Hogeschool van Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool van Amsterdam"

Transcriptie

1 Hogeschool van Amsterdam ARIS Procesdocumentatie Proceshandboek voor Debiteurenadministratie HvA ARIS processen rapportage Datum opgeslagen:

2 Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit Besproken met: Uitkomst Maarten Timmers Handboek vastgesteld door proceseigenaar Rob Albers Tekstueel aangepast Geselecteerd model: In ARIS-groepsstructuur: Debiteurenadministratie HvA \Main group\processen\ondersteunende processen\financieel management\debiteurenadministratie Datum opgeslagen: Pagina 2 van 26

3 Inhoudsopgave 1. PROCES: DEBITEURENADMINISTRATIE HVA PROCESKETEN: DEBITEURENADMINISTRATIE HVA PROCES: BEHEER DEBITEUREN MASTERDATA PROCESKETEN: BEHEER DEBITEUREN MASTERDATA PROCES: MAKEN VERKOOPFACTUUR PROCESKETEN: MAKEN VERKOOPFACTUUR PROCES: MAKEN INCASSO-OPDRACHTEN PROCESKETEN: MAKEN INCASSO-OPDRACHTEN PROCES: STORNO'S PROCESKETEN: STORNO'S PROCES: AANMANEN PROCESKETEN: AANMANEN PROCES: INCASSOPROCEDURE PROCESKETEN: INCASSOPROCEDURE PROCES: AFBOEKEN VORDERING PROCESKETEN: AFBOEKEN VORDERING Datum opgeslagen: Pagina 3 van 26

4 1. Proces: Debiteurenadministratie HvA Bovenliggende modellen Doel Beleid Uitvoeringseenheid Verantwoordelijkheden Termijn van afhandeling Laatste wijziging door Laatste wijziging op Financieel management Dit proces behelst alle processen die het ontstaan, de behandeling en afwikkeling van vorderingen zekerstellen. Deze vorderingen betreffen voornamelijk opbrengsten in het kader van verhuur, detachering, congressen, etc. De administratie van vorderingen wordt in SAP bijgehouden. N.v.t. Het Administratief Centrum (AC), onderdeel Debiteurenadministratie van de afdeling Financiële administratie Administratief Centrum (AC) De debiteurenadministratie zorgt voor: * beheer van de stamgegevens debiteuren * dat vorderingen in SAP worden geboekt * dat contact wordt onderhouden met de debiteur indien deze vordering niet betaalt * dat de aanmaanprocedure in SAP wordt uitgevoerd * dat de incassoprocedure wordt uitgevoerd * eventuele afboeking van de vordering of voorziening indien vordering oninbaar blijkt te zijn Domeinen, staven en diensten Budgethouders zorgen er voor: * dat verkopen worden doorgegeven via een compleet, ondertekend en volledig aangeleverde factuuropdracht * een onderbouwde goedkeuring van de afboeking van de vordering in geval van oninbaarheid dagelijks mlam1 7/6/2011 3:44:48 PM Datum opgeslagen: Pagina 4 van 26

5 1.1 Procesketen: Debiteurenadministratie HvA Hogeschool van Amsterdam Debiteurenadministrat ie HvA Beheer debiteuren masterdat a Maken ve rko opfa ctu ur 1 Mak en in cass o- opdrac hten Storno's 2 Aa nmanen Inc assoprocedure 3 Af boek en v ordering Datum opgeslagen: Pagina 5 van 26

6 2. Proces: Beheer debiteuren masterdata Bovenliggende modellen Doel Beleid Trigger(s) Uitvoeringseenheid Verantwoordelijkheden Termijn van afhandeling Laatste wijziging door Laatste wijziging op Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus Debiteurenadministratie HvA Debiteurenadministratie met samenhang Het vastleggen van de debiteuren stamgegevens, zodat de verkoopfacturen en/of aanmaningen naar het goede adres worden gestuurd en van het juiste bankrekeningnummer wordt geïncasseerd. N.v.t. * een brief van de debiteur met een wijziging van stamgegevens * een ingetrokken automatische incasso (storno) * het ontbreken of wijziging van debiteuren stamgegevens bij de invoer van een verkooporder Het Administratief Centrum (AC), onderdeel Debiteurenadministratie van de afdeling Financiële administratie Administratief Centrum (AC) De debiteurenadministratie zorgt voor: * juiste vastlegging van de stamgegevens en beheer Domeinen, staven en diensten Budgethouders die factuuropdrachten aanleveren zorgen voor: * dat de juiste stamgegevens bekend worden gemaakt bij het aanleveren van de factuuropdrachten Binnen 3 werkdagen mlam1 7/6/2011 3:40:15 PM Datum opgeslagen: Pagina 6 van 26

7 2.1 Procesketen: Beheer debiteuren masterdata Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports. iż n a r g O Medewerker debiteurenadministratie 2e Medewerker Debiteurenadministratie Maken verkoopf actuur Storno's Debiteur onbekend of stamgegevens onjuist Verandering in stamgegeven nav storno Debiteur gegevens te wijzigen Beoordelen soort mutatie St urings- of stamgegevens bestaan niet Sturings- of stamgegevens onjuist Aanleggen debit eur Wijzigen debit eur. St uring- en/of stamgegevens aangemaakt/ gewijzigd Sturing- en/of stamgegev ens aangemaakt/ gewijzigd plus Bankgegev ens Controleren ingevoerde mut atie Opslaan ingevoerde nieuwe/gewijzigde stamgegevens Ingevoerde mutatie gecontroleerd Debiteuren stamgegevens nieuw/ gewijzigd Maken verkoopf act uur Bevestigen correct ingev oerde mutatie Doorgeven foutief ingev oerde bankgegev ens debiteur Mutatie correct ingevoerd Foutief ingev oerde bankgegevens... Datum opgeslagen: Pagina 7 van 26

8 Korte uitleg per processtap van proces: Beheer debiteuren masterdata Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Beoordelen soort mutatie Medewerker zal eerst moeten beoordelen of debiteur al aanwezig is in SAP. Er wordt op diverse zoekgegevens(o.a. op naam, postcode, plaats) gekeken of debiteur in SAP bestaat. 2 Aanleggen debiteur Nieuwe debiteuren worden in SAP vastgelegd. 3 Wijzigen debiteur Wijzigingen van debiteuren worden in SAP vastgelegd en zijn beschikbaar na opslaan gegevens. 4 Controleren ingevoerde mutatie De mutaties in bankgegevens worden gecontroleerd op juistheid. 5 Opslaan ingevoerde nieuwe/gewijzigde Indien de mutatie geen betrekking heeft op bankgegevens kan de ingevoerde/gewijzigde gegevens worden opgeslagen door dezelfde medewerker. stamgegevens 6 Doorgeven foutief ingevoerde bankgegevens debiteur Aan de andere medewerker wordt doorgegeven indien de bankgegevens foutief zijn ingevoerd. 7 Bevestigen correct ingevoerde mutatie Indien mutatie van de bankgegevens correct zijn ingevoerd, dan bevestigt de 2e medewerker de invoer. IC OPMERKING: bij het invoeren van een nieuwe debiteur wordt het bankgegeven niet gecontroleerd door een andere medewerker i.t.t. een mutatie -> aanpassen Datum opgeslagen: Pagina 8 van 26

9 3. Proces: Maken verkoopfactuur Bovenliggende modellen Doel Beleid Trigger(s) Uitvoeringseenheid Verantwoordelijkheden Termijn van afhandeling Laatste wijziging door Laatste wijziging op Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus Debiteurenadministratie HvA Debiteurenadministratie met samenhang Het vastleggen van de vordering in de financiële administratie en het versturen van de factuur. N.v.t. Een verzoek tot facturatie. Het Administratief Centrum (AC), onderdeel Debiteurenadministratie van de afdeling Financiële administratie Administratief Centrum (AC) De debiteurenadministratie zorgt voor: * het boeken en het versturen van de verkoopfactuur. Domeinen, staven en diensten Medewerkers van eenheden zorgen voor: * het aanleveren van alle gegevens in de factuuropdracht om de verkoopfactuur op te kunnen stellen. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek tot facturatie. mlam1 7/6/2011 3:42:24 PM Datum opgeslagen: Pagina 9 van 26

10 3.1 Procesketen: Maken verkoopfactuur Carries out & Supports Carries out... Carries out & Supports Carries out & Supports. n a rg O Budge tho uder Medewer ker debiteuren administra tie Behoefte voor maken fac tuur Vul in e n ond ertek en factuur opdr ach t en s tu ur op Factuuropdrac ht ingevu ld Controleren gegeven s v oor invoer ver koopfactuur Behe er debiteur en master data Stor no's Aan ma nen Debiteure n stamgege vens nie uw/ ge wijzigd Opdr acht o nderteken d voor aanmaak cred itno ta Opd rach t ondertek end vo or aanmaak cr editn ota Debiteur bes taat Deb iteur onb ekend of stamgeg evens onjuis t Behe er debiteur en master data Boeken en uitdraa ie n verk oopfactuur Geboekte fac tu ur uitgedr aaid Co ntr oleren gemaak te factuur Ver koopfactuu r Verkoo pfa ctuur n iet cor re ct corr ect (Ev entueel) Corr ige ren v erkoopfac tuur toe voegen bijla ge( n) b ij ver koopfactuur. Ver koopfactuu r gecor rigeer d Bijla gen toeg evoegd Ve rstur en ver koopfactuur Verko opfactuur ver stuu rd en wachten op betaling Bevestiging ver stuurde verko opfactuur Datum opgeslagen: Pagina 10 van 26

11 Korte uitleg per processtap van proces: Maken verkoopfactuur Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Vul in en onderteken factuuropdracht en stuur op Indien eenheden facturen willen opstellen n.a.v. verleende diensten en/of verkochte goederen kan er een factuuropdracht (incl. evt bijlagen)worden ingevuld en ondertekend en opgestuurd naar de debiteurenadministratie. 2 Controleren gegevens voor invoer verkoopfactuur Als eerste wordt gecontroleerd of de (juiste) budgethouder heeft getekend. De stamgegevens worden gecontroleerd. 3 Boeken en uitdraaien verkoopfactuur Het boeken en het uitdraaien van de verkoopfactuur gebeurt achter elkaar. Door de boeking wordt de vordering vastgelegd in het grootboek. 4 Controleren gemaakte factuur Factuur wordt gecontroleerd door een medewerker Debiteurenadministratie op juistheid en volledigheid. 5 (Eventueel) toevoegen Indien nodig kan/kunnen er bijlage(n) worden toegevoegd aan een factuur. bijlage(n) bij verkoopfactuur 6 Corrigeren verkoopfactuur 7 Versturen verkoopfactuur Vanuit de debiteurenadministratie zal de verkoopfactuur worden verstuurd tenzij door de eenheid anders is aangegeven. De budgethouder kan worden geïnformeerd over het versturen van de verkoopfactuur indien wenselijk of op verzoek. Datum opgeslagen: Pagina 11 van 26

12 4. Proces: Maken incasso-opdrachten Bovenliggende modellen Doel Beleid Trigger(s) Uitvoeringseenheid Verantwoordelijkheden Termijn van afhandeling Laatste wijziging door Laatste wijziging op Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus Bank met samenhang Debiteurenadministratie HvA Debiteurenadministratie met samenhang Het automatisch incasseren als de debiteur hiervoor toestemming heeft gegeven. N.v.t. * het deblokkeren van een automatisch incasso * een ontvangen machtiging Het Administratief Centrum (AC), onderdeel Debiteurenadministratie van de afdeling Financiële administratie Administratief Centrum (AC) De debiteurenadministratie zorgt voor: * machtigingen worden omgezet naar een incasso-opdracht * het door de Teamleider laten goedkeuren en versturen van de incasso-opdrachten naar de bank. Grootboekadministratie zorgt voor: * het inlezen van het bankafschrift om de incasso-ontvangst te verwerken * het doorsturen van lijst met storno's naar de debiteurenadministratie indien incasso niet goed is uitgevoerd. Maandelijks mlam1 7/4/2011 4:17:10 PM Datum opgeslagen: Pagina 12 van 26

13 4.1 Procesketen: Maken incasso-opdrachten Carries out & Supports Carries out & Suppo... Carries out & Sup... Carries out & Supports. iz n a rg O M edewer ker debiteur enadministratie Teamleider debiteurenadministratie Medewer ker grootboekadministratie Stor no's Kopie ontvangen m achtiging Verandering van openstaande vorder ing nav stor no Aanmaken incassoopdracht(en) debiteuren Incassobestand debiteuren aangemaakt Goedk euren en ver sturen incassoopdrac ht( en) Goedgekeurde Incassoopdrac ht( en) vers tuurd Inlezen bankafschr ift Bankafschr ift ingelezen. Kopielijsten storno's door gestuur d Ver werken ontvangst incasso Stor no's Ontvangst incass o ver werkt Datum opgeslagen: Pagina 13 van 26

14 Korte uitleg per processtap van proces: Maken incasso-opdrachten Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Aanmaken incasso-opdracht(en) debiteuren Voor het incasseren van vorderingen moet er eerst een incasso-opdracht in het elektronisch bankpakket worden aangemaakt. 2 Goedkeuren en versturen De Teamleider keurt de incasso-opdrachten goed en verstuurt deze naar de bank incasso-opdracht(en) 3 Inlezen bankafschrift Indien er geen ontvangst komt van de incasso wordt dit d.m.v. een storno weergegeven. Deze storno wordt doorgegeven aan de debiteurenadministratie. 4 Verwerken ontvangst incasso Bij ontvangst van het incassobedrag wordt de vordering van de debiteur afgeboekt (waarna vereffening plaatsvindt). IC OPMERKING: er wordt nergens beschreven hoe de incasso-opdrachten tot stand komen (versturen, ontvangen en verwerken van een machtiging); de vraag is of in dit geval wel wordt gewerkt met machtiging, incasso-opdrachten en storno s??) Datum opgeslagen: Pagina 14 van 26

15 5. Proces: Storno's Bovenliggende modellen Doel Beleid Trigger(s) Uitvoeringseenheid Verantwoordelijkheden Termijn van afhandeling Laatste wijziging door Laatste wijziging op Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus Bank met samenhang Debiteurenadministratie HvA Debiteurenadministratie met samenhang Dit proces heeft als doel de vorderingen alsnog te innen nadat het incasseren is mislukt. N.v.t. Lijst met storno s van de bank Het Administratief Centrum (AC), onderdeel Debiteurenadministratie van de afdeling Financiële administratie Administratief Centrum (AC) De debiteurenadministratie zorgt voor: * de reden te achterhalen van het mislukken * dat bij een verkeerd bankrekeningnummer, de vordering nog een keer proberen te incasseren van het goede bankrekeningnummer * het doorgeven van ingetrokken incasso s aan de budgethouder om achter de reden te komen * dat de stamgegevens indien nodig worden aangepast Domeinen, staven en diensten De opdrachtgever zorgt voor: * dat de reden van stornering wordt achterhaald en wordt doorgegeven aan de debiteurenadministratie. Bij gebeurtenis mlam1 7/4/2011 4:28:21 PM Datum opgeslagen: Pagina 15 van 26

16 5.1 Procesketen: Storno's Carries... Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out... i. n a rg O Ma ken incass o- opdr achten Med ewerke r de biteur ena dminis tr atie Bu dgethou der k opie lijst storno 's door gestuu rd Con tr oler en red en storno Red en storn o Incass o ontvang en Contro ler en re den storn ering incass o Vor der ing is juist en zal betaald moeten wo rde n Op enstaan d bedr ag wor dt ze lf b etaald Vor de ring o njuist Doorg even te on dern emen a ctie Vu l in en onder teken factuu ropd rac ht vo or make n cr ed itnota Op dra cht onder te kend voo r aanma ak cr ed itnota Ver an der ing in stamgege ven na v sto rno Ve rand ering va n ope nstaande v order ing nav storn o Ma ken ver koo pfa ctuur Beh eer d ebiteure n mas te rda ta Mak en in casso - op dra chten Datum opgeslagen: Pagina 16 van 26

17 Korte uitleg per processtap van proces: Storno's Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Controleren reden storno Om verschillende redenen kunnen er storno's zijn: * (postbank)rekeningnummer fout of naam/nummer is onjuist Als een bedrag gestorneerd is vanwege een fout bankrekeningnummer of naam/nummer is onjuist moet het goede bankrekeningnummer of de juiste naam ingevoerd worden. * rekeningnummer bestaat niet meer De incasso moet stopgezet worden bij de stamgegevens en ook bij de openstaande vordering. Wel zal getracht worden het goede bankrekeningnummer te achterhalen. 2 Controleren reden stornering incasso 3 Vul in en onderteken factuuropdracht voor maken creditnota * saldo ontoereikend De opdrachtgever van de factuuropdracht zal aangeven bij de debiteur dat incasso niet mogelijk was. Als is aangegeven (en is uitzocht) dat vordering (gedeeltelijk) onterecht is, dan maakt de budgethouder een verzoek aan tot het maken van een creditfactuur en ondertekent dit verzoek. 4 Doorgeven te ondernemen actie Als reden bekend is van de storno, dan wordt de te ondernemen actie doorgegeven. Datum opgeslagen: Pagina 17 van 26

18 6. Proces: Aanmanen Bovenliggende modellen Doel Beleid Trigger(s) Uitvoeringseenheid Verantwoordelijkheden Termijn van afhandeling Laatste wijziging door Laatste wijziging op Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus Debiteurenadministratie HvA Debiteurenadministratie met samenhang Het innen van alle vorderingen, waarvan de betalingstermijn is verstreken. N.v.t. * 2-wekelijkse controle op langdurig openstaande posten * automatisch incasso die niet gelukt is. Het Administratief Centrum (AC), onderdeel Debiteurenadministratie van de afdeling Financiële administratie Administratief Centrum (AC) De debiteurenadministratie zorgt voor: * naleving van de aanmaanprocedure * vastlegging van afspraken met debiteur in SAP. Dit gebeurt ook naar aanleiding van telefonisch aanmanen. Domeinen, staven en diensten Opdrachtgever zorgt er voor: * dat informatie over veranderingen in de afspraken met de debiteuren wordt doorgegeven aan de debiteurenadministratie. 2-wekelijks mlam1 7/4/2011 4:29:41 PM Datum opgeslagen: Pagina 18 van 26

19 6.1 Procesketen: Aanmanen Carries... Carries out & Supports Carries out & Supports. O Medew erk er debiteurenadm inistratie Budgethouder Vordering staat nog open 2-Wek elijks e aanmanen op verstrijken betalingstermijn Aanmak en aanmaanrun (2- wek elijk s) Aanmaanrun aangemaak t Controleren aanmaanlijst op onjuistheden O njuis theden gec ons tateerd Aanmaanlijst goed bevonden C orrigeren v oor juis te s tand Starten aanm aanroutine D ebiteur correc t 3 wek en na fac tuurdatum 5 w ek en na fac tuurdatum 7 weken na factuurdatum 9 w ek en na fac tuurdatum V ers turen herinnering V ers turen aanm aning Versturen in gebrek es telling Inform eren ov er vervolg Herinnering v ers tuurd Aanm aning v ers tuurd Ingebreks telling v ers tuurd B rief ontvangen ov erv erv olg B epalen v erv olgstappen Contac topnemen C ontac t opnemen met debiteur ov er v ervolgs tappen B etaalafspraak Fac tuur onjuis t - crediteren Vordering afboek en Inc ass o afdw ingen V ul in en onderteken fac tuuropdracht v oor maken.. Onderteken een onderbouw d v erz oek tot afboek ing v ordering Incas soproc edure Opdrac ht ondertek end voor aanmaak creditnota Ondertekend en onderbouw d v erz oek tot afboek ing M ak en verk oopfac tuur Afboeken vordering Datum opgeslagen: Pagina 19 van 26

20 Korte uitleg per processtap van proces: Aanmanen Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Aanmaken aanmaanrun (2- Er wordt eerst een aanmaanrun aangemaakt in SAP wekelijks) 2 Controleren aanmaanlijst op De aanmaanlijst wordt eerst gecontroleerd op???? alvorens er aanmaningen worden verstuurd. onjuistheden 3 Corrigeren voor juiste stand Betaalafspraken tussen budgethouder en debiteuren worden ook vastgelegd in SAP. Er kan een nieuwe aanmaanrun worden gedraaid of een losse aanmaanrun. 4 Starten aanmaanroutine Afhankelijk van de aanmaancodering wordt bepaald welke actie bij iedere openstaande vordering nodig is 5 Informeren over vervolg Indien er na 2 weken na de derde brief nog steeds niet is betaald, wordt de budgethouder geïnformeerd over de status en gevraagd om te bepalen wat de vervolgstappen zijn. 6 Versturen herinnering De eerste aanmaning is een vriendelijk verzoek aan de debiteur of bedrag kan worden overgemaakt. 7 Versturen aanmaning De tweede aanmaning herinnert de debiteur eraan dat de bedrag moet worden betaald en dat dit de tweede aanmaning is. 8 Versturen ingebrekestelling Nu wordt er dwingend aangegeven dat er een incassobureau kan worden ingeschakeld indien er nog steeds in gebreke wordt gebleven. 9 Bepalen vervolgstappen De budgethouder kan er nog voor kiezen om contact op te nemen met de debiteur om te zien of betaling alsnog nog kan plaatsvinden, anders wordt de incassoprocedure opgestart 10 Contact opnemen met debiteur over vervolgstappen 11 Vul in en onderteken factuuropdracht voor maken creditnota 12 Onderteken een onderbouwd verzoek tot afboeking vordering Als is aangegeven (en is uitzocht) dat vordering (gedeeltelijk) onterecht is, dan maakt de budgethouder een verzoek aan tot het maken van een creditfactuur en ondertekent dit verzoek. IC OPMERKING: Voortgang m.b.t. de verschillende fases van aanmanen (per code) wordt niet vermeld, ook het archiveren van de aanmaanlijsten wordt niet beschreven. Datum opgeslagen: Pagina 20 van 26

21 7. Proces: Incassoprocedure Bovenliggende modellen Doel Beleid Trigger(s) Uitvoeringseenheid Verantwoordelijkheden Debiteurenadministratie HvA Debiteurenadministratie met samenhang Het alsnog innen van vorderingen die drie keer schriftelijk zijn aangemaand door het uit handen te geven van de vordering aan een incassobureau. Bij een vordering ter incasso bij het incassobureau dient rekening te worden gehouden met het volgende: * De Debiteurenadministratie AC onderhoudt de correspondentie met het incassobureau. * Terugkoppeling over de voortgang van de openstaande vordering met decentrale eenheden vindt plaats via de Debiteurenadministratie AC. De decentrale eenheid blijft verantwoordelijk voor de openstaande vordering. * Eventuele kosten die voortvloeien uit een incassoprocedure en eventuele gemaakte kosten door de deurwaarder zijn voor rekening van de decentrale eenheid. De budgethouder heeft akkoord gegeven voor het inschakelen van een incassobureau. Het Administratief Centrum (AC), onderdeel Debiteurenadministratie van de afdeling Financiële administratie Administratief Centrum (AC) De Teamleider debiteurenadministratie zorgt er voor: * dat een incassodossier wordt overhandigd aan het incassobureau * dat de budgethouder op de hoogte worden gehouden over de voortgang. Inschakelen incassobureau Een incassobureau kan op verzoek van een decentrale eenheid worden ingeschakeld. Het inschakelen van een incassobureau valt onder de verantwoordelijkheid van de debiteurenadministratie AC. Termijn van afhandeling Laatste wijziging door Laatste wijziging op Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus per gebeurtenis mlam1 7/4/2011 4:38:35 PM Datum opgeslagen: Pagina 21 van 26

22 7.1 Procesketen: Incassoprocedure Carries out... Carries out... Carries out & Supports Carrie s o.... a iz n a rg O Budge thou der Teamleide r d ebite uren adm inis tr atie T eam leider debiteur enad minist r... Incass obureau Aanm anen Incasso afdwingen Opd rach t on tvang en o m inca sso a f t e dwing en Star t inc asso pro cedur e Overdragen aan inca ssob ure au Aan inca ssob ure au ove rge drag en Uitvoe ren in cass o p ro cedur e Niet inbare vordering na incas soprocedure Vo rder ing gein cassee rd Beoor delen v ord ering J ur idische pro cedu re Starten juridis che pro cedu re. Vordering alsnog geïnc asseerd Sc huldbewaking Vordering niet inb aar Afboe ken vo rder ing Datum opgeslagen: Pagina 22 van 26

23 Korte uitleg per processtap van proces: Incassoprocedure Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Opdracht ontvangen om incasso af te dwingen De opdrachtgever (= budgethouder) heeft aangegeven welke stappen moet worden ondernomen richting debiteur voor het incasseren van de vordering. 2 Overdragen aan incassobureau Door middel van een formulier met daarop de gegevens (factuuradres, bedrag en telefoonnummer) van de dubieuze debiteur, wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. 3 Uitvoeren incasso procedure 4 Beoordelen vordering Aan de hand van de bevindingen kan worden bepaald wat het vervolg wordt om de vordering alsnog te innen. 5 Starten juridische procedure Indien er aanwijzingen zijn dat het innen van de vordering kan lukken via een juridische procedure dan wordt hiertoe overgegaan. De uitkomst kan zijn dat vordering alsnog wordt geïncasseerd of vordering wordt overgedragen aan schuldbewaking of toch moet worden afgeboekt. Datum opgeslagen: Pagina 23 van 26

24 8. Proces: Afboeken vordering Bovenliggende modellen Doel Beleid Trigger(s) Uitvoeringseenheid Verantwoordelijkheden Debiteurenadministratie HvA Het afboeken van vorderingen die definitief geheel of gedeeltelijk oninbaar zijn. Procuratieregeling HvA Oninbare vordering na inschakeling incassobureau en/of na juridische procedure Het Administratief Centrum (AC), onderdeel Debiteurenadministratie van de afdeling Financiële administratie Administratief Centrum (AC) De Teamleider debiteurenadministratie zorgt er voor: * dat een vordering wordt afgeboekt indien dit door incassobureau is aangegeven * dat de vordering ook t.l.v. de voorziening wordt geboekt indien de vordering al eerder was voorzien * dat de budgethouder wordt gevraagd om ondertekening voor afboeking vordering * dat goedkeuring afboeking aan dir. P&F wordt gevraagd indien vordering boven 1000 moet worden afgeboekt. Eenheden en/of directeur P&F De mandataris zorgt er voor: * dat afboeking van de vordering wordt goedgekeurd. Termijn van afhandeling Laatste wijziging door Laatste wijziging op Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus per gebeurtenis mlam1 7/4/2011 4:52:22 PM Datum opgeslagen: Pagina 24 van 26

25 8.1 Procesketen: Afboeken vordering. iz n a rg O Carrie s out & Supp orts I ncass opro cedur e Aa nma nen Carries out & Suppo rts Team leide r debit eure nadm inistr atie Vordering niet inbaa r On dert eken d en o nde rbo uwd verzoek tot af boeking Bepalen af boe kin g v or dering Voors tel af boeke n Vor dering Vordering sta at in v oorz iening Maken boeking voor a fb oeking vo orz ien in g Af boeking vordering van voo rzien ing Datum opgeslagen: Pagina 25 van 26

26 Korte uitleg per processtap van proces: Afboeken vordering Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Bepalen afboeking vordering Afboeking van de vordering geschiedt op verzoek van de budgethouder dat voldoende onderbouwd moet worden. Afboeking kan in het stadium van aanmanen en op aangeven van het incassobureau, 2 Maken boeking voor afboeking voorziening IC OPMERKING: Het akkoord voor afboeking dient afhankelijk van het bedrag geaccordeerd te worden door budgethouder of directeur P&F; verder is het van belang dat het dossier van de debiteur met alle documentatie wordt gearchiveerd en dat alle partijen worden geïnformeerd. Datum opgeslagen: Pagina 26 van 26

Handleiding voor het lezen van processen in Aris ProcessWeb

Handleiding voor het lezen van processen in Aris ProcessWeb Handleiding voor het lezen van processen in Aris ProcessWeb Steeds meer processen van de HvA en UvA zijn gemodelleerd in ARIS. Deze procesbeschrijvingen worden op een gebruikersvriendelijke manier gepresenteerd

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Hogeschool van Amsterdam ARIS Procesdocumentatie Proceshandboek voor Geldmiddelen ARIS processen rapportage Datum opgeslagen: 21-12-2011 Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit Besproken met: Uitkomst

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s

Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s Als gevolg van de invoering van SEPA wordt de huidige Nederlandse incasso vervangen door de Europese incasso. Dit heeft gevolgen voor uw administratie

Nadere informatie

3. Geef uw gewenste methode op in CASH onder: Financieel - Instellingen - Debiteuren-parameters - F6 SEPA DD

3. Geef uw gewenste methode op in CASH onder: Financieel - Instellingen - Debiteuren-parameters - F6 SEPA DD Inleiding Met CASH kunt u op eenvoudige wijze posten incasseren. Wanneer de debiteur heeft toegestemd dat de openstaande posten geïncasseerd mogen worden, voorziet u deze van een eigenschap zodat deze

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord

Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord Datum: 06 december 2012 Versie 1.3 Opdrachtgevers: Anne Hellings, Niek Mertens Opstellers: Arjen Timmermans en Thijs Jagersma Update

Nadere informatie

VISMA TELEBOEKHOUDEN

VISMA TELEBOEKHOUDEN VISMA TELEBOEKHOUDEN Wat is nieuw in VISMA Teleboekhouden 7.3a t.o.v. versie 7.2C Disclaimer Dit document is eigendom van Visma Teleboekhouden BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze

Nadere informatie

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk Zo werkt het Incasseren en betalen via Mijn ING Zakelijk Een incasso- of betaalopdracht levert u gemakkelijk aan via Mijn ING Zakelijk. Daarin kunt u al

Nadere informatie

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 Wuite Recherche en Incasso De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 E info@wuitereni.nl I www.wuiterechercheenincasso.nl Incassodiensten Versie 5.1 8 januari 2013 Wuite Recherche en

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

Eenmalige debiteuren / crediteuren

Eenmalige debiteuren / crediteuren Aanvulling gebruikershandleiding SAP/FI-CM Eenmalige debiteuren / crediteuren Inhoudsopgave Eenmalige debiteur(en)... 2 Betalingsprogramma... 5 Informatiesysteem debiteuren... 10 Eenmalige crediteur(en)...

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5) Aanvulling handleiding (voor versie 7.5) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Afletteren debiteuren. Naam handleiding: Afletteren debiteuren Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 22-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Afletteren debiteuren. Naam handleiding: Afletteren debiteuren Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 22-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Afletteren debiteuren 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Afletteren debiteuren... 3 Ontvangst van het bedrag op een bankrekening... 4 Zie ook de handleiding "Bankmutaties"...

Nadere informatie

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden:

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: Release 2013 Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: IB47-formulieren Zoals onze kerkelijke relaties weten moeten

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank.

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank. Hoofdstuk 1 Inleiding Het is mogelijk om declaraties door middel van automatische incasso te laten incasseren via een servicebureau (bijvoorbeeld Interpay), of via uw eigen bank. Voor patiënten hoeft u

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Incasso 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inrichting in Abakus Compleet... 4 Incasseren... 5 e-mail... 6 Onvolledige gegevens:... 7 Geen bankrekening...

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Afletteren debiteuren

Handleiding Incura Boekhouding Afletteren debiteuren Een goed inzicht in de openstaande debiteuren is van groot belang voor uw praktijkvoering. Veel debiteuren kan duiden op een hoge omzet (en is positief). Daarentegen kan een hoge debiteurenstand ook duiden

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWin Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving inkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Inkooprol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Inkoopfacturen verwerken 4 6 Betalingen fiatteren 5 7 Betalingen uitschrijven

Nadere informatie

Handleiding. Afletteren Bankafschriften

Handleiding. Afletteren Bankafschriften Handleiding Afletteren Bankafschriften Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

Automatische incasso. E-captain help E-captain help

Automatische incasso. E-captain help E-captain help 1 / 6 Automatische incasso Om incasso te gebruiken binnen e-captain moet de vereniging in het bezit zijn van een SEPA contract met de bank. Deze gegevens moeten worden overgenomen in e-captain. In dit

Nadere informatie

Handleiding AfterPay. door Patricia Sturm 5 september Versie 2.5 Openbaar

Handleiding AfterPay. door Patricia Sturm 5 september Versie 2.5 Openbaar Handleiding AfterPay door Patricia Sturm 5 september 2016 Versie 2.5 Openbaar Inhoud 1. Introductie... 3 2. AfterPay... 4 2.1. Verloop van een AfterPay transactie... 4 2.2. Aanleveren van een AfterPay

Nadere informatie

Handleiding installeren SEPA incasso s. in AllSolutions. Pagina 1 van 20

Handleiding installeren SEPA incasso s. in AllSolutions. Pagina 1 van 20 Handleiding installeren SEPA incasso s in AllSolutions Pagina 1 van 20 Inhoud 1. SEPA... 3 2. Parameters Bedrijven/Afdelingen... 4 3. Parameters Debiteuren... 5 4. Omnummeren IBAN Nederlandse debiteuren...

Nadere informatie

Incassobureau. E-captain help E-captain help Samenwerking met het Centraal Invorderings Bureau (CIB)

Incassobureau. E-captain help E-captain help  Samenwerking met het Centraal Invorderings Bureau (CIB) 1 / 6 Incassobureau Samenwerking met het Centraal Invorderings Bureau (CIB) Het Centraal Invorderings Bureau is een innovatieve en dynamische credit management organisatie welke zich in 2007 tot doel heeft

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.4.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Facturen kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt. Klik op Facturatie > Verkoopfacturen In onderstaand scherm ziet u een overzicht van alles. U kunt hier zelf selecties

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Incasseren debiteurenvorderingen

Handleiding Incura Boekhouding Incasseren debiteurenvorderingen Inleiding Een snelle en doeltreffende manier van betalen van uw facturen door klanten is die van automatische incasso. Wanneer u bent gemachtigd door uw klant om geld af te schrijven van hun rekening èn

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

Informeer uw patiënten

Informeer uw patiënten Informeer uw patiënten Hieronder vindt u informatie over een nota van Famed. Deze informatie kunt u gebruiken (bijvoorbeeld op uw website) om uw patiënten te informeren over de samenwerking met Famed en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013 Algemene Voorwaarden Bayar Incasso Artikel 1: Algemene Voorwaarden Bayar Incasso 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies)

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies) Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies) Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in

Nadere informatie

De koppeling aanvragen of wijzigen

De koppeling aanvragen of wijzigen De bankenkoppeling met ING - online U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH-administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWeb

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. inleiding 1

INHOUDSOPGAVE. 1. inleiding 1 STAPPENPLAN SEPA DD INHOUDSOPGAVE 1. inleiding 1 2. stappenplan 2 2.1. Incassant-ID 2 2.2. Mandaten 2 2.3. Inrichting UNIT4 Multivers Extended 2 2.3.1. Betalingscondities 2 2.3.2. Volgnummers 3 2.3.3.

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

Infoboek v.a. versie 12.00

Infoboek v.a. versie 12.00 Infoboek v.a. versie 12.00 Cursus boekingen Infomotive International B.V. Nijverheidsweg 6 5061 KL Oisterwijk http://www.infomotive.nl (C) Infomotive International B.V. 1 1. Boekingen Met behulp van de

Nadere informatie

Bankrekeningnummer(s) aan uw administratie koppelen

Bankrekeningnummer(s) aan uw administratie koppelen De bankenkoppeling met Knab - offline U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder tussenkomst van de gebruiker, automatisch laten inlezen in uw administratie. Nadat u heeft aangegeven dat u van deze

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWin Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

De teamleider is een coördinator van de lotenverkoop binnen uw vereniging, hij of zij heeft een aantal lotenverkopers onder zich.

De teamleider is een coördinator van de lotenverkoop binnen uw vereniging, hij of zij heeft een aantal lotenverkopers onder zich. 1. Inleiding Hieronder vindt u uitgebreide informatie over het invoeren van lotenkopers. U vindt hier alles over het gebruik van de knoppen en achterliggende invoer- en beheerschermen. 2. Het gemak van

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving betalingsrol

Samenwerken met icounting. Beschrijving betalingsrol Samenwerken met icounting Beschrijving betalingsrol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Betalingsrol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Betalingen fiatteren 3 6 Betalingen uitschrijven 8 7 Informatie over

Nadere informatie

1 Instellingen voor Clieop-bestanden

1 Instellingen voor Clieop-bestanden U kunt vanuit Reeleezee betalingsopdrachten aanmaken en deze in de vorm van een ClieOp - bestand exporteren. ClieOp (CliëntOpdrachten) is de naam van het elektronische bestand dat zakelijke cliënten gebruiken

Nadere informatie

Handleiding Profin. Sepa Betalen en incasseren. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Handleiding Profin. Sepa Betalen en incasseren. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Handleiding Profin Sepa Betalen en incasseren Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Bedrijfsconstanten pagina 4 Algemene instellingen pagina 4 Banken pagina 5 Crediteuren pagina 7 Tabblad

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWin Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

De bankenkoppeling met de ING

De bankenkoppeling met de ING U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWin heeft gelegd, worden voortaan dagelijks

Nadere informatie

Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl

Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl Versie: 1.0 Datum: 9-12- 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1. Facturatie 4 2.2. Debiteurenbeheer 5 2.3. Incasso 5 2.4. Administratie 5 3. Gebruik

Nadere informatie

De bankenkoppeling met de ING

De bankenkoppeling met de ING U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWeb heeft gelegd, worden voortaan dagelijks

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratieve data entry 2

Praktijkinstructie Financieel administratieve data entry 2 instructie Financieel administratieve data entry 2 (CBA02.2/CREBO:50190) pi.cba02.2.v3 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1

9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1 9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1 Omzetten bankrekeningen naar IBAN s, volgens de SEPA-regels, voor ItsClean Inleiding Met ingang van 1 februari 2014 kunt u de bestaande (=oude) bankrekeningnummers

Nadere informatie

De bankenkoppeling met de ING

De bankenkoppeling met de ING U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWeb heeft gelegd, worden voortaan dagelijks

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Nr. Controledoelstellingen. Risico Beheersmaatregelen 1 Bevindingen Conclusie

Nr. Controledoelstellingen. Risico Beheersmaatregelen 1 Bevindingen Conclusie Ketenmonitoring en sturing Verwerken relatiegegevens (nieuwe) ketenpartners 1 Juistheid de gegevens niet volledig, juist, tijdig en/of rechtmatig 2 worden vastgelegd. Inputmanagement Verwerking fysieke

Nadere informatie

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De minnelijke incassofase

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De minnelijke incassofase PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De minnelijke incassofase 1 Preventie: maak eigen analyse wat kan beter? hanteer strakke procedure(s) gebruik onze incassosticker De minnelijke incassofase 1. Inleiding Als

Nadere informatie

Op onze dienstverlening zijn voorwaarden van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden treft u aan in bijlage 3 bij deze brief.

Op onze dienstverlening zijn voorwaarden van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden treft u aan in bijlage 3 bij deze brief. Tripolair Service Abonnement Introductie U overweegt één of meerdere producten af te sluiten. Een goed advies is daarbij belangrijk. U heeft ons gevraagd u hierover te adviseren, de gekozen verzekeringen

Nadere informatie

ALGEMEEN De brief die niemand wil ontvangen :

ALGEMEEN De brief die niemand wil ontvangen : ALGEMEEN U staat voor een maatschappelijk verantwoorde incassoprocedure middels een correcte behandeling van debiteuren op basis van algemeen aanvaarde beginselen van zorgvuldigheid en deskundigheid. Onder

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het inrichten van het aanmaanproces... 4

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het inrichten van het aanmaanproces... 4 Handleiding aanmaanproces Versie 0.1 augustus 2012 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het inrichten van het aanmaanproces... 4 3 Het maken van de aanmaanbrieven... 6 3.1 Het opladen van het logo voor

Nadere informatie

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd Automatische functies in een kopie administratie In steeds meer administraties wordt gebruik gemaakt van functies die automatisch worden uitgevoerd wanneer

Nadere informatie

ALGEMEEN De brief die niemand wil ontvangen :

ALGEMEEN De brief die niemand wil ontvangen : ALGEMEEN In de herziene Gedragscode NVI Leden 2014 zijn de algemene normen vastgelegd waaraan NVI leden moeten voldoen. Het doel van deze gedragscode is te waarborgen dat de NVI leden hun incassoactiviteiten

Nadere informatie

Bankrekeningnummer(s) aan uw administratie koppelen

Bankrekeningnummer(s) aan uw administratie koppelen De bankenkoppeling met Knab - online U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder tussenkomst van de gebruiker, automatisch laten inlezen in uw administratie. Nadat u heeft aangegeven dat u van deze

Nadere informatie

Emailbrieven BUKAZU. BUKAZU 2015 versie 2.0 1

Emailbrieven BUKAZU. BUKAZU 2015 versie 2.0 1 Emailbrieven BUKAZU Inleiding Dit manual beschrijft de emailmogelijkheden van BUKAZU. BUKAZU beschikt over een zeer uitgebreide emailfaciliteit die u kunt personaliseren en volledig naar eigen inzichten

Nadere informatie

Syntess Software. Gouwepoort 2 4301 RZ ZIERIKZEE Telefoon : 088 4080400 Fax : 088 4080401. Trainingsboek. Atrium Financieel

Syntess Software. Gouwepoort 2 4301 RZ ZIERIKZEE Telefoon : 088 4080400 Fax : 088 4080401. Trainingsboek. Atrium Financieel Syntess Software Gouwepoort 2 4301 RZ ZIERIKZEE Telefoon : 088 4080400 Fax : 088 4080401 Trainingsboek Syntess Syntess Atrium, versie 4.1 build 0139 JS oktober 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Dag 1:...

Nadere informatie

HANDLEIDING Q2000 Offerte

HANDLEIDING Q2000 Offerte HANDLEIDING Q2000 Offerte Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Backoffice...4 Offerte aanmaken...4 Offerte naar order...9 Offerte naar factuur...11 Offerte wijzigen...13 Offerte annuleren...14 Overige...15

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

Contributie via automatische incasso: doen!

Contributie via automatische incasso: doen! Contributie via automatische incasso: doen! Het versturen van acceptgiro s is voor u als ledenadministrateur en/of penningmeester ieder jaar weer een heel karwei. Vervolgens moet u ook nog betalingen controleren

Nadere informatie

Nieuwsbrief Facturatie Versie april 2015

Nieuwsbrief Facturatie Versie april 2015 Nieuwsbrief Facturatie Versie april 2015 Dit is een speciale nieuwsbrief helemaal gericht op de facturatie in Zaalagenda. Er zijn diverse aanpassingen doorgevoerd in de facturatie waardoor deze eenvoudiger

Nadere informatie

AOIB (administratieve organisatie en interne beheersing)

AOIB (administratieve organisatie en interne beheersing) AOIB (administratieve organisatie en interne beheersing) Stichting Week van de Chronisch Zieken 1 Algemeen... 2 2 Organisatiestructuur... 2 2.1 Projectmanagement... 2 2.2 Functiescheiding... 3 3 Richtlijnen...

Nadere informatie

Administratie uitwisselen met accountant

Administratie uitwisselen met accountant Inleiding Minimaal 1 keer per jaar laat u uw administratie door uw controleren. De administratiebestanden (????cash.nd en????cash.nx) stuurt u, meestal via e-mail, naar uw. Het nadeel van deze werkwijze

Nadere informatie

Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso. Scipio Update 2014

Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso. Scipio Update 2014 Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso Scipio Update 2014 januari 2014 Inleiding In Europa wordt het betalingsverkeer gestandaardiseerd. Automatische afschrijvingen en overschrijvingen in

Nadere informatie

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Inhoudsopgave 1. Inloggen en gebruikersbeheer... 3 1.1. Inloggen... 3 1.2. Uitloggen... 3 1.3. Wachtwoord vergeten/verlopen... 3 1.4. Een nieuw wachtwoord instellen...

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

1. Rechtspositie FLO Overgangsrecht

1. Rechtspositie FLO Overgangsrecht 1. Rechtspositie FLO Overgangsrecht Algemene gegevens Belangrijke kaders - Handboek FLO Overgangsrecht (VNG) - Hoofdstuk 9 Rechtspositie BBN - Mandaatregeling BBN Externe partijen - Loyalis - Proces eigenaar

Nadere informatie

NK Internetboekhouden

NK Internetboekhouden Praktijkcase NK Internetboekhouden 15 december 2005 Versie: 3.0 (Definitief), 12-12-2005 Opgesteld door: Onderzoeksbureau GBNED Gerard Bottemanne www.gbned.nl Onderzoeksbureau GBNED Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

Offective > Boekhouding > Bank

Offective > Boekhouding > Bank Offective > Boekhouding > Bank Lees voorafgaand eerst de uitleg: Bank > Bankrekening instellingen en Bank > Bankrekening boekingsinstructies U kunt in Offective ook handmatig bankafschriften aanmaken en

Nadere informatie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl is een product van SkillSource. Maart

Nadere informatie

V1.8 - Instructies voor een goede opstart na restore

V1.8 - Instructies voor een goede opstart na restore V1.8 - Instructies voor een goede opstart na restore Voor wie zijn deze instructies? Op afgelopen zaterdag 25 feb is de dienst weer hervat na de storing in het datacenter van de KPN. Er wordt met een back-up

Nadere informatie

Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18

Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18 Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Aan de bondsvergadering wordt gevraagd het beleid debiteurenbeheer goed te keuren.

Aan de bondsvergadering wordt gevraagd het beleid debiteurenbeheer goed te keuren. Agendapunt 6 Beleid debiteurenbeheer 1. Inleiding, openstaand debiteurensaldo 2016 In de jaarrekening 2016 was het debiteurensaldo hoger dan in de afgelopen jaren. In aanloop naar de jaarvergadering is

Nadere informatie

Handleiding Solo Compleet

Handleiding Solo Compleet Handleiding Solo Compleet (MB, 30 maart 2015) Inhoud Sneltoetsen... 1 Invoer Inkoopboek... 2 Automatische betalingen... 4 Inlezen bankafschriften... 5 Factureren... 6 Elektronisch factureren... 8 Sneltoetsen

Nadere informatie

De bankenkoppeling met de ING

De bankenkoppeling met de ING U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWin heeft gelegd, worden voortaan dagelijks

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie