Hogeschool van Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool van Amsterdam"

Transcriptie

1 Hogeschool van Amsterdam ARIS Procesdocumentatie Proceshandboek voor Debiteurenadministratie HvA ARIS processen rapportage Datum opgeslagen:

2 Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit Besproken met: Uitkomst Maarten Timmers Handboek vastgesteld door proceseigenaar Rob Albers Tekstueel aangepast Geselecteerd model: In ARIS-groepsstructuur: Debiteurenadministratie HvA \Main group\processen\ondersteunende processen\financieel management\debiteurenadministratie Datum opgeslagen: Pagina 2 van 26

3 Inhoudsopgave 1. PROCES: DEBITEURENADMINISTRATIE HVA PROCESKETEN: DEBITEURENADMINISTRATIE HVA PROCES: BEHEER DEBITEUREN MASTERDATA PROCESKETEN: BEHEER DEBITEUREN MASTERDATA PROCES: MAKEN VERKOOPFACTUUR PROCESKETEN: MAKEN VERKOOPFACTUUR PROCES: MAKEN INCASSO-OPDRACHTEN PROCESKETEN: MAKEN INCASSO-OPDRACHTEN PROCES: STORNO'S PROCESKETEN: STORNO'S PROCES: AANMANEN PROCESKETEN: AANMANEN PROCES: INCASSOPROCEDURE PROCESKETEN: INCASSOPROCEDURE PROCES: AFBOEKEN VORDERING PROCESKETEN: AFBOEKEN VORDERING Datum opgeslagen: Pagina 3 van 26

4 1. Proces: Debiteurenadministratie HvA Bovenliggende modellen Doel Beleid Uitvoeringseenheid Verantwoordelijkheden Termijn van afhandeling Laatste wijziging door Laatste wijziging op Financieel management Dit proces behelst alle processen die het ontstaan, de behandeling en afwikkeling van vorderingen zekerstellen. Deze vorderingen betreffen voornamelijk opbrengsten in het kader van verhuur, detachering, congressen, etc. De administratie van vorderingen wordt in SAP bijgehouden. N.v.t. Het Administratief Centrum (AC), onderdeel Debiteurenadministratie van de afdeling Financiële administratie Administratief Centrum (AC) De debiteurenadministratie zorgt voor: * beheer van de stamgegevens debiteuren * dat vorderingen in SAP worden geboekt * dat contact wordt onderhouden met de debiteur indien deze vordering niet betaalt * dat de aanmaanprocedure in SAP wordt uitgevoerd * dat de incassoprocedure wordt uitgevoerd * eventuele afboeking van de vordering of voorziening indien vordering oninbaar blijkt te zijn Domeinen, staven en diensten Budgethouders zorgen er voor: * dat verkopen worden doorgegeven via een compleet, ondertekend en volledig aangeleverde factuuropdracht * een onderbouwde goedkeuring van de afboeking van de vordering in geval van oninbaarheid dagelijks mlam1 7/6/2011 3:44:48 PM Datum opgeslagen: Pagina 4 van 26

5 1.1 Procesketen: Debiteurenadministratie HvA Hogeschool van Amsterdam Debiteurenadministrat ie HvA Beheer debiteuren masterdat a Maken ve rko opfa ctu ur 1 Mak en in cass o- opdrac hten Storno's 2 Aa nmanen Inc assoprocedure 3 Af boek en v ordering Datum opgeslagen: Pagina 5 van 26

6 2. Proces: Beheer debiteuren masterdata Bovenliggende modellen Doel Beleid Trigger(s) Uitvoeringseenheid Verantwoordelijkheden Termijn van afhandeling Laatste wijziging door Laatste wijziging op Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus Debiteurenadministratie HvA Debiteurenadministratie met samenhang Het vastleggen van de debiteuren stamgegevens, zodat de verkoopfacturen en/of aanmaningen naar het goede adres worden gestuurd en van het juiste bankrekeningnummer wordt geïncasseerd. N.v.t. * een brief van de debiteur met een wijziging van stamgegevens * een ingetrokken automatische incasso (storno) * het ontbreken of wijziging van debiteuren stamgegevens bij de invoer van een verkooporder Het Administratief Centrum (AC), onderdeel Debiteurenadministratie van de afdeling Financiële administratie Administratief Centrum (AC) De debiteurenadministratie zorgt voor: * juiste vastlegging van de stamgegevens en beheer Domeinen, staven en diensten Budgethouders die factuuropdrachten aanleveren zorgen voor: * dat de juiste stamgegevens bekend worden gemaakt bij het aanleveren van de factuuropdrachten Binnen 3 werkdagen mlam1 7/6/2011 3:40:15 PM Datum opgeslagen: Pagina 6 van 26

7 2.1 Procesketen: Beheer debiteuren masterdata Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports. iż n a r g O Medewerker debiteurenadministratie 2e Medewerker Debiteurenadministratie Maken verkoopf actuur Storno's Debiteur onbekend of stamgegevens onjuist Verandering in stamgegeven nav storno Debiteur gegevens te wijzigen Beoordelen soort mutatie St urings- of stamgegevens bestaan niet Sturings- of stamgegevens onjuist Aanleggen debit eur Wijzigen debit eur. St uring- en/of stamgegevens aangemaakt/ gewijzigd Sturing- en/of stamgegev ens aangemaakt/ gewijzigd plus Bankgegev ens Controleren ingevoerde mut atie Opslaan ingevoerde nieuwe/gewijzigde stamgegevens Ingevoerde mutatie gecontroleerd Debiteuren stamgegevens nieuw/ gewijzigd Maken verkoopf act uur Bevestigen correct ingev oerde mutatie Doorgeven foutief ingev oerde bankgegev ens debiteur Mutatie correct ingevoerd Foutief ingev oerde bankgegevens... Datum opgeslagen: Pagina 7 van 26

8 Korte uitleg per processtap van proces: Beheer debiteuren masterdata Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Beoordelen soort mutatie Medewerker zal eerst moeten beoordelen of debiteur al aanwezig is in SAP. Er wordt op diverse zoekgegevens(o.a. op naam, postcode, plaats) gekeken of debiteur in SAP bestaat. 2 Aanleggen debiteur Nieuwe debiteuren worden in SAP vastgelegd. 3 Wijzigen debiteur Wijzigingen van debiteuren worden in SAP vastgelegd en zijn beschikbaar na opslaan gegevens. 4 Controleren ingevoerde mutatie De mutaties in bankgegevens worden gecontroleerd op juistheid. 5 Opslaan ingevoerde nieuwe/gewijzigde Indien de mutatie geen betrekking heeft op bankgegevens kan de ingevoerde/gewijzigde gegevens worden opgeslagen door dezelfde medewerker. stamgegevens 6 Doorgeven foutief ingevoerde bankgegevens debiteur Aan de andere medewerker wordt doorgegeven indien de bankgegevens foutief zijn ingevoerd. 7 Bevestigen correct ingevoerde mutatie Indien mutatie van de bankgegevens correct zijn ingevoerd, dan bevestigt de 2e medewerker de invoer. IC OPMERKING: bij het invoeren van een nieuwe debiteur wordt het bankgegeven niet gecontroleerd door een andere medewerker i.t.t. een mutatie -> aanpassen Datum opgeslagen: Pagina 8 van 26

9 3. Proces: Maken verkoopfactuur Bovenliggende modellen Doel Beleid Trigger(s) Uitvoeringseenheid Verantwoordelijkheden Termijn van afhandeling Laatste wijziging door Laatste wijziging op Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus Debiteurenadministratie HvA Debiteurenadministratie met samenhang Het vastleggen van de vordering in de financiële administratie en het versturen van de factuur. N.v.t. Een verzoek tot facturatie. Het Administratief Centrum (AC), onderdeel Debiteurenadministratie van de afdeling Financiële administratie Administratief Centrum (AC) De debiteurenadministratie zorgt voor: * het boeken en het versturen van de verkoopfactuur. Domeinen, staven en diensten Medewerkers van eenheden zorgen voor: * het aanleveren van alle gegevens in de factuuropdracht om de verkoopfactuur op te kunnen stellen. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek tot facturatie. mlam1 7/6/2011 3:42:24 PM Datum opgeslagen: Pagina 9 van 26

10 3.1 Procesketen: Maken verkoopfactuur Carries out & Supports Carries out... Carries out & Supports Carries out & Supports. n a rg O Budge tho uder Medewer ker debiteuren administra tie Behoefte voor maken fac tuur Vul in e n ond ertek en factuur opdr ach t en s tu ur op Factuuropdrac ht ingevu ld Controleren gegeven s v oor invoer ver koopfactuur Behe er debiteur en master data Stor no's Aan ma nen Debiteure n stamgege vens nie uw/ ge wijzigd Opdr acht o nderteken d voor aanmaak cred itno ta Opd rach t ondertek end vo or aanmaak cr editn ota Debiteur bes taat Deb iteur onb ekend of stamgeg evens onjuis t Behe er debiteur en master data Boeken en uitdraa ie n verk oopfactuur Geboekte fac tu ur uitgedr aaid Co ntr oleren gemaak te factuur Ver koopfactuu r Verkoo pfa ctuur n iet cor re ct corr ect (Ev entueel) Corr ige ren v erkoopfac tuur toe voegen bijla ge( n) b ij ver koopfactuur. Ver koopfactuu r gecor rigeer d Bijla gen toeg evoegd Ve rstur en ver koopfactuur Verko opfactuur ver stuu rd en wachten op betaling Bevestiging ver stuurde verko opfactuur Datum opgeslagen: Pagina 10 van 26

11 Korte uitleg per processtap van proces: Maken verkoopfactuur Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Vul in en onderteken factuuropdracht en stuur op Indien eenheden facturen willen opstellen n.a.v. verleende diensten en/of verkochte goederen kan er een factuuropdracht (incl. evt bijlagen)worden ingevuld en ondertekend en opgestuurd naar de debiteurenadministratie. 2 Controleren gegevens voor invoer verkoopfactuur Als eerste wordt gecontroleerd of de (juiste) budgethouder heeft getekend. De stamgegevens worden gecontroleerd. 3 Boeken en uitdraaien verkoopfactuur Het boeken en het uitdraaien van de verkoopfactuur gebeurt achter elkaar. Door de boeking wordt de vordering vastgelegd in het grootboek. 4 Controleren gemaakte factuur Factuur wordt gecontroleerd door een medewerker Debiteurenadministratie op juistheid en volledigheid. 5 (Eventueel) toevoegen Indien nodig kan/kunnen er bijlage(n) worden toegevoegd aan een factuur. bijlage(n) bij verkoopfactuur 6 Corrigeren verkoopfactuur 7 Versturen verkoopfactuur Vanuit de debiteurenadministratie zal de verkoopfactuur worden verstuurd tenzij door de eenheid anders is aangegeven. De budgethouder kan worden geïnformeerd over het versturen van de verkoopfactuur indien wenselijk of op verzoek. Datum opgeslagen: Pagina 11 van 26

12 4. Proces: Maken incasso-opdrachten Bovenliggende modellen Doel Beleid Trigger(s) Uitvoeringseenheid Verantwoordelijkheden Termijn van afhandeling Laatste wijziging door Laatste wijziging op Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus Bank met samenhang Debiteurenadministratie HvA Debiteurenadministratie met samenhang Het automatisch incasseren als de debiteur hiervoor toestemming heeft gegeven. N.v.t. * het deblokkeren van een automatisch incasso * een ontvangen machtiging Het Administratief Centrum (AC), onderdeel Debiteurenadministratie van de afdeling Financiële administratie Administratief Centrum (AC) De debiteurenadministratie zorgt voor: * machtigingen worden omgezet naar een incasso-opdracht * het door de Teamleider laten goedkeuren en versturen van de incasso-opdrachten naar de bank. Grootboekadministratie zorgt voor: * het inlezen van het bankafschrift om de incasso-ontvangst te verwerken * het doorsturen van lijst met storno's naar de debiteurenadministratie indien incasso niet goed is uitgevoerd. Maandelijks mlam1 7/4/2011 4:17:10 PM Datum opgeslagen: Pagina 12 van 26

13 4.1 Procesketen: Maken incasso-opdrachten Carries out & Supports Carries out & Suppo... Carries out & Sup... Carries out & Supports. iz n a rg O M edewer ker debiteur enadministratie Teamleider debiteurenadministratie Medewer ker grootboekadministratie Stor no's Kopie ontvangen m achtiging Verandering van openstaande vorder ing nav stor no Aanmaken incassoopdracht(en) debiteuren Incassobestand debiteuren aangemaakt Goedk euren en ver sturen incassoopdrac ht( en) Goedgekeurde Incassoopdrac ht( en) vers tuurd Inlezen bankafschr ift Bankafschr ift ingelezen. Kopielijsten storno's door gestuur d Ver werken ontvangst incasso Stor no's Ontvangst incass o ver werkt Datum opgeslagen: Pagina 13 van 26

14 Korte uitleg per processtap van proces: Maken incasso-opdrachten Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Aanmaken incasso-opdracht(en) debiteuren Voor het incasseren van vorderingen moet er eerst een incasso-opdracht in het elektronisch bankpakket worden aangemaakt. 2 Goedkeuren en versturen De Teamleider keurt de incasso-opdrachten goed en verstuurt deze naar de bank incasso-opdracht(en) 3 Inlezen bankafschrift Indien er geen ontvangst komt van de incasso wordt dit d.m.v. een storno weergegeven. Deze storno wordt doorgegeven aan de debiteurenadministratie. 4 Verwerken ontvangst incasso Bij ontvangst van het incassobedrag wordt de vordering van de debiteur afgeboekt (waarna vereffening plaatsvindt). IC OPMERKING: er wordt nergens beschreven hoe de incasso-opdrachten tot stand komen (versturen, ontvangen en verwerken van een machtiging); de vraag is of in dit geval wel wordt gewerkt met machtiging, incasso-opdrachten en storno s??) Datum opgeslagen: Pagina 14 van 26

15 5. Proces: Storno's Bovenliggende modellen Doel Beleid Trigger(s) Uitvoeringseenheid Verantwoordelijkheden Termijn van afhandeling Laatste wijziging door Laatste wijziging op Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus Bank met samenhang Debiteurenadministratie HvA Debiteurenadministratie met samenhang Dit proces heeft als doel de vorderingen alsnog te innen nadat het incasseren is mislukt. N.v.t. Lijst met storno s van de bank Het Administratief Centrum (AC), onderdeel Debiteurenadministratie van de afdeling Financiële administratie Administratief Centrum (AC) De debiteurenadministratie zorgt voor: * de reden te achterhalen van het mislukken * dat bij een verkeerd bankrekeningnummer, de vordering nog een keer proberen te incasseren van het goede bankrekeningnummer * het doorgeven van ingetrokken incasso s aan de budgethouder om achter de reden te komen * dat de stamgegevens indien nodig worden aangepast Domeinen, staven en diensten De opdrachtgever zorgt voor: * dat de reden van stornering wordt achterhaald en wordt doorgegeven aan de debiteurenadministratie. Bij gebeurtenis mlam1 7/4/2011 4:28:21 PM Datum opgeslagen: Pagina 15 van 26

16 5.1 Procesketen: Storno's Carries... Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out... i. n a rg O Ma ken incass o- opdr achten Med ewerke r de biteur ena dminis tr atie Bu dgethou der k opie lijst storno 's door gestuu rd Con tr oler en red en storno Red en storn o Incass o ontvang en Contro ler en re den storn ering incass o Vor der ing is juist en zal betaald moeten wo rde n Op enstaan d bedr ag wor dt ze lf b etaald Vor de ring o njuist Doorg even te on dern emen a ctie Vu l in en onder teken factuu ropd rac ht vo or make n cr ed itnota Op dra cht onder te kend voo r aanma ak cr ed itnota Ver an der ing in stamgege ven na v sto rno Ve rand ering va n ope nstaande v order ing nav storn o Ma ken ver koo pfa ctuur Beh eer d ebiteure n mas te rda ta Mak en in casso - op dra chten Datum opgeslagen: Pagina 16 van 26

17 Korte uitleg per processtap van proces: Storno's Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Controleren reden storno Om verschillende redenen kunnen er storno's zijn: * (postbank)rekeningnummer fout of naam/nummer is onjuist Als een bedrag gestorneerd is vanwege een fout bankrekeningnummer of naam/nummer is onjuist moet het goede bankrekeningnummer of de juiste naam ingevoerd worden. * rekeningnummer bestaat niet meer De incasso moet stopgezet worden bij de stamgegevens en ook bij de openstaande vordering. Wel zal getracht worden het goede bankrekeningnummer te achterhalen. 2 Controleren reden stornering incasso 3 Vul in en onderteken factuuropdracht voor maken creditnota * saldo ontoereikend De opdrachtgever van de factuuropdracht zal aangeven bij de debiteur dat incasso niet mogelijk was. Als is aangegeven (en is uitzocht) dat vordering (gedeeltelijk) onterecht is, dan maakt de budgethouder een verzoek aan tot het maken van een creditfactuur en ondertekent dit verzoek. 4 Doorgeven te ondernemen actie Als reden bekend is van de storno, dan wordt de te ondernemen actie doorgegeven. Datum opgeslagen: Pagina 17 van 26

18 6. Proces: Aanmanen Bovenliggende modellen Doel Beleid Trigger(s) Uitvoeringseenheid Verantwoordelijkheden Termijn van afhandeling Laatste wijziging door Laatste wijziging op Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus Debiteurenadministratie HvA Debiteurenadministratie met samenhang Het innen van alle vorderingen, waarvan de betalingstermijn is verstreken. N.v.t. * 2-wekelijkse controle op langdurig openstaande posten * automatisch incasso die niet gelukt is. Het Administratief Centrum (AC), onderdeel Debiteurenadministratie van de afdeling Financiële administratie Administratief Centrum (AC) De debiteurenadministratie zorgt voor: * naleving van de aanmaanprocedure * vastlegging van afspraken met debiteur in SAP. Dit gebeurt ook naar aanleiding van telefonisch aanmanen. Domeinen, staven en diensten Opdrachtgever zorgt er voor: * dat informatie over veranderingen in de afspraken met de debiteuren wordt doorgegeven aan de debiteurenadministratie. 2-wekelijks mlam1 7/4/2011 4:29:41 PM Datum opgeslagen: Pagina 18 van 26

19 6.1 Procesketen: Aanmanen Carries... Carries out & Supports Carries out & Supports. O Medew erk er debiteurenadm inistratie Budgethouder Vordering staat nog open 2-Wek elijks e aanmanen op verstrijken betalingstermijn Aanmak en aanmaanrun (2- wek elijk s) Aanmaanrun aangemaak t Controleren aanmaanlijst op onjuistheden O njuis theden gec ons tateerd Aanmaanlijst goed bevonden C orrigeren v oor juis te s tand Starten aanm aanroutine D ebiteur correc t 3 wek en na fac tuurdatum 5 w ek en na fac tuurdatum 7 weken na factuurdatum 9 w ek en na fac tuurdatum V ers turen herinnering V ers turen aanm aning Versturen in gebrek es telling Inform eren ov er vervolg Herinnering v ers tuurd Aanm aning v ers tuurd Ingebreks telling v ers tuurd B rief ontvangen ov erv erv olg B epalen v erv olgstappen Contac topnemen C ontac t opnemen met debiteur ov er v ervolgs tappen B etaalafspraak Fac tuur onjuis t - crediteren Vordering afboek en Inc ass o afdw ingen V ul in en onderteken fac tuuropdracht v oor maken.. Onderteken een onderbouw d v erz oek tot afboek ing v ordering Incas soproc edure Opdrac ht ondertek end voor aanmaak creditnota Ondertekend en onderbouw d v erz oek tot afboek ing M ak en verk oopfac tuur Afboeken vordering Datum opgeslagen: Pagina 19 van 26

20 Korte uitleg per processtap van proces: Aanmanen Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Aanmaken aanmaanrun (2- Er wordt eerst een aanmaanrun aangemaakt in SAP wekelijks) 2 Controleren aanmaanlijst op De aanmaanlijst wordt eerst gecontroleerd op???? alvorens er aanmaningen worden verstuurd. onjuistheden 3 Corrigeren voor juiste stand Betaalafspraken tussen budgethouder en debiteuren worden ook vastgelegd in SAP. Er kan een nieuwe aanmaanrun worden gedraaid of een losse aanmaanrun. 4 Starten aanmaanroutine Afhankelijk van de aanmaancodering wordt bepaald welke actie bij iedere openstaande vordering nodig is 5 Informeren over vervolg Indien er na 2 weken na de derde brief nog steeds niet is betaald, wordt de budgethouder geïnformeerd over de status en gevraagd om te bepalen wat de vervolgstappen zijn. 6 Versturen herinnering De eerste aanmaning is een vriendelijk verzoek aan de debiteur of bedrag kan worden overgemaakt. 7 Versturen aanmaning De tweede aanmaning herinnert de debiteur eraan dat de bedrag moet worden betaald en dat dit de tweede aanmaning is. 8 Versturen ingebrekestelling Nu wordt er dwingend aangegeven dat er een incassobureau kan worden ingeschakeld indien er nog steeds in gebreke wordt gebleven. 9 Bepalen vervolgstappen De budgethouder kan er nog voor kiezen om contact op te nemen met de debiteur om te zien of betaling alsnog nog kan plaatsvinden, anders wordt de incassoprocedure opgestart 10 Contact opnemen met debiteur over vervolgstappen 11 Vul in en onderteken factuuropdracht voor maken creditnota 12 Onderteken een onderbouwd verzoek tot afboeking vordering Als is aangegeven (en is uitzocht) dat vordering (gedeeltelijk) onterecht is, dan maakt de budgethouder een verzoek aan tot het maken van een creditfactuur en ondertekent dit verzoek. IC OPMERKING: Voortgang m.b.t. de verschillende fases van aanmanen (per code) wordt niet vermeld, ook het archiveren van de aanmaanlijsten wordt niet beschreven. Datum opgeslagen: Pagina 20 van 26

21 7. Proces: Incassoprocedure Bovenliggende modellen Doel Beleid Trigger(s) Uitvoeringseenheid Verantwoordelijkheden Debiteurenadministratie HvA Debiteurenadministratie met samenhang Het alsnog innen van vorderingen die drie keer schriftelijk zijn aangemaand door het uit handen te geven van de vordering aan een incassobureau. Bij een vordering ter incasso bij het incassobureau dient rekening te worden gehouden met het volgende: * De Debiteurenadministratie AC onderhoudt de correspondentie met het incassobureau. * Terugkoppeling over de voortgang van de openstaande vordering met decentrale eenheden vindt plaats via de Debiteurenadministratie AC. De decentrale eenheid blijft verantwoordelijk voor de openstaande vordering. * Eventuele kosten die voortvloeien uit een incassoprocedure en eventuele gemaakte kosten door de deurwaarder zijn voor rekening van de decentrale eenheid. De budgethouder heeft akkoord gegeven voor het inschakelen van een incassobureau. Het Administratief Centrum (AC), onderdeel Debiteurenadministratie van de afdeling Financiële administratie Administratief Centrum (AC) De Teamleider debiteurenadministratie zorgt er voor: * dat een incassodossier wordt overhandigd aan het incassobureau * dat de budgethouder op de hoogte worden gehouden over de voortgang. Inschakelen incassobureau Een incassobureau kan op verzoek van een decentrale eenheid worden ingeschakeld. Het inschakelen van een incassobureau valt onder de verantwoordelijkheid van de debiteurenadministratie AC. Termijn van afhandeling Laatste wijziging door Laatste wijziging op Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus per gebeurtenis mlam1 7/4/2011 4:38:35 PM Datum opgeslagen: Pagina 21 van 26

22 7.1 Procesketen: Incassoprocedure Carries out... Carries out... Carries out & Supports Carrie s o.... a iz n a rg O Budge thou der Teamleide r d ebite uren adm inis tr atie T eam leider debiteur enad minist r... Incass obureau Aanm anen Incasso afdwingen Opd rach t on tvang en o m inca sso a f t e dwing en Star t inc asso pro cedur e Overdragen aan inca ssob ure au Aan inca ssob ure au ove rge drag en Uitvoe ren in cass o p ro cedur e Niet inbare vordering na incas soprocedure Vo rder ing gein cassee rd Beoor delen v ord ering J ur idische pro cedu re Starten juridis che pro cedu re. Vordering alsnog geïnc asseerd Sc huldbewaking Vordering niet inb aar Afboe ken vo rder ing Datum opgeslagen: Pagina 22 van 26

23 Korte uitleg per processtap van proces: Incassoprocedure Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Opdracht ontvangen om incasso af te dwingen De opdrachtgever (= budgethouder) heeft aangegeven welke stappen moet worden ondernomen richting debiteur voor het incasseren van de vordering. 2 Overdragen aan incassobureau Door middel van een formulier met daarop de gegevens (factuuradres, bedrag en telefoonnummer) van de dubieuze debiteur, wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. 3 Uitvoeren incasso procedure 4 Beoordelen vordering Aan de hand van de bevindingen kan worden bepaald wat het vervolg wordt om de vordering alsnog te innen. 5 Starten juridische procedure Indien er aanwijzingen zijn dat het innen van de vordering kan lukken via een juridische procedure dan wordt hiertoe overgegaan. De uitkomst kan zijn dat vordering alsnog wordt geïncasseerd of vordering wordt overgedragen aan schuldbewaking of toch moet worden afgeboekt. Datum opgeslagen: Pagina 23 van 26

24 8. Proces: Afboeken vordering Bovenliggende modellen Doel Beleid Trigger(s) Uitvoeringseenheid Verantwoordelijkheden Debiteurenadministratie HvA Het afboeken van vorderingen die definitief geheel of gedeeltelijk oninbaar zijn. Procuratieregeling HvA Oninbare vordering na inschakeling incassobureau en/of na juridische procedure Het Administratief Centrum (AC), onderdeel Debiteurenadministratie van de afdeling Financiële administratie Administratief Centrum (AC) De Teamleider debiteurenadministratie zorgt er voor: * dat een vordering wordt afgeboekt indien dit door incassobureau is aangegeven * dat de vordering ook t.l.v. de voorziening wordt geboekt indien de vordering al eerder was voorzien * dat de budgethouder wordt gevraagd om ondertekening voor afboeking vordering * dat goedkeuring afboeking aan dir. P&F wordt gevraagd indien vordering boven 1000 moet worden afgeboekt. Eenheden en/of directeur P&F De mandataris zorgt er voor: * dat afboeking van de vordering wordt goedgekeurd. Termijn van afhandeling Laatste wijziging door Laatste wijziging op Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus per gebeurtenis mlam1 7/4/2011 4:52:22 PM Datum opgeslagen: Pagina 24 van 26

25 8.1 Procesketen: Afboeken vordering. iz n a rg O Carrie s out & Supp orts I ncass opro cedur e Aa nma nen Carries out & Suppo rts Team leide r debit eure nadm inistr atie Vordering niet inbaa r On dert eken d en o nde rbo uwd verzoek tot af boeking Bepalen af boe kin g v or dering Voors tel af boeke n Vor dering Vordering sta at in v oorz iening Maken boeking voor a fb oeking vo orz ien in g Af boeking vordering van voo rzien ing Datum opgeslagen: Pagina 25 van 26

26 Korte uitleg per processtap van proces: Afboeken vordering Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Bepalen afboeking vordering Afboeking van de vordering geschiedt op verzoek van de budgethouder dat voldoende onderbouwd moet worden. Afboeking kan in het stadium van aanmanen en op aangeven van het incassobureau, 2 Maken boeking voor afboeking voorziening IC OPMERKING: Het akkoord voor afboeking dient afhankelijk van het bedrag geaccordeerd te worden door budgethouder of directeur P&F; verder is het van belang dat het dossier van de debiteur met alle documentatie wordt gearchiveerd en dat alle partijen worden geïnformeerd. Datum opgeslagen: Pagina 26 van 26

Leningen aan verbonden partijen

Leningen aan verbonden partijen ARIS proceshandboek Leningen aan verbonden partijen Versie: 3 Status: Productie Datum: 13-02-2013 Pagina: 1 van 11 Leningen aan verbonden partijen Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit Besproken met:

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam

Universiteit van Amsterdam Universiteit van Amsterdam ARIS Procesdocumentatie Proceshandboek voor Ziekteverzuim en Poortwachter ARIS processen rapportage Datum opgeslagen: 01-02-2012 Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit Besproken

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het inrichten van het aanmaanproces... 4

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het inrichten van het aanmaanproces... 4 Handleiding aanmaanproces Versie 0.1 augustus 2012 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het inrichten van het aanmaanproces... 4 3 Het maken van de aanmaanbrieven... 6 3.1 Het opladen van het logo voor

Nadere informatie

Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord

Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord Datum: 06 december 2012 Versie 1.3 Opdrachtgevers: Anne Hellings, Niek Mertens Opstellers: Arjen Timmermans en Thijs Jagersma Update

Nadere informatie

Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen

Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen INHOUDSOPGAVE 1 Debiteuren... 2 1.1 Instellingen m.b.t. Debiteuren en verkoopfacturen... 2 1.1.1 BTW codes... 2 1.1.2 Het toevoegen van een BTW-grootboekrekening...

Nadere informatie

Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl

Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl Versie: 1.0 Datum: 9-12- 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1. Facturatie 4 2.2. Debiteurenbeheer 5 2.3. Incasso 5 2.4. Administratie 5 3. Gebruik

Nadere informatie

Handleiding. Afletteren Bankafschriften

Handleiding. Afletteren Bankafschriften Handleiding Afletteren Bankafschriften Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding boekhouding Versie 0.2 augustus 2012 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het boeken van crediteurenfacturen... 4 2.1 Het boeken van de factuur op een nieuwe relatie... 4 2.2 Het boeken van

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007 Inleiding...3 Bediening...4 Overstappen van Eagle zonder boekhouding naar met boekhouding...5 Wat heeft u nodig als u aan de gang wilt met de boekhouding...6 Toegang en licentie...7 Administratie...8 Een

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk Zo werkt het Incasseren en betalen via Mijn ING Zakelijk Een incasso- of betaalopdracht levert u gemakkelijk aan via Mijn ING Zakelijk. Daarin kunt u al

Nadere informatie

Praktijkinstructie Debiteuren- en crediteurenbeheer (CBA06.4/CREBO:50172)

Praktijkinstructie Debiteuren- en crediteurenbeheer (CBA06.4/CREBO:50172) instructie Debiteuren- en crediteurenbeheer 4 (CBA06.4/CREBO:50172) pi.cba06.4.v3 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM)

Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM) Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM) Rob Boeijen 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Voordat u kunt beginnen... 4 2.1.

Nadere informatie

Euler Hermes Services B.V. Postbus 70571 5201 CZ 's-hertogenbosch Tel. +31 (0)73 688 99 99 Fax +31 (0)73 688 99 88

Euler Hermes Services B.V. Postbus 70571 5201 CZ 's-hertogenbosch Tel. +31 (0)73 688 99 99 Fax +31 (0)73 688 99 88 KLANTENMANUAL WE MAKE SURE BUSINESS PAYS Euler Hermes Kredietverzekering N.V. Postbus 70571 5201 CZ 's-hertogenbosch Tel. +31 (0)73 688 99 99 Fax +31 (0)73 688 99 88 Euler Hermes Services B.V. Postbus

Nadere informatie

1 M K B O E K 7 1. 1 I N L E I D I N G 7 1. 2 I N L E I D I N G 7 1. 3 B E S T A N D 7 1. 3. 1 O P E N A D M I N I S T R A T I E 7

1 M K B O E K 7 1. 1 I N L E I D I N G 7 1. 2 I N L E I D I N G 7 1. 3 B E S T A N D 7 1. 3. 1 O P E N A D M I N I S T R A T I E 7 WERKINSTRUCTIES INHOUDSOPGAVE 1 M K B O E K 7 1. 1 I N L E I D I N G 7 1. 2 I N L E I D I N G 7 1. 3 B E S T A N D 7 1. 3. 1 O P E N A D M I N I S T R A T I E 7 1. 3. 2 S L U I T A D M I N I S T R A T

Nadere informatie

Online incasso-software

Online incasso-software Online incasso-software Incasseer uw openstaande vorderingen met het Debtic incasso-platform en ontvang zelf de incassokosten! Effectief Daadkrachtig Professioneel www.debtic.com www.debtic.com Online

Nadere informatie

Werkinstructie d-basics RAM. 2014 d-basics b.v.

Werkinstructie d-basics RAM. 2014 d-basics b.v. Werkinstructie d-basics RAM Werkinstructie d-basics RAM Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie

HANDLEIDING VOLMACHTEN ANBO. Bijzondere volmachten & Bankvolmachten

HANDLEIDING VOLMACHTEN ANBO. Bijzondere volmachten & Bankvolmachten HANDLEIDING VOLMACHTEN ANBO Bijzondere volmachten & Bankvolmachten 1 Inhoudsopgave Handleiding Volmachten 1. Inleiding in bijzondere volmachten (pag. 3 8) 1.1 Wat is een bijzondere volmacht regio s? (pag.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - SEPA... 7. Hoofdstuk 2 - Uw organisatie en de overgang naar SEPA...14. 2.1 En uw bedrijf?...14 2.2 Impact Check...

Hoofdstuk 1 - SEPA... 7. Hoofdstuk 2 - Uw organisatie en de overgang naar SEPA...14. 2.1 En uw bedrijf?...14 2.2 Impact Check... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - SEPA... 7 1.1 Wat is SEPA?... 8 1.2 Wat is IBAN?... 8 1.3 Veranderingen... 8 Hoofdstuk 2 - Uw organisatie en de overgang naar SEPA...14 2.1 En uw bedrijf?...14 2.2 Impact Check...

Nadere informatie

Hoofstukindeling Incasso PC Leden

Hoofstukindeling Incasso PC Leden Hoofstukindeling Incasso PC Leden 1 Voorwoord SEPA... 2 2 Voorwaarden vooraf... 2 3 Inrichten PC Leden voor de incasso... 3 3.1 Inrichting contract PC Leden... 3 3.2 De machtigingen administratie... 5

Nadere informatie

Handleiding SupportWin

Handleiding SupportWin Handleiding Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49 32 32 Fax.: (0318) 49 32 33 E-mail:

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening.

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening. Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening. Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via telefoon 030 693

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bill incasso B.V. Januari 2014 DEFINITIES

Algemene Voorwaarden Bill incasso B.V. Januari 2014 DEFINITIES Algemene Voorwaarden Bill incasso B.V. Januari 2014 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; Opdrachtnemer: Bill incasso B.V. Opdrachtgever: ieder bedrijf of (rechts)persoon die een

Nadere informatie

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Simon van Haerlemstraat 17 1962 VB Heemskerk tel.: 0251-236 733 fax: 084-2220 789 e-mail: info@mt-support.nl internet: www.mt-support.nl Versiedatum: 8 april 2004

Nadere informatie

Inleiding. 0.1 Doelen 0.2 Aanpassingen in de AO / IC 0.3 Continuïteit 0.4 Implementatietraject 0.5 Planning & control cyclus 0.6 Procesbeschrijvingen

Inleiding. 0.1 Doelen 0.2 Aanpassingen in de AO / IC 0.3 Continuïteit 0.4 Implementatietraject 0.5 Planning & control cyclus 0.6 Procesbeschrijvingen INLEIDING p. 1 Inleiding 0.1 Doelen 0.2 Aanpassingen in de AO / IC 0.3 Continuïteit 0.4 Implementatietraject 0.5 Planning & control cyclus 0.6 Procesbeschrijvingen Hoofdstuk 1. Planning & control cyclus

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie