VOORWAARDEN INTERTEACH

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWAARDEN INTERTEACH"

Transcriptie

1 VOORWAARDEN INTERTEACH 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van de eventuele (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever, van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Interteach, voor zover een en ander betrekking heeft op het detacheren en uitzenden van arbeidskrachten aan opdrachtgevers. 1.2 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover Interteach die afwijking schriftelijk heeft bevestigd. 1.3 Alle offertes van Interteach zijn vrijblijvend. 2. Opdracht 2.1 Een detachering- c.q. uitzendovereenkomst betreft de door opdrachtgever aan Interteach verstrekte opdracht op grond waarvan een professional van/via Interteach door Interteach aan de opdrachtgever wordt gedetacheerd en/of uitgezonden om onder diens toezicht en leiding werkzaamheden te verrichten tegen betaling van het opdrachtgevertarief aan Interteach. 2.2 Een detachering- c.q. uitzendovereenkomst vermeldt minimaal de aanvang, de duur, het einde, de eventuele tussentijdse opzegmogelijkheid en de te verrichten werkzaamheden, de inzet van de professional, het opdrachtgevertarief, het factuuradres van opdrachtgever én de eventuele overnamemogelijkheid en de daaraan alsdan verbonden condities van de professional die bij opdrachtgever wordt gedetacheerd en/of uitgezonden. 2.3 Opdrachtgever is gehouden het toezicht en de leiding over de door Interteach gedetacheerde en/of uitgezonden professional, op dezelfde zorgvuldige wijze uit te oefenen als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is en daarbij alle voor opdrachtgever al dan niet wettelijke regels, welke betreffende het eigen personeel van opdrachtgever gelden ook ten aanzien van de professional ten volle in acht te nemen 2.4 De verantwoordelijkheid voor het doel waarvoor de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, alsmede voor het resultaat daarvan, berust bij opdrachtgever. 2.5 Voor zover van toepassing en mogelijk zal Interteach zich conformeren aan de gedrags- en beroepsregels zoals deze voor de betreffende beroepsgroep en branche van toepassing zijn, zulks mits deze regels aan Interteach zijn overhandigd en Interteach daarna heeft laten weten, of en zo ja in welke mate Interteach deze regels in acht kan nemen. 2.6 Partijen zullen elkaar alle relevante informatie verstrekken ter zake feiten en omstandigheden die van belang zouden kunnen zijn voor de andere partij met betrekking tot de totstandkoming en/of uitvoering van de opdracht. 2.7 Partijen zullen elkaar op de hoogte houden van organisatorische en personele ontwikkelingen en/of veranderingen binnen hun organisaties, indien en voor zover die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht. 2.8 Partijen zullen bij wetswijzigingen die de inhoud van de detachering- c.q. uitzendovereenkomst raken, in onderling overleg, tot aanpassing proberen te komen. 3. Inzet professional 3.1 De opdrachtgever zal de professional inzetten conform het bepaalde in de detachering- c.q. uitzendovereenkomst. 3.2 Interteach zal de professional beschikbaar houden voor de opdrachtgever conform het bepaalde in de detachering- c.q. uitzendovereenkomst.

2 3.3 De professional houdt periodiek alle facturabele uren en niet-facturabele uren van ziekte, vakantie, kort verzuim, bijzonder verlof en feestdagen bij aan de hand van een urenregistratie, die ter goedkeuring aan de opdrachtgever wordt voorgelegd. 3.4 Met een afwijkende inzet dienen Interteach en de professional schriftelijk in te stemmen. 3.5 Inzet van de professional in het buitenland is slechts mogelijk voor bepaalde tijd en indien dit van te voren schriftelijk door partijen is overeengekomen en door professional van te voren schriftelijk is bevestigd. 3.6 Opdrachtgever is niet gerechtigd de inzet van de professional tijdelijk op te schorten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen en de looptijd van dat opschortingrecht daarbij is vastgelegd. 3.7 Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de inzet van de professional tijdelijk op te schorten, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de professional of de professional niet kan inzetten, is de opdrachtgever niettemin gehouden voor de duur van de opdracht onverkort te voldoen aan Interteach het opdrachtgevertarief over het per maand krachtens opdracht overeengekomen aantal uren en overuren. 3.8 Ingeval van ziekte, ongeval, overlijden of ontslag van de professional zal Interteach zich inspannen om gelijkwaardige vervanging te zoeken voor de professional. Vervanging geschiedt slechts na voorafgaande goedkeuring door de opdrachtgever. 4. Duur opdracht 4.1 De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde, bepaalbare of onbepaalde tijd. 4.2 De detachering- c.q. uitzendovereenkomst kan vermelden, dat de opdracht voor bepaalbare tijd een vastgestelde tijd niet overschrijdt. 4.3 Bij de vaststelling van een bepaalbare periode kunnen meerdere gebeurtenissen worden omschreven, met dien verstande dat door het intreden van elke afzonderlijke gebeurtenis de opdracht eindigt. 5. Opzegging opdracht 5.1 De opdracht voor bepaalde en bepaalbare tijd kan door geen der partijen tussentijds worden opgezegd, tenzij tussentijdse opzegging schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. 5.2 Het recht van tussentijdse opzegging kan schriftelijk worden overeengekomen zowel bij een bepaalde tijd als bij een bepaalbare tijd. 5.3 De opdracht voor onbepaalde tijd kan door beide partijen te allen tijde worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen, dat opzegging voor bepaalde of bepaalbare tijd is uitgesloten. 5.4 Partijen bij een opdracht voor onbepaalde tijd zijn bij het voornemen om op te zeggen gehouden allereerst met elkaar in redelijk overleg te treden over afwikkeling van de overeenkomst. Indien dit overleg niet tot resultaten leidt geldt voor ieder van de partijen een opzegtermijn van één maand zulks tegen het einde van de kalendermaand. 5.5 Opzegging geschiedt steeds schriftelijk, tegen het einde van de betreffende kalendermaand, en te allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het hier bepaalde laat de eventueel overeengekomen bijzondere opzegging tijdens de proefperiode onverlet. 5.6 Het recht van opzegging kan aan andere termijnen en nadere voorwaarden worden gebonden. 6. Einde opdracht 6.1 De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de vastgestelde tijd.

3 6.2 De opdracht voor bepaalbare tijd eindigt doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis (treedt in onafhankelijk van de wil van partijen en onafhankelijk van enigerlei beïnvloedingsmogelijkheid door partijen) voordoet. 6.3 Elke opdracht voor een bepaalde tijd en voor een bepaalbare tijd kan tussentijds worden beëindigd door opzegging, indien tussentijdse opzegging schriftelijk uitdrukkelijk is toegestaan. 6.4 Elke opdracht eindigt van rechtswege, indien en zodra de opdrachtgever met de ingevolge de overeenkomst van opdracht geleverde professional een rechtstreekse arbeidsverhouding, of daarop gelijkende overeenkomst is aangegaan (of via een aan opdrachtgever gelieerde organisatie heeft aan laten gaan), indien zulks in de detachering- c.q. uitzendovereenkomst is toegestaan en te allen tijde onder de conditie, dat voorafgaandelijk aan de overname van professionals de opdrachtgever jegens Interteach is nagekomen alle verplichtingen die voor de opdrachtgever voortvloeien uit het bepaalde in de detachering- c.q. uitzendovereenkomst. 6.5 Elke overeenkomst van opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat Interteach de professional niet meer kan detacheren en uitzenden aan opdrachtgever doordat de arbeidsovereenkomst tussen Interteach en de betreffende professional is geëindigd en niet direct aansluitend wordt voortgezet. 6.6 De overeenkomst van opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding vanaf het tijdstip dat Interteach, nadat Interteach een ingebrekestelling met een sommatie, waarin nog een allerlaatste door Interteach te bepalen termijn voor nakoming door opdrachtgever is opgenomen na welke termijn opdrachtgever reeds nu voor alsdan in verzuim zal zijn, tenzij opdrachtgever voor de afloop van deze termijn alsnog aan alle verplichtingen ten opzichte van Interteach heeft voldaan, de ontbinding van de opdracht inroept, omdat de opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de detachering- c.q. uitzendovereenkomst en/of- deze voorwaarden of in staat van faillissement is verklaard of aan opdrachtgever al dan niet voorlopige surséance van betaling is verleend. Het gebruik door Interteach van het recht op ontbinding en beëindiging van de opdracht, laat het recht van Interteach onverlet om van opdrachtgever te vorderen: volledige schadevergoeding, inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand. 7. Garantie veiligheid en vrijwaring 7.1 Opdrachtgever zal zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen vestrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de professional bij het uitvoeren van de opdracht schade (welke dan ook) lijdt. Opdrachtgever is zelfstandig aansprakelijk in het geval van verwondingen en/of arbeidsongeschiktheid van de professional of beschadiging van diens goederen ten gevolge van werkruimten, die niet voldoen aan enig voorschrift en/of het bezigen van hulpmiddelen, in gebruik bij opdrachtgever dan wel als gevolg van veronachtzaming door opdrachtgever van enig bij of krachtens de Arbo-wetgeving en/of andere (veiligheids)regelgeving geldend voorschrift. Een dergelijke rechtstreekse aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens de 7.2 professional of diens nabestaanden moet opdrachtgever zelf dragen en kan zij afdoende verzekeren. 7.3 Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de wetsbepaling van artikel 7:658 lid 4 B, inhoudende dat hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft aansprakelijk is voor de schade die die persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt conform het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van dat wetsartikel. 7.4 Opdrachtgever zal aan Interteach en aan de professional voor de aanvang van de opdracht informatie verstrekken over de van de professional verlangde beroepskwalificaties, alsmede een document verstrekken, bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.

4 7.5 Indien de professional een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever de bevoegde instanties en Interteach hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld door de bevoegde instantie een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval c.q. het ontstaan van de beroepsziekte zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval, c.q. het ontstaan van de beroepsziekte het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte. Opdrachtgever zal aan de professional vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de professional in de uitoefening van de opdracht lijdt, tenzij de opdrachtgever bewijst dat alle voorgenoemde verplichtingen geheel zijn nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de professional. 7.6 Indien een bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden de schade van artikel 6:108 BW (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden aan de in dat artikel genoemde personen. 7.7 Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in artikel 7.1 tot en met Opdrachtgever is jegens Interteach gehouden alle hiervoor in dit artikel genoemde verplichtingen onverkort na te komen en vrijwaart Interteach te allen tijde tegen aanspraken en alle daaraan verbonden kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, jegens Interteach geldend gemaakt inzake de niet nakoming van enige hiervoor bedoelde verplichting, onverminderd eventuele overige (vorderings)rechten van Interteach jegens de opdrachtgever. Facturering, betaling en gevolgen wanbetaling 8.1 Het factureren door Interteach vindt plaats aan de hand van de door de professional bijgehouden en door de opdrachtgever goedgekeurde urenregistraties en met inachtneming van het opdrachtgevertarief per tijdseenheid en valuta, zoals omschreven in de detacheringc.q. uitzendovereenkomst. Indien geen valuta is omschreven vindt facturering plaats in euro s. 8.2 Tarieven voor uit te voeren werkzaamheden worden per opdracht overeengekomen. 8.3 Opdrachtgever zal de ingediende facturen, zonder dat verrekening of opschorting mogelijk is, betalen binnen 2 (twee) weken na verzending van de factuur op de bankrekening zoals vermeld op de betreffende factuur. 8.4 Interteach behoudt zich het recht voor maandelijks aan opdrachtgever op voorschotbasis te factureren aan de hand van het gemiddeld aantal arbeidsuren per maand, zoals omschreven in de detachering- c.q. uitzendovereenkomst, tenzij sprake is van niet-facturabele uren van vakantie, ziekte, kort verzuim, bijzonder verlof en feestdagen. 8.5 In het geval de opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of informatie aan Interteach ter beschikking moet stellen, gaat het tijdstip vanaf hetwelk de professional werkzaamheden gaat verrichten, niet eerder in, dan nadat de vooruitbetaling is ontvangen respectievelijk de bedoelde informatie volledig aan Interteach ter beschikking is gesteld. 8.6 Uitsluitend betalingen aan Interteach zelf werken bevrijdend. Betalingen of het verstrekken van voorschotten aan professionals zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking. 8.7 Indien een factuur van Interteach niet binnen 2 (twee) weken na verzending is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand wordt daarbij voor een volle gerekend. 8.8 Reclames omtrent enige factuur moeten schriftelijk binnen zeven (7) kalenderdagen na de dag van verzending van de factuur bij Interteach zijn ingediend. Na deze termijn worden klachten

5 niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting. 8.9 Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie ook verleend, komen geheel voor rekening van opdrachtgever De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van 125,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Interteach is ingeroepen respectievelijk de vordering door Interteach ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn. 9. Verhoging opdrachtgevertarief 9.1 Interteach is, éénmaal per jaar, in januari, éénzijdig gerechtigd het overeengekomen opdrachtgevertarief te wijzigen met ten hoogste het wijzigingspercentage in het betrokken jaar van het indexcijfer regelingslonen particuliere bedrijven, onderdeel zakelijke dienstverlening, zoals gepubliceerd door het CBS, of de daarop meest gelijkende index. 9.2 Interteach is, na instemming door opdrachtgever, gerechtigd het opdrachtgevertarief te verhogen met het volledige of het evenredige bedrag, voortvloeiende uit een verhoging van de kosten verbonden aan de opdracht ten gevolge van een wijziging van de beloning of van de arbeidsvoorwaarden van de professional, wegens inzet van de professional in het buitenland, waarbij de in dit artikellid bedoelde wijzigingen te allen tijde de voorafgaandelijk instemming van Interteach moeten hebben. 9.3 Indien door enige oorzaak, toerekenbaar aan opdrachtgever en/of in de risicosfeer van opdrachtgever (bijvoorbeeld omdat Interteach op grond van enigerlei regelgeving het salaris of andere bedragen, verschuldigd aan de professional dient te verhogen, omdat de salarissen en/of andere betalingsverplichtingen, die bij opdrachtgever jegens het eigen personeel van opdrachtgever gelden worden verhoogd) de uurbeloning en/of het opdrachtgevertarief te laag is/zijn vastgesteld, is Interteach gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de uurbeloning en het opdrachtgevertarief op het juiste niveau te brengen en aan de opdrachtgever in rekening te brengen hetgeen de opdrachtgever dientengevolge te weinig heeft betaald en is opdrachtgever gehouden het uit dien hoofde verschuldigde omgaand te voldoen. Dit laat onverlet elk recht van Interteach eventueel andere (aanvullende) vorderingen tegen de opdrachtgever in te stellen. 10. Aansprakelijkheid 10.1 Voor schade die opdrachtgever bij de vervulling van de werkzaamheden lijdt als rechtstreeks gevolg van toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatig handelen van Interteach of diens professionals, aanvaardt Interteach aansprakelijkheid met inachtneming van de navolgende bepalingen Interteach is enkel aansprakelijk indien de opdrachtgever overtuigend bewijst dat Interteach de schade bij normale inachtneming van hetgeen in artikel 2 is bepaald, had kunnen voorkomen Indien en voor zover door opdrachtgever schade is geleden als gevolg van door de professional apert onkundig verrichte werkzaamheden zal dit kunnen leiden tot een verplichting tot betaling van schadevergoeding jegens opdrachtgever, maar zal bij de bepaling van de schadevergoeding rekening worden gehouden met het karakter van de tekortkoming en het meer of minder ernstige karakter daarvan. De te vergoeden schade zal evenwel (behoudens opzet of grove schuld van Interteach zelf) nimmer meer bedragen dan 40% van het voor de opdracht geldende opdrachtgevertarief, over de beoogde periode van de opdracht, met een maximum van 1000 uren.

6 10.4 Met ingang van de dag van voltooiing van de opdracht vervalt elke aansprakelijkheid van Interteach jegens de opdrachtgever Uitgesloten van schadevergoeding zijn die onvolkomenheden in het werk die voortkomen uit fouten van en gebrek aan toezicht en/of instructies door de opdrachtgever op, resp. van de door Interteach gedetacheerd en/of uitgezondene professional De aansprakelijkheid als bedoeld in art. 7:404 BW wordt uitgesloten. 11. Vrijwaring aansprakelijkheid opdrachtgever 11.1 Interteach staat tegenover opdrachtgever in voor correcte naleving van de sociale verzekeringswetten en belastingwetten aangaande haar professionals. 12. Beperking aansprakelijkheid Interteach 12.1 Interteach is onverlet het elders in deze voorwaarden bepaalde nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van de gedragingen die haar professionals in opdracht van opdrachtgever en/of in het kader van de werkzaamheden t.b.v. de opdrachtgever verricht hebben Interteach is onverlet het elders in deze voorwaarden bepaalde nimmer aansprakelijk voor schaden en verliezen die haar professionals toebrengen aan opdrachtgever of aan derden. Opdrachtgever vrijwaart Interteach voor eventuele aanspraken van derden wanneer deze zijn veroorzaakt door professionals van Interteach Interteach is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor of in verband met verbintenissen die professionals zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden. Opdrachtgever vrijwaart Interteach voor eventuele aanspraken voor verbintenissen, veroorzaakt door professionals van Interteach Indien Interteach de professional niet meer of althans niet meer op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien is overeengekomen, kan detacheren en uitzenden bij opdrachtgever, ten gevolge van een niet aan Interteach toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken (waaronder ziekte) binnen het bedrijf van Interteach, of binnen het bedrijf ofwel bij de persoon die door Interteach voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt ingeschakeld, wordt die verplichting opgeschort tot het moment dat Interteach alsnog in staat is om op correcte wijze na te komen. De opdrachtgever heeft echter het recht om, de opdracht in deze situatie geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder overigens aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding Interteach is niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen ten gevolge van een onjuiste selectie van de professional, tenzij opdrachtgever binnen zeven (7) kalenderdagen na de aanvang van de detachering, op straffe van het vervallen van elk recht op schadevergoeding, een schriftelijke en gemotiveerde klacht, voorzien van bijbehorende documentatie ter zake bij Interteach indient en daarbij aantoont dat de onjuiste selectie het rechtstreeks gevolg is van grove schuld aan de zijde van Interteach. Interteach zal echter nimmer gehouden zijn een hogere schade te vergoeden dan 40% van het voor de opdracht geldende opdrachtgevertarief, over de beoogde periode van de opdracht, met een maximum van 1000 uren. 13. Geheimhouding en eigendom 13.1 Interteach zal vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever, verkregen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, niet aan derden bekend maken. Professionals van Interteach zijn in dat kader aan strikte geheimhouding gebonden. Interteach zal op verzoek van opdrachtgever voor akkoord getekende kopieën van de desbetreffende bepalingen uit de met professionals gesloten overeenkomsten toesturen.

7 13.2 Alle rapporten, spreadsheets en overige stukken, die door Interteach of haar professionals, voor opdrachtgever zijn geproduceerd blijven eigendom van opdrachtgever. 14. Intellectuele eigendom 14.1 Alle intellectuele eigendomsrechten voortvloeiend uit de uitvoering van een detachering- c.q. uitzendovereenkomst zullen berusten bij opdrachtgever. Interteach zal desgevraagd voor zo ver dat in haar vermogen ligt alle intellectuele eigendomsrechten voortvloeiend uit de uitvoering van de opdracht overdragen aan opdrachtgever Interteach is gehouden met de professional overeen te komen, dat de professional ervoor instaat, al de nodige mededelingen te doen en formaliteiten te verrichten, die noodzakelijk zijn om Interteach en opdrachtgever in staat te stellen bovengenoemde rechten aan te vragen en te verkrijgen In geval van tussentijdse beëindiging van een detachering- c.q. uitzendovereenkomst, om welke reden dan ook en onverminderd eventuele rechten van partijen op restitutie of schadevergoeding, blijft het bovenstaande onverminderd onverkort van toepassing. 15. Doorwerking overeenkomst en geschillen 15.1 Ook degenen die door Interteach ter zake de uitvoering van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst worden ingeschakeld kunnen ter afwering ven een tegen hen gerichte vordering een beroep op deze overeenkomst doen. Deze overeenkomst en alle daarop voortbouwende overeenkomsten, zijn 15.2 onderworpen aan het Nederlandse recht Alle geschillen die uit deze overeenkomst of daaruit voortbouwende overeenkomsten ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Interteach, onverminderd het recht van Interteach om de opdrachtgever in rechte te betrekken voor de anderszins bevoegde rechter. Utrecht, juli 2009

Algemene Voorwaarden voor het terbeschikking stellen van werknemers Blue Personeelsbemiddeling b.v., KvK 27268428. Artikel 1 Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden voor het terbeschikking stellen van werknemers Blue Personeelsbemiddeling b.v., KvK 27268428. Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden voor het terbeschikking stellen van werknemers Blue Personeelsbemiddeling b.v., KvK 27268428. Artikel 1 Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassingen op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Personeel. Inhoud. Vrijblijvendheid offertes

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Personeel. Inhoud. Vrijblijvendheid offertes Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Personeel Inhoud Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TEAMSELECT

ALGEMENE VOORWAARDEN TEAMSELECT ALGEMENE VOORWAARDEN TEAMSELECT Index Artikel Omschrijving 1. Toepasselijkheid 2. Definities 3. Vrijblijvendheid offertes 4. Duur van de opdracht 5. Opzegging opdracht 6. Einde van de opdracht 7. Einde

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V. Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid a. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van SAM Kwaliteit B.V. voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 1

Algemene voorwaarden Versie 1 Versie 1 Inleiding De uitzendverhouding De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. ProfiWork-Personeelsdiensten

Algemene voorwaarden. ProfiWork-Personeelsdiensten Algemene voorwaarden ProfiWork-Personeelsdiensten Artikel 1 Werkingssfeer 1. ` Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van ProfiWork Personeelsdiensten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 2 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 3 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van WELLER Personeel b.v. (hierna: WELLER ) voor zover één en ander betrekking

Nadere informatie

www.covebo.nl Algemene Voorwaarden Covebo B.V.

www.covebo.nl Algemene Voorwaarden Covebo B.V. www.covebo.nl Algemene Voorwaarden Covebo B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Covebo B.V. (hierna: Covebo

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer a) Teamleiders.nu kan uw vervanging- en uitbreidingsbehoefte aan vast en tijdelijk personeel op meerdere manieren invullen. De teamleider kan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Uitgave oktober 2011 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Payroll B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Forza Personeelsdiensten B.V. Weerdingerstraat 35 7815 SC EMMEN T: 0591 65 06 86 F: 087 78 44 541. E. info@forzapersoneel.nl I. www.forzapersoneel.

Forza Personeelsdiensten B.V. Weerdingerstraat 35 7815 SC EMMEN T: 0591 65 06 86 F: 087 78 44 541. E. info@forzapersoneel.nl I. www.forzapersoneel. Toelichting op de algemene voorwaarden 1. Algemene toelichting Bijgaand treft u de Algemene Voorwaarden van Forza Personeelsdiensten B.V.. Deze voorwaarden zijn onderverdeeld in vier delen. Een inleidend

Nadere informatie

Inhoudsopgave. ABU Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Werkingssfeer. Artikel 2 Definities. Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Inhoudsopgave. ABU Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Werkingssfeer. Artikel 2 Definities. Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling Inhoudsopgave ABU Algemene Voorwaarden Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden (Uitzenden & Payrolling) - Qfund B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden (Uitzenden & Payrolling) - Qfund B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden (Uitzenden & Payrolling) - Qfund B.V. ALGEMEEN 1. Definities 1. Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon, met wie de opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan. 2.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank in Groningen op 17 juni 2011 onder aktenummer 11/8. Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct

ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct Deel A Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van ProStruct voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling

Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling 1. WERKINGSSFEER 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Evers Detacheringen

Nadere informatie

KVK dossiernr 32125087. Algemene Voorwaarden BQ payrolling

KVK dossiernr 32125087. Algemene Voorwaarden BQ payrolling KVK dossiernr 32125087 Algemene Voorwaarden BQ payrolling voor het ter beschikking stellen van flexwerkers Inleiding en toelichting Artikel 1: Werkingssfeer 6 Artikel 2: Definities 6 Artikel 3: De opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem op 9 januari 2012 onder nummer 2012/2. Artikel 1: Werkingsfeer Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. AB Brabant

Algemene voorwaarden. AB Brabant Versie 01-2015 Algemene voorwaarden AB Brabant Gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder nummer 17207238 Van toepassing op: AB Brabant Groep BV te Best en de aan haar gelieerde bedrijven: AB Brabant

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Artikel 1 Definities Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Vrijblijvendheid offertes Artikel 4 Selectie Artikel 5 Arbeidstijd: overwerk

Nadere informatie

Algemene bedrijfsvoorwaarden

Algemene bedrijfsvoorwaarden Algemene bedrijfsvoorwaarden 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Toepasselijkheid 3 Artikel 3. Opdracht 4 Artikel 4. Opzegging Opdracht 4 Artikel 5. Einde van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van medewerkers door Payroll-Online U.A., zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank in Groningen op 13 december 2012,

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Synergie met betrekking tot het ter beschikking stellen van uitzendkrachten - 1 -

Leveringsvoorwaarden Synergie met betrekking tot het ter beschikking stellen van uitzendkrachten - 1 - Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Synergie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde Synergie B.V, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5482 TL)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

I Algemene voorwaarden 1ToDrive B.V. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als

I Algemene voorwaarden 1ToDrive B.V. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als I Algemene voorwaarden 1ToDrive B.V. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: 1. 1ToDrive B.V. of een aan 1ToDrive

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HOLLAND TALENT GROUP B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN HOLLAND TALENT GROUP B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN HOLLAND TALENT GROUP B.V. Artikel 1 Toepassingsbereik en definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de Gebruiker van deze

Nadere informatie

I Algemene voorwaarden HF Works Personeelsdiensten BV

I Algemene voorwaarden HF Works Personeelsdiensten BV I Algemene voorwaarden HF Works Personeelsdiensten BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: 1. HF Works Personeelsdiensten

Nadere informatie

A V 1 6. Algemene voorwaarden

A V 1 6. Algemene voorwaarden 1 6 Algemene voorwaarden Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Flexter BV voor zover één en ander betrekking

Nadere informatie

Transfléxion. Algemene Voorwaarden

Transfléxion. Algemene Voorwaarden Transfléxion "- Algemene Voorwaarden Transfléxlen ~.._-- I Algemeen Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: I. Transjlexion

Nadere informatie