Ondernemend de uitkering uit!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemend de uitkering uit!"

Transcriptie

1 Ondernemend de uitkering uit! Een stappenplan voor samenwerking tussen gemeenten en ondernemers Pim Raaijmakers Peter Donders Januari 2013

2

3 Ondernemend de uitkering uit Van uitkering naar werk Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groeiende groep mensen die ondersteuning nodig hebben bij de stap van uitkering naar werk. Omdat gemeenten met een dalend budget een groeiend aantal mensen aan werk willen helpen, zal de samenwerking met ondernemers moeten worden gezocht. Samenwerking die in de nabije toekomst mede bepalend zal zijn voor succes. Sterker nog: gemeenten die geen deals kunnen sluiten met ondernemers, gaan daarmee in stevige financiële problemen komen. Divosa: gemeenten komen tekort op het I-deel Gemeenten kwamen in miljoen (17%) tekort op het budget voor de bijstandsuitkeringen. Daarmee is 2011 het derde jaar op rij dat gemeenten geld toeleggen op de uitkeringen. Waar zij in 2008 nog 67 miljoen overhielden op het bijstandsbudget, waren de tekorten in de daaropvolgende jaren respectievelijk 99, 346 en vervolgens 675 miljoen De uitdaging van vandaag: besparen op het I-deel De uitdaging voor gemeenten is helder: zoveel mogelijk mensen aan de slag op de arbeidsmarkt, zodat bespaard kan worden op het betalen van uitkeringen. De doelgroep kan voor een klein deel zonder al te veel inspanningen aan de slag bij een reguliere werkgever. Het merendeel van de mensen zal echter langdurig of zelfs permanent ondersteuning nodig hebben. En ook dan zijn velen nog onvoldoende productief om het volledige wettelijk minimumloon (WML) te verdienen. Nieuwe arrangementen Gemeenten worden spelers op de arbeidsmarkt met als doel mensen uit hun bestand aan een baan te helpen en op deze manier op het I-deel te besparen. Sommige gemeenten zullen dat in huis doen, andere kiezen ervoor deze verantwoordelijkheid buiten de eigen organisatie neer te leggen. Wanneer mensen niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, is de opgave om met minimale kosten toch een deel van de uitkeringslasten terug te verdienen. Dit vraagt om nieuwe arrangementen tussen gemeenten, ondernemers en de nieuwe medewerkers. Afhankelijk van de hoogte van de begeleidingskosten, kunnen gemeenten op deze manier tot duizenden euro s per persoon per jaar besparen op de uitkeringslasten.

4 Ondernemers en de doelgroep Een succesvolle werkgeversbenadering staat of valt met de vraag in hoeverre gemeenten in staat zijn om te voorzien in het capaciteitsvraagstuk van de ondernemers in de gemeente. Dat kan uiteenlopen van een behoefte aan een duurzame en betrouwbare arbeidskracht in een vaste betrekking, via het opvangen van pieken in de productie tot het op afroep beschikbaar zijn voor losse klussen. Hoe dan ook: gemeenten dienen de vraag van de ondernemer centraal te stellen, niet de vraag hoe verlaag ik zo snel mogelijk mijn uitkeringsbestand?. Drie typen werkgevers Op basis van de mate van maatschappelijke betrokkenheid, zijn er drie typen ondernemers: 1. De werkgever die voor het directe bedrijfseconomische belang gaat Als de arbeidsvraag enkel uit bedrijfseconomisch belang en niet uit maatschappelijk belang voortkomt, zal de werkgever risicomijdend zijn ten opzichte van werkzoekenden. Dit is het type werkgevers dat bovenstaande risico s bij voorkeur vermijdt. Om toch over te gaan tot het investeren in kwetsbare werkzoekenden, zal de werkgever ofwel min of meer gedwongen moeten worden (bijvoorbeeld om te kunnen deelnemen in een aanbesteding, social return), ofwel gewoon een aantrekkelijk aanbod moeten krijgen om alsnog met de doelgroep in zee te gaan. 2. De werkgever die zich maatschappelijk betrokken wil tonen Werkgevers in deze categorie willen laten zien dat ze maatschappelijk betrokken zijn en de bereidheid hebben te investeren in kwetsbare werkzoekenden. Vaak zetten ze hen in in meer ondersteunende diensten, soms ook in het kernproces. Dit zijn werkgevers die graag een ambassadeur zijn, omdat ze hun cliënten en leveran ciers willen laten zien dat ze maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Deze werkgevers moeten worden geholpen wil het aantrekkelijk zijn om mensen met lagere verdiencapaciteit bij hen te laten werken. 3. De werkgever die maatschappelijke betrokkenheid als kernstrategie heeft Het gaat hierbij om de horeca die werkt met kwetsbare doelgroepen, de bedrijven die een deel van hun productie uitbesteden aan de sociale werkplaats, de aanbieder van duurzame verlichting die eenvoudig technisch werk uitbesteedt aan kwetsbare werknemers. Dit zijn bedrijven die het als onderdeel van hun businessmodel hebben gemaakt dat ze investeren in kwetsbare werkzoekenden. Hoewel het aantal ondernemers in categorie 2 en 3 de laatste jaren toeneemt, is dit aantal voor gemeenten te gering om op grote schaal mensen vanuit een uitkering aan betaald werk te helpen. Daarom is het zinvol de focus te verschuiven naar de grote groep ondernemers die voor het directe bedrijfseconomische belang gaan. Aangezien het in de praktijk lastiger is samenwerking aan te gaan met deze groep, dienen gemeenten op zoek te gaan naar oplossingen waar ondernemers in zakelijk opzicht beter van worden. Om een concurrerend aanbod te doen, zal de toegevoegde waarde van arbeidskrachten in beginsel hoger moeten zijn dan de kosten die de werkgever ervoor maakt.

5 Werkgeversonderzoek Cedris Cedris, de branchevereniging voor de sociale werkvoorziening, heeft onderzoek laten uitvoeren naar de wensen van werkgevers bij de inzet van de SW-doelgroep in het bedrijf. In het kort waren dit de belangrijkste voorwaarden om in zee te gaan met de sociale werkvoorziening: Werkgevers willen financieel gecompenseerd worden. Een minder productieve werknemer moet evenredig minder kosten; Werkgevers willen het risico beperkt houden, bijvoorbeeld bij verzuim of arbeidsongeschiktheid; Werkgevers willen dat het hen makkelijk wordt gemaakt, bijvoorbeeld door inzet van een externe begeleider en het uit handen nemen van administratieve lasten. Om de samenwerking met dit type ondernemers op te zoeken en in de praktijk te brengen, heeft BMC een stappenplan ontwikkeld. - Stap 1: Vraag en aanbod in beeld - Stap 2: Uw interne organisatie op orde - Stap 3: Nieuwe en flexibele arrangementen

6 Stap 1: Vraag en aanbod in beeld Ken de arbeidsmarkt Voor gemeenten, UWV en SW-bedrijven is het, bij de ontwikkeling van een effectieve werkgeversbenadering, van belang de regionale arbeidsmarkt goed in beeld te brengen: Wat is de structuur van het bedrijfsleven en het (beroeps)onderwijs in de regio? In welke sectoren is er veel werkgelegenheid? Voor welke functies staan veel vacatures open? Staan nieuwe bedrijven op het punt zich in de regio te gaan vestigen? En: hoe is het bedrijfsleven georganiseerd, welke ondernemers zijn de lokale smaakmakers? Ken uw uitkeringenbestand Het klantenbestand zal zoveel mogelijk moeten worden voorbereid om in te spelen op de vraag van werkgevers. Zonder kennis van het klantenbestand is het immers niet mogelijk om ieders capaciteiten goed in te zetten op de arbeidsmarkt. Omdat niet iedereen in staat zal zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen, kan het lonend zijn om een loonwaardemeting uit te voeren. Op deze manier komt in beeld wat de individuele mogelijkheden zijn en onder welke omstandigheden iemand naar vermogen aan het werk kan. Veel gemeenten hebben daarnaast goede ervaringen met het opstellen van een werkpaspoort voor de doelgroep. Dit is een soort CV dat accountmanagers en potentiële werkgevers inzicht geeft in de vaardigheden en werkervaring van de kandidaat. De klant in beeld Het doorlichten van het klantenbestand is een goede start voor een succesvolle samenwerking met ondernemers. BMC voert bestandsanalyses uit die inzicht geven in de werkkansen van individuele uitkeringsontvangers. Samen met de klantmanagers brengen we in beeld hoe iemand geactiveerd kan worden richting betaald werk. Ook een scan voor voorliggende voorzieningen en/of fraudesignalen kan onderdeel uitmaken van de bestandsanalyse. Ken de ondernemer Gemeenten die werken aan de werkgeversbenadering, doen er goed aan om vrijblijvende gesprekken aan te gaan met ondernemers en organisaties als de regionale Kamer van Koophandel en winkeliers- en industrieverenigingen. Door open vragen te stellen aan de ondernemers in de regio, ontstaat een beter beeld van hun wensen en ideeën over de wijze waarop zij willen samenwerken met de gemeente. Een werkgeversbenadering die interactief is ontwikkeld, biedt meer kans op resultaten in de praktijk. Het is van belang om, bij de benadering van werkgevers, een commerciële bril op te zetten. De mate waarin de gemeente kan bijdragen aan het bedrijfsbelang van een individuele ondernemer, bepaalt immers het succes van de plaatsing van mensen vanuit een uitkering. Niet alle gemeenten hebben de kennis en ervaring over ondernemerschap in huis. In dat geval verdient het aanbeveling deze bedrijfskundige kennis in huis te halen of om medewerkers hier gericht op te trainen. Training Ken de klant De belangrijkste klant van de sociale dienst is niet de uitkeringsgerechtigde, maar de werkgever. BMC verzorgt praktijkgerichte trainingen voor gemeentelijke managers, accountmanagers en klantmanagers om de omslag te maken van een aanbod- naar een vraaggerichte aanpak.

7 Stap 2: Uw interne organisatie op orde Eén accountmanagement Werkgevers willen in het algemeen niet worden lastiggevallen door een stoet aan accountmanagers van gemeente, UWV, sociale werkvoorziening, ROC s en contacten vanuit tijdelijke projecten. Het verdient aanbeveling om zoveel mogelijk accountmanagement te combineren in één marktgerichte organisatie. De inrichting van een regionaal werkgeversadviespunt BMC heeft een groep van tien gemeenten, het regionale SW-bedrijf en het ROC ondersteund bij het inrichten van één regionaal werkgeversadviespunt. Partijen hebben onder andere afspraken gemaakt over de doelstellingen, de bestuurlijke betrokkenheid en meerjarige financiering. Als het enigszins mogelijk is, dienen de partners in de publieke sector elkaar op te zoeken en de werkgeversbenadering gezamenlijk te organiseren en financieren. Denk hierbij ook aan combinaties met accountmanagers die vanuit het bedrijfsleven zelf zijn georganiseerd: brancheorganisaties, scholingsinstituten en ondernemershuizen. Van concurrentie naar samenwerking gemeenten die in een regio samenwerken kunnen er voor kiezen het totale uitkeringsbestand in de regio te bundelen en ook de vraag kant regionaal in te vullen. Dit om te voorkomen dat de samenwerkende gemeenten in een regio elkaars concurrenten worden in het verlagen van hun bestand en het benaderen van werkgevers. Regionaal valt een accountmanagement makkelijker in te vullen. Voor de besparingen op het I-deel zou een onderling verdelingsmechanisme kunnen worden afgesproken bijvoorbeeld door het inrichten van een vereveningsfonds. Eén set instrumenten De meeste accountmanagers zullen voor meerdere doelgroepen aan tafel zitten bij een ondernemer: mensen vanuit onder andere de Wsw, Wajong, Wwb en WW. De kernvraag bij de ondernemer aan tafel dient te zijn: hoe zorgen we ervoor dat een kandidaat productief aan de slag kan in het bedrijf en wat mag dat kosten? Hierbij is het van belang om een helder netto bedrag af te spreken vaak zal dat lager zijn dat het minimumloon en eventueel een groeipad indien de werknemer goed bevalt. De inzet van wettelijke instrumenten als proefplaatsingen, no risk polissen en loonsuppletie, dient zoveel mogelijk in de backoffice plaats te vinden. Overigens raden wij aan om in alle gevallen met ondernemers af te spreken dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de risico s van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast dient de inzet per direct beëindigd te kunnen worden, indien een kandidaat niet bevalt. Alleen op deze manier ontstaat een stabiele relatie tussen gemeente en ondernemer. Investeer in de medewerkers Een goede samenwerking met ondernemers vraagt aan de kant van de gemeente om commerciële en flexibele medewerkers. Niet alleen de accountmanagers die rechtstreeks contact hebben met ondernemers, maar ook leidinggevenden, consulenten en ondersteunende teams, dienen klantgericht waarbij de werkgever de klant is te denken en handelen. Werk moet centraal staan in de cultuur van de sociale dienst, medewerkers dienen te denken in kansen in plaats van in belemmeringen. Voor medewerkers die ook na training en coaching deze draai niet kunnen maken, is het beter uit te kijken naar een alternatieve werkplek.

8 Plan van aanpak voor gemeentelijke accountmanagers Een gemeente van bijna honderdduizend inwoners heeft de hulp van BMC ingeroepen om een werkmethodiek te ontwikkelen voor het team accountmanagers. De ambitie is om van de mensen met een Wwbuitkering, binnen een jaar een kwart betaald werk te laten verrichten. Het plan van aanpak bestaat onder meer uit een arbeidsmarktanalyse, werkprocessen voor de benadering van individuele ondernemers en handreikingen voor de communicatie met ondernemers(organisaties) in de vorm van nieuwsbrieven, evenementen en bedrijfsbezoeken. Samenwerking binnen de gemeente Om succesvol deals te kunnen sluiten met ondernemers, is het van belang dat de accountmanagers in nauw contact staan met collega s in de gemeentelijke organisatie. Problemen die zich vaak voordoen bij het matchen van vraag en aanbod, is dat de vraag vaak voor het aanbod uitloopt. Accountmanagers komen terug met vacatures waar het aanbod (nog) niet voor geschikt is. Door vroegtijdig in gesprek te gaan over het aanbod aan menskracht, bijvoorbeeld aan de hand van werkpaspoorten, weten de accountmanagers wat zij precies aan de ondernemers kunnen aanbieden. Daarnaast is aan te bevelen dat het accountmanagement samenwerkt met de afdelingen Economische Zaken en Onderwijs. Sociale dienst en SW samen verder In een middelgrote gemeente is de sociale dienst gefuseerd met het SW-bedrijf om op deze wijze beter in staat te zijn mensen te plaatsen. De kennis en ervaring van het SW-bedrijf wordt gebruikt om opdrachten te verwerven, WWB ers werkervaring te laten opdoen en mensen te detacheren. Inzet college B&W Het is van belang dat gemeenten leren inspelen op de vraag van werkgevers vanuit commercieel perspectief. Hiertoe dient accountmanagement te worden opgebouwd: medewerkers die inzicht hebben in de mogelijkheden van mensen met een uitkering, maar daarnaast de taal spreken van ondernemers en in staat zijn om deals te sluiten. Het college van B&W kan een belangrijke rol spelen in het opbouwen van een ondernemersnetwerk en het voorbereiden van deals. Door burgemeester en wethouders te benoemen tot accounthouders, kan het bedrijfsleven in de stad of regio worden verdeeld onder de bestuurders. In een grote gemeente is het bedrijfsleven verdeeld onder de leden van het college van B&W. Ieder collegelid is verantwoordelijk voor een aantal bedrijven en het contact daarmee. Het accountmanagement van de gemeente ondersteunt het collegelid en informeert deze over de stand van zaken bij de bedrijven en de mogelijkheden die dit biedt voor de gemeente.

9 Stap 3: Nieuwe en flexibele arrangementen Pay-rolling & detachering Slechts een beperkt deel van de ondernemers die in zee wil gaan met de doelgroep aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zal deze mensen zelf in dienst willen nemen. Onder meer vanwege de risico s en de administratieve lasten, geven veel ondernemers de voorkeur aan een flexibel contract in de vorm van detachering, uitzendwerk of andere inleenconstructies. Gemeenten die op grote schaal mensen vanuit de uitkering aan werk willen helpen, doen er goed aan hiervoor een organisatie aan te wijzen of op te richten. In sommige gevallen zal het gaan om een gemeentelijk werkbedrijf, in andere gevallen kan een detacheringsbedrijf worden ondergebracht bij bijvoorbeeld een SW-bedrijf of uitzendorganisatie. Dienstenbedrijf Niet al het denkbare werk voor de doelgroep is te vinden bij reeds bestaande ondernemers. Veel laagproductief werk op of onder het wettelijk minimumloon wordt nu of niet uitgevoerd, of uitgevoerd door professionals. Te denken valt aan activiteiten als het bezorgen van boodschappen, het uitvoeren van klussen in en om het huis of het opknappen van fietswrakken. Verschillende gemeenten bouwen op dit moment aan een werkbedrijf of wijkgerichte dienstverlening voor dit soort eenvoudige werkzaamheden. Op deze manier kunnen relatief veel werkplekken worden gecreëerd voor mensen die de stap willen maken van werk naar uitkering. Van sociale werkvoorziening naar wijkwerkbedrijf BMC heeft voor een gemeente scenario s ontwikkeld voor de toekomst van het de lokale sociale werkvoorziening. Op basis van de analyse en doorrekening van de scenario s, heeft men gekozen voor doorontwikkeling tot een wijkwerkbedrijf. Dit nieuwe bedrijf zal voor de gehele onderkant van de arbeidsmarkt werkzaamheden uitvoeren op het terrein van wonen, welzijn, schoonmaak en groen. Ook dienstverlening aan ondernemers en particulieren behoort tot het aanbod van het wijkwerkbedrijf. Gedeeltelijke uitstroom, deeltijdwerk of eenmalige inzet Slechts een klein deel van de klanten zal vanuit een uitkeringssituatie direct en volledig kunnen uitstromen naar regulier werk op het niveau van het minimumloon. Voor sommigen is deeltijdwerk een eerste stap, anderen zullen langdurig aan het werk gaan onder het minimumloon. Ook banen voor korte tijd of zelfs de inzet van mensen bij eenmalige evenementen, is een prima manier om mensen te activeren. Daar komt bij dat al het betaald werk kort of langdurig, goed of matig betaald bijdraagt aan het terugdringen van de uitkeringslasten. Met andere woorden: iedere gewerkte dag levert in principe winst op voor de gemeente. Dit vraagt voor veel klantmanagers om een andere benadering dan zij tot nu toe gewend zijn. Daarnaast dient de administratie ingericht te zijn op een voortdurende in- en uitstroom van klanten en op een maandelijks wisselende aanvullende uitkering voor de klanten. Social return Gemeenten zijn belangrijke opdrachtgevers, onder andere in de domeinen bouwen, welzijn, schoonmaak en openbaar groen. Het loont om bij de aanbesteding van werk, gebruik te maken van het instrument social return on investment (SROI). Ondernemers worden op deze manier extra geprikkeld om mensen vanuit de doelgroep productief in te zetten. Belangrijk in dit traject is de nazorg: ook na gunning van een opdracht, is nauwe samenwerking tussen de betreffende ondernemer nodig voor de inzet en begeleiding van de doelgroep op de werkvloer.

10 Stimuleringsfonds Techniek In een gemeente in het oosten van het land is een fonds op gericht voor social return waarin opdrachtgevers, werkgevers en opleidingsbedrijven in de techniek participeren. Aanbestedingen van de opdrachtgevers worden gescreend op mogelijke leer-werk trajecten en vervolgens in het bestek opgenomen. Het fonds voorziet in een bonus-malus regeling voor gerealiseerde of niet gerealiseerde leer-werk uren waarmee het fonds revolverend is. De gemeente heeft een deel van haar reïntegratiebudget in het fonds gestort in ruil voor een aantal gegarandeerde leer-werktrajecten uit haar bestand. BMC heeft het stimuleringsfonds techniek mee helpen ontwikkelen en is mede-eigenaar van de methodiek en de opzet ervan. Groepen ondernemers Gemeenten die een substantieel deel van hun bestand willen activeren richting betaald werk, hoeven dit niet alleen te doen. Op verschillende plekken in het land wordt op dit moment ervaring opgedaan met het binnenhalen van (groepen) ondernemers die aan de slag gaan met de doelgroep. Deze ondernemers krijgen inzicht in de bestanden uitkeringsontvangers en creëren een pool van nieuwe medewerkers die bijvoorbeeld ingezet worden om in de verschillende bedrijven pieken in de productie opvangen. Met de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt, onder andere in de zorg en techniek, zullen steeds meer ondernemers bereid zijn langdurig te investeren in de onderkant van de arbeidsmarkt.

11 Colofon Realisatie BMC Over de auteurs Peter Donders en Pim Raaijmakers zijn beiden senior adviseur bij BMC. Zij werken op het terrein van sociale zekerheid, arbeidsmarkt en economische ontwikkeling. Reacties op deze publicatie zijn van harte welkom: Peter Donders, Pim Raaijmakers, Deze publicatie wordt u aangeboden door: BMC, januari 2013

12 POSTADRES Postbus AL AMersfoort TELEFOON INTERNET

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Uw mening? Zijn alle werkzaamheden geschikt voor de doelgroep? NEEN! Zijn

Nadere informatie

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Toolbox Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Geschiedenis Participatiewet

Geschiedenis Participatiewet De Participatiewet Welkom 1 Opening 2 Inhoud van de Participatiewet 3 De Participatiewet, lucht, last of lust voor ondernemers 4 Praktijkervaringen 5 Paneldiscussie met de zaal over belemmeringen, kansen

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Afspraakbanen. Hoe komen we onze Afspraak(banen) na?

Afspraakbanen. Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Afspraakbanen Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Werkgevers, vakbonden en de overheid hebben in het Sociaal Akkoord afgesproken dat er 125.000 afspraakbanen komen.

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL Uitwerking participatieverordening, vastgesteld DB 30 januari 2014 Pagina 1 van 6 Matrix 1 Beleidskader Klantgroepen (nadere uitwerking artikel 3 Participatieverordening)

Nadere informatie

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking?

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Participatiewet Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Wat kan het WSP voor u betekenen? Werving & selectie Branche- en Subsidies & regelingen Werkgevers Scan doelgroepen arbeidsjuridischadvies

Nadere informatie

arbeidsmarkt Uw partner op de Marianne Vogelenzang accountadviseur Erwin Boer accountadviseur Margriet Broere accountadviseur

arbeidsmarkt Uw partner op de Marianne Vogelenzang accountadviseur Erwin Boer accountadviseur Margriet Broere accountadviseur Marianne Vogelenzang accountadviseur Erwin Boer accountadviseur e.boer@drechtsteden.nl 06 13 23 57 84 Spuiboulevard 298 3311 GR Dordrecht 078 770 87 70 info@baanbrekenddrechtsteden.nl www.baanbrekenddrechtsteden.nl

Nadere informatie

Jaap Peelen. Business Manager Tender support. In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI

Jaap Peelen. Business Manager Tender support. In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI Jaap Peelen Business Manager Tender support In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI Track record 64 tenders in bouw- en infrasector (EMVI en BVP) 71% werd als beste beoordeeld door de opdrachtgever

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014)

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Definities Social Return houdt in dat de opdrachtnemer aan wie een opdracht wordt verstrekt, verplicht is om een deel van de

Nadere informatie

Eenvoudiger van bijstand naar baan

Eenvoudiger van bijstand naar baan Informatieblad Eenvoudiger van bijstand naar baan De huidige arbeidsmarkt vraagt om flexibiliteit. Met Flextensie kunt u bijstandsgerechtigden in uw gemeente tijdelijk of deeltijdwerk bieden. Zo groeien

Nadere informatie

congres 27 november 2014 Werken vanuit werkgeverstaal

congres 27 november 2014 Werken vanuit werkgeverstaal congres 27 november 2014 Werken vanuit werkgeverstaal 11 12 Sociale Dienst Drechtsteden / Baanbrekend Drechtsteden Walter H. Bak QC/AC MBA MT-lid Werk & Inkomen Doorlichting Middelen 2010 ± 265.000 Inwoners

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

AAN het raadslid mevrouw P. Beeren-Adriaans. Artikel 43-vragen inzake WSW-ers aan de slag bij Kersten in het kader convenant: Afstand tot arbeidsmarkt

AAN het raadslid mevrouw P. Beeren-Adriaans. Artikel 43-vragen inzake WSW-ers aan de slag bij Kersten in het kader convenant: Afstand tot arbeidsmarkt gemeente Roermond uw nummer uw datum 21 maart 2012 ons nummer onze datum verzonden 2012/UIT/38314 2 april 2012-5 APR. 2012 AAN het raadslid mevrouw P. Beeren-Adriaans inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr.

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Notitie Social Return on Investment Alphen aan den Rijn

Notitie Social Return on Investment Alphen aan den Rijn Notitie Social Return on Investment Alphen aan den Rijn Aanleiding Social Return On Investment (SROI) is als thema opgenomen in het Beleidskader Programma Rijnstreek werkt dat op 28 februari 2013 door

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl Werkzoekenden in Westfriesland Ik ben WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland Wij zijn WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. Wij begeleiden

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

Dienstverlening voor het verbinden van mens en organisatie

Dienstverlening voor het verbinden van mens en organisatie Dienstverlening voor het verbinden van mens en organisatie Dienstenbedrijf. Verbindt! Het Dienstenbedrijf biedt u als werkgever vijf winstpunten en daarmee een goede deal. Het Dienstenbedrijf verbindt

Nadere informatie

Denken in mogelijkheden. Een Rijnlandse aanpak voor het aannemen en behouden van arbeidsgehandicapten

Denken in mogelijkheden. Een Rijnlandse aanpak voor het aannemen en behouden van arbeidsgehandicapten Denken in mogelijkheden Een Rijnlandse aanpak voor het aannemen en behouden van arbeidsgehandicapten Doel- en vraagstelling Nader onderzoek verrichten naar de kri

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Analyse tekort inkomensdeel Inleiding

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Analyse tekort inkomensdeel Inleiding Zaaknummer: Z-16-70160 Documentnr.: PI-16-95484 Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik Analyse tekort inkomensdeel 2016 Inleiding Via dit document informeren wij u over het verwachte tekort voor

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet!

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Programma 16.15 uur Welkom (Erik Rosier, projectleider Konnekt os) Hoofdlijnen Participatiewet (Jan Karel Jobse) Aan de slag & korte

Nadere informatie

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Inzet MEEWERKEN tegenprestatie naar vermogen optima forma Uitgangspunten: Huidige beleidsuitspraken Vraagstelling: Is dit betaalbaar

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Aan het werk! #1/2016-2017

Aan het werk! #1/2016-2017 Aan het werk! #1/2016-2017 De Partcipatiewet is een feit! Nu gaat het om de uitvoering. Daar hebben wij u als werkgever bij nodig. Want u hebt, samen met gemeenten en overheid, de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Dienstverlening aan werkgevers voor de invulling van banen uit de baanafspraken Een simpel, eenduidig en aantrekkelijk basisaanbod voor werkgevers

Dienstverlening aan werkgevers voor de invulling van banen uit de baanafspraken Een simpel, eenduidig en aantrekkelijk basisaanbod voor werkgevers Dienstverlening aan werkgevers voor de invulling van banen uit de baanafspraken Een simpel, eenduidig en aantrekkelijk basisaanbod voor werkgevers UWV en Gemeenten regio Groot Amsterdam 4 juli 2014 Beginsituatie

Nadere informatie

Samen aan de Slag. Methodisch werken

Samen aan de Slag. Methodisch werken Samen aan de Slag Methodisch werken Werkplein Drentsche Aa Remco Bruggink Organisatieadviseur Financiën en Bedrijfsvoering Werkplein Drentsche Aa Marije Baarschers Preventiemedewerker Werkplein Drentsche

Nadere informatie

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet Door: Tanja Willemsen Divosa participatiewet sinds 1 januari 2015 voor wie? doel schaal Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt niet redt zonder

Nadere informatie

*U * *U *

*U * *U * *U14.13270* *U14.13270* De leden van de Gemeenteraad Postbus 1 2650 AA BERKEL EN RODENRIJS Afdelingen: BIF & EMO Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Saskia Slabbekoorn en Margot Verhagen

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groningen

Arbeidsmarktregio Groningen Marktbewerkingsplan Arbeidsmarktregio Groningen (versie 18 maart 2015) Status: het marktbewerkingsplan (deel Werkbedrijf) moet nog worden vastgesteld door het bestuur van het regionaal Werkbedrijf achtergrond

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus EA s-gravenhage. Geachte heer, mevrouw,

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus EA s-gravenhage. Geachte heer, mevrouw, Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage Kenmerk oval.bri. 13354141 Betreft Inbreng OVAL voor behandeling Participatiewet op

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. maar een kracht. Autisme is voor mijn werk geen beperking, Staan voor een baan. Manager Operations Jos Bruens

Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. maar een kracht. Autisme is voor mijn werk geen beperking, Staan voor een baan. Manager Operations Jos Bruens Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. Manager Operations Jos Bruens van PromTeg Industries, Duiven. Staan voor een baan Autisme is voor mijn werk geen beperking, maar een kracht. Panelenbouwer Niels

Nadere informatie

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers PROGRAMMA Participatie, reintegratie en werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt Een serieuze opgave van hoge

Nadere informatie

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen. M E M O Aan Van : de gemeenteraad : het college van burgemeester en wethouders Datum : oktober 2015 Onderwerp : analyse en maatregelen Inleiding: Met de invoering van de Participatiewet is de Incidentele

Nadere informatie

Businesscase Floriade Werkbedrijf

Businesscase Floriade Werkbedrijf Businesscase Floriade Werkbedrijf UWV, Randstad en de gemeente Almere gaan een samenwerking aan om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt met behulp van de Floriade 2022, duurzaam aan het werk te helpen.

Nadere informatie

Invoering Wet werken naar Vermogen Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel, Wageningen Voorkeursmodel Regionaal Werkbedrijf 13 april 2012

Invoering Wet werken naar Vermogen Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel, Wageningen Voorkeursmodel Regionaal Werkbedrijf 13 april 2012 Invoering Wet werken naar Vermogen Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel, Wageningen Voorkeursmodel Regionaal Werkbedrijf 13 april 2012 BMC 13 april 2012 M. Depla en P. Raaijmakers Projectnummer: Correspondentienummer:

Nadere informatie

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s LOOR UMC Vrijdag 7 maart 2014 Kim Verschueren Abvakabo FNV projectleider Vooraf Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe? Doel project Uiteindelijke

Nadere informatie

Bijstand en werk in 2016 De WWB doelgroep in cijfers. Tekst Marlijn Migchels April 2016

Bijstand en werk in 2016 De WWB doelgroep in cijfers. Tekst Marlijn Migchels April 2016 Bijstand en werk in 2016 De WWB doelgroep in cijfers Tekst Marlijn Migchels April 2016 Bestandsanalyse laat zien: bijstandsgerechtigden kunnen en willen vaak werken Hoe gedegen matching bijdraagt aan duurzame

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad,

Aan de leden van de gemeenteraad, Aan de leden van de gemeenteraad, Afspraakbanen In het Sociaal Akkoord dat tussen Rijk en sociale partners is afgesloten, is afgesproken dat werkgevers de komende tien jaar 125.000 extra banen realiseren

Nadere informatie

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk.

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Om bij onze doelgroepmedewerkers de focus op uitstroom te krijgen, is het van belang dat we vanuit

Nadere informatie

Social Return achtergrondinformatie

Social Return achtergrondinformatie Bijlage I Social Return achtergrondinformatie Bestek aanbesteding Multifunctionals pagina 1 van 6 Algemene informatie Social Return De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling dat een investering door

Nadere informatie

Geschikt werk voor geschikte mensen

Geschikt werk voor geschikte mensen Geschikt werk voor geschikte mensen Divosa vrijdag Utrecht, 14 maart 2014 Erik Voerman UWV WERKbedrijf 2 Ontwikkelingen Wajong Afname groei aantal Wajongers sinds 2010 Na instroom gaan jongeren sneller

Nadere informatie

Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking

Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking Doel van deze bijeenkomst Participatiewet en banenafspraak Ambassadeursnetwerk Delen van ervaringen en adviezen Netwerken

Nadere informatie

Regionaal beleid SROI Twente

Regionaal beleid SROI Twente Regionaal beleid SROI Twente Marktdag aanbesteden Twente 7 april 2016 joop.wikkerink@hengelo.nl Wat is SROI Stellen van sociale voorwaarden om werkgelegenheid bevorderen Doelgroepen met afstand tot de

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers 1 november 2017 Overzicht belangrijkste conclusies en aandachtspunten Samenvattend antwoord op hoofdvraag 1: ervaren

Nadere informatie

Mirjam Sterk opent eerste Stagestraat in Amsterdam-Zuid. Dinsdag 11 maart uur Maasstraat - Hoofddorppleinbuurt

Mirjam Sterk opent eerste Stagestraat in Amsterdam-Zuid. Dinsdag 11 maart uur Maasstraat - Hoofddorppleinbuurt UITNODIGING - PERSBERICHT - PROGRAMMA Mirjam Sterk opent eerste Stagestraat in -Zuid Dinsdag 11 maart 10.00-11.30 uur - Stichting Nederland PERSBERICHT 5 maart 2014 Mirjam Sterk opent eerste in -Zuid (Locatie:

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014)

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Definities Social Return houdt in dat de opdrachtnemer aan wie een opdracht wordt verstrekt, verplicht is om een deel van de

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL Uitwerking participatieverordening Pagina 1 van 6 Matrix 1 Beleidskader Klantgroepen (nadere uitwerking artikel 3 Participatieverordening) Job ready Niet job ready

Nadere informatie

Participatiewet. Werk training - coaching

Participatiewet. Werk training - coaching Werk training - coaching Met WERK meer MANS Wie zijn wij: 15 jaar ervaring Zuid- / midden Nederland Breed & groot netwerk Consulenten Arbeidsdeskundigen Loopbaanadviseurs (Job)coaches Werkmans stelt zich

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Februari 2015 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

Verordeningen Participatiewet

Verordeningen Participatiewet Verordeningen Participatiewet Persbericht van 11 mei jl. 935 extra banen in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe In de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe is afgesproken dat er tot

Nadere informatie

Werken naar vermogen. Maart 2012

Werken naar vermogen. Maart 2012 Werken naar vermogen Maart 2012 1 Inhoud presentatie Hoofdlijnen nieuwe systeem Loondispensatie Stand van zaken WWNV Planning wetsvoorstel Planning lagere regelgeving 2 Nieuwe systeem Wet werken naar vermogen

Nadere informatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie De Participatiewet In een politiek krachtenveld 25 september 2013 Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie Wajongers in de zorg Doel en Inspiratie Programma 13:00 13.15 13:15 13.45 13:45 14:15 Opening Hoofdlijn

Nadere informatie

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten

Nadere informatie

2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE

2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS 2016 in cijfers Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Gemeenschappelijke Regeling Werkgelegenheid Regio Eindhoven bestuur EINDHOVEN

Nadere informatie

Beleidsplannen Sociaal Domein

Beleidsplannen Sociaal Domein Beleidsplannen Sociaal Domein Concept Beleidsplan Jeugdhulp Concept Beleidsplan Wmo/AWBZ Concept Beleidsuitgangspunten Participatiewet Concept Beleidsplan de Verbinding Concept-Beleidsplan Jeugdhulp Toekomst

Nadere informatie

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid 2013-2014 1. Jongerenloket Het jongerenloket bij de Regionale Sociale Dienst in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is een voortzetting van het jongerenloket

Nadere informatie

Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder.

Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder. Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder. Steeds meer ondernemers helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan. Dat doen ze om verschillende redenen,

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return 1. Verklaring gebruikte termen Social Return Arrangement Een arrangement is een samenwerkingsverband op maat, met specifieke afspraken binnen

Nadere informatie

Veranderende arbeidsmarkt

Veranderende arbeidsmarkt Veranderende arbeidsmarkt De arbeidsmarkt staat aan de vooravond van een grote verandering. Na decennia van een groeiend arbeidspotentieel neemt sinds 2010 de beroepsbevolking af. Commissie Bakker becijfert

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening. Provincie Noord-Brabant

Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening. Provincie Noord-Brabant Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening Provincie Noord-Brabant Versie: 2.2 Status: Definitief Inleiding Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben te kennen gegeven dat de Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel:

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: Re-integratiebegeleiding (2 e en 3 e spoor) Doel 1. Duidelijkheid! Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: 2. Werk! * Ruime arbeidsmogelijkheden * Beperkte

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

Werkgevers Event 20 november 2014. Participatiewet. De gevolgen hiervan voor werkgevers

Werkgevers Event 20 november 2014. Participatiewet. De gevolgen hiervan voor werkgevers Werkgevers Event 20 november 2014 Participatiewet De gevolgen hiervan voor werkgevers Startdatum: 1 januari 2015 De situatie nu èn per 1 januari 2015 Huidige situatie: Wajong, WSW, WWB verschillende rechten,

Nadere informatie

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet!

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! 30 november 2012 Vraag 1: Welke mogelijkheden zijn er om tot startkwalificatie opgeleid te worden? BOL opleiding BBL opleiding Niveau 2 mbo BOL

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie