it Haven-pypke DoerpsblOd foar Wytgaerd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "it Haven-pypke DoerpsblOd foar Wytgaerd"

Transcriptie

1 it Haven-pypke DoerpsblOd foar Wytgaerd

2 Mensen\MJ1eJ1~ instedenendcrpen, aan rivierenenvaarten; inpolders en q:>eilanden. EndeRabobank5 altijdin de00urt IlbllJllk f:' geld en goede raad Verlengde Schrans 35, Leeuwarden. Telefoon Bijkantoren te Leeuwarden, Stiens, Warga, Wartena en Wijtgaard.

3 dorpsblad voor Wijtgaard e.o. 14e.jaargang no.80 juni-juli 1984 REDAKTIE H.Noia (eindredaktie) Buorren BK Wijtgaard tel.1981 Joz.B.Roorda Buorren BL Wijtgaard tel.1548 G.de Boer-Statema Noardein BT Wijtgaard tel.1389 B.J.Schuurman Buo rren BH Wijtgaard tel.2766 MEDEWERKSTERS T.Overzet-Fopma (typewerk) H.Veenstra-Wielinga (administratie) = = = = ~ = = = = KOPIJ voor het volgende nummer inleveren v6ór 28 juli a.s. = = = = = = = = = ~ = ~ = = = = ~ = = = = = = ~ MIDDEN IN HEl' LEVEN STAAN WIJ IN DE DOOD Zo luidde de titel van het boekje wat gemaakt is bij de uitvaartdienst en begravenis van Gerrie Schuurman. Onbegrijpelijk dat opnieuw een leven in de knop zo abrupt wordt afgebroken.we kunnen het waarom niet begrijpen en er blijven zoveel vragen onbeantwoord. De dood is inderdaad midden in het leven, maar we kunnen het bijna niet accepteren. Welke bedoeling is er tocht ~e staan er m~~hteloos tegenover en zelfs verbijstering maakt zich van ons meester. Er komt geen antwoord op het waarom. Mensen die verlangen te sterven blijven leven en mensen die verlangen naar leven gaan dood. Waarom! Zo is onze wereld en een andere hebben we niet. Maar we moeten wel verder. Opnieuw beginnen en niet opgeven, hoe moeilijk het ook is. We hebben daarbij hulp nodig, niet alleen van God, maar ook van elkaar. Elkaars aanwezigheid, elkaars meeleven en begrip. Maar hoe vaak wordt dit niet ie gauw vergeten! Midden in het leven staan wij in de dood.niet alleen nu, vandaag of morgen,maar ook in de toekomst. Met die wetenschap moéten we wel de dood aanvaarden en proberen verder te gaan. namens de redaktie H.Nota

4 2 GEKOMEN Aan het Meekeshof op nummer 45 zijn komen wonen Jurre en Anja Grendel-Fabel'. Zij zijn afkomstig van Leeuwarden. Daarvoor was Jurre woonachtig bij zijn ouders op nummer 37. Op Buorren 23 hebben zich gevestigd Ruurd Deelstra van Britsum en Alie Soepboer van Hallum. Zij zijn op 25 mei j.l. in de echt verbonden. Alsnog proficiat. Welkom VER T ROK KEN De heer Eabe Terpstra van Meekeshof 75 is verhuisd naar Ny Dekema te Weidum. Zijn kamernummer aldaar is 20. VER H U I ZIN GEN Frens en Marjan de Ruiter-Laanstra zljn verhuisd van Meekeshof 45 naar hun nieuwe woning aan Tjissema nummer 12.Postcode 9089 BG. Klaas en Dora van Tuinen-Huitema zijn verhuisd van Meekeshof 7 naar hun nieuwe woning aan het Tjissema en wel op nummer 14. Het nieuwe adres van Geertje Mulder, voorheen Vuurdoorn straat 2-2 te Leeuwarden wordt E,Pierswei 45, 8409 JW Hemrik. Mevr.Bertha Bijlsma-van Dijken gaat verhuizen van Lekkumerstraat 19 te Leeuwarden naar Buorren 15, 9034 HJ te Marssum.

5 3 vervolg verhuizingen Het juiste adres van de fam.anton Terw.van Scheltinga luidt: Jachthûswei 25,9036 LX Menaldum. Het juiste adres van de fam.w.nota-zondervan luidt: Normandiëstraat 84, 1827 BS Alkmaar. Mevr.Annie van der Linden-Mulder heeft ook een nieuw adres gekregen en dat luidt: Spechtenkamp 219, 3607 KM Maarssen. GEB 0 REN Op 23 april j.l. Sandra Geertruida, dochter van Fedde en Truus van der Meulen-Hoekstra, P.P.Rubensstraat 49 te Wolvega. Op 9 mei j.l. Marije Aleida, dochter v~n Theo en Heleen van der Werf Hoekstra,de Weinmakker 5 te Warga. Op 21 mei j.l. Fokke Sjoerd, zoon van Gerrit en Jeannet Mulder-Haan, Hijlaarderdijk 18 te Jellwm. Aan HUWELIJK alle ouders onze hartelijke gelukwensen. Op 1 maart j.l. is Willem Douma van de Brédyk 217 getrouwd met Tiny Bos van Leeuwarden. Het paar heeft zich te Leeuwarden gevestigd en hun nieuwe adres luidt: Händelstraat 25. Op 15 juni j.l. zijn getrouwd Anton Terwischa van Scheltinga en Elisabeth Bergsma. Hun adres luidt: Jachthûswei 25 te Menaldum. Ook hier onze hartelijke felicitaties.

6 4 o VER LED E N Op 2 mei j.l. overleed na een korte ziekte te Leeuwarden onze oud-dorpsgenote Willemke Ijsselstein. Zij werd 77 jaar. Sinds 1982 woonde zij in de Lijsterstraat 72 nadat ze praktisch haar gehele leven op de boerderij "Oenema State" had gewoond. Op 18 mei j.l. overleed eveneens te Leeuwarden onze oud-dorpsgenoot Luitzen Potijk, sinds 1974 weduwnaar van Gellandje van der Zweep. Hij mocht 94 jaar worden en woonde de laatste jaren in het St.Jozef pension. Op 22 mei j.l. is hij op het kerkhof te Wijtgaard begraven. Op 21 mei j.l. overleed te Leeuwarden onze dorpsgenoot Frens de Ruiter,weduwnaar van Johanna Woudstra. Hij werd 83 jaar en is begraven te Murmerwoude. Volslagen onverwacht overleed na een bedrijfsongeval te Leeuwarden op 28 mei j.l. Gerrie Schuurman, echtgenoot van Antje Agricola en zoon en broer van Jappie en Jannie Schuurman-Miedema en kinderen. Hij werd maar 24 jaar. Op 1 juni j.l. hebben we Gerrie, die sinds zijn huwelijk nog maar kort in Oosterwierum woonde, op ons kerkhof te Wijtgaard begraven. Op 4 juni j.l. overleed te Wijtgaard onze dorpsgenoot Sjoerd van Balen, sinds 19 juni 1983 weduwnaar van Minke Jorna. Hij werd 83 jaar. Op 8 juni j.l. is hij te Wijtgaard begraven. Op 14 juni j.l. overleed onverwacht te Leeuwarden onze oud-dorpsgenoot Hoyte Watze Roorda,echtgenoot van Joke Roorda-Staal. Hij werd 42 jaar. Hoyte is een zoon uit het gezin van Watze en Berber Roorda-van der Werf. Hij is begraven te Leeuwarden.

7 , 5 HUW ELI J K S J U BIL E A (gaat u er maar eens rustig voor zitten) 55 jaar: Op 7 mei j.l. Jan en Agatha Bergsma-Beitsma, Meekeshof jaar: Op 26 april j.l. Wietse en Trude Jorna Haringsma, Marwersterdyk jaar: Op 11 mei Meinte en Aaltje Reitsma-Zwart, Bostulp 26 te Leeuwarden. 30 jaar: Op 20 mei j.l. Titus en Siepie Terwischa van Scheltinga-Hoekstra,Frans van Mierisstraat 38 te Leeuwarden. Op 20 mei j.l. Doeke en Lena Engwerda Hoekstra, de Marren 19 te Warga. Op 26 mei j.l. Gerard en Annie Roorda-Gras, Meekeshof 79. Op 3 juni j.l. Joop en Trees Kraft-Bootsma, Hegedyk 45. Op 16 juni j.l. Herman en Tine Huitema Siemonsma, Meekeshof jaar: Op 2 mei j.l. Yde en Aaltje Santema-Sienema, Br~dyk 38. Op 5 mei j.l. Theo en Gretha Westendorp Haringsma, nummer 34 te Beers. Op 2 juni' j.l. Theo en Pietje Pijper-Bootsma, Meekeshof i jr.: Op 22 april j.l. Piet en Geeske Jornade Graaf, Fopma's reed 16. Op 26 mei j.l. Jan en Alie Kingma-Hoekstra, Buorren 10. Aan alle jubilerende echtparen en families onze hartelijke gelukwensen.

8 6 JUBILEA Op 12 april j.l. vierde pastor Sjoerd Minnema uit Parrega zijn 25 jarig priesterfeest. Pastor Minnema is sinds het overlijden van pastoor Demes assistent in onze parochie. Het feest is in Wijtgaard op 6 mei gevierd met een plechtige eucharistieviering en een recept ie. Proficiat. Zr.Gerardina (Elisabeth) Vliegendehond te Zoeterwoude mocht op 19 mei j.l. haar 50 jarig kloosterfeest vieren. Ook hier onze gelukwensen. Onze oud-dorpsgenoot Ivo Vliegendehond was in mei j.l. 65 jaar bakker. (40 jaar in Wijtgaard en 25 jaar in zijn huidige woonplaats Wolvega). Hij assisteert nog altijd zijn zoon Johan Vliegendehond in de bakkerij. Onze felicitaties AST MAK 0 L LEK T E A V 0 De Astma kollekte in ons dorp heeft een bedrag van f 642,45 opgebracht. Hartelijk dank aan alle gevers en de kollektrices. D.Roorda-Bruinsma KOL LEK T E Wijtgaard heeft een bedrag van f 142,35 gegeven voor de jaarlijkse avo kollekte. Dank aan gevers en medewerkenden. T.Hoekstra-Smeding Voor alle felicitaties en attenties bij de geboorte van onze dochter CIS K A zeggen wij u heel hartelijk dank. André, Greetje en Benny Jaspers, Buorren 62

9 J. LIEZENGA BUORREN 35 UW ADRES VOOR klompen zweedse muilen klompschoenen TEL verf en verfwaren ---:J ~:::~n {~~ <Vi> WIRDUMER AUTORIJSCHOOL * Volledige rijopleiding * Theorielessen voor iedereen * Hencholingscursus in neutrale auto's * Verlenging van uw rijbewijzen Uw adres voor inlichtingen is: Sj. v.d. Woude Jacob Algerasingel AV Wirdum Tel.: 't Is niet duur stap bij V.D. WOUOE achter het stuur.

10 TENNIS-AKKOMODATIE "JELLUM" - Kom en JULIUS van der Haring nr Jellum Tel.: ~ BUORREN 64 Tel :n--ic

11 7 N I E UWE A BON NEE ' S Folkert Y.Jongbloed, Weiwiskedyk 6, 9089 BR Wijtgaard Wietse en Wietske Jorna-Hettinga, Haedstrjitte 49, 9008 SN Roordahuizum Jurre en Anja Grendel-Faber, Meekeshof 45, 9089 BD Wijtgaard Ruurd en Alie Deelstra-Soepboer, Buorren 23, 9089 BH Wijtgaard N I E UWE REL A TIE Dokter Ae.Haima, Hanialeane 1, 9024 EP te Weidum N I E UWE A D VER TEE R DER S Fa.Runia, Hegedyk 14, 9089 BN Wijtgaard stichting Dorpscentrum Wijtgaard p.a. Buorren BK Wijtgaard Jan en Alie Tijseling, Greate Buorren 17, Tennisakkomodatie Jellum nummer 49, 9026 BL Jellum 9088 AD Wirdum Fa.W.S.Dijkstra, Noorderbuorren 13, 9026 EN Jellum Slagerij Hoekstra, Greate Buorren 19, 9088 AD Wirdum Door tragische omstandigheden verschijnt dit blad later dan u gewend bent. U zult daar ongetwijfeld begrip voor kunnen opbrengen. Denkt u erom dat de kopij voor het merkenummer uiterlijk op 28 juli in ons bezit is. Dank voor uw medewerking.

12 8 Beste mensen, Hiermede wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele geschenken,kaarten en bloemen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Het was enorm,zoveel belangstelling. Ook mede namens mijn man, B.Jorna-Jurna Lans dizze wei wolle wy elkenien hertlik tank sizze foar de blommen, de kaarten en de slufkes dy't wy ûntfongen ha op us 25- jierrig houliksfeest. Ek ut namme fan de bêrn. Bears, juni 1984 Theo en Gretha Westendorp-Haringsma Hjirbij wolle wy eltsenien bitankje die 2 juni ta in ûnferjitlike dei foar us makke hat. In bisûnder wurd fan tank foar Hans en Wiep de Ruiter en hun meiwurkers fan "De Twirre". Theo en Piet je Pijper-Bootsma en bern Hjirbij bitankje wy eltsenien foar de kaertsjes, blommen en presintsjes dy't wy krigen ha op us tolf en heal jierrige troudei. Piet en Geeske Jorna-de Graaff

13 9 MEDEDELINGEN DOHPSBELANG. In het Havenpypke van december stond dat er een vergadering van de gemeente met dorpsbelang zou zijn op 9 mei j.l. Helaas is deze verga~ering niet doorgega~n. In plaats da3.rvan heeft de voorz itter vare dorpsbe lang een gesprek gehad op het staohuis, waarbij ook (1e heer Sinnema van de St. Joseph Stichting aanwezig was. Deze laatste was zeer positief over de reacties, die zij ontvangen hebben n.a.v. de vragenlijst, die toekomstige bewoners van Wijtgaard in konden vullen. Er wordt momenteel nog overleg gepleegd wie de woningen zal bouwen. Nadat de gemeente dan de vergunning heeft verleend, kan met èe bouw van 4 bejaarden woningen en 8 gezinshuizen wor~en begonnen. Eet overleg over het verplaatsen van de speelpl~ats vordert gestaag. We hopen dat dit spoedi~ tot resultaat mag leiden. G.de B-S.

14 AAN ONZE LEZERS 10 MED'EDELINGEN Wanneer u dit Havenpypke ontvangt heeft u vermoedelijk één week eerder een acceptgirokaart per post ontvangen. Dit geldt alleen voor de buiten abonnee's,want bij de abonnee's in het dorp (dusjleden van Dorpsbelang) wordt het abonnementsgeld per bode opgehaald. Op de acceptgirokaart staat het door u verschuldigde abonnementsgeld over 1984, zijnde 20,- Dit bedrag is verhoogd bij al diegene die achterstallig zijn met betalen en dat bleken er nog heel wat te zijn. Bij hen zijn we zo vrij geweest het totaalbedrag op de acceptgirokaart/nota te zetten. Op het rechterstrookje van de acceptkaart staat een specificatie vermeld. In het vorige nummer maakten we reeds melding dat voortaan de betalingen iedere jaar per acceptgirokaart naar u wordt gezonden. U dient dus niet meer zelf uw abonnementsgeld aan ons over te maken. Diegenen die de Rabobank of hun eigen bank een automatische machtiging hebben gegeven, dienen deze in te trekken. Het banknummer bij de Rabobank is vervallen. Althans voor wat betreft het Havenpypke. Dit nummer is thans uitsluitend bestemd voor het betalingsverkeer van de Vereniging Dorpsbelang Wijtgaard. Zoals gezegd werken we nu met een eigen gironummer. Dat nummer luidt: giro ten name van Dorpsblad It Havenpypke te Wijtgaard Ook de adverteerders in ons dorpsblad krijgen jaarlijks een acceptkaart toegezonden met het door hun verschuldigde advertentiegeld er op vermeld. Dorpsbewoners in Wijtgaard die voor iemand anders betalen, bijv. een familielid enz. krijgen 66k een acceptkaart toegezonden. Wij willen nog vermelden dat mevr.hennie Veenstra-Wielinga en Henk Nota de administratie gaan verzorgen. Indien u vragen hebt over een en ander kunt u te allen tijde bij hen terecht. Wi j rekenen op uw aller medewerking. Redaktieteam

15 11 M.EDEDELING RK ZANGKOOR "ST.CAECILIA" Het is de bedoeling dat het oude papier ten bate van het orgelfonds voortaan iedere 1e.woensdag van de maand zal worden opgehaald. Tevens starten binnenkort de voorbereidingen voor een bazar/rommelmarkt. Het streven is deze te houdenzo ongeveer half september. Wie dus nog bruikbare spulletjes hiervoor heeft staan: nog even vasthouden, we komen eraan; u hoort nog van ons. De doelstelling van het orgelfonds is: afhankelijk van de opbrengsten van bovenomschreven akties, een onderzoek naar de technische mogelijkheden om de speeltafel van het grote kerkorgel te verplaatsen, zodat dit weer geregeld in de diensten bespeeld zou kunnen worden, en/of de mogelijke vervanging van het huidige electronische orgel. K.van Tuinen, sekr. t ~ OM = = = = = = '"'... TE ONTHOUDEN iedere 1e. woensdag_ van de maand OUD PAPIER AKTIE = = = = ~ = = = = =

16 12 SAMAR 'N WURD UT 'T HERT In januari sei de dokter: Jo moatte nei't siker.hus dat like foar us 7n hiel great krûs. Hwa moatte wij yn'e hûs no ha foar 't hûswurk, tillefoan en sa. Mar nei hwat dokterspraet en hûshoudsoarch kamen wij 0 sa fier dat Astrid kaerr. bij us oer de flier. Hele dagen wie se bij Anneke en Jan mei syn trijen makken se der hiel hwat fan. Sa kaem ik yn't Bonifatius Hospitael ik fielde mij yn 't "Ponticicael". De dokters, susters, broeder, werksters en nog meer alles stie ynienen foar mij klear. Ik tocht sa faek "hoe haw ik 't nou" en fielde mij hjir 'n hiele mefrou. De operatie is hiel goed ferroen en nei 'n pear dagen mei de "therapie" begoen. Earst net sa hurd, eltse rr.iddei, eltse moarn mar ridlik gau krij jo 't foar ferst~n. En no in wurdsje foar de bern sij sille dit ek wol yn't It Havenpypke sjen. Us Henny komt ut Amersfoort en op 'n dei goait se alles bûtendoar en himmelt 't hûs fan achtren nei foar. En Rinny komt t Warten wei en wrot ek mar ta eltse dei. Albert Jan brocht de auto's op'e dyk 't Gong allegerre goed en naait net bryk. Hij die de skriuwerij en al 't wurk sa stil en sûnder dat Jan' t murk. Bedankt hjer bern, dat it sa golgen is wij sille dit nea forjitte, sundermis.

17 voetverzorging BUORREN 32 Tel.: 1518 o wij behandelen likdoorns. ingegroeide nagels en andere voeteuvels o voor vermoeide voeten hebben wij steunzolen of een aangepast voetbed o elastieken kousen leveren wij via de zieken fondsen de juiste maat! vindt u bij de vakman -- o GROTE MATEN * pantalons * kostuums * overhemden * sport- I.m. maat 49 kolberts * sokken t.m. maat 62'12 I.m. maat 47 ook voor werkkleding overals-stofiassen blauwe broeken en jasjes

18 II ID ~[ I 11 10, ~I I ID Brédijk 40 * 9089 BV Wijtgaard. * Tel * Rabobank rek. no * ~ilii CCIffiiliirro~ <dl (Q)Jf)p)~cc rroiljfullrnid ~~ [))IE liwllirjrle,~~ wwiijil~~~jf<dl Voor het huren van zaal akkommodatie in het dorpscentrum "De Twirre"kunl u terecht bij de beheerster, mevr. W. de Ruiter-Talsma, Buorren 42, Tel of 2600

19 13 En no is us doarp dan oan'e bar hjir haw ik lang oer tocht, mar hawar. Hwant jim witte wol, bij us oan'e dyk der fiele wij us bijtiden sa mankelijk. Wij sjogge 't soms net mear sitten en fielden UE fan eltsenien allinig litten. Hwant nei 'n hûs fan feest wol elk wol hinne mar nei 'n hûs fan fertriet, giet men 'n boogje omrinne. Wij libje dochs op ierde sa mei elkoar us taek is hjir: "tink ek om 'n oar". Mar no lei 'k op bêd bij it rut yn'e hoek en hiel Wytgaerd komt hjir hast bij mij op bezoek. Minsken dy't ik ien kear sjoen ha en hast mar kwalik kin en minsken der't ik oan besibbe bin (Berltsum e.o.). Ik wist fakentiids net wat ik seach der kaem ek wolris 'n trien yn't each. Jim hienen ek altyd hwat foar mij mei dat gong mar troch sa, dei oan dei. Der kamen kaerten,kadootsjes, blommen, 'n hgn, 'n wurdsje, 'n streak oer 't hier wij ferjitte dit seker net, nee, wier! En no is it sa, bedankt foar al 't kommen 't omtinken fan 2imme oan'e pûndyk en tij mij yn't sikenhûs. Mar jk bin dochs 0 sa bliid, 'k bin no wer thus. Sa 'k sei, ik bin dus no wer thus It is fan:3els noch lang net plus. Mar wij hoopje dochs wer fierder te gean bij wi~e fan sprekken,mei fallen en dan wer stean. Wij sille de krêft ek wol wer krije om fierder te gean, sa mei syn trijen. Bedankt. Jim witte er no allf~" fan. Dit is samar 'n wurdsje fan Neeltsje fan Jan. (de Ruiter, Pûndyk 1 )

20 14 ~ ttn ~!hl ttnimg ~~cdl(q)lf~~~ ImttlfMrn:m 'Wnjttg~~lfcdl~~ Enkele punten uit de bestuursvergadering van 11 april 1984 Aan de fa.van Eijck van Heslinga is eer- brief gezonden waarin gevraagd zal worden om het toegezegde rapport over het funktioneren van de e.v. installatie met spoed aan ons ter hand te stellen.de installatie heeft vanaf het begin af aan niet optimaal gewerkt en pas in december 1983 is hierin enige verbetering opgetreden. De schoolmeubelen (in het gymnastiekloklaal)behoeven niet door ons te worden vervangen. Alleen het halfjaarlijks onderhoud (servicebeurt) alsmede vervanging van niet-school meubelen, zoals ballen enz. is voor onze rekening. Omdat het voetbalveld van Wirdum "over de kop" gaat moest de voetbalvereniging WWS uitwijken naar een andere trainings mogelijkheid. In overleg met de Dienst Sport en Recreatie (dit overleg kwam pas achteraf tot stand) werd besloten de jeugd te laten trainen op het veldje in Wijtgaard. De senioren werden door ons (kaatsvereniging en stichting dorpscentrum) afgewezen. Na overleg met de Gemeente konden de senioren terecht in Leeuwarden. Er is in april een groot koffiezetapparaat aangeschaft. Bij grote evenementen en recepties is dit apparaat onmis baar. Het heeft inmiddels zijn goede funktie bewezen. Er zijn nog vier stoelen en 1 tafel in bestelling voor de uitbreiding van de foijer. Het bestuur is thans ingedeeld in drie werkgroepen: 1. dagelijks bestuur 2. aktiviteitengroep (waarin afgevaardigde van d.b.) 3. technische groep (idem) De dansavonden voor gehuwden worden voortaan door de Stichting georganiseerd. Dit wordt een aktiviteit voor de betreffende groep. De eerste dansavond viel goed in de smaak en werd door velen bezocht. De aankleding was veel gezelliger. De douchkranen in de kleedkamers zijn nu apart afgesteld. Dat geeft een aanzienlijke besparing op het watervebruik.

21 15 Bestuursverkiezing. Volgens het per 1 april 1984 geldende rooster moesten er enkele kandidaten wisselen. Bovendien hadden enige bestuursleden de wens te kennen gegeven om op te houden. Aftredend: Henk Nota (dagelijks bestuur) - herkiesbaar Gerrit Jongbloed (dorpsbelang) - niet herkiesbaar Wiebren Jongbloed (volleybalvereniging) - niet herkiesbaar Age Jongbloed (merkekommissie) - niet herkiesbaar Dhr.H.Nota wordt herkozen. Voor de volleybalvereniging blijft mevr.thea Andringa in het bestuur zitten. Voor dorpshelang was kandidaat Herman Huitema en voor de merkekommissie Anton W.Jorna. Beide heren worden met algemene stemmen gekozen. Op 24 mei a.s. zullen we afscheid nemen van de scheidende bestuursleden en de nieu~e bestuursleden verwelkomen. De toestand rondom het terrein van de Twirre zal pas nader worden bezien zodra alle drie nieuwe huizen 'zijn bewoond en we weten hoe de grensscheiding er komt. Met de nieuwe bewoners is reeds kontakt hierover geweest. Zodra het weer het toelaat kunnen we aan de slag. Bijeenkomst op 24 mei 1984 Na de opening, het voorlezen van de notulen en het verwerken van de mededelingen en de ingekomen stukken volgt het financiëel verslag. Hierop geen aanmerkingel. Daarna behandelt de voorzitter het allereerste jaarverslag van de Stichting Dorpscentrum. Dit jaarverslag over 1'982 en 1983 is een heel boekwerk geworden. Het geeft een zeer goed beeld van de aktiviteiten en de financiële toestand van de Twirre vanaf het begin in november 1982 tot en met 31 december De penningmeester en de sekretaris geven waar nodig uitleg. Het jaarverslag wordt onveranderd door de vergadering goedgekeurd. Het zal worden verzonden aan de diverse instanties er. aan alle verenigingen in het dorp. Ook zullen alle bestuursleden een exemplaar ontvangen. Na de behandeling van het jaarverslag volgt nog een korte rondvraag (werd lang). Hierna volgt een gezellige bijeenkomst vanwege het afscheid en verwelkoming van bestuursleden.

22 16 Op 24 mei.j.1. werd in de foi jer van"de Twirre" officieël afscheid genomen van 2 scheidende bestuursleden, n.l. de heren Gerrit Jongbloed en Wiebren Jongbloed. Door onvoorziene omstandigheden kon het 3e.bestuurslid Age Jongbloed niet bij dit afscheid aanwezig zijn. De heer Gerrit Jongbloed heeft vanaf maart 1971 zijn beste krachten aan ons bestuur gegeven. Daarvoor al was hij voor het dorpshuis in de weer in de"kommissie dorpshuis Lo.". Die kommissie werd in maart 1971 officieël en op 1 januari 1974 werd de kommissie een stichting. Gerrit Jongbloed was vanaf het eerste uur de vertegenwoordiger van Dorpsbelang Wijtgaard. Daar zit hij al jaren niet meer in het bestuur en ook omdat hij thans te Wirdum w~onachtig is, had hij de wens te kennen gegeven uit te treden. Op 1 september vorig jaar hebben we met hem het feit herdacht dat hij 12i jaar bestuurslid van onze stichting was. De heer Wiebren Jongbloed is op januari 1982 in ons bestuur opgenomen namens de volleybalvereniging. De volleybalver. had daarnaast een adviseuze in het bestuur, n.l. mevr.thea Andringa-de Vries. Ook Wiebren had de wens te kennen gegeniet meer herkiesbaar te zijn. Mevr.Andringa blijft daardoor voor de volleybalvereniging in het bestuur zitten. Be heer Age Jongbloed is ook in januari 1982 in ons bestuur gekomen. Hij had zitting voor de merkekommissie. Vanwege zijn verhuizing naar Roordahuizum was hij niet meer herkiesbaar. Alle drie scheidende bestuursleden werden door voorzitter Damhuis lovende wcorden toegesproken. Voor alle drie was er ook een afscheidskado. Dat bestond uit een uitvergroting van een foto waar het bestuur nog in zijn ger-ele samenstelling opstaat, kompleet met een mooie lijst. Aan Age Jongbloed zal dit kado nog worden overhandigd.wellicht kan dit op een andere bijeenkomst of misschien een delegatie bij hem thuis. Oak werden de twee nieuwe bestuursleden nog welkom geheten. We hopen dat we met hen op dezelfde prettige wijze mogen samenwerken in het bestuur. Onder het genot van ee~ drankje en een hapje bleef de ploeg nog even gezellig napraten. H.Nota,sekr.

23 rustieke en met liefde ontworpen meubelen. Zij ademen een sfeer uft die volkomen aansluit bij onze nostalgische tijd. Let echter behalve op de sfeervolle stijl ook op de onwaarschijnlijk verfijnde afwerl<ing. oomernna bv woninginrichting sclyans 104 leeuwarden FRUTO VERS-MARKT DE VAKMAN IN VERS VOOR GROENTE, FRUIT EN BLOEMEN tvvee maal in de week bij u voor de deur. JAN en AllE TIJSELING Greate Buorren 17 Wirdum Tel Het adres voor fru itmanden

24 TRANSPORTBEDRIJF JAN DE RUITER WIJTGAARD, Pundyk 7 tel gespecialiseerd in het ega'liseren van wegen en erven. GRINO MIJNSTEEN GEBROKEN. STEEN HYDROSLAKKEN zand - betontegels - woudgrond IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN voor vakman en amateur.. Tuinartikelen * Huisvlijt- en * Deurkrukken doe - het - zelf artikelen * Sloten * Gaas * Elektr. gereedschap IJZERHANDEL " DE LEP" ===1~l.ENGELMOE0F=.=======1 SCHRANS 101 LEEUWARDEN TEL.:

25 - EPPIE Voor al uw * SCHILDERWERK * BEHANG * GLAS * REKLAME (vrachtauto's e.d.) VOOR VRIJBLIJVEND ADVIES: E. Veenstra Huylckensteinstrjitte 14 Oosterlittens Telefoon meer kwaliteit voor minder geld. * trekkers met of zonder veiligheidscabine. * variërend van 40 t/m 120 pk. * vrijblijvend alle inlichtingen. W.U. Hoekstra v. Aylva'leane 19 Hijlaard Tel:

26 Calcf (t, D. Hoehsira Jsn. * Uw adres voor VERGADERINGEN. BRUILOFTEN en PARTIJEN * LEVERANCIER VAN GEZELlIGHEIDSDRANKEN I * ook voor een lekkere WARME HAP, zoals patat, croquet, frikandel, etc. * overheerlijke ijstaarten * prima rookartikelen * caraco ijs, CAFE HOEKSTRA: waar U zich UIT THUIS voelt. Bargezellig!! Buorren 34, tel: naar de man die het zelf ook repareren kan. - Radio en T. V. - Wasmachines Voor aankoop van: en andere Elektrische Huishoudelijke Artikelen \«V<!'fP/v1A BUORREN BH Wijtgaard t I R e p a r a t i e s à c 0 n t a n

27 --~. 17 DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS Het zal u opvallen dat de advertenties in een iets andere opzet zijn geplaatst en ingedeeld. Bovendien zijn er;een aantal nieuwe adverteerders bijgekomen en hebben we daardoor de grote advertentiebladen moeten halveren. We hopen dat de nieuwe indeling en nieuwe opzet u zal bevallen. Een aantal advertenties zijn ook gewijzigd. Denkt u bijv. maar eens aan het nummerbord van de taxi van Brinksma en oh ja, de lelijke dame van kapsalon Monique is van haar plaats verdrongen door een andere schoonheid. U moet de advertenties zelf maar eens nader en goed bekijken. Het is zeker de moeite waard. We hopen dat u de middenstand in ons dorp en de overige adverteerders niet zult vergeten en uw inkopen bij hen blijft doen. De adverteerders van hun kant zullen u alle mogelijke service verlenen. Neemt u eens de moeite om de advertenties goed door te nemen. Aan onze adverteerders brengen wij vanaf deze plaats onze hartelijke dank voor hun medewerking. AI lezen we /T FfA,VGIYPYPKé Nli!'., allemaal door hetzelfde brilletje, de blik wordt er wél door verruimd redaktieteam En da's mooi meegenomen in

28 nli: rmrmll~w 1f rmn~nrm~ 18 ~~WlljJ1rCGülR[))~~ K Al is het aan de temperatuur buiten nog niet te merken, toch zitten we bijna al in de zomermaandel. Tijdens deze maanden liggen de zaalaktiviteiten wat stil. Je kunt het merkerc op het "kaatsveld", de mensen willen graag buiten sporten. Nu is het dan ook de tijd om even terug te blikken naar het afgelopen tafeltennisseizoen. Er waren dit seizoen veel jeugdleden, zodat het nodig was de gro epen te splitsen. De "beginners" van vijf tot zes uur, de andere spelers van zeven tot acht. De spelers van groep twee hebben verschillende keren hun krachten kunnen meten mot andere dorpe:;, zoals Bozum, Beers, Jellum, Weidum en ~lijzelerheide. Ze kwamen niet altijd als winndars uit de bus, maar we geloven wel, dat ze er veel va~ hebben kunnen leren en dat het ook plezierig is geweest. We hopen, dat volg~nd jaar het spelpeil nog hoger komt te liggen met onze nieuwe trainer. We zullen de groepen nu in drieën splhsen zodat ze nog mger aandacht kunnen krijgen. En dan het ~oofdstuk senioren. We hadden het afgelopen jaar drie teams ~ie wedstrijden moesten spelen. In de derde, vierde en vijfde klasse. In het eerste gedeelte van het sei~oen werd er in de vierde en der(le klasse gespeeld, later is dit uitgebreid met een team in de vijfde klasse. Na de uitslagen van alle wed2trijden te hebben bekeken, kqnnen we concludere~ dat er volgend jaar alleen in de vip-rde en vijfde klasse kan worden gespeeld en dat er serieuzer door iedereen moet worden getrctind (maar wèlzo dat het gezellig blijft.) Er werd ook weer leuk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om als recreant mee te kunnen spelen en ze zijn volgend

29 19 jaar ook weer van harte welkom. Als afsluiting van het tafeltennisseizoen heeft de ge_ zamenlijke jeugd een "spellen" avond gehad. Na afloop werd er bij wat fris en chips het komende seizoen bespro ken. We willen de bejaardensoos beda~ken voor èe verschillende attributen die we va~ hun konden lenen voor deze avond. De senioren hadden een badminton-toernooi als afsluitin~. We willen Hans en Wiep bedanken voor hun inzet en goede samenwerking. In september gaan we weer van start, ma~r daarover leest Ä in h8t volgende Havenpypke meer. We ~ensen iedereen een fijne vakantie toe. Vriendelijke sportgroeten T.T.V. Rund-, Kalf8- en Varkensslagerij G. J. HOEK5TRA WIRDUM Tel. (05105) 1309 Giro wegens vakantie zijn wij gesloten van 9 22 juli In de week van juli ZlJn wij alleen 's-morgens geopend van uur. ELKE DINSDAG OF DONDERDAG REKLAME 1 kg. saucijzen of 1 kg.gehakt.f 8,20 U BELT, WIJ BRENGEN BIJ U THUIS

30 20 REAKTIES OP FOTOSERIE VAN HET VORIGE NUMMER Betreft de foto ~1950 Schapescheren op de Noardein. 1e.rechts is Anne Haringsma, 2e.rechts is Pieter Hessels Terpstra. Achteraan in het midden Aan Jongbloed. (ingezonden door fam. Terpstra-Hiemstra, Goutum) De namen zljn niet geheel juist vermeld. Hieronder volgen de juiste namen: 1e.rechts is Anne Haringsma, dan Pieter Hessels Hiemstra (dus niet Terpstra) en in het midden Durk van Julius Bijlsma. Achteraan in het midden is Aan Jongbloed. Sorry voor dit foutje. Betreft foto behorende bij artikel "Schaatsen als hobby", geschreven door Rein Jonker op blz. 33. Onder deze foto staat D.Roorda-Bruinsma. Dit is echter niet juist. Maar oplettende lezers zullen het wel hebben begrepen: mevr.d.roorda- Bruinsma was de inzendster van deze foto waarop Rein Jonker stond afgebeeld. De foto is gemaakt op de Wijtgaardster ijsbaan. Waarvan akte R.K. Dansclub Wijtgaard op de bovenzaal van café Hoekstra. Enkele namen zijn ons wel bekend maar we zouden dolgraag van onze lezers de volledige namen ontvangen. Wie helpt ons eraan en tot hoe lang heeft de club voortbestaan? Reakties gaarne naar één der redaktieleden. (ingezonden door Bea Rotteveel-Hoekstra, Oostrum) De volgen de namen zi jn inmiddels bekend en ingezonden: bovenste rij v.l.n.r.: Jacobus Jan Jorna + Agnes Terpstra + Johan Vliegendehond + Limkje? + Bonnie Hoekstra + 2e.rij: Jelle van Balen + Durk Hoekstra (Baluwhuis) + Trees Sj.van Balen + Onbekend + Ymkje A.Hoekstra + Gosse Hoekstra + Bea Hoekstra en dansleraar. 3e.rij:Betsie Roorda + onbekend + Marieke Hemstra + Arnoldus A.Hoekstra + Beppie Ydema + Jaq.Tj.van Balen + Sjoukje Hoekstra (Warga). vooraan: links ene Bergsma van Friens en rechts onbekend. (Met dank aan Gosse Hoekstra)

it Haven-pypk Doarpsblêd foar Wytgaerd

it Haven-pypk Doarpsblêd foar Wytgaerd it Haven-pypk Doarpsblêd foar Wytgaerd Waarom naar de Friesland Bank? omdat de condities van deze grootste provinciale bank veelal gunstig afsteken bij die van andere banken; omdat deze bank snel en direkt

Nadere informatie

T HAVEIIPYPIGE. vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD

T HAVEIIPYPIGE. vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD T HAVEIIPYPIGE vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD / Mensenwonen overal; instedenendorpen, aan rivierenenvaarten; in poldersen op eilanden. EndeRabobankis altijd in debuurt. Rabobaok ~ geld pn goede raad Verlengde

Nadere informatie

DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD

DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD Foar alle RUWFOER o.o.: - persfezels - snijmaïs - bierbostel - foerjïrpels En fansels ek foar alle soarten krêftfoer dy't it bêste by jo' basis-rantsoen passe. kinne jo terjochte

Nadere informatie

re redactie is niet verantwoordelijk

re redactie is niet verantwoordelijk tkrpsblêd Jaar 1 :u::rl"ffi.ad "ITHA~' 2re jaargang, no.153 juni/juli1~ vers::hijnt 6 keer per jaar ~: ~of77, S039 BD Wytgaard, tel. :058-2551lli7. Redoctie: Joz.B.Roorda E.de Jong M Hoekstra-SiEm:lI1SIB

Nadere informatie

FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D

FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D DOARPSBL~D FOAR WYTGAARD Foar alle RUWFOER o.o.: - persfezels - snijmais - bierbostel - foerjirpels En finseis ek folr alle soerten krêftfoer dy't it Wst. by jo'ba.i.-rant.o.n pa kinn. jo ter}ocht. by:

Nadere informatie

DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38)

DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38) DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38) 1 fxrpehaj) " IT HAVfNPYH(E" 24 jaargang, na.138 dec. '93/jan. '94 verschijnt 6 keer per jaar Redactie-alres: Meekeshof 36, 9089 FM Wytgaard, tel.:05105-51106. Redactie: Joz.B.Roorda

Nadere informatie

it Haven-pypke _.----_... I { 11 r,,!l',. . :... . :,'. ~,..:.;.. ':i.~;:".. ~T \ II...;;. . --:;~, '1: :'~... -,...,... '. ';'Il':r7" - --.

it Haven-pypke _.----_... I { 11 r,,!l',. . :... . :,'. ~,..:.;.. ':i.~;:.. ~T \ II...;;. . --:;~, '1: :'~... -,...,... '. ';'Il':r7 - --. I { 11 _.----_... r,,!l',..,.,.'.. :... Ir.,',...,;,',.:. '.. ' ~. I...\~.. --- _,... ;4. - -- I ',,'.',1 ' "- '-.l"'j ~ '._.~... _... ~.. :,'. ~,..:.;.. ':i.~;:".. ~T \ II......;;.. --:;~, '1: :'~.....

Nadere informatie

DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD

DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD 1 IXRPEH..AD llz. IN DIT N.HfFR " IT HAVENPYPKE" 24e jaargang, 00.141 2 Van de redactie juni/juli 1994. 4 Burgerlijke Stand verschijnt 6 krer {Er jaar S Ta Cl3ntinken Redactie--a:Jres:

Nadere informatie

DOARP8BLED FOAR WYTGAARD

DOARP8BLED FOAR WYTGAARD DOARP8BLED FOAR WYTGAARD Foar aue RUWFOER Û.o.: - persfezels - snijmaïs - bierbostel - foerjirpels En fansels ek foar INT. HANDELS- EN TRANSPORTBEDRIJF GEBR., VELLINGA B.\l alle soarten krêttfoer dy't

Nadere informatie

Fan e redaksje. Maart 155 Nûmer 2/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Fan e redaksje. Maart 155 Nûmer 2/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 155 Nûmer 2/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter

Nadere informatie

Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014

Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014 Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014 . 35 e jaargang nummer 2 juni 2014 Bestuur Dorpsbelangen Ellen Tabak, voorzitter/externe contacten voorzitter@ternaard.nu tel. 221207 Thea van der Kooi-Akkerman

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum April 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

Wispelweagen - Maart - Jaargang 44

Wispelweagen - Maart - Jaargang 44 Wispelweagen - Maart - Jaargang 44 REDACTIE: Voorzitter Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties Johannes Oppersma

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Maart 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

Het is een bewaarexemplaar!

Het is een bewaarexemplaar! Het is een bewaarexemplaar! Het achtste nummer ligt nu voor u open en hiermee is het tweede jaar alweer vol. Zijn dit samen acht nummers op úw boekenplank? De productie van het eerste nummer weet de redactie

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Oktober 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen

Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen maaitiid 2014 Beste ynwenners, Foar jim leit al wer it Maaitiidsnûmmer fan de Nijsbriif. Wylst ik op de bank sit om dit stikje te skriuwen, skynt it foarjierssintsje my lekker op de rêch. In Nijsbriif

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum April 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan 11 jaargang Nr.: november 2003

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan 11 jaargang Nr.: november 2003 t Pompebled e 11 jaargang Nr.: 114 november 2003 Doarpskrante mei it nijs fan Fryske Peallen Sigerswâld 1 Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar Oplage: ±900 exemplaren Uitgave en advertenties:

Nadere informatie

Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks

Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks Mildamster Brêge Colofon Redactie: Sietse van Dijk Henk Hidding Henk v.d. Kam Ab Slager Michiko Sugawara Lily Tola Renske de Vries Willy Wiersma (lay-out) Penningmeester: Grietus Brouwer Linoleumsnede

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Juni 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

41e jaargang nr. 164 - juni 2013. De oude kazerne DOARPSBEL JUNI 2013 1

41e jaargang nr. 164 - juni 2013. De oude kazerne DOARPSBEL JUNI 2013 1 41e jaargang nr. 164 - juni 2013 De oude kazerne DOARPSBEL JUNI 2013 1 INHOUDSOPGAVE Agenda...2 Bestuur dorpsbelang Holwerd...2 Nijs fan doarpsbelang...3 De natoer yn en om Holwert...6 Notulen van de Algemene

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44

Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44 Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44 Voorzitter REDACTIE: Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties Johannes Oppersma

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Februari 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013

DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013 -7876- DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) -7859- DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013 28-06 Oud-papier-actie gez. scholen 06-07 Beachvolleybaltoernooi op de Greate Buorren, 13.00 uur 08-07 Kopij inleveren

Nadere informatie

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 -8045- DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 Beste dorpsgenoten, Tijdens de redactievergadering van 10 februari zijn de Olympische Winterspelen in Sotsji in volle gang. De Nederlandse schaatsploeg

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 40ste jiergong nûmer 10 Juny 2009

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 40ste jiergong nûmer 10 Juny 2009 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 40ste jiergong nûmer 10 Juny 2009 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Prot. Gemeente van

Nadere informatie

D. de Vries Skoallestrjitte 8 Tel: 0518-432383 E-mail: D.de.Vries84@kpnplanet.nl

D. de Vries Skoallestrjitte 8 Tel: 0518-432383 E-mail: D.de.Vries84@kpnplanet.nl Redactie: R.P. de Hoog Leijesterpaed 5 Tel: 0518-431801 E-mail: R.Hoog@chello.nl D. de Vries Skoallestrjitte 8 Tel: 0518-432383 E-mail: D.de.Vries84@kpnplanet.nl K. Hoekstra Poelhuizen 1 Tel.06-12813360

Nadere informatie