KEN De heer Eabe Terpstra van Meekeshof 75 is verhuisd naar Ny Dekema te Weidum. Zijn kamernummer aldaar is 20. VER H U I ZIN GEN Frens en Marjan de Ruiter-Laanstra zljn verhuisd van Meekeshof 45 naar hun nieuwe woning aan Tjissema nummer 12.Postcode 9089 BG. Klaas en Dora van Tuinen-Huitema zijn verhuisd van Meekeshof 7 naar hun nieuwe woning aan het Tjissema en wel op nummer 14. Het nieuwe adres van Geertje Mulder, voorheen Vuurdoorn straat 2-2 te Leeuwarden wordt E,Pierswei 45, 8409 JW Hemrik. Mevr.Bertha Bijlsma-van Dijken gaat verhuizen van Lekkumerstraat 19 te Leeuwarden naar Buorren 15, 9034 HJ te Marssum.

5 3 vervolg verhuizingen Het juiste adres van de fam.anton Terw.van Scheltinga luidt: Jachthûswei 25,9036 LX Menaldum. Het juiste adres van de fam.w.nota-zondervan luidt: Normandiëstraat 84, 1827 BS Alkmaar. Mevr.Annie van der Linden-Mulder heeft ook een nieuw adres gekregen en dat luidt: Spechtenkamp 219, 3607 KM Maarssen. GEB 0 REN Op 23 april j.l. Sandra Geertruida, dochter van Fedde en Truus van der Meulen-Hoekstra, P.P.Rubensstraat 49 te Wolvega. Op 9 mei j.l. Marije Aleida, dochter v~n Theo en Heleen van der Werf Hoekstra,de Weinmakker 5 te Warga. Op 21 mei j.l. Fokke Sjoerd, zoon van Gerrit en Jeannet Mulder-Haan, Hijlaarderdijk 18 te Jellwm. Aan HUWELIJK alle ouders onze hartelijke gelukwensen. Op 1 maart j.l. is Willem Douma van de Brédyk 217 getrouwd met Tiny Bos van Leeuwarden. Het paar heeft zich te Leeuwarden gevestigd en hun nieuwe adres luidt: Händelstraat 25. Op 15 juni j.l. zijn getrouwd Anton Terwischa van Scheltinga en Elisabeth Bergsma. Hun adres luidt: Jachthûswei 25 te Menaldum. Ook hier onze hartelijke felicitaties.

6 4 o VER LED E N Op 2 mei j.l. overleed na een korte ziekte te Leeuwarden onze oud-dorpsgenote Willemke Ijsselstein. Zij werd 77 jaar. Sinds 1982 woonde zij in de Lijsterstraat 72 nadat ze praktisch haar gehele leven op de boerderij "Oenema State" had gewoond. Op 18 mei j.l. overleed eveneens te Leeuwarden onze oud-dorpsgenoot Luitzen Potijk, sinds 1974 weduwnaar van Gellandje van der Zweep. Hij mocht 94 jaar worden en woonde de laatste jaren in het St.Jozef pension. Op 22 mei j.l. is hij op het kerkhof te Wijtgaard begraven. Op 21 mei j.l. overleed te Leeuwarden onze dorpsgenoot Frens de Ruiter,weduwnaar van Johanna Woudstra. Hij werd 83 jaar en is begraven te Murmerwoude. Volslagen onverwacht overleed na een bedrijfsongeval te Leeuwarden op 28 mei j.l. Gerrie Schuurman, echtgenoot van Antje Agricola en zoon en broer van Jappie en Jannie Schuurman-Miedema en kinderen. Hij werd maar 24 jaar. Op 1 juni j.l. hebben we Gerrie, die sinds zijn huwelijk nog maar kort in Oosterwierum woonde, op ons kerkhof te Wijtgaard begraven. Op 4 juni j.l. overleed te Wijtgaard onze dorpsgenoot Sjoerd van Balen, sinds 19 juni 1983 weduwnaar van Minke Jorna. Hij werd 83 jaar. Op 8 juni j.l. is hij te Wijtgaard begraven. Op 14 juni j.l. overleed onverwacht te Leeuwarden onze oud-dorpsgenoot Hoyte Watze Roorda,echtgenoot van Joke Roorda-Staal. Hij werd 42 jaar. Hoyte is een zoon uit het gezin van Watze en Berber Roorda-van der Werf. Hij is begraven te Leeuwarden.

7 , 5 HUW ELI J K S J U BIL E A (gaat u er maar eens rustig voor zitten) 55 jaar: Op 7 mei j.l. Jan en Agatha Bergsma-Beitsma, Meekeshof jaar: Op 26 april j.l. Wietse en Trude Jorna Haringsma, Marwersterdyk jaar: Op 11 mei Meinte en Aaltje Reitsma-Zwart, Bostulp 26 te Leeuwarden. 30 jaar: Op 20 mei j.l. Titus en Siepie Terwischa van Scheltinga-Hoekstra,Frans van Mierisstraat 38 te Leeuwarden. Op 20 mei j.l. Doeke en Lena Engwerda Hoekstra, de Marren 19 te Warga. Op 26 mei j.l. Gerard en Annie Roorda-Gras, Meekeshof 79. Op 3 juni j.l. Joop en Trees Kraft-Bootsma, Hegedyk 45. Op 16 juni j.l. Herman en Tine Huitema Siemonsma, Meekeshof jaar: Op 2 mei j.l. Yde en Aaltje Santema-Sienema, Br~dyk 38. Op 5 mei j.l. Theo en Gretha Westendorp Haringsma, nummer 34 te Beers. Op 2 juni' j.l. Theo en Pietje Pijper-Bootsma, Meekeshof i jr.: Op 22 april j.l. Piet en Geeske Jornade Graaf, Fopma's reed 16. Op 26 mei j.l. Jan en Alie Kingma-Hoekstra, Buorren 10. Aan alle jubilerende echtparen en families onze hartelijke gelukwensen.

8 6 JUBILEA Op 12 april j.l. vierde pastor Sjoerd Minnema uit Parrega zijn 25 jarig priesterfeest. Pastor Minnema is sinds het overlijden van pastoor Demes assistent in onze parochie. Het feest is in Wijtgaard op 6 mei gevierd met een plechtige eucharistieviering en een recept ie. Proficiat. Zr.Gerardina (Elisabeth) Vliegendehond te Zoeterwoude mocht op 19 mei j.l. haar 50 jarig kloosterfeest vieren. Ook hier onze gelukwensen. Onze oud-dorpsgenoot Ivo Vliegendehond was in mei j.l. 65 jaar bakker. (40 jaar in Wijtgaard en 25 jaar in zijn huidige woonplaats Wolvega). Hij assisteert nog altijd zijn zoon Johan Vliegendehond in de bakkerij. Onze felicitaties AST MAK 0 L LEK T E A V 0 De Astma kollekte in ons dorp heeft een bedrag van f 642,45 opgebracht. Hartelijk dank aan alle gevers en de kollektrices. D.Roorda-Bruinsma KOL LEK T E Wijtgaard heeft een bedrag van f 142,35 gegeven voor de jaarlijkse avo kollekte. Dank aan gevers en medewerkenden. T.Hoekstra-Smeding Voor alle felicitaties en attenties bij de geboorte van onze dochter CIS K A zeggen wij u heel hartelijk dank. André, Greetje en Benny Jaspers, Buorren 62

9 J. LIEZENGA BUORREN 35 UW ADRES VOOR klompen zweedse muilen klompschoenen TEL verf en verfwaren ---:J ~:::~n {~~ <Vi> WIRDUMER AUTORIJSCHOOL * Volledige rijopleiding * Theorielessen voor iedereen * Hencholingscursus in neutrale auto's * Verlenging van uw rijbewijzen Uw adres voor inlichtingen is: Sj. v.d. Woude Jacob Algerasingel AV Wirdum Tel.: 't Is niet duur stap bij V.D. WOUOE achter het stuur.

10 TENNIS-AKKOMODATIE "JELLUM" - Kom en JULIUS van der Haring nr Jellum Tel.: ~ BUORREN 64 Tel :n--ic

11 7 N I E UWE A BON NEE ' S Folkert Y.Jongbloed, Weiwiskedyk 6, 9089 BR Wijtgaard Wietse en Wietske Jorna-Hettinga, Haedstrjitte 49, 9008 SN Roordahuizum Jurre en Anja Grendel-Faber, Meekeshof 45, 9089 BD Wijtgaard Ruurd en Alie Deelstra-Soepboer, Buorren 23, 9089 BH Wijtgaard N I E UWE REL A TIE Dokter Ae.Haima, Hanialeane 1, 9024 EP te Weidum N I E UWE A D VER TEE R DER S Fa.Runia, Hegedyk 14, 9089 BN Wijtgaard stichting Dorpscentrum Wijtgaard p.a. Buorren BK Wijtgaard Jan en Alie Tijseling, Greate Buorren 17, Tennisakkomodatie Jellum nummer 49, 9026 BL Jellum 9088 AD Wirdum Fa.W.S.Dijkstra, Noorderbuorren 13, 9026 EN Jellum Slagerij Hoekstra, Greate Buorren 19, 9088 AD Wirdum Door tragische omstandigheden verschijnt dit blad later dan u gewend bent. U zult daar ongetwijfeld begrip voor kunnen opbrengen. Denkt u erom dat de kopij voor het merkenummer uiterlijk op 28 juli in ons bezit is. Dank voor uw medewerking.

12 8 Beste mensen, Hiermede wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele geschenken,kaarten en bloemen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Het was enorm,zoveel belangstelling. Ook mede namens mijn man, B.Jorna-Jurna Lans dizze wei wolle wy elkenien hertlik tank sizze foar de blommen, de kaarten en de slufkes dy't wy ûntfongen ha op us 25- jierrig houliksfeest. Ek ut namme fan de bêrn. Bears, juni 1984 Theo en Gretha Westendorp-Haringsma Hjirbij wolle wy eltsenien bitankje die 2 juni ta in ûnferjitlike dei foar us makke hat. In bisûnder wurd fan tank foar Hans en Wiep de Ruiter en hun meiwurkers fan "De Twirre". Theo en Piet je Pijper-Bootsma en bern Hjirbij bitankje wy eltsenien foar de kaertsjes, blommen en presintsjes dy't wy krigen ha op us tolf en heal jierrige troudei. Piet en Geeske Jorna-de Graaff

13 9 MEDEDELINGEN DOHPSBELANG. In het Havenpypke van december stond dat er een vergadering van de gemeente met dorpsbelang zou zijn op 9 mei j.l. Helaas is deze verga~ering niet doorgega~n. In plaats da3.rvan heeft de voorz itter vare dorpsbe lang een gesprek gehad op het staohuis, waarbij ook (1e heer Sinnema van de St. Joseph Stichting aanwezig was. Deze laatste was zeer positief over de reacties, die zij ontvangen hebben n.a.v. de vragenlijst, die toekomstige bewoners van Wijtgaard in konden vullen. Er wordt momenteel nog overleg gepleegd wie de woningen zal bouwen. Nadat de gemeente dan de vergunning heeft verleend, kan met èe bouw van 4 bejaarden woningen en 8 gezinshuizen wor~en begonnen. Eet overleg over het verplaatsen van de speelpl~ats vordert gestaag. We hopen dat dit spoedi~ tot resultaat mag leiden. G.de B-S.

14 AAN ONZE LEZERS 10 MED'EDELINGEN Wanneer u dit Havenpypke ontvangt heeft u vermoedelijk één week eerder een acceptgirokaart per post ontvangen. Dit geldt alleen voor de buiten abonnee's,want bij de abonnee's in het dorp (dusjleden van Dorpsbelang) wordt het abonnementsgeld per bode opgehaald. Op de acceptgirokaart staat het door u verschuldigde abonnementsgeld over 1984, zijnde 20,- Dit bedrag is verhoogd bij al diegene die achterstallig zijn met betalen en dat bleken er nog heel wat te zijn. Bij hen zijn we zo vrij geweest het totaalbedrag op de acceptgirokaart/nota te zetten. Op het rechterstrookje van de acceptkaart staat een specificatie vermeld. In het vorige nummer maakten we reeds melding dat voortaan de betalingen iedere jaar per acceptgirokaart naar u wordt gezonden. U dient dus niet meer zelf uw abonnementsgeld aan ons over te maken. Diegenen die de Rabobank of hun eigen bank een automatische machtiging hebben gegeven, dienen deze in te trekken. Het banknummer bij de Rabobank is vervallen. Althans voor wat betreft het Havenpypke. Dit nummer is thans uitsluitend bestemd voor het betalingsverkeer van de Vereniging Dorpsbelang Wijtgaard. Zoals gezegd werken we nu met een eigen gironummer. Dat nummer luidt: giro ten name van Dorpsblad It Havenpypke te Wijtgaard Ook de adverteerders in ons dorpsblad krijgen jaarlijks een acceptkaart toegezonden met het door hun verschuldigde advertentiegeld er op vermeld. Dorpsbewoners in Wijtgaard die voor iemand anders betalen, bijv. een familielid enz. krijgen 66k een acceptkaart toegezonden. Wij willen nog vermelden dat mevr.hennie Veenstra-Wielinga en Henk Nota de administratie gaan verzorgen. Indien u vragen hebt over een en ander kunt u te allen tijde bij hen terecht. Wi j rekenen op uw aller medewerking. Redaktieteam

15 11 M.EDEDELING RK ZANGKOOR "ST.CAECILIA" Het is de bedoeling dat het oude papier ten bate van het orgelfonds voortaan iedere 1e.woensdag van de maand zal worden opgehaald. Tevens starten binnenkort de voorbereidingen voor een bazar/rommelmarkt. Het streven is deze te houdenzo ongeveer half september. Wie dus nog bruikbare spulletjes hiervoor heeft staan: nog even vasthouden, we komen eraan; u hoort nog van ons. De doelstelling van het orgelfonds is: afhankelijk van de opbrengsten van bovenomschreven akties, een onderzoek naar de technische mogelijkheden om de speeltafel van het grote kerkorgel te verplaatsen, zodat dit weer geregeld in de diensten bespeeld zou kunnen worden, en/of de mogelijke vervanging van het huidige electronische orgel. K.van Tuinen, sekr. t ~ OM = = = = = = '"'... TE ONTHOUDEN iedere 1e. woensdag_ van de maand OUD PAPIER AKTIE = = = = ~ = = = = =

16 12 SAMAR 'N WURD UT 'T HERT In januari sei de dokter: Jo moatte nei't siker.hus dat like foar us 7n hiel great krûs. Hwa moatte wij yn'e hûs no ha foar 't hûswurk, tillefoan en sa. Mar nei hwat dokterspraet en hûshoudsoarch kamen wij 0 sa fier dat Astrid kaerr. bij us oer de flier. Hele dagen wie se bij Anneke en Jan mei syn trijen makken se der hiel hwat fan. Sa kaem ik yn't Bonifatius Hospitael ik fielde mij yn 't "Ponticicael". De dokters, susters, broeder, werksters en nog meer alles stie ynienen foar mij klear. Ik tocht sa faek "hoe haw ik 't nou" en fielde mij hjir 'n hiele mefrou. De operatie is hiel goed ferroen en nei 'n pear dagen mei de "therapie" begoen. Earst net sa hurd, eltse rr.iddei, eltse moarn mar ridlik gau krij jo 't foar ferst~n. En no in wurdsje foar de bern sij sille dit ek wol yn't It Havenpypke sjen. Us Henny komt ut Amersfoort en op 'n dei goait se alles bûtendoar en himmelt 't hûs fan achtren nei foar. En Rinny komt t Warten wei en wrot ek mar ta eltse dei. Albert Jan brocht de auto's op'e dyk 't Gong allegerre goed en naait net bryk. Hij die de skriuwerij en al 't wurk sa stil en sûnder dat Jan' t murk. Bedankt hjer bern, dat it sa golgen is wij sille dit nea forjitte, sundermis.

17 voetverzorging BUORREN 32 Tel.: 1518 o wij behandelen likdoorns. ingegroeide nagels en andere voeteuvels o voor vermoeide voeten hebben wij steunzolen of een aangepast voetbed o elastieken kousen leveren wij via de zieken fondsen de juiste maat! vindt u bij de vakman -- o GROTE MATEN * pantalons * kostuums * overhemden * sport- I.m. maat 49 kolberts * sokken t.m. maat 62'12 I.m. maat 47 ook voor werkkleding overals-stofiassen blauwe broeken en jasjes

18 II ID ~[ I 11 10, ~I I ID Brédijk 40 * 9089 BV Wijtgaard. * Tel * Rabobank rek. no * ~ilii CCIffiiliirro~ <dl (Q)Jf)p)~cc rroiljfullrnid ~~ [))IE liwllirjrle,~~ wwiijil~~~jf<dl Voor het huren van zaal akkommodatie in het dorpscentrum "De Twirre"kunl u terecht bij de beheerster, mevr. W. de Ruiter-Talsma, Buorren 42, Tel of 2600

19 13 En no is us doarp dan oan'e bar hjir haw ik lang oer tocht, mar hawar. Hwant jim witte wol, bij us oan'e dyk der fiele wij us bijtiden sa mankelijk. Wij sjogge 't soms net mear sitten en fielden UE fan eltsenien allinig litten. Hwant nei 'n hûs fan feest wol elk wol hinne mar nei 'n hûs fan fertriet, giet men 'n boogje omrinne. Wij libje dochs op ierde sa mei elkoar us taek is hjir: "tink ek om 'n oar". Mar no lei 'k op bêd bij it rut yn'e hoek en hiel Wytgaerd komt hjir hast bij mij op bezoek. Minsken dy't ik ien kear sjoen ha en hast mar kwalik kin en minsken der't ik oan besibbe bin (Berltsum e.o.). Ik wist fakentiids net wat ik seach der kaem ek wolris 'n trien yn't each. Jim hienen ek altyd hwat foar mij mei dat gong mar troch sa, dei oan dei. Der kamen kaerten,kadootsjes, blommen, 'n hgn, 'n wurdsje, 'n streak oer 't hier wij ferjitte dit seker net, nee, wier! En no is it sa, bedankt foar al 't kommen 't omtinken fan 2imme oan'e pûndyk en tij mij yn't sikenhûs. Mar jk bin dochs 0 sa bliid, 'k bin no wer thus. Sa 'k sei, ik bin dus no wer thus It is fan:3els noch lang net plus. Mar wij hoopje dochs wer fierder te gean bij wi~e fan sprekken,mei fallen en dan wer stean. Wij sille de krêft ek wol wer krije om fierder te gean, sa mei syn trijen. Bedankt. Jim witte er no allf~" fan. Dit is samar 'n wurdsje fan Neeltsje fan Jan. (de Ruiter, Pûndyk 1 )

20 14 ~ ttn ~!hl ttnimg ~~cdl(q)lf~~~ ImttlfMrn:m 'Wnjttg~~lfcdl~~ Enkele punten uit de bestuursvergadering van 11 april 1984 Aan de fa.van Eijck van Heslinga is eer- brief gezonden waarin gevraagd zal worden om het toegezegde rapport over het funktioneren van de e.v. installatie met spoed aan ons ter hand te stellen.de installatie heeft vanaf het begin af aan niet optimaal gewerkt en pas in december 1983 is hierin enige verbetering opgetreden. De schoolmeubelen (in het gymnastiekloklaal)behoeven niet door ons te worden vervangen. Alleen het halfjaarlijks onderhoud (servicebeurt) alsmede vervanging van niet-school meubelen, zoals ballen enz. is voor onze rekening. Omdat het voetbalveld van Wirdum "over de kop" gaat moest de voetbalvereniging WWS uitwijken naar een andere trainings mogelijkheid. In overleg met de Dienst Sport en Recreatie (dit overleg kwam pas achteraf tot stand) werd besloten de jeugd te laten trainen op het veldje in Wijtgaard. De senioren werden door ons (kaatsvereniging en stichting dorpscentrum) afgewezen. Na overleg met de Gemeente konden de senioren terecht in Leeuwarden. Er is in april een groot koffiezetapparaat aangeschaft. Bij grote evenementen en recepties is dit apparaat onmis baar. Het heeft inmiddels zijn goede funktie bewezen. Er zijn nog vier stoelen en 1 tafel in bestelling voor de uitbreiding van de foijer. Het bestuur is thans ingedeeld in drie werkgroepen: 1. dagelijks bestuur 2. aktiviteitengroep (waarin afgevaardigde van d.b.) 3. technische groep (idem) De dansavonden voor gehuwden worden voortaan door de Stichting georganiseerd. Dit wordt een aktiviteit voor de betreffende groep. De eerste dansavond viel goed in de smaak en werd door velen bezocht. De aankleding was veel gezelliger. De douchkranen in de kleedkamers zijn nu apart afgesteld. Dat geeft een aanzienlijke besparing op het watervebruik.

21 15 Bestuursverkiezing. Volgens het per 1 april 1984 geldende rooster moesten er enkele kandidaten wisselen. Bovendien hadden enige bestuursleden de wens te kennen gegeven om op te houden. Aftredend: Henk Nota (dagelijks bestuur) - herkiesbaar Gerrit Jongbloed (dorpsbelang) - niet herkiesbaar Wiebren Jongbloed (volleybalvereniging) - niet herkiesbaar Age Jongbloed (merkekommissie) - niet herkiesbaar Dhr.H.Nota wordt herkozen. Voor de volleybalvereniging blijft mevr.thea Andringa in het bestuur zitten. Voor dorpshelang was kandidaat Herman Huitema en voor de merkekommissie Anton W.Jorna. Beide heren worden met algemene stemmen gekozen. Op 24 mei a.s. zullen we afscheid nemen van de scheidende bestuursleden en de nieu~e bestuursleden verwelkomen. De toestand rondom het terrein van de Twirre zal pas nader worden bezien zodra alle drie nieuwe huizen 'zijn bewoond en we weten hoe de grensscheiding er komt. Met de nieuwe bewoners is reeds kontakt hierover geweest. Zodra het weer het toelaat kunnen we aan de slag. Bijeenkomst op 24 mei 1984 Na de opening, het voorlezen van de notulen en het verwerken van de mededelingen en de ingekomen stukken volgt het financiëel verslag. Hierop geen aanmerkingel. Daarna behandelt de voorzitter het allereerste jaarverslag van de Stichting Dorpscentrum. Dit jaarverslag over 1'982 en 1983 is een heel boekwerk geworden. Het geeft een zeer goed beeld van de aktiviteiten en de financiële toestand van de Twirre vanaf het begin in november 1982 tot en met 31 december De penningmeester en de sekretaris geven waar nodig uitleg. Het jaarverslag wordt onveranderd door de vergadering goedgekeurd. Het zal worden verzonden aan de diverse instanties er. aan alle verenigingen in het dorp. Ook zullen alle bestuursleden een exemplaar ontvangen. Na de behandeling van het jaarverslag volgt nog een korte rondvraag (werd lang). Hierna volgt een gezellige bijeenkomst vanwege het afscheid en verwelkoming van bestuursleden.

22 16 Op 24 mei.j.1. werd in de foi jer van"de Twirre" officieël afscheid genomen van 2 scheidende bestuursleden, n.l. de heren Gerrit Jongbloed en Wiebren Jongbloed. Door onvoorziene omstandigheden kon het 3e.bestuurslid Age Jongbloed niet bij dit afscheid aanwezig zijn. De heer Gerrit Jongbloed heeft vanaf maart 1971 zijn beste krachten aan ons bestuur gegeven. Daarvoor al was hij voor het dorpshuis in de weer in de"kommissie dorpshuis Lo.". Die kommissie werd in maart 1971 officieël en op 1 januari 1974 werd de kommissie een stichting. Gerrit Jongbloed was vanaf het eerste uur de vertegenwoordiger van Dorpsbelang Wijtgaard. Daar zit hij al jaren niet meer in het bestuur en ook omdat hij thans te Wirdum w~onachtig is, had hij de wens te kennen gegeven uit te treden. Op 1 september vorig jaar hebben we met hem het feit herdacht dat hij 12i jaar bestuurslid van onze stichting was. De heer Wiebren Jongbloed is op januari 1982 in ons bestuur opgenomen namens de volleybalvereniging. De volleybalver. had daarnaast een adviseuze in het bestuur, n.l. mevr.thea Andringa-de Vries. Ook Wiebren had de wens te kennen gegeniet meer herkiesbaar te zijn. Mevr.Andringa blijft daardoor voor de volleybalvereniging in het bestuur zitten. Be heer Age Jongbloed is ook in januari 1982 in ons bestuur gekomen. Hij had zitting voor de merkekommissie. Vanwege zijn verhuizing naar Roordahuizum was hij niet meer herkiesbaar. Alle drie scheidende bestuursleden werden door voorzitter Damhuis lovende wcorden toegesproken. Voor alle drie was er ook een afscheidskado. Dat bestond uit een uitvergroting van een foto waar het bestuur nog in zijn ger-ele samenstelling opstaat, kompleet met een mooie lijst. Aan Age Jongbloed zal dit kado nog worden overhandigd.wellicht kan dit op een andere bijeenkomst of misschien een delegatie bij hem thuis. Oak werden de twee nieuwe bestuursleden nog welkom geheten. We hopen dat we met hen op dezelfde prettige wijze mogen samenwerken in het bestuur. Onder het genot van ee~ drankje en een hapje bleef de ploeg nog even gezellig napraten. H.Nota,sekr.

23 rustieke en met liefde ontworpen meubelen. Zij ademen een sfeer uft die volkomen aansluit bij onze nostalgische tijd. Let echter behalve op de sfeervolle stijl ook op de onwaarschijnlijk verfijnde afwerl<ing. oomernna bv woninginrichting sclyans 104 leeuwarden FRUTO VERS-MARKT DE VAKMAN IN VERS VOOR GROENTE, FRUIT EN BLOEMEN tvvee maal in de week bij u voor de deur. JAN en AllE TIJSELING Greate Buorren 17 Wirdum Tel Het adres voor fru itmanden

24 TRANSPORTBEDRIJF JAN DE RUITER WIJTGAARD, Pundyk 7 tel gespecialiseerd in het ega'liseren van wegen en erven. GRINO MIJNSTEEN GEBROKEN. STEEN HYDROSLAKKEN zand - betontegels - woudgrond IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN voor vakman en amateur.. Tuinartikelen * Huisvlijt- en * Deurkrukken doe - het - zelf artikelen * Sloten * Gaas * Elektr. gereedschap IJZERHANDEL " DE LEP" ===1~l.ENGELMOE0F=.=======1 SCHRANS 101 LEEUWARDEN TEL.:

25 - EPPIE Voor al uw * SCHILDERWERK * BEHANG * GLAS * REKLAME (vrachtauto's e.d.) VOOR VRIJBLIJVEND ADVIES: E. Veenstra Huylckensteinstrjitte 14 Oosterlittens Telefoon meer kwaliteit voor minder geld. * trekkers met of zonder veiligheidscabine. * variërend van 40 t/m 120 pk. * vrijblijvend alle inlichtingen. W.U. Hoekstra v. Aylva'leane 19 Hijlaard Tel:

26 Calcf (t, D. Hoehsira Jsn. * Uw adres voor VERGADERINGEN. BRUILOFTEN en PARTIJEN * LEVERANCIER VAN GEZELlIGHEIDSDRANKEN I * ook voor een lekkere WARME HAP, zoals patat, croquet, frikandel, etc. * overheerlijke ijstaarten * prima rookartikelen * caraco ijs, CAFE HOEKSTRA: waar U zich UIT THUIS voelt. Bargezellig!! Buorren 34, tel: naar de man die het zelf ook repareren kan. - Radio en T. V. - Wasmachines Voor aankoop van: en andere Elektrische Huishoudelijke Artikelen \«V<!'fP/v1A BUORREN BH Wijtgaard t I R e p a r a t i e s à c 0 n t a n

27 --~. 17 DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS Het zal u opvallen dat de advertenties in een iets andere opzet zijn geplaatst en ingedeeld. Bovendien zijn er;een aantal nieuwe adverteerders bijgekomen en hebben we daardoor de grote advertentiebladen moeten halveren. We hopen dat de nieuwe indeling en nieuwe opzet u zal bevallen. Een aantal advertenties zijn ook gewijzigd. Denkt u bijv. maar eens aan het nummerbord van de taxi van Brinksma en oh ja, de lelijke dame van kapsalon Monique is van haar plaats verdrongen door een andere schoonheid. U moet de advertenties zelf maar eens nader en goed bekijken. Het is zeker de moeite waard. We hopen dat u de middenstand in ons dorp en de overige adverteerders niet zult vergeten en uw inkopen bij hen blijft doen. De adverteerders van hun kant zullen u alle mogelijke service verlenen. Neemt u eens de moeite om de advertenties goed door te nemen. Aan onze adverteerders brengen wij vanaf deze plaats onze hartelijke dank voor hun medewerking. AI lezen we /T FfA,VGIYPYPKé Nli!'., allemaal door hetzelfde brilletje, de blik wordt er wél door verruimd redaktieteam En da's mooi meegenomen in

28 nli: rmrmll~w 1f rmn~nrm~ 18 ~~WlljJ1rCGülR[))~~ K Al is het aan de temperatuur buiten nog niet te merken, toch zitten we bijna al in de zomermaandel. Tijdens deze maanden liggen de zaalaktiviteiten wat stil. Je kunt het merkerc op het "kaatsveld", de mensen willen graag buiten sporten. Nu is het dan ook de tijd om even terug te blikken naar het afgelopen tafeltennisseizoen. Er waren dit seizoen veel jeugdleden, zodat het nodig was de gro epen te splitsen. De "beginners" van vijf tot zes uur, de andere spelers van zeven tot acht. De spelers van groep twee hebben verschillende keren hun krachten kunnen meten mot andere dorpe:;, zoals Bozum, Beers, Jellum, Weidum en ~lijzelerheide. Ze kwamen niet altijd als winndars uit de bus, maar we geloven wel, dat ze er veel va~ hebben kunnen leren en dat het ook plezierig is geweest. We hopen, dat volg~nd jaar het spelpeil nog hoger komt te liggen met onze nieuwe trainer. We zullen de groepen nu in drieën splhsen zodat ze nog mger aandacht kunnen krijgen. En dan het ~oofdstuk senioren. We hadden het afgelopen jaar drie teams ~ie wedstrijden moesten spelen. In de derde, vierde en vijfde klasse. In het eerste gedeelte van het sei~oen werd er in de vierde en der(le klasse gespeeld, later is dit uitgebreid met een team in de vijfde klasse. Na de uitslagen van alle wed2trijden te hebben bekeken, kqnnen we concludere~ dat er volgend jaar alleen in de vip-rde en vijfde klasse kan worden gespeeld en dat er serieuzer door iedereen moet worden getrctind (maar wèlzo dat het gezellig blijft.) Er werd ook weer leuk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om als recreant mee te kunnen spelen en ze zijn volgend

29 19 jaar ook weer van harte welkom. Als afsluiting van het tafeltennisseizoen heeft de ge_ zamenlijke jeugd een "spellen" avond gehad. Na afloop werd er bij wat fris en chips het komende seizoen bespro ken. We willen de bejaardensoos beda~ken voor èe verschillende attributen die we va~ hun konden lenen voor deze avond. De senioren hadden een badminton-toernooi als afsluitin~. We willen Hans en Wiep bedanken voor hun inzet en goede samenwerking. In september gaan we weer van start, ma~r daarover leest Ä in h8t volgende Havenpypke meer. We ~ensen iedereen een fijne vakantie toe. Vriendelijke sportgroeten T.T.V. Rund-, Kalf8- en Varkensslagerij G. J. HOEK5TRA WIRDUM Tel. (05105) 1309 Giro wegens vakantie zijn wij gesloten van 9 22 juli In de week van juli ZlJn wij alleen 's-morgens geopend van uur. ELKE DINSDAG OF DONDERDAG REKLAME 1 kg. saucijzen of 1 kg.gehakt.f 8,20 U BELT, WIJ BRENGEN BIJ U THUIS

30 20 REAKTIES OP FOTOSERIE VAN HET VORIGE NUMMER Betreft de foto ~1950 Schapescheren op de Noardein. 1e.rechts is Anne Haringsma, 2e.rechts is Pieter Hessels Terpstra. Achteraan in het midden Aan Jongbloed. (ingezonden door fam. Terpstra-Hiemstra, Goutum) De namen zljn niet geheel juist vermeld. Hieronder volgen de juiste namen: 1e.rechts is Anne Haringsma, dan Pieter Hessels Hiemstra (dus niet Terpstra) en in het midden Durk van Julius Bijlsma. Achteraan in het midden is Aan Jongbloed. Sorry voor dit foutje. Betreft foto behorende bij artikel "Schaatsen als hobby", geschreven door Rein Jonker op blz. 33. Onder deze foto staat D.Roorda-Bruinsma. Dit is echter niet juist. Maar oplettende lezers zullen het wel hebben begrepen: mevr.d.roorda- Bruinsma was de inzendster van deze foto waarop Rein Jonker stond afgebeeld. De foto is gemaakt op de Wijtgaardster ijsbaan. Waarvan akte R.K. Dansclub Wijtgaard op de bovenzaal van café Hoekstra. Enkele namen zijn ons wel bekend maar we zouden dolgraag van onze lezers de volledige namen ontvangen. Wie helpt ons eraan en tot hoe lang heeft de club voortbestaan? Reakties gaarne naar één der redaktieleden. (ingezonden door Bea Rotteveel-Hoekstra, Oostrum) De volgen de namen zi jn inmiddels bekend en ingezonden: bovenste rij v.l.n.r.: Jacobus Jan Jorna + Agnes Terpstra + Johan Vliegendehond + Limkje? + Bonnie Hoekstra + 2e.rij: Jelle van Balen + Durk Hoekstra (Baluwhuis) + Trees Sj.van Balen + Onbekend + Ymkje A.Hoekstra + Gosse Hoekstra + Bea Hoekstra en dansleraar. 3e.rij:Betsie Roorda + onbekend + Marieke Hemstra + Arnoldus A.Hoekstra + Beppie Ydema + Jaq.Tj.van Balen + Sjoukje Hoekstra (Warga). vooraan: links ene Bergsma van Friens en rechts onbekend. (Met dank aan Gosse Hoekstra)

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Als u dit leest, zijn we alweer ruim een maand onderweg in het nieuwe jaar 2014, waarbij we ons aan het begin van dit nieuwe jaar hebben afgevraagd wat dit

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

24 juli jaar. Rommert Zijlstra partij K.V. Warber Bliuwe Moarre / Ljussens

24 juli jaar. Rommert Zijlstra partij K.V. Warber Bliuwe Moarre / Ljussens 24 juli 2013 50 jaar Rommert Zijlstra partij 1963 2013 K.V. Warber Bliuwe Moarre / Ljussens VOORWOORD Geachte kaatsers en aanwezigen. Welkom op het 50-jarig jubileum van de Rommert Zijlstra-partij te Moarre-Ljussens.

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

KALENDER. Indien u een attest wenst i.v.m. voor-, nabewaking en middagtoezicht gelieve uw naam dan vóór 18 januari 2008 op te geven in het bureel.

KALENDER. Indien u een attest wenst i.v.m. voor-, nabewaking en middagtoezicht gelieve uw naam dan vóór 18 januari 2008 op te geven in het bureel. 2008 Zegersblaadje: januari 2008 KALENDER maandag 31 december 2007 dinsdag 01 januari 2008 woensdag 02 januari 2008 donderdag 03 januari 2008 vrijdag 04 januari 2008 zaterdag 05 januari 2008 zondag 06

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar "Jeugdland ", in Ellecom.

Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar Jeugdland , in Ellecom. Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar "Jeugdland ", in Ellecom. Onze meester was daar meneer den Ouden. 22 mei 1956 Afscheid van school. We

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 12/11/14 1 LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 1. (lezen) Ik.... een lange tekst. 2 Hij.... een moeilijk boek. 3. Zij.... een gemakkelijk tekstje. 4..... jullie veel? Ja, wij.... graag kinderboeken.

Nadere informatie

INFO KBS St. Jozef Een school om te ontdekken

INFO KBS St. Jozef Een school om te ontdekken INFO KBS St. Jozef Een school om te ontdekken Schooljaar 2011/2012 No 04 6 oktober 2011 Reageren op de inhoud kunt u via het mailadres: directie@jozefrijen.nl Inhoudsopgave Niet vergeten... 1 Overlijden

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

it Haven-pypke Doarpsblêd foar Wytgaerd

it Haven-pypke Doarpsblêd foar Wytgaerd -- ~~ - it Haven-pypke Doarpsblêd foar Wytgaerd -- Waarom naar de Friesland Bank? omdat de condities van deze grootste provinciale bank veelal gunstig afsteken bij die van andere banken; omdat deze bank

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Eetgewoonten van schoolkinderen Vragenlijst voor kinderen

Eetgewoonten van schoolkinderen Vragenlijst voor kinderen september 2003 Eetgewoonten van schoolkinderen Vragenlijst voor kinderen 630101 Hoe vul je de vragenlijst in? Beste leerling, Deze vragenlijst gaat over voeding. We willen graag weten hoe je daarover denkt.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s),

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s), Geachte ouder(s), Warme dagen in het vooruitzicht beloven wellicht een mooie zomer. We zullen het zien, maar de kinderen komen wel in vakantiestemming als de zon zo overvloedig schijnt. Tijdens warme dagen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prot. Chr. Basisschool De Hoeksteen nummer 2, 7 september Postbus BA Voorthuizen

Nieuwsbrief Prot. Chr. Basisschool De Hoeksteen nummer 2, 7 september Postbus BA Voorthuizen Nieuwsbrief Prot. Chr. Basisschool De Hoeksteen nummer 2, 7 september 2016 www.dehoeksteenvoorthuizen.nl Postbus 1 3780 BA Voorthuizen 0342-472633 Om te onthouden Maandag 12 t/m vrijdag 16 september: informatiegesprekken

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 - jaargang 15 - nummer 75 - juli 2015. Nieuwsbrief 9

Schooljaar 2014-2015 - jaargang 15 - nummer 75 - juli 2015. Nieuwsbrief 9 Schooljaar 2014-2015 - jaargang 15 - nummer 75 - juli 2015 Nieuwsbrief 9 Voorwoord Wanneer u deze nieuwsbrief onder ogen krijgt, ligt het schooljaar 2014-2015 al weer achter ons. Alle voorbereidingen voor

Nadere informatie

Wat eten we vanavond?

Wat eten we vanavond? 35 35 HOOFDSTUK 3 Wat eten we vanavond? WOORDEN 1 Kies uit: jam school slager boodschappen vegetariër 1 Dorien eet geen vlees. Ze is. 2 Moniek houdt van zoet. Ze eet graag op brood. 3 Johan, ik ga naar

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis

Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis DEZE WEEK FELICITEREN WE: Anouk v.d. Meer (woensdag) Alle leerlingen die in de zomervakantie jarig zijn! Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis Nieuws uit de personeelskamer.

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 2017 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons

Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons Dag allemaal, Helaas moeten wij even afwijken van het schema. Vanavond hebben wij de bbq bij Light into Europe en kunnen dan geen verslag

Nadere informatie

Kunstweek Piet Mondriaan

Kunstweek Piet Mondriaan Agenda Do 18 apr Studiemiddag kinderen vrij vanaf 13.00 uur Vr 19 apr Boerderijschool klas 3/4 Ma 22 apr Klassen 4, 5 en 6 atletiek bij Archeus Do 25 apr 12.30 afsluiting Mondriaan weken, ouders welkom!

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

De Geschiedenis van de Witte Slagerij

De Geschiedenis van de Witte Slagerij De Geschiedenis van de Witte Slagerij Rotterdam-winter 1887 In een gezellige straat in Rotterdam Crooswijk woont Marie (geb. Maria Johanna Storm- 12-03-1868) met haar ouders en haar 4 jaar oudere broer

Nadere informatie

Zeesteen. Janneke Holwarda. roman

Zeesteen. Janneke Holwarda. roman Zeesteen Janneke Holwarda roman De wereld verzaakt; in het dorp van mijn ouders zijn de bladeren rood. Buson 1980 Ze is de jongste. En de vreemdste. Moeder had het zelf gezegd toen de tantes op bezoek

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2

BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2 1 BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2 De boerderij dateert waarschijnlijk uit 1868. Sinds 1926 is er een bakkerij in gevestigd. Hier beoefenen drie generaties Vriend het bakkers vak. Na 1986 wordt

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg December 2010 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman Henschoterlaan 28 3931 DB

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Bezoek Schermermolen met de familie Schipper

Bezoek Schermermolen met de familie Schipper Bezoek Schermermolen met de familie Schipper Bezoek Schermermolen met de familie Schipper Rechts Jos Schipper Bezoek Schermermolen met de familie Schipper Bezoek Schermermolen met de familie Schipper Bezoek

Nadere informatie

dat ouders vaak afspraken maken om hun kinderen bij elkaar thuis te laten spelen.

dat ouders vaak afspraken maken om hun kinderen bij elkaar thuis te laten spelen. CP7 Vrije tijd In Nederland zijn veel kinderen lid van een sportclub of een andere club zoals bijvoorbeeld een knutselclu Maar het is ook heel gewoon dat kinderen na schooltijd bij elkaar thuis spelen.

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Alfa-toetsen

Voorbeeldexamen Alfa-toetsen Voorbeeldexamen Alfa-toetsen 1 Koek in de pan: pannenkoek! 100 gram meel 1 ei melk boter Hoe bak je de koek? 1 Doe meel in een kom. 2 Doe er 1 ei bij. Dan de melk. Roer heel goed. 3 Doe boter in de pan.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Hub Reneerkens (1911-1982)

Hub Reneerkens (1911-1982) Hub Reneerkens (1911-1982) Mensen die Hub Reneerkens gekend hebben kunnen zo wel enkele verenigingen opnoemen waarbij hij was betrokken. Tel je die verenigingen en instanties bij elkaar dan kom je tot

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 01: 01 september 2015 Wat staat

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

Melkweg. Van kop tot teen. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Gezondheid: Het lichaam

Melkweg. Van kop tot teen. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Gezondheid: Het lichaam Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Van kop tot teen Gezondheid: Het lichaam Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Van kop tot teen, 0 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann

Nadere informatie

Lesbrief groep 1 en 2 Winter

Lesbrief groep 1 en 2 Winter Lesbrief groep 1 en 2 Winter De vakantie ligt al weer een week achter ons en langzaam beginnen de kleuters alweer te wennen. Vorige week maandag zijn we begonnen in de kring en ze zaten vol verhalen over

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad.

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad. Een dode De voetbalwedstrijd is afgelopen. Het stadion is bijna leeg. Het is koud, de zon schijnt bleek. Munck staat op de tribune van vak H en staart naar de dode man op de bank. Wat vreselijk, denkt

Nadere informatie

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen.

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen. Informatie voor de ouders van onze jeugdleden. Allereerst willen wij jullie van harte welkom heten bij onze vereniging. D.m.v. dit informatie bulletin willen wij jullie alvast een beetje wegwijs maken

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Take a look at my life 43

Take a look at my life 43 Take a look at my life 43 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Jeugdbestuur A1 + A2

Jeugdbestuur A1 + A2 Jeugdbestuur Naam: Telefoon Mobiel Email Annie Smeding 0513-434198 r.smeding@euphony.nl Corry Hooghiemstra 0513-431225 corrie.h@hotmail.com Gerard Molenaar 0513-432077 06-11060665 G.Molenaar10@kpnplanet.nl

Nadere informatie

Nog een paar competitiewedstrijden en een aantal toernooien voor de jeugd en dan zit ook seizoen 2010/2011 er op.

Nog een paar competitiewedstrijden en een aantal toernooien voor de jeugd en dan zit ook seizoen 2010/2011 er op. 37e jaargang Nr 35 25 April 2011 Nog een paar competitiewedstrijden en een aantal toernooien voor de jeugd en dan zit ook seizoen 2010/2011 er op. Rest ons nog de voetbalweek. Van dinsdag 24 mei tot en

Nadere informatie

26 MAART. Het plezier in het golfen zal blijven. Geloof in jezelf, dan kom je veel verder.

26 MAART. Het plezier in het golfen zal blijven. Geloof in jezelf, dan kom je veel verder. 26 MAART 42 deelnemers kwam zich melden. Een drukte van belang aan de wedstrijdtafel. Gelukkig klopte de kas nadat de laatste had ingeschreven. Het is wel gezellig die drukte, maar je moet je hoofdje er

Nadere informatie

Schrijven: formulieren 2

Schrijven: formulieren 2 OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL DECEMBER 2016 NR. 407

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL DECEMBER 2016 NR. 407 MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL DECEMBER 2016 NR. 407 IN DIT NUMMER: 2 INHOUD 3 VOORWOORD KERSTMIDDAG 4 BILJARTEN 5 VERJAARDAGEN 6 PIETEN IN DE GAGEL 7 IN MEMORIAM : Steve van Graven 8 ADRESSEN

Nadere informatie

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com 2009-2010 Nummer 5 Juf Lassche 292787/ juf Veenstra 038 4600725 henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com Bijbelverhalen en liedjes week 47 en 48: Maandag: klein klein kindje Dinsdag: Mozes wordt

Nadere informatie

Informatie Oer t Net. Bestuur Oer t Net. Sporthal kantine De Trime. Secretaris. Voorzitter. Trainer. Penningmeester. Competitiecoördinator.

Informatie Oer t Net. Bestuur Oer t Net. Sporthal kantine De Trime. Secretaris. Voorzitter. Trainer. Penningmeester. Competitiecoördinator. Bestuur Oer t Net Informatie Oer t Net Voorzitter Anne Drent Erasmusstraat 17 8561 BW Balk 0514 602461 voorzitter@oertnet.nl Secretaris Hendrik Mulder Pypsterstikke 3 8561 AW Balk 0514 602841 secretaris@oertnet.nl

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom Naam: Het jodendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden op www.geloofik.nl.

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: 5 december Beste ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: 5 december Beste ouders / verzorgers, Nieuwsbrief 1 / 2 5 december 2016 Deze week: Bijbelse geschiedenis Bij het thema Glazen potten! Wennen / starten Letter P Gezond eten TAAL THUIS! Voorlezen Bijlage: boekentip Bijlage: Jarig! Voor alle

Nadere informatie

Melkweg. Een dak boven je hoofd. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Wonen: Het huis

Melkweg. Een dak boven je hoofd. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Wonen: Het huis Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Een dak boven je hoofd Wonen: Het huis Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Een dak boven je hoofd, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn

Nadere informatie

Contractverlenging in december is een teken van vertrouwen tussen club en trainer

Contractverlenging in december is een teken van vertrouwen tussen club en trainer Marcel Dekker jeugdtrainer bij Wijhe 92 Contractverlenging in december is een teken van vertrouwen tussen club en trainer Ook in het seizoen 2013-2014 is Marcel Dekker als jeugdtrainer aan Wijhe 92 verbonden.

Nadere informatie

Claudius Civilislaan 30-3132 JB Vlaardingen - Tel. : 010-434 65 30 www.jcsvl-mantum.nl

Claudius Civilislaan 30-3132 JB Vlaardingen - Tel. : 010-434 65 30 www.jcsvl-mantum.nl November 2015 Beste ouder(s), verzorger(s), Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van November. Hierin stellen de nieuwe ouderleden van de MR zich aan u voor. En kunt u lezen over de opbrengst van de kleedjesmarkt,

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 Jubileum en afscheid juffrouw Jannie. Op 21 november is juffrouw Jannie 40 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Dit is natuurlijk een

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

It Skiltsje. Nieuwsbrief OBS Thrimwalda. Website www.thrimwalda.nl nr. 6 15 januari 2016

It Skiltsje. Nieuwsbrief OBS Thrimwalda. Website www.thrimwalda.nl nr. 6 15 januari 2016 It Skiltsje Nieuwsbrief OBS Thrimwalda Website www.thrimwalda.nl nr. 6 15 januari 2016 Jubileum Dinsdag 5 januari was ik 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik heb dit samen met mijn collega s en echtgenoot

Nadere informatie

HERINNERINGEN. tante Nel. van de kinderen van Brand en Greet. aan

HERINNERINGEN. tante Nel. van de kinderen van Brand en Greet. aan HERINNERINGEN van de kinderen van Brand en Greet 1 aan tante Nel Anneke van Brand en Greet: Utrecht, Gr. v. Prinstererstaat 26. Vijf december, 1933? Sinterklaasavond. In gespannen afwachting van de komst

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 februari 2015

Nieuwsbrief 9 februari 2015 Nieuwsbrief 9 februari 2015 Algemeen Vier keer wijzer Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het voor zich zien en een derde persoon moet de informatie eerst voor

Nadere informatie

Verjaardagen: Er zijn de komende week geen jarigen.! Kind op maandag Het thema voor week 11 is: Ga niet weg

Verjaardagen: Er zijn de komende week geen jarigen.! Kind op maandag Het thema voor week 11 is: Ga niet weg Nieuwsbrief week 11-2016 Agenda: 12 maart NL Doet 16 maart Schoolvolleybal toernooi groep 8 Studiedag onderbouw, groep 1 en 2 vrij 11 april Kijkavond bovenbouw. 13 april Schoolvoetbal toernooi groep 7

Nadere informatie

De zomervakane is bijna voorbij, dus de badminton gaat weer beginnen!

De zomervakane is bijna voorbij, dus de badminton gaat weer beginnen! Algemeen De zomervakane is bijna voorbij, dus de badminton gaat weer beginnen! De eerste speelavond voor de jeugd is woensdag 26 augustus van 18.30 tot 20.00. De laatste speelavond voor de jeugd is op

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Tweelingen. Wat zijn nou eigenlijk tweelingen? Een groot mysterie

Tweelingen. Wat zijn nou eigenlijk tweelingen? Een groot mysterie Tweelingen Hier zie je ons met zijn allen, de tweeling was net geboren en mijn moeder en ik waren verkouden dus moesten we van die kapjes op zodat de tweeling niet ziek zou worden. Ik was hier 4 jaar oud.

Nadere informatie

Afval Anne en de Sorteerbrigade

Afval Anne en de Sorteerbrigade Afval Anne en de Sorteerbrigade Verhaal ontwikkeld voor educatieproject Afval groep 3 School en Cultuur Veenendaal 2014 Geschreven door: Sanne Heymann Tekeningen door: Sjoerd Kreijns Dit is Afval Anne.

Nadere informatie

Kindervakantiewerk 2010: Middeleeuwen. 30 augustus t/m 3september 2010. www.kvw-afferden.nl

Kindervakantiewerk 2010: Middeleeuwen. 30 augustus t/m 3september 2010. www.kvw-afferden.nl Kindervakantiewerk 2010: Middeleeuwen 30 augustus t/m 3september 2010 www.kvw-afferden.nl Bestuur kindervakantiewerk Afferden : Piet Laarakkers Dorpsstraat 26 Tel.:0485-531281 Monique Arntz Molenkampweg

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 17 december 2014 Alle locaties Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Een dagje ouder Ouder worden Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Een dagje ouder, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern

Nadere informatie

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours 2015-2016 We kunnen terug kijken op een zeer enerverend seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten. Dit zowel sportief gezien, maar zeker als club.

Nadere informatie

Verslag Activiteiten Zomervakantie 2014

Verslag Activiteiten Zomervakantie 2014 Verslag Activiteiten Zomervakantie 2014 Maandag 28 juli 2014: een dagje dierenpark. Onze eerste activiteit was een dagje naar het dierenpark in Overloon. Iedereen ging gezellig mee, behalve Linda en Bas

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER BIJ INLEVERING VAN DIT FORMULIER, ÉÉN PASFOTO BIJVOEGEN!!! Datum: Handtekening: Doorlopende machtiging

KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER BIJ INLEVERING VAN DIT FORMULIER, ÉÉN PASFOTO BIJVOEGEN!!! Datum: Handtekening: Doorlopende machtiging KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders/verzorgers mede te ondertekenen. Lidnummer: Naam: Voorna(a)m(en): Tussenvoegsel: Straat: Huisnummer: Postcode:

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie