FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:4 Datum: 19 juni 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:4 Datum: 19 juni 2013"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:4 Datum: 19 juni 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Greidanus Metselwerken BV Faillissementsnummer : F12/152 Datum uitspraak : 22 mei 2012 Curator : mr. M.J. Oudman R-C : mr. J. Smit Activiteiten onderneming : De vennootschap was actief als metselbedrijf. De werkzaamheden bestonden uit metsel- en voegwerkzaamheden. Omzetgegevens : Volgens de jaarrekening 2009 bedroeg de omzet over ,--. In 2009 bedroeg de omzet ,32. Volgens de jaarrekening betrof het nettoresultaat uit de omzet in ,--. Het nettoresultaat in het jaar 2009 bedroeg ,--. Volgens de jaarrekening 2010 bedroeg de omzet in ,--. In dat jaar betrof het resultaat ,--. Volgens de concept jaarrekening over het jaar 2011 bedroeg de omzet over ,--. Het resultaat over dat jaar bedroeg ,--. Personeel gemiddeld aantal : Ten tijde van faillissement; 11 personeelsleden. Verslagperiode : 22 februari tot en met 21 mei 2013 Bestede uren in verslagperiode : 1 uur en 20 minuten 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : De besloten vennootschap is opgericht op 29 november Enig aandeelhouders is R. Greidanus Beheer BV, KvKnummer: Bestuurder van R. Greidanus Beheer BV is de heer Rients Greidanus. De heer Rients Greidanus is eveneens bestuurder van Greidanus Metselwerken BV. 1

2 2 1.2 Winst en verlies : Van de gefailleerde vennootschap zijn de volgende winst- en verliescijfers af te leiden uit de jaarrapporten 2009 en 2010 en concept jaarrekening 2011: : netto omzet ; nette resultaat , : netto omzet ,--; netto resultaat ,--; : netto omzet ,--; netto resultaat ,--; concept jaarrekening: netto omzet ,--; netto resultaat , Balanstotaal : per , , Lopende procedures : Op datum faillissement liepen er geen procedures. 1.5 Verzekeringen : Zie vorig verslag 1.6 Huur : Zie vorig verslag 1.7 Oorzaak faillissement : Volgens de bedrijfsdirectie is de oorzaak van het faillissement, welk faillissement overigens op eigen aangifte is uitgesproken, te vinden in de economische malaise waarin de bouw zich thans verkeert. De orderportefeuille was voor het jaar 2012 zo goed als leeg. Bovendien waren er een 11-tal werknemers in dienst waarvoor op het moment van het aanvragen van het eigen faillissement geen werk meer was. Betalingen aan personeel en crediteuren was niet meer mogelijk. Gezien bovenstaande is volgens de directie de financiële positie uitzichtloos en heeft men besloten om het eigen faillissement aan te vragen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : 11 personen 2.2 Aantal in jaar voor faill. : 11 personen 2.3 Datum ontslagaanzegging : 23 mei Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : niet van toepassing 3.2 Verkoopopbrengst : niet van toepassing 3.3 Hoogte Hypotheek : niet van toepassing 2

3 3 3.4 Boedelbijdrage : niet van toepassing Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : Tot de faillissementsboedel behoren de navolgende activa: Transportmiddelen: - dubbel assige plateauwagen, bouwjaar 2007; - VW Caddi 1.9 SDI, kenteken 29-VJ-GP, datum 1 e afgifte Nederland 1999; - VW Caddi 1.9 SDI, kenteken 32-BB-VL, datum 1 e afgifte Nederland 2002; - Opel Combo, kenteken 53-VN-LJ, datum 1 e afgifte Nederland 2000; - Ssang Young Rexton, kenteken 49-SN-DR, datum 1 e afgifte Nederland Overige bedrijfsmiddelen: - Arbotech muurzaag, jaar 2006; - steenzaagmachine jaar 2007; - afkort zaagmachine jaar 2010; - slaagmoeraanzet; - accuboor H.2010 (naar de curator begreep, is deze accuboor kapot); - klein gereedschap, ladders en dergelijke; - kantoorinventaris. 3.6 Verkoopopbrengst : De curator heeft alle bovenstaande activa verkocht aan Handelsmij Hahebo BV voor een bedrag ad 7.500,-- exclusief BTW. Voornoemd bedrag is inmiddels op de faillissementsrekening gestort. De levering heeft plaatsgevonden op dinsdag 14 augustus Boedelbijdrage : De curator ontvangt hier een boedelbijdrage van 10% van de netto verkoopopbrengst. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Ten aanzien van de aanwezige inventarisgoederen. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Zie vorig verslag 3.10 Verkoopopbrengst : 2.850,-- 3

4 Boedelbijdrage : niet van toepassing Andere Activa 3.12 Beschrijving : Andere activa is tot op heden niet aangetroffen Verkoopopbrengst : niet van toepassing 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Ten tijde van het faillissement werd door de directie aan de curator medegedeeld dat er aan debiteuren openstaat een bedrag ad ,95. De debiteuren zijn ook verpand aan de ING Bank NV. De ING Bank NV heeft verzocht aan de curator om de debiteuren te incasseren tegen de gebruikelijke separatistenvergoeding van 10%. De curator heeft inmiddels de debiteuren aangeschreven en zal de incassowerkzaamheden voortzetten. De curator heeft gedurende deze faillissementsperiode de incasso ter zake de debiteuren voortgezet. Debiteuren: Bleeker Bouw Bolsward BV: 1.674,-- De vordering is bij mr. Verdonk ingediend. Bouwbedrijf Hiemstra: 5.568,53 Bouwbedrijf Kooistra: Bouwservice T. Bergsma: 1.173,-- Exclusief Lijmbedrijf: 680,-- Na verrekening met het bedrag 528,-- is het resterende bedrag ad 152,-- op de faillissementsrekening voldaan. 4

5 5 Friso Aannemingsbedrijf: 2.500,-- J. Miedema: Een vordering ad 508,82, factuurdatum is 16 februari Greidanus heeft voor J. Miedema metselwerkzaamheden uitgevoerd. De heer J. Miedema stelt zich op het standpunt dat Greidanus hierbij fouten heeft gemaakt. Zou Miedema deze fouten willen herstellen, dan zou dat volgens Miedema een aantal duizend euro s gaan kosten. Hierdoor heeft Miedema zijn betaling opgeschort, zo begrijpt de curator. De vordering wordt derhalve betwist. De curator beraadt zich nog op een mogelijkheid tot het treffen van rechtsmaatregelen. De curator zal in overleg treden met de pandhouder, ING Bank NV, over de vervolgstappen jegens J. Miedema. Metselbedrijf K. Strating: 4.216,-- Ooms Bouwmaatschappijen: ,15 S. Cnossen: 1.904,-- SHP Bouwbedrijven: ,87 Siegersma Gevelrenovatie: 2.304,-- De vordering is voldaan T. Haisma: 2.176,-- Na verrekening van het bedrag ad 1.885,39 heeft T. Haisma voldaan een bedrag ad 290,61. 5

6 6 Van Tuinen Tuinservice: 1.213, Opbrengst : In totaal is thans aan debiteuren op de faillissementsrekening binnengekomen een bedrag ad , Boedelbijdrage : conform separatistenregeling Werkzaamheden : De curator zal ter zake de vordering jegens J. Miedema in overleg treden met de pandhouder over de vervolgstappen jegens de heer J. Miedema. 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : Er is tussentijds met bank (pandhouder) afgerekend. Aan de bank is overgemaakt een bedrag ad ,82. De vordering bedraagt thans (20 februari 2013) ,63 (debet). 5.2 Leasecontracten : Zie vorig verslag 5.3 Beschrijving zekerheden : De ING Bank NV heeft voor haar vorderingen zekerheden bedongen. De aanwezige activa en debiteuren zijn aan de bank verpand. De ING Bank NV heeft ook een derde hypotheek gevestigd op de woning van de heer R. Greidanus. 5.4 Separatistenpositie : zie Boedelbijdragen : Ter zake de incassowerkzaamheden van de curator betreffende de debiteuren en de materiële activa, is een boedelbijdrage van 10% overeengekomen. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Zie vorig verslag 5.7 Reclamerechten : niet van toepassing 5.8 Retentierechten : niet van toepassing 6

7 7 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden : Een doorstart vindt niet plaats. De curator heeft het werk in Amsterdam: Noorderbegraafplaats, Buikslotermeerdijk te Amsterdam, afgerond, zie hiervoor alinea Financiële vastlegging : - Doorstart 6.3 Beschrijving : niet van toepassing 6.4 Verantwoording : niet van toepassing 6.5 Opbrengst : niet van toepassing 6.6 Boedelbijdrage : niet van toepassing 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : Vooralsnog is de curator van mening dat er sprake is van een deugdelijke boekhouding. 7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekeningen over 2009 en 2010 zijn gedeponeerd. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Deze heeft de curator niet aangetroffen. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Is nog in onderzoek 7.5 Onbehoorlijk bestuur : De curator zal hier nog nader onderzoek naar verrichten. 7.6 Paulianeus handelen : Vooralsnog is van paulianeus handelen niets gebleken. Op 1 mei 2012 is tussen Greidanus Metselwerken BV en R. Greidanus Beheer BV een akte van cessie (koop en verkoop van een vordering) gesloten. In deze overeenkomst is een vordering van Greidanus Metselwerken BV aan de heer R. Greidanus ad ,--, welke vordering bestond op 31 december 2011, verkocht aan R. Greidanus Beheer BV. De koopsom is vastgesteld op ,--. Betaling van de koopsom heeft plaatsgevonden door middel van verrekening via de rekening-courantverhouding tussen Greidanus Metselwerken BV en de 7

8 8 heer R. Greidanus Beheer BV. Na betaling/verrekening van deze koopsom bedroeg de vordering van Greidanus Metselwerken BV op R. Greidanus Beheer BV ,--. De curator stelt zich op het standpunt dat deze rechtshandeling paulianeus is en heeft deze rechtshandeling middels een buitengerechtelijke verklaring d.d. 18 september 2012 vernietigd op grond van artikel 42 Fw juncto 43 Fw. De curator heeft de heer R. Greidanus gesommeerd om het bedrag ad ,-- te voldoen op de faillissementsrekening. Betaling heeft tot op heden niet plaatsgevonden. De curator zal verdere incassowerkzaamheden verrichten. De heer R. Greidanus heeft eenmaal een betaling gedaan ad 1.000,--. De curator zal de verdere incassowerkzaamheden voortzetten. De ING Bank stelt zich op het standpunt dat de vordering van Greidanus Metselwerken BV op de heer R. Greidanus ad ,-- aan haar is verpand. De curator is het met dit standpunt eens. De curator zal in overleg treden met de ING Bank over de te nemen juridische stappen jegens de heer R. Greidanus. De curator zal in overleg treden met de ING Bank omtrent het incasseren van het bedrag ad ,-- bij de heer R. Greidanus. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Tot op heden bestaan de boedelvorderingen uit de huur na datum faillissement, salaris curator en het brandstofgebruik ter zake het reisverkeer naar Amsterdam voor het werk aan de Noorderbegraafplaats aldaar. Het UWV heeft een boedelvordering ingediend ad , Pref. vord. van de fiscus : , Pref. vord. van het UWV : , Andere pref. crediteuren : geen 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 49 crediteuren 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : , Verwachte wijze van afwikkeling : De verwachting is dat het faillissement opgeheven wordt bij gebrek aan baten (artikel 16 Fw.) 8

9 9 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet bekend 9.2 Plan van aanpak : De curator zal in overleg treden met de pandhouder ter zake debiteur J. Miedema en de vordering jegens de heer R. Greidanus ad ,--. Voorts zal de curator nog onderzoek verrichten naar mogelijk onbehoorlijk bestuur. 9.3 Indiening volgend verslag : 21 augustus 2013 M.J. Oudman, curator. Producties: Productie 1: tijdschrijfformulier naar tijdspecificatie; Productie 2: tijdschrijfformulier naar tijdschrijfgroepen; Productie 3: lijst preferente schuldvorderingen; Productie 4: financieel verslag; Productie 5: boedelmutatieformulier. 9

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer 02087680, gevestigd te (9645 KX)

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 Gegevens onderneming : J.B.A.N. Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/17/13/348 F Datum uitspraak : 3 december 2013 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 Gegevens failliet: GUL Thuiszorg B.V. statutair gevestigd te Goor en kantoorhoudende te (7605 XX) Almelo aan de Spreeuwenstraat 70, ingeschreven in het

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Car Lease Holland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010 Gegevens onderneming : Carrosseriefabriek Kees Mulder B.V. Faillissementsnummer : 09/266 Datum uitspraak : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

twee bloemenwinkels. Omzetgegevens : 2007: 523.804,--; 2008: 533.897,--; 2009: 438.499,--.

twee bloemenwinkels. Omzetgegevens : 2007: 523.804,--; 2008: 533.897,--; 2009: 438.499,--. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 april 2011 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Fresh Chain Retail BV. Faillissementsnummer : F 11/176 Datum uitspraak : 1 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V.

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1093 GB)

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie