Algemene Leveringsvoorwaarden Qfund B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Leveringsvoorwaarden Qfund B.V."

Transcriptie

1 Algemene Leveringsvoorwaarden Qfund B.V. 1. Definities 1. Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon, met wie de opdrachtnemer een overeenkomst afsluit, dan wel met wie opdrachtnemer overweegt een overeenkomst af te sluiten. 2. Opdrachtnemer: Qfund B.V. 3. Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer. 4. Opdrachtuitvoerder: natuurlijk persoon die de werkzaamheden uitvoert. 5. Klant: Organisatie waar de opdracht worden uitgevoerd. 6. Inleenovereenkomst: Overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarin kernafspraken worden gespecificeerd aangaande de uitvoering van de opdracht op tijdbasis. 7. Projectovereenkomst: Overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarin kernafspraken worden gespecificeerd aangaande de uitvoering van de opdracht met een resultaatverplichting. 8. Opdracht: Aard van de tijdelijke werkzaamheden die uitgevoerd worden in opdracht van klant. 9. Urenstaat: Urenverantwoordingsformulier of registratie van de gewerkte uren bij de klant. 2. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van opdrachtnemer met betrekking tot Projectovereenkomsten en Inleenovereenkomsten. 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen. 3. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing. 3. Tot stand komen overeenkomst 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de inleen- of projectovereenkomst door opdrachtnemer voor akkoord ondertekend retour is ontvangen. Dit dient minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden te hebben plaatsgevonden. 2. Indien opdrachtgever geen ondertekend exemplaar van de overeenkomst aan opdrachtnemer retourneert, maar er desondanks mee instemt dat opdrachtuitvoerder een aanvang met het uitvoeren van de werkzaamheden maakt, wordt opdrachtgever geacht in te stemmen met de inhoud van de overeenkomst zoals deze door opdrachtnemer is opgesteld en aan opdrachtgever ter hand is gesteld.

2 4. Tarief 1. Het tarief is uitgedrukt in euro s per uur exclusief omzetbelasting. Reis- en verblijfkosten en het tarief worden in de inleen- of projectovereenkomst gespecificeerd. 2. Opdrachtnemer kan het tarief eenzijdig verhogen op gronde van inflatie en/of lastenverhogingen. 5. Voortgangsrapportages 1. De facturen van opdrachtnemer worden uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende voortgangsrapportages die de opdrachtgever binden. Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de voortgangsrapportages het juiste aantal gewerkte (over)uren vermelden en dat de voortgangsrapportages door de daartoe bevoegde persoon worden geaccordeerd. 2. Eventuele gevolgen van foutief ingevulde voortgangrapportages en/of gevolgen van door een niet bevoegde persoon geaccordeerde voortgangsrapportages komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden om schade ten gevolge van foutief ingevulde voortgangsrapportages en/of ten gevolge van door een niet bevoegd persoon geaccordeerde voortgangsrapportages aan opdrachtnemer en/of derden te vergoeden. 3. Bij verschil tussen de door de opdrachtuitvoerder bij opdrachtnemer ingeleverde voortgangsrapportage en het door opdrachtgever behouden afschrift, geldt de bij opdrachtnemer ingeleverde voortgangsrapportage voor de afrekening, welke in de factuur zal worden opgenomen, als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever dat het door hem behouden afschrift juist is. 4. Indien opdrachtgever weigert de voortgangsrapportage van opdrachtuitvoerder voor akkoord te tekenen en/of niet binnen 5 dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een - naar zijn mening correct ingevulde - voortgangsrapportage aan opdrachtnemer verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht het aantal door opdrachtuitvoerder gewerkte uren bindend vast te stellen overeenkomstig de opgave van opdrachtuitvoerder dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsduur van de opdrachtuitvoerder. 5. Facturen worden mede of tevens uitgeschreven met betrekking tot betalingsverplichtingen van de opdrachtgever, die voortvloeien uit het bij de opdracht bepaalde, maar niet gerelateerd zijn aan een voortgangsrapportage. 6. Betaling 1. Alle betalingen dienen zonder korting, verrekening, compensatie of schuldvergelijking te geschieden. Indien geen valuta is aangegeven geschiedt de betaling in euro's. Indien de factuur uitsluitend in euro's is gesteld dient de klant in euro's te voldoen. Betalingstermijnen zijn fatale termijnen. 2. In geval van een projectovereenkomst is opdrachtnemer gerechtigd om de vergoeding voor de opdracht in termijnen te factureren. Facturering in termijnen geschiedt als volgt: i. 30% bij het aangaan van de overeenkomst; ii. iii. 30% bij het aanvang werkzaamheden; 40% bij gereed werkzaamheden;

3 3. Opdrachtnemer is, ongeacht het bepaalde in lid 2 gerechtigd om zonder opgaaf van redenen zekerheid voor toekomstige betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen vóór (verdere) uitvoering door hem van de overeenkomst. 4. Indien opdrachtnemer één of meer vorderingen op opdrachtgever heeft die niet voortvloeit uit geleverde of te leveren zaken of ten behoeve van de klant verrichtte of te verrichten werkzaamheden, daaronder begrepen een vordering wegens tekortkoming van een zodanige overeenkomst, zal de betaling die van opdrachtgever wordt ontvangen eerst strekken tot betaling van die vorderingen. 5. Onverminderd het bepaalde in lid 4 strekken de door opdrachtgever gedane betalingen steeds ter betaling van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen/vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een andere of latere factuur/vordering. 6. Opdrachtgever betaalt facturen van opdrachtnemer binnen 14 dagen. Eventuele reclames dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan opdrachtnemer te zijn kenbaar gemaakt. 7. In geval de opdrachtgever één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum aan opdrachtnemer een rente verschuldigd over alle te late betalingen ter hoogte van de wettelijke handelsrente, per maand of gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand. Tevens is opdrachtgever alsdan de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd. Het bedrag van de buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van het bedrag van de achterstallige betaling met een minimum van honderdvijftig euro, of zoveel meer als de werkelijke kosten bedragen. 7. Continuïteit en vervanging Indien blijkt dat de betrokken opdrachtuitvoerder naar de mening van de klant niet naar tevredenheid functioneert (eventuele resultaatsverbintenissen worden buiten beschouwing gehouden), heeft opdrachtgever het recht opdrachtnemer om vervanging te verzoeken. Opdrachtnemer krijgt de gelegenheid ter vervanging een geschikte opdrachtuitvoerder voor te stellen. De klant dient schriftelijk toestemming aan deze vervanging te verlenen. De lopende overeenkomst wordt beëindigd en indien tot vervanging wordt overgegaan zal een nieuwe overeenkomst worden opgemaakt. 8. Kwaliteit van geleverde diensten 1. Opdrachtnemer staat er voor in dat de werkzaamheden op vakbekwame wijze, naar beste inzicht en vermogen zullen worden uitgevoerd door opdrachtuitvoerder en dat kennis en kunde van de opdrachtuitvoerder voldoen aan de overeengekomen (of bij gebreke daarvan: redelijkerwijze) in de aanvraag verwoorde technische kennis. 2. Ten einde de kwaliteit van de dienstverlening bij de klant zo optimaal mogelijk te laten zijn, zullen opdrachtgever en opdrachtnemer regelmatig met elkaar in overleg treden met betrekking tot de voortgang van de werkzaamheden. 3. Indien er sprake is van een (dreigend) geschil in het kader van de werkzaamheden, zijn partijen verplicht alles in het werk te stellen wat redelijkerwijs mogelijk is, om dit geschil zo spoedig mogelijk in der minne te schikken. Partijen zijn te allen tijd verplicht om elkaar zo spoedig mogelijk te informeren aangaande het geschil en elkaar geïnformeerd te houden.

4 4. Indien opdrachtnemer op enigerlei wijze belemmering ervaart bij de uitvoering van de opdracht, zal hij daarover op de kortst mogelijke termijn contact opnemen met opdrachtgever. Opdrachtnemer zal deze verplichting tevens opleggen aan zijn opdrachtuitvoerder. Onder belemmering wordt onder meer verstaan: i. onvoldoende dan wel ongeschikte technische kennis, vaardigheden en/of ervaring van de betrokken opdrachtuitvoerder; ii. het onvoldoende ter beschikking stellen van de benodigde middelen door klant om de werkzaamheden te kunnen verrichten. 9. Ziekte en andere dringende redenen van verhindering Bij ziekte van de opdrachtuitvoerder, die verwacht wordt langer dan 14 kalenderdagen te duren en in geval van andere bijzondere omstandigheden kan opdrachtnemer opdrachtuitvoerder in overleg met opdrachtgever vervangen, mits de vervangende opdrachtuitvoerder aan dezelfde kwalificaties voldoet als de oorspronkelijk voor opdrachtgever werkzame opdrachtuitvoerder. 10. Duur en beëindiging inleenovereenkomst en projectovereenkomst 1. De inleenovereenkomst heeft een eindig karakter. De beoogde einddatum van de opdracht zal gespecificeerd worden in de inleenovereenkomst. Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen de inleenovereenkomst tussentijds beëindigen. Hiertoe zal een opzegtermijn van minimaal vier weken in acht worden genomen. 2. Partijen hebben het recht de inleenovereenkomst dan wel de projectovereenkomst tussentijds, zo nodig met onmiddellijke ingang, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: i. de wederpartij een gerechtvaardigd beroep op overmacht doet en de overmacht periode naar verwachting veertien kalenderdagen of langer zal duren; ii. iii. iv. de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt en/of anderszins insolvabel blijkt; de wederpartij de bedrijfsvoering staakt; de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtuitvoerder om welke reden dan ook gedurende de looptijd van de inleenovereenkomst wordt beëindigd. 11. Veiligheid 1. Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. 2. Opdrachtgever is jegens de opdrachtuitvoerder en opdrachtnemer verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. 3. Opdrachtgever is gehouden om aan opdrachtuitvoerder en opdrachtnemer tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de opdracht. Opdrachtgever geeft opdrachtuitvoerder actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).

5 4. Indien de opdrachtuitvoerder een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. Opdrachtgever informeert opdrachtnemer zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage. 5. Opdrachtgever zal aan de opdrachtuitvoerder vergoeden - en opdrachtnemer vrijwaren voor alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de opdrachtuitvoerder in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover opdrachtgever en/of opdrachtnemer daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek. 6. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen. 7. Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van opdrachtnemer verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering. 12. Relatie- en Concurrentieverbod 1. Het is opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen verboden, gedurende twaalf maanden na schriftelijke aanbieding van, danwel na afloop van de poging tot bemiddeling van een kandidaat-opdrachtuitvoerder, met deze rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, ongeacht de aard en/of inhoud en/of naam van de functie en/of vacature, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. 2. In geval van overtreding van lid 1 van dit artikel is de (potentiële) opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd ter hoogte van het in de aanbieding van de kandidaat opgenomen uurtarief vermenigvuldigd met Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding, maar laat daarnaast de mogelijkheid die de wet biedt om schadevergoeding te vorderen onverlet. 3. Het is opdrachtgever of een aan opdrachtgever gelieerde vennootschap, behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, verboden na afloop van de opdracht, rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan met de opdrachtuitvoerder, ongeacht de aard en/of inhoud en/of naam van de functie. 4. Opdrachtgever is van rechtswege in gebreke indien hij in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van het bepaalde in lid 3 handelt en zal een voor opdrachtnemer bestemde boete verbeuren ter hoogte van (zegge: vijftigduizend euro) ter vermeerderen met 500 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de opdrachtnemer nakoming van de overeenkomst te verlangen en onverminderd het recht van opdrachtnemer om in plaats van de boete volledige schadevergoeding te vorderen.

6 5. Het bepaalde in lid 3 en 4 van dit artikel is niet van toepassing, indien: a. opdrachtuitvoerder zijn werkzaamheden onder leiding en toezicht van opdrachtgever uitvoert, en b. opdrachtgever opdrachtuitvoerder een arbeidsovereenkomst, als bedoeld in artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek, voor onbepaalde tijd aanbiedt, en c. opdrachtgever opdrachtnemer een vergoeding verstrekt ter hoogte het bedrag als opgenomen in de project- of inleenovereenkomst, ter dekking van de kosten voor verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling, werving en opleiding van opdrachtnemer. 13. Geheimhouding 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van gegevens die een vertrouwelijk karakter dragen. Bovendien geldt deze verplichting voor opdrachtuitvoerder ook ten aanzien van alle gegevens met betrekking tot uitvoering van de opdracht. Deze bepaling blijft ook gelden na het beëindigen van de overeenkomst binnen de daarvoor geldende wettelijke richtlijnen. Opdrachtnemer en indien van toepassing opdrachtuitvoerder, zijn verplicht een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen, wanneer opdrachtgever hierom verzoekt. Opdrachtnemer staat jegens opdrachtgever in voor de nakoming van het geheimhoudingsbeding door opdrachtuitvoerder. 2. In geval van overtreding van lid 1 van dit artikel is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd ter hoogte van ,- (zegge: tienduizend euro). Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding, maar laat daarnaast de mogelijkheid om aanvullende schadevergoeding te vorderen, onverlet. 14. Intellectueel eigendom Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot gegevens en resultaten voortvloeiende uit de werkzaamheden van opdrachtuitvoerder komen toe aan opdrachtnemer. Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte is vereist, zal opdrachtgever op eerste verzoek van opdrachtnemer een dergelijke akte ondertekenen. 15. Aansprakelijkheid 1. Opdrachtnemer is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover opdrachtnemer deze verplichting niet nakomt, is opdrachtnemer, met inachtneming van het hierna in de leden 2 en 3 en elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van opdrachtgever, mits opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 dagen na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht terzake indient bij opdrachtnemer en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van opdrachtnemer. 2. Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het door opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening te brengen tarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht tot een maximum van drie maanden. Het door opdrachtnemer maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door zijn verzekering uit te keren bedrag te boven.

7 3. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten. 4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever, alsook gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever. 5. Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren voor eventuele verdergaande aanspraken jegens hem. 6. Voorwaarde voor enige aansprakelijkheid is, dat opdrachtgever strikt toeziet op kwaliteit en voortgang van de door de opdrachtuitvoerder te verrichten werkzaamheden en dat opdrachtgever eventuele klachten hierover onmiddellijk schriftelijk aan opdrachtnemer rapporteert. 7. De beperkingen van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer komen te vervallen wanneer er sprake is van opzet of grove schuld. 16. Wijzigingen Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen en is verplicht deze wijziging dan wel aanvulling aan opdrachtnemer schriftelijk en/of elektronisch kenbaar te maken. 17. Slotbepalingen Op deze algemene Leveringsvoorwaarden en de hier aan verbonden overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze algemene voorwaarden ontstaan, dan wel voortvloeien uit overeenkomsten die daarop voortbouwen, zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter van het arrondissement Midden Nederland, dit ter keuze van opdrachtgever.

Algemene Leveringsvoorwaarden (Uitzenden & Payrolling) - Qfund B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden (Uitzenden & Payrolling) - Qfund B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden (Uitzenden & Payrolling) - Qfund B.V. ALGEMEEN 1. Definities 1. Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon, met wie de opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan. 2.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem op 9 januari 2012 onder nummer 2012/2. Artikel 1: Werkingsfeer Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. ProfiWork-Personeelsdiensten

Algemene voorwaarden. ProfiWork-Personeelsdiensten Algemene voorwaarden ProfiWork-Personeelsdiensten Artikel 1 Werkingssfeer 1. ` Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van ProfiWork Personeelsdiensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling

Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling 1. WERKINGSSFEER 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Evers Detacheringen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Brainfish

Algemene voorwaarden Brainfish Algemene voorwaarden Brainfish Geldig vanaf 1 januari 2014 www.brainfish.nl 1 Dit document bevat de tekst van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Netlijn Personeel, Netlijn Werving en Selectie en Netlijn Detacheren gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht. Artikel 1: definities Netlijn: Netlijn

Nadere informatie

1.5. Professional: De Kandidaat die door Cqure bij de Opdrachtgever wordt ingezet om voor de Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.

1.5. Professional: De Kandidaat die door Cqure bij de Opdrachtgever wordt ingezet om voor de Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten. Algemene Voorwaarden Algemene Bepalingen 1. Definities 1.1. Cqure: De besloten vennootschap GovernIT, handelend onder de naam Cqure 1.2. Opdrachtgever: De natuurlijke en/of rechtspersoon die zich door

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 2 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 3 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer a) Teamleiders.nu kan uw vervanging- en uitbreidingsbehoefte aan vast en tijdelijk personeel op meerdere manieren invullen. De teamleider kan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Forza Personeelsdiensten B.V. Weerdingerstraat 35 7815 SC EMMEN T: 0591 65 06 86 F: 087 78 44 541. E. info@forzapersoneel.nl I. www.forzapersoneel.

Forza Personeelsdiensten B.V. Weerdingerstraat 35 7815 SC EMMEN T: 0591 65 06 86 F: 087 78 44 541. E. info@forzapersoneel.nl I. www.forzapersoneel. Toelichting op de algemene voorwaarden 1. Algemene toelichting Bijgaand treft u de Algemene Voorwaarden van Forza Personeelsdiensten B.V.. Deze voorwaarden zijn onderverdeeld in vier delen. Een inleidend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. AB Brabant

Algemene voorwaarden. AB Brabant Versie 01-2015 Algemene voorwaarden AB Brabant Gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder nummer 17207238 Van toepassing op: AB Brabant Groep BV te Best en de aan haar gelieerde bedrijven: AB Brabant

Nadere informatie

Algemene bedrijfsvoorwaarden

Algemene bedrijfsvoorwaarden Algemene bedrijfsvoorwaarden 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Toepasselijkheid 3 Artikel 3. Opdracht 4 Artikel 4. Opzegging Opdracht 4 Artikel 5. Einde van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Flexpedia B.V.

Algemene Voorwaarden van Flexpedia B.V. Algemene Voorwaarden van Flexpedia B.V. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Flexpedia B.V., voor zover

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Payroll/Payroll seizoensarbeid

Algemene Voorwaarden Payroll/Payroll seizoensarbeid Algemene Voorwaarden Payroll/Payroll seizoensarbeid www.abvakwerk.nl < 1 > Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling

Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van RECRON Payrolling, voor

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van Adende B.V. gevestigd te Raalte Gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland onder KvK-nummer 05072936 HOOFDSTUK 1 Artikel 1 Definities 1.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. ABU Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Werkingssfeer. Artikel 2 Definities. Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Inhoudsopgave. ABU Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Werkingssfeer. Artikel 2 Definities. Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling Inhoudsopgave ABU Algemene Voorwaarden Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V. Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid a. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van SAM Kwaliteit B.V. voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Uitgave oktober 2011 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Payroll B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Synergie met betrekking tot het ter beschikking stellen van uitzendkrachten - 1 -

Leveringsvoorwaarden Synergie met betrekking tot het ter beschikking stellen van uitzendkrachten - 1 - Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Synergie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde Synergie B.V, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5482 TL)

Nadere informatie

A V 1 6. Algemene voorwaarden

A V 1 6. Algemene voorwaarden 1 6 Algemene voorwaarden Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Flexter BV voor zover één en ander betrekking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

Payrolling door Optimum Services

Payrolling door Optimum Services Algemene Voorwaarden Payrolling door Optimum Services Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van payroll-ondernemingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Loon en Personeelsdiensten B.V.

Algemene Voorwaarden van Loon en Personeelsdiensten B.V. Algemene Voorwaarden van Loon en Personeelsdiensten B.V. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Loon en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Springstaff

Algemene voorwaarden Springstaff Algemene voorwaarden Springstaff Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Springstaff

Nadere informatie

KVK dossiernr 32125087. Algemene Voorwaarden BQ payrolling

KVK dossiernr 32125087. Algemene Voorwaarden BQ payrolling KVK dossiernr 32125087 Algemene Voorwaarden BQ payrolling voor het ter beschikking stellen van flexwerkers Inleiding en toelichting Artikel 1: Werkingssfeer 6 Artikel 2: Definities 6 Artikel 3: De opdracht

Nadere informatie

Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Payroll Service Centre 200 B.V., handelend onder de naam Vakgilde Services

Algemene Voorwaarden van Payroll Service Centre 200 B.V., handelend onder de naam Vakgilde Services Algemene Voorwaarden van Payroll Service Centre 200 B.V., handelend onder de naam Vakgilde Services Toelichting Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Payroll Service Centre 200 B.V., handelend onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct

ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct Deel A Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van ProStruct voor

Nadere informatie