VOORWAARDEN INTERTEACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWAARDEN INTERTEACH"

Transcriptie

1 VOORWAARDEN INTERTEACH 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van de eventuele (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever, van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Interteach, voor zover een en ander betrekking heeft op het detacheren en uitzenden van arbeidskrachten aan opdrachtgevers. 1.2 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover Interteach die afwijking schriftelijk heeft bevestigd. 1.3 Alle offertes van Interteach zijn vrijblijvend. 2. Opdracht 2.1 Een detachering- c.q. uitzendovereenkomst betreft de door opdrachtgever aan Interteach verstrekte opdracht op grond waarvan een professional van/via Interteach door Interteach aan de opdrachtgever wordt gedetacheerd en/of uitgezonden om onder diens toezicht en leiding werkzaamheden te verrichten tegen betaling van het opdrachtgevertarief aan Interteach. 2.2 Een detachering- c.q. uitzendovereenkomst vermeldt minimaal de aanvang, de duur, het einde, de eventuele tussentijdse opzegmogelijkheid en de te verrichten werkzaamheden, de inzet van de professional, het opdrachtgevertarief, het factuuradres van opdrachtgever én de eventuele overnamemogelijkheid en de daaraan alsdan verbonden condities van de professional die bij opdrachtgever wordt gedetacheerd en/of uitgezonden. 2.3 Opdrachtgever is gehouden het toezicht en de leiding over de door Interteach gedetacheerde en/of uitgezonden professional, op dezelfde zorgvuldige wijze uit te oefenen als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is en daarbij alle voor opdrachtgever al dan niet wettelijke regels, welke betreffende het eigen personeel van opdrachtgever gelden ook ten aanzien van de professional ten volle in acht te nemen 2.4 De verantwoordelijkheid voor het doel waarvoor de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, alsmede voor het resultaat daarvan, berust bij opdrachtgever. 2.5 Voor zover van toepassing en mogelijk zal Interteach zich conformeren aan de gedrags- en beroepsregels zoals deze voor de betreffende beroepsgroep en branche van toepassing zijn, zulks mits deze regels aan Interteach zijn overhandigd en Interteach daarna heeft laten weten, of en zo ja in welke mate Interteach deze regels in acht kan nemen. 2.6 Partijen zullen elkaar alle relevante informatie verstrekken ter zake feiten en omstandigheden die van belang zouden kunnen zijn voor de andere partij met betrekking tot de totstandkoming en/of uitvoering van de opdracht. 2.7 Partijen zullen elkaar op de hoogte houden van organisatorische en personele ontwikkelingen en/of veranderingen binnen hun organisaties, indien en voor zover die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht. 2.8 Partijen zullen bij wetswijzigingen die de inhoud van de detachering- c.q. uitzendovereenkomst raken, in onderling overleg, tot aanpassing proberen te komen. 3. Inzet professional 3.1 De opdrachtgever zal de professional inzetten conform het bepaalde in de detachering- c.q. uitzendovereenkomst. 3.2 Interteach zal de professional beschikbaar houden voor de opdrachtgever conform het bepaalde in de detachering- c.q. uitzendovereenkomst.

2 3.3 De professional houdt periodiek alle facturabele uren en niet-facturabele uren van ziekte, vakantie, kort verzuim, bijzonder verlof en feestdagen bij aan de hand van een urenregistratie, die ter goedkeuring aan de opdrachtgever wordt voorgelegd. 3.4 Met een afwijkende inzet dienen Interteach en de professional schriftelijk in te stemmen. 3.5 Inzet van de professional in het buitenland is slechts mogelijk voor bepaalde tijd en indien dit van te voren schriftelijk door partijen is overeengekomen en door professional van te voren schriftelijk is bevestigd. 3.6 Opdrachtgever is niet gerechtigd de inzet van de professional tijdelijk op te schorten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen en de looptijd van dat opschortingrecht daarbij is vastgelegd. 3.7 Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de inzet van de professional tijdelijk op te schorten, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de professional of de professional niet kan inzetten, is de opdrachtgever niettemin gehouden voor de duur van de opdracht onverkort te voldoen aan Interteach het opdrachtgevertarief over het per maand krachtens opdracht overeengekomen aantal uren en overuren. 3.8 Ingeval van ziekte, ongeval, overlijden of ontslag van de professional zal Interteach zich inspannen om gelijkwaardige vervanging te zoeken voor de professional. Vervanging geschiedt slechts na voorafgaande goedkeuring door de opdrachtgever. 4. Duur opdracht 4.1 De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde, bepaalbare of onbepaalde tijd. 4.2 De detachering- c.q. uitzendovereenkomst kan vermelden, dat de opdracht voor bepaalbare tijd een vastgestelde tijd niet overschrijdt. 4.3 Bij de vaststelling van een bepaalbare periode kunnen meerdere gebeurtenissen worden omschreven, met dien verstande dat door het intreden van elke afzonderlijke gebeurtenis de opdracht eindigt. 5. Opzegging opdracht 5.1 De opdracht voor bepaalde en bepaalbare tijd kan door geen der partijen tussentijds worden opgezegd, tenzij tussentijdse opzegging schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. 5.2 Het recht van tussentijdse opzegging kan schriftelijk worden overeengekomen zowel bij een bepaalde tijd als bij een bepaalbare tijd. 5.3 De opdracht voor onbepaalde tijd kan door beide partijen te allen tijde worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen, dat opzegging voor bepaalde of bepaalbare tijd is uitgesloten. 5.4 Partijen bij een opdracht voor onbepaalde tijd zijn bij het voornemen om op te zeggen gehouden allereerst met elkaar in redelijk overleg te treden over afwikkeling van de overeenkomst. Indien dit overleg niet tot resultaten leidt geldt voor ieder van de partijen een opzegtermijn van één maand zulks tegen het einde van de kalendermaand. 5.5 Opzegging geschiedt steeds schriftelijk, tegen het einde van de betreffende kalendermaand, en te allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het hier bepaalde laat de eventueel overeengekomen bijzondere opzegging tijdens de proefperiode onverlet. 5.6 Het recht van opzegging kan aan andere termijnen en nadere voorwaarden worden gebonden. 6. Einde opdracht 6.1 De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de vastgestelde tijd.

3 6.2 De opdracht voor bepaalbare tijd eindigt doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis (treedt in onafhankelijk van de wil van partijen en onafhankelijk van enigerlei beïnvloedingsmogelijkheid door partijen) voordoet. 6.3 Elke opdracht voor een bepaalde tijd en voor een bepaalbare tijd kan tussentijds worden beëindigd door opzegging, indien tussentijdse opzegging schriftelijk uitdrukkelijk is toegestaan. 6.4 Elke opdracht eindigt van rechtswege, indien en zodra de opdrachtgever met de ingevolge de overeenkomst van opdracht geleverde professional een rechtstreekse arbeidsverhouding, of daarop gelijkende overeenkomst is aangegaan (of via een aan opdrachtgever gelieerde organisatie heeft aan laten gaan), indien zulks in de detachering- c.q. uitzendovereenkomst is toegestaan en te allen tijde onder de conditie, dat voorafgaandelijk aan de overname van professionals de opdrachtgever jegens Interteach is nagekomen alle verplichtingen die voor de opdrachtgever voortvloeien uit het bepaalde in de detachering- c.q. uitzendovereenkomst. 6.5 Elke overeenkomst van opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat Interteach de professional niet meer kan detacheren en uitzenden aan opdrachtgever doordat de arbeidsovereenkomst tussen Interteach en de betreffende professional is geëindigd en niet direct aansluitend wordt voortgezet. 6.6 De overeenkomst van opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding vanaf het tijdstip dat Interteach, nadat Interteach een ingebrekestelling met een sommatie, waarin nog een allerlaatste door Interteach te bepalen termijn voor nakoming door opdrachtgever is opgenomen na welke termijn opdrachtgever reeds nu voor alsdan in verzuim zal zijn, tenzij opdrachtgever voor de afloop van deze termijn alsnog aan alle verplichtingen ten opzichte van Interteach heeft voldaan, de ontbinding van de opdracht inroept, omdat de opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de detachering- c.q. uitzendovereenkomst en/of- deze voorwaarden of in staat van faillissement is verklaard of aan opdrachtgever al dan niet voorlopige surséance van betaling is verleend. Het gebruik door Interteach van het recht op ontbinding en beëindiging van de opdracht, laat het recht van Interteach onverlet om van opdrachtgever te vorderen: volledige schadevergoeding, inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand. 7. Garantie veiligheid en vrijwaring 7.1 Opdrachtgever zal zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen vestrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de professional bij het uitvoeren van de opdracht schade (welke dan ook) lijdt. Opdrachtgever is zelfstandig aansprakelijk in het geval van verwondingen en/of arbeidsongeschiktheid van de professional of beschadiging van diens goederen ten gevolge van werkruimten, die niet voldoen aan enig voorschrift en/of het bezigen van hulpmiddelen, in gebruik bij opdrachtgever dan wel als gevolg van veronachtzaming door opdrachtgever van enig bij of krachtens de Arbo-wetgeving en/of andere (veiligheids)regelgeving geldend voorschrift. Een dergelijke rechtstreekse aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens de 7.2 professional of diens nabestaanden moet opdrachtgever zelf dragen en kan zij afdoende verzekeren. 7.3 Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de wetsbepaling van artikel 7:658 lid 4 B, inhoudende dat hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft aansprakelijk is voor de schade die die persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt conform het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van dat wetsartikel. 7.4 Opdrachtgever zal aan Interteach en aan de professional voor de aanvang van de opdracht informatie verstrekken over de van de professional verlangde beroepskwalificaties, alsmede een document verstrekken, bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.

4 7.5 Indien de professional een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever de bevoegde instanties en Interteach hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld door de bevoegde instantie een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval c.q. het ontstaan van de beroepsziekte zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval, c.q. het ontstaan van de beroepsziekte het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte. Opdrachtgever zal aan de professional vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de professional in de uitoefening van de opdracht lijdt, tenzij de opdrachtgever bewijst dat alle voorgenoemde verplichtingen geheel zijn nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de professional. 7.6 Indien een bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden de schade van artikel 6:108 BW (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden aan de in dat artikel genoemde personen. 7.7 Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in artikel 7.1 tot en met Opdrachtgever is jegens Interteach gehouden alle hiervoor in dit artikel genoemde verplichtingen onverkort na te komen en vrijwaart Interteach te allen tijde tegen aanspraken en alle daaraan verbonden kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, jegens Interteach geldend gemaakt inzake de niet nakoming van enige hiervoor bedoelde verplichting, onverminderd eventuele overige (vorderings)rechten van Interteach jegens de opdrachtgever. Facturering, betaling en gevolgen wanbetaling 8.1 Het factureren door Interteach vindt plaats aan de hand van de door de professional bijgehouden en door de opdrachtgever goedgekeurde urenregistraties en met inachtneming van het opdrachtgevertarief per tijdseenheid en valuta, zoals omschreven in de detacheringc.q. uitzendovereenkomst. Indien geen valuta is omschreven vindt facturering plaats in euro s. 8.2 Tarieven voor uit te voeren werkzaamheden worden per opdracht overeengekomen. 8.3 Opdrachtgever zal de ingediende facturen, zonder dat verrekening of opschorting mogelijk is, betalen binnen 2 (twee) weken na verzending van de factuur op de bankrekening zoals vermeld op de betreffende factuur. 8.4 Interteach behoudt zich het recht voor maandelijks aan opdrachtgever op voorschotbasis te factureren aan de hand van het gemiddeld aantal arbeidsuren per maand, zoals omschreven in de detachering- c.q. uitzendovereenkomst, tenzij sprake is van niet-facturabele uren van vakantie, ziekte, kort verzuim, bijzonder verlof en feestdagen. 8.5 In het geval de opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of informatie aan Interteach ter beschikking moet stellen, gaat het tijdstip vanaf hetwelk de professional werkzaamheden gaat verrichten, niet eerder in, dan nadat de vooruitbetaling is ontvangen respectievelijk de bedoelde informatie volledig aan Interteach ter beschikking is gesteld. 8.6 Uitsluitend betalingen aan Interteach zelf werken bevrijdend. Betalingen of het verstrekken van voorschotten aan professionals zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking. 8.7 Indien een factuur van Interteach niet binnen 2 (twee) weken na verzending is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand wordt daarbij voor een volle gerekend. 8.8 Reclames omtrent enige factuur moeten schriftelijk binnen zeven (7) kalenderdagen na de dag van verzending van de factuur bij Interteach zijn ingediend. Na deze termijn worden klachten

5 niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting. 8.9 Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie ook verleend, komen geheel voor rekening van opdrachtgever De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van 125,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Interteach is ingeroepen respectievelijk de vordering door Interteach ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn. 9. Verhoging opdrachtgevertarief 9.1 Interteach is, éénmaal per jaar, in januari, éénzijdig gerechtigd het overeengekomen opdrachtgevertarief te wijzigen met ten hoogste het wijzigingspercentage in het betrokken jaar van het indexcijfer regelingslonen particuliere bedrijven, onderdeel zakelijke dienstverlening, zoals gepubliceerd door het CBS, of de daarop meest gelijkende index. 9.2 Interteach is, na instemming door opdrachtgever, gerechtigd het opdrachtgevertarief te verhogen met het volledige of het evenredige bedrag, voortvloeiende uit een verhoging van de kosten verbonden aan de opdracht ten gevolge van een wijziging van de beloning of van de arbeidsvoorwaarden van de professional, wegens inzet van de professional in het buitenland, waarbij de in dit artikellid bedoelde wijzigingen te allen tijde de voorafgaandelijk instemming van Interteach moeten hebben. 9.3 Indien door enige oorzaak, toerekenbaar aan opdrachtgever en/of in de risicosfeer van opdrachtgever (bijvoorbeeld omdat Interteach op grond van enigerlei regelgeving het salaris of andere bedragen, verschuldigd aan de professional dient te verhogen, omdat de salarissen en/of andere betalingsverplichtingen, die bij opdrachtgever jegens het eigen personeel van opdrachtgever gelden worden verhoogd) de uurbeloning en/of het opdrachtgevertarief te laag is/zijn vastgesteld, is Interteach gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de uurbeloning en het opdrachtgevertarief op het juiste niveau te brengen en aan de opdrachtgever in rekening te brengen hetgeen de opdrachtgever dientengevolge te weinig heeft betaald en is opdrachtgever gehouden het uit dien hoofde verschuldigde omgaand te voldoen. Dit laat onverlet elk recht van Interteach eventueel andere (aanvullende) vorderingen tegen de opdrachtgever in te stellen. 10. Aansprakelijkheid 10.1 Voor schade die opdrachtgever bij de vervulling van de werkzaamheden lijdt als rechtstreeks gevolg van toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatig handelen van Interteach of diens professionals, aanvaardt Interteach aansprakelijkheid met inachtneming van de navolgende bepalingen Interteach is enkel aansprakelijk indien de opdrachtgever overtuigend bewijst dat Interteach de schade bij normale inachtneming van hetgeen in artikel 2 is bepaald, had kunnen voorkomen Indien en voor zover door opdrachtgever schade is geleden als gevolg van door de professional apert onkundig verrichte werkzaamheden zal dit kunnen leiden tot een verplichting tot betaling van schadevergoeding jegens opdrachtgever, maar zal bij de bepaling van de schadevergoeding rekening worden gehouden met het karakter van de tekortkoming en het meer of minder ernstige karakter daarvan. De te vergoeden schade zal evenwel (behoudens opzet of grove schuld van Interteach zelf) nimmer meer bedragen dan 40% van het voor de opdracht geldende opdrachtgevertarief, over de beoogde periode van de opdracht, met een maximum van 1000 uren.

6 10.4 Met ingang van de dag van voltooiing van de opdracht vervalt elke aansprakelijkheid van Interteach jegens de opdrachtgever Uitgesloten van schadevergoeding zijn die onvolkomenheden in het werk die voortkomen uit fouten van en gebrek aan toezicht en/of instructies door de opdrachtgever op, resp. van de door Interteach gedetacheerd en/of uitgezondene professional De aansprakelijkheid als bedoeld in art. 7:404 BW wordt uitgesloten. 11. Vrijwaring aansprakelijkheid opdrachtgever 11.1 Interteach staat tegenover opdrachtgever in voor correcte naleving van de sociale verzekeringswetten en belastingwetten aangaande haar professionals. 12. Beperking aansprakelijkheid Interteach 12.1 Interteach is onverlet het elders in deze voorwaarden bepaalde nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van de gedragingen die haar professionals in opdracht van opdrachtgever en/of in het kader van de werkzaamheden t.b.v. de opdrachtgever verricht hebben Interteach is onverlet het elders in deze voorwaarden bepaalde nimmer aansprakelijk voor schaden en verliezen die haar professionals toebrengen aan opdrachtgever of aan derden. Opdrachtgever vrijwaart Interteach voor eventuele aanspraken van derden wanneer deze zijn veroorzaakt door professionals van Interteach Interteach is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor of in verband met verbintenissen die professionals zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden. Opdrachtgever vrijwaart Interteach voor eventuele aanspraken voor verbintenissen, veroorzaakt door professionals van Interteach Indien Interteach de professional niet meer of althans niet meer op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien is overeengekomen, kan detacheren en uitzenden bij opdrachtgever, ten gevolge van een niet aan Interteach toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken (waaronder ziekte) binnen het bedrijf van Interteach, of binnen het bedrijf ofwel bij de persoon die door Interteach voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt ingeschakeld, wordt die verplichting opgeschort tot het moment dat Interteach alsnog in staat is om op correcte wijze na te komen. De opdrachtgever heeft echter het recht om, de opdracht in deze situatie geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder overigens aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding Interteach is niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen ten gevolge van een onjuiste selectie van de professional, tenzij opdrachtgever binnen zeven (7) kalenderdagen na de aanvang van de detachering, op straffe van het vervallen van elk recht op schadevergoeding, een schriftelijke en gemotiveerde klacht, voorzien van bijbehorende documentatie ter zake bij Interteach indient en daarbij aantoont dat de onjuiste selectie het rechtstreeks gevolg is van grove schuld aan de zijde van Interteach. Interteach zal echter nimmer gehouden zijn een hogere schade te vergoeden dan 40% van het voor de opdracht geldende opdrachtgevertarief, over de beoogde periode van de opdracht, met een maximum van 1000 uren. 13. Geheimhouding en eigendom 13.1 Interteach zal vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever, verkregen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, niet aan derden bekend maken. Professionals van Interteach zijn in dat kader aan strikte geheimhouding gebonden. Interteach zal op verzoek van opdrachtgever voor akkoord getekende kopieën van de desbetreffende bepalingen uit de met professionals gesloten overeenkomsten toesturen.

7 13.2 Alle rapporten, spreadsheets en overige stukken, die door Interteach of haar professionals, voor opdrachtgever zijn geproduceerd blijven eigendom van opdrachtgever. 14. Intellectuele eigendom 14.1 Alle intellectuele eigendomsrechten voortvloeiend uit de uitvoering van een detachering- c.q. uitzendovereenkomst zullen berusten bij opdrachtgever. Interteach zal desgevraagd voor zo ver dat in haar vermogen ligt alle intellectuele eigendomsrechten voortvloeiend uit de uitvoering van de opdracht overdragen aan opdrachtgever Interteach is gehouden met de professional overeen te komen, dat de professional ervoor instaat, al de nodige mededelingen te doen en formaliteiten te verrichten, die noodzakelijk zijn om Interteach en opdrachtgever in staat te stellen bovengenoemde rechten aan te vragen en te verkrijgen In geval van tussentijdse beëindiging van een detachering- c.q. uitzendovereenkomst, om welke reden dan ook en onverminderd eventuele rechten van partijen op restitutie of schadevergoeding, blijft het bovenstaande onverminderd onverkort van toepassing. 15. Doorwerking overeenkomst en geschillen 15.1 Ook degenen die door Interteach ter zake de uitvoering van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst worden ingeschakeld kunnen ter afwering ven een tegen hen gerichte vordering een beroep op deze overeenkomst doen. Deze overeenkomst en alle daarop voortbouwende overeenkomsten, zijn 15.2 onderworpen aan het Nederlandse recht Alle geschillen die uit deze overeenkomst of daaruit voortbouwende overeenkomsten ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Interteach, onverminderd het recht van Interteach om de opdrachtgever in rechte te betrekken voor de anderszins bevoegde rechter. Utrecht, juli 2009

Algemene Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van de eventuele (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever, van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Techknowledge

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Bloom Personeelsdiensten Versie 1 2013 Artikel 1 Werkingssfeer 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Flextensie Nederland

Leveringsvoorwaarden Flextensie Nederland Leveringsvoorwaarden Flextensie Nederland Artikel 1. Toepasselijkheid a. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Flextensie Nederland voor zover

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PATENT OP TALENT B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN PATENT OP TALENT B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PATENT OP TALENT B.V. Algemene voorwaarden van Patent op Talent B.V., gevestigd te Breda aan de Nieuwe Prinsenkade 2, geregistreerd bij de Kamer van Koop Handel van Breda onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Ethische gedragscode De belangrijkste gedragsregels zijn: Potentiële kandidaten worden alleen voorgesteld aan een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 010HorecaSupport B.V.

Algemene Voorwaarden 010HorecaSupport B.V. Algemene Voorwaarden 010HorecaSupport B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op diensten van uitzending (als omschreven in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek), op diensten van detachering,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Bloom Personeelsdiensten

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V. Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid a. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van SAM Kwaliteit B.V. voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct

ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct Deel A Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van ProStruct voor

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden A.P.S. DETACHERING B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden A.P.S. DETACHERING B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden A.P.S. DETACHERING B.V. Hoofdstuk 1 Detachering medewerkers Artikel 1 - Vrijblijvende offertes Alle offertes van A.P.S. DETACHERING B.V. zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Educatieve Projecten

Algemene voorwaarden Stichting Educatieve Projecten Algemene voorwaarden Stichting Educatieve Projecten Artikel 1: Algemene/Toepassingen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle projectondersteuningsovereenkomsten tussen Stichting Educatieve

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vendrig Project Realisatie. geldig vanaf 15 oktober 2013

Algemene Voorwaarden Vendrig Project Realisatie. geldig vanaf 15 oktober 2013 Algemene Voorwaarden Vendrig Project Realisatie geldig vanaf 15 oktober 2013 www.vendrigprojectrealisatie.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. Midden-Nederland onder nummer 55934374.

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

Action Uitzendburo en Detacheringen

Action Uitzendburo en Detacheringen Action Uitzendburo en Detacheringen Werk65Plus Korte Brugstraat 67-B 4871 XR Etten-Leur Uitzendkrachten 65 plus Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

2014 ALGEMENE VOORWAARDEN DETACHERING - BROOKLYN GROUP B.V.

2014 ALGEMENE VOORWAARDEN DETACHERING - BROOKLYN GROUP B.V. 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN DETACHERING - BROOKLYN GROUP B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 20 mei 2014 onder nummer 3 0 2 7 8 9 2 0 1 I. Inhoudsopgave algemene voorwaarden Brooklyn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Kronenburg

Algemene Voorwaarden van Kronenburg Algemene Voorwaarden van Kronenburg Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle van Kronenburg afkomstige aanbiedingen, op alle aan Kronenburg

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR.

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. <PPFNR> OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. Partijen: 1. LINKIT B.V., gevestigd te 3454 PV DE MEERN aan de Rijnzathe 9, rechtsgeldig vertegenwoordigd door E.J. Holierhoek hierna te noemen: Opdrachtgever ; en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv GEVESTIGD TE RIJSWIJK AAN DE GEESTBRUGWEG 46 VERDER TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMEEN PAGINA 3 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 3 ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Krosto Techniek BV, hierna te noemen Krosto, ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Krosto gedane

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN T.A.V. INTERIM-WERKZAAMHEDEN, CONSULTANCY EN ORGANISATIEADVIES VAN NRG-OFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN T.A.V. INTERIM-WERKZAAMHEDEN, CONSULTANCY EN ORGANISATIEADVIES VAN NRG-OFFICE ALGEMENE VOORWAARDEN T.A.V. INTERIM-WERKZAAMHEDEN, CONSULTANCY EN ORGANISATIEADVIES VAN NRG-OFFICE Artikel 1 Definities NRG-Office: NRG-Office B.V. gevestigd te Nijmegen. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van toepassing voor de werkzaamheden van: De Boekhouder Online.nl is een merknaam van Adpar hierna te noemen opdrachtnemer gevestigd te Berkel en Rodenrijs Kvk-nummer: 27237998 A.

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Werkingssfeer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Interim Management VIERPAS BV. VIERPAS BV AV Interim Management mei 2011 Pagina 1

Algemene Voorwaarden. Interim Management VIERPAS BV. VIERPAS BV AV Interim Management mei 2011 Pagina 1 Algemene Voorwaarden Interim Management VIERPAS BV VIERPAS BV AV Interim Management mei 2011 Pagina 1 Inhoudsopgave algemene voorwaarden Interim Management VIERPAS BV Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Brussel

Algemene Voorwaarden Van Brussel Van Brussel ME Hartmanstraat 68 4132 EG Vianen info@gabriellevanbrussel.nl KvK: 54399890 Algemene Voorwaarden Van Brussel Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen

Nadere informatie

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. A. ALGEMEEN 1 DEFINITIES In deze leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten Artikel 1 Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het terbeschikking stellen van werknemers Blue Personeelsbemiddeling b.v., KvK 27268428. Artikel 1 Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden voor het terbeschikking stellen van werknemers Blue Personeelsbemiddeling b.v., KvK 27268428. Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden voor het terbeschikking stellen van werknemers Blue Personeelsbemiddeling b.v., KvK 27268428. Artikel 1 Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassingen op alle

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Algemene Voorwaarden Tobi Talent Artikel 1 Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Tobi Talent Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende

Nadere informatie

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen traducir.nl en een opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend voor WatsonParker. Artikel 1. Algemeen. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden geldend voor WatsonParker. Artikel 1. Algemeen. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden geldend voor WatsonParker Artikel 1. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 2. Opdrachtnemer: WatsonParker B.V. Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden dienstverlening. Leveringsvoorwaarden voor KEKZ B.V. dienstverlening

Algemene Voorwaarden dienstverlening. Leveringsvoorwaarden voor KEKZ B.V. dienstverlening Algemene Voorwaarden dienstverlening Leveringsvoorwaarden voor KEKZ B.V. dienstverlening Inhoud Artikel 1. Definities... 2 Artikel 2. Toepasselijkheid... 2 Artikel 3. Aanbiedingen en offertes... 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

4.1 De uitvoering van de opdracht door RvdB heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

4.1 De uitvoering van de opdracht door RvdB heeft het karakter van een inspanningsverplichting. ALGEMENE VOORWAARDEN RVDB INTERIM 1. Definities RvdB of RaymakersvdBruggen: onderdeel van de besloten vennootschap RaymakersKayser Personeel en Organisatie BV, gevestigd te Weesp kantoorhoudende aldaar

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n s e a r c h & s e l e c t i o n

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n s e a r c h & s e l e c t i o n a l g e m e n e v o o r w a a r d e n s e a r c h & s e l e c t i o n inhoudsopgave algemene voorwaarden Brandsinc. Artikel 1 definities Artikel 2 toepasselijkheid Artikel 3 offertes en totstandkoming

Nadere informatie

Interim Management, Training, Coaching, Advies en Detachering

Interim Management, Training, Coaching, Advies en Detachering Algemene Voorwaarden Connected Financials BV Interim Management, Training, Coaching, Advies en Detachering Ridderstraat 218 4101 BK Culemborg info@connectedfinancials.nl www.connectedfinancials.nl Mobiel

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Actief Rijnwoude

Algemene Voorwaarden Actief Rijnwoude Algemene Voorwaarden Actief Rijnwoude Artikel 1- Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van Actief Rijnwoude en zijn van toepassing

Nadere informatie

Opdrachtgever: de wederpartij van de Johan van Oldenbarnevelt Stichting.

Opdrachtgever: de wederpartij van de Johan van Oldenbarnevelt Stichting. Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Johan van Oldenbarnevelt Stichting Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Toptech/AV/Uitzenden/2015 1

Toptech/AV/Uitzenden/2015 1 Aanvullende Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Toptech Uitzendbureau BV 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: (a) (b) (c) (d) "Toptech":

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKINGSTELLEN VAN UITZENDKRACHTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKINGSTELLEN VAN UITZENDKRACHTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKINGSTELLEN VAN UITZENDKRACHTEN Index Artikel Omschrijving 1. Toepasselijkheid 2. Definities 3. Vrijblijvendheid offertes 4. Duur van de opdracht 5. Opzegging opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RS BEHEER GROEP B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN RS BEHEER GROEP B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN RS BEHEER GROEP B.V. De algemene voorwaarden van RSBG BV zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Noor Noordwest Holland op 19 april 2011 onder nummer Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn Algemene voorwaarden voor terbeschikkingstellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling & detachering TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND Artikel 1 Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVADES BV

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVADES BV ALGEMENE VOORWAARDEN PROVADES BV ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Provades BV en iedere tussen de opdrachtgever en Provades BV tot stand

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden InnerKom

Algemene Voorwaarden InnerKom InnerKom Pauwoogweide 23 3437 VV Nieuwegein info@innerkom.nl KvK: 54607523 Algemene Voorwaarden InnerKom Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem op 9 januari 2012 onder nummer 2012/2. Artikel 1: Werkingsfeer Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden One Payroll

Algemene Voorwaarden One Payroll Algemene Voorwaarden One Payroll 1 Algemene Voorwaarden One Payroll Artikel 1 Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van One Payroll B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

OPDRACHTGEVER: iedere natuurlijke-of rechtspersoon die met ITS Traffic Service een overeenkomst is aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden.

OPDRACHTGEVER: iedere natuurlijke-of rechtspersoon die met ITS Traffic Service een overeenkomst is aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden. Artikel 1 Definities Deze Algemene voorwaarden verstaan onder: ITS Traffic Service VERKEERSREGELAAR: natuurlijke persoon, die door tussenkomst van ITS Traffic Service werkzaamheden verricht of gaat verrichten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul A. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt.

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt. Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tot het uitvoeren van werkzaamheden van DRG VvE Beheer B.V., en op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden detachering

Algemene voorwaarden detachering Algemene voorwaarden detachering HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1. Werkingssfeer algemene voorwaarden 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle detacheringsovereenkomsten

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Derde partij: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die door I. Breedveld B.V. wordt ingezet bij de uitvoering van een aangenomen opdracht.

Derde partij: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die door I. Breedveld B.V. wordt ingezet bij de uitvoering van een aangenomen opdracht. Artikel 1 - Definities: I. Breedveld B.V.: I. Breedveld B.V., gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende: Stappegoorweg 190, 5022 DL Tilburg, ingeschreven onder nummer 18079767 van de Kamer van Koophandel.

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Afif Finance met betrekking tot Interim Professional opdrachten Geldig vanaf 1 december 2011

Algemene voorwaarden Afif Finance met betrekking tot Interim Professional opdrachten Geldig vanaf 1 december 2011 Algemene voorwaarden Afif Finance met betrekking tot Geldig vanaf 1 december 2011 Afif Finance kan uw behoefte aan tijdelijke ondersteuning invullen door middel van een ZZP constructie. Deze ZZP'er (in

Nadere informatie