FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 20 Datum: 12 april 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 20 Datum: 12 april 2011"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 20 Datum: 12 april 2011 Gegevens onderneming : Trommelen s Specerijen B.V. Faillissementsnummer : F Datum uitspraak : 7 september 2006 Curator : mr P.E.A.M. Gerritse R-C : mr D.A.E.M. Hulskes Activiteiten onderneming : De vennootschap richtte zich op de verkoop van specerijen en slagersbenodigdheden ten behoeve van groothandel en detailhandel (slagerijen). Omzetgegevens : Over 2006 plm ,00. Personeel gemiddeld aantal : 25 Verslagperiode : Bestede uren in verslagperiode : 2 uur en 20 minuten Bestede uren Totaal : 425 uur en 50 minuten 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : De directie wordt gevormd door Dipa B.V., waarvan de aandeelhouders mevrouw D.M. Celis en de heer P.J.J. Gilissen zijn. 1.2 Winst en verlies : De onderneming is per 1 januari 2006 voor een heel boekjaar aangevangen: de betreffende cijfers zijn niet voorhanden. 1.3 Balanstotaal : De administratie is tot de dag van de surseance van betaling (1 september 2006) bijgewerkt er is een uitgebreide saldibalans waaruit blijkt dat het balanstotaal ,00 bedraagt. Het voorlopige resultaat (tot 4 september 2006) bedraagt ,00 verlies bij een verkoop resultaat van , Lopende procedures : Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

2 1.5 Verzekeringen : De gebruikelijke bedrijfsverzekeringen waren aanwezig. In verband met een doorstart zijn inmiddels alle verzekeringen per datum (auto ) opgezegd en is verzocht over te gaan tot premie restitutie, voorzover van toepassing. 1.6 Huur : De bedrijfsruimte werd gehuurd van Gebr. Versteijnen B.V. te Tilburg. Met van de rechter-commissaris verkregen toestemming is de huurovereenkomst inmiddels opgezegd. Per 1 oktober 2006 wordt de bedrijfsruimte gehuurd door Weidelco Handstede B.V., zijnde de doorstartende partij. Vanaf datum aanvang doorstart (19 september 2006) tot 1 oktober 2006 dient Weidelco een bedrag gelijk aan de naar rato verschuldigde huur aan de boedel te vergoeden. Verder dient Gebr. Versteijnen B.V. de ten onrechte geïncasseerde bankgarantie over de maand oktober aan de boedel te vergoeden, waartoe Versteijnen tot op heden in der minne niet bereid is gebleken. Versteijnen is inmiddels gesommeerd. Een en ander is inmiddels op de faillissementsrekening ontvangen. 1.7 Oorzaak faillissement : Directe aanleiding tot het aanvragen van de surseance van betaling is feitelijk een op 1 september jl. gelegd executoriaal beslag door de heer Trommelen jr. De grondslag van dit executoriaal beslag is gelegen in de overnamesom waarvan partijen (enkel) zouden hebben afgesproken dat dit bedrag binnen 5 jaar zou worden voldaan maar waar middels een kort geding procedure reeds in het eerste jaar (in ieder geval niet voorzien door de directie van Trommelen s) de betaling van ,00 middels kort geding vonnis, diende te worden betaald. -2-

3 Achtergrond van de financiële problematiek binnen het bedrijf is met name gelegen in de omstandigheid dat factormaatschappij ING Factoring een paar maanden geleden de financieringsstructuur in die zin aanpaste dat strenger naar de posten debiteuren en voorraad werd gekeken, zodat in verhouding veel minder of op enig moment zelfs niets meer werd bevoorschot. Daardoor werden de financiële lasten van het bedrijf steeds hoger en kwam steeds meer aan de oppervlakte dat er sprake was van een ongunstige financieringsstructuur. Deze structuur kwam nog meer onder druk te staan nu het bedrijf een min of meer seizoensmatig karakter heeft met betrekking tot de te realiseren omzet. De maanden december, januari en februari gaven altijd een zeer goede omzet terwijl de zomermaanden een uitermate lage omzet te zien geeft. De omzet in juli bedroeg bijvoorbeeld 0. De aandeelhouders hebben gepoogd het krediet bij de ING Bank te verhogen en ING Factoring tot een meer rekkelijke opstelling te bewegen, dit alles tevergeefs. Een en ander heeft er in geresulteerd dat de debet positie bij ING Factoring in een maand tijd is teruggebracht van ,00 naar ,00. Keerzijde was echter wel dat de crediteurenstand een omgekeerde beweging te zien heeft gegeven met alle gevolgen (contante betalingsverplichting bij aflevering tegen geen liquiditeitspositie) van dien. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : 25-3-

4 2.3 Datum ontslagaanzegging : Met van de rechter-commissaris verkregen toestemming op 12 september Van deze personeelsleden zijn er inmiddels 16 weer in dienst getreden bij Weidelco Handstede B.V. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : Verkoopopbrengst : Hoogte hypotheek : Boedelbijdrage : - Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : Kantoorinventaris rollend materiaal (auto s en heftrucks), stellages. 3.6 Verkoopopbrengst : , Boedelbijdrage : - (mede wegens bodemvoorrecht fiscus is het bedrag 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Ja. van de bedrijfsinventaris in verband met de omslag boedelkosten aan de boedel gevloeid.) Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Specerij- en slagerijbenodigdheden variërend van kruiden tot en met verpakkingen Verkoopopbrengst : ,00. Dit bedrag is onder aftrek boedel 3.11 Boedelbijdrage : ,00. bijdrage - aan de bank ten goede gekomen in verband met gevestigd pandrecht onder in minderingstelling van boedelbijdrage: zie

5 Andere activa 3.12 Beschrijving : Handelsnaam 1.000,00. Klantenbestand / goodwill 3.13 Verkoopopbrengst : ,00. Auto s: pm. Het rollend materieel dient nog te worden verkocht en wordt thans op basis van vergoeding van daaraan verbonden kosten en met toestemming van derden door de overnemende partijen gebruikt. Werkzaamheden : Verkoop auto s. Alle auto s in het bezit van de boedel zijn verkocht dan wel aan de eigenaar (leasemaatschappij) geretourneerd. De vergoeding voor het gebruik moet worden vastgesteld en geïnd. Overleg met de leasemaatschappij en gebruiker(s) (Weidelco B.V.). Een voorschot bedrag ad ,00 exclusief BTW strekt in mindering op hetgeen de boedel toekomt. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Pm. Alle debiteuren zijn verpand aan ING Wholesale Banking Commercial Finance te Bunnik. 4.2 Opbrengst : Pm. Curator is in overleg met ING. 4.3 Boedelbijdrage : Behoudens procedures incasseert de ING Bank de debiteuren. Werkzaamheden : Ter incasso liggen thans twee debiteuren posten voor die niet in der minne willen betalen (zie 4.3). Het incasso traject wordt gestart. Inmiddels zijn sommatiebrieven verzonden. Debiteur Meatman B.V. is inmiddels in staat van faillissement verklaard zodat de incasso van deze vordering dient te worden gestaakt. Met betrekking tot de andere te incasseren debiteurenpost geldt dat overleg met de ING Bank plaatsvindt over nader te nemen maatregelen. -5-

6 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : ,00 (bank en ING Factoring). 5.2 Leasecontracten : Ja: auto s. 5.3 Beschrijving zekerheden : Gevestigde pandrechten bank en ING Factoring. 5.4 Separatistenpositie : Zie Boedelbijdragen : Zie Eigendomsvoorbehoud : Er zijn diverse crediteuren die onder eigendomsvoorbehoud hebben geleverd. In het kader van de met Weidelco Handstede B.V. gesloten activatransactie is met deze laatste de verplichting overeengekomen dat deze, gelijk de curator zou verrichten, de eigendomsvoorbehouden afwikkelt. De curator ziet hierop, zover in zijn vermogen ligt, toe. 5.7 Reclamerechten : Zie 5.6. Overigens is er tot op heden geen beroep op gedaan. 5.8 Retentierechten : - 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : N.v.t. 6.2 Financiële verslaglegging : N.v.t. Doorstart 6.3 Beschrijving : De doorstart is gerealiseerd doch niet door of namens curanda maar door Weidelco Handstede B.V. te Beetgum. 6.4 Verantwoording : Van de rechter-commissaris die in dit faillissement is benoemd is op 15 september 2006 toestemming verkregen. 6.5 Opbrengst : ,00 plus pm (verkoop auto s). 6.6 Boedelbijdrage : ,

7 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : Curanda is per november 2005 met de bedrijfsactiviteiten gestart in de zin dat de voormalige V.O.F. Trommelen s Slagerijbenodigdheden is overgenomen. Aangezien voor een heel boekjaar is gekozen is met terugwerkende kracht per 1 januari 2005 in formele zin de aanvang van de bedrijfsovername. Per 1 januari 2006 is feitelijk het boekjaar aangevangen waarin de overnemende partij de bedrijfsactiviteiten is gaan voeren. Het boekjaar is niet afgemaakt wegens de surseance van betaling gevolgd door het faillissement per 7 september De administratie is bijgewerkt, ordelijk en in goede staat door de curator ontvangen. 7.2 Depot jaarrekeningen : Niet verplicht wegens Goedk. Verkl. Accountant : N.v.t. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Naar mededeling van de directie aan voldaan. In onderzoek. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Vooralsnog geen aanwijzingen gevonden. In onderzoek. Niet van gebleken. 7.6 Paulianeus handelen : Vooralsnog geen aanwijzingen gevonden. In onderzoek. Geen reden om een zodanig handelen aan te nemen. Werkzaamheden : Zie 7.4 en overigens in zijn algemeenheid: 7.5 en 7.6 nader onderzoeken. Afgerond. Er rest evenwel nog een mogelijke vordering op de bestuurder. De curator heeft dit in onderzoek. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : , Pref. vord. van de fiscus : , Pref. vord. van het UWV : ,63-7-

8 8.4 Andere pref. crediteuren : 1.864,01 (3) 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : , Verwachte wijze van afwikkeling: Pm. Werkzaamheden : Crediteuren aanschrijven en crediteuren die een eigendomsvoorbehoud claimen doorverwijzen naar Weidelco Handstede B.V. Vorderingen crediteuren die worden aangemeld registreren. Onderzoek vorderingen fiscus en UWV. Verricht. Geen bijzonderheden. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : 6 12 maanden 9.2 Plan van aanpak : Onderzoek diversen (zie hiervoor). 9.3 Indiening volgend verslag : 12 juli 2011 Werkzaamheden : zie 9.2 P.E.A.M. Gerritse c u r a t o r -8-

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010 Gegevens onderneming : Carrosseriefabriek Kees Mulder B.V. Faillissementsnummer : 09/266 Datum uitspraak : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer 02087680, gevestigd te (9645 KX)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Car Lease Holland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 2 januari 2014 Gegevens onderneming : De stichting STICHTING VRIENDEN VAN TOM, statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te Almere aan de Bottelaarpassage 78 (1315

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 december 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 december 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 december 2010 Gegevens onderneming : Technical Training Equipment B.V. Faillissementsnummer : 10/483 F Datum uitspraak : 31 augustus 2010 Curator : Mr. A.J. van

Nadere informatie

twee bloemenwinkels. Omzetgegevens : 2007: 523.804,--; 2008: 533.897,--; 2009: 438.499,--.

twee bloemenwinkels. Omzetgegevens : 2007: 523.804,--; 2008: 533.897,--; 2009: 438.499,--. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 april 2011 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Fresh Chain Retail BV. Faillissementsnummer : F 11/176 Datum uitspraak : 1 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : Mevrouw Elisabeth Johanna BARTELS, wonende aan de Terschellingstraat 11 te (1339 TE) Almere, handelend onder de naam Kinderkwartier VILLA TOON, gevestigd

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2013 Gegevens onderneming Naam : Gebr. Spierings stucadoors -en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 30 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 30 maart 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 30 maart 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Bröring Makelaar OG B.V. Faillissementsnummer : C/16/13/1104 F Datum uitspraak : 1 oktober 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric Aan dit verslag en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag en de eventuele bijlagen kan worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van

Nadere informatie

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 20 januari 2011 Gegevens failliet : Flexrent Autoverhuur Waalwijk B.V. Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie