Elk Talent Telt. Samenvatting Beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elk Talent Telt. Samenvatting Beleidsplan 2012 2014"

Transcriptie

1 Elk Talent Telt Samenvatting Beleidsplan

2 Missie OTIB De missie van OTIB is helder en staat al jaren vast: Bijdragen aan een aantrekkelijke Technische Installatiebranche, met voldoende en goed gekwalificeerde mensen. Nieuwe ontwikkelingen kunnen wel de context van deze missie vormen. Het beleidsplan Elk talent telt! schetst deze context. In dit beleidsplan wordt aangegeven welke instrumenten OTIB inzet om binnen die context de missie te vervullen. In deze samenvatting vindt u de ontwikkelingen die OTIB de komende periode op zich af ziet komen, de doelstellingen die we hieraan verbinden voor de komende jaren en welke instrumenten worden ingezet. Het beleidsplan vormt de basis voor de verschillende operationele plannen voor de komende jaren.

3 De ontwikkelingen voor de komende jaren 1. De Economie De economische positie van Nederland is één van de ontwikkelingen waar we niet om heen kunnen. Alhoewel kranten er vol van staan, zijn de gevolgen voor de technische installatiebranche niet eenduidig. Medio 2011 waren de economische perspectieven voor de Technische Installatiebranche niet duidelijk. Bedrijven kunnen nog redelijk voorzien in hun behoefte aan gekwalificeerde medewerkers. Sterker nog: zodra de economie aantrekt en de oudere werknemers met pensioen gaan, zal de vraag naar vakmensen weer stijgen. 2. Ontwikkelingen op de markt In de Technische Installatiebranche vinden volop innovaties plaats. Omdat de branche zelf die innovatiekracht heeft. Maar ook gezien de vragen die er leven op de markt, en de technologische ontwikkelingen. De markt van de Technische Installatiebranche biedt bedrijven kansen om zich te ontwikkelen op de volgende thema's: Integraal installeren Intelligente Energievoorziening Renovatie Evolutie Comfortabel Leven Nieuwe business modellen Installeren nieuwe stijl Sociale Innovatie

4 De ontwikkelingen voor de komende jaren 3. Intersectorale mobiliteit Het arbeidsmarktonderzoek van OTIB brengt trends in de arbeidsmobiliteit in de branche in kaart. Deze cijfers laten zien dat er al de nodige intersectorale mobiliteit bestaat tussen de technische installatiebranche en andere branches (zowel instroom als uitstroom) én dat het daarbij grotendeels om een beperkt aantal aanverwante sectoren gaat. Intersectorale mobiliteit biedt de branche dus een aantal kansen en bedreigingen. Personeelsvoorziening: Door onder meer de ontgroening in de sector en de dalende nieuwe instroom van schoolverlaters op de arbeidsmarkt zal meer via zij instroom vanuit andere sectoren in de personeelsbehoefte van de technische installatiebranche worden voorzien. Vragen daarbij zijn wel: welke sectoren komen in aanmerking? Is mobiliteit vanuit overschotsectoren ook realiseerbaar? Onder welke voorwaarden? Waar en op grond waarvan moet je grenzen trekken? Werkzekerheid: Door de flexibilisering kunnen de risico s op baanverlies toenemen. Die kunnen deels worden ondervangen door versterking van werkzekerheid op basis van verbrede inzetbaarheid van werknemers. Intersectorale mobiliteit kan bijdragen aan de ontwikkeling van dergelijke vormen van zekerheid door brede inzetbaarheid. Loopbaan en levensloop: Meer intersectorale mobiliteit kan het aantrekkelijker maken om (tijdelijk) verschillende typen werk/banen te combineren of (tijdelijk) van type werk/baan te wisselen. Vakmanschap en betrokkenheid: Intersectorale mobiliteit biedt kansen voor een nieuw vakmanschap; meer in de breedte dan in de diepte? Innovatie: Meer intersectorale mobiliteit kan leiden tot meer impulsen voor vernieuwing in de technische installatiebranche door de uitwisseling van kennis.

5 De ontwikkelingen voor de komende jaren 4. Ontwikkelingen in het onderwijs Er zijn verschillende ontwikkelingen in het onderwijs te typeren: Binnen het VMBO: Vereenvoudiging en actualisatie van de beroepsgerichte programmastructuur in het VMBO, betere aansluiting op het vervolgonderwijs, het cyclisch vernieuwen van vak inhoud en examinering, en onderzoeken en ontwikkelen van doorstroomprogramma's. Binnen het MBO: Het Competentiegericht onderwijs (de implementatie zal in worden voltooid). Het Actieplan MBO 'Focus op Vakmanschap wordt geïmplementeerd. De ontwikkeling van het sectoraal examenprofiel voor alle opleidingen die relevant zijn voor de Technische Installatiebranche. Voor onze branche hebben UNETO VNI en OTIB samen met de groot en kleinmetaal, de MBO raad en de ROC's gewerkt aan de doorontwikkeling van het BPV protocol en de ontwikkeling van het Sectoraal Examenprofiel. Het BPV protocol is een overzicht van de taken van leerbedrijf, leerling en school gedurende de beroepspraktijkvorming. Het Sectoraal Examenprofiel geeft een overzicht van landelijke en sectorale afspraken over de eisen waaraan de examinering in het MBO dient te voldoen. De Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven wordt opgericht om afspraken te kunnen maken over bovensectorale aspecten van kwalificering, examinering en beroepspraktijkvorming. Binnen het HBO: Het kabinet heeft een aantal nieuwe maatregelen aangekondigd voor het HBO, onder andere gericht op toetsing van kernvakken, criteria voor docentkwalificaties, systematische controle op kwaliteit(szorg), accreditatie eindniveau en wijze van examinering.

6 De ontwikkelingen voor de komende jaren 5. Ontwikkelingen rond kennis in de TI branche Kennisontwikkeling en kennisoverdracht worden steeds belangrijker voor de inzetbaarheid en de arbeidsmarktpositie van de individuele werknemer. Zonder kennisontwikkeling, management en deling binnen het bedrijf zijn er geen kansen op de markt. Bedrijven moeten daarom leren de talenten van hun medewerkers te benutten en systematisch te werken aan vernieuwing. Ook door sociale innovatie. 6. Ontwikkeling van werknemers Nu zekerheden als baanzekerheid en inkomenszekerheid afnemen moeten werknemers worden versterkt in hun positie op de arbeidsmarkt. Meer employability van werknemers dus; niet alleen door functiegerichte en branche specifieke scholing, maar ook door het inzicht in en betrokkenheid bij de eigen loopbaan te vergroten. 7. Ontwikkeling van de arbeidsrelatie Onlangs stelde de SER dat het voor werkenden gemakkelijker moet worden om vrijwillig van baan of sector te veranderen. Dit biedt voordelen voor werknemers en werkgevers, zoals de bevordering van kennis en ontwikkeling van werknemers. Zo kunnen ook (dreigende) arbeidsmarktknelpunten worden voorkomen. Dit vraagt dan wel om een investering in scholing en inzetbaarheid van werknemers. De nieuwe generatie medewerkers heeft meer behoefte aan lifetime learning dan aan een lifetime job.

7 Ambities OTIB Voor de komende beleidsperiode realiseert OTIB haar beleid met bewezen succesvolle instrumenten en projecten, die zijn afgestemd op de behoeften van onze doelgroepen. Schuivende accenten zijn: De maatwerkondersteuning wordt verder uitgebreid. Meer deelname door bedrijven en werknemers aan projecten, instrumenten en activiteiten van OTIB. Ontwikkeling van nieuwe instrumenten/projecten, indien mogelijk met andere fondsen. Maar we gaan verder. OTIB ontwikkelt zich tot een kenniscentrum: Proactieve ontsluiting en borging van relevante kennis voor de TI branche. Ervaringen van OTIB in het ontwerpen en uitvoeren van projecten/activiteiten/instrumenten op het gebied van onderwijs, opleiding en loopbaanontwikkeling in de Technische Installatiebranche worden breed gedeeld. Continu onderzoek naar bewegingen in de arbeidsmarkt en het onderwijs, en fungeert daardoor als vraagbaak op dit gebied. Doorlopend bevorderen van vakmanschap in de meest brede zin blijft een hoofddoelstelling. Intensievere ondersteuning van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Bij de uitvoering van het beleid in de regio blijft het mogelijk om specifieke inzichten en ideeën van werknemers en werkgeversvertegenwoordigers door te voeren in de opzet en uitvoering van projecten. OTIB wil de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven en werknemers op individueel niveau actief ondersteunen en stimuleren. Innovatieve en ondernemende steun bij instroom, doorstroom en uitstroomvraagstukken. OTIB schuwt het experiment niet en bereikt daarmee goede resultaten. Er komen bovendien maar weinig mislukkingen voor. Hiermee vervult OTIB een innoverende rol, ook voor andere technische branches. Ons onderzoek biedt een gedegen fundering voor de behandeling van beleids /uitvoeringsvraagstukken. Het onderzoeken van de ontwikkelingen in de branche, het monitoren van de resultaten van projecten en het evalueren van onze activiteiten.

8 Doelen OTIB heeft op vijf deelterreinen doelen ontwikkeld en de contouren van inzet geformuleerd: 1. Instroom bevorderen 2. De kwaliteit van regulier onderwijs bevorderen 3. De vakkennis van werknemers bevorderen 4. De werknemers ondersteunen in hun loopbaan en binden aan de branche 5. Expertise leveren: projecten/activiteiten en onderzoek

9 Instroom bevorderen Twee vormen van instroom Via het regulier onderwijs Via zij instroom Inzet bij reguliere instroom Inzet BPV regeling Inzet maatregel Borging Kinderen in het basisonderwijs en de VMBO onderbouw interesseren in techniek en hen helpen hun technisch talent te ontdekken door middel van ontdek, uitvind en ontwerpactiviteiten. Dit gebeurt in samenwerking met de andere technische branches en de partners in Techniek Talent. In het beroepsgerichte VMBO en de vakcolleges maken leerlingen kennis met technische competenties uit de beroepspraktijk. De TI branche moet hier helder en aantrekkelijk in beeld komen door techniek steeds te verbinden met creativiteit, commercie en met rolmodellen. Rolmodellen worden ook ingezet voor de VMBO theoretische leerweg, HAVO en VWO. In MBO, HBO en WO moeten leerlingen en studenten als startende technici en nieuwe ingewijden in de techniek in de TI branche worden verwelkomd. De activiteiten in MBO en HBO zijn tevens gericht op het verbeteren en aantrekkelijker maken van opleidingen.

10 Instroom bevorderen Inzet bij zij instroom De belangrijkste voorwaarde voor zij instroom is een goed personeelsklimaat in de bedrijven. OTIB biedt een uitgebreide verzameling instrumenten, tegemoetkomingen en diensten, die zij instromers en bedrijven stimuleren tot begeleiding en loopbaanontwikkeling en het realiseren van een goed personeelsklimaat. Voorbeelden zijn de beroepenvoorlichting, de OSR, loopbaanworkshops voor werknemers en werkgevers, enz. De komende beleidsperiode wordt extra aandacht besteed aan individuele en groepsgewijze coaching voor bedrijven en werknemers. Werving binnen alternatieve groepen, zoals vrouwen, arbeidsgehandicapten, voortijdig schoolverlaters en (met name) allochtonen, kan zinvol zijn. OTIB zal de komende beleidsperiode inzetten op de werving en begeleiding het werven binnen en begeleiden van deze alternatieve doelgroepen. Innovatie en duurzaamheid zijn aantrekkelijke aspecten van de branche. OTIB communiceert deze aspecten zo breed mogelijk naar buiten. De samenwerking met de Servicepunten Techniek en UWV Werkbedrijf wordt voortgezet en waar mogelijk verbeterd, zodat werkzoekenden effectief naar onze branche worden begeleid. OTIB zet actief instrumenten en onderzoek in om de bewegingen op de arbeidsmarkt in beeld te brengen en betrokkenen te ondersteunen met analyses.

11 Bevorderen kwaliteit van regulier Doelen: onderwijs Optimalisering van de branchedoelstellingen door borging en uitbreiding van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijven. Betere doorstroom van leerlingen en omscholing van werknemers door betere aansluiting VMBO, MBO, HBO. Beter gekwalificeerde leerlingen en werknemers door beter inhoudelijk onderwijs. Beter gekwalificeerde en gemotiveerde leerlingen door afstemming van het onderwijs op de wensen en mogelijkheden van leerling en bedrijf. Meer praktijkgetrouwe opleidingen door betere faciliteiten in het onderwijs. Betere scholing van leerlingen in bedrijven door betere beroepspraktijkvorming. Meer kwaliteit, betrouwbaarheid en herkenbaarheid van vakdiploma s door implementatie van het sectoraal examenprofiel.

12 Bevorderen kwaliteit van regulier onderwijs Inzet De gerealiseerde overleg en uitvoeringsstructuren in de regio moeten een duurzaam karakter krijgen en het kader worden voor toekomstige samenwerking tussen scholen en regionale bedrijven, ook in andere regio s. OTIB helpt de aansluiting tussen VMBO, MBO en HBO verbeteren, zowel inhoudelijk als met betrekking tot de implementatie. Inhoudelijk zijn de inspanningen vooral gericht op het voorkomen van uitval en wisselingen tussen opleidingen. Meer samenwerking met het onderwijs leidt tot invloed op de ontwikkeling van curricula, leerinhouden en nieuwe didaktiek. OTIB zet in op aantrekkelijker didaktiek, meer praktijkgetrouw onderwijs en behandeling van nieuwe technologieën in de curricula. OTIB staat positief tegenover de ontwikkeling richting een brede HBO bacheloropleiding Engineering, naast een heldere profilering van de installatietechnische opleidingen. Het Betamentality model biedt aanknopingspunten om opleidingen aantrekkelijk te maken voor nieuwe generaties leerlingen. OTIB blijft de kwaliteit van faciliteiten van het onderwijs in de regio ondersteunen, bijvoorbeeld door duurzaam gebruik van bordesopstellingen en virtuele praktijkomgevingen. OTIB ondersteunt de praktijkopleidingscentra daarom bij het op peil houden van hun kwaliteit. Bij de implementatie van het BPV protocol zal OTIB namens de branche de leerbedrijven en de ROC s informeren, voorlichten en bruikbare instrumenten aanreiken. In de TI branche werken de werkgeversorganisaties, OTIB en andere organisaties aan betere beroepspraktijkvorming, onder meer met behulp van Coach Online, bijscholing van praktijkopleiders en individuele ondersteuning van initiatieven van leerbedrijven. Waar nodig worden nieuwe instrumenten of activiteiten ontwikkeld, veelal in samenwerking met de andere sectoren.

13 Bevorderen kwaliteit van regulier onderwijs Inzet OTIB heeft een cruciale rol in de implementatie van het sectoraal examenprofiel. Om de ROC s en bedrijven in de sectoren metaal, elektrotechniek en installatietechniek te ondersteunen bij het implementeren van het examenprofiel, wordt een examenservice MEI opgericht die producten en diensten levert voor beoordelen en examineren. Doelen van de examenservice zijn dat onderwijs en bedrijven samen zullen werken aan: Versterken van de waarde van diploma s. Gegarandeerde kwaliteit van kwalificerend beoordelen. Juiste afstemming tussen onderwijsinhoud en arbeidsmarkt. Minder kosten voor onderwijsinstellingen en bedrijven. Aanpak Het RBPI besluit in elke regio over de werkwijze en te betrekken partijen. Uitgangspunt hierbij zijn de door OTIB landelijk bepaalde speerpunten, waarbij OTIB de RBPI s ondersteunt bij het opzetten en uitvoeren van de implementatie, in de vorm van instrumenten, projectondersteuning, faciliteiten en inhoudelijke begeleiding. Essentieel is: Onderwijs en bedrijfsleven maken in elke regio afspraken over: Inhoud van opleidingen (vraagsturing) en gezamenlijke acties voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs (CGO projecten). Kwaliteitsverbetering van de beroepspraktijkvorming, o.a. via BPV protocol. Implementatie van afspraken over examinering. Een deel van de activiteiten zal geheel of volledig door regionale actoren worden uitgevoerd.

14 Vakkennis van werknemers bevorderen Doelen Ontwikkelen van eind en toetstermen en lesmateriaal en monitoren van eind en toetstermen. Lesmateriaal aanbieden aan de markt. Verdere ontwikkeling van het Platform Duurzame Technologie. Ontwikkelen van alternatieve methoden voor kennisoverdracht. Doorontwikkeling van instrumenten zoals OTIBskillsmanager en Kennishuis. Werken aan visie en acties inzake sociale innovatie. Verkennen van nut en noodzaak van branche erkenningen in alle segmenten van de branche.

15 Vakkennis van werknemers bevorderen Inzet Via de Ontwikkelingsstimuleringsregeling (OSR) stimuleert OTIB het volgen van opleidingen door werknemers en het maken van een bedrijfsopleidingsplan. Ontwikkelen cursusinhoud en andere instructiemethoden: waar nog geen innovatieve scholing aanwezig is, ontwikkelt OTIB de benodigde kennisinhouden in overleg met de branche. OTIB stimuleert de vrije markt van aanbieders van opleidingen die deelnemers opleiden en toetsen volgens de ontwikkelde eind en toetstermen. Verdere ontwikkeling van het Platform Duurzame Technologieën. De missie van het Platform Duurzame Technologieën is: Het bevorderen van de toepassing van duurzame energietechnologieën door hoogwaardige kennisoverdracht en opleiding binnen de energieen installatiesector. Ontwikkelen van alternatieve methoden van kennisoverdracht die beter aansluiten bij de organisatieprocessen in de branche. Inzet op sociale innovatie. Sociale innovatie gaat om het gemeenschappelijke belang van werkgever en werknemer.

16 Werknemers ondersteunen in hun loopbaan Doelen Stimuleren van een goed personeelsklimaat in de bedrijven. Stimuleren van bewustwording en activiteit van werknemers als het gaat om hun loopbaan. Nieuwe werknemers verwelkomen in de branche en informeren over de beroepsmogelijkheden Inzet Om deze doelstellingen te bereiken heeft OTIB een uitgebreid instrumentarium ontwikkeld van projecten, activiteiten en instrumenten, gericht op werkgevers, P&O medewerkers en werknemers. Denk aan de Monteursbijeenkomsten, TopStarters, de 50+ workshops, de workshop Spelen met talenten, Slimmer Werken en de Ontbijtsessies. Werkwijze De aanpak van de loopbaanprojecten door OTIB in verandert: Projecten worden aangepast naar aanleiding van effectmetingen. Intensievere ondersteuning van werkgevers bij loopbaanbeleid. Liever minder met meer kwaliteit. Bij het opzetten van nieuwe projecten wordt kritisch gekeken naar de manier waarop een optimaal en kwalitatief hoogwaardig resultaat kan worden bereikt. Activiteiten experimenteel opzetten binnen één regio, dan verbeteren en uitrollen in meer regio's.

17 Expertise leveren Doelen Fungeren als ontwerper en uitvoerder van projecten op het gebied van instroom, onderwijs, opleidingen en loopbaanontwikkeling. Fungeren als kennis en onderzoeksinstelling met betrekking tot arbeid en opleidingen in de Technische Installatiebranche. Inzet Breed onderzoek naar trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, waaronder prognoses voor de personeelsbehoefte, inzicht in herkomst en bestemming van personeel, stromen in het onderwijs in samenhang met de instroom op de arbeidsmarkt, enz. Deelonderzoeken naar ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, met name naar de positie van specifieke doelgroepen binnen en buiten de branche, zoals ZZP ers, vrouwen in technische functies, Wajongers en allochtone ondernemers, met als doel dergelijke groepen voor de techniek te behouden en de instroom in de techniek te vergroten. Op het niveau van werknemers wordt gestart met onderzoek naar loopbanen. Onderzoek naar innovatieve, technologische trends en ontwikkelingen in de branche, met name gericht op het identificeren van de ontwikkelingen in de branche en wat deze betekenen voor de ontwikkelingsbehoeften van werknemers en werkgevers. Jaarlijkse basisdocumentatie met gegevens over de branche, de trends en algemene ontwikkelingen in de branche, de arbeidsmarkt, het regulier onderwijs, de scholing van werkenden en de inzet van specifieke instroomprojecten. Specifieke aandacht zal verder uitgaan naar het opzetten van onderzoeken in een techniek brede context.

18 Ondersteuning van de beleidsuitvoering Om doelen te behalen zijn een aantal elementen essentieel: Samenwerking De regio Communicatie en informatie Arbocatalogus: veilig en gezond werken

19 Samenwerken De knelpunten en uitdagingen in onze branche zijn niet uniek. Daarom werkt OTIB binnen TechniekTalent.nu samen met andere technische branches, waaronder de metaalsectoren, de mobiliteitsbranche, de isolatiebranche, de procesindustrie en de betrokken werkgevers en werknemersorganisaties die bij deze branches betrokken zijn. Ten behoeve van het basisonderwijs wordt ook samengewerkt met de bouw. Missie TechniekTalent.nu De missie van Techniek Talent.nu is: Meer instroom en behoud van (nieuwe) mensen in de techniek. In 2014 moet het tekort met 20% zijn teruggebracht. Daarbij richt TT.N zich op de volgende doelgroepen: Scholen: leerlingen, docenten, schoolbesturen. Bedrijven: werkgevers, ondernemers, projectleiders en jonge werknemers. Samenleving: jongeren, herintreders, zij instromers en ouders. Werkwijze De uitvoering van de afspraken binnen TechniekTalent.nu geschiedt twee hoofdlijnen: De reguliere activiteiten van OTIB worden afgestemd met die van de andere deelnemende fondsen. Samenwerking in het kader van Techniek Talent.nu vindt met name plaats door de regiostructuur en de regiomedewerkers van OTIB actief in te zetten. De inhoudelijke afstemming en samenwerking in de uitvoering is zichtbaar in: Deelname van OTIB beleidsmedewerkers/ portefeuillehouders aan landelijke werkgroepen Deelname aan het Directeurenplatform. Actieve afstemming op landelijk niveau binnen het Hoofdenoverleg. Regionale afstemming en samenwerking binnen het Technische Opleidings Fondsenoverleg (TOF). N.B. Ook buiten Techniek Talent.nu werkt OTIB op landelijk en regionaal niveau samen met strategische partners op de arbeidsmarkt en in het onderwijs.

20 Regio De uitvoering van het OTIB beleid op de gebieden instroombevordering, onderwijs, loopbaanontwikkeling en samenwerking vindt hoofdzakelijk op regionaal niveau plaats. De veranderingen in de regionale bestuursstructuur worden in 2012 afgerond. Hierdoor zal het RBPI beter in staat zijn de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regio vorm te geven en wordt de regiostructuur voor de branche een krachtiger instrument. Vanaf 2012 wil OTIB de regionale platforms en OTIB medewerkers inzetten voor: Regionale uitvoering van de landelijke beleidsspeerpunten. Optimale grip op de regionale arbeidsmarkt. Verlenen van individuele tweedelijnsdiensten aan bedrijven.

21 Communicatie Bij communicatie wordt ingezet op Informeren Het bevorderen van de bekendheid en het draagvlak onder individuele werkgevers en werknemers. Duidelijk maken dat de activiteiten van OTIB deel uitmaken van de collectieve belangenbehartiging van de werkgeversorganisaties en de vakbonden. Bekendheid geven aan de resultaten van OTIB, zowel landelijk als regionaal. Afstemming tussen inhoudelijke opdrachtgevers (werkgevers en werknemers) en de uitvoering binnen OTIB. Kosteneffectief werken en duidelijke profilering van de toegevoegde waarde van OTIB. Implementatie van regelingen en instrumenten van OTIB onder werkgevers en werknemers. De bereikbaarheid van OTIB voor werknemers en werkgevers vergroten. Voorlichting en promotie Mogelijke alliantievorming met andere partijen in het werkveld van OTIB. Duidelijk maken dat OTIB diensten deel uitmaken van collectieve belangenbehartiging van de werkgeversorganisaties en bonden. Promotie van het vakmanschap binnen en buiten de branche. Imagobevordering ondersteunen Vakmanschap, beroepstrots en imago en mediaproducties Promoten van vakmanschap in de branche en uitdragen daarvan naar buiten. Verbetering van het imago van de branche.

22 Arbocatalogus Stand van zaken De sociale partners in de installatie en isolatiebranches werken sinds 2008 samen aan een ARBOcatalogus om bedrijven te ondersteunen bij het voorkomen van en omgaan met de bestaande risico s in de sectoren. De ARBO activiteiten zijn dermate belangrijk voor de sector dat het bestuur de know how wil onderbrengen in het fonds. Het fonds gaat dit nader uitwerken en borgen in de komende periode.

23 Meer informatie Wilt u meer informatie over: Het beleidsplan De doelen De instrumenten die OTIB inzet Andere zaken Neem dan contact op met de servicedesk: T (kosteloos)

Wat doet OTIB in 2011?

Wat doet OTIB in 2011? Wat doet OTIB in 2011? 1. Inleiding Wat doet OTIB, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf, in 2011? Voor u ligt een samenvatting van de geplande activiteiten en instrumenten

Nadere informatie

Korte samenvatting OTIB-jaarverslag 2014

Korte samenvatting OTIB-jaarverslag 2014 Korte samenvatting OTIB-jaarverslag 2014 Als Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf ondersteunt OTIB de technische installatiebranche om effectief in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Korte samenvatting OTIB-jaarverslag 2013

Korte samenvatting OTIB-jaarverslag 2013 Korte samenvatting OTIB-jaarverslag 2013 De missie van OTIB luidt: Bijdragen aan een aantrekkelijke technische installatiebranche, met voldoende en goed gekwalificeerde mensen. Vanuit deze missie ontwikkelt

Nadere informatie

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Basisprincipe DAP 2014 Bij het Districtsactiviteitenplan 2014, hierna DAP 2014, zijn de volgende aspecten van belang: Centrale thema s 2014 Kansen grijpen

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Servicepunt Techniek Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Noodzaak 2008 toenemende vraag naar goed gekwalificeerd technisch

Nadere informatie

Arbeidsmarktagenda 21

Arbeidsmarktagenda 21 Arbeidsmarktagenda 21 Topsectoren en de HCA Voor de twee agrarische topsectoren is een Human Capital Agenda opgesteld met als doel, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, zowel

Nadere informatie

De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap

De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap Kwaliteitscentrum Examinering (KCE) Het Kwaliteitscentrum Examinering beoordeelt de kwaliteit van de examens van alle beroepsopleidingen

Nadere informatie

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf!

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Meer jonge mensen in de techniek Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Over TechniekTalent.nu TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van acht technische sectoren met één doel: meer instroom

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

Techniekpact; waarom, wat en hoe. Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact

Techniekpact; waarom, wat en hoe. Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact Techniekpact; waarom, wat en hoe Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact Vraag van de technische arbeidsmarkt Waarom het techniekpact? Schaarste aan goed opgeleide technici (alle niveaus) loopt op

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Inventarisatie afspraken sectorplannen, augustus 2014 FNV, Paul van den Boom, Fredy Peltzer

Inventarisatie afspraken sectorplannen, augustus 2014 FNV, Paul van den Boom, Fredy Peltzer Centrale afspraken en de regionale uitvoering In onderstaande inventarisatie zijn de afspraken in de belangrijkste technische sectorplannen geïnventariseerd op basis van de uitgangspunten die de FNV had

Nadere informatie

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

gezamenlijke aanpak bpv

gezamenlijke aanpak bpv BPVprotocol gezamenlijke aanpak bpv In de Verbeteragenda bpv van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven met de bpv: Beroepspraktijkvorming in

Nadere informatie

Professional Engineering Programme TU Delft De stap terug naar de techniek

Professional Engineering Programme TU Delft De stap terug naar de techniek 1 Professional Engineering Programme TU Delft De stap terug naar de techniek Jan de Kreij/Ellard Groenewegen Programmamanagers 2 De TU Delft in het kort 3 Volwassenenonderwijs op de TUD 4 Professional

Nadere informatie

De toekomst in eigen hand!

De toekomst in eigen hand! Onderwijsbeleidsplan 2013-2016 De toekomst in eigen hand! De techniek waarop Nederland draait UNETO-VNI 2013 De toekomst in eigen hand! 2 Colofon Opdrachtgever UNETO-VNI Contactpersoon Paul Ewalds Disclaimer

Nadere informatie

De missie van het Vakcollege

De missie van het Vakcollege De missie van het Vakcollege Technisch talent al jong stimuleren en hen via een excellente leergang effectief opleiden voor een baan als gekwalificeerd vakman of vakvrouw in het bedrijfsleven. stempel

Nadere informatie

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap Het Ambachtshuis Brabant Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap u Vakmanschap benutten Ambachten maken wezenlijk deel uit van de Nederlandse economie. Ze worden beoefend door bijna 1 miljoen Nederlanders,

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

C O N V E N A N T & A C T I E P L A N

C O N V E N A N T & A C T I E P L A N EMBARGO TOT 6 MAART 2006 15.00 UUR C O N V E N A N T & A C T I E P L A N Voorwoord In juni 2005 heeft MKB-Nederland een nota gepresenteerd over het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie,

Nadere informatie

Toptechniek en Techniekpact. Een duurzame route

Toptechniek en Techniekpact. Een duurzame route Toptechniek en Techniekpact Een duurzame route Toptechniek en Techniekpact Een duurzame route In, door en uitstroom in de Techniek Techniekpact 3 Actielijnen: Kiezen voor techniek Leren in de techniek

Nadere informatie

short-logo NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 SAMENVATTING ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING RAPPORTAGE

short-logo NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 SAMENVATTING ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING RAPPORTAGE RAPPORTAGE NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING SAMENVATTING short-logo MEI 2014 go Pagina 2 SAMENVATTING RAPPORTAGE NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING Met het doel

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

Goed groen onderwijs maak je samen. Onderwijscahier

Goed groen onderwijs maak je samen. Onderwijscahier Goed groen onderwijs maak je samen Onderwijscahier Waarom dit onderwijscahier? 3 Hoe verandert het groene vakmanschap? 5 Colofon Dit is een uitgave van Branchevereniging VHG en bevat onze visie op het

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse Logistiek Een analyse van vraag en aanbod: 2015, trends en prognoses tot 2020

Arbeidsmarktanalyse Logistiek Een analyse van vraag en aanbod: 2015, trends en prognoses tot 2020 Arbeidsmarktanalyse Logistiek Een analyse van vraag en aanbod: 2015, trends en prognoses tot 2020 Wim Verhoeven 25 mei 2016 Human Capital Agenda Logistiek Werk berust op 3 pijlers: Bevordering instroom

Nadere informatie

Venturaplus. Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren

Venturaplus. Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren Venturaplus Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren Venturaplus is een samenwerkingsverband van werkgevers in zorg en welzijn en beroepsopleidingen in Friesland. Onze focus is de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Gouden handjes? Gouden toekomst!

Gouden handjes? Gouden toekomst! De missie van het Vakcollege Technisch talent al jong stimuleren en hen via een excellente leergang effectief opleiden voor een baan als gekwalificeerd vakman of vakvrouw in het bedrijfsleven. Gouden handjes?

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP)

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP) Vertrouwd met Arbeidszaken SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel Strategische Personeelsplanning (SPP) Vandaag verkennen wij wat SSP is en hoe medezeggenschap hierbij kan ondersteunen

Nadere informatie

Mbo & Stages. Nieuwegein, 10 februari 2015

Mbo & Stages. Nieuwegein, 10 februari 2015 Mbo & Stages Nieuwegein, 10 februari 2015 Doel bijeenkomst Informeren over ontwikkelingen in mbo onderwijs Inventariseren gebruik stagiaires (niveau en soort) Inventariseren wensen ten aanzien van stagiaires

Nadere informatie

Deel wat je weet en weet wat je deelt: ROC en werkveld aan zet. De toekomst maken we samen als partners in de regio

Deel wat je weet en weet wat je deelt: ROC en werkveld aan zet. De toekomst maken we samen als partners in de regio Achtergrond informatie 2e GDW Kennisdelingsbijeenkomst, d.d. 08/02/2007, T oinny Gründemann, MBO Raad Beleidsadviseur Deel wat je weet en weet wat je deelt: ROC en werkveld aan zet De toekomst maken we

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken?

Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken? Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken? In de eerste bijeenkomst van het Platform O&O op 18 mei jl. in Zaltbommel, is aandacht besteed aan het thema langer

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Actieplan 2008-2011. Voorwoord

Actieplan 2008-2011. Voorwoord Actieplan 2008-2011 Voorwoord Kort na het aantreden van het nieuwe college van B&W in 2006 hebben wij de term Leren werken - werken leren geïntroduceerd. We zagen veel partijen met veel goede initiatieven,

Nadere informatie

ACTIEPLAN TECHNIEKPACT GOOI & VECHTSTREEK 2020 SAMEN WERKEN AAN TECHNIEK & ICT VOOR DE TOEKOMST

ACTIEPLAN TECHNIEKPACT GOOI & VECHTSTREEK 2020 SAMEN WERKEN AAN TECHNIEK & ICT VOOR DE TOEKOMST ACTIEPLAN TECHNIEKPACT GOOI & VECHTSTREEK 2020 SAMEN WERKEN AAN TECHNIEK & ICT VOOR DE TOEKOMST 2 WAAROM EEN TECHNIEKPACT? Nederland staat bekend om zijn concurrentiekracht, innovatief vermogen en benutting

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

Branche Innovatie Agenda: Eindresultaat. Contact: Terry Heemskerk, Uneto-VNI Bart Luiten, TNO Jaap Kolk, Syntens

Branche Innovatie Agenda: Eindresultaat. Contact: Terry Heemskerk, Uneto-VNI Bart Luiten, TNO Jaap Kolk, Syntens Branche Innovatie Agenda: Eindresultaat Contact: Terry Heemskerk, Uneto-VNI Bart Luiten, TNO Jaap Kolk, Syntens Uneto-VNI BIA traject Doel: Branche Innovatie Agenda s voor thema s uit Radar 2020 Vijf technische

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Instrumenten voor LLL GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Levenslang leren Leven lang leren Leven Lang leren begint met bewustwording Bedrijven Individuen Visie op HRM Loopbaan management Visie op HRM

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Werknemers in de metalektro zijn trots op hun werk en op het bedrijf waar zij werken en zij zijn positief over verschillende aspecten van hun werk.

Werknemers in de metalektro zijn trots op hun werk en op het bedrijf waar zij werken en zij zijn positief over verschillende aspecten van hun werk. uit rapport Werken in de Metalektro Werknemers in de metalektro zijn trots op hun werk en op het bedrijf waar zij werken en zij zijn positief over verschillende aspecten van hun werk. Bent u geïnteresseerd

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO April 2014 Kenschets 1963 Ons onderwijsbestel 1963 (opmaat voor Mammoetwet ) Van Mammoet 1968 Industriële vormgeving: lineair

Nadere informatie

samen onderwijs maken BEDRIJFSPLAN 2015-2018

samen onderwijs maken BEDRIJFSPLAN 2015-2018 samen onderwijs maken BEDRIJFSPLAN 2015-2018 WOORD VOORAF De titel zegt alles. Samen onderwijs maken. Elke dag weer, samen met onze medewerkers, leerlingen en de regio. Daarin spelen wij als opleider een

Nadere informatie

Landelijke ontwikkeling professionalisering MBO. Myriam Lieskamp beleidsmedewerker CNV Onderwijs Master HRM

Landelijke ontwikkeling professionalisering MBO. Myriam Lieskamp beleidsmedewerker CNV Onderwijs Master HRM Landelijke ontwikkeling professionalisering MBO Myriam Lieskamp beleidsmedewerker CNV Onderwijs Master HRM programma Nederland een kenniseconomie Leven lang leren Wat zijn de actuele ontwikkelingen? Wat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 183 BRIEF

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

INTERSECTORALE MOBILITEIT vrijdag 7 oktober Cees Schoenmakers / Directeur CKO / Voorzitter LOS

INTERSECTORALE MOBILITEIT vrijdag 7 oktober Cees Schoenmakers / Directeur CKO / Voorzitter LOS INTERSECTORALE MOBILITEIT vrijdag 7 oktober 2011 Cees Schoenmakers / Directeur CKO / Voorzitter LOS INTERSECTORALE MOBILITEIT Individueel of collectief regelen? Intersectorale mobiliteit vanuit twee standpunten

Nadere informatie

Sectorplan zorg en welzijn

Sectorplan zorg en welzijn Sectorplan 2014 2016 zorg en welzijn Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Jeugdzorg en Kinderopvang en Landelijke plan zorg en Regionale plannen zorg Woensdag 25 februari 2015 Programma 2 sectorplannen:

Nadere informatie

Basisvakmanschap verduurzaming gebouwde omgeving Werktuigkundige installaties

Basisvakmanschap verduurzaming gebouwde omgeving Werktuigkundige installaties Keuzedeel mbo Basisvakmanschap verduurzaming gebouwde omgeving Werktuigkundige installaties behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo 1 Penvoerder : OTIB Ontwikkeld door : ISSO, partner consortium

Nadere informatie

Quickscan ICT 2012 samenvatting

Quickscan ICT 2012 samenvatting Quickscan ICT 2012 samenvatting Vraag & aanbod personeel in de ICT sector KBB 2012.25 Curaçao, november 2013 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

Duurzaam leren, werken en innoveren

Duurzaam leren, werken en innoveren Duurzaam leren, werken en innoveren 23 april 2015 Faculteit Bèta Sciences and Technology i.s.m. Metaalunie & FME Agenda Organisatie Faculteit Bèta Sciences & Technology en Onderwijsvisie Kennisdeling Werken,

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in de motorvoertuigenen tweewielerbranche in 2015. Samenvatting Toekomstonderzoek 2015

De arbeidsmarkt in de motorvoertuigenen tweewielerbranche in 2015. Samenvatting Toekomstonderzoek 2015 De arbeidsmarkt in de motorvoertuigenen tweewielerbranche in 2015 Samenvatting Toekomstonderzoek 2015 Ontwikkeling is breder dan alleen opleiden Hoe ziet in de toekomst de arbeidsmarkt in de mobiliteitsbranche

Nadere informatie

ACTUEEL TEKST: REMKO EBBERS FOTO: KEES VAN DE VEEN/HH

ACTUEEL TEKST: REMKO EBBERS FOTO: KEES VAN DE VEEN/HH TEKST: REMKO EBBERS FOTO: KEES VAN DE VEEN/HH In de metaalsector worden scholingsfondsen nu ingezet voor persoonlijke opleidingstrajecten. Niet meer per se voor losse cursussen 24 OMSCHOLING REGELEN ONDERNEMERS

Nadere informatie

INTRODUCTIE LOOPBAANMANAGEMENT & LOOPBAANCOACH. Ronald Swensson Trainer/coach TeamingNet

INTRODUCTIE LOOPBAANMANAGEMENT & LOOPBAANCOACH. Ronald Swensson Trainer/coach TeamingNet INTRODUCTIE LOOPBAANMANAGEMENT & LOOPBAANCOACH Ronald Swensson Trainer/coach TeamingNet www.teamingnet.nl 1 Loopbaanmanagement Wat heeft de organisatie aan beschikbaar werk, wat zijn de behoeften en mogelijkheden

Nadere informatie

Opleidingsinitiatief. Elektrotechniek Mechatronica Werktuigbouw Fijnmechanisch

Opleidingsinitiatief. Elektrotechniek Mechatronica Werktuigbouw Fijnmechanisch Opleidingsinitiatief Elektrotechniek Mechatronica Werktuigbouw Fijnmechanisch Aanleiding Demografische ontwikkelingen Leeftijdsklasse 1950 2008 Tot 20 jaar 37% 24% 20-40 jaar 29% 26% 40-65 jaar 25% 35%

Nadere informatie

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Voorwoord Een wereld van verschil maken voor jong talent én voor uzelf. Wie wil dat nu niet? Niet iedereen heeft hiertoe de mogelijkheid.

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Samenwerken aan LOB Jongeren beter toerusten voor het maken van passende keuzes in de eigen loopbaan door bewust

Nadere informatie

Sectorplan Bouw en Infra

Sectorplan Bouw en Infra Sectorplan Bouw en Infra 2013-2015 Nieuwegein 1 april 2014 Tina Boes Comply or Explain Wanneer is goed goed genoeg PxQ Vraag en aanbod? Welke maatregel? Wat wil je bereiken en wat verwacht de ander Verbinding

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

kiezen ontdekken doen

kiezen ontdekken doen kiezen ontdekken doen op vmbo-, mavo-, havo/vwo- en mbo-niveau met een praktische, versnelde opleiding naar het hbo Tot 2011 vmbo De Kring, sector Landbouw breed Leerwegen: bbl (+lwoo) kbl gl Sinds 2004

Nadere informatie

Nieuwe kwalificatiestructuur en Keuzedelen. Versie 9 november 2015

Nieuwe kwalificatiestructuur en Keuzedelen. Versie 9 november 2015 Nieuwe kwalificatiestructuur en Keuzedelen Versie 9 november 2015 Onderwerpen Herziening van de kwalificatiestructuur Keuzedelen en hun karakteristieken Tot stand komen keuzedelen Aanbod en kiezen van

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Examenprofiel mbo PMLF

Examenprofiel mbo PMLF Examenprofiel mbo PMLF Industriële processen, Procestechniek, Industrieel onderhoud, Operationele Techniek, en Analisten Sector: PMLF Vastgesteld door: Paritaire commissie PMLF Vaststellingsdatum: 16 februari

Nadere informatie

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 ROC van Twente - Hengelo In januari 2004 is de afdeling Handel van het toenmalige ROC Oost- Nederland, School voor Economie en ICT, locatie Hengelo - nu

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

STICHTING VAN DE ARBEID

STICHTING VAN DE ARBEID Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer mr.dr. L.F. Asscher Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 z509 LK DEN HAAG T 070-3 499 577 E info@stvda.nl www.stvda.nl

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Misja Bakx Directeur Matchcare Agenda 1. Arbeidsmarkt ontwikkelingen en veranderingen 2. Trends in de rol van onderwijs,

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

HAN en duurzame energie

HAN en duurzame energie Beroepsonderwijs tijdens de energie transitie HAN en duurzame energie Van buiten naar binnen. Tinus Hammink programma-manager SEECE Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO en topsectoren; keuze van HAN 1.

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

Bijlage 1. Concept convenant leerlingbouwplaatsen.

Bijlage 1. Concept convenant leerlingbouwplaatsen. Bijlage 1 Concept convenant leerlingbouwplaatsen. Opmerkingen: 1. Tekst voorwaarden leerlingbouwplaats (bijlagen 1 en 3 convenant) wordt nog kortgesloten met Fundeon. 2. Definitieve tekst geschiktheidtoets

Nadere informatie

Uw brief van. 31 maart 2008

Uw brief van. 31 maart 2008 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 13 juni 2008 BVE/I&I/21221 Uw brief van 31 maart 2008 Uw kenmerk 2070815960 Onderwerp Vragen

Nadere informatie

Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding regio s-hertogenbosch en omgeving LOB is een verzameling van activiteiten binnen een loopbaangerichte leeromgeving om jongeren actief te laten werken aan hun

Nadere informatie

Onderzoeken Werkplekleren

Onderzoeken Werkplekleren Onderzoeken Werkplekleren Leeromgeving Sapfabriek Competenties en professionaliseringsbehoeften Opzet presentatie Verbinding tussen de onderzoeken Aanleiding voor de onderzoeken Onderzoek Sapfabriek Respondenten

Nadere informatie

Beleidsplan Platform Dierenartsen in het Groene Onderwijs van de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde

Beleidsplan Platform Dierenartsen in het Groene Onderwijs van de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde Beleidsplan Platform Dierenartsen in het Groene Onderwijs van de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde Periode 2014 2016 Datum: 15 maart 2014 Versie: Auteurs: definitief Bestuur Platform DIGO Beleidsplan

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem Astrum College is onderdeel van ROC A12 Inhoud Welkom bij het Astrum College 3 Professionalisering in de praktijk 4 BBL,

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Stuurgroep Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Stuurgroep Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Tweede Kamer der Staten-Generaal Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Betreft: Actieplan mbo 2011-2015 Focus op vakmanschap Zoetermeer, 12 april 2011 Kenmerk:

Nadere informatie

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong Bij onderzoeken die de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de samenwerking in kaart brengen, komt steevast de zorgsector als beste uit de bus. Sinds het bestaan van KBB, nu vier jaar, pakken

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor professionals

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor professionals Intersectorale mobiliteit Informatie voor professionals Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en werkgevers. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt:

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt: Werkplan 2016 Werkplan 2016 Tijdens de strategiesessies met de kerngroepleden, de klankbordgroep en de bestuurders van derotterdamsezorg is benoemd welke arbeidsmarktvraagstukken in 2016 gezamenlijk aangepakt

Nadere informatie