Ondernemend de uitkering uit!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemend de uitkering uit!"

Transcriptie

1 Ondernemend de uitkering uit! Een stappenplan voor samenwerking tussen gemeenten en ondernemers Pim Raaijmakers Peter Donders Januari 2013

2

3 Ondernemend de uitkering uit Van uitkering naar werk Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groeiende groep mensen die ondersteuning nodig hebben bij de stap van uitkering naar werk. Omdat gemeenten met een dalend budget een groeiend aantal mensen aan werk willen helpen, zal de samenwerking met ondernemers moeten worden gezocht. Samenwerking die in de nabije toekomst mede bepalend zal zijn voor succes. Sterker nog: gemeenten die geen deals kunnen sluiten met ondernemers, gaan daarmee in stevige financiële problemen komen. Divosa: gemeenten komen tekort op het I-deel Gemeenten kwamen in miljoen (17%) tekort op het budget voor de bijstandsuitkeringen. Daarmee is 2011 het derde jaar op rij dat gemeenten geld toeleggen op de uitkeringen. Waar zij in 2008 nog 67 miljoen overhielden op het bijstandsbudget, waren de tekorten in de daaropvolgende jaren respectievelijk 99, 346 en vervolgens 675 miljoen De uitdaging van vandaag: besparen op het I-deel De uitdaging voor gemeenten is helder: zoveel mogelijk mensen aan de slag op de arbeidsmarkt, zodat bespaard kan worden op het betalen van uitkeringen. De doelgroep kan voor een klein deel zonder al te veel inspanningen aan de slag bij een reguliere werkgever. Het merendeel van de mensen zal echter langdurig of zelfs permanent ondersteuning nodig hebben. En ook dan zijn velen nog onvoldoende productief om het volledige wettelijk minimumloon (WML) te verdienen. Nieuwe arrangementen Gemeenten worden spelers op de arbeidsmarkt met als doel mensen uit hun bestand aan een baan te helpen en op deze manier op het I-deel te besparen. Sommige gemeenten zullen dat in huis doen, andere kiezen ervoor deze verantwoordelijkheid buiten de eigen organisatie neer te leggen. Wanneer mensen niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, is de opgave om met minimale kosten toch een deel van de uitkeringslasten terug te verdienen. Dit vraagt om nieuwe arrangementen tussen gemeenten, ondernemers en de nieuwe medewerkers. Afhankelijk van de hoogte van de begeleidingskosten, kunnen gemeenten op deze manier tot duizenden euro s per persoon per jaar besparen op de uitkeringslasten.

4 Ondernemers en de doelgroep Een succesvolle werkgeversbenadering staat of valt met de vraag in hoeverre gemeenten in staat zijn om te voorzien in het capaciteitsvraagstuk van de ondernemers in de gemeente. Dat kan uiteenlopen van een behoefte aan een duurzame en betrouwbare arbeidskracht in een vaste betrekking, via het opvangen van pieken in de productie tot het op afroep beschikbaar zijn voor losse klussen. Hoe dan ook: gemeenten dienen de vraag van de ondernemer centraal te stellen, niet de vraag hoe verlaag ik zo snel mogelijk mijn uitkeringsbestand?. Drie typen werkgevers Op basis van de mate van maatschappelijke betrokkenheid, zijn er drie typen ondernemers: 1. De werkgever die voor het directe bedrijfseconomische belang gaat Als de arbeidsvraag enkel uit bedrijfseconomisch belang en niet uit maatschappelijk belang voortkomt, zal de werkgever risicomijdend zijn ten opzichte van werkzoekenden. Dit is het type werkgevers dat bovenstaande risico s bij voorkeur vermijdt. Om toch over te gaan tot het investeren in kwetsbare werkzoekenden, zal de werkgever ofwel min of meer gedwongen moeten worden (bijvoorbeeld om te kunnen deelnemen in een aanbesteding, social return), ofwel gewoon een aantrekkelijk aanbod moeten krijgen om alsnog met de doelgroep in zee te gaan. 2. De werkgever die zich maatschappelijk betrokken wil tonen Werkgevers in deze categorie willen laten zien dat ze maatschappelijk betrokken zijn en de bereidheid hebben te investeren in kwetsbare werkzoekenden. Vaak zetten ze hen in in meer ondersteunende diensten, soms ook in het kernproces. Dit zijn werkgevers die graag een ambassadeur zijn, omdat ze hun cliënten en leveran ciers willen laten zien dat ze maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Deze werkgevers moeten worden geholpen wil het aantrekkelijk zijn om mensen met lagere verdiencapaciteit bij hen te laten werken. 3. De werkgever die maatschappelijke betrokkenheid als kernstrategie heeft Het gaat hierbij om de horeca die werkt met kwetsbare doelgroepen, de bedrijven die een deel van hun productie uitbesteden aan de sociale werkplaats, de aanbieder van duurzame verlichting die eenvoudig technisch werk uitbesteedt aan kwetsbare werknemers. Dit zijn bedrijven die het als onderdeel van hun businessmodel hebben gemaakt dat ze investeren in kwetsbare werkzoekenden. Hoewel het aantal ondernemers in categorie 2 en 3 de laatste jaren toeneemt, is dit aantal voor gemeenten te gering om op grote schaal mensen vanuit een uitkering aan betaald werk te helpen. Daarom is het zinvol de focus te verschuiven naar de grote groep ondernemers die voor het directe bedrijfseconomische belang gaan. Aangezien het in de praktijk lastiger is samenwerking aan te gaan met deze groep, dienen gemeenten op zoek te gaan naar oplossingen waar ondernemers in zakelijk opzicht beter van worden. Om een concurrerend aanbod te doen, zal de toegevoegde waarde van arbeidskrachten in beginsel hoger moeten zijn dan de kosten die de werkgever ervoor maakt.

5 Werkgeversonderzoek Cedris Cedris, de branchevereniging voor de sociale werkvoorziening, heeft onderzoek laten uitvoeren naar de wensen van werkgevers bij de inzet van de SW-doelgroep in het bedrijf. In het kort waren dit de belangrijkste voorwaarden om in zee te gaan met de sociale werkvoorziening: Werkgevers willen financieel gecompenseerd worden. Een minder productieve werknemer moet evenredig minder kosten; Werkgevers willen het risico beperkt houden, bijvoorbeeld bij verzuim of arbeidsongeschiktheid; Werkgevers willen dat het hen makkelijk wordt gemaakt, bijvoorbeeld door inzet van een externe begeleider en het uit handen nemen van administratieve lasten. Om de samenwerking met dit type ondernemers op te zoeken en in de praktijk te brengen, heeft BMC een stappenplan ontwikkeld. - Stap 1: Vraag en aanbod in beeld - Stap 2: Uw interne organisatie op orde - Stap 3: Nieuwe en flexibele arrangementen

6 Stap 1: Vraag en aanbod in beeld Ken de arbeidsmarkt Voor gemeenten, UWV en SW-bedrijven is het, bij de ontwikkeling van een effectieve werkgeversbenadering, van belang de regionale arbeidsmarkt goed in beeld te brengen: Wat is de structuur van het bedrijfsleven en het (beroeps)onderwijs in de regio? In welke sectoren is er veel werkgelegenheid? Voor welke functies staan veel vacatures open? Staan nieuwe bedrijven op het punt zich in de regio te gaan vestigen? En: hoe is het bedrijfsleven georganiseerd, welke ondernemers zijn de lokale smaakmakers? Ken uw uitkeringenbestand Het klantenbestand zal zoveel mogelijk moeten worden voorbereid om in te spelen op de vraag van werkgevers. Zonder kennis van het klantenbestand is het immers niet mogelijk om ieders capaciteiten goed in te zetten op de arbeidsmarkt. Omdat niet iedereen in staat zal zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen, kan het lonend zijn om een loonwaardemeting uit te voeren. Op deze manier komt in beeld wat de individuele mogelijkheden zijn en onder welke omstandigheden iemand naar vermogen aan het werk kan. Veel gemeenten hebben daarnaast goede ervaringen met het opstellen van een werkpaspoort voor de doelgroep. Dit is een soort CV dat accountmanagers en potentiële werkgevers inzicht geeft in de vaardigheden en werkervaring van de kandidaat. De klant in beeld Het doorlichten van het klantenbestand is een goede start voor een succesvolle samenwerking met ondernemers. BMC voert bestandsanalyses uit die inzicht geven in de werkkansen van individuele uitkeringsontvangers. Samen met de klantmanagers brengen we in beeld hoe iemand geactiveerd kan worden richting betaald werk. Ook een scan voor voorliggende voorzieningen en/of fraudesignalen kan onderdeel uitmaken van de bestandsanalyse. Ken de ondernemer Gemeenten die werken aan de werkgeversbenadering, doen er goed aan om vrijblijvende gesprekken aan te gaan met ondernemers en organisaties als de regionale Kamer van Koophandel en winkeliers- en industrieverenigingen. Door open vragen te stellen aan de ondernemers in de regio, ontstaat een beter beeld van hun wensen en ideeën over de wijze waarop zij willen samenwerken met de gemeente. Een werkgeversbenadering die interactief is ontwikkeld, biedt meer kans op resultaten in de praktijk. Het is van belang om, bij de benadering van werkgevers, een commerciële bril op te zetten. De mate waarin de gemeente kan bijdragen aan het bedrijfsbelang van een individuele ondernemer, bepaalt immers het succes van de plaatsing van mensen vanuit een uitkering. Niet alle gemeenten hebben de kennis en ervaring over ondernemerschap in huis. In dat geval verdient het aanbeveling deze bedrijfskundige kennis in huis te halen of om medewerkers hier gericht op te trainen. Training Ken de klant De belangrijkste klant van de sociale dienst is niet de uitkeringsgerechtigde, maar de werkgever. BMC verzorgt praktijkgerichte trainingen voor gemeentelijke managers, accountmanagers en klantmanagers om de omslag te maken van een aanbod- naar een vraaggerichte aanpak.

7 Stap 2: Uw interne organisatie op orde Eén accountmanagement Werkgevers willen in het algemeen niet worden lastiggevallen door een stoet aan accountmanagers van gemeente, UWV, sociale werkvoorziening, ROC s en contacten vanuit tijdelijke projecten. Het verdient aanbeveling om zoveel mogelijk accountmanagement te combineren in één marktgerichte organisatie. De inrichting van een regionaal werkgeversadviespunt BMC heeft een groep van tien gemeenten, het regionale SW-bedrijf en het ROC ondersteund bij het inrichten van één regionaal werkgeversadviespunt. Partijen hebben onder andere afspraken gemaakt over de doelstellingen, de bestuurlijke betrokkenheid en meerjarige financiering. Als het enigszins mogelijk is, dienen de partners in de publieke sector elkaar op te zoeken en de werkgeversbenadering gezamenlijk te organiseren en financieren. Denk hierbij ook aan combinaties met accountmanagers die vanuit het bedrijfsleven zelf zijn georganiseerd: brancheorganisaties, scholingsinstituten en ondernemershuizen. Van concurrentie naar samenwerking gemeenten die in een regio samenwerken kunnen er voor kiezen het totale uitkeringsbestand in de regio te bundelen en ook de vraag kant regionaal in te vullen. Dit om te voorkomen dat de samenwerkende gemeenten in een regio elkaars concurrenten worden in het verlagen van hun bestand en het benaderen van werkgevers. Regionaal valt een accountmanagement makkelijker in te vullen. Voor de besparingen op het I-deel zou een onderling verdelingsmechanisme kunnen worden afgesproken bijvoorbeeld door het inrichten van een vereveningsfonds. Eén set instrumenten De meeste accountmanagers zullen voor meerdere doelgroepen aan tafel zitten bij een ondernemer: mensen vanuit onder andere de Wsw, Wajong, Wwb en WW. De kernvraag bij de ondernemer aan tafel dient te zijn: hoe zorgen we ervoor dat een kandidaat productief aan de slag kan in het bedrijf en wat mag dat kosten? Hierbij is het van belang om een helder netto bedrag af te spreken vaak zal dat lager zijn dat het minimumloon en eventueel een groeipad indien de werknemer goed bevalt. De inzet van wettelijke instrumenten als proefplaatsingen, no risk polissen en loonsuppletie, dient zoveel mogelijk in de backoffice plaats te vinden. Overigens raden wij aan om in alle gevallen met ondernemers af te spreken dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de risico s van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast dient de inzet per direct beëindigd te kunnen worden, indien een kandidaat niet bevalt. Alleen op deze manier ontstaat een stabiele relatie tussen gemeente en ondernemer. Investeer in de medewerkers Een goede samenwerking met ondernemers vraagt aan de kant van de gemeente om commerciële en flexibele medewerkers. Niet alleen de accountmanagers die rechtstreeks contact hebben met ondernemers, maar ook leidinggevenden, consulenten en ondersteunende teams, dienen klantgericht waarbij de werkgever de klant is te denken en handelen. Werk moet centraal staan in de cultuur van de sociale dienst, medewerkers dienen te denken in kansen in plaats van in belemmeringen. Voor medewerkers die ook na training en coaching deze draai niet kunnen maken, is het beter uit te kijken naar een alternatieve werkplek.

8 Plan van aanpak voor gemeentelijke accountmanagers Een gemeente van bijna honderdduizend inwoners heeft de hulp van BMC ingeroepen om een werkmethodiek te ontwikkelen voor het team accountmanagers. De ambitie is om van de mensen met een Wwbuitkering, binnen een jaar een kwart betaald werk te laten verrichten. Het plan van aanpak bestaat onder meer uit een arbeidsmarktanalyse, werkprocessen voor de benadering van individuele ondernemers en handreikingen voor de communicatie met ondernemers(organisaties) in de vorm van nieuwsbrieven, evenementen en bedrijfsbezoeken. Samenwerking binnen de gemeente Om succesvol deals te kunnen sluiten met ondernemers, is het van belang dat de accountmanagers in nauw contact staan met collega s in de gemeentelijke organisatie. Problemen die zich vaak voordoen bij het matchen van vraag en aanbod, is dat de vraag vaak voor het aanbod uitloopt. Accountmanagers komen terug met vacatures waar het aanbod (nog) niet voor geschikt is. Door vroegtijdig in gesprek te gaan over het aanbod aan menskracht, bijvoorbeeld aan de hand van werkpaspoorten, weten de accountmanagers wat zij precies aan de ondernemers kunnen aanbieden. Daarnaast is aan te bevelen dat het accountmanagement samenwerkt met de afdelingen Economische Zaken en Onderwijs. Sociale dienst en SW samen verder In een middelgrote gemeente is de sociale dienst gefuseerd met het SW-bedrijf om op deze wijze beter in staat te zijn mensen te plaatsen. De kennis en ervaring van het SW-bedrijf wordt gebruikt om opdrachten te verwerven, WWB ers werkervaring te laten opdoen en mensen te detacheren. Inzet college B&W Het is van belang dat gemeenten leren inspelen op de vraag van werkgevers vanuit commercieel perspectief. Hiertoe dient accountmanagement te worden opgebouwd: medewerkers die inzicht hebben in de mogelijkheden van mensen met een uitkering, maar daarnaast de taal spreken van ondernemers en in staat zijn om deals te sluiten. Het college van B&W kan een belangrijke rol spelen in het opbouwen van een ondernemersnetwerk en het voorbereiden van deals. Door burgemeester en wethouders te benoemen tot accounthouders, kan het bedrijfsleven in de stad of regio worden verdeeld onder de bestuurders. In een grote gemeente is het bedrijfsleven verdeeld onder de leden van het college van B&W. Ieder collegelid is verantwoordelijk voor een aantal bedrijven en het contact daarmee. Het accountmanagement van de gemeente ondersteunt het collegelid en informeert deze over de stand van zaken bij de bedrijven en de mogelijkheden die dit biedt voor de gemeente.

9 Stap 3: Nieuwe en flexibele arrangementen Pay-rolling & detachering Slechts een beperkt deel van de ondernemers die in zee wil gaan met de doelgroep aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zal deze mensen zelf in dienst willen nemen. Onder meer vanwege de risico s en de administratieve lasten, geven veel ondernemers de voorkeur aan een flexibel contract in de vorm van detachering, uitzendwerk of andere inleenconstructies. Gemeenten die op grote schaal mensen vanuit de uitkering aan werk willen helpen, doen er goed aan hiervoor een organisatie aan te wijzen of op te richten. In sommige gevallen zal het gaan om een gemeentelijk werkbedrijf, in andere gevallen kan een detacheringsbedrijf worden ondergebracht bij bijvoorbeeld een SW-bedrijf of uitzendorganisatie. Dienstenbedrijf Niet al het denkbare werk voor de doelgroep is te vinden bij reeds bestaande ondernemers. Veel laagproductief werk op of onder het wettelijk minimumloon wordt nu of niet uitgevoerd, of uitgevoerd door professionals. Te denken valt aan activiteiten als het bezorgen van boodschappen, het uitvoeren van klussen in en om het huis of het opknappen van fietswrakken. Verschillende gemeenten bouwen op dit moment aan een werkbedrijf of wijkgerichte dienstverlening voor dit soort eenvoudige werkzaamheden. Op deze manier kunnen relatief veel werkplekken worden gecreëerd voor mensen die de stap willen maken van werk naar uitkering. Van sociale werkvoorziening naar wijkwerkbedrijf BMC heeft voor een gemeente scenario s ontwikkeld voor de toekomst van het de lokale sociale werkvoorziening. Op basis van de analyse en doorrekening van de scenario s, heeft men gekozen voor doorontwikkeling tot een wijkwerkbedrijf. Dit nieuwe bedrijf zal voor de gehele onderkant van de arbeidsmarkt werkzaamheden uitvoeren op het terrein van wonen, welzijn, schoonmaak en groen. Ook dienstverlening aan ondernemers en particulieren behoort tot het aanbod van het wijkwerkbedrijf. Gedeeltelijke uitstroom, deeltijdwerk of eenmalige inzet Slechts een klein deel van de klanten zal vanuit een uitkeringssituatie direct en volledig kunnen uitstromen naar regulier werk op het niveau van het minimumloon. Voor sommigen is deeltijdwerk een eerste stap, anderen zullen langdurig aan het werk gaan onder het minimumloon. Ook banen voor korte tijd of zelfs de inzet van mensen bij eenmalige evenementen, is een prima manier om mensen te activeren. Daar komt bij dat al het betaald werk kort of langdurig, goed of matig betaald bijdraagt aan het terugdringen van de uitkeringslasten. Met andere woorden: iedere gewerkte dag levert in principe winst op voor de gemeente. Dit vraagt voor veel klantmanagers om een andere benadering dan zij tot nu toe gewend zijn. Daarnaast dient de administratie ingericht te zijn op een voortdurende in- en uitstroom van klanten en op een maandelijks wisselende aanvullende uitkering voor de klanten. Social return Gemeenten zijn belangrijke opdrachtgevers, onder andere in de domeinen bouwen, welzijn, schoonmaak en openbaar groen. Het loont om bij de aanbesteding van werk, gebruik te maken van het instrument social return on investment (SROI). Ondernemers worden op deze manier extra geprikkeld om mensen vanuit de doelgroep productief in te zetten. Belangrijk in dit traject is de nazorg: ook na gunning van een opdracht, is nauwe samenwerking tussen de betreffende ondernemer nodig voor de inzet en begeleiding van de doelgroep op de werkvloer.

10 Stimuleringsfonds Techniek In een gemeente in het oosten van het land is een fonds op gericht voor social return waarin opdrachtgevers, werkgevers en opleidingsbedrijven in de techniek participeren. Aanbestedingen van de opdrachtgevers worden gescreend op mogelijke leer-werk trajecten en vervolgens in het bestek opgenomen. Het fonds voorziet in een bonus-malus regeling voor gerealiseerde of niet gerealiseerde leer-werk uren waarmee het fonds revolverend is. De gemeente heeft een deel van haar reïntegratiebudget in het fonds gestort in ruil voor een aantal gegarandeerde leer-werktrajecten uit haar bestand. BMC heeft het stimuleringsfonds techniek mee helpen ontwikkelen en is mede-eigenaar van de methodiek en de opzet ervan. Groepen ondernemers Gemeenten die een substantieel deel van hun bestand willen activeren richting betaald werk, hoeven dit niet alleen te doen. Op verschillende plekken in het land wordt op dit moment ervaring opgedaan met het binnenhalen van (groepen) ondernemers die aan de slag gaan met de doelgroep. Deze ondernemers krijgen inzicht in de bestanden uitkeringsontvangers en creëren een pool van nieuwe medewerkers die bijvoorbeeld ingezet worden om in de verschillende bedrijven pieken in de productie opvangen. Met de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt, onder andere in de zorg en techniek, zullen steeds meer ondernemers bereid zijn langdurig te investeren in de onderkant van de arbeidsmarkt.

11 Colofon Realisatie BMC Over de auteurs Peter Donders en Pim Raaijmakers zijn beiden senior adviseur bij BMC. Zij werken op het terrein van sociale zekerheid, arbeidsmarkt en economische ontwikkeling. Reacties op deze publicatie zijn van harte welkom: Peter Donders, Pim Raaijmakers, Deze publicatie wordt u aangeboden door: BMC, januari 2013

12 POSTADRES Postbus AL AMersfoort TELEFOON INTERNET

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Toolbox Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Eenvoudiger van bijstand naar baan

Eenvoudiger van bijstand naar baan Informatieblad Eenvoudiger van bijstand naar baan De huidige arbeidsmarkt vraagt om flexibiliteit. Met Flextensie kunt u bijstandsgerechtigden in uw gemeente tijdelijk of deeltijdwerk bieden. Zo groeien

Nadere informatie

Afspraakbanen. Hoe komen we onze Afspraak(banen) na?

Afspraakbanen. Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Afspraakbanen Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Werkgevers, vakbonden en de overheid hebben in het Sociaal Akkoord afgesproken dat er 125.000 afspraakbanen komen.

Nadere informatie

arbeidsmarkt Uw partner op de Marianne Vogelenzang accountadviseur Erwin Boer accountadviseur Margriet Broere accountadviseur

arbeidsmarkt Uw partner op de Marianne Vogelenzang accountadviseur Erwin Boer accountadviseur Margriet Broere accountadviseur Marianne Vogelenzang accountadviseur Erwin Boer accountadviseur e.boer@drechtsteden.nl 06 13 23 57 84 Spuiboulevard 298 3311 GR Dordrecht 078 770 87 70 info@baanbrekenddrechtsteden.nl www.baanbrekenddrechtsteden.nl

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking?

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Participatiewet Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Wat kan het WSP voor u betekenen? Werving & selectie Branche- en Subsidies & regelingen Werkgevers Scan doelgroepen arbeidsjuridischadvies

Nadere informatie

Geschiedenis Participatiewet

Geschiedenis Participatiewet De Participatiewet Welkom 1 Opening 2 Inhoud van de Participatiewet 3 De Participatiewet, lucht, last of lust voor ondernemers 4 Praktijkervaringen 5 Paneldiscussie met de zaal over belemmeringen, kansen

Nadere informatie

Jaap Peelen. Business Manager Tender support. In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI

Jaap Peelen. Business Manager Tender support. In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI Jaap Peelen Business Manager Tender support In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI Track record 64 tenders in bouw- en infrasector (EMVI en BVP) 71% werd als beste beoordeeld door de opdrachtgever

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014)

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Definities Social Return houdt in dat de opdrachtnemer aan wie een opdracht wordt verstrekt, verplicht is om een deel van de

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Aan het werk! #1/2016-2017

Aan het werk! #1/2016-2017 Aan het werk! #1/2016-2017 De Partcipatiewet is een feit! Nu gaat het om de uitvoering. Daar hebben wij u als werkgever bij nodig. Want u hebt, samen met gemeenten en overheid, de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl Werkzoekenden in Westfriesland Ik ben WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland Wij zijn WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. Wij begeleiden

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Geschikt werk voor geschikte mensen

Geschikt werk voor geschikte mensen Geschikt werk voor geschikte mensen Divosa vrijdag Utrecht, 14 maart 2014 Erik Voerman UWV WERKbedrijf 2 Ontwikkelingen Wajong Afname groei aantal Wajongers sinds 2010 Na instroom gaan jongeren sneller

Nadere informatie

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Inzet MEEWERKEN tegenprestatie naar vermogen optima forma Uitgangspunten: Huidige beleidsuitspraken Vraagstelling: Is dit betaalbaar

Nadere informatie

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet!

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Programma 16.15 uur Welkom (Erik Rosier, projectleider Konnekt os) Hoofdlijnen Participatiewet (Jan Karel Jobse) Aan de slag & korte

Nadere informatie

Dienstverlening voor het verbinden van mens en organisatie

Dienstverlening voor het verbinden van mens en organisatie Dienstverlening voor het verbinden van mens en organisatie Dienstenbedrijf. Verbindt! Het Dienstenbedrijf biedt u als werkgever vijf winstpunten en daarmee een goede deal. Het Dienstenbedrijf verbindt

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers PROGRAMMA Participatie, reintegratie en werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt Een serieuze opgave van hoge

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking

Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking Doel van deze bijeenkomst Participatiewet en banenafspraak Ambassadeursnetwerk Delen van ervaringen en adviezen Netwerken

Nadere informatie

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s LOOR UMC Vrijdag 7 maart 2014 Kim Verschueren Abvakabo FNV projectleider Vooraf Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe? Doel project Uiteindelijke

Nadere informatie

Een kans voor jongeren als chauffeur

Een kans voor jongeren als chauffeur SP fractie Nijmegen www.nijmegen.sp.nl Klik hier voor de reactie d.d. 22 januari 2008 van het college van B&W Postbus 9105 6500 HG Nijmegen T. 024 329 23 71 fractie@sp.nijmegen.nl I N I T I A T I E F V

Nadere informatie

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet Door: Tanja Willemsen Divosa participatiewet sinds 1 januari 2015 voor wie? doel schaal Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt niet redt zonder

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw

Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw I Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw 18.1 Jongeren met een beperking die een indicatie hebben voor de Wsw maar nog niet geplaatst zijn, staan op een wachtlijst voor de Wsw. De wachtlijsten

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

Participatiewet. Werk training - coaching

Participatiewet. Werk training - coaching Werk training - coaching Met WERK meer MANS Wie zijn wij: 15 jaar ervaring Zuid- / midden Nederland Breed & groot netwerk Consulenten Arbeidsdeskundigen Loopbaanadviseurs (Job)coaches Werkmans stelt zich

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

Werken naar vermogen. Maart 2012

Werken naar vermogen. Maart 2012 Werken naar vermogen Maart 2012 1 Inhoud presentatie Hoofdlijnen nieuwe systeem Loondispensatie Stand van zaken WWNV Planning wetsvoorstel Planning lagere regelgeving 2 Nieuwe systeem Wet werken naar vermogen

Nadere informatie

Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. maar een kracht. Autisme is voor mijn werk geen beperking, Staan voor een baan. Manager Operations Jos Bruens

Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. maar een kracht. Autisme is voor mijn werk geen beperking, Staan voor een baan. Manager Operations Jos Bruens Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. Manager Operations Jos Bruens van PromTeg Industries, Duiven. Staan voor een baan Autisme is voor mijn werk geen beperking, maar een kracht. Panelenbouwer Niels

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. van Bergen. No. B15.000681. Dronten, 28 april 2015. maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. van Bergen. No. B15.000681. Dronten, 28 april 2015. maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG Portefeuille: P. van Bergen No. B15.000681 Dronten, 28 april 2015 maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. Kennis te nemen van de consequenties

Nadere informatie

Informatiesessie SROI regio NHN. Raadzaal Heerhugowaard 25-04-2013

Informatiesessie SROI regio NHN. Raadzaal Heerhugowaard 25-04-2013 Informatiesessie SROI regio NHN Raadzaal Heerhugowaard 25-04-2013 De 3 Thema s: 1. Werknaarwerk 2. School naar werk 3. Uitkering naar Werk: Project Werkgeversdienstverlening Social Return On Investment

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Februari 2015 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 De Participatiewet in de praktijk Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt WWB: Wsw: Wajong: 319.000 (realisatie 2012) 118.000 (realisatie 2012) 100.000

Nadere informatie

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten

Nadere informatie

Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs

Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6192 Inboeknummer 15BST00209 Dossiernummer 15.09.251 24 februari 2015 Commissie notitie Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs Inleiding Duurzame

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel:

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: Re-integratiebegeleiding (2 e en 3 e spoor) Doel 1. Duidelijkheid! Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: 2. Werk! * Ruime arbeidsmogelijkheden * Beperkte

Nadere informatie

Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010

Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010 Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010 Annelies Soede, hoofd Concern Inkoop Agenda 1. Amsterdamse inkoop 2. Social Return invulling 3. Resultaten en ervaringen 4. Vervolgstappen 1. Amsterdamse

Nadere informatie

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning HOOFDONDERWERP Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning Martyntje Brink regionaal projectleider Participatiewet Hoeksche Waard 30 september 2013 Voettekst 1 Context Landelijk Herziening sociale

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8 Beleidsplan Participatiewet Berkelland 1 2 0 1 5-2 0 1 8 Meer doen met minder geld 2 Dienstverlening van binnen naar buiten 1. Eigen kracht (sociaal netwerk) 2. Algemene voorzieningen 3. Maatwerkvoorzieningen

Nadere informatie

Werkgevers Event 20 november 2014. Participatiewet. De gevolgen hiervan voor werkgevers

Werkgevers Event 20 november 2014. Participatiewet. De gevolgen hiervan voor werkgevers Werkgevers Event 20 november 2014 Participatiewet De gevolgen hiervan voor werkgevers Startdatum: 1 januari 2015 De situatie nu èn per 1 januari 2015 Huidige situatie: Wajong, WSW, WWB verschillende rechten,

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord 19 juni 2014 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

Stappenplan duurzame plaatsing

Stappenplan duurzame plaatsing Stappenplan duurzame plaatsing 1. Inventarisatie van mogelijkheden en werkplekken 2. Werving 3. Selectie 4. Contractering 5. Werkplekaanpassing 6. Begeleiding 7. Beoordeling, ontwikkeling, doorstroom 25

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet!

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! 30 november 2012 Vraag 1: Welke mogelijkheden zijn er om tot startkwalificatie opgeleid te worden? BOL opleiding BBL opleiding Niveau 2 mbo BOL

Nadere informatie

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL Uitwerking participatieverordening Pagina 1 van 6 Matrix 1 Beleidskader Klantgroepen (nadere uitwerking artikel 3 Participatieverordening) Job ready Niet job ready

Nadere informatie

CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT

CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT AANLEIDING Provincie wil als werkgever én als opdrachtgever invulling geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van arbeidsmarktparticipatie Begin

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten

De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten Beschut werk is goedkoper dan een participatievoorziening omdat met beschut werk opbrengsten worden gerealiseerd uit productie. Hiermee kunnen ongeveer

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet Onderwerp: Sociaal Akkoord voor de Participatiewet We hebben de impact van het sociaal akkoord voor u als szpecialist op een rij gezet. In een kort en helder overzicht wordt per item aangegeven waar we

Nadere informatie

Werkwijze en alternatieve invulling van social return Wmo 2015

Werkwijze en alternatieve invulling van social return Wmo 2015 Werkwijze en alternatieve invulling van social return Wmo 2015 Inleiding Tijdens de bijeenkomsten van de fysieke tafel is afgesproken dat Baanbrekend Drechtsteden (ook wel BBD) en/of de Regionale Sociale

Nadere informatie

Betere werkgeversdienstverlening door harmonisering

Betere werkgeversdienstverlening door harmonisering Betere werkgeversdienstverlening door harmonisering Ervaringen van G4/UWV bij het vormgeven van een gezamenlijke propositie aan werkgevers voor de invulling van de garantiebanen Dries Bartelink (Amsterdam)

Nadere informatie

WERKPLAATSNIEUWS. voor ondernemers en belangenorganisaties, nr. 3 mei 2014

WERKPLAATSNIEUWS. voor ondernemers en belangenorganisaties, nr. 3 mei 2014 WERKPLAATSNIEUWS voor ondernemers en belangenorganisaties, nr. 3 mei 2014 t Is bijna zomer, de hoogste tijd voor de tweede nieuwsbrief van 2014 over de Wijkse Werkplaats. Er zijn wat ontwikkelingen gaande,

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een Werktop? De kracht van verbinden

Hoe organiseer ik een Werktop? De kracht van verbinden Hoe organiseer ik een Werktop? De kracht van verbinden Edo Haan wethouder gemeente 4-12-2012 se Werktop 1 Even voorstellen Initiator van de Sociaal Economische Agenda (SEA) Bestuurlijke trekker Coördinerend

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

MODULAIR MODEL PROMEN VOOR GEMEENTERADEN

MODULAIR MODEL PROMEN VOOR GEMEENTERADEN MODULAIR MODEL PROMEN VOOR GEMEENTERADEN 23 september 2015 Inleiding Met de nieuwe Participatiewet (PW) is één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt tot stand gebracht. Deze fundamentele wijziging

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Online applicatie voor participatie en re-integratie

Online applicatie voor participatie en re-integratie EazyUitstroom EazyUitstroom Online applicatie voor participatie en re-integratie Pit Strategie biedt innovatieve oplossingen voor sociale diensten van gemeenten om maximaal resultaat op uitstroom te realiseren.

Nadere informatie

Transvorm Actueel. Social Return on Investment - tegenprestaties onder de loep. woensdag 17 juni 2015

Transvorm Actueel. Social Return on Investment - tegenprestaties onder de loep. woensdag 17 juni 2015 Transvorm Actueel Social Return on Investment - tegenprestaties onder de loep woensdag 17 juni 2015 Vera van der Horst Adviseur social return & PSO-distributeur v.v.d.horst@adviespuntsocialreturn.nl 06

Nadere informatie

Wat houdt de Participatiewet in?

Wat houdt de Participatiewet in? Participatiewet Wat houdt de Participatiewet in? Op 1 juli 2014 aangenomen door de Eerste Kamer; Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet van kracht, één regeling Doel: zoveel mogelijk mensen met een

Nadere informatie

Uitvoering beheertaken. inzet bijzondere doelgroepen

Uitvoering beheertaken. inzet bijzondere doelgroepen Uitvoering beheertaken en inzet bijzondere doelgroepen 156.000 inwoners 11e gemeente van Nederland Apeldoorn, Beekbergen, Beemte Broekland, Hoenderloo, Hoog Soeren, Klarenbeek, Lieren, Loenen, Radio Kootwijk,

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen SW-bedrijven als banenmakelaar 400.000 mensen hebben een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben

Nadere informatie

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie November 2013 Neeltje Huvenaars Uitstroommogelijkheden 2013/2014 Vervolgopleiding Werk Voorzieningen UWV Aangepast werk via Wsw Evt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Gevolgen Participatiewet voor de sociale werkvoorziening

Gevolgen Participatiewet voor de sociale werkvoorziening Gevolgen Participatiewet voor de sociale werkvoorziening Nav het rapport Optimaliseren verdienvermogen: - impressies van mogelijke verbeteringen in de bedrijfsvoering/ financiën van het (SW-)bedrijf -

Nadere informatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie Wajongers aan het werk met loondispensatie UWV, Directie Strategie, Beleid en Kenniscentrum Dit memo gaat in op de inzet van loondispensatie bij Wajongers en op werkbehoud en loonontwikkeling. De belangrijkste

Nadere informatie

Protocol: Voorkomen van verdringing en werken zonder loon

Protocol: Voorkomen van verdringing en werken zonder loon Protocol: Voorkomen van verdringing en werken zonder loon Tussen: De Federatie Nederlandse Vakverenigingen (FNV), vertegenwoordigd door Ruud Kuin, Vice-voorzitter FNV. en Gemeente Den Haag, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

Social Return on Investment

Social Return on Investment Presentatie Carla Martinot Accountmanager Sociale Dienst Drechtsteden Drechtsteden Historie 1998 Forse werkloosheid; Veel overheidsinvesteringen in bouwsector; Behoefte aan werknemers in de bouw; Invoering

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Aan het werk, Met werk. Utrecht, 13 maart 2013

Aan het werk, Met werk. Utrecht, 13 maart 2013 Aan het werk, Met werk Utrecht, 13 maart 2013 De par'cipa'ewet De bundeling én kor/ng van re- integra/ebudge4en als gevolg van de par/cipa/ewet hee: duidelijk implica/es voor gemeenten, zowel financieel

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie