Rolnummer:... Rep.: / VONNIS In de zaak van:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rolnummer:... Rep.: / VONNIS In de zaak van:"

Transcriptie

1 Rolnummer:... Rep.: / VONNIS In de zaak van: ABC NV, met kruispuntbanknummer..., met maatschappelijke zetel te... hebbende als raadsman mr... - eisende partij - H.C., wonende te... hebbende als raadsman mr... - verwerende partij - tegen: Bij dagvaarding, betekend op.../../2011 door het ambt van gerechtsdeurwaarder..., vordert N.V. ABC : - dat H.C. zou worden veroordeeld tot betaling van 20,00 EUR vermeerderd met de moratoire rente vanaf 5 oktober 2010 en met de gerechtelijke rente ; - dat H.C. zou worden veroordeeld tot de kosten van de aanmaningen van de gerechtsdeurwaarder ten belope van 25,00 EUR ; - dat H.C. zou worden veroordeeld tot de kosten van de dagvaarding en tot een rechtsplegingsvergoeding van 165,00 EUR; - dat het vonnis uitvoerbaar bij voorraad zou worden verklaard niettegenstaande elk verhaal, zonder borgstelling en met uitsluiting van het vermogen tot kantonnement. Namens H.C. werden besluiten neergelegd op.../.../2011. Namens N.V. ABC werden besluiten neergelegd op.../.../2011. Namens H.C. werden besluiten neergelegd op.../.../2012. De raadslieden van N.V. ABC en H.C. zijn verschenen en hebben gepleit in openbare terechtzitting op.../.../2012. Het bundel van de rechtspleging en de stukken werden nagezien. Beoordeling 1. De vordering van N.V. ABC strekt ertoe betaling te bekomen van een parkeerretributie van 20,- euro en van een bedrag van 25,- euro uit hoofde van aanmaningskosten. Volgens N.V. ABC stond de wagen van H.C. op 1 juni 2010 om uur zonder geldige parkeerschijf of bewonerskaart geparkeerd in een blauwe zone, meer bepaald in de...straat te H.C. betwist de vordering met als argument dat N.V. ABC enkel een retributie kan innen op plaatsen waar een blauwe zone geldig is of geldig aangeduid is, wat in casu niet het geval was. Op de plaats waar hij geparkeerd stond, moet volgens hem geen parkeerschijf aangebracht worden. Deze verplichting wordt enkel opgelegd in de...straat en in het deel van de...straat dat gaat van de kerk tot het kruispunt met de...straat. Vanaf het kruispunt met de...straat tot het kruispunt met de Datum: rolnr.:... blz. 1

2 ...straat is er geen enkele vermelding in de...straat dat een blauwe zone van kracht is. 3. N.V. ABC repliceert dat de wagen van H.C. geparkeerd stond ter hoogte van het huisnummer 29 in de...straat te..., waar er wel degelijk een blauwezonereglementering van kracht is. Ter plaatse wordt het geldende parkeerregime aangeduid met zone-borden (artikel 65.5 van de wegcode), zo ook aan het begin van de...straat. Ter hoogte van de kruising van de...straat met de...straat staat een parkeerbord met "einde blauwe zone". De blauwe-zonereglementering wordt ter plaatse voldoende aangeduid door de aanwezigheid van zone-borden, zowel komende van de richting centum als komende van de...straat. Bovendien is het volgens N.V. ABC opmerkelijk dat H.C. zijn parkeerschijf wel had gelegd, weze het dat zij verstreken was toen de vaststelling door de parkeerwachter is gebeurd. Ondergeschikt vraagt N.V. ABC dat een plaatsbezoek zou worden bevolen. 4. Volgens H.C. voorziet artikel 65,5 van het Koninklijk besluit van 1 december 1975 dat aan de borden (onder meer "blauwe zone") een zonale geldigheid kan worden gegeven. Hiertoe dient een ministerieel besluit te worden uitgevaardigd. Welnu, dit ministerieel besluit werd nooit uitgevaardigd, derwijze dat het zone-bord slechts geldingskracht heeft tot aan het volgende kruispunt. In de...straat staat een bord "blauwe zone", maar dit bord heeft volgens H.C. enkel geldingskracht tot aan het kruispunt met de...straat. Vanaf dat kruispunt (tot het kruispunt met de...straat) is er geen enkele vermelding dat de blauwe zone nog van kracht is in de...straat. 5. Wij zijn van oordeel dat de vordering van N.V. ABC ongegrond is. Artikel 65,5 van de wegcode bepaalt : «Signalisatie met zonale geldigheid 1. Aan de verbodsborden en de borden betreffende het parkeren kan de zonale geldigheid worden gegeven. Hun betekenis blijft ongewijzigd. 2. De Minister van Verkeerswezen bepaalt de verkeersborden die voor signalisatie met zonale geldigheid gebruikt kunnen worden. 3. Ze komen voor op een bord met witte achtergrond. Voorbeelden : Begin van een zone waar het parkeren voorbehouden is voor voertuigen met een maximale toegelaten massa van niet meer dan 3,5 ton. Datum: rolnr.:... blz. 2

3 Einde van een zone waar het parkeren voorbehouden is voor voertuigen met een maximale toegelaten massa van niet meer dan 3,5 ton. Begin van een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone). Einde van een zone met beperkte parkeertijd. Begin van een zone waar het verboden is een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen. Einde van een zone waar het verboden is een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen. Begin van een zone waar de toegang verboden is voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa. Einde van een zone waar de toegang verboden is voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa. Begin van een zone waar de snelheid beperkt is tot de aangeduide snelheid. Einde van een zone waar de snelheid beperkt is tot de aangeduide snelheid. 4. Het verkeersbord betreffende het begin van een zone waar een bijzonder verbod of een bijzondere regel inzake parkeren van toepassing is, wordt rechts geplaatst aan elke toegang tot deze zone. Het mag links herhaald worden. 5. Het verkeersbord betreffende het einde van een zone wordt geplaatst aan elke uitgang; het mag aan de achterzijde van het verkeersbord betreffende het begin van een zone bevestigd worden. 6. De reglementering geldt in gans de aldus afgebakende zone, behoudens, voor wat het parkeren betreft, op plaatsen waar door middel van verkeerstekens een andere parkeerregeling is voorzien. Datum: rolnr.:... blz. 3

4 7. Het verkeersbord dat het begin van een verbodszone aangeeft, mag aangekondigd worden door een gelijkaardig verkeersbord aangevuld met de vermelding van de afstand, bij benadering, waarop de verbodszone begint. 8. De reglementering die in de zone van toepassing is mag herhaald worden door een bord gelijkaardig aan dat geplaatst bij het begin van de zone, aangevuld met het woord "Herhaling". 9. De betekenis van een signalisatie met zonale geldigheid kan worden aangevuld, nader bepaald of beperkt door een zwart opschrift of symbool. Evenwel mag, voor wat betreft het verkeersbord E9a, het opschrift of het symbool in het wit op de blauwe achtergrond van het bord aangebracht worden. Voorbeelden : 10. Snelheidszones worden aangeduid door het verkeersbord C43 waaraan overeenkomstig zonale geldigheid wordt gegeven. Vanaf het zonebord tot het eindezonebord is het verboden te rijden met een hogere snelheid dan de zonale snelheid. Het zonebord wordt rechts geplaatst aan elke toegang tot de desbetreffende snelheidszone. Het bord mag links herhaald worden. Wanneer binnen de zone het bord C43 een andere snelheid aanduidt, dan geldt vanaf het volgende kruispunt opnieuw de zonale snelheid. Het zonebord wordt niet herhaald. Binnen de snelheidszone mag geen bord C43 worden geplaatst die een hogere snelheid aanduidt dan de zonale snelheid. Wanneer binnen de zone, een erf, woonerf, of schoolomgeving wordt afgebakend, dan geldt vanaf het einde van het erf, woonerf of schoolomgeving opnieuw de zonale snelheid. Het zonebord wordt niet herhaald. Wanneer binnen de zone een bebouwde kom wordt afgebakend, dan moet op het einde van de bebouwde kom het zonebord evenwel opnieuw geplaatst worden. Wanneer binnen de zone een andere snelheidszone wordt afgebakend, dan moet op het einde van de andere snelheidszone het zonebord opnieuw geplaatst worden. De punten tot en met zijn niet van toepassing op snelheidszones. 11. De wegbeheerder mag binnen de snelheidszone aan verlichtingspalen en verkeerspalen een zelfklevend vignet of herkenningsbord bevestigen met een afbeelding van het verkeersbord C43 die zonale snelheid in herinnering brengt. Het vignet en het herkenningsbord dienen als herkenningsteken en hebben op zich geen bindende gevolgen voor de weggebruiker. De minister bevoegd voor het wegverkeer kan de plaatsingsvoorwaarden en de afmetingen van het vignet en het herkenningsbord bepalen.» Er bestaat wel degelijk een Ministerieel besluit dat de verkeersborden bepaalt die voor signalisatie met zonale geldigheid gebruikt kunnen worden, te weten het Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, en inzonderheid artikel 6.7 waarin wordt bepaald : «6.7. Signalisatie met zonale geldigheid. Datum: rolnr.:... blz. 4

5 De zonale geldigheid kan toegekend worden : 1 aan de verbodsborden, met uitzondering van de verkeersborden C1, (...), C31, C33 en C47; Wat betreft het verkeersbord C43 mag enkel een zonale draagwijdte toegekend worden aan : - 30 km per uur, (...); - 50 km per uur (...) voor zover deze zone zich buiten een bebouwde kom bevindt, afgebakend door de verkeersborden F1 en F3, ze bebouwd is of er gewoonlijk veel voetgangers of fietsers komen km per uur voorzover deze zone zich buiten een bebouwde kom bevindt, afgebakend door de verkeersborden F1 en F3. 2 aan de verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren, met uitzondering van de verkeersborden E5, E7 en E De verkeersborden op de signalisatie met zonale draagwijdte worden afgebeeld overeenkomstig bijlage 7 van dit besluit De verkeersborden met zonale geldigheid hebben als minimumafmetingen 0,60 m x 0,90 m. Deze afmetingen mogen verminderd worden tot 0,40 m x 0,60 m, rekening houdend met de plaatsgesteldheid De bepalingen van de artikelen 9.2, 9.3, 9.4, 9.7 en 11.1, 11.3, en 2 en van dit besluit zijn van toepassing wanneer aan een verkeersbord de zonale geldigheid wordt toegekend Bij de toegang tot een zone mogen ten hoogste twee reglementeringen ingevoerd worden. In dit geval mogen de verkeersborden met zonale geldigheid, boven of naast elkaar geplaatst worden op een en hetzelfde bord, dat als minimumafmetingen 0,60 m x 1,60 m heeft. Deze afmetingen mogen verminderd worden tot 0,40 m x 1,00 m, rekening houdend met de plaatsgesteldheid. Wanneer in een zone met twee reglementeringen slechts aan één ervan een einde wordt gesteld, moet de reglementering die van toepassing blijft door een herhalingsbord aangeduid worden. Beide reglementeringen mogen op hetzelfde verkeersbord afgebeeld worden overeenkomstig bijlage 7 tot dit besluit Binnen een zone mogen andere reglementeringen met zonale draagwijdte ingevoerd worden, voorzover het aantal zonale reglementeringen die door de weggebruikers moeten worden toegepast, op geen enkele plaats binnen de zone meer dan twee bedraagt De bepalingen van de artikelen en gelden niet voor de verkeersborden F4a en F4b. Zij moeten bovendien afzonderlijk worden geplaatst van de andere verkeersborden met zonale draagwijdte. Zij mogen evenwel op dezelfde paal worden bevestigd Behalve wat de verkeersborden F4a en F4b betreft, mag de signalisatie met zonale geldigheid slechts voor meerdere wegen ingevoerd worden De in een zone van kracht zijnde reglementering mag door een gelijkaardig verkeersbord herhaald worden; het draagt de vermelding "Herhaling", overeenkomstig artikel van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer In een zone mogen alleen maatregelen die meer beperkend van aard zijn of maatregelen die van een andere aard zijn dan de regel die in deze zone van toepassing is, voor bepaalde openbare wegen genomen worden. Maatregelen die minder beperkend van aard zijn mogen slechts incidenteel in de zone worden getroffen.» Derhalve volstaat het dat N.V. ABC bewijst dat de bestuurder van het voertuig van H.C. op 1 juni 2010 met zekerheid een (geldig) verkeersbord "begin van een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone)" was voorbijgereden en nog geen verkeersbord "einde van een zone met beperkte parkeertijd" was voorbijgereden toen het werd geparkeerd in de...straat te... ter hoogte van het huisnummer 29. Wij zijn van oordeel dat de door N.V. ABC neergelegde stukken dit niet bewijzen. Op de "foto's van de retributie" die N.V. ABC neerlegt (bundel Mr...., stuk 3) is geen enkel bord "begin van een zone met beperkte parkeertijd" te zien. Op het door N.V. ABC neergelegde stuk nr. 5 (foto's die dateren van 7 december 2011, d.w.z. meer dan een jaar na de litigieuze feiten) is enkel een bord "einde van een zone met beperkte parkeertijd" te zien. Het feit dat in de overeenkomst d.d..../.../2009, afgesloten tussen de gemeente... en N.V. ABC, wordt bepaald dat de exploitatie van 15 parkeerplaatsen in de...straat 15 te..., beheerd door een blauwe zone, wordt overgedragen (bundel Mr...., stuk 2), bewijst nog niet dat er op 1 juni 2010 een geldige "blauwe zone" signalisatie van kracht was ter hoogte van het huisnummer 29 in de...straat te... Evenmin kan dit bewijs uit de overige door N.V. ABC neergelegde stukken worden afgeleid. 6. N.V. ABC wordt verwezen in de gedingkosten. Datum: rolnr.:... blz. 5

6 OM DEZE REDENEN: Wij Vrederechter, gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, gewijzigd bij het gerechtelijk wetboek; Rechtdoende op tegenspraak. Verklaren de vordering toelaatbaar doch ongegrond ; Verwijzen N.V. ABC in de gedingkosten, die aan de zijde van H.C. als volgt worden vereffend : - rechtsplegingsvergoeding : 165,00 EUR. Aldus gevonnist en uitgesproken in het Gerechtsgebouw II te Kortrijk in openbare terechtzitting van het Vredegerecht van het tweede kanton Kortrijk op dinsdag vierentwintig april tweeduizend en twaalf. Tegenwoordig Christophe ROBBE, Vrederechter van het tweede kanton Kortrijk en Mario DELIE, Waarnemend Hoofdgriffier. de Waarnemend Hoofdgriffier, de Vrederechter, Mario DELIE Christophe ROBBE Aangeboden op niet te registreren de Ontvanger Datum: rolnr.:... blz. 6

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Bijlage bij OCW Mededelingen 80 Driemaandelijks: juli-augustus-september 2009

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Bijlage bij OCW Mededelingen 80 Driemaandelijks: juli-augustus-september 2009 Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Bijlage bij OCW Mededelingen 80 Driemaandelijks: juli-augustus-september 2009 6 Toepassing van verkeersborden met zonale geldigheid Jean-Pierre Van de Winckel Dossier

Nadere informatie

Rolnummer: Rep.: / VONNIS In de zaak van:

Rolnummer: Rep.: / VONNIS In de zaak van: Rolnummer: Rep.: / VONNIS In de zaak van: VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING CV, burgerlijke vennootschap die de vorm van een Coöperatieve Vennootschap heeft aangenomen, met kruispuntbanknummer...,

Nadere informatie

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te 18-04-2014 REP. NR. UITGIFTE AFGELEVERD AAN OP BUR NR; KOSTEN BLZ; X 1.75 EUR = EUR HET VREDEGERECHT VAN HET DERDE KANTON TE BRUGGE HEEFT HET HIERNAVOLGEND VONNIS VERLEEND : IN DE ZAAK INZAKE :, geboren

Nadere informatie

Rolnummer: 13A230 Rep.: / VONNIS In de zaak van:

Rolnummer: 13A230 Rep.: / VONNIS In de zaak van: Rolnummer: 13A230 Rep.: / VONNIS In de zaak van: A&E NV, rechtsopvolger van N.V. ABC ten gevolge van fusie door opslorping van /.../..., met ondernemingsnummer..., met zetel te... hebbende als raadsman

Nadere informatie

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be VERKEERSBORDEN www.gratisrijbewijsonline.be GEVAARSBORDEN ALGEMEEN Zoals de naam van deze reeks het laat vermoeden, wijzen de gevaarsborden op een mogelijk gevaar. De gevaarsborden worden rechts geplaatst.

Nadere informatie

Snelheid en wegmarkeringen visie AWV

Snelheid en wegmarkeringen visie AWV Snelheid en wegmarkeringen visie AWV Veerle Schoutteet met medewerking van Sophie De Vlieger (specialist horizontale en verticale signalisatie) Gert De Wilde (jurist) Inleiding / huidige situatie Vlaanderen

Nadere informatie

VONNIS In de zaak van:

VONNIS In de zaak van: VONNIS In de zaak van: BELGACOM openbare instelling onder de vorm van een NV, (als rechtsopvolger van de N.V. BELGACOM MOBILE), met kruispuntbanknummer..., met zetel te... hebbende als raadsman mr... -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11467 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11492 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09296 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Opschrift aldus gewijzigd bij K.B. van 4 april 2003, art. 1 (inw. 1 januari 2004) (B.S ) Uittreksels TITEL I. INLEIDENDE BEPALINGEN

Opschrift aldus gewijzigd bij K.B. van 4 april 2003, art. 1 (inw. 1 januari 2004) (B.S ) Uittreksels TITEL I. INLEIDENDE BEPALINGEN KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 DECEMBER 1975 HOUDENDE ALGEMEEN REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER [EN VAN HET GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG]. (B.S. 09.12.1975) + (errata B.S. 13, 18 en 20.12.1975) Opschrift

Nadere informatie

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren Gemeente De Panne Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2. Overtredingen van de eerste categorie volgens KB van 1 december 1975 openbare

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01736 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11482 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13258 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11839 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00892 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 28 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05367 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Rolnummer:... Rep.: / VONNIS In de zaak van:

Rolnummer:... Rep.: / VONNIS In de zaak van: Rolnummer:... Rep.: / VONNIS In de zaak van: N.V. X, verzekeringsmaatschappij, met kruispuntbanknummer.., met vennootschapszetel te hebbende als raadsman mr... - eisende partij - tegen: H.E., geboren te

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08111 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg Mechelen Onderwerp Vertegenwoordiging door voorlopig bewindvoerder in een echtscheidingsprocedure Datum 19 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03664 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Hiërarchische volgorde van verkeersborden en aanduiding wegnummers en symbolen op bewegwijzering

Hiërarchische volgorde van verkeersborden en aanduiding wegnummers en symbolen op bewegwijzering Dienstorder MOW/AWV/2015/14 d.d. 7 september 2015 Titel: Voorgesteld door: (stuurgroep) Kenniscluster: Doelgroep: Voor wie van toepassing? Hiërarchische volgorde van verkeersborden en aanduiding wegnummers

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 september 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_10273 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14984 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 28 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05376 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_04735 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05952 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 maart 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_03255 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Rolnummer:. Rep.: / VONNIS In de zaak van:

Rolnummer:. Rep.: / VONNIS In de zaak van: Rolnummer:. Rep.: / VONNIS In de zaak van: ABC NV, met kruispuntbanknummer, met vennootschapszetel te., hebbende als raadsman mr., advocaat te.. - eisende partij - tegen: XYZ NV, met kruispuntbanknummer.,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09304 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12949 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_04231 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11834 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08110 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 5 oktober 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_11015 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 4 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05710 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13527 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13896 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_15567 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

districtscollege Antwerpen Zitting van 19 juni 2017

districtscollege Antwerpen Zitting van 19 juni 2017 beraadslaging/proces verbaal Kopie districtscollege Antwerpen Zitting van 19 juni 2017 Besluit B-punt GOEDGEKEURD District Antwerpen Samenstelling de heer Paul Cordy, voorzitter districtscollege; mevrouw

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01922 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 1 juni 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_06299 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_09099 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve POLITIEVERORDENING BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VOOR OVERTREDINGEN BETREFFENDE HET STILSTAAN EN HET PARKEREN EN OVERTREDINGEN BETREFFENDE DE VERKEERSBORDEN C3 EN F103, VASTGESTELD

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 6 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_03880 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05954 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03650 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 7 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03926 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09289 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 juni 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_07408 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03665 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11098 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13890 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00564 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 juli 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08184 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg -

Nadere informatie

Verkeersborden raakt u er wijs uit?

Verkeersborden raakt u er wijs uit? Verkeersborden raakt u er wijs uit? Gevaarsborden Inhoud Wanneer een verkeersbord slechts betrekking heeft op een uitrit rechts van een rijbaan die in rijstroken is verdeeld, wordt het aangevuld met een

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13255 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08829 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_09107 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Verkeerswetgeving fietsers

Verkeerswetgeving fietsers Verkeerswetgeving (Koninklijk besluit 1 december 1975) INDIVIDUELE FIETSERS of GROEPEN van MINDER DAN 15 FIETSERS Een verplicht fietspad wordt aangegeven met bord G11. Fietsers en snor MOETEN hier gebruik

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00886 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Rolnummer:... Rep.: / VONNIS In de zaak van:

Rolnummer:... Rep.: / VONNIS In de zaak van: Rolnummer:... Rep.: / VONNIS In de zaak van: XYZ, met kruispuntbanknummer..., waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te... hebbende als raadslieden... - eisende partij - tegen: A.B., wonende te...

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00571 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05058 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01254 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 Aanwezig : Aelvoet Carlos, Voorzitter ; Vander Meeren Luc, Burgemeester ; Nachtegaele Veerle Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08373 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 6 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12425 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Aangepast op 1 maart 2008. Verkeersborden raakt u er wijs uit?

Aangepast op 1 maart 2008. Verkeersborden raakt u er wijs uit? Aangepast op 1 maart 2008 Verkeersborden raakt u er wijs uit? Gevaarsborden Inhoud Gevaarsborden......................................... 3 Wanneer een verkeersbord slechts betrekking heeft op een uitrit

Nadere informatie

Code van de wegbeheerder Minder bordengids

Code van de wegbeheerder Minder bordengids Code van de wegbeheerder Minder bordengids Caelen Erik I. Inleiding - Wat is een aanvullend reglement en waarom moet een aanvullend reglement worden genomen. - Wie moet een aanvullend reglement vaststellen

Nadere informatie

Laatste wijzigingen van de Verkeersreglementering

Laatste wijzigingen van de Verkeersreglementering Laatste wijzigingen van de Verkeersreglementering Erik Caelen - Met medewerking van de Dienst Verkeersreglementering van FOD Mobiliteit 1. Diverse wijzigingen van het verkeersreglement en van het technisch

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 juni 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_07424 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Rolnummer: $$$ Rep.: / VONNIS In de zaak van:

Rolnummer: $$$ Rep.: / VONNIS In de zaak van: Rolnummer: $$$ Rep.: / VONNIS In de zaak van: NV ABC, met kruispuntbanknummer.., met maatschappelijke zetel te.. hebbende als raadsman mr.. - eisende partij, verwerende partij op tegenvordering - tegen:

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 7 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08691 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11484 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11485 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02798 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 augustus 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_10436 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14164 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement HALLE- VILVOORDE

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement HALLE- VILVOORDE Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Arrondissement HALLE- VILVOORDE VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Arrondissement HALLE-VILVOORDE Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nadere informatie

Ik heb de eer U hierbij kennis te geven van de beslissing genomen door de vrederechter op 1 februari 2005.

Ik heb de eer U hierbij kennis te geven van de beslissing genomen door de vrederechter op 1 februari 2005. VREDEGERECHT van het tweede kanton Kortrijk Kennisgevina beslissinci art. 1 253auater, b van het Ger.W. Per gerechtsbrief In uw antwoord vermelden aüb 04A675 101-02-2005 art. 1 253quater, b van het Ger.W.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01243 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_06685 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12188 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ BLANKENBERGE/ ZUIENKERKE

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ BLANKENBERGE/ ZUIENKERKE Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ BLANKENBERGE/ ZUIENKERKE VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT PZ BLANKENBERGE/ZUIENKERKE Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan 2013/5951 Datum van uitspraak 24 juni 2013 Rolnummer op BUR op BUR op BUR 2011/AR/2739 Rechtsmiddelen Niet aan te bieden aan de ontvanger

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11095 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05953 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02801 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08369 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 5 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01266 Onderwerp: Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende de Vrijdagmarkt, deel tussen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01270 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

7.- MOBILITEIT GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT BETREFFENDE HET INVOEREN VAN BETALEND PARKEREN, BLAUWE ZONE, BEWONERSKAARTEN EN PARKEERKAARTEN VOOR

7.- MOBILITEIT GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT BETREFFENDE HET INVOEREN VAN BETALEND PARKEREN, BLAUWE ZONE, BEWONERSKAARTEN EN PARKEERKAARTEN VOOR 7.- MOBILITEIT GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT BETREFFENDE HET INVOEREN VAN BETALEND PARKEREN, BLAUWE ZONE, BEWONERSKAARTEN EN PARKEERKAARTEN VOOR ZAAKVOERDERS IN HET CENTRUM VAN SINT-KWINTENS-LENNIK

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied. Hoofdstuk 2. Definities. Afdeling Territoriaal toepassingsgebied

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied. Hoofdstuk 2. Definities. Afdeling Territoriaal toepassingsgebied Gemeentelijk politieverordening op het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatische werkende toestellen Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Namens U.M. werden besluiten neergelegd op.../...2011,.../.../2011 en.../.../2011.

Namens U.M. werden besluiten neergelegd op.../...2011,.../.../2011 en.../.../2011. Rolnummer:.. Rep.: / VONNIS In de zaak van: BVBA X, met kruispuntbanknummer.., met vennootschapszetel te.. hebbende als raadsman mr.. - eisende partij - tegen: U.M., wonende te.. hebbende als raadslieden

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem. MOBILITEIT - Overzicht parkeerreglementen. 1. Beurtelings parkeren

Gemeente Zedelgem. MOBILITEIT - Overzicht parkeerreglementen. 1. Beurtelings parkeren Gemeente Zedelgem MOBILITEIT - Overzicht parkeerreglementen 1. Beurtelings parkeren Het halfmaandelijks beurtelings parkeren is van kracht wanneer het verkeersbord E11 is aangebracht. Het parkeren langs

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 18 mei 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_05791 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 november 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 november 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 november 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie